ortadoğu yıllığı

Transkript

ortadoğu yıllığı
BirleĢik Arap Emirlikleri 2006
Murat YeĢiltaĢ
Birleşik Arap Emirlikleri‟nin (BAE) ilk Devlet Başkanı olan ve
bu görevi Kasım 2004‟e
kadar sürdüren Şeyh
Zayed bin Sultan ElNahyan‟ın
ölümünün
ardından 2005 yılında
dengeli ve istikrarlı bir
dış politika yürüten yeni
Devlet Başkanı Şeyh
Halife bin Zayed ElNahyan, 2006‟da da izlemiş
Resmî Adı
Birleşik Arap Emirlikleri
olduğu dış politikada söz
BaĢkent
Abu Dabi
konusu sürekliliği koruyaYüzölçümü
82.880 km²
Nüfus
4.444.011
rak sorunların diyalog ve
GSMH
129,5 Milyar Dolar
diplomasi yoluyla çözülmeHükûmet Biçimi
Federatif Emirlik
si, iç işlerine karışılmaması
Şeyh Halife Bin Zayid ElDevlet
BaĢkanı
ve uluslararası kurumların
Nahyan
sorunların çözümünde desŞeyh Abdullah Bin ElDıĢiĢleri Bakanı
Nahyan
teklenmesi ve etkin bir şeTürkiye Büyükelçisi Halid Ghanim El-Gaith
kilde devreye sokulmasını
Askerî Harcamalar/
% 3.1
içeren bir anlayış benimseGSMH
Asker Sayısı
50,500 (2002)
miştir. Diğer taraftan Körfez
Etnik Yapı
bölgesinde ve geniş Arap
Arap
% 50
coğrafyasında yer alan ülkeGüney Asyalı
% 42
lerle de aynı anlayış çerçeDiğer
%8
vesinde ilişki kuran BAE,
Dini Yapı
İslam
% 76
söz konusu ülkeler ile yakın
Hristiyan
% 11
bir işbirliği içerisinde hareDiğer
% 13
ket ederek, sıkı bağ kurmaPetrol Üretimi
2.540.000 varil/gün
ya gayret göstermiştir. Söz
Petrol Tüketimi
400.000 varil/gün
konusu dış politika prensipĠhracat
142,5 milyar dolar
leri, spesifik olarak BAE‟nin
Ġthalat
86,11 milyar dolar
yakın kara havzasında buluArş. Gör., Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü,
Doktora Öğrencisi