erzurumt ġ c ar etbors as ı 2 0 0 8 yılıfaal ġ yetraporu 1

Transkript

erzurumt ġ c ar etbors as ı 2 0 0 8 yılıfaal ġ yetraporu 1
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
1
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
TAKDĠM (Borsa Yönetim Kurulu BaĢkanı) ...........................................................
3
1- Borsamız Organları, Personeli, Tesisleri ve Gayrimenkulleri ile GerçekleĢtirdiği Faaliyetler
A. Meslek komiteleri ................................................ ............................................
B. Meclis üyeleri ...................................................................................................
C. Yönetim kurulu üyeleri .....................................................................................
D. Birlik genel kurul delegeleri .............................................................................
E. Borsa personeli ................................................................................................
F. Borsa tesis ve gayrimenkulleri ..........................................................................
G-Genel Değerlendirme .......................................................................................
H-Ġnternet Sitemiz......... ........................................................................................
I)-2006, 2007 ve 2008 Yıllarında Borsamıza En Fazla Tescil Ücreti Ödeyenler ….....
Erzurum
Ticaret Borsası
2008
Yılı Faaliyet Raporu
Adres :
AlipaĢa Mah.Musalla
Cad. No 19 ERZURUM
Telefon :
0442-242 02 40 / 41 /42
Faks :
0442-242 02 44
Ġnternet :
www.erzurumtb.org.tr
e-mail:
[email protected]
4
5
7
8
9
11
14
22
22
2 – 2008 Yılı Hesap Sonuçlarımız
A-2008 Yılı Mizanı………………………………………………………………………
B-2008 Yılı Kesin Bütçesi………………………………………………………………
C-2008 Yılı Bilançosu ………………………………………………………………….
25
37
42
3 – Projelerimiz
A-Ekolojik Tarım Nedir Ekolojik Tarımın Önemi …………………………………….
B-Organize Hayvancılık Bölgesi ………………………………………………………
C-Kanola (Kolza) Üretim Teknolojisi ve Sistemleri…………………………………..
D-Ayçiçeği Üretimi ……………………………………………………………………
E-SS.Ġlköncüler Ticaret Merkezi Toplu ĠĢyeri Yapı Kooperatifi……………………..
F-Tritikale Projesi ……………………………………………………………………….
G-Modern Hayvan Pazarı Projesi ……………………………………………………..
46
52
54
57
59
60
69
4 – Aktivitelerimiz ……. ……………………………………………………………………………
70
5- 2004 - 2008 Dönemine Ait Borsamız Ġstatistikleri.
A. 2004 - 2008 Dönemine ait iĢlem hacmi ..................................................................
B. 2004 - 2008 Dönemine ait iĢlem kıymeti ................................................................
C. 2004 - 2008 Dönemine ait fiyatlar ..........................................................................
84
89
91
6- 2008 Yılına Ait iĢlem Hacmi, ĠĢlem kıymeti, Fiyatlar.
A. 2008 Yılı aylar itibariyle iĢlem hacmi ....................................................................
B. 2008 Yılı aylar itibariyle iĢlem kıymeti ...................................................................
C. 2008 Yılı aylar itibariyle fiyatlar .............................................................................
D. 2008 Yılı aylar itibariyle ihracı yapılan ürünler ......................................................
97
104
106
114
7-Basında Biz……………………………………………………………………………..……….
116
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
2
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
ERZURUM, DOĞU ANADOLU‟NUN KALBĠ DURUMUNDADIR…
ERZURUM TĠCARET BORSASI OLARAK VĠZYONUMUZ VE
MĠSYONUMUZ BÖLGEYE HĠZMET ETMEKTĠR
BORSA OLARAK TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRETĠMĠ TEġVĠK
ĠÇĠN PROJELER HAZIRLIYORUZ
Erzurum ilinin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olmakla birlikte son yıllarda sanayide de
büyük atılım içine girdiği bilinmektedir.
GeliĢen sanayi ile birlikte ticari hayat da canlanmakta, canlanan ticari hayata Ticaret Borsası
olarak çeĢitli projeler geliĢtirerek katkı sağlamaktayız.
Erzurum, Doğu Anadolu‟nun kalbi durumundadır. 3 milyon TL‟lik yıllık iĢlem hacmi ile Erzurum
Ticaret Borsası‟nda Ģeker pancarı, buğday, ayçiçeği, yumurta ve et ürünleri iĢlem görmektedir. Erzurum
Ticaret Borsası olarak vizyonumuz ve misyonumuz bölgeye hizmet etmektir. Erzurum‟un geliĢmesi ve
büyümesi için tarım, hayvancılık ve turizm alanında istihdam yaratacak yatırımların gerçekleĢtirilmesi
ve bu alanlara doğrudan desteklerin artması gerekmektedir. Borsa olarak, tarımsal üretimi teĢvik etmek
amacıyla AB‟nin bölgesel kalkınma programları çerçevesinde verdiği hibelerden ilimizde faaliyette
bulunan giriĢimcilerin faydalanabilmesi için çeĢitli projeler hazırlıyoruz. Özellikle ekolojik tarımı bölgede
yaygınlaĢtırmayı hedefliyor, insanımıza ekolojik tarımın sağlayacağı katma değeri öğretiyoruz.
Bölgede yaĢayan insanların büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraĢmakta, geçimlerini bu
sektörden sağlamaktadırlar. Tarım ve hayvancılık sektörünün desteklenmesi, bu sektörden geçimlerini
sağlayan insanların kent merkezlerine de göç etmesini engelleyeceğinden devletin bu sektörlerle özel
olarak ilgilenmesi gerekmektedir. Bunun yolu da organize hayvancılık bölgelerinin kurulmasından
geçmektedir.
Erzurum Ticaret Borsası olarak hayata geçirmeyi düĢündüğümüz toplam 50 bin metrekarelik bir
alanda komplike bir proje olarak tasarlanan Avrupa Standartlarında Modern Hayvan Pazarı Projesi
çalıĢmaları tamamlanarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB)‟ye sunulmuĢtur. Organize
hayvancılık bölgesinin kurulması, aile iĢletmesi niteliğinde bulunan sektörü, küçük ve orta boy iĢletmeler
haline getireceğinden, üretimden tüketime kadar bir entegrasyonu da sağlayacaktır.
Organize Hayvancılık Merkezi‟nin kurulmasıyla birlikte Erzurum ve çevresinde ciddi geliĢmeler
yaĢanacak, bu durum istihdam yaratacaktır. Alternatif Enerji kaynağı olarak gösterilen Kanola (Kolza)
üretiminin geliĢtirilmesiyle Kanola yağından Biodizel üretimi yapılabileceği gibi, hayvancılık sektörünün
yem ihtiyacı da buradan sağlanabilecektir. Ayrıca Tritikale tarımının tanıtımı ve yaygınlaĢtırılması projesi
kapsamında Ģu ana kadar 12 köyde uygulandığı ve toplam 200 dönüm alana Tritikale ekimi baĢarı ile
tamamlanmıĢtır.
Yine Erzurum Ticaret Borsası tarafından Doğu Anadolu Bölgesinde bir ilk olarak gösterilen ve
ilimizdeki 135 esnaf ve tüccarı bir araya getirmek suretiyle kurulan, Ġlk Öncüler Toplu ĠĢyeri Yapı
Kooperatifinin kurulmasına Borsamız öncülük etmiĢ ve tamamlanan iĢyerleri hak sahiplerine teslim
edilmiĢtir.
Ġ.Hakkı HINISLIOĞLU
Erzurum Ticaret Borsası
Yönetim kurulu BaĢkanı
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
3
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
Anayasamızın 135 inci maddesi gereğince Oda ve Borsalarımızın kendi üyeleri tarafından, kanunda
gösterilen usullere göre, yargı gözetimi altında gizli oyla seçilen organlar eliyle yönetildiği 5174 sayılı
kanunun 36 - 38 – 40. maddeleri gereğince de meslek komiteleri ve meclis üyeleri ve yönetim kurulu
seçimleri 4 yılda bir yapılmaktadır.
A - MESLEK KOMĠTELERĠ
Borsamızın Ģu anda toplam 1102 kayıtlı üyesi mevcut olup, bu üyeler 10 ayrı meslek komitesinde
toplanmıĢ bulunmaktadır. Meslek komitelerinin adları aĢağıda belirtilmiĢtir.
1 – Tahılların ve Tohumların Toptan Ticareti Meslek Grubu
2 – Hububat Mamülleri Meslek Grubu
3 – Baklagillerin Toptan Ticareti Meslek Gurubu
4 – Süt Ürünlerinin, Yumurta ve Yenilebilir Sıvı ve Katı Yağların Toptan Ticareti Meslek Grubu
5 – Süt Ürünlerinin Toptan Ticareti Meslek Grubu
6 – ÇeĢitli Gıda Maddeleri Meslek Grubu
7 – Ham Deri, Post ve Deri Toptan Ticareti Meslek Grubu
8 – Canlı Hayvanların Toptan Ticareti Meslek Grubu
9 – Et ve Et Ürünlerinin Toptan Ticareti Meslek Grubu
10 – Belirli Bir Mala Tahsis EdilmemiĢ Mağazalardaki Toptan Ticaret Meslek Grubu
Yukarıda belirtilen her meslek komitesinin beĢ veya yedi
temsilcilerden 2 veya 3 üye Borsa meclisine seçilmektedir.
temsilci
üyesi bulunmakta ve bu
B - MECLĠS ÜYELERĠ
05.03.2005 tarihinde yapılan meclis üyeliği seçimleri neticesinde toplam 25 kiĢiden oluĢan meclis
üyeleri isimleri aĢağıda belirtilmiĢtir.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
4
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
Selman ÇĠZMELĠOĞLU
Meclis BaĢkan Vekili
Ġ. Hakkı HINISLIOĞLU
Meclis Üyesi
Necmi DURSUN
Meclis Üyesi
YÜKSEL
K ıy aKıyasettin
s et t in YÜK
SE L
Meclis
Meclis
Ba şBaĢkanı
k an ı
Kemal ARAS
Meclis Üyesi
Aziz KERĠMĠ
Meclis Üyesi
ÜLGÜ
Selm aĠzzettin
n Çİ ZME
Lİ OĞLU
Meclis BaĢkan
Meclis
Ba ş k a nVekili
Vek ili
Ġsmail YEġĠLYURT
Meclis Üyesi
Vedat ALTUNKAYNAK
Meclis Üyesi
Ahmet ÇĠNĠK
Meclis Üyesi
Ġbrahim TURAN
Meclis Üyesi
Talat PÜRÇEK
Meclis Üyesi
Zihni DURAKOĞLU
Meclis Üyesi
Naci ÜNLÜ
Meclis Üyesi
M.Nuri HINISLIOĞLU
Meclis Üyesi
Mehmet AKGÜN
Meclis Üyesi
A.Mustafa YÜKSEL
Meclis Üyesi
Ömeri Faruk CANDAN
Meclis Üyesi
Necmettin SÖYLEMEZ
Meclis Üyesi
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
5
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
Ġlhami TĠZGĠLĠ
Meclis Üyesi
Kadir YILDIRIM
Meclis Üyesi
Celal ARAS
Meclis Üyesi
Karabey AYDINLI
Meclis Üyesi
N.Kemal ÖZAKPINAR
Meclis Üyesi
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
6
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
C - YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ
09.03.2005 Tarihinde yapılan yönetim kurulu üyeleri seçimleri neticesinde toplam 7 kiĢiden oluĢan
yönetim kurulu üyelerinin isimleri aĢağıda belirtilmiĢtir. .
Ġ. Hakkı HINISLIOĞLU
Yönetim Kurulu BaĢkanı
Kemal ARAS
Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili
Ġsmail YEġĠLYURT
Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili
Vedat ALTUNKAYNAK
Yönetim Kurulu Üyesi
Necmi DURSUN
Yönetim Kurulu Üyesi
Aziz KERĠMĠ
Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet ÇĠNĠK
Yönetim Kurulu Üyesi
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
7
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
D - BĠRLĠK GENEL KURUL DELEGELERĠ
Ġ. Hakkı HINISLIOĞLU
Temsilci Delege
Kemal ARAS
Birlik Genel Kurul Delegesi
M.Nuri HINISLIOĞLU
Birlik Genel Kurul Delegesi
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
Ahmet ÇĠNĠK
Birlik Genel Kurul Delegesi
8
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
E - BORSAMIZ PERSONELLERĠ
Borsamızda çalıĢan toplam personel sayısı 29 kiĢi olup, isimleri ve görevleri aĢağıda belirtilmiĢtir.
Veysel G.BĠLĠCĠ
Genel Sekreter
Ensar KORUCUK
Genel Sekreter Yrd.
Tolga KUZEY
Muhasebe Memuru
Ayla UlaĢ BALTACI
Muhasebe Memuru
Efendi AYCAN
Tescil Memuru
Fuat AYDEMĠR
Tescil Memuru
Feridun KARAÇELĠKLER Ġ.Hakkı ÖZGÜNDOĞDU
Tartı Memuru
Daimi Söz.Pers. Tartı Memuru
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
Aynur BABAGĠL
Genel Sekreter Yrd.
Mürsel CĠNGÖZ
Veznedar
Tugay YAġARBAġ
Tescil Memuru
Kübra Ö.YANLIÇ
Gıda Mühendisi
Sevil ĠLHAN
Daimi.Söz.Hukuk MüĢaviri
Mücahit VELĠOĞULLARI
Tescil Memuru
A.Kadri KILIÇ
Tartı Memuru
A.Kadir UÇAR
ġoför
9
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
Fatma ARAS
M.Emrah PASĠNLĠOĞLU
Daim.Söz.BaĢk.DanıĢmanı Daim.Söz.Tescil Mem.
Mükremin BURAK
AĢçı
A.Selçuk BĠLĠRDÖNMEZ
Daim.Söz.Basın DanıĢmanı
Ahmet AYDIN
Odacı
Ali POLAT
Odacı
Osman ERVERDĠ
Bekçi
Osman AYDOĞAN
Bekçi
Engin GÜNDOĞDU
Daim.Söz.Gıda Mühendisi
ġenol DĠLER
SözleĢmeli Personel
M.ġirin ATA
SözleĢmeli Personel
Tuncay ATA
SözleĢmeli Odacı
Arzu KASAPOĞLU
SözleĢmeli Odacı
2008 Yılı içerisinde Tescil ĠĢ.ġb.Müdürü Rıfkı KARAKUġ, ġoför Orhan DANġIK ve Odacı Murat GÜNEġ
emekliye ayrılmıĢtır.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
10
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
F - BORSAMIZIN TESĠS VE GAYRĠMENKULLERĠ
Borsamız 1.000 m² üzerine yapılmıĢ bir borsa binasına sahiptir. Birinci kat borsa idari binası
olarak kullanılmaktadır.
Borsamız Merkez Binası Eski Hali
Borsamız Merkez Binası Yeni Hali
Zemin katta bulunan B/5 ve B/7 nolu dükkanlar tadilat yaptırılarak laboratuar haline getirilmiĢ
Gıda, Yem tahlil ve analiz makinaları son teknoloji cihazları ile donatılmıĢtır. Laboratuarlar 1999 yılının
baĢından itibaren faaliyete geçmiĢtir. Bölgemizin tek geniĢ kapsamlı laboratuarına ilimiz üreticisi,
sanayicisi, tüccarı ve ihracatçısı kavuĢmuĢ olacaktır. Bölgemizde böyle bir laboratuarın olması, en basit
bir patates tahlili için, bölgemiz ihracatçıları batıya gidip analiz yaptırma durumundan kurtarılmıĢtır.
Laboratuarda idame ettirilmek üzere 2 gıda mühendisi borsamız kadrosuna dahil ettirilmiĢ ve
yardımcı hizmetlerine de 1 personel atanmıĢtır.
Borsamız Laboratuarı
Borsa binamızın karĢısında, mülkiyeti borsamıza ait zemin kattan oluĢan 14 dükkan, toplam (600
m²) kiraya verilmiĢtir. Bu binamızın bitiĢiğinde borsamıza ait olan 80 ton kapasiteli elektronik kantar
hizmet vermektedir. Kantar bitiĢiğinde bulunan 2 adet dükkan da kiraya verilmiĢtir.
Et ve Balık Kurumu (Kombina) yanındaki borsamıza satıĢ vaadi senediyle verilen ve 2003 yılı
itibariyle tapusu alınan hayvan pazarı mevcut olup, 15 tonluk elektronik kantar hizmet vermektedir. 240 m²
ahır ve 100 m², 30 m² lik yazıhane borsamıza ait olup, kiraya verilmiĢtir. Derçem Ltd. ġti. ne 300 m² lik
arsa yap-iĢlet-devret modeliyle kiraya verilmiĢtir.
Ilıcada 80 tonluk son teknoloji ile donatılmıĢ (Bilgisayar donanımlı) 1 adet tartı kantarı yapılmıĢtır.
2004 yılının sonbaharı itibariyle mevsim Ģartları göz önüne alınarak kantarımız kapatılmıĢ olup yaz
mevsiminin gelmesiyle tekrar faaliyete geçirilecektir.
Borsamız merkez binası yanında bulunan Araba Baskülü eskimesi nedeniyle Leasing yoluyla 80
ton kapasiteli Bilgisayar donanımlı elektronik kantar alınarak 16.308.400.000.-TL borçlanma yapılıp
tamamı ödenmiĢtir.
Borsamızın 1 adet Safrane makam aracı, 1 adet Kartal aracı ve 1 adet Otokar Sultan marka 27
kiĢilik otobüsü vardır.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
11
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
Borsamızın ayrıca 1 adet fotokopi makinası ve 1 adet Toplama pentium III iĢlemcili 32 MB TNT’
ekran kartlı 20 GB hardiskli 128 MB Ram li bir bilgisayar. 1998 yılı içerisinde 1 adet IBM Netfinity 3000
marka pentium II MMX 350 mhz, 64 MB Ram ,4.5 GB Hardisk özelliklerine sahip Server, 1 adet IBM
marka pentium MMX 233 mhz, 16 MB Ram, 2.5 GB Hardisk kapasiteli bilgisayar, 1 adet Hewlett Packard
Office jet pro 1150C scanner ve fotokopi özellikli yazıcı bulunmaktadır. Borsamız meclisinde ve bir kısmı
Kombina Ģubemizde kullanılmakta olan 1 adet 12 kanal giriĢli amplifikatör,4 adet 80 watt'lık ahĢap ses
kabini, 9 adet sehbalı konuĢma mikrofonu, 1 adet telsiz mikrofon, 1 adet 2 kanal giriĢli amplifikatör, 3 adet
hava-tazyikli hoparlör, 1 adet anonstipi mikrofon, 1 adet panasonic m3500 kamera, 1 adet tv monitör' den
müteĢekkil ses ve görüntü düzeni alınmıĢtır.
Ayrıca 1999 yılı içerisinde IBM marka Pentium III 450 CPU, 6.5 GB Harddisk, 128 MB Ram,
özelliklerine sahip bilgisayar ve 1 adette Güç kaynağı alınmıĢ olup dünyaca ünlü ROUTERS haber
ajansına uydu Receiver ve çanak antenle bağlantı ile 24 saat kesintisiz haber akıĢı sağlanmıĢtır. 2002 yılı
içerisinde 3 adet Vestel Optimum marka P4 1600 MHZ iĢlecili 30 GB HDD kapasiteli 128 MB Ram’lı
bilgisayarlar tüketici kredisi kullanılarak alınmıĢtır. 2006 yılı içerisinde 2 adet Crea model bilgisayar ve
Xerox 6120 model lazer renkli yazıcı alınmıĢtır.
2003 yılı içerisinde satıĢ salonumuzda kullanılmak üzere 1 adet Philips marka projeksiyon cihazı
ile perde alınmıĢ ve 10 adet mikrofon ve hoparlörden oluĢan ses düzeni kurulmuĢtur.2008 yılında
arızalanan bu projeksiyon cihazı yerine Acer Projeksiyon cihazı alınmıĢtır.
2004 yılı içerisinde Borsamızda kullanılmak üzere 1 adet HP/Compaq nx9010 model labtop
bilgisayar, 1 adet HP 4500C Scanner, 1 adet HP 935 Digital fotoğraf makinası, 1 adet Rexrotary faks
makinası alınmıĢtır. Ayrıca 2006 yılında Olivetti faks makinesi alınmıĢtır. 2007 Yılı içerisinde Basın
DanıĢmanında kullanılan 1 adet JVC Marka Digital Kamera alınmıĢtır.
2004 yılı içerisinde Borsamız merkez binasına ayriyeten asma tavan yaptırılarak asma tavan
kısmında kalan duvarlar saten alçı boya yaptırılmıĢtır.
Ziraat Finansal Kiralama AĢ. aracılığı ile Borsamıza 1 adet Xerox 7300N model renkli laser yazıcı
alınmıĢ bu yazıcının bedelinin tamamı ödenerek demirbaĢ kayıtlarına geçilmiĢtir.
DasbaĢ AĢ. (Doğu Anadolu Serbest Bölgesi AĢ.) hisse payımız 17.462,00 YTL olmuĢtur.
Tamamı Borsamız adına yatırılmıĢtır.
Kobi Yatırım Aġ. (Küçük ve Orta Boy ĠĢletmeleri) ne ortaklık payı 1.525,00 YTL Borsamız adına
yatırılmıĢtır. 2005 yılı içerisinde Kâr payı artıĢına giden Ģirketteki payımız 10.525,00 YTL olmuĢtur.
DeaĢ’ a kurucu ortaklık payı olarak 500,00 YTL borsamız adına yatırılmıĢtır.
Erçev’e 50,00 YTL ile ortak olunmuĢ ve borsamız adına yatırılmıĢtır.
Gümrük ve Turizm ĠĢletmeleri Aġ.ye 2.500,00 YTL yatırılarak ortak olunmuĢtur.
Atatürk Üniversitesi Bünyesinde kurulan ATA Teknokent AĢ.ye 5.000,00 YTL yatırılarak ortak
olunmuĢ ve 2007 Yılı içerisinde 3.000,00 YTL lik hisse payımız Meclis Kararı ile satılarak mevcut hisse
payımız 2.000,00 YTL olmuĢtur.
Ayrıca 2007 Yılı içerisinde Borsamız Merkez Binası DıĢ Cephesi restore edilerek modern bir
görünüm kazandırılmıĢtır.
Borsamız Merkez Binası Eski Hali
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
Borsamız Merkez Binası Yeni Hali
12
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
Ayrıca yine 2007 yılı içerisinde Merkez Binamızın giriĢ katı sağ taraftaki dükkan yerleri tadilat
yaptırılarak Üyelerimize daha verimli ve hızlı bir Ģekilde hizmet vermek amacıyla Tescil ve Vezne servisi
bu kata taĢınmıĢtır. Ayrıca yine bu katta modern bir Ģekilde bayan ve erkek Tuvaleti yaptırılmıĢtır.
Borsamız Tescil ve Vezne Servisi, Yeni Tuvalet ile Toplantı Salonunun bulunduğu giriĢ kattan görünüm.
Yine Merkez Binası giriĢ kat sol taraftaki 4 dükkan tadilat yaptırılarak 120 koltuk kapasiteli
Toplantı Salonu yaptırılarak Borsamız ve Üyelerimize kazandırılmıĢtır. Salonumuzda 2 Perde ve 2
Projeksiyon cihazı ve en son teknolojiye sahip ses sistemiyle donatılmıĢtır.
Borsamız giriĢ katında bulunan 120 kiĢilik Yeni Yapılan Toplantı Salonu
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
13
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
Borsamız teknolojik alt yapısına bir yenisi olan ve Alpata Teknoloji Yazılım ve BiliĢim
Hiz.San.Tic.Aġ. den temin edilen 8 kullanıcılı olan ve içerisinde Tescil, Muhasebe,Üye, Vezne, DemirbaĢ
Takip, Bordro , Gelen ve Giden Evrak modülü bulunan bilgisayar programını almıĢ ve 2009 yılı itibariyle
tamamen bu programa geçmiĢtir. Bu programın daha verimli kullanılması için Ġntel Core Duo 3.00 GHZ
iĢlemcili, 2 GB Ram, 512 Mb Ekran Kartlı, 17’LG monitörlü 2 adet bilgisayar ve 1 adet Lexmark E120
lazer yazıcı ve 2 adette UPS alınmıĢtır.
Borsamız merkez bina giriĢ katında 2007 yılında yapılan tadilatlara ilaveten 2008 yılında da Üst
katta bulunan salon ve odaların eskiyen halıfleks’leri sökülerek tüm odaların ve üst kat salonun zeminleri
Laminat parke ile kaplanmıĢ salon ve odaların tümü yeniden boyatılmıĢ, Ağ kabloları ve telefon kabloları
kanallar döĢetilerek içerisine alınmıĢtır.
G – GENEL DEĞERLENDĠRME
YapmıĢ olduğu tescillerden dolayı 2008 yılında Kazım Karabekir Vergi Dairesi'ne 214.595,50
TL Aziziye Vergi Dairesi'ne de 292.242,32 TL vergi yatırılmasına ön ayak olan Erzurum Ticaret Borsası
aynı yıl içerisinde önemli hizmetler gerçekleĢtirerek haklı bir gururun da sahibi olmuĢtur.
Sosyal Aktivitelerimiz;
2008 yılı içerisinde 600,00 TL si Eğitim Yardımlarına 21.467,29 TL si de Diğer Sosyal Yardımlar
olmak üzere toplam 22.067,29 TL yardım amaçlı olarak dağıtılmıĢtır.
Türkiye ekonomisinde meydana gelen geliĢmeleri gösteren ve değiĢik kaynaklardan derlenerek
yayınlanan verilerin değerlendirilmesi aĢağıda belirtilmektedir.
Gayri Safi Yurt içi Hasıla, 2006 yılında bir önceki yıla göre cari, fiyatlarla % 16,9 artarak 758,4
milyon YTL , 1998 yılı sabit fiyatlarıyla % 6,9 artarak 96,7 milyon YTL olarak belirlenmiĢtir.
GSYĠH, 2007 yılında, bir önceki yıla göre cari fiyatlarla %12,9 artarak 856,4 milyon YTL, 1998 yılı
sabit fiyatlarıyla %4,5 artarak 101,0 milyon YTL olarak gerçekleĢmiĢtir. Sektörel bazda incelendiğinde ise
bu dönemde en fazla artıĢı %9,6 ile Mali müesseseler sektöründe izlenirken bunu %6,9 ile UlaĢtırma ve
HaberleĢme sektörü izlemiĢtir.
Yatırım TeĢvik Belgelerinde 2008 yılının Ocak- Mayıs döneminde 1132 adet izine karĢılık
12.828,7 milyon YTL yatırım teĢvik tutarı verilmiĢtir.
2008 Yılı Ocak-Mayıs döneminde sektörler itibariyle verilen yatırım teĢvik tutarının % 37,8’i Ġmalat
sanayi kesimine, % 31,1’ü Hizmetler kesimine, geri kalan % 31,1'ü ise Tarım ve Madencilik ile Enerji
sektörlerine yönelik olmuĢtur. Bölgeler itibariyle incelendiğinde; Marmara bölgesi % 39,8 pay ve 5.113,5
milyon YTL ile ilk sırayı almıĢ, bunu % 13,8 oran ve 1.768,4 milyon YTL ile Ġç Anadolu Bölgesi izlemiĢtir.
Söz konusu bu dönemde verilen yatırım teĢvik tutarlarının % 77,6’sı komple yeni yatırımlara, %
10,6’sı ise tevsi ve geriye kalan % 11,8’i ise yenileme, modernizasyon, tamamlama, kalite düzeltme,
finansal kiralama,ürün çeĢitlendirme,entegrasyon ve dar boğaz giderme gibi teĢviklere yönelik olmuĢtur.
Yabancı Sermaye Hareketlerinde; 2008 Ocak-Mayıs döneminde 5.008 milyon dolar tutarında
yabancı sermaye giriĢi gerçekleĢtirilmiĢtir.Bu dönemdeki yabancı sermaye giriĢlerini sektörler bazında
incelediğimizde ilk sırayı % 56,6 oranı ile Mali Aracı KuruluĢların Faaliyetleri alırken, bunu &18,7 ile Ġmalat
Sanayi izlemiĢtir.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
14
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
Doğrudan Yabancı Sermaye GiriĢleri ülkelere göre incelendiğinde, 2008 yılı Ocak-Mayıs
döneminde % 56,3 pay ve 2.818 milyon $ ile AB Ülkeleri ilk sırada yer almıĢtır.
DıĢ Ticaret Hareketlerinde ise ; 2007 yılında ihracatımız 107.213,7 milyon dolar, ithalatımız ise
170.057,2 milyon dolar olarak gerçekleĢmiĢtir. DıĢ Ticaret Açığı 2007 yılında 2006 yılına göre %16,3
artarak -62.843,5 milyon dolar olarak gerçekleĢmiĢ, ihracatın ithalatı karĢılama oranı ise %63,0’e
yükselmiĢtir.
2007 yılının aynı dönemine göre 2008 Ocak-Mayıs döneminde ihracatımız % 40,4 artarak
57.018,0 milyon dolar, ithalatımız ise % 36,8 artarak 86.302,9 milyon dolar olarak gerçekleĢmiĢtir. DıĢ
ticaret açığı aynı dönemde % 30,5 artarak -29.284,9 milyon dolar olarak gerçekleĢmiĢ, ihracatın ithalatı
karĢılama oranı ise 2007 yılı Ocak-Mayıs döneminde % 64,4 iken, 2008 yılının aynı döneminde % 66,1
'ye yükselmiĢtir.
2008 Ocak-Mayıs döneminde toplam ihracatımızda Ara Malları ihracatı %50,4, Tüketim Malları
ihracatı ise % 35,8, ithalatımızda Ara Malları ithalatı % 75,3 Sermaye Malları ithalatı ise % 10,7 pay
almıĢtır.
2008 Ocak-Mayıs döneminde; OECD ülkelerine gerçekleĢtirilen ihracatın toplam ihracatın içindeki
payı ise % 56,6 AB ülkelerine gerçekleĢtirilen ihracatın payı ise %51,1 olmuĢtur. Ġhracatımız içinde
5.783,9 milyon dolar ile Almanya ilk sırayı alırken bunu 3.757,7 milyon dolar ile Ġtalya takip etmiĢtir.
2008 Ocak-Mayıs döneminde; OECD ülkelerinden gerçekleĢtirilen ithalatımız toplam ithalatın
içinde %51,2 paya sahip olurken, AB Ülkelerinin aldığı pay %38,7 olmuĢtur. Ġthalatımız içinde ilk sırayı
13.542,9 milyon dolar ile Rusya alırken bunu 8.130,8 milyon dolar ile Almanya takip etmiĢtir.
Parasal göstergelerdeki geliĢmeler ise Ģu Ģekildedir; Bankalardaki Toplam Mevduat 4 Temmuz
2008 tarihi itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre % 17,6 artarak 360.403,3 milyon YTL seviyesine
ulaĢmıĢtır.
Söz konusu dönemde kamu bankalarının mevduatı bir önceki yılın aynı dönemine göre % 19,6
artarak 136.622,1 milyon YTL'ye, özel bankaların mevduatı % 10,0 artarak 166.176,2 milyon YTL'ye,
yabancı bankaların mevduatı ise % 45,0 artarak 46.091,7 milyon YTL'ye yükselmiĢtir.
Kredi Stoku 4 Temmuz 2008 tarihi itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre % 34,9 artarak
264.617,3 milyon YTL seviyesine eriĢmiĢtir. Söz konusu dönemde Mevduat Bankalarının kullandırdıkları
krediler de % 35,2 artıĢla 255.451,5 milyon YTL'ye ulaĢmıĢtır.
Fiyat hareketlerinin göstergesi olan Ġstanbul Ticaret Odası ve Devlet Ġstatistik Enstitüsü tarafından
hazırlanan Fiyat indekslerinin 2008 Temmuz ayı değiĢim oranları ise Ģu Ģekildedir.
Perakende fiyat hareketlerini izleyen 1995=100 bazlı Ġstanbul Ücretliler Geçinme Ġndeksinde 2008
Temmuz ayında % -1,86 azalıĢ izlenirken, bir önceki yılın aynı ayına göre % 14,49, yıllık ortalama ise %
12,78 artıĢ olmuĢtur. Ġndekste yer alan grupların aylık artıĢ oranları incelendiğinde en fazla artıĢ % 2,33 ile
Konut Harcamaları grubunda izlenirken bunu %2,14 ile Kültür, Eğitim ve Eğlence grubu takip etmiĢtir.
Toptan EĢya Fiyatları Ġndeksi 2008 Temmuz ayında % 0,98 değiĢim göstermiĢtir. Temmuz ayı
itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre %14,76 artıĢ olurken, yıllık ortalamada artıĢ oranı %10,54 olarak
gerçekleĢmiĢtir. Ġndekste yer alan gruplardan en yüksek fiyat artıĢı %5,66 ile Yakacak ve Enerji
Malzemeleri %3,53 ile ĠnĢaat Malzemeleri grubunda görülmüĢtür.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
15
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
Türkiye Ġstatistik Kurumu tarafından hazırlanmakta olan Tüketici Fiyatları Ġndeksinin 2008
Temmuz ayı Türkiye Genel Ġndeksi değiĢim oranı %0,58 bir önceki yılın aynı ayına göre %12,06 yıllık
ortalama değiĢim oranı ise %9,07 dir.
TUĠK’in Türkiye genelinde hazırlamıĢ olduğu Üretici Fiyatları Ġndeksi 2008 Temmuz ayında %1,25
artıĢ gösterirken, bir önceki yılın aynı ayına göre artıĢ oranı %18,41 yıllık artıĢ oranı ise %9,76 olmuĢtur.
Erzurum Ticaret Borsası Kayıt Durumuna gelince
Borsamızda 2008 yılında 59 Ģirket kaydı olurken 2 Ģirketin kaydı silinmiĢtir 163 Ģahıs firması
kaydı yapılırken, 47 Ģahıs firması faaliyetine son vermiĢtir. Bu geliĢmelerden sonra Erzurum Ticaret
Borsasına Kayıtlı üye sayısı 1.102 olurken, bunlardan 1.089’u faal üyedir. ġirket sayısı 361 , Ģahıs
firmaları ise 728 adet olmuĢtur. Borsamıza kayıtlı toplam üye sayısının % 33,15’ini ġirketler , % 66,85’ini
ġahıs firmaları meydana getirmektedir.
