teknik şartname

Transkript

teknik şartname
T.C.
VAN VALILIGI
iLEttET M● D3RLiiCO
cOCUK SUBE■ fiiDiTRLiCt
SODES KAPttPIINDA sEⅡ iR DIsI GEZiLERE A打
TEKNIK sARTNAⅣ E
TANIIILAR:
Ytritici
:Van Emniyet Midirlitt COCuk Sube Midurl襲 聾
idare
:Van Em」 yct
Mudurlitt cOCuk sube Mudurli言
SODES
:`'Gettekle,en Hayallcr''isimli Sospl Destck PЮ
■IADDE
l― Ihalellin Konusu
ユ
graml ProJcsi
lhalenin konusul SODES(Sosyal Destek Programl)kapsamlnda Van E面 yct Mudurligi
COCut Sube Midinttt taraindan AntJya,Konya,Ncv,chlr,(Kapadokμ ,Urgup,Goreme)gezileri
yapllacaktlr
Prac kapSaminda N",chr GcttЫ 28-29 Mayls 2016,Konya 29 Maps 2016,Antaya ge五 si
3 Gccc Konよ lanacaktr)gcZileri
29 Mayls-01 Haziran 2016,(Nevschir dc l Gece Antalya'ぬ
planianm19 olup bu tarihler araslnda,4 gccc 5 gunlik zaman diliminde;ilk vc o血 0ま Ctimlcrdc
17 Ytt Gmbu Oま enci ve refakat cdccek persOnellc beraber toplalnda 46 kisilik
gllmbun konaklama, rme-19me, ula,lm, zorunlu scyahat ve sagllk sigoialarl gibi proJe
egitim gOrcn 12‐
faaliyetleHne yOnelik hcr turl■ ihtiy"larlnm kar§ llanmasinl teskll eder
DIIADDE 2-Tanlnllar
IILzlnet a1lml lhalclc‖
Uygularna Yonetmdi」 nin 3'unci maddcgndekitammlar,bu satname
19in de ge9erlidr
PLDDE3-0置 rencilerin
Allmaca言 l ve Tekrar Blrahlacaこ l Merkezler
Oまencilcr,Van Hi ve l19elcHndcn,plaJanan Okullarin bab9eleHndcn,Tusba i19c Emiyct
Mudirli運 Ⅲ HiZmct Binasl Oninden ve 2 Nisan Polis Evi Onunden otobislerle alinlp Van Fent Melen
Havaalanlna blrakllarak gczller yaplldlktan sonra gezi bitiininde tetardan Havaalanindan alindlklan
okullara ve bcliralen nokalara ul鉛 lmlari satlanacaktlr
PIADDE 4-Gezi Tarihleri
4.1.Nevsehir Gezisi 28-29 Mayls 2016,Konya 29 Mayls 2016,Antalya gezisi 30 Mayls‐ 01
Haziran 201 6 gezilerl,Gczi tanhi idarenin onaylyla zonlnluluk hallerlndc dcこ i,tiHlebileccktir
4.2.Geziye Xhtilacak Grup ve E,lik Edecek Gbrevliler
鶴雅
艦f織為 胤
Ⅷ蹴 酬y∬ eT‰ オ鎌crttill害ま
m“ 維ifi詰 乳
ド
l場
yoreyi anlatabilecek kobll profesyonel bir rchber tcmin edileccktir
4.2.2.Geziyc katilacak O逗 renci gurubunun veya sortunlu pcrsonelin olasl bir dururnda geziye
katllamama glbi bir zaruri hal oldugunda gelemeyen pcrsonel vc ogrenci 191n sadcce u,ak masranan
vc bcdcli Onceden Odcncn kalemlcr gcH alinmayacaktlr, dlger geri kalan ttlm haklan sakh kallp
toplam■ yat uzeHndcn disilcccktir
PIADDE燿■ Ula,lm ve Organizasyon
5.1.Gmp,yolculuklannl gidi,te Van'dan Adana'ya u,akla Adana'dan Klr,chlr,Kowa,
Nevsehir `c Nevschir'dcn Antalya'ya ula。 1ln karayoluyla vc gizcrgah uzcrindcn idarein
bdlleyccc」 tarihl ve turistik mckanlan gezecek oeklldc otobisle yapllacaktlr DOntste Antalya'dan
Van'a U9akla ula,lm sagianacaktlr
