dosyayı indir

Transkript

dosyayı indir
3.9nff DenemeSrnavr
3. 'OkulohozrrhK
konusundo
osogrdoki bilgilerden
hongisi
do$rudur?
Srnrfboskonrmrz
b
goprlocok
seqimsonucundobelliolocok.
MerfinsozUnri
ettigisegimde,
kimlerog kullonocokfrr?
\ v"t,,
rvrrvra.
ol-:
bosorrh
i Derslerimizde
j
r
iginokulohoztrhkh
" mok
I gelmeligiz.
A)Ogrenciler
B)Okuleohsonlon
C)Ogretmenler
\L-,--*.-,
-.-,"*
iqinokui Porokozonmok
C) d
gelmeligiz.
lo hozrrhkh
}1{ : \..'--'-'.----.-.--I
s
"olumlu s
:Segece$imiz
orkodostmtztn
I
degerlere"
sohipolmosrnr
isteriz.
,Arkodos
seqimine
dikkotedenbir6$renci,
ogogrdokilerden
hongisigle
srro orkodost
olur?
o
o
4. Cumhurigettin
ilonedilisiningrlddnUmUnUkullodrgrmrz
millTbogromr,her
grlhongitorihtekutlugoruz?
AI
TarihSlraltDeneme
DiQersayfayageginiz. .n
3. Stnf Deneme9navr - l
5.
LUtfen
koleminiverir
misin?
7. Asalrdokilerden
hongisini,
Uontmtzo olmozsokdersleUozlgozomogrz?
6zir dilerim.
kopormrsrn?
S Qeneni
Yukondokilerden
hongilerini
kullonmoknezoket
kurollonno
uggundur?
A)
B)
A}
b
s
3
4
5
6
7
I
9
10 11 12 139
1516 1710
c)
c)
.6
o
b
o
(\
o
6.
gibidtisrinen
Yukorrdoki
Mehmefin,
ogogrdoki
dovronrslordon
hongisini
Uopmo$beklenmez?
gUlmege
A)Sismon
birinigortince
boslomosr
Bl G6rmeengellibirorkodosrnrn
olmosl
C)Ktsobogluorkodo$nrdo
bosketboltokmrnoolmosr
Hayat
BilgisiTesti
. $nf iginde
futbollopuglo
ollnomok
* Derste
pormokkoldrrmodon
konusmok
. $nf kilophgrnr
dUzenlemek
Yukondoki
dovronulordon
koqlclnesi,"stnrf
kurollonno"
uggun
degildir?
c)
geginiz.
DiSersayfaya
qomurlu
ogokkobrlonglo
srnrfo
girigordu.
Ozellikle
krsoUlonndo
snfrmrzdohoEokkirlenigordu.
ve
Budurumdon
ogrelmenimiz
gorevlisi
temizlik
hiq
okulumuzun
memnundegillerdi.
gdrtislerine
Ali,boskolonnrn
sougl
,duuon,
dugorhbiro$rencidir.
Bunogdre,sonkonusmobolonun,doAli,osolrdokilerden
hongisini
s6glemig
olobilir?
,A)Ozomonbirdohobenimlekonusmo.
s
BlMegersenne kodorsrkrcr
birig- s
o
missin.
9
C)Olur,
boskobirzomonberober oo
gezeriz.
hongisi,
bu soruAso!rdokilerden
gollorrndon
biriolobilir?
nunEdzUm
genikiloplor
A)$nf kUtUphonesine
olmok
girigkoprsrnrn
posB)Okulun
6nUne
poskogmok
ClOkulunlovobolonnr
temizkullonmok
hongisigonhbir
10.Agogrdokilerden
dovronFfir?
AlArkodosrmrz
hokszolduguhdlde
giiginhokhgmrg
onusevdigimiz
bi dovronmok
B)$nf boskonltlt
segiminde
islegen
herogrencinin
boskonh$o
odog
olmosr
C)Okuldoki
birouuno,istegen
her
kotrlobilmesi
ogrencinin
Hayiat
BilgisiTesti
gore,kUtUphoneYukorrdoki
krokige
Ve en uzqksrnrfogogrdokilerden
hongisidir?
A 3-C
B)3-B
c)3-A
DiSersayfayageginiz. _,ei-,,rrr,.
3. Smf DenemeStnovt- 1
"krsosUre13.Srnrfrmrzrn
tebesirlerinin
de"tUkenmemesi
iqinne gopmolrgtz?
gereksiz
geretebesirA)TeneffUste
leognomomohgtz.
B)Derste
lebesirkullonmomohgrz.
C)Tohtogr
leneffUste
silmeligiz.
1 5 .Oktog,o gUnokuldonevegelince
gontosrnr
birkenorootrpgigsilelrini
gologouzonrnrstl.
bileqrkormodon
ugugokoldr.
RUgoQokgegmeden
srndookulesuolon
konusugordu:
-Sohibim
1.E5go:
benidurm<ldonoqrgor.
