çalışan sağlığı birimi kuruluş ve çalışmaları hakkında rehber

Yorumlar

Transkript

çalışan sağlığı birimi kuruluş ve çalışmaları hakkında rehber
ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ
KURULUŞ VE ÇALIŞMALARI HAKKINDA REHBER
HAZİRAN 2012
1
Bu rehber, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile T.C. Sağlık Bakanlığı
Arasında “İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında” İşbirliği Protokolü, İşyeri Hekimlerinin Görev
Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, İşyeri Bina ve Eklentilerinde
Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, Binaların Yangından
Korunması Hakkında Yönetmelik, Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması ve Çalıştırılmasına
Dair Yönerge, Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
vb. ilgili tüm mevzuat göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.
Temel iş sağlığı hizmetlerinin etkin, yaygın ve erişilebilir hale getirilmesini temin
etmek ve mevcut sağlık hizmetleri sunumuna iş sağlığı hizmetlerinin entegrasyonunu
sağlamak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı Arasında
imzalanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında” İşbirliği Protokolü kapsamında Toplum Sağlığı
Merkezleri bünyesinde, kurumsal olarak işyeri hekimliği hizmeti sunmak üzere Çalışan
Sağlığı Birimleri kurulmaktadır.
Bu rehber, ilgili mevzuatlar kapsamında Çalışan Sağlığı Birimlerinin kurulması, bina
fiziki alan ve teknik donanımları, işyerleri ile sözleşme işlemleri, birimin işleyişi ve işyeri
hekimliği hizmetlerinin yürütülmesi uygulamalarında yol gösterici olması ve kolaylık
sağlanması amacıyla İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü, Çalışan Sağlığı Hizmetleri Birimi
tarafından hazırlanmıştır.
TANIMLAR
2
Bu rehberde geçen;
Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı
Başkanlık: Çalışan Sağlığı Daire Başkanlığı’nı1
Müdürlük:Halk Sağlığı Müdürlüğü2
İSGGM:İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nü
Yönetmelik:İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında
Yönetmelik
Yönerge:Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında
Yönerge
Çalışan Sağlığı Birimi (ÇSB): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca
yetkilendirilen Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde, işçi sağlığı ve güvenliği çalışmalarını
yürütmek ve işyeri hekimliği hizmeti vermek üzere kurulan birim,
Sorumlu Müdür: ÇSB’nin iş ve işlemlerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’na ve Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne karşı sorumlu olan Toplum sağlığı Merkezi
Sorumlu Hekimi 3
İşyeri Hekimi: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen geçerli işyeri hekimliği belgesine sahip TSM
hekimi,
Diğer sağlık personeli: İşyeri hekimi ile birlikte hizmet veren öncelikli olarak çevre
sağlık teknisyeni, hemşire, sağlık memuru toplum sağlığı teknisyeni veya acil tıp teknisyenini
ifade eder.
ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMLERİNİN GÖREV YETKİ VE
SORUMLULUKLARI
(1) ÇSB’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla;
1
(Mülga:Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü) yeni yönetmelikte değiştirilmelidir.
(Mülga :İl Sağlık Müdürlüğü) yeni yönetmelikte değiştirilmelidir.
3
veya Halk Sağlığı Müdürlüğünün uygun görüşü ile görevlendirilen hekimi şeklinde ekleme yapılmalıdır.
2
3
a) İşçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek için işçilere verilecek sağlık gözetiminden,
b) İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek koruyucu, önleyici ve
düzeltici faaliyetleri kapsayan çalışma ortamı gözetimine katkı verilmesinden,
c) İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmelerinden,
ç) İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların
belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından
yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla
işbirliği yapılmasından,
d) Çalışma ortamının gözetimine ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgilerin kayıt
altına alınmasından,
e) İşçilerin yaptıkları işler, işyerinde yapılan risk değerlendirme sonuçları ve maruziyet
bilgileri ile işe giriş muayeneleri, periyodik sağlık muayeneleri sonuçları ve iş kazaları ile
meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine
uyularak saklanmasından sorumludurlar.
(2) İşyerlerinde işyeri hekimliği hizmeti sunmak üzere ÇSB’lerce görevlendirilen işyeri
hekimi tarafından muhafaza edilmesi gereken onaylı defter suretleri, ÇSB arşivinde tutulur ve
istenmesi halinde denetime yetkili memurlara sunulur. Kendilerinden talep edilmese dahi
sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar ÇSB’lerce işverene teslim edilir.
ÇSB’LERİN KURULUŞ İŞLEMLERİ
1. Müdürlükçe bünyesinde ÇSB kurulması planlanan TSM belirlenir.
2.ÇSB kurulması planlanan TSM’de uygun fizik şartlar ihdas edilir. (bkz: sayfa 6)
3. ÇSB’de çalışacak personelin görevlendirmeleri yapılır. (bkz:sayfa 7)
4. Gerekli evrak, dosya doküman hazırlanır. (bkz: sayfa 8)
5. Başvuru için gerekli evraklarla hazırlanan başvuru dosyasıyla Halk Sağlığı Müdürlüğü
aracılığıyla İSGGM’e başvurulur.(bkz: sayfa 8-9)
6. İSGGM yetkilileri tarafından dosya üzerinde ve yerinde incelemeler yapılır.
7. İSGGM tarafından düzenlenen Yetki Belgesi tescil ettirilmek üzere
Müdürlüğü aracılığıyla Çalışan Sağlığı Daire Başkanlığı’na gönderilir.
Halk Sağlığı
ÇSB’LERİN İŞYERLERİ İLE SÖZLEŞME İŞLEMLERİ
1. İşyerleri ÇSB’den işyeri hekimliği hizmeti almak üzere başvuruda bulunur.
4
2. İşveren ile Müdürlük arasında sözleşme imzalanır.
3. Sözleşme örneği ÇSGB’na gönderilir.
4. ÇSGB tarafından elektronik ortamda gelen onaydan sonra işyerine hizmet verilmeye
başlanır. (bkz: sayfa 9)
ÇSB’DE İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
1. Sözleşme sonrasında işveren tarafından hazırlanan işyerine ait bilgilerin bulunduğu dosya
ÇSB’ye teslim edilir.
2. İşyeri hekimi tarafından hizmet verilen işyeri ile ilgili değerlendirmeler yapılarak gerekli
formlar ile işyerine ait dosya oluşturulur. (bkz:sayfa 10-11)
3. İşyeri hekimi tarafından işyeri ile ilgili yıllık ziyaret ve faaliyet planı hazırlanır. (bkz:sayfa
11)
4. İşyeri hekimi tarafından, işyerinin sektörü, tehlike sınıfı, işçi sayısına göre ilgili mevzuatça
belirlenen sürelerden farklı olmamak kaydı ile işyeri hekimliği hizmeti verilir. (bkz:sayfa 1115)
5. İşyeri hekimi tarafından her ay sonunda bir önceki aya ait çalışma raporu hazırlanarak
ÇSB’ye iletilir. (bkz:sayfa 15)
6. Her ayın sonunda, bir önceki aya ait işyeri hekimliği hizmet bedeli ilgili işyerlerince
Müdürlük döner sermayesine ödeme yapılır.(bkz:sayfa 16)
DENETİM İŞLEMLERİ
1. İşyeri sağlık hizmetlerinin koordinasyonundan ve hizmetin etkin ve eksiksiz
yürütülmesinden Müdürlük ve ÇSB sorumludur.
2. İSGGM, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin izlenmesi amacıyla
kendi görev ve yetki alanına giren konularda ÇSB’ni denetler.
3. ÇSB’lerin yetkilerinin askıya alınması veya iptalini gerektiren durumlar. (bkz:sayfa 16-18)
1-Fiziki ve teknik şartlar
TSM’lerde işyeri hekimliği hizmetlerinin sunulabilmesi için;
5
*10 m2 den küçük olmamak üzere en az 1 tane muayene odası
*15 m2 den küçük olmamak üzere 1 acil müdahale odası
*12 m2 den küçük olmamak üzere 1 bekleme odası bulunmalıdır.
TSM’ler 10/2/2004 tarihli ve 25369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Bina ve
Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen
niteliklere uygun olarak;
*ÇSB olarak planlanan bina başka bir hizmet amacı ile kullanılan bir yerin içerisinde
olacak ise mutlaka ayrı bir girişi olmalı ya da bina içerisinde ayrılmış ve diğer birimlerden
izole edilmiş bir alan olmalıdır.
*ÇSB olarak planlanan bina, sağlam ve dayanıklı olmalıdır.
* Lavabo, tuvalet ,vb. alanları mevcut olmalıdır.4
* Binanın elektrik tesisatında yangın ve patlama tehlikesi yaratmayacak ve kaza riski
oluşturmayacak şekilde gerekli önlemler alınmış olmalıdır.
*Binanın acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana
açılmalı ve çıkışları önleyici engel bulunmamalı, ilgili yönetmeliğe uygun şekilde acil
çıkışları gösteren işaretlemeler yapılmış olmalıdır.
*Yangın yönetmeliğine uygun şekilde yeterli tertibat sağlanmalı, yangın söndürme
ekipmanları görülebilir ve kolay ulaşılabilir olmalıdır.
*Binanın havalandırması, iklimlendirmesi ve aydınlatması yeterli olmalıdır.
