Çocuk İşçiliği ve Çocuk İşçiliği Mücadele Stratejileri Child Labour

Yorumlar

Transkript

Çocuk İşçiliği ve Çocuk İşçiliği Mücadele Stratejileri Child Labour
Çocuk İşçiliği ve Çocuk İşçiliği Mücadele Stratejileri
Child Labour and Strategies on Struggle Against Child Labour
Zakir AVŞAR
Prof. Dr. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
[email protected]
Eren ÖĞÜTOĞULLARI
Doktora Öğrencisi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
[email protected]
Ocak 2012, Cilt 2, Sayı 1, Sayfa 9-40
January 2012, Volume 2, Number 1, Page 9-40
P-ISSN: 2146 - 4839
2011 - 2012
sgd.sgk.gov.tr
e-posta: [email protected]
Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, SGD elektronik ortamda tam metin olarak
yayımlamak da dahil olmak üzere, tüm yayın haklarına sahip olacaktır. Yayınlanan yazılardaki
görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazı ve tablolardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
If the manuscripts are accepted to be published, the SGD has the possession of right of publication
and the copyright of the manuscripts, included publishing the whole text in the digital area.
Articles published in the journal represent solely the views of the authors.
Some parts of the articles and the tables can be citeded by showing the source.
<$<,1.858/8EDITORIAL BOARD
3URI'U1L]DPHWWLQ$.7$<
*D]LhQLYHUVLWHVL
øNWLVDGLYHøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVL
3URI'UùHULIH7UFDQg=ù8&$
$QNDUDhQLYHUVLWHVL
6L\DVDO%LOJLOHU)DNOWHVL
3URI'U6OH\PDQ+D\UL%2/$<
(PHNOLg÷UHWLPh\HVL
3URI'U0HKWDS7$7$5
+DFHWWHSHhQLYHUVLWHVL
øNWLVDGLYHøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVL
3URI'U&HP.,/,d
*D]LhQLYHUVLWHVL
øNWLVDGLYHøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVL
'Ro'U/HYHQW$.,1
$QNDUDhQLYHUVLWHVL
+XNXN)DNOWHVL
<UG'Ro'UùHQD\
*g.%$<5$.
$QNDUDhQLYHUVLWHVL
6L\DVDO%LOJLOHU)DNOWHVL
8/86/$5$5$6,'$1,ù0$.858/8INTERNATIONAL ADVISORY BOARD
3URIHVVRU<HQHU$/781%$ù
%DQJRU8QLYHUVLW\8.
3URIHVVRU$OODQ026&29,7&+
8QLYHUVLW\RI&DUOHWRQ&$
3URIHVVRU-DFTXHOLQH6,60$(/
8QLYHUVLW\RI&DOJDU\&$
3URIHVVRU0DUN7+203621
8QLYHUVLW\RI%ULWLVK&ROXPELD&$
3URIHVVRUg]D\0(+0(7
8QLYHUVLW\RI&DUOHWRQ&$
$VVW3URI6DUD+68
State University - USA
$VVW3URI&5DGD9RQ$51,0
8QLYHUVLW\RI8WDK86$
8/86$/'$1,ù0$.858/8NATIONAL ADVISORY BOARD
3URI'U<XVXI$/3(5
8OXGD÷hQLYHUVLWHVL
øNWLVDGLYHøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVL
3URI'U$0XUDW'(0ø5&ø2ö/8
<ÕOGÕ]7HNQLNhQLYHUVLWHVL
øNWLVDGLYHøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVL
3URI'U6DUSHU6h=(.
$WÕOÕPhQLYHUVLWHVL
+XNXN)DNOWHVL
3URI'U)DUXN$1'$d
dD÷hQLYHUVLWHVL
+XNXN)DNOWHVL
3URI'UgPHU(.0(.dø
øVWDQEXOhQLYHUVLWHVL
+XNXN)DNOWHVL
3URI'U6DYDú7$ù.(17
øVWDQEXO7HNQLNhQLYHUVLWHVL
øúOHWPH)DNOWHVL
3URI'U.DGLU$5,&,
*D]LhQLYHUVLWHVL
øNWLVDGLYHøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVL
3URI'UùNUDQ(57h5.
'RNX](\OOhQLYHUVLWHVL
+XNXN)DNOWHVL
3URI'U$]L]&DQ781&$<
%DKoHúHKLUhQLYHUVLWHVL
+XNXN)DNOWHVL
3URI'U%HUULQ&H\ODQ$7$0$1
$QNDUDhQLYHUVLWHVL
6L\DVDO%LOJLOHU)DNOWHVL
3URI'U$OL*h=(/
.DGLU+DVhQLYHUVLWHVL
+XNXN)DNOWHVL
3URI'U0)DWLK8ù$1
<ÕOGÕUÕP%H\D]ÕWhQLYHUVLWHVL
+XNXN)DNOWHVL
3URI'U+D\UL\H$7ø.
(UFL\HVhQLYHUVLWHVL
øNWLVDGLYHøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVL
3URI'U$OL5Õ]D2.85
<HGLWHSHhQLYHUVLWHVL
+XNXN)DNOWHVL
'Ro'U6OH\PDQ%$ù7(5=ø
$QNDUDhQLYHUVLWHVL
+XNXN)DNOWHVL
3URI'U=DNLU$9ù$5
*D]LhQLYHUVLWHVL
øOHWLúLP)DNOWHVL
3URI'U6HUGDU6$<$1
72%%(NRQRPLYH7HNQRORMLhQL
øNWLVDGLYHøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVL
'Ro'U1XUúHQ&$1ø./ø2ö/8
0DUPDUDhQLYHUVLWHVL
+XNXN)DNOWHVL
3URI'U8IXN$<',1
$QDGROXhQLYHUVLWHVL
+XNXN)DNOWHVL
3URI'U$OL6(<<$5
6DNDU\DhQLYHUVLWHVL
øNWLVDGLYHøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVL
'Ro'U$OSD\+(.ø0/(5
1DPÕN.HPDOhQLYHUVLWHVL
øNWLVDGLYHøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVL
3URI'U5HP]L$<*h1
*D]LhQLYHUVLWHVL
7ÕS)DNOWHVL
3URI'U$OL1D]ÕP6g=(5
<DúDUhQLYHUVLWHVL
+XNXN)DNOWHVL
'Ro'U2÷X].$5$'(1ø=
3DPXNNDOHhQLYHUVLWHVL
øNWLVDGLYHøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVL
3URI'U$EGXUUDKPDQ$<+$1
0X÷ODhQLYHUVLWHVL
øNWLVDGLYHøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVL
3URI'U0MGDWù$.$5
0DUPDUDhQLYHUVLWHVL
øNWLVDGLYHøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVL
'Ro'U$úNÕQ.(6(5
8OXGD÷hQLYHUVLWHVL
øNWLVDGLYHøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVL
3URI'U)HY]L'(0ø5
<DúDUhQLYHUVLWHVL
+XNXN)DNOWHVL
3URI'U=DULIHù(12&$.
$QNDUDhQLYHUVLWHVL
+XNXN)DNOWHVL
<UG'Ro'U+HGL\H(5*ø1
0DUPDUDhQLYHUVLWHVL
øNWLVDGLYHøGDUL%LOLPOHU)DNOWHVL
626<$/*h9(1/ø.'(5*ø6ø‡
dRFXNøúoLOL÷LYHdRFXNøúoLOL÷LLOH0FDGHOH
6WUDWHMLOHUL
&KLOG/DERXUDQG6WUDWHJLHVRQ6WUXJJOH$JDLQVW&KLOG/DERXU
=DNLU$9ù$5
(UHQgöh72ö8//$5,
g=(7
øONoD÷ODUÕQGDQEHULGQ\DONHOHULQLQQHUHGH\VHWDPDPÕQGDJ|UOHQoRFXNLúoLOL÷LQLQEXJQGHJHOLúPLúOLN
G]H\LQHROXUVDROVXQGQ\DQÕQKHU\HULQGHGH÷LúLNELoLPOHUGHYDUOÕ÷ÕQÕVUGUG÷ELOLQHQELUJHUoHNWLU
dRFXN]HULQGH¿]LNVHOUXKVDOWRSOXPVDOYHDKODNLDoÕGDQROXPVX]HWNLOHUEÕUDNDQoRFXNLúoLOL÷LSUREOHPLE\N|OoGHONHOHULQLoLQGHEXOXQGX÷X\DSÕVDOVRUXQODUGDQND\QDNODQPDNWDGÕU.H]D\RNVXOOXNYH
\RNVXOOXNWDQND\QDNODQDQWDOLQHGHQOHUHGD\DQDQoRFXNLúoLOL÷LLOHPFDGHOHGQ\DQÕQJQGHPLQHNUHVHOOHúPHROJXVXQXQLYPHND]DQGÕ÷Õ¶ODUÕQEDúODUÕQGDQLWLEDUHQGDKDELU\R÷XQOXNOXRODUDNJLUPLúWLU
dRFXNLúoLOL÷LQL|QOHPHoDOÕúPDODUÕVRQXFXQGDEXJQGQ\DoDSÕQGDROGXNoD|QHPOLELU\RODOÕQPDVÕQD
UD÷PHQ KHP JHOLúPLú KHP GH JHOLúPHPLú EWQ ONHOHUGH ELU WDNÕP HNVLNOLNOHULQ ROGX÷X ELOLQPHNWHGLU
7DEDQGDQJHOHQEDVNÕODUODoRFXNLúoLOL÷LQL|QOHPHNRQXVXQGDoDOÕúPDODUEDúODWPDN]RUXQGDNDODQJHOLúPLú
ONHOHUGHNL\|QHWLPOHULQoRFXNLúoLOL÷LQL|QOHPHNRQXVXQGDGDKDHWNLOL\|QWHPOHUEHQLPVHPHOHULYHGDKD
ID]ODLQVL\DWLIDOPDODUÕJHUHNPHNWHGLUdR÷X]DPDQXOXVODUDUDVÕRUJDQL]DV\RQODUWDUDIÕQGDQ\|QOHQGLULOHQ
YHEXNDSVDPGDoRFXNLúoLOL÷LQL|QOHPHoDOÕúPDODUÕQÕ\UWHQJHOLúPHNWHRODQONHOHUGHLVHWRSOXPXQGDKD
ID]ODELOLQoOHQGLULOPHVLJHUHNPHNWHGLU
$QDKWDU.HOLPHOHUdRFXNLúoLOL÷LoRFXNLúoLOL÷LLOHPFDGHOHLOHWLúLPVWUDWHMLOHUL
$%675$&7
,WLVNQRZQWKDWWKHFKLOGODERXUSUREOHPZKLFKLVRQJRLQJDOPRVWDOORYHUWKHZRUOGIRUDJHVLVVWLOH[LVWLQJ
LQDOOFRXQWULHVUHJDUGOHVVRIWKHOHYHORILWVGHYHORSPHQW&KLOGODERXUOHDYHVVRFLDOO\DQGPRUDOO\DGYHUVH
HIIHFWVRQWKHZRUNLQJFKLOGUHQDQGDULVHVIURPWKHFRXQWU\¶VVWUXFWXUDOSUREOHPV&RPEDWWLQJFKLOGODERXU
KDVEHHQVXEMHFWHGWRWKHZRUOG¶VDWWHQWLRQLQWKHHDUO\¶VZKHQWKHSKHQRPHQRQRIJOREDOL]DWLRQKDV
EHHQDFFHOHUDWLQJ7KRXJKVWXGLHVRQSUHYHQWLQJFKLOGODERXULVKLJKO\VXFFHVVIXOQHLWKHULQGHYHORSLQJ
FRXQWULHVQRWGHYHORSHGFRXQWULHVWKHSUREOHPLVQRWFRPSOHWHO\VROYHG(VSHFLDOO\WKHJRYHUQPHQWVLQGHYHORSHGFRXQWULHVVKRXOGDGRSWPRUHHIIHFWLYHPHWKRGVDQGJHWPRUHLQLWLDWLYH,QWKHGHYHORSLQJFRXQWULHV
ZKLFKLVPRVWO\VWHHULQJE\WKHLQWHUQDWLRQDORUJDQL]DWLRQVWKHFRPPXQLW\VKRXOGEHPDGHPRUHFRQVFLRXV
.H\:RUGV&KLOGODERXUFRPEDWWLQJFKLOGODERXUFRPPXQLFDWLRQVWUDWHJLHV
3URI'U*D]LhQLYHUVLWHVLøOHWLúLP)DNOWHVL
]DNLUDYVDU#JPDLOFRP
'RNWRUDg÷UHQFLVL*D]LhQLYHUVLWHVL6RV\DO%LOLPOHU(QVWLWV
HRJXWRJXOODUL#JPDLOFRP
626<$/*h9(1/ø.'(5*ø6ø‡
*ø5øù
øQVDQOÕ÷ÕQJHOLúLPHYUHVLQGHoRFXNOXN|QHPOLELU\HUWXWDU%XG|QHPGHNL \HWLúPH NRúXOODUÕ YH DOÕQDQ H÷LWLPLQ \HWLúNLQOLN HYUHVLQGHNL
\DúDPNDOLWHVL]HULQGHE\NNDWNÕVÕYDUGÕUdRFXNODUÕQoDOÕúPDVÕGQ\DoDSÕQGDELUROJXGXUYHWDULKLQLONoD÷ODUÕQGDQEHULGQ\DONHOHULQLQ
QHUHGH\VHWDPDPÕQGDJ|UOU$QFDNEXGXUXPRQODUÕQUXKVDOEHGHQVHOYHVRV\DOJHOLúLPOHULQLROXPVX]\|QGHHWNLOHPHNWHGLU%XROXPVX]
HWNLOHUGHQHQ|QHPOLVLLVHoRFX÷XQoDOÕúPDN]RUXQGDROPDVÕQHGHQL\OH
H÷LWLPLQHGHYDPHGHPHPHVLYH\DúDPÕQÕQJHULNDODQE|OPQJHUHNOL
GRQDQÕPGDQ\RNVXQYHQLWHOLNVL]ELUELUH\RODUDNJHoLUPHVLGLUdRFXNODUÕQH÷LWLPVL]NDOPDVÕGQ\DDoÕVÕQGDQGD|QHPOLELUND\ÕSWÕU'L÷HU
\DQGDQoDOÕúDQoRFXNODUÕQKHUWUOVXLLVWLPDOYHLVWLVPDUDGDDoÕNROPDVÕGXUXPXQELUEDúNDELOLQHQER\XWXGXU
.DVÕP ¶GD %LUOHúPLú 0LOOHWOHU *HQHO .XUXOXQGD dRFXN
+DNODUÕ6|]OHúPHVLNDEXOHGLOPLúWLU%XQXQKHPHQDUGÕQGDQ\ÕOÕQÕQ(\OOD\ÕQGD1HZ<RUN¶GDONHQLQNDWÕOÕPÕ\OD'Q\DdRFXN
=LUYHVLJHUoHNOHúWLULOPLúYHEX]LUYHGHKHUoRFX÷DGDKDL\LELUJHOHFHN
VD÷ODPDNLoLQKHGHILoHUHQDFLOYHHYUHQVHOELUoD÷UÕ\D\ÕQODQPÕúWÕU
%XKHGHÀHUGHQELUWDQHVLGH|]HOOLNOHJoNRúXOODUGDNLoRFXNODUÕQNRUXQPDVÕGÕU%XWDULKWHQVRQUDoRFXNLúoLOL÷LLOHPFDGHOHNRQXVXGQ\DQÕQJQGHPLQHJLUPLúWLUdRFXNLúoLOL÷L\DOQÕ]FDD]JHOLúPLúONHOHUGHGH÷LOVDQD\LOHúPLúONHOHULQELUoR÷XQGDGDJ|UOPHNWHGLU2.
dRFXNODUÕQoDOÕúPD\DúDPÕQGD\HUDOPDVÕQÕQHQ|QHPOLQHGHQL\RNVXOOXNWXU%XJQGQ\DGDoRFXNLúoLOL÷LQLQJHOLúPHPLú\DGDJHOLúPHNWHRODQONHOHUGH\R÷XQELoLPGHJ|UOPHVLGHEXQXGR÷UXODPDNWDGÕU
*HUoHNoL RODUDN GúQOUVH EXJQ GQ\DGD \RNVXOOXN |QOHQHPHGL÷L
VUHFH oRFXN LúoLOL÷LQL WDPDPHQ \RN HWPHN ELU KD\DOGHQ |WH\H JLGHPH]%X\]GHQoRFXNLúoLOL÷LLOHPFDGHOHHGHQ|UJWOHUNÕVDYDGHGH
oRFXNLúoLOL÷LQLQHQN|WELoLPOHULLOHPFDGHOHHWPH\LGDKDJHUoHNoL
EXOPDNWDGÕUODU8]XQYDGHGHLVHGDKDJHQLú|OoHNOLRODUDN\RNVXOOXNOD
dDOÕúPDYH6RV\DO*YHQOLN%DNDQOÕ÷ÕdRFXNøúoLOL÷LQLQgQOHQPHVLøoLQ=DPDQD
%D÷OÕ3ROLWLNDYH3URJUDPdHUoHYHVL$QNDUDV
%DNÕUFÕ.DGUL\H³7UNL\H¶GHdRFXNYH*HQoøúoLOL÷L´KWWSZZZWXVLDGRUJ\D\LQJRUXVSGI(ULúLPWDULKL
dRFXNøúoLOL÷LYHdRFXNøúoLOL÷LLOH0FDGHOH6WUDWHMLOHUL
PFDGHOHVWUDWHMLOHULJHOLúWLUPHNYHX\JXODPDN.LEXVWUDWHMLOHUGDKD
VWG]H\GHROPDN]RUXQGDGÕUoRFXNLúoLOL÷LQLNHQGLOL÷LQGHQRUWDGDQ
NDOGÕUDFDNWÕU
dRFXNLúoLOL÷LQLQHQN|WELoLPOHULLOHPFDGHOHNDSVDPÕQGD8OXVODUDUDVÕdDOÕúPDgUJWGQ\DoDSÕQGD,/2,3(&DGÕYHULOHQELUGL]L
SURMHJHUoHNOHúWLUPHNWHGLUhONHPL]GH$%¶QLQGHPDOLGHVWHNYHUGL÷L
EXSURMHOHUOHoRFXNLúoLOL÷LQL|QOHPHNRQXVXQGD|QHPOLELU\RONDWHGLOPLúWLU$QFDNJHOLQHQQRNWD\HWHUOLGH÷LOGLUdRFXNLúoLOL÷LSUREOHPLQLQ
o|]PQHLOLúNLQWHNELUPRGHO\RNWXUYHKLoELUNHVLPWHNEDúÕQDoRFXN
LúoLOL÷L SUREOHPLQL o|]HPH] +HU ONH KHU NXUXP NHQGL SUREOHPOHULQLQE\NO÷QH\DSÕVÕQDNXUXPODUÕQÕQYHND\QDNODUÕQÕQNDSDVLWHVLQH
J|UHGH÷LúHQIDUNOÕPRGHOOHUX\JXODUdDOÕúPD\DøOLúNLQ7HPHO+DNODU
YH øONHOHU ,/2 %LOGLUJHVLQLQ ø]OHQPHVL dHUoHYHVLQGHNL .UHVHO
5DSRU¶GDGDEHOLUWLOGL÷LJLELoRFXNLúoLOL÷LLOHPFDGHOHGH³øúoLYHLúYHUHQNXUXOXúODUÕWDUDIÕQGDQGHVWHNOHQHQGDKDJHQLúELUXOXVDOVDKLSOHQPH\H´LKWL\DoYDUGÕU.