Ogsobengerektigindeoqsrn
istigorum.O
zomondogUzel
ho
Uozonm.
- Benioldr$rndo
2. E5go:
oltmrs
sogfogdrm.
5u hOlimebokrn.
Simdiotuzbessogfokoldrm.
- Benimde srirekli
Uzeqizilmedik
rimiqizigor.
Uzerimde
gerkolmodr.
o
-h
s
(}
(o
Aso0rdokilerden
hongisi,
Oklog'rn
gordUgU
rUgosrndo
esuolordorr
biri degildir?
14.BiroUUnun
biliminde,
ogogrdokilerdenhongisini
soglemek
uggunolmoz?
A,
iGUzelogundu.Hofto-i
5 uo gineognogohm.
Kozondr$rnz
iqintebrikI
ederiz.
sirinosiJo u"noil,
omo!
unvnrsircist r EsriI]\TT
t.
CEVAP
LARI
NIZI Ko NTR?L ED'iNiZ.
ge,;iniz.
tligersayfaya
1navr
3.StnffDeneme
gerineonlomco
kelimesinin
3. "UfocrK
?
kogobiliriz
hongisozcugU
t
:
tr
Clonemsiz
A)kocomonBlkUCUcUk
ufoctkilm.
Qocuklum,
Topognodtm,
octkfim.
Buldumgerdebirerik,
Koptrbirologegik"
Gegikkogfiormono.
birok dolono.
Bindim
DogonUolusogrdt.
KofDogr'ndon
osrrdr.
ZigoGdkolp
BucUmlede
Fuotileoblostorostndo
goptlhongikonudokorsrlosilrmo
mrSfir?
q
tr
E
A)Bog
o
-b
B)Yos
C)Kilo
q)
(,
(o
l. Soir,nezomonocrkmrs?
A)AlogegigigdrdUkten
sonro
Bl KofDoft'nrosorken
C)Topognodtkfon
sonro
5.
onYukondoki
trofik isorellevhosntn
lomrnedir?
2. $oir,ologegiginiEinkovohgor?
A)Onunlo
lopognomok
igin
Bl Eri$ini
olmokigin
C)Onusevmekiqin
TarihSrralr
Deneme
kullonrlmoA)Sesli
ikozcihozlonntn
srgosokilr.
B)Yogogiremez.
ikozet.
C)Kornoeolonlon
3.9ntf Deneme
9navr- 1
8. Buporqonrn
konusunu
hongiogrenci dogrusdglemigfir?
Hedefnhgdr.
cegtindtizgo-
Sunutov-.
Arkodoslonno
Irsruordu.
';:#
rohmet
;;tJi, "zohtnetsiz
gY!:
;lil'";.;i"ni stkntqekmeden'
Uorulup
tt t t"t" gbgtrsgermeden'
vlrmedenolumlu-bir,
:onue
de$ildir'
"*"f
mtimktin
"ii" "tt"k
6,7 ve8.sol
gorecevoplondrnr
6. Buporqontn
onodUsUncesi
nedir?
A)igili$ekorsrigilikle
bulunmok
insonhkgorevidir.
B)Bosonh
olmokiqinqokemekhorcomokgerekir.
ClOkul,bilgidemektir.
sq
o
o
o
9.
7. Buporqogo
verilebilecek
en uugun
boshkhongisi
olobilir?
ONEnni
A BiLGiNiN
BITURK|YE'DEKI
BA5AR]L]
OKULLAR
C)BASARININ
YOLU
TiirkceTesti
Gorseldeki
nesneoso!
qogrrgtrrmoz?
hongisini
A)Yigecek
BlYogmur
C)Sonbohor
Diger sayfaya g eqiniz.
3. StnrfDenemeStnavt- 1
Bud6rtlUgUn
onoduggusu
o$o!rdokilerden
hongisidir?
A)Hogvonsevgisi
B)Actmo
C)Dorrlmo
Tontsmo
AliveFerilgenilontsrvorlor.
gdreFeritorkodostno
kurollonno
hongisigle
cevop
oso!rdokilerden
vermelidir?
6
s
o
'b
o
o
kulqkverin
11.L Sesime
2 . . . . . . . . . . . . . . .S. .U. .n. gu e r i n keo g o r
mlgn?
A)senidoho dncedentontgorum
sonki.
B)Ferit.
Bende memnunoldum.
en zekidelikonlsr
Cl bu mohollenin
Ferifim.
Beniherkes
lonrr.
13.
3. Birsootigindemutloko
geleceksiniz.
"lUtfen"
Koqrncr
boglu$o
cUmledeki
gelirilemez?
kelimesi
A)t
Ttirlkqe
Testi
Bl2
C)3
horflerden
eldeedilen
Bolonlordoki
hongisiseslestir?
sdzcUklerden
Al ol
B)kol
Clbol
DiQersayfayageqiniz.
