Slayt 1 - Sosyal Bilgiler

Transkript

Slayt 1 - Sosyal Bilgiler
TARIM VE EKONOMİ
• Tarım, yeryüzündeki
belli başlı üretim
şekillerinden en
gerekli ve yaygın
olanıdır. Tarımın yapılış
şekli ve yoğunluğu,
ülkelerin gelişmişlik
düzeyine bağlıdır.
•Bazı ülkelerde tarım tekniği çok geridir. Bu ülkeler, daha çok tarımı temel ihtiyaçlarını gidermek için
yapmaktadırlar. Makine gücünden çok insan ve hayvan gücü kullanılır. Ekstansif tarım tekniği denilen
bu tarım yönteminde verim çok düşüktür.
•Az gelişmiş ülkelerden
bazılarında ise daha çok bir
ya da birkaç ürün
yetiştirdiği için bu ürünler
ülkenin ekonomisinin
temelini oluşturur.
• Temel geçim kaynağı
tarım olan ülkelerin
başlıcaları; Hindistan,
Pakistan, Afganistan,
Somali, Gana, Mali,
Moritanya ve Kenya gibi az
gelişmiş ülkelerdir.
•Gelişmiş ülkelerde de tarım önemlidir; ancak bu ülkelerde tarım modern yöntemlerle yapıldığı için
tarımda çalışanların oranı az, tarım dışı sektörlerde çalışanların oranı fazladır. Gelişmiş ülkelerde üst
düzeyde verim elde etmek için entastif tarım tekniği uygulanır.
• Tarımın ekonomiye etkisi, yalnızca doğrudan tarımsal ürünlerden elde edilen gelirlerle sınırlı
değildir. Tarım, iş alanı oluşturması ve sanayide ham madde olarak kullanılması bakımından da
büyük bir önem taşımaktadır. Tekstilden besin sanayisine kadar birçok sanayi kolunun temel ham
maddesi tarım ürünleridir.
Tarım Ülkesi: Nijerya
•Nijerya Batı Afrika' da yer alan bir ülkedir .Nüfusu: 149. 229. 090' dır.Yüz ölçümü: 923.773 km2' dir.
•Nijerya, kuzey bölgeleri yarı kurak savan iklimi etkiliyken güneyde yağışlı tropikal iklim görülür. Yağış
miktarı 4000 civarındadır.
•Nijerya'nın en önemli akarsuyu Nijer'dir. Kıyı bölgesindeki ekvator ormanları, kuzeydeki ormanlara
nazaran daha sık ve geniştir. Kamerun sınırına doğru bu genişlik, 160 kilometreyi bulabilmektedir.
Uzun otların ve karışık cins ağaçların bulunduğu savana bölgesindeki ormanlar ise 550 km genişliğine
ulaşır.
•Ekonomi daha çok tarıma dayanır. Yerfıstığı, pamuk, palmiye ağaçları, sebze ve meyve türleri, kakao,
kauçuk tahıl ürünleri, hurma ve yerfıstığı yağı, kereste ve kolacevizi bol miktarda üretilir. Kakao ve
kauçuk üretiminde dünyanın altıncı ülkesidir. Ülke topraklarının % 25’i ekime müsâittir.
Modern Tarımın Temsilcisi: Amerika Birleşik Devletleri
• ABD, Kuzey Amerika Kıtası'nda yer almaktadır. 50 eyaletten oluşur. Yüz ölümü bakımından Rusya,
Çin ve Kanada'dan sonra dünyanın 4. büyük ülkesidir.
• Atlas Okyanusu Kıyı Ovaları:
Atlas Okyanusu kıyısındaki ovalar,
ABD topraklarının yaklaşık 1/10'
ini oluşturur. Bu ovalar, ülkenin en
verimli topraklarının bulunduğu
kesimdir.
• Appalaş Dağlık Bölgesi: Atlas
Okyanusu'na paralel uzanan
Appalaş Dağlarının yükseltisi
azdır. Yaşlı olan bu dağların en
büyük noktası Mitchell (Miçıl)
dağıdır. Metoformik ve
volkanik taşlardan meydana
gelmiştir. Zengin kömür
yatakları bulunur.
•İç Ovalar: İç ovalar bölgesi batıda Kayalık Dağları ile doğuda Appalaş Dağları arasında yer alır. Ülkenin
en önemli tarım alanlarını kapsayan bu ovalar, Mississippi tarafından sulanır.
•Kayalık Dağları: Büyük Okyanus kıyılarına paralel uzanan Kayalık Dağların yüksekliği birçok yerde 3000
m'yi geçmektedir. Genç bir arazi olan bu dağlık kütle yeryüzünün deprem bakımından tehlikeli
alanlarındandır.
•Büyük Okyanus Kıyıları: Büyük Okyanus
kıyılarında dar kıyı ovaları yer alır. Bu
kesimde yer alan Sacramento (Sakremento)
ve San Joaquin (Sin Yoahim) nehirlerinin
vadileri önemli tarım alanlarıdır.
•Akarsular ve göller
bakımından zengin olan
ABD' deki en önemli akarsu
aynı zamanda dünyanın en
uzun akarsularından olan
Mississippi, ülkenin iç
kesimlerinde ki suları
Meksika Körfezi'ne
taşımaktadır.
•ABD'nin başlıca gölleri
ülkenin kuzeyinde yer alır.
Superior (Superiyor),
Michigan (Mişigın), Huron,
Erie (Eri) ve Ontario
(Ontariyo) gölleri,
yeryüzünün önemli tatlı su
kaynaklarıdır.
•ABD, tarımsal üretim bakımından dünyanın sayılı ülkelerindendir. Tarımsal üretimin her aşamasında
makinelerin kullanılması verimin artmasını sağlamıştır. Tarımsal verimliliğin artmasındaki diğer sebep
sulamadır. Barajlar ve sulama kaynakları sayesinde tarımsal verimlilik artmıştır.
•ABD'de tarımsal verimliliği arttıran etmenlerden biride tarım alanlarının zararlılara karşı
ilaçlamasıdır.
•ABD'de balıkçılık da çok gelişmiştir. En
fazla balık avlayan ve balık ihraç eden
ülkeler arasında yer alır.