Şeker Faktoring A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil

Yorumlar

Transkript

Şeker Faktoring A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil
ı güneellen ı c ııı v ı nindc yer alan sor ıııı il ıı
netninde bu t ıdgiicrin a ı da ın ıııı
01.08.2016
0 <" tı-')Ço •
-411.08.2016
tot.„
4.C.4
Ra ınatan ÖZNACAR
Gent I
Yard ı nte ıs ı
Ilalka Arta Araell ık Eden Yetkili Kuruluş
Şeker Yat ı rı nı Menkul Degerler A. Ş.
ı
İ hraççı
Şeker Faktoring A.Ş.
Ahmet I
Yönetim
Kadir TEZELLER
Ara ş t ı rma, Daniş manlik se
kulu ı nsal Finatzsawi,
Grup Baş kant r
.N
N:
93 4sin 2313
İ IIRAÇÇI II İ I.G1 DOKÜMANI
GÜNCELLEME N1ETN İ N İ N TAMAM1
Sorumlu Olduğu Kısını :
İIIRAÇÇ1 Bİ LGİ DOKIDMAN1
GÜNCELLEME METN İ N İ N TAMAMI
Sorumlu Olduğu Kısım:
degistirecek nitelikte bir eksiklik bulun ınanı as ı için her türlü n ı akul üzcnin gösteriln ı is oldugunu
beyan cderiz.
uldugu ın ıız kisunlarda bulut ı an bilgilerin ve verilerin gerçege uygun oldugunu ve ihraçç ı bilgi dokülna ııı güncellente ı
yetki sc sorunduluklar ı nuz dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraççt bilgi dokii ınan
SEKER EAKTORİ NG ANON İ M ŞIRKETİ 'N İ N 11012ÇLANMA ARAÇLARININ HALKA ARZINA
İLİŞKİN SERMAYE PlYASASI KURULU
TARAFINDAN 14 OCAK 2016 TARİH İ NDE ONAYLANAN İHRAÇÇ1 B İ LG İ DÖKÜMANINDA
MEYDANA GELEN DE ĞİŞİ KL İ KLEFtE
İ L İŞ Kİ N GÜNCELLEME METN İ
Borclanma Araclanna IIiIcin Yukümluluklerini Yerine
ncellen
lecek Riskier;
'
sliklart altmda yer almaktadtr.
-
,
HI 114
4-!..
isklere maruz kalmaktadtr. Sirket dtizeyinde karstlastlim piyasa
Standan orant saglayamayan sirket, bu oram tutturuncaya kadar yeni hir tinansal kiralama, faktoring veya fmanstnan sözlestitesi yapamaz.
$irkeein 30.06.2015 taribi itibari tic standan °rant %10,33'tiir (31 Arabi: 2014: % 11,26). Sirketin hu rasyoyu yakalay antamast
igin mevcut tizkaynaklartna gore
toplam akti ilerinin %344,18 oraninda artmast gerekmektedir.
30 Ilatiran 2015.31 Arab,: 2014 ye 31 Aral& 2013 tarilderi itibanyla özkaynaklann borglara cram asagidaki gibidir (Bin it):
Bankactlik DUzenleme ve Denetleme Kurulu, sirketin aktilyapisint ve mall biinyesini dikkate alarak standart oranin antrilmasint
vcya sirket bazinda faith oranlarm
uygulanmasant kararlasttrabilir.
linansal Kiralama, Faktoring ve Finansman $irketlerinin Kurulus y e Faaliyet Esaslan Hakkinda Yönetmelik geregi
sirketlerin asgari sermayc standan omit! %3
olarak belirlenmistir. Bu oranin tutturulmast ve idame ettirilmesi zorunludur.
Semi:lye Riski
ESKi
4.1. it
NI;44.1tte 4.1
izarar etkisini i
31/12/2013
31/12/2014
(Bin IL)
5
(16)
alt.)
100 bp
aza114
16
Karl (Zarar)
100 bp
100 bp
(.I
•
*•-i.
'
\
•
'
(I\C -IV'.
100 bp
i5zkaynaklar
..•
Z3 twos 231S
1
1
1,n11;,.:1
3
ocarel Fw.:41
1C4 KuruIflf V.C) • ' 1'1)11; 4:•,,
.02 n 2:334
',e0; t:N !
y
Varltklann faize duyarkligt: Gelir tablosunun fain duyarldigi, asagida varsayilan nispetlerde faiz oranlarindaki degisimin; 30/0612015,
31/1212014 e 31/12/2013
tarihi itibanyla degisken faizli finansal varliklarin gereege uygun degerlerine olan (vergi etkileri haric) etkisidir. Ilu analiz strasinda, diger
degiskenlerin sabit oklugu
varsayilmaktadir. 31/12/2014 tarilti itibanyla Sicker in degisken faith Imansal varlik ve ytiktintlitliikleri lie gereege uygun deger farki kar
/ tarn yansitilan finatisal
%aria: ve yUkUmlUkheri bulunmadtgindan finansal tablolann faize duyarldtgi buluninamaktadir.
Sirket sabit fait oranlan iizerinden borelanmaktadir. 2015 yilinda ihrae edilen degisken faith &el sektör tahviline yawn)) yapilmistir. 2013
yilinda $irket tarafindan
Hug ;Allen degisken faith tahvil 3 ayda bir kupon ödemelidir.
Fait Orani Riski, fait oranlannda olusan ters yonlU hareketlerin, $irket'in finansal durumunda yarattigi etki olarak tantmlanir. Piyasa fait
oranlarindaki degisiklikler,
fait oranina duyarlt aktifler ile fait orantna duyarli pasifler arasindaki degeri etkilemektedir. Vade yarmsindaki uyumsualuklar antikça fait
riski de buna paralel olarak
anmaktadir. Piyasa faiz oranlannin degisimi, $irket'in net fait gelirlerini ve varliklannin, yiiktimItiliiklerinin, bilanco disi araelarium
bugiinkii degerlerini
etkilemektedir.
30 Ilatiran 2015 tarihi itibanyla, $irkerin dovit varlik veya yin:omit:11E1p bultininamaktadir (31 Aralik 2014: Yoktur, 31 Aralik 2013:
Yoktur.).
- Fair Omni Riski
Yabanci pan cinsinden islemler, kur riskinin olusmasma sebebiyet vemektedir. $irket faaliyetlerinin ve finansman anlasmalannin nakit
akislarinin sonticunda ortaya
cikan kur riskini dfizenli olarak kontrol etmektedir.
- Kur Riski
13ilangmlaki Uzun Pozisyon
Bilançuclaki Kisa Pozisyon
KuDamian Krcdiler
Finansal Kiralama Dorylart
Iltraç Edilen Menkuller
Muktelif Borçlar
Digcr Yilkündaliikler
l'oplant
liklar
Nakit y e Bankalar
Genie& Uyg.Deg.F K/Z Yan.
SI1M Degerler
Faktoring Alacaklart
Diger Varliklar
Toplam Va•lildar
30 Ilaziran 2015
(125.609)
1125.6091
87.384
87.384
25.689
-
87.384
-
17.557
17.557
17357
17.557
6-12 Ay
gore)
4
, Arkr-71
I
.
87.384
3-6 Ay
25.689
77.548
195.354
103.237
69.745
77.548
101.218
69.745
195.354
2.019
1-3 Ay
-
1 Aya
Kad a r
Fritz Oran, Riski Analiz Tablosu (Faizin denilint tarihine halan surge
-
5.022
5.022
5.022
5.022
1-3 Vil
5 Yd+
-
s s
03 * 'i 2115
(7.950)
7.950
-
-
--
-
7.950
3-5 Vii
-
1 0
. c.i
1,
135.652
(135.652)
(2.093)
177
36.727
318.474
272.902
7.950
2.09195
6
361
296.601
18.798
318.474
Toplam
(2.8931
69
37.553
37.622
695
361
15.675
18.798
35.529
Faitsiz
--
Yükü ııı lülülder
Kullan ı lan Krediler
Finansal Kiralaına Borçlar ı
Il ı raç Edilen Menkuller
Nhı llielicBorçlar
Diger
Topla ın Yükündülülder
Likidite Acığı
31.12.2013
V ıı rlı klar
Nakit ve Bankalar
SIIM Degerler
Faktoring Alacaklar ı
Diger Varl ı klar
Toplanı Varl ı klar
İ Likidite Aç ıgı
ilkündülükler
Kullandan Krediler
Finansal Kiralanıa Borçlar ı
Ihraç Edilen Menk ıı ller
Muluelif Borçlar
Diger
1 opla ın l'ükündülükler
:
(
31 Aral ı k 2014
Varl ı klar
Nakit ve Bankalar
Gerçege Uyg.Deg,.1 K/Z Yan.
SIIM Degerler
Faktoring Alacaklar ı
Diger Varl ı klar
l'oplanı n':ı rl ı kIar
A c.0
376
376
-
84
33
8.912
6
9.035
Vadesit
1.119
1.119
1.875
361
2.238
194
2.994
-
"rn
,... o,ı
Vadesit
tROAJO1
286
894
129.455
128.178
97
40.406
40.406
Aya
Kadar
64.534
218
64.752
37.033
101.524
261
101.785
1-3 Ay
46.033
39.055
45.835
198
-
84.851
237
85.088
1-3 ..1y
162.786
107
177
1.318
164388
09.460)
.
54.928
54.928
1 Ava
Kadar
11.920
11.920
6-12
Ay
C,rıt t
4.
10395
48307
302
10.093
t."2
58.472
230
58.702
3-6 Ay
626
5.727
626
-
6.353
6353
6-12 Ay
333
691
.
.
333
691
58.915 11.229
59.248
59.248
3-6 Ay
2.833
(2.599)
2.833
-
234
234
1-3 Yıl
3.121
8.569
3.121
I 1.690
I 1.690
1-3 Yıl
-
_
-
-
-
3.439
(3.439)
3.439
-
3-5 Yıl
15/52-1
3.788
-
-
2336
(2336)
2.336
-
5 Yıl +
350
350
-
-
-
-
-
5 Yd +
-
3.788
3-5 Y ıl
I !!
"' <
c
24.652
24.652
<4.3251
-
5.040
15.287
20.327
Dagıtılanı avan
(411231
34.290
34.290
-
12.643
17.624
30.267
Dagıt ı la ınayan
174.013
9.831
10.093
286
25.922
220.145
84
33
204.268
15.760
220.145
Toplanı
177
36.727
272.832
227.320
8.608
361
254.191
18.079
272.832
_
201
Topkıııı
K red i
Nladen
ancilik
1Diger
Llasnn
""`"P
Makine ve Techizat
Plastik
Tekstil
Tarim,
Gida
Imalat
Top= ve Perakende Ticaret
25,4
100,0
27,0
100,0
1,7
2,3
1,9
3,4
3,0
2,4
8,0
6,7
8,9
6,4
6,6
7,2
7,4
8,8
19,1
13,5
19,1
14,0
%I
30-Haz-15I 31-Ara-14
1. •
eck
,
*
• •
•
\ I
6.
.
,.•
4.7Ths
ir • 17.
\
•
1
4,1
3,6
11,2
5,5
7,2
10,5
17,3
19,9
31-Ara-13
f
03
2315
Ut
.A • ti
• i!,,l/
,
t : Itl i:it
T °CM hi: N) oL
(.14:10 1 Murk:M.0u
Not vi Mutt t y A ERA
g ite;),./
;Jot_
$isd
,
b
3.: •)01.4
I: 334
Finansal aracm taratlanndan birinin si5z1esmeye bagli yUkumIuluunu
yerine
nedeniyle Sirkece finansal bir kayip olustunnasi riski, kredi riski olarak
tammlanir. $irketin kredilendinne stireci 3 kademeli olarak belirlenmistir. Sunagetirememesi
göre Gene! Width . Iük Kredi Komitesi 1.250.000 TL'ye kadar, Yönetim
Komitesi 2.500.000 TL'ye kadar ve Yönetim Kurulu 2.500.000 TL iizeri kredi taleplerine
Kurulu Kredi
karar vermcktedir.
laktoring alacaklan, eesitli sektörlere dagilmis, cok sayida miisterileri
kapsamaktadir. Miisterilerin ticari alacak bakiyeleri therinden devainli kredi degerlendirmeleri
yapilmaktadir. Faktoring alacaklarmin sektörel dagilimi asagidaki gibidir:
)
/
D. Deger diistiklOgüne ugrayan varliklarin net
defter degerleri
E.Bilane° (list kredi riski ieeren unsurlar
C. Vadesi minis ancak deter düstikliigiine
ugramanits varliklartn net defter degeri
varliklarin defter deter'
B. KoulIan yeniden görtisifinnis bulunan, aksi
takdirde vadesi geginis veya deger
diiukIUgune ugranns saytlacak finansal
kaporlama tarihi itibariyle rnaruz kalinan
azami kredi riski
A. Vadesi gegmemis ya da deger
ugranuunts tinansal varliklartn net defter
degeri
30/0612015
Finansal :tray, tiirleri itibartyla maruz
kalinan kredi riskleri (Bin TI)
!
257.839
-
r , \ e.
v. ( q
a
;
y
j
03
691
691
:
Menluat I
Bankalardaki
/••
CA :
3
.
.
41.1k•
:.•
p4,
15.675
7.415
15.825
296.602
Diger
Taraf
-
Taraf
laktoring Alacaklan
Gercege112)gun
neger Farkt
_
111S
.. ,,.,
'
!i
II
_
2.019
ii
!!
