Jesus and Zaccheus Turkish CB

Transkript

Jesus and Zaccheus Turkish CB
Çocuklar için Kutsal Kitap
sunar
İsa ve
Zakkay
Yazarõ: Edward Hughes
Resimleyen: Janie Forest
Uyarlayan: Ruth Klassen
Tercüme eden: Nurcan Duran
Üreten: Bible for Children
www.M1914.org
BFC
PO Box 3
Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada
©2010 Bible for Children, Inc.
Lisans: Satmadõğõnõz sürece bu hikayeyi kopya edebilir
ya da print edebilirsiniz.
Bir gün İsa Eriha’dan
geçiyordu. Bu kent
uzun zaman
önce Yeşu
tarafõndan
yõkõlmõştõ.
Yeniden inşa
edildi ve orada
birçok insan
yaşadõ. Bu
insanlarõn
arasõnda Zakkay
adõnda biri vardõ.
Belki de Eriha’daki diğer insanlar Zakkay’õ
fazla sevmiyorlardõ çünkü onlardan vergi
parasõ topluyordu. Zakkay paranõn birazõnõ
devlete verip çoğunu kendine saklardõ.
Vergi görevlisi olmak Zakkay’õ zengin etmişti. Evi
diğer evlerin en iyisi ve en büyüğü olmalõydõ.
Ama çok kõsaydõ-para
değil boy olarak.
Zakkay asla diğer
uzun boylu insanlar
gibi büyümedi.
Zakkay İsa’nõn Eriha’da olduğunu duyduğunda,
küçük vergi görevlisi Nasõralõ Adamõ görmek
istedi. Kim Tanrõ Oğlu olduğunu iddia eder.
Ama çok yoğun bir kalabalõk vardõ.
Zakkay’õn bir fikri vardõ.
Kalabalõğõn önüne geçebilse
... bir ağaca tõrmanõp yola
sarksa ... İsa’yõ
görebilir miydi?
Zakkay bir çõnar ağacõna tõrmanõp
dallarõ arasõnda rahat bir dal
buldu ve İsa’yõ beklemek
için oturdu. “İyi bir
manzara olacak”, diye
düşünmüş olabilir.
“Görünmeden O’nu
göreceğim.”
“Zakkay, çabuk aşağõ
in”. Küçük vergi
görevlisi kulaklarõna
inanamadõ. İsa ağacõn
altõnda duruyordu.
İsa ona bakõyordu.
İsa onu
çağõrõyordu!
Eğer İsa’nõn onu
çağõrdõğõnõ duymak
onu şaşõrttõysa, “Bugün
senin evinde kalacağõm”,
dediğinde hayrete
düşmüş olmalõydõ.
Zakkay hõzla aşağõ
indi, düşmek
üzereydi.
İsa evini ziyaret edeceği için Zakkay
çok heyecanlõydõ. Ama insanlar bundan
hoşlanmadõlar. İnsanlar söylendiler
çünkü İsa, Zakkay gibi günahkâr
insanlarõ ziyaret
etmemeliydi.
İsa, Zakkay’a
tamamen yeni bir
yaşam verdi.
Zakkay İsa’ya
“Rab malõmõn
yarõsõnõ yoksullara
vereceğim. Eğer
birine haksõzlõk
ettiysem
dört katõ geri
ödeyeceğim”,
dedi.
İsa Zakkay’õn yeni
hayatõndan hoşnuttu.
İnsanlarõn
günahlarõndan
dönüp doğru olanõ
yapmasõndan
hoşlanõrdõ. İsa
“İnsanoğlu kayõp
olanlarõ arayõp
kurtarmaya
geldi”, dedi.
Eriha’da bugün
İsa Zakkay’õ
buldu.
“İsa ve Zakkay”
Tanrõ’nõn Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
Luka 19
“Sözlerinin açõklanõşõ aydõnlõk saçar.”
Mezmur 119:130
Son
53
60
Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan ve O’nu tanõmanõ
isteyen harika Tanrõmõz hakkõnda anlatõr.
Tanrõ, O’nun günah olarak adlandõrdõğõ, kötü şeyleri
yaptõğõmõzõ bilir. Günahõn cezasõ ölümdür fakat Tanrõ sizi çok
sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yõ, Çarmõh üzerinde ölmesi ve
günahlarõnõz için cezayõ çekmesi için gönderdi.
Eğer gerçeğin bu olduğuna inanõyorsanõz, Tanrõ’ya şunlarõ
söyleyin: Sevgili İsa, Senin Tanrõ olduğuna ve benim
günahlarõm için ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden
yaşõyor olduğuna inanõyorum. Lütfen yaşamõma gel ve
günahlarõmõ affet, öyle ki şimdi yeni yaşama sahip olabileyim
ve bir gün sonsuza dek Seninle birlikte olmak için
gidebileyim. Senin çocuğun olarak Sana itaat edebilmem ve
Senin için yaşayabilmem için bana yardõm et. Amin.
Her gün Kutsal Kitap’õ okuyun ve Tanrõ’yla konuşun!
Yuhanna 3:16

Benzer belgeler

Çiftçi ve Tohum - Bible for Children

Çiftçi ve Tohum - Bible for Children tohumlar Tanrõ’nõn Sözü yüreklerine giren ve yaşamlarõ değişen kişilerdir. Bu kişiler Tanrõ’ya hizmet ederler ve Ona saygõ duyarlar.

Detaylı

Bir Tapınak Görevlisi İsa`yı Ziyaret Ediyor

Bir Tapınak Görevlisi İsa`yı Ziyaret Ediyor “Sözlerinin açõklanõşõ aydõnlõk saçar.” Mezmur 119:130

Detaylı

İlk Kilisenin Doğuşu

İlk Kilisenin Doğuşu “Sözlerinin açõklanõşõ aydõnlõk saçar.” Mezmur 119:130

Detaylı