Öğr. Gör. Melih AYDIN

Yorumlar

Transkript

Öğr. Gör. Melih AYDIN
Öğr. Gör. Melih AYDIN’ın ÖZGEÇMİŞİ
Adı-Soyadı
Melih AYDIN
D. Yeri – D. Tarihi
Elazığ – 31.05.1984
Telefon
+90 348 814 2666 - 1284
Faks
+90 348 814 2669
E-Posta
[email protected]
Yabancı Dil
Ġngilizce (YDS: 83,75)
Almanca(Sertf. Ve Lisans)
Ġspanyolca(Sertf.)
Öğrenim Durumu
Düzey
Bölüm/Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Turizm ĠĢletmeciliği ve
Otelcilik(Konaklama ĠĢletmeciliği)
ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART
ÜNĠVERSĠTESĠ
2007
Y.Lisans
Turizm ĠĢletmeciliği
MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ
2016
Doktora
Turizm ĠĢletmeciliği
SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ
Devam Ediyor
Akademik Görevler
Unvan
Üniversite
Yıl
Öğr. Gör.
KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ
2012……
Misafir
Öğretim
Elemanı
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA WE WLOCLAWKU
(Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği)
2015
Ġdari Görevler
Yıl
Ġdari Görev
05. 2013- 07.2014
KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCISI
2012 - …….
KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ LEONARDO DA VINCI PROGRAM
KOORDĠNATÖRÜ
2012 - …….
KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL TESĠSLER KOMĠSYON ÜYESĠ
2012- …….
KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ FARABĠ DEĞĠġĠM PROGRAMI KOORDĠNATÖRÜ
Yıl
Üyelikler/Belgeler/Ödüller
2013
Protel, Üniversitelere Yönelik Turizm Eğitimini ve Ġstihdamını Destekleme Projesi, Micros-Fidelio
Eğitimleri, (24-27 Haziran 2013, Antalya)
Protel, Üniversitelere Yönelik Turizm Eğitimini ve Ġstihdamını Destekleme Projesi, “Opera Otelcilik
Otomasyon” Eğitimleri,(6-9 ġubat 2013, Ġstanbul)
2007
BirleĢmiĢ Milletler Nüfus Fonu, Akran Eğitmimcisi(Peer Educator) Sertifikası (30 Nisan-5 Mayıs
2007, Ankara) UNFPA
2007
2007 Türk Kızılayı Gençlik ve Gönüllü Organizasyonu Bölümü tarafından düzenlenen,Madde
Bağımlılığı,Ġlk Yardım,Ergen psikolojisi,ĠletiĢim Becerileri, konularının iĢlendiği Liderlik Eğitiminden
“Lider” vasfında alınan sertifika.(Ġstanbul/ 28 Ocak - 4 ġubat)
2006
International European Forum on IDRL Kızılay-Kızılhaç ĠĢbirliğiyle Kızılay tarihinde ilk defa
gerçekleĢen Uluslar arası Afet Müdâhâle Hukuku kongresinde Kızılay gönüllüsü olarak gönüllülük
ve dil bazında destek(Antalya/ Haziran)
2013
2005
FabaĢ Dil Kurumları, Almanca Sertifikası(Manavgat ,Antalya)
2004
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, “Ġspanyolca Dil Sertifikası” (Çanakkale)
2003
2003
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , 2002-2003 Eğitim Öğretim yılında edinilen, Ġngilizce
Hazırlık BaĢarı sertifikası (90,AA)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2002-2003 Eğitim Öğretim yılı, Ġngilizce Hazırlık Sınıfları
“Birincilik” sertifikası (90,AA)
AKADEMĠK FAALĠYETLERĠ VE GÖREVLERĠ
2. TEBLĠĞLER (KONGRE, SEMPOZYUM)
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan veya bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. Aydın, M., (2013) “Etnik Kültürlerin Ortak Ġnanç Paydası: Dünya Coğrafyasında Hıdırellez” Internatıonal
Conference on Religious Tourism and Tolerance (09-12 Mayıs 2013), Necmettin Erbakan Üniversitesi,
Konya, 1141-1145.
B2. Akdağ, G., Yağcı, K., & Aydın, M. (2014). “Tarsus As a New Destination For Belief Tourism: Heritage
From Different Religions”, Religious Tourism and Pilgrimage 6th Expert Conference, (19-22 June 2014),
Veszprém, HUNGARY
B3. Aydın, M.,& Akdağ, G. (2016). “The Relationship Between Organizational Commitment and
Organizational Cynicism Among Hotel Employees in Southeastern Anatolia Region of Turkey”,
(20-22 July 2016), Euro-Asia Forum in Politics, Economics and Business – 2016, University of Belgrade,
Faculty of Economics. Belgrade/SERBIA
C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
C1. Aydın, M., “Kırsal Turizm Kavramına Evrensel BakıĢ: Dünyada Kırsal Turizm Faaliyetleri”, 2. Ulusal
Kırsal Turizm Sempozyumu (20-22 Eylül 2012), Aksaray Üniversitesi.(2. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu,
Bildiriler Kitabı)
D. Tezler (Yüksek Lisans)
Aydın, M., (2016) “Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sinizm Ġlişkisi: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
Faaliyet Gösteren Dört ve Beş Yıldızlı Otel Ġşletmeleri Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma ”
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Gürkan AKDAĞ, Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Turizm Ġşletmeciliği
Ana Bilim Dalı, Mersin.