2.019 ! !!
._
FV
ICa t a Yansatilan
nit er
D.Deter duUkIUUne ugrayan varliklarm net
defter degerleri
F. Bilanco dip kredi riski iceren unsurlar
-I
1
• ..e.
1
0-
sff
•s
•
1
)tk.
t
.•
-nt,
.
r
„:-. 1,"
• ter
•"
efri.
41`
12.643
2.238
C.Vadesi gecmis ancak deger diisükhigiine
ugramanus varliklarm net defter degeri
‘
I
200
-222.834
16.476
200
Taraf
1
I
3
14,s1/s
Th
1 Gercege Uygun
Bankalartlaki
Deter Farki
Menluat i KTL'a Yansitilan
FV
1
254.191
-
iliskili Taraf
Fak(uring Alacaklan
13. KotiIlari yeniden gOrUuIrnU bulunan, aksi
takdirde vadesi gem's veya deger
duuklugune ugranus saydacak finansal
varliklaran defter dcgeri
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalman
azami kredi riski
A. Vadesi gememis ya da deter diisiikliigiine
ugramatms finansal varliklarm net defter
degeri
31/12/2014
:
I luaus:a :Iraq tarter' itibanyla tnaruz
kaltnan kredi riskier' (Bin TL)
.
Mt.ht-tt t )".1.111 it A
Good teht!tul:
1t:/e Ci/J Ner 1 ./ 1 .1.. vt...1, I, 'J ots r: 4
Esen:,ns, ;fly ' . •
? , • 4: .;
el C2 1 2
"..Ca
I v•t.
t,
1:1
'tt•./t.n.r..•
1'
44 Nut
- İ
-1
-1
84
1 92.971
1.933
4.324
84
Gerçege Uygun
Bankalardaki
Deger Farkı
Alevduat KrZ'a Va ıı . ııı lan
Iflı
204.268
Diger
Faktoring Alaeaklan
1i
)
‘1
7
/
..
'
L
9
....)
n
.
A
•
- •`
(i 3 ı .t-
i
1
YS
n
A.J
i
T--."--.'
.
.
"
1
' Likidite Tablosu: Ş irkerin türev ,,niteliginde olmayan tinansal yiikümlülüklerinin vade dag ı l ıııııııı göstemıektedir. Asagıdaki tablolar, Şirket'in yükümlülüklerini
! tidemesi gereken en erken taryftere
göre hazı rlanm ıst ır. ş irkerin ayncty. öklişalinükleri üzerinden ödenecek faitter de aşagıdaki tabloya Bi ıı T ı . olarak dahil
edilınistir.
4 $.
—.
ft..LA A :,
.
„
,c."...7;\
r
D. Deger düsükliigüne ugrayan varl ıkların net
5.040
- İ
delter degerleri
E. Bilaııço d ısı kredi riski içeren unsurlar
, Likiılite Riski
varl ı kları nı uygun vade ve oranlarda fonlayama ınası haricinde bir varl ıgı makul bir fıyat ve uygun bir zaman dilimi içinde likit duruma getirememe risklerini
„..Ipsaınaktad ı r.
C. Vadesi geçmiş ancak deger düşüklügüne
ugramaınış varl ıkların net defter degeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan,
aksi takdirde vadesi geçmiş veya deger
diisüklügüne ugram ış sayı lacak fınansal
varl ıklarm defter degeri
31/12/2013
Raporlama tarihi itibariyle maruz kal ınan
azaıni kredi riski
A. Vadesi geçmemiş ya da deger dü şüklügüne
ugraınam ış fınansal varl ıkların net defter
degeri
Finansularaç türleri itihanyla maru ı
kal ı mı n kredi riskleri
281.464
236.520
194.060
289.535
241.367
199.102
Sözlesme
uyannca nakit
viluslar
toplami
296.602
-1
254.191 1
-1
200 I
Krediler ve
alacakiar
691 1
it fa edihnis
d cgs rinden
giisterilen
finansal
varliklar
Defter
degeri
5
Gercege
uygun
degeri
355
2.481
valdan
uzun
(IV)
-I 254.3911 254.391
236.700 1 236.700 I 236.700
-1 299.3121 299.312
281.5361 281.5361 281.536
itfa edilmis
degerinden
giisterilen
finansal
yilkümliiliikler
8.506 1
8.506 I
7.797 I
1-5y11
ram
(III)
.
„.\.."/_
.
• ;1,1..
KO /
e-
4L
10
.
t
.A.
C3
2115
aVe
Cat
- - --
.
.
I
.•
, ,c
r
1 inansal varliklar
84 1
204.268 1
-1 204.352 1 204.352 1
. i Finansal yiikomliiliikler
-1
194.353 ( 194.353 1 194.353 1
I
: Sirkelin kiralama islemlerinden dogan borclar haricindeki finansal varliklannin ve finansal yiikilmliiIiiklerinin defter degerlerinin, bu varlik ve yiikiimliiliiklerin
1 ortalama vatlelerine kalan sUrclerin in 90 günden kisa ohms' sebebi ile gereege uygun degerine yakm oldugu görillmektedir.
ve bankalar, faktoring alacaklan, diger finansal aktifler ve kisa vadeli TL cinsinden banka kredileri, ihrac edilen menkul kiymetler de dahil olmak iizere etkin
../le 'skunk) edilmis maliyet bedeli He gösterilen finansal varliklann ve bor9larin gercege uygun degerlerinin kisa vadeli olmalan,
degisken faizli olmalan nedeniyle
ntuhtemel zararlann onernsiz miktarda olabilecegi diisiiniderek defter degerlerine yakin oldugu kabul edilmistir. Kiralama islemlerinden
borclarin gercege uygun
gosterimi Sirkerin ilgili finansal varligt yattrim amach edinmis olmast sebebi ile hesaplanmamistir.
..lansal Araclarin Gercege Uygun Deg,er Seviyeleri: 30 Haziran 2015 itibanyla Sirkerin 2.019 Bin IL gergege uygun deger farki kar veya zarara yansitilan finansal
..liklan bulutimakta olup yiikiimlOgii 1st bulunmainaktadir (31 Aralik IlAsIrVarItk ve yilkümliiIiigii bulimmamaktadir, 31 Ara1ik 2013: Varligi yoktur. Finansal
,. iiküntlithigii 10.093 TL'dir).
st r" ' •
: 0 . era
..5..
Finansal varliklar
Finansal yfikiimliiIiikJer
31/12/2014
inansal varliklar
yokiimliiIiikler
Finansal Araclann Gercege
Uygurt 1)egeri (Bin TL)
3-12
ay
*ram
(II)
280.142 1.596
164.412 68.094
176.214 11.901
3 ayilan
kisa (I)
Sirket odentelerini sözlesme vadelerine gore geNeklestirmektedir.
30/06/2015
31/12/2014
31/12/2013
Tfirev °Inlay an Finansal Defter
(Bin TL) Degeri
C.
7
1.119
1.119
1.875
Kullamlan Krediler
Finansal Knalama I3orçlari
Ihrag Edilen Menkuller
Muluelif Bore lar
I)iger
Toplam YiikiimIaliikler
Likidite [email protected]'t
162.786
107
177
1.3 I 8
164388
(109.460)
54.928
54.928
361
2.238
194
2.994
59.248
59.248
-
-
L
,
.
:N 7.:
k \ 1,..,7
.
1
.
.:. ;: V..... ,=:: - i
fir" - . ;
0 3 1)•sn 2113
-
3.788
(3.788)
-
3.121
3.569
-
. 691
- . - -- 11 .?" ,
'!:._
0
3.788
3.121
-
11.690
11.690
11.920
11.920
691
-
3-5 Vii
-
1-3 VII
3.259
3.259
-
6-12
Ay
3.276
3.765
725
16.832
350
87.034
3-6 Ay
3.276
725
17.557
87.384
350
17.557
87.384
64.534
218
333
64.752
333
37.03,351
101.524
261
101.785
-
1-3 Ay
1 Ma
Ka j ar
-
77.548
228
77.776
24.724
101.218
1.282
102.500
195.354
112
69
1.862
197.397
035.067)
201
Vadesiz
.
965
965
7.713
62.330
62330
3-5 Vii
-
L‘^
34.290
34.290
(4.023)
-
12.643
17.624
30.267
-
Dagittlarntr.san
34.726
34.726
(1.742)
-
15.675
17.309
32.984
-
Dagoulamay an
V1
350
350)
111
.
-
-
=PM
I
5 VII +
.
5 Vii +
-
1-3 1 . 11
2.019
5.022
7.041
Ay
6-12
361
7.415
207
8.678
3-6 Ay
-
1-3 Ay
-
1 Aya
Kadar
ti
695
Vadesi,
r,(Vadeye !Cahn; Sure/ne gore)
31 Arabi: 2014
Vat-Id:tar
Nakit y e Ilattkalar
Gervege Uyg.Deg.F KIZ Van.
SI I M Degerler
Faktoring Alacaklan
Diger Varluklar
'10plam Varlddar
Vuküiniülükjcr
Ktillandan Krediler
Finansal Kiralama Bor4;lart
Ifirat; Edilen Menkuller
SluktelicnoreIar
Yiikümliiliikler
Toplam YiikiimIiiIiikler
30 Ilatiran 2015
Varliklar
Nakit y e Bankalar
Cove& Dyg.Deg.FIC../Z Yan.
SIIM Degerler
Faktoring Alacaklan
Diger Varlddar
Toplarn Varliklar
LiAidhe Riski Audit Tabh
177
36.727
272.832
-
227.320
8.608
201
361
254.191
18.079
272.832
"replant
37.553
318.474
272.602
7.950
695
2.019
361
296.601
18.798
318.474
Toplam
/
YEN1
YiikiintliiIiikler
Kullartilan Krediler
Finansal Kiralarna 13orclari
Hun Edilen Menkuller
Muhtelill3orclar
Diger
"[opium YiikiirnliiIiikler
Likidite A 1
31.12.2013
%turbid:1r
Nakit se Bankalar
SlIM Degerler
laktoring A lacaklari
Diger Varhklar
Toplain Varliklar
8.659
376
376
-
84
33
8.912
6
9.035
Vadesiz
45.835
198
46.033
39.055
286
894
129.455
(89.049)
84.851
237
85.088
1-3 Ay
128.178
97
40.406
40.406
1 Aya
Kadar
*
(k,
12
•
10395
48307
302
10.093
58.472
230
58.702
3-6 Ay
626
.
626
5.727
6.353
.
6353
6-12 Ay
03
2.833
2.833
(2.599)
_
3.439
3.439
(3.439)
3-5 \i d
2115
234
234
1-3 l'il
YAT
-
-
'
01.•
_.
.
___11
A
174.013
9.831
10.093
286
25.922
220.145
84
33
204.268
15.760
220.145
Topiam
Ay A Elo:. K 4
ANBL/1.
TO: C2 1 2 334 3- (PDx/
1 p cztret 5 1;cil No • 359 10,0
V.C). t.R) 00.3.:nP.s
a - se Cad. N0171 M
24.652
24.652
A i/G1
-
-
5.040
15.287
20327
-
r
Dafzudarnayan
-
-
2.336
2.336
(2.336)
5 lid +
için mevcut özkaynaklanna göre
ffr.
•
:
t
':-.<>‘
.41
i£ 4I;
AiLr
Piyasa Riski
Faaliyetleri nedeniyle Ş irket, döviz kurundaki ve faiz oran ındaki degi şiklikler ile ilgili tinalısal risklere ılı aruz kalmaktad ır. Şirket düzeyinde karşı laşılan piyasa
riskleri, duyarl ı l ı k analizleri esas ına göre ölçül ınektedir.
Şirkerin man ız kald ıgı piyasa riskleri asag ıda K ıı r Riski, Faiz Oran ı Riski ve Diger Fiyat Riskleri basl ı kl ıırı ıll ııııda yer alnıaktad ır.
Şirkerin 31.03.2016 tarilı i itibari ile standart oran ı %12,24'dur. (31 Aral ı k 2015: % 10,80). Şirketin bu rasyoyu
topla ın aktiflerinin %308,00 oran ında art ınas ı gereknıektedir.
31 NIart 2016, 31 Aral ık 2015 ve 31 Aral ı k 2014 taribleri itibanyla özkaynakların borçlara oram asagıdaki gibidir
Sernaaye Riski
l'inansal Kiralaına. Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kurulus ve Faaliyet Esaslan Hakkı nda Yönetmelik geregi şirkellerin asgari sermaye standart oran ı %3
kılarak belirlennıistir. I3u oran ııı tutturulmas ı ve idame eıtirilmesi zorunludur.
13ankac ı l ı k Diitenleme ve Dene ı leme Kurulu, sirketin aktif yapısını VC ınali bünyesini dikkate alarak standart omn ın arttrı lması n ı veya sirket bazında farkl ı oranlar ın
ılygulanınas ını kararlast ırabilir.
Standıırt oraııı saglayamayan sirket, bu oran ı tutturuncaya kadar yeni bir tinansal kiralanıa, faktoring veya fı nansman sğzIpsmesi yapaınaz.
4.1. İ lı raççı nın Burçlannıa Araçla ı-ına İlişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirme Gücünü Etkileyebilecek Riskler;
Kur Riski
y
e finansman anlasmalannin nakit aktslannin sonueunda ortaya
9L
.
I
31/12/2014
31/12/2015
31/03/2016
(Bin IL)
'
i
(14)
100 bp
ants
(14)
art4
14
100 bp
azalts
14
100 bp
azah.,
Ozky naklar 4.)