%XoDOÕúPDLOHoRFXNLúoLOL÷LQLQELUVRUXQRODUDNNDEXOHGLOPHVLQGHQLWLEDUHQJQP]HNDGDURODQoRFXNLúoLOL÷LQL|QOHPHoDOÕúPDODUÕ
YHEXQODUÕQHWNLOHULNRQXVXQGDGXUXPVDSWDPDVÕ\DSÕODFDNNRQXKHP
GQ\DKHP$%KHPGH7UNL\HHNVHQLQGHHOHDOÕQDFDNWÕU
,d2&8.øùdø/øöø
$dRFXNøúoL1HGLU"
)DUNOÕ NOWUOHUGH oRFXNOXN JHUHN \Dú JHUHNVH LúOHYOHU DoÕVÕQGDQ
IDUNOÕúHNLOOHUGHWDQÕPODQPDNWDGÕU$QFDNONHPL]WDUDIÕQGDQGDNDEXO
HGLOHQ%LUOHúPLú0LOOHWOHUdRFXN+DNODUÕ6|]OHúPHVL¶QLQPDGGHVLQH
J|UH\DúÕQDNDGDURODQKHUNHVoRFXNVD\ÕOÕU8OXVODUDUDVÕNDYUDPODU
LoHULVLQGHoDOÕúDQoRFXNHVQDIYHVDQDWNDUODU\DQÕQGD\DGDVDQD\LLú
NROXQGD oDOÕúDQ oRFXNODUOD WDUÕP NHVLPLQGH DLOHVL LOH ELUOLNWH oDOÕúDQ
oRFXNODURODUDNLIDGHHGLOPHNWHGLUdRFXNLúoLOL÷L\DúÕQÕQDOWÕQGDNLOHUH¿]LNVHOPHQWDODKODNLDoÕGDQ]DUDUYHUHQYHRQODUÕH÷LWLPGHQ\RNVXQEÕUDNDUDN]HGHOH\HQLVWLVPDUHGHQELUoDOÕúWÕUPDELoLPLúHNOLQGHGH
7ø6.YH7UNøúdDOÕúDQdRFXNODU'HVWHN0HUNH]L'Q\DGDYH7UNL\H¶GHdDOÕúDQdRFXNODU$QNDUDV
626<$/*h9(1/ø.'(5*ø6ø‡
LIDGHHGLOHELOLU.
,/2 LVH \DúÕQ DOWÕQGD DLOH EWoHVLQH NDWNÕGD EXOXQPDN YH\D
\DúDPÕQÕ ND]DQPDN DPDFÕ\OD oDOÕúDQODUÕ ³oDOÕúDQ oRFXN´ \D GD ³oRFXNLúoL´\DúDUDVÕoDOÕúDQODUÕGD³JHQoLúoL´RODUDNDGODQGÕUÕU
,/2¶QXQ\DSWÕ÷ÕD\UÕPVD\ÕOÕøú.DQXQX¶QGDGDNDEXOHGLOHUHN
\DúÕQDNDGDURODQODUoRFXNLúoL\DúDUDVÕQGDNLOHUJHQoLúoLRODUDN
WDQÕPODQÕU
%dRFXNøúoLOL÷LQLQ1HGHQOHUL
dRFXNLúoLOL÷LSUREOHPLE\NRUDQGDONHOHULQLoLQGHEXOXQGX÷X
\DSÕVDOVRUXQODUGDQND\QDNODQPDNWDGÕUdRFXNODUÕQoDOÕúPD\DúDPÕQGD
YDU ROPDVÕQÕQ HQ WHPHO QHGHQOHULQGHQ ELUL \RNVXOOXNWXU$LOHOHU JHOLU
G]H\OHUL GúN ROGX÷X LoLQ oRFX÷XQ ND]DQGÕ÷Õ SDUD\D LKWL\Do GX\DU
6DQD\LOHúPHVUHFLQLWDPDPOD\DPDPÕúQIXVDUWÕúKÕ]Õ\NVHNGROD\ÕVÕ\ODQIXV\DSÕVÕJHQoRODQONHOHUGHDLOHOHULQH÷LWLPH\DNODúÕPÕoR÷XQOXNODIDNLUOL÷LQ]RUOD\ÕFÕEDVNÕVÕDOWÕQGDGÕU.
<DSÕVDOQHGHQOHULQGÕúÕQGDLúYHUHQOHULQoDOÕúWÕUPDN]HUHoRFXNLúoLOHULWHUFLKHWPHVLGH|QHPOLELUQRNWDGÕUdQNoRFXNLúoLKHU]DPDQ
LoLQXFX]LúJFGUdR÷XQOXNODND\ÕWGÕúÕoDOÕúWÕUÕOGÕNODUÕYHKDNODUÕQÕ
DUDPD\ÕELOPHGLNOHULLoLQLúYHUHQOHUWDUDIÕQGDQWHUFLKHGLOPHNWHGLUOHU
'L÷HUELUQHGHQLVHNRQXLOHLOJLOLPHY]XDWHNVLNOLNOHUL\DGDPHY]XDWÕQ HWNLQ X\JXODQDPDPDVÕGÕU dRFXNODUÕQ \D\JÕQ RODUDN LVWLKGDP
HGLOGLNOHULNoNLúOHWPHOHUWDUÕPYHVRNDNWD\UWOHQLúOHUOHHYKL]PHWOHULQLQøú.DQXQX¶QXQNDSVDPÕGÕúÕQGDROPDVÕ\DQÕQGDNDSVDPGD
RODQLú\HUOHULQLQGHQHWLPLQLQHWNLQRODUDN\DSÕODPDPDVÕFH]DLPH\\LGHOHULQ\HWHUVL]OL÷LGHQHWLP\DSDQNXUXPYHNLúLOHULQGHQHWLPOHUGH
oRFXNLúoLOL÷LQLJ|]DUGÕHWPHOHULYH\D\DNODúÕPWDU]ODUÕQGDNL\HWHUVL]OLNOHUEXDODQGDNLFLGGLVRUXQODUGÕU6.
&dRFXNøúoLOL÷LQLQ7DULKVHO*HOLúLPL
dRFXNODUÕQ oDOÕúWÕUÕOPDVÕ WDULKLQ KHU G|QHPLQGH NDUúÕODúÕODQ ELU
d6*%dRFXNøúoLOL÷LLOH0FDGHOHGHg÷UHWPHQ(O.LWDEÕ$QNDUDV
7ø6. ³dRFXN øúoLOL÷L .RQXVXQGD *|Uú YH gQHULOHU´ KWWSZZZWLVNRUJWU
LSHFDVS"LG d6*%V
dRFXNøúoLOL÷LYHdRFXNøúoLOL÷LLOH0FDGHOH6WUDWHMLOHUL
ROJX ROPDVÕQD UD÷PHQ \\¶GD $PHULND¶GD N|OH WLFDUHWL YH \\¶GDøQJLOWHUH¶GH6DQD\L'HYULPLLOHWUDMLNER\XWODUDJHOPLúWLU6DQD\L
'HYULPLG|QHPLøQJLOWHUH¶VLQGHIDEULNDODUGDoDOÕúDQLúoLOHULQoWHLNLVL
NDGÕQYHoRFXNODUGDQROXúPXúYHoRFXNODUÕQ\DúODUÕ¶\DNDGDULQPLúWLU
%XQXQ\DQÕVÕUDoDOÕúPDVDDWOHULLVHKDWWDVDDWLELOHEXODELOPLúWLU<LQH\ÕOODUÕDUDVÕQGD/RQGUD¶GD|OHQLQVDQODUÕQ\DUÕVÕQÕQ
\DúÕQDOWÕQGDROGX÷XELOLQPHNWHGLU\ÕOÕQGDøQJLOL]3DUODPHQWRVXEXNRQXGDNLLONG]HQOHPH\L\DSWÕYH³dÕUDNODUÕQ%HGHQVHOYH7LQVHO
6D÷OÕ÷Õ+DNNÕQGD<DVD´\ÕNDEXOHWWL%X<DVDELU\DQGDQoRFXNODUÕQNRUXQPDVÕJHUHNWL÷LQLLIDGHHGHUNHQGL÷HU\DQGDQGDoRFXNODUÕQRWDULKH
NDGDUKDQJLúDUWODUGDoDOÕúWÕUÕOGÕ÷ÕQÕRUWD\DNR\X\RUGX
\]\ÕODJHOHQHNDGDU\DSÕODQG]HQOHPHOHUEXQXQODVÕQÕUOÕNDOGÕ$QFDN8OXVODUDUDVÕdDOÕúPDgUJWQQNXUXOPDVÕQGDQVRQUDEXNRQXGD\DSÕODQoDOÕúPDODUELULYPHND]DQPÕúWÕU%XoDOÕúPDODUNURQRORMLN
RODUDNúXúHNLOGHVÕUDODQDELOLU
x 8OXVODUDUDVÕdDOÕúPD.RQIHUDQVÕ¶QÕQ\ÕOÕQGD\DSÕODQWRSODQWÕVÕQGDoRFXNLúoLOL÷LQHLOLúNLQLONV|]OHúPHRODQQXPDUDOÕ
(Q$]dDOÕúPD<DúÕ6|]OHúPHVLNDEXOHGLOGL%XQXL]OH\HQ
\ÕOER\XQFDNDEXOHGLOHQV|]OHúPHGDKDIDUNOÕVHNW|UOHUGHNL
HQD]oDOÕúPD\DúÕQÕG]HQOHGL
x \ÕOÕQGD VD\ÕOÕ (Q $] dDOÕúPD <DúÕ 6|]OHúPHVL LOH
EWQHNRQRPLNVHNW|UOHUGHNLoDOÕúDQoRFXNODUNDSVDPDOWÕQD
DOÕQGÕ
x %0 *HQHO .XUXOX ¶GD %0 dRFXN +DNODUÕ 6|]OHúPHVLQL
NDEXOHWWL%XGQ\D]HULQGHoRFXNKDNODUÕNRQXVXQGDNDEXO
HGLOHQHQNDSVDPOÕV|]OHúPHGLU
x dRFXNLúoLOL÷LLOHPFDGHOHHGHQXOXVDOSURJUDPODUDXOXVODUDUDVÕGHVWHNVD÷ODPDNDPDFÕ\OD¶GH,/2dRFXNøúoLOL÷LQLQ
2UWDGDQ.DOGÕUÕOPDVÕ8OXVODUDUDVÕ3URJUDPÕ¶QÕ,3(&EDúODWWÕ
x ¶GH.RSHQKDJ6RV\DO*HOLúPHøoLQ'Q\D=LUYHVL¶QGHELU
<HQLPDKDOOHOL*OEL\H³øú6D÷OÕ÷ÕYH*YHQOL÷LQGHg]HO5LVN*UXSODUÕdDOÕúDQ
dRFXNODU´ KWWSZZZ¿VHNRUJELUOLNWHOLNOHULVLJNRQISKSELOGLUL (ULúLP WDULKL
626<$/*h9(1/ø.'(5*ø6ø‡
ELOGLUJHYHH\OHPSODQÕNDEXOHGLOGLYHoRFXNLúoLOL÷LQLQ\DVDNODQPDVÕLoLQEWQONHOHUHoD÷UÕGDEXOXQXOGX
x ¶GH8OXVODUDUDVÕdDOÕúPD.RQIHUDQVÕøú\HULQGH7HPHOøONHOHU YH +DNODU %LOGLUJHVL¶QL NDEXO HWWL %X ELOGLUJH LOH LOJLOL
V|]OHúPHOHULRQD\ODVDGDRQD\ODPDVDGD,/2\HVLEWQGHYOHWOHULQ oRFXN LúoLOL÷LQL RUWDGDQ NDOGÕUPDNOD \NPO ROGX÷X
LIDGHHGLOPLúWLU
x ,/2¶GDVD\ÕOÕdRFXNøúoLOL÷LQLQ(Q.|W%LoLPOHULQLQ2UWDGDQ.DOGÕUÕOPDVÕ6|]OHúPHVLYHVD\ÕOÕWDYVL\HNDUDUÕQÕNDEXOHWWL
*QP]GHoRFXNODUDQDVÕOGDYUDQÕOGÕ÷ÕQÕQELULoXOXVDOVRUXQROGX÷XDUWÕNV|\OHQHPH]0RGHUQLOHWLúLPWHNQRORMLOHULDUDFÕOÕ÷Õ\ODGQ\DQÕQNoOPHVLJHOLúPHNWHRODQONHOHUGHNLoDOÕúDQoRFXNODUÕQGXUXPXQXEWQGQ\DQÕQJ|]OHULQLQ|QQHVHUPLúYHoRFXNV|PUVQQ
HQN|WELoLPOHULQHVRQYHULOPHVL\|QQGHXOXVODUDUDVÕEDVNÕ\DSÕOPDVÕQD\RODoPÕúWÕU.
'dRFXNøúoLOL÷LQLQ6DNÕQFDODUÕ
+HUQHVHEHSOHROXUVDROVXQoDOÕúPD\DúDPÕoRFXN]HULQGH¿]LNVHOUXKVDOWRSOXPVDOYHDKODNLDoÕGDQROXPVX]HWNLOHUEÕUDNÕU%XQODUÕQ
HQJ|]OHJ|UOHELOHQL¿]LNVHOHWNLOHUGLU$÷ÕU¿]LNVHOJoOH\DSÕODQEHGHQVHO oDOÕúPDODU oRFX÷XQ EL\RORMLN JHOLúLPLQL JHULOHWHUHN EHGHQLQGH
NDOÕFÕKDVDUODU\DUDWDELOLUdRFXNODUÕQROXPVX]NRúXOODUDOWÕQGDoDOÕúPDVÕRQODUÕQSVLNRORMLNJHOLúPHOHULQHGH]DUDUYHULUg]VD\JÕ\HWLúNLQOHU
LoLQROGX÷XNDGDUoRFXNODULoLQGHE\N|QHPWDúÕU.
dRFXNLúoLOL÷LoRFX÷XQH÷LWLPKD\DWÕQDGD]DUDUYHUHQELUROJXGXU
(÷LWLPLQL WDPDPOD\DPD\DQ oRFX÷XQ \DúDPÕQÕQ JHUL NDODQ NÕVPÕQGD
WRSOXPVDONÕVÕUG|QJGHQNXUWXOXSNHQGLQLJHOLúWLUPHúDQVÕoRNGúN
RODFDNYHEHOOLELUoHYUHQLQNDOÕSODUÕDUDVÕQGDVÕNÕúPÕúRODUDN\DúD\DFDNWÕU
%DNÕUFÕ.DGUL\H
7HNLQ(UFDQ³dRFXNøúoLOL÷L´KWWSZZZHUFDQWHNLQFRPFDOLVPDODUBFRFXNBLVFLOLJLDVS(ULúLPWDULKL
dRFXNøúoLOL÷LYHdRFXNøúoLOL÷LLOH0FDGHOH6WUDWHMLOHUL
dRFXNODUÕQoDOÕúÕUNHQDLOHGHQHWLPLQGHQYHNRUXPDVÕQGDQX]DNROPDODUÕRQODUÕQJYHQOLNOHULQLWHKOLNHDOWÕQDDOPDNWDGÕU%XRQODUÕQKHU
WUOV|PUYHLVWLVPDUDDoÕNROPDODUÕQDQHGHQROXUdRFXNDLOHGHQHWLPLQGHQX]DNWDYHROXPVX]NRúXOODUDOWÕQGDoDOÕúÕUNHQo|]FXoXFX
X\XúWXUXFXPDGGHNXOODQPDVXoD\|QHOPHWHKOLNHVLLOHNDUúÕODúÕU.
'L÷HU\DQGDQKÕ]OÕQIXVDUWÕúÕN|\GHQNHQWH\R÷XQJ|oHNRQRPLN \HWHUVL]OLN JLEL QHGHQOHUOH DLOH NHQWWH EDUÕQDELOPHN LoLQ ]RUXQOX
H÷LWLPLQLWDPDPOD\DQKHUoRFX÷XSDUDND]DQPD\D]RUODPÕúWÕU<DSÕODQ
DUDúWÕUPDODUGDNHQWOHUGHoRNoRFXNOXDLOHUHLVOHULQLQoDOÕúPDH÷LOLPOHULQLQGúW÷WHVSLWHGLOPLúWLU$LOHUHLVLoDOÕúDQoRFXNODUÕQÕQJHOLUOHULQL
WRSOD\DQYHEXQODUODDLOHQLQJHoLPLQLVD÷OD\DQELURUJDQL]DW|UGXUXPXQDJHOPHNWHGLU.