5.2. Ula,linda k,1lanllacak otobisler ihale taHhi itibaHyle 2 (lkl) ya,lndan b■
yuk
olinayacaktir Karayolunda otobiste 9ocuklara yapllacak ikram 19in gorcvli bir pcrsonel olacaktr
5.3. Yuklenici,gczi sircsincc gcrckli satllk Ve guvenlik Onlcmlcrini alacak,bu konulardaki
glderle五 karsllayacak■ ir Du,mc,9arpma,yalma蠅 ol可 lara kar,l yuklenici taraflndan her bir gczi
i9in gcrckli onlcmi alm19 o!acaktir
5.4. OtobisleHn her biri so21esmenin iinzalanmasindan itibaren OtobislcHn yak■ gideH,
枕reti,,ofor(maa,,Sigo■ a,vb)gibi tum giderleH yiklcnicl
kopru geφ si,OtOyol gc9isi,otopa董
flrma taraflndan karsllanacak olup y■ klcnici otobisleH idarenin kullanllnl i9in tcslim ettlginde tim
sistemle五
(ABS,ESR,日 ima,anons,muzik yayml,TV yayml,vb)saglaln vc 9all,lr dunlmda
olacaktlr:aン nca otobtlsun tum koltuklari elden gc9mis,saglam vc 9a11,lr durulnda ollna1ldir(koltuk
ytzlcri ylrtlksiz vc deliksiz, koltuk yatllllla ve koltuuar arasl mcsafcyi a9maya yarayan
mekanizmalar saglam,ko■ ■larin arkaslnda bulunan TV'lcr 9a11,lr vaziyette,otobus i9indc TV`lcrde
usb glHsi bulunan y■ ksck kaltcde 9ocuklara■ lm izletcbilccck idarcnin sc9imini yapac電 l Cn az 5
klann bulunlnasl, koltuk
fllin bulundunna11, her kolttta 9all,lr vaziyettc hcr ki,iye Ozel kulak■
ko19aklan 9a11,lr durmda ve hasarslz,vs)
Aracin swir hJinde p da gunlulk gorevi bi■ 増inde llerhangl bir nedenle aHzalalmam
(laStik patlalnasl,fren― motor sistemi anzalanmasl,vs)durulnunda arlzanin gide五 lmcsi ile ilgili tum
glderler(9ekiCi,tamir,baklm icretleH,vs)yt■ lCnlci taraindan k征 ,1lanacak olup yuklcnici cn ge9 3
5.5。
saat i9inde ya arlzayl tamir ettilllll,olacak ya da ayn1 0zeniklere haiz bttka bir araclidarein emrinc
vercccktir Anza ses ve gorunti sistemlcH ile ilglli isc bu sire en fazla S saat olup gunlik gOrev
bittiglnde tamir yapllacaklr
5.6.Ara91ardan biri ya da birka91 veya timinin k,7Я
yapmasi dunlmunda yuklcnici cn gc9 3
saat 191ndc kaza mahaninc yCtc五 kadar aracl,oforu lle gondcrerck kat11lmcllan idarenin bclirlcycccgl
ycrlcrc ula§ tlrmak ZOrundadlr
5.7 Ara91ann tttli Karayollan Traflk Kanunun Ongordutt tttt malzemclcr(takoz,zincir,
9ckme hal江 1,sagllk scti,stcpnc,yangn sOndil::lc cihaZl,renektOr v b)bulundurulacaktir
timi Ⅳlotorlu Ta。 ltlar vergisi,muaycnc,traflk cczasl,Traflk Sigortasl,tam
Kasko ile koltuk sigo■ alari v b tim yasalメ よimliliklcri yl■ lcnici taraflndall ycrinc gctirilmi,
a,lann
5.8.ハご
olacaktir
5。
9.Otobislcrde gё rcvlcndirilecek sinctler vc ta,lyacaklan yolcular ``Karayolu Yolcu
Ta,lmaclh薔 l ZOrunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasl" yaptlrllmよ
bclgclcri olacaktir Yiklenici sOzlc,mc
zonlndadlr Otobislcrde D2