100 bp
Kar / (Zarar)
•
4_
t
•r
I I"'
•
„ ,..1,4
ct
1
1.741
'N,
03 Was DIS
r.
i
t
Varliklann faize duyarldtgr Gelir tablosunun faize duyarldigt, asagida varsaytlan nispetlerde faiz oranlanndaki degisimin;
31/0312016, 31/1212015 ye 31/12/2014
tarihi itibanyla degisken faizli ftnansal varliklann gereege itygun degerlerine olan (vergi etkileri hark) etkisidir. Bu artaliz strasinda,
diger degiskenlerin sabit oldugu
varsayilmaktadir. 31 Mart 2016 tarihi itibanyla degisken faizli finansal varligt bulunmarnakta olup yUkUmIulUgU
ise 13.529 TL'dir. Finansal tablolann faize
duyarlaligt bu tutarla sintrItthr.
Sirket sabit faiz oranlan iizerinden borelatunaktadir. 2015 yilinda ihrae cdilen dcgisken faizli özel sektör
tahviline yaunrn yapilmistir. 2013 yilinda $irket tarafindan
Mine edilen degisken faizli tahvil 3 ayda bir kupon ödemelidir.
2015: Yoktur, 31 Arabi: 2014: Yoktur.).
Faiz Grant Riski
Fait Oram ltiski, faiz oranlannda olusan ters yönlii hareketicrin, $irket • in finansal durumunda
yarattigt etki
faiz oranma duyarli aktifier ilc faiz orantna duyarli pasifler arasindaki degeri etkilemektedir. Vade yarnsindakiolarak tammlantr. Piyasa faiz oranlanndaki degisiklikler,
uyumsuziuklar antikça faiz riski de Mina paralel olarak
artmaktathr. Nyasa faiz oranlannin degisimi, $irkerin net faiz gelirlerini ye varliklarmin,
yukumliiluklerinin. bilaneo dust araelannin bugiinkU degerlerini
etkilemektedir.
31 Mart 2016 tarihi itibanyla, $irket'in döviz varlik vcya yökiimliiliigh bulunmamaktadir (31 Aralik
Yabanct para einsinden islemlcr, kur riskinin olusmasma sebebiyet vennektedir. $irket faaliyetlerinin
etkan kur riskini diizenli olarak kontrol etmektedir.
-
Toplam Posis)on
IltlaKodakt 1121mPornwn
a g lans....14.1Kgsa Potisyon
okomliiIiikler
Kullamlan KrethIcr
Fmancal Kiialama 11oNlati
1hr:it; Fdilen Altokullcr
Nlithtellf
Diper Yul.001101u1.1a
loplam Afilandüllitier
rliklar
Nakti ve Ilankalas
(ienne U)a.Dcg Kfl Van.
SI1N1 Degaler
Faktonng A16:41.1:01
Diger Vazliklar
Topla m 'a Hilda r
31 %Ian 2016
9.502
9302
76.809
157.961
•
13.529
-
(75659)
(75459)
63.280
157 961
86.311
82-102
38.752
38.752
35.022
35.022
-
73.774
73.774
*6311
82 302
-
22.638
22.638
-
-
22.638
22.638
6-12 t)
Fat: Oram Riski Analiz Tablosu (Faizin degilint tarihine Aaiun siireye giire)
5.660
5.660
5.660
1-3 111
(6.902)
(6.902)
6.902
6.902
3-5 111
II
•
•
•
6009
6.009
oun
,S
123
41 027
41.150
82 561
(82 561)
221 241
6 902
48 551
121
4102'
317.344
88
361
286 873
30 522
317.344
ZS
Toplam
361
1615*
30 522
47.159
Vaasa
•
.
-
, , ...
-'
itilansodakt LIttill'otil)on
Bilanentlala Ktsa Pottayon
Toplann Poiblon
1 ukslos10111k1cr
Kullandan kscshIcr
I istansal knalama llos%lan
Ihnn; Fallen Menkullef
\ luInclif liocelar
1)1 ilci N'01.unnului.ler
lopinon I-Olaholülukler
1 AlliAlar
Naim ..: I tani.alal
(,eeecge tin Dcg I 8.d. Van
SII!%11/cgcrIcr
lakhoung AlacakIan
Ihgcr Nial ill. LIE
.loplam Varliklar
;I/
/
14
Ay
60 623
e
16 990
36.990
•
(105 620)
64.534
.
162.786
(103.620)
64.534
101324
57.166
162.786
101 524
-
60.628
57 166
•4ya Kuhr
(166 110)
(166.110)
30.316
3-6 Ay
59.248
59 248
-
•
59.248
$9248
-
'V
79.059
79 059
•
79.059
30316
90.944
92.044
258 154
79 059
I sil.uscostaki IJiu. l'ons)on
Itilançoslakt Ktsa l'ozis)on
Jo )1am l'otisvon
1
36 \
90 944
258.154
31 .4.44111. 2014
1 3 1%
92 044
1 %,a
kadar
'bras; Fables' Alcnkuller
11olochlItorcl.0
I)i crN'tskunsloIuklcr
1 s phom 1 atümlühlkler
mansal Kual.fina liorciass
iikumhilukler
KuILsnuIan KrcshIcr
VarIrklar
Nall( %c Bankalar
(i..-rorge U)g Deg F K2 Yan
SUM DegtrIcr
Faktunng Alacakl.ut
Ihgcr Vathitar
toplam AarIrklar
31 1ralik 2015
•..
.
.
11.690
11 690
•
-
n
_,
63 jstn 2115
( 8 608)
(8.608)
8408
(5.620)
(5.620)
36.904
177
36.727
119 848
(119.848)
177
36.727
272.832
*608
227 320
272.832
31.284
11490
-
201
Topiam
(173370)
173 370
169
41 586
337.485
361
254.191
18 079
699
699
169
41 586
41.'55
7.260
•
361
309.647
27 099
337.485
161
14 616
27 099
42.454
378
178
1 oplam
201
.
-
8.608
•
511Is
361
12 643
18 079
.
cal
/
(7260)
7.260
7 260
3.5 111
11 690
Is' i r:
''‘',...
/JO,. e._,. :et
11.920
I I 920
-
-
11.920
11 920
.
30.930 234
-
2.054
2 054
30 930 2 054
•
-
39.930
6- 12 Ay
;
11
39 930
6-12
ıı.
1,4
100,0
22,7
0,7
2,0
Nizı kine ve Tecl ı izat
nerji
lastik
Ulaşı m
i
7,3
1.1
0.9
1,8
1,7
4,9
3,9
3,7
ekstil
I : ı r ıııı, I layvancil ı k
8,4
6,7
9,9
1/
(0»
n•
•
'
ıl'eş
ş 1;k-
1.9
3,4
6,7
8,9
6,4
8,4
13,5
19,1
19,5
20,1
intalat
ve Perakende Ticaret
19,6
31-Ara-14
31-Ara-15
Ci ı da
Maden
31-Mart-16
si.%
03 P;-
2315
ts....
Kredi
Finansal arac ı n taratlar ıııdan birinin sözleşmeye bagl ı yükündülügünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket'e fınansal bir kay ıp olu ştunnas ı riski, kredi riski olarak
taıııııı lan ır. Şirketin kredilendinne süreci 3 kademeli olarak belirlenmi ştir. Buna göre Genel Müdürlük Kredi Komitesi 1.250.000 TL'ye kadar, Yönetim Kundu Kredi
Komitesi 2.500.000 TIfye kadar ve Yönetim Kurulu 2.500.000 TL üzeri kredi taleplerine karar vennektedir.
Faktoring alacaklar ı , çeşitli sektörlere dag ılm ış, çok say ıda müşterileri kapsa ınaktad ı r. Müş terilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden devamb kredi degerlendinneleri
)ap ı lınaktad ır. Faktoring alacaklar ı n ı n sektörel dagı lım ı aşagıdaki gibidir:
I }n
D. Deter diisiikliigiine tag,rayan varliklann net
defter degerleri
E.Bilaneo (list kredi riski iceren unsurlar
C. Vadesi geemis ancak deger
ugramanus varlaklann net defter degeri
13. !Castilian yeniden gorUflhImu bulunan, aksi
takdirde vadesi geemis veya deger
dUUkIuAune tagrantas sayalacak linansal
varliklann defter degeri
31/03/2016
Raporlama tariki itibariyle maruz kalman
azaani kredi riski
A. Vadesi geernemis ya da deter cliiflikkigiine
ugramanus finansal varlaklann net defter
degeri
Finansal urn tiirleri itibanyla maruz
1 kabala,' kredi riskleri (13in TL)
ii Taraf I
n
,
-
Yr • • *
16.188
32.563
220.640
Diger
Id_
,
81
81
13 3
Deger Farki
2145
7,4
Yansitilan
FV
FGercege Uygun
Varlaklar Kfla
I
Finansal
Mescitiat
Faktoring Alacaklan Bankalardaki Satilmaya Ilazur
,Th—rrnr
:
14.616
1). Deger clUfliklUgdne ugrayan varltklann net
defier degerleri
Bilanço dust kredi riski ieeren unsurlar
' 19
"
0714
C. Vadesi geemis ancak deger
ttgramanus varhklann net defier deter'
267.838
309.647
17.479
-
-
Diger
Taraf
372
Me‘duat
%
Q3 rim 2315
361
361
Finansal
N'arliklar
'Deter Farlu
Yansttilan
FV
Faktoring Alacaklan Bankalardaki Saielmaya Ham I "Ipervege Uygun
B. KouItari yeniden göriisiflmiis hultinan, aks
takdirde vadesi geemis veya deter
diisükhigiinc ugramis sayilacak finansal
valid:bun defter degeri
A. Vadesi geernemis ya da deger dtistikliigiine
ugramanus linansal varliklarm net defier
degeri
31/12/2015
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalman
azami kredi riski
halman kredi riskleri (Bin TL)
Titiansal arac tiirleri itibanyla maruz
I
1
L
12.643
222.8341
-1
1
254.191
Deter Taraf
-1
I skili
200
200
Faktoring Alaeaklanl Bank.-tlardaki Satilmaya lianr Gercege Uygun
Mes dual
Finansal
Deter Farkt
Varliklar Kit'a l'an.itilan
A
re
77
r
20
5.•
.
4 th
0 3 4$
2315
. .
.
.
.
.
Likidite Tablosu: $irket'in tiirev niteliginde olmayan finansal yftkiimItiltiklerinin vade dagihnum göstermektedir. Asagalaki tablolar, Sirkerin
'deities; gereken en erken tarihlere Ore hazirlannusttr. Sirket'in aynca ytlkUrnIuIulkIeri uteri:Wen iidenecek flu/1er de asagiclaki tabloya 13in T1. olarak dahil
Likidite Riski
$irkefin varliklarint uygun vade ve oranlarda fonlayarnamast harieinde bir varligi makul bir fiyat ve uygun bir zaman dilimi icinde likit duruma getirememe risklerini
kapsama ktad
D. Deter diistiklügtine ugrayan varliklarin net
defter degerleri
E. Wimp dust kredi riski igeren unsurlar
1 C. Vadesi gegnis aneak deter diisiikliigiine
ugrainamis varliklarin net defter degeri
B. Kosullan yeniden
bulunan,
aksi takdirde vadesi geemis veya deter
duukIiiiiiieugrainis sayilacak finansal
varhkiarin defter degeri
31/12/2014
Raperlama tarilti itibariyle maruz kalinan
azaini kredi riski
A. Vadesi geememis ya da deger diisiikliigiine
ugramanus linansal varhklaritt net defter
degeri
Final's:al ante tiirleri itibanyla maruz
kaltnau kredi riskleri (Bin TL)
1
1
277.4821
296.4691
236.5201
287.337
307.361
241.3671
372
it fa edilıniş
degerinden
giisterilen
finalı sal
varlıklar
ir
şş
309.6471
Krediler ve
alaeaklar
355
(W)
5
yıldan
uzun
204 Aıl I
277.608
İtfa edilmiş
deg,erinden
gösterilen finansal
yükii n ı Iii 1 ii kler
6.202
6.734
8.5061
1-5 y ıl
arası
(III)
I
296.6411 '' 296.641
11
ı ! 310.019
ıı
277.608
310.019
11 286.954
286.954
Gerçege
uygun
degeri
277.608
Defter
degeri
21
02 I,. ,73',5
Finansal varlıklar
2001
254.191
-1 254.391 • 254.3911
• Finansal vükümlülükler
236.7001
236.700
236.7001
$irket yöneticileri, finansal varl ıkların ve fınansal yükümlülüklerin kirala ına işlemlerinden borçlar haricinde defter degerlerinin gerçege
uygun degerine yak ı n
...aıluguntı düşünmektedir.
Kaszı ve bankalar, faktoring alacaklan, diger linansal aktitler ve k ısa vadeli TL cinsinden banka kredileri, ih ı-aç edilen menkul k ıymetler de dahil
olmak üzere etkin
faiıle iskonto edilmiş maliyet bedeli ile gösterilen tinansal varl ıkları n ve borçlann gerçege uygun degerlerinin k ısa vadeli olmalar ı, degi şken
ııııı lıtemel zararları n öneınsiz ıniktarda olabilecegi dü ştiıı iiterek defter degerlerine yak ı n oldugu kabul edilmiştir. kiralaına işlemlerinden faizli olnıaları nedeniyle
borçların
gerçege uygun
Jeger güsteri ııı i ş irket'in ilgili linansal varl ıgı yat ı run amaçl ı edinmi ş olması .sebebi ile hesaplanma ın ıştır.