*Binanın tabanı, duvarları, tavanı ve çatısı çalışanların sağlığı açısından risk
oluşturmayacak şekilde yeterli sağlamlıkta olmalı, taban döşeme ve kaplamaları kaymaz
şekilde ve hijyeni sağlayacak malzemeden yapılmış olmalıdır. Saydam, yarı saydam ve camlı
bölmeler güvenli malzemeden yapılmış ve gerekli işaretlemelerin yapılmış olması
gerekmektedir.
*Pencere ve kapılar güvenlik açısından risk oluşturmamalıdır.
ÇSB’leri EK- 1’de belirtilen araç ve gereçlerle donatılmış olmalıdır.
4
Mevzuatta olmamasına rağmen yerinde inceleme sırasında İSGGM yetkililerince istenmektedir.
6
2-ÇSB personel görevlendirmeleri
ÇSB’de işyeri hekimliği hizmeti sunulabilmesi için;
*En az 1
işyeri hekimliği sertifikası olan (mezkur mevzuat gereği işyeri hekimliği
belgeleri alındıkları tarihten itibaren 5 yılda bir yenileme eğitimi ile yenilenmelidir.) işyeri hekimi,
*En az bir diğer sağlık personeli (öncelikli olarak çevre sağlık teknisyeni olmak üzere,
işyeri hekimliği hizmetleri ile ilgili hizmet içi eğitim almış hemşire, sağlık memuru-toplum sağlığı
teknisyeni- veya acil tıp teknisyeni)
*Öncelikli olarak tıbbi
görevlendirilmesi zorunludur.
sekreter
veya
V.H.K.İ
olmak
üzere
1
personel
Müdürlük tarafından “İşyeri Hekimliği Kursu” veya “İşyeri Hekimliği Sertifika
Yenileme Kursu”na gönderilen hekimin eğitim ücreti Müdürlük döner sermayesince
karşılanır. Hekim EK-1/A’daki taahhütnameyi imzalamak suretiyle eğitim sonunda en az 2
yıl süre ile Müdürlüğün veya Bakanlığın belirleyeceği ÇSB’de çalışmayı taahhüt eder. Bu
taahhüdünü yerine getirmeyen hekimden eğitim ücreti yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.
(Yönerge Madde 9-4)
İhtiyaç halinde ÇSB sorumlu müdürünün talebi doğrultusunda, Müdürlük tarafından
uzman hekimler, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, sosyal çalışmacı vb. personellerden
oluşan iş sağlığı hizmetleri ile ilgili bir işbirliği kurulu oluşturularak, üyeler kendi alanları ile
ilgili olarak işyeri hekimlerinin çalışmalarına katılabilirler.
ÇSB’de çalışacak olan işyeri hekimleri ve diğer personellere Valilikten ÇSB’ye
görevlendirme oluru alınır.
İşyeri hekimliğinin etkin yürütülebilmesi amacıyla, hizmet sunulan işyerine aynı işyeri
hekiminin ve diğer sağlık personelinin hizmet vermesi esastır. (Yönetmelik Madde 34-(6)
“TSM’lerde
görev
yapan
işyeri
hekimleri
başka
birimlerde
görevlendirilemezler.”denilmektedir.)
Müdürlükçe gerek görülmesi halinde ÇSB’nin bağlı bulunduğu TSM bölgesinin dışında
da görevlendirme yapılabilir. (Yönerge Madde 18 )
3-ÇSB kuruşu için gerekli başvuru evrakları
7
*Sorumlu Müdürü belirten yazı
-Sorumlu Müdür, TSM Sorumlu hekimi olacak ise TSM Sorumlu Hekim Valilik Onayı
-Sorumlu müdür, ÇSB hekimlerinden biri olacak ise TSM Sorumlu Hekiminin teklifi ile Halk Sağlığı
Müdürlüğünce alınan Valilik Onayı
*ÇSB olarak faaliyet gösterecek yerin 1/50 ölçekli krokisi
*Bina yapı ruhsatı
*Bina numarataj ve adres bilgileri
*İşyeri hekiminin ÇSB’ye görevlendirme oluru
*İşyeri hekiminin/hekimlerinin sertifika fotokopisi (Süresi dolmuş sertifikalar için
yenileme eğitimi sertifikasının fotokopisi de ilave edilecektir.)
*ÇSB’de çalışacak diğer sağlık personellerinin listesi (TSM iç görevlendirmesi)
*İlgili Mevzuata göre ÇSB’nin faaliyet göstereceği binada yangına karşı gerekli
tedbirlerin alındığına dair yetkili merciler tarafından verilen belge
4-ÇSB’nin yetkilendirilmesi
Başvuru için gerekli belgeler ile dosya hazırlanır. Hazırlanan dosya üst yazı ile
(sorumlu müdürü ve faaliyeti gösterecek yerin isim ve açık adresini belirten başvuru yazısı)
İSGGM’e elden veya posta yoluyla gönderilir. Dosya incelemesi tamamlanan başvurularda
yetkililerce yerinde inceleme yapılır ve Yerinde Denetim Formu (EK-13) hazırlanır. Dosya
üzerinden ve yerinde yapılan incelemelerde mevzuata uygun şartları sağlayan birimlere
İSGGM tarafından yetki belgesi (EK-14) düzenlenir.
Belge almak veya vize işlemlerini yaptırmak isteyen kişi ve kurumların ÇSGB’ca
belirlenen belge veya vize ücretini ödemeleri gerekmektedir. Yetki belgesi almaya hak
kazanmış olan ÇSB Müdürlüğe belge ücretinin yatırılması için yazı yazar. Müdürlük döner
sermayesince belge ücreti ÇSGB’na yatırılır. (Yönetmelik Madde 35-b)
İnceleme sırasında tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için her defasında otuz
günden fazla olmamak üzere en fazla iki defa süre verilir. Belirlenen sürelerde eksiklikler
giderilmez ise dosya iade edilir ve altı ay içinde tekrar başvuru yapılamaz. (Yönetmelik Madde
7- (1))
Yetki Belgelerinin ÇSB tarafından 5 yılda bir vize ettirilmesi zorunludur.
Yetkilendirilen kurumlar beş yılın tamamlanmasına en fazla altmış, en az kırk beş gün kala
vize işlemleri için İSGGM’ne müracaat eder. Eksikliği bulunmayan kurumların vize işlemleri
vize süresinin bitiminden önce İSGGM tarafından sonuçlandırılır. (Yönetmelik Madde7 ve
Madde 35)
ÇSB Yetki Belgesi, tescil edilmek üzere üst yazı ile Başkanlığa gönderilir.Yetki
Belgesinin Başkanlık tarafından tescil işlemi gerçekleştikten sonra ÇSB faaliyetine başlar.
8
5-ÇSB’nin sözleşme işlemleri
İşyerleri, işyerine ait bilgileri İşyeri Tanıtım / Bilgi Formu (EK-5)’na uygun olarak
doldurup ekleri ile birlikte bir dosya halinde ÇSB’den işyeri hekimliği hizmeti almak
istediklerini talep eden üst yazı ile ÇSB’e başvururlar. ÇSB mevcut personel durumu,
işyerinin konumu, faaliyet alanı, ulaşım imkanları ve işyerine ait bilgileri göz önüne alarak
uygun görülen işyerleri ile ilgili yönetmelik EK-3’de bulunan sözleşme örneğine uygun
sözleşme metnini hazırlar. Sözleşmeler işveren ile Müdürlük arasında 3 nüsha şeklinde
imzalanır. Nüshalardan biri işverende, biri ÇSB’de kalır. Diğer nüsha ve ekleri, (adına
sözleşme imzalanan hekimin tıp diploma fotokopisi, geçerli işyeri hekimliği sertifika fotokopisi ve
nüfus cüzdan fotokopisi) üst yazı ile beş iş günü içinde ÇSB tarafından İSGGM’ye kargo ile
gönderilir ve Müdürlük Çalışan Sağlığı Birimine yazı ile bilgi verilir.
İSGGM’den e-posta ile gelen yetkilendirme onayı (EK15) ardından ÇSB ve işyeri
hekimi bilgilendirilerek işyerinde çalışma başlatılır.(Gelen e-posta örneği Müdürlük Çalışan
Sağlığı Birimine iletilir.)
Sözleşmeler de aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
1- Ek-3 hizmet sözleşmesi örneğinin eksiksiz doldurulması gerekmektedir. (TSM
bilgileri, İşyeri Hekimi bilgileri, İşyeri Bilgileri)
2- İşyerine verilecek işyeri hekimliği hizmeti süresi ve sağlık gözetimi süresi ilgili
yönetmeliğe uygun olarak aylık hesaplanarak ayrı ayrı yazılmalıdır.
Bu sürenin belirlenmesinde işyeri tehlike sınıfı ve işçi sayısı önem taşımaktadır.
İşyeri Hekimliği süresi ilgili yönetmelikte aylık olarak verilmektedir.
Aylık sağlık gözetimi süresi ise; işçi başına yıllık hesaplanan sürenin on ikiye bölünmesi ve üst
tamsayıya yuvarlanması ile tespit edilmektedir.
2- İşyerince araç temin edilip edilmeyeceği belirtilmelidir.
4- Sözleşmenin süresi asgari bir yıl olarak belirtilmelidir. Ayrıca taraflardan herhangi
birisinin belirli bir neden göstermeksizin-Geçerli neden göstererek- tek taraflı fesih hakkı
belirtilmelidir.
5-Sözleşmede ücret konusunda yönergenin “EK 4-A Aylık İşyeri Hekimliği Fiyat
Listesi” ne atıfta bulunulmalıdır. Damga vergisi ödemesi söz konusu olacağından ayrıca ücret
yazılmamalıdır.
