Bülten 6

Yorumlar

Transkript

Bülten 6
TÜRK
NÖROŞİRÜRJİ
DERNEĞİ
TURNOG
BÜLTEN 6 / KASIM 2008 / NOVEMBER 2008
TND Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu Bülteni • Turkish Neuro-Oncology Group
■ Nöroonkolojik Cerrahi
Ö¤retim ve E¤itim Grubu Tarihçesi
■ TURNOG Kurulufl Amac› ve Hedefleri
■ 2008 Nöroonkoloji Sempozyum Program›
■ Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ/WHO)
Santral Sinir Sistemi Tümörleri S›n›flamas› (2007)
■ Nöroonkoloji Dernekleri
■ Nöroonkoloji Dergileri
■ Nöroonkoloji Sorular›
TURNOG Bülten 6 / Bulletin 6 / Kas›m 2008 / November 2008
TÜRK NÖROfi‹RÜRJ‹
DERNE⁄‹ (TND)
TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
NÖROONKOLOJ‹K CERRAH‹
Ö⁄RET‹M ve E⁄‹T‹M
GRUBU
Başkan
Dr. Ethem BEŞKONAKLI
2. Başkan
Dr. Murad BAVBEK
Sekreter
Dr. Ağahan ÜNLÜ
Turkish Neuro-Oncology
Group
Muhasip
Dr. Mehmet Yaşar KAYNAR
Veznedar
Dr. Süleyman ÇAYLI
TURNOG
Türk Nöroşirürji Derneği
Taşkent Cad. 13/4 Bahçelievler-06500 Ankara
Tel : + 90 312 212 64 08
Faks: + 90 312 215 46 26
Web: www.turknorosirurji.org.tr
E-posta: [email protected]
www.turnog.org
TURNOG
i Ç i N D E K i L E R
Baflkandan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Nöroonkolojik Cerrahi Grubu Tarihçesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Kurulufl Amac› ve Hedefleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Nöroonkolojik Cerrahi Ö¤retim ve E¤itim Grubu Yönetim Kurulu .4
Çal›flma Gruplar› ve Yöneticileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Üyelerimiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Üyelik fiartlar› ve Üyelik Formu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-8
Güncel Duyuru, Sempozyum Davetiye, Program . . . . . . . . . . . .9-11
TND NÖROONKOLOJİK CERRAHİ
ÖĞRETİM ve EĞİTİM GRUBU
Başkan
Dr. Zafer BERKMAN
Başkan Yardımcısı
Dr. İbrahim ZİYAL
Sekreter
Dr. İlhan ELMACI
Üyeler
Dünya Sa¤l›k Örgütü Santral Sinir Sistemi
Dr. Uğur TÜRE
Tümörleri S›n›fland›rmas›, 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-18
Dr. Türker KILIÇ
Dünyada Nöroonkoloji ile ilgili Gruplar ve Dernekler . . . . . . .20-26
Di¤er Nöroonkoloji Grup ve Dernekleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Nöroonkoloji ile ilgili Dergiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Nöroonkoloji Sorular› ve Cevaplar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30-32
Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri
Tel : 312 222 44 06, Ankara
Prof. Dr. M. Zafer BERKMAN
BAfiKANDAN
TND Nöroonkolojik Cerrahi
Ö¤retim ve E¤itim Grubu Baflkan›
De¤erli Meslektafllar›m
Nöroonkolojik Cerrahi Ö¤retim ve E¤itim Grubu 2001 y›l›nda kurulmufl olup
7 yafl›nda Türk Nöroflirürji Derne¤i’nin en büyük altgruplar›ndan biri olman›n
gurur ve mutlulu¤unu duymaktad›r.
Multidisipliner bir anlay›flla di¤er branfllar› da kucaklayan grubumuz 122
üyesinin ilk günkü heyecan› ile Nöroonkoloji alan›ndaki yenilikleri yak›ndan
takip etmekte, sempozyumlarda konusunda tecrübeli meslektafllar›m›z arac›l›¤›
ile bilgi paylafl›m›nda bulunmaktad›r.
Türk Nöroflirürji Derne¤i Nöroonkolojik Cerrahi Grubu (TURNOG), 2-3 May›s
2008 tarihinde Marriot Otel/‹stanbul’da “Multidisipliner Nöroonkoloji
Sempozyumu”nu, Türk Onkoloji Grubu Santral Sinir Sistemi Tümörleri Çal›flma
Alt Grubu (TOG) ve Türk Nöropatoloji Araflt›rma (Çal›flma) Grubu
(TURNORPAG) ile birlikte yapm›fl olup, sempozyumun e¤itim kalitesi çok yüksek
ve genifl kat›l›ml› olmufltur.
28-29 Kas›m 2008 tarihinde Dedeman Otel/‹stanbul’da “Nöroonkolojik
Cerrahide Yaklafl›mlar” bafll›kl› sempozyumda birlikte olaca¤›z. Power Point ve
video gösterimi ile nöroonkoloji tarihi, cerrahi, patoloji ve radyolojideki
yenilikler yan›nda, hipofiz adenomlar›, spinal tümörler, meningiomlar, glial
tümörler, infratentoryal tümörler ve yan ve lateral ventrikül tümörlerine cerrahi
yaklafl›mlar tart›fl›lacakt›r.
Santral sinir sistemi tümörleri son 40 y›ld›r yap›lan 4 çal›flmada
s›n›fland›r›lmaya çal›fl›lm›fl olup, bunun 3 tanesi son 15 y›lda yap›lm›flt›r. Bu
bültenimizde Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan 2007 y›l›nda yap›lan son Santral
Sinir Sistemi Tümörleri S›n›flamas›’n› ve yenilikleri sizlerle paylaflt›k.
Bültende ayr›ca board s›nav›na yard›mc› olmak amac›yla
meslektafllar›m›z için Nöroonkoloji soru örnekleri sunulmufltur.
genç
Nöroonkoloji kitab› 2009 y›l›nda yay›nlanacakt›r.
Sa¤l›kl› ve mutlu bir yaflam dile¤iyle sayg›lar sunar›m.
TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 1
NÖROONKOLOJ‹ GRUBU TAR‹HÇES‹
N
öroonkoloji grubu, 02.07.2001 tarihli kurulufl amac› ve hedeflerini içeren mektubun 13
meslektafl›m›z taraf›ndan Türk Nöroflirürji Derne¤i (TND) yönetim kuruluna sunulmas›
ile kurulus sürecine baslad›. Bu 13 meslektafl›m›z Dr. Nejat Akalan, Dr. Zafer Berkman,
Dr. Savas Ceylan, Dr. Ahmet Çolak, Dr. Haluk Deda, Dr. Ramazan Durmaz, Dr. Çetin
Evliyaoglu, Dr. Müfit Kalelioglu, Dr. Türker K›l›ç, Dr. Ender Kofral›, Dr. Necmettin Pamir, Dr.
Nezih Oktar, Dr. Emin Özyurt ve Dr. Ali Savafl idi. TND’den olumlu yan›t gelmesi üzerine
Nöroonkoloji grubu ilk resmi toplant›s›n› 23.12.2001 tarihinde ‹stanbul’da yapt›. Bu
toplant›da grup baflkanl›¤›na Dr. Nezih Oktar grup sekreterliiine Dr.Ahmet Çolak, yönetim
grubu üyeliklerine de Dr. Türker K›l›ç, Dr. Emin Özyurt ve Dr. Zafer Berkman getirildiler. Alt
çal›flma komiteleri belirlendi. TND üyeli¤i yan› s›ra en az 5 y›ll›k uzmanlar›n aktif üye, 5 y›ll›k
uzmanl›klar›n› tamamlamayanlar›n inaktif üye, Nöroflirürji d›fl› uzmanl›¤› olanlar›n da
dan›flman
üye
olarak
kabul
edilebilmesi
benimsendi.
Gruba
ait
bir
logo
ve
http://www.turnog.org URL adresinde bir WEB sitesi ile e-posta iletiflim grubu
http://groups.yahoo.com/group/turkish-neurooncology
ve
e-posta
adresi
turkish-
[email protected] oluflturuldu. 24-27 Ekim 2002 tarihinde Denizli Pamukkale’de
“Supratentoryal astrositom ve oligodendrogliomlar” sempozyumu düzenlendi. 2003-2005
dönemi için ayn› yönetim kurulu seçildi. 31 Mart-1 Nisan 2005 tarihinde “Nöroonkolojide
moleküler boyuttan klini¤e” sempozyumu düzenlendi. 2005-2007 dönemi için grup
baflkanl›¤›na Dr Türker K›l›ç, baflkan yard›mc›l›¤›na Dr. M. Zafer Berkman, sekreterli¤e
Dr. ‹lhan Elmac› ve yönetim kurulu üyeliklerine Dr. Nezih Oktar ve Dr. Evren Kelefl getirildiler.
Bu dönemde 1-2 Aral›k 2006 tarihinde ‹stanbul’da “Nöroonkolojik cerrahide ülkemizin
durumu: standardizasyon ve hedeflerin belirlenmesi” ve 28-29 Eylül 2007 tarihinde
Çeflme/‹zmir’de “Nöroonkolojik cerrahide teknikler ve anatomik yaklafl›mlar” sempozyumlar›
düzenlendi. Grup bünyesinde 10 tümör grubunda çal›fltay gruplar› oluflturuldu. 2007-2009
dönemi için grup baflkanl›¤›na Dr. M. Zafer Berkman, baflkan yard›mc›l›¤›na Dr. ‹brahim Ziyal,
sekreterli¤e Dr. ‹lhan Elmac› ve yönetim kurulu üyeliklerine Dr. U¤ur Türe ve Dr. Türker K›l›ç
getirildiler. 28-29 Kas›m 2008 tarihinde ‹stanbul’da “Nöroonkolojik Cerrahide Yaklafl›mlar”
sempozyumu yap›lacakt›r. 2009 y›l›nda Nöroonkoloji kitab› ç›kart›lacakt›r.