31 tvları 2016 ve 31 Aral ık 2015 tarilderi itibanyla Ş irkerin gersitgöyyn:, .deger fark ı kar veya zarara yans ıtı lan finansal
varl ıklan ve yükümliiIiikleri
bulun ııııımakıad ı r. (31 Aral ık 2014: Varl ık ve yükii ınlülügü bul ım ınaırtaktaa ırü.—,
. .
r• .\
Finansal yükümlüliikler
31/12/2015
Finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler
varlıklar
Fi ııansal Araçları n Cerçege tlygun
Degeri (Iti ıı T1,)
3-12
ay
anısı
(11)
228.1211 53.0141
267.4571 33.1701
164.4121 68.0941
Süzleşnıe i 3 aydan
uyarı nea nakit
kısa (I)
ç ı k ış lar
toplanu
İ
1
$irket ödemelerini süzleşme vadelerine göre gerçekleştirmektedir.
31/03/2016
31/12/2015
31/12/2014
Türev Olmayan Finansal Defter
Viiktin ı tüliikler (Itin
I Degeri
31 Nlart 2016
Van.
-7
Yiikiitnliiliikler
Kullandan Krediler
Finansal Kiralama Borelari
Hoag Edilen N1enkuller
Muhtelif BoNlar
Diger Yükümltiltikler
Tonkin) ViikiimliiIiikler
31 Arald: 2015
Varliklar
Nakit y e Rankalar
Gercege Uyg.1)eg.1 : KJZ Van.
SLIM Degerler
Faktoring Alacaklari
Diger Varltklar
Toplam Varliklar
Kullamlan Krediler
Einansal Kiralama 13orOari
ihrtu; Edilen Nlenkuller
Muhtelif llorOar
I 1)iger Yiikiimliiliikler
Toplain
Likidite
iik00110101(ler
Toplam Varliklar
Varliklar
Nakit y e liankalar
(;ereege
SI IM Degerler
Faktoring Alacak1an
1)iger Valid:13r
-
-
-
Ay
•
•t
\ /..
i\o.f.:1122.‘e
f"
367
-
•
79.059 30.93(
•
79.059 30.93(
3-6 Ay
6-12
377
779
35.022 13.529
35.399 14.308
38.375 8.330
-
2.336
(2.336)
3.439
.385)
03 i t..., errs
2.336
-
-
-
2.054
1439
.
-
-
2.054
3-5 VII
-
-
-
1-3 Vii
1.857
3.523
2.137
-
-
-
1.857
3-5 VII
3.523
5.660
5.660
73.774 22.638
73.774 22.638
-
-
1-3 VII
-
Ay
6-12
_
3-6 Ay
760
.
.....4e69 . 760
64.700 1 ilitt)2.. 30.170
-
90.944
4.524
95.468
_
82.331
82.331
30.316
240
212
30.768
-
1-3 Ay
245
139
63.664
30.285
63.280
86.311
7.638
93.949
1-3 Ay
-
Kallal*
258.154
118
169
1.004
1.465
1.004
259.906
9.705 (177.575)
-
378
361
9.713
257
10.709
Vadesiz
1 Aya
157.961
121
123
648
1.178
648
159.383
36.052 (112.825)
- -
-
46.558
507
46.558
1 Aya
Kadar
36.700
361
35.744
88
Vadesiz
5 Vii +
5 VII +
38.565
-
-
-
-
-
-
221.241
6.902
48.551
123
41.027
317.844
317.844
30.522
286.873
88
361
t
38.905
38.905
(1.971)
-
-
36.934
14.616
22.318
-
-
-
169
41.586
337.485
288.470
7.260
337.485
361
309.647
27.099
-
378
Dagmlamayan Toplam
(4071
39.062
39.062
-
-
16.188
22.377
1
-
.
Dakililamayan Tonlam
.
54.928
54.928
361
2.238
194
2.994
I Ma
Katiar
201
Vadesiz
Nladde 5.13 asagulaki sekilde
ESKi$EKLi
l'ilkiimliiIiikler
KuIlandan Krediler
162.786
Finansal Kiralama Bon;Ian
107
Ihrac Edilen Menkuller
Muhtelif Borglar
177
i I
Diiler
, YfiktinaMilkier
1.119
1.318
' Toplam Yiikiimlailiikler
1.119
164.388
Lil
a_
1.875 (1094M9
31 Arahk 2014
Varltklar
Nakit y e Bankalar
Gen;ege Uyg.Deg.1 : K/Z
1 Yan.
SUM Degerler
Faktoring Alacaklari
Diger Varliklar
Toplam Varltklar
-
64.752
37.033
64.534
218
101.524
261
101.785
1-3 Ay
.
691
11.229
691
-
YEN15,
:
11.920
11.920
6-12 Ay
feer:\
c‘ t
333
.
333
58.915
t:-
Et
59.248
59.248
3-6 Ay
-
-
3.788
3.788
(3.788)
3-5 VII
03 4s tss 2315
3.121
8.569_
3.121
11.690
11.690
1-3 VII
un.e i
, ----
ik
t
;;Ir
_ (4.0221
34.290
34.290
30167
-
-
12.643
17.624
-
Daittldatnaan
-
-
350
.
350
_ (350)
5 Val +
177
36.727
272.832
227.320
8.608
361
254.191
18.079
272.832
201
Toplam
Ilinde Yeni Sube Aeiltnasi
y
Tl
123.667,13
9.323,79 IL
e Diger Demirbas 12.369,88 IL
1
101.973,46
Tutar (TL)
06.01.2016 —15.07.2016 Dam:mine Ait Yatirtmlar
Yazinm ve Lisans
I
Yatirmfiari
Buro
ve Diger Demirbas
I T Donamm Servis ve Parca
Yazdun Servis I
TOPLAM
II
tablo
220.092,31 TL
49.531,50 TL
34.775,48 IL
135.785,33 'FL
Tutar (TL)
5.2.1. ihracct bilgi dokiimaninda yer slants. gereken son finansal
tarillinden ilibaren yapilemg olan ba4lica yattnmlara iligkin aviklama:
YENI SEKLI
21.07.2016 githii yaptlan Olagatilistit GCTICI Kurul toplalittsinda Sirket iidenmis
sermayesinin 20.000.000-TI:den 5.000.000-TUsi "olaganiistii yedekler"
hesabindaki hakiyenin mevzuatca dagnilmastna izin verilen kismindan,
25.000.000-TL'si ise nakit olarak artinlarak 50.000.000-TUye eikardmastna ve
sennayenin arturimmin onceki sermayedeki hisse orani korunacak sekilde
yaptImastna karat
6.1.1. ihracci bilgi dokiima
L dönenderi itibarivle ana/firii
ESKi SEKLI
\ •
yer almast gereken tinansaf
•
r,.
24'
/
LL:ttl I
0 3 4.4- 15 2E5
ace' bilgi dokiimamnda yer almast gereken finansal tablo dönemleri
ana iiriin/hizmet katep orilerini de icerecek sekilde ihracct faalivetleri
YENI SEKLI
Sirket IT Yazdan ve Lisans Yatinmlan olarak sistem verilerinin izlenmesine ve
korunmasina yönelik alma.. 'tog" yazilum yillik lisans bedeli, IT Donamin Sirket IT Yazilun ve Lisans Yatamilan olarak sistem verilerinin izlenmesine ve
Rom Makinalar. ve Diger Demirbas Yatinmlan kapsaminda cep ielefonlan ye korminiasina yönelik alimin "Yedeklume ve Sanallastinna" yazdtm. 3 yilltk lisans
bunlara ait donamm bcdellerinden olustnaktad.r.
bedeli ve Eaktoring Yanhmt iin lisans bedeli, IT Donanun Aura Makinalan ve
Diger Demirbas Yatininlan kapsanantla cep teletbalan ve donanim bedellerinden,
IT Donainin Servis y e l'area Ucretleri, Yaztlim Servis Ucretleri ise servis ve
balum iicretleri ile donamm parca iicretlerinden olusmaktadtr.
Madde 6.1.1 asagulaki sekilde gfincellenmistir.
TOPLAM
IT Donamm Aura Makinalan
IT Yazdun ve Lisans Yatutolari
Samsun
01.07.2015 —06.01.2016 Donemine Ait Yaturunlar
5.2.1. ihracct bilgi dokiimantada yer almast gereken son finansal tablo
iliharen yapilims olan bashes y atiranlara iliskin aciklama:
Nladde 5.2.1 a.
ESKi SEKLi
Yoktur.
5.1.5. ihrucemin iideme gucunun degerlendirilmesi icin iinemli olan, 5.1.5. ihraccanan ödeme gueiinun degerlendirilmesi iein iinemli
olan,
iltracciya iliskin son tainaidarda meydana gelmis olaylar hakkulda bilgi:
ihracciya iliskin son tam a nlarda me, da na gelmis olaylar hakkinda bilgi:
hakkında bilgi:
Ortaklı k Yapısı
Şekerhank T.A. Ş . Personeli
Vakfı
25
114-394.957,00
4ç
C 3 Işe) 23°,5
10,00
19,37
10,91
t . .,9 .053;47
22.4.353.416,50
1
Saınruk-Kazyna Kazakistan Devlet Varl ı k Fonu
B-rA Securities JSC (*)
(%)
35,44
(T1.)
410.388.833,70
şekerbank T.A. Ş . Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve
Yard ı nı laşına Sand ı gı Vakfı
Orıagı n Ticaret Unvan ı / Ad ı — Soyad ı
ş ekerba ıı k
i ş bir sermaye taban ı na sahip olan Şekerbank' ı n sennaye yapı sı aşag ıdaki tabloda gösteril ııı ek ı edir:
L
Alı a Onak Şekerbank T.A. Ş. Ilakkında Bilgi
Şekerbank. 1953 y ı lu ı da şeker pa ııcar ı iireticisi ıı i ıı linansal ihtiyaçları n ı karş danı zık a ınac ıyla Pancıı
r Kooperatitleri l ıal ıkas ı Anonim Ş irketi ad ı alt ı nda Eski şelı ir'de
kunı l ı mışı ur. Şeker pancan ürcticileri ıı i ıı , Pancar Kooperatitlerr ndeki birikinı lerinden ol ıışa ıı sermaye
ile faaliyetlerine baş layan banka, 1956 y ı l ında Ankara'ya
taşı narzık Şekerbank Türk Anonim Ş irketi ad ı n ı alm ışt ı r. 1993 y ı lu ı da özel banka suıttisü kazan ın ış ve
1997 y ı l ı nd ıı hisseleri halka arz edilmi ştir. Şekerbank, 2004
y ı l ı nda ı nerkezini istanbul'a ta şı m ışt ı r.
7. l'de Ana Ortak Sekerbank T.A.S. ve Seker Yat ı nm Menkut
ESK İ Ş EKL İ
7.1. ilı raççı n ı n dahil oldugu grup hakkında özet bilgi, grup ş irketlerinin faaliyet konuları,
ihraççıyla olan ilişkilci ve ihraççın ın grup içindeki yeri:
30 Ilatiran 2015 tarihi itibariyle Ş irket'in Genel Merkez haricinde,
Ankara, 31 Man 2016 tarihi itibariyle Ş irkerin
Genel Merkez harieinde, Ankara, Bursa,
Bıırsa, İzınir, Denizli, Kayseri, Gaziantep, Antalya, İ kitelli
ve Dudullu olmak İzmir, Denizli, Kaystri, Gaziantep. An ıalya,
İkitelli, Dudull ıı ve Saınsun olmak
üzere 9 adet ş ubesi bul ımmaktad ı r. Samsun şubesi ise 10 . uncu şubesi
otarak üzerc 10 adet şubesi bulunmaktad ı r.
Agustos 2015 döııeminde faaliyetlerine baş la ıııışt ır.
Ş irket, yurtiçi ve uluslararas ı tiezıri ınuameleye yönelik faktoring
hizmetleri
Ş irket, yuniçi ve uluslararas ı ticari ınuameleye yönelik faktoring hizmetleri
vennektedir. 31 Mart 2016 tarilı i itibariyle $irket'in toplan ı çal ışan say ı s ı 65 kiş idir.
vennektedir. 30 I laziran 2015 tarilı i itibariyle Şirket'in toplam çal ışan say ı sı 61
ki ş itlir.
ih ı-aççı faaliyetleri hakkı nda bilgi:
1.158.000.000,00
79.943.915,86
70.287.124,88
130.939.718,60
6,90
100,0 0
6,07
11,31
Ilakkanda Bilgi
..26
03 $. ):;•3; 2Y5
1.
