Kullanıma Kılavuzu

Yorumlar

Transkript

Kullanıma Kılavuzu
KULLANMA KILAVUZU
Hyalone®
intra-artikiiler enjeksiyon i~in
Hyaliironik asit sodyum tuzu ~ozeltisi
kullamma haz1r enjektOr
i~eren
BiRiM FORMUL
Hyalone® %!.5'luk Hyallironik asit sodyum tuzu, Sodyum kloriir, Disodyum hidrojen fosfat
dodekahidrat, Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat, Enjeksiyonluk su io;:erir.
Hyalone® NEDiR?
Hyalone®, Hyallironik asit sodyum tuzu o;:iizeltisinin; bakteriyel fennantasyonla clde edilmi~,
yliksek moleklil ag1rhkh steril, apirojen bir viskoelastik o;:iizeltisidir. Glikozaminoglikan
ailesinden bir polisakkarit olan Hyallironik asit, insanda kikirdak ve sinoviyal slVlda do gal
olarak bulunan bir maddedir. Sinoviyal sivmm viskozitesini ve elastikiyetini saglar. Bu
iizellikleri ile Hyallironik asit, darbelere kar~I kikirdak ve yumu~ak dokulan korur.
Travmatik ve dejeneratif eklem bozukluklannda, eklem kikirdagi ve sinoviyal SIVIda bulunan
Hyallironik asit miktan ve sinoviyal SIVI viskozitesi azahr. Bu durum eklem fonksiyonlannda
bozulmaya ve agnh semptomlann olu~masma yo! ao;:ar. Bilimsel ara~!Irmalara gore
Hyallironik asit'in eklem i<;:i uygulamasi, sinoviyal SIVImn visko-elastik iizelliginin geri
kazamlmasm1 saglar. Bu sayede agnlar azahr ve eklem mobilitesi iyile~ir.
intra-artikliler yoldan uygulanan Hyalone®, tek enjeksiyon ile sinoviyal eklemlerdeki
viskozite kaybmm olu~turdugu tiim semptomlann ortadan kaldmlmasmi saglar. Benzersiz
io;:erik ve etkisi ile tek enjeksiyonla !lim semptomlan ortadan kaldirabilmektedir.
Hyalonc® KULLANIM ALANLARI
Hyalone®, kalo;:a ve dizde dejeneratif ya da mekanik artropatisi olan hastalarda, sinoviyal
eklemlerde olu~an agny1 azaltarak hareket kabiliyetinin geri kazamlmasmda ve olu~an
semptomlann ortadan kaldmlmasmda kullamhr. Hyalone® tedavisi ile tek uygulamada uzun
slireli yararlar saglandigi, klinik o;:ah~malarda gosterilmi~tir. Hyalone®, eklem i~levlerinde
dlizelme saglar, agnh semptomlan tek bir uygulama ile ortadan kaldmr.
Hyalonc® NASIL KULLANILMALIDIR?
Orun, sadece konusunda uzman hekimler tarafmdan uygulanmahdir.
Asepsi ve enjeksiyon teknigine dair tum kurallar takip edilmelidir.
Uygulama iincesinde, eger eklemlerde effi.izyon varsa, enjeksiyon yap1lmadan once
bo~altilmahdn·.
Bu lirlin tek enjeksiyon io;:in miktan ve dozu yeterli bir lirlindlir fakat nadiren de olsa hastanm
ihtiyacma bagh olarak 2. bir uygulama gerekli olabilir.
Hyalone"'', uygun steril igne kullamlarak enjekte edilir. (18 ya da 20 G)
Hyalone®, kalo;:ada kullamlacagi zaman, enjeksiyonun ultrasonografi altmda uygulanmas1
iinerilir. Bu durum, Hyalone®'m dizde kullamldigi durumda gerekli degildir.
~mnga steril kutuda bulundugu io;:in, ameliyathane ko~ullannda kullamma uygundur.
UY ARILAR I ON LEMLER
OrtinUn io;:erigindeki maddelerden herhangi birine kar~I a~m duyarh olan hastalarda
uygulanmamahd1r. Enjeksiyon biilgesinde cilt hastahg1 ya da enfeksiyon bulunmasi
durumunda hastalann tedaviye ba~lamalan hekim tarafmdan degerlendirilmelidir.
Tedavinin tekrannm gerekli oldugu durumlarda kontraendikasyon kayd1 yoktur.
Hamilelik durumlannda ilacm uygulanmasma hekim karar vermelidir.
Deney hayvanlannda yap!lan klinik oncesi <;ah~malar, Urlinlin Ureme ve geli~im potansiyeli
Uzerine bir etkisinin olmad1g1m gosterse de, hamile kadmlarda test edilmemi~tir.
Kesilmi~ veya ac;:llm1~ ambalajlan kullanmaym1z.
Ambalaj Uzerinde belirtilen son kullamm tarihi gec;:mi~ i.iriinii kullanmaym1z.
Son kullanma tarihi 25°C yi a~mayan s1cakhkta ve orijinal kutusunda (1~1ktan korunmu~)
muhafaza edilmi~ Urlin ic;:in gec;:erlidir.
Dondurmaym1z.
Orlin tek kullammhkur. Smnga, c;:ozelti tamamen uygulansm ya da uygulanmasm ac;:!ld1ktan
hemen soma at!lmahd1r, tekrar kullamlmamahd1r.
Tekrar kullamm hastada veya kullamc1da hastahga, enfeksiyona ve/veya ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
<;:ocuklarm ula~amayacag1 yerlerde saklaym1z. Kullammdan soma T1bbi Allk yonetmeligine
uygun olarak atlimahd1r.
Hyaliironik asit, kuaterner amonyum tuzu ic;:eren dezenfektanlarla birlikte kullamlmamahd!r,
bunlann varhgmda presipite olabilir. Muhtemel etkile~imleri onlemek amac1yla Hyalone®,
diger eklem ic;:i Urlinler ile birlikte uygulanmamahd1r.
YAN ETKiLERi
Hyalone® kullamldiktan sonra enjeksiyon bolgesinde seyrek olarak ate~ ve kizankhk
meydana gelebilir. Bu gibi semptomlar genellikle hafifve gec;:icidir.
intra-artikiiler hiyali.ironat enjeksiyonunda bazen sodyum fosfat kristalleri ile beraber dikkat
c;:eken baz1 inflamatuar reaksiyonlar gozlenebilir.
Herhangi bir eklem ic;:i tedavisinde olabilecegi gibi, septik eklem iltihab1 c;:ok seyrek olarak
gorlilebilir.
Eger belirtilen yan etkilerin d1~mda farkh olumsuz etkiler gozlenirse doktora ya da eczac1ya
ba~vurulmahdlf.
SAKLAMA KOSULLARI
25°C altmdaki oda Sicakhgmda, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz.
TiCARi TAKDiM SEKLi
Her ~mnga etilen oksit ile steril edilen bir blister ic;:inde bulunmaktad1r ve steril 4 ml c;:ozelti
ic;:inde 60 mg Hyaliironik asit sodyum tuzu ic;:erir.
URETiMYERi
Fidia Fannaceutici S.p.A.
Via Ponte Della Fabbrica 3/A
35031 Abano Terme (Padua)- iTALYA
BiLGi TARiHi
Nisan 2012
TIBBi CiHAZ
<
E04<9
I LOT I ~
Parti
ctikcti
Son
kullanma
tarihi
D1~
karton ve tiipiin iizcrindc bulunan scmbollerin anlamlan:
f""C
[]]
<E
25 "C
altmda
Kullan1m
CE i~nrcti
dcpolaym1z
kllavuzunu
dikkatc ailmz
®
ikinci dcfu
kullanJiamaz
JsTERILEJEoJ
lsTERlLEI
Stcril
iI

