türkiye talep profili 2014

Transkript

türkiye talep profili 2014
1
AKDENİZ TUR İSTİK OTELCİLERİ V E İŞLETMECİLER BİRL İĞİ
türkiye
talep profili 2014
i l k ya r ı S o n u ç l a r ı
(özet değerlendİrme)
30
YIL
1984-2014
AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT
A K DE N İ Z T U R İS T İ K O T E L C İ L E R İ V E İ ŞL E T M E C İ L E R Bİ R L İĞİ
t ü r k İ y e ta lep profİli 2014/İlk ya r ı
GECELEMELER % 10, GELİR % 6 ARTTI
Yılın ilk yarısında Türkiye’de yapılan gecelemeler 148 milyona ulaştı.
Yabancı ziyaretçilerle, yurtdışında oturan vatandaşlarımızın ilk
6 ayda Türkiye’de yaptıkları konaklama sayısı % 5,4 artarak 18,4
milyondan 19,4 milyona çıktı.
Bu dönemde yapılan toplam gecelemeler de % 10 artarak 134,9
milyondan 148,4 milyona yükseldi.
AKTOB Araştırma Birimi’nin TÜİK verilerinden derlediği bilgilere
göre, ülkemizdeki ortalama kalış süresi de % 1,8 yükselerek 7,3
geceden 7,6 geceye ulaştı.
Konaklama ve gecelemeler
(Ocak-Haziran), milyon
2013
2014
Değişim,%
Konaklama Geceleme Konaklama Geceleme
Yabancı
yabancı
Vatandaş Vatandaş
16,3
104,3
2,1
30,6
17,2
115,9
2,2
32,5
5,5
11,1
4,8
6,2
Toplam
konaklama
18,4
19,4
5,4
Toplam
geceleme
134,9
148,4
10,0
Konaklamanın % 66’sı tesislerde yapıldı
6 aylık dönemde yapılan 20 milyona yakın konaklamanın % 66’sı
konaklama tesislerinde, % 20,6’sı da evlerde gerçekleşti.
Diğer yandan, gerçekleşen 148 milyon gecelemenin, % 44,3’ü konaklama tesislerinde, % 45,7’si da evlerde gerçekleşti.
Gerçekleşen konaklama ve gecelemelerin dağılımı, %
2013
2014
2
Tesis
64,4
66,0
KONAKLAMA
Ev
20,3
20,6
Diğer
15,3
13,4
Tesis
44,2
44,3
GECELEME
Ev
47,1
45,7
Diğer
8,8
10,0
AKTOB INFOB OX 2 014
A K DE N İ Z T U R İS T İ K O T E L C İ L E R İ V E İ ŞL E T M E C İ L E R Bİ R L İĞİ
t ü r k İ y e ta lep profİli
2014/İlk ya r ı
Tesislerde konaklama ve geceleme oranları,%
(Gelen ziyaretçinin ne kadarı tesislerde kaldı,%)
Rusya
Japonya
İspanya
Danimarka
İsveç
Belçika
Yunanistan
Hollanda
İngiltere
Almanya
İsrail
İtalya
Ukrayna
Avustralya
Fransa
İsviçre
A.B.D.
Kanada
Tunus
Diğer BDT
İran
Bulgaristan
Avusturya
Suriye
Azerbaycan
Vatandaşlar
Gürcistan
Tesise giriş oranı
94,4
99,3
91,5
89,8
88,7
88,0
92,5
85,7
86,6
84,7
87,7
85,7
83,7
84,3
83,3
77,2
83,3
85,5
84,7
79,5
78,9
74,0
65,6
58,3
34,2
19,3
8,0
Tesiste geceleme oranı
91,2
90,7
85,4
83,3
80,8
80,1
79,5
77,2
76,7
74,5
74,1
72,7
70,0
69,8
65,8
63,5
61,7
61,4
61,3
56,6
50,1
50,0
46,5
35,3
13,6
6,7
2,5
İş iç i n gelen ler i n % 4 0’ı e vlerde gec eled i
Ülkede yapılan 148 milyon gecelemenin % 5,6’sına denk gelen 8,3 milyon
geceleme; konferans, toplantı, görev gibi iş amaçlı hareketlerden kaynaklanıyor. Bu gecelemelerin dahi % 40’ı evlerde gerçekleşiyor.