Halen grubumuzun toplam 122 üyesi bulunmakta olup bunun 103’ü Nöroflirürji uzman›,
19’u dan›flman üyedir.
TURNOG YÖNET‹M KURULU
TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 2
TURNOG KURULUfi AMACI ve HEDEFLER‹
N
öroflirürji disiplinindeki bilgi üretiminin h›zla artt›¤› ve bir beyin cerrah›n›n
teorik bilgisinin, nöroflirürjinin tüm alt dallar›nda güncel kalmas›n›n gittikçe
olanaks›zlaflt›¤› günümüzde, akademik anlamda uluslararas› düzeyde
üretken olman›n ancak spesifik ilgi alanlar›n›n varl›¤› ile mümkün olaca¤› gerçektir.
Günlük nöroflirürji prati¤inde cerrahi tedavisini uygulamakta oldu¤umuz sinir
sistemi tümörlerinin cerrahi sonras› tedavilerinde ve deneysel çal›flmalar düzeyinde
ortaya ç›kan geliflmeleri yak›ndan takip edebilmek için günceli yakalama gere¤i
vard›r.
Bu nedenler ile
• Türkiye’de beyin ve omurilik tümörleri konusunda sa¤l›kl› demografik veriler
toplamak,
• Deneysel çal›flmalarda güncel uluslararas› düzeyi yakalamak,
• Tümör cerrahisindeki tart›flmal› noktalar› gündeme getirmek,
• Yetiflmekte olan beyin cerrahlar›n›
yönlendirmek,
nöro-onkoloji konusuna çal›flmaya
• Genel onkoloji prensipleri ve etkinlik de¤erlendirme esaslar›n› tüm
nöroflirürjiyenlerle paylaflmak,
• Türk Nöroflirürji Derne¤i toplant›lar›nda nöro-onkoloji konusunda deneyimli
ulusal ya da yabanc› konuflmac›lar› nöroflirürji camias› ile buluflturmak,
• Kurumlararas› iflbirli¤ini artt›rmak ve tedavi protokolleri oluflturmak,
• Yak›n gelecekte gündeme gelecek olan gen tedavisi, progenitör hücre
uygulamalar›n›n etik sorunlar›nda yol gösterici, belirleyici rol oynamak,
• Santral sinir sistemi tümörleri ile iliflkili European Association for NeuroOncology (EANO), International Conference on Brain Tumor Research and
Therapy (Asilomar grubu), European Organization for Research on Treatment of
Cancer (EORTC), AANS-CNS Tümör Gruplar›, Society for Neuro-oncology (SNO)
gibi platformlarda Türkiye’nin temsil edilmesini ve aktif rol almas›n›
h›zland›rmak…
Amaç ve hedefleri do¤rultusunda kuruluflu gerçeklefltirilmifltir.
TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 3
TURNOG YÖNET‹M KURULU
Nöroonkolojik Cerrahi Ö¤retim ve E¤itim Grubu
Yönetim Kurulu
• Baflkan
Dr. Zafer Berkman
(‹stanbul)
• Baflkan Yard›mc›s›
Dr. ‹brahim Ziyal
(Ankara)
• Sekreter
Dr. ‹lhan Elmac›
(‹stanbul)
• Üyeler
Dr. U¤ur Türe
Dr. Türker K›l›ç
(‹stanbul)
(‹stanbul)
Dr. Zafer Berkman
• Geçen Dönem Baflkan›
Dr. Türker K›l›ç
(‹stanbul)
• Önceki Dönem Baflkan›
Dr. Nezih Oktar
(‹zmir)
Dr. Türker K›l›ç
Dr. Nezih Oktar
TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 4
TURNOG ÇALIfiMA GRUPLARI ve YÖNET‹C‹LER‹
• Yüksek Gradeli Glial Tümör Çal›flma Grubu
• Dr. Ender Korfali
• Dr. Nezih Oktar
• Dr. Savafl Ceylan
• Düflük Gradeli Glial Tümör Çal›flma Grubu
• Dr. Evren Kelefl
• Dr. Sabahattin Çobano¤lu
• Dr. Kayhan Kuzeyli
• Hipofiz Tümörleri Çal›flma Grubu
• Dr. Nurcan Özdamar
• Dr. Zafer Berkman
• Dr. Nurperi Gazio¤lu
• ‹ntramedüller Spinal Tümörler Çal›flma Grubu
• Dr. Mehmet Zileli
• Erkan Kaptano¤lu
• Dr. Serdar Özgen
• Kraniofarengiom Çal›flma Grubu
• Dr. Faruk ‹ldan
• Dr. Nejat Akalan
• Dr. Ali Kafadar
• Medullablastom Çal›flma Grubu
• Dr. Saffet Mutluer
• Dr. Çetin Evliyao¤lu
• Melike Mut
• Meningiom Çal›flma Grubu
• Dr. Nur Alt›nörs
• Dr. Kaya K›l›ç
• Dr. Ali Arslantafl
• Metastaz Çal›flma Grubu
• Dr. Murad Bavbek
• Dr. Selçuk Peker
• Dr. Ramazan Durmaz
• Pineal Bölge Tümörleri Çal›flma Grubu
• Dr. Erdener Timurkaynak
• Dr. Süleyman Çayl›
• Vestibuler Schwannomlar Çal›flma Grubu
• Dr. Recai Tuncer
• Dr. ‹brahim Ziyal
• Dr. ‹lhan Elmac›
TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 5
TURNOG ÜYE L‹STES‹
TND NÖROONKOLOJ‹K CERRAH‹
Ö⁄RET‹M ve E⁄‹T‹M GRUBU ÜYELER‹
Nöroonkolojik Cerrahi Ö¤retim ve E¤itim Grubu’nun 122 üyesi bulunmakta olup; bunun
103’ü Nöroflirürji Uzman› ve 19’u di¤er branfllardaki dan›flman üyelerden oluflmaktad›r.
Nejat
Ziya
Gökhan
Kaya
Murat
Özden
Serdar
Ali
Sevilhan
Özkan
G›yas
Varol
Keramettin
Semih Naci
Orhan
fieref
Murad
Çiçek
Ahmet
Etem
Zafer
Ç›¤›r
Bülent
Savafl
Yusuf
Murat
Erdal
Cengiz
Ahmet
Tayfun
Haluk
Eren
Ramazan
‹lhan
A.Kemal
Esra
Bülent
Ersin
Rezzan
Mehmet
Serhat Fuat
Çetin
Nurperi
Mehmet Akif
Akalan
Akar
Akdemir
Aksoy
Altafl
Altunda¤ (Dan›flman Üye)
Arma¤an
Arslantafl
Artan (Dan›flman Üye)
Atefl
Ayberk
Ayd›n
Ayd›n
Balak
Barlas
Barut
Bavbek
Bay›nd›r
Bekar
Beflkonakl›
Berkman
Biray (Dan›flman Üye)
Celasun (Dan›flman Üye)
Ceylan
Çak›r
Coflar
Coflkun
Çokluk
Çolak
Dalbast›
Deda
Demirtafl (Dan›flman Üye)
Durmaz
Elmac›
Erdemo¤lu (Dan›flman Üye)
Erden (Dan›flman Üye)
Erdo¤an
Erdo¤an
Erguvan (Dan›flman Üye)
Erflahin
Erten
Evliyao¤lu
Gazio¤lu
Gö¤üsgeren
TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 6
Bekir
Engin
Aflk›n
Mustafa
Elif
Mehmet
Tayfun
Nejat
Murat
Sertaç
Hakan Hadi
Ali Metin
Müfit
Hakan
P›nar
Hamit Selim
Serhan
Ayfle
Evren
Memduh
Kaya
Türker
Nemci
Kenan
Ayhan
Ender
Ender
Ali
Kayhan
Melike
Aylin
Nezih
Haluk
Mehmet Akif
Ali ‹hsan
S. Ça¤atay
Önder
Büge
Nurcan
Cumhur
Tunçalp
Çi¤dem
Fatma
Emin
Gökben
Gönül
Görgülü
Güven
Güzelba¤
Hac›hanefio¤lu
Hakan
Ifl›k
‹mer
‹fllekel
Kad›o¤lu
Kafadar
Kalelio¤lu
Karaba¤l›
Karaba¤l› (Dan›flman Üye)
Karabekir
Karadereler
Kars
Kelefl
Kerman
K›l›ç
K›l›ç
K›ymaz
Koç
Koçak
Kofral›
Kurt
Kurtsoy
Kuzeyli
Mut
Okçu Heper (Dan›flman Üye)
Oktar
Onat (Dan›flman Üye)
Orakdö¤en
Ökten
Önal
Öngürü (Dan›flman Üye)
Öz (Dan›flman Üye)
Özdamar
Özdo¤an
Özgen
Özkara (Dan›flman Üye)
Özlen
Özyurt
Selçuk
Necmettin
Selçuk
Lütfi
Ayd›n
Ali
Yurdal
Gökalp
‹hsan
Hakan
Ömer
Osman Fikret
Figen
Tuncer
Sait
Kadir
Necmettin
Murat
Tar›k
Erdener
Bülent
Recai
‹nan
Sedat
U¤ur
Hasan Ça¤lar
Ömer Faruk
Necdet
Mustafa
Fügen
Soner
Alaattin
Kemal
‹brahim
Palao¤lu
Pamir
Peker
Postalc›
Sav (Dan›flman Üye)
Savafl
Seraslan
Silav
Solaro¤lu
Somay
Sökmen
Sönmez
Söylemezo¤lu (Dan›flman Üye)
Süzer
fiirin
Tahta
Tanr›över
Taflk›n
Tihan
Timurkaynak
Tucer
Tuncer
Turantan
Turkan (Dan›flman Üye)
Türe
U¤ur
Türko¤lu
Uskent (Dan›flman Üye)
Uzan
Vardar Aker (Dan›flman Üye)
Yayc›o¤lu
Yurt
Yücesoy
Ziyal
TURNOG ÜYEL‹K BAfiVURU FORMU-1
Türk Nöroflirürji Derne¤i Nöroonkolojik Cerrahi
Ö¤retim ve E¤itim Grubu
Üyelik Baflvuru Formu
1. Ad›- Soyad›:...................................................................................
2. Türk Nöroflirurji Derne¤i Üyesiyim:
EVET
HAYIR
3. Nöroflirürji Uzman› Oldu¤um Tarih: ...............................................
4. Nöroflirurüji D›fl› Uzmanl›k:
o NöroPatolog
o Moleküler Biyolog
o Radyasyon Onkolog
o T›bbi Onkolog
o T›bbi Biyolog
o Di¤er (Lütfen Belirtiniz)
5. Çal›flt›¤›m Kurum ve Adresi:............................................................................................................