3.9nrfDeneme
9naw - 1
16.Mosoldogeqen"giz" sdzcU$tjnUn
esonlomhst
nedir?
A)Sonbohqr
Bl Yoz
C)Kts
geeirmisti.
birhovug
Hovucu
biro
Anne
UqnobirbuUonoofigordu.
ugordr:
-Yovrum, kogdefoscigledim;
nimelleounonmoz
dige...
1 7 . 1 igibirkonusmoq
herkesin
dugogekilde
co$r
sestonunuogorlor.
2 . Dinlegicigle
iletisim
kurmordon
konugur.
3 . Anlosrlrr
konusur.
s
o
o
o
Konugmo
kurollonglo
ilgiliolorokgukorrdoki
bilgilerden
hongisi
Uonlrsilr?
A)r
Bt2
ct3
14.Yovrulovsonnegleognugormug?
A)Annesigle
BlHovuElo
C)Kordesigle
15.Bumqsoldon
gereken
olmomrz
ders
nedir?
A)Tovsonlorlo
ognonmoz.
B)Tovsonlor
igidostdegildir.
C)Yigecekle
ogunolmoz.
TiirkqeTesti
18.Agkuf,kilophgrndoki
hikogekitoplonnrsogocokilr.
BunogoreAgkut,gopocogli5|-.mi
gostermelidir?
hongiisoretle
C)
$
Di$er sayfayage<;i
niz.
*navt - 1
i.SrnrfDeneme
muoue19.l. Hostolon
needer,igileSti
meuecohstnm.
2. Ogrencilere
Ueni
bilgiler
ogrefirim.*
elbise
3. insonloro
*
dikerim.
esle$irdiOimizResimlerle
meslekleri
noslolmoltdtr?
dedo$rueslestirme
A)l-c,2-o,3-b
Bl2-c,l-o,3-b
C)3-c,2-o,l-b
s
s,
.Q
o
I
o
20.
zt onlomiliskiYukorrdoki
sdzcUkler
sineg6reeslestirilmistir.
Bunogore? igo li gerehongisdzcUkgetirilmelidir?
airri.
rUnxqrrcsri
A)zovolh Blusto
TtirkgeTesti
C)duggulu
L IOiNiZ.
LAR
INIZI KONTRO
CEVAP
DiQersayfayageginiz. .r{dfl,ilfi
I.
A
B
o
C
a
o
a
o
a
D
E
F
3.
prizmonln
kondoki
UEgen
ogntml
oso rdokilerden
hongisidir?
AECnoholonbirlestirilecekSekildeki
tir.Bunogdre,buislemsonundo
elde edileceksekiliEinhongiifode
dogruolur?
A)Yuvorlohrr.
Bl K6selidir.
C)E$ridir.
+
s
\
-u
0
nl
6l
v,
a)
o
2.
Resimdeki
lemizlik
olefinin
bulundugu gUzeg,ogolrdokiifodelerden
hongisigle
odlondrrrlobilinir?
A)Dtizlemmodeli
Bl Noklo
C)K6se
TarihSrrah
Deneme
DiQersayfayage<;i
niz.
4.
grofikte,
birk6gdebulunon
Asogrdoki
ogrdokisekillerdenhongisikopogdsterilmistir.
bozroloqlonnsogtlon
kUpeldeedilmez?
fildrgrndo
Sogst
20
l6
12
6
4
com
Ttir
Not:Hersekil4ogoclg6stermektedir.
grofige
gorecevoplogtntz.
6,7ve8.sorulort
6. Bu k6gdekiokosgoologlonntnso-
grsrkoEfir?
s
8)16
A)r2
c)20
€
C)
o
5. Aso!rdokigeometrikcisimlerden
hongisikoreprizmodtr?
A)
B}
7. 16odefolono$oghongisidir?
Buk6gdeen fozlohongiogogvordr?
A)
(MEB)
MatematikTesti
B
Dif,er
sayfayageginiz
- 1
3.9nrfDeneme
Srnavr
onluktobonbloklorrglo
gdsSekilde
lerilensogrogogrdokilerden
hongisidir?
A)873
B)783
Aso!rdokilerden
gukondo
hongisi,
soy boncuklorrndo
goslerilen
birsogrdegildir?
Cl378
A)s4r
B)ls4
c) 325
{
I
E
o
'b
I
o
10.Aso!rdoki
sogrlorrn
okunuslon
UoztIrrken
hongisinde
goprlmrgUonlrsllk
Iu?
Al 247:iki
grizkrrkgedi K
Bl 608:AltrgUzseksen T
gUzotuzUJK
Cl 937:Dokuz
(MEB)
MatematikTesti
Onlorbosomo!rndo
4 rokomlbulunonrJE
bosomokh
en kUEUk
sogrkoEfir?
Bl204
C)140
Di$erseyfayogeE'iniz.
3.1nrf DenemeSnavt- |
15.
Yukondoki
