Türkçe CV için Tıklayınız!!! - ege üniversitesi tıp fakültesi

Yorumlar

Transkript

Türkçe CV için Tıklayınız!!! - ege üniversitesi tıp fakültesi
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Hüseyin AKTUĞ
Doğum Tarihi: 26.09.1973
Doğum Yeri: KARŞIYAKA
Medeni Durum: Evli
Öğrenim Durumu:
Bölüm/Program
Tıp Fakültesi
Derece
Lisans
Tıpta Uzmanlık
Üniversite
Dokuz Eylül Üniversitesi
Yıl
1997
Histoloji ve Embriyoloji
/Tıp
Fakültesi/Uzmanlık Ege Üniversitesi
Öğrencisi
2001
Tıpta Uzmanlık Tezi : Maternal Retinol Asetat (Vitamin A) Uygulanımını Takiben
Yenidoğan Rat Hipokampus Ca1 Bölgesinin Işık, Elektron, İmmünohistokimyasal ve
Morfometrik Yöntemlerle İncelenmesi. Danışman: Prof.Dr. Mine Ertem Yurtseven
Görev
Unvanı
Prof.Dr.
Doç.Dr
Görev Yeri
Ege Üniversitesi Tıp
Anabilim Dalı.İzmir
Ege Üniversitesi Tıp
Anabilim Dalı.İzmir
Yıl
Fakültesi Histoloji ve
Embriyoloji 2013- Halen
Fakültesi Histoloji ve
Embriyoloji 2007- 2013
Yrd.Doç
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji
Anabilim Dalı.İzmir
2003-2007
Uzm.Dr
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji
Anabilim Dalı.İzmir
2001-2003
Dr
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji
Anabilim Dalı.İzmir
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
1998-2001
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
2012-Halen
E2B1 Blok
Yürütme
Kurulu
Başkanlığı
EÜTF
Eğitim
komisyonu
üyeliği
2012-Halen
E2B1 Blok
Yürütme
Kurulu
üyeliği
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
2004-Halen
Projelerde Yaptığı Görevler :

İnsan
Göbek
Saklanmasının
Kordon
Kanından
Oluşturduğu
Elde
Değişiklikler
Edilen
Kök
Hücrelerin
Dondurularak
Ege Üniversitesi Tıp/034.
Araştırmacı,
2003.

Binoküler Işık Mikroskobu Kullanımının Tıp Eğitimine Kazandırdıkları: Nitelik ve
Nicelik Değerlendirme. Ege Üniversitesi Tıp/002. Araştırmacı, 2004.

Deneysel
diyabetik
sıçan
modeli
üzerinde
endotelin
reseptör
A
antagonisti
uygulanımının testis dokusuna olan etkisinin imünohistokimyasal ve diğer moleküler
yöntemlerle araştırılması. Ege Üniversitesi Tıp BAP.Proje Yöneticisi, 2007

Deneysel Rattus Albinus
Diyabet Modeli üzerinde;
In Vitro Fertilizasyon ve Erken
Embriyogenezis Sürecinin, Gap-Junction ve Adezyon Proteinleri
Üzerine Etkilerinin
Araştırılması. Proje Yöneticisi / 2010-2013.TUBİTAK –SBAG,109S457

Deneysel Diabet Rat Modelinin, Deri Dokusu Üzerine Olan Etkilerinin, Gap Junction
ve Bazal Membran Özelinde Histolojik Olarak Araştırılması. Ege Üniversitesi Tıp
BAP. Proje Yöneticisi, 2010.

Kemik İliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Kültür Ortamında Çoğaltılan All
Hücre Dizilerine (ccrf-cem) uygulanımı İle Anjiyogenezis Ve Apopitotik Yolakların
Onkogenezis Sürecine Etkilerinin Araştırılması. Ege Üniversitesi Tıp BAP. 10-TIP070. Araştırmacı, 2010.

Sıçan
Hipertiroidi
Modelinde
Ovaryum
Ve
Testis
Dokusunun
Histokimyasal,
İmmünohistokimyasal Ve Moleküler Olarak Araştırılması. Ege Üniversitesi Tıp BAP.
11-TIP-042. Araştırmacı, 2011.

İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu (ICSI) İle Elde Edilen Sıçan Erken Dönem
Embriyo Gelişimine İn Vitro Tiroid Hormon Desteği Etkilerinin Araştırılması Ege
Üniversitesi Tıp BAP. 11-TIP-020. Araştırmacı, 2011.

Sıçanlarda Oluşturulan Deneysel Endometriozis Modelinde Ankaferd (bioodsopper)
ve Oksitosinin Olası Tedavi Edici Etkilerinin Histolojik Ve Sitokinerjik Parametreler
İle Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Tıp BAP 11-TIP-083. Araştırmacı, 2011

Prostat
Kanser
Programlanmanın
Kök
Hücresi
Epiteliyal
ve
Mezenşimal
Embriyo
Ortak
Değişim Yönüyle
Kültürlerinde
Araştırılması.
Yeniden
SBAG-
TUBİTAK Araştırmacı, 2012

Fare Embriyonik Kök Hücre, Somatik Hücre Ve Akciğer Tümör Hücre Hatlarına Isı
Şok Protein-90 İnhibitörü (geldanamisin) Ve Hücre Döngüsü İnhibitörü (flavopiridol)
Uygulanarak Hücre Döngüsü, Hücre Polaritesi-motilitesi Ve Hücre İskeleti Özelinde
Etkilerinin araştırılması. Ege Üniversitesi Tıp BAP. 13-TIP-086. Yürütücü, 2013.
Bilimsel-Mesleki Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Tabipler Birliği-İzmir Tabip Odası