.............................................................................................................
6. Enstitü Adresi:.................................................................................................................................
..................................................................................................................................
7. Telefon No (ifl):....................................................................................
8. Telefon No (‹fl-Muayenehane):..............................................................
9. GSM Tel No:.........................................................................................
10. Faks No:..............................................................................................
11. Elektronik Posta Adresi:.......................................................................
TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 7
TURNOG ÜYEL‹K BAfiVURU FORMU-2
K›sa Özgeçmifl:
‹lgi Alanlar›n›z:
Ad› – Soyad›:
‹mza:
TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 8
DAVET
Say›n Türk Nöroflirürji Derne¤i Üyeleri,
De¤erli Meslektafllar›m,
Türk Nöroflirürji Derne¤i Nöroonkolojik Cerrahi Ö¤retim ve
E¤itim Grubu Yönetim Kurulu ad›na sizleri 28-29 Kas›m 2008
tarihinde ‹stanbul Dedeman Otel’de düzenlenecek olan
“Nöroonkolojik Cerrahide Yaklafl›mlar” sempozyumuna
davet etmekten mutluluk duymaktay›m.
Sempozyumda patoloji, radyoloji ve nöroflirürjideki
geliflmeler ile birlikte nöroonkolojik cerrahide en s›k
kullan›lan yaklafl›m tipleri, bu konuda emek vermifl deneyimli
meslektafllar›m›z taraf›ndan Powerpoint ve video format›nda
sunulacak ve her yönüyle tart›fl›lacakt›r.
TURNOG
Sempozyumun hepimize katk›s› olmas› dile¤i ile emek
veren tüm meslektafllar›ma teflekkür ederim.
Sayg›lar›mla.
Prof. Dr. Zafer BERKMAN
TURNOG Baflkan›
TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 9
SEMPOZYUM PROGRAMI
“NÖROONKOLOJ‹K CERRAH‹DE YAKLAfiIMLAR”
SEMPOZYUM PROGRAMI
PROGRAM
28 KASIM CUMA
TURNOG BAfiKANININ AÇILIfi KONUfiMASI (8.30-8.45)
TND BAfiKANININ AÇILIfi KONUfiMASI
(8.45-9.00)
09.00-10.30
09.00-09.15
09.15-09.30
09.30-09.45
09.45-10.00
10.00-10.15
10.15-10.30
10.30-11.00
11.00-12.30
11.00-11.15
11.15-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
12.00-12.15
12.15-12.30
12.30-14.00
14.00-15.30
14.00-14.15
14.15-14.30
14.30-14.45
14.45-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-17.30
16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-16.45
16.45-17.00
17.00-17.30
20.00-24.00
M. Zafer Berkman
Ethem Beflkonakl›
PANEL 1: SANTRAL S‹N‹R S‹STEM‹ TÜMÖRLER‹
Yöneticiler: Tunçalp Özgen, Cengiz Kuday
Santral Sinir Sistemi Tümörlerinin Nöroflirürjikal Tedavisinin Tarihçesi
Santral Sinir Sistemi Tümörlerinin S›n›flamas› ve Geneti¤i
Santral Sinir Sistemi Tümörlerinin Klinik Bulgular›
Santral Sinir Sistemi Tümörlerinin Radyolojik Tan›s›nda Geliflmeler
Santral Sinir Sistemi Tümörlerinin Cerrahi Tedavi Prensipleri ve Geliflmeler
Tart›flma
Kahve Aras›
Hamit Gökalp
Ayd›n Sav
Ramazan Durmaz
Canan Erzen
Ender Korfal›
PANEL 2: H‹POF‹Z ADENOMLARI
Yöneticiler: Nihat Egemen, Ahmet Çolak
Sellar ve Parasellar Bölge Anatomisi
Hipofiz Adenomlar›nda Transsphenoidal Yaklafl›m (Video)
Hipofiz Adenomlar›nda Transkranial Yaklafl›m (Video)
Hipofiz Adenomlar›nda Endoskopik Yaklafl›m (Video)
Kraniofaringiomlarda Cerrahi Yaklafl›m (Video)
Tart›flma
Ö¤le yeme¤i
Necmettin Tanr›över
M. Zafer Berkman
Ziya Akar
Savafl Ceylan
Nejat Akalan
PANEL 3: SP‹NAL TÜMÖRLER
Yöneticiler: Osman Ekin Özcan, Halil Toplamao¤lu
Omurga ve Omurilik Anatomisi
Spinal Ekstradural Tümörlere Cerrahi Yaklafl›m (Video)
Spinal ‹ntradural Ekstramedüller Tümörlere Cerrahi Yaklafl›m (Video)
Spinal ‹ntradural ‹ntramedüller Tümörlere Cerrahi Yaklafl›m (Video)
Tart›flma
Kahve Aras›
Gökhan Akdemir
Mehmet Zileli
Selçuk Palao¤lu
Fahir Özer
PANEL 4: MEN‹NG‹OMLAR
Yöneticiler: Bektafl Aç›kgöz, Mehmet Yaflar Kaynar
Kavernöz Sinüs Meningiomlar›na Cerrahi Yaklafl›m (Video)
Ön Fossa Orta Hat Meningiomlar›na Cerrahi Yaklafl›m (Video
Petrozal ve Petroklival Meningiomlara Cerrahi Yaklafl›m (Video)
Konveksite Meningiomlar›na Cerrahi Yaklafl›m (Video)
Tart›flma
GALA YEME⁄‹
‹brahim Ziyal
Talat K›r›fl
Faruk ‹ldan
‹lhan Elmac›
TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 10
SEMPOZYUM PROGRAMI
PROGRAM
09.00-10.30
09.00-09.15
09.15-09:30
09.30-9:45
09.45-10.00
10.00-10.15
10.15-10.30
10.30-11.00
11.00-12.30
11.00-11.15
11.15-11.30
11.30-11.45
11.45-1200
12.00-12.15
12.15-12.30
12.30-14.:00
14.00-15.30
14.00-14:15
14.15-14:30
14.30-14:45
14.45-15:00
15.00-15:15
15.15-15.30
15.30-16.00
16.00-17.30
16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-16.45
16.45-17.00
17.00-17.30
17.30
29 KASIM CUMARTESI
PANEL 5: GL‹AL TÜMÖRLER
Yöneticiler: Sebahattin Çobano¤lu , Nezih Özkan
‹nsula Anatomisi
Hassas Lokalizasyonlu Glial Tümörlere Cerrahi Yaklafl›m (Video)
Yüksek Evreli Glial Tümörlere Cerrahi Yaklafl›m (Video)
Düflük Evreli Glial Tümörlere Cerrahi Yaklafl›m (Video)
Glial Tümörlere Stereotaktik Yaklafl›m (Video)
Tart›flma
Kahve Aras›
‹brahim Tekdemir
U¤ur Türe
Nezih Oktar
Ahmet Bekar
Bülent Boyar
PANEL 6: ‹NFRATENTORYAL (POSTER‹OR FOSSA ve BEY‹N SAPI) TÜMÖRLER
Yöneticiler: fiükrü Aykol, Bülent Canbaz
Posterior Fossa ve Beyin Sap› Anatomisi
Gülflah Bademci
IV. Ventrikül Tümörlerine Cerrahi Yaklafl›m (Video)
Kemali Baykaner
‹nfratentoryal Tümörlere Presigmoid Yaklafl›m (Video)
Necmettin Pamir
‹nfratentoryal Tümörlere Retrosigmoid Yaklafl›m (Video)
Kaz›m Öner
Beyin Sap› Tümörlerine Yaklafl›m (Video)
Memet Özek
Tart›flma
Ö¤le yeme¤i
PANEL 7: YAN VE III. VENTR‹KÜL TÜMÖRLER‹ CERRAH‹S‹
Yöneticiler: Kaya Aksoy, Mustafa Bozbu¤a
Yan ve III. Ventrikül Anatomisi
Yan ve III. Ventrikül Tümörlerine ‹nterhemisferik Yaklafl›m (Video)
Yan ve III. Ventrikül Tümörlerine Transkortikal Yaklafl›m (Video)
Yan ve III. Ventrikül Tümörlerine Endoskopik Yaklafl›m (Video)
Yan ve III. Ventrikül Tümörlerine Stereotaktik Yaklafl›m (Video)
Tart›flma
Kahve Aras›
Emel Avc›
Erdener Timurkaynak
Yunus Ayd›n
Nurperi Gazio¤lu
Orhan Barlas
PANEL 8: PINEAL BÖLGE TÜMÖRLER‹
Yöneticiler: Hidayet Akdemir, Turgay Bilge
Pineal Bölge Anatomisi
Pineal Bölge Tümörlerine Supraserebellar Infratentoryal Yaklafl›m (Video)
Pineal Bölge Tümörlerine Suboksipital Transtentoryal Yaklafl›m (Video)
Pineal Bölge Tümörlerinde Endoskopik Yaklafl›m (Video)
Tart›flma
Kapan›fl
Ayfle Karatafl
Volkan Etufl
Türker K›l›ç
Yusuf Erflahin
TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 11
DSÖ/WHO 2007
Dünya Sa¤l›k Örgütü
Santral Sinir Sistemi Tümörleri S›n›flamas›, 2007
D
ünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) taraf›ndan yay›nlanan
insan tümörlerinin uluslararas› kabul görecek
flekilde s›n›fland›r›lmas›n›n temelleri ilk olarak
DSÖ’ nün idari heyetinin 1956 y›l›nda vard›¤› bir karar ve
Dünya Sa¤l›k Asemblesi (1957) sonras›nda at›lm›flt›r.
