Kullanma Kılavuzu

Yorumlar

Transkript

Kullanma Kılavuzu
KULL;\Niivl KILA VUZU
ROWACHOL® KAPSUL
BiRiM FORMULO
I kapslil etkcn madclc olarak 17mg Pincn (a+~), 5 mg Kamfcn, 2 mg Sincol, 6 mg Menton, 32
mg i'vlcntol, 5 mg Borneol i<;erir. Yarcllmcl maclde olarak zeytinyag1 mevcuttur.
TJBBi OZELLiKLERi
Rowacho!''JJ, kolcstcrol safra ta~lannm <;6zlilmesincle ve kolesterol ile ilgili olarak saframn
dcsatlirc cdilmcsinde yardtmc1 bir lirlindlir, Safra yollarmda antispazmodik etkisi vardtr.
Bu lirlin. kolcrctik olup sati·a sckresyonunu artmr vc safra stazm1 azalt1r. Antispazmodik
aktivitesi ile spazmclan kaynaklanan agnnm azaltlimasma yardunc1 olur. HMG CoA redliktaz
inhibitor aktivitesi, endojen kolcsterol liretiminin azalulmasma, safranm satUrasyon indeksini
azaltarak kolestcrol safra ta~lannm <;okmesinin onlenmesine katklda bulunur.
Biyoyararla111m <;al1~malan h1zli oral absorbsiyonu gostermektedir. Mento! htzla absorbe
olmakta, karacigcrclc metabolizasyondan sonra idrar ve safrada glukuronid'ler halinde
attlmaktad1r.
Absorbsiyon yanlanma zaman1
: 0.373 ± 0 081 saat
Pik plazma konsantrasyonu (konjugatlar)
: 2.467 ± 0.663 mg/L
Eliminasyon yanlanma zamant
: 0.861 ± 0.148 saattir
ONERiLEN KULLANIM YERi
Rowachol® safra ta~lan tedavisine yardttnCI olarak kullantltr.
KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR
OrUnlin is;erigindcki maddelerden herhangi birine a~m duyarlt!tgt oldugu bilinen bireylerde
kullanllmamal!d 1r.
HAMiLELiK VE EMZiRME DONEMiNDE KULLANIM
Bugline kadar Rowachol® kullantmlna ili~kin teratojenik ve embriyotoksik etki veya belirtiye ait
bir bilgi bulunmamasma ragmen, hamilelerde ve emziren hammlarda yapt!mt~ kontroiiU <;:alt~ma
sonu<;lan bulunmamaktad1r. Bu nedenle [email protected] KapsUI hamilelerde ve emziren hammlarda
kullamlmama!lcl 1r.
UYARILAR I ONLEMLER
Kullanmadan Iince Kullantm Kliavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Gene! safra kanal1nda mevcut alan safra ta~lan i<;:in konservatifttbbi tedavi ba~lanma!t ve
kanaldaki ta~larm obstrUktif sanltk, asendan kolanjit, pankreatit gibi klinik komplikasyonlara
neden olabilecegi aktlda tutulmaltdtr. Hekim gereklilikler hakkmda (ozellikle hastanm ya~!t
olmast) yetcrli bilgiyc sahip olma!t ve uygun iinlcmleri alabilmelidir.
Karacigerde metabolize oldugu bilinen anti-koagU!anlar veya diger ila<;:lan kritik dozda kullanan
hastalarda clikkat cdilmelidir.
<;:ocuklann g6rcmcyeccgi, eri~emeyecegi yerlerde ve ambalajmda saklaymtz.
Kullanmakta oldugunuz bir ila<;: var ise, muhakkak doktorunuza ve eczacmtza bildiriniz.
YAN ETKiLER I ADYERS ETKiLER
Yan ctkiler scyrck ve alr~ilmr~ degildir. Klic;lik bir hasta grubunda, ozellikle yemeklerden sonra
nanc tadr not edilmi~tir. Gu durumu bertarafctmck i<;in ila<; yemekten 30 dakika once bo~ mideye
altnmaltdlr.
istatistiksel olarak anlarnlr olmayan sayrdaki klis:lik bir hasta grubunda agrzda hassasiyet
bildirilmi~tir ki bu ctki ilacrn kesilmesi ilc hrzla gerilemi~tir.
istenmeyen bir ctki goriildiigii zaman Saghk Bakanhgt Tiirkiye Farmakovijilans Merkezi
(TUFAlff)'ne bildiriniz.
iLA<;: ETKiLESil'>'li VE DiGER ETKiLESiMLER
Bu konuda glinlimlize kadar
bildirilmi~
herhangi bir bilgi bulunmamaktadrr.
GUNLUK KULLANIM SEKLi VE DOZU
Oral yolla uygula111r.
Hekim tarafmdan ba~ka ~ekilde onerilmedi ise klasik doz, giinde tiy kez
ycmcklerden once alrnan 1-2 kapslil ~eklindcdir.
<;:ocuklar (6-14 ya~): Klasik doz, glinde iki kez yemeklerden once I kapslildlir.
Yeti~ldnlerde:
TiCARi TAKDiM SEKLi
Her biri I 0 kapslil ic;cren IO'lu blisterler halinde I00 kapsiilliik kutularda.
iZiN SAHiBi
ASS OS ilac; Kimya Grda Oriinleri Oretim ve Ticaret A.S.
34773 Omraniye, istanbul
URETiM YERi VE LiSANSOR FiRMA
ROWA Pharmaceuticals Ltd., irlanda
SAKLAMAKOI;)ULLARI
<;:ocuklann goremeyecegi, eri~emeyecegi yerlerde ve ambalajrnda saklayrntz.
25°C'nin altmdaki oda stcaklrgmda saklaytn!Z.
BV 0RUNUN TH3Bl YARARI GELENEKSEL KULLAN!MA VE LITERA TORE DA YANMAKTADIR.
T!B!3i i\IOSTAHZAR (iLAC,:) OLARAK DEGERLENDiRJLMEMl~TIR.
SADECE ECZANELERDE SATILIR.

Benzer belgeler

Kullanım Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu yemeklerden once 1-2 kapsiildGr. <;ocuklar 6-14 ya§: Hekim tarafmdan farkh ~ekilde onerilmedi ise klasik doz, gGnde iki kez, yemeklerden once bir kapsGldiir. KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR i<;:eri...

Detaylı

Kullanıma Kılavuzu

Kullanıma Kılavuzu Uygulama iincesinde, eger eklemlerde effi.izyon varsa, enjeksiyon yap1lmadan once bo~altilmahdn·.

Detaylı

Kullanıma Kılavuzu

Kullanıma Kılavuzu Y ALNIZCA YETi~KiNLER i<;iNDiR. YUTMA YINIZ. Tedavi siiresince: Cinsel ili~kiye girilebilir; ancak bozulma veya etkisini yitirme riskleri nedeniyle prezervatif, sperm oldiiriicii veya lateks diyafr...

Detaylı