Elektron Mikroskopi Derneği

Türk Histoloji-Embriyoloji Derneği.
İngilizce
ÜDS:72.50
Ödüller
1.Lebe E, Baka M, Yavaşoğlu A, Aktug H, Ates U,Yılmaz Ö. Nazal formülasyondaki
prezervatiflerin
etkilerinin
elektron
mikroskobik
çalışılması.
Uluslararası
Katılımlı
16.Ulusal Elektron Mikroskobi Kongresi 2003 İzmir. Jüri Özel Ödülü.
2.Turna B, Öktem G, Altay B, Aktuğ H, Bilir A, Semerci B, Çıkılı N. Epididimal
ligasyon ve vasal ligasyon sonrası hücreler arası bağlantı proteinleri (Connexin 43 ve
Occludin) ve testis dokusu ultrastrüktüründe meydana gelen değişiklikler. 19. Ulusal
Üroloji Kongresi 2006, Antalya. Türk Üroloji Derneği Proje Ödülü
3.Aktug H, Kosova B, Altay B, Yavaşoğlu A, Çetintaş VB ‘‘Histological and molecular
biological effects of endothelin receptor A antagonist on testes in streptozotosin-induced
diabetic rats’’. 17-21 March 2009. 24 th Annual EAU Congress in Stockholm. Best
Poster Presentation in Poster Session 58.
4.Erbas O, Oltulu F, Kısmalı E, Yavasoğlu A, Aktug H. 14. Ulusal İç Hastalıkları
Kongresi, 3-7 Ekim 2012. Preklinik çalışmalar, ‘’Birincilik ödülü’’. Sıçanlarda diyabete
bağlı gelişen periferik nöropati ve karaciğer fibrozisi üzerine levatirasetam’ın koruyucu
etkisinin histolojik, sonografik elastografi ve EMG ile gösterilmesi.
5. Erbas O, Yapışlar H, Oltulu F, Yavasoglu A, Aktug H, Taskıran D. 9. İç Hastalıkları
Kış Kongresi 10-13 Mart 2013. ‘’Birincilik ödülü’’. Diyabetik sıçanlarda G-CSF’nin
nefroprotektif etkisinin gösterilmesi.
6. Korkmaz HA, Aktuğ H, Erbaş O. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet
Kongresi (2013) En iyi poster ödülü . . “Sıçanlarda Allopurinolün alkolik olmayan yağlı
karaciğer hastalığını iyileştirmesi”
7.
47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, En İyi Araştırma 2. lik ödülü. Cumali Değirmenci,
Filiz Afrashi, Oytun Erbaş, Dilek
Taşkıran,
Hüseyin Aktuğ.“ Deneysel Diyabet
Modeli Oluşturulan Siçanlarda Ederavone ve Bevacizumabin Retinopati Üzerine Olan
Etkilerinin İncelenmesi”, 06-10 Kasım Kemer-Antalya
8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (2013) en iyi çalışma mansiyon ödülü. Oytun
Erbaş, Fatih Oltulu, Altuğ Yavaşoğlu, Hüseyin Aktuğ, Dilek Taşkıran " Diyabetik
sıçanlarda G-CSF’nin nefroprotektif etkisinin gösterilmesi”
VERDİĞİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ DERSLER
TIP FAKÜLTESİ

Kan Dokusu Histolojisi

Hematopoetik organlar

Kalp histolojisi

İleti sistemi histolojisi

Büyük damarların histolojisi

Kan damarlarının histolojisi

Timus, tonsilla histolojisi

Lenf düğümü histolojisi

Dalak Histolojisi

Embriyolojiye giriş

Fertilizasyon,

Segmentasyon

Blastula Dönemi,

İmplantasyon

Germ yaprakları farklılaşması

Fetal zarlar , Plasenta ve Fetal Dolaşım

Dolaşım Sistemi Gelişimi

Kalp ve kalp kapakçıkları, ileti sisteminin gelişmesi, kalbin bölmelenmesi, gelişimsel
anomalileri

Lenf damarları, timus, lenf düğümü, dalak, tonsillaların gelişimi, anomaliler

Kalp ve kalp kapakçıkları, ileti sisteminin gelişmesi, kalbin bölmelenmesi, gelişimsel
anomalileri
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Embriyolojiye giriş, Germ hücreleri, Ovulasyondan İmplantasyona

Bilaminar Germ Diski

Trilaminar germ Diski

Kan dokusu ve Lenfoid doku Histolojisi
PRATİK (Yayma Kan, Lenf düğümü, Dalak, Timus)

Embriyonik Dönem

Fetus ve Plaseta, Doğum Defektleri

Kas dokusu;Çizgili kas,kalp kası,düz kas
PRATİK (Kalp kası,İskelet Kası,Düz kas)

Dolaşım sistemi Histolojisi
PRATİK (Kalp,Arter,Ven)
VERDİĞİ LİSANSÜSTÜ DERSLERİ VE ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI

Yüksek Lisans Öğrenci- Danışman
Genel Embriyoloji,Işık Mikroskobik Teknikler

Uzmanlık Öğrencileri
Hücre Şekilleri
Hücre Nükleusu
Hücre Siklusu
Hücre Bölünmesi
Kan Dokusu ve Hematopoez I
Kan Dokusu ve Hematopoez II
Fertilizasyon
Embriyonik Dönem
Işık Mikroskobik Teknikler- Lab uygulama
Kalp Histolojisi ve Embriyolojisi
Büyük Damar Histolojisi ve Embriyolojisi
Arteriol-Kapiller Sistem Histolojisi ve Embriyolojisi
PCR Teknikler I-II
Ege Üniv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre Anabilim Dalı Yüksek Lisans -Doktora
Karşılaştırmalı Embriyoloji (Zorunlu-Doktora)
Embriyonik Kök Hücre (Seçmeli -Yüksek Lisans)
Kök Hücre Biyolojisi (Seçmeli-Yüksek Lisans )
ESERLER
A. SCI/SCI-E’deki makaleler:
A1- SCI (Science Citation Index) ve SCI-E Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanan
Makaleler
Doçentlikten önce
1. Effects of Preservatives in nasal formulation on the Mucosal Integrity: An Electron
Microscopic Study.Lebe E, Baka M, Aktug H, Yavaşoğlu A, Ateş U, Uyanıkgil Y.
Pharmacology – 72 (2), 113-20. 2004.
2. Neurotoxic Effects of Cypermethrin in Wistar Rats: a Haematological, Biochemical and
Histopathological Study. Sayım F, Yavaşoğlu NUK, Uyanıkgil Y, Aktug H, Yavaşoğlu A,
Turgut A. J Health Science – 51 (3), 300 – 307, 2005.
3. Evaluation of the Relationship Between Inducible Nitric Oxide Synthase (iNOS) Activity
and Effects of Melatonin in Experimental Osteoporosis in the Rat. Oktem G, Uslu S,
Vatansever SH, Aktug H, Yurtseven ME, Uysal A. Surgical Radiol Anatomy - 15, 1 – 6
2005.
4. The Effect of Exogenous Melatonin Administration on Trabecular Width, Ligament
Thickness and TGF – Beta (1) Expression in Degenerated Intervertebral Disk Tissue in the
Rat. Turgut M, Oktem G, Uslu S, Yurtseven ME, Aktug H, Uysal A. J Clin Neurosci – 13
(3), 357 – 63 . 2006.
5. Hyperbaric Oxygen Treatment Augments the Efficacy of a Losartan Regime in an
Experimental Nephrotic Syndrome Model. Yılmaz MI, Korkmaz A, Kaya A, Çağlar K, Topal
T, Eyililen T, Yenicesu M, Açıkel C, Yaman H, Aktug H, Oğuz Y, Vural A, İkizler TA
Nephron Exp. Nephrol–104 (1), e15 – 122 . 2006.
6.
The Effects of Ovariectomy and
Tamoxifen on Bone Tissue in the Rat: A
histhomorphometric and Histopathological Study. Aktug H, Uslu S, Terek MC,
Terzi H,
Turgut M, Bilgin O, Özşener S. Anal. Quant Histol – 28 (4), 207 - 12 2006.
7.
Postpubertal
Testicular/Epididymal
Epithelial
Thickness
Alterations
In
Unilateral
Epididymal/Vassal Obstruction of Prepubertal Rats. Aktug H, Özdedeli K, Cüreklibatir I,
Yılmaz O, Albay S, Engin K, Turgut A. Arc. Of Andrology – 52 (6), 417 – 421 (2006).
8. Consequences of Epididymal Ligation on Prepubertal Rats: A Histopathological Study
Aktug H, Özdedeli K, Altay B, Cüreklibatir I, Turna B, Yılmaz O. Anal. Quant Histol –
February 2007.
9. Epidural Lornoxicam Administration As Innocent As Supposed To Be Or Not? Canduz B,
Aktug H, Mavioglu O, Erkin Y,Yılmaz O, Uyanikgil Y, Korkmaz H, Baka M .Journal Of
Clinical Neuroscience – 14 (10), 968 – 74 . 2007.
10. The effect of Leptin on adrenal glands in rats with Streptozotosin-induced diabetes - An
experimental study. Ergin K, Aktug H, Basaloglu H, Basaloglu HK, Yılmaz MI, Turgut M.
Anal Quant Cytol Histol – 29 (5), 291 – 5, 2007.
11. A study of the course of the internal carotid artery in the parapharyngeal space and its
clinical importance. Özgür Z, Celik S, Govsa F, Aktug H, Özgür T. Eur Arch
Otorhinolaryngol . 264 (12), 1483-9 .2007.
Doçentlikten sonra
12. Determination of Nitric Oxide Synthase Activity and Apoptosis of Germ Cells in
Different Obstruction Models. Oktem G, Altay B, Turna B, Aktug H, Yavaşoğlu A, Yılmaz
O, Semerci B. Acta Histochem – 111 (2), 119 – 26 . 2009.
13. ImmunohistochemicaI expression of Connexin 43 and Occludin in the rat testis after
Epididymal and vassal ligation. Altay B, Turna B, Oktem G, Aktuğ H, Semerci B, Bilir A.
Fertil Steril – 90 (1), 141-7. 2008.
14. Anatomo-histological analysis of the juncturae and their relations to the extensor tendons
to the dorsum of the hand. Pinar Y, Bilge O, Govsa F, Celik S, Aktug H. Surg. Radiol Anat.
31 (2), 77-83.2009.
15. Quantitative ImmunohistochemicaI analysis of nitric oxide syntheses and apoptosis
regulator proteins in the Fetal rat brain following maternal uterine artery ligation. Uysal A,
Oktem G, Yılmaz O, Uslu S, Aktug H, Yurtseven ME 2008. Int. J Neurosci. – 118 (6), 891901
16. Comparison of the use of conventional, hydrophilic and gel-lubricated catheters with
regard to urethral micro trauma, urinary system infection, and patient satisfaction in patients
with spinal cord injury: a randomized controlled study. Sarica S, Akkoc Y, Karapolat H,
Aktug H. Eur J Phys Rehabil Med. 2010 Dec;46(4):473-9.