5ekcrbank, 1953 yilinda seker pancart tireticisinin finansal ihtiyaclannt karstlamak atnactyla Pancar Kooperatifleri Bankast Anonim $irketi ach altinda Eskischiede
kurtilmustur. $eker pancan iireticilerinin, Pancar Kooperatiflerrndeki birikimlerinden olusan sennayc ile faaliyetlerine baslayan banka, 1956 yilinda Ankaneya
tasinarak $ekerbank Turk Anonim Sirketi adint alnusttr. 1993 yilinda &Lei banka statiisii kazatimis ye 1997 yilincla hisscleri halka art edilmistir. Sekerbank, 2004
yilinda merketini Istanbul'a tasimisur.
ciii bin senna)e taban tsahip olan $ekerbank'm semiaye yap'st asagiddiltk,lcifla itösicOlinektedir:
%m Ortak Sekerbank
g
7.1. 1hr:tenon dahil olduku grup hakkinda tizet bilgi, grup §irketlerinin faaliyet konulan, ihrawyla Wan il4kileri ve ihnteentm grup ieindeki yen:
lt.N1 *Mai
Scher Vaunt)), 125 bin
sermaye lie Sermaye Piyasast Kurulu'nun 1996 yilinda alms oldugu ilkc karan geregince kuntImustur. 24 Aralik 1996 tarihinde Ticaret
Sit:dine tescil edilerck 1997 yill baslanndan itibaren faaliyctlerine baslamis we 2012 plinth 30 tnilyon TI, sennarye ulasmistir. Genet Miidürliigii Istanburda
Indium!) Sicker Yatormi'm bid Ankara'cla digest Izmir 'de olmak iizere iki subesi bultinmaktadtr. Aynca, $ekerbank iloacentelik sözlesmesi yaptImis olup Banka'nin
yttrt eapma yaydno 301 subesinde aract kurum-acente isbirliginde hizmet y ennektedir. Iiirkiye genclinde scans %Mani' bulunan aktif 60 acentenin yam sira tiim
Sekerbank subelerinden yatinm hesabt actlarak yatirun islemleri yapilinastna olanak saglatimaktachr.
it
Scher l'aoron Menkul Deker A.$. ($eker Yannm)
Selterbank l in Tiirkiyc capinda 301 subesi, 3'ii Istanbul we 8'i Anadolteda olmak [litre II hölge mildfirlügti bultinmaktadur.
Subeleri 71 il ile 98 merkez (list ilceye
yaytlinis bank:min istirakleri arasinda $eker Faktoring A.$., $eker Yawn Menkul Degerler A.5., $eker Finansal Kiralama A.S., $ekerbank International
Banking
Unit Ltd.. $eker Mortgage Finansman A.$., $ekerbank (Kibris) Ltd. y e Zahlungsdienste Grub!' der $ekerbank TA.$. (5ekerbank T.A.$. Neale
Hizmetleri Ltd.$ti.)
ycr alnmktadtr.
http://www,kinov.tribi1dirint-sorgidari/hildirim-eletaylaspeid=466979
Sekerbank T.A.S'isin 11.09.2015 iarihinde KAP'm yapuki acinamaya göre, - BTA Securities
JSC'nin hisselerinin hunanuna sahip olan BTA Bank JSC'nin
Kickommertshank JSC'ye devrine BDDK tarafindan kin minions. bOylece Kickommertsbimk JSC Bankamn dolayh )oldan % 10.91 hissesine
sahip olmustur.
TOPLAM
Halka Acik
International Finance Corporation
Konya $eker Sanayi se Ticaret A.$.
Ortaklik Yap's'
100,00
19,37
10,91
9,14
6,90
6,07
12,17
224.353.416,50
126.295.033,47
105.828.761,00
79.943.915,86
70.287.124,88
140.902.914,60
1.158.000.000,00
(4)
35,44
(TL)
410.388.833,70
NIcilkul Dec:crier A.S. (Seker Yatunm)
‘-)
Seker Yattrun, 125 bin TL sermayc ile Sennaye Piyasast Kurulu'nuit 1996 yilmda almts oldugu ilke karan geregince kurulmustur. 24 Arabi: 1996 tarihinde Ticaret
Sicili'ne tescil edilerek 1997 yili baslarindan itibaren faaliyetlerine baslan% , ye 2012 yalinda 30 milyon TI, sennaycye illasmisttr. Genet Mildiirliigii Istanburda
bulunan Seker Yatirtm'yi bid Ankara l da digeri Izmir 'de olmak fizere iyfAciti illinmaktadir. Ayrtca. Sekcrbank ile acctitelik sözlesmesi yapihnts olup Banka'nui
ytin copula yityllints 1 /3 subesinde aract kurum-acente isbirliginde htitneeviirtikektedir. ,.Tiirkiye genelinde scans salmi' bultm an aktif 60 acentenin yamsin tu
turn
Sekerbank 1.uhelerind niantrkm hesabt aydarak yattrun islemleri yaptlitiasmail”ksaglanniaktadir.
.
/
f
//7 ';''
\.„,„
0 3 4 ths 2115
.27. •
Seker
Türkiye capinda 273 subesi, 2'si Istanbul ve 7'si Anadolu'da olmak (were 9 bölge müdürlügii bultiontaktadir. Stibeleri 71 il ile 97 merkez dist ilceye
..,n dints bankanan istirakleri arasinda $cker Faktoring A.$., $cker Yatirtm Menkul Degerler A.S., Seker Finansal Kiralama A.S., Sekerbank International Banking
nit Ltd., Seker Mortgage Finansman A.S.. Sekerbank (Ktbris) Ltd. ve Zahlungsdienste Gmbl I der Sckerbank
(Sekerhank
Ddeme Ilizinetleri Ltd.$6.)
.s er almaktadtr.
T.C. Istanbul 14. Icra Dairesi 2016/ 5236 Esas No'Iu "Tasinir Actk Antirma ilani"na istinaden actk anirma yolu ile situp etkarilim %9,43 oraninda (109.211.666,25
nominal Ti.) Sekerbank T.A.$. hisscsi 175 milyon TL bedelle Sekerbank
tarafindan satin alinnustir. Ilisse devrine
yasal kurtintlann onay sureci
' devam etmektedir.
Sekerbank T.A.$.'nin 11.09.2015 tarihinde KAI'W yapuiti actklantaya gore, ETA Securities JSC'nin hisselerinin wmamma whip olan BTA Bank JSC'nin
i:a:kottnnersshank JSC'ye derrine AD M tarantula?, inn verihnly, Ithylece Kwkommertsbank .1SC Rankin:::: thshods ?withal % 10,91 hissesine sahip ohnusur.
! lasp://www.kup. if0V.tebildirittpsorgyloriMiklirins-dekvicaspeid=466979
TOPLAM
$ekerbank T.A.$ Personeli Mum-am Sosyal Giivenlik ve
Yardmilasma Sandiga Vakfi
Kazakistan Devlet Valid( Fonu
BTA Securities JSC
Sekerbank T.A.S. Personeli Sosyal
Vakft
Konya $ther Sanayi y e Ticaret A.$.
International Finance Corporation
Diger
Ortagin Ticarct Unvant / Ada — Soyada
Sckerbank
YEN İ $EKLİ
Ş irketin bag ı n ı s ız denetinı den geçnlis en SO11 01.01.2015-31.12.2015 dönetnine ait
finansal tablo ve dipnotlar ı 02.032016 tarihinde KAP'ta ve Ş irketin intemeı
sitesinde yay ı nlanm ı s ıı r. Şeker Faktoring olarak, en son bag ı ms ız dentı nnden
geçmis son finansal tablo tarihi ıı lan 31.12.2015'den itibaren Ş irket'in finansal
8.1. Ba ğı msız denetimden geçmiş ııon finansal tablo döneminden itibaren
ihrawn ı n fı nansal dur ııııııı ile faali n etkrinde olunı suz bir değ isiklik
ol ınad ı gı na iliskin beyan:
Bedri Essiz (1)
Almıet ilerigelen
Ilikmet Ay r d ın Si ııı it
(Iiikhan,L ıbirk
Çetin Ayd ııı
Dr. Ilasan 13asri Göktancl
X ı i ı So>a ıl ı
?'
Yönetinı Kurul ıı
13askan ı
Yöncti ııı Kurulu Baskan
Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yöneti ııı Kurulu Üyesi
Ytinetim Kurulu Oyesi
Yöneten Kurulu Üyesi,d,
Görev Süresi /
Kalan Ciirev
Siiresi
28
`.•
03 ı sııı 2115
.—
Yonetim Kuruhı
3 yı l / 2 yı l 4 ayi
Başkan ı
Yöneti ııı Kundu Başkan
3 yı l / 2 yıl 4 ayI
Vekili
Ytinetim Kurulu Üyesi 3 yı l / 2 y ı l 4 ay
3 yıl / 2 y ı l ay
Yönetim Kurulu Üyesi 3 yıl / 2 y ı l a)
- - .
/azİıı rctiı ri Kurulu Üvesi
3 vıl / 2 v ı l 1 av
Son 5 Y ı lda İ hnıççıda
Üstlendigi Ciire n Ier
f
(TL)
Sermaye l'ay ı
(1),
10.2.1. İ hraççm ı n yönetim kurulu üyeleri hakkı nda bilgi:
25.03.2015 tarihinde yzı p ı lan Genel Kur ı ll' ıla Yonetin ı Kurulu yeniden belirlenmi ş olup, Genel Kurul sonras ı Yönetim K ıı rulu üyelerine ili şkin bilgiler aşag ıdaki
gibidir,
Eski Şekli
Nladde 10.2.1 asagulaki sekilde güneellenmistir.
Şeker Faktoring olarak bag ı nı s ı z denetimden geçmis son fı nansal tablo tarihi
obı n 30.06.2015‘ten itibaren finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir
degisiklik ol ınad ı g ı n ı beyan ederiz.
olmaıl ığı na iliskin beyan:
8.1. Bagınısız denetimden geçmis son finansal tablo döneminden itibaren
ihraçç ı n ı n fı nansal durumu ile faaliyellerinde olumsuz bir degisiklik
ESK İ Ş EKL İ
Madde 8.1 asağulaki sekilde güncellenmistir.
2
'
25.03.2015 taribinden itibaren murahhas iiyedir.
25.03.2015 tarihine kadar murahhas tiye olarak gorev almistir.
13 yil / 2 yil ,1 ay I
-
,S)
l'itnetint Kurtilit
Vow:tint Kurtdu Oyesi
Bedri
;
Winetim Kundu 13askan Vekili
Coin Aydin
Ahmet
Yonetint Kurtslu Baskant
Görevi
Hasan Bain GOKTAN
kurult,
iiyelerinin ilt meet
clisinda viihittiikleri
oitreN ler
29.,
Viistetitit kurtiltt flyelerinin Son 5 Yacht Ortaklik Du ' ottla Ustlendigi Görevler
/
C3
T.A.s.
Genet Miidiir Yardimost
Seker Yattrun Menkul Degerler
Yön. Kundu Baskam,
$eker Finansal Kiralania
Kundu Bask:int.
$cker Faktoring A.5. Yon. Kundu I taskam,
Sekerbank International Bankin t2 Unit Ltd. Yonetint Kur.
Baskant,
SK Danube A.G. Yön. Kundu Baskant.
Metis Yattrim Holding A.$. Yon. Kurulu Baskant.
Ulus Vadi Ins.San.A.S. Yon. Kurulti 13askant,
Promesa ins. Vat. we Yon. A.5. Yon. Kundu Baskant,
Desmer Giivenlik Hiz.Tic.A.$. Yon. Kurulu Baskant.
Desmer Bilgi we iletisim 114 Tic. A.5. Visit. Kundu
Baskam
I
$ekerbank T.A.S. Gene! Mtidiir yardimost,
$eker Mortgage Finansman A.$. 'Ytinetim Kurulu Oyes'.
Schur latristik Isl. Vat. A.S. Winetim K math' Oyesi
ihracct Ihst mla Viirtittiigii Cornier
/
" 01.03.2015 tarthinde $irket Gene! Miidiirliigii we Yonetim
Kurulu Uyeiigi gorcvlerinc baslanustir. 6361 sayill Kapun geregince 5irket Gene! Moduli's,
Yonetint KIIIIIill ' IltIll dogal ilyesidir.
c
'
Abdu Halt Thee! Akbulut ,t. I Vonetim Kurulu Oyesi- I
Cenci Miidiir
Veni Sekli
Yinictim Kurtilu
$eker Finansal Kiralama A.S.Yon. Kundu I
Nhidiir 1-
Sekerbank lAS. Gelid Miidiir Yurdimeisi
26.03.2016 taraiindc Cana
Akbulutri)
IlUscyin Serdar
I la lit Ilaydar
Mullet ilerigelen
Itedri Essiz
Orhan Karakas
[min Erdeni
vdin
1(11 Soyadi
.1713.
•
(t
.:*)
Yönetini Kurulu
Baskani - Murahhas
• ,e
Yönciini kurtilti
Ha kan
Ytinetim K multi
Ytinet 1w K u in In
Li csi
U
Yonetim Kurt&
Yönet itn K iru hi
• Cs'
Uvesi
Yönetini Kurulti
YOnetini K tirtilti
U csi
U .esi
Yönetim Kuril Ii iYonetim Kurulu
U csi
Uvesi
Yönctim Kurulti
Yonetim Kurulu
Uycsi - Genel
Oyes' - Genel
Mild&
Mild&
dan bosalan Yönetim Kurulveliy .4:14
Giirevi
Son 5 Yikla
ihraetida
Ustlendigi
Giirevler
-
;•
3 y11/2
ay
I
(TL)
Sermaye Pap
0 3 i W n 2115
9
3 0/2 yil9 ay
3 yi1/2
ay
3 yil/ 2 yil 9
ay
3 yil / 2 vil
_
ay
3p1/2p1 9
3p1/2 yil 9
ay
Gorey
Siiresi /
Kai:to
Giirev
Siiresi
31.03.2016 tarilinide yap' Ian Genet Kurill'da Yoneiim Kunilii yeniden belirlenmis olup, Genel
Kurul sonrasi Yönetim Kurulu ilycicrinc iIikin bilgiler asagidaki
gibidir;
10.2.1. Ihraeeinin ytinetim kurulu iiyeleri liakknida
Yticel Akhulta
Yönctim Kurulu Oyes'
Yiinetim K urulti Oyes'
Hikmet Aydin Simit
Gtikhan Ertiirk
_
YUnetiiui Kurult: Uvesi- Cenci N
Yonetim Kurulu eyesi
I Iiiseyin Serdar
1 Abdullah `iiicel Akbulut
Yönetim Kurulu Dyesi
Yönetini Kurulu Dyes'
Yiinetim Kurulu Raskani - Muralihas
Yonetini kurtdu Haskan Vekili
Yonetim Kurulu (Ives:
Gorey:
I In lit I laydar Vildut
, I Ahmet Ilerigelen
Fun in Erdem
()than Karak
Bedri 17:§siz
yfirintiikleri giirevler
uyeknnun ihraw tIwntla
Yiinetim kurulu
-1
T
31
-
'‘
03
-
ij Itn
Sekerbank T.A.$. (lend l Sekreter
2115
Sekerbank TA.S. Yonetim Kurulu Dyes'.