.RQX\XONHHNRQRPLVLDoÕVÕQGDQHOHDODFDNROXUVDNoRFXNLúoLOL÷L
\RNVXODLOHOHULQKD\DWWDNDOPDVWUDWHMLVLQLQELUSDUoDVÕGÕU%XGDFUHWOHULQDúD÷ÕGúPHVLQLVD÷OD\DQLúoLKDYX]XQXJHQLúOHWLU.LWOHVHOoRFXN
LúJFD\UÕFDLúYHUHQOHUL\HQLWHNQRORML\H\DWÕUÕP\DSPDNWDQFD\GÕUÕU.
((Q.|W%LoLPOHUL\OHdRFXNøúoLOL÷L.DYUDPÕ
dRFXNLúoLOL÷LQLQWDPDPHQRUWDGDQNDONPDVÕKHUNHVLQNDEXOHWWL÷L
ELUGXUXPGXU$QFDNJHOLúPHNWHRODQONHOHUGHNLVRV\DOHNRQRPLNYH
NOWUHO\DSÕ|]HOOLNOHULQHGHQL\OHoDEDYHoDOÕúPDODU]RUXQOXH÷LWLPLQLWDPDPODPÕúDQFDNoDOÕúPDNGXUXPXQGDRODQoRFXNODUÕQoDOÕúÕUNHQ
QDVÕONRUXQDFD÷ÕVRUXQVDOÕQGD\R÷XQODúPDNWDGÕU.
8OXVODUDUDVÕ dDOÕúPD gUJW GH KD\DWÕQ JHUoHNOHULQGHQ KDUHNHWOH
oRFXNODUÕQoDOÕúPD\DúDPÕQGDQoHNLOPHOHULQLQKHPHQVD÷ODQDPD\DFD÷ÕQÕQIDUNÕQGDGÕU%XQHGHQOHoRFXNODUÕQoDOÕúPD\DúDPÕQGDQX]DNODúWÕUÕOPDVÕVD÷ODQÕQFD\DNDGDUELUWDUDIWDQVHNW|UOHUHJ|UHoDOÕúPD\DúÕQD
DOWVÕQÕUODUJHWLULUNHQELUWDUDIWDQGDoRFXNODUÕQoDOÕúPD\DúDPÕQGDNLNRúXOODUÕQÕQL\LOHúWLULOPHVLQLKHGHIDODQG]HQOHPHOHUGHEXOXQPDNWDGÕU.
7HNLQ(UFDQ
7HNLQ(UFDQ
,/2dRFXNøúoLOL÷LQGH6RQD'R÷UX8ODúÕODELOLU%LU+HGHI$QNDUDV
7ø6.³dRFXNøúoLOL÷L.RQXVXQGD*|UúYHgQHULOHU´KWWSZZZWLVNRUJWULSHF
DVS"LG .HVNLQ'R÷DQ³$QD\DVD\DdRFXNøúoL*LUPHPHOL´Radikal Gazetesi
626<$/*h9(1/ø.'(5*ø6ø‡
,/2 WDUDIÕQGDQ \ÕOÕQGD EHQLPVHQHQ VD\ÕOÕ ³dRFXN øúoLOL÷LQLQ(Q.|W%LoLPOHULQLQ2UWDGDQ.DOGÕUÕOPDVÕQDøOLúNLQ$FLOgQOHPOHU6|]OHúPHVL´LOHV|]OHúPHGHWDQÕPODQDQN|WLúOHUGHoRFXNODUÕQ
KLoELU úHNLOGH oDOÕúWÕUÕODPD\DFDNODUÕ KXVXVX NDEXO HGLOPLúWLU %X N|W
LúOHUHKHUWUON|OHOLNoRFXNNDoDNoÕOÕ÷ÕoRFXNDVNHUOHULQNXOODQÕOPDVÕoRFXNODUÕQWLFDULFLQVHOLVWLVPDUÕYHIXKXúYHNUHVHODQODPGDWP
WHKOLNHOLoRFXNLúoLOL÷LELoLPOHULGDKLOGLU
%XJQONHPL]GHoRFXNLúoLOL÷LQLQHQN|WELoLPOHULQHGDKLOHGLOHELOHFHNHQ\D\JÕQNDWHJRULWHKOLNHOLoRFXNLúoLOL÷LGLUøú\HULQGHNLVD÷OÕN
YHJYHQOLNVWDQGDUWODUÕQÕQGúNROPDVÕYHN|WoDOÕúPDNRúXOODUÕG]HQOHPHOHULVRQXFXQGDoRFXNODUÕQ\DúDPODUÕQÕND\EHWPHOHULQHVDNDWODQPDODUÕQD\DGDKDVWDODQPDODUÕQDQHGHQRODQoDOÕúPDELoLPOHULWHKOLNHOLoRFXNLúoLOL÷LRODUDNDGODQGÕUÕOPDNWDGÕU.
,/2¶QXQWHKOLNHOLoRFXNLúoLOL÷LQLQ\RNHGLOPHVLQH\|QHOLNVWUDWHMLOHULSUHQVLEHGD\DQÕUgQOHPHJHULoHNLOPHYHNRUXPDøONRODUDN
WHKOLNHOLLúOHUHJLUPHSRWDQVL\HOLRODQoRFXNODUWHVSLWHGLOHUHNEXQODUÕQ
EXWUELUIDDOL\HWLoLQGH\HUDOPDODUÕQDHQJHOROXQPDOÕGÕU|QOHPH%X
LúOHUGH\HUDODQoRFXNODUEHOLUOHQHUHNLúOHULQGHQoÕNDUÕOÕUYHRNXOYH\D
EHFHULOHULQLJHOLúWLUHELOHFHNOHULH÷LWLPSURJUDPODUÕQD\HUOHúWLULOLUOHU$\UÕFD EXQODUÕQ WHNUDU WHKOLNHOL RODUDN WDQÕPODQDQ LúOHULQH JHUL G|QPHVL
RODVÕOÕ÷ÕQDNDUúÕJ|]HWLPDOWÕQGDWXWXOXUODUJHULoHNLOPHhONHOHULQGH
LVWLKGDPD NDEXO DVJDUL \DúÕQÕ JHoPLú RODQ oRFXNODU LVH Lú\HUOHULQGHNL
VD÷OÕNYHJYHQOLNNRúXOODUÕQÕQL\LOHúWLULOPHVL\ROX\ODNRUXPDDOWÕQDDOÕQÕUODUNRUXPD
,,$9583$%ø5/øöø1'($%d2&8.øùdø/øöø
$dRFXNøúoLOL÷L.RQXVXQGD$%¶QLQ'HQH\LP$OÕúYHULúLQGH
%XOXQGX÷X8OXVODUDUDVÕ.XUXOXúODU
%LUOHúPLú0LOOHWOHUdRFXNODUD<DUGÕP)RQX81,&()
\ÕOÕQGD%LUOHúPLú0LOOHWOHU8OXVODUDUDVÕdRFXNODUD$FLO<DUGÕP )RQX DGÕ\OD NXUXODQ 81,&()¶LQ DPDFÕ øNLQFL 'Q\D 6DYDúÕ VR +XUVW3HWHU³8OXVODUDUDVÕdRFXNøúoLOL÷LQL6RQD(UGLUPH3URJUDPÕ´
KWWSWURVKDHXURSDHXSXEOLFDWLRQVRVKD\D\LQFYBDBBFRFXNBLVFLOLJLSGI
dRFXNøúoLOL÷LYHdRFXNøúoLOL÷LLOH0FDGHOH6WUDWHMLOHUL
QXQGD $YUXSD ONHVLQGHNL oRFXNODUD \DUGÕP HWPHNWL$QFDN \ÕOÕQGD %LUOHúPLú 0LOOHWOHU VLVWHPLQH GDKLO HGLOHUHN VDGHFH DFLO \DUGÕPJHUHNWLUHQGXUXPODUODVÕQÕUOÕNDOPD\ÕSWPGQ\DGDNLX]XQYDGHOL NDONÕQPD oDOÕúPDODUÕQD NDWNÕGD EXOXQPDVÕQD NDUDU YHULOGL 2Q \ÕOGDQ ID]OD ELU VUH oRFXN VD÷OÕ÷Õ NRQXODUÕ ]HULQGH oDOÕúÕOGÕNWDQ VRQUD
¶GH81,&()¶LQJ|UHYOHULQGH|QHPOLELUJHOLúPHROGXYHH÷LWLPGH
81,&()¶LQX÷UDúDODQÕLoLQHDOÕQGÕ.
81,&()oRFXNODUÕQLKWL\DFÕRODQEDNÕPYHX\DUÕPÕQVD÷ODQPDVÕQD
\DUGÕPFÕ ROPDNWD RQODUÕQ FLQVL\HW D\UÕPÕ \DSPDGDQ H÷LWLOPHOHUL NRQXVXQGDDLOHOHUL|]HQGLUPHNWHYHúLGGHWV|PUWDFL]YHD\UÕPFÕOÕNWDQ
X]DNYHJYHQOLELU\DúDPVUGUHELOPHOHULDPDFÕ\ODoDOÕúPDODU\DSPDNWDGÕU%LUOHúPLú0LOOHWOHU\ÕOÕLoLQEHOLUOHGL÷LKHGHÀHUoHUoHYHVLQGHEHú\ÕOOÕNG|QHPOHULoLQ|QFHOLNOLNRQXODUEHOLUOH\HUHNRNRQXGD
SURJUDPODU KD]ÕUODU %WQ oRFXNODUÕQ EHGHQVHO ]LKLQVHO YH VRV\DO
EDNÕPGDQPPNQRODQHQVWVHYL\H\HHULúHFHNúHNLOGHJHOLúHELOPHOHULLoLQJHUHNHQKDNODUÕQÕEHOLUOH\HQ%LUOHúPLú0LOOHWOHUdRFXN+DNODUÕ
6|]OHúPHVL81,&()¶LQoDOÕúPDODUÕQÕQWHPHOLQLROXúWXUXU6|]NRQXVX6|]OHúPHQLQPDGGHVLQHJ|UH
D7DUDIGHYOHWOHUoRFX÷XQHNRQRPLNV|PU\HYHKHUWUOWHKOLNHOLLúWH\DGDH÷LWLPLQH]DUDUYHUHFHN\DGDVD÷OÕ÷ÕYH\DEHGHQVHO]LKLQVHOUXKVDODKODNVDO\DGDWRSOXPVDOJHOLúPHVLLoLQ]DUDUOÕRODELOHFHN
QLWHOLNWHoDOÕúWÕUÕOPDVÕQDNDUúÕNRUXQPDKDNNÕQÕNDEXOHGHUOHU
E7DUDIGHYOHWOHUEXPDGGHQLQX\JXODPD\DNRQXOPDVÕQÕVD÷ODPDN
LoLQ \DVDO LGDUL WRSOXPVDO YH H÷LWVHO KHU |QOHPL DOÕUODU %X |QOHPOHU
úXQODUGÕU
x øúHNDEXOLoLQELU\DGDELUGHQoRNDVJDUL\DúVÕQÕUÕWHVSLWHGHUOHU
x dDOÕúPDQÕQVDDWRODUDNVUHVLYHNRúXOODUÕQDLOLúNLQX\JXQG]HQOHPHOHUL\DSDUODU
x BuPDGGHQLQHWNLOLELoLPGHX\JXODQPDVÕQÕVD÷ODPDNLoLQFH]D
YH\DEDúNDX\JXQ\DSWÕUÕPODU|QJ|UUOHU
81,&() ³7DULKoH´ KWWSZZZXQLFHIWXUNRUJLQGH[SKS"S XQLFHIQHGLUVXE WDULKFH(ULúLPWDULKL
81,&()
81,&()
626<$/*h9(1/ø.'(5*ø6ø‡
8OXVODUDUDVÕdDOÕúPDgUJW,/2
%LUOHúPLú0LOOHWOHULQELULKWLVDVNXUXOXúXRODQ8OXVODUDUDVÕdDOÕúPD
gUJW VRV\DO DGDOHW YH XOXVODUDUDVÕ oDOÕúPD KDNODUÕQÕQ L\LOHúWLULOPHVL
DPDFÕ\OD \ÕOÕQGD &HQHYUH¶GH NXUXOPXúWXU gUJW V|]OHúPH YH
WDYVL\HNDUDUODUÕ\ROX\ODoDOÕúPDKD\DWÕQDLOLúNLQWHPHOKDNODU|UJWOHQPH|]JUO÷WRSOXSD]DUOÕN]RUODoDOÕúPDQÕQHQJHOOHQPHVLIÕUVDW
YHPXDPHOHHúLWOL÷LJLELNRQXODUGDHYUHQVHOVWDQGDUWODUROXúWXUXU
dRFXNLúoLOL÷LLOHPFDGHOH,/2¶QXQHQoRN|QHPYHUGL÷LNRQXODUÕQEDúÕQGDJHOPHNWHGLUgUJWQNRQXLOHLOJLOLWHPHOEHOJHOHULoRFXN
LúoLOL÷LQLQHWNLOLELoLPGHRUWDGDQNDOGÕUÕOPDVÕQÕ|QJ|UHQWDULKYH
VD\ÕOÕ$VJDUL<Dú6|]OHúPHVLYHWDULKLQGHNDEXOHGLOHQVD\ÕOÕdRFXNøúoLOL÷LQLQ(Q.|W%LoLPOHULQLQgQOHQPHVL6|]OHúPHVLGLU
gUJWEXQODUÕQGÕúÕQGDVD\ÕOÕV|]OHúPH\LWDPDPOD\ÕFÕQLWHOLNWH³(Q
.|W%LoLPOHUGHNLdRFXNøúoLOL÷LQLQ<DVDNODQPDVÕYH2UWDGDQ.DOGÕUÕOPDVÕLoLQ$FLO(\OHPHøOLúNLQ7DYVL\H.DUDUÕ´QÕ\D\ÕQODPÕúWÕU
8OXVODUDUDVÕdDOÕúPDgUJWNRQXLOHLOJLOLXOXVODUDUDVÕKXNXNXQELU
SDUoDVÕRODUDNNDEXOHGLOHQEXWHPHOEHOJHOHULQ\DQÕVÕUDdRFXNøúoLOL÷LQLQ6RQD(UGLULOPHVL8OXVODUDUDVÕ3URJUDPÕ,3(&\ROX\ODGDoRFXNLúoLOL÷LLOHPFDGHOHHWPHNWHGLU3URJUDPÕQX]XQYDGHOLDVÕOKHGH¿oRFXN
LúoLOL÷LQLRUWDGDQNDOGÕUPDNLNHQNÕVDYHRUWDYDGHOLKHGHÀHULoRFXNODUÕQ
NRUXQPDVÕ YH oDOÕúPD úDUWODUÕQÕQ L\LOHúWLULOPHVLGLU 9HUJL oDOÕúPDODUÕ
NDONÕQGÕUPD\DVDOUHIRUPIDUNÕQGDOÕN\DUDWPDYHVRV\DOPRELOL]DV\RQ
oRFXNODUÕQWHKOLNHOLLúOHUGHQNRUXQPDVÕoÕNDUÕOPDVÕYHUHKDELOLWDV\RQYH
oRFXNLúoLOHULQDLOHOHULLoLQDOWHUQDWLÀHU\DUDWÕOPDVÕIDDOL\HWOHULQLLoHULU
dRFXNLúoLOL÷LLOHPFDGHOHHWPHNLoLQONHGHNLNRQXLOHLOJLOLEWQ
NXUXPODUÕQLúELUOL÷LLoLQGHoDOÕúPDVÕJHUHNPHNWHGLU%XQXQLoLQXOXVDO
SODQYHVWUDWHMLROXúWXUXOPDOÕGÕU,/2,3(&EXSODQYHVWUDWHMLOHUHGHVWHNYHUPHN]HUHRUWD\DoÕNPÕúELUSURMHGLU,/2,3(&VWUDWHMLVLKNPHWOHULQoRFXNLúoLOL÷LLOHPFDGHOHGHNLSROLWLNLVWHNYHNDUDUOÕOÕNODUÕQÕ
LúoLLúYHUHQYHVLYLOWRSOXPNXUXOXúODUÕ\ODLúELUOL÷LLoLQGHVWG]H\HoÕNDUPDVÕQDNDWNÕGDEXOXQPDNRODUDN|]HWOHQHELOLU\ÕOÕQGDG]HQOHQHQNRQIHUDQVWD,/2+D]LUDQ¶Õ'Q\DdRFXNøúoLOL÷LLOH0FDGHOH
GünüRODUDNLODQHWPLúWLU
dRFXNøúoLOL÷LYHdRFXNøúoLOL÷LLOH0FDGHOH6WUDWHMLOHUL
$YUXSD.RQVH\L
0D\ÕV ¶GD NXUXODQ YH PHUNH]L 6WUD]ERXUJ¶GD EXOXQDQ$YUXSD.RQVH\LQHEXJQGHYOHW\HGLU.RQVH\EDúOÕFDKHGH¿QL³$YUXSDXOXVYHYDWDQGDúODUÕQÕQYDNDUÕQÕGHPRNUDVL\HLQVDQKDNODUÕQDYH
\DVDG]HQLQHVD\JÕ\ÕVD÷ODPDN\ROX\ODJYHQFHDOWÕQDDOPDN´RODUDN
WDQÕPODU.RQVH\oRFXNKDNODUÕX\XúWXUXFXED÷ÕPOÕOÕ÷ÕKRúJ|UV]OND]ÕQOÕNODUÕQNRUXQPDVÕEL\RHWLNYHJHQoOHUHGDKDJHQLúH÷LWLPIÕUVDWODUÕVD÷ODQPDVÕDODQODUÕQGD$YUXSDYDWDQGDúODUÕQÕQDUWDQND\JÕODUÕQD
FHYDSJHWLUPLúWLU
dRFXNLúoLOL÷LVRUXQX$YUXSD.RQVH\LQLQWHPHOEHOJHOHULQGHQRODQ
$YUXSD 6RV\DO ùDUWÕ¶QGD G]HQOHQPLúWLU $YUXSD 6RV\DO ùDUWÕ¶QÕQ PDGGHVL³dRFXNODUÕQYH*HQoOHULQ.RUXQPD+DNNÕ´EDúOÕ÷ÕDOWÕQGDoRFXN YH JHQo LúoLOHULQ oDOÕúPD NRúXOODUÕQÕ EHOLUOHPLúWLU %XQD J|UH \DúÕQDOWÕQGDNLoRFXNODUÕQLVWLKGDPÕQÕQ\DVDNROPDVÕYH\DúJUXEXQGDNLJHQoOHULQGHLú\HULQGHNRUXQPDVÕJHUHNPHNWHGLU5HYL]HHGLOPLúúDUWEXNRQXGDoRFXNYHJHQoLúoLOHULQGDKDGDOHKLQHRODELOHFHNELU
\DNODúÕPJ|VWHUHUHNoDOÕúPDVDDWOHULQLQVÕQÕUODQPDVÕQÕQ]RUXQOXROGX÷X
\DúWDYDQÕQÕ¶GDQ¶HoÕNDUPÕúoKDIWDRODQDVJDULFUHWOL\ÕOOÕNL]LQ
VUHVLQLGHG|UWKDIWD\DoÕNDUPÕúWÕU
%$%h\HVLhONHOHUGHdRFXNøúoLOL÷LQLQ0HYFXW'XUXPX
dRFXNLúoLOL÷LQLQJHOLúPLúOLNIDUNÕJ|VWHUPHNVL]LQGQ\DQÕQKHU\HULQGHGH÷LúLNELoLPOHUGHGHROVDYDUROGX÷XELOLQHQELUJHUoHNWLU%XQD
$%\HOHULGHGDKLOGLU$QFDND]JHOLúPLúONHOHULQDNVLQH$YUXSD¶QÕQ
JHOLúPLúONHOHULQGHoRFXNLúoLOL÷LLOHLOJLOLLVWDWLVWLNOHUYHUHVPLYHULOHU
EXOXQPDPDNWDGÕU
)LúHN(QVWLWVQQEXNRQXGD\DSWÕ÷ÕoDOÕúPDODUÕúÕ÷ÕQGD$%¶GH
oRFXN LúoLOL÷LQLQ WDUÕP DLOH LúoLOL÷L LQVDQ NDoDNoÕOÕ÷Õ YH VHNV LúoLOL÷L
RODUDNJ|UOG÷QV|\OH\HELOLUL]g]HOOLNOHHVNL'R÷X%ORNXONHOHULQLQ$%¶\HNDWÕOÕPÕQGDQVRQUD$YUXSD¶GDGHQJHOHULQVRV\DOSROLWLNDYH
$YUXSD.RQVH\LKWWSZZZDYUXSDNRQVH\LRUJWU(ULúLPWDULKL
)LúHN (QVWLWV \ÕOÕQGD NXUXODQ YH oDOÕúPDODUÕQÕ oDOÕúPD KD\DWÕQGDNL NDGÕQODU YH
oRFXNODUJLELULVNJUXSODUÕYHEXQODUÕQLúVD÷OÕ÷ÕYHJYHQOLNOHUL]HULQH\R÷XQODúWÕUDQELU
KNPHWGÕúÕNXUXOXúWXU
626<$/*h9(1/ø.'(5*ø6ø‡
LQVDQKDNODUÕDOH\KLQHER]XOGX÷XLIDGHHGLOHELOLU
%DúWDHVNL'R÷X%ORNXONHOHULROPDN]HUHNLPL$YUXSDONHOHULQGHoRFXNODUÕQVRNDNVDWÕFÕOÕ÷ÕDUDED\ÕNDPDD\DNNDEÕER\DFÕOÕ÷ÕYHGLOHQFLOLNJLELLúOHUGH]RUODoDOÕúWÕUÕOGÕ÷ÕGDELOLQPHNWHGLU%WQEXQODUÕQ
GÕúÕQGD oRFXNODU øWDO\D øUODQGD øVSDQ\D 3RORQ\D JLEL HNRQRPLVLQGH
WDUÕPDGD\DOÕIDDOL\HWOHULQ|QHPOL\HUWXWWX÷XONHOHUGHWDUÕPVHNW|UQGHFUHWVL]DLOHLúoLVLRODUDNoDOÕúWÕUÕOPDNWDGÕUøQJLOWHUH¶GHoDOÕúDQoRFXNODUÕQ\DNODúÕN¶VLQLQND\ÕWVÕ]oDOÕúWÕ÷ÕGDLIDGHHGLOPHNWHGLU.