17. From A Molecular Biological Aspect: Does ERA-A Theraphy Reduce Diabetes-Induced
Testicular Damage In Rats? Kosova B,Cetintas BV,Altay B, Yavaşoğlu A, Aktuğ H .
Urology. 2011 Jan;77(1):250.e7-13.
18. The genotoxic effect of radiofrequency waves on mouse brain. Karaca E, Durmaz B,
Aktug H, Yildiz T, Guducu C, Irgi M, Koksal MG, Ozkinay F, Gunduz C, Cogulu O. J
Neurooncol. 2012 Jan;106(1):53-8.
19. Detrimental Effects of Diabetes on pluripotency determined by Klf4, Sox2, C-Myc and
Oct4 immunoreactivity in the rat testes. Aktuğ H, Uysal A, Yavasoglu A, Oltulu F, Akarca
SO, Yilmaz-Dilsiz O, Oktem G. Advances in Clinical and Experimental Medicine. 2011.
In Press.
20. Dysregulation of nitric oxide synthase activity and bcl-2 and caspase-3 gene expressions
in renal tissue of streptozotocin-induced diabetic rats. Aktug H, Çetintaş VB,Kosova B,
Oltulu F, Demiray ŞB, Çavuşoğlu T, Akarca SÖ,Yavaşoğlu A. Turk J Med Sci , 2012; 42
(5): 830-838
21. Investigation on the effects of experimental STZ induced diabetic rat model on basal
membrane structures and gap junctions of skin. Akarca SÖ, Yavasoglu A, Uysal A, Oltulu
F,Dilsiz OY, Köse T, Aktug H. International Journal of Diabetes in Developing Countries
June 2012, Volume 32, Issue 2, pp 82-89
22. Induction of oxidative stress and histological changes in liver by subacute doses of butyl
cyclohexyl phthalate.Yavaşoğlu NU, Köksal C, Dağdeviren M, Aktuğ H, Yavaşoğlu A.
Environ Toxicol. 2012 Aug 31.
23.
Regression of endometrial implants by resveratrol in an experimentally induced
endometriosis model in rats. Ergenoglu AM,
Yeniel AÖ, Erbas O, Aktug H, Yildirim N,
Ulukus M and Taskiran D. Reproductive Sciences. DOI: 10.1177/1933719113483014. 2013
24.
Evaluation of the effects of STZ-induced diabetes on in vitro fertilization and early
embryogenesis processes. Aktuğ H, Çetintaş VB, Uysal A, Oltulu F, Yavaşoğlu A, Akarca
SÖ, Kosova B. Journal of Diabetes Research Volume 2013, Article ID 603813, 9
pageshttp://dx.doi.org/10.1155/2013/603813. 2013
25. Neuroprotective effects of folic acid on experimental diabetic peripheral neuropathy.
Yilmaz M, Aktug H, Oltulu F, Erbas O. Toxicol Ind Health. 2013 Dec 5
26. Attenuation of ischemia/reperfusion- induced ovarian damage in rats: does edaravone offer
protection? Ergenoglu M, Erbaş O, Akdemir A, Yeniel AÖ, Yildirim N, Oltulu F, Aktuğ H,
Taskiran D. Eur Surg Res. 2013; 51(1-2):21-32. doi: 10.1159/000353403. Epub 2013 Jul 26
27. Effect of oxytocin treatment on explant size, plasma and peritoneal levels of MCP-1,
VEGF, and TNF- alpha and histopathological parameters in a rat endometriosis model"
Ahmet Özgür Yeniel, Oytun Erbas, Ahmet Mete Ergenoglu, Huseyin Aktug, Dilek Taskiran,
Nuri Yildirim, Murat Ulukus European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive
Biology.
28. Ovarian Failure in Diabetic Rat Models: Nf-Kappab, Oxidative Stress And Pentraxin-3".
Oytun Erbas, Halil Gursoy Pala, Emel Ebru Pala, Fatih Oltulu, Huseyin Aktug, Altug
Yavasoglu, Dilek Taskiran.Taiwan Association of Obstetrics and Gynecology (SCI)
A2. SCI ve SCI-E tarafından taranan dergilerde yayınlanan olgu sunumu
Doçentlikten sonra
1. The pleuro-esophageal muscle: a disregarded anatomical structure. Bilge O, Celik S, Aktug
H. Anat Sci Int. 2012 May 15.
A3. SCI ve SCI-E dışındaki uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınlanan olgu
sunumu
Doçentlikten önce
1.Ateş U, Baka M, Aktuğ H, Turgut M, Tütüncüoğlu S, Yurtseven M, Öktem G,
Serdaroğlu G. “Juvenile neuronal ceroid-lipofuscinosis (Batten disease): A propos an
unusual case diagnosed by electron microscopy”, Curr Pediatr Res, 8, 1-2, 2004
A4- SCI ve uluslararası indexlerce taranan dergiler dışındaki hakemli ve süreli
dergilerde yayınlanan makaleler
Doçentlikten önce
1. Yurtseven M, Uysal A, Aktuğ H, Yavaşoğlu A, Ateş U., “Ultrastructurel changes of the
thymic epithelial reticular cell in young female rats after administration of testosterone. ”
Medical Journal of Ege University, 10(1), 1-3 (2000).
2. Aktuğ H, Yurtseven M, Göl M., “Maternal olarak yüksek doz retinol asetat uygulanımını
takiben, sıçan hipokampus CA1 hasarlanmasının kantitatif değerlendirilmesi. ”. Ege Tıp
Dergisi, 40(2), 83-86 (2001).
3. Aktuğ H, Akdede N, Yurtseven M, Uysal A, Uslu S, Öktem G., “Yüksek doz
maternal vitamin A (retinol asetat) uygulamasına bağlı olarak neonatal sıçanlarda,
böbrek korteksinin ışık ve elektron mikroskobik olarak incelenmesi.” Turkiye Klinikleri
J Med Sci, 22, 369-372 (2002).
4.Öktem G, Aktuğ H, Yurtseven M, Uysal A, Vatansever S., “Retinol asetat uygulanmasının
yenidoğan sıçan akciğerinde doza bağımlı olarak oluşturduğu morfolojik değişiklikler.” Klinik
Bilimler ve Doktor, 8(6), 755-758 (2002).