ёnccsi sigorta pol19csi, ara91arin ruhsat fotokopileri ilc
chliyct vc D2 bclgclcrinin aslllarinl ibraz edcrck istcndigi takdirde surctlcri idarc/ytritictyc teslim
cdcccktir
MADDE 6-Yeme‐ Icme
6.1.Yol gizergabinda;
6.1.1. Adana, Klrsehir, Konya, Ncv§ chir, Alltalya, gczisi i9in ayrlntlh program Ek-l dc
sunullnu,tШ
6.1.2. Nev,chir vc Antalya'daki oteller en az 4 Ylldlzll olacaktlr
Alltalya'daki otel
UHD(Ultra HCr,ey Dttil)。 lacaktlr Geziyc katllan gurup a91k bifclcrdcn ve ikamct cttigi Otellcrin
imkanlanndan yararianacaklardlr. Antalya'da kl oteldc cocuklar icin su sporlarl olan, Lunaparkl
olan,Sincma Saonu。 lan,Aquapark'l olan,cOCuk havuzu olan,Akti宙 tc Havuzu olan,Futbol,
Baskctbol,Pl巧 voleyb。 lu olan ve 9ocuklarln cncllcrini atabilecek her tirli spor fmliyetleri bulunan
vc bu ittanlarm hcpsindcnぬ ydalanabilecek bir otd olacaktlr Gczilccck yerlcr vc iklim sartlarl
geretti 9。
Cuklarin ultraviyole l,lnlanndan korunmasl19in cn az 10 adct cn az 100 ml l Sinlf kalitedc
en az 30(+)Fよ tёr Gmc,komyucu krcmi tcmin cdilcccktir(adct Sり 1larmda cn az ibarcsi
kullanllml,tlr,ihtiy"halindc fazlasml ytklcnici nlllla tcmin edecektir)
6.1.3.Gurubun yol boyunca cn az 2 5言 un ycmCk(ldarein tよ
di●
nde3 0言 in
dc eklenebilir)
ihtlyacmda idarcnin bclirleyecegl l Sinlf lokantada corba+Ana Ycmck+T江 11+Kutu mcsrubat
,artlarlnl saglayacaktlr
6.1.3 Gezi b61gelerinde ёttlc yemeklcrinin slcak olarak verilmesi esastir Gczi alanlarinda
Oこ lC yCmcklc五 vc dl§ arda yapllacak O言 in yCmcklcrinde idarenin belirleyecctti mcni, yer ve
mckanlarda kar,1lanacaktir
6.1.4.Arag iginde seyahatler siresince sinlrslz i9ccck(su,9ay,kahvc,rncyve suyu vb sottuk
VC SiCak me,mbatlar)ve Smlrslz ikralnllk atl,tinllallklarln(kapall dondurma,kek,cips,krakcr,
biskivi,kabuksuz 9crcZ Vb 9Csitlcrdc)idarcnin istcnildigi hcr vakitlcrdc scrvis edilcccktir Otobis
i9i ikramlarln hcpsi karayolu scyahati ba,lamadan
ёncc tcmin cdlip otobllstc muhafaza cdilcccktir,
istenildigi tょ dirde 9ocuklara ikrarnda bulunulacaktlr
6.1.6.Ycmcklcr vc ikramla■ gcrck kalori gcrcksc gramaJ olarak dOyurucu ve kaliteli
olacaktlr Saghk Bakanllこ l ilC Tarlm vc Kё
y i§ lcri Bakal111こ 1'nin
a1lnacaktlr
kOnu ilc ilgili mcvzuatl csas
j
^
■lIADDE 7-Gbrevli Persollel ve Turizm Reiberi
7.1.Yolculuk ve gczi slrasinda disiplini sattlamak vc ve五 len hizlnetin sartname hukumlcrine
uygun yaplllp yapllmadi諄 ■l kOntr。 l vc bilahare idarcye rapor ctmck amaclyla;ytklenici flmadan
yetkili l kisi organizasyon sorulnlusu olarak hazlr bulunacaktlr
7.2.Nevschir gezisi 191n, Kiltir ve Turizm Bakanllgl'ndan kokaltll profcsyonel turist
rchbcrle五 e,ligindc yapllacak olup,rehbcrlik hizmeti yuklcnici flillla taraflndan kar,1lanacaktlr