Amac› ogunkü tüm dünyaca kabul görecek flekilde
insanda karfl›lafl›lan tümörlerin s›n›fland›r›lmas› ve
evrelendirilmesidir.
Bu türden histopatolojik ve klinik
de¤erlendirmeler olmadan genifl çapl› epidemiyolojik ve
klinik çal›flmalar gerçeklefltirmek mümkün olamayacakt›r.
Sinir Sistemi Tümörlerinin Histolojik s›n›fland›rmas›n›n
ilk bask›s› Zülch taraf›ndan 1979 y›l›nda yay›nlanm›flt›r.
‹kinci bask›s› Kleihues ve arkadafllar› taraf›ndan
haz›rlanm›flt›r ve immünohistokimyasal tekniklerin
uygulanmas› ile elde edilen geliflmeler bu kitapda yer
alm›flt›r. Üçüncü bask›s› Kleihues v Cavenee
editörlü¤ünde haz›rlanm›fl ve 2000 y›l›nda yay›nlanm›flt›r.
Bu say›da beyin tümörlerinin tan›mlar› yan›nda genetik
profilleride yer alm›flt›r.
‹lk iki
“Mavi Kitapda”
oldu¤undan farkl› olarak 3. bask›da epidemiyolojiye,
klinik yak›nma ve bulgulara, görüntüleme özelliklerine,
prognozuna ve zemin haz›rlayan faktörlere dair k›sa
anlat›larada yer verilmekteydi. Bu kitaplarda sunulan
s›n›fland›rmalar uluslar aras› bir çal›flma grubunun
görüflbirli¤i ile haz›rlanmaktayd›. Bu 4. bask› içinde geçerli
olmufltur ve 25 patolog ve genetik uzman› Kas›m
2006’da Heidelbergdeki Alman Kanser Araflt›rma
merkezinde bir araya gelmifltir. Bu 25 uzman›n yans›ra
farkl› 50 kat›l›mc›n›n katk›lar› “2007 Santral Sinir Sistemi
Tümörlerinin S›n›fland›rmas›nda” yerbulmufltur. Ad›ndan
da anlafl›laca¤› üzere periferal sinir sisteminin tümörleri ve
sempatik sinir sistemi tümörleri DSÖ’ nün di¤er Mavi
kitap serilerinde yer almaktad›r.
Çal›flma grubu taraf›ndan 2007 bask›s›nda 8 yeni
olgu\tümör tariflenmifltir;
• Anjiosentrik Gliom
TURNOG BÜLTEN SAYI 6 SAYFA 12
• Atipik Koroid Pleksus apillomu
• Ekstraventriküler nörositom
• Papiller Glionöronal Tümör
• 4. Ventrikülün Rozet oluflturan Glionöronal Tümörü
• Pineal Bölgenin Papiller Tümörü
• Pütisitom
• Adenohipofizin ‹¤si Hücreli Onkositomu
Bunlara ek olarak histolojik olarak tan›nabilecek ve
klinik önemi olabilecek 3 yeni varyantta belirtilmifltir;
• Pilomiksoid Astrositom
• Anaplastik Medullablatom
• Yayg›n Nodülarite Gösteren Medullablastom
DSÖ Derecelendirmesi
Histolojik derecelendirme ile amaçlanan tümörün
biyolojik davran›fl›n›n önceden kestirilmesini sa¤lamakt›r.
Klinik uygulamalarda tümör derecesi seçilecek tedavi
modalitesinin belirlenmesinde, özellikle adjuvan
radyoterapi ve özel kemoterapötiklerin seçilmesinde
önem arz etmektedir. DSÖ’ nün tümör s›nfland›rmas›nda
derecelendirme, çok çeflitli histolojik özelli¤e sahip
tümörlerin malignansi ölçütüdür.
• Derece 1: düflük proliferasyon (ço¤alma)
potansiyeline sahip ve cerrahi olarak ç›kar›lmas›n› takiben
kür flans› bulunan tümörlerdir.
• Derece 2: genel olarak infiltratif (s›zma) tabiat›a
sahip ve düflük prolifratif potansiyele sahip olmas›na
karfl›n s›kl›kla tekrarlayan tümörlerdir. Baz› tip 2 tümörler
de yüksek dereceli tümörlere dönflme e¤ilimli mevcuttur
örne¤in düflük dereceli astrositom, anaplastik astrositoma
ve glioblastoma dönüflebilmektedir.
• Derece 3: genellikle histolojik olarak malignansi
bulgular› gösteren lezyonlar için kullan›l›r (nükleer atipi,
DSÖ/WHO 2007
aktif bir mitotik aktivite). Ço¤unlukla derece 3 tümörlü
hastalar adjuvan radyoterapi ve\veya kemoterapi
görmektedirler.
• Derece 4: sitolojik olarak malign, mitotik olarak
aktif, nekroz e¤ilimi olan neoplazilerdir. Tipik olarak h›zl›
bir preoperatif ve postoperatif hastal›k geliflimi söz
konusudur ve ölümcül bir seyir gösterirler.
Yeni Tan›mlanan Tümörler
Anjiosentrik Gliom (WHO Gr 1)
Yeni tan›mlanan bu tümör ço¤unlukla çocuklarda ve
genç eriflinlerde görülmektedir (cerrahi yap›lan ortalama
yafl 17). En önemli klinik baflvurusu nöbettir. Yüzeyel
yerleflimlidirler ve en s›k yerleflim yerleri fronto-paryetal
korteks, temporal lob ve hipokampal alanlard›r. MR Flair
sekanslarda s›n›rlar› net belirli olmayan hiperintens,
kontrast
tutmayan
kortikal
lezyon
olarak
görülmektedirler. S›kl›kla komflu ventriküle do¤ru stalk
benzeri bir uzant›s› bulunmaktad›r. Stabil ve yavafl
büyüyen tümörlerdir. Ancak literatürde bir çal›flmada
(Wang et al, 2005) önceki patolojik bulgular› iyi huylu
olarak tariflenen bir olguda rekürrens bildirilmifl ve yüksek
dereceli tümöre tranformasyon sorgulanm›flt›r.
Atipik Koroid Pleksus Papillomu (WHO Gr2)
Koroid pleus epitelinden köken alan ventrikül içi
papiller neoplazilerin ço¤u benign tabiata sahiptir ve
cerrahi olarak ç›kar›lmas› ile kür sa¤lanabilmektedir. Bu
spektrumun öteki taraf›nda ise koroid plekus karsinomlar›
yer almaktad›r. DSÖ çal›flma grubu taraf›ndan herikisi
aras›nda özelliklere sahip bir olgu sunulmufltur; “atipik
koroid
pleksus
papillomu”.
Koroid
pleksus
papillomundan mitotik aktivitede artma olmas› ile
ayr›lmaktad›r. Muhtemelen cerrahi ile kür mümkündür
ancak tekrarlama riski önemli ölçüde yüksektir.
Ekstraventriküler Nörositoma (WHO Gr 2)
Nörositoma tan›m› akla serebral nöroblastomadan
farkl› patolojik özelliklere sahip nöral bir tümörü
getirmektedir. S›kl›kla genç eriflkinlerde görülmektedir ve
foramen
Monroe
bölgesi
lateral
ventrikülde
yerleflmektedir. Serebral hemisferlerde gri cevher ya da
beyaz cevher etkilenebilmektedir ve tipik bir radyolojik
görüntüsü bulunmamaktad›r. S›kl›kla iyi s›n›rl›, kistik
tabiatta olabilen de¤iflken kontrastlanma ve peritümöral
ödem paterni gösteren tümörlerdir. Genellikle iyi
prognoza sahiptirler. Son y›llarda yay›nlan çal›flmalarda
ventiküler sistem d›fl›nda görülen parenkimal yerleflimde
bildirilmifltir. Bu olgularda da benzer biyolojik davran›fl ve
histopatolojik bulgular tarif edilmifltir.
Ekstraventriküler nörositom (EVN) nadir bir tümör
olmas›na karfl›n görüntüleme özellikleri ile di¤er tümörler
ile benzerlik gösterebilmektir ve preoperatif dönemde
do¤ru teflhis koymak zor olabilmektedir. Bu nedenle genç
bir hastada büyük boyutlu, serebral parenkimal yerleflimli,
içerisinde kistik nekroz, kalsifikasyon gibi bulgular
gösterebilen, iyi kontrast tutan bilen bir kitle lezyonu
görldü¤ünde EVD’ nin akla gelmesi önerilmektedir.