Konaklama tesisleri iş amaçlı gecelemelerden % 57,8 pay alırken, tesis dışı
yerler (evler, ulaşım aracı, diğer mekanlar) de % 42,1 pay alıyor.
3
AKTOB INFOB OX 2 014
A K DE N İ Z T U R İS T İ K O T E L C İ L E R İ V E İ ŞL E T M E C İ L E R Bİ R L İĞİ
t ü r k İ y e ta lep profİli
2014/İlk ya r ı
G ec elemeler i n d a ğ ı l ı m ı, %
(i l k y a r ı s onuçla r ı)
Otel
Arkadaş,Akraba evi
Kendi evi
Kiralık ev
Tatil köyü
Ulaşım aracında
Motel
Pansiyon
Kamp/Karavan
Hostel, Gençlik vb
Diğer
2013
41,6
25,5
16,5
5,1
1,4
1,1
0,5
0,7
0,1
0,1
7,5
2014
42,0
23,9
17,1
4,8
1,2
1,0
0,6
0,5
0,1
0,1
8,7
Geliş amaçlarına göre evlerde yapılan gecelemeler
Yakınları ziyaret
Sağlık
Eğitim
İş amaçlı(konferans, toplantı, görev vb.)
Dini
Alışveriş
Gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler
Transit
Diğer
Türkiye Ortalaması
4
Gecelemenin ne kadarı
evlerde yapıldı, %
95,6
64,5
61,1
39,7
28,8
24,1
18,5
1,6
36,1
45,7
AKTOB INFOB OX 2 014
A K DE N İ Z T U R İS T İ K O T E L C İ L E R İ V E İ ŞL E T M E C İ L E R Bİ R L İĞİ
t ü r k İ y e ta lep profİli
2014/İlk ya r ı
Turizm geliri % 6,3 arttı
Yılın ilk yarısında, yurtdışından gelenlerin, paket tur ve kişisel harcamalar
şeklinde yaptıkları harcamaların toplamı, % 6,3 artarak 13,7 milyar Dolar
olarak gerçekleşti. Harcamalar geçen yıl 13 milyar Dolar’a yakındı.
Turizm harcamalarında pazarlara göre genelde bir yükseliş yaşanırken;
Fransa, Belçika, İtalya, Yunanistan, Ukrayna, Bulgaristan, İsviçre, Gürcistan, ABD, Japonya ve Kanada gibi bazı ülkelerde düşüş görüldü.
Pazarlara göre turizm harcamaları
(Ocak-Haziran), (Bin Dolar)
Vatandaşlar
Almanya
Rusya
İran
İngiltere
BDT Diğer
A.B.D.
Fransa
Hollanda
Gürcistan
Azerbeycan
İtalya
İsveç
Bulgaristan
Ukrayna
Belçika
Avusturya
İsrail
Yunanistan
İsviçre
İspanya
Japonya
Danimarka
Kanada
GSM Dolaşım Harcamaları
Marina Hizmet Harcamaları
Toplam
5
2014
2.516.725
1.469.562
972.133
687.473
656.597
404.692
357.899
338.684
327.071
234.574
215.818
205.366
198.989
194.742
172.528
158.223
156.458
143.242
113.874
112.800
104.026
103.589
97.041
71.632
70.424
29.896
13.783.813
Değişim
-5,8
0,2
6,4
78,1
5,3
21,5
-7,0
-7,6
6,7
-2,0
0,4
-1,0
12,1
-9,1
-6,9
-12,4
-0,9
261,0
-17,0
-4,5
51,2
-10,1
-0,8
-11,7
6,5
10,0
6,3
AKTOB INFOB OX 2 014
A K DE N İ Z T U R İS T İ K O T E L C İ L E R İ V E İ ŞL E T M E C İ L E R Bİ R L İĞİ
t ü r k İ y e ta lep profİli
2014/İlk ya r ı
Paket tur oranı % 43,8
Öte yandan altı aylık dönemde gelen yabancı ve vatandaş ziyaretçilerden, paket
turları kullanarak gelenlerin oranı % 43,8 oldu. Yalnızca yabancı ziyaretçiler
değerlendirildiğinde, paket turun payı % 49 dolayında çıkmaktadır.
Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin önemli bir kısmı, gelir seviyesi olarak, orta gelir
grubuna ait özelliklere sahip. Paket turlarla gelenlerin gelir dağılımlarında da
benzer eğilim gözlenmekte. 2014 yılı ilk yarı verilerine göre; paket tur kullananların % 74’ü orta gelirli, % 15’i yüksek gelirli ve % 10’u da düşük gelirli grupta.
Son bir yılda orta gelirlilerin toplam paket tur içindeki payı 2 puan artarken,
yüksek ve düşük gelir gruplarının payında azalma görüldü.
Ziyaretçilerin ne kadarı paket turla geldi, %
Japonya
Rusya
Yunanistan
Belçika
Danimarka
Almanya
İngiltere
İsveç
Hollanda
Kanada
Avustralya
Ukrayna
A.B.D.
Fransa
Ortalama
Avusturya
İtalya
İspanya
İsviçre
BDT diğer
İran
İsrail
Suriye
Türkiye
Azerbaycan
Gürcistan
6
Paket oranı
83,0
81,8
76,9
73,3
69,8
69,3
65,7
65,2
64,1
56,0
51,9
50,7
50,5
45,6
43,8
43,1
42,9
41,0
40,8
35,8
14,4
13,7
5,5
4,0
1,4
0,6
AKTOB INFOB OX 2 014
A K DE N İ Z T U R İS T İ K O T E L C İ L E R İ V E İ ŞL E T M E C İ L E R Bİ R L İĞİ
t ü r k İ y e ta lep profİli
2014/İlk ya r ı
Türkiye geceleme bulgularından başlıklar:
Oteller
Tatilköyleri
Yapılan 60,3 milyon yabancı gecelemenin,
Yapılan 1,6 milyon yabancı gecelemenin,
% 70’ini Rusya
% 6’sını İngiltere
% 4,5’ini Ukrayna
% 3,2’sini Fransa
% 3’ünü Hollanda
% 2,2’sini Almanya
% 20’sini Almanya
% 14’ünü Rusya
% 7,2’sini İngiltere
% 4,1’ini İran
% 3,8’ini Hollanda
% 2,7’sıni Bulgaristan
% 2,6’sını Fransa
% 2,1’ini İsveç
% 2’1’ini Belçika
% 1’8’ini ABD
% 1’3’ünü İtalya
pansiyonlar
Yapılan 740 bin yabancı gecelemenin,
% 35’ini Rusya
% 18’ini BDT, diğer
% 9’unu Ukrayna
% 6,2’sini Almanya
% 2,3’ünü İran
Kişilerin kendi evleri
Yaptılan 7,1 milyon yabancı gecelemenin,
% 31’sini Almanya
% 8’ini İngiltere
% 5,5’ini Avusturya
% 5’ini Fransa
% 4,5’ini Bulgaristan
% 4,5’ini İran
% 3,’ünü Hollanda
% 2,7’sini Suriye
Ulaşım aracında
(tren, gemi vb) yapılan 1,5 milyon gecele-
menin %
yaptı.