Seim- Yabrtm Menkul Degerler A.S. Yenctim Kurulu
$eker Mortgage Finansman A.5. Yönetim Kurulu 13a.;
Sekcrbank T.A.$. Gcnel Mild& Yarduncist
ki.
1/172
% JIL
ihraect Dtsinda Yüriittiigu Göreylei
Sekerbank T.A.S. Yonetim Kurulu Mural:has eyes:
Sekerbank T.A.$. (lend l Miidiir Yarduncisi
Yönetiiiz K tt rulu thelerinin Son 5 Ythla Oriaklik 1)15inda Ostlenditti Görevler
(••') Yönetim Kurulu Clyeligine 28.07.2016 tariln itibariyla ba4lamt$tir.
y
01.03.2015 tarihinde $irket Genel MUdUrIUgu e Yönetim Kurulta Dycligi görevlerine ba§larmstsr.
6361 sap!! Kanun geregince Sirket (lend Müdiirii, Yönetim Kurttlu'nun dogal nyesidir.
3--
\
ta,
4ğ/
'
ü 3 Çsn 2115
ık
ı ı
..<14(
Ytinetinı Kurulu üyeleri E ııı iıı Erde ııı , Orlıan Karakas Bedri Essi ı, Alı met Ilerigele ıı , I lalit I lay dar Y ı ldrı, Ilüseyin Serdar se Abdullalı Yticel Akbul ıa hakk ı nda
,ermaye piyasas ı ınevzuat ı, 5411 say ı ll Bankac ı l ı k Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanumn ı tı n 53 iincii maddesinde belirilç ıı süreler geçmi ş olsa bile; kası c ıı iş lc ıı en bir
, ıı cı an dolay ı bes y ı l veya dalıa fazla sürcyle hapis cezas ına ya da zimmet, inikap, rüsvet, h ırsı zl ı k, doland ı rı c ı l ı k, sahtecilik, gilveni kötüye kullanma, Iı ileli illas,
dıaleye fesat karışt ımıa, verileri yok etme veya degi ştinne, banka veya,kredi lipufarıııı n kölüye kulland ınas ı , kaçakcı l ık, vergi kaçakç ı l ıgı veya haks ı z ınal edinme
16.3. Son 5 yılda, ihraççı n ı n ytinetim kunı lu üyeleri ile yönetinı de yetkili ola ıı personelden al ı nan, ilgili kiş iler hakk ı nda sermaye piyass ısı nı evzuat ı , 5411
va. ı l ı Bankac ı l ı k Kanunu veiveya Türk Ceza K: ı nununun 53 üncü maddesinde I ıeli ıiile ıı siire1er geç ıniş ols:ı Iıile; kasten iş lenen I ıir suçtan dolay ı lıeş y ıl
ev a dalı a faı la siireyle hapis cezas ı na ya da ı i [[[[ net, irtik‘ı p, rü şvet, h ı rs ızl ı k, doland ı r ı ed ı k, salı tecilik, güveni kötilye kulla ııııı a, I ı ileli illas, ihaleye fesat
karışıı rma, erileri yok etn ıe veya degiştinne, banka veya kredi kartlann ı n kiitilye kullandmas ı , kaçakç ı l ı k, vergi kaçalsc ı l ı g ı veya haks ı t ııı al edinme
suçları ndan dolayı al ı nmış cezai kovu şturn ı a veiveya hükündilliigiinün se ort ıı kl ı k işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uy ıışııı atl ı k
ı tiveya kesinleşmis lı üküm bulunup bulummul ı gı na dair bilgi:
en ı Seldı
Yönelim Kurulu iiyeleri liasan Basri GÖKTAN, Cetin Ayd ın, Bedri ESSIZ, Ahmet ILER İGELEN, Ilik ınet Ayd ııı MMIT, Cifıkhan ERTÜRK ve Abdullal ı Yileel
AKBULUT hakk ıııda semuye piyasası mevzuat ı, 5411 say ıl ı Bankac ı lı k Kanunu ve/veya Tiirk Ceza Kanummun 53 üncü maddesinde belinilen süreler geç ıni ş olsa
bile: kasten işlenen bir suçtan dolay ı beş y ıl veya daha fazla süreyle hapis cezas ına ya da zimmet, inikiıp, rüşvet, Iıı rsızl ık, doland ı rıc ı l ık, sahtecilik, güveni kötüye
kullannıa, hileli iflas, ihaleye fesat kar ışt ı rma, verileri yok etme veya degi ştirme, banka veya kredi kartları n ın kötüye kullan ı lmas ı , kaçakç ı l ı k, vergi kaçakç ı l ı gı veya
lı aksı z ıııal edinme suçlanndan dolay ı al ı nmış cezai kov ıışturma ve/veya lıtikümlülügünün ve onakl ı k i şleri ile iigili olarak taraf olunan davt ı konusu lı nkıı ki
L ı n usı nazl ık ve/veya kesinle şmi ş hiikii ııı bulumnamaktad ı r.
10.3. Son 5 yılda, ihraççın ı n yönetim kurulu üycleri ile yönetimde yetkili olan personelden al ı nan, ilgili kişiler h ıı kkı nda sermaye pivasas ı nı evzuatı , 5411
sayıl ı 11:ııı kac ılı k Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü ma ıldesinde belinilen süreler geçmi ş olsa I ı ile; kasten iş lenen bir su ş an dolayı beş yı l
veya daha fazla sürcyle hapis cezas ı na ya da zinunet, irtikip, rü şvet, h ı rs ızl ı k, doland ı ne ı l ık, sal ı lecilik, gihe ıı i kötüye kullann ıa, hileli iflas, il ı aleye festı t
kanş tı rma, verileri yok e ı me veya degiştirme, banka veya kredi karthı nn ı n kötüye kullan ı lması , kaçakç ıl ı k, vergi kaçakçı l ıgı veya halurı ııı :ı l edinnıe
suçları ndan dolay ı al ı nnıış cetai kovu şturına ve/veya hükümlülügünün ve ortakl ı k işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu lı ukuki ıı yuşınatl ık
vekeya kesinleş miş hükünı bulunup bulunmad ığı na dair bilgi:
Eski Sekli
Madde 103 aşagı daki şekildegüncellenmi ş tir
,
—-
bulunrnamaktathr.
li
20.000.000,00
13,34
19.999.986,66
(TL)
100,00
0,00
99,99
(%)
(Son genel kurul toplantt
Sekerbank T.A.s. Personeli Nitinzant Sosyal Guy.
y
e Yard. Sandigi Vakil
()flagon Ticaret Unvam I Adi — Soyadi
zi
,
33
-
•••._
f?'
35.14
o
•
0,00
35;14
( %)
i; ;;:s
2315
u3 ;
7.087.891.61 I
0.141
(TL)
7.087.891,61
(Son durum)
tarihi)
( %)
(Son genel kurtil toplanti
'
Sermaye Pay' / Os
25.03.2015
(%)
99,99
100,00
116.01.2016
20.000.000,00
13,34
19.999.986,66
(FL)
06.01.2016(Son durum)
Sermaye Pap I Oy Haklu
25.03.2015
iizerinde dolayli paya sahip olan kurtnnlann bilgileri asagidaki gibidir:
1)ola)11 Pay Sahipligine IIikiii Bilgi
Sirketin. %Sin
TOPLAM
Diger Onaklar
Sekerbank
Ticaret Unvant
(Magus;
Dogrudan Pay Sahipligine iliskin Bilgi
12.1. Son genel korol told:mum ve son durum itibariyle serntayedeki veya toplant oy haklu iyintleki paylan doartidan veya dolayll olantk %5
Eski Sek
-o
f iladd tTIE1 asagtdaki sekilde güncellenmistir.
kesinlesnlis Mikan]
y
e fazIast olan
2.261.481,88
20.000.000,00
lı lalka Aç ı k
-rol , LANI
100
11,31
6,07
6,90
10,00
10,91
19,37
3.874.841,78
20.000.000,00
2.261.482,57
1.213.939,56
1.380.723,46
1.999.860,40
2.181.260,62
19,37
100
11,31
6,07
6,90
10,00
10,91
Şekerbank T.A. Ş.
Ticaret Unvanı
Ortagı n:
Dogru ılan l'ay
9.99
( %)
>
•
(TITŞF
(Son genel kurul ı ophı nt ı
(TLW
01.08.2016
(Son durum)
31.03.2016
34
Sermaye Pay ı I Oy Ila
g 3 l'7..st:s t1 ı5
99,99
( %)
12.1. Son genel kurul toplant ısı ve son durunı itibanyle sermayedeki veya toplam oy hakkı kindeki paylan
dogru
, dan veya dolaylı olarak </05 ve fazlası olan
gereek ve tüzel kisiler ayn ol ıırak gösterilmek kayd ıyla ortakl ı k yapısı :
JSC ye devrine BDDK largfindan verilmiş. boylece Ketkomınertsbank JSC Banktının dolayh
yoldan % 10.91 hissesine sahip t ılmuşıtır.
blip..//www.kop.gov ,tr/bildirim-sorgulari/bildirinı-deuşiaspğid=-166979
( 15 Sekerhank TA. Ş. Win 11.09.2015 tarihinde KAP'ta yapt ıgı acıklamayıl göre. B İ A
Securates JSCııiıı hisselerinin tamanzına sahip olıııı BTA Bank .1SCıan
.
Kazkommertshank
1.380.723,46
1.213.939,56
International Finance Corporation
1.999.861,09
Konya Şeker Sal ıayi ve Tiearet A. Ş .
Personeli Sosyal Sigorta
2181.260,621
I3TA Seeurities JSC
Şekerbalı k
Sand ıgı V ıı krı
3.874.841,78 -
Saı nruk-Kağy l ı a Kazakistan Devlet Varl ı k Fonu
20.000.000,00i
100,00
-1
20.000.000,001
Dolayll Pay SaMpligine iliskin HiIgi
Konya Seker S nay' y e Ti7aret A.S.
1.380.723,46
1.827.784,54
Sekerbank
Sand igi Va k
Personeli Sosyal Sigorta
3.874.841,78
2.181.260,62
7.087.891,61
(TL)
BTA Securities JSC (•)
.
Santruk-Kazyna Kazakistan Devlet Varlik Fenn
Sekerbank
Personcli Muntam Sosyal
y
e Yard. Sandigt Vakfi
.-`
)..
1.380.723,46
40
3-•
35
1.827.784,54
2.181.260,62
3.874.841,78
7.087.891,61
0.14
3
6,90
9,14
10,91
19,37
15,44
i5.1!'s 7V5
(Son durum)
9,14
10,91
19,37
35,44
( T)
100,110
01.08.2016
Payl / Os Ilakla
31.03.2016
(Son genel kurul toplann
Sermayc
;irketin, %5'in tizerinde dolaylt paya sahip elan kurumlartn bilgileri asagidaki gibidir:
TOPLAN1
Orman Ticarel Unvant / Adi — Soyath
I
20.000.000,00
Halka Aç ık
Top ı..ANI
6,071
1001
12,171
ı ıııı
20.000.000,00
I
6,07
12,17
1.213.939,561
2.133.558,431
24/02/2015
31/12/2014
30/06/2015
13/02/2014
Denetim Itaporu
31/12/2013
- ---
11/11/201
19/03/2015
04/03/2014
Faaliyet kaporu
sşi
ry,
t-
15
13/02/2014
11/11/2015
19/03/2015
04/03/2014
Denetint Raportt I Faaliyet Raporu
o, 3
1,
W;4 . ..5 11'15
denetimden
dönemine ait finansal tabloları ve bagı nıs ız denetim mporlar ı 02.03.2016 tarihinde
ve_www.kap.govir in ıernet sitesinde ve www.sekerfactorinz.com intemet sitesinde
Şeker Faktoring A. Ş .' nin baguns ız denetimden gewni ş 01.01.2015-31.12.2015
30/06/2015
31/12/2014
31/12/2013
Tarilı
ihraçc ı bigi döktiman ı nda yer almas ı gereken tinansal tablo dönemleri; 30.06.2015,
31.12.2014 ve 31.12.2013 oltı p söz konusu dönemlere ili şkin bag ı nı sız
denetim/sı n ı rl ı denetimraporları ve Ş irketin
faaliyet raporları
www.sekerfactoring.com sitelerinde aşagıda belirtilen tarilderde ilan edilmi ştir.
ihraçc ı bigi dökiı man ında yer almas ı gereken finansal lablo dönemleri;
30.06.2015, 31.12.2014 ve 31.12.2013 olup söz konusu dÖnemlere ilişkin
lıagl ı ns ı z deneti ın/s ı n ı rl ı denetimraporlar ı ve Ş irketi ıı faaliyet raporlar ı
ıvww.sekerfactoring.ecun sitelerinde aşag ı da belirtilen tarilı lerde ilan edilmi ştir.
