İçindekiler - Genelkurmay Başkanlığı

Transkript

İçindekiler - Genelkurmay Başkanlığı
ASKERÎ TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
JOURNAL OF MILITARY HISTORY STUDIES
Hakemli dergi, yılda iki kez yayımlanır. Yerel süreli yayındır.
Bi-annual peer-reviewed journal. Local periodical.
SAHİBİ / OWNER
Genelkurmay Personel Başkanlığı Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire
Başkanlığı adına / In the name of TGS Personnel Directorate, Military History and
Strategic Studies (ATASE) Division
Tuğg.Necdet TUNA
SORUMLU MÜDÜR / EDITOR-IN-CHIEF
Kur.Alb.Şahin KUYUCU
EDİTÖR / EDITORS
Dr.Hv.Öğ.Alb.F.Rezzan ÜNALP
Tar.Uzm.Fatma İLHAN
DANIŞMA KURULU
ADVISORY BOARD
YAYIN KURULU
EDITORIAL BOARD
Kur.Alb.Şahin KUYUCU
(Alfabetik Sırayla / In Alphabetical Order)
Dr.Hv.Öğ.Alb.F.Rezzan ÜNALP
Prof.Dr.Ömer Önder ARI
Hv.Öğ.Alb.Bülent ŞEKERCAN
Prof.Dr.Ergün AYBARS
Tar.Uzm.Ahmet ÇALIŞKAN
Prof.Dr.Recep BOZTEMUR
Tar.Uzm.Alev KESKİN
Prof.Dr.Reşat GENÇ
Tar.Uzm.Fatma İLHAN
Prof.Dr.İlber ORTAYLI
Prof.Dr.Sabahattin ÖZEL
Prof.Dr.Yusuf SARINAY
Prof.Dr.Ömer TURAN
Prof.Dr.Mustafa TÜRKEŞ
İNGİLİZCE DÜZELTİ
ENGLISH REDACTION
DÜZELTİ / SAYFA DÜZENİ
REDACTION / PAGE SETUP
Uzm.Müt.Arzu ERKAAN
Red.Uzm.İlkay SARIKAYA
ADRES / ADDRESS
Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı 06100 Bakanlıklar/Ankara
Telefon / Phone: +(90) 312 402 23 12 Belgegeçer / Fax: +(90) 312 424 21 31
Elmek / E-mail: [email protected]
Ankara, Genelkurmay Basımevi, 2015
Ankara, TGS Printing House, 2015
HAKEM KURULU
REFEREES BOARD
(Alfabetik Sırayla / In Alphabetical Order)
Prof.Dr.Zeki ALPAN
Prof.Dr.Kemal ARI
Prof.Dr.Vahdettin ENGİN
Prof.Dr.Haldun EROĞLU
Prof.Dr.Mehmet OKUR
Prof.Dr.İlber ORTAYLI
Prof.Dr.Ömer TURAN
Doç.Dr.Fikri SALMAN
Yrd.Doç.Dr.Barış METİN
Dr.Hv.Öğ.Alb.F.Rezzan ÜNALP
ASKERÎ TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
JOURNAL OF MILITARY HISTORY STUDIES
Hakemli dergi, yılda iki kez yayımlanır. Yerel süreli yayındır.
Bi-annual peer-reviewed journal. Local periodical.
YIL: 13
YEAR: 13
ARALIK 2015
SAYI: 26
DECEMBER 2015
ISSUE: 26
Dergimizdeki yazı ve makalelerin her hakkı saklıdır; ancak kaynak
gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir. Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi’nde
yayımlanan makaleler sadece yazarların görüşlerini yansıtır. Türk Silahlı
Kuvvetleri ve/veya Yayın Kurulunun görüşlerini temsil etmez.
All rights for the articles and papers in this Journal are reserved; academic
citations are only allowed with proper acknowledgement. All papers
published in the Journal of Military History Studies reflect solely the opinions
of their authors. They do not represent the views of the Turkish Armed
Forces and/or the Editorial Board.
ISSN: 1303 - 9342
KKSN: 7630KK0499959
Ankara, Genelkurmay Basımevi, Aralık 2015
Ankara, TGS Printing House, December 2015
Hakemli bir dergi olan Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi, Türkiye Bilimsel
ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi
Merkezi (ULAKBİM) ulusal veri tabanında yer almakta ve Elton Bryson
Stephens Company (EBSCO) tarafından taranmaktadır.
Journal of Military History Studies, a peer-reviewed periodical, is included
in the Turkish national database of National Academic Network and
Information Center (ULAKBIM) / Turkish Scientific and Technical Research
Institute (TUBITAK), and indexed in Elton Bryson Stephens Company
(EBSCO).
İÇİNDEKİLER
Sunuş
İstanbul’da Cebehane Binasının Teşekkülü ve Askerî Müzenin
Kuruluş Tarihinin Değiştirilmesi Üzerine Bir Öneri: 1453
Semavi EYİCE - A.Sefa ÖZKAYA……………………………………….
1
Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi’nin Lojistik Durumu
Hülya TOKER……………………………………………………………..
21
Birinci Dünya Savaşı Sırasında Rusya’daki Sivil Osmanlı Esirleri
Vitaliy POZNAHIREV - Аlfina SIBGATULLINA…………………………
57
Şehit Üsteğmen (Abdurrahman) Sabri Efendi ve Eşi Naciye
Hanım’a Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Gönderdiği Mektupları
Lokman ERDEMİR…………………………………………………………
77
Yunanistan’ın İzmir’i İşgali ve ABD
Kenan ÖZKAN……………………………………………………………...
113
Yayım İlkeleri
CONTENTS
Introduction
Establishment of Cebehane in İstanbul, and a Suggestion to
Change the Foundation Date of Military Museum as 1453
Semavi EYİCE - A.Sefa ÖZKAYA………………………………………
1
Logistic Situation in the Galicia Front during the First World
War
Hülya TOKER……………………………………………………………….
21
Ottoman Civilian Prisoners in Russia during the First World War
Vitaliy POZNAHIREV - Аlfina SIBGATULLINA…………………………
57
Martyr First Lieutenant (Abdurrahman) Sabri Effendi and His
Letters to His Wife Naciye Hanim during WWI
Lokman ERDEMİR…………………………………………………………
77
Greek Occupation of İzmir, and the USA
Kenan ÖZKAN……………………………………………………………...
113
Publication Guidelines