Papiller Glionöronal Tümör (WHO Gr 1)
Papiller glionöronal tümörler genifl bir yafl grubunda
görülebilmektedir ve klinik olarak benign tümörlerdir.
Özellikle temporal lobda görülürler. BT ve MRG’ de
kontrast tutan, iyi s›n›rl› kitle lezyonu olarak görülürler ve
nadiren kistik-mural nodullü bir patern gösterebilirler.
Literatürdeki vakalar›n sadece 3’ünde kortikal gri
cevherde yerleflim görülmüfl, di¤erleri beyaz cevherde
yerleflmifltir. Genellikle iyi s›n›rl›d›rlar ve hafif peritümöra
ödem gösterirler. Radyolojik olarak kalsifikasyon
gösterilebilir.
Bazen
tümör
içi
kanama
ile
baflvurabilmektedir ve kavernoz hemangiom ile
kar›flabilmektedir.
2006 y›l›nda yay›nlanan 21 olguluk bir çal›flmada (Dim
et al) 3- 84 ayl›k takip sonucunda herhangi bir ek tedavi
uygulan›lmaks›z›n tümör rekurrensi olmad›¤› bildirilmifltir.
4. Ventrikülün Rozet Oluflturan Glionöronal Tümörü
(DSÖ Gr 1)
‹lk
önceleri
serebellumun
Disembryoplastik
Nöroepitelyal Tümörü olarak tarif edilmifltir. Nadir
görülen, yavafl büyüme paternine sahip olan ve 4.
ventrikül bölgesinde görülen bir tümördür, s›kl›kla genç
eriflkinleri etkiler (ortalama yafl 33). Obstrüktif
hidrosefaiye neden olabilir, ataksi en s›k klinik
bulgusudur. Tipik olarak
orta hattan köken almaktad›r ve ilk olarak serebellumu
ve 4. ventrikülün duvarlar›n› tutar. S›kl›kla 4. ventrikülü ve
akuaductu doldurur, parenkimal uzan›m gösterebilir. MR’
da iyi s›n›rl›, heterojen, k›smen kistik olabilen tümöral
TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 13
DSÖ/WHO 2007
lezyon T1 a¤›rl›kl› MR da hipointens, T2 a¤›rl›kl›
sekanlarda hiperintens görünmektedr. Kontrasts›z BT de
hipodens görülmekedir. Benign klinik davran›fllar› dikkate
al›nd›¤›nda muhtmelen cerrahi ile kür sa¤lanbilecek bir
tümördür.
Pineal Bölgenin Papiller Tümörü (DSÖ Gr 2\3)
Pineal bölgenin yeni tan›mlanan nörepitelyaal tümörü
çocukluk ve yetiflkin yafl gruplar›nda görülebilir (ortalama
yafl 3). Oldukca büyük (2,5-4 cm) boyutlar›nda iyi s›n›rl› bir
tümördür. MR da T1’de düflük, T2’de ise artm›fl
intensitede görülür ve kontrast tutmaktad›r. Her nekadar
makroskopik olarak pineositomadan ayr›lamasada
histolojik bulgular pineal parenkimal tümör ile uyumlu
de¤ildir. Pineal bölgenin papiller tümörleri farkl› biyolojik
davran›fl gösterebilirler.
2008 y›l›nda Buffenoir ve ark. taraf›ndan yay›nlan bir
vaka sunumu ve literatür derlemesinde, ameliyat sonras›
5y›ll›k dönemde yüksek rekürrens riski oldu¤u bildirilmifl
ve cerrahi rezeksiyon derecesinin prognozu etkiledi¤i
belirtilmifltir. Bu nedenle tam cerrahi rezesiyonun
hedeflenmesi
ve
radyoterapi
uygulan›lmas›
önerilmektedir.
Pütisitom (WHO Gr 1)
Pütisitomlar nadir görülen, solid, düflük dereceli, i¤si
hücreli glial tümörlerdir. Yetiflkin yafl grubunda
nörohipofizden ya da infindibulumdan köken almaktad›r.
Geçmiflte sellare parasellar bölgenin di¤er (örn granular
hücreli tümör ya da pilositik astrositom) tümörleri içinde
bu terim kullan›lm›flt›r. fiu anda ise nörohipofizden ya da
infundibulumdan köken alan düflük dereceliglial tümörler
için kullan›lmaktad›r. Pilositik astrositomlardan farkl›d›rlar.
Klinik olarak görme bozukluklar›, bafla¤r›s› ve
TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 14
hipopituitarism bulgu verirler. Genellikle iyi s›n›rl›, solid
tümörlerdir ve birkaç santimetre boyuta ulaflabilirler.
Genel olarak bu tümörler opere edildiklerinden do¤al
seyirleri tam olarak bilinmemekle beraber 2008 y›l›nda
Wolfe ve ark. bu tümörün ileri derecede vasküler
olabilece¤ini bildirmifller ve k›smi rezeksiyon ile rekürrens
riski olmas› nedeniyle mümkün olabilen olgularda tam
rezeksiyon yap›lmas› gerekliti¤ini önermektedirler.
Adenohipofizin ‹¤si Hücreli Onkositomu
(WHO Gr 2)
‹¤si hüreli onkositom anterior hipofiz bezinin endokrin
olmayan onkositik tümörü olarak tan›mlan›r (ortalama yafl
56). Makroskopik olarak fonksiyon göstermeyen hipofiz
adenomlar›ndan ayr›lamazlar ve benign bir klinik seyre
sahip olduklar› düflünülmektedir.
Referanslar:
1. Louis DN, Ohgaki H, Wiestler Odet al. The 2007 WHO
ClassiWcation of Tumours of the Central Nervous System. Acta
Neuropathol 114:97–109,2007
2. Wang M, Tihan T, Rojiani M et al. Monomorphous Angiocentric
Glioma: A Distinctive Epileptogenic Neoplasm With Features of
Infiltrating Astrocytoma and Ependymoma. J Neuropathol Exp
Neurol 64(10): 875-881,2005
3. Yang GF, Wu SY, ZhangLJ et al Imaging Findings of
Extraventricular Neurocytoma: Report of 3 Cases and Review of the
Literature. Am J Neuroradio october 8: 1-5, 2008
4. Dim DC, LingamfelterDC, Taboada EM et al. Papillary glioneuronal
tumor: a case report and review of the literature. Human Pathology
37, 914– 918,2006
5. Buffenoir K, Rigoard P , Wager M et al. Papillary tumor of the pineal
region in a child: case report and review of the literature. Childs
Nerv Syst 24:379–384, 2008
6. Wolfe SQ, Bruce J, Morcos JJ. P›ituitocytoma: case report.
Neurosurgery 63:E173–E174, 2008
7. Amemiya S, Shibahara J, Aoki SS, et al. Recently Established Entities
of Central Nervous System Tumors: Review of Radiological Findings.
J Comput Assist Tomogr 32:279-285,2008
DSÖ/WHO 2007
Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ/WHO)
Santral Sinir Sistemi Tümörleri S›n›flamas› (2007)
NÖROEP‹TELYAL
ICD-0/Davran›fl
1 9421/1(*)
9425/3(**)
2 9384/1
3 9424/3
4 9400/3
9420/3
9411/3
9410/3
5 9401/3
6 9440/3
9441/3
9442/3
7 9381/3
8
9
9450/3
9451/3
10 9382/3
11 9382/3
12 9383/1
13 9394/1
14 9391/3
9391/3
9393/3
9391/3
9391/3
15 9392/3
16 9390/0
17 9390/1
18 9390/3
19 9430/3
20 9444/1
21 9431/1
DOKU TÜMÖRLER‹
Astrositik Tümörler
Pilositik Astrositom
Pilomiksoid Astrositom
Subependimal Dev Hücreli Astrositom
Pleomorfik Ksantoastrositom
Diffüz Astrositom
Fibriller Astrositom
Gemistositik Astrositom
Protoplazmik Astrositom
Anaplastik Astrositom
Glioblastom grade IV
Dev Hücrell Glioblastom
Gliosarkom
Gliomatozis Serebri
Oligodendroglial Tümörler
Oligodendrogliom
Anaplastik Oligodendrogliom
Oligoastrositik Tümörler
Oligoastrositom
Anaplastik Oligoastrositom
Ependimal Tümörler
Subependimom
Miksopapiller Ependimom
Ependimom grade II
Sellüler
Papiller
Berrak Hücreli
Tanisitik
Anaplastik Ependimom
Koroid Pleksus Tümörleri
Koroid Pleksus Papillomu
Atipik Koroid Pleksus Papillomu
Koroid Pleksus Karsinomu
Di¤er Neuroepitelyal Tümörler
Astroblastom
Üçüncü Ventrikülün Kordoid Gliomu
Angiosentrik Gliom
DSÖ/WHO grade
grade I
grade II
grade I
grade II
grade II
grade III
grade IV
grade IV
grade II
grade III
grade II
grade III
grade I
grade I
grade III
grade I
grade II
grade III
grade I
grade II
grade I
TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 15
DSÖ/WHO 2007
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
9493/0
9412/1
9413/0
9492/0
9505/1
9505/3
9506/1
9506/1
9506/1
9509/1
9509/1
8680/1
34
35
36
37
9361/1
9362/3
9362/3