7
66’sını Gürcistan’dan gelenler
moteller
Yapılan 830 bin yabancı gecelemenin,
% 35’ini Rusya
% 18’ini BDT, diğer
% 9’unu Ukrayna
% 6,2’sini Almanya
% 2,3’ünü İran
akraba, arkadaş evi
Yapılan 24 milyon yabancı gecelemenin,
% 44’ünü Gürcistan
% 9’unu Azerbaycan
% 7’sini Almanya
% 5’ini İran
% 5’ini Bulgaristan
% 2’sini Suriye
Kiralık evler
Yapılan 6,5 milyon yabancı gecelemenin,
% 18’ini Gürcistan
% 17’sini Azerbaycan
% 7’sini İran
% 6’sını Suriye
AKTOB INFOB OX 2 014
A K DE N İ Z T U R İS T İ K O T E L C İ L E R İ V E İ ŞL E T M E C İ L E R Bİ R L İĞİ
t ü r k İ y e ta lep profİli
2014/İlk ya r ı
Antalya analizi
2014 yılı 6 aylık dönemde Antalya’da konaklama sayısı % 12,2 artarak 4,6 milyona yükseldi. Gelen kişilerin yaptıkları toplam geceleme ise % 13,7 yükselişle 33,1
milyona çıktı.
Diğer yandan Antalya’ya gelen ziyaretçilerin % 80’i tesislere yönelirken, yapılan
gecelemelerin % 87’si konaklama tesislerinde gerçekleşti. Gecelemelerin % 11,1’i
de evlerde yapıldı.
2014 yılı ilk yarısında, ortalama kalış süresi de 7,8 gece olarak gerçekleşti. Bu
seviye 2013 yılında da aynı noktada bulunuyordu.
Antalya’da konaklama ve geceleme
milyon, (Ocak-Haziran)
Tesislerde konaklama ve gecelemelerin
eğilimi, % (Ziyaretçilerin ne kadarı
tesislere yöneldi)
Konaklama
4,1
4,6
12,2
Konaklama
75,3
80,1
2013
2014
Değişim
Geceleme
29,1
33,1
13,7
2013
2014
Geceleme
86,9
87,1
Otellerde gecelemelerin % 62’sini
Almanya ve Rusya sağladı
6 aylık dönemde Antalya’da tesislerde yapılan 33,1 milyon gecelemenin
% 32,9’unu Alman ziyaretçiler, % 29,7’sini Rus ziyaretçiler yaptı.
Bu iki ülke ziyaretçilerini, % 4-4,5 aralığında paylar ile İngiltere ve
Hollanda izledi. Onları, İsveç, Ukrayna, diğer BDT ülkeleri ve Belçika
takip etti.
Diğer yandan evlerde gerçekleşen gecelemelerin % 60’ına yakını;
yurtdışında yaşayan vatandaşlar ile Gürcistan’dan gelenler tarafından
yapıldı. Onları, Rusya, Almanya, İngiltere ve Danimarka’dan gelenler
takip etti.
8
AKTOB INFOB OX 2 014
A K DE N İ Z T U R İS T İ K O T E L C İ L E R İ V E İ ŞL E T M E C İ L E R Bİ R L İĞİ
t ü r k İ y e ta lep profİli
2014/İlk ya r ı
Antalya’da yapılan gecelemelerin ülkelere göre dağılımı,%
Tesis gecelemelerinden alınan pay,%
Almanya
Rusya
BDT, diğer
İngiltere
Hollanda
İsveç
Ukrayna
Belçika
Danimarka
Fransa
Vatandaşlar
Avusturya
İsviçre
İran
İsrail
Diğer
2013
27,6
28,4
5,6
3,9
4,8
2,5
3,4
2,3
1,5
1,7
2,4
1,5
1,2
0,1
0,2
12,9
2014
32,9
29,7
4,5
4,3
4,0
2,9
2,6
2,0
1,7
1,5
1,5
1,3
0,9
0,2
0,1
9,9
Antalya’da yapılan gecelemelerin ülkelere göre dağılımı,%
Evlerde yapılan gecelemelerinden alınan pay,%
Ülkeler
Türkiye
Gürcistan
Rusya
Almanya
İngiltere
Danimarka
İran
Avusturya
Azerbaycan
Hollanda
Suriye
Ukrayna
BDT diğer
İsviçre
Belçika
Diğer
9
Payı,%
29,7
29,2
9,0
5,3
2,2
2,2
1,9
1,6
1,6
1,5
1,5
1,4
1,4
1,1
0,9
9,5
AKTOB INFOB OX 2 014

Benzer belgeler