YILLAR ĠTĠBARĠYLE VERĠLEN YATIRIM TEġVĠK BELGELERĠNĠN
SEKTÖREL VE BÖLGESEL DAĞILIMI
SEKTÖREL DAĞILIM – Bin YTL
SEKTÖRLER
2005
TOPLAM YATIRIM
2006
2007
YILLIK DEĞĠġĠM %
2006/2005 2007/2006
Tarım
Madencilik
Ġmalat
Enerji
Hizmetler
520,266
704,295
12,843,835
2,122,061
8,044,118
524,092
608,974
11,859,199
1,888,357
7,800,994
344,591
637,943
12,439,211
3,710,979
8,728,330
0,74
-13,53
-7,67
-11,01
-3,02
-34,25
4,76
4,89
96,52
11,89
TOPLAM
24,234,574
22,681,616
25,861,054
-6,41
14,02
BÖLGESEL DAĞILIM Bin YTL
BÖLGELER
Marmara
Ġç Anadolu
Ege
Akdeniz
Karadeniz
Doğu Anadolu
Güneydoğu
Anadolu
Çok Bölgeli
TOPLAM
2005
9,550,927
3,312,268
3,327,611
4,150,772
1,655,813
840,450
1,195,835
2006
8,411,346
3,386,601
2,296,912
3,540,161
2,245,075
683,491
1,370,130
200,898
747,901
2,516,195
272,3
236,4
24,234,574
22,681,616
25,861,054
-6,41
14,02
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
2007
2006/2005 2007/2006
7,947,153
-11,9
-5,5
3,780,005
2,2
11,6
2,085,767
-31,0
-9,2
4,104,681
-14,7
15,9
3,092,913
35,6
37,8
1,055,741
-18,7
54,5
1,278,598
14,6
-6,7
16
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
2008 OCAK – MAYIS DÖNEMĠNDE VERĠLEN YATIRIM TEġVĠK
BELGELERĠNĠN BÖLGESEL DAĞILIMI
BELGE
SAYISI
BÖLGELER
Marmara
Ġç Anadolu
Ege
Akdeniz
Karadeniz
Doğu Anadolu
Güneydoğu
Anadolu
Muhtelif Bölge
TOPLAM YATIRIM
YTL
421
156
125
136
117
62
110
TOPLAM
DÖVİZ
KULLANIMI
(BİN $)
İSDİHDAM
KİŞİ
5,113,475,432
1,768,428,267
970,034,600
1,528,865,507
1,429,028,153
555,936,316
1,018,874,544
2,475,900
689,449
436,130
485,502
429,210
121,039
342,529
16,011
6,130
9,438
6,970
3,717
2,411
2,795
5
444,077,018
1.132 12,828,719,837
47,013
5,026,772
300
47,772
YURT ĠÇĠ ĠġGÜCÜ PĠYASASINDA GELĠġMELER(*)
(15 + YAġ , BĠN KĠġĠ)
Ocak
2003
2004
2005
2006
2007
2008
SĠVĠL Ġġ GÜCÜ
23,640
24,289
24,565
23,250
23,523
23,943
SĠVĠL ĠSTĠHDAM
21,147
21,791
22,046
20,954
21,189
21,650
2,493
2,498
2,520
2,295
2,333
2,293
ĠġSĠZLĠK ORANI (%)
10,5
10,3
10,3
9,9
9,9
9,6
- Kent
13,8
13,6
12,7
12,1
11,9
11,7
6,5
5,9
6,8
6,5
6,9
6,2
4,8
4,1
3,3
3,6
3,2
3,6
ĠġSĠZ
- Kır
EKSĠK ĠSTĠHDAM
ORANI %
SĠVĠL ĠSTĠHDAMIN SEKTÖREL DAĞILIMI
Ocak
2003
2004
2005
2006
2007
2008
TARIM
7.400
6.493
5,713
5,601
5,665
5,726
SANAYĠ
3.988
4.280
4,136
4,185
4,135
4,262
HĠZMETLER
9.374
10.102
11,107
11,404
11,415
11,663
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
17
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
TOPLAM
21.791
22.046
20,956
21,190
21,215
21,651
ASGARĠ ÜCRETĠN
1969 YILINDAN ĠTĠBAREN GELĠġĠMĠ TL-BÜRÜT
16 YAġINDAN
16 YAġINI
ASGARĠ ÜCRETĠN
BÜYÜKLER ĠÇĠN
DOLDURMAMIġLAR ĠÇĠN
BAġLANGIÇ TARĠHĠ
GÜNLÜK
AYLIK
GÜNLÜK
AYLIK
01.07.1969
19,50
585,00
17,50
525
01.11.1972
25,00
750,00
21,00
630
01.07.1974
40,00
1.200,00
34,00
1.020,00
01.06.1976
60,00
1.800,00
50,00
1.500,00
01.01.1978
110,00
3.300,00
70,00
2.100,00
01.05.1979
180,00
5.400,00
120,00
3.600,00
01.05.1981
333,33
10.000,00
223,00
6.690,00
01.01.1983
540,00
16.200,00
370,00
11.100,00
01.04.1984
817,50
24.525,00
562,50
16.875,00
01.10.1985
1.308,00
39.240,00
950,00
28.500,00
01.07.1987
2.475,00
74.250,00
1.710,00
51.300,00
01.07.1988
4.200,00
126.000,00
2.895,00
86.850,00
01.08.1989
7.500,00
225.000,00
5.175,00
155.250,00
01.08.1990
13.800,00
414.000,00
10.125,00
303.750,00
01.08.1991
26.700,00
801.000,00
19.590,00
587.700,00
01.08.1992
48.300,00
1.499.000,00
37.320,00
1.119.600,00
01.08.1993
83.250,00
2.497.000,00
67.950,00
2.038.500,00
01.09.1994
139.125,00
4.173.750,00
116.250,00
3.487.500,00
01.09.1995
282.000,00
8.460.000,00
236.250,00
7.087.500,00
01.08.1996
567.000,00
17.010.000,00
480.000,00
14.400.000,00
01.08.1997
1.181.253,00
35.437.000,00
997.500,00
29.925.000,00
01.08.1998
1.594.650,00
47.839.500,00
1.355.475,00
40.664.250,00
01.01.1999-30.06.1999
2.602.500,00
78.075.000,00
2.212.135,00
66.363.750,00
01.07.1999-31.12.1999
3.120.000,00
93.600.000,00
2.652.000,00
79.560.000,00
01.01.2000-30.06.2000
3.660.000,00
109.800.000,00
3.120.000,00
93.600.000,00
01.07.2000-31.12.2000
3.960.000,00
118.800.000,00
3.735.000,00
101.250.000,00
01.01.2001-30.06.2001
4.665.000.00
139.950.000.00
3.965.250.00
118.957.500.00
01.01.2001-31.12.2001
5.598.000.00
167.940.000.00
4.758.300.00
142.749.000.00
01.01.2002-30.06.2002
7.400.025.00
222.000.750.00
6.290.025.00
188.700.750.00
01.07.2002-31.12.2002
8.362.500.00
250.875.000.00
7.107.000.00
213.210.000.00
01.01.2003
10.200.000.00
306.000.000.00
8.550.000.00
256.500.000.00
01.01.2004-01.07.2004
14.100.000.00
423.000.000,00
12.000.000,00
360.000.000,00
01.07.2004-31.12.2004
14.805.000,00
444.150.000,00
12.600.000,00
378.000.000,00
01.01.2005-31.12.2005
16.290.000,00
488.700.000,00
13.860.000,00
415.800.000,00
01.01.2005-31.12.2005
16,29 YTL
488,70 YTL
13,86 YTL
415,80 YTL
01.01.2006-31.12.2006
17,70 YTL
531,00 YTL
15,00 YTL
450,00 YTL
01.01.2007-30.06.2007
18,75 YTL
562,50 YTL
15,89 YTL
476,70 YTL
01.07.2007-31.12.2007
19,50 YTL
585,00 YTL
16,38 YTL
491,40 YTL
01.01.2008-30.06.2008
20,28 YTL
608,40 YTL
17,18 YTL
515,40 YTL
01.07.2008-31.12.2008
21,29 YTL
638,70 YTL
18,02 YTL
540,60 YTL
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
18
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
DIġ TĠCARET GÖSTERGELERĠ (MĠLYON $)
Yıl
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2007 Ocak-Mayıs*
DıĢ Ticaret
Hacmi
10.819,5
13.636,3
14.588,7
14.962,8
17.890,5
19.301,5
18.561,5
24.347,8
25.997,4
27.416,8
35.261,4
34.640,5
37.585,7
44.773,5
41.375,9
57.346,0
66.851,2
74.819,8
72.908,9
67.274,0
82.277,7
72.733,3
87.612,9
116.592,5
160.706,9
190.248,9
225.110,9
277.272,3
Ġhracatın
Ġthalatı
KarĢ.Or. %
36.8
52.6
65.0
62.0
66.3
70.2
67.1
72.0
81.4
73.6
58.1
64.6
64.3
52.1
77.8
60.6
53.2
54.1
58.7
65.3
51.0
75.7
69,9
68,1
64,8
62,9
61,3
63,0
Ġhracat
2.910,1
4.702,9
5.746,0
5.727,8
7.133,6
7.958,0
7.456,7
10.190,0
11.662,0
11.624,7
12.953,3
13.593,5
14.714,6
15.345,1
18.105,9
21.637,0
23.224,5
26.261,1
26.974,0
26.587,2
27.774,9
31.334,2
36.059,1
47.252,8
63.167,2
73.475,9
85.534,7
107.215,0
Ġthalat
7.909,4
8.933,4
8.442,7
9.235,0
10.756,9
11.343,5
11.104,8
14.157,8
14.335,4
15.792,1
22.302,1
21.047,0
22.871,1
29.428,4
23.270,0
35.709,1
43.626,7
48.558,7
45.934,9
40.686,7
54.502,8
41.399,1
51.553,8
69.339,7
97.539,8
116.773,1
139.576,2
170.057,3
DıĢ Ticaret
Açığı
-4.999,3
-4.230,5
-3.096,7
-3.507,2
-3.623,3
-3.385,5
-3.648,1
-3.967,8
-2.673,4
-4.167,4
-9.342,8
-7.453,5
-8.156,5
-14.083,3
-5.164,1
-14.071,9
-20.402,2
-22.297,6
-18.960,9
-14.099,5
-26.727,9
-10.064,9
-15.494,7
-22.086,9
-34.372,6
-43.297,2
-54.041,5
-62.842,3
40.632,2
63.063,7
-22.440,5
103.686,9
64,4
57.018,0
86.302,9
-29.284,9
143.320,9
66,1
2008 Ocak-Mayıs*
(*) Geçici
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
19
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (MİLYON $)
Ocak–Mayıs
YILLIK
ÜLKELER
2004
2005
2006
2007
2008
1-OECD ÜLKELERĠ
40,518,5
44,355,0
54,481,0
65,672,2
32,267,3
A.AB ÜLKELERĠ
34,451,0
38,400,2
47,934,7
60,398,4
29,125,8
666,6
820,8
1,189,3
1,328,0
1,795,4
5,400,9
5,133,9
5,357,0
3,922,3
1,346,2
20,085,0
26,148,2
28,086,5
3,945,8
23,377,9
2,563,6
2,973,2
2,967,2
2,942,9
1,372,9
TOPLAM
63,167,2
73,476,4
85,534,7
107,215,0
57,018,0
SEÇĠLMĠġ ÜLKELER
Fransa
Belçika
Hollanda
Almanya
Ġtalya
Ġngiltere
Yunanistan
Ġspanya
Avusturya
Ġsviçre
ABD
Azarbeycan
Kazakistan
Suudi Arabistan
Rusya
Çin
3.668,4
21.183,1
2.138,0
8.745,3
4.627,6
5.543,7
1.170,3
2.616,3
560,9
436,2
4.833,8
403,9
355,6
768,4
1.859,2
391,6
3,805,8
1,292,3
2,469,6
9,455,1
5,616,8
5,917,2
1,126,7
3,010,9
659,1
553,5
4,910,7
528,1
459,9
962,2
2,377,1
549,8
4,602,3
1,380,0
2,536,5
9,673,1
6,748,9
6,811,9
1,598,5
3,679,2
709,6
880,5
4,995,8
692,0
694,2
982,8
3,226,5
693,0
5,974,4
1,735,6
3,018,4
11,993,6
7,478,7
8,626,3
2,262,4
4,579,9
843,5
935,1
4,144,9
1,046,1
1,080,0
1,486,3
4,727,2
1,039,0
3,101,1
875,6
1,450,6
5,783,9
3,757,7
3,636,5
1,085,7
2,031,1
463,1
1,619,2
1,724,8
600,7
378,6
723,3
2,818,6
561,0
B.EFTA ÜLKELERĠ
C.DĠĞER OECD
ÜLKELERĠ
2-OECD ÜYESĠ
OLMAYAN ÜLK.
3-SERBEST BÖLGELER
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
20
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
ORTALAMA DÖVİZ ALIŞ KURLARI
ABD
Yıllar
İngiliz
Japon
İsviçre
Doları
Euro
Poundu
Yeni
Frankı
US $
EUR
£
¥
SF
1981
110,24
220,36
0,50
56,55
1982
160,94
280,38
0,65
79,25
1983
224,03
338,86
0,94
106,50
1984
364,85
484,12
1,53
154,87
1985
518,34
677,50
2,21
215,27
1986
669,39
982,24
4,01
375,85
1987
855,69
1.408,38
5,96
577,00
1988
1.420,76
2.527,81
11,11
968,90
1989
2.120,78
3.467,34
15,37
1.298,29
1990
2.607,62
4.669,75
18,15
1.892,82
1991
4.169,85
7.343,54
31,10
2.902,01
1992
6.868,69
12.078,45
54,38
4.916,61
1993
10.986,82
16.508,50
99,77
7.451,47
1994
29.704,33
45.696,57
293,23
21.977,23
1995
45.705,43
72.109,01
484,93
38.820,75
1996
81.184,26
_
127.246,76
740,45
65.490,43
1997
151.428,52
_
248.103,88
1.248,76
104.234,65
1998
260.039,56
_
431.062,63
1.996,26
179.865,97
1999
417.580,86
443.649,93
675.401,12
3.700,22
276.721,56
2000
623.749,34
574.345,24
942.026,17
5.774,82
368.359,03
2001
1.222.921,35
1.092.643,63
1.758.929,51
10.020,59
724.687,90
2002
1.504.597,53
1.428.767,59
2.267.099,69
12.064,28
972.376,31
2003
1.495.306,79
1.687.189,03
2.441.205,48
12.876,12
1.109.213,73
2004
1.422.510,78
1.767.330,86
2.602.506,99
13.120,69
1.143.526,83
2005
1,3408
1,6695
2,4395
0,0122
1,0765
2006
1,4294
1,7956
2,6326
0,0127
1,1385
2007
1,3018
1,7781
2,5988
0,0135
1,0812
2007 Yılı Aylar
1
1,4198
1,8427
2,7784
0,0173
1,1381
2
1,3903
1,8142
2,7175
0,0145
1,1158
3
1,4029
1,8567
2,7298
0,0194
1,1498
4
1,3619
1,8324
2,6980
0,0145
1,1192
5
1,3319
1,8013
2,6425
0,0110
1,0898
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
21
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
6
1,3152
1,7641
2,6876
0,0171
1,0649
7
1,2760
1,7486
2,5921
0,0146
1,0536
8
1,3083
1,7817
2,6280
0,0117
1,0859
9
1,2613
1,7487
2,5426
0,0109
1,0601
10
1,1966
1,6997
2,4422
0,0103
1,0166
11
1,1848
1,7373
2,4539
0,0160
1,0516
12
1,1730
1,7093
2,3735
0,0104
1,0285
2008 Yılı Aylar
1
1,1704
1,7207
2,3047
0,0108
1,0589
2
1,1882
1,7502
2,3326
0,0106
1,0858
3
1,2324
1,9096
2,4658
0,0122
1,2133
4
1,2496
2,0441
2,5678
0,0127
1,2809
5
1,2470
1,9403
2,4503
0,0119
1,1933
6
1,2278
1,9080
2,4095
0,0115
1,1794
7
1,2100
1,8890
2,4058
0,0113
1,1786
8
1,2100
1,9097
2,4058
0,0113
1,1786
9
1,1727
1,7611
2,2231
1,0107
1,1084
10
1,2296
1,7693
2,2115
0,0115
1,1065
H- ĠNTERNET SĠTEMĠZ
Borsamız Türkiye’ de sadece birkaç borsa gibi sürekli kendini yenilediğini ispatlarcasına Ağustos
2000 tarihi itibariyle ilimizi ve borsamızı çağımızın gereksinimi haline gelen sanal bir ortam olan
internet’ede taĢımasını bilmiĢtir.
Değerli halkımızın Ġlimizin sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri ile borsamız hakkındaki bilgileri
ile gerçekleĢtirdiği faaliyetleri sürekli ve güncel olarak bulabileceği bu sitemize www.erzurumtb.org.tr
adresinden ulaĢabilirsiniz. Ayrıca gerek sitemizle ve gerekse borsamızla ilgili dilek ve Ģikayetlerinizi
elektronik posta adresimiz olan [email protected]’ye gönderebilirsiniz. Bu doğrultuda size en kısa
zamanda cevap vermeye çalıĢacağız. 2008 yılı sonu itibariyle bu sitemizin ziyaretçi sayısı da 66.548 kiĢi
olmuĢtur
I)-EN FAZLA TESCĠL ÜCRETĠ ÖDEYENLER
Ġlkine 2007 yılında baĢladığımız 2006 Yılında Erzurum Ticaret Borsası’na enfazla tescil ücreti
ödeyen 10 gerçek ve 10 Tüzel kiĢiye Plaket törenini gerçekleĢtirmiĢtik. Bundan böyle geleneksel hale
getirmeyi düĢündüğümüz 2007 yılındaki ödül törenini Erzurum Ticaret Borsası ve Erzurum Ticaret ve
Sanayi Odası Meclis Üyeleri MüĢterek Toplantısının ardından Sayın Sağlık Bakanımız Recep AKDAĞ,
Erzurum Valisi Celalettin GÜVENÇ baĢta olmak üzere çok sayında davetli iĢtirat etmiĢlerdi.
AĢağıda Borsamıza yıllar itibariyle en fazla tescil ödeyenler çıkarılmıĢtır.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
22
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
2006 Yılında Erzurum Ticaret Borsası’na Enfazla Tescil Ücreti Ödeyen 10 Gerçek ve Tüzel KiĢi.
GERÇEK KİŞİLER
1 YUSUF ÇELĠK
2 MUSTAFA KUVEL
3 NEVZAT AYDIN (ÖZAYDINLAR TĠC.)
4 HANĠFĠ YILMAZ
5 MEHMET GÖZEĞER
6
7
8
9
10
Ġ.HAKKI HINISLIOĞLU
Y.BORA BULUTOĞLU
ÖZDEMĠR KOZLU
YUSUF DEMĠRCĠ
MEHMET SARICA
TÜZEL KİŞİLER
ET VE BALIK KURUMU Aġ.
BĠRLĠK UN GIDA SAN.PAZ.TĠC.Aġ.
SUKAġ SULFO KĠMYA TARIM VE HAY.SAN.Aġ.
BEġLER UN FABRĠKASI LTD.ġTĠ.
OKUR GIDA SAN.VE DIġ TĠC.Aġ.
T.T.GIDA TUR.ĠNġ.PETRO KĠMYA TAġ.VE
TĠC.LTD.ġTĠ.
ER-YAT GIDA HAY.ĠNġ.TEKS.ELK.TĠC.SAN.Aġ.
HEDEF GIDA TÜK.VE TEM.ÜR.DAĞ.Aġ.
ÇALIKOĞLU TAV.GIDA SAN.TĠC.PAZ.LTD.ġTĠ.
KES-DEL ET VE ET ÜR.TĠC.LTD.ġTĠ.
2007 Yılında Erzurum Ticaret Borsası’na Enfazla Tescil Ücreti Ödeyen 10 Gerçek ve Tüzel KiĢi.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
GERÇEK KİŞİLER
Levent Karslı
Yusuf Çelik
Mustafa Yılmaz
Ġ.Hakkı Hınıslıoğlu
Mehmet Gözeğer
Yıldırım Bora Bulutoğlu
Hilal Katgül
Naci Budak
Güldan Duvarcı
Mustafa Özturan
TÜZEL KİŞİLER
TT.Gıda Turizm ĠnĢ.Pet.Kimya TaĢ.San.Tic.Ltd.ġti.
Et ve Balık Kurumu AĢ.
Toprak Mahsülleri Ofisi
Okur Gıda San.ve DıĢ Tic.Aġ.
BeĢler Un Fab.Ltd.ġti.
Birlik Un ve Gıda San.Paz.Tic.Aġ.
Erzurum ġeker Fabrikası
Hedef Gıda Tük.ve Tem.Ürn.Dağ.AĢ.
ÜrüĢan Gıda Hay.ĠnĢ.Tic.ve San.Ltd.ġti.
Bayramoğlu Yem ve Un San.Tic.AĢ.
2008 Yılında Erzurum Ticaret Borsası’na Enfazla Tescil Ücreti Ödeyen 10 Gerçek ve Tüzel KiĢi.
10 GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ
1
BAYRAMOĞLU YEM VE UN SAN.TĠC.Aġ.
2
ET VE BALIK ÜRÜNLERĠ Aġ.
3
HEDEF GIDA PAZ.DAĞ.SAN VE TĠC.Aġ.
4
T T GIDA TURZĠM ĠNġ.PET.KĠM TAġ.SAN. VE TĠC.LTD.ġTĠ
5
BEġLER UN FAB.GIDA SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ.
6
YILDIRIM BORA BULUTOĞLU
7
TARIM KREDĠ KOOPERATĠFLERĠ ERZURUM BÖLGE BĠRLĠĞĠ MÜD.
8
SAYKOR ET BESĠCĠLĠK GIDA TARIM ÜR.TAġ.ĠNġ.LTD.ġTĠ.
9
Ġ.HAKKI HINISLIOĞLU
10
MUSTAFA YILMAZ
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
23
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
24
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
2008 YILI
KATI
ERZURUM TĠCARET BORSASI
MĠZANI
ANA HESAPLAR
AKTĠF
BORÇ
100
1.343.928,99
112,08
0
Merkez YTL Kasası
USD Kasası
EURO Kasası
Diğer Ybancı Para Kasası
ALINAN ÇEKLER
1.344.041,07
$ 0,00
€ 0,00
0,00
27.783,93
1.343.928,99
0,00
€ 0,00
0,00
27.783,93
0
112,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.783,93
0,00
0,00
0,00
27.783,93
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
2.241.774,08
2.143.137,98
98.636,10
0
$ 0,00
$ 0,00
0
0
€ 13.499,86
€ 13.499,86
0
0
1.572.047,26
1.452.252,29
54.599,40
390,13
0,00
0,60
10,00
190,00
64.604,84
0,00
1.548.259,24
1.431.724,96
54.063,68
350,00
0,00
0,60
0,00
25,00
62.095,00
0,00
23.788,02
20.527,33
535,72
40,13
0
0
10,00
165,00
2.509,84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
$ 0,00
$ 0,00
0
0
€ 13.499,86
€ 13.499,86
0
0
0,00
$ 0,00
€ 13.499,86
$ 0,00
€ 0,00
$ 0,00
€ 0,00
$ 0,00
€ 0,00
0,00
67.292,68
67.292,68
0,00
0,00
0,00
$ 0,00
€ 13.499,86
$ 0,00
€ 0,00
$ 0,00
€ 0,00
$ 0,00
€ 0,00
0,00
67.292,68
67.292,68
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101
101
101
101
00
Cüzdandaki Cekler Hesabı
01
Tahsildeki Çekler Hesabı
01 000 T.ĠĢ Bankası Tahsildeki Çekler Hesabı
01 001 Ziraat Bankası Tahsildeki Çekler Hesabı
T.Vakıflar Bankası Tahsildeki Çekler
01 002
Hesabı
01 003 Diğer
01 099
BANKALAR HESABI
"YTL"
102
"USD"
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
000
001
002
003
004
005
006
007
099
102 01
"EURO"
YTL Banka Hesabı (Vadesiz)
T.C.ĠĢ Bankası Hesabı
T.C.Ziraat Bankası Hesabı
T.C.Vakıflar Bankası Hesabı
T.C.Vakıflar Bankası Bankomat Hesabı
T.C.Halk Bankası Hesabı
ġekerbank
Garanti Bankası Hesabı
Finansbank
Diğer
Yabancı Para Banka Hesabı
"USD"
"EURO"
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
BAKĠYE
BORÇ
ALACAK
1.344.041,07
00
01
02
99
101
101
PASĠF
ALACAK
KASA
"YTL"
100
100
100
100
101
101
2008 YILI KATI MĠZANI
T.C.ĠĢ Bankası Hesabı $ (Dolar)
T.C.ĠĢ Bankası Hesabı EURO
T.C.Ziraat Bankası Hesabı $ (Dolar)
T.C.Ziraat Bankası Hesabı EURO
T.C.Vakıflar Bankası Hesabı $ (Dolar)
T.C.Vakıflar Bankası Hesabı EURO
T.C.Halk Bankası Hesabı $ (Dolar)
T.C.Halk Bankası Hesabı EURO
Diğer
YTL Banka Hesabı (Vadeli)
000 T.C.ĠĢ Bankası Hesabı
001 T.C.Ziraat Bankası Hesabı
002 T.C.Vakıflar Bankası Hesabı
000
001
002
003
004
005
006
007
099
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
25
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
003
004
005
099
000
001
002
003
004
005
006
099
103
108
109
112
118
120
120 00
120 01
120 02
126
126
126
126
126
126
126
128
00
00
00
00
00
00
000
001
002
003
099
128
128
128
128
128
132
00
00
00
00
00
000
001
002
099
135
T.C.Halk Bankası Hesabı
T.C.Garanti Bankası Hesabı
Finansbank
Diğer
Banka Fon ve Yatırım Hesapları
T.C.ĠĢ Bankası Hesabı (Fon)
T.C.ĠĢ Bankası Hesabı (Yatırım)
T.C.Ziraat Bankası Hesabı
T.C.Vakıflar Bankası Hesabı
T.C.Halk Bankası Hesabı
T.C.ĠĢ Bankası Hesabı (Repo)
Finansbank (Repo)
Diğer
VERĠLEN ÇEKLER VE ÖDEME
EMĠRLERĠ
DĠĞER HAZIR DEĞERLER
BANKA KREDĠ KARTLARINDAN
ALACAKLAR HESABI
KAMU KESĠMĠ TAHVĠL, SENET VE
BONOLARI
DĠĞER MENKUL KIYMETLER
HESABI
OLAĞAN GELĠRLERDEN ALACAK
HESABI
0,00
0,00
0,00
0,00
602.434,14
357.003,30
76.541,90
0,00
0,00
0,00
126.559,10
42.329,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
527.586,06
282.155,22
76.541,90
0,00
0,00
0,00
126.559,10
42.329,84
0,00
0
0
0
0
74.848,08
74.848,08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
305.418,00
305.418,00
0
0
Cari Yıl Üye Aidatları
GeçmiĢ Yıl Üye Aidatları
Tahakkuk Eden Kira Gelirleri
VERĠLEN DEPOZĠTO VE
TEMĠNATLAR
213.982,00
91.436,00
0,00
213.982,00
91.436,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
Kurum ve KuruluĢlar
Elektrik idaresi
Su idaresi
Doğalgaz Ġdaresi
Telekom idaresi
Diğer
TAKĠPTEKĠ ALACAKLAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Takipteki Alacaklar
Kayıt Alacakları
Aidatlardan
Tescillerden
Diğer
ĠġTĠRAKTEN ALACAKLAR HESABI
YÖNETĠM KURULU VE
PERSONELDEN ALACAKLAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
Yönetim Kurulu ve Personelden
Alacaklar
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden
135 00 000
Alacaklar
135 00 001 Personelden Alacaklar
135 00 002 Diğer
135 00
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
26
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
DĠĞER ÇEġĠTLĠ ALACAKLAR
HESABI (Muvakkat Borçlular Hsb.)
136
136 00
136 00 000
136 00 001
136 00 002
136 00 099
136 01
136 01 099
138
150
150
150
150
150
150
150
153
157
00
00
00
00
00
00
000
001
002
003
099
180
181
195
195
195
195
195
196 00
196 00 000
196 00 001
196 00 099
196 01
196 01 000
196 01 001
196 01 099
196 02
197
197 00
223
Malzeme Stokları Hesabı
Tabidot Malzeme Stokları
Kırtasiye ve Matbua Malzeme Stokları
Bilgisayar Malzeme Stokları
Temizlik Malzeme Stokları
Diğer
BELGE VE DEFTER STOKLARI
DĠĞER STOKLAR HESABI
GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER
HESABI
GELĠR TAHAKKUKLARI
Ġġ AVANSLARI
00
Yurt Ġçi ĠĢ Avansları
00 000 Yönetim Kurulu ve Meclis ĠĢ Avansları
00 001 Personel ĠĢ Avansları
00 099 Diğer KiĢilere Verilen ĠĢ Avasları
196
220
YTL Diğer ÇeĢitli Alacaklar Hesabı
Emekli Sand.Adına Raporlu Hast.Ödenen
Reçete Bdl.
Kiracılar Kira Borcu
Emekli Faturaları
Diğer
Yabancı Para Diğer ÇeĢitli Alacaklar
Hesabı
Diğer
ġÜPHELĠ DĠĞER ALACAKLAR
HESABI
MALZEME STOKLAR HESABI
PERSONEL VE ORGAN ÜYELERĠ
SEYEHAT AVANSLAR HESABI
"YTL"
Yurtiçi Seyehat Avansları
Yönetim Kurulu Ve Meclis Üyeleri Seyehat
Avansları
Personel Seyehat Avansları
Diğer KiĢilere Verilen Seyehat Avansları
YurtdıĢı Seyehat Avansları
Yönetim Kurulu Ve Meclis Üyeleri Seyehat
Avansları
Personel Seyehat Avansları
Diğer KiĢilere Verilen Seyehat Avansları
Personel Avansları
SAYIM NOKSANLARI HESABI
Sayım Noksanları Hesabı
GELĠRLERDEN ALACAKLAR
HESABI
GELĠRLERDEN TECĠLLĠ VE TEHĠRLĠ
ALACAKLAR HESABI
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
190.541,05
179.865,12
10.675,93
0
$ 0,00
190.541,05
$ 0,00
179.865,12
$ 0,00
10.675,93
0
0
23.812,76
23.413,18
399,58
0
0,00
3.770,00
162.958,29
0,00
3.393,40
153.058,54
0,00
376,60
9.899,75
0
0
0
$ 0,00
$ 0,00
0
0
$ 0,00
$ 0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
8.790,00
0,00
8.760,00
0
30,00
0
0
8.790,00
0,00
8.790,00
0,00
8.760,00
0,00
8.760,00
0,00
30,00
0
30,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
27
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
226
226 00
226 00 000
226 00 001
226 00 002
226 00 099
227
VERĠLEN DEPOZĠTO VE
TEMĠNATLAR HESABI
Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı
Resmi KuruluĢlara Verilen Depozito ve
Teminatlar
Belediyelere Verilen Depozito ve
Teminatlar
Elektrik Ġdaresine Verilen Depozito ve
Teminatlar
Diğer Depozito ve Teminatlar
DĠĞER ALACAKLAR HESABI
"YTL"
"USD"
"EURO"
227 00
Proje "YTL" Katkı Payı
227 00 001 AB Projelerine % katkı payı YTL
227 00 099 Diğer
Proje "Döviz" Katkı Payı
227 01
"USD"
"EURO"
227 01 001 AB Projelerine % katkı payı (Avro)
227 01 002 AB Projelerine % katkı payı (Dolar)
227 01 099 Diğer
GELĠRLERDEN TAKĠPLĠ
228
ALACAKLAR HSB.
232
ĠġTĠRAKTEN ALACAKLAR HSB.
PERSONELDEN ALACAKLAR
235
HESABI
DĠĞER ÇEġĠTLĠ ALACAKLAR
236
HESABI
238
ġÜPHELĠ DĠĞER ALCAKLAR HESABI
ĠġTĠRAKLER HĠSSE SENEDĠ VE
242
TAHVĠLLER HESABI
242 00
242 01
242 02
243
243 00
243 01
243 02
244
245
246
248
249
ĠĢtirakler
Hisse Senedi ve Tahviller
Diğer
ĠġTĠRAKLERE SERMAYE
TAAHHÜTLERĠ (-)
ĠĢtirakler
Hisse Senedi ve Tahviller
Diğer
ĠġTĠRAKLER SERMAYE PAYLARI
DEĞER DÜġ.KARġ. ( - )
BAĞLI ORTAKLIKLAR HESABI
BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE
TAAH. HSB ( - )
DĠĞER MALĠ DURAN VARLIKLAR
HESABI
DĠĞER MALĠ DURAN VARLIKLAR
KARġILIĞI HES.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
$ 0,00
$ 0,00
0
0
€ 0,00
€ 0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
$ 0,00
$ 0,00
0
0
€ 0,00
€ 0,00
0
0
€ 0,00
$ 0,00
0,00
€ 0,00
$ 0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
33.037,00
0,00
33.037,00
0
33.037,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.037,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
28
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
ARAZĠ VE ARSALAR HSB.
BĠNALAR HSB.
TESĠS MAKĠNE VE CĠHAZLAR HSB.
TAġITLAR HSB.
DEMĠRBAġLAR HSB.
DĠĞER MADDĠ DURAN VARLIKLAR
HSB.
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
BANKA KREDĠLERĠ HESABI
250
252
253
254
255
2.602.000,00
5.461.454,78
0,00
166.528,00
604.550,05
0,00
0,00
0,00
0,00
5.785,00
2.602.000,00
5.461.454,78
0
166.528,00
598.765,05
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
215.112,64
0,00
107.556,32
0,00
107.556,32
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
$ 0,00
$ 0,00
0
0
€ 0,00
€ 0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
326 00 000 Kiracılardan Alınan Depozito ve Teminatlar
0,00
0,00
0
0
326 00 001 Üyelerden Alınan Depozito ve Teminatlar
0,00
0,00
0
0
326 00 002 Personelden Alınan Depozito ve Teminatlar
0,00
0,00
0
0
326 00 099 Diğer
Yabancı Para Alınan Depozito ve
326 01
Teminatlar Hesabı
0,00
0,00
0
0
$ 0,00
$ 0,00
0
0
326 01 000 Kiracılardan Alınan Depozito ve Teminatlar
$ 0,00
$ 0,00
0
0
326 01 001 Üyelerden Alınan Depozito ve Teminatlar
$ 0,00
$ 0,00
0
0
326 01 002 Personelden Alınan Depozito ve Teminatlar
$ 0,00
$ 0,00
0
0
326 01 099 Diğer
DĠĞER FAALĠYET BORÇLULARI
329
HESABI
336
DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR
ÖDENECEK VERGĠ VE DĠĞER
360
YÜKÜMLÜLÜKLER
€ 0,00
€ 0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
78.988,60
85.790,54
0
6.801,94
75.745,44
3.243,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.255,46
3.535,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.510,02
291,92
0
0
0
0
0
0
0
256
258
300
300
300
300
300
300
300
309
326
00
YTL Banka Kredileri Hesabı
00 000 Alınan Krediler Hesabı
00 099 Diğer
01
Yabancı Para Banka Krediler Hesabı
Bankalardan Alınan Yabancı Para Krediler
01 000
Hesabı
01 099 Diğer
DĠĞER MALĠ BORÇLAR HESABI
ALINAN DEPOZĠTO VE
TEMĠNATLAR HESABI (1 YILDAN AZ
OLANLAR)
"USD"
326 00
360
360
360
360
360
360
360
360
360
"EURO"
YTL Alınan Depozito ve Teminatlar
Hesabı
01
Gelir Vergisi
02
Damga Vergisi
03
Veraset ve Ġntikal Vergisi
04
Stopaj Vergisi (10)
05
Harcırah Gelir vergisi
06
KDV Tevkifatı
06 000 1/3 Tevkifatlı ĠĢlemler
06 001 1/2 Tevkifatlı ĠĢlemler
06 099 Diğer
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
29
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
361
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK
KESĠNTĠLERĠ HESABI
Emekli Sandığı Üye Aidatları
Emekli Sandığı TeĢekkül Payı
Ġlk Ay Terfi Farkı
ĠĢsizlik Sigortası
Diğer
BAKANLIK ĠÇ TĠCARET
HĠZMETLERĠNĠ GELĠġTĠRME PAYI
Bakanlık Ġç Tic.Hizm. GeliĢtirme Payı
(%05)
Diğer
BĠRLĠK AĠDATI HESABI
Birlik Aidat Payı ( %8 )
Diğer
VADESĠ GEÇMĠġ ERTELENMĠġ
TAKSĠTLENDĠRĠLMĠġ VERGĠ VE
DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI
168.417,44
182.508,29
0
14.090,85
61.881,45
103.194,87
26,18
3.314,94
0,00
67.020,86
111.823,61
31,32
3.632,50
0,00
0
0
0
0
0
5.139,41
8.628,74
5,14
317,56
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
84.066,32
84.066,32
0,00
0,00
84.066,32
84.066,32
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
11.304,88
17.203,07
0
5.898,19
0,00
11.304,88
0,00
0,00
0,00
0,00
12.990,69
4.212,38
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
1.685,81
4.212,38
0
0
305.418,00
305.418,00
0
0
213.982,00
91.436,00
0,00
0,00
213.982,00
91.436,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
374,50
2.512,00
0
2.137,50
$ 0,00
$ 0,00
0
0
374,50
2.512,00
0
2.137,50
374,50
2.512,00
0
2.137,50
426 00 001 Üyelerden Alınan Depozito ve Teminatlar
0,00
0,00
0
0
426 00 002 Personelden Alınan Depozito ve Teminatlar
0,00
0,00
0
0
426 00 099 Diğer
Yabancı Para Alınan Depozito ve
426 01
Teminatlar Hesabı
0,00
0,00
0
0
$ 0,00
$ 0,00
0
0
$ 0,00
$ 0,00
0
0
361
361
361
361
361
00
01
02
03
99
362
362 00 000
362 00 099
363
363 00 000
363 00 099
368
369
369
369
369
369
369
00
00
00
00
00
000
001
002
003
099
380
380 00
380 01
380 02
381
397
397 00
400
400 00 000
400 00 099
409
426
426 00
ÖDENECEK DĠĞER
YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI
Ġcra Kesintileri
Mera Fonu
Ziraat Odaları Birliği Aidatı
Emekli Sandığı Payı (%1)
Diğer
GELECEK AYLARA AĠT GELĠRLER
VE GĠDER TAHKKUKLARI
Cari Yıl Üye Aidatları
GeçmiĢ Yıl Üye Aidatları
Tahakkuk Eden Kira Gelirleri
GĠDER TAHAKKUKLARI HESABI
DĠĞER KISA VADELĠ YABANCI
KAYNAKLAR
Sayım Fazlaları Hesabı
BANKA KREDĠLERĠ HESABI
Dünya Bankasından Sağlanan Krediler
Diğer
DĠĞER MALĠ BORÇLAR HESABI
ALINAN DEPOZĠTO VE
TEMĠNATLAR HESABI (1 YILDAN
FAZLA OLANLAR)
"USD"
YTL Alınan Depozito ve Teminatlar
Hesabı
426 00 000 Kiracılardan Alınan Depozito ve Teminatlar
426 01 000 Kiracılardan Alınan Depozito ve Teminatlar
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
30
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
426 01 001 Üyelerden Alınan Depozito ve Teminatlar
$ 0,00
$ 0,00
0
0
426 01 002 Personelden Alınan Depozito ve Teminatlar
$ 0,00
$ 0,00
0
0
426 01 099 Diğer
DĠĞER FAALĠYET BORÇLARI
429
HESABI
432
ĠġTĠRAKLERE BORÇLAR HESABI
BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
433
HESABI
DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR HESABI
436
(Muvakkat Alacaklılar Hsb.)