9395/3
Nöronal ve Mikst Nöronal-Glial Tümörler
Serebellumun Displastik Gangliositomu (Lhermitte-Duclos)
Desmoplastik ‹nfantil Astrositom / Gangliogliom
Disembryoplastik Neuroepitelyal Tümör
Gangliositom
Gangliogliom
Anaplastik Gangliogliom
Santral Nörositom
Ekstraventriküler Nörositom
Serebellar Liponörositom
Papiller Glionöronal Tümör
IV. Ventrikülün Rozet Oluflturmufl Glionöronal Tümörü
Paragangliom
Pineal Bölge Tümörleri
Pineositom grade I
‹ntermediyer Diferansiyasyon Gösteren Pineal Parankimal Tümör
Pineoblastom
Pineal Bölgenin Papiller Tümörü
Embriyonal Tümörler
Medulloblastom
Desmoplastik/Nodüler Medulloblastoma
fiiddetli (yo¤un) Nodülarite Yapan Medulloblastom
Anaplastilk Medulloblastom
Büyük Hücreli Medulloblastom
SSS Primitif Nöroektodermal Tümör
SSS Nöroblastom
SSS Ganglionöroblastom
Medulloepitelyom
Ependimoblastom
Atipik Teratoid/Rabdoid Tümör
38 9470/3
9471/3
9471/3
9474/3
9474/3
39 9473/3
9500/3
9490/3
9501/3
9392/3
40 9508/3
grade IV
KRANYAL ve PARASP‹NAL S‹N‹RLER‹N TÜMÖRLER‹
41 9560/0
Schwannom (Nörilemmom, Nörinom)
9560/0
Sellüler
9560/0
Pleksiform
9560/0
Melanotik
42 9540/0
Nörofibrom grade I
9550/0
Pleksiform
43
Perinörioma grade I, II, III
9571/0
Perinöriom, NOS
9571/3
Malign Perinöriom
44
Malign Periferal Sinir K›l›f› Tümörleri (MPNST)
9540/3
Epitelioid MPNST
9540/3
Mezenkimal Diferansiyasyon Gösteren MPNST
9540/3
Melanotik MPNST
9540/3
Glandüler Diferansiyasyon Gösteren MPNST
TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 16
grade I
grade I
grade I
grade I
grade III
grade II
grade II
grade II
grade I
grade I
grade I
grade II, III
grade IV
grade II, III
grade IV
grade IV
grade IV
grade IV
grade I
grade II, III, IV
DSÖ/WHO 2007
MEN‹NKSLER‹N TÜMÖRLER‹
Meningotelyal Hücrelerin Tümörleri
45 9530/0
Meningioma grade I
9531/0
Meningotelyal
9532/0
Fibröz (Fibroblastik)
9537/0
Transisyonel (Mikst)
9533/0
Psammomatöz
9534/0
Angiomatöz
9530/0
Microkistik
9530/0
Sekretuar
9530/0
Lemfoplasmositten zengin
9530/0
Metaplastik
9538/1
Kordoid
9538/1
Berrak Hücreli
9539/1
Atipik
9538/3
Papiller
9538/3
Rabdoid
9530/3
Anaplastik (Malign)
Mesenkimal Tümörler
46 8850/0
Lipom
47 8861/0
Angiolipom
48 8880/0
Hibernom
49 8850/3
Liposarcom
50 8815/0
Soliter Fibrös Tümör
51 8810/3
Fibrosarkom
52 8830/3
Malignt Fibröz Histiositom
53 8890/0
Leiomyom
54 8890/3
Leiomyosarkom
55 8900/0
Rabdomyom
56 8900/3
Rhabdomyosarkom
57 9220/0
Kondrom
58 9220/3
Kondrosarkom
59 9180/0
Osteom
60 9180/3
Osteosarkom
61 9210/0
Osteokondrom
62 9120/0
Hemangiom
63 9133/1
Epithelioid Hemangioendotelyom
64 9150/1
Hemangioperisyitom
65 9150/3
Anaplastik Hemangioperisitom
66 9120/3
Angiosarkom
67 9140/3
Kaposi Sarkomu
68 9364/3
Ewing Sarkom - PNET
Primer Melanositik Lezyonlar
69 8728/0
Diffüz Melanositozis
70 8728/1
Melanositom
71 8720/3
Malign Melanom
72 8728/3
Meningeal Melanomatozis
grade II
grade III
grade II
grade III
TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 17
DSÖ/WHO 2007
73 9161/1
Meninkslerle ‹liflkili Di¤er Tümörler
Haemangioblastom
grade I
LENFOMALAR ve HEMAPO‹ET‹K TÜMÖRLER
74 9590/3
Malign Lenfomalar
75 9731/3
Plazmositom
76 9930/3
Granülositik Sarkom
GERM HÜCRE TÜMÖRLER‹
77 9064/3
Germinom
78 9070/3
Embriyonal Karsinom
79 9071/3
Yolk Sak Tümörü
80 9100/3
Koriokarsinom
81 9080/1
Teratom
9080/0
Matür
9080/3
‹mmatür
9084/3
Malign Transformasyon GösterenTeratom
82 9085/3
Mikst Germ Hücre Tümörleri
SELLAR BÖLGE TÜMÖRLER‹
83 9350/1
Kraniofaringiom
9351/1
Adamantinomatöz
9352/1
Papiller
84 9582/0
Granüler Hücreli ümör
85 9432/1
Pituisitom grade I
86 8991/0
Adenohipofizin ‹¤si Hücreli Onkositomu
grade I
grade I
grade I
METASTAT‹K TÜMÖRLER
Notlar * ve **
(*) International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O) {614A} ve the Systematized Nomenclature of
Medicine (http://snomed.org). Morfoloji kodlar›.
Davran›fl: /0 benign tümörleri, /3 malign tümörleri ve /1borderline veya davran›fl› bilinmeyen tümörleri göstermektedir.
(**) ‹talik numaralar ICD-O’nun 4. bask›s›nda yer alan geçiçi kodlar olup, bir sonraki ICD-O bask›s›nda kal›c› olarak
yer alacaklard›r; ancak her an de¤ifltirilebilirler.
TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 18
Görünmeyen figürlü sürrealist kompozisyonu, S. Dali
‹stanbul’da Bir Sürrealist: Salvador Dali
20.09.2008 - 20.01.2009
Sak›p Sabanc› Müzesi
TURNOG BÜLTEN SAYI 6 SAYFA 19
EANO
EANO
European Association for NeuroOncology
Avrupa Nöroonkoloji Birli¤i
DÜNYADA
NÖROONKOLOJ‹ ile ‹LG‹L‹
GRUPLAR ve DERNEKLER
EANO 1994 y›l›nda bir grup Avrupal›
nöroonkolog
taraf›ndan
Brüksel’de,
nöroonkolojinin daha ileriye tafl›nmas› ve
profesyonelleflmesi amac›yla
kurulmufltur.
EANO fikri ilk kez 1990 y›l›nda G. Hidebrand,
L. Salford, P. Krauseneck, J. Darling, B. Müller ve
A. Twijnstra taraf›ndan gündeme getirilmifltir.
‹lk EANO kongresi 1994 y›l›nda Maastrich’de
yap›lm›flt›r ve bu kongrede 180 kat›l›mc› ile
birlikte resmi seçimle kurulmufltur. Bugün
EANO’nun 30’u aflk›n ülkeden 500’ün üzerinde
üyesi mevcuttur. EANO ulusal dernekler ile
iflbirli¤i içinde çal›fl›r, nöroonkolojik araflt›rma ve
klinik e¤itimler yap›lmas›n› teflvik eder.
EANO, 7 kez ve 2 y›lda bir bilimsel kongreler
düzenlemifltir. (Maastricht 1994, Wüerburg
1996, Verzailles 1998, Copenhagen 2000,
Floransa 2002 ve Viyena 2006) Ayr›ca 2005
y›l›nda Dünya Nöroonkoloji Federasyonu ile
birlikte birleflik bir toplant› Edinburgh’da
gerçeklefltirilmifltir. En son kongre Barselona’ da
Eylül 2008’de gerçeklefltirilmifltir.
Baflkan: Dr. Francesc Graus, Hospital Clinic,
Barcelona, Spain
Web Sayfas›ndan EANO’nun Metastazlar,
Peritümöral ödem, Paraneoplastik sendromlar
gibi konularda yönergelerine ulafl›labilir.
TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 20
E-Posta: www.EANO.eu
9. EANO Kongresi: Maastricht, Hollanda, Eylül 2010
NÖROONKOLOJ‹ DERNE⁄‹
The Society for Neuro-Oncology
Nöroonkoloji Derne¤i
Amerikan Beyin Tümörü Birli¤i, Pediatrik Beyin
Tümörü Vakf›, Sontag Vakf› gibi kurulufllar taraf›ndan
desteklenen Nöroonkoloji alan›nda çoklu disiplinler aras›
iflbirli¤i ile e¤itim ve araflt›rma aktivitelerini destekleyen
bir kurulufltur. Neuro-Oncology dergisini yay›nlamaktad›r.
www.soc-neuro-onc.org
Web sitesinden “Cancer in the Nervous System”
kitab›na PDF format›nda eriflim mümkündür.
Baflkan: Abhijit Guha, M.D.
www.soc-neuro-onc.org
Nöro-Onkoloji Dergisi
Derne¤in Haz›rlad›¤› Sinir Sistemi
Tümörleri Kitab›
TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 21
AANS ve CNS TÜMÖR BÖLÜMÜ
AANS ve CNS Tümör Bölümü
Sinir sistemi tümörleri üzerine e¤itim ve araflt›rma
platformu sa¤lamaktad›r. AANS ve CNS ile di¤er
dernekler, komiteler ve ajanslar aras›nda tümörlere iliflkin
olarak aktiviteleri ve programlar› koordine etmektedir.
Tümörlerle iliflkili herhangi bir organizasyon ya da grup
taraf›ndan talep edildi¤inde AANS ve CNS’i temsil
etmektedir.