&$%0HY]XDWÕ
$%7HPHO+DNODU%LOGLUJHVL
+D]LUDQ.|OQ=LUYHVL¶QGH$%¶QLQJHOGL÷LQRNWDGD%LUOLN
G]H\LQGHX\JXODQDQWHPHOKDNODUÕQELUELOGLUJHoHUoHYHVLQGHWRSODQPDVÕ JHUHNWL÷L RUWD\D NRQPXúWXU %X GR÷UXOWXGD \UWOHQ oDOÕúPDODU
QHWLFHVLQGH $UDOÕN WDULKOL 1LFH =LUYHVL¶QGH$% 7HPHO +DNODU
ùDUWÕLP]DODQPÕúWÕUùDUWELU\DQGDQ$%YDWDQGDúODUÕQÕQWHPHOKDNODUÕQÕ
G]HQOHUNHQGL÷HU\DQGDQGD$%¶QLQYDWDQGDúODUÕQDNDUúÕRODQVRUXPOXOX÷XQXG]HQOHPHNWHGLU
$%7HPHO+DNODUùDUWÕVD\JÕQOÕN|]JUONOHUHúLWOLNGD\DQÕúPD
YDWDQGDúKDNODUÕDGDOHWYHJHQHOKNPOHUEDúOÕNODUÕDOWÕQGDE|OPGHQ YH WRSODP PDGGHGHQ ROXúPDNWDGÕU ùDUWÕQ PDGGHVL oRFXN
KDNODUÕPDGGHVLLVHoRFXNLúoLOL÷LQLQ\DVDNODQPDVÕYHoDOÕúDQJHQoOHULQNRUXQPDVÕLOHLOJLOLGLU(úLWOLNEDúOÕ÷ÕDOWÕQGDNLPDGGH\HJ|UH
oRFXNODU NHQGL L\LOLNOHUL LoLQ RODQ NRUXQPD YH EDNÕP KDNNÕQD VDKLSWLU J|UúOHULQL VHUEHVWoH DoÕNOD\DELOLUOHU dRFXNODUÕ LOJLOHQGLUHQ EWQ
NDUDUODUGDoRFXNODUÕQPHQIDDWL|QFHOLNOLGúQFHROPDOÕGÕU+HUoRFXN
NHQGLPHQIDDWLQHD\NÕUÕROPDGÕ÷ÕVUHFHHEHYH\QL\OHG]HQOLRODUDNNLúLVHOYHGR÷UXGDQLOLúNLNXUPDKDNNÕQDVDKLSWLU
³'D\DQÕúPD´EDúOÕ÷ÕDOWÕQGDNLPDGGH\HJ|UHLVHoRFXNLúoLOL÷L\DVDNWÕUDVJDULoDOÕúPD\DúÕJHQoOHULoLQ|QJ|UOPúGDKDHOYHULúOL
NXUDOODUDKDOHOJHWLUPHPHNúDUWÕ\ODYHVÕQÕUOÕLVWLVQDODUGÕúÕQGD]RUXQOX
)LúHN (QVWLWV ³*HRJUDSKLF$WODV RI &KLOG /DERU$URXQG WKH :RUOG´ KWWS
ZZZ¿VHNRUJDWODVBLQGH[SKS(ULúLPWDULKL
dRFXNøúoLOL÷LYHdRFXNøúoLOL÷LLOH0FDGHOH6WUDWHMLOHUL
H÷LWLPLWDPDPODPD\DúÕQGDQNoNRODPD]$\UÕFDLúHDOÕQDQJHQoOHU
\DúODUÕQD X\JXQ oDOÕúPD NRúXOODUÕQD VDKLS ROPDOÕ YH JYHQOLNOHULQH
VD÷OÕNODUÕQDYH\D]LKLQVHO¿]LNVHODKODNLYH\DVRV\DOJHOLúLPOHULQH]DUDUYHUHFHNYH\DH÷LWLPOHULQLHQJHOOH\HFHNKHUWUOLúWHQYH\DHNRQRPLNV|PUGHQNRUXQPDOÕGÕU
7DULKYH(&6D\ÕOÕdDOÕúDQ*HQoOHULQøú\HULQGH
.RUXQPDVÕ+DNNÕQGD.RQVH\'LUHNWL¿
$YUXSD .RQVH\LQLQ WRSOXOXN Lú KXNXNXQD LOLúNLQ G]HQOHPHOHUL
NDSVD\DQGLUHNWLÀHULQGHQELULGLUWDULKYH(&VD\ÕOÕGLUHNWLIH
J|UH\HGHYOHWOHUDVJDULoDOÕúPD\DúÕQÕQ]RUXQOXH÷LWLPLoLQ|QJ|UOHQ
\DúÕQDOWÕQGDROPDPDVÕLoLQJHUHNOLWHGELUOHULDOPDNOD\NPOGUOHU
%XKNPOH$%¶GHoRFXNLúoLOL÷L\DVDNODQPÕúWÕU%|\OHFHDVJDULoDOÕúPD\DúÕRODUDNEHOLUOHQPLú\DúDUDVÕoDOÕúDQODUJHQoLúoLRODUDNWDQÕPODQPÕúYH\HGHYOHWOHULQJHQoLúoLOHULQLú\HULQGHNRUXQPDVÕ
YHVD÷OÕNOÕELULúRUWDPÕQGDoDOÕúDELOPHVLLoLQJHUHNOL|QOHPOHULDOPDVÕ
|QJ|UOPúWU
'LUHNWLIWHoRFXNODUÕQoDOÕúPD\DVD÷ÕQÕQX\JXODQDPD\DELOHFH÷LGXUXPODUGDEHOLUWLOPLúWLU%XQDJ|UHGLUHNWL¿QPDGGHVLQGH³NOWUHO
YHEHQ]HULIDDOL\HWOHU´RODUDNLIDGHHGLOHQNOWUHOVDQDWVDOVSRUWLIYH
UHNODPFÕOÕNIDDOL\HWOHULLOHKLoELUúHNLOGHoRFX÷XQJHOLúLPLQHVD÷OÕNYH
JYHQOL÷LQH]DUDUYHUPH\HFHNRNXODGHYDPÕQÕHQJHOOHPH\HFHN\HWNLOL
PDNDPODUFDRQD\ODQPÕúXOXVDOPHY]XDWLOHEHOLUOHQHQPHVOHNLUHKEHUOLNYH\DPHVOHNLH÷LWLPLQHNDWÕOÕPÕQÕVD÷OD\DFDNLúOHUGH\DúÕQGDEXOXQDQoRFXNODUKDIWDQÕQVÕQÕUOÕVDDWOHULQGHoDOÕúDELOLUOHU
$\UÕFD KD¿I LúOHULQ QH ROGX÷X WDQÕPODQDUDN JHQo LúoLOHULQ JYHQOLNOHULQLQ VD÷ODQPDVÕ LoLQ LúYHUHQOHULQ VRUXPOXOXNODUÕQÕQ GD oHUoHYHVL
oL]LOPLúWLU
*HQoLúoLOHULQLú\HULQGHNRUXQPDVÕLOHLOJLOLHQ|QHPOLNRQXODUGDQ
ELUL RODQ oDOÕúPD VDDWOHULQLQ VÕQÕUODQGÕUÕOPDVÕ GD V|] NRQXVX GLUHNWLIWHYXUJXODQDQNRQXODUGDQELULGLU*HQoOHULQoDOÕúPDVUHOHULoDOÕúPD
H÷LWLP YH\D LúEDúÕQGD H÷LWLPLú ELUOLNWH GLNNDWH DOÕQGÕ÷ÕQGD JQGH KDIWDGD VDDW X\JXODPD YH\D XOXVDO PHY]XDWOD \DVDNODQPDPÕú ROPDNúDUWÕ\ODRNXOG|QHPOHULQGHGHUVVDDWOHULGÕúÕQGDROPDN]HUHJQGH
KDIWDGDVDDWRODUDN|QJ|UOPúWU*QONoDOÕúPDVUHVLKLoELU
22
626<$/*h9(1/ø.'(5*ø6ø‡
KDOGHVDDWLDúPD\DFDNWÕU%XoDOÕúPDVUHVL\DúÕQGDNLoRFXNODULoLQ
VDDWHoÕNDUÕODELOLU2NXOXQNDSDOÕROGX÷XG|QHPOHUGHJQGHKDIWDGD
VDDWOLNoDOÕúPDoRFXNODU\DúÕQDXODúWÕ÷ÕQGDKDIWDGDVDDWHoÕNDUÕODELOLU(&VD\ÕOÕ.RQVH\'LUHNWL¿PDGGH
h\HGHYOHWOHUKHUVDDWOLN]DPDQGDoRFXNODUÕQDUDOÕNVÕ]VDDW
JHQoOHULQLVHDUDOÕNVÕ]VDDWGLQOHQPHOHULQLPPNQNÕODFDNWHGELUOHULDOPDN]RUXQGDGÕUJQON]DPDQVUHVLLoLQGHLVHKHPoRFXNODU
KHPGHJHQoOHULQNHVLQWLVL]LNLJQGLQOHQPHOHULLoLQJHUHNOLWHGELUOHU
DOÕQPDOÕGÕU =RUXQOX KDOOHUGH GLQOHQPH VUHOHUL D]DOWÕODELOVH GH KLoELU
GXUXPGDDUDOÕNVÕ]VDDWWHQGDKDD]RODPD](&VD\ÕOÕ.RQVH\
'LUHNWL¿PDGGH
8OXVDO PHY]XDWD J|UH WDP JQ |÷UHQLPH WDEL oRFXNODUÕQ oDOÕúPD
VUHVLGÕúÕQGDNDODQVHUEHVW]DPDQODUÕQÕQRODELOGL÷LQFHRNXOWDWLOLVUHVLLoLQGHNXOODQÕOPDVÕVD÷ODQDFDNWÕU(&VD\ÕOÕ.RQVH\'LUHNWL¿
PDGGH
h\H GHYOHWOHU JHQoOHULQ JQGH G|UW EXoXN VDDWL DúDQ oDOÕúPDODUÕQGDQVRQUDPPNQVHNHVLQWLVL]HQD]GDNLNDOÕNGLQOHQPHOHULQL
WHPLQLoLQJHUHNOL|QOHPOHULDODFDNODUGÕU(&VD\ÕOÕ.RQVH\'LUHNWL¿PDGGH
'$%¶GHdRFXNøúoLOL÷LLOH0FDGHOH6WUDWHMLOHUL
%LOLQGL÷LJLEL0DDVWULFKW$QWODúPDVÕ¶QÕL]OH\HQVUHoWH$%¶QLQVRV\DOER\XWXGD|QHPND]DQDUDN$YUXSDYDWDQGDúODUÕQÕQKDNODUÕGHPRNUDVLHúLWOLNDGDOHW|]JUONJLELNDYUDPODU|QHPND]DQPD\DEDúODPÕúWÕUg]HOOLNOHGH]DYDQWDMOÕJUXSODURODUDNWDQÕPODQDQoRFXNODUNDGÕQODU
|]UOOHUJLELNHVLPOHULoLQGDKDID]OD]HULQGHGXUXODQEXNDYUDPODU
$YUXSD7HPHO+DNODUùDUWÕLOHSHNLúWLULOPLúWLU$%¶QLQJHQLúOHPHVUHFLQGHRUWD\DoÕNDQ%LUOLN\HOHULDUDVÕQGDNLHNRQRPLNXoXUXP\DOQÕ]FD
\RNVXO$%ONHOHULGH÷LOWP\HONHOHULoLQVRV\DOGHQJHOHULER]PXúWXU%XGXUXPGDYDURODQPHY]XDWKNPOHUL\HWHUVL]NDOPÕúYH%LUOL÷L
EXNRQXODUGD\HQL|QOHPOHUDOPD\D\HQLVWUDWHMLOHUROXúWXUPD\D]RUODPÕúWÕU$%EXNRQXGDNLNDUDUOÕOÕ÷ÕQÕ$%$QD\DVDVÕ/L]ERQ$QWODúPDVÕ
JLELVUHoOHUGHGHYXUJXODPÕúWÕU$YUXSD¶GDNLVRV\DOGHQJHOHULQER]XOPDVÕYHHNRQRPLNSUREOHPOHULQRUWD\DoÕNPDVÕQGDQHQoRNHWNLOHQHQ
NHVLPOHUGHQ ELUL GH oRFXNODU ROPXú YH oRFXN LVWLVPDUÕ HNRQRPLN YH
dRFXNøúoLOL÷LYHdRFXNøúoLOL÷LLOH0FDGHOH6WUDWHMLOHUL
DKODNLRODUDNHQSUREOHPOLNRQXODUGDQELULKDOLQHJHOPLúWLU
7P EX ROXPVX] JHOLúPHOHULQ VRQXFX RODUDN $% .RPLV\RQX 7HPPX]WDULKLQGH³dRFXN+DNODUÕ.RQXVXQGD2UWDN$%6WUDWHMLVLQH'R÷UX´EDúOÕ÷ÕDOWÕQGDELUEHOJHLOH\HQLELUoRFXNKDNODUÕVWUDWHMLVL
KD]ÕUOÕ÷ÕQGDROGX÷XQXGX\XUGX$YUXSD.RQVH\L¶QHRQD\ODPDVÕYHX\JXODPD\DNR\PDVÕLoLQELUWDNÕPNÕVDYHX]XQYDGHOLo|]POHULoHUHQ
EHOJHGH$%¶QLQLQVDQKDNODUÕDODQÕQGDNLELULNLPLWHPHOKDNODUD\DVDO
YHVL\DVLED÷OÕOÕ÷ÕQoRFXNKDNODUÕQÕXOXVDOJQGHPHWDúÕPDNLoLQJHUHNOL
JFVD÷ODGÕ÷ÕYXUJXODQPÕúWÕU22.