İşyerleri ile sözleşmenin feshi halinde, durum hizmet alan tarafından beş iş günü
içinde İSGGM’ne bildirilir.
6-ÇSB’de işyeri hekimliği hizmetlerinin yürütülmesi
9
A-İşyeri ve çalışanlarla ilgili dosyaların hazırlanması
ÇSB, birim ile sözleşme yapan her bir işyeri için ayrı ayrı olmak üzere işyerlerine ait
kayıtların bulunduğu bir dosyalama sistemi oluşturur. Dosyada bulunması gereken form ve
evraklar;
* İşyeri Tanıtım /Bilgi formu
* Sözleşme örneği
* İşyerinin yerleşim planı
* Ürün proses aşamasının kısa özeti
* İSG kurulu raporlarının özeti
* Üretimde kullanılan kimyasalların MSDS bilgileri
(Sadece kullanılan kimyasalların isimleri yeterli olmalı, tüm MSDS bilgileri oldukça yüklü
tutabilir. Tek kullanımlık CD üzerinde ve/veya e-imzalı elektronik ortam verisi de yeterli
olabilmelidir.)
* Yapılmış olan risk analizi
* İşçilerin isim ve yaptıkları işlerin listesi
* Özürlü işçi sayıları ve kayıtları
* İş kazası geçirenlerin kaza tarihi, kazanın oluş yeri ve şekli ile ortaya çıkan sonuçlarını
gösteren iş kazası listesi
* Portör muayene kayıtları
* İşyeri hekimi tarafından doldurulan Hekim İşyeri Değerlendirme Formu (Ek-6)
İşyeri hekimi, sözleşme yapılan işyerinde çalışan işçilerin her biri için ayrı ayrı olmak
üzere aşağıdaki bilgilerin bulunduğu İşyeri Sağlık Kayıt Dosyası (EK-7) hazırlar;
* Çalışanın işe giriş/periyodik muayene formları
* Çalışana ait radyolojik tetkik raporları (Tbc. ve diğer kronik akciğer hastalıkları yönünden)
* Odiometrik tetkik raporu (gürültülü işyerleri için)
* Ekranlı araçlarda çalışanlar için göz muayene raporu (görme keskinliği,renk körlüğü ve
kırma kusuru yönünden)
* Çalışanın yapacağı işin durumuna uygun test ve tetkikler
10
* Özürlü çalışanın özür raporu
* Çalışanın meslek hastalığı varsa raporu
* Çalışanın geçirdiği iş kazaları ile ilgili kayıtlar (varsa)
* İş kazasına bağlı geçici veya kalıcı iş göremezlik raporu (varsa)
* Çalışanın bir önceki işyerinden istenecek sağlık dosyası (Firma insan kaynakları)
* Çalışanın aldığı İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimlere ait kayıtlar (Firma insan
kaynakları)
* İlk yardım eğitimi ile ilgili belge/sertifika örneği (varsa)
* Çalışanın kan grubu kartı
* Çalışana verilecek tedavi hizmetlerinin işleneceği tedavi kart
B- Hizmet sunumu:
İşyeri hekimi, iş sağlığı hizmetlerinde işverenin taleplerini de dikkate almak suretiyle
çalışma düzeni ve saatleriyle ilgili yıllık ziyaret ve çalışma planı (EK16) hazırlar. Çalışma
planını ÇSB’ne gönderir.
ÇSB sorumlu müdürü tarafından uygun görülerek onaylanan çalışma planına göre
işyeri hekimliği hizmetlerini yürütür. Çalışma planının bir nüshası işyerine verilir.
ÇSB sorumlu müdürü, işyeri hekiminin çalışma planında değişiklik yapabilir.Çalışma
planında yaptığı değişiklikleri işverene ve işyeri hekimine yazılı olarak bildirmelidir.
İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının; onaylı deftere iş sağlığı ve güvenliğine
ilişkin yazacağı tedbir ve önerilerin yerine getirilmesinden ve defterin imzalanması ve düzenli
tutulmasından işveren veya işveren vekili sorumludur. Onaylı defter; seri numaralı ve
kendinden kopyalı olur ve Genel Müdürlüğe, işyerinin bağlı olduğu Bakanlığın ilgili bölge
müdürlüğüne veya notere her sayfası onaylattırılır. Defterin aslı işveren, suretleri ise işyeri
hekimi ve/veya iş güvenliği uzmanı tarafından muhafaza edilir. Bu defterin, istenmesi
halinde, iş müfettişlerine gösterilmesi zorunludur. (İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Yönetmeliği Madde:5)
İşyeri hekimi tarafından sözleşme yapılan işyerinin sektörü, tehlike sınıfı ve işçi
sayısına göre mevzuatta belirtilen şekilde ve sürelerde hizmet verilir. Buna göre;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 10 saat,
buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 20
dakika, 1000 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 1000 işçi için tam gün çalışacak en
az bir işyeri hekimi,
11
2) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 15 saat, buna
ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 25
dakika, alan 750 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 750 işçi için tam gün çalışacak
en az bir işyeri hekimi
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 20 saat,
buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 30
dakika. 500 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 500 işçi için tam gün çalışacak en az
bir işyeri hekimi olacak şekilde hizmet verilir.
Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında
yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür. (Yönetmelik Madde-18)
İşyeri hekimleri, sözleşme yaptıkları işyerlerine aşağıdaki hizmetleri sunmakla
görevlidirler:
a) Rehberlik ve danışmanlık;
1) Bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamı
gözetimi ve işçilerin sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapmak ve alınan kararların
uygulanmasını izlemek,
2) Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve
tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak,
3) İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar
konularında tavsiyede bulunmak,
4) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler
konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak,
5) İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler
yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak,
6) İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata
göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapmak,
7) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık
tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile
ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak, alınan sonuçların işçilerin sağlığı yönünden
değerlendirmesini yapmak,
12
8) İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından işçilerin fiziksel ve
zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile işçinin uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki
stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak.
b) Sağlık gözetimi;
1) Gece postaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak,
2) İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği
mevzuatında belirtilen aralıklarla ve Ek-2’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve
işyerinde muhafaza etmek,
3) Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi
yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte
çalıştırılmasını tavsiye etmek,
4) Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı
olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun
işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek,
5) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları
yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak,
6) Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile
işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını
önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,
7) Sağlık gözetimi konusunda işçileri bilgilendirmek ve onların rızasını almak, sağlık
riskleri ve yapılan sağlık muayeneleri konusunda işçileri yeterli ve uygun şekilde
bilgilendirmek,
8) Gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini
yaptırmak, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlamak, bağışıklama çalışmaları yapmak, işyeri
ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek,
9) Yıllık çalışma planını, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak
hazırlamak, işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve Ek-5’te belirtilen
örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlayarak elektronik ortamda Bakanlığa
göndermektir.
13
c) Eğitim ve bilgilendirme;
1) İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin
eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek,
2) İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili
taraflarla işbirliği yapmak,
3) İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, işçilere ve
temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim vermek ve bu eğitimlerin sürekliliğini
sağlamak,
4) Bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları konusunda işyerinde eğitim
vermek.
d) İlgili birimlerle işbirliği;
1) İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak,
2) İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan işçilerin rehabilitasyonu
konusunda işyerindeki ilgili birimlerle, meslek hastalığı tanısında yetkili hastaneler ile
işbirliği içinde çalışmak,
3) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi ile iş uygulamalarının iyileştirilmesine
yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,
4) Yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi
mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına
katılmak,
5) Bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde yıllık çalışma planını ve
yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak,
6) Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve işçilere
genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma
yöntemleri konularında bilgi ve eğitim verilmesi için ilgili taraflarla işbirliği yapmak.
İşyeri hekimlerinin yetkileri şunlardır;
14
a) İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında
işçiler açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirmek,
gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde durumu Bakanlığa rapor etmek,
b) İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan hususun acil müdahale
gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla işi geçici olarak
durdurmak,
c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda
inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek,
d) Görevinin gerektirdiği konularda işvereni bilgilendirerek ilgili kurum veya
kuruluşlar ile iletişime geçmek ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği
yapmaktır.
İşyeri hekimleri, görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar
aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve
işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile işçinin kişisel
sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.
İşyeri hekimi görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve
tavsiyelerini onaylı deftere yazmak ve gerekli durumlarda işyeri iş güvenliği uzmanı ile
birlikte eş zamanlı imzalamak ve suretlerini saklamak zorundadır.
c-Dökümantasyon:
İşyeri hekimince çalışma planı çerçevesinde verilen işyeri hekimliği hizmetleri İşyeri
Ziyaret Rapor Formu (Ek-9) ’na işlenir. Ek-9 formu ve her ay yapılan İş Sağlığı Güvenliği
Kurulu toplantı tutanakları işyerine ait dosyaya konulmak üzere e-posta yolu ile ÇSB’ne
gönderilir. ÇSB, çalışma ortamının gözetimi ve sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydeder
ve Ek-10’daki örneğine uygun yıllık değerlendirme raporu hazırlayarak işverene, bulunması
halinde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna ve yazılı ve elektronik ortamda Bakanlığa gönderirler.
