A4 24 P.R.C Yok 48 Bit Var Var

Transkript

A4 24 P.R.C Yok 48 Bit Var Var
Bu DDE tarayici, 4800dpi cdzGnOduge ve masamzda mQmkOn oldugunca az yer
kaplamasi amactyfa dik tarama aya§ina sahlptlr. Otomatik Tarama Modu ve toz ve
9izik giderme dzellgi, kullanim kolayli^mi artirir.
Faydalar
4800x4800dpi cdzGnuriOk ve 48-bit renk
10 saniyede 300dpi A4 tarama
Otomatik Tarama, Fotokopi, E-posta ve 2xPDF i$fn 5 EZ dagmesi
Dik tarama
Foto§raflarda kullams.li toz ve pzik azaltma
Otomatik Tarama Modu: Tarama ve basing saklama
Delayli Ozellikler
Kairtelf, verimll tarama
4800 x 4800 dpi cozOnUrlOk kullanarak btitun foto§raf ve beige tarama i§(emlerfnlzi zahmetsizce hailedln. 48-bit dahill renk derinligiyle, foto§raf!ar ola^anustu
biraynntt seviyesiyle taranirfar. Goruntu sensorQ ve fotokopinin ayni genl?l(ge sahtp olmasi, bOtOn foto$raflarinizm hassas ve kaliteli bicimde yeniden
unetilmesini sa^lar.
300 dpi taramalan sadece 10 saniyede halfeden A4 tarama, oldukca hizlrdir.
Kompakt ve sik
Tarayianm ultra Kompakt, sik tasanmi, evinizde ho? btr gOruntQ saQlayacak. DIk ayak, masamzda minimum yer kaplamastm sa§iar. Entegre kapak tasanmi.
kitap gibi her tUr belgenin, 91 k estetik goruntOden <jdun vermeden taranabilmesini saglar.
Kultanimi kolay
Bu tarayici, 5 tek dokunuf lu kullanim dO^mesi sayesinde. sizin icin her seyi <?ok daha koiay hale getirir. Otomatik Tarama dCigmesI, orijinai belgenin tOrtinU
otomatik oiarak atgilar ve fbto^raffanmzin ve belgelerinizin basit bir tikfamayla taranabilmesini $a$lar. Fotokopi, e-posta ve iki adet PDF olusturma dagmeleri,
ayni §ekflde her ?eyi ook kolay hale getirir.
Zamandan kazand»ran, gorUnto gelistlrmeleri
FotoQraflanmza yonelik toz ve fizik giderme Ozelligi de gdrGntulerintzi getistirmenize ve iyilestirmenize olanak verir Bu, hem toz ve cizikleri otomatik oiarak
azattir hem de eski foto^raffardaki solmu* renkleri ilk halferine ddndOrmenize yardima olur.
Auto Document Fix (Otomatik Beige Duzeltrne) yazilimi, taranan belgeierde metin, grank ve gdrOntQIeri ayn ayn gelistiren bir teknotojldir.
Zamandan kazandiran diger ozeiliklerin arasmda Auto Photo Fix II (Otomatik Fotograf DOzeitme II) ve CdzOm Menusu EX bulunmaktadlr
USB uzerinden bestenir.
Tarayici, tekii bir USB kablosu kuilanarak calistmlir ve bilgisayara baglanir, boyiece kablolan ve kansikliQi ortadan kaldinr.
Genel Ozellikler
Men§ei
Garanti
Mcn^ci
Japonya
24
P.R.C
Film Tarama
Yok
TeknikCzcllikler
Tarayici Renk Dcrinli|i
A4
USB
En Cok Satanlar
• Sosyal Medya
Tarayici Ozdlikleri
4800x4800 dpi
48 Bit
Kagit Segenekleri
Var
Bagianti Ozellikieri
Var
Bu UDE tarayici, 4800dpi cozGnUriufie ve masanizda murnkUn oldu^unca az yer
kaplamasi amaciyfa dik tarama ayagina sahiptfr. Otomatik Tarama Modu ve toz ve
9<zik gfderme dzeilQf, kullanim kolayligim artinr.
Faydalar
4800x4800dpi cozQnurtuk ve 48-bit renk
10 saniyede 300dpi A4 tarama
Otomatik Tarama, Fotokopi, E-posta ve 2xPDF i<pin 5 £Z diJgmesi
Oik tarama
Fotoflraflarda kulfani§li toz ve cizik azaltma
Otomatik Tarama Modu: Tarama ve basitNgl saklamt
Detayh Ozellikler
if, verimli tarama
4600 x 4800 dpi cdzOnurtuk kullanarak butun fotoQraf ve beige tarama islemterinizi zahmetsizce hailedin. 48-bit dahili renk derintigiyte. fotograflar olaganOstu
biraynnti seviyesiyle taranirfar. Gdruntu sensoru ve fotokopinin aym genislrge sahip oimasi, butun fotograflannizm hassas ve kaliteli bicimde yeniden
Qretilmesini sa^lar.
300 dpi taramalan sadece 10 saniyede halfeden A4 tarama, oldukca hizlidir.
Kompakt vefik
Tarayicimn ultra kompakt, ?ik tasarimi, evinizde ho? bir gdruntu sa^'ayacak. Dik ayak, masanizda minimum yer kaplamasim saglar. Entegre kapak tasanmi,
kitap gibi her tur belgenin. sik estetik goruntuden odQn vermeden taranabilmesini
Kulfanimi kolay