dRFXNODUÕQGQ\DGDYH$YUXSD¶GDNLGXUXPXQXQJ|]|QQHVHULOGL÷LQHGHQE|\OHELUoDOÕúPDQÕQ\DSÕOGÕ÷ÕQÕQDoÕNODQGÕ÷ÕEHOJHGHoRFXN
KDNODUÕQÕ NRUXPDN LoLQ QHOHU \DSÕOPDVÕ JHUHNWL÷L LUGHOHQPLúWLU %XQD
J|UH.RPLV\RQXQX\JXODPDVÕ|QJ|UOHQEDúOÕNODUúXQODUGÕU:
x $%oDSÕQGDND\ÕSYHFLQVHOV|PU\HX÷UD\DQoRFXNODUODLOJLOL
oRFXNKDNODUÕWHOHIRQ\DUGÕPKDWWÕNXUXOPDVÕ
x dRFXN SRUQRJUD¿VLQLQ LQWHUQHW ]HULQGHQ \D\ÕOPDVÕ LOH PFDGHOHDPDFÕ\ODEDQNDODUYH¿QDQVDONXUXPODUODRUWDNoDOÕúPDODU
\DSPDN
x .DONÕQPDNWDRODQONHOHUGHNLoRFXNODUÕQ|QFHOLNOLLKWL\DoODUÕQD
FHYDS YHUPHN DPDFÕ\OD \ÕOÕQGD NDONÕQPDGD LúELUOL÷LQGH
oRFXNODU]HULQGHKDUHNHWSODQÕROXúWXUPDN
x \ÕOÕQGDQ LWLEDUHQ oRFXN KDNODUÕ ]HULQGH NDSVDPOÕ LVWDWLVWLNOHUROXúWXUPDNoRFXNKDNODUÕQÕQQLoLQKD\DWDJHoHPHGL÷L
]HULQGHJHQLúNDSVDPOÕDUDúWÕUPDODU\DSPDN
x <ÕOLoLQGHdRFXN+DNODUÕQDøOLúNLQ$YUXSD)RUXPXG]HQOHPHN
x dRFXNODUÕQNDUDUDOPDPHNDQL]PDODUÕQDNDWÕOÕPÕQÕVD÷ODPDN
22 hVWQGD÷(UKDQ³$YUXSDdRFXN+DNODUÕ(WUDIÕQGD%LUOHúL\RU´ZZZELDQHWRUJ
(ULúLPWDULKL
&RPPLVVLRQ RI WKH (XURSHDQ &RPPXQLWLHV ³7RZDUGV DQ (8 6WUDWHJ\
RQ WKH 5LJKWV RI WKH &KLOG´ KWWSHXUOH[HXURSDHX/H[8UL6HUY/H[8UL6HUY
GR"XUL &20),1(13')(ULúLPWDULKL
626<$/*h9(1/ø.'(5*ø6ø‡
6WUDWHMLEHOJHVLQGH|QJ|UOG÷]HUH1LVDQWDULKLQGH$YUXSD3DUODPHQWRVX¶QGDoRFXNKDNODUÕQÕNRQXDODQELUNRQIHUDQVG]HQOHQGL%XNRQIHUDQVWDNRQXQXQ|QHPLYXUJXODQDUDN\HONHGHYDU
RODQoRFXNRPEXGVPDQODUÕQÕQYHGL÷HUONHOHUGHQGHEXNRQXGDDWDQDFDN WHPVLOFLOHULQ81,&()¶LQYHVLYLOWRSOXP|UJWOHULQLQNDWÕOÕPÕ\OD
oRFXNKDNODUÕNRQXVXQGDGDLPLELUIRUXPROXúWXUXOPDVÕJHUHNOLOL÷LQLQ
DOWÕoL]LOGL%XQXQGÕúÕQGDoRFXNODUÕV|PUHQVXooHWHOHULLOHPFDGHOH
HGHELOPHN LoLQ$YUXSD 3ROLV 2¿VL (85232/ LOH LúELUOL÷L \DSÕODFD÷ÕGDLIDGHHGLOGL%XoDOÕúPDODULoLQ$%¶QLQNDGÕQYHoRFXNKDNODUÕQÕNRUXQPDVÕLoLQROXúWXUXODQ'$3+1(SURJUDPÕoHUoHYHVLQGHoRFXN
KDNODUÕQÕQNRUXQPDVÕLoLQPLO\RQ(XUROXNELUEWoHQLQD\UÕOGÕ÷ÕGD
kaydedildi.
6|]NRQXVXoRFXNKDNODUÕNRQIHUDQVÕQGDQVRQUDoRFXNKDNODUÕNRQXVXQGDoDOÕúPDODU\DSPDN]HUH$YUXSDG]H\LQGH|UJWOHQHQELUoRN
VLYLOWRSOXPNXUXOXúXQXQROXúWXUGX÷X$%dRFXN+DNODUÕ6WUDWHMLVL(\OHP*UXEX$%¶QLQ\HQLoRFXNKDNODUÕVWUDWHMLVLQLGHVWHNOHGL÷LQLELOGLUHQELUELOGLUL\D\ÕQODGÕ*UXSEXELOGLULLOH$YUXSD3DUODPHQWRVXQX
x dRFXNKDNODUÕQÕQHVDV|QFHOLNOLNRQXROGX÷X
x dRFXNODUÕQ NDUDU DOPD VUHoOHULQH NDWÕOÕPÕQÕQ VD÷ODQPDVÕQÕQ
JHUHNOLOL÷L
x $%¶QLQNRQXLOHLOJLOL\HWHUOLND\QDNWHPLQHWPHVL
x $YUXSD.RPLV\RQXQXQEXNRQXGDNLWDDKKGQ\HULQHJHWLULS
JHWLUPHVLLoLQ$YUXSD3DUODPHQWRVXQXQJ|]OHPFLYHGHQHWOH\LFL
ELUUROR\QDPDVÕJHUHNOLOL÷L
JLELKXVXVODUGDJYHQFHYHUPH\HoD÷ÕUGÕ
%XQODUÕQGÕúÕQGDoRFXNLúoLOL÷LQHNDUúÕELOLQoOHQGLUPHNDPSDQ\DODUÕ G]HQOH\HQ oRFXN HPH÷LQL V|PUHQ LúYHUHQOHULQ D÷ÕU ELoLPOHUGH
FH]DODQGÕUÕOPDVÕJHUHNWL÷LQLVDYXQDQWNHWLFLOHULoRFXNHPH÷LLOHUHWLOPLúUQOHULER\NRWHWPH\HoD÷ÕUDQ\DGDoDOÕúDQoRFXNODUÕH÷LWLPH
$%+DEHUFRP³$%dRFXN+DNODUÕQDgQHP9HUHFHN´KWWSZZZDEKDEHUFRP
KDEHUSKS"LG (ULúLPWDULKL
(3+$ ³$ 1HZ 1*2$FWLRQ *URXS RQ WKH (8 &KLOG 5LJKWV 6WUDWHJ\´ KWWS
ZZZHSKDRUJD(ULúLPWDULKL
dRFXNøúoLOL÷LYHdRFXNøúoLOL÷LLOH0FDGHOH6WUDWHMLOHUL
\|QOHQGLUPHNRQXODUÕQGDoDOÕúPDODU\DSDQELUoRNVLYLOJLULúLPGH$YUXSDVÕQÕUODUÕLoLQGHIDDOL\HWJ|VWHUPHNWHGLU
%WQEXNDPSDQ\DODUHOHúWLULOHUYH\|QOHQGLUPHOHULQ\DQÕVÕUD$%
NXUXPODUÕQÕQVRQ\ÕOODUGDoRFXNKDNODUÕQÕVDYXQPDNYHoRFXNLúoLOL÷LQL
|QOHPHNDGÕQD\DSWÕ÷ÕoDOÕúPDODUNRQXQXQ|QHPLQLQ\HWHULQFHDQODúÕOGÕ÷ÕDQODPÕQDJHOPHNWHGLU
,,,7h5.ø<(¶'(d2&8.øùdø/øöød2&8.øùdø/øöø
ø/(0h&$'(/(9(ø/(7øùø0675$7(-ø/(5ø
$hONHPL]GHdRFXNøúoLOL÷LQLQ0HYFXW'XUXPX
7UNL\H¶GH oRFXN LúJFQQ NXOODQÕPÕQD WDULKVHO DoÕGDQ EDNÕOGÕ÷ÕQGDLON|UQHNOHULQLQ2VPDQOÕøPSDUDWRUOX÷XG|QHPLQGH$KLNXUXPODUÕQGDNDUúÕPÕ]DoÕNWÕ÷ÕJ|UOPHNWHGLUdDOÕúDQODUoÕUDNNDOIDXVWDKL\HUDUúLVLLoLQGHEDEDHYODWLQIRUPHOLOLúNLVLLOHLGDUHKH\HWLQLQGHQHWLPYH
J|]HWLPLDOWÕQGDoDOÕúÕ\RUODUGÕ$KL]DYL\HOHULQGHoÕUDNDKODNYHID]LOHW
H÷LWLPLQHGHWDELWXWXOXUGX+HUoÕUDNPXWODNDRNXPD\D]PD|÷UHQLUGL
+HUXVWDGDoÕUD÷ÕQDKODNÕQGDQVRUXPOXLGL267DUÕPGDDLOHWHPHOOLLúOHUGHoDOÕúDQoRFXNODU2VPDQOÕøPSDUDWRUOX÷X¶QGDVDQD\LOHúPHG|QHPLQH
JHoLúOHELUOLNWHVDQD\LYHKL]PHWVHNW|UQHND\PÕúWÕU
&XPKXUL\HW G|QHPLQH JHOLQGL÷LQGH LVH oRFXN LúoLOL÷LQH PHVOHNL
WHNQLNH÷LWLPLQELUSDUoDVÕRODUDNEDNÕOPÕúYHEXDODQGD\DVDOG]HQOHPHOHU\DSÕODUDNRNXOYHoHYUHLOLúNLOHULQH|QHPYHULOPLúYHE|OJHOHULQ
H÷LWLPLKWL\DoODUՁ]HULQGHGXUXOPXúWXU
7UNL\H¶GHNLoRFXNLúoLOL÷LQLQQHGXUXPGDROGX÷XQXWHVSLWHWPHN
DPDFÕ\OD'HYOHWøVWDWLVWLN(QVWLWVgQFHNL'ø(úLPGLNLDGÕ\OD7hø.
WDUDIÕQGDQYHVRQXQFXVXGD\ÕOÕQGDROPDN]HUHdRFXN øúJF$QNHWOHUL \DSÕOPÕúWÕU %X DQNHWOHU ,/2 LOH7hø. DUDVÕQGD
LP]DODQDQSURMHOHUoHUoHYHVLQGHJHUoHNOHúWLULOPLúWLUdRFXNøúJF$QNHWOHULQLQLONL(NLPdRFXNøúoLOL÷LQLQ6RQD(UGLULOPHVL8OXVODUDUDVÕ3URJUDPÕ,/2,3(&LNLQFLVL(NLPdRFXNøúoLOL÷LQLQø]OHQPHVLYHøVWDWLVWLNVHO%LOJL3URJUDPÕ6,032&\ÕOÕQGD\DSÕODQ
26 d6*%dDOÕúDQdRFXNODU%|OP 7UNL\H¶GHdRFXNøúoLOL÷L6RUXQ%L]LP$QNDUD
V
26
626<$/*h9(1/ø.'(5*ø6ø‡
oQFVLVH\LQH,/2,3(&3URMHVLNDSVDPÕQGD\DSÕOPÕúWÕU.
\ÕOÕdRFXNøúJF$QNHWL¶QLQVRQXoODUÕQDJ|UHONHPL]GHoRFXNLúJFQQWHPHOJ|VWHUJHOHULú|\OHGLU
7DEOR7UNL\H¶GHdRFXNøúoLOL÷L
.D\QDN7hø.
\Dú JUXEXQGD EXOXQDQ PLO\RQ ELQ oRFXNWDQ ¶X
HNRQRPLNELULúWHoDOÕúPDNWDELUEDúNDLIDGH\OHLVWLKGDPHGLOPHNWHGLU
ELQ NLúL 7UNL\H JHQHOLQGH \Dú JUXEXQGD LVWLKGDP HGLOHQ
oRFXNODUÕQ¶VLNHQWVHO¶NÕUVDO\HUOHUGH\DúDPDNWDGÕUøVWLKGDPHGLOHQoRFXNODUÕQ¶VÕQÕHUNHN¶QNÕ]oRFXNODUÕROXúWXUPDNWDGÕU
dDOÕúDQoRFXNODUÕQ¶LELURNXODGHYDPHGHUNHQ¶L|÷UHQLPLQHGHYDPHWPHPHNWHGLU2NXODGHYDPHGHQ\DúJUXEXQGDNL
oRFXNODUÕQ¶VLHNRQRPLNELULúWHoDOÕúÕUNHQRNXODGHYDPHWPH\HQ
oRFXNODUÕQ¶oDOÕúPDNWDGÕU.
7hø.³dRFXNøúJF$QNHWL+DNNÕQGD*HQHO$oÕNODPD´KWWSZZZGLHJRYWU
785.,6+621,67,6*8&8JQKWP(ULúLPWDULKL
7hø.³dRFXNøúJF$UDúWÕUPDVÕ´KWWSZZZWXLNJRYWU3UH+DEHU%XOWHQOHULGR"LG (ULúLPWDULKL
dRFXNøúoLOL÷LYHdRFXNøúoLOL÷LLOH0FDGHOH6WUDWHMLOHUL
7DEORQXQ JHQHOLQHEDNÕOGÕ÷ÕQGDoRFXNLVWLKGDPRUDQÕQGDVLVWHPOL
ELUGúúJ|UOPHNWHGLU(NLPDQNHWLQGHRODQRUDQ(NLP
DQNHWLQGH¶HDQNHWLQGHLVH¶DJHULOHPLúWLU%XQGD]RUXQOXH÷LWLPVUHVLQLQ\ÕOGDQ\ÕODoÕNPDVÕYH,/2,3(&SURMHOHULQLQEDúDUÕOÕROPDVÕQÕQ\DQÕVÕUDEXSURMHOHULQVRQXFXQGDWRSOXPGD
J|UOHQELOLQoOHQPHVLQLQGHNDWNÕVÕYDUGÕU
dRFXNLVWLKGDPÕQÕQVHNW|UOHUHJ|UHGD÷ÕOÕPÕQDEDNÕODFDNROXUVD
dL]HOJHdRFXNøúJF$UDúWÕUPDVÕ
.D\QDN7hø.
dDOÕúDQoRFXNODUÕQ¶XWDUÕPELQNLúL¶LWDUÕPGÕúÕ
VHNW|UGHELQNLúLIDDOL\HWJ|VWHULUNHQ¶FUHWOLYH\D\HYPL\HOL¶VLNHQGLKHVDEÕQDYH\DLúYHUHQ¶LFUHWVL]DLOHLúoLVL
RODUDNoDOÕúPDNWDGÕU
\DúJUXEXQGDNLoRFXNODUÕQ¶XHNRQRPLNLúOHUGHoDOÕúÕUNHQ¶LHYLúOHULQGHoDOÕúPDNWD¶LLVHKLoELULúWHoDOÕúPDPDNWDGÕU (Y LúOHULQGH DLOHVLQH \DUGÕPFÕ ROGX÷XQX LIDGH HGHQ PLO\RQ ELQoRFX÷XQ¶VLQLNÕ]oRFXNODUÕROXúWXUPDNWDGÕUPLO\RQ
ELQ NLúL 2NXOD GHYDP HGHQ oRFXNODUÕQ ¶L HY LúOHULQH \DUGÕPFÕ
ROXUNHQRNXODGHYDPHWPH\HQoRFXNODUÕQ¶HYLúOHULQH\DUGÕPFÕ
ROPDNWDGÕU
626<$/*h9(1/ø.'(5*ø6ø‡
hONHPL]GH oRFXN LúoLOL÷LQLQ HQ N|W ELoLPOHUL VRNDNWD oDOÕúPD
NoNYHRUWD|OoHNOLLúOHWPHOHUGHD÷ÕUYHWHKOLNHOLLúOHUGHoDOÕúPDDLOH
LúOHULGÕúÕQGDFUHWNDUúÕOÕ÷ÕJH]LFLYHJHoLFLWDUÕPLúOHULQGHoDOÕúPDRODUDNRUWD\DoÕNPDNWDGÕU.
1LVDQ WDULKOL ³7UNL\H¶QLQ $% 0NWHVHEDWÕQD 8\XP
3URJUDPÕ´QGDGDWDUÕPGDDLOHLúOHULGÕúÕQGDoRFXNLúoLOL÷LQLQ|QOHQPHVLQH\|QHOLN|QOHPOHUDOÕQDFD÷ÕWDDKKWHGLOPHNWHGLU.