Bu bilgiler, Bakanlık tarafından Sağlık Bakanlığına elektronik ortamda bildirilir. ( İş Sağlığı
ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Madde:16)
d-Faturalandırma:
Sözleşmeli işyerlerine sunulan işyeri hekimliği hizmeti karşılığında, her ayın sonunda
bir önceki aya ait işyeri hekimliği hizmet bedeli ilgili ÇSB tarafından hizmet detay listesi
15
hazırlanarak Müdürlük döner sermayesine faturalandırılmak üzere iletilir. Müdürlükçe
hazırlanan fatura bedelleri ilgili firmalara aynı ayın ilk 15 günü içerisinde iletilir. İlgili
firmaca fatura bedelleri Müdürlüğün ilgili döner sermaye hesabına aktarılır.
İlgili firmanın talebi doğrultusunda sözleşmede belirtilen süreler dışındaki süreler için
yönerge ekindeki saatlik danışma ücreti üzerinden ücretlendirme yapılır.
ÇSB tarafından sunulan işyeri hekimliği hizmetleri ile işe giriş/periyodik muayeneleri
esnasında yapılması gereken tetkikler için döner sermaye makbuzu kesilir.
ÇSB’lerin vermiş oldukları işyeri hekimliği hizmetleri Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin
Uygulama Usûl Ve Esasları Hakkında Yönerge EK-4’e göre ücretlendirilir.
7-Denetim İşlemleri
ÇSB, işyeri hekimlerinin sözleşmeli oldukları işyerlerine mevzuatta belirtilen şekilde
ve sürelerde işyeri hekimliği hizmeti sunulmasından ve kontrolünden sorumludur.
İşyeri hekimi, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve
tavsiyelerini onaylı deftere yazmak zorundadır. İşyerinde yapılan denetimlerde, işyeri
hekiminin bu zorunluluğu yerine getirmediğinin tespiti halinde; işyeri hekimi Bakanlıkça
yazılı olarak uyarılır. Uyarı gerektiren durumun tekrarı halinde işyeri hekimi belgesinin
geçerliliği bir yıl süreyle askıya alınır. Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar İSGGM internet
sayfasında ilân edilir. Bir yıl sonunda işyeri hekiminin tekrar görev alabilmesi için İSGGM
’nin onayının alınması zorunludur.
ÇSGB, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin izlenmesi amacıyla
kendi görev ve yetki alanına giren konularda ÇSB’yi denetler.
ÇSB’de görevlendirme zorunluluğu bulunan personelin işten ayrılması durumunda üç
işgünü içinde durum İSGGM’ne yazı ile bildirilir. 30 gün içerisinde bu kişilerin yerine aranan
niteliklere sahip görevlendirilmesi ve İSGGM’ne bildirilmesi zorunludur.
İSGGM tarafından yapılan denetimlerde ihlaller tespit edilmesi durumunda Ek-11 ve
Ek-12’de belirtilen şekilde ihtar puanları uygulanır.
16
Bir takvim yılı içinde hafif ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 30’a, orta ihlallerin
ihtar puanlarının toplamının 60’a ulaşması durumunda kişi ve kurumların o yıl içinde
işleyecekleri diğer hafif ve orta ihlaller bir üst derecenin tavan puanı esas alınarak
derecelendirilir.
Yetki Belgelerinin askıya alınmasını gerektiren durumlar;
a) İhtar puanları toplamının kişiler için 100, kurumlar için 200 puana ulaşması,
b) Denetim veya kontrollerde tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için verilen en
fazla otuz günlük süre sonunda noksanlıkların devam etmesi hallerinden birinin gerçekleşmesi
durumunda altı ay süreyle askıya alınır.
Yetki belgelerinin geçerliliğinin altı ay süreyle askıya alınması işlemini gerektiren
durumların tekrarı halinde bir yıl süreyle askıya alma yaptırımı uygulanır.
İşyeri
hekimlerinin
yenileme
eğitimine
katılmamaları
veya
bu
eğitimi
tamamlamamaları halinde bu eğitimi tamamlamalarına kadar yetki belgelerinin geçerliliği
askıya alınır.
Yetki Belgelerinin iptalini gerektiren durumlar;
a) ÇSGB’ca belirlenen esaslara aykırı şekilde şube açmaları veya yetki aldığı adres
dışında hizmet vermeleri,
b) Sunmakla yükümlü oldukları hizmetlerin tamamını veya bir kısmını devretmeleri,
c) Üçüncü defa yetki belgelerinin geçerliliğinin askıya alınmasını gerektiren şartların
oluşması,
ç) Yetki belgesinin amacı dışında kullanıldığının tespiti,
d) Belgesi askıda olan kişi ve kurumların bu süre içinde faaliyetleri ile ilgili sözleşme
yaptıklarının veya hizmet verdiklerinin tespiti halinde
17
Yetki belgesi iptal edilen kurumlar ve bu kurumlarda kurucu veya ortak olanlar ile
eğitici belgesi sahipleri ve işyeri hekimleri beş yıl içinde tekrar yetki belgesi başvurusunda
bulunamazlar.
Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar ve iptal edilenlere İSGGM tarafından yazılı
bildirim yapılır ve internet sayfasında ilan edilir. Belgesinin geçerliliği askıya alınan kişi ve
kurumların belgelerini tekrar kullanabilmeleri için ÇSGB onayının alınması zorunludur.
Yetki belgesinin iptali veya geçerliliğinin askıya alınması durumunda önceden yapılan
hizmet ve iş sözleşmeleri ile aday kayıt işlemlerinden doğan hukuki sonuçlardan iptal edilen
yetki belgesi sahipleri sorumludur.
İhtar gerektiren bir ihlali yalnızca bir kez işlemiş olan kişi ve kurumların, o ihlale
ilişkin ihtar puanları üç yıl sonunda, beş yıllık sürenin sonunda vize işlemini tamamlayan kişi
ve kurumların ise ihtar puanının verilmesinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olan tüm ihtar
puanları silinir.
Yetki belgesi askıya alınan TSM ve eğitim kurumları taahhüt ettikleri hizmetleri
herhangi bir ek ücret talep etmeden bir başka eğitim kurumundan veya TSM’den temin etmek
zorundadırlar.
İLGİLİ MEVZUAT
18
Yönetmelik/Tebliğ Adı
(Güncel mevzuata Mevzuat Bilgi Sistemi adresinden ulaşabilirsiniz.)
Resmi Gazete
Tarihi
Resmi Gazete
Numarası
Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair 31.05.2009
Tebliğ
Değ.09.03.2010
16.06.2004
Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği -Ekler Dahil (03.04.2012-Değişiklik Değ.23.10.2004
işlendi)
Değ.07.03.2010
Değ.03.04.2012
27244
Değ.27516
25494
Değ.25622
Değ.27514
Değ.28253
Alt İşverenlik Yönetmeliği
27.09.2008
27010
Asansör Yönetmeliği
31.01.2007
26420
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik
26.12.2003
25328
Değ:17.02.2004 Değ:25376
Asgari Ücret Yönetmeliği
01.08.2004
25540
01.08.2004
25540
27.11.2004
25653
30.06.2007Mük.
26568
19.12.2007
26735
10.06.2004
25488
18.08.2010
27676
07.04.2004
25426
11.10.2008
Değ:22.01.2011
04.04.2004
Değ:15.05.2004
16.11.1991
Değ:31.07.2009
27021
27823
25423
Değ:25463
21053
Değ:27305
06.04.2004
25425
14.09.2010
27699
Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen
İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Yönetmelik
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
Hakkında Yönetmelik
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
İnşaat, Makine Tesisatı ve Elektrik Tesisleri Genel Fenni Şartnamesi
(PDF)
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında
Yönetmelik
EKLER
Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri
Yönetmeliği
Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik
Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri
Hakkında Yönetmelik
19
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik
23.12.2003
25325
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği (Başbakanlık MBS)
30.11.2000
24246
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği (Başbakanlık MBS)
04.11.1984
18565
Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları
Hakkında Yönetmelik (Başbakanlık MBS)
11.11.1989
20339
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği (Başbakanlık MBS)
21.08.2001
24500
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
11.02.2004
25370
14.07.2004
25522
15.05.2004
25463
Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik
10.07.1996
22692
Gürültü Yönetmeliği
23.12.2003
25325
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
23.12.2003
25325
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği
06.04.2004
25425
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
28.04.2004
25446
İlkyardım Yönetmeliği (Ekler dahildir)
22.05.2002
24762
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 11.02.2004
25370
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları
ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında
Yönetmelik
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Hakkında Yönetmelik
---------->> EKLER(DOC) EKLER(ZIP)
(Danıştay Onuncu Dairesinin 23.11.2011 tarihli ve 2011/10572 Esas
Sayılı kararıyla 25. maddenin (b) bendi ile Geçici 1., Geçici 3. ve Geçici
4. maddelerinin yürütülmesi durdurulmuştur.)
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma
Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği EKLER(DOC) EKLER(ZIP)
(Danıştay Onuncu Dairesinin 13.06.2011 tarihli ve 2011/1074 Esas
Nolu kararıyla Geçici 1. maddesinin ikinci cümlesi ile Geçici 3.
maddesinin iş güvenliği uzmanlığı yönünden yürütülmesi
durdurulmuştur.)
20
27.11.2010
27768
06.04.2004
25425
06.04.2004
25425
27.11.2010
27768
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında
Yönetmelik
---------->> EKLER(DOC) EKLER(ZIP)
(Danıştay Onuncu Dairesinin 03.06.2011 tarihli ve 2010/16631 Esas
Nolu kararıyla 35. maddesinin (b) bendi ile Geçici 3. ve Geçici 4.
maddelerinin iyürütülmesi durdurulmuştur.)