Ta ıııı
13.1. Ihraççı n ı n Kurulun muhasebe/finansal raporlama standar ıtan uyar-ınca
haz ı rlanan ve ihraçç ı hilgi doküman ı nda yer almas ı ,gereken fı nansal tabloları
ile burı lara iliş kin bagı nı sıt denetirn raporlam
13.1. Ihraçç ı n ı n Kurulun nı uhasebeffinansal raporlama standartlar ı
uyarı nea hazı rları al ı ve ilı nı çç ı bilgi dokün ı an ı nda yer alnı ası gereken
finansal tabloları ile bunlara ili ş kin bağuns ı t dcl ı ctim raporları :
T.C. Istanbul 14. İcra Dairesi 2016/ 5236 Esas No'lu “Ta şı n ı r Açı k Artt ı nna llan ı "na istinaden aç ı k art ı mıa yolu ile satışa ç ı karı lan %9,43 oraıııııda (109.211.666,25
nominal TL) Şekerbank T.A. Ş . hissesi 175 milyon T1. bedelle Şekerbank T.A. Ş . tarafından sat ın al ınmışt ı r. Ilisse devrine ili şkin ilgili yasal kurumları n onay süreci
devanı et ıııektedir.
Madde 13.1 aşag ıdaki şekilde güncellenmiş tir.
latimAtıvıv.kap.govtrılş ildiritn-sorgularidaldirin ı-dettniaspx?id=466979
( 19 Sekerhank TA. Ş.
11.092015 tarihinde Ktirta yapt ığt açtklanıaya sure. BlA Securities Jrnin hisseleripin tanıamma sahip olan BTA Bank Jrnin
Kazkommertshank JSC)'e devrine BDDK tarafindan tzin veril ıniş, baylece Ktekommertsbank JSC Bankamn dolarh yoldan % 10,91 hissesine sahip oltıngtur.
1.213.939,561
2.433.558,13
International Finance
ve
Bagunsiz Denetim ve Serbest tv1uhasebeci Mali Miisavirlik A.$. tarafindan
haztrlannus °In!), 2015, 2014 se 2013 yillarina alt finansal tablolar kin olumlu
görtis verilmis ye 30.06.2015 ara; dönem finansal tablolann gereege uygun bir
tarihine iliskin sinirli bagimsiz &Ileum raporu se finansal tablolara Akis
$cker faktoring'in 31.12.2015. 31.12.2014 ve 31.12.2013 tarihi it
ibariyle
hazirlanan rmansal tablolara ilikin bagtmstz denetim raporlan y e 30.06.2015
13.2. ' Mucci bilgi dokiimaninda yet almasi gereken (Marisa" - ta blo
drinemIcrinde bagimsiz denctinai gel-et:kin:4'nm kuruludann unsantan,
baginisiz denetim grit-fist(' y e denctim kurulustinun/sononit, ortak bas
deneteinin dekismis olmast halinde nedenleri hakkinda bilgi:
Yeni 5'ekli
rmansal tablolart 1st www.kap.gov
sitesinde 02.05.2016 tariMerinde w
islentleri:
Sant
No I
I i
Takipte olan
taktoring alacaklart
Kunusu
•
52.116.268
Tutar
r
Fl.
Para
Itiritni
37
1
•
et \
4
:
i•
1.
olup,t dcvatir (Auld:Wit%
.1 • -
03
390 timiaya alt alacak takip davalan
Davamil IStottisti y e litdumitign
Asamaya lliskin Avail:omit
fr.11.n
2115
.
.
1.
tespit, inizaya itiraz gibi sinirli sayida dmalar bultinmakla birlikte, $irket yrinetimi aleyhe sonuclanmasi
Sirketin "davaet" oldup,u vt act am et mckte obit davalar
Sirket aleyhine açuIunu ban alacak (istirdat), men Ii
olan davalar içus karsilik ayinnaktadir.
his ho
13.3. Son 12 aytla ihraccinin ve/veya grubun finansal durumu veya karldigt itzerinde
önemli etkisi olmus veya izleyen donemlerde etkili olabilecek davalar,
takibatlar y e taltkint
Madde 13.3 asagulaki sekilde giincellenmistir.
bir bicinide suntilmadigt kanaatine varilmasma sebep olacak hcrhangi bir hususun bieimde
sunulmadigi kanaatine varilmasina sebep olacak herhanei bir hususun
bulutimadigi beyan
bultinmadigi bcyan
raporlart Akis Bagimstz Denetim ye Serbest Muhasebcci Mali Miisavirlik
A.S.
taralmdan hazirlannus olup, 2013 ve 2014 yillartna alt rmansal tablolar
icin
olumlu göriis y erilmis y e 30.06.2015 am dönem finansal tablolarin gerçege uygun
13.2. 'brace' bilgi dukemanumit'
yer alittam gcrukto finansal tablo
dönemlerintle bagunsiz &mount gereeklestiren kuruluslarm urn anlan,
baginisit denetim göriisii ve denetim kurulustinunisorunilu ortak bas
denetcinin dekismis °Imam ballade nedenleri bakkinda bilgi:
lltraccei bilgi dökiimaninda yer alan 30.06.2015 tarihi itibariylc
hatirlanan
rmansal tablolara iliskin smirk bagnnsiz denetim raporu ile 31.12.2013
ve
31.12.2014 liesap dönemlerinc alt finansal tablolara iliskitt bagimstz denetim
Nladde 13.2 asagidaki sekilde giincellenmistir.
52.116.2681 TL
390 adet this a
9.288.930,38
9.288.930,38
Toplam
Tutar
Muhtelif firmalara
acilinis alacak takip
davalan
Konusu
TL
TI.
Para
Birimi
90 adet dava
$ti.
Davali Tanif
I -Cii5kiii Ev Aletleri Basin
Dagitim ic Ve Di s Ticaret Ltd.
Sti.
2-Ziy a Basin Yayin Day. Tiik.
Malian Paz. Ins. Tic. A.$.
3-Birlesik Bayiler
Distribütörhik y e Tic. A.S.
Seker
Faktoring 4-ihlas Pazarlama A.$.
A.$.
5-Bisiklet Pazarlama San. Ve
Tic. A.$.
6-Bisan Bisiklet Moped
Otomotiv San. Ve Tic. A.$.
Pazarlama e
Magazacilik Tic. V San. Ltd.
Das :IC'
Taral
ihracci . larafindan AciImis Dasalar Ye
Takipler
2014/9960
Izmir 1 1.Icra
Md.
Mahkeme
Dosya N. o Yil
ibravçtnin Tana Oldugu Da. alar Ye Takipler
Gelinen
Mania
38
...
.
Dava
Kambiyo 1.340.886,57 derdest
Takibi
T1.
durumdad
Konusu Risk Tatar!
3i
i 2315
nitelikte olanlan asagida detaylanyla verilmistir.
90 adet muhtelif finnay a alt alacak takip
davalan olup, devam etmektedir.
Davanin Konusu ve Bulundugu
Asamaya iliskin Miklama
Son 12 ayda actlinis davalann $irketin mall durumunu ve faaliyetlerini önemli 610ide etkilcyebilecek
1
Sara
No
Son 12 ayda acilints Sirkctin "davaci" oldugu y e devam inmate ()Ian
davalar
Toplam
8-Anadolu Grubu Day. Tu.
Mal. Paz. Bas. Yay. A.$.
9-Saha Pazarlama Dag. San.
Ve Tic. Ltd. $ti.
I 0-Görrnel i
Het Emlins.Dayanikli Tiik.
Malz. Dag. Paz. A.$.
I I -Canik Pazarlania Dagitun
Dayanikli Ttiketim Mad.
Reklam
Yayincilik ig Ve Du s Tic. Ltd.
$ti.
12-Alienk Dayanikh Tiiketim
Mad. Paz. Ve Tic. Ltd. Sti.
13-Ermin insaat Ve Day.
Ttiketini Mal. 13as. Paz. Tic.
Ltd. $ti.
14-Ciiney Dagitim Pazarlania
Vc Ticarct Ltd. $ti.
15-caglayan Tic.Dayanikh
Taketim Mal. Paz. Bas. Yay.
Da. A.5.
16-Ostnaniye Basin Yaym
Tekstil Gida Dayanikli
Tiik.Mal.
17-Alfa Basin Reklam Ve Paz.
Tic. Ltd. $ti.
I 8-Yddinin
Bas.Yay.Day.Tük.Mall.Turz.11
ml.ins.San.Ve Tic.Ltd.$ti.
19-Menderes Ev Aletleri Bas.
Yay. Dag. ins. Otm. San. Ve
Tic. A.$.
20-Koza Pazarlama Dagitim
Ve Tic. Ltd. $ti.
21-Gfineydogu An,dolu Ev Al
Paz. Oak. Ve
C
* - • .*
4 4( -A 2,,
k
/A
03 xiist% 2315
1
c‘
)
\
il
/
' \
22-Merpas Day. Tük. Mall.
Paz. Bas ın Yayı n Dag. Ve Tic.
A.Ş.
23-Myon Day. Tük. Mall. Paz.
Bas ııı Yay ı n G ıda Kargo
Giyinı İ nsitlı .
İ lır. I ml. San. Tie. Ltd. Şti.
1-Star Ege
Oto.Nakl.Kur.Dag.Petr.Yed.Pa
Şeker
rça Gıd.Ve
Eaktoring Tur.San.Ticitcl. Şti.
A.Ş .
2-Erkan Dingil
3-Birsen Dingil
I -Kosyap
Ins.Taah.Elek.Tur.Tic.Ltd. Şti.
Şeker
Eaktoring 2-Ar-Ba Mobilya
.
Paz.insiml.San.Ve Tic.Ltd. Şt ı .
A. Ş.
3-Kan Ins.Dek.Ltd. Şti.
I -(:etin
Day.tük.Mad.Paz.Dag ı t.Ins.
G ıda Tekstil Tur. İç Ve D ıs
Ltd.Şti.
2-Birgivi Bas ı n Yay ın
İns.Otom.Paz Ve Ticaret A.Ş.
3-Ziya Bas ın Yay ın
Day.Tük.Mallan
Şeker
Pazins.Tic.A. Ş .
Faktoring 4-Birlesik Bayiler
A. Ş.
Distirübütörltik Ve Tic.A. Ş.
5-Iblas
6- Bisiklet Patarla ına San.Ve
Tie.A. Ş.
7- Bisan Bisiklet Moped
Otomotiv San Ve
8- Itııı ir Bas ıni nagıt ı m Ve
Paıaraına Satis Ore.Ltd.Sti.
2014/15783
I ıııı ir 16. İera
Md.
2014/14862
l ımir 16.1cra
Md.
2014/13929
izmir 16.1cra
Md.
130.685,91
TI.
;
40
.2
Kambiyo I 429.879,06
Takibi
I
TL
Kambiyo i 100.338,59
Takibi
I
TL
ila ınsıt
Adli
Takip
•
Ir.
Dava
derdest
dunıındad
Dava
derdest
durunıdad
ı r.
Ir.
Dava
derdest
durımulad
C 3 t;
13.Icra
..
Sinik Or ganize San.Milt.Tesk
Baskanligi (Muzaffer Kamm
insaat Ltdkti. Ile Ilgili)
Seker
Faktoring
A. .
S
:
Nafiz
ICa rayollari Genel
Oniictincii IV:Age
Elmacular Dorse Ekipmanlart
Makine Imalat Nak Iaah. Tic.
Ve San. Ltd $ti
2-Furkan TaKi
I.
Itirazin
Kaldtrilm
ast
Ankara 15.
Icra Ilukuk
Malikemesi
2015/13316
2015/284 E
I l akikate
Muhalif
Beyanda
Bulunma
Antalya 4 lcra
('c/a
Mahkernesi
i eyanda
Ilakik ate
Muhalil
itirazin
Itirazin
iptali
i
Bultinma
1
I
Itiraz In
Takii
Hams uz
Atlli
I lams17
Adli
'fakir
Mahkeinesi
2015/775 E
Ce7.11
Antalya 3 lera
Antalya 3
Asliye I lukuk
Mahkemesi
2015/364 E.
Asliye Ticaret
Mahkemesi
2015/342
Ciönen
(Balikesir)
Asliye I lukuk
Malikernesi
I-Ozentas Gala
Zali.Tek.San.Ve Tic.l.td .Sti.
Izmir 13.1cra
Md.
2015/1963
2-Furkan Taw]
2015/1911
Md.
1-Ozentas (itda
7.111.Tek.San.Ve Tic.Ltd.$ti.
Erkan Akis
Seker
Faktoring
A.S.
Scher
Fakioring
Seker
.
Faktoring
A.S.
Seker
Faktoring
Seker
Faktoring
A.S.
Sekut.
Faktormg
A.S.
Seker
Faktoring
41
.
.c,
230.989,44
IL
255.584,00
255.584,00
"I.
415.226,75
140.610,90
TI.
TI.
320.491,25
320.491.25
183.596,97
TL
;
IL
1)ava
derdest
durumdad
Ir.
Davit
derdest
durtun(Iad
derdest
dui imulail
Dava
durumdad
Dava
derdest
Da% a
derdest
durumdad
Ir.