%7UN0HY]XDWÕQGDdRFXNøúoLOL÷L
$QD\DVD
$QD\DVDGDJHQHOELUG]HQOHPH\DSÕOPÕúROXSWP\DVDODUND\QD÷ÕQÕ$QD\DVD¶GDQDOPDNWDGÕU7&$QD\DVDVÕ¶QÕQPDGGHVLQHJ|UH
NLPVH \DúÕQD FLQVL\HWLQH YH JFQH X\PD\DQ LúOHUGH oDOÕúWÕUÕODPD]
.oNOHU YH NDGÕQODU LOH EHGHQL YH UXKL \HWHUVL]OL÷L RODQODU oDOÕúPD
úDUWODUÕEDNÕPÕQGDQ|]HORODUDNNRUXQXUODU
6D\ÕOÕøú.DQXQX
øúYHUHQOHULOHELULúV|]OHúPHVLQHGD\DQDUDNoDOÕúWÕUÕODQLúoLOHULQoDOÕúPDúDUWODUÕYHoDOÕúPDRUWDPÕQDLOLúNLQKDNYHVRUXPOXOXNODUÕQÕG]HQOHPH\LDPDoOD\DQVD\ÕOÕøú.DQXQX¶QXQPDGGHVLQHJ|UH
x 2QEHú \DúÕQÕ GROGXUPDPÕú oRFXNODUÕQ oDOÕúWÕUÕOPDVÕ \DVDNWÕU
$QFDN \DúÕQÕ GROGXUPXú YH LON|÷UHWLPL WDPDPODPÕú RODQ
oRFXNODUEHGHQVHO]LKLQVHOYHDKODNLJHOLúPHOHULQHYHH÷LWLPH
GHYDPHGHQOHULQRNXOODUDGHYDPÕQDHQJHOROPD\DFDNKD¿ILúOHUGHoDOÕúWÕUÕODELOLUOHU
x 2QVHNL]\DúÕQÕGROGXUPDPÕúoRFXNYHJHQoLúoLOHUEDNÕPÕQGDQ
\DVDNRODQLúOHULOHRQEHú\DúÕQÕWDPDPODPÕúDQFDNRQVHNL]\DúÕQÕWDPDPODPDPÕúJHQoLúoLOHULQoDOÕúPDVÕQDL]LQYHULOHFHNLúOHURQG|UW\DúÕQÕELWLUPLúYHLON|÷UHWLPLQLWDPDPODPÕúoRFXNODUÕQoDOÕúWÕUÕODELOHFHNOHULKD¿ILúOHUYHoDOÕúPDNRúXOODUÕd6*%
WDUDIÕQGDQDOWÕD\LoLQGHoÕNDUÕODFDNELU\|QHWPHOLNOHEHOLUOHQLU
d6*%dDOÕúDQdRFXNODU%|OPV
$%*HQHO6HNUHWHUOL÷L³$%0NWHVHEDWÕQD8\XP3URJUDPÕ´KWWSZZZDEJV
JRYWULQGH[SKS"S O (ULúLPWDULKL
dRFXNøúoLOL÷LYHdRFXNøúoLOL÷LLOH0FDGHOH6WUDWHMLOHUL
x 7HPHOH÷LWLPLWDPDPODPÕúYHRNXODJLWPH\HQoRFXNODUÕQoDOÕúPDVDDWOHULJQGH\HGLYHKDIWDGDRWX]EHúVDDWWHQID]ODRODPD]
$QFDNRQEHú\DúÕQÕWDPDPODPÕúoRFXNODULoLQEXVUHJQGH
VHNL]KDIWDGDNÕUNVDDWHNDGDUDUWWÕUÕODELOLU
x 2NXODGHYDPHGHQoRFXNODUÕQH÷LWLPG|QHPLQGHNLoDOÕúPDVUHOHULH÷LWLPVDDWOHULGÕúÕQGDROPDN]HUHHQID]ODJQGHLNL
VDDWYHKDIWDGDRQVDDWRODELOLU2NXOXQNDSDOÕROGX÷XG|QHPGH
oDOÕúPDVUHOHUL\XNDUÕGD|QJ|UOHQVUHOHULDúDPD]
%XQXQGÕúÕQGD.DQXQGDRQVHNL]\DúÕQÕGROGXUPDPÕúLúoLOHULQ\HU
YHVXDOWÕQGDNLLúOHUGHoDOÕúWÕUÕOPDODUÕYHVDQD\L\HDLWLúOHUGHJHFHoDOÕúWÕUÕOPDODUÕ\DVDNODQPÕúWÕUVD\ÕOÕøú.DQXQXYHPDGGH
.DQXQ¶XQPDGGHVLQHJ|UHRQDOWÕ\DúÕQÕGROGXUPDPÕúJHQoLúoLOHUYHoRFXNODUD÷ÕUYHWHKOLNHOLLúOHUGHoDOÕúWÕUÕODPD]+DQJLLúOHULQD÷ÕU
YHWHKOLNHOLLúOHUGHQVD\ÕODFD÷ÕNDGÕQODUODRQDOWÕ\DúÕQÕGROGXUPXúIDNDW
RQVHNL]\DúÕQÕELWLUPHPLúJHQoLúoLOHULQKDQJLoHúLWD÷ÕUYHWHKOLNHOLLúOHUGH oDOÕúWÕUÕODELOHFHNOHUL 6D÷OÕN %DNDQOÕ÷ÕQÕQ J|Uú DOÕQDUDN d6*%
WDUDIÕQGDQKD]ÕUODQDFDNELU\|QHWPHOLNOHJ|VWHULOLU
$\UÕFDRQG|UW\DúÕQGDQRQVHNL]\DúÕQDNDGDURQVHNL]GDKLOoRFXN
YHJHQoLúoLOHULQLúHDOÕQPDODUÕQGDQ|QFHLú\HULKHNLPLLúVD÷OÕ÷ÕGLVSDQVHUOHULEXQODUÕQEXOXQPDGÕ÷Õ\HUOHUGHVÕUDVÕ\OD66.VD÷OÕNRFD÷Õ
KNPHWYH\DEHOHGL\HKHNLPOHULQHPXD\HQHHWWLULOHUHNLúLQQLWHOL÷LQH
YHúDUWODUÕQDJ|UHYFXW\DSÕODUÕQÕQGD\DQÕNOÕROGX÷XQXQUDSRUODEHOLUWLOPHVLYHRQVHNL]\DúÕQÕGROGXUXQFD\DNDGDUEXPXD\HQHQLQDOWÕD\GD
ELUWHNUDUODQPDVÕEWQEXUDSRUODUÕQLú\HULQGHVDNODQDUDNGHQHWLPOHU
VÕUDVÕQGD\HWNLOLPHPXUODUDJ|VWHULOPHVL]RUXQOXGXUVD\ÕOÕøú.DQXQXPDGGH
8PXPL+ÕI]ÕVVÕKKD.DQXQX
.DQXQ¶XQPDGGHVLQHJ|UHVDQD\L\HDLWLúOHUGH\DúÕQÕGROGXUPDPÕúHUNHNoRFXNODUODKHU\DúWDNLNDGÕQODUÕQJHFHoDOÕúWÕUÕOPDVÕHVDV
LWLEDUL\OH\DVDNWÕUPDGGH\HJ|UH\DúÕQGDQDúD÷ÕEWQoRFXNODUÕQIDEULNDYHLPDODWKDQHJLELKHUWUOVDQDWPHVVHVHOHUL\OHPDGHQLúOHULQGHDPHOHYHoÕUDNRODUDNLVWLKGDPÕ\DVDNODQPÕúWÕU2QDOWÕ\DúÕQGDQ
NoNLúoLOHUJQGHHQID]ODVHNL]VDDWoDOÕúWÕUÕODELOLU
626<$/*h9(1/ø.'(5*ø6ø‡
PDGGH\HJ|UHPDKDOOLEHOHGL\HOHUFHEDUNDEDUHGDQVVDORQODUÕNDKYHJD]LQRYHKDPDPODUGDRQVHNL]\DúÕQDOWÕQGDNLoRFXNODUÕQ
oDOÕúPDVÕ\DVDNWÕUPDGGH\HJ|UH\DúDUDVÕoRFXNODUÕQoDOÕúPDVÕ\DVDNRODQVD÷OÕ÷DD\NÕUÕYHWHKOLNHOLLúOHULQQHOHUGHQLEDUHWROGX÷X
øú.DQXQX¶QGDG]HQOHQHFHNWLU
0HVOHNL(÷LWLP.DQXQX
VD\ÕOÕ0HVOHNL(÷LWLP.DQXQXoÕUDNNDOIDYHXVWDODUÕQH÷LWLPL
LOHRNXOODUGDYHLúOHWPHOHUGH\DSÕODFDNPHVOHNLH÷LWLPLG]HQOHPHNWHGLU.DQXQ¶XQPDGGHVLQHJ|UHDGD\oÕUDNoÕUDN|÷UHQFLVWDWVQGH
ROXS|÷UHQFLOLNKDNODUÕQGDQ\DUDUODQÕUODU%XQODULú\HULQGHoDOÕúDQLúoL
VD\ÕVÕQDGDKLOHGLOPH]OHU
PDGGH\HJ|UHEX.DQXQNDSVDPÕQGDEXOXQDQLú\HUOHUL%DNDQOÕNoDWHVSLWHGLOHQLOOHUGHYHPHVOHNGDOODUÕQGD\DúÕQGDQJQDOPDPÕúRODQNLúLOHULoÕUDNOÕNV|]OHúPHVL\DSPDGDQoDOÕúWÕUDPD]ODU$QFDN
PHVOHNL YH WHNQLN H÷LWLP RNXO YH NXUXPODUÕQGDQ |UJQ H÷LWLP SURJUDPODUÕQGDQPH]XQRODQODUYHNDOIDOÕNEHOJHVLVDKLSOHULEXKNPQGÕúÕQGDGÕU.DQXQ¶XQPDGGHVLQHJ|UHLON|÷UHWLPLELWLUPLúRODQODUELU
PHVOH÷H KD]ÕUODQPDN DPDFÕ LOH oÕUDNOÕN G|QHPLQH NDGDU Lú\HUOHULQGH
DGD\oÕUDNRODUDNH÷LWLOHELOLUOHU
%XQODUÕQ GÕúÕQGD .DQXQGD oÕUDN RODELOPHQLQ úDUWODUÕ oÕUDNODUÕQ
FUHWOLL]LQOHULFUHWOHULoDOÕúWÕUPDVUHOHULVD÷OÕNPXD\HQHOHULVRV\DO
JYHQOLNOHULJLELúDUWODUGDKNPHED÷ODQPÕúWÕU
øON|÷UHWLPYH(÷LWLP.DQXQX
.DQXQ¶XQPDGGHVLQHJ|UHLON|÷UHWLPoD÷ÕQGDROXSGD]RUXQOX
WHPHO|÷UHWLPNÕVÕPODUÕQDGHYDPHWPH\HQOHULQUHVPLYH|]HOLú\HUOHULQGH YH\D KHU QH ELoLPGH ROXUVD ROVXQ oDOÕúWÕUPD\Õ JHUHNWLUHQ EDúND
\HUOHUGHFUHWOLYH\DFUHWVL]oDOÕúWÕUÕOPDODUÕ\DVDNWÕU
3ROLV9D]LIHYH6HODKL\HW.DQXQX
\DúÕQGDQNoNNDGÕQYHHUNHNOHULQJD]LQREDUNDIHúDQWDQYH
EXQDEHQ]HULoNLNXOODQÕODQ\HUOHULOHEDQ\RKDPDPYHSODMODUGDoDOÕúWÕUÕOPDODUÕ\DVDNWÕU
dRFXNøúoLOL÷LYHdRFXNøúoLOL÷LLOH0FDGHOH6WUDWHMLOHUL
%RUoODU.DQXQX
.DQXQ¶XQoDOÕúWÕUPDVUHOHULYH\DVDNODUÕEHOLUOH\HQPDGGHVLQHJ|UH\DúÕQDOWÕQGDNLOHULQJHFHVUHVLQGHYHKDIWDWDWLOLQGHoDOÕúWÕUÕOPDODUÕ\DVDNWÕU+L]PHW$NGLYHgUJWOHQPHEDúOÕNOÕPDGGHVLQGHLVH³%RUoODU.DQXQX¶QDJ|UHXVWDLOH\DVDOYDVLVLDUDVÕQGDoÕUDNOÕN
V|]OHúPHVL \DSÕOÕU 6|]OHúPHGH \DSÕODFDN Lú oÕUDNOÕN QHYL YH VUHVL
JQONoDOÕúPDVUHVLFUHWYHGL÷HU|GHPHOHULOHGHQHPHVUHVLEHOLUWLOLU´GHQPHNWHGLU
VD\ÕOÕ6RV\DO6LJRUWDODU.DQXQXYHVD\ÕOÕ6RV\DO
6LJRUWDODUYH*HQHO6D÷OÕN6LJRUWDVÕ.DQXQX
\DúÕQDOWÕQGDNLLúoLOHULQVLJRUWDQÕQEWQGDOODUÕQDLOLúNLQSULP
FUHWLNHVLOPHNWHGLU$QFDN\DúÕQGDQ|QFHJHoPLúEXOXQDQVUHOHU
VLJRUWDOÕOÕNVUHVLQLQKHVDEÕQGDGLNNDWHDOÕQPDPDNWDGÕU
6HQGLNDODU.DQXQX
6HQGLNDODU.DQXQX¶QXQ³6HQGLNDO+DNODU´EDúOÕNOÕPDGGHVLQH
J|UH\DúÕQÕGROGXUPXúYH6HQGLNDODU.DQXQX¶QDJ|UHLúoLVD\ÕODQODU
VHQGLND \HVL RODELOLUOHU \DúÕQÕ GROGXUPDPÕú RODQODUÕQ \HOL÷L LVH
NDQXQLWHPVLOFLOHULQLQ\D]ÕOÕL]QLQHED÷OÕGÕU
hONHPL]GHLVWLKGDPGDoRFXNODUDLOLúNLQPHY]XDWNRQXLOHLOJLOL$%
'LUHNWLÀHULYHøVWLKGDPD.DEXOGH$VJDUL<DúDøOLúNLQVD\ÕOÕ.|W
ùDUWODUGDNLdRFXNøúoLOL÷LQLQ<DVDNODQPDVÕYH2UWDGDQ.DOGÕUÕOPDVÕQD
LOLúNLQVD\ÕOÕ,/2V|]OHúPHVLLOHX\XPOXQLWHOLNWHGLU.
&dRFXNøúoLOL÷LQLgQOHPH.RQXVXQGDNLdDOÕúPDODU
,/2,3(&3URMHOHUL
.XUXOXúXQGDQEHULoRFXNLúoLOL÷LQL|QHPOLELUNRQXRODUDNHOHDODQ
,/2\ÕOODUÕQGDQLWLEDUHQ³dRFXNøúoLOL÷LQLQ6RQD(UGLULOPHVL8OXVDO3URJUDPÕ´QÕEDúODWPÕúWÕU3URJUDPDNDWÕODQONHOHUGHNLoDOÕúDQ oRFXNODUÕQ NRUXQPDVÕ DPDFÕ\OD JHUoHNOHúWLULOHQ XOXVDO G]H\GHNL
oDOÕúPDODUNDPXJ|QOONXUXOXúODUYHLOJLOLNLOLWJUXSODULúoLVHQGLND 7ø6.6RV\DO3ROLWLNDYHøVWLKGDP%DúOÕNOÕ$%0NWHVHEDWÕYH7UNL\H$QNDUD
V
626<$/*h9(1/ø.'(5*ø6ø‡
ODUÕLúPIHWWLúOHULLúYHUHQ|UJWOHULH÷LWLFLOHUEDVÕQDLOHOHUoRFXNODU
YHGL÷HUOHULWDUDIÕQGDQ\UWOPHNWHGLU.
,/2¶\DJ|UH,3(&SURMHOHULNDSVDPÕQGDoRFXNLúoLOL÷LLOHHWNLQELU
PFDGHOH LoLQ XOXVDO ELU SODQ YH VWUDWHML ROXúWXUXOPDOÕGÕU %X SODQ YH
VWUDWHMLROXúWXUXOXUNHQ|QHPWDúÕ\DQNRQXODUúXQODUGÕU
x 7PXOXVDOH\OHPOHULoLQELUoHUoHYHoL]PHN
x 1LKDLDPDoOÕH\OHPSODQODPDVÕ\DSPDN
x +NPHWLúoLYHLúYHUHQNXUXOXúODUÕQDGúHQJ|UHYOHULEHOLUOH\HUHNHWNLQELULúE|OP\DSPDN
x 6LYLOWRSOXPNXUXOXúODUÕYHGL÷HUOHULQLQUROOHULQLEHOLUOHPHN
x =DPDQVÕQÕUOÕSURMHOHUJHOLúWLUPHN
x ø]OHPHYHGH÷HUOHQGLUPHLoLQSODQODPD\DSPDN
x Finansman.
