kayıt formu kayıt formu kayıt formu - TD-IHK

Transkript

kayıt formu kayıt formu kayıt formu - TD-IHK
4. TÜRKTÜRK-ALMAN EKONOM‹ KONGRES‹
KONGRES‹
- KAYIT FORMU Kat›l›mc› say›s›n›n s›n›rl› olmas›ndan dolay› lütfen kay›t formunu bize zaman›nda fakslay›n›z: +49 (0) 221221-540540-2201
10 Ekim 2009 tarihinde Köln’de gerçekleflecek olan 4. Türk-Alman Ekonomi Kongresi’ne kesin kayd›m›
kayd›m› yapt›r›yorum.
Kat›l›m ücreti kifli bafl›
bafl› KDV hariç 50,50,- € ’dur (KDV hariç)
hariç). Kesin kayd›n ve ödemenin yap›lmas› durumunda ayn›
zamanda kongreden önce ANUGA fuar›na da kat›lma hakk› kazanm›fl olursunuz. Di¤er durumlarda ANUGA fuar›na
kat›l›m hakk› sadece ANUGA girifl kart› sahiplerine mahsustur. ANUGA girifl kart›na sahipseniz ya da ANUGA
fuar›nda sergi aç›yorsan›z, kongreye ücretsiz olarak kat›labilirsiniz. Kat›l›mc› say›s›n›n s›n›rl› olmas›ndan dolay› bu
durumda ön kay›t yapt›rman›z gerekir.
Fuar girifl kart›yla Rhein-Sieg (VRS) bölge s›n›rlar› içerisinde tüm toplu tafl›ma araçlar›na binme hakk›na sahipsiniz.
Ayr›ca TDTD-IHK üyeleri, sponsorlar› ve partnerleri saat 19:00’da bafllayacak olan özel gala yeme¤ine davetlidirler.
Bununla ilgili bilgiler özel olarak iletilecektir.
ANUGA fuar› girifl kart›na sahibim.
Evet □
fiirket
Hay›r□
Departman / Pozisyon
‹sim / Soyisim
Adres
Ülke / Posta Kodu
Alan Kodu
Telefon No
Faks No
E-Mail
Fatura adresi:
adresi:
(Yukar›daki
Yukar›daki adresden farkl›ysa lütfen doldurunuz)
doldurunuz)
fiirket
________________________________________________
‹lgili kifli
________________________________________________
Adres
________________________________________________
Yak›n bir zamanda elinize taraf›m›zdan gönderilen bir fatura geçecektir. Kay›t teyidi ve girifl kart› ödeme gerçeklefltikten sonra gönderilecek.
Özel sebeplerden dolay› kat›lamayacak olursan›z, yerinize bir baflkas› kat›labilir. Lütfen böylesi bir durumu bize organizasyon kolayl›¤›
aç›s›ndan zaman›nda bildiriniz ([email protected] yada Faks: 0221-5402201). 2 Ekim 2009 tarihine kadar yaz›l› olarak bildirildi¤i taktirde
kat›l›m iptali ve para iadesi mümkündür. Bu tarhiten sonra kay›tl› kat›l›mc›lar kat›l›m ücretini ödemekle yükümlüdür ve iade yap›lmaz.
Tarih:_______________
Tarih:_______________ ‹mza: ___________________________ Mühür:
Mühür:
TD-IHK Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer - Unternehmerverband e.V. Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası Opladener Str. 8, 50679 Köln Tel.: +49 (0) 221 540 22 00 Fax: +49 (0) 221 540 22 01 e-mail: [email protected] www.td-ihk.de Stadtsparkasse Köln Konto 162 442 958 BLZ 370
501 98 Steuernummer: 214/5866/0629