$ 0,00
$ 0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
208.569,80
215.279,47
0
6.709,67
$ 0,00
€ 13.499,86
208.569,80
170.168,33
38.401,47
$ 0,00
€ 13.499,86
$ 0,00
€ 13.499,86
0,00
$ 0,00
€ 13.499,86
215.279,47
172.478,00
42.801,47
$ 0,00
€ 13.499,86
$ 0,00
€ 13.499,86
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.709,67
2.309,67
4.400,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
165.299,17
165.299,17
0,00
0,00
19.669,55
19.669,55
0,00
8.867.206,92
8.867.206,92
0,00
0,00
20.306,26
20.306,26
0,00
0
0
0
0
0
0
0
8.701.907,75
8.701.907,75
0
0
636,71
636,71
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
1.124.824,09
0,00
25.470,00
149.024,30
79.953,00
27.789,00
21.596,00
1.705,00
4.488,00
20.393,30
12.698,30
3.045,00
4.650,00
13.682,00
6.968,00
1.800,00
4.914,00
7.207,00
4.042,00
592,00
2.573,00
1.124.824,09
0,00
25.470,00
149.024,30
79.953,00
27.789,00
21.596,00
1.705,00
4.488,00
20.393,30
12.698,30
3.045,00
4.650,00
13.682,00
6.968,00
1.800,00
4.914,00
7.207,00
4.042,00
592,00
2.573,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
436
436
436
436
00
YTL Diğer ÇeĢitli Borçlar
00 000 YTL Diğer ÇeĢitli Borçlar
00 099 Diğer
01
Yabancı Para Diğer ÇeĢitli Borçlar
436 00 000 USD (Dolar) Diğer ÇeĢitli Borçlar
436 00 001 EURO Diğer ÇeĢitli Borçlar
436 01 099 Diğer
GELECEK YILLARA AĠT GELĠRLER
480
HESABI
500
NET DEĞER / ĠHTĠYATLAR HESABI
500 00
Net Ġhtiyatlar Hsb.
500 01
Sabit Kıymet Yatırımları Hsb.
481
GĠDER TAHAKKUKLARI HESABI
548
TEDAVĠ FONU
548 00 001 Emekli Sandığı %12 Sağlık Yardımı
548 00 099 Diğer
DÖNEM OLUMLU FAALĠYET
590
SONUCU HESABI
DÖNEM OLUMSUZ FAALĠYET
591
SONUCU HESABI (-)
600
OLAĞAN GELĠRLER HESABI
600 00
Üye Gelirleri
600 01
Kayıt Ücreti
600 02
Yıllık Aidatlar
600 02 000 Fevkalade
600 02
Birinci Derece
600 02 001 1/A Grubu
600 02 002 1/B Grubu
600 02 003 1/C Grubu
600 02
Ġkinci Derece
600 02 004 2/A Grubu
600 02 005 2/B Grubu
600 02 006 2/C Grubu
600 02
Üçüncü Derece
600 02 007 3/A Grubu
600 02 008 3/B Grubu
600 02 009 3/C Grubu
600 02
Dördüncü Derece
600 02 010 4/A Grubu
600 02 011 4/B Grubu
600 02 012 4/C Grubu
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
31
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
610
610
610
620
632
640
640
640
640
642
642
642
642
03
GeçmiĢ Yıllara Ait Kayıt ve Yıllık Aidat
04
Muamele Tescil Ücreti
04 001 Tescil Ücret gelirleri
04 002 Geç Tescil ücret gelirleri
Yapılan Hizmetler KarĢılığı Alınan
05
Ücretler
05 000 Eksper Ücreti
05 001 Analiz Ücreti
05 002 Ölçü ve Tartı Ücreti
05 003 Muhafaza ve Depolama Ücreti
05 004 Diğer Hizmetler KarĢılı Alınan Ücretler
06
Belge Gelirleri
06 000 Sicil Kayıt Belgesi
Borsamıza Dahil Maddelerin Fiyatına ĠliĢkin
06 001
Belgeler
06 002 Teammüllere ĠliĢkin Bilgi ve Belgeler
06 003 Kayıt, Sicil, Tescil, Sur. Ġle Kimlik Kartı
06 004 Yerli Malı Belgesi
Borsamıza Dahil Malların ve Borsa
06 005
ĠĢlemleri Ġle ĠliĢkin Diğ.Bel.
06 006 Fatura Tastikleri
06 007 Ġmza Tastikleri
06 008 Kefalet Harçları
06 009 Diğer Müteferrik Gelirler
07
Yayın Gelirleri
07 000 Borsa Mecmuası
07 001 Borsa Gazetesi
07 002 Diğer Gelirler
DĠĞER GELĠRLER
01
BağıĢlar ve Yardımlar
01 000 BağıĢ ve Yardımlar
01 099 Diğer BağıĢ ve Yardımlar
02
Para Cezaları
02 001 Kayıt Ücretlerinden
02 002 Yıllık Aidatlardan
02 003 Muamele Tecil Ücretlerinden
02 004 Diğer Cezalar
03
Misil Zamlar
03 001 Misil zamlar
OLAĞAN GELĠRLERDEN
ĠNDĠRĠMLER (-)
00
Olağan Gelirlerden Ġndirimler
00 099 Diğer Olağan Gelirlerden Ġndirimler
DAĞITILAN BELGELERĠN DAĞITIM
MALĠYETĠ HESABI ( - )
FAALĠYET GĠDERLERĠ ( - )
ĠġTĠRAK GELĠRLER HESABI
00
ĠĢtirakler Temeddü Gelirleri
01
Bağlı Ortaklıklar Temeddü Gelirleri
02
Diğer
FAĠZ GELĠRLERĠ HESABI
01
Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri Hesabı
00 000 YTL Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri Hesabı
Yabancı Para Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri
00 001
Hesabı
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
40.349,50
482.140,02
454.374,72
27.765,30
40.349,50
482.140,02
454.374,72
27.765,30
0
0
0
0
0
0
0
0
410.896,82
410.896,82
0
0
0,00
5.168,00
93.824,93
2.002,20
309.901,69
16.943,45
0,00
0,00
5.168,00
93.824,93
2.002,20
309.901,69
16.943,45
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
192,50
90,00
0,00
192,50
90,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
16.178,82
0,00
0,00
482,13
0,00
0,00
0,00
0,00
19.925,77
0,00
0,00
0,00
19.925,77
4.990,38
7.197,68
4.730,19
3.007,52
0,00
0,00
16.178,82
0,00
0,00
482,13
0,00
0,00
0,00
0,00
19.925,77
0,00
0,00
0,00
19.925,77
4.990,38
7.197,68
4.730,19
3.007,52
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.204,65
1.803,57
1.803,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.204,65
1.803,57
1.803,57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
32
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
642 00 002 Diğer Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri Hesabı
642 02
Vadesiz Mevduat Faiz Gelirleri Hesabı
642 01 000 YTL Vadesiz Mevduat Faiz Gelirleri Hesabı
Yabancı Para Vadesiz Mevduat Faiz
642 01 001
Gelirleri Hesabı
Diğer Vadesiz Mevduat Faiz Gelirleri
642 01 002
Hesabı
642 03
Yatırım Hesabı Faiz Gelirleri
643
KĠRA GELĠRLERĠ
643 02
Gayri Menkul Kiraları
643 02 000 Gayri Menkullerden
643 02 001 Arsalardan
643 02 002 Diğer Kiralar
MENKUL KIYMET SATIġ GELĠRLERĠ
645
HESABI
645 01
Menkul kıymet satıĢ gelirleri hesabı
645 01 000 Yatırım fonu katılma belgeleri satıĢ gelirleri
645 01 001 Repo gelirleri
645 01 099 Diğer Gelirler
646
KAMBĠYO GELĠRLERĠ
646 00
Döviz Alım ve Satımından
646 01
Vadeli Döviz Hesaplarından
646 02
Vadesiz Döviz Hesaplarından
646 03
Dövizli Menkul Kıymetlerden
679
DĠĞER OLAĞAN DIġI GELĠRLER
679 01
Sair Gelirler
679 01 001 Küsürat Farkı gelirleri
679 01 002 Maddi Duran Varlık SatıĢ gelirleri
679 01 003 Sair Gelirler
653
KOMĠSYON GĠDERLERĠ ( - )
Menkul kıymet alım satım komisyon
653 00
giderleri
653 01
Mal ve hizmet aracılık komisyonları
MENKUL KIYMET SATIġ
655
GĠDERLERĠ HESABI (-)
655 01 000 Yatırım fonu katılma belgeleri satıĢ giderleri
655 01 099 Diğer Gelirler
656
KAMBĠYO GĠDERLERĠ ( - )
656 00
Döviz Alım ve Satımından
656 01
Vadeli Döviz Hesaplarından
656 02
Vadesiz Döviz Hesaplarından
656 03
Dövizli Menkul Kıymetlerden
681
ÖNCEKĠ DÖNEM GĠDERLERĠ
DĠĞER OLAĞAN DIġI GĠDERLER
689
HESABI
689 00
Küsürat Farkı Giderleri
689 01
Maddi Duran Varlık SatıĢ Giderleri
689 02
Sair Giderler
690
DÖNEM GELĠR VE GĠDER HESABI
690 00
Dönem Gelir ve Gider Hesabı
790
MALZEME GĠDERLERĠ
790 00
790 01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
5.401,08
41.607,05
41.607,05
41.607,05
0,00
0,00
5.401,08
41.607,05
41.607,05
41.607,05
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
818,25
818,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
818,25
818,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
849.500,81
849.500,81
0,00
0,00
0,00
0,00
1.190.113,46
1.190.113,46
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
340.612,65
340.612,65
0
Stoklardan Kullanılan Malzeme Giderleri
0,00
0,00
0
0
Tabidot Giderleri
0,00
0,00
0
0
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
33
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
792
792
792
792
792
792
792
792
792
792
792
792
792
792
792
792
792
792
792
792
792
MEMUR ÜCRET VE GĠDERLERĠ
Memur ve Hizmetli Ücret Giderleri
Bürüt Ücretler
Sosyal Güvenlik KuruluĢ TeĢekkül Payları
Ġkramiyeler
Fazla Mesailer
Sosyal Yardımlar
Doğum, Ölüm ve Evlendirme Yardımları
Çocuk ve Aile Yardımları
ĠĢten Ayrılma Tazminatı
Kasa Tazminatı
Giyim Giderleri
Yabancı Dil Tazminatı
Ödenekler
Ek Gösterge
Taban Aylığı
Kıdem Aylığı
Özel Himet Tazminatı
Vekalet Görevi Ücreti
ĠĢsizlik Sigortası ĠĢveren Payı
SözleĢmeli ve Geçici Personel Ücreti
612.492,58
584.982,04
0,00
103.482,71
0,00
7.490,17
0,00
252,34
21.119,69
0,00
6.669,46
0,00
0,00
130.688,53
20.964,62
155.794,60
0,00
13.784,89
0,00
2.253,82
24.647,83
612.492,58
584.982,04
0,00
103.482,71
0,00
7.490,17
0,00
252,34
21.119,69
0,00
6.669,46
0,00
0,00
130.688,53
20.964,62
155.794,60
0,00
13.784,89
0,00
2.253,82
24.647,83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
792 00 019 4857 Sayılı Yeni iĢ kanununa göre çalĢ.pers.
97.833,38
97.833,38
0
0
792 00 099 Diğer
792 01
Sağlık Giderleri
792 02
UlaĢım Giderleri
DIġARDAN SAĞLANAN FAYDA VE
793
HĠZMETLER
0,00
17.429,76
10.080,78
0,00
17.429,76
10.080,78
0
0
0
0
0
0
313.454,52
313.454,52
0
0
159.042,10
8.882,28
1.562,75
15.425,89
8.772,00
11.447,70
320,43
27.349,15
4.715,85
19.944,01
2.855,00
4.958,59
0,00
0,00
0,00
0,00
1.398,85
18.113,01
2.929,20
2.849,00
17.333,54
2.387,45
1.765,76
6.031,64
2.982,28
0,00
159.042,10
8.882,28
1.562,75
15.425,89
8.772,00
11.447,70
320,43
27.349,15
4.715,85
19.944,01
2.855,00
4.958,59
0,00
0,00
0,00
0,00
1.398,85
18.113,01
2.929,20
2.849,00
17.333,54
2.387,45
1.765,76
6.031,64
2.982,28
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
DıĢardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
Elektrik Giderleri
Su Giderleri
Isıtma Giderleri
Postane ve Pul Giderleri
Telefon Giderleri
TaĢıma ve Kargo Giderleri
Bakım Onarım Giderleri
TaĢıt Bakım Ve Onarım Giderlerleri
TaĢıt Yakıt Giderleri
Temsil ve Ağırlama Giderleri
Kırtasiye ve Matbua Giderleri
DanıĢmanlık Giderleri
Yurtiçi ve Yurt DıĢı Organizasyon Giderleri
Konferans Giderleri
Telif ve Tercüme Giderleri
Nakliye Hammaliye ve ĠĢçilik Giderleri
Yemekhane Giderleri
Çay Ocağı Giderleri
Tüpgaz giderleri
Müteferrik Giderler
Temizlik Giderleri
Laboratuvar giderleri
Bilgisayar Sarf Malzemeleri
Basın Yayın ve Reklam Giderleri
001 Borsa Mucmuası
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
34
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
793
793
793
793
793
793
793
793
793
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
795
795
795
795
795
795
02
02
02
03
03
03
03
03
03
002 Borsa Gazetesi
003 Gazete ve Mecmua Aboneleri
004 Tebrik ve ilan giderleri
Sabit Kıymet Giderleri
001 Arazi ve Arsalar
002 Binalar
003 Tesis Makine ve Cihazlar
004 TaĢıtlar
005 DemirbaĢlar
GENEL GĠDERLER VE DĠĞER
GĠDERLER HESABI
01
Kira ve Aidat Giderleri
02
Genel Yönetim Giderleri
02 001 Sigorta Giderleri
02 002 Komisyon Giderleri
02 003 Dava ve Ġcra Giderleri
03
Seyahat ve Yol Giderleri
Yurt içi Yönetim ve Meclis Üyeleri Seyehat
03 001
Giderleri
03 002 Yurt içi Personel Seyahat Giderleri
03 003 Yurt içi Diğer kiĢiler seyahat giderleri
Yurt DıĢı Yönetim ve Meclis Üyeleri
03 004
Seyehat Giderleri
03 005 Yurt DıĢı Personel Seyahat Giderleri
03 006 Yurt DıĢı Diğer kiĢiler seyahat giderleri
03 007 Kurul ve Komisyonlar Toplantı giderleri
04
Huzur Hakkı Giderleri
04 001 Meclis Huzur Hakkı Giderleri
04 002 Yönetim Kurulu Huzur hakkı giderleri
Kurul ve Komisyonlar Huzur Hakkı
04 003
giderleri
05
Seçim Masrafları
05 001 Seçim Masrafları
Birlik Aidatı, Kanunu Aidat Pay ve
06
Fonlar
06 001 Birlik Aidatı
06 002 Bakanlık Ġç Ticaret Hiz.GeliĢtirme Payı
06 003 T.O.B.B.Emekli Sandığı Ġçin Ayrılan Pay
07
Eğitim ve Fuar Giderleri
07 001 Eğitim Giderleri
Fuar,Kongre,Sergi ve Organize
07 002
San.Bölg.Gid.
08
BağıĢ ve Yardımlar
08 001 Eğitim Yardımları
08 002 Gıda Yardımları
08 003 Sosyal Amaçlı Yardımlar
08 004 Muhtelif Yardımlar
08 005 AB. Hibe Projelerine Katkı Payı
VERGĠ RESĠM VE HARÇLAR
00
Damga Vergisi
01
Emlak Vergisi
02
Motorlu TaĢıtlar Vergisi
03
Noter ve Harç Giderleri
04
Çevre Temizlik Vergisi
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
0,00
1.878,12
1.104,16
151.430,14
0,00
143.286,78
0,00
0,00
8.143,36
0,00
1.878,12
1.104,16
151.430,14
0,00
143.286,78
0,00
0,00
8.143,36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64.591,58
64.591,58
0
0
0,00
6.397,27
5.618,97
0,00
778,30
7.353,99
0,00
6.397,27
5.618,97
0,00
778,30
7.353,99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.276,00
4.276,00
0
0
1.906,00
0,00
1.906,00
0,00
0
0
0
0
1.171,99
1.171,99
0
0
0,00
0,00
0,00
19.668,03
7.889,88
11.778,15
0,00
0,00
0,00
19.668,03
7.889,88
11.778,15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
9.105,00
9.105,00
0
0
0,00
3.035,00
6.070,00
0,00
0,00
0,00
3.035,00
6.070,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
22.067,29
600,00
0,00
21.467,29
0,00
0,00
9.694,02
196,30
6.084,04
2.603,95
547,73
262,00
22.067,29
600,00
0,00
21.467,29
0,00
0,00
9.694,02
196,30
6.084,04
2.603,95
547,73
262,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
795
795
795
797
797
797
797
797
797
797
798
05
06
99
01
01
02
02
02
02
001
001
002
003
Kira Stopajları
Sair Giderler
Diğer
FĠNANSMAN GĠDERLERĠ
Faiz Giderleri
Faiz Giderleri
Finansman Giderleri
Vade Farkı Giderleri
Kur Farkı Giderleri
Verilen Teminat Mektubu Giderleri
GĠDER ÇEġĠTLERĠ YANSITMA
HESAPLARI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
10.283,70
0,00
10.283,70
0
$ 850,00
10.283,70
1.283,70
0,00
$ 850,00
0,00
0,00
0,00
0
10.283,70
1.283,70
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0
0
0
0
0
$ 850,00
$ 850,00
0
0
$ 850,00
$ 0,00
$ 850,00
$ 0,00
0
0
0
0
$ 0,00
$ 0,00
0
0
$ 0,00
$ 0,00
0
0
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
10.283,70
0
10.283,70
$ 850,00
0,00
0,00
0,00
$ 850,00
10.283,70
1.283,70
0,00
0
0
0
0
0
10.283,70
1.283,70
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0
0
0
9.000,00
0
0
$ 850,00
$ 850,00
0
0
$ 850,00
$ 0,00
$ 850,00
$ 0,00
0
0
0
0
NAZIM HESAPLAR
900
ALINAN TEMĠNATLARDAN
BORÇLULAR
900 00
YTL Alınan Teminatlardan Borçlular
900 00 000 Kiracılarda Alınan Senet ve Çekler
900 00 001 Tesciller Ġçin Alınan Senet ve Çekler
Kayıt ve Üye Aidatları Ġçin Alınan Senet ve
900 00 002
Çekler
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden
900 00 003
Alınan Senet ve Çekler
900 00 004 Personelden Alınan Senet ve Çekler
900 00 005 Üyelerden
900 00 099 Diğer
Yabancı Para Alınan Teminatlardan
900 01
Borçlular
900 01 000 Kiracılarda Alınan Senet ve Çekler
900 01 001 Tesciller Ġçin Alınan Senet ve Çekler
Kayıt ve Üye Aidatları Ġçin Alınan Senet ve
900 01 002
Çekler
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden
900 01 003
Alınan Senet ve Çekler
900 01 004 Personelden Alınan Senet ve Çekler
900 01 005 Üyelerden
900 01 099 Diğer
ALINAN TEMĠNATLARDAN
901
ALACAKLILAR
901 00
YTL Alınan Teminatlardan Alacaklılar
901 00 000 Kiracılarda Alınan Senet ve Çekler
901 00 001 Tesciller Ġçin Alınan Senet ve Çekler
Kayıt ve Üye Aidatları Ġçin Alınan Senet ve
901 00 002
Çekler
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden
901 00 003
Alınan Senet ve Çekler
901 00 004 Personelden Alınan Senet ve Çekler
901 00 005 Üyelerden
901 00 099 Diğer
Yabancı Para Alınan Teminatlardan
901 01
Alacaklılar
901 01 000 Kiracılarda Alınan Senet ve Çekler
901 01 001 Tesciller Ġçin Alınan Senet ve Çekler
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
36
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
Kayıt ve Üye Aidatları Ġçin Alınan Senet ve
Çekler
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden
003
Alınan Senet ve Çekler
004 Personelden Alınan Senet ve Çekler
005 Üyelerden
099 Diğer
ANA HESAP YEKÜN YTL
ANA HESAP YEKÜN YABANCI PARA $
ANA HESAP YEKÜN YABANCI PARA €
901 01 002
$ 0,00
$ 0,00
0
0
901 01
$ 0,00
$ 0,00
0
0
$ 0,00
$ 0,00
0
$ 0,00
$ 0,00
0
$ 0,00
$ 0,00
0
17.287.252,18 17.287.252,18 9.078.795,26
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
€ 26.999,72
€ 26.999,72
€ 0,00
0,00 $
0,00 $
10.283,70
10.283,70
10.283,70
$ 1.700,00
$ 1.700,00
$ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
0,000
0,00
17.297.535,88 17.297.535,88 9.089.078,96
$ 1.700,00
$ 1.700,00
$ 0,00
€ 26.999,72
€ 26.999,72
€ 0,00
0
0
0
9.078.795,26
$ 0,00
€ 0,00
901 01
901 01
901 01
NAZIM HESAP YEKÜN YTL
NAZIM HESAP YEKÜN YABANCI PARA $
NAZIM HESAP YEKÜN YABANCI PARA €
UMUMĠ YEKÜN
UMUMĠ YEKÜN
UMUMĠ YEKÜN
YTL
$
€
2008 YILI KESĠN GELĠR BÜTÇESĠ
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
00
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
04
04
04
05
05
05
05
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
001
002
000
001
002
OLAĞAN GELĠRLER HESABI
Üye Gelirleri
Kayıt Ücreti
Yıllık Aidatlar
Fevkalade
Birinci Derece
1/A Grubu
1/B Grubu
1/C Grubu
Ġkinci Derece
2/A Grubu
2/B Grubu
2/C Grubu
Üçüncü Derece
3/A Grubu
3/B Grubu
3/C Grubu
Dördüncü Derece
4/A Grubu
4/B Grubu
4/C Grubu
GeçmiĢ Yıllara Ait Kayıt ve Yıllık Aidat
Muamele Tescil Ücreti
Tescil Ücret gelirleri
Geç Tescil ücret gelirleri
Yapılan Hizmetler KarĢılığı Alınan Ücretler
Eksper Ücreti
Analiz Ücreti
Ölçü ve Tartı Ücreti
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
2008
BÜTÇE
10.283,70
$ 0,00
€ 0,00
9.089.078,96
$ 0,00
€ 0,00
UMUMĠ
YEKÜN
1.028.500,00 1.121.421,47
0,00
0
35.000,00
25.202,00
166.100,00
148.822,30
70.000,00
79.953,00
47.500,00
27.587,00
38.000,00
21.474,00
3.000,00
1.625,00
6.500,00
4.488,00
23.500,00
20.393,30
14.500,00
12.698,30
4.000,00
3.045,00
5.000,00
4.650,00
13.700,00
13.682,00
5.500,00
6.968,00
2.700,00
1.800,00
5.500,00
4.914,00
11.400,00
7.207,00
4.900,00
4.042,00
1.500,00
592,00
5.000,00
2.573,00
65.000,00
40.349,50
450.000,00
479.207,40
420.000,00
451.442,10
30.000,00
27.765,30
284.500,00
410.896,82
0,00
0
11.500,00
5.168,00
60.000,00
93.824,93
37
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
600
600
600
600
600
600
600
600
05 003 Muhafaza ve Depolama Ücreti
05 004 Diğer Hizmetler KarĢılı Alınan Ücretler
06
Belge Gelirleri
06 000 Sicil Kayıt Belgesi
Borsamıza Dahil Maddelerin Fiyatına ĠliĢkin
06 001
Belgeler
06 002 Teammüllere ĠliĢkin Bilgi ve Belgeler
06 003 Kayıt, Sicil, Tescil, Sur. Ġle Kimlik Kartı
06 004 Yerli Malı Belgesi
Borsamıza Dahil Malların ve Borsa ĠĢlemleri Ġle
06 005
ĠliĢkin Diğ.Bel.
06 006 Fatura Tastikleri
06 007 Ġmza Tastikleri
06 008 Kefalet Harçları
06 009 Diğer Müteferrik Gelirler
07
Yayın Gelirleri
07 000 Borsa Mecmuası
07 001 Borsa Gazetesi
07 002 Diğer Gelirler
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
01
01
01
02
02
02
02
02
03
03
600
600
600
600
600
600
600
600
600
000
099
001
002
003
004
001
DĠĞER GELĠRLER
BağıĢlar ve Yardımlar
BağıĢ ve Yardımlar
Diğer BağıĢ ve Yardımlar
Para Cezaları
Kayıt Ücretlerinden
Yıllık Aidatlardan
Muamele Tecil Ücretlerinden
Diğer Cezalar
Misil Zamlar
Misil zamlar
640
640 00
640 01
640 02
ĠġTĠRAK GELĠRLER HESABI
ĠĢtirakler Temeddü Gelirleri
Bağlı Ortaklıklar Temeddü Gelirleri
Diğer
642
642
642
642
642
642
642
FAĠZ GELĠRLERĠ HESABI
Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri Hesabı
YTL Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri Hesabı
Yabancı Para Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri Hesabı
Diğer Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri Hesabı
Vadesiz Mevduat Faiz Gelirleri Hesabı
YTL Vadesiz Mevduat Faiz Gelirleri Hesabı
Yabancı Para Vadesiz Mevduat Faiz Gelirleri
Hesabı
Diğer Vadesiz Mevduat Faiz Gelirleri Hesabı
Yatırım Hesabı Faiz Gelirleri
01
00
00
00
02
01
000
001
002
000
642 01 001
642 01 002
642 03
643
643
643
643
643
KĠRA GELĠRLERĠ
02
Gayri Menkul Kiraları
02 000 Gayri Menkullerden
02 001 Arsalardan
02 002 Diğer Kiralar
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
6.000,00
207.000,00
27.900,00
1.500,00
2.002,20
309.901,69
16.943,45
0
0,00
0
0,00
1.500,00
1.500,00
0
192,50
90,00
0,00
0
19.400,00
1.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.178,82
0
0
482,13
0,00
0
0
0
45.500,00
0,00
0,00
0,00
45.500,00
8.000,00
13.500,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
19.925,77
0,00
0
0
19.925,77
4.990,38
7.197,68
4.730,19
3.007,52
0,00
0
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
12.977,00
6.477,00
6.477,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.159,17
1.803,57
1.803,57
0
0
0,00
0
0,00
0
0,00
6.500,00
0
5.355,60
45.000,00
45.000,00
40.000,00
5.000,00
0,00
41.607,05
41.607,05
41.607,05
0
0
38
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
MENKUL KIYMET SATIġ GELĠRLERĠ
HESABI
645 01
Menkul kıymet satıĢ gelirleri hesabı
645 01 000 Yatırım fonu katılma belgeleri satıĢ gelirleri
645 01 001 Repo gelirleri
645 01 099 Diğer Gelirler
645
646
646
646
646
646
679
679
679
679
679
KAMBĠYO GELĠRLERĠ
Döviz Alım ve Satımından
Vadeli Döviz Hesaplarından
Vadesiz Döviz Hesaplarından
Dövizli Menkul Kıymetlerden
00
01
02
03
DĠĞER OLAĞAN DIġI GELĠRLER
01
Sair Gelirler
01 001 Küsürat Farkı gelirleri
01 002 Maddi Duran Varlık SatıĢ gelirleri
01 003 Sair Gelirler
TOPLAM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
0
1.133.977,00 1.190.113,46
2008 YILI KESĠN GĠDER BÜTÇESĠ
2008
BÜTÇE
UMUMİ
YEKÜN
KOMĠSYON GĠDERLERĠ (-)
Menkul kıymet alım satım komisyon gideleri
Mal ve hizmet aracılık komisyonları
MENKUL KIYMET SATIġ GĠDERLERĠ
HESABI (-)
Yatırım fonu katılma belgeleri satıĢ giderleri
Diğer Gelirler
KAMBĠYO GĠDERLERĠ (-)
Döviz Alım ve Satımından
Vadeli Döviz Hesaplarından
Vadesiz Döviz Hesaplarından
Dövizli Menkul Kıymetlerden
DĠĞER OLAĞAN DIġI GĠDERLER HESABI
Küsürat Farkı Giderleri
Maddi Duran Varlık SatıĢ Giderleri
Sair Giderler
MALZEME GĠDERLERĠ
Stoklardan Kullanılan Malzeme Giderleri
Tabidot Giderleri
MEMUR ÜCRET VE GĠDERLERĠ
Memur ve Hizmetli Ücret Giderleri
Bürüt Ücretler
Sosyal Güvenlik KuruluĢ TeĢekkül Payları
Ġkramiyeler
Fazla Mesailer
Sosyal Yardımlar
Doğum, Ölüm ve Evlendirme Yardımları
Çocuk ve Aile Yardımları
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
617.950,00
585.450,00
0,00
103.500,00
0,00
7.500,00
0,00
300,00
21.150,00
0
0
818,25
818,25
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
612.492,58
584.982,04
0
103.482,71
0
7.490,17
0
252,34
21.119,69
653
653 00
653 01
655
655
655
656
656
656
656
656
689
689
689
689
790
790
790
792
792
792
792
792
792
792
792
792
01 000
01 099
00
01
02
03
00
01
02
00
01
00
00
00
00
00
00
00
00
000
001
002
003
004
005
006
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
39
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
792
792
792
792
792
792
792
792
792
792
792
792
792
792
792
792
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
02
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
099
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
793
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
001
002
003
004
001
002
003
004
005
ĠĢten Ayrılma Tazminatı
Kasa Tazminatı
Giyim Giderleri
Yabancı Dil Tazminatı
Ödenekler
Ek Gösterge
Taban Aylığı
Kıdem Aylığı
Özel Himet Tazminatı
Vekalet Görevi Ücreti
ĠĢsizlik Sigortası ĠĢveren Payı
SözleĢmeli ve Geçici Personel Ücreti
4857 Sayılı Yeni iĢ kanununa göre çalĢ.pers.
Diğer
Sağlık Giderleri
UlaĢım Giderleri
DIġARDAN SAĞLANAN FAYDA VE
HĠZMETLER
DıĢardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
Elektrik Giderleri
Su Giderleri
Isıtma Giderleri
Postane ve Pul Giderleri
Telefon Giderleri
TaĢıma ve Kargo Giderleri
Bakım Onarım Giderleri
TaĢıt Bakım Ve Onarım Giderlerleri
TaĢıt Yakıt Giderleri
Temsil ve Ağırlama Giderleri
Kırtasiye ve Matbua Giderleri
DanıĢmanlık Giderleri
Yurtiçi ve Yurt DıĢı Organizasyon Giderleri
Konferans Giderleri
Telif ve Tercüme Giderleri
Nakliye Hammaliye ve ĠĢçilik Giderleri
Yemekhane Giderleri
Çay Ocağı Giderleri
Tüpgaz giderleri
Müteferrik Giderler
Temizlik Giderleri
Laboratuvar giderleri
Bilgisayar Sarf Malzemeleri
Basın Yayın ve Reklam Giderleri
Borsa Mucmuası
Borsa Gazetesi
Gazete ve Mecmua Aboneleri
Tebrik ve ilan giderleri
Sabit Kıymet Giderleri
Arazi ve Arsalar
Binalar
Tesis Makine ve Cihazlar
TaĢıtlar
DemirbaĢlar
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
0,00
6.700,00
0,00
0,00
130.700,00
21.000,00
155.800,00
0,00
13.800,00
0,00
2.300,00
24.700,00
98.000,00
0,00
22.000,00
10.500,00
0
6.669,46
0
0
130.688,53
20.964,62
155.794,60
0
13.784,89
0
2.253,82
24.647,83
97.833,38
0
17.429,76
10.080,78
338.500,00
161.904,38
181.250,00
10.000,00
1.800,00
15.500,00
9.000,00
12.000,00
600,00
31.000,00
6.000,00
21.000,00
3.000,00
8.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
20.000,00
4.000,00
3.550,00
20.000,00
3.300,00
2.000,00
8.000,00
4.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
153.250,00
0,00
144.250,00
0,00
0,00
9.000,00
158.922,10
8.882,28
1.562,75
15.425,89
8.652,00
11.447,70
320,43
27.349,15
4.715,85
19.944,01
2.855,00
4.958,59
0
0
0
0
1.398,85
18.113,01
2.929,20
2.849,00
17.333,54
2.387,45
1.765,76
6.031,64
2.982,28
0
0
1.878,12
1.104,16
0,00
0
0
0
0
0
40
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
794
794
794
794
794
794
794
01
02
02 001
02 002
02 003
03
794 03 001
794 03 002
794 03 003
794 03 004
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
794
795
795
795
795
795
795
795
795
795
797
797
797
797
797
797
797
03
03
03
04
04
04
04
05
05
06
06
06
06
07
07
07
08
08
08
08
08
08
005
006
007
001
002
003
001
001
002
003
001
002
001
002
003
004
005
00
01
02
03
04
05
06
99
01
01
02
02
02
02
001
001
002
003
GENEL GĠDERLER VE DĠĞER GĠDERLER
HESABI
Kira ve Aidat Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Sigorta Giderleri
Komisyon Giderleri
Dava ve Ġcra Giderleri
Seyahat ve Yol Giderleri
Yurt içi Yönetim ve Meclis Üyeleri Seyehat
Giderleri
Yurt içi Personel Seyahat Giderleri
Yurt içi Diğer kiĢiler seyahat giderleri
Yurt DıĢı Yönetim ve Meclis Üyeleri Seyehat
Giderleri
Yurt DıĢı Personel Seyahat Giderleri
Yurt DıĢı Diğer kiĢiler seyahat giderleri
Kurul ve Komisyonlar Toplantı giderleri
Huzur Hakkı Giderleri
Meclis Huzur Hakkı Giderleri
Yönetim Kurulu Huzur hakkı giderleri
Kurul ve Komisyonlar Huzur Hakkı giderleri
Seçim Masrafları
Seçim Masrafları
Birlik Aidatı, Kanunu Aidat Pay ve Fonlar
Birlik Aidatı
Bakanlık Ġç Ticaret Hiz.GeliĢtirme Payı
T.O.B.B.Emekli Sandığı Ġçin Ayrılan Pay
Eğitim ve Fuar Giderleri
Eğitim Giderleri
Fuar,Kongre,Sergi ve Organize San.Bölg.Giderleri
BağıĢ ve Yardımlar
Eğitim Yardımları
Gıda Yardımları
Sosyal Amaçlı Yardımlar
Muhtelif Yardımlar
AB. Hibe Projelerine Katkı Payı
VERGĠ RESĠM VE HARÇLAR
Damga Vergisi
Emlak Vergisi
Motorlu TaĢıtlar Vergisi
Noter ve Harç Giderleri
Çevre Temizlik Vergisi
Kira Stopajları
Sair Giderler
Diğer
FĠNANSMAN GĠDERLERĠ
Faiz Giderleri
Faiz Giderleri
Finansman Giderleri
Vade Farkı Giderleri
Kur Farkı Giderleri
Verilen Teminat Mektubu Giderleri
TOPLAM
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
165.227,00
64.591,58
0,00
8.000,00
6.000,00
0,00
2.000,00
7.800,00
0
6.397,27
5.618,97
0
778,30
7.353,99
4.500,00
4.276,00
2.000,00
0,00
1.906,00
0
1.300,00
1.171,99
0,00
0,00
0,00
26.000,00
8.000,00
13.000,00
5.000,00
0,00
0,00
99.927,00
90.718,00
3.070,00
6.139,00
0,00
0,00
0,00
23.500,00
1.000,00
0,00
22.500,00
0,00
0,00
11.300,00
1.000,00
6.100,00
2.800,00
600,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.133.977,00
0
0
0
19.668,03
7.889,88
11.778,15
0
0,00
0
9.105,00
0
3.035,00
6.070,00
0,00
0
0
22.067,29
600,00
0
21.467,29
0
0
9.694,02
196,30
6.084,04
2.603,95
547,73
262,00
0
0
0
0,00
0,00
0
0,00
0
0
0
849.500,81
41
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
ERZURUM TĠCARET BORSASI
AKTĠF
I DÖNEN VARLIKLAR
10 HAZIR DEĞERLER
10 HAZIR DEĞERLER $
10 HAZIR DEĞERLER €
100 KASA
101 ALINAN ÇEKLER
102 BANKALAR HESABI
103
108
109
11
112
118
12
120
126
128
13
132
135
136
138
15
150
153
157
19
195
"YTL"
"USD"
"EURO"
VERĠLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMĠRLERĠ
DĠĞER HAZIR DEĞERLER
BANKA KREDĠ KARTLARINDAN ALACAKLAR
HESABI
MENKUL KIYMETLER
KAMU KESĠMĠ TAHVĠL, SENET VE BONOLARI
DĠĞER MENKUL KIYMETLER HESABI
FAALĠYET ALACAKLARI
OLAĞAN GELĠRLERDEN ALACAK HESABI
VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR
TAKĠPTEKĠ ALACAKLAR
DĠĞER ALACAKLAR
ĠġTĠRAKTEN ALACAKLAR HESABI
YÖNETĠM KURULU VE PERSONELDEN
ALACAKLAR
DĠĞER ÇEġĠTLĠ ALACAKLAR HESABI
(Muvakkat Borçlular Hsb.)