<XNDUÕGDNL XQVXUODUÕ EDUÕQGÕUDQ ELU XOXVDO SODQ H÷LWLP GHVWH÷L YH
HNRQRPLNGHVWHNOHUOHELUOHúWLULOGL÷LQGHoRFXNLúoLOL÷LNRQXVXQGDHWNLQ
ELUPFDGHOH\DSÕODELOLU
$%¶\HNDWÕOÕPVUHFLQGHNL7UNL\H\ÕOÕQGDoRFXNLúoLOL÷LLOH
PFDGHOHDPDFÕ\OD,3(&SURJUDPÕQDNDWÕOPÕúYHSURJUDPNDSVDPÕQGDoHúLWOLSURMHOHULX\JXODPD\DNR\PXúWXU\ÕOODUÕDUDVÕQGD
SURJUDPÕQX\JXODQDELOPHVLLoLQ,/2LOH$%.RPLV\RQXDUDVÕQGD.DVÕP¶GHELUV|]OHúPHLP]DODQPÕúWÕU%XV|]OHúPH\HJ|UHSURJUDPÕQ¿QDQVPDQÕQÕ$YUXSD.RPLV\RQXVWOHQPLúWLU
\ÕOODUÕQÕNDSVD\DQELULQFLIDDOL\HWG|QHPLQGHVRUXQVHEHSOHUL\OHELUOLNWHGHULQOHPHVLQHLQFHOHQPLúSROLWLND\DSÕFÕODUÕQGX\DUOÕOÕNODUÕQÕQDUWWÕUÕODUDN|QFHOLNOLDODQODUÕQEHOLUOHQPHVLQH\|QHOLNoDOÕúPDODUWDPDPODQPÕúYHNRQXQXQHNRQRPLNYHVRV\DOSROLWLNDSURJUDP
YHEWoHOHULoLQGH\HUDOPDVÕVD÷ODQPÕúWÕU
G|QHPLoDOÕúPDODUÕELU|QFHNLIDDOL\HWG|QHPLQGHHGL-
,/2 ³,3(& 3URJUDPODUÕ´ KWWSZZZLORRUJSXEOLFWXUNLVKUHJLRQHXUSURDQNDUDSURJUDPPHLSHFKWP (ULúLPWDULKL
dRFXNøúoLOL÷LYHdRFXNøúoLOL÷LLOH0FDGHOH6WUDWHMLOHUL
QLOHQELOJLWHFUEHYHYHULOHU]HULQGHQJHOLúWLULOHUHNGHYDPHWPLúWLU
G|QHPLQGHNL oDOÕúPDODUÕQ GD\DQD÷Õ 'HYOHW øVWDWLVWLN
(QVWLWV7hø.WDUDIÕQGDQ\DSÕODQ³dRFXNøúJF$QNHWL´YHd6*%
øú7HIWLú.XUXOXPIHWWLúOHULQLQLOGH\UWW÷³(Q<NVHN5LVNH6DKLS6HNW|UOHU´DUDúWÕUPDVÕQDGD\DQGÕUÕOPÕúWÕU%XQODUÕQVRQXoODUÕGDKD
|QFHNLG|QHPOHUGHQHOGHHGLOHQELULNLPYHWHFUEH\OHELUOHúWLULOHUHNELU
VRQUDNLG|QHPHKD]ÕUOÕN\DSÕOPÕúWÕU
G|QHPLQGHQ VRQUD LVH oDOÕúPDODUÕQ NDSVDPÕ L\LFH JHQLúOHWLOPLúYHoRNVD\ÕGDNXUXPYHNXUXOXúD\D\ÕOPÕúWÕU%XQODUDLOHOHU
|÷UHWPHQOHULúYHUHQOHULúPIHWWLúOHULSROLV\HUHORWRULWHOHUKNPHWWHSROLWLNDROXúWXUDQODUYHVLYLOWRSOXPNXUXOXúODUÕGÕU%LUGL÷HUDPDoGD
GL÷HU %LUOHúPLú 0LOOHWOHU RUJDQODUÕ |]HOOLNOH 81,&() LOH LúELUOL÷LQL
JHOLúWLUPHNYHGDKDJHQLúNLWOHOHUHXODúPDNWÕU
dRFXNøúoLOL÷LQLQgQOHQPHVLLoLQ=DPDQD%D÷OÕ3ROLWLNDYH
3URJUDPdHUoHYHVL
,/2,3(&NDSVDPÕQGDLOJLOLWPNXUXPYHNXUXOXúODUÕQNDWNÕODUÕ\OD
KD]ÕUODQDQ ³dRFXN øúoLOL÷LQLQ gQOHQPHVL LoLQ =DPDQD %D÷OÕ 3ROLWLND
YH 3URJUDP dHUoHYHVL´ oRFXN LúoLOL÷L LOH PFDGHOHGH ELU \RO KDULWDVÕ
QLWHOL÷LQGHGLU
+D]ÕUODQDQSURJUDPoHUoHYHVLQHJ|UH|QFHOLNOH7UNL\H¶GHNLoRFXN
LúoLOL÷LQLQHQN|WELoLPOHULQLQQHOHUROGX÷XEHOLUOHQPLúWLU%HOLUOHQHQ
HQN|WELoLPOHUGHNLoRFXNLúoLOL÷LQLQEWQFONDWÕOÕPFÕoRNWDUDÀÕYH
WDNYLPOHQGLULOPLúONHQLQNDONÕQPDSODQODUÕQDHQWHJUH ELU SURJUDPOD
EHOLUOLVUHLoLQGH|QOHQPHVLKHGHÀHQPLúWLU.
3URJUDPdHUoHYHVLQLQLoHUGL÷LNRQXODUúXQODUGÕU
x dRFXNLúoLOL÷LQLQPHYFXWGXUXPX
x dRFXNLúoLOL÷LQLQWHPHOQHGHQOHUL
x dRFXNLúoLOL÷LLOHLOJLOLXOXVDOYHXOXVODUDUDVÕPHY]XDW
d6*%dDOÕúDQdRFXNODU%|OP³dRFXNøúoLOL÷LQLQgQOHQPHVLøoLQ=DPDQD%D÷OÕ3ROLWLNDYH3URJUDPdHUoHYHVL´KWWSZZZFVJEJRYWUFDOLVDQBFRFXNODUSURMHOHU]ES
]ESKWPO (ULúLPWDULKL
626<$/*h9(1/ø.'(5*ø6ø‡
x dRFXNLúoLOL÷LQLQHQN|WELoLPOHUL
x (QN|WELoLPOHUGHNLoRFXNLúoLOL÷LQL|QOHPH\H\|QHOLNVWUDWHMLOHUYHIDDOL\HWOHU
x 6RUXPOXNXUXOXúODUYHVRUXPOXOXNODUÕ
dDOÕúPDYH6RV\DO*YHQOLN%DNDQOÕ÷ÕdDOÕúDQdRFXNODU
%|OP7DUDIÕQGDQ<UWOHQ3URMHOHU
dDOÕúPDYH6RV\DO*YHQOLN%DNDQOÕ÷Õd6*%EQ\HVLQGHIDDOL\HW
J|VWHUHQdDOÕúDQdRFXNODU%|OPd6*%LOH%0.DONÕQPD3URJUDPÕ
WDUDIÕQGDQRUWDNODúD\UWOPHVL|QJ|UOHQ³.DGÕQYHdRFXNøúoLOHULQ
'XUXPODUÕQÕQ ø\LOHúWLULOPHVLQH<|QHOLN<DUGÕP 3URMHVL´ oHUoHYHVLQGH
\ÕOÕQGDNXUXOPXúWXU+D]LUDQWDULKLQGH7UNL\H¶QLQ,/2
,3(&SURJUDPÕQGD\HUDOPDVÕQÕQ|QJ|UOG÷DQODúPDQÕQLP]DODQPDVÕ ]HULQH SURJUDPOD LOJLOL J|UHYOHUL VWOHQPLú oDOÕúPDODUÕQÕ \DOQÕ]FD
EXDODQD\|QOHQGLUPLúWLU
%|OPQDPDFÕNÕVDG|QHPGHoDOÕúDQoRFXNODUÕQoDOÕúPDúDUWODUÕQÕQL\LOHúWLULOPHVLX]XQG|QHPGHLVH7UNL\H¶GHoRFXNLúoLOL÷LQLQRUWDGDQNDOGÕUÕOPDVÕGÕU
d6*% dDOÕúPD *HQHO 0GUO÷ dDOÕúDQ dRFXNODU %|OPQQ
\DUDUODQÕFÕNXUXOXúROGX÷X³7UNL\H¶GHdRFXNøúoLOL÷LQLQ(Q.|W%LoLPOHULQLQ 2UWDGDQ .DOGÕUÕOPDVÕ 3URMHVL´$% WDUDIÕQGDQ ¿QDQVH HGLOPLúYH,/27UNL\H7HPVLOFLOL÷LQLQWHNQLNGHVWH÷L\OH\UWOPúWU.
.DVÕPWDULKLQGHV|]OHúPHVLLP]DODQDQYHWRSODPLNL\ÕOVUHQ
EXSURMHQLQEWoHVLPLO\RQ$YURROXSVHoLOHQSLORWLOGHX\JXODQPÕúWÕU2UGX6LQRS9DQ(OD]Õ÷(U]XUXP.DVWDPRQXYHdDQNÕUÕ
3URMHQLQ X\JXODQGÕ÷Õ EX LOGH ³øO 3URMH .RRUGLQDV\RQ 2¿VOHULø3.2´NXUXOPXúWXU%XR¿VOHUoDOÕúDQoRFXNODUÕQSURMHR¿VOHULQH
GHYDP HGHELOHQOHULQH oHúLWOL H÷LWLP UHKDELOLWDV\RQ YH PDGGL \DUGÕP
GHVWH÷L VXQPXúODUGÕU %X PDGGL \DUGÕPODU H÷LWLP PDVUDÀDUÕQD GHVWHN
RODELOPHN DPDFÕ\OD |QON oDQWD NÕUWDVL\H PDO]HPHOHUL JLEL RNXO Hú\DODUÕYHRQODUÕQNLúLVHOEDNÕPODUÕLoLQJHUHNOLRODQPDO]HPHOHU]HULQH
d6*%dDOÕúDQdRFXNODU%|OP³dRFXN%|OPQFH<UWOHQ3URMHOHU´KWWS
ZZZFVJEJRYWUFDOLVDQBFRFXNODUSURMHOHUEROXPEROXPKWPO (ULúLPWDULKL
dRFXNøúoLOL÷LYHdRFXNøúoLOL÷LLOH0FDGHOH6WUDWHMLOHUL
\R÷XQODúPÕúWÕU
%XQODUÕQGÕúÕQGDH÷LWLPDPDoOÕWDNYL\HNXUVODUÕLOHVRV\DOYHNOWUHO\|QOHULQLJHOLúWLULOHFHNDNWLYLWHOHUGHJHUoHNOHúWLULOPLúWLU3URMHQLQHQ
WHPHODPDoODUÕQGDQELULRODQoRFXNODUÕQLú\DúDPÕQGDQRNXOD\|QOHQGLULOPHVLQLJHUoHNOHúWLUPHNLoLQRQODUÕQRNXODGHYDPOÕOÕNODUÕL]OHQPLúYH
EXQXQLoLQVHoLOHQRNXOODUGD³RNXOWDEDQOÕL]OHPHVLVWHPL´NXUXOPXútur.
dRFXNLúoLOL÷LVRUXQXQXQRUWDGDQNDOGÕUÕOPDVÕLoLQWHNELUNXUXPXQ
oDEDVÕ \HWHUOLROPD\DFD÷ÕQGDQSURMHLoLQVHoLOHQ\HGLLOGHYDOLOLNOHULQ
EDúNDQOÕ÷ÕQGDNDPXNXUXPYHNXUXOXúODUÕLOHVLYLOWRSOXPNXUXOXúODUÕQÕQNDWÕOÕPÕ\OD³øO(\OHP.RPLWHOHULø(.´NXUXOPXúWXU
3URMHLoLQVHoLOHQ\HGLLOGHDODQDUDúWÕUPDVÕ\DSÕOPÕúWÕU$UDúWÕUPD
NDSVDPÕQGD 7UNL\H øVWDWLVWLN .XUXPX WDUDIÕQGDQ |UQHNOHP VHoLOHQ
SURMH\HGDKLOLOLOoHEHOGHYHN|\GHWRSODPKDQH
LOHJ|UúPH\DSÕOPÕúWÕU%XDUDúWÕUPDLOHLúJFQGH\HUDODQ\Dú
JUXEXQGDNLoRFXNODUÕQoDOÕúPDKD\DWÕH÷LWLPVD÷OÕNVRUXQODUÕoRFXN
LúoLOL÷LQLQ VHEHS YH VRQXoODUÕ VRV\RHNRQRPLN SVLNRVRV\DO YH H÷LWLPVHONDUDNWHULVWLNOHULQHLOLúNLQELOJLOHUGHUOHQPLúWLU3URMHVRQXKHGH¿ oRFXN ROPDVÕQD UD÷PHQ IDDOL\HWOHU NDSVDPÕQGD oDOÕúDQ
YH\DoDOÕúPDULVNLEXOXQDQoRFX÷DXODúÕOPÕúWÕU.
,/2,3(& SURMHOHULQLQ GÕúÕQGD d6*% dDOÕúDQ dRFXNODU %|OPQQ \UWW÷ ELU GL÷HU SURMH GH ³7DUODGDQ 2NXOD 3URMHVL´GLU 3URMH
(\OOD\ÕQGD$%'dDOÕúPD%DNDQOÕ÷ÕYH,/2GHVWH÷LLOHd6*%
YH0(%NRRUGLQDV\RQXQGDYH,03$4)LUPDVÕQÕQ\UWPQGHEDúODWÕOPÕúWÕU3URMHNDSVDPÕQGDJH]LFLYHPHYVLPOLNWDUÕPLúOHULQGHoDOÕúDQ
YH\D oDOÕúWÕUÕOPD ULVNL RODQ oRFX÷XQ WHPHO YH PHVOHNL H÷LWLP
DOPDODUÕQÕQVD÷ODQPDVÕDPDoODQPÕúWÕU3URMH$QNDUDùDQOÕXUID*D]LDQWHS(OD]Õ÷$÷UÕ0DUGLQLOOHULQGH\ÕOODUÕDUDVÕQGD\UWOPú(\OOWDULKLQGHVRQDHUPLúWLU3URMHNDSVDPÕQGD
oRFXN WHVSLW HGLOPLú YH EX oRFXNODUGDQ ¶L SURMH KL]PHWOHULQGHQ
\DUDUODQPÕúWÕU.
d6*%dDOÕúDQdRFXNODU%|OP
d6*%dDOÕúDQdRFXNODU%|OP
626<$/*h9(1/ø.'(5*ø6ø‡
d6*% dDOÕúDQ dRFXNODU %|OPQQ ,/2,3(& NDSVDPÕQGD \UWW÷ELUGL÷HUoDOÕúPDLVH³dRFXNøúoLOL÷L.RQXVXQGD8OXVDO.DSDVLWHQLQ*HOLúWLULOPHVL'R÷UXGDQ(\OHP3URMHVL´GLU%XSURMHWHPHOGH
oRFXN LúoLOL÷LQLQ |QOHQPHVL LoLQ GHVWHNOH\LFL ELU oHYUHQLQ \DUDWÕOPDVÕ
DPDFÕ\OD=DPDQD%D÷OÕ3ROLWLNDYH3URJUDPdHUoHYHVLQLQX\JXODQPDVÕQD\|QHOLNXOXVDONDSDVLWHQLQJHOLúWLULOPHVLQLYHoRFXNLúoLOL÷LLOHLOJLOL
NRQXODUÕQXOXVDOSROLWLNDYHSURJUDPODUDGDKLOHGLOPHVLQLDPDoODPDNWDGÕU3URMHQLQDQDKHGHIJUXEXQXoRFXNLúoLOL÷LDODQÕQGDGR÷UXGDQYH\D
GROD\OÕ\HUDODQNDPXNXUXPODUÕYH67.¶ODUROXúWXUPDNWDGÕU.
øOJLOL'L÷HU.XUXPODU7DUDIÕQGDQ8\JXODQDQ3URMHOHU
x 0RELO\D6HNW|UQGHdRFXNøúoLOL÷LQLQ(Q.|W%LoLPOHULQLQ
6RQD (UGLULOPHVL 3URMHVL d6*% øú 7HIWLú .XUXOX WDUDIÕQGDQ
oLOGH$QNDUDø]PLU%XUVDX\JXODPD\DNRQPXúWXU0RELO\D
VHNW|UQGH oDOÕúDQ oRFX÷XQ oDOÕúPD \DúDPÕQGDQ oHNLOHUHN X\JXQ H÷LWLP SURJUDPODUÕQD \HUOHúWLULOPHVL KHGHÀHQPLúWLU
3URMHNDSVDPÕQGDH÷LWLPIDDOL\HWOHULVRV\DOIDDOL\HWOHUJL\LPYH
NÕUWDVL\H \DUGÕPODUÕ \DSÕOPÕúWÕU (÷LWLP IDDOL\HWOHUL LúYHUHQ YH
LúYHUHQYHNLOLH÷LWLPOHULoÕUDNoRFXNJHQoLúoLH÷LWLPOHULDLOH
H÷LWLPOHULYHNDUGHúH÷LWLPOHULRODUDN|]HWOHQHELOLU.
x 6RNDNWD dDOÕúDQ dRFXNODUÕQ (÷LWLPH <|QOHQGLULOPHVL 3URMHVL 6RV\DO +L]PHWOHU YH dRFXN (VLUJHPH .XUXPX 6+d(.
WDUDIÕQGDQLOGHX\JXODPD\DNRQPXúWXU%XLOOHU$GDQD$QNDUD$QWDO\D %XUVD dRUXP 'L\DUEDNÕU *D]LDQWHS øVWDQEXO
ø]PLU.RFDHOLYHùDQOÕXUID¶GÕUoRFX÷XQKHGHÀHQGL÷LSURMHGHoRFXNODUÕQoDOÕúPD\DúDPÕQGDQoHNLOHUHNH÷LWLPH\|QOHQPHOHULDPDoODQPÕúWÕUDLOHQLQGHPHVOHNLH÷LWLPYHJHOLU
JHWLULFLHWNLQOLNOHUHNDWÕOÕPÕVD÷ODQPÕúWÕU
x 0HYVLPOLN *H]LFL YH *HoLFL7DUÕP øúOHULQGHNL (Q .|W %LoLPGHNLdRFXNøúoLOL÷LQLQ(÷LWLP<ROX\OD6RQD(UGLULOPHVL
3URMHVL 3URMH 0(% øON|÷UHWLP *HQHO 0GUO÷ WDUDIÕQGDQ
$GDQD .DUDWDú¶WD X\JXODPD\D NRQXOPXúWXU 3URMH NDSVDPÕQGD
d6*%dDOÕúDQdRFXNODU%|OP
<D]ÕFÕ8÷XU+D]LUDQ³(÷LWLP)DDOL\HWOHUL´d6*%
dRFXNøúoLOL÷LYHdRFXNøúoLOL÷LLOH0FDGHOH6WUDWHMLOHUL
oDOÕúDQ\DGDoDOÕúPDULVNLWDúÕ\DQoRFXNKHGHÀHQPLúWLU
%XoRFXNODUoDOÕúPD\DúDPÕQGDQoHNLOHUHNX\JXQH÷LWLPSURJUDPODUÕQD\HUOHúWLULOHFHNYHoDOÕúPD\DúDPÕQDDWÕOPDODUÕ|QOHQHFHNWLU
x dRFXN øúoLOL÷LQH .DUúÕ 7RSOXPVDO øúELUOL÷L 3URMHVL 3URMH
7UNL\H øúYHUHQ 6HQGLNDODUÕ .RQIHGHUDV\RQX 7ø6. YH 7UNL\H øúoL 6HQGLNDODUÕ .RQIHGHUDV\RQX 7h5.øù WDUDIÕQGDQ
$GDQD¶GDX\JXODPD\DNRQXOPXúWXU3URMHVRNDNWDVDQD\LGHYH
PHYVLPOLNWDUÕPLúOHULQGHoDOÕúDQWRSODPoRFX÷XKHGHIDOPDNWDGÕU
%X SURMHOHULQ VRQXFXQGD SROLWLND ROXúWXUPD G]H\LQGH d6*% LO
G]H\LQGHYDOLOLNOHUGL÷HUNDPXNXUXPODUÕYHVLYLOWRSOXPNXUXOXúODUÕ
|QHPOLG]H\GHELUEDúDUÕHOGHHWPLúOHUGLUhONHPL],/2,3(&SURMHOHULQGHJ|VWHUGL÷LEDúDUÕLOHSURJUDPDJLUHQGL÷HUONHOHULoLQGH|]HQGLULFLROPXúWXU
7UNL\H ,/2,3(& SURJUDPÕ LOH ³$GD\ ONHOHU DUDVÕQGD VHoLOHQ
SURMHOHU´X\JXODPDVÕQÕQLONLQGH$YUXSD.RPLV\RQX*HQLúOHPH*HQHO
0GUWDUDIÕQGDQELUEDúDUÕ|\NVRODUDNVHoLOPLúWLU.