pIADDE 8-Diこ er ⅡuSuslar
8.1.KOpru Ge9isleri,otoyol Ucrctlcri,lavabO ve wc icrctle■ ,ula,1ln ara91an,Inuzelere gi五 §
icretleri vb diger tim gidcrler f11.1.a taraflndan kar,1lanacaktir
8.2.Crczilerde ara9,Struc■ ,Inuavinler ve sewis clcmanlan Karayollarl Traflk Kanunu,Traflk
Yonetmeli」 ile bunlara bagll。 larak 91kanlan gcnelge hikumleHne bagl1 01arak hareket edeceklerdir
8.3 Geziye katllacak grubun isim listcsii(bre taraflndan flllllaya Onceden verilcccktir
8.4.Yiklenici■ 111la Tcknik“ idari sartnamedc belinilen hizmeticri aksakslz bir,eklldc
sagiamakla sorlmludur Yapllan eksik hiallct i9in idarenin beliriり
ccctti kontr01 teskllatl,tutallak ile
her cksik hlzlna iφ n idan stthalnenln 51 1 1(1lgili)maddedndeki ccza uygulanacaktr Ccza
kesilini, oLnasl, flmayl cezaya
yukimliligunden kurtannaz
konu
i,lemi
cksiksi″kusursuz
olarak
ycHnc
getirFne
8.5. Bu sartnamcdc bclirtilmcycn ve gezi esnasinda dottabilecek olaganisti hallcrdc
sorunlann 90zimt idarenin bilgisi dほ hlindc gcr9eklesecekur
8.6。
Yol adrcslcri sOzlc,mc imzalanirken idare taraflndan uygun gorulen,ckilde ytklenici
f1111la ilc birliktc hazlrlanlp sozle,meye eklenecetir
8.7.Bu,amalnc,8(sckiZ)ana maddcdcn olusmaktadlr
8.81,in dcvamllll諄 sttlanalnadlgl ve tebik,amame huktmleHne ayklnl屯 ln tespiti halinde
her bir ayklrlllk i9in ytkleniciye sozle,me bcdelimn%2'si kadar cezaii,lcm uygulanacaktlr
4
sEⅡ iR
DIsIPLAMJよ m SAATLER VE YEMEK(EK‐ 1)
28.05.2016 ve 01.06.2016 ginleri Adana,NevOeLir,Ko■ ya,Antalya,Gezileri:
Gczi programl tasiak olarak alla hatlanyla asattdakl sCkilde planlanln191lr,fant belincncn gezi
℃rler eklcncbilir veya 91kanlabilir bu hususu
programl her il i9in idarenin inisiyatiflnde bttka
シ
yiklenlci fl.1llalar dlkkatc alacaktlr
l)1.GUN 28 MAYIS CIIMARTESi Gむ Nむ
geziyc katllactt grup,saat 08Ю O da merkez vc
i19elcrdcn se9■ en okullann Onunden allnarJく
Van Fcrit Melen Lvaalanlna oradan ucakla
Adana Escnboま Havalimanina gotu■ lcccktir
O Adana'da Ogc Ycmc」
● Nev,cblr'e hareket ve Ncv,chlr'de Konaklama
2)2.GON 29 MAYISPAZAR Gも N0
O
Nevsehir'de otelde sabah∼ lk bife kah■ 7altl
O Nev§ chr'dc Balon turu
O Konya'ya breke〈 McVlana)
O
Antalya'ya Harekct
O Ak,aln yemegi Antalya'da Otelde(A91k bifc)
0 0tcldc Konaklama
3)3.GON 30 31AYIS PAZARTESi CiN曹
● Anttlya'da Otelde Etklnlikler
e Antalya'da Oま m ycmcmeH otelde
4)4.GiiN 31 MSAN SALI GtiN3
0 Antalya'da Otelde Etklnlikler
o Antalya'da Oま m ycmCklCn Otclde
5)5。 G加
01 HAZttN cARsA■ IBA GUNii
O Antalya'da Otelden 12:30 da harcは
●Expo 2016(ldarenin takdirindc Otclden erken 91kllmasl durulnllnda ger9ekle,cccktir)
o 18:30 Antalya'dan Van'a u9us