Benzer belgeler

Oral-Norm®

Oral-Norm® 25 °C'nin altmdaki oda s1cakhgmda, kuru ve serin bir yerde muhafaza edilmelidir. Son kullanma tarihi ambalajm kapagmda veya tilpiln ucunda belirtilmi~tir. Oriiniln kutusu Uzerindeki S sembolilniln ...

Detaylı

Kullanma Kılavuzu

Kullanma Kılavuzu kanaldaki ta~larm obstrUktif sanltk, asendan kolanjit, pankreatit gibi klinik komplikasyonlara neden olabilecegi aktlda tutulmaltdtr. Hekim gereklilikler hakkmda (ozellikle hastanm ya~!t olmast) ye...

Detaylı

besın desteklerı.doc - NU-DA

besın desteklerı.doc - NU-DA Istiridye Kabugu Kaynakli %95 Saflikta %10 Suda çözünebilir

Detaylı

tuntuna

tuntuna boyle, olduklan gibi almmamahdlrlar, t;unku bunlar bir yandan yakla~lmla elde edilen formullerdir, diger yandan ise tecrube ile edinilmi~ t;ok saYlda katsaytlar it;ermektedirler. Sonut; olarak, bu ...

Detaylı

GUZELLJJ(

GUZELLJJ( Kimyasal peeling yapttrmaktan fekinenlere ne onerirsiniz? Lunch Time Peel! Adm1, c;ok k1sa siirede uygulanabi lmesinden ve hastanm sorunsuzca giine devam edebilmesinden ahyor. f~ hayat1nda kendine ...

Detaylı

Dejeneratif Spondilolisteziste Cerrahi Tedavi

Dejeneratif Spondilolisteziste Cerrahi Tedavi Spondilolistezis 13 olguda (% 61.9) L4-5, u<; olguda (% 14.3) L3-4, iki olguda (% 9.5) da L5-S1'de gori.ilmu~ti.ir.0<;olguda ise (% 14.3) spondilolistezis <;iftarahkta goriilmii~hir. Olgulann u<;un...

Detaylı

SPRiNTER VE ATLAYICILARIN HAMSTRING

SPRiNTER VE ATLAYICILARIN HAMSTRING Ek izometrik egzersiz program1m1z1n 300°/sn'lik a91sal h1zda ne kuvvet, ne de g09 (ap) degei"lerine anlamll bir etkisi gorOimemi~tir. Literatorde de benzeri sonu9lara rastlanmaktad1r. Ornegin; EU i...

Detaylı