5. Aktuğ H, “Maternal olarak yüksek doz retinol asetat uygulanımını takiben yenidoğan rat
hipokampusunun ışık ve elektron mikroskobik incelenmesi.’’ Morfoloji Dergisi, 10 (1-2), 610 (2002).
6. Aktuğ H, “Maternal olarak uygulanan Vit A’nın neonatal rat cerebellum’unda
oluşturduğu değişikliklerin elektron mikroskobik olarak incelenmesi. ” Morfoloji
Dergisi, 10 (1-2), 16-18 (2002).
7. Yavaşoğlu NUK, Sayım F, Uyanıkgil Y, Aktuğ H, Yavaşoğlu A., “Sipermetrin’in erkek
sıçanların böbrek ve böbreküstü bezi üzerine histopatolojik etkisi.’’ Toksikoloji Dergisi.2(4),
19-26 (2004).
8. Uysal A, Aktuğ H, Yurtseven M, Aktaş S, Yılmaz Ö., “İntrauterin gelişme geriliğine bağlı
olarak
fötal sıçan
beyninde
nörogeneziste
oluşan
değişikliklerin immun dokukimyasal
yöntemle araştırılması. ” Türkiye Ekopatoloji Dergisi 10 (1-2), 5-11 (2004).
Doçentlikten sonra
9. Aktuğ H, Kosova B, Yavaşoğlu A, Çetintaş VB., “ Evaluation of caspase-3 and Bcl-2
expression
in
spleen
Tissue
of
Streptozotocin-Induced
Diabetic
Rats
by
Immunohistochemistry and Quantitative RT-PCR.. Ege Journal of Medicine / Ege Tıp Dergisi
49(1):1-6, 2010.
10. Diyabetik sıçan overlerindeki glikoz hasarı ve NF-kappa B yolunun etkisi .Glucose
injury in diabetic rats’ ovaries and effect of NF-kappa B way . Pala H G, Erbaş O, Oltulu
F, Pala E E, Aktuğ H, Yavaşoğlu A. Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine
2013;52(1):32-36
11. Endotelin tip-A reseptör antagonist tedavisinin diyabetik sıçan aortunda hücresel
bağlantıların ve hücre adezyon moleküllerinin gen ekspresyonlarına etkileri. Effects of
endothelin type-A receptor antagonist therapy on gene expressions of cell junctions and
cell adhesion molecules in diabetic rat aorta. Çetintaş V B, Oltulu F, Kosova B,
Yavaşoğlu A, Oytun E, Aktuğ H. Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine.
2013; 52(2):88-92.
A5- SCI ve uluslararası indekslerce taranan dergiler dışındaki hakemli ve süreli
dergilerde yayınlanan derlemeler
Doçentlikten sonra
1. Aktug H. Apoptozis ve Hücre Siklusu. Derleme. Ege Tıp Dergisi. Baskıda.2012
Bildiriler
B1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan poster bildiri
Doçentlikten önce
1.Yavasoglu A, Sayım F, Aktug H, Uyanikgil Y, Karabay NU. “Subacute effects of
cypermethrin on brain of male rats.’’5 th International Congress of Turkish
Society of Toxicology, Abstract Book, P-079, Antalya-Turkey, 2003.
2.Ozdedeli K, Yilmaz O, Aktug H, Altay B, Yavasoglu A, Cureklibatır I. “The consequences
of epididymal ligation on prepubertal rats.”
American Urological Association’s Annual
Meeting. (AUA) Annual Meeting Program Abstracts, Page 411, PP 1518, San Antonio-USA,
2005.
3. Oktem G, Uslu S, Vatansever S, Aktug H, Yurtseven ME, Uysal A. “Inducible nitric
oxide synthase (iNOS) activity with melatonin administration on epiphyseal cartilage
and nucleus pulposus of ovariectomized rats.” 8th European Association of Clinical
Anatomy, Vol. 27, 59, Springer, Palermo-Italy, 2005.
4. Ergin K, Aktug H, Basaloglu H, Basaloglu HK, Yılmaz I, Turgut M. “Effects of leptin on
adrenal glands of stretozotocin-induced diabetic rats;role of sympathetic nervous system an
immunohistochemical study.’’ 4 th Asian-Pacific International Congress of Anatomists,
Abstract Book, PP-185, Kuşadası-Turkey, 2005.
5.
Turna B, Ozdedeli K, Oktem G, Altay B, Aktug H, Semerci B, Bilir A.
“Immunohistochemical changes and expression of connexin 43 and occludin in rat testis and
epididymis after epidydimal ligation.” Annual EAU Congress, Vol 5, Issue 2, Paris-France,
2006.
6. Aktug H, Uslu S, Terek C, Bilgin O , Ozsener S, Turgut M. “The effects of ovariectomy
and tamoxifen on bone tissue in the rat: A Histomorphometric and histopathological study.’’
33 rd European Symposium on Calcified Tissues, Vol 78, Supplement 1, Prague- Czech
Republic, 2006.
7.
Uysal A, Oktem G, Yilmaz O, Uslu S, Aktug H, Yurtseven ME. Immunohistochemical
Analyses Of Nitric Oxide Synthases And Apoptosis Regulator Proteins In The Fetal Rat Brain
Following Maternal Uterine Artery Ligation. Surgıcal And Radiological Anatomy Congress
Prague, Prague- Czech Republic, 5-8 September 2007.
Doçentlikten sonra
8. Aktug H, Kosova B, Altay B, Yavaşoğlu A, Çetintaş VB. Histological And
Molecular Biological Effects Of Endothelin Receptor A Antagonist On Testes In
Streptozotocin- Induced Diabetic Rats.24th Annual EAU Congress which takes place
from 17-21 March 2009 in Stockholm, Sweden.
9. Kosova B, Aktug H, Yavasoglu A, Cetintas VB. Evaluation of caspase-3 and Bcl-2
Gene
expressions
in
spleen
of
stretozotocin-induced
immunohistochemistry and quantitative RT-PCR. 4th
diabetic
rats
by
Congress of the Central European