Kurucular:
Michael Apuzzo, Edward Laws, Stephen Mahaley,
Mark Rosenblum and Harold Young, MD
www.tumorsection.org
Kurul Baflkan›: Michael W. McDermott
CNS Y›ll›k Toplant›s›
New Orleans, Luisiana
24-29 Ekim 2009
TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 22
EUROPEAN SKULL BASE SOCIETY
European Skull Base Society
Avrupa Kafa Taban› Derne¤i
Avrupa Kafa Taban› Birli¤i (ESBS) 1993 y›l›nda
‹talya’n›n Rive del Garda’ s›nda yap›lan ilk kongresi ile
kurulmufltur.
Kurallar›nda bahsedildi¤i üzere ESBS çoklu disiplinli,
kafa taban› bilimlerinin bilimsel birli¤idir. Kendisini Avrupa
içinde bilgilerin serbest de¤iflimine ve araflt›rma alan›nda
aktif kifliler aras›nda ö¤retim, teflhis ve tedavi konular›nda
deneyimlerin paylafl›lmas›na adam›flt›r.
ESBS’nin amac› çoklu disiplinli merkezlerin
gelifltirilmesi ve iyilefltirilmesidir. Ayn› zamanda her bir
kafa taban› disiplinin güncel geliflmelerini de¤erlendirmek
ve sistematize ederek kafa taban› hastal›klar› bulunan tüm
hastalara fayda sa¤lanmas›d›r.
www.esbs.eu
ESBS’ in Temel Hedefleri:
• Bilimsel Kongreler düzenlemek,
• Üyeler aras›nda ziyaretler düzenlenmesini sa¤lamak,
• Mezuniyet sonras› e¤itimler gelifltirilmesi,
• Araflt›rma projelerinde ve profesyonel konularda
iflbirli¤i sa¤lamak,
• Yay›nlara sponsorluk yapmak,
Avrupa Kafa Taban› Birli¤i
9. Bilimsel Kongresi
15 - 18 Nisan 2009
Rotterdam / Hollanda
• Di¤er gruplara ve resmi kurumlara profesyonel
dan›flma kurulu olarak hizmet etmek.
Vladimir Benesn
U vojenske nemocnice 1200, 169 02 Prague
Czech Republic
TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 23
ASIAN SOCIETY FOR NEURO-ONCOLOGY
Asian Society For Neuro- Oncology
Asya Nöroonkoloji Derne¤i
ASNO aralar›nda Türkiye, Japonya, Çin ve
Hindistan gibi 9 ülkenin kat›l›m›yla kurulmufltur. ‹lk
toplant›s›n› Kumamoto’da Kas›m 2002’de
gerçeklefltirmiflir.
Toplant›n›n
baflkanl›¤›n›
Kumamoto üniversitesinden Prof. Yukitaka Ushio
yapm›flt›r. Toplam 5 ülkeden 142 çal›flma
sunulmufltur. 2. Toplant›s› Seul’de Aral›k 2003’de
gerçeklefltirilmifltir. Sunum say›s› 231’e ulaflm›flt›r.
Türkiye’nin de dahil oldu¤u 5 ülkenin aktif olarak,
Malezya ve Singapur’dan da kat›l›mc›lar ile
zenginleflmifltir.
3.‘sü fihangay’da ve 4.’cü toplant›s› Taipei’de
gerçeklefltirilen ASNO toplant›lar›n›n 5.si ‹stanbul’da
gerçeklefltirlmifltir. 6. toplant›s› ise 2009 y›l›nda
Japonya’da gerçeklefltirilecektir.
www.asn-o.com
Gelecek Toplant›:
3rd Quadrennial Meeting of the World
Federation of Neuro-Oncology (WFNO)
6th Meeting of ASNO
Yokohama, Japan
11- 14 May›s 2009
ASNO Ofis: Professor Masao Matsutani
Web Site: http://wfno2009.umin.ne.jp
TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 24
THE JAPAN SOCIETY FOR NEURO-ONCOLOGY
JNSO’nun orijinal derne¤i 1980 y›l›nda Nikko
Konferans›nda bafllam›flt›r. Prof. Madakatsu Nagai ilk
baflkan›d›r. O tarihten bu yana, Japonya’da malign
beyin tümörleri konusunda çal›flan araflt›rmac›lar ve
klinisyenler için önde gelen bir dernek olmufltur. 2002
y›l›nda derne¤in ad› de¤ifltirilmifl ve bugün kullan›lan
Japon Nöroonkoloji Derne¤i ad›n› alm›flt›r.
The Japan Society for Neuro-Oncology
Japon Nöro-Onkoloji Derne¤i
26. JNSO toplant›s› Ehime 2’de düzenlenecektir.
Detayl› bilgi için Dr. Takonori ile ba¤lant›ya geçilebilir.
E posta Adresi: [email protected]
Temsilci: Prof. Masao Matsutani
Adres: International Medical Center Saitama
Medical University 1397-1 Yamane, Hidaka-shi,
Saitama-ken, JAPAN
www.JSO-N.com
E-Posta: [email protected]
TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 25
EUROPEAN ORGANIZATION for RESEARCH and
TREATMENT of CANCER
European Organization for Research and
Treatment of Cancer
Avrupa Kanser Araflt›rmalar› ve Tedavi
Organizasyonu
EORTC Beyin tümörleri grubu çoklu disiplinli
ve ulaslararas› bir gruptur ve bünyesinde
nöroflirürjyenler, nörologlar, t›bbi onkologlar,
radyasyon onkologlar› ve araflt›rmac›lar
bulunmaktad›r. Birincil ve ikincil beyin
tümörlerine
dair
araflt›rma
projelerini
gelifltirmekte ve desteklemektedir.
Baflkan: Martin van den Bent
Kongre:
http://groups.eortc.be/brain/
“Santral Sinir Sistemi Malignansilerinde
Trendler”
27- 28 Mart 2009 Budapeste, Macaristan
TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 26
D‹⁄ER NÖROONKOLOJ‹ GRUP ve DERNEKLER‹
• ANOCEF-France
Baflkan: J.Y: Delattre, Paris,
‹letiflim: M. Chatel Nice, Faks: +32-932176859 Web Site: anocef.unice.fr
Web sayfas›ndan interaktif Nöroonkoloji Atlas›na Ulafl›labilir.
• Austrian Neuro-Oncology Networks (ANN)
‹letiflim: Johannes A. Hainfellner Institute of Neurology, University of Vienna
• British Neuro-Oncology Group (BNOG)
‹letiflim: Dr. Tracy Warr Dr. Tracy Warr, Lecturer in Neuro-Oncology, Gough-Cooper Department of Neurosurgery,
National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Queen Square, London, WC1N, Faks +44 171 278 7894
• COCHRANE - Neuro-Oncology
Dr. Robin Grant Western General Hospital Neurology Unit Dept. Of Clinical Neurosciences Crewe Road GB - EH4
2XU EDINBURGH, Tel: +44-131-5372088, Faks: +44-131-5371132
• Hungarian Neurooncological Society
Officers: Past President: Prof. Dr. Dénes Áfra, Budapest, President: Dr. László Sipos, Budapest, Secretary: Dr. Imre
Fedorcsák, Budapest. Postal address: Budapest, Amerikai út 57., H-1145, Hungary
• NOA - Neuroonkologische Arbeitsgemeinschaft
‹letiflim: B. Müller, Kreischa
E-Posta: [email protected] E-Posta: [email protected]
Web-S›te: http://www.neuroonkologie.de
• Scandinavian Glioma Group
Konuflmac›: L. Salford Institute of Clinical Neuroscience, Dept. of Neurosurgery, University Hospital, S-22185 Lund,
Sweden, Faks: +46 46-189287
• The National Swedish Cancer Society Group for Neuro-Oncology
‹letiflim: R. Henriksson, Dep. of Oncology, Umeå University Hospital,
S-901 85 Umeå, Sweden Faks: +46 90-102031
Associazione Italiana per i Tumori Cerebrali
Italian Association of Neuro-Oncology (AINO) www.tumoricerebrali.it
• Dutch Neuro-Oncology Working Party
Servaasbolwerk 14, NL- 3512 Utrecht, Fax +31 30 316587
• Austrian Neuro-Oncology Networks (ANN)
‹letiflim: Johannes A. Hainfellner Institute of Neurology, University of Vienna
• Grupo Espanol de Neurooncologie Medica (GENOM)
‹letiflim: C. Balana Medical Oncology Service, University Hospital "Germans Trias i Pujol" Carretera Canyet sn, 08916
Badalona/Barcelona, Tel: 34 93 497 89 25, faks: 34 93 497 89 50
• Association of Neuro-Oncology Nurses (ANON)
Y›lda 2 kez ‹ngilterede toplant› yap›lmaktad›r ve 2 y›lda birde bülten yay›nlamaktad›r. ANON’ un amac› Nöroonkolojik bak›m konusunda bilinçlenmeyi artt›rmak , hemflirelik bak›m› ile ilgili yay›nlar› ve çal›flmalar› desteklemek ve
tüm Avrupa çap›nda bir bilgi a¤› oluflturmakt›r.
‹letiflm; Jean Campbell (Treasurer)
TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 27
NÖROONKOLOJ‹ ile ‹LG‹L‹ DERG‹LER
Journal of Neuro-Oncology
Editör: Linda M. Liau; Webster Cavenee
http://www.springer.com/medicine/oncology/journal/11060
Multidisipliner bir dergidir ve kanser ile iliflkili temel, uygulamal› ve
klinik tüm çal›flmalara yer verilmektedir. Bu konuda araflt›rma yapan
Nöroflirürjiyen, Nörolog, Radyoterapist, T›bbi Onkolog, Nöropatolog,
Nöro-Radyolog ve Laboratuvarda görevli onkologlar aras›nda iletiflim
ortam› sa¤lamaktad›r. Derginin amac› tek bir alan› izole etmekten
ziyade farkl› bak›fl aç›lar›n› yay›nlar›nda bir araya getirmektir. AANS ve
CNS’in tümör gruplar›n›n resmi yay›m organ›d›r.
Neuro-Oncology
Editor in Chief: W. K. Alfred Yung,
M. D. Anderson Cancer Center
http://neuro-oncology.mc.duke.edu
Nöroonkoloji Derne¤i, Japon Nöroonkoloji Derne¤i, Avrupa
Nöroonkoloji Derne¤i ve Dünya Nöroonkoloji Derneklerinin resmi
yay›n organlar›d›r. Amac› nöroonkolojinin her alan›nda üst düzey
ve h›zl› bir flekilde bilgilerin yay›lmas›d›r. Dergide orijinal makalelere
ve derlemelere, seçilen konular hakk›nda toplant›lara, y›ll›k
toplant›larda sunulan özetlere, dernekler hakk›nda haberler ile
duyurulara yer verilmektedir.
TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 28
Alt› gerçek ayna arac›l›¤›yla geçici olarak yans›t›lm›fl alt› sanal kornea ile sonsuzlaflan Gala’y›
arkas›ndan resmeden Dali’nin arkadan görünüflü, stereoskopik çal›flma.
TURNOG BÜLTEN SAYI 6,SAYFA 29
NÖROONKOLOJ‹ SORULARI
1-Von Hippel Lindau Sendromunda en s›k görülen beyin
tümörü hangisidir?
a. Meningiom
b. Astrositom
c. Pineoblastom
d. Hemanjioblastom
e. Medulloblastom
2-Meningiomlar›n cerrahi tedavinde hangi s›n›flama
kullan›l›r?
a. Dandy s›n›flamas›
b. Cushing s›n›flamas›
c. Spetzler s›n›flamas›
d. Simpson s›n›flamas›
e. McCormick s›n›flamas›
3-Çocukluk ça¤›nda en s›k görülen beyin tümörü
afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Yüksek dereceli astrositom
b. Medulloblastom
c. Kraniofaringiom
d. Vestibüler schwannom
e. Pineoblastom
4- Glial tümörler için hangisi yanl›flt›r ?
a. En s›kl›kla beyaz cevher yoluyla yay›l›rlar
b. Grade IV tümörler için ortalama yaflam süresi 1
y›ldan azd›r.
c. Genellikle kafa içi bas›nç art›m› bulgular› ile
baflvururlar.
d. S›kl›k s›ras›na göre Glioblastom/Anaplastik
astrositom /Düflük dereceli astrositom görülür
e. Sistemik metastazlar› s›kt›r.
5- Vestibüler schwannomlar için hangisi yanl›flt›r?
a. Obersteiner-Redlich hatt›ndan orijin al›rlar.
b. En s›k meatus akustikus internus içinde görülürler
c. Zay›f kontrast tutan tümörlerdir.
d. En s›k görülen belirti iflitmede azalmad›r.
e. NF 2’de bilateral görülürler.
6- Foster Kennedy Sendromu nedir?
a. ‹psilateral gözde papilödem, kontrlateral gözde
optik atrofi
b. ‹psilateral gözde optik atrofi ve kontrlateral gözde
papilödemi
c. ‹psilateral gözde subhyaloid kanama
TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 30
d. Tümör nedeniyle bilateral papilödemi
e. Tümör nedeniyle bilateral optik atrofi
7- Tm, enfarkt ve radyasyon nekrozu ay›r›c› tan›s›nda
hangisi tan› koydurur?
a. MR
b. MR anjiografi
c. MR spektroskopi
d. Radyoizotop sisternografi
e. Transkraniyal doppler
8-Afla¤›dakilerden hangisi glial hücrelerden köken alan
primer bir beyin tümörü de¤ildir?
a. Astrositom
b. Glioblastom
c. Oligodendrogliom
d. Ependimom
e. Meningiom
9- Pseudotümor serebri hakk›nda hangisi yanl›flt›r?
a. En s›k kad›nlarda görülür.
b. Fokal nörolojik defisit s›kt›r.
c. Obez kiflilerde daha s›kt›r.
d. Görme bozuklu¤u s›k görülür.
e. 3. dekadda pik yapar
10-En s›k görülen intradural intramedüller tümör
hangisidir?
a. Astrositom
b. Meningiom
c. Lipom
d. Schwannom
e. Epidermoid
11- Primer beyin tümörleri hakk›nda afla¤›dakilerden
hangisi yanl›flt›r?
a. Vestibular schwannomlar VIII. kranial sinirden
köken al›rlar.
b. Epandimomlar en s›k 4. ventrikülde görülürler.
c. Oligodendrogliomlar genellikle nöbet ve
bafla¤r›s›yla prezente olurlar.
d. Düflük grade astrositomlar için ortalama yafl 46’d›r.
e. Metastazlar› s›k görülür.
NÖROONKOLOJ‹ SORULARI
12-Hangisi sterotaksik cerrahi endikasyonudur?
a. Biyopsi al›nmas›
b. Kistik lezyonlara kateter yerlefltirilmesi
c. ‹ntraserebral hematom boflalt›lmas›
d. Hepsi
e. Hiçbiri
13-Pineal bölgede en s›k görülen tümör afla¤›dakilerden
hangisidir?
a. Meningiom
b. Schwannom
c. Germinom.
d. Embriyonal cell Ca
e. Araknoid kist.
14-Afla¤›dakilerden hangisi prolaktinoma tedavisinde
kullan›l›r?
a. Somatostatin
b. Mitotan
c. Metirapon
d. Bromokriptin
e. Ketokonazol
15- Cushing Hastal›¤›’nda tan› nas›l konur?
a. Kortizolun diurnal sekresyon kayb›-idrarda yüksek
serbest kortizol seviyeleri.
b. Düflük doz (1 mg) deksametazon supresyon
testinde glukokortikoid negatif feedback
inhibisyonuna relatif direnç.
c. Yüksek doz (8 mg) deksamethazon testi ile ACTH
supresyonu.
d. Hepsi.
e. Hiçbiri.
16-Benign meningiomlarda hangi kromozom anomalisi
görülür?
a. 1.
b. 9.
c. 11.
d. 17.
e. 22.
17-Çocuklarda ependimomlar en s›k hangi
lokalizasyonda görülür?
a. IV ventrikül
b. III ventrikül
c. Beyinsap›
d. Thorakal medullospinal bölge.
e. Koroid pleksus
18-Yetiflkin dönemde en s›k görülen primer beyin
tümörü hangisidir?
a. Meningiom.
b. Düflük dereceli astrositom.
c. Yüksek dereceli astrositom.
d. Hipofiz adenomu.
e. Vestibüler schwannom.
19-Pituiter apopleksi için afla¤›dakilerden hangisi
yanl›flt›r ?
a. Akut bafla¤r›s›-meningismus
b. Vizüel bozukluklar-oftalmopleji
c. Mental durum bozukluklar›
d. Tedavi konservatiftir
e. Pituiter adenomun akut hemorajik enfarkt›d›r.
20-Epidermoid tümörler hakk›nda afla¤›dakilerden
hangisi yanl›flt›r ?
a. ‹çeri¤inde keratin ve kolesterol kristalleri bulunur
b. Bakteriyel menenjit oluflturma e¤ilimindedirler
c. Serebellopontin köflede s›k görülür
d. ‹zole lezyonlar halinde görülürler
e. Hiçbiri
21-Medulloblastoma hakk›nda afla¤›dakilerden hangisi
yanl›flt›r ?
a. Çocukluk dönemi beyin tm’lerinin % 15-20’sinden
sorumludur.
b. En s›k 1. dekatta görülür.
c. Bay / Bayan = 2/1
d. Genellikle serebellar vermisten do¤ar
e. S›kl›kla epileptik nöbetle prezente olurlar
22- En s›k görülen intradural ekstramedüller tümör
hangisidir?
a. Astrositom
b. Meningiom
c. Medülloblastom
d. Epandimom
e. Primitif nöroektodermal tümör.
TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 31
NÖROONKOLOJ‹ SORULARI
23-Eriflkin grupta primer beyin tümörlerinin en s›ktan en
nadire do¤ru s›ralamas› için afla¤›dakilerden hangisi
do¤rudur ?
a. Yüksek dereceli astrositom, meningiom, hipofiz
adenomu, schwannom
b. Medulloblastom, kistik astrositom, ependimom,
hipofiz adenomu
c. Yüksek dereceli astrositom, meningiom, vestibular
schwannoma, ependimom
d. Meningioma, yüksek dereceli astrositoma, hipofiz
adenomu, vestibular schwannom
e. Yüksek dereceli astrositom, hipofiz adenomu,
meningioma, vestibular schwannom
24- Asa¤›dakilerden hangisi Epstein’›n beyin sap›
tümörleri s›n›flamas›na göre yanl›flt›r?
a. Fokal
b. Diffüz
c. Dorsal ekzofitik
d. Pontomedüller
e. Servikomedüller
25-Afla¤›dakilerden hangisi oligodendrogliomlar için
yanl›flt›r ?
a. S›kl›kla nöbetle ortaya ç›kar
b. S›kl›kla kalsifiye olur
c. En s›k frontal lobda görülürler
d. Klini¤inde kranyal sinir tutulumlar› s›k görülür
e. Mikroskobisinde k›zarm›fl yumurta görüntüsü
vard›r.
Nöroonkoloji Sorular›n›n Cevaplar›
1.D
2.D
3.B
4.E
5.C
6. B
7. C
8. E
9. B
10. B
TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 32
11.
12.
13.
14.
15.
E
D
C
D
D
16.
17.
18.
19.
20.
E
A
C
D
B
21. E
22. B
23. A
24. D
25.D

Benzer belgeler