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili
Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik
..........>> EKLERİ
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (Başbakanlık
MBS)
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine
İlişkin Yönetmelik
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya Kapatılmasına Dair Yönetmelik
Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında
Yönetmelik
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
Önlemleri Hakkında Yönetmelik
07.04.2004
25426
27.11.2010
27768
05.03.2004
25393
04.12.2009
27422
10.08.2005
25902
10.02.2004
25369
05.03.2004
25393
Değ:28.10.2010 Değ:27743
09.08.2004
25548
13.04.2005
25785
26.12.2003
25328
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik
30.04.2011
27920
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi (NACE Kodları Listesi) (Meslek
Kodları Listesi)
28.09.2008
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Güvenlik ve Sağlık Önlemleri
Hakkında Yönetmelik
27012
(2.Mük.)
26.12.2003
25328
Değ:19.10.2005 Değ:25971
Değ:20.03.2008 Değ:26822
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
29.11.2006
26361
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında
Yönetmelik
11.02.2004
25370
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ 11.03.2012
28230
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara
06.04.2007
Dair Tebliğ
26485
Konut Kapıcıları Yönetmeliği
03.03.2004
25391
Makina Emniyeti Yönetmeliği
30.12.2006
26392(4.Mük)
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik (Başbakanlık MBS) 15.11.1990
21
20696
Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği
31.12.2008
27096
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği
Bu yönetmelikteki 20.09.2008/27003 tarih/sayılı resmi gazetede
yapılan değişiklik
Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu
Sistemler İle İlgili Yönetmelik (Başbakanlık MBS)
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin
Yönetmelik (Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında
Yönetmelik
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin
Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
03.07.2002
24804
Değ:19.06.2007 Değ:26557
Değ:20.09.2008 Değ:27003
Resmi Mühür Yönetmeliği (Başbakanlık MBS)
30.12.2006
26392(4.Mük)
07.10.2004
25606
26.12.2003
25328
07.04.2004
25426
12.09.1984
18513
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 02.12.2004
25658
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az
15.04.2004
Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin
03.09.2008
Yönetmelik
07.01.2006
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği
Değ:02.08.2007
Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları
22.02.2004
Yönetmeliği
Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları
20.07.2007
Yönetmeliği
Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin
21.07.2009
Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair
Düz:23.07.2009
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
25434
26986
26046
Değ:26601
25381
26588
27295
Düz.:27297
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
12.05.2010
27579
Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği
27.05.2010
27593
Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği (Zararlı Kimyasal Madde ve
Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği)
11.07.1993
21634
Değ:20.04.2001 Değ:24379
Değ:06.11.2001 Değ:24575
Titreşim Yönetmeliği
23.12.2003
TS 12820 "Akaryakıt İstasyonları-Emniyet Gerekleri" Standardı (Tebliğ
20.05.2007
No: ÖSG-2007/09)
Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar
18.11.2008
Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik
22
25325
26527
27058
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği 29.08.2003
25214
Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
23.12.2003
25325
16.12.2010
27787
21.02.2004
25380
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
03.03.2004
25391
Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
25.04.2009
27210
Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında
Yönetmelik
28.02.2004
25387
Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli
Ustalar Hakkında Yönetmelik
Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği
EKLER
23
EK-1
TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME
LİSTESİ
a) Steteskop,
b) Tansiyon aleti,
c) Otoskop,
ç) Oftalmoskop,
d) Termometre,
e) Işık kaynağı,
f) Küçük cerrahi seti,
g) Paravan, perde v.b,
ğ) Muayene masası,
h) Refleks çekici,
ı) Tartı aleti,
i) Boy ölçer,
j) Pansuman seti,
k) Dil basacağı, enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri,
l) Keskin atık kabı,
m) Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir),
n) Seyyar lamba,
o) Buzdolabı,
ö) İlâç ve malzeme dolabı,
p) EKG cihazı,
r) Negatoskop,
s) Tekerlekli sandalye,
ş) 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi
Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte bulundurulması zorunlu tutulan
temel acil ilâçlar, aşılar ve antiserumlar.
Not 1: Birden fazla işyeri hekiminin bir arada çalıştığı birimlerde, yukarıdaki tıbbi cihaz ve
malzemelerden (a)’dan (h) bendine kadar (h bendi dahil) olanlar her işyeri hekimi için ayrı
ayrı bulundurulur.
Not 2: Birimler, yangına karşı alınması gereken tedbirleri alır, tıbbi atıklar ve çöpler için
22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirleri alır.
24
EK 1/A
TAAHHÜTNAME
İşyeri hekimliği sertifika/sertifika yenileme eğitimini takiben Müdürlükçe veya Bakanlıkça uygun
görülecek çalışanların sağlığı biriminde en az iki yıl çalışacağımı, bu süre dolmadan ayrılmam halinde
eğitim süresince tarafım için yapılan tüm harcamaları yasal faiziyle birlikte Müdürlüğün döner
sermaye hesabına yatıracağımı beyan, kabul ve taahhüt ederim.
Başvuru Sahibinin
Adı Soyadı :
T.C Kimlik No :
Sicil No :
Tarih ve İmza
25
EK -2 İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu
İŞYERİNİN
Sicil no
Unvanı
Adresi
Tel ve faks
İŞÇİNİN
Adı ve soyadı
Cinsiyeti
Eğitim durumu
Medeni durumu
Ev Adresi
Tel
Mesleği
Yaptığı iş
Çalıştığı bölüm
Daha önce çalıştığı yerler
1.
2.
3.
Özgeçmişi
Kan grubu
Konjenital/kronik hastalık
Bağışıklama
- Tetanoz
- Hepatit
- Diğer
Soygeçmişi
Anne
Fotoğraf
Çocuk sayısı
İşkolu
Yaptığı iş
Giriş-çıkış tarihi
Baba
Kardeş
TIBBİ ANAMNEZ
1. Son bir yıl içinde aşağıdaki yakınmalardan herhangi birini geçirdiniz mi?
- Balgamlı öksürük
- Nefes darlığı
- Göğüs ağrısı
- Çarpıntı
- Sırt ağrısı
- İshal veya kabızlık
- Eklemlerde ağrı
-Allerjik reaksiyon
- Diğer (Belirtiniz)
2. Son bir yıl içinde aşağıdaki hastalıklardan herhangi birini geçirdiniz mi?
- Kalp hastalığı
- Şeker hastalığı
- Böbrek rahatsızlığı
- Sarılık
- Mide veya oniki parmak ülseri
- İşitme kaybı
- Görme bozukluğu
- Sinir sistemi hastalığı
- Deri hastalığı
- Besin zehirlenmesi
-Solunum sistemi hastalığı
26
Çocuk
Hayır
Evet
Tarih
Hayır
Evet
Tarih
- Diğer (Belirtiniz)
3. Son bir yıl içinde hastanede yattınız mı?
Hayır
4. Son bir yıl içinde önemli bir ameliyat geçirdiniz Hayır
5.
Son bir yıl içinde iş kazası geçirdiniz mi?
Hayır
mi?
6. Son bir yıl içinde Meslek Hastalıkları
Hayır
7.
Son bir yıl içinde
aldınız mı?
Hayır
Hastanesi’ne
gittinizMaluliyet
mi?
8. Şu anda herhangi bir tedavi görüyor musunuz? Hayır
9. Sigara içiyor musunuz?
Hayır
Bırakmış
….......ay/yıl önce
Evet
….......yıldır
10. Alkol alıyor musunuz?
Hayır
Bırakmış
…...........yıl önce
Evet
….......yıldır
11. Madde
Hayır
Bırakmış
……ay/yıl önce
kullanıyormusun?
Evet
….yıldır
FİZİK MUAYENE SONUÇLARI
a) Duyu organları
- Göz
- Kulak-Burun-Boğaz
- Deri
b) Kardiyovasküler sistem muayenesi
c) Solunum sistemi muayenesi
d) Sindirim sistemi muayenesi
e) Ürogenital sistem muayenesi
f) Kas-iskelet sistemi muayenesi
g) Nörolojik muayene
Ğ) Psikiyatrik muayene
h) Diğer
-TA
-Nb
-Boy:
Kilo:
/
/
Evet ise tanı
Evet ise nedir
Evet ise nedir
Evet ise tanı
Evet ise nedir
Evet
ise nedir
ve oranı
…..........ay/yıl içmiş
…...........adet/gün
…........adet/gün içmiş
…...........yıl içmiş
…...........sıklıkla
….............sıklıkla içmiş
……..ay/yıl içmiş
mm-Hg
dk.
BMI:
LABORATUVAR BULGULARI
a) Biyolojik analizler
- Kan
- İdrar
b) Radyolojik analizler
c) Fizyolojik analizler
- Odyometre
- SFT
d) Psikolojik testler
e) Diğer
KANAAT VE SONUÇ:
1- ……………………………………………………………….işinde/işyerinde bedenen çalışmaya elverişlidir.
2- Raporda işaret edilen arızalar tedavi edilmek koşuluyla elverişlidir.