Bu taraytci, 5 tek dokunuslu kullanim dil$me$i sayesinde, sizin icin her seyi cok daha kolay hale getirir. Otomatik Tarama dugmesi. orijinal belgenin turOnO
otomatik ofarak algilar ve foto^raflanntzin ve belgelerlnizln basit bfr tiklamayla taranabilmesini saglar. Fotokopi, e-posta ve iki adet PDF olusturma dufimeleri,
ayni sekilde her seyi cok kolay hale getirir.
Zamandan kazandiran, gdrdntO gellstirmeldri
Foto^raflanmza ydnelik toz ve pizik giderme dzellijji de gdrQntOlerinizi getfstirmenize ve iyilestirmenize olanak verir, Bu. hem toz ve cizikleri otomatik oiarak
azaltir hem de eski fotograff ardaki solmu? rankleri ilk hallerine ddndurmenize yardimci olur.
Auto Document Fix (Otomatik Betge Duzeltme) yazilimi, taranan belgelerde metin, grafik ve gdrOntQieri ayn ayn gelistiren bir teknolojidir.
Zamandan kazandtran di^er dzelliklerin arasmda Auto Photo Fix II (Otomatik Foto£raf Duzeltme II) ve QdzUm Wenusu EX bulunmaktadlr.
USB Ozerinden besfenir.
Tarayici, tekli bir USB kablosu kutlanarak calistmlir ve bilgisayara baglanir, boylece kablolan ve kansikli^i ortadan kaldinr.
Gcncl Ozellikler
Men§ei
Garanti
Japonya
24
P.R.C
Film Tarama
Yok
Teknik Ozellikler
Tarayici Renk Derinligi
A4
USB
En Cok Satanlar
Tarayici Ozellikleri
4800 x 4800 dpi
48 Bit
Kagit Secenekleri
Var
Bagiartti Ozellikleri
Var
* SosyalMedya
-2.
Bu UOE tarayio, 4800dpi co"zun(jrtu$e ve masamzda mumkun o(du§unca az yer
kapjamasi amaciyla dik tarama ayagma sahiptir. Otomatik Tarama Modu ve toz ve
C-izfk gtderme fizellkji, kullanim kolayf igim artinr.
Faydalar
4800x4800dp) cozunurluk ve 48-bit renk
10 saniyede 300dpi A4 tarama
Otomatik Tarama, Fotokopi, E-posta ve 2xPDF Icin 5 EZ d00rnesi
Oik tarama
Fotograflarda kullani$li toz ve cizik azaltma
Otomatik Tarama Modu: Tarama ve basitli$i saklama
Detayli OzeWkler
Kalttall, verlmll tarama
4800 x 4800 dpi <#zunuriuk kuftanarak bQtdn foto0raf ve beige tarama l§lemlerlntei zahmetsizce halledin. 48-bit dahili renk derinllQiyle, fotografiar olaganustu
bir aynnti seviyesiyie raranirfar. G6rQntO sensdrO ve fotokopinin aynl genl$ii§e sahfp olmasi, biitiin fotograflarmizm hassas ve kaliteli biclmde yenklen
uretMmesini saglar.
300 dpi taramalan sadece 10 saniyede halleden A4 tarama, o)duk$a hizlidir.
Kompakt ve 9tk
Tarayicmm ultra kompakt, srk tasanmi, evinfzde ho? bir goriintu saglayacak. Dik ayak, masanizda minimum yer kaplamasmi saQfar. Errtegre kapak tasanmi,
kitap gibf her tur belgenfn, ?ik estetfk gdruntDden ddun vermeden taranabilmesini saglar.
Kullammi kolay
8u tarayici. 5 tek dokunu^lu kullanim dQgmesi sayesmde, sizin icin her seyl 90k daha kolay hale getfrir. Otomatik Tarama du^mesi, orijinal belgenin tOriinQ
otomatik oiarak atgilar ve fotofiraflarmizm ve beigeierinizin basit bir tiklamayla taranablmesini saglar. Fotokopi, e-posta ve ikl adet PDF oiu^turma dO^meteri,
aym ?ekilde her ^eyi ook kolay hale getirir
Zamandan kazandiran, gbrOntO gel^tirmeleri
Foto§raflariniza ydnelik toz ve <?izik gfderme ozelligi de garuntOlerlniz! geli§tirmenize ve iyife$tirmenize otanak verir. Bu, hem toz ve ^izikleri otomatik ofarak
azaftir hem da eski foto§raflardaki solmu? renkleri ilk hallerine d6nd(irmenize yardrmci olur.
Auto Document Fix (Otomatik Beige OQzeltme) yaztfimi, taranan bejgelerde metin, grafik ve goruntuleri ayn ayn gell§tiren bir teknolojidir.
Zamandan kazandiran d$er ozeflikferin arasmda Auto Photo Fix II (Otomatik Fotograf Duzdtme li) ve QdzQm Mcnusu EX butunmaktadir.
USB Qzerlnden beslenlr.
Tarayici, tekli bir USB kablosu kullanarak calistrnlir ve bifgisayara ba^lanir, boyfece kablofan ve karif ikli^i ortadan kaldinr.
GencI Ozellikkr
Men§ei
Garanti
Men§ei
Japonya
24
P.R.C
Film Tarama
Yok
Teknik Ozelliklcr
Tarayici Renk Derinligi
A4
USB
En Cok Satanlar
• SosyalMedya
Tarayici Ozellikleri
4800 x 4800 dpi
48 Bit
Kagit Se9enekleri
Var
Baglanti Ozellikleri
Var

Benzer belgeler