6218d
dRFXN KDNODUÕ YH EXQD ED÷OÕ RODUDN GD oRFXN HPH÷LQLQ V|PUOPHVL YH oRFXN LúoLOL÷L LOH PFDGHOH GQ\DQÕQ JQGHPLQH ¶ODUÕQ
EDúODUÕQGDQLWLEDUHQJLUPLúWLU%LUOHúPLú0LOOHWOHU8OXVODUDUDVÕdDOÕúPD
gUJW,/2|QGHUOL÷LQGHEDúODWÕODQoDOÕúPDODUÕúÕ÷ÕQGD|QFHOLNOHoRFXNLúoLOL÷LQLQQHGHQOHULDUDúWÕUÕOPÕúYHoRFXNLúoLOL÷LQLQ\RNVXOOXNYH
E\N |OoGH \RNVXOOXNWDQ ND\QDNODQDQ WDOL QHGHQOHUH GD\DQGÕUÕOGÕ÷Õ
WHVSLWHGLOPLúWLU.HVLQRODUDNLIDGHHGHELOLUL]NLGQ\DGD\RNVXOOXNRUWDGDQNDOGÕUÕOPDGÕNoDoRFXNLúoLOL÷LVRQEXOPD\DFDNWÕU
%X QRNWDGD ,/2 oRFXN LúoLOL÷LQLQ NDEXO HGLOHPH] ED]Õ ELoLPOHUL
ROGX÷XQX YH EXQODUOD DFLOHQ PFDGHOH HGLOPHVL JHUHNWL÷LQL EHOLUWHUHN
³oRFXNLúoLOL÷LQLQHQN|WELoLPOHUL´NDYUDPÕQÕRUWD\DDWPÕúWÕU%XQXQ
,/2 7UNL\H¶GH dRFXN øúoLOL÷LQLQ (Q .|W %LoLPOHULQLQ 2UWDGDQ .DOGÕUÕOPDVÕ
3URMHVL)LQDO5DSRUX Ankara.
626<$/*h9(1/ø.'(5*ø6ø‡
VRQXFXRODUDN³,/2,3(&dRFXNøúoLOL÷LQLQ(Q.|W%LoLPOHULQLQ6RQD
(UGLULOPHVL8OXVODUDUDVÕ3URJUDPÕ´QÕKD\DWDJHoLUPH\HoDOÕúPÕúWÕU%XJQGQ\DGDoRFXNLúoLOL÷LLOHPFDGHOHQLQWDPDPÕQD\DNÕQÕEXSURJUDP NDSVDPÕQGD \DSÕOPDNWDGÕU 3URJUDPÕ EHQLPVH\HQ ONHOHUH EDNÕOGÕ÷ÕQGDWDPDPÕQÕQD]JHOLúPLú\DGDJHOLúPHNWHRODQONHOHUROGX÷XQX
J|U\RUX]
%XoDOÕúPDGDRUWD\DoÕNDQHQGLNNDWoHNLFLQRNWDODUGDQELULJHOLúPLú
ONHOHUGHoRFXNLúoLOL÷LQLQER\XWODUÕNRQXVXQGDYHULOHULQYHLVWDWLVWLNL
ELOJLOHULQROPD\ÕúÕGÕU2\VDoRFXNLúoLOL÷LROJXVXQXQJHOLúPLúOLNIDUNÕ
J|]HWPHNVL]LQGQ\DQÕQWPONHOHULQGHYDUROGX÷XQXELOL\RUX]+DWWDEXONHOHUGH|UQH÷LQ$%ONHOHULQGHNLoRFXNV|PUVQQoQF
GQ\D ONHOHULQGHNLQGHQ oRN GDKD NDEXO HGLOHPH] ER\XWOD VH\UHWWL÷L
GHELOLQHQELUJHUoHNWLU3ROLVND\ÕWODUÕQDEDNÕOGÕ÷ÕQGD$YUXSD¶GDEDúWD
HVNLGR÷XEORNXONHOHULROPDN]HUHGQ\DQÕQKHPHQKHUE|OJHVLQGHQ
JHWLULOHQ oRFXNODUÕQ VXo oHWHOHULQLQ HOLQGH IDKLúHOL÷H ]RUODQGÕ÷Õ NDoÕUÕOGÕ÷Õ YH ]RUOD ED]Õ \DVDGÕúÕ IDDOL\HWOHUGH NXOODQÕOGÕ÷Õ J|UOPHNWHGLU
$%¶QLQ NRQX\D \DNODúÕPÕ LVH VDGHFH NRQXQXQ o|]PQH \|QHOLN L\L
QL\HWEH\DQÕYHPHY]XDWJHOLúWLUPHER\XWXQGDNDOPÕúWÕU/L]ERQVUHFLQGH$YUXSD¶QÕQVRV\DOSUREOHPOHULQHGDKDID]OD\R÷XQODúPD\ÕKHGHIOH\HQ$%¶QLQ\HQLVRV\DOSROLWLNDODUÕQÕQ|]HOOLNOHNDGÕQODUYHoRFXNODU
JLELGH]DYDQWDMOÕJUXSODU]HULQGHQDVÕOELUHWNLVD÷OD\DFD÷Õ|QP]GHNL\ÕOODUGDGDKDGDQHWOHúHFHNWLU
dDOÕúPDQÕQELUGL÷HUVRQXFXGDoRFXNLúoLOL÷LQL|QOHPHNRQXVXQGDNLoDOÕúPDODUÕQKDQJLG]H\GHHOHDOÕQGÕ÷ÕLOHLOJLOLGLU*HOLúPHNWHRODQ
ONHOHUGHKDONÕQNRQXLOHLOJLOLELUELOLQoOHQPHVLQLQROPDGÕ÷ÕQÕJ|U\RUX]%XONHOHUGHoRFXNLúoLOL÷LQL|QOHPHoDOÕúPDODUÕQDEDúODPDNRQXVXQGDKNPHWOHUXOXVODUDUDVÕRUJDQL]DV\RQODUWDUDIÕQGDQ\|QOHQGLULOPHNWHYHKNPHWLQNDPXNXUXPODUÕYHVLYLOWRSOXP|UJWOHULLOHRODQ
oDOÕúPDODUÕ QHWLFHVLQGH ELU VRQXFD ED÷ODQPDNWDGÕU %DúND ELU GH\LúOH
\XNDUÕGDQDúD÷Õ\DGR÷UXELU\|QOHQGLUPHV|]NRQXVXGXU+DONÕQEXNRQXGDELOLQoOHQGLULOPHVLLoLQL\LELULOHWLúLPVWUDWHMLVLQLQNXUXOPDVÕGDEX
oDOÕúPDODUÕQELUD\D÷ÕQÕROXúWXUPDNWDGÕU
$QFDNJHOLúPLúONHOHUGHEXQXQWDPWHUVLELUGXUXPJ|]HoDUSDU
%XUDODUGD KDON GDKD H÷LWLPOL YH |]HOOLNOH LQVDQ KDNODUÕQÕ LOJLOHQGLUHQ
NRQXODUGDGDKDELOLQoOLGLU%XQHGHQOH|UQH÷LQ$%ONHOHULQGHVRQ\ÕO-
dRFXNøúoLOL÷LYHdRFXNøúoLOL÷LLOH0FDGHOH6WUDWHMLOHUL
ODUGDWDEDQGDQJHOHQEDVNÕODUODJHQHOGHLQVDQKDNODUÕoRFXNYHNDGÕQ
KDNODUÕ GDKD VSHVL¿N RODUDN LVH oRFXN LúoLOL÷LQL |QOHPH NRQXODUÕQGD
oDOÕúPDODUDEDúODPDN]RUXQOXOXNKDOLQHJHOPLúWLU%XNRQXGDWDOHSWDEDQGDQ JHOPHNWHGLU g]HOOLNOH GHPRNUDVL NOWUQQ GQ\DQÕQ GL÷HU
E|OJHOHULQH J|UH GDKD GD JHOLúPLú ROGX÷X ELOLQHQ$YUXSD ONHOHULQGH
KNPHWGÕúÕRUJDQL]DV\RQODUWDOHSOHULQL\NVHNVHVOHLIDGHHWPHNWHYH
\HUHO \|QHWLPOHU KNPHWOHU YH$% NXUXPODUÕQÕ EX NRQXODUGD ]RUODPDNWDGÕUODU
¶OÕ\ÕOODUÕQEDúÕQGDQLWLEDUHQLYPHND]DQDQoRFXNLúoLOL÷LQL|QOHPHoDOÕúPDODUÕQGDROGXNoDID]OD\RODOÕQPÕúWÕU$QFDNEX\HWHUOLGH÷LOGLU*HOLúPLúROVXQJHOLúPHPLúROVXQEWQONHOHUGHELUWDNÕPHNVLNOLNOHULQ ROGX÷X RUWDGDGÕU *HOLúPLú ONHOHUGH \|QHWLPOHULQ ELUD] GDKD
LQLVL\DWLI NXOODQPDODUÕ oRFXN LúoLOL÷LQL |QOHPH NRQXVXQGD GDKD ID]OD
L\L QL\HW J|VWHUPHOHUL YH GDKD HWNLOL \|QWHPOHU EHQLPVHPHOHUL JHUHNPHNWHGLU*HOLúPHNWHRODQONHOHUGHLVHKDONÕQNRQX\DGDKDID]ODGDKLO
ROPDVÕ GDKD ID]OD ELOLQoOHQGLULOPHOHUL YH \|QHWLPOHU WDUDIÕQGDQ oÕNDUÕODQPHY]XDWÕQWDPYHGR÷UXRODUDNX\JXODQÕSX\JXODQPDGÕ÷ÕQÕQWDNLSoLVLROPDODUÕJHUHNPHNWHGLUdQNoRFXNLúoLOL÷LQL|QOHPHNDQFDN
WRSOXPGDNLEWQDNW|UOHULQRUWDNYHHWNLQNDWÕOÕPÕ\ODPPNQRODELOHFHNWLU
.D\QDNoD
$% *HQHO 6HNUHWHUOL÷L ³$%
0NWHVHEDWÕQD 8\XP 3URJUDPÕ´
KWWSZZZDEJVJRYWULQGH[SKS"S O (ULúLPWDULKL
$%+DEHUFRP ³$% dRFXN
+DNODUÕQDgQHP9HUHFHN´KWWSZZZ
DEKDEHUFRPKDEHUSKS"LG (ULúLPWDULKL
WXVLDGRUJ\D\LQJRUXVSGI (ULúLP
WDULKL
&RPPLVVLRQ RI WKH (XURSHDQ
&RPPXQLWLHV ³7RZDUGV DQ (8
6WUDWHJ\RQWKH5LJKWVRIWKH&KLOG´
KWWSHXUOH[HXURSDHX/H[8UL6HUY
/H[8UL6HUYGR"XUL &20)
,1(13')(ULúLPWDULKL
$YUXSD
.RQVH\L
KWWSZZZ
DYUXSDNRQVH\LRUJWU (ULúLP WDULKL
d6*% dRFXN øúoLOL÷LQLQ
gQOHQPHVL øoLQ =DPDQD %D÷OÕ 3ROLWLND
YH3URJUDPdHUoHYHVL Ankara.
%DNÕUFÕ .DGUL\H ³7UNL\H¶GH dRFXN
YH *HQo øúoLOL÷L´ KWWSZZZ
d6*%dRFXNøúoLOL÷LLOH0FDGHOHGHg÷UHWPHQ(O.LWDEÕ$QNDUD
d6*% dDOÕúDQ dRFXNODU %|OP
7UNL\H¶GHdRFXNøúoLOL÷i Sorunu Bizim, Ankara.
d6*% dDOÕúDQ dRFXNODU %|OP
³dRFXN øúoLOL÷LQLQ gQOHQPHVL
øoLQ=DPDQD%D÷OÕ3ROLWLNDYH3URJUDP
dHUoHYHVL´
KWWSZZZFVJEJRYWU
FDOLVDQBFRFXNODUSURMHOHU]ES]ESKWPO
(ULúLPWDULKL
d6*% dDOÕúDQ dRFXNODU %|OP
³dRFXN %|OPQFH <UWOHQ
3URMHOHU´
KWWSZZZFVJEJRYWU
FDOLVDQBFRFXNODUSURMHOHUEROXP
bolum.html(ULúLPWDULKL
(3+$ ³$ 1HZ 1*2 $FWLRQ
*URXS RQ WKH (8 &KLOG 5LJKWV 6WUDWHJ\´KWWSZZZHSKDRUJD (EriúLPWDULKL
)LúHN(QVWLWV³*HRJUDSKLF$WODVRI&KLOG/DERU$URXQGWKH:RUOG´
KWWSZZZILVHNRUJDWODVBLQGH[SKS
(ULúLPWDULKL
+XUVW 3HWHU ³8OXVODUDUDVÕ dRFXNøúoLOL÷LQL6RQD(UGLUPH3URJUDPÕ´
KWWSWURVKDHXURSDHXSXEOLFDWLRQV
RVKD\D\LQFYBDBBFRFXNBLVFLOLJLSGI
(ULúLPWDULKL
,/2 dRFXN øúoLOL÷LQGH 6RQD
'R÷UX8ODúÕODELOLU%LU+HGHI$QNDUD
,/2 7UNL\H¶GH dRFXN øúoLOL÷LQLQ(Q.|W%LoLPOHULQLQ2UWDGDQ.DOGÕUÕOPDVÕ3URMHVL)LQDO5DSRUX Ankara.
,/2³,3(&3URJUDPODUÕ´KWWS
ZZZLORRUJSXEOLFWXUNLVKUHJLRQ
HXUSURDQNDUDSURJUDPPHLSHFKWP
(ULúLPWDULKL
.HVNLQ'R÷DQ³$QD\DVD\DdRFXNøúoL*LUPHPHOL´Radikal Gazetesi
626<$/*h9(1/ø.'(5*ø6ø‡
7HNLQ (UFDQ ³dRFXN øúoLOL÷L´
KWWSZZZHUFDQWHNLQFRPFDOLVPDODUB
FRFXNBLVFLOLJLDVS(ULúLPWDULKL
7ø6. 6RV\DO 3ROLWLND YH øVWLKGDP %DúOÕNOÕ$% 0NWHVHEDWÕ YH 7UNLye$QNDUD
7ø6.³dRFXNøúoLOL÷L.RQXVXQGD*|UúYHgQHULOHU´KWWSZZZWLVN
RUJWULSHFDVS"LG (ULúLP WDULKL
7ø6. YH 7UNøú dDOÕúDQ dRFXNODU
'HVWHN 0HUNH]L 'Q\DGD YH
7UNL\H¶GHdDOÕúDQdRFXNODU$QNDUD
7hø. ³dRFXN øúJF $QNHWL +DNNÕQGD *HQHO $oÕNODPD´ KWWS
ZZZGLHJRYWU785.,6+621,67
,6*8&8JQKWP (ULúLP WDULKL
7hø. ³dRFXN øúJF $UDúWÕUPDVÕ ´ KWWSZZZWXLNJRYWU
3UH+DEHU%XOWHQOHULGR"LG (ULúLP
WDULKL
81,&() ³7DULKoH´ KWWS
Z Z Z X Q L F H I W X U N R UJ L Q G H [ SKS"S XQLFHIQHGLUVXE WDULKFH (EriúLPWDULKL
hVWQGD÷ (UKDQ ³$YUXSD dRFXN+DNODUÕ(WUDIÕQGD%LUOHúL\RU´ZZZ
ELDQHWRUJ(ULúLPWDULKL
<D]ÕFÕ 8÷XU +D]LUDQ ³(÷LWLP
)DDOL\HWOHUL´Planya ÇSGB- ILO Ortak
Dergisi6D\Õ
<HQLPDKDOOHOL *OEL\H ³øú
6D÷OÕ÷Õ YH *YHQOL÷LQGH g]HO 5LVN
*UXSODUÕdDOÕúDQdRFXNODU´
KWWSZZZILVHNRUJELUOLNWHOLNOHU
LVLJNRQISKSELOGLUL
(ULúLP
WDULKL

Benzer belgeler

Yoksullukla Mücadelede Yeni Bir Tartışma Alanı: Vatandaşlık Geliri

Yoksullukla Mücadelede Yeni Bir Tartışma Alanı: Vatandaşlık Geliri Ocak 2012, Cilt 1, Sayı 1, Sayfa 92-116 January 2012, Volume 1, Number 1, Page 92-116

Detaylı

Madde 2 - Atık Su Arıtma Ordu > Ana Sayfa

Madde 2 - Atık Su Arıtma Ordu > Ana Sayfa .ÕVD 6|]OHúPH 7U serma\H GH÷HUL GDKD NoN \DSÕ YH PKHQGLVOLN LúOHUL LoLQ WDYVL\H HGLOHQOHUGLU øúLQ WUQH YH NRúXOODUD ED÷OÕ RODUDN EX WU GDKD GH÷HUOL |]HOOLNOH GDKD EDVLW RODQ ELUELULQL...

Detaylı