ġÜPHELĠ DĠĞER ALACAKLAR HESABI
STOKLAR
MALZEME STOKLAR HESABI
BELGE VE DEFTER STOKLARI
DĠĞER STOKLAR HESABI
DĠĞER DÖNEN VARLIKLAR
Ġġ AVANSLARI
PERSONEL VE ORGAN ÜYELERĠ SEYEHAT
196 AVANSLAR HESABI
"YTL"
197
II
22
226
24
242
243
245
246
25
250
252
253
254
SAYIM NOKSANLARI HESABI
DURAN VARLIKLAR
UZUN VADELĠ ALACAKLAR
VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI
MALĠ DURAN VARLIKLAR
ĠġTĠRAKLER HĠSSE SENEDĠ VE TAHVĠLLER
HESABI
ĠġTĠRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERĠ (-)
BAĞLI ORTAKLIKLAR HESABI
BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAH. HSB
(-)
MADDĠ DURAN VARLIKLAR
ARAZĠ VE ARSALAR HSB.
BĠNALAR HSB.
TESĠS MAKĠNE VE CĠHAZLAR HSB.
TAġITLAR HSB.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
2008 Yılı Bilançosu
BORÇ
ALACAK
BAKĠYE
1.344.041,07
27.783,93
2.241.774,08
0,00 $
13.499,86 €
0,00
0,00
1.343.928,99
27.783,93
2.143.137,98
0,00 $
13.499,86 €
0,00
0,00
98.748,18
0
0
112,08
0
98.636,10
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
305.418,00
0,00
0,00
305.418,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0
0
0
10.675,93
0
0,00
0,00
0
190.541,05
179.865,12
10.675,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.790,00
8.760,00
0
0,00
0
0
0
30,00
30,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
33.037,00
33.037,00
0,00
33.037,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0
2.602.000,00
5.461.454,78
0,00
166.528,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.936.304,15
2.602.000,00
5.461.454,78
0
166.528,00
42
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
DEMĠRBAġLAR HSB.
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
GELECEK YILLARA AĠT GĠDERLER
Gelecek Yıllara Ait Giderler
AKTĠF TOPLAMI
AKTĠF TOPLAMI $
AKTĠF TOPLAMI €
90 NAZIM HESAPLAR "YTL"
NAZIM HESAPLAR "$"
900 Alınan Teminatlardan Borçlular
Alınan Teminatlardan Borçlular "$"
255
258
28
280
604.550,05
215.112,64
5.785,00
107.556,32
0,00
0,00
10.283,70
850,00 $
0,00
850,00 $
ERZURUM TĠCARET BORSASI
PASĠF
III
KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR
32
TĠCARĠ BORÇLAR
598.765,05
107.556,32
0,00
0,00
9.078.795,26
0,00 $
0,00 €
10.283,70
0,00 $
10.283,70
0
2008 Yılı Bilançosu
BORÇ
ALACAK
BAKĠYE
0,00
TĠCARĠ BORÇLAR ($)
320 Satıcılar
326 Alınan Teminatlar
33
0,00
0,00
0
DĠĞER BORÇLAR
332 ĠĢtiraklere Borçlar
335 Muhtelif KiĢilere Borçalar
336 Dfiğer ÇeĢitli Borçlar
34
ALINAN AVANSLAR
340 Alınan SipariĢ Avansları
36
VERGĠ VE DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
360 Ödenecek vergi ve Diğer Yükümlülükler
26.790,98
78.988,60
85.790,54
6.801,94
168.417,44
182.508,29
14.090,85
0,00
0,00
0
363 Birlik Aidatı
84.066,32
84.066,32
0
369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler
11.304,88
17.203,07
5.898,19
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
362 Bakanlık Ġç Tic.Hiz.GeliĢtirme Payı (Ziraat Od.)
38
GELECEK AY.AĠT GELĠR VE GĠD.TAH.
380 Gelecek Döneme Ait Gelirler
381 Gider Tahakkukları
39
0,00
213.982,00
213.982,00
0
91.436,00
91.436,00
0
DĠYER KISA VADELĠ YABANCI KAYN.
397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları
IV
KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR
42
ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR
0,00
0,00
0,00
0
2.137,50
ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR ($)
426 Alınan Depozito ve Teminatlar
Alınan Depozito ve Teminatlar ($)
43
0
374,50
2.512,00
2.137,50
0,00 $
0,00 $
0
DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR
6.709,67
DĠĞER ÇEġĠTLĠ BORÇLAR (€)
436 Diğer ÇeĢitli Borçlar ( Muv. Alacaklılar)
Diğer ÇeĢitli Borçlar ( Muv. Alacaklılar) (€)
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
0
208.569,80
215.279,47
6.709,67
0,00 €
0,00 €
0
43
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
V
ÖZKAYNAKLAR
50
NET DEĞER
500 Net Değer / Ġhtiyatlar
54
165.299,17
8.867.206,92
TEDAVĠ FONU
548 Tedavi Fonu
59
8.701.907,75
8.701.907,75
636,71
19.669,55
20.306,26
GELĠR GĠDER FARKI
636,71
0,00
590 Gelir Farkı
0,00
0,00
0
591 Gider Farkı
0,00
0,00
0
849.500,81
1.190.113,46
69 DÖNEM GELĠR VE GĠDER HESABI
690 Dönem Gelir ve Gider Hesabı
340.612,65
PASĠF TOPLAMI
340.612,65
9.078.795,26
PASĠF TOPLAMI ($)
0,00 $
PASĠF TOPLAMI (€)
0,00 €
901 NAZIM HESAPLAR
10.283,70
NAZIM HESAPLAR ($)
901 Alınan Teminatlardan Alacaklılar
Alınan Teminatlardan Alacaklılar ($)
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
0
0,00
10.283,70
10.283,70
850,00 $
850,00 $
0
44
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
45
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
A-EKOLOJĠK TARIM NEDĠR VE EKOLOJĠK TARIMIN ÖNEMĠ
Borsamızca hazırlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığına
gönderilen Ekolojik Tarım Projesinin tam metni ;
Dünya nüfusundaki hızlı artıĢ ve sanayileĢmedeki geliĢmeler insan ve çevre sağlığı konusunda
bir çok sorunu da beraberinde getirmiĢtir.Nüfus artıĢına paralel olarak ürün artıĢını sağlamak amacıyla
kimyasal gübre ve ilaçların kullanımına gidilmiĢtir. Bu uygulama tarımsal verimliliği artırırken sentetik
kimysal ilaçların tarımsal ürünlerde neden olduğu kalıntılar, gerekse mineral gübrelerin yeraltı sularına
karıĢarak içme sularında meydana getirdiği olumsuzluklar insan sağlığında ciddi tehditler oluĢturmaktadır.
Son 50 –60 yılda tarımsal üretimde kullanılan bir çok girdinin ucuz yollarla ve suni olarak elde
edilmesi zaman içerisinde çevreyi ve sonuçta insan sağlığını tehdit eder hale gelmiĢtir. Kimyasal ilaç ve
gübrelerin yanında hormonların da devreye girmesiyle kısa zaman içerisinde doğal dengede bozulmalar
görülmüĢtür. Sebze ve meyvede kullanılan hormonlar üründe verim artıĢını, kimyasal gübreleme ile
lekesiz ve güzel görünüĢlü ürünlerin elde edilmesini sağlamaktadır. Fakat bu uygulamalar insan sağlığını
tehdit eder hale getirmiĢtir. En önemli konu ise kimsenin bunun farkında olmamasıdır. Bu tür kimyasalların
baĢta kanser olmak üzere bir çok hastalığa neden olduğu unutulmamalıdır. Kimyasal ilaç ve gübrelerin
yanında hormonlarında devreye giriĢiyle kısa sürede doğal dengede görülen bozulmalar bu tip girdilerin
olumsuz etkilerini azaltabilmek için, doğayla uyuĢan tekniklerin uygulanmasını gündeme getirmiĢtir. Buda
ekolojik tarım fikrini doğurmuĢtur.
Ekolojik Tarım : Ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden
kurmaya yönelik insan sağlığını koruyan ve ekosisteme zarar vermeyen üretim sistemlerini içeren esas
itibariyle, sentetik pestisitler insan sağlığına zarar veren doğal olmayan ilaç kalıntıları ve gübrelerin
kullanımını yasaklayan, toprağın muhafazası ve kuvvetlendirilmesini, bitkinin direncinin artırılmasını
ekolojik ve yeĢil gübreleme ekim nöbeti uygulamasını tavsiye eden bunların kapalı bir sistemde
oluĢturulmasını talep eden üretimde miktar artıĢı yanında ürün kalitesinin yükselmesini amaçlayan üretim
Ģekli olarak ifade edilmektedir tarımda üretilen ürüne ekolojik ürün denmektedir ve ürün ; MüteĢebbis
tarafından kontrol ve / veya sertifikasyon kuruluĢu denetiminde ekolojik tarım yöntemi uygulanarak
üretilmiĢ, iĢlenmiĢ, ambalajlanmıĢ ve sertifikalı olarak pazara sunulmuĢ her türlü üründür.
Ekolojik tarım ile halen yaygın olarak uygulanmakta olan konveksiyonel tarım sisteminin yarattığı
doğal olmayan kimyasal girdi kullanımından kaynaklanan tarım topraklarının kirlenmesi yer altı ve yer
üstü su kirliliğinin artması, yetiĢtirme tekniklerinden kaynaklanan toprak erozyonu ve çevre kirliliğinin
ekolojik dengeyi tahrip etmesini önlemek gayesiyle beslenme değeri yüksek katkısız ve kalıntısız gıdaları
yeterli miktarda üretmek, doğal sistemler ve çevrimlerde karĢılıklı etkileĢimi yapıcı bir Ģekilde kullanmak
tarım sisteminde mikroorganizma toprak mikro flora ve faunası ile bitki ve hayvanları kullanarak biyolojik
çevrimleri teĢvik etmek tarım topraklarının uzun süreli verimliliğini temin etmek tarımsal üretim alanları ve
tarımda kendi nam ve hesabına çalıĢarak geçimini bitki yetiĢtiriciliğinden sağlayan herkese yeterli kazanç
ve güvenli çalıĢma ortamı yaratmaya yönelik genel hedefler gözeterek iç ve dıĢ piyasaya güvenli ekolojik
ürün arzı sağlamak hedeflenmiĢtir.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
46
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
EKOLOJĠK TARIMA GEÇĠġTE ĠZLENMESĠ GEREKEN YOL
Ekolojik tarıma geçmek için ve ürünlerin ekolojik olarak değerlendirilmesi için gerekli iĢlemlerin
yapılmasını yetkili kuruluĢlardan yazılı olarak talep eder. Bunu içinde yetkili kuruluĢlardan “Ekolojik
Tarıma GeçiĢ Ön Bilgi Formu “ alınarak tam ve eksiksiz olarak doldurulur ve ekleriyle geri gönderilir.
Orman alanları ve doğal alanlarda ürün toplayan üretici müteĢebbisler öncelikle bitkisel ürün
toplayacakları orman alanları için Orman Bakanlığından diğer alan için ise bu alanların mülkiyetlerinin ait
olduğu makamdan izin almak zorundadır. Bu izinle bir yetkili kuruluĢa baĢ vurarak sözleĢme imzalar.
TARIM VE KÖY ĠġLERĠ BAKANLIĞI TARAFINDAN YETKĠLENDĠRĠLEN EKOLOJĠK TARIM KOTROL VE
SERTĠFĠKASYON KURULUġLARI
ORGANĠK (EKOLOJĠK,BĠYOLOJĠK,BĠYODĠNAMĠK,DOĞAL) TARIM ÜRÜNLERĠ (BĠTKĠSEL VE
HAYVANSAL ÜRÜNLER, SU ÜRÜNLERĠ , TOHUM, GÜBRE, FĠDE, FĠDAN VE TÜM DĠĞER
GĠRDĠLER,GIDALAR VĠTAMĠNLER, VE DĠĞER TÜM KATKI MADDELERĠ ĠLE HAMMADDESĠ TARIM
OLAN TÜM SANAYĠ ÜRÜNLERĠ) ÜRETECEK, ĠġLEYECEK, PAZARLAYACAK, ĠTHAL VEYA ĠHRAÇ
EDECEK ÖZEL VEYA TÜZEL KĠġĠLERĠN FAALĠYETTE BULUNABĠLMELERĠ ĠÇĠN AġAĞIDA ĠSĠM VE
ADRESLERĠ VERĠLEN, TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞINDAN YETKĠ ALMIġ KONTROL VE
SERTĠFĠKASYON KURULUġLARINDAN BĠRĠYLE SÖZLEġME YAPMALARI ZORUNLUDUR.GEREKLĠ
OLAN SÖZLEġME YAPILMADAN BU FAALĠYETLERDE BULUNULAMAZ.
YETKĠLĠ KONROL VE SERTĠFĠKASYON KURULUġLARI
INAC
IMO
Zeytin Alanı 141. Sokak 2.Sokak A.Blok No:26/2
no:3
Ula – ĠZMĠR
Bonova – ĠZMĠR
ECCOCERT – SARL
220. Sokak No:3/3
Tel : 0232 766 10 01
Tel : 0232 347 47 05
Faks : 0232 766 31 81
Faks : 0232 347 47 80
SKAL
BCS
Kazım Dirlik Mah. Suvari 1464. Sokak No:57/4
Sokak No: 8/1
Bonova – ĠZMĠR
Alsancak – ĠZMĠR
Tel : 0232 347 38 56
Faks : 0232 347 38 57
BIOAGRICOOP
161.Sokak No:22/1
Tel : 0232 323 61 55
Faks : 0232 323 49 07
Tel : 0232 373 95 92
Faks : 0232 339 51 72
Tel : 0232 463 18 47
Faks : 0232 464 19 61
ETKO
160.Sokak No:7
Bonova – ĠZMĠR
Bonova – ĠZMĠR
Bonova – ĠZMĠR
Tel : 0232 339 76 06
Faks : 0232 339 76 07
EKOTAR
(Yalnız Konrol Ġçin)
Adnan Menderes Bulvarı
No : 36/1
Mersin - ĠÇEL
Tel : 0324 325 49 64
Faks : 0324 327 19 77
EKOLOJĠK TARIMA GEÇĠġ SÜRECĠ
Belirlenecek bir tarihte kontrolör tarafından kontrol yapılır. Kontrolörün hazırlayacağı rapordaki
bilgilere ve bitkisel üretim alanının daha önceki kullanımına bağlı olarak belirlenen geçiĢ süresini de
belirten bir “ GeçiĢ Süreci Eylem Planı “ hazırlanır.
Ekolojik tarım yapılan alanlar yılda en az üç kere kontrolü kontrolörlerce yapılır.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
47
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
GeçiĢ süresi ekolojik tarım yöntemleri uygulanmaya baĢlamasından ekolojik ürün olarak belge,
verilen ilk ürünün elde edilmesine kadar devam edecek olan süredir ve bitkisel üretim yapılan bir tarım
iĢletmesi için en fazla üç yıldır. Üretime konu olan tek yıllık bitki için 2 yıl, iki yıllık ve çok yıllık bitkiler için 3
yıllık süre uygulanır.
Ancak bu geçiĢ süresi konvansiyonel tarımda ekolojik tarım girdilerinin kullanılmıĢ olmasına,
önceki yıllarda kullanılmıĢ olan zirai mücadele ilaçlarının ayrıĢma sürelerine ve parsel parsel ekolojik
tarıma geçiĢ durumlarında komĢu parsellerin durumu dikkate alınarak yetkili kuruluĢlar tarafından
azaltılabilir. Kurallara uyulmadığında bu süre uzatılabilir. Bu süre içinde elde edilen ürünler konvansiyonel
ürün olarak değerlendirilir.
ARAZĠNĠN TARIMA HAZIRLANMASI
Ekolojik tarım yapılacak alanda önce toprak analizi yapılır. Sonra topraktaki ekolojik madde ve
toprak mikroorganizmalarını geliĢtirmek için çiftlik gübresi ve kompost gibi ekolojik maddeler uygulanarak
toprak verimliliği artırılır. Ġyi bir yeĢil gübreleme ve çiftlik gübresi uygulamasıyla topraktaki Azot / Potasyum
ve Azot / Fosfor dengesi kurulur.
Ekolojik tarım yapılacak alanda önceden yetiĢtirilmiĢ üründen kalan artıkların elle veya makine ile
toplama, parçalayıp toprağa gömme tekniklerinden biri veya değiĢik bileĢimleri uygulanarak parselden
uzaklaĢtırılması toprağın kabartılarak havalandırılması ve ekime hazır hale getirmek için çalıĢma yapılır.
Ekimde kullanılacak tohumluklar ekolojik tarım yöntemiyle üretilmiĢ olmalıdır. Tohumluklarda,
hastalık ve zararlılarla mücadele edilirken kimyasal, sentetik ilaçlar kullanılmamalıdır.
Ekolojik tarımda zirai mücadele yaparken zirai mücadele imkanlarının kısıtlı olduğu düĢünülerek
koruyucu önlemler alınmalıdır. Bunun için bitki besleme, sulama, toprak iĢleme ve iyi bakım yapılmalıdır.
Hastalık ve zararlı problemi görüldüğünde öncelikle kültürel, biyolojik ve biyoteknik mücadele yapılma
yetersiz geldiğinde izin verilen bitki koruma ürünleri kullanılmalıdır.
Çok zor durumlarda yetkili kuruluĢun onayı ile uygun bir yöntem kullanılmalıdır.
Zararlılarla mücadelede biyolojik mücadeleye büyük önem ve öncelik verilmelidir. Bunun için
zararlıların doğal düĢmanları olan Predatör (Avcı) böcekler ve örümcekler ile parazitot böcekler ve
mikroorganizmaların korunma ve çoğalmalarını sağlayacak tedbirler alınır. Gerekli durumlarda bunlara
uygun yaĢam yerleri ve barınma yerleri oluĢturulmaları bunların bulundukları alanlardan toplanarak
bulunmadıkları alanlara bulaĢtırılmaları imkanları aranmalıdır.
Yabancı otlarla mücadele elle yolunarak, toprak iĢleme malalama veya mor ötesi ıĢınları
geçirmeyen örtü malzemeleri kullanılarak vb. Yollarla öldürmek, geliĢmelerini durdurmak veya geriletmek
Ģeklinde olmalıdır. Sentetik herbisitlerin kullanımına izin verilmemelidir.
Ekolojik tarımda ürün hasatı'nda kullanılan teknikler, araçlar ve gereçlerin ekolojik tahribat ve
kirlilik meydana getirmemesi gerekir. Ekolojik tarımdaki parselin hasatı konvansiyonel tarım uygulanan
parselin hasatından baĢka zamanda yapılmalıdır. Ürünlerin karıĢmamasına dikkat edilmelidir.ürünlerin
elle toplanması sırasında ellerin temizliğine dikkat edilmelidir.
Ekolojik tarımın her aĢamasında kullanılacak aletlerin temizliğine dikkat edilmelidir.konvansiyonel
tarımdan sonra kullanılıyorsa bu tarımdan kalan artıkların tamamen giderilmiĢ arınmıĢ olması gerekir.
Aksi halde bulaĢma olur.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
48
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
EKOLOJĠK ÜRÜNLERĠN DEPOLANMASI
Ekolojik ürünlerin depolama koĢullarınada dikkat edilmelidir. Ekolojik ürünler iĢleme öncesi
mümkün olduğunca kapalı depolarda muhafaza edilmelidir. Ekolojik ürünlerle ekolojik olmayan ürünler
aynı depoda bulunmamalıdır. Depolar üretim ve iĢleme merkezlerine yakın olmalı ve araçlara kolay
yükleme ve boĢaltma imkanı sağlamalıdır. Depoda önceden ekolojik olmayan ürün depolanmıĢsa
deponun temizlenmesi, steril edilmesi gerekir. Depoların temizliği ve dezenfeksiyonunda sadece ekolojik
tarımda izin verilen maddeler kullanılmalıdır.
EKOLOJĠK ÜRÜNLERĠN PAKETLENMESĠNDE ÖN ĠġLEME HAZIRLIKLARI
Ekolojik ürünlerin ön iĢlemesinde yıkama temizleme boylama, sınıflama, paketleme iĢleri vb.
uygulanır. Bu iĢlemler iĢletmenin kendi biçiminde veya ekolojik ürün iĢleyen yetkili kuruluĢ denetimindeki
iĢletmelerde yapılmalıdır. Ekolojik ürün konvansiyonel ürün ile aynı anda iĢlenemez. Konvansiyonel ürün
iĢlenmiĢ bir iĢletmede ekolojik ürün iĢlenecekse öncelikle her türlü kalıntı ve bulaĢık arındırılmalıdır.
ĠĢletmenin ve gerekli alet ve malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonunda sadece ekolojik tarımda izin
verilen maddeler kullanılmalıdır. Hiçbir Ģekilde kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.
Ekolojik ürünlerin kullanılan su temiz ve kimyasallarla bulaĢık olmamalıdır.
Ekolojik ürünlerin ambalajları taĢıma, saklama, pazarlama süresince ürünleri iyi durumda
muhafaza edecek ve sağlığa zarar vermeyecek nitelikte yeri temiz, kuru, kokusuz, geri dönüĢümlü
olmalıdır. Ġçindeki malzemenin özelliklerini bozmayan en uygun malzemeden yapılmıĢ olmalıdır. Plastik
ve metal kaplar kullanılmamalıdır.
Yıl içerisinde yapılan kontrollere ait raporlar üzerinde bir değerlendirme yapılarak o bitkisel ürün
için yetkili kuruluĢlar tarafından sertifika düzenlenir.
Yetkili kuruluĢ tarafından ekolojik ürünlerin hasadından sonra taĢıma depolama iĢleme
aĢamalarında karıĢıklığı önlemek için etiketleme yapılabilir. Etikette ürünün cinsi ekolojik olduğu
belirtilmelidir. Kullanılacak mürekkep ve yapıĢtırıcı sağlığa zararlı olmamalıdır.
EKOLOJĠK TARIMIN DURUMU
Ülkemizin ekolojik tarım ürünleri yetiĢtirme açısından en uygun ülkelerden biri olduğu ve bunda
Türkiye’nin ikliminin ve ülkede kullanılan geleneksel tarım metotlarının rolü olduğu belirlenmiĢtir. Ülke
içerisinde en uygun yerin Erzurum ili olduğunu iddia etmekteyiz.
Bu konuyla ilgili belgeler Avrupa’da 1910’lu yıllarda baĢladığını göstermektedir. Asıl geliĢmenin
1972 yılında kurulan Uluslararası Ekolojik Tarım Federasyonu’nun çalıĢmalarıyla sağlandığı ortaya
çıkmıĢtır. Bugün baĢta Almanya olmak üzere bir çok Avrupa Ülkesi ve ABD’de tahıllardan, meyve ve
sebzeye hatta süt ürünlerine kadar çeĢitli alanlarda ekolojik tarım ürünlerine rastlanmaktadır. Biz bunlara
kırmızı et, yumurta, bal gibi ürünleri de ilave edebiliriz.
AB ülkelerinde 1986 ‘da 7 bin iĢletmede 120 bin hektarlık bir alanda ekolojik tarım yapılırken yıllık
% 25 ‘lik bir artıĢla 1998 yılında bu rakam 85 bin iĢletmedeki 2 milyon hektar ( toplam ekim alanlarının %
1,4 ‘ü ) seviyesine ulaĢmıĢtır.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
49
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
ERZURUM ĠLĠ ARAZĠ DAĞILIMI
ARAZĠ ÇEġĠTĠ
1- Tarıma ElveriĢli Arazi
A) Kullanılan Arazi
a) Tahıl Alanı
b) Yem Bitkileri Alanı
c) Endüstri Bitkileri Alanı
d) Baklagil Alanı
e) Sebze Alanı
f) Meyve Alanı
g) Nadas Alanı
B) Kullanılmayan Arazi
2- Çayır Alanı
3- Mera Alanı
4- Orman - Koru Alanı
5- YerleĢim Alanı
6- Tarıma ElveriĢsiz Alan
TOPLAM ALAN
ALANI
(Ha)
460.252
288.350
159.713
35.803
14.798
2.554
1.866
1.180
72.436
171.902
74.141
1.548.379
221.525
22.887
179.416
2.506.600
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
TOPLAM ALANA
ORANI %
18,36
11,50
6,37
1,43
0,59
0,10
0,07
0,05
2,89
6,86
2,96
61,77
8,84
0,91
7,16
100,00
TARIMA ELVERĠġLĠ ALAN
ĠÇĠNDEKĠ ORANI %
100,00
62,65
34,70
7,78
3,22
0,55
0,41
0,26
15,74
37,35
50
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
Göstergeler
Toplam Nüfus (Milyon)
Tarım Nüfusu (Milyon)
Tarım Nüf.Top.Nüfusa Oranı (%)
GSMH ‘de Tarımın Payı (%)
Tarımsal Dest.GMHY’ya oranı (%)
Toplam Destek Miktarı (Milyar Dolar)
ĠĢletme Büyüklüğü (Ha)
Ġstihdamda Tarımın Payı(%)
ĠĢlenen Tarım Alanı (Milyon Ha)
Tarım ĠĢletmesi Sayısı (Bin Adet)
ABD
272
6,6
2,4
1,7
2,9
49,3
180
2,8
185,7
1.900
AB
TÜRKĠYE
374
18,5
4,9
1,9
2,9
97,2
17,4
5
76,1
6.989
67
23
34,9
14
1,7
4,1
5,9
45
23,7
3.967
Kaynak : T.O.B.B. Ekonomik Forum Dergisi Ocak 2003 sayısı
Ülkemizde ise ilk kez 15 – 20 yıl önce bu kavramla tanıĢılmıĢ ve 1992 yılında da Tarım ve
KöyiĢleri Bakanlığının sorumluluğunda resmi çalıĢmalara baĢlanmıĢtır.1998’de Ġzmir’de kurulan Ekolojik
Tarım Organizasyonu (ETO) öncülüğünde özel sektörün devreye girmesiyle sevindirici çalıĢmalar
sergilemeye baĢlanmıĢ 1998 yılı rakamlarıyla 8300 iĢletmede 65 değiĢik ürün üzerinde çalıĢılarak 25 bin
hektarlık alandan 91 bin tonluk ekolojik ürünün üretimi sağlanmıĢtır.
Ege ve Akdeniz bölgesinde yoğunlaĢan ekolojik üretim modelleri yakın dönemde çukurova
bölgesinde de uygulama sahası bulmaya baĢlamıĢtır. Elde edilen ürünlerin büyük bir kısmı ihraç için
üretilmiĢsede son dönemlerde iç piyasaya hitap eden üretim miktarlarında da artıĢ olmaktadır. Tahminler
5 – 10 yıl içersinde ülkemizde de hatırı sayılır oranda bir ekolojik üretim seviyesine ulaĢabileceği
yönündedir.
1984 – 1985 yıllarında ülkemizde baĢlayan ekolojik tarım bu yıllardaki Türkiye’nin ihraç
ürünlerinden kuru incir, kuru üzüm ile Ege bölgesinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Daha sonra kuru kaysı fındık ile
farklı bölgelere yayılmıĢtır. Son zamanlarda domates , hıyar olmak üzere hemen hemen bütün tarımsal
ürünlerde ekolojik tarım ürünleri üretilmektedir. Hatta bazı büyük marketlerde ekolojik tarım ürünleri satıĢ
reyonları görülmektedir.
Ġlk yıllarda avrupa kökenli bazı firmalar kendi ihtiyaçları olan ürünleri sözleĢmeli çiftçilerle
yetiĢtirerek elde edilen ürünleri Türk ihracatçıları vasıtasıyla kendi ülkelerine ithal edebilmek için Türkiye
‘de ekolojik üretim projeleri tesis etmiĢlerdir. Ġlk yıllardaki bu ekolojik üretim faaliyetlerinin danıĢmanlık
teftiĢ ve sertifikasyon gibi vazgeçilmez esasları yabancı kiĢi ve kuruluĢlarınca yerine getirilmiĢtir. 1990 ‘lı
yılların baĢlarında bu konuda az sayıda da olsa Türk uzman yetiĢmiĢ ve yabancı firmaların ülkemizdeki
temsilciliğini yapmaya baĢlamıĢlardır.
1992 yılında ETO ‘nun kurulmasıyla ülkemizde yeni bir süreç baĢlamıĢtır. ETO’nun katkılarıyla “
Bitkisel ve Hayvansal Tarım Ürünlerinin Ekolojik Metotlarla Üretilmesine ĠliĢkin Yönetmelik “ Tarım ve
KöyiĢleri Bakanlığı tarafından 18 Aralık 1984 yılında yayınlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Bu yönetmelik AB
normlarına uygun olarak hazırlanmıĢtır. Ekolojik ürünlerin dıĢ satımı düzenlenmek üzere çalıĢmalara
devam edilmektedir.
Dünyadaki tüketici taleplerinin önemli bir kısmını sağlık nedenleri oluĢturmakta ve daha sonra
çevre koruması ve lezzet arayıĢı gelmektedir.
Ciddi ve disiplinli çalıĢmalar gerektiren bu sistemi diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de tarım
alanlarının tümünü kapsayamayacağı düĢünüldüğünde kalan büyük miktardaki üretim alanlarında da
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
51
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
sağlığımızı tehdit eden yüksek dozlu girdi kullanımından kaçınılması yönünde eğitim çalıĢmalarına hız
verilmelidir. Tarımsal üretimin zahmetli bir uğraĢ olduğu unutulmamalıdır. Ülke insanlarının ihtiyaçlarının
karĢılamaya yönelik olarak daha fazla verim almak üzere kolay uygulanan tarımsal girdileri kullanmaya
alıĢmıĢ üreticilere biraz teĢvikle bu konuya özendirilmesi gerekmektedir.
ĠĢte bundan yola çıkarak ilimizin kalkınmasının temel dinamiği gördüğümüz tarım ve hayvancılığın
geliĢmesi için Erzurum ilinin pilot il olarak; Ekolojik tarım alanı ilan edilmesi ilimize, bölgemize ve ülkemize
gerek Tarım ve Hayvancılık gerekse sanayileĢme ve ihracat konularında çok büyük yararlar
sağlayacaktır. Bu bölgelerimizin kalkınması için bu konuda gerekli çalıĢmaların yapılması için
yardımlarınızı arz eder saygılar sunarım.
Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı AraĢtırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu BaĢkanlığının 01 Aralık
2003 tarih KDD.BġV.2.03/5818 – 074659 sayılı aĢağıda tam metni bulunan yazılarında da belirtildiği gibi
2005 yılı bütçe hazırlık çalıĢmalarında değerlendirilmeye alınacaktır.
B-ORGANĠZE HAYVANCILIK BÖLGESĠ
Orta ve uzun vadeli olarak hayvancılığın sorunlarının çözülmesi ve istenilen seviyeye
getirilmesi için yeni bir modelin uygulanması gereği vardır. Gerek Türkiye ve gerekse Doğu
Anadolu Hayvancılığının geliĢmesi için “SözleĢmeli Üretim” tek çözüm yolu olarak
görülmektedir. Çünkü sözleĢmeli üretim bugün AB’nin bir çok ülkesinde yaygın olarak
uygulanmaktadır. SözleĢmeli üretimin en yaygın olduğu ülkeler Fransa, Belçika, Hollanda,
Ġngiltere, Almanya’dır.
SözleĢmeli üretimin gerek üretici ve gerekse sanayici açısından yadsınmayacak faydası
olduğu bilinmektedir.
Üretici Açısından SözleĢmeli Üretimin Yararları:
-Üreteceği Ürünün fiyatını önceden bilir ve pazarlamayı garanti altına alır.
-SözleĢmeyi yaptığı kuruluĢların yapacağı ayni ve nakdi avanslarla ürününe daha iyi girdi
imkanı bulur. Dolayısıyla verim yükselir,
Sanayici Açısından SözleĢmeli Üretimin Yararları:
-Hammaddeyi belirli ve uygun fiyattan sağlama imkanına sahip olan sanayicinin rekabet
Ģansı artar,
-Kapasitesi ölçüsünde hammaddeyi istenilen zamanda temin etme garantisine
sahip olur.
Üretici ve sanayici açısından önemli fayda sağlayan sözleĢmeli üretim özellikle
hayvancılık konusunda istenilen seviyeye ulaĢmaktan çok uzaktır. BaĢka bir deyiĢle AB’de
geniĢ bir uygulama alanı bulunan SözleĢmeli üretim, maalesef Batı Anadoluda Ģeker Ģirketinin
pancardaki uygulaması ve bir kaç bitkisel ürün dıĢında Türkiye’de istenilen düzeye
gelememiĢtir. Devletin destekleme alımlarının bir noktada sözleĢmeli üretim olarak
nitelendirmek de mümkündür.Ancak, devletin yaptığı bu uygulamanın Türkiye ekonomisine
getirdiği yükün olumsuz boyutlarını yakın geçmiĢ göstermiĢtir.
