AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR B~NLIGI . İLE DİYANET iŞLERİ

Transkript

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR B~NLIGI . İLE DİYANET iŞLERİ
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR B~NLIGI
.
İLE DİYANET iŞLERİ BAŞKANLIGI
ARASINDA
İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ
Amaç ve Kapsam
'
~.
.
MADDE 1- Protokol ile; aile yapısının ve. değerlennın. ~o~as.ı,
g~lecek.ne~ı~lere
sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak üzere ailenin güçlendınlmesı, aıleyı .~e a~l~ıçınde
bireyi tehdit eden problemler hakkında toplumun duyarlı kılınması, koruyuc.~~~~yı~ı sosy~l
hizmetlerin etkinliğinin arttınlması, aile, kadın, çoc~,. genç, yaşlı ve. 0zı:rl~ ~:reylerın
bilinçlerıdirilmesi ile sosyal destek sistemlerinin güçlendirilerek problemlenn çozumune katkı
sağlanması amaçlanmaktadır.
Protokol, belirtilen amaçlar doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı arasındaki işbirliği esaslarım kapsamaktadır.
Tanımlar
MADDE 2- Protokolde geçen "Bakanlık" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
"Başkanlık" Diyanet İşleri Başkanlığım ifade eder.
Sorumluluk
MADDE 3- Bu Protokolün yürütülmesinde taraflar eşit derecede yetkili ve
sorumludur.
Yasal Dayanak
MADDE 4- Protokolün dayanağı, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 4320 sayılı Ailenin
Korunmasına Dair Kanun ve 633 sayılı Aile Sosyal Politikalar Bakanhğının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararriamedir..
İşbirliği Konuları
MADDE 5- Bakanlık ve Başkanlık, aşağıda belirtilen hususlarda işbirliği yaparlar:
a) Aile ile ilgili problemleri tespit ederek bu problemlerin çözümü amacıyla; ailelere
yönelik eğitim, damşmanlık ve sosyal hizmet modelleri geliştirmek, bu modellerin
uygulamasına yönelik öneriler ortaya koymak ve aile eğitimi ve damşmanlığının içeriğinin
belirlenmesinde ortak çalışmalar yapmak.
b) Türk aile yapısımn karakteristik özelliklerini ortaya koymak, bu yapıda meydana
gelen değişimleri tespit ederek toplumsal etkilerini belirlemek amacıyla yurtiçinde ve
yurtdışında araştırma, yayın ve değerlendirme konularım belirlemek ve. bu alanda çalışan
Bakanlık ve Başkanlık personeline yönelik ortaklaşa yapılacak eğitim programları
hazırlamak, seminerler düzenlemek.
c) Aile bireylerinin sorumluluk bilinci kazanmalarını ve karşılaştıkları olay ve olgulara
sağlıklı tepkiler verebilmelerini sağlamak amacıyla onları psikolojik, sosyolojik, ekonomik,
1
hukuki kültürel ve dini konularda bilgilendirecek, dinin yanlışı onaylayıcı bir referans olarak
kullanılmasım önleyecek, aile değerlerinin korunması, ailede rol paylaşımı, aile içi şiddet,
çocuk yetiştirme, evekonomisi gibi konularda bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini yürütecek
görevliler için eğitim programları düzenleyerek uygulamak ve gerekli materyalleri
hazırlamak.
ç) Ailelerin parçalarimasına yol açan göç, boşanma, aile içi ihmal ve istismar
ebeveynlerin ölümü, ekonomik güçlükler, sağlık gibi' nedenlerin aile fertleri, özellikle de
çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini en az seviyeye indirmek, bu fertlerin toplumda sağlıklı
ve başarılı bireyler olarak var olabilmelerini sağlamak üzere toplumsal bütünleşme, psikososyal destek, eğitim ve istihdam konularında ihtiyaç duyulması halinde ilgili kamu kurum ve
kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile kısa ve uzun vadede işbirliği yapmak
ve ortaklaşa projeler hazırlamak.
d) Ailelerin çocukları ile sağlıklı ilişki kurmalan, koruyucu ailelik, çocuk hakları,
çocuk ihmal ve istismarımn önlenmesi, çocukların suça yöneltilmemeleri, çocukların sokakta
çalıştınlmamaları, sokakta bekleyen tehlikeler, çocukların küçük yaşta evlendirilıiıemeleri,
töre cinayetleri, kadının insan haklarının geliştirilmesi, kadına karşı her türlü aynmcılığın
önlenmesi, sorun çözme kapasitelerinin arttırılması gibi konularda toplumda bilinç ve
duyarlılığın arttınlması amacıyla çeşitli faaliyetler yapmak.
.r>.
\
<,
e) Bakanlığa bağlı kuruluşlarda öncelikle milli ve dini günler olmak üzere çeşitli
zamanlarda ahlaki, dini ve milli duyguları geliştirmeye yönelik ortak faaliyetler yapmak.
f) Başkanlık yayınlarının imkanlar ölçüsünde, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda bulunan
kütüphanelere ücretsiz olarak verilmesine yardımcı olmak. Bakanlık yayınlanmn Başkanlığa
ve ilgili birimlerine ücretsiz olarak verilmesine yardımcı olmak.
r~
'--'-
g) Protokolün amaçları doğrultusunda televizyon ve radyo programlan yapmak; sosyokültürel içerikli kampanyalar açmak; konferans, panel, sempozyum, seminer vb. toplantılar
düzenlemek.
./
lı) Başkanlık tarafından yürütülen hutbe, vaaz ve benzeri faaliyetlerden işitme
engelIi1erin yararlandınlmasına
katkı sağlamak üzere, camilerde işaret dili tercümanı
bulundurulinasına yönelik ortak çalışma yürütmek.
ı) İbadethanelerin
ortak çalışma yapmak.
özürlüler için erişilebilir ve ulaşılabi1ir hale getirilmesi konusunda
Personel GörevlendirilmeSi ve Uygulama
MADDE 6- Bakanlığa bağlı kuruluşlarda görevlendirilen Başkanlık personeline ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde Bakanlık tarafından ekders ücreti ödenir.
Protokolün yürürlüğe girmesinden sonra, öngörülen hizmetlerin yürütülebilmesi için
ortak faaliyet ve çalışma programı hazırlanır. Periyodik aralıklarla değerlendirilerek
raporlanır.
2
Değişiklik
MADDE 7- Taraflardan biri Protokolde değişiklik yapniak istediği takdirde, bu
önerisini yazılı olarak karşı tarafa bildirir. Protokol değişiklikleri, Bakanlık ve Başkanlığın
müşterek kararı ile gerçekleştirilir.
Protokolün Süresi
MADDE 8- Protokol herhangi bir süre ile sınırlandırılmamıştır. Taraflardan birinin en
az bir ay öncesinden diğer tarafa gerekçelerini de içerecek şekilde yazılı olarak bildirmesi
suretiyle ya da yazılı mutabakat sağlanması durumunda Protokol sona erer.
Uyuşmazlıklann Çözümü
MADDE 9- Bu Protokol hükümlerinin uygulanmasından dolayı taraflar. arasında
çıkabilecek uyuşmazlıklar karşılıklı görüşme yoluyla çözümlenir.
Yürürlük
MADDE 10- Diyanet İşleri Başkanlığı ile kapatılan' Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü arasında akdedilen 26/2/2007 tarihli işbirliği Protokolü,
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü arasında akdedilen
13/3112008 tarihli işbirliği Protokolü, işbu Protokolün imzalandığı tarihte yürürlükten
kaldırılmıştır.
İmza tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan işbu Protokol, iki nüsha halinde
düzenlenmiş ve ,. •.110/201 i tarihinde imzalanmıştır.
tfJ·~
BoZDA&
Bekir
Başbakan Yardımcısı
Fatm şAHİN
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı
3

Benzer belgeler