Diabetes Association.July 2-4,2009. Salzburg, Austria.
10. Aktug H, Çetintaş VB, Kosova B, Yavaşoğlu A, Oltulu F, Akarca SÖ, Uysal A
’Evaluation of The Effects Of STZ-Induced Diabetes on In Vitro Fertilization and Early
Embryogenesis Processes’’ European Molecular Biology Organization(EMBO).
September 10-13 , 2011 Vienna, Austria.
11. Reduced expression of induced pluripotent stem (IPS) cell markers in diabetic rat
testes.H. Aktug, A. Uysal, A. Yavasoglu, F. Oltulu, O. Akarca and G. Oktem. EMBO .
April 2011. Paris-France.
12. Surgically induced endometriosis in a rat model: regression of implant volume,
decreasing cytokines levels, histological changes with oxytocin treatment. A Yeniel, O
Erbas, A Ergenoglu, H Aktug, D Taskıran, N Yıldırım, M Ulukus. Hum.Reprod. (2012).
supp l2.28thESHRE Annual Meeting, Istanbul-Turkey.1-4 July 2012.
13. Investigation on the effects of experimental stz-induced diabetic rat model on basal
membrane structures and gap junctions of skin. SÖ Akarca, A.Yavaşoğlu, A.Uysal, F.Oltulu,
Ö.Yılmaz-Dilsiz, T.Köse, H.Aktuğ (The 5th EMBO Meeting 2013 Amsterdam)
14. Effects of phosphodiesterase-5 (PDE-5) inhibitors on growth of human prostate carsinoma
cells.H. Aktuğ, O.Erbaş, F.Oltulu, V.Bozok Çetintaş, A.Yavaşoğlu, D.Taşkıran(The 5th
EMBO Meeting 2013 Amsterdam)
B2. Ulusal ve uluslararası katılımlı bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiri
Doçentlikten önce
1.Aktuğ H, Yurtseven ME, Baka M. “Maternal retinol uygulanması sonrasında
neonatal sıçanlarda hipokampal formasyon dokusunun Işık ve Elektron mikroskobik
incelenmesi’’ , V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, Sayfa
34, S26, Kayseri. 2000 (Sözlü Bildiri)
Doçentlikten sonra
2. Çetintaş VB, Aktug H, Oltulu F, Taşkıran D, Keskinoğlu A, Castello Der B.
Kemik iliği kökenli mezenkimal kök hücrelerin ALL hücre dizilerindeki apoptoz,
hücre döngüsü, tümör supresyonu ve anjiogenezis süreçlerine etkisinin araştırılması.
XI.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Cell &Tissue Biology Research. Sayfa 36,
Volume/ Supplement 2012.Denizli, 2012 (Sözlü Bildiri)
3. Aktug H, Uysal A, Çetintaş VB, Oltulu F, Yavaşoğlu A, Akarca Ö, Kosova B.
Deneysel diabet ile bağlantılı infertiliteden ve erken embriyolojik yetmezlikten kim
daha fazla soruml; diyabetik sıçan kaynaklı oosit ya da sperm hücresi? XI.Ulusal Histoloji
ve Embriyoloji Kongresi, Cell &Tissue Biology Research. Sayfa 56, Volume/ Supplement
2012.Denizli, 2012 (Sözlü Bildiri)
4. Erbas O, Oltulu F,Kısmalı E, Yavasoğlu A, Aktug H. Sıçanlarda diyabete bağlı
gelişen periferik nöropati ve karaciğer fibrozisi üzerine levatirasetam’ın koruyucu etkisinin
histolojik, sonografik elastografi ve EMG ile gösterilmesi. 14. Ulusal İç Hastalıkları
Kongresi, 3-7 Ekim 2012. (Sözlü Bildiri)
5. Karabay Yavasoğlu NU, Koksal C, Dagdeviren M, Aktug H, Yavasoglu A, Induction of
oxidative stress and histological changes in liver by subacute doses of
butyl cyclohexyl phthalate.8.uluslarası katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi 1518.11.2012 (Sözlü Bildiri).
6. Yeniel A, Erbas O, Ergenoglu AM, Aktug H , Taskıran D, Yildirim N, Ulukus M
Sıçanlarda oluşturulan deneysel endometriozis modelinde oksitosinin tedavi edici etkilerinin
histolojik ve sitokinerjik parametreler ile değerlendirilmesi” 38. Ulusal Fizyoloji Kongresi.2529 Eylül 2012 (Sözlü Bildiri).
B3. Ulusal ve uluslararası katılımlı bilimsel toplantılarda sunulan poster bildiri
Doçentlikten önce
1. Tuğlu İ, Baka M, Özbilgin K, Vural K, Aktuğ H, Yurtseven ME, “The role of cadherins,
cell to cell adhesion molecules, on the formation of junctional complex during development
of the chick eye”, 14.Ulusal Elektron Mikroskobi Kongresi Uluslararası Katılımlı, Kongre
Özet Kitabı, Sayfa 68, Bursa , 1999.
2. Uysal A , Yurtseven M, Koşay S, Can C, Demirci B, Aktuğ H, “Sıçanlarda deneysel olarak
oluşturulan
septik
şok
modelinde
klorpromazinin
aort
endoteline
etkisinin
elektron
mikroskobik incelenmesi’’, 14.Ulusal Elektron Mikroskobi Kongresi Uluslararası Katılımlı,
Kongre Özet Kitabı, Sayfa 125, Bursa , 1999.
3. Toros T, Tuğlu İ, Baka M, Ateş U, Aktuğ H, Kayalıoğlu G, Akdede N, Yurtseven
ME , Taşkıran E, “Ligamentum patella diseksiyonu sonrası nervus femoralis morfolojisinde
oluşan eğişikliklerin morfometrik incelenmesi’’ , V.Ulusal Anatomi Kongresi, Bildiri Özet
Kitabı, PB-20, Antalya , 1999.
4. Vural K, Tuğlu İ, Baka M, Özbilgin K, Ateş U, Aktuğ H, Yavaşoğlu A, Kayalıoğlu G,
Yurtseven ME, “Trifenilfosfit’in kültürdeki nöronal hücrelere olan etkileri’’ , V.Ulusal
Anatomi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, PA-54. Antalya , 1999.
5. Yavaşoğlu A, Yurtseven ME, Uysal A, Baka M, Tuğlu İ.Vural K, Kayalıoğlu G,