03
dUrnindad
Dava
derclest
Dava
derdest
durtundad
Dava
derdest
durumdad
A
s
2315
It
•
Seker
Faktoring
A.S.
Seker
Faktoring
A.S.
A.S.
Faktorinw.
Seker
I) Anima Dcri San. Ve Tic.
14d.5ti. 2- Aydin Den i Desen
Baski Tekstil Turizm Gida
Ve Tic.! .td
Desert Bask' Tekstil Turizm
Gala Egitim I liz. San. Ve
Tic.lid. 56.
1)Verona Den i Giyim San. Ve
Tic. 1.6.1.5ti. 2) Aydin Deni
Desen Baski Tekstil Turizin
Gala Egilini I liz. San. Ve
Ticitd. St'.
I- Verona Den i Giyim San. Ve
Tic. lid.Sti. 2-Aydin Deni
1-Arinna Der' San.Ve
Tic.Ltd.Sti. 2- Aydin Deni
Desen Baski Tekstil Turizm
Gida Egitin, Iliz. San. Ve
Tictid. 56
Scher
Faktoring
A.S.
-
1)Firat Metal San. Una' Gözel
2) Una' Gözel
A.S.
Faktorith:
1 Seker
Nol
Takip
Istanbul 35.
Talebi
!eta
Ve Orrick
Miidtirliigti'nti
No 10
n 2015/31620
Odente
27/10/2015
Emri
Gönderil
mistir.
Istanbul 35.
Ornek
Icra
Nol
MudUnlUgu'nu Takip
n 2015/31619 Talebi
Istanbul 1.
Asliye Ticaret
Malikemesinin ,
itiyali
2015/1717
Ilaciz
Degisik Is
Sap!' 1)osyasi
27/10/2015
Istanbul 13.
Asliye Ticaret
Mahkemesinin • ..
2015/1716
Ilaciz
Degisik is
Sayili Dosyasi
27/10/2015
Gönderi I
Emni
No!
Takip
Istanbul 35.
.
lalebt
lera
Ve Ornek
Mtidiirlugir nu
No 7
2015/31126
Odeme
15/10/2015
42
•
?r`
Je, • c- .
46.362,19
(JSD
51.859,64
46.000,00
USD
42.800,00
()SD
120.528,18
1)ava
derdest
dunmidad
Dava
derdest
dunimdad
Ir.
Dava
derdest
durtimdad
1)ava
derdest
dui-tin/dad
1)ava
derdest
duruindad
03
1-
211
A-\\
n 2015/34105
16/11/2015
Istanbul 35.
Icra
27/ 10//20 15
, Sara
No
Konusu
Tutar
I Para
Birimi
Sirketin "davalt" oklugu ve devam etmekte olan davalar
Scker
Faktoritt;:
1. Mutkar Yam his.
Istanbul
Dantsmanlik Mimarlik
5.Asliye
Ins.Malzemeleri Izolasyou ith. Iicaret
1hr. Itir.San. Ve Tic. Ltd.$ti.
Malikemesi
2. Rantazan Karakaya
2014/120
1. Anneka Iklimlendirme
Istanbul
Enerji Otomasyon Insaat
5t:1:er
1.Asliye
Faktoring Sanayi Ve Ticarct Limited
Iicaret
$irketi
A.S.
Mahkemesi
2. Sami Durnmscelebi
2014/1595
1-Beett-ch Internet Reklam
Istanbul
Scher
Bilisim Teknolojilcri
I 5.Asliye
Faktoring $irketi 2-Bart s Vargtin
Ticaret
Mahkemesi
2-11ans Vargiin
2015/296
cc
1-Seigtinler Ins.Taahtit Ve
dktorin g GI& San.Tic.Ltd.$t2-Mehmet
A. .
Galip Onsal
$
Sti.
935.005.00
TL
itiratin
iptali
Davast
Dava
derdest
durumdad
Ir.
Dava
derdest
durumdad
Ir.
43
47-
Asamaya Ills siq.Aci Llama
.s
13 3 w -, 2315
Dava
derdest
durumdad
Dava
derdest
duruindad
Davanin Konusu EC Buluncluti
418.954.10
IL
603.165,00
100.613,01
itirazin
Iptali
Davast
itirann
(mall
Davits'
Emri
Gtinderil
LNICITIC
No 7
Ve Omek
Nol
Takip
Talebi
No 10
°deltic
Emri
Gonderil
11
I.
199.317
118.737
72.4471
51.1711
11.0001
Inı zaya Itiraz
İ stirdat Davas ı
İcra Takibine Ve
Yetkiye İ tiraz
Alacak Davası
Resııı i Belgede
Sahtecilik
4
5
6
7
8
9
ı.
TL
TL
TL
TL
TL
TL
T1.
•
TL
TL
36 adet dava
1 adet dava deva ııı et ınektedir.
5 adet dava devam et ınektedir.
3 adet dava devam etmektedir.
I adet dava devam etınektedir.
2 adet dava devam et ınektedir.
4 adet dava devam etmektedir.
1 adet dava devam etmektedir.
5 adet dava devam etmektedir.
14 adet dava devam etmektedir.
_
f
Sı ra •
T
..
_
i...-)
, ,"
Konusu/
., ,.
Para
Ş irketin "davac ı " ıı ldu ıı ve devam eln ı chlt . olan davalar
..
.._
.,
44
.• ....
•
ğ. •
Davan ı n Könusu Bubuıduğu
. .ğ--,-- N.
0
3 ttt ' 2).3
s n
ı •
Ş irket aleyhine aç ı lm ı s baz ı alacak (istirdat), menli tespit, inı zaya itiraz gibi ı n ı
s rl ı say ıda davalar bulunmakla birlikte. Şı rket yöneti ııı i alcylıc sonuçlanmas ı nal ınkün
olan davalar iein kars ı l ı k ay ı nnaktad ı r.
13.3. Son 12 av da ihraçç ı n ı n ve/veya gruhun fı nansal dur ıonu veya karld ığı
üzerinde ii ıı r ııı li etkisi olmus veya izleyen din ı un ı lerde etkili olabileeek davalar,
l ı ukuki takiballar ve tahkim islemleri:
—
• YE N İ Ş EKL İ
2.243.4161
276.980
İ flas ı n Enelenmesi
Davas ı
Toplam
303.4651
İcran ı n Geri
B ı rak ı l ınas ı
Takibin iptali
2
749.179
461.120
Me ıni Tespit Davas ı
1
61.321.4301
Toplam
1
TL
Fl.
Birimi
10.805.792
10.805.792
Tutar
TL
TL
Para
Birimi
_
.
/
I
•
;.....i.
TL
TL
303.465
276.981
3
TL
358.191
TL
Para
RI xi nil
teranin Geri
Btrakilmast
990.940
'Tatar
2
Menfi Tespit Davast
IC 0111ISU
Yanks Mal Beyano
Mullin= Davits'
1
Sara
No
$irketin "davalt" olducm ve devam etmekte clan davalar
Toplam
davalan
Konusu
Muluelif firmalara
actlints alacak takip
No
Stra
--..1.--•
I
61.321.4301
Tutar
Takipte clan
laktoring alacaklan
478 addt daya
478 firmaya ait alacak takip davalari
olup, dcvam ettnektedir.
Asamaya lIikiiiActklanta
I
_
‘•
- -- n .,
—
--r-
, ..., .45
.
-+
3 aderdaii.deianfettiiektedir.
1 ado (lava devatn ennektedir.
1 adet dava devam etmektedir.
7 ado dava devam etinektedir.
Davanin Konusu ve Buluntlugu
Asamaya iliskin
102 addt Jaya
davalan olup, devam etnicktedir.
ü 3 rt..
,---.,, in
I
102 adet muhtelif firmaya alt alacak takip
Davatim Konusu ye Dulumina
Asamaya iliskin AO:lama
Son 12 ayda actlints Sirketin "davact" oldugu ye (levant etmekte clan davalar
1
No
\Y-
/2
nn1=111
n
içilik Alacaklaru
I Itirazin iptali Davast
i stirdat Nyasa
l
Toplam
13orca it iraz - "rakibe
uncaps WHIZ -
I Resmi Belgede
I Sahtecilik
imzaya itiraz
2.345.396
2.000
11.000
16.021
16.849
47.1711
118.7371
204.0411
....„..' )....
-,../
: 20.000M00-TL
• 4 , ../.2...4.
odemnis Sermaye
14.1. Sermaye hakkuula bilgiler
F:ski Sekli
Mackie 14.1 asagulaki sekilde giineellenmistir.
II
10
9
I lera Takibine Ve
8 1Yetkiye itiraz
7
6
5
4
TL
TL
TL
TL
TL
IL
TL
IL
N...
46
;
MIMIIIIMMMIEr
.:,
• -I
_
yalltnasitut karar
a
*
r
d, ion/comnun . önceki sermayedeki Insse oratu korunacak sekilde
r t, I I (
: .', l'
t;
:•5
illS
.
-. t '3 ri:::
21.07.2016 cihnl yandan Olagarnistil Gene! Kurul toplannsinda Sirket &dentin*
sennayesinin 20.000.000-TUden I 5.000.000-TLsi -olaganüstii yedekler"
rabundaki bakiyenin inevittatca dagthlmasina izin verilen kismindan, 25.000.000./ cri,..AL'si iSe nakit olarak artmlarak 50 000.000-TL'ye elkarilmastna ve sermayenin
v.
14.1. Sermaye hakkinda bilgiler
Nentnis Sermaye
: 20.000.000-TL
Yeni Sekli
27 addt Java
1 add (lava devam etmektedir.
1 adet dava (Imam etmektedir.
2 adet Java devam etmektedir.
1 adet dava devam etmektedir.
3 adet dava deviant ettnektedir.
1 adet dava devam etmektedir.
6 adet dava devam etmektedir.
y
.
*
4
14.3. Esas sözlesme e iv yönergeye iliskin onemli bilgiler:
TTK'nun 419'uncu maddesine gore haztrlanan $eker Faktoring Anonim
$irketi Genel Kurul Calls= Usul ye Esaslart Hakkmda Iv Yonerge 28.03.2013
tariltli Olagan Genel Kururda kabul cdilerek Istanbul Ticaret
Miidiirliigonce 11.04.2013 tarihinde tescil edilmis, 17.04.2013 lard) y e 8302
sayalt Thrkiyc Ticaret Sicili Gazetesi'nde Ilan olunmustur. Gene! Kurul le
Yönergesi Sirketin Internet sitesinde yayinlannustur.
Sirketin 25.03.2015 tariltinde yaptlan Olagan Gene! Kururda, Sirket tidenmis
sennayesi $irket Yonctint Kurultintin uygun gordtig,ii sekli lie, tamatm
ka) naklardan karsdanarak 4.000.000 IL antrihms, $irket'in ortaklik yamsinda
ise herhangi bir degisiklik olinamishr. Soz konusu esas sozlesme degisikligi
esnasinda $irketin Merkez adresi maddest degistirilerek yeni adresi madde
metnine islenmistir.
Sirketin Genet Kurul calisma Usul y e Esaslan liakkinda iv Yönergesi ilc
$irketin Esas Sözlesmesi tek bir metin haline getirilerek Sirketin Internet sitesi
()Ian www.sekerfactoring.cont'da yayinlannus olup aynca www.kap.g,ov.tr
adresinde de yayndanacaktn.
•
03 Libiz
tk•()X7!...;. )'• •
(
14.3. Esas stizlesme ye iv yonergeyp iliskin önemli bilgiler:
TTK'nun 419'uncu maddcsine gore hazirlanan $eker Faktoring Anonim Sirketi
Genel Kurul calisma Usul y e Esastan Ilakkinda lv Yönerge 28.03.2013 tarihli
Olagan Gene' Kurul'da kabul edilerek Istanbul Ticaret Sicili Mtidtirliigünce
11.04.2013 tariltinde tescil edilmis, 17.04.2013 tarih ye 8302 sayth Törkiye Ticaret
Sicili Gazetesi'nde ilan olunmustur, Genet Kuril! ie Yonergesi $irketin Internet
sitesinde yayinlanmistur.
$irketin 25.03.2015 tariliiiide yapilan Olagan Genet Kurul t da, $irket odentnis
sermayesi $irket Yönetim Kundunun uygtat gordiegii sekli lie, tamamt ie
kaynaklardan karsdanarak 4,000,000 IL m111 . 11'1114, Sirkerin ortaklik yaptsincla ise
herhangi bir degisiklik olmamisttr. Söz konusu CSIIS sözlesme degisikligi esnasinda
$irketin Mcrkez adresi maddest degistirilerek yeni adresi madde inetnine
islenmistir.
$irketin Gene! Kund calls= Usul Ye Esaslan I lakkinda iv Yönergesi de Sirketin
Esas Sozlesmesi Sirketin Internet sitesi olan www,sekerfactorin&eom'da
yayinlanmus olup, aynca $irket in Esas Sozlesmesi 21.01.2016 tarihinde
Sgoy.tr
ww
adresinde de yaymkumustir.

Benzer belgeler

2013 Şirinoğlu Bağımsız Denetim Raporu PDF Dosyasını İndir

2013 Şirinoğlu Bağımsız Denetim Raporu PDF Dosyasını İndir Trakya Ofis : Orta Cami, Yasar Konak is Merkezi No:5/404 Tekirdag Tel: +90 533 720 49 08 - +90 282 260 55 77 - 262 58 11 e-mail : [email protected] web: www.anilymm.com

Detaylı