Bu noktadan hareketle, Doğu Anadolu Hayvancılığının geliĢmesi için önerilen
“SözleĢmeli Üretim” özel sektörün koordinasyonunda gerçekleĢtirilecek bir “SözleĢmeli
Üretim”dir.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
52
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
SİSTEMİN İŞLEMESİ VE UYGULAMAYA KONULMASI İÇİN SOMUT ÖNERİ
*Doğu Anadolu Bölgesinde, “ Doğu Anadolu Projesi (DAP)” çerçevesinde bir paket
hayvancılık projesi uygulamaya konulmalıdır.
*Pilot il Erzurum seçilmeli ve uygulamaya bu ilden baĢlanmalıdır. Daha sonraki
uygulama aĢağıdaki kapsamda düĢünülmelidir.
*Ġlimizde kurulacak organize hayvancılık bölgesi yeri ile ilgili kamulaĢtırma
çalıĢmaları baĢlatılarak alt yapı hizmetleri bir an önce tamamlanarak faaliyete alınmalı buna
ilaveten olarak Erzurum merkez köylerinde ulaĢım ve kontrolü kolay pilot köyler seçilerek
buralarda kültür ırkı hayvanlar yetiĢtirilmeli (HoĢtayn ve Ġsviçre esmeri olması ) bölgeye uyum
sağlayacak olmaları.
*Bu pilot köylerde verimi düĢük olan yerli hayvan kalmamalıdır. Devlet bunları alıp
yerine kültür ırkı hayvanlar vermelidir.
*Bu köyler koruma altına alınarak diğer hayvanların giriĢine ve üretim alınan
hayvanların dıĢarı çıkartılmasına izin verilmemelidir.
*Veteriner ve Ziraat hizmetleri bedelsiz olarak tarım il müdürlüğü tarafından
yapılmalıdır.
*Köylüye Ziraat Fakültesinin bilimsel uygulamaları anlatılmalı ve tatbiki olarak
gösterilmelidir.
*Devlet desteğinin sıfır faizli en az 2 yıl ödemesiz 6 yıl geri dönüĢü olmalıdır.
*Ziraat Bankası veya herhangi bir devlet kuruluĢu bu projenin finansmanını
üslenmelidir. Ancak burada önerilen finansman uygun faizlerle borçlandırarak kredilendirme
Ģeklinde olacaktır. Devletimiz tarafından Hibe hiç bir Ģekilde söz konusu değildir. Pilot Ġl'de
bir "Anonim ġirket" kurulacak ve iĢletmelerin yönetimi tamamen profesyonel yöneticilerden
oluĢacaktır. ġirkete tüzel ve gerçek kiĢiler ortak olabilmelidir.
*ġirket proje tutarının % 30 unu öz kaynak olarak sağlamalıdır.
*ġirket ise damızlık üretiminden baĢlamak ve daha sonraki birinci yıldan itibaren süt
inekçiliği ve besi hayvancılğı projeye entegre olarak düĢünmelidir.
*ġirket yem fabrikası, et kombinası, süt fabrikası gibi entegrasyonu tamamlayan
tesislere sahip olmalı ve bölgede var olan atıl fabrikaları kiralayabilmeli veya satın
alabilmelidir.
*ġirket üreticiye damızlık süt ineği, besi danası temin etmek durumundadır.
*ġirket üreticiyi yem, ilaç, veteriner hizmetleri v.b. gibi konularda ayni olarak
kredilendirmek durumundadır.
*ġirket'e : Bu bölgedeki Askeri Birlikleri ve Kamu KuruluĢlarının bu ürünleri
alımlarında ihalelerde öncelik tanınmalı ve ithal ürünlerin bu ünitelerce tüketilmesi
önlenmelidir.
Böylesine entegre bir hayvancılık projesinin "SözleĢmeli üretim" adı altında uygulamaya
konulması prensip olarak kabul gördüğünden yapılacak ilk iĢ, pilot olarak seçilen il'de bir
fizibilite hazırlanmasıdır.
*Proje uygulama yeri olarak Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne ait arazi üzerindeki
tesislerin tahsis yolu ile alınarak, geliĢtirilmesi ve yeniden yapılanması halinde projenin
uygulanabilirliği kısa vadede gerçekleĢtirilebilir.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
53
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
Yapılan temas ve incelemelerde; Erzurum Ġl'inde bulunan üreticilerin ve sanayicilerin
gerekse tüzel kiĢilerin böyle bir Anonim ġirket kuruluĢuna çok olumlu yaklaĢtıkları
görülmüĢtür. Bunlara ilaveten önerilen sözleĢmeli üretim projesinin Atatürk Üniversitesi
Akademisyenleri tarafından uygulanabilir olduğu belirlenmiĢtir. Daha da ötesi Atatürk
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı ile uygulamanın fizibilite projesi yapım konusunda
mutabakat sağlanmıĢtır.
SONUÇ
Türkiye'de hayvancılığın bir çok sorunlarının olduğu, bu sorunların Doğu Anadolu
Bölgesi'nde daha da yaygınlaĢtığı görülmektedir. Bu sorunların çözümü için, kısa vadeli ve
orta-uzun vadeli bir proje paketine ihtiyaç duyulmaktadır.
Rapor içinde geniĢ olarak açıklanan kısa vadeli ve orta-uzun vadeli önlemleri kısaca
Ģöyle açıklamak mümkündür.
Rapor içinde ayrıntılarıyla açıklandığı gibi:Doğu Anadolu Projesi (DAP) uygulamaya
konulmalı ve bunun bir alt projesi olarak da bir an önce “Hayvancılığı ĠyileĢtirme” projesi
baĢlatılmalıdır. Bu doğrultuda bir pilot il seçilerek anonim Ģirket statüsüyle “sözleĢmeli
üretim” baĢlatılmalıdır.Bu modele en uygun üretici kitlesi ve organizasyon potansiyeli
Erzurum Ġli olarak görülmelidir.
Hazırladığımız bu rapor doğrultusunda Arazi tespiti yapılmıĢ olup, ÇET raporu
tamamlanmıĢ istimlak için ödenek beklenmektedir.
C-KANOLA (Kolza) Üretim Teknolojisi ve Sistemleri
1.GENEL
KıĢlık olarak yetiĢtirilecek kolzanın üretimi hububat üretiminden çok farklı değildir.
Sonbaharda iyi hazırlanmıĢ tavlı bir tohum yatağı hazırlayarak mümkün olduğunca erken ekim
yapmak ve iyi bir yabancı ot mücadelesi ile kolza üretimini gerçekleĢtirmek mümkündür. Yalnız
yazlık olarak üretilecek kolza da sulama ve gerektiğinde yabancı ot mücadelesini tekrarlamak
gerekecektir. Ancak ülkemiz Ģartlarında yazlık olarak kolza yetiĢtirmek çok marjinal alanlar
dıĢında pek ekonomik olmayacaktır. Dolayısı ile burada bahsedilen üretim tekniği kıĢlık kolza
içindir.
İklim ve Toprak İstekleri : Kolza, verimli ve iyi drenajlı topraklara ihtiyaç göstermektedir.
GüneĢli günler ve soğuk geceler kolza yetiĢmesi için oldukça uygundur; hasat zamanında
havanın kuru olması gerekmektedir. Kolzanın 300 ile 2800 mm yıllık yağıĢa, 5 ile 27 oC
arasında yıllık ortalama sıcaklığa, ve 4.2 ile 8.2 arasına pH\'a toleranslı olduğu
bildirilmektedir.
2. TOPRAK İŞLEME-EKİM-BİTKİ SIKLIĞI
Toprak iĢleme ve Tohum Yatağı Hazırlığı : Kolza, geleneksel hububat tarımında kullanılan
toprak iĢleme aletlerinin dıĢında özel bir alete ihtiyaç göstermez. Tohum yatağı hazırlanması
baĢarılı bir Kolza üretimi için oldukça önemlidir. GeniĢ yapraklı yabancı otlara karĢı en iyi
savunma hızlı çimlenme, çıkıĢ ve büyümeyle elde edilmektedir.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
54
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
Homojen yüzeysel bir ekim çimlenmeyi hızlandırmakta ve ürünün yabancı otlarla
mücadele yeteneğini arttırmaktadır. Maksimum sürüm derinliği genellikle 10 ila 13 cm (4-5
inç) arasında değiĢmektedir. Killi veya killi kumlu gibi ince tekstürlü toprakları açmak,
karların erimesine veya yağmur sularının süzülmesine izin vermek amacıyla derin ĠĢleme
yapılabilir. 15 ila 18 cm den daha derin iĢlemenin büyük bir değeri yoktur ve sadece dikkate
değer bir Ģekilde daha fazla masrafa sebep olmaktadır.
Ekim : Kolza tohumu küçük olduğundan sonbahar toprak sürümü ve sıkı bir tohum
yatağının hazırlanması arzu edilmektedir. Ekimden önce toprağın bastırılması sıkı ve düzgün
bir tohum yatağı hazırlığına yardım eder. Tohumlar çok küçük olduğundan kolza tohumunun
yayılabilmesi için tohumun yarı yarıya kırık tohumla karıĢtırılması önerilir; hektara 10 kg
tohum için mibzerin hektara 20 kg karıĢık tohum olacak Ģekilde kalibrasyonu yapılmalıdır.
Tohumun ekim derinliği 2.5 cm ve daha az olmalıdır, fakat toprak kaymak tabakası bağlamazsa
fideler 5 cm ve daha derinden çıkıĢ yapabilmektedir. Ekim derinliği çıkan fidelerin sayısını ve
geliĢmesini büyük ölçüde etkilemektedir. Kolza tohumu çimlenme için yeterli neme ulaĢmak için
gereğinden daha derin ekilmemelidir. 12 ile 25 mm derinlikte, sıkı, nemli, ve ılık tohum
yatağına ekilen Kolza tohumları yüksek bir çıkıĢ yüzdesiyle birlikte hızlı bir çimlenme
göstermektedirler. Kolza ekimi için optimum toprak sıcaklığının 10 derece olduğu yapılan
çalıĢmalarla belirlenmiĢtir. 10 derecenin üzerindeki toprak sıcaklığı yüksek çimlenme oranı,
hızlı çıkıĢ ve hızlı bir yaprak geliĢmesi sağlamaktadır. Sıkı bir Ģekilde bastırılmıĢ tohum yatağı
tohum için mükemmel bir nem ve oksijen sağlamaktadır. Bu yüzden ekimden sonra tohum
yatağı kadar bastırılmalıdır.
Birim Alandaki Bitki Sıklığı (Tohum Miktarı) : Kolza verime çok az etkisi olan, nispeten değiĢik
oranlarda değiĢen ekim yoğunluğuna veya bitki populasyonuna oldukça esnek bir üründür.
Yapılan
araĢtırmalar m2 ye 60 ile 200 bitki sağlayan ekim yoğunluğunun hem Kolza hem de Brassica
rapa da verim bakımından benzer sonuçlar verdiğini göstermiĢtir. m2 de 200 den fazla bitki
sayısının verimi az miktarda azalttığı bulunmuĢtur. m2 deki bitki populasyonunun 60'ın altına
düĢmesi verimde çok büyük bir azalmaya neden olmaktadır.Ġyi bir ekim sıralardaki boĢlukları
minimize etmeli ve m2 de 80 ile 180 arsında bitki populasyonu sağlamaya çaba gösterilmelidir.
15 cm lik mibzer sıra arası metre baĢına 12-27 bitki çıkıĢına ihtiyaç göstermektedir. Kolzanın
bir kilogramında ortalama 250 000 tohum bulunmaktadır. Tohum miktarı ve çimlenme yüzdesi
birim alandan mümkün olan maksimum bitki sayısını belirler.
Ekim Zamanı : KıĢlık kolzada erken ekimler daha yüksek verim vermektedir. Bunun belli baĢlı
sebebi kıĢa rozet dönemi denilen 4-5 yapraklı dönemde girebilmesidir. Daha geç ekimlerde
soğuk zararı görülebilir. Çok erken ekimlerde ise havanın iyi gitmesi durumunda bitkiler
zamansız sapa kalkarak zararlanabilirler.
Ekim zamanına Ģu faktörler etki edebilir :
·Bölgedeki donsuz periyot,
·Ekilecek çeĢit ve olgunlaĢması için gerekli gün sayısı,
·Kültürel iĢlemler,
·Tarlada iĢlemlere baĢlamayı belirleyen ilkbahardaki hava durumu,
·Tohum yatağı özelliği (nem, sıcaklık)
·Toprak yapısı ve eğim,
·ÇeĢidin toprak sıcaklığına olan tepkisi,
·Yabancı ot durumu ve planlanan kontrol metodu,
·Çiftlik büyüklüğü ve ekipman
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
55
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
3.GÜBRELEME
Gerekli Besin Elementleri (Gübreleme) : Kolza da en baĢarılı gübreleme programı topraktaki
mevcut besin elementlerinin durumuna bağlı olarak belirlenendir. Kolza, nitrojen ve fosfat
gübrelemesine iyi tepki vermektedir. Genellikle dekara 10 kg saf azotun yarısı erken ilkbaharda
kullanılmalıdır. Fosfor olarak ise dekara 8 kg yararlı gerekmektedir.
4.KANOLA ÇİFTÇİNİN YENİ UMUDU
Burdur’da tütün ve pancara alternatif olarak üretilen kanola bitkisi, çiftçilerin umut kapısı
oldu. Burdur’da 2003 yılında Tekirdağ Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatifinden
sağlanan kanola tohumu, sözleĢmeli olarak Bucak, Çeltikçi ve Kemer ilçelerinde çiftçilere
dağıtıldı. Ekim ayında 16 dekarlık alana ekilen kanola bitkisinin geliĢmesinin oldukça iyi
olduğu belirtildi. Burdur Tarım Ġl Müdürlüğü yetkilileri, kanola hakkında Ģu bilgiyi verdi.
“Kanola kıĢlık olarak yetiĢtirilen bir yağ bitkisidir. Verimli ve iyi drenajlı toprak ister. GüneĢli
günler ve soğuk geceler kanola için uygundur. 300-2800mm. Yıllık yağıĢ, 5-27 derece arası
sıcaklık, 4-8 PH isteyen toleranslı bir bitkidir. Ġyi bir tohum yatağı hazırlığı kanola için
önemlidir. Homojen ve yüzeysel bir ekim çimlenmeyi hızlandırmaktadır. Mibzerle dekara 100
gr Kanola tohumu 2,5 cm derinliğe ekilmeli ve iyice bastırılmalıdır. Toprak sıcaklığı ekim
sırasında on derece ve üzerinde olmalıdır. Kanola da önemli olan kıĢa rozet döneminde (4-5)
yapraklı girebilmesidir. Geç ekimlerde soğuk zararı, erken ekimlerde de zamansız sapa
kalkmadan dolayı bitki zarar görür.
5.KANOLA NEDİR
Kanola, tohumu %40-50 oranında yağ içeren önemli bir kültür bitkisidir. DüĢük doymamıĢ yağ
oranı, yüksek oleik ve linoleik yağ asidi içeriği ile yemeklik yağ kalitesi yüksektir.
Alternatif enerji kaynağı olarak da Kanola yağından Biyodizel üretimi son yıllarda hızla
artmaktadır.
Kanola küspesi, %38-40 oranındaki zengin protein içeriği ile kanatlıların ve büyükbaĢ
hayvanların yem rasyonlarında Batı ülkelerinde önemli bir yer tutmaktadır.
Kanola erken baharda açan bol çiçekli bir bitki olduğundan aynı zamanda arıcılık yönünden
büyük önem taĢır.
Kanola ayrıca çiçeklenme öncesi biçilerek kuru ot olarak veya silaj olarak
değerlendirilmektedir.
6.NETİCE
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yetiĢtirilen Ģeker pancarına kota getirilmesi nedeni ile
bunun yerine çiftçilerimizin bitkisel yağından, küsbesinden, çiçeğinden (arıcılı), otundan ve
yağından biyodizel üretimi elde edilen kanolaya dönüĢ yapması gelirlerinin katlanmasına
neden olacaktır. 2004 yılı ürünü küflü pamuk, yağlı ayçiçeği, soya fasulyesi, KANOLA, Dane
mısır ve zeytinyağı üreticilerin destekleme pirimi ödemesine iliĢkin Bakanlar Kurulu Kararı
uygulama tebliği Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının tebliği 22 Eylül 2004 tarih ve 25591 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğü girmiĢtir.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
56
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
D-AYÇĠÇEĞĠ ÜRETĠMĠ
1.GENEL BĠLGĠ
Ayçiçeği memleketimizde son zamanlarda üretimi son zamanlarda artmıĢ tek yıllık bir yağ
bitkisidir. Bitkisel yağ üretimimizin %46'sı ayçiçeğinden karĢılanmaktadır. Yağı sıvı olarak
kullanıldığı gibi, margarinlerin yapılmasında da kullanılmaktadır. Küspesi hayvan yemi, sap ve
tablaları ise yakacak olarak kullanıldığı gibi selüloz endüstrisinde de kullanılmaktadır. Külü
%36 potasyum ihtiva eder ve gübre olarak kullanılır. Tanesi çerez olarak kullanılır. Yağ oranı
%43 tür.
2. ĠKLĠM VE TOPRAK ĠSTEKLERĠ
2.1 Ġklim Ġsteği
Ayçiçeği, kara iklim kuĢağında ve ılıman iklimin yağıĢlı bölgelerinde de yetiĢtirilebilmektedir.
Kısmen kuraklığa dayanıklı bir bitkidir. 4-6 yapraklı oluncaya kadar, ilkbaharın geç donlarına
dayanır. Kurak bölgelerde sulanmalıdır.
2.2 Toprak Ġsteği
Derin, rutubetli, organik maddelerce zengin topraklarda iyi yetiĢir. Nehir kıyıları gibi alüviyal
ve potasyumca zengin topraklarda verimi artar. Asitli topraklar ayçiçeği için elveriĢsizdir.
3. YETĠġME TEKNĠĞĠ
3.1 Ekim Nöbeti
Ayçiçeği, orabanĢ zararı topraktan fazla potasyum (K) kaldırıldığı için aynı tarlaya üst üste
ekilmesi iyi değildir.
En çok uygulanan ekim nöbeti Ģöyledir. Sulanmayan bölgelerde buğdaygil (buğday, arpa,
çavdar, mısır vs.)'nin arkasından ayçiçeği ekilir veya ayçiçeği ekilen tarlaya buğdaygil ekilir.
3.2 ÇeĢitler
GAP BKĠB'ca 1987-1992 yılları arasında ġanlıurfa Koruklu AraĢtırma Ġstasyonunda
yaptırılmıĢ olan denemeler sonucunda da Romson-59 (192.42 kg/da), Fundulea-206
(187.31kg/da), Sorem-80 (163.46 kg/da), Sunbred-254 (127.45 kg/da) gibi çeĢitler
önerilmektedir. Ayrıca bölgede bulunan ġanlıurfa AraĢtırma Enstitüsü , sulu Ģartlarda TürkAy-1 ve G-3312 kurda ise V.8931 çeĢitlerini önermektedir.
3.3 Toprak Hazırlığı
Ayçiçeği ekilecek tarla, sonbaharda 20-25 cm derinliğinde sürülmelidir.
Ġlkbaharda ise tarla otlu ise kazayağı veya diskaro ile 8-10 cm'lik bir sürümden sonra tırmık
veya sürgü ile yüzlek iĢlenerek tohum yatağı hazırlanır.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
57
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
3.4 Ekim
Ekim yöremizde I. üründe mart sonu ve nisan ayı baĢında II. ürün de haziran sonu temmuz
ortasına kadar yapılır. Ekim sıraya ve sıra arası 70 cm, sıra üzeri 35 cm olacak Ģekilde
yapılmalıdır. Dekara atılacak tohum pinomatik mibzer kullanıldığında 500-600 gr, normal
mibzer kullanıldığında 1.5-2 kg dır. Ekim derinliği 4-6 cm olmaktadır.
3.5 Gübreleme
Uygulanacak gübre miktarı, 10 kg/da N, 8-10 kg/da P2O5. Azotlu gübrenin yarısı v fosforlu
gübrenin tamamı ekimle beraber, azotlu gübrenin diğer yarısı ise bitki 25-30 cm olduğunda
uygulanmalıdır.
3.6 Sulama
Sulama karık metodu ile bitkinin ihtiyaç duyduğu zamanlarda yapılmalıdır. Bitki tabla
teĢekküllü, çiçeklenme ve süt olumu devresinde suya oldukça duyarlıdır. Bu devrelerde dikkat
edilerek bitki 15-20 cm olduktan sonra 8 günde bir sulanmalıdır.
3.7 Bakım
Çapa, bitki 5-6 yapraklı (10-15 cm boylandığında) fazla derine inmeden uygulanır ve aynı
anda tekleme yapılır.
Çapa, bitki 25-30 cm olduğunda uygulanır. Bu dönemde azotlu gübrenin ikinci yarısı
uygulanarak boğaz doldurulması yapılır.
Çapa, ise çiçeklenmeden önce yapılır.
3.8 Hastalıkları, Zararlıları ve Mücadelesi
3.8.1 Hastalıkları ve Mücadelesi
Mildiyo (Plasmopara Halsedii): Sıcak ve rutubetli havalarda görülür. Bitkinin yapraklarına
arız olur. Verim ve kaliteyi düĢürür. Sıra üzerinde sık bitki bulundurmamak gerekir.
Gri Küf: Çiçeklenme devresinde zarar veren mantari bir hastalıktır. Tablalarda gri ve siyah küf
Ģeklinde lekeler meydana getirir. OlgunlaĢmıĢ tohumları çürütür. Küflü tablalar kesip
yakılmalı, hasat ve harmanı yağıĢlı mevsime bırakmamak gerekir.
3.8.2 Zararlıları ve Mücadelesi
OrabanĢ: Köklerin geliĢtiği sırada çimlenir. Kökler üzerine tutunarak beslenir. Demet halinde
mor çiçekleri vardır. OrabanĢa dayanıklı çeĢitler kullanılmalıdır.
KuĢlar (Sığırcıklar, Serçeler, Kargalar): EkilmiĢ tohumlar ile yeni çıkmıĢ filizlere zarar
verirler. Serçeler süt olgunluğundaki daneleri yerler.
Hasat, Harman ve Saklanması
Hasat elle (bıçak, orak vs.) veya biçerdöverle yapılır. En uygun hasat zamanı; tabla üzerindeki
sarı çiçeklerin (Steril çiçekler) kuruyarak dökülmesi, sapların alttan itibaren 2/3 kısmındaki
yaprakların kurumuĢ olması, tabla arkasının sarı-kahverengi bir renk alması tabla ortasına
yakın danelerin olgunlaĢarak sertleĢmesi ve tabii rengini almıĢ olması en uygun hasat zamanını
gösterir.
Ayçiçeği olgunlaĢıp hasat edildiğinde %15-20 arasında nem ihtiva eder.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
58
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
Serilerek kurutulur. Daha sonra elle veya batozla daneler ayrılır. Daneler kalburdan geçirilir.
Geçirme iĢleminde tabla parçalarının kalmamasına özen gösterilmeli.
4. VERĠM
Kuru koĢullarda ayçiçeği 100-150 kg/da, sulu koĢullarda ise 250-400 kg/da ürün alınabilir.
Dane miktarına yakın kurutulmuĢ tabla, 2-3 katı kadar kuru sap ve kök elde edilir.
5-NETĠCE
Üreticinin yeni gelir kaynağı olan Ayçiçeği üretimi teĢvik edilmelidir. Ġlk yıl buğdaycıl ekilen
tarlaya ikinci yıl Buğdaycıl ekildiği zaman verim düĢmektedir. Bu nedenle üreticiler genellikle
ikinci yıl tarlayı dinlenmeye alırlar. Bu dinlenmede ayçiçeği ekilirse aynı verim alınmaktadır.
Ve böylece o tarladan üst üste verim alınarak atıl durumdan kurtarılmıĢ olur.
Erzurum Ilıca’da bulunan Doyasan Yağ Fabrikası yıllarca kapalı kalmıĢ olup Ģehrimizin
tacirlerinden Kemal ARAS tarafından satın alınarak faaliyete geçirilmiĢtir. ġu anda 40 kiĢi
çalıĢmaktadır. Bu fabrika ham mamulünü dıĢarıdan getirmektedir.
Eğer Erzurum Pasinler ve Çevre köyleri pilot bölge seçilir sözleĢmeli çiftçilikle teĢvik edilirse
bu fabrikanın ham mamulü elde edilir ve üretimi artırılarak daha fazla iĢsize iĢ imkanı
sağlanmıĢ olur.
Ayrıca yılda ortalama 60-80 milyon dolar civarında ithal edilen Ayçiçeği teĢvikle üretim artar
ve ithalat oranı sıfıra düĢtüğü gibi ihracat’da yapılabilir.
E – SS.ĠLKÖNCÜLER TĠCARET MERKEZĠ TOPLU ĠġYERĠ YAPI KOOPERATĠFĠ
Erzurum Ticaret Borsası olarak öncülük ettiğimiz ve Ġlimizde 126 kiĢiyi bir araya getirdiğimiz
bu proje Erzurum için de bir ilk niteliğindedir
Projemiz yaklaĢık 5 milyon dolar gibi bir maliyete sahip olacak. Bu projemizle biz gurur
duyuyor ve Erzurum'mumuza hayırlı olmasını diliyoruz. Ticaret Sitesinin içerisinde spor
kompleksi, yeĢil alanı, camisi, kahvesi gibi alanları da bulunacaktır.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
59
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
Ticaret Sitemiz Tortum yolu üzerinde Sanayi mahallesinin altında çevre yolunun hemen
üzerinde Er ġahsuvaroğlu otomobilin arka kısmı Hilal Kentinde önünde kalan yaklaĢık 70
dönüm arazi üzerine yapılmıĢtır.
Ticaret Sitesinde Toplam 134 adet dükkanın yapılmıĢtır. Dükkanlar 250 metre kare üzerine 2
kat Ģeklinde asma katlıdır. Kooperatifimizde çalıĢmalar bitmiĢ ve tapuları teslim edilmiĢtir. ġu
anda 40 civarında da üye taĢınmıĢtır.
Bu projemizde gerek alım aĢamasında gerekse sonradan ulaĢım sağlanması için yol
açılmasında bizlere sağladığı desteklerden dolayıda Kazım Karabekir Belediye BaĢkanı
Dursun ġAHĠN' e ve Belediye Encümenine de teĢekkürlerimizi bir borç biliriz.
F-TRĠTĠKALE PROJESĠ
ERZURUM
İLİNDE
TRİTİKALE
YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ
TARIMININ
TANITIMI
VE
Borsamızca 12.07.2005 tarihinde Samsun (Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat), Kastamonu
(Çankırı, Kastamonu ve Sinop) ve Erzurum (Erzurum, Erzincan ve Bayburt) Düzey II
Bölgelerinde Bölgesel Kalkınma yerel kalkınma giriĢimleri hibe programı çerçevesinde
Erzurum ilinde Tritikale Tarımının tanıtımı ve yaygınlaĢtırılması amacıyla Avrupa Birliği hibe
programları kapsamında proje hazırlanarak sunulmuĢ ve bu projemiz Mayıs 2006 ayı itibariyle
kabul edilerek uygulanmaya baĢlanmıĢ ve 31 Ekim 2007 tarihinde tamamlanmıĢtır..
Bu projemiz Erzurum Ġli Merkeze bağlı Tınazlı, Pasinler ilçesine bağlı Çöğender, Emreköy ve
Pasinler merkezde, Ilıca ilçesine bağlı Alaca ve Alaybeyi, Horasan ilçesine bağlı Ardı köyü,
Çat ilçesine bağlı Oyuklu, Ağaköy ve Parmaksız köylerinde uygulanmıĢtır.Her bir köyde 20
dekar olmak üzere toplam 200 dekar alanda Konya’dan Sertifikalı Tatlıcak 97 tohumu alınarak
ekim gerçekleĢtirilmiĢtir.
Doğu Anadolu Bölgesinin ekim alanlarının %80 (Anonim, 1999). Ayrıca bölgedeki toplam
arazinin % 20.4’ü, ilimizde ise % 25.9’u bölgede yetiĢtirilen birçok ürünün tarımına elveriĢsiz
durumdadır. Bu nedenle, hem insanların dengeli beslenmesinde hem de hayvancılık için yem
temininde önemli bir açık söz konusudur.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
60
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
Bu proje ile yapmıĢ olduğumuz demonstrasyonlar ve eğitim çalıĢmaları sonucu ilimiz çiftçileri
buğdayın verim ve kalitesi ile çavdarın ekstrem koĢullarda yetiĢebilme özelliklerini bünyesinde
birleĢtiren tritikale bitkisini tanımıĢ oldular ve proje kapsamındaki alanlardan alınan verimi
gören çiftçiler bu bitkiden talep edip kıĢlık ekim gerçekleĢtirmiĢlerdir.
Kullanılmayan tarım arazilerin uygun olan kısmı ve diğer tahıllardan yüksek verim alınamayan
alanlarda tritikale ekilmiĢ, çiftçi geliri arttırılmıĢ ve arpaya alternatif olarak gerek
hayvancılıkla uğraĢan çiftçilere gerekse bölgemizde bulunan yem fabrikalarına kesif yem
sağlanmıĢtır.
Projenin Toplam Maliyeti 90957.17 Euro %90 AB ve %10 Erzurum Ticaret Borsası tarafından
finanse edilmiĢtir.
PROJE EKĠBĠ
Raporlama Görevlisi : Ġ.Hakkı HINISLIOĞLU (ETB.Yönetim Kurulu BaĢkanı)
Proje Yöneticisi (Koordinatörü) : Aynur BABAGĠL (Genel Sekreter Yrd.)
Mal Tedarik Kontrolörü : Veysel G.BĠLĠCĠ (Genel Sekreter)
Yeminli Mali MüĢavir : Adnan TAġ
Proje Yardımcısı : Engin GÜNDOĞDU (Gıda Yüksek Mühendisi)
Proje Yardımcısı : Burcu BASTABAN (Ziraat Mühendisi)
Proje Yardımcısı : Melek AYDENĠZ (Gıda Yüksek Mühendisi)
Proje Yardımcısı : Burak YILDIZ (Ziraat Yüksek Mühendisi)
PROJE YÜRÜTME AŞAMASINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FAALİYETLER
Faaliyet 1:Faaliyetin Adı:Proje Ekibinin OluĢturulması
Projemiz 2006 Haziran ve Temmuz aylarında proje uygulaması ile ilgili hazırlık, yazıĢma ve
koordine iĢleri yapılmıĢtır. 2006 Ağustos ayında proje faaliyetlerinin yapılması, projenin
koordine edilmesi, proje iĢlerinin uygulanması için proje ekibi oluĢturulmuĢ ve sözleĢmeler
imzalanmıĢtır.
Faaliyet 2:Faaliyetin Adı: Proje tanıtım faaliyetleri ve proje ile ilgili iletiĢim
Projenin uygulanması uygun görülen köylere proje elemanları giderek bu projenin tanıtımı,
yapılma nedenleri, uygulanacak faaliyetleri anlatılmıĢ ve köylülerin fikirlerini alınmıĢtır. Proje
hakkında her türlü geliĢme, problem vs. hakkında gerek köylülerle gerekse Hibe Programı
yetkilileri ile görüĢme ve yazıĢmalar yapılmıĢtır.
Faaliyet 3:Faaliyetin Adı: Müfredata Uygun Teorik Eğitimin Verilmesi
3.1.Tritikalenin yetiĢtirilmesine yönelik eğitim verilmesi : Seçilen köylerde çiftçilere Tritikale
ve yeni tarım teknikleri Tarım Ġl ve Ġlçe Müdürlükleri tarafından görevlendirilen teknik eleman
ve tarım danıĢmanları tarafından anlatılmıĢtır. Tarım il müdürlüğü ile eğitim programına
baĢlamadan önce yazıĢmalar yapılmıĢ ve 1 ziraat mühendisi ve 5 tarım danıĢmanı
görevlendirilmiĢtir. Eğitimler her bir pilot köyümüzde 1 gün olmak üzere 24.01.2006 tarihinde
baĢlamıĢ ve 07.12.2006 tarihinde tamamlanmıĢtır.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
61
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
Faaliyet 3.2:
Faaliyetin Adı: Ürün Değerlendirme ve Pazarlama Eğitimleri: Doğu Anadolu Tarımsal
AraĢtırma Enstitüsünde yapılan bu toplantıda kurum çalıĢanlarından tritikale ve hayvan
besleme konusunda uzman olan araĢtırıcılar sunular yapmıĢ bu konularda bilgi vermiĢlerdir.
Toplantıya katılan çiftçiler, yem sanayicileri, hayvancılık iĢletmeleri, birlikler, kooperatifler,
ziraat odaları, diğer tarım kuruluĢları temsilcileri ve araĢtırmacılara iyi bir besicilik, kaliteli et
üretiminde ve kümes hayvanlarının beslenmesinde tritikale’nin önemi ve tohumluk konuları
anlatılmıĢ, kesif yemin, büyükbaĢ, küçükbaĢ ve kümes hayvancılığında kullanılarak
değerlendirilmesi konusunda bilgi verilmiĢtir.
Faaliyetimiz 24.07.2007 tarihinde gerçekleĢtirilmiĢtir.
Faaliyet 3.3:
Faaliyetin Adı: Panel: 26.07.2007 ve 27.07.2007 tarihlerinde Erzurum Ticaret ve Sanayi
Odası toplantı salonunda iki gün süreyle gerçekleĢtirilen panelde Doğu Anadolu Tarımsal
AraĢtırma Enstitüsü uzmanları tarafından tritikale ve hayvan besleme konusunda sunular
yapılarak bu konularda bilgi verilmiĢtir. Panele katılan çiftçiler, yem sanayicileri, hayvancılık
iĢletmeleri, birlikler, kooperatifler, ziraat odaları, diğer tarım kuruluĢları temsilcileri ve
araĢtırıcılar arasında sorunlar ve çözüm yolları hakkında karĢılıklı katılımcılık esasına
dayanan bir toplantı yapılmıĢtır. Böylelikle her bir kesimin sorumlu oldukları ve çözmeleri
gereken problemler ortaya konulmuĢ ve bunların çözümü için gerekli çalıĢmalar yapılmıĢtır.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
62
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
Faaliyet 4:
Faaliyetin Adı: Çiftçilere Saha Uygulamalı Pratik Eğitimlerin Verilmesi: Vali, Tarım Ġl
Müdürlüğü, Ticaret Borsası Yönetimi, Doğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü, Toprak Su
Kaynakları AraĢtırma Enstitüsü, Veteriner AraĢtırma Enstitüsü, Pasinler Kaymakamı, Pasinler
Belediyesi BaĢkanı, Pasinler Ġlçe Emniyet Müdürü, Kandilli Belediye BaĢkanı, Ofis Müdürü,
Ziraat odası BaĢkanı, Ilıca Ziraat Odası BaĢkanı, uzmanlar ve çiftçiler ve basından oluĢan bir
gruba Doğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü tarafından geliĢtirilen ve üretilen sertifikalı
tohumlukların kullanıldığı tarlaların gösterildiği tarla günü düzenlenmiĢtir. Burada çiftçilere
bölge için geliĢtirilen tahıl çeĢitleri ile kendi kullandıkları geleneksel tohumluklar arasındaki
farkın ne kadar büyük olduğu ve sertifikalı tohumluk kullanmanın önemi gösterilmiĢtir. Çiftçi
bu farkı gördükten sonra yapacakları her çeĢit ekimde bu tohumlukları temin etme ve üretme
yoluna gitmiĢtir. Buradaki tarlalar gezildikten sonra proje uygulama yerlerinden olan Pasinler
merkeze gidilerek deneme tarla aynı grup tarafından görülmüĢtür.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
63
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
Faaliyet 5
Faaliyetin Adı : Demonstrasyon Çalışması
Faaliyetin Adı : Demonstrasyon ÇalıĢması
5.1- Kullanılmayan arazilerde ekim yapılması: 1. sürüm 01.09.2006 tarihinde baĢlamıĢ ve
13.09.2006 tarihinde tamamlanmıĢtır. 5 köyde 20 da olmak üzere toplam 100 da arazide ekim
faaliyeti gerçekleĢtirilmiĢtir.
Ekim faaliyeti 18.09.2006 tarihinde baĢlamıĢ ve 29.09.2006 tarihinde tamamlanmıĢtır.