Aktuğ H, Ateş U. “Rattus Albinus N.Ischiadicus’unda local anesteziye bağlı hasarın
morfometrik analizi’’ , V.Ulusal Anatomi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, PB-19, Antalya ,
1999.
6. Tuğlu İ, Baka M, Özbilgin K, Aktuğ H, Ateş U, Kayalıoğlu G, Yavaşoğlu A, Pala Ş,
Yurtseven ME, “Gelişmekte olan tavuk gözü N.Opticus başı ve retinanın pigmentli epiteli
(RPE)’nin morfometrik analizi’’ , V.Ulusal Anatomi Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, PA-41,
Antalya , 1999.
7. Öktem G, Yurtseven M, Uysal A, Aktuğ H, Vatansever S, “Retinolün yenidoğan sıçan
akciğerlerinde doza bağımlı oluşturduğu morfolojik değişiklikler’’ , V. Ulusal Histoloji ve
Embriyoloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, Sayfa 133, P80, Kayseri, 2000
8.Akdede N, Aktuğ H, Yurtseven M, Uysal A, Öktem G, Uslu S, “Yüksek doz maternal
vitamin A (retinol) uygulamasına bağlı olarak neonatal sıçanlarda , böbrek korteksinin ışık ve
elektron mikroskobik olarak incelenmesi’’, V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi,
Kongre Özet Kitabı, Sayfa 99, P47, Kayseri, 2000
9. Aktug H, Baka M, Yurtseven M, Ateş U, Oktem G. “Maternal Olarak Uygulanan Vit
A’nın
Neonatal
Rat
Cerebellum’unda
Oluşturduğu
Değişikliklerin
Işık
Ve
Elektron
Mikroskobik Olarak İncelenmesi”, 1. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, Program ve Bildiri
Özetleri, P5, Eskişehir, 2002
10. Uysal A , Öktem G, Yılmaz Ö, Uslu S, Aktuğ H, Yurtseven ME, “Fetal rat
beyninde maternal uterin arter ligasyonunun nitrik oksit sentaz ve apopitozis ilişkili
proteinler üzerine etkileri’’. VIII.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Kongre Özet
Kitabı, Sayfa 129, Malatya, 2006.
11. Yılmaz Ö, Öner K, Bilgen C, Yavaşoğlu A, Ateş U, Aktuğ H, Öktem G, Baka M,
Yurtseven M, “Arteria Carotis Comminise stent yerleştirilen koyunlarda neointima
oluşumu ve ekstraarterektominin etkisi’’ , VIII.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji
Kongresi, Kongre Özet Kitabı, Sayfa 131, Malatya, 2006
Doçentlikten sonra
12. Oltulu F, Yavaşoğlu A, Aktuğ H, Uysal A, Turgan N, Yavaşoğlu KÜ, Akarca Ö,
Öktem G. Sıçan hipertiroidi modelinde testis dokusunun histokimyasal,
immunohistokimyasal ve moleküler olarak araştırılması. XI.Ulusal Histolojive Embriyoloji
Kongresi, Cell &Tissue Biology Research. Sayfa 72. Volume/ Supplement 2012, Denizli,
2012
13. Oltulu F, Yavaşoğlu A, Aktuğ H, Uysal A, Turgan N, Yavaşoğlu KÜ, Akarca Ö,
Öktem G. Sıçan hipertiroidi modelinde ovaryum dokusunun histokimyasal,
immunohistokimyasal ve moleküler olarak araştırılması. XI.Ulusal Histolojive Embriyoloji
Kongresi, Cell &Tissue Biology Research. Sayfa 73.Volume/ Supplement 2012. Denizli,
2012
14. Oytun Erbaş, Hüseyin Aktuğ, Dilek Taşkıran, "Yağlı karaciğer modeli (metabolik
sendrom) oluşturulan sıçanlarda kognitif (bellek) fonksiyonlarındaki azalmanın gösterilmes i
ve GLP-1 anologlarının (exenatide) metabolik sendromdaki kognitif disfonksiyonu düzeltici
etkisi ". Sözlü Bildiri, 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 10-14 Eylül 2013, ANKARA
15. Oytun Erbaş, Erkan Kısmalı, Fatih Oltulu, Altuğ Yavaşoğlu, Hüseyin Aktuğ, Dilek
Taşkıran, "Yağlı karaciğer (metabolik sendrom) modeli geliştirilen sıçanlarda psikoz
yatkınlığındaki artışın gösterilmesi". Sözlü Bildiri, Türk Psikiyatri Derneği 17. Yıllık
Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 10-13 Nisan 2013, ANTALYA
16.Oytun Erbaş, Hande Yapışlar, Fatih Oltulu, Altuğ Yavaşoğlu, Hüseyin Aktuğ, Dilek
Taşkıran, "Diyabetik sıçanlarda G-CSF nin nefroprotektif etkisinin gösterilmesi". Sözlü
Bildiri, 9. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi, 10-13 Mart 2013, BURSA
C1. Yurt İçinde Yayınlanan Kitaplar
1. Aktuğ H, Yavaşoğlu A, Ateş U, Öktem G, Yurtseven M, Genel Histoloji Pratik
Klavuzu Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 2002.
2. Sağlık Meslek Yüksek Okulu için Laboratuar Uygulama Kitabı, Yurtseven M, Aktuğ
H , İzmir 2002.
C2. Yurt İçinde Yayınlanan Çeviri Bölümleri
1.Hypertension Pearls, Daniel W.Jones, Deborah S.King, Marion R. Wofford, Çeviri
Editörü Doç.Dr. Müjdat Yenicesu, Ankara (2005)
2.Netter’s Histology. Solunum Sistemi Histolojisi. 2008
C3. Yurt içinde Yayınlanan Kitaplarda Editörlük
1. Aktuğ H, Yavaşoğlu A, Ateş U, Öktem G, Yurtseven M, Genel Histoloji Pratik
Klavuzu Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, (2002)
C4. Yayın Kurulu Üyeliği
1.Ege Tıp Dergisi Danışmanlık.
C5. Yönetilen Yüksek Lisans Tezi
1. Deneysel Diabet Rat Modelinin, Deri Dokusu Üzerine Olan Etkilerinin, Gap Junction
ve Bazal Membran Özelinde Histolojik Olarak Araştırılması. Biolog Saadet Özen Akarca
Danışman Öğretim Üyesi: Doç.Dr.Hüseyin AKTUĞ
KURS-KONGRE KATILIM ve TEŞEKKÜR BELGELERİ