Adı ve Soyadı
Diploma Tarih ve No:
Diploma Tescil Tarih ve No:
İşyeri Hekimliği Belgesi Tarih ve No:
İMZA
27
EK 3
TSM ADINA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLE İŞYERİ ARASINDA YAPILAN HİZMET SÖZLEŞMESİ
TSM :
Adı:
Yetki Belgesi Tarih ve No:
Adresi:
Tel No:
Faks No:
E-posta:
SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No:
Vergi Dairesi/Sicil No:
İşyerine verilecek işyeri hekimliği hizmet süresi:
Görevlendirilen işyeri hekiminin :
Adı ve Soyadı:
T.C. Kimlik No:
SGK Sicil No:
Diploma Tarih ve No:
Diploma Tescil Tarih ve No:
Belge Tarih ve No:
Uzmanlık alanı:
İSG hizmeti vereceği süre:
E-posta:
Hizmet verilecek işyerinin :
Unvanı:
Adresi:
Tel No.:
Faks No.:
E-posta:
SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No.:
Vergi Dairesi/Sicil No.:
Faaliyet alanı:
Tehlike sınıfı:
İşçi sayısı:
İş bu sözleşme İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
hükümlerine uyulmak üzere müştereken imzalanmıştır.
Tarih
TSM adına
Halk Sağlığı Müdürü
İmza
İşveren
İmza
28
EK 4-A AYLIK İŞYERİ HEKİMLİĞİ FİYAT LİSTESİ
İşçi Sayısı
Az Tehlikeli İşler (TL)
Tehlikeli İşler (TL)
Çok Tehlikeli İşler (TL)
50-74
825,00
1.150,00
1.650,00
75-99
875,00
1.275,00
1.725,00
100-124
900,00
1.350,00
1.800,00
125-149
975,00
1.425,00
1.925,00
150-199
1.050,00
1.525,00
2.100,00
200-249
1.150,00
1.650,00
2.325,00
250-299
1.275,00
1.850,00
2.550,00
300-349
1.350,00
2.000,00
2.850,00
350-399
1.475,00
2.200,00
3.100,00
400-449
1.650,00
2.450,00
3.400,00
450-500
1.800,00
2.675,00
500-600
.2.500,00
3.200,00
600-749
2.900,00
750-999
4.400,00
29
EK 4-B İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONULARINDA VERİLECEK HİZMETLERDE UYGULANACAK
BİRİM FİYAT LİSTESİ
İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Verilecek Hizmetlerde Uygulanacak Birim Fiyat Listesi
HİZMETLER
İşyeri Hava Toz Numune Alma ve Gravimetrik Değerlendirme (her bir ölçüm)
Hava Akım Hızı Ölçümü (her bir ölçüm)
Termal Konfor Şart Ölçümü (sıcaklık, basınç, bağıl nem ve hava akım hızı) (her bir ölçüm)
Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü (her bir ölçüm)
Tüm Vücut Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü (her bir ölçüm)
El-Kol Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü (her bir ölçüm)
Aydınlatma Ölçümü (her bir ölçüm)
Frekans Analizi (her bir ölçüm)
Foruier Transform Spektrofotometrik Serbest Silis Analizi
İşyeri Havası Dedektör veya Tüp ile Anlık Gaz Ölçümü (her bir ölçüm)
Gaz Kromatografi Analizi (her bir numune için )
Lifsi Tozların Konsantrasyon Tayini
Lifsi Tozların Tür Analizi
İSG Alanındaki Numunelerin SEM ile İncelenmesi ( saat başına )
İSG Alanındaki Numunelerin SEM-EDS İle Elemental Mikroanalizi (adet başına)
Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografîsinde Analiz (her bir numune için)
İyon Kromatografısinde Analiz (her bir numune için)
Atomik Absorpsiyon Cihazı(Grafit/Alevli) ile Havada Ağır Metal Analizi
Atomik Absorpsiyon Cihazı (Grafit/Alevli) 15/1 ile Her Bir İlave Element Analizi
Atomik Absorpsiyon Cihazı (Hidrür Sistem) ile Havada Ağır Metal Analizi
Atomik Absorpsiyon Cihazı (Hidrür Sistem) 16/1 ile Her Bir İlave Element Analizi
Atomik Absorpsiyon Cihazı ile Kanda Kurşun Analizi
İdrarda Fenol Analizi
İdrarda Hippürik Asit Analizi
İdrarda TCA ( Triklororasetik) Analizi
Tarama Amaçlı İdrarda Ala, Protoporfirin, Porfobilinojen
Kolinesteraz Aktivitesi
Tarama Amaçlı Odyometri
Elektrokardiyografi (EKG)
Kanda Glikoz Tayini
Kanda Kolesterol Tayini
Kanda Albümin Tayini
Kanda Total Protein Tayini
Kanda GGT Tayini
Kanda AST Tayini
Kanda ALT Tayini
Kanda ALP Tayini
Kanda Üre Tayini
Kanda Ürik Asit Tayini
Kanda Kreatinin Tayini
Tam İdrar Tetkiki
PA Akciğer Filmi Çekimi ve Değerlendirilmesi
Hbs Ag ( kemolumınesans veya benzeri)
Antı I Ibs ( mikropartıkül Assav -Mela veya benzeri )
Antı Hcv ( elisa )
Antı Hıv ( kemoumınesans veya benzeri )
HİZMETLER
Vdrl-Rpr
30
ÜCRET (TL)
40,00
10,00
10,00
10,00
20,00
20,00
10,00
12,00
100,00
40,00
75,00
100,00
150,00
175,00
90,00
100,00
100,00
100,00
50,00
50,00
50,00
50,00
20,00
20,00
20,00
30,00
30,00
15,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
7,00
7,50
8,00
5,00
7,50
ÜCRET (TL)
5,00
Periferik Yayma
Direkt Parazit İncelemesi ( manuel)
Gaita Kültürü
Boğaz Kültürü
Burun Kültürü
Solunum Fonksiyon Testi (tarama amaçlı)
Tam Kan Sayımı
Sedimantasyon
Tolien Analizi
Ksilen Analizi
Pnömokonyoz Film Okuma Ücreti (A okuyucu film başına )
Pnömokonyoz Film Okuma Ücreti (B okuyucu film başına )
İşyeri Hekimi Danışmanlık Hizmetleri (gün/TL)
İşyeri Hekimi Danışmanlık Hizmetleri (saat/TL)
İşçi Eğitimleri (30 kişiye kadar grup) (gün/TL)
İşçi Eğitimleri (kişi) (gün/TL)
İş Sağlığı Profesyonellerinin Eğitimleri (gün/TL)
Ergonomik Risk Analizi Değerlendirmesi
Risk Değerlendirme Çalışması
Periyodik Muayeneye Esas Tetkik Paketi (Akciğer grafisi, solunum fonksiyon testi, tam kan,
sedimantasyon, SGOT, SGPT, GGT, tarama odyogramı)
Periyodik Muayene ve Bu Muayeneye Esas Tetkik Paketi (Akciğer grafisi, solunum fonksiyon
testi, tam kan, sedimantasyon, SGOT, SGPT, GGT, tarama odyogramı)
İşyerlerinde Yapılan Tarama Amaçlı Göz Fonksiyonları Muayenesi
GC ile Fenol ve Okrezol Analizi
Yüksekte Çalışmaya Sağlık Açısından Uygunluk Raporu (C’CG testi, nöropsikolojik test
bataryası, tam kan, AKŞ, tarama odyogramı tetkikleri ile göz, dahiliye, nöroloji, KBB, ortopedi,
psikiyatri konsültasyonları sonucu düzenlenen rapor)
31
3,00
5,00
4,00
4,00
4,00
12,00
4,00
2,00
300,00
300,00
4,00
4,00
500,00
100,00
400,00
20,00
100,00
300,00
300,00
40,00
50,00
20,00
40,00
100,00
EK 5
İŞYERİ TANITIM /BİLGİ FORMU
1
İşyeri Yetkilisinin Adı ve Soyadı,unvan-adres-iletişim bilgileri
2
Sözleşme örneği*
*Müdürlükçe EKLENECEK
3
4
5
Tehlike Sınıfı
İşyerinin Yerleşim Planı
Ürün proses aşamasının kısa özeti
EKLENECEK
EKLENECEK
6
İSG kurulu varsa önceki tavsiyeler (Kurulun önceki dönem
çalışmaları sonucunda üretilerek işverene iletilen kararların /
tavsiye metinlerinin bir özeti / listesi)
7
8
Üretilen hizmet veya ürün
Kullanılan Hammadde
9
Üretimde kullanılan asıl veya yardımcı kimyasallardan tehlikeli
olabileceklerinin MSDS bilgileri
EKLENECEK
10
Yapılmış olan risk analizi
EKLENECEK
11
Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik, Ergonomik, Psikososyal etkenlere
ait ölçümlerin yapılma durumu
12
Mesai saatleri / Vardiya sistemi
13
İşçi sayısı ve tam isim listesi ve isimlerin karşısına yaptıkları işin
de yazılması (Sözleşmede belirtilen işçi sayısı)
14
Alt işverenlik durumu varlığı ve böyle çalışan sayısı ve tam isim
listesi ve isimlerin karşısına yaptıkları işin de yazılması
15
Yaş ve cinsiyet dağılımı
16
Özürlü İşçi sayısı ve kayıtları
17
18
Gebe veya loğusa işçi varlığı
Meslek hastalığı varlığı
19
İş kazası geçirenlerin adını, kaza tarihini, kazanın oluş yerini ve
şeklini, kaza ile ortaya çıkan etkilenimi ve bunun sonuçlarını
EKLENECEK
içeren düzgün bir “iş kazası listesi”
20
21
22
23
Kreş varlığı
Yemek temin şekli
Portör muayene kayıtları
İçme ve kullanma suyu temini şekli
EKLENECEK
KAYITLAR VARSA
EKLENECEK
EKLENECEK
32
EK 6
İŞYERİ HEKİM DEĞERLENDİRME FORMU
İşyeri Hekiminim Adı ve Soyadı
İşyeri Bilgileri
Adı
…………………………………………….
…………………………………………….
Adresi
…………………………………………….
Telefon numarası
………………………………………….
Yetkilisinin Adı ve Soyadı
………………………………………..
İşyerinin web adresi
…………………………………………….
Üniteleri/birimleri
www……………………………………
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
Aşağıdaki risk etkenlerinin varlığı;
Kimyasal
…………………………………………….
…………………………………….……
Ergonomik
…………………………………………….
Aydınlatma
………………………………………….
Termal konfor
…………………………………………….
Gürültü
…………………………………………….
Diğer
…………………………………………….
…………………………………………….
Ne tür iş kazaları yaşanmaktadır/yaşanabilir ?
…………………………………………….
Alınması gereken önlemler nelerdir?
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
Ne tür meslek hastalıkları görülmektedir /
görülebilir?
…………………………………………….
Alınması gereken önlemler nelerdir?
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
NACE KODU
Biyolojik
Tarih :…/…/20…..
İŞYERİ HEKİMİ
KAŞE-İMZA
33
EK 7
İŞYERİ SAĞLIK KAYIT DOSYASI İÇERİĞİ
1
İŞE GİRİŞ/PERİYODİK MUAYENE FORMU
2
RADYOLOJİK TETKİK RAPORU (TBC VE DİĞER AKCİĞER
KRONİK HASTALIKLARI YÖNÜNDEN)
3
ODİOMETRİK TETKİK RAPORU
4
EKRANLI ARAÇLARDA ÇALIŞMA YÖNETMELİK GEREĞİ
ÇALIŞACAKLAR İÇİN GÖZ MUAYENE RAPORU (GÖRME
KESKİNLİĞİ, RENK KÖRLÜĞÜ VE KIRMA KUSURU YÖNÜNDEN)
5
ÇALIŞANIN GÖRVLENDİLECEĞİ İŞİN DURUMUNA GÖRE
GEREKEN DİĞER TEST VE TETKİKLER
6
ÖZÜRLÜ ÇALIŞANIN ÖZÜR RAPORU
7
MESLEK HASTALIĞI VARSA RAPORU
8
İŞ KAZASINA BAĞLI GEÇİCİ VEYA KALICI İŞGÖREMEZLİK
RAPORU
9
BİR ÖNCEKİ İŞYERİNDEN İSTENECEK SAĞLIK DOSYASI
10
ÇALIŞANIN ALDIĞI İSG İLE İLGİLİ EĞİTİMLERE AİT KAYITLAR
11
İLKYARDIM EĞİTİMİ İLE İLGİLİ BELGE/SERTİFİKA ÖRNEĞİ
(VARSA)
12
KAN GRUBU KARTI
13
İŞÇİYE VERİLECEK TEDAVİ HİZMETLERİNİN İŞLENECEĞİ TEDAVİ
KARTI
14
GEÇİRDİĞİ İŞ KAZALARI İLE İLGİLİ KAYITLAR
34
EK 8
SGK İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU
1- İŞ YERİ BİLGİLERİ
Bağlı Olduğu İl :
Vergi Dairesi ve Numarası :
İş Yeri Unvanı ve Adresi :
Erkek
Sicil No :
Tel :
Kadın 
Çocuk 

Stajyer / çırak
Terör Mağduru

İşçi Sayısı :
Özürlü  Hükümlü  Eski Hükümlü 
Genel Toplam 
2- Kazazede veya kazazedelerin / Meslek Hastalığı Tanısı Veya Şüphesi ile hastaneye sevk edilenin
Adı Soyadı :
Cinsiyeti : E
K
TC Kimlik No :
Bağ Kur Sicil No :
İşe Giriş Tarihi : … /… /…..
Öğrenim Durumu
Doğum Tarihi :
… /… / ……
SSK Sicil No :
Evli Bekar Dul
Medeni Hali :
Okur Yazar

Okur Yazar Değil
Yüksekokul 
Üniversite
5510 SK. 4-a Daimi


5510 SK. 4-b Kendi Adına Ve Hesabına
Çalışma Şekli : Tam Zamlı 
Y.Lisans
Mevsimlik
Ödünç Çalışan 
İstihdam Durumu :
İlköğretim
Geçici
Ortaöğretim
Doktora 

Eski Hükümlü
Terör Mağduru 
Hükümlü
Stajyer / Çırak


Özürlü
Diğer 

 Diğer 
Sona Erdi İse Erdiği Tarih :… / … / …….
Prim Ödeme Hali : Sona Erdi 
Sona Ermedi 
Son Bir Yıl İçinde Toplam Ücretli İzin Gün Sayısı :
Son İş Yerine Giriş Tarihi : … / …. / …….
Esas İşi Mesleği :
Uyruğu (Yabancı ise ülke adı ) :
İşçinin Birinci Derecede Yakınının : Adı Soyadı :………………………………. Adresi :……………………………….
İş Kazası Halinde Doldurulacaktır
3
Kaza Tarihi : … / … / ……
Kaza Gününde İş Başı Saati : …….
Kazanın Saati :
Kısmi Zamlı
4
Kaza Anında Yaptığı İş :
5
Kazanın Sebebi :
6
Yaranın Türü :
7
8
9
10
11
Yaranın Vücuttaki Yeri :
İş Yerinin Büyüklüğü :
Çalışılan Ortam :
Çalışılan Çevre :
Kaza Anında Kazazedenin yürütmekte Olduğu Genel Faaliyetler :
12
Kazadan Az Önceki Zamanda Kazazedenin yürütmekte Olduğu Genel Faaliyet :
13
Olayı Normal Seyrinden Saptıran Kazaya Sebebiyet Veren Olay (Sapma):
14
15
16
17
Yaralanmaya Sebep Olan Hareket (Olay) :
Özel Faaliyet Sırasında Kullandığı materyal (Araç) :
Sapmaya Sebep Veren materyal (Araç) :
Yaralanmaya Sebep Olan Hareket Sırasında Kullanılan Materyal (Araç):
Kazayı Gören : Var
Kaza Sonucu iş Göremezliği :
Yok
Var
Yok
Şahitlerin Adresi :
18
19
Şahitlerin Adı Soyadı :
Şahitlerin İmzası :
Kazanın Oluş Şeklini ve Sebebini Açıklayınız :
Meslek Hastalığı Halinde Doldurulacaktır
Meslek Hastalığı Tanısı veya Şüphesi Tarihi :
Meslek Hastalığı Tanısı veya Şüphesi İle
Sevk Edilenin Çıktığı Bölüm iş :
20
Meslek Hastalığı Tanısı veya Şüphesi Türü :
Meslek Hastalığının
21
Periyodik Muayene İle
Saptanma Şekli :
Üst Kurum Sevki İle
Düzenlenme Tarihi : … / … / ……
İşveren ve Vekilinin Adı Soyadı :
İmzası :
e-posta Adresi :


Diğer

Meslek Hast. Hast.

NOT: 1, 3, 5 ve 7 inci bölümler hem kaza, hem de meslek hastalığı bildirimi durumunda, 2 ve 6 ıncı bölümler sadece kaza
bildirimi durumunda,4 üncü bölüm ise sadece meslek hastalığı bildirimi durumunda doldurulacaktır.
35
EK 9
İŞYERİ ZİYARET RAPOR FORMU
GÜN
Saati
Muayene
Sevk
Acil
Müdahale
EnjeksiyonPansuman
Periyodik
Muayene
Aşılama
İŞYERİ HEKİMİ
KAŞE-İMZA
36
İşe
Uygunluk
Raporu
İşçide
Yapılan
Tetkikler*
(*Ekte
Açıklayınız)
Portör
Taraması
Risk
Çalışması
İSG Kurul
Çalışması
Eğitim
Konusu
İş Kazası
Analizi
EK-10
YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU
İşyerinin:
Unvanı:
SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No:
Adresi:
Tel ve Faks No:
İşkolu:
İşçi sayısı:
Erkek:
Kadın:
Sıra
No.
1
Yapılan çalışmalar
E-posta:
Genç:
Tarih
Çocuk:
Yapan Kişi ve
Unvanı
Toplam:
Tekrar
Sayısı
Kullanılan
Yöntem
Sonuç ve Yorum
Risk değerlendirmesi
2
Ortam ölçümleri
3
İşe giriş muayeneleri
4
Periyodik muayeneler
5
Radyolojik analizler
6
Biyolojik analizler
7
Toksikolojik analizler
8
Fizyolojik testler
9
Psikolojik testler
13
Eğitim çalışmaları
14
Diğer çalışmalar
Tarih
İş Güvenliği Uzmanı
İmza
İşveren
İmza
37
İşyeri Hekimi
İmza
EK-11
İŞYERİ HEKİMLERİ VE EĞİTİCİLER İÇİN İHTAR TABLOSU
Sıra
No
İhlalin
Derecesi
İhlalin Adı
İhtar Puanı
1
Mesleki etik ilkelere aykırı davranması
Hafif
10
2
Bakanlıkça tehlike sınıflarına göre belirlenen çalışma
sürelerine uyulmaması
Orta
20
3
Sözleşme yaptığı işyerlerine belirlenen sürenin altında
hizmet vermesi
Orta
20
4
İşyeri hekimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını
yerine getirmemesi durumunda aykırılık başına
Orta
20
5
Denetim, kontrol ve incelemelerde istenen bilgi ve
belgeleri vermemesi veya geciktirmesi
Orta
20
6
Program gereği belirlenen branşın dışında ders vermesi
Orta
20
7
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tespit ve tavsiyeleri
onaylanmış deftere yazmaması
Ağır
30
8
Yakın ve hayati tehlikeleri tespit etmesi ve işverene
bildirmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması
durumunda durumu Bakanlığa rapor etmemesi
Ağır
30
9
Tam süreli istihdamı zorunlu olan eğiticilerin başka
kurumda görev alması
Ağır
30
38
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
EK-12
İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI İÇİN İHTAR TABLOSU
İhlalin
İhlalin Adı
İhtar Puanı
Derecesi
Yönetmelikte bina ve donanım ile ilgili belirtilen şartlara Hafif
10
uygunluğunun devamının sağlanmaması durumunda
her bir uygunsuzluk başına
Yönetmelikte eğitim kurumlarının görev ve
Hafif
10
sorumlulukları olarak belirtilen hususlara aykırılık
durumunda her bir aykırılık başına
Eğitim kurumlarına ve katılımcılara ilişkin kayıtların
Hafif
10
eksik tutulması veya tutulmaması
Bakanlığa gönderilmesi gereken bilgi ve belgelerin
Hafif
10
zamanında ulaştırılmaması
Devam çizelgesi kayıtlarının eksik tutulması veya
Hafif
10
tutulmaması
Yetki belgesi almadan aday kaydetmesi
Orta
30
Yerleşim planında Bakanlık onayı alınmadan değişiklik
Orta
30
yapılması
Bakanlıkça belirlenen eğitim kriterlerine aykırılık
Orta
30
durumunda ihlal başına
Sorumlu müdürün ayrılmasına rağmen 10 gün içinde
Orta
30
yeni sorumlu müdür görevlendirilmemesi
Tabela veya basılı evraklarında yetki belgesinde
Orta
30
belirtilen isim ve unvanlardan farklı isim ve unvan veya
yabancı dildeki karşılıklarının kullanılması durumunda
uygunsuzluk başına
Gürültü, aydınlatma ve termal konfor şartlarının
Orta
30
uygunsuz olması
Eğitici belgesi olmayanların derse girmesi
Ağır
40
Programın Bakanlıkça onaylanmadan eğitime
Ağır
40
başlanması
Onaylanmış eğitim programına uygun eğitici
Ağır
40
görevlendirilmemesi
Tam süreli iş sözleşmesiyle istihdam edilmesi gereken
Ağır
40
eğiticilerin ayrılmasına rağmen 30 gün içinde yeni eğitici
istihdam edilmemesi veya görevlendirilmemesi
durumunda kişi başına
Yetki aldığı mekânda başka faaliyette bulunması
Ağır
40
Yapılacak denetimlere engel olunması
Ağır
40
Yapılacak denetim ve kontrollerde istenen bilgi ve
Ağır
40
belgeleri vermemek veya görevin tamamlanmasına
engel olmak
Eğitim kurumunun sorumlu müdürünün Bakanlığa karşı Ağır
40
sorumlulukları konusunda yazılı olarak bildirilen
hususları yerine getirmemesi durumunda
39
EK-13
40
EK 14
41
EK-15
42
EK-16
İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI
HER
BAŞVURUDA
1
İŞE GİRİŞ MUAYENELERİ
2
PERİYODİK MUAYENELER
YILDA BİR
3
AKCİĞER ROTGEN TARAMASI
YILDA BİR
4
İLGİLİ İŞÇİLERE ODİOMETRİK TEST
YILDA BİR
5
İLK YARDIM EKİBİNİN GÜNCELLENMESİ
MESLEK HASTALIKLARI AÇISINDAN ETKİN
DEĞERLENDİRME
İŞYERİ RİSK ANALİZİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
3 AYDA BİR
İŞ KAZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULUNA
İŞTİRAK
AYDA BİR
İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ İSTATİSTİĞİ
YILDA BİR
KRONİK HASTALIK DEĞERLENDİRMESİ
KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN
EĞİTİMİ
İÇME SUYUNUN BAKTERİYOLOJİK
KONTROLÜ
MUTFAK ÇALIŞANLARININ PORTÖR
MUAYENELERİ
YILDA BİR
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
GEBE İŞÇİLERİN KAYITLARININ TUTULMASI
İŞÇİLERE SAĞLIK VE SOSYAL KONULARLA
İLGİLİ EĞİTİM
POLİKLİNİK HİZMETİ VERİLMESİ
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI
VE ORGANİZASYONU
19
20
21
22
23
43
YILDA BİR
YILDA BİR
AYDA BİR
YILDA BİR
3 AYDA BİR
6 AYDA BİR
İLK TESPİTTEN
İTİBAREN
AYDA BİR
BELİRLİ
SAATLER
DAHİLİNDE
HERGÜN
GEREKLİ
HALLERDE
ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMLERİNİN İŞLEYİŞİNDE
KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
* Mevzuat
Mevcut Kanun ve Yönetmeliklerin Çalışma Bakanlığının mevzuatı
olması, çalışmalarımızda hareket alanımızı kısıtlamaktadır. Bakanlığımızın yeni
yönetmelik çalışmalarında iş dünyasındaki görev tanımımızın ve
faaliyetlerimizin içeriğinin net bir şekilde belirlenmesi işleyişi kolaylaştıracaktır.
*Yetkilendirme İşlemleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü özel OSGB’leri elektronik alt
yapısında tanımladığı için yetkilendirme işlemlerini elektronik ortamda
yapabilmekte iken, Toplum Sağlığı Merkezleri mevcut kurmuş oldukları
altyapıda tanımlanmadığı için sözleşme yetkilendirme işlemleri halen yazışma
ve telefon diyaloğu yöntemiyle çözülmektedir. İSGGM nin elektronik
altyapısına dahil edilmek sorunu çözecektir.
Sözleşmelerde işyeri hekimi e-mail kısmı ya kaldırılmalı ya da bu kısma
kurumsal e-mail konmalıdır.İSGGM tarafından yapılan bildirimler bu maillere
yapıldığından kişisel mail adresi verilmesi uygun olmayan çalışmalara ve
gelecek bildirimlerin gizlenmesine neden olabilir.
*Araç Temini
Araç konusu TSM’ler için ciddi bir sorun oluşturmaktadır.Çoğunlukla
işveren tarafından işyeri hekimlerinin işyerlerine ulaşımı için araç temini
yapılmamaktadır. Hekimlerin hizmet alan şirketlere ulaşımında genellikle kurum
araçlarından yararlanılmaya çalışılmakta ancak Toplum Sağlığı Merkezlerinin
genel iş yükleri nedeniyle aynı araca birden fazla görevlendirme yapıldığında
ulaşım sıkıntıları doğmaktadır.Bu sıkıntılar şu ana kadar hekimlerin kişisel
imkanlarını kullanmak suretiyle çözülmektedir. Araç, sözleşme yapılan işyerince
temin edilemiyorsa sözleşme ücretine belli bir oranda ilave yapılması veya işyeri
hekimi kendi imkanları ile gitmek durumunda kalacak ise ulaşım giderlerinin
karşılanması konusunda mevzuatta düzenleme yapılmalıdır.
*İşyeri hekimi görevlendirmeleri
44
İşverenler, işyerlerinin çalışma koşullarına göre vardiya saatlerine uygun
olarak mesai içi ve mesai dışında hizmet talep edebilmektedirler.Bu durum
işyeri hekimlerinin özveride bulunmalarını gerektirmektedir.Ayrıca işyerleri
ÇSB’lerden işyeri ile sözleşme yapan sabit bir hekim ile hizmet almak istemekte
olup, çalışan sağlığı biriminde görev yapan personelin sabitlenmesi en büyük
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Açılan birimin personelini sabitlemek ve
hizmetin sürekliliğini sağlamak konusunda zaman zaman sıkıntılar
yaşanmaktadır. Çeşitli kurumların ihtiyaçları nedeniyle mevcut işyeri
hekimlerine geçici görevlendirmeler olmakta ve işyeri hekimlerinden ÇSB
dışında geçici görevli çalıştıkları kurumlarda işyeri hekimliği hizmetini vermeye
devam etmeleri istenmektedir.Mevzuatta işyeri hekimlerinin çalışmalarını teşvik
edecek düzenlemeler yapılmalıdır.
İşyeri hekimlerinin yıllık izin , mazeret izni, hastalık izinleri vb.
durumlarında işletmelere
yerlerine yapılacak görevlendirmelerde
görevlendirilen hekimin başvuran hasta işçilere tedavi için reçete
düzenleyememesi sorun olmaktadır. Bu durum ancak ilgili ÇSB /TSM
hekimlerine reçete yazma yetkisinin tanınmasıyla çözülebilir
*Ücretlendirme
Çalışan hekimlerin öncelikli beklentisi döner sermaye iyileştirmesidir.
Kamusal işyeri hekimliği olarak ek hizmet vermek, hekimin TSM içindeki iş
yükünü de karşılıksız bir biçimde artırmıştır. Bu da motivasyon kaybı
yaratmaktadır. İşyeri hekimlerine döner sermayeye katkısı oranında ek
ücretlendirme yapılmalıdır.
Yönerge Ek:4B’deki Periyodik muayene ile tetkik ücretlerinin ayrılması
uygun olacaktır.Çünkü çalışanlar
tetkiklerini farklı kurumlarda yaptırıp
ÇSB’den yalnızca periyodik muayene talebinde bulunabilmektedirler.
45

Benzer belgeler