5.2- Buğdaydan yeterli verim alınamayan arazilere tritikale ekimi yapılması: 5.1. madde de
açıklandığı üzere 5 köyde 20 da olmak üzere toplam 100 da arazide ekim faaliyeti
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Faaliyet 5.3:
Faaliyetin Adı: Ġlkbahar Bakımı: Ekili tarlalara, yarısı DAP gübresiyle ekimde verilen azotun
diğer yarısı 11-12 kg/da olacak Ģekilde %33 amonyum nitrat gübresi ile sapa kalkma
döneminde her bir köyde 17.05.2007 tarihinde baĢlamıĢ, 30.05.2007 tarihinde faaliyet
tamamlanmıĢtır.
Faaliyet 5.4:
Faaliyetin Adı: Yabancı ot ilaçlaması: Dar ve geniĢ yapraklı yabancı otların 3-4 yapraklı
olduğu dönemde Granstar ve Ralon super ilaçlarıyla her bir köyde 02.05.2007-15.05.2007
tarihleri arasında yapılmıĢtır.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
64
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
Faaliyet 5.5:
Faaliyetin Adı: Tarla Günü: Demonstrasyon ÇalıĢmaları içerisinde yer aldığından Faaliyet
4’ün kapsamı içerisindedir.
Faaliyet 5.6:
Faaliyetin Adı: Hasat: Hasat iĢlemine faaliyet planında belirttiğimiz gibi Ağustos ayında
baĢlamıĢ olup, ancak beklenmeyen hava Ģartları dolayısıyla bir kısmı Eylül ayında
tamamlanmıĢtır. 13.08.2007 tarihinde baĢlanmıĢ ve 07.09.2007 tarihinde tamamlanmıĢtır.
Hasat iĢlemi Biçerdöverle yapılmıĢtır.
Faaliyet 5.7:
Faaliyetin Adı: Ürünün Selekte Edilmesi:Projemiz kapsamında alınan 2 adet selektörle
ürünlerimiz selekte edilerek ürünler çiftçiye hibe edilmiĢtir. Selektörler ise proje bittikten sonra
Doğu Anadolu Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğüne hibe edilmiĢtir.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
65
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
Faaliyet 6:
Faaliyetin Adı: TĠGEM ile Sertifikalı Tritikale Üretimi Yapılması Konusunda GörüĢmeler
Yapılması : MuĢ TĠGEM ile 1. görüĢmemizi 26-27 Nisan 2007 tarihinde gerçekleĢtirdik.
Projemizle ilgili bilgiler müdür ve tahıl anabilim dalı Ģefine verilmiĢtir. MuĢ TĠGEM Alparslan
Üretme Çiftliği Tritikale ekim alanları gezilmiĢtir.Geziye proje koordinatörü ile birlikte 3
proje elemanı katılmıĢtır.
Ekim ayında ikinci MuĢ TĠGEM ziyaret yapılmıĢ olup, elde edilen ürün verilerimiz kendi
üretim çiftliklerinden elde edilen verileriyle karĢılaĢtırılmıĢtır. Ankara TĠGEM’le Ekim 2007
tarihinde yapılan görüĢme ile projemiz sonuçları verilmiĢ ve onlardan da yıllara göre tritikale
ekim alanları ve elde edilen ürün miktarları alınmıĢtır.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
66
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
Faaliyet 7:
Faaliyetin Adı: Tritikale Ekimi Yapılan Köylerin Çiftçileri Ġle Değerlendirme Toplantısı
Yapılması: Erzurum Ticaret Borsası toplantı salonunda 31.10.2007 tarihinde gerçekleĢtirilen
toplantıya, kamu kurum ve kuruluĢ temsilcileri, üniversite öğretim üyeleri, köy kalkınma
kooperatif baĢkanları, Doğu Anadolu Sanayici ve ĠĢ Adamları Derneği Federasyonu,
KOSGEB, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum Ticaret Borsası personeli, basın
mensupları ve proje çiftçilerinin yanı sıra civar köylerden bir çok çiftçi, katılmıĢtır.Toplantıda
Proje koordinatörü Aynur BABAGĠL projenin hazırlanıĢ amacı ve projede gerçekleĢtirilen
bütün faaliyetlerin anlatıldığı sunu yapmıĢtır.
Faaliyet 8:Proje Raporlarının Hazırlanması
Faaliyet 8.1:
Faaliyetin Adı: Proje Ara Raporu: 31.05.2006-31.01.2007 dönemlerini kapsayan 8
aylık ara raporumuz Merkezi Finans ve Ġhale Birimine sunulmuĢtur.
Faaliyet 8.2:
Faaliyetin Adı: Proje Final Raporu: 01.02.2007/31.10.2007 dönemini kapsayan final
raporumuz hazırlanmıĢ ve ilgili birimlere sunulmuĢtur.
Bütçemiz 5.8.3. başlıklı Tarla Açılış Töreni Her bir köyde arazi sahibi ve köydeki diğer
çiftçilerin katılımı ile gerçekleĢtirilmiĢtir.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
67
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
PROJE KAPSAMINDA UYGULAMA
ALINANAN ÜRÜN VERİMLERİ
Yer
20
GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ
da
Tritikale
ARAZİLERDEN
Ekilen Elde
Edilen Da
miktarı Tritikale
miktarı verim kg
(kg)
(kg)
MERKEZ-TINAZLI
440
5875
293,75
KÖPRÜKÖY-EMRE KÖY
440
5508
275,4
HORASAN - ARDI
440
4500
225
ILICA-ALACA
440
5460
273
ILICA-ALAYBEY
440
5830
291,5
PASİNLER-ÇÖĞENDER
440
8186
409,3
PASİNLER-MERKEZ
440
9300
465
ÇAT-PARMAKSIZ
440
3198
159,9
ÇAT-AĞAKÖY
440
2242
112,1
ÇAT-OYUKLU
440
1658
82,9
alınan
TOPLAM ÜRÜN: 51.757 kg
ORTALAMA VERİM: 258.78 kg
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
68
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
G-ERZURUM MODERN HAYVAN PAZARI PROJESĠ
Erzurum’da hayata geçirmeyi düĢündüğümüz ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığa
sunduğumuz %75’i Avrupa Birliği Proje Finansmanlarından %25’ninde Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı tarafından karĢılanacağı projemiz içinde bulunacak özellikler genel itibariyle
aĢağıdaki gibidir.
50.000 metrekare alanda kurulması düĢünülen hayvan pazarında, padok olarak
kullanılmak üzere yaklaĢık 20.000 metrekare kapalı alan olacaktır. Bu kapalı alanlarda 1000
büyükbaĢ ve 25.000 küçükbaĢ hayvan kapasiteli olacaktır. 10.000m2 metrekare alanda kapalı
otopark yapılacaktır. Ġlave olarak hastalık Ģüphesi taĢıyan hayvanların muhafaza edildiği
karantina padokları, alım satım kantarları, 250 ton üzerinde suyu sürekli stokta tutan su
deposu yapılacaktır. Pazarın temizliği için basınçlı yıkama su sistemi, yürüyüĢ yolları ve
meydanların temizliği için yol temizlik aracı, giriĢ ve çıkıĢta araçları tamamen dezenfekte eden
dezenfekte tünelleri, pazarın her köĢesinden duyulabilecek Ģekilde kurulmuĢ ses ve anons
sistemi, yetiĢtiricilerin hizmetine sunulmuĢ duĢ kabinleri, mescit ve lokantaların yer aldığı
sosyal ve konaklama tesisleri, pazarın önemli noktalarının kontrol edildiği güvenlik kamera
sistemi ve paratoner, pazar içinin dezenfekte edilmesi için seyyar ilaçlama cihazları, gebe
hayvanların tespiti için ultrason cihazı, sızdırmazlık esasına göre düzenlenmiĢ çevre kirliliği
yapmayan gübre çukuru, yağmur ve temizlik sularının tahliyesi için yapılmıĢ kanallar ve
tamamen asfalt kaplı zemin, tüm iĢlemlerin elektronik ortamda yapıldığı bilgisayar sistemi ve
bar kod okuyucular, yetiĢtirici ve celeplerin satılık hayvanlar ve fiyatlar hakkında bilgi
alabildikleri yayın sistemi ve internet bulunacak.
Pazarın çalıĢma sisteminde görevli ve yetiĢtiricilere her türlü teknik destek sağlayan
Tarım Ġl Müdürlüğü, yetkilileri veteriner hekim ve ziraat mühendisi görevlendirilecek Erzurum
Ticaret Borsası Hayvan Pazarı yalnız ilimiz değil bölge ve ülke modern pazarları arasına
girecektir.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
69
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
70
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
VERGĠ DAĠRESĠ BAġKANI AKTAR ETB'YĠ ZĠYARET ETTĠ
27/02/2008- Erzurum Vergi Dairesi BaĢkanı Mehmet Aktar ve ekibi Erzurum Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġ.Hakkı Hınıslıoğlu‟nu makamında ziyaret ettiler.
Vergi Haftası münasebetiyle Sivil Toplum Örgütlerini ve esnafı ziyaret eden, Erzurum
Vergi Dairesi BaĢkanı Mehmet Aktar, Grup BaĢkanı Ziya Çizioğlu, Birim Amirleri
Mehmet Durusu, Aziz Yılmaz, Ġlhan pıçak, Lütfi Çolak, Sinan Polat, Muhammet
Özyiğit, ile Gelir Uzmanları, Fazlı Dumlu ve Ġhsan AkkuĢ bugün, Erzurum Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġ.Hakkı Hınıslıoğlu‟nu makamın da ziyaret ederek bir
süre bilgi alıĢveriĢinde bulundular.
Erzurum Vergi Dairesi BaĢkanı Mehmet Aktar, En güçlü sivil toplum örgütü olan
Erzurum Ticaret Borsası‟nın desteklerini her zaman gördüklerini belirterek , Erzurum
Ticaret
Borsası
BaĢkanı
ve
ekibini
çalıĢmalarından
dolayı
kutladı.
Vergi Dairesi BaĢkanı Aktar, Borsanın kendi çalıĢma alanı dıĢında Erzurum ekonomisi
için çalıĢmalarını da takdir ettiklerini belirten, Vergi Dairesi BaĢkanı Aktar daha sonra
Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanına örnek vergi mükellefi olduğundan
dolayı teĢekkür ederek çiçek sunup, yakasına kurdele taktı
Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġ.Hakkı Hınıslıoğlu ise ,”
Erzurum Ticaret Borsasının çalıĢmaları hakkında BaĢkan Aktar‟a bilgiler vererek ,Vergi
vermenin mükellefe yükten çok ülkenin geleceğine ve çocuklarımızın geleceğine
yapılan yatırımdır. Vergisini ödemeyen bir toplum kalkınamaz, bunun için Erzurum
ekonomisinin ve esnafın desteklenmesi ve korunması açısından gereken çalıĢmaların
birliktelik içerisinde yapılması gerektiğini” söyledi. BaĢkan Hınıslıoğlu “ Erzurumlu
vatandaĢın ortalama geçim standardının 800-1000 YTL , olduğunu ve bununda geçim
anlamında sıkıntılar yarattığını vatandaĢın kazandığını paranın yarısının doğalgaza
gittiğini , diğer kalan kısmının çoğunun ise alıĢveriĢler de büyük marketlere giderek,
büyük Ģehirlere kaydığını söyledi
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
71
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
ERZURUM'DA BAHÇEġEHĠR YAPILANMASI
25/03/2008- Büyükelçi Gürer, BahçeĢehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti BaĢkanı Enver
Yücel, Rektör Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. ġenay Yalçın
ile Erzurum'a geldi.
AVUSTURYA BÜYÜKELÇĠSĠ ERZURUM‟A 2.KEZ GELDĠ
Erzurum Havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürer, 25 yıl önce de kente
geldiğini söyledi. Avusturya ile Türkiye arasında geçen yıl iĢbirliği anlaĢması
imzalandığını anımsatan Gürer, iki ülke arasındaki iĢbirliğinin artarak devam ettiğini
bildirdi.
Avusturya'nın kıĢ sporları açısından önemli bir ülke olduğuna dikkati çeken Gürer,
Ģöyle konuĢtu: ''Avusturya'da önemli kıĢ turizm merkezleri var. Ayrıca Erzurum'da
olduğu gibi termal tesisler bulunmakta. Avusturya'da, olimpiyatlar da dahil olmak üzere
birçok kıĢ sporu etkinliği yapıldı. Universiade konusunda tecrübelerimiz var. Hem bu
tecrübelerimizi paylaĢmak hem de baĢta kıĢ turizmi olmak üzere olası ticari
iliĢkilerimizi geliĢtirmek için Erzurum'a geldik.''
''BURAYA BOĞAZIN HAVASINI GETĠRMEYĠ ĠSTĠYORUZ''
BahçeĢehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti BaĢkanı Enver Yücel ise eğitim alanında
yatırım yaptıklarını belirtti. Erzurum'da kendi üniversitelerine bağlı kolej ya da
yüksekokul açılabileceğini ifade eden Yücel, ''Erzurum'da neler yapabiliriz, bunların
üzerinde duracağız'' dedi.
BAHÇEġEHĠR
ÜNĠVERSĠTESĠ,
ERZURUM‟DA
FAKÜLTE
AÇACAK
Rektör Prof. Dr. Arıboğan ise mevzuatın izin vermesi durumunda üniversite olarak
Erzurum'a uygun bir bölüm açılabileceğini kaydetti. Herkesin Ġstanbul'a gelip eğitim
görme Ģansının olmadığını belirten Arıboğan, ''Herkes BahçeĢehir Üniversitesinde
boğazın havasını alarak eğitim göremeyebilir. Biz de buraya boğazın havasını
getirmeyi
istiyoruz''
dedi.
Milletvekili Ilıcalı ise Avusturya'nın kıĢ turizmi açısından önemli bir ülke olduğunu
belirtti.
TOPLANTIYA ÇOK SAYIDA SĠVĠL TOPLUM ÖRGÜTÜ TEMSĠLCĠSĠ KATILDI
Erzurum Ticaret Ve Sanayi Odası (ETSO)‟da gerçekleĢtirilen toplantıya ev sahibi
olarak , ETSO BaĢkanı Muammer Cindilli ,Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
BaĢkanı Ġ.Hakkı Hınıslıoğlu ile çok sayıda kamu kurum ve kuruluĢlarının müdürleri ve
öğretim elemanları katıldı.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
72
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
TÜRKĠYE ĠÇĠN SAĞDUYU ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
73
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
TÜRKĠYE Ġġ BANKASI GENEL MÜDÜRÜ ERSĠN ÖZĠNCE ETB’DE
04/04/2008-ETB BAġKANI Ġ.HAKKI HINISLIOĞLU VE TÜRKĠYE Ġġ BANKASI
GENEL MÜDÜRÜ ERSĠN ÖZĠNCE YEMEKLĠ PROGRAMDA BĠRARAYA GELDĠ
Türkiye ĠĢ Bankası Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları ile Saray Halı Yönetim
Kurulu BaĢkanı, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġ.Hakkı Hınıslıoğlu
tarafından onurlarına verilen yemeğine katıldılar.
Erzurum Ticaret Borsası binasında onurlarına verilen yemeğe katılan Türkiye ĠĢ
Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, Genel Müdür Yardımcıları F.Kayhan Söyler,
Türkiye ĠĢ Bankası Bankacılık ġatıĢ Müdürü Feray Demir ,Saray Halı Yönetim Kurulu
BaĢkanı Necati Kurmel, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanı Muammer Cindilli,
Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Birliği BaĢkanı Rasim Fırat, Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu BaĢkanı Sefa Yardımcı, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
74
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
üyeleri, Emin Hınıslıoğlu, M.Nuri Hınıslıoğlu, Kemal Aras, Ġsmail YeĢilyurt, katıldılar.
Samimi bir ortamda gerçekleĢen yemekte Erzurum ekonomisi ve Erzurum‟un sorunları
dile getirildi.
Yemekten sonra davetliler Erzurum Ticaret Borsası bünyesinde faaliyet gösteren çok
kapsamlı gıda tahlil ve analiz laboratuarını gezerek laboratuar hakkında bilgi aldılar.
Bu arada Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
BaĢkanı Ġ.Hakkı
Hınıslıoğlu,davetlilere oltu taĢı tespih ve rozet hediye etti.Daha sonra ĠĢ Bankası heyeti
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen programa katıldıldılar.
Türkiye ĠĢ Bankası heyeti daha sonra palan otelde düzenlenen ĠĢ Bankası Bölge
Toplantısına katıldılar. Burada yapılan toplantıda bir konuĢma yapan Erzurum Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġ.Hakkı Hınıslıoğlu , Erzurum Ticaret Borsasının
yaptığı projeler hakkında bilgiler verdi. BaĢkan Hınıslıoğlu “ Erzurum ilinde ki tarım ve
hayvancılık konuları hakkında detaylı bilgiler vererek, Erzurum Ticaret borsasının
geçtiğimiz yıl gerçekleĢtirdiği tritikale bitki projesi ve yine Avrupa Birliği ( AB) ve Devlet
Planlama TeĢkilatı( DPT)”ye gönderilen projeler hakkında katılımcılara bilgiler verdi.
SABAH GAZETESĠ YAZARI YAVUZ DONAT BORSAMIZI ZĠYARET ETTĠ
09/04/2008-SABAH GAZETESĠ YAZARI YAVUZ DONAT ĠLE GAZETECĠ DURDEMĠR
BĠLĠRDÖNMEZ , ERZURUM TĠCARET BORSASI BAġKANI HINISLIOĞLU‟NU
MAKAMINDA ZĠYARET ETTĠLER
Sabah Gazetesi yazarı gazeteci Yavuz Donat ile Gazeteci Durdemir Bilirdönmez
Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġ.Hakkı Hınıslıoğlu‟nu makamında
ziyaret ettiler.
Sabah Gazetesi Yazarı Gazeteci Yavuz Donat , bir takım çalıĢmalarda bulunmak
üzere geldiği Erzurum‟da ,Erzurum Ticaret Borsası BaĢkanı i.Hakkı Hınıslıoğlunu „da
ziyaret etti.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
75
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
Erzurum Ticaret Borsasının çalıĢmalarını yakından takip ettiğini belirten Gazeteci
Donat ,ÇalıĢmaların baĢarılı geçmesi temennisinde bulundu. Erzurum Ticaret Borsası
BaĢkanı Ġ.Hakkı Hınıslıoğlu ise Borsanın üzerinde çalıĢtığı projeler , çalıĢmalar ve
Erzurum ekonomisi hakkında gazeteci Yavuz Donat‟a bilgiler verdi.
ERZURUM KIZILAY BÖLGE BAġKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN “
GÖNÜLLÜ KAN BAĞIġCISI EĞĠTĠM SEMĠNERĠ”NĠN BUGÜNKÜ AYAĞI ETB‟DE
GERÇEKLEġTĠRĠLDĠ
09/04/2008-SEMĠNERDE KONUġAN KAN BAĞIġI KAZANIM UZMANI YILDIZ USTA,
ETB PERSONELĠNE KAN BAĞIġI HAKKINDA SLAYT EġLĠĞĠNDE BĠLGĠLER VERDĠ
SABAH GAZETESĠ YAZARI GAZETECĠ YAVUZ DONAT‟INDA KATILDIĞI KAN
BAĞIġI PROGRAMINDA, ETB BAġKANI HINISLIOĞLU “ KAN BAĞIġLAMAK BĠR
ĠNSANLIK GÖREVĠDĠR. KURUM OLARAK KAN BAĞIġINDA BULUNMAYA HAZIRIZ”
Erzurum Kızılay Bölge BaĢkanlığı tarafından düzenlenen “ Gönüllü Kan BağıĢı Eğitim
Semineri” kapsamında Erzurum Ticaret Borsası personeline kan bağıĢı hakkında
detaylı bilgiler verildi.
Erzurum Kızılay Bölge BaĢkanlığı Kan BağıĢı Kazanım Uzmanı Biyolog Yıldız Usta
tarafından Erzurum Ticaret Borsası Konferans salonunda kan bağıĢın da bulunmanın
önemi ve kan bağıĢı sırasında yapılan aĢamalar hakkında Yönetim Kurulu üyeleri ve
personele bilgiler verildi. Kızılay görevlisi Biyolog Yıldız Usta , slayt gösterisi eĢliğinde
yapılan kan bağıĢları hakkında dinleyicilere görüntülü bir sunum yaptı. Kızılay‟ın
dünyada yaptığı yardım ve kampanyalarında anlatıldığı toplantıya Erzurum Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġ.Hakkı Hınıslıoğlu , Sabah Gazetesi yazarı Yavuz
Donat, Yönetim Kurulu BaĢkan vekilleri, Kemal Aras, Ġsmail YeĢilyurt, Yönetim Kurulu
Üyeleri, Ahmet Cinik, Necmi Dursun, Aziz Kerimi , Vedat Altunkaynak , Genel Sekreter
Veysel Bilici, Genel Sekreter Yardımcıları Ensar Korucuk ,Aynur Babağil ile kurum
personeli katıldı.
Öte yandan Erzurum Ticaret Borsası yönetim Kurulu BaĢkanı Ġ.Hakkı Hınıslıoğlu , Kan
bağıĢında bulunmak bir insanlık görevidir. Erzurum Ticaret Borsası olarak tüm
personelimiz ile kan bağıĢında bulunacağız Ģeklinde konuĢtu.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
76
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
10. TÜRKĠYE GIDA KONGRESĠ ERZURUM‟DA DÜZENLENDĠ
21-22-23/05/2008- ERZURUM ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠNĠN EV SAHĠPLĠĞĠNDE
DÜZENLENEN GIDA KONGRESĠNDE ERZURUM TĠCARET BORSASI YÖNETĠM
KURULU BAġKANI Ġ.HAKKI HINISLIOĞLU‟NA KONGRENĠN YAPILMASINDA
GÖSTERDĠĞĠ DESTEKLERDEN DOLAYI PLAKET VERĠLDĠ
Atatürk Üniversitesi‟nin ev sahipliği ile düzenlenen Türkiye 10. Gıda Kongresi bugün
düzenlenen açılıĢ töreniyle baĢladı.
Türkiye‟nin çeĢitli üniversitelerinden yaklaĢık 400 öğretim üyesinin katıldığı, Türkiye
10. Gıda Kongresi Atatürk Üniversitesi oditoryum binasında bulunan mavi salonda
gerçekleĢtirildi.
1978 yılından beri belirli aralıklarla düzenlenen Türkiye Gıda Kongresinin temel
amacını ise gıda mühendisliği ve gıda teknolojisi alanında faaliyet gösteren
üniversitelerin ilgili bölümleri, gıda ve yan sanayi kuruluĢları, araĢtırma enstitüleri
araĢtırma merkezleri ve resmi kurumlardan araĢtırmacı, yöneticiler bir araya gelerek
alanlarında bilgilerini tazeleme fırsatı buldular.Bu arada 10. düzenlenen Türkiye Gıda
kongresinde Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġ.Hakkı Hınıslıoğlu‟na
kongreye gösterdiği desteklerden dolayı Vali Yardımcısı Nurullah AktaĢ tarafından
plaket verilirken , ETB BaĢkanı Hınıslıoğlu ise diğer Ģirket ve kurum yetkililerine
plaketlerini takdim etti.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
77
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
ATO.BAġKANI SĠNAN AYGÜN BORSAMIZI ZĠYARET ETTĠ
11/06/2008-Ankara Ticaret Odası (ATO), BaĢkanı Sinan Aygün , Erzurum Ticaret
Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı Hakkı Hınıslıoğlu‟nu makamında ziyaret etti.
Erzurum Ticaret Borsası hizmet binasında gerçekleĢen ziyarete, Ankara Ticaret Odası
(ATO), BaĢkanı Sinan Aygün, (ATO) Meclis Üyeleri Nadir Koç ,Cihangir Dursun ile
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) BaĢkanı Muammer Cindilli katıldılar.
Erzurum Ticaret Borsasının çalıĢmaları ve Erzurum ekonomisi hakkında (ATO)
BaĢkanına geniĢ bilgiler veren BaĢkan Hınıslıoğlu” Erzurum Ticaret Borsasının
yaptığı özverili çalıĢmalar ile Erzurum‟u temsil ettiğini vurguladı. BaĢkan Hınıslıoğlu
(ETB)‟nin Türkiye‟nin sayılı Borsaları arasında bulunduğunu ve geliĢtirdiği projeler ve
çok amaçlı iĢlevleri ile Erzurum esnafına ve çiftçisine ıĢık tutuğunu söyledi.
ATO BaĢkanı Sinan Aygün daha sonra Erzurum Ticaret Borsası çok kapsamlı gıda
tahlil ve analiz laboratuarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
78
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
ERZURUM VALĠSĠ SAMĠ BULUT , ERZURUM TĠCARET BORSASINI ZĠYARET ETTĠ
21/08/2008-Erzurum Valisi Sami Bulut, Erzurum Ticaret Borsasını ziyaret ederek
,Borsa Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġ. Hakkı Hınıslıoğlu‟n dan çalıĢmalar hakkında bilgiler
aldı.
Erzurum Ticaret Borsası hizmet binasında incelemelerde bulunan Erzurum Valisi
Sami Bulut ile Tarım Ġl Müdürü BektaĢ Erdoğan ve Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü
Müdürü ġerafettin Çakal, Geçtiğimiz pazartesi günü baĢlayan ve her yıl düzenli olarak
devam eden Organik Hububat mamullerinin satıĢının yapıldığı satıĢ salonunda
incelemelerde bulundular.
Kapsamlı gıda tahlil ve analiz Laboratuarın da incelemeler de bulunan Vali Bulut ve
beraberindekiler, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġ.Hakkı Hınıslıoğlu‟n dan
bilgiler aldılar. Borsanın yaptığı çalıĢmaları yakından takip etme imkanı bulduğunu
belirten Vali Bulut , son sistem cihazlarla yapılan ve satıĢ salonun vasıtasıyla , satıcı
ile alıcının aynı ortamda buluĢtuğu ve her ürünün elektronik ortamda
değerlendirilmelerinin yapılmasının Erzurum için çok önemli bir çalıĢma olduğunu
söyledi.
Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġ.Hakkı Hınıslıoğlu ise Borsa‟nın
yaptığı çalıĢmaların bunlarla kısıtlı olmadığını Borsanın tarım ve hayvancılık
anlamında da üreticilere de her konu da desteğin verildiğini söyledi.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
79
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
BAġKAN HINISLIOĞLU VE CĠNDĠLLĠ‟DEN ESKĠ VE YENĠ REKTÖR‟E ZĠYARET…
08/10/2008-Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġ.Hakkı Hınıslıoğlu ,
ETSO BaĢkanı Muammer Cindilli ile birlikte Atatürk Üniversitesi Eski Rektörü
Prof.Dr.YaĢar Sütbeyaz ve yeni Rektör Prof.Dr. Hikmet Koçak‟a ziyaret‟te bulundular.
Atatürk Üniversitesi Eski Rektörü Prof.Dr. YaĢar Sütbeyaz‟a görev süresi boyunca
Erzurum ve üniversiteye yaptığı hizmetlerden dolayı bir Ģilt veren BaĢkan Hınıslıoğlu
ve Cindilli daha sonra yeni seçilen Rektör Prof Dr. Hikmet Koçak ile yardımcıları
Prof.Dr. Fahrettin Korkmaz, Prof.Dr. Semih Diyarbakır, Prof.Dr. Sebahattin Tüzemen
ile Genel sekreter Doç.Dr. Üstün Özen‟e hayırlı olsun temennisinde bulundular.
Atatürk Üniversitesinde gerçekleĢtirilen ziyaretlere ETB BaĢkanı Hakkı Hınıslıoğlu,
ETSO BaĢkanı Muammer Cindilli, ETSO Meclis BaĢkanı Sacit Bilici , ETB Genel
Sekteri Veysel Garani Bilici ile ETSO Genel Sekreteri A.Kadir Ungan katıldılar.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
80
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
TOBB BAġKANI HĠSARCIKLIOĞLU ERZURUM‟DA
22/10/2008-BĠR DĠZĠ AÇILIġLARA KATILMAK ÜZERE ERZURUM‟A GELEN “TOBB”
BAġKANI HĠSARCIKLIOĞLU”, ETB VE ETSO BAġKANLARINI TĠCARETĠN
GELĠġMESĠ
ĠÇĠN
GÖSTERDĠKLERĠ
PERFORMANSLARINDAN
DOLAYI
KUTLUYORUM”
Kısa adı ABĠGEM olan ( Avrupa Birliği ĠĢ GeliĢtirme Merkezi ) ve Kredi Garanti Fonu
Erzurum Ģubesinin açılıĢ töreni için Erzurum‟a gelen Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB ), BaĢkanı Rifat Hisarcıklıoğlu açılıĢların ardından Erzurum‟dan ayrıldı.
Bu gece geç saatlerde özel uçak ile Erzurum‟a gelen Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB ) BaĢkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Programı çerçevesinde Erzurum valisi
Sami Bulut‟u makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir süre sohbet eden Vali Bulut
ile Hisarcıklıoğlu Erzurum ve bölge ekonomisi hakkında bilgi alıĢveriĢinde bulundular
.TOBB BaĢkanı Hisarcıklıoğlu Erzurum ekonomisinin her geçen gün geliĢtiğini
bununda geliĢmesinde Erzurum için çaba sarf eden Erzurum Ticaret Borsası BaĢkanı
Hakkı Hınıslıoğlu ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanı Muammer Cindilli‟nin
göstermiĢ oldukları üstün performansın etkili olduğunu ve bu çalıĢmaların kendisini
memnun ettiğini söyledi.
Daha sonra TOBB BaĢkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet Erzurum
Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet binasında kurulan Kredi Garanti Fonu (KGF)‟nun
açılıĢı ile yine ETSO eski Hizmet binasında hizmet veren Avrupa Birliği ĠĢ GeliĢtirme
Merkezi , (ABĠGEM)‟in açılıĢına katıldıktan sonra beraberindeki heyet ile Erzurum‟dan
ayrıldı.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
81
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
82
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
83
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
TABLO 1
2004 - 2008 DÖNEMİNE AİT İŞLEM HACMİ (KG.ÇUVAL VE ADET)
YILLAR
S.No MADDENİN İSMİ
BİRİM
2004
2005
2006
2007
2008
1.874.870
6.865.390
15.289.000
8.264.000
5.364.000
40.000
1.751.300
-
1
ARPA (Yemlik) H.M.S.
Kg.
2
ARPA (Yemlik) H.T.S.
"
3
ARPA (Yemlik) Ofis Alışı
"
25.460
536.000
-
4
ARPA (Yemlik) Ofis Satış
"
7.660.640
785.880
563.500
100.000
5
BUĞDAY (Ekmeklik) H.M.S.
"
5.331.200
9.546.000
9.327.000
1.906.000
6
BUĞDAY (Ekmeklik) H.T.S.
"
726.500
1.061.800
400.000
1.060.000
7
BUĞDAY (Ekmeklik) Ofis Alışı
"
-
1.810.000
900.000
8
BUĞDAY (Ekmeklik) Ofis Satışı
"
11.667.350
8.402.300
7.775.000
9
BUĞDAY (Yemlik) H.M.S.
"
-
2.080.000
2.220.000
10
BUĞDAY (Yemlik) Ofis Satışı
"
-
2.609.500
860.000
11
BUĞDAY (Yemlik) Ofis Alışı
"
12
BUĞDAY (Ekmeklik Organik)H.M.S.
"
-
-
-
13
ÇAVDAR (Anadolu) Ofis Satışı
"
-
-
62.000
14
MISIR (Sarı) H.M.S
"
1.076.000
5.380.00
7.723.000
15
MISIR (Sarı) H.T.S.
"
1.826.900
-
-
16
MISIR (Sarı) Ofis Satışı
"
2.065.020
-
3.161.000
17
PİRİNÇ (Baldo) Ofis Satışı
"
-
-
87.000
18
PİRİNÇ (Baldo) H.T.S.
"
94.000
898.200
2.525.000
19
PİRİNÇ (Bersani) H.T.S.
"
201.000
10.000
-
20
PİRİNÇ (İtal) H.T.S.
"
849.500
1.517.400
3.271.000
21
PİRİNÇ (İthal) Ofis Satışı
"
430.700
1.600
-
22
PİRİNÇ (Kırık) H.T.S.
"
885.950
1.342.700
23
BULGUR (SIRA M.( H.T.S.
"
898.500
2.414.000
24
EKSTRA UN H.T.S.
"
98.000
25
UN TİP 1 (50 KG.) H.T.S.
Çuval
26
UN TİP 2 (50 KG.) H.T.S.
"
27
UN TİP 3 (50 KG.) H.T.S.
"
28
UN TİP 4 (50 KG.) H.T.S.
"
29
KEPEK (SIRA M.) H.T.S.
Kg.
30
MAKARNA (PAKET) H.T.S.
31
MAKARNA (AÇIK) H.T.S.
32
3.100.000
450.000
300.000
1.015.600
900.000
1.546.620
2.293.357
824.200
2.607.500
932.600
2.086.000
1.016.000
449.450
4.084.000
2.324
679.300
1.770.800
3.341.750
1.888.000
558.100
94.300
131.722
135.550
122.750
30.830
149.550
151.160
137.940
134.320
34.540
186.660
172.860
169.800
140.200
36.003
216.960
188.370
221.180
168.744
50.573
10.950.000
8.119.300
11.012.000
8.573.000
2.715.000
"
691.400
1.462.280
3.398.000
2.185.000
765.620
"
580.000
1.915.800
4.669.500
2.825.000
815.100
FASULYE (ÇALI) H.T.S.
"
310.800
176.800
-
33
FASULYE (ŞEKER) H.T.S.
"
74.400
6.500
1.875.115
1.226.000
380.200
34
FASULYE (ŞEKER) H.M.S.
"
35
FASULYE (DERMASON) HTS.
"
38.500
1.027.000
1.016.000
720.000
36
FASULYE (KURU) H.T.S.
"
-
-
1.553.000
171.000
37
FASULYE (BARBUNYA) HTS.
"
239.300
92.500
-
38
NOHUT H.T.S
"
345.200
1.041.710
2.575.350
1.263.300
303.192
39
MERCİMEK (YEŞİL) H.T.S.
"
93.000
1.134.700
650.500
283.500
72.400
40
MERCİMEK (YEŞİL) H.M.S.
"
41
MERCİMEK (KIRMIZI) H.T.S.
"
42
MERCİMEK (KIRMIZI) H.M.S.
"
43
MARGARİN (YEMEKLİK)HTS
"
584.900
4.500
5.754.200
44
MARGARİN (KAHVALT.)HTS.
"
47.500
2.208.200
-
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
50.000
158.850
32.620
237.600
59.300
2.611.000
843.800
264.200
38.000
2.874.800
1.056.400
84
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
45
AYÇİÇEK YAĞI YEM.H.T.S.
"
2.612.700
1.463.52
4.029.200
2.236.500
828.300
46
AYÇİÇEĞİ HMS.
"
-
2.007.820
2.272.375
1.276.000
348.500
47
AYÇİÇEĞİ HTS.
"
-
1.893.520
2.186.500
1.251.000
342.950
48
ZEYTİN Y.(YEMEKLİK)HTS.
"
394.750
421.276
772.700
425.100
153.600
49
TEREYAĞI H.M.S.
"
13.400
80.000
285.000
117.000
55.200
50
TEREYAĞI H.T.S.
"
48.750
165.450
268.000
118.000
55.700
51
TEREYAĞI (Kahvaltılık) HMS.
"
-
3.530
-
52
TEREYAĞI (Kahvaltılık) HTS.
"
-
40.600
-
53
AYÇİÇEK YAĞLIK HMS.
"
1.075.700
560.000
440.000
54
AYÇİÇEK YAĞLIK HTS.
"
1.010.450
-
-
55
AYÇİÇEĞİ ELK.ALTI H.M.S.
"
-
-
1.043.500
688.500
209.400
56
AYÇİÇEĞİ ELK.ALTI H.T.S.
"
-
-
1.011.500
680.500
208.200
57
ET (BÜYÜK BAŞ) EBK.A.
"
2.449.420
1.867.374
2.155.200
1.702.000
1.056.000
58
ET (BÜYÜK BAŞ) EBK.S.
"
1.629.710
1.172.470
1.729.000
1.646.800
1.211.400
59
ET (BÜYÜK BAŞ) HMS.
404.908
721.860
2.147.200
2.235.600
1.539.600
60
ET (BÜYÜK BAŞ) HTS.
"
817.690
992.206
1.659.500
1.755.000
995.200
61
ET (KÜÇÜK BAŞ) EBK.A.
"
56.720
29.520
-
218.000
62
ET (KÜÇÜK BAŞ) EBK.S.
"
68.320
35.100
-
57.000
63
ET (KÜÇÜK BAŞ) HTS.
"
73.000
228.200
543.500
214.000
231.000
64
ET (KÜÇÜK BAŞ) HMS.
"
-
229.200
586.700
263.500
247.600
65
KAVURMA (YAĞLI) EBK.S.
"
-
-
-
66
TAVUK ETİ EBK.S.
"
11.160
2.320
475.000
67
TAVUK ETİ HTS.
"
1.883.490
2.002.590
2.775.000
2.535.000
1.526.800
68
YUMURTA HTS.
AD.
9.216.180
9.735.700
15.748.000
10.966.500
4.563.500
69
BAL (PETEK) HMS.
KG.
10.650
44.000
48.850
83.000
7.700
70
BAL (PETEK) HTS.
"
22.750
20.000
20.000
71
BAL (SÜZME) HMS.
"
-
53.000
72.100
98.000
60.850
72
BAL (SÜZME) HTS.
"
72.730
28.100
-
73
ZEYTİN SİYAH HTS.
"
53.500
83.800
121.000
74
KAŞAR PEYNİR HTS.
"
62.075
167.300
838.500
364.200
228.750
75
KAŞAR PEYNİR HMS.
"
205.300
137.700
76
SOĞAN (KURU) HMS.
"
374.250
1.085.700
1.374.000
1.582.000
398.889
77
SOĞAN (KURU) HTS.
"
254.004
1.558.200
2.827.000
956.000
724.155
78
PATATES HMS.
"
672.200
2.092.000
2.815.000
2.370.000
1.130.000
79
PATATES HTS.
"
345.000
3.043.250
4.595.750
1.780.000
1.760.000
80
PEYNİR YAĞSIZ
"
-
97.000
-
81
B.PEYNİR (YAĞLI) HTS.
"
383.850
520.180
915.300
557.500
58.900
82
B.PEYNİR (YAĞLI) HMS.
"
30.500
-
-
226.000
120.400
83
KAŞAR PEYNİR (YAĞLI)HTS.
-
-
-
84
LOR (ÇÖKELEK) HMS.
"
49.500
162.000
645.000
77.000
85
LOR (ÇÖKELEK) HTS.
"
-
46.000
298.000
68.400
86
CİVİL PEYNİR H.M.S
"
-
-
580.000
276.939
87
CİVİL PEYNİR H.T.S
"
-
-
324.200
62.800
88
SUCUK EBK.S.
"
-
-
-
89
SUCUK HTS.
"
1.000
4.000
-
90
YAPAĞI İTHAL HTS.
"
-
-
-
91
SIĞIR DERİSİ (YAŞ) EBK.S.
"
164.100
-
928.700
544.100
507.300
92
SIĞIR DERİSİ (YAŞ) HMS.
"
-
1.015.210
1.916.741
663.300
559.950
93
SIĞIR DERİSİ (YAŞ) HTS.
"
126.700
238.400
-
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
KG.
425.000
15.000
85
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
94
KOYUN DERİSİ (YAŞ) EBK.S.
AD.
95
KOYUN DERİSİ (YAŞ) H.M.S.
"
96
KOYUN DERİSİ (YAŞ) HTS.
"
97
KEÇİ DERİSİ YAŞ H.M.S.
98
KEÇİ DERİSİ YAŞ HTS.
99
K.KARAMAN TOKLU HMS.
-
-
-
10.500
-
-
627.500
240.400
205.700
9.500
64.495
-
-
-
32.625
56.500
53.650
"
7.900
7.495
-
"
2.225
550
2.330
4.750
100 K.KARAMAN MARYA HMS.
"
1.242
-
-
101 OT KUZUSU HMS.
"
12.116
13.904
35.910
20.666
19.675
102 KOYUN H.M.S.
"
-
-
29.540
10.988
9.390
35.937
-
-
-
-
-
724
5.391
17.003
5.271
3.400
6.744
5.728
103 TOSUN HMS.
KG.
104 TOSUN HTS.
"
105 TOSUN HMS.
AD.
106 TOSUN HTS.
"
-
-
-
107 İNEK HMS.
"
718
6.596
21.986
108 İNEK HTS.
"
-
-
-
109 DÜVE HMS.
"
399
4.589
16.644
4.070
4.551
110 DANA HMS.
"
250
6.310
21.288
4.234
2.921
111 BAĞIRSAK (KOYUN) HMS.
"
264.875
316.500
560.200
277.900
109.250
112 BAĞIRSAK (KOYUN) HTS.
"
250.837
313.500
552.700
273.800
107.750
113 BAĞIRSAK (SIĞIR) HMS.
"
-
21.900
-
114 BAĞIRSAK (SIĞIR) HTS.
115 FİG HMS.
"
KG.
-
23.300
-
157.000
1.170.000
1.395.000
116 KORUNGA HMS.
"
6.500
-
-
117 YONCA HMS.
"
8.500
-
-
118 BUĞDAY AŞURELİK HTS.
"
11.000
-
-
119 BUĞDAY SERT OFİS SATIŞ
"
1.885.000
-
-
120 KONSERVE KARIŞIK HTS.
"
7.750
-
-
121 YOĞURT AÇIK HTS.
"
83.570
814.000
2.623.500
1.571.750
351.550
122 İNEK SÜTÜ HMS.
"
1.992.532
3.164.640
4.782.500
3.285.000
1.605.500
123 ELMA HTS.
"
21.500
902.100
1.610.000
401.000
22.500
124 ELMA HMS.
"
125 PORTAKAL HTS.
"
14.000
646.001
996.000
126 PORTAKAL HMS.
"
127 ŞEKER PANCARI HMS.
"
297.000
20.000
AD.
129 LİMON HTS.
"
130 PİKNİK TEREYAĞI HTS.
"
63.500
-
-
131 PİKNİK BAL HTS.
"
33.000
-
-
705.860
9.207.700
3.000
-
-
517.100
600.100
448.000
134 ERİK HTS
"
37.250
-
-
135 BİBER DOLMALIK HTS.
"
7.500
-
-
136 DOMATES HTS.
"
79.790
99.000
630.000
137 SALATALIK HTS.
"
16.800
-
25.000
138 YÜN YAPAĞI HMS.
"
10.500
-
-
139 KAYISI HTS.
"
35.090
-
-
140 KARPUZ HTS.
"
141.680
260.000
415.000
141 PATLICAN HTS.
"
14.000
-
-
142 TAZE FASULYE HTS.
"
6.940
14.000
-
AD.
10.100
-
-
143 MAYDANOZ HTS.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
"
82.500
KG.
133 KOYUN SÜTÜ HMS.
25.000
295.643.000 285.445.700 332.030.314 223.521.249 215.813.000
128 LİMON HMS.
132 PİKNİK FINDIK KREMASI
235.000
1.715.000
822.400
6.775.000
806.200
12.500
15.000
86
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
144 ORGANİK ÇAYIR OTU HMS.
KG.
697.740
-
-
145 KAVURMA HTS.
"
23.200
-
-
146 YÜN YAPAĞI HTS.
"
5.600
-
-
147 YAŞ ÜZÜM HTS.
"
73.000
176.000
105.000
148 BUĞ.AND.KIRZ.SERT OFS.A. **
"
3.105.040
-
1.570.000
397.000
149 BUĞ.AND.KIRZ.SERT OFS.S. **
"
700.000
3.780.000
150 BUĞ.AND.KIRZ.SERT HMS. **
"
125.000
151 BUĞ.AND.KIRZ.SERT HTS. **
"
1.065.000
152 BUĞ.AND.BEYAZ SERT OFS.A. **
"
153 BUĞ.AND.BEYAZ SERT OFS.S. **
"
154 BUĞ.AND.BEYAZ SERT HMS. **
"
4.335.000
155 BUĞ.AND.BEYAZ OFS.S. **
"
2.195.000
156 BUĞ.AND.BEYAZ OFS.A. **
"
600.000
157 BUĞ.AND.BEYAZ HMS. **
"
158 BUĞ.BEYAZ YAR.SERT OFS.A. **
"
2.256.280
-
1.485.000
159 BUĞ.BEYAZ YEMLİK OFS.A. **
"
202.540
-
1.430.000
160 BUĞ.BEYAZ KIR.YEMLİK OFS.A. **
"
60.780
-
-
161 ÇAVDAR ANADOLU HMS.
"
500.500
-
620.000
162 FINDIK İÇİ HTS.
"
2.000
10.000
10.000
163 PİKNİK HTS.
"
1.000
-
-
164 KURU ÜZÜM HTS.
"
1.200
-
-
165 KURU İNCİR HTS.
"
1.000
-
-
166 ARMUT HTS.
"
3.000
-
-
167 BUĞDAY KIRIK OFS.ALIŞ
"
3.381.000
-
-
168 ORGANİK MISIR SLAJI HMS.
"
1.974.000
-
-
169 CEVİZ İÇİ HMS:
"
-
6.600
31.500
170 CEVİZ İÇİ HTS:
"
-
21.200
25.500
171 ANTEP FISTIĞI HTS.
"
-
5.000
-
172 KABAK ÇEKİRDEĞİ HTS.
"
-
3.700
-
173 KURU ERİK HTS.
"
-
3.700
-
174 ZEYTİN SİYAH HMS.
"
-
17.000
-
175 MANDALİNA HTS.
"
-
428.500
235.000
176 KİRAZ HYS.
"
-
22.600
-
177 KAVUN HTS.
"
-
100.000
-
178 ŞEFTALİ HTS.
"
-
40.000
-
179 BUĞDAY BEYAZ YARI SERT H.M.S.
"
-
-
-
714.000
180 YAŞ ÜZÜM H.M.S.
"
-
-
-
2.500
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
4.260.306
-
1.430.000
500.000
2.965.000
1.425.000
315.000
250.000
2.735.000
1.347.000
1.951.300
4.500
87
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
88
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
TABLO 2
2004-2008 DÖNEMĠNE AĠT ĠġLEM KIYMETĠ YTL
YILLAR
MADDELER
2004
2005 2006
2007
2008
HUBUBATLAR
19.012.878.592.000 16.552.048,20 30.446.885,00
21.728.462,50
12.650.237,40
HUBUBAT MAMULLERĠ
24.298.876.250.000 25.219.313,00 34.486.520,00
30.048.083,00
11.739.549,00
BAKLĠYATLAR
1.742.510.000.000 4.771.926,00
19.564.165,00
9.700.449,00
3.896.488,75
NEBATĠ YAĞLAR
7.384.121.250.000 9.105.298,00
HAY.YAĞ(TEREYAĞI)
YAĞLI TOHUMLAR
ÇEġĠTLĠ GIDA MAD.
27.499.105,00
19.805.175,00
10.859.140,00
318.845.300.000 1.395.227,50
2.869.000,00
1.331.400,00
738.900,00
2.931.281.250.000 6.384.442,50
9.515.725,00
5.852.700,00
2.544.945,00
49.933.370.795.000 52.314.242,45 102.036.812,50 101.456.952,50 69.258.665,00
24.000.000.000 -
TEKSTĠL HAM.MAD.
449.373.000.000 2.738.470,50
HAM DERĠLER
5.603.625,00
2.867.165,00
2.230.919,25
CANLI HAYVANLAR
5.225.884.525.000 25.672.913,50 91.420.800,00
31.112.012,50
25.913.790,00
ÇEġ.MAD.(BAĞIRSAK)
2.111.487.500.000 2.314.885,00
1.624.362,50
641.131,25
30.277.719,85
26.202.404,00
255.804.481,85
166.676.169,65
0
0
65.759.685,00
374.161.725,04
255.804.481,85
232.435.854,65
KOTA DIġI MADDELER
3.070.650,00
31.326.045.380.000 38.262.942,00 47.648.437,54
YIL.MUAMELE HACMİ TL
113.432.628.462.000
Resen Tescil
0
GENEL TOPLAM
113.432.628.462.000 184.731.708,65
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
184.731.709 374.161.725,04
0
89
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
90
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
TABLO 3
2004 - 2008 DÖNEMİNE AİT FİYATLAR YTL
YILLAR
S.No MADDENİN İSMİ
BİRİM
2004
2005
2006
2007
ARPA (Yemlik) H.M.S.
KG.
0,31
0,26
2
ARPA (Yemlik) H.T.S.
"
0,29
0,28
3
ARPA (Yemlik) Ofis Alışı
"
0,27
0,25
4
ARPA (Yemlik) Ofis Satış
"
0,30
5
BUĞDAY (Ekmeklik) H.M.S.
"
6
BUĞDAY (Ekmeklik) H.T.S.
"
7
BUĞDAY (Ekmeklik) Ofis Alışı
"
8
BUĞDAY (Ekmeklik) Ofis Satışı
"
9
BUĞDAY (YEMLİK) Ofis Satışı
"
10
BUĞDAY (YEMLİK) Ofis Alışı
"
11
BUĞDAY (YEMLİK) HMS.
"
12
BUĞDAY (Ekmeklik Organik)H.M.S.
"
13
ÇAVDAR (Anadolu) Ofis Satışı
"
14
MISIR SARI HMS.
"
0,42
15
MISIR SARI HTS.
"
0,27
16
MISIR SARI OFİS SATIŞI
"
0,44
17
PİRİNÇ (Baldo) H.T.S.
"
1,65
1,81
18
PİRİNÇ (Baldo) Ofis Satışı
"
19
PİRİNÇ (Bersani) H.T.S.
"
1,43
1,45
20
PİRİNÇ (İthal) H.T.S.
"
1,27
1,34
21
PİRİNÇ (İthal) Ofis Satışı
"
1,26
1,44
22
PİRİNÇ (Kırık) HTS.
"
0,79
23
BULGUR (SIRA M.) H.T.S.
"
0,72
24
EKSTRA UN H.T.S.
"
0,87
0,79
0,71
0,82
1,10
25
UN TİP 1 (50 KG.) H.T.S.
Çuval
33,86
29,14
32,34
36,61
47,34
26
UN TİP 2 (50 KG.) H.T.S.
"
31,83
27,64
28,81
33,48
44,16
27
UN TİP 3 (50 KG.) H.T.S.
"
29,38
25,50
26,48
30,88
42,57
28
UN TİP 4 (50 KG.) H.T.S.
"
26,29
22,52
24,25
28,94
40,36
29
KEPEK (SIRA M.) H.T.S.
Kg.
0,30
0,27
0,25
0,30
0,46
30
MAKARNA (PAKET) H.T.S.
"
1,05
1,04
1,13
1,27
1,67
31
MAKARNA (AÇIK) H.T.S.
"
0,78
0,74
0,79
0,96
1,35
32
FASULYE (ÇALI) H.T.S.
"
1,40
1,63
33
FASULYE (ŞEKER) H.T.S.
"
1,79
3,75
2,91
3,00
4,16
34
FASULYE (ŞEKER) H.M.S.
"
35
FASULYE (DERMOSAN) H.T.S.
"
1,29
1,53
2,11
2,25
36
FASULYE (KURU) H.T.S.
"
1,95
2,06
37
FASULYE (BARBUNYA) HTS.
"
1,35
1,39
38
NOHUT HTS.
"
1,11
1,18
1,65
1,87
2,43
39
MERCİMEK (YEŞİL) H.T.S.
"
1,48
1,40
1,52
1,53
2,76
40
MERCİMEK (YEŞİL) H.M.S.
"
41
MERCİMEK (KIRMIZI) H.T.S.
"
1,23
1,31
1,42
42
MERCİMEK (KIRMIZI) H.M.S.
"
43
MARGARİN (YEMEKLİK)HTS.
"
1,40
1,55
2,06
44
MARGARİN (KAHVT.)HTS.
"
3,11
3,50
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
0,29
0,37
0,33
0,31
0,30
0,40
0,34
0,37
0,41
0,39
0,34
0,36
0,44
0,20
0,21
0,23
0,23
0,25
2008
1
0,53
0,56
0,34
0,39
0,25
0,22
0,62
0,30
0,25
0,26
0,38
0,47
1,94
2,86
1,55
1,62
2,27
0,87
1,01
0,94
1,27
0,83
0,86
0,97
1,39
0,30
1,93
1,60
2,25
3,96
1,18
1,27
2,85
0,96
3,05
4,73
91
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
45
AYÇİÇEK YAĞI YEMK.HTS.
"
1,90
2,25
2,61
3,45
5,51
46
ZEYTİN Y.(YEMEKLİK)HTS.
"
5,37
5,64
6,65
7,81
8,41
47
TEREYAĞI H.M.S.
"
4,42
4,38
4,76
5,29
6,14
48
TEREYAĞI H.T.S.
"
5,13
4,90
5,65
6,03
7,18
49
TEREYAĞI Kahvaltılık HMS.
"
50
TEREYAĞI Kahvaltılık HTS.
"
51
AYÇİÇEĞİ YAĞLIK HMS.
"
1,32
52
AYÇİÇEĞİ YAĞLIK HTS.
"
1,52
53
AYÇİÇEĞİ HMS.
"
1,65
1,71
2,61
54
AYÇİÇEĞİ HTS.
"
1,88
1,94
2,90
55
AYÇİÇEĞİ (ELK.ALTI) HMS.
"
0,58
0,83
1,46
56
AYÇİÇEĞİ (ELK.ALTI) HTS.
"
0,72
0,99
1,62
57
ET (BÜYÜK BAŞ) EBK.A.
"
6,55
6,69
7,07
7,44
8,22
58
ET (BÜYÜK BAŞ) EBK.S.
"
7,83
7,59
8,06
10,78
11,85
59
ET (BÜYÜK BAŞ) HMS.
"
7,22
6,77
6,77
7,95
8,56
60
ET (BÜYÜK BAŞ) HTS.
"
7,13
7,81
9,59
11,32
14,81
61
ET (KÜÇÜK BAŞ) EBK.A.
"
5,94
6,45
5,55
62
ET (KÜÇÜK BAŞ) EBK.S
"
5,54
7,09
6,90
63
ET (KÜÇÜK BAŞ) HMS.
"
4,99
8,11
7,52
7,14
8,08
64
ET (KÜÇÜK BAŞ) HTS.
"
7,10
8,90
8,81
9,23
65
KAVURMA (YAĞLI) EBK.S.
"
66
TAVUK ETİ EBK.S.
"
3,58
3,50
2,59
2,70
67
TAVUK ETİ HTS.
"
3,50
2,91
3,17
4,42
4,70
68
YUMURTA HTS.
Ad.
0,11
0,11
0,12
0,13
0,14
69
BAL (PETEK) HMS.
Kg.
5,19
6,36
6,64
8,35
9,11
70
BAL (PETEK) HTS.
Kg.
6,18
7,50
7,50
71
BAL (SÜZME) HMS.
"
4,50
5,21
8,34
8,51
72
BAL (SÜZME) HTS.
"
73
ZEYTİN SİYAH HMS.
"
74
ZEYTİN SİYAH HTS.
"
3,32
3,61
3,44
75
SOĞAN (KURU) HMS.
"
0,42
0,28
0,35
0,40
0,43
76
SOĞAN (KURU) HTS.
"
0,53
0,39
0,43
0,44
0,47
77
PATATES HMS.
"
0,29
0,27
0,34
0,41
0,42
78
PATATES HTS.
"
0,39
0,38
0,46
0,47
0,44
79
B.PEYNİR (YAĞLI) HTS.
"
3,94
4,06
4,16
4,41
5,41
80
B.PEYNİR (YAĞLI) HMS.
"
3,27
3,54
4,38
5,21
81
PEYNİR YAĞSIZ HMS.
"
82
KAŞAR PEYNİR HTS.
KG.
7,84
8,79
83
KAŞAR PEYNİR HMS.
"
7,76
7,69
84
LOR (ÇÖKELEK) HMS.
"
85
LOR (ÇÖKELEK) HTS.
"
86
CİVİL PEYNİR H.M.S.
"
87
CİVİL PEYNİR H.T.S.
"
88
SUCUK EBK.S.
"
89
SUCUK HTS.
"
90
YAPAĞI İTHAL HTS.
"
91
SIĞIR DERİSİ (YAŞ) EBK.S.
"
92
SIĞIR DERİSİ (YAŞ) HMS.
"
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
4,25
5,39
6,25
0,51
0,71
6,03
2,50
4,25
2,70
5,57
0,95
13,50
1,48
6,12
7,07
1,24
1,56
2,18
2,00
2,65
2,40
2,95
4,65
4,42
5,09
1,57
2,04
1,45
1,38
1,76
1,39
12,50
92
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
93
SIĞIR DERİSİ (YAŞ) HTS.
94
KOYUN DERİSİ (YAŞ) EBK.S
AD.
"
95
KOYUN DERİSİ (YAŞ) HMS.
0
96
KOYUN DERİSİ (YAŞ) HTS.
"
97
KEÇİ DERİSİ (YAŞ) HMS.
0
98
KEÇİ DERİSİ (YAŞ) HTS.
"
3,07
3,72
99
K.KARAMAN TOKLU HMS.
"
166,15
135,35
100
K.KARAMAN MARYE HMS.
"
206,27
148,61
101
OT KUZUSU HMS.
"
141,33
140,00
102
TOSUN HMS.
3,50
1.377,10
103
TOSUN HTS.
"
104
TOSUN HMS.
AD.
105
TOSUN HTS.
"
106
İNEK HMS.
"
107
İNEK HTS.
"
108
DÜVE HMS.
109
110
KG.
1,31
1,36
3,18
5,51
2,26
1,77
2,77
2,29
2,33
2,77
5,05
1.852,47
165,20
125,53
142,50
134,73
158,43
1.568,83
2.075,95
1.898,93
1.053,17
852,89
989,83
1.163,97
1.159,69
"
1.005,26
719,81
813,21
915,30
970,67
DANA HMS.
"
1.116,62
772,00
897,11
954,16
969,19
KOYUN H.M.S
"
164,14
161,12
197,31
111
BAĞIRSAK (KOYUN) EBK.S.
"
112
BAĞIRSAK (KOYUN) HMS.
"
3,75
3,15
2,47
2,73
2,76
113
BAĞIRSAK (KOYUN) HTS.
"
4,51
3,99
3,05
3,16
3,15
114
BAĞIRSAK (SIĞIR) HMS.
0
1,45
115
BAĞIRSAK (SIĞIR) HTS.
0
1,70
116
FİG HMS.
117
118
KG.
0,42
0,22
0,26
KORUNGA HMS.
"
0,44
YONCA HMS.
"
0,35
119
BUĞDAY AŞURELİK HTS.
"
0,95
120
BUĞDAY SERT OFİS SATIŞ
"
0,23
121
KONSERVE KARIŞIK HTS.
"
1,40
122
YOĞURT AÇIK HTS.
"
123
İNEK SÜTÜ HMS.
"
0,88
1,00
1,07
1,25
1,60
0,41
0,46
0,47
0,50
0,55
124
ELMA HTS.
"
0,64
0,85
0,95
1,35
0,79
125
ELMA HMS.
"
126
PORTAKAL HTS.
"
0,54
0,70
0,67
127
PORTAKAL HMS.
"
128
ŞEKER PANCARI HMS.
0,88
0,60
"
0,10
0,12
0,11
0,10
0,11
129
LİMON HMS.
AD.
0,11
0,12
0,16
0,31
0,35
130
LİMON HTS.
AD.
0,21
0,36
131
PİKNİK TEREYAĞI HTS.
"
0,11
132
PİKNİK BAL HTS.
0
0,11
133
PİKNİK FINDIK KREMASI
134
KOYUN SÜTÜ HMS.
135
136
1,29
"
0,09
KG.
0,56
ERİK HTS
"
0,77
BİBER DOLMALIK HTS.
"
0,61
137
DOMATES HTS.
"
0,36
138
SALATALIK HTS.
"
0,37
139
YÜN YAPAĞI HMS.
"
1,26
140
KAYISI HTS.
"
1,44
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
0,66
0,64
0,37
0,80
0,82
0,75
0,65
93
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
141
KARPUZ HTS.
"
0,25
142
PATLICAN HTS.
"
0,33
0,22
0,28
143
TAZE FASULYE HTS.
"
0,71
144
MAYDANOZ HTS.
AD.
0,18
145
ORGANİK ÇAYIR OTU HMS.
KG.
0,18
146
KAVURMA HTS.
"
0,02
147
YÜN YAPAĞI HTS.
"
1,88
148
YAŞ ÜZÜM HTS.
"
0,79
149
BUĞ.AND.KIRZ.SERT OFS.A.
"
0,36
150
BUĞ.AND.KIRZ.SERT OFS.S.
"
0,32
151
BUĞ.AND.KIRZ.SERT HMS.
"
0,47
152
BUĞ.AND.KIRZ.SERT HTS.
"
0,40
153
BUĞ.AND.BEYAZ OFS.A.
"
0,43
154
BUĞ.AND.BEYAZ OFS.S.
"
0,28
155
BUĞ.AND.BEYAZ HMS.
"
0,51
156
BUĞ.BEYAZ SERT HMS.
"
0,42
157
BUĞ.BEYAZ SERT OFS.A.
"
158
BUĞ.BEYAZ SERT OFS.S.
"
159
BUĞ.BEYAZ YAR.SERT OFS.A.
"
0,35
0,34
160
BUĞ.BEYAZ YEMLİK OFS.A.
"
0,30
0,27
161
BUĞ.BEYAZ KIR.YEMLİK OFS.A.
"
0,30
162
ÇAVDAR ANADOLU HMS.
"
0,25
163
FINDIK İÇİ HTS.
"
10,35
164
PİKNİK REÇEL HTS.
"
0,06
165
KURU ÜZÜM HTS.
"
2,43
166
KURU İNCİR HTS.
"
1,70
167
ARMUT HTS.
"
0,70
168
BUĞDAY KIRIK OFS.ALIŞ
"
0,17
169
ORGANİK MISIR SLAJI HMS.
"
0,07
170
CEVİZ İÇİ HMS.
171
CEVİZ İÇİ
172
0,80
0,30
1,00
0,36
0,37
0,37
0,40
0,54
0,59
0,41
0,34
0,28
12,50
12,50
"
8,52
12,14
"
10,00
10,41
ANTEP FISTIĞI
"
8,25
173
KABAK ÇEKİRDEĞİ
"
3,20
174
KURU ERİK
"
0,75
175
MANDALİNA
"
0,74
176
KİRAZ
"
1,15
177
KAVUN
"
0,40
178
ŞEFTALİ
"
0,50
179
YAŞ ÜZÜM H.M.S.
"
180
BUĞDAY BEY.YR.SERT H.M.S.
"
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
0,45
0,40
0,50
14,00
0,69
0,45
0,54
94
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
95
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
96
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
TABLO 4
2008 YILI AYLAR ĠTĠBARĠYLE ĠġLEM HACMĠ (KG., ÇUVAL,ADET)
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
ARPA
(YEMLĠK)
H.M.S KG.
ARPA
(YEMLĠK)
OFĠS ALIġ
KG.
ARPA
(YEMLĠK)
H.T.S KG.
595.000
438.000
555.000
425.000
398.000
164.000
172.000
215.000
645.000
960.000
445.000
352.000
5.364.000
BUĞDAY
(EKMEKLĠK)
OFĠS SATIġ
KG.
0
ÇAVDAR
ANADOLU
OFĠS ALIġ
KG.
ARPA
(YEMLĠK) OFĠS
SATIġ KG.
0
ÇAVDAR
ANADOLU
OFĠS SATIġ
KG.
0
MISIR SARI
H.M.S. KG.
BUĞDAY
(EKMEKLĠK
ORGANĠK)
H.M.S. KG.
BUĞDAY
(EKMEKLĠK)
H.M.S. KG.
150.000
260.000
175.000
170.000
100.000
80.000
35.000
1.300.000
400.000
255.000
175.000
3.100.000
BUĞDAY
BEYAZ YARI
SERT H.M.S.
KG.
608.300
407.300
1.015.600
MISIR SARI
OFĠS SATIġ
KG.
MISIR SARI
H.T.S. KG.
350.000
350.000
14.000
714.000
PĠRĠNÇ
BALDO
H.T.S. KG.
97.000
98.000
90.000
87.000
67.500
44.000
43.500
46.500
47.000
44.500
121.200
38.000
824.200
229.120
160.000
140.000
105.000
75.000
75.000
0
0
0
PĠRĠNÇ BALDO
OFĠS SATIġ
KG.
PĠRĠNÇ ĠTHAL
H.T.S. KG.
PĠRĠNÇ ĠTHAL
OFĠS SATIġ.
KG.
0
135.000
130.000
117.000
90.500
80.000
55.500
68.800
63.500
65.500
54.500
42.000
30.300
932.600
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
0
350.000
412.500
1.546.620
PĠRĠNÇ KIRIK
H.T.S. KG.
29.500
30.000
43.000
44.000
49.000
38.050
35.500
24.900
71.000
56.000
17.500
11.000
449.450
0
BULGUR SIRA
H.T.S. KG.
76.000
93.500
82.000
83.000
55.000
60.500
54.500
42.500
24.300
43.500
32.000
32.500
679.300
0
EKSTRA UN
H.T.S. KG.
UN TĠP 1
H.T.S. ÇV.
74.000
69.000
58.000
75.000
46.500
39.000
47.100
28.500
28.000
30.000
29.500
33.500
558.100
4.400
3.400
2.950
3.000
2.550
2.700
3.590
2.140
1.300
1.700
1.650
1.450
30.830
97
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
TABLO 4'NĠN DEVAMI
2008 YILI AYLAR ĠTĠBARĠYLE ĠġLEM HACMĠ (KG., ÇUVAL,ADET)
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
AYLAR
UN TĠP 2
H.T.S. ÇV.
5.600
3.850
3.500
3.440
2.650
3.030
2.400
2.150
2.500
2.100
1.620
1.700
34.540
FASULYE
KURU H.T.S.
KG.
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
UN TĠP 3
H.T.S. ÇV.
0
MARGARĠN
YEMEKLĠK
H.T.S. KG.
143.400
95.000
117.500
73.000
95.500
115.000
135.000
64.500
58.000
45.500
50.000
64.000
1.056.400
3.550
3.950
2.730
4.000
3.500
3.702
3.580
2.157
2.484
2.750
2.250
1.350
36.003
FASULYE
DERMOSAN
H.T.S. KG.
33.000
17.000
23.000
27.000
15.000
11.000
7.750
5.500
5.000
5.600
5.500
3.500
158.850
AYÇĠÇEK YAĞI
YEMEKLĠK
H.T.S. KG.
135.500
92.500
99.500
95.000
71.400
67.400
79.000
45.500
48.000
28.500
30.000
36.000
828.300
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
UN TĠP 4
H.T.S. ÇV.
KEPEK
S.M.H.T.S. KG.
8.302
6.311
4.770
6.150
3.830
3.970
4.550
2.900
3.260
2.780
2.350
1.400
50.573
FASULYE
DERMASON
H.M.S. KG.
0
ZEYTĠN YAĞI
YEMEKLĠK
H.T.S. KG.
13.500
6.300
15.500
21.200
14.000
12.500
17.100
6.500
22.500
7.500
9.000
8.000
153.600
MAKARNA
PAKET
H.T.S.KG.
295.000
260.000
355.000
365.000
196.500
148.500
185.000
120.000
170.000
280.000
170.000
170.000
2.715.000
105.000
106.000
85.000
82.500
61.000
66.500
77.000
48.000
39.800
34.000
30.920
29.900
765.620
NOHUT H.T.S.
KG.
MERCĠMEK
KIRMIZI H.T.S.
KG.
31.500
39.300
38.200
43.500
38.500
18.000
22.000
15.500
14.200
16.292
18.200
8.000
303.192
31.000
34.000
28.000
27.500
36.500
31.500
22.500
13.000
11.500
11.000
9.000
8.700
264.200
TEREYAĞI
H.M.S. KG.
5.000
5.500
5.000
2.500
5.500
4.500
8.000
6.200
4.000
1.500
3.500
4.000
55.200
TEREYAĞI
H.T.S. KG.
5.500
5.500
5.500
2.500
5.500
4.500
8.000
6.200
4.000
1.500
3.500
3.500
55.700
MAKARNA
AÇIK
H.T.S.KG.
FASULYE
ġEKER H.T.S.
KG.
57.000
76.000
119.000
125.000
81.000
50.000
78.100
55.500
57.500
44.000
36.500
35.500
815.100
MERCĠMEK
YEġĠL H.T.S.
KG.
52.000
44.000
47.500
54.000
48.000
30.500
27.500
16.500
16.500
18.000
13.500
12.200
380.200
MERCĠMEK
YEġĠL H.M.S.
KG.
8.400
11.500
5.000
6.000
11.000
6.000
6.500
3.500
3.500
2.500
4.000
4.500
72.400
AYÇĠÇEĞĠ
YAĞLIK
H.M.S. KG.
0
AYÇĠÇEĞĠ
YAĞLIK H.T.S.
KG.
0
0
98
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
TABLO 4'NĠN DEVAMI
2008 YILI AYLAR ĠTĠBARĠYLE ĠġLEM HACMĠ (KG., ÇUVAL,ADET)
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
ET
BÜYÜKBAġ
EBK.ALIġ KG.
100.000
85.000
137.000
113.000
59.000
92.000
47.000
55.000
89.500
71.000
51.500
156.000
1.056.000
ET
KÜÇÜKBAġ
H.T.S.KG.
9.000
5.500
18.500
10.000
90.000
8.000
8.500
10.500
30.000
27.000
50.000
45.000
312.000
YUMURTA
H.T.S. AD.
400.000
495.000
504.000
1.040.000
235.000
315.000
230.000
479.500
200.000
210.000
200.000
255.000
4.563.500
ET
BÜYÜKBAġ
EBK.SATIġ
KG.
ET
BÜYÜKBAġ
H.M.S. KG.
119.000
69.500
156.000
120.000
90.000
100.500
146.000
111.000
70.400
80.500
100.500
48.000
1.211.400
TAVUK ETĠ
EBK.SATIġ
KG.
106.000
109.500
195.000
145.000
110.000
166.600
91.000
170.000
141.000
89.000
125.000
91.500
1.539.600
TAVUK ETĠ
H.T.S. KG.
0
ZEYTĠN SĠYAH
H.T.S. KG.
15.000
15.000
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
89.700
160.000
197.000
170.000
163.000
254.000
119.600
119.500
114.000
104.000
92.000
93.000
1.675.800
KAġAR
PEYNĠR
H.M.S.KG.
11.500
14.000
23.500
9.700
10.500
11.500
10.000
5.500
28.500
7.000
3.500
2.500
137.700
ET
BÜYÜKBAġ
H.T.S. KG.
ET
KÜÇÜKBAġ
EBK.ALIġ KG.
73.500
51.500
87.500
131.500
97.000
125.000
39.000
54.600
93.200
96.000
87.400
59.000
995.200
BAL PETEK
H.M.S. KG.
0
BAL PETEK
H.T.S. KG.
0
KAġAR
PEYNĠR
H.T.S.KG.
14.000
11.000
7.700
14.000
7.500
15.500
64.000
72.000
8.500
5.000
5.500
4.050
228.750
ET
KÜÇÜKBAġ
H.M.S.KG.
0
BEYAZ
PEYNĠR
YAĞLI H.T.S.
KG.
8.500
5.000
4.000
5.700
2.500
5.200
4.000
4.500
2.500
4.000
6.000
7.000
58.900
6.500
6.100
19.000
11.000
10.000
10.000
8.500
10.500
32.000
27.000
58.000
49.000
247.600
0
BAL SÜZME
H.M.S. KG.
2.700
5.000
7.700
ET
KÜÇÜKBAġ
EBK.SATIġ
KG.
BAL SÜZME
H.T.S. KG.
3.000
3.950
11.500
4.500
4.300
7.500
4.600
4.000
6.000
5.500
3.500
4.000
62.350
BEYAZ
PEYNĠR
YAĞLI H.M.S.
KG.
0
LOR
ÇÖKELEK
H.M.S. KG.
5.500
7.000
10.400
11.000
12.500
14.000
15.000
8.000
8.500
11.500
7.500
9.500
120.400
0
99
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
TABLO 4'NĠN DEVAMI
2008 YILI AYLAR ĠTĠBARĠYLE ĠġLEM HACMĠ (KG., ÇUVAL,ADET)
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
SOĞAN
KURU H.M.S.
KG.
54.000
28.000
34.500
11.500
97.389
88.000
85.500
398.889
KOYUN
DERĠSĠ YAġ
E.B.K.S. AD.
0
OT KUZUSU
H.M.S. KG.
0
SOĞAN
KURU H.T.S.
KG.
85.000
120.000
145.000
120.000
85.000
55.000
28.600
51.555
34.000
724.155
KEÇĠ DERĠSĠ
YAġ H.M.S.
AD.
5.000
5.500
4.000
3.500
2.700
9.200
6.000
2.250
3.000
5.000
3.500
4.000
53.650
TOSUN
H.M.S. AD.
345
285
283
300
404
315
265
340
318
240
195
110
3.400
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
PATATES
H.M.S. KG.
PATATES
H.T.S. KG.
145.000
80.000
145.000
60.000
375.000
200.000
125.000
1.130.000
KEÇĠ DERĠSĠ
YAġ H.T.S. AD.
220.000
225.000
190.000
250.000
185.000
85.000
60.000
85.000
60.000
120.000
140.000
140.000
1.760.000
K.KARAMAN
MARYA H.M.S.
AD.
0
TOSUN H.M.S.
KG.
0
0
0
ĠNEK H.M.S.
AD.
639
535
410
570
655
439
330
515
550
345
415
325
5.728
SIĞIR DERĠSĠ
YAġ H.M.S.
KG.
SIĞIR DERĠSĠ
YAġ E.B.K.S.
KG.
33.500
29.500
17.800
43.750
35.500
37.000
66.700
28.700
41.500
54.800
61.200
110.000
559.950
23.100
25.000
33.200
29.500
33.500
43.000
44.000
29.000
37.000
53.000
52.000
105.000
507.300
KOYUN
H.M.S. AD.
660
1.140
1.160
925
1.125
502
299
600
750
694
885
650
9.390
TOKLU
H.M.S. AD.
KOYUN
DERĠSĠ YAġ
H.M.S AD.
15.000
12.500
15.500
19.000
11.500
11.200
12.000
9.500
15.000
37.500
23.500
23.500
205.700
OT KUZUSU
H.M.S. AD.
4.750
1.240
1.400
1.725
555
765
550
490
1.850
1.000
5.700
1.950
2.450
19.675
DÜVE H.M.S.
AD.
DANA H.M.S.
AD.
DANA H.M.S.
KG.
165
202
130
179
240
220
190
225
1.535
830
470
165
4.551
265
175
205
235
345
284
221
185
245
260
210
291
2.921
0
4.750
100
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
TABLO 4'NĠN DEVAMI
2008 YILI AYLAR ĠTĠBARĠYLE ĠġLEM HACMĠ (KG., ÇUVAL,ADET)
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
BAĞIRSAK
KOYUN
H.M.S. AD.
11.000
9.500
8.500
12.000
11.500
11.500
7.000
9.500
15.500
7.500
3.500
2.250
109.250
KOYUN SÜTÜ
H.M.S. KG.
12.500
12.500
LĠMON H.M.S.
AD.
140.000
143.000
120.400
80.000
20.000
140.000
65.000
29.000
22.000
27.000
23.500
12.500
822.400
BAĞIRSAK
KOYUN H.T.S.
AD.
BAĞIRSAK
SIĞIR H.M.S.
AD.
11.000
9.500
8.500
11.000
11.500
11.500
7.000
9.000
15.500
7.500
3.500
2.250
107.750
YOĞURT
AÇIK H.T.S.
KG.
48.700
34.600
54.600
52.000
28.000
28.300
27.500
21.100
24.500
11.250
13.000
8.000
351.550
AYÇĠÇEĞĠ
ELEK ALTI
H.M.S. K.G.
34.000
27.000
27.000
5.000
11.200
13.000
13.200
6.500
5.000
1.500
6.000
60.000
209.400
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
BAĞIRSAK
SIĞIR H.T.S.
AD.
0
ĠNEK SÜTÜ
H.M.S. KG.
145.000
220.000
165.000
120.000
175.000
140.000
140.000
96.000
119.500
109.000
110.000
66.000
1.605.500
AYÇĠÇEĞĠ
ELEK ALTI
H.T.S. K.G.
33.000
27.000
27.000
5.000
11.200
12.000
14.000
6.500
5.000
1.500
6.000
60.000
208.200
0
ELMA H.T.S.
KG.
Civil Peynir
Yağsız H.M.S.
KG.
FĠG H.M.S.
KG.
0
0
ġEKER
PANCARI
H.M.S. KG.
PORTAKAL
H.T.S. KG.
Civil Peynir
Yağsız H.T.S.
KG.
0
LĠMON H.T.S.
AD.
30.000
78.000
140.000
94.000
85.000
70.000
137.500
15.200
44.000
60.000
37.500
15.000
806.200
119.024.000
96.789.000
5.500
17.000
22.500
YAġ ÜZÜM
H.M.S. KG.
0
0
TAZE
FASULYE
H.T.S. KG.
215.813.000
KARPUZ
H.T.S.KG.
BUĞDAY
ANADOLU
KIRMIZI SERT
H.M.S.KG.
75.000
2.500
2.500
100.000
100.000
40.000
100.000
415.000
15.000
0
15.000
101
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
TABLO 4'NĠN DEVAMI
2008 YILI AYLAR ĠTĠBARĠYLE ĠġLEM HACMĠ (KG., ÇUVAL,ADET)
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
BUĞDAY
ANADOLU
KIRMIZI SERT
OF.AL.KG.
BUĞDAY
ANADOLU
BEYAZ SERT
OF.AL.KG.
BUĞDAY
ANADOLU
BEYAZ
OF.S.KG.
BUĞDAY
ANADOLU
BEYAZ SERT
H.M.S.KG.
BUĞDAY
YEMLĠK
OF.S.KG.
95.000
100.000
55.000
0
0
0
BUĞDAY
ANADOLU
KIRMIZI SERT
OF.S.KG.
BUĞDAY
ANADOLU
KIRMIZI SERT
H.T.S.KG.
BUĞDAY
ANADOLU
BEYAZ SERT
OF.S.KG.
0
0
FASULYE
MERCĠMEK
ġEKER H.M.S. KIRMIZI H.M.S.
KG.
KG.
0
0
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
0
BUĞDAY
ANADOLU
BEYAZ
H.M.S.KG.
0
BUĞDAY
ANADOLU
BEYAZ
OF.AL.KG.
AYÇĠÇEĞĠ
H.M.S. K.G.
0
CEVĠZ ĠÇĠ
H.M.S. KG
0
250.000
BUĞDAY
YEMLĠK
OF.AL.KG.
85.800
445.000
440.000
340.000
200.000
90.000
49.000
39.000
70.000
120.000
60.000
12.500
1.951.300
40.000
27.500
32.000
29.500
18.500
19.000
9.000
5.500
2.500
3.500
51.500
110.000
348.500
0
0
LOR
ÇÖKELEK
H.T.S. K.G.
AYÇĠÇEĞĠ
H.T.S. K.G.
KĠRAZ H.M.S.
KG
0
ÇAVDAR
ANADOLU
H.M.S.KG.
40.000
27.000
32.000
29.500
18.500
19.000
9.000
5.500
2.450
3.500
51.500
105.000
342.950
ELMA H.M.S.
KG.
0
PORTAKAL
H.M.S. KG.
25.000
25.000
0
102
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
103
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
TABLO 5
2008 YILI AYLAR ĠTĠBARĠYLE SINIFLANDIRILMIġ ĠġLEM KIYMETĠ YTL
AYLAR
HUBUBATLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
851.547,00
1.085.925,90
1.146.765,00
1.058.275,00
1.010.612,50
623.295,00
614.925,00
938.410,50
2.060.074,00
1.473.462,50
1.096.942,50
690.002,50
12.650.237,40
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
YAĞLI TOHUMLAR
298.600,00
215.400,00
243.600,00
175.000,00
141.620,00
152.075,00
96.297,50
49.062,50
26.715,00
21.912,50
304.912,50
819.750,00
2.544.945,00
ÇEġĠTLĠ
MADDELER
(BAĞIRSAKLAR)
67.125,00
57.625,00
51.175,00
62.175,00
65.125,00
66.150,00
42.825,00
56.212,50
94.275,00
43.875,00
21.050,00
13.518,75
641.131,25
HUBUBAT
MAMÜLLERĠ
1.329.610,00
1.231.500,00
1.202.922,50
1.410.812,50
1.016.547,50
1.003.903,50
1.099.025,00
731.124,00
722.669,50
780.380,00
645.754,50
565.300,00
11.739.549,00
ÇEġĠTLĠ GIDA
MADDELERĠ
5.017.850,00
4.440.462,50
7.726.050,00
7.269.775,00
5.170.725,00
6.789.182,50
5.070.040,00
5.927.167,50
5.930.382,50
5.315.087,50
5.349.307,50
5.252.635,00
69.258.665,00
KOTA DIġI
MADDELER
255.715,00
303.935,00
344.765,00
241.962,50
13.712.886,50
10.383.085,00
202.675,00
140.505,00
172.750,00
145.925,00
129.350,00
168.850,00
26.202.404,00
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
BAKLĠYATLAR
453.185,00
366.200,00
398.497,50
549.075,00
542.450,00
392.825,00
365.943,75
212.700,00
166.562,50
166.462,50
161.687,50
120.900,00
3.896.488,75
TEKSTĠL HAM
MADDELERĠ
0,00
TOPLAM YEKÜN
11.853.970,00
10.718.508,40
14.356.592,50
13.886.998,75
25.421.441,50
22.619.976,00
10.679.041,25
10.987.299,50
13.787.618,50
11.588.625,00
10.504.267,00
10.271.831,25
166.676.169,65
NEBATĠ YAĞLAR
HAYVANĠ YAĞLAR
(TEREYAĞI)
1.248.952,50 66.875,00
860.775,00
68.750,00
1.170.750,00
65.375,00
1.061.125,00
30.625,00
1.053.150,00
64.750,00
1.138.875,00
54.875,00
1.399.850,00
110.000,00
689.375,00
88.400,00
624.300,00
56.000,00
459.312,50
21.750,00
516.775,00
51.875,00
635.900,00
59.625,00
10.859.140,00
738.900,00
HAM DERĠLER
CANLI HAYVANLAR
127.435,50
123.285,00
128.592,50
155.148,75
126.362,50
149.400,00
184.275,00
104.742,50
150.215,00
300.137,50
271.950,00
409.375,00
2.230.919,25
RESEN TESCĠL
2.137.075,00
1.964.650,00
1.878.100,00
1.873.025,00
2.517.212,50
1.866.310,00
1.493.185,00
2.049.600,00
3.783.675,00
2.860.320,00
1.954.662,50
1.535.975,00
25.913.790,00
TOPLAM YEKÜN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65.759.685,00
11.853.970,00
10.718.508,40
14.356.592,50
13.886.998,75
25.421.441,50
22.619.976,00
10.679.041,25
10.987.299,50
13.787.618,50
11.588.625,00
10.504.267,00
10.271.831,25
232.435.854,65
104
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
105
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
TABLO 6
2008 YILI AYLAR ĠTĠBARĠYLE FĠYAT ORTALAMALARI (YTL)
AYLAR
ARPA
(YEMLĠK)
H.M.S KG.
OCAK
ġUBAT
0,51
MART
0,51
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
ARPA
(YEMLĠK)
H.T..S KG.
ARPA
(YEMLĠK)
OFĠS ALIġ
KG.
ARPA
(YEMLĠK)
OFĠS SATIġ
KG.
BUĞDAY
(EKMEKLĠK)
H.M.S. KG.
BUĞDAY
(EKMEKLĠK
ORGANĠK)
H.M.S. KG.
BUĞDAY
(EKMEKLĠK)
OFĠS ALIġ
KG.
0,51
0,52
0,52
0,56
0,56
0,54
0,53
0,54
0,55
0,55
6,40
BUĞDAY
(EKMEKLĠK)
OFĠS SATIġ
KG.
0,00
ÇAVDAR
ANADOLU
OFĠS ALIġ
KG.
0,00
0,00
ÇAVDAR
ANADOLU
OFĠS SATIġ
KG.
MISIR SARI
H.M.S. KG.
0,49
0,51
0,56
0,65
0,69
0,66
0,56
0,54
0,57
0,59
0,61
6,43
MISIR SARI
H.T.S. KG.
0,64
0,60
1,24
MISIR SARI
OFĠS SATIġ
KG.
0,45
0,48
0,51
0,54
0,56
0,56
0,00
PĠRĠNÇ
BALDO
OFS.S. KG.
0,00
0,00
PĠRĠNÇ
ĠTHAL
H.T.S. KG.
0,00
PĠRĠNÇ
ĠTHAL OFĠS
SATIġ. KG.
1,77
1,72
1,73
2,25
2,82
2,92
2,79
2,90
2,81
2,43
2,37
2,42
28,93
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
0,00
0,43
0,45
3,98
PĠRĠNÇ
KIRIK
H.T.S. KG.
1,02
1,10
1,20
1,33
1,39
1,33
1,25
1,30
1,36
1,28
1,25
1,27
15,08
0,00
BULGUR
SIRA H.T.S.
KG.
1,13
1,16
1,34
1,59
1,53
1,52
1,49
1,46
1,38
1,39
1,41
1,41
16,81
0,00
EKSTRA UN
H.T.S. KG.
0,99
0,93
1,00
1,16
1,18
1,15
1,15
1,23
1,19
1,23
1,17
1,17
13,55
0,00
PĠRĠNÇ
BALDO
H.T.S. KG.
2,20
2,21
2,17
2,78
3,50
3,61
3,71
3,77
3,56
3,20
2,77
2,88
36,36
UN TĠP 1
H.T.S. ÇV.
42,57
43,18
47,14
48,25
48,50
49,03
46,82
49,22
49,17
50,72
51,88
52,64
579,12
106
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
TABLO 6
2008 YILI AYLAR ĠTĠBARĠYLE FĠYAT ORTALAMALARI (YTL)
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
UN TĠP 2
H.T.S. ÇV.
UN TĠP 3
H.T.S. ÇV.
UN TĠP 4
H.T.S. ÇV.
39,40
40,03
43,12
45,29
45,41
46,30
44,73
46,19
46,20
47,12
48,47
49,19
541,45
37,12
37,45
39,74
42,43
43,80
44,19
43,92
44,01
45,24
45,24
45,98
46,89
516,01
35,35
38,64
37,56
39,52
41,90
42,74
42,81
42,50
43,88
44,26
44,08
45,61
498,85
FASULYE
KURU H.T.S.
KG.
FASULYE
DERMOSAN
H.T.S. KG.
FASULYE
DERMASON
H.M.S. KG.
0,00
3,78
3,00
3,37
4,24
5,50
4,80
4,90
4,57
3,93
3,34
3,80
4,00
49,23
MARGARĠN
YEMEKLĠK
H.T.S. KG.
3,78
3,85
4,38
4,60
5,02
5,18
5,41
5,29
4,63
4,96
5,16
5,36
57,62
AYÇĠÇEK
YAĞI
YEMEKLĠK
H.T.S. KG.
0,00
ZEYTĠN YAĞI
YEMEKLĠK
H.T.S. KG.
4,40
4,73
5,19
5,55
6,14
6,25
6,28
6,32
5,75
5,88
5,93
6,22
68,64
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
8,15
9,18
8,96
9,33
9,67
9,78
10,14
9,35
3,53
8,78
8,97
8,61
104,45
KEPEK
S.M.H.T.S.
KG.
0,44
0,45
0,48
0,47
0,48
0,48
0,48
0,42
0,43
0,43
0,47
0,47
5,50
NOHUT
H.T.S. KG.
1,84
1,89
1,97
2,16
2,71
3,06
3,32
3,06
2,73
2,65
2,81
2,78
30,98
TEREYAĞI
H.M.S. KG.
5,88
5,66
5,65
5,75
5,27
5,53
6,47
6,63
6,50
7,00
6,71
7,25
74,30
MAKARNA
PAKET
H.T.S.KG.
1,35
1,48
1,57
1,68
1,82
1,79
1,81
1,72
1,77
1,93
1,92
1,93
20,77
MERCĠMEK
KIRMIZI
H.T.S. KG.
1,82
1,89
1,88
2,34
2,84
3,66
4,10
4,21
3,93
3,66
3,62
3,47
37,42
TEREYAĞI
H.T.S. KG.
6,82
6,84
6,75
6,50
6,50
6,67
7,28
7,63
7,50
7,50
8,11
8,75
86,85
MAKARNA
AÇIK
H.T.S.KG.
1,13
1,22
1,29
1,36
1,40
1,43
1,38
1,40
1,36
1,38
1,51
1,58
16,44
MERCĠMEK
YEġĠL H.T.S.
KG.
1,90
2,30
2,22
2,40
3,04
4,06
4,55
3,18
2,44
2,19
2,23
2,29
32,80
AYÇĠÇEĞĠ
YAĞLIK
H.M.S. KG.
0,00
FASULYE
ġEKER
H.T.S. KG.
3,81
3,41
3,83
4,85
4,79
4,77
4,84
4,51
3,30
3,27
3,57
3,62
48,57
MERCĠMEK
YEġĠL
H.M.S. KG.
0,00
AYÇĠÇEĞĠ
YAĞLIK
H.T.S. KG.
0,00
107
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
TABLO 6
2008 YILI AYLAR ĠTĠBARĠYLE FĠYAT ORTALAMALARI (YTL)
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
ET
BÜYÜKBAġ
EBK.ALIġ
KG.
7,82
7,76
7,76
7,79
7,93
8,10
8,13
8,42
8,59
8,69
8,78
8,96
98,73
ET
KÜÇÜKBAġ
H.T.S.KG.
7,72
8,82
9,93
10,50
9,86
10,44
9,50
9,31
9,65
9,00
8,95
8,77
112,45
YUMURTA
H.T.S. AD.
0,14
0,14
0,14
0,14
0,13
0,11
0,11
0,14
0,16
0,16
0,15
0,17
1,69
ET
BÜYÜKBAġ
EBK.SATIġ
KG.
ET
BÜYÜKBAġ
H.M.S. KG.
11,93
12,01
12,28
11,98
11,85
11,79
11,99
12,47
12,97
12,38
8,55
12,48
142,68
TAVUK ETĠ
EBK.SATIġ
KG.
7,83
7,99
7,87
8,31
8,91
8,88
8,85
8,84
8,89
8,90
8,83
8,89
102,99
TAVUK ETĠ
H.T.S. KG.
3,92
4,49
4,95
5,22
5,17
4,55
4,42
4,48
4,59
4,91
4,55
4,65
55,90
,
0,00
ZEYTĠN
SĠYAH H.T.S.
KG.
KAġAR
PEYNĠR
H.M.S.KG.
4,25
4,25
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
7,83
8,04
7,78
7,50
7,51
7,35
7,20
7,40
7,72
7,82
8,07
8,60
92,82
ET
BÜYÜKBAġ
H.T.S. KG.
14,03
13,92
14,42
15,44
15,46
15,26
14,96
15,31
14,91
14,81
14,11
13,97
176,60
BAL PETEK
H.M.S. KG.
ET
KÜÇÜKBAġ
EBK.ALIġ
KG.
0,00
BAL PETEK
H.T.S. KG.
8,39
9,50
17,89
KAġAR
PEYNĠR
H.T.S.KG.
9,27
8,84
8,91
9,27
9,50
8,38
8,25
8,94
9,33
9,33
9,14
8,53
107,69
0,00
BEYAZ
PEYNĠR
YAĞLI H.T.S.
KG.
4,50
4,50
4,88
5,11
5,25
5,19
5,35
5,57
6,65
6,50
6,11
6,20
65,81
ET
KÜÇÜKBAġ
EBK.SATIġ
KG.
ET
KÜÇÜKBAġ
H.M.S.KG.
0,00
6,85
7,69
8,38
8,57
8,63
8,73
7,90
7,25
7,63
8,03
8,10
8,36
96,12
BAL SÜZME
H.M.S. KG.
BAL SÜZME
H.T.S. KG.
6,33
7,13
7,92
9,44
9,29
8,88
9,25
8,44
8,44
8,52
8,93
9,50
102,07
0,00
BEYAZ
PEYNĠR
YAĞLI
H.M.S. KG.
4,64
5,18
5,33
5,11
5,12
4,63
4,88
5,63
5,90
5,78
5,29
5,32
62,81
LOR
ÇÖKELEK
H.M.S. KG.
0,00
108
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
TABLO 6
2008 YILI AYLAR ĠTĠBARĠYLE FĠYAT ORTALAMALARI (YTL)
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
SOĞAN
KURU
H.M.S. KG.
0,35
0,36
0,42
0,36
0,41
0,41
0,55
2,86
KOYUN
DERĠSĠ
YAġ
E.B.K.S.
AD.
0,00
OT
KUZUSU
H.M.S. KG.
0,00
SOĞAN
KURU H.T.S.
KG.
PATATES
H.M.S. KG.
0,35
0,36
0,44
0,43
0,48
0,58
0,63
0,47
0,94
PATATES
H.T.S. KG.
4,68
0,50
0,56
0,59
0,51
0,36
0,31
0,38
3,21
0,35
0,37
0,43
0,42
0,46
0,67
0,65
0,61
0,55
0,40
0,36
0,40
5,67
KEÇĠ DERĠSĠ
YAġ H.M.S.
AD.
KEÇĠ
DERĠSĠ YAġ
H.T.S. AD.
K.KARAMAN
MARYA
H.M.S. AD.
2,35
2,09
2,63
2,39
2,21
2,12
2,21
2,61
2,75
4,50
4,89
3,55
34,30
TOSUN
H.M.S. AD.
0,00
TOSUN
H.M.S. KG.
1.998,91
1.922,81
1.866,34
1.770,42
1.875,87
1.934,52
1.940,57
1.927,94
1.881,21
1.838,54
1.893,59
1.943,18
22.793,90
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
0,00
0,00
ĠNEK H.M.S.
AD.
1.141,82
1.161,21
112,80
1.171,71
1.223,09
1.244,60
1.240,91
1.249,76
1.125,45
1.055,72
1.059,94
1.058,46
12.845,47
SIĞIR DERĠSĠ SIĞIR DERĠSĠ
YAġ H.M.S.
YAġ E.B.K.S.
KG.
KG.
1,57
1,49
1,46
1,42
1,34
1,29
1,31
1,32
1,28
1,32
1,36
1,48
16,64
KOYUN
H.M.S. AD.
KOYUN
DERĠSĠ YAġ
H.M.S AD.
1,72
1,60
1,67
1,60
1,46
1,39
1,35
1,36
1,39
1,41
1,42
1,39
17,76
1,56
2,22
2,35
1,97
2,08
1,98
2,04
2,26
2,48
3,49
4,16
3,69
30,28
K.KARAMAN
TOKLU
H.M.S. KG.
OT KUZUSU
H.M.S. AD.
151,29
197,81
221,59
215,41
209,83
197,52
188,58
170,21
166,47
187,82
202,73
219,62
2.328,88
0,00
DÜVE H.M.S.
AD.
DANA H.M.S.
AD.
1.043,94
899,26
894,23
839,80
975,52
1.056,82
1.007,24
965,56
960,18
997,59
986,17
948,03
11.574,34
1.025,00
905,71
892,68
937,23
1.003,99
981,60
1.039,71
1.013,65
961,73
971,15
933,33
931,44
11.597,22
140,40
164,11
195,58
187,75
185,20
182,05
187,55
131,66
135,85
148,07
156,99
166,53
1.981,74
DANA
H.M.S. KG.
0,00
109
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
TABLO 6
2008 YILI AYLAR ĠTĠBARĠYLE FĠYAT ORTALAMALARI (YTL)
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
BAĞIRSAK
KOYUN
H.M.S. AD.
2,86
2,82
2,77
2,55
2,61
2,64
2,87
2,84
2,86
2,78
2,89
2,89
33,38
KOYUN
SÜTÜ H.M.S.
KG.
0,85
0,85
LĠMON
H.M.S. AD.
0,31
0,34
0,36
0,35
0,37
0,35
0,35
0,37
0,39
0,34
0,39
0,40
4,32
BAĞIRSAK
KOYUN
H.T.S. AD.
BAĞIRSAK
SIĞIR H.M.S.
AD.
BAĞIRSAK
SIĞIR H.T.S.
AD.
0,00
0,00
3,24
3,25
3,25
2,87
3,05
3,11
3,25
3,25
3,22
3,07
3,13
3,12
37,81
YOĞURT
AÇIK H.T.S.
KG.
ĠNEK SÜTÜ
H.M.S. KG.
1,50
1,51
1,63
1,66
1,67
1,57
1,59
1,66
1,61
1,68
1,65
1,50
19,23
KURU ERĠK
H.T.S. KG.
0,55
0,53
0,55
0,55
0,54
0,53
0,53
0,59
0,56
0,57
0,57
0,57
6,64
SUCUK
H.T.S. KG.
ELMA H.T.S.
KG.
FĠG H.M.S.
KG.
0,00
PORTAKAL
H.T.S. KG.
Civil Peynir
Yağsız
H.M.S. KG.
0,00
ġEKER
PANCARI
H.M.S. KG.
0,11
0,11
0,76
0,78
1,54
YAġ ÜZÜM
H.M.S. KG.
0,00
TAZE
FASULYE
H.T.S. KG.
0,22
KARPUZ
H.T.S.KG.
Civil Peynir
Yağsız
H.T.S. KG.
0,00
LĠMON
H.T.S. AD.
0,30
0,32
0,39
0,36
0,36
0,36
0,38
0,38
0,43
0,35
0,26
0,22
4,11
BUĞDAY
ANADOLU
KIRMIZI
SERT
H.M.S.KG.
0,49
0,45
0,00
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
0,00
0,45
0,00
0,45
0,55
0,57
0,55
0,45
2,16
110
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
TABLO 6
2008 YILI AYLAR ĠTĠBARĠYLE FĠYAT ORTALAMALARI (YTL)
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
BUĞDAY
ANADOLU
KIRMIZI
SERT
OF.AL.KG.
BUĞDAY
ANADOLU
BEYAZ SERT
OF.AL.KG.
BUĞDAY
ANADOLU
BEYAZ
OF.S.KG.
BUĞDAY
YEMLĠK
OF.S.KG.
BUĞDAY
ANADOLU
BEYAZ
SERT
H.M.S.KG.
0,58
0,59
0,60
0,00
0,00
BUĞDAY
ANADOLU
KIRMIZI SER
OF.S.KG.
BUĞDAY
ANADOLU
KIRMIZI SER
H.T.S.KG.
0,00
BUĞDAY
ANADOLU
BEYAZ
SERT OFĠS
S. KG.
0,00
BUĞDAY
ANADOLU
BEYAZ YARI
SERT
H.M.S.KG.
0,53
0,56
0,58
0,00
FASULYE
ġEKER
H.M.S. KG.
0,00
0,00
MERCĠMEK
KIRMIZI
H.M.S. KG.
0,00
BUĞDAY
ANADOLU
BEYAZ
OF.A.KG.
0,00
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
0,00
1,67
CEVĠZ ĠÇĠ
H.M.S. KG
0,00
1,77
AYÇĠÇEĞĠ
H.M.S. K.G.
2,45
2,51
2,40
2,51
2,65
2,78
2,75
2,43
2,37
2,39
2,66
2,72
30,62
CEVĠZ ĠÇĠ
H.T.S. K.G.
0,00
ÇAVDAR
ANADOLU
H.M.S.KG.
0,48
0,48
0,47
0,49
0,53
0,54
0,55
0,53
0,46
0,55
0,54
0,53
6,15
AYÇĠÇEĞĠ
H.T.S. K.G.
2,68
2,73
2,64
2,87
3,03
3,10
3,12
2,82
2,72
2,71
2,94
3,04
34,40
ELME
H.M.S. KG.
0,00
BUĞDAY
YEMLĠK
OF.AL.KG.
0,00
LOR
ÇÖKELEK
H.T.S. K.G.
0,00
PORTAKAL
H.M.S. KG.
0,60
0,60
111
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
TABLO 6
2008 YILI AYLAR ĠTĠBARĠYLE FĠYAT ORTALAMALARI (YTL)
AYLAR
SALATALIK
H.T.S. K.G.
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
AYÇĠÇEĞĠ
ELK.ALTI H.M.S.
K.G.
AYÇĠÇEĞĠ
ELK.ALTI H.T.S.
K.G.
1,33
1,22
1,42
1,55
1,57
1,56
1,52
1,48
1,35
1,30
1,35
1,61
17,26
1,47
1,47
1,62
1,70
1,69
1,68
1,67
1,63
1,48
1,43
1,44
1,75
19,03
0,00
H.M.S. = Hazır Müstahsil SatıĢı
H.T.S. = Hazır Tacir SatıĢı
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
112
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
113
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
TABLO 7
2008 YILI AYLAR İTİBARİYLE İLİMİZDE İHRACI YAPILAN ÜRÜNLERİN İŞLEM HACMİ
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
YILLIK TOP.
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
0
0
0
0
0
114
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
115
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
ZAFER GAZETESĠ
ETB'DEN KOYUNCULUĞA DESTEK 5 OCAK 2008
TÜRKĠYE GAZETESĠ
ĠġĠ BĠLEN KURUMLARLA HAREKET
EDĠLMELĠ 27 OCAK 2008
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
116
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
ERZURUM GAZETESĠ
HINISLIOĞLU, GLOBAL KRĠZĠ DEĞERLENDĠRDĠ
28 OCAK 2008
PALANDÖKEN GAZETESĠ
REKABETÇĠ EKONOMĠ ġART 9 ġUBAT 2008
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
117
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
ALBAYRAK GAZETESĠ
KREDĠ KARTI BORÇLARI
KORKUTUYOR 9 ġUBAT 2008
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
118
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
YENĠ KUġAK GAZETESĠ
DOĞALGAZ'DA KDV ORANI DÜġÜRÜLSÜN 14
ġUBAT 2008
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
119
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
ERZURUM GAZETESĠ
AKTAR'DAN ETB'YE ZĠYARET 28 ġUBAT 2008
TÜRKĠYE GAZETESĠ
ETB BÖLGENĠN EN GÜÇLÜSÜ 4 MART 2008
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
120
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
ZAMAN GAZETESĠ
TALEP OLAN ÜRÜN ZAMLANIYOR, ALIġVERĠġLER BĠLĠNÇSĠZ YAPILIYOR 11
MART 2008
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
121
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
DOĞU ANADOLU GAZETECĠLER
CEMĠYETĠ GAZETESĠ ÖZEL SAYI
MĠLLĠ, MANEVĠ, AHLAKĠ VE SOSYAL
VARILIĞIMIZIN DEĞERLERĠNĠ YALNIZ 12
MARTTA DEĞĠL HER ZAMAN
HATIRLAYALIM 12 MART 2008
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
122
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
EKSPRES GAZETESĠ
GEREKLĠ ÖDENEK BĠR TÜRLÜ ÇIKMIYOR 13 MART 2008
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
123
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
YENĠ HABERCĠ GAZETESĠ
BÜYÜK BĠR SINAVDAN GEÇĠYORUZ SAĞ DUYULU OLMALIYIZ 27 MART 2008
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
124
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
YENĠ KUġAK GAZETESĠ
DEMĠRYOLU PROJESĠ UMUT HALĠNE GELDĠ 31 MART 2008
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
125
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
YENĠ KUġAK GAZETESĠ
PARTĠ KAPATMAK HALKIN
ĠRADESĠNE BAĞLIDIR 2 NĠSAN
2008
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
126
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
HAKĠKAT GAZETESĠ
HINISLIOĞLU'NDAN ÜRETĠM ÖNERĠSĠ 5 NĠSAN 2008
EKSPRES GAZETESĠ
ETB,Ġġ BANKASI GENEL MÜDÜRÜ ÖZĠNCE ONURUNA YEMEK
VERDĠ 7 NĠSAN 2008
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
127
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
SABAH GAZETESĠ (YAVUZ DONAT'IN KÖġESĠ )
YOLLAR VE KÜLTÜRLER KAVġAĞI 12 NĠSAN 2008
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
128
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
SABAH GAZETESĠ (YAVUZ DONAT'IN VĠTRĠN KÖġESĠ)
GÜNDEM FARKI 15 NĠSAN 2008
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
129
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
MĠLLETĠN SESĠ GAZETESĠ
LAFLA FĠYATLAR DÜġMEZ 21 NĠSAN 2008
TÜRKĠYE GAZETESĠ
ETB MECLĠS ÜYELERĠNDEN KAN BAĞIġI 25 NĠSAN 2008
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
130
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
YENĠ KUġAK GAZETESĠ
ENFLASYON ORANI YÜZDE 120 CĠVARINDA 5 MAYIS 2008
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
131
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
PALANDÖKEN GAZETESĠ
ETB'DEN VALĠ BULUT'A ZĠYARET 26 MAYIS 2008
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
132
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
PALANDÖKEN GAZETESĠ
HUBUBAT ALIM TARĠHĠ AÇIKLANDI 1 TEMMUZ 2008
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
133
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
REFERANS GAZETESĠ
DOĞALGAZ VERĠLMEYEN 20 MĠLYON DOLARLIK Ġġ
MERKEZĠ ATIL KALDI 7 AĞUSTOS 2008
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
134
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
SILA GAZETESĠ
TARIMDA YÜKSEK DÜġÜġ 15
AĞUSTOS 2008
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
135
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
YENĠ KUġAK GAZETESĠ
TARIM VE HAYVANCILIK ĠÇĠN BORSA ÇOK ÖNEMLĠ 22 AĞUSTOS
2008
ZAFER GAZETESĠ
ETB PROJELERĠNE DESTEK BEKLĠYOR 25 AĞUSTOS 2008
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
136
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
YENĠ HABERCĠ GAZETESĠ
ĠSTĠHDAMA KATKI SAĞLANACAK 25 AĞUSTOS 2008
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
137
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
HAKĠKAT GAZETESĠ
HĠSARCIKLIOĞLU ERZURUM'DA 23 EKĠM 2008
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
138
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
ALBAYRAK GAZETESĠ
ÜNĠVERSĠTE SÖZÜ 23 EKĠM 2008
YENĠ HABERCĠ GAZETESĠ
ERZURUM'A ÜNĠVERSĠTE SÖZÜ 23 EKĠM 2008
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
139
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
YENĠ KUġAK GAZETESĠ
DOĞU'NUN SORUNLARI HÜKÜMETE SUNULACAK 30 EKĠM 2008
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
140
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
MĠLLETĠN GAZETESĠ
BAġBAKAN'IN ERZURUM GEZĠSĠ DEĞERLENDĠRĠLDĠ 12 KASIM 2008
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
141
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
HAKĠKAT GAZETESĠ
BEKLENTĠLER KARġILIKSIZ KALDI 12 KASIM 2008
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
142
E R Z U R U M T Ġ C AR E T B O R S AS I
ZAMAN GAZETESĠ (DOĞU ANADOLUNUN ZĠRVESĠ
ERZURUM EKĠ)
ETB,BÖLGENĠN KALBĠ DURUMUNDADIR ARALIK 2008
2008 YILI FAALĠYET RAPORU
143

Benzer belgeler

Untitled

Untitled Faaliyet raporu üç ana bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölüm, Borsamızı tanıtıcı bilgileri ve 2000 yılında gerçekleĢtirdiğimiz faaliyetleri içermektedir. Bu faaliyetlerimize bu dönem yeni bir katkıd...

Detaylı

erzurumt ġ c ar etbors as ı 2004 yılı faalġyet raporu 1

erzurumt ġ c ar etbors as ı 2004 yılı faalġyet raporu 1 Et ve Balık Kurumu (Kombina) yanındaki borsamıza satıĢ vaadi senediyle verilen ve 2003 yılı itibariyle tapusu alınan hayvan pazarı mevcut olup, 15 tonluk elektronik kantar hizmet vermektedir. 240 m...

Detaylı