ACİL SERVİS ROTASYONU.EGE ÜNİVERSİTESİ 1999. İZMİR

LIVERPOOL TROPICAL MEDICINE (CELL CULTURE AND ELECRON
MICROSCOPY COURSE) 1999. LIVERPOOL,UK

V. ULUSAL HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ KONGRESİ, KAYSERİ. 2000

EÜTF , II.UYGULAMALI PROJE YAZMA KURSU İZMİR 2001

V. DENEY HAYVANLARI KURSU. İZMİR 2001

II. ULUSAL TIP EĞİTİMİ KONGRESİ, İZMİR 2001

EGE ÜNİV.AİLE PLANLAMASI , KISIRLIK ARAŞTIRMA ve UYGULAMA
MERKEZİ ROTASYON. İZMİR.2001

I.ULUSAL SİNİRBİLİMLERİ KONGRESİ .ESKİŞEHİR.2002

EĞİTİM BECERİLERİ KURSU. İZMİR.2002

EGE ÜNİV. ARGEFAR İLAÇ KLİNİK ARAŞTIRMALARINDA İZLEM
İZMİR.2002

UYGULAMALI HÜCRE TEKNİKLERİ KURSU, ISPARTA 2003

IX. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI İZMİR 2003.

V.STEREOLOJİK
METODLAR
UYGULAMALARI
KURSU.
EGE
ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ A.D VE
STEREOLOJİ DERNEĞİ İZMİR 2004.

V. STEREOLOJİK METODLAR VE UYGULAMALARI KURSU; 2004 İZMİR

BANC
DE
SANG
DE
CORDO
UMBLICAL
DE
BARCELONA
,
CERTIFICATION. BARCELONA/SPAIN 2004

I.ULUSAL KLİNİK PRATİKTE KÖK HÜCRE VE GEN TEDAVİSİ
KONGRESİ .İSTANBUL.2004

İNSAN GENOM PROJESİ SEMPOZYUMU .DEU SAĞLIK BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ. İZMİR.

TIPTA PROJE YÖNETİMİ.AREL SEMPOZYUMU. EGE
ÜNİVERSİTESİ.İZMİR.2006

33 RD EUROPEAN SYMPOSIUM ON CALCIFIED TISSUES PRAGUECZECH REPUBLİC, 2006.

VIII.ULUSAL HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ KONGRESİ, MALATYA, 2006

THE 2nd WORLD CONGRESS ON GENDER-SPECIFIC MEDICINE AND
AGEING. ROME, ITALY.2007

BIOENTREPRENEUR BOOT CAMP FOR BEGINNERS 2008 ANKARA

INSTITUTE OF MOLECULAR ANIMAL BREEDING AND
BIOTECHNOLOGY,UNIVERSITY MUNICH, IN VITRO FERTILIZATION ,
OVUM PICK UP AND CLONING. 2008, MUNICH, GERMANY

4T H CONGRESS OF THE CENTRAL EUROPEAN DIABETES ASSOCIATION.
JULY 2-4,2009. SALZBURG, AUSTRIA.

İLAÇ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ARAŞTIRMACI EĞİTİM PROGRAMI .
İZMİR , 2009.

III. LABORATUVAR GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU 2009 İZMİR

KANSER ÇALIŞTAYI 2010 İZMİR

EGE ÜNİVERSİTESİ AİLE PLANLAMA VE KISIRLIK ARAŞTIRMA
MERKEZİ, IVF SERTİFİKASYON VE EĞİTİM. ÜREMEYE YARDIMCI
TEDAVİ YÖNTEMLERİ EĞİTİM SERTİFİKASI İZMİR. 6 AY-2010.

X. ULUSAL HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ KONGRESİ 2010 İZMİR

ÜREME TIBBINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 2010

Advances in Stem Cell Research : Development, Regeneration and Disease.
Institut Pasteur. PARIS-FRANCE. 06-08/04/2011.

XI. ULUSAL HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ KONGRESİ 2010 DENİZLİ

Temel Eğitici Gelişimi Programı Sertifikası.Şubat-Nisan 2011. EGE
ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ.İzmir- Türkiye.

CELAL BAYAR ÜNİV.SAĞLIK BİLİMLERİ ENST. LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ
KONGRESİ VE KÖK HÜCRE ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 2013.

Benzer belgeler

Bilimsel Yayınlar

Bilimsel Yayınlar A26.Öktem G, Altay B, Turna B, Aktuğ H, Yavaşoğlu A, Yılmaz Ö, Semerci B. Determination of nitric oxide synthase activity and apoptosis of germ cells in different obstruction models. Acta Histochem...

Detaylı

09-10 Himmet Karaman - İTÜ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ

09-10 Himmet Karaman - İTÜ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ Future Approaches, Split, Croatia, June 5-8, 2007, pp 446-455. B-7. Ünen, H.C., Şahin, M., Tari, E., Coskun, M.Z., Karaman, H., Erden, T., "Istanbul Disaster Information System", TIEMS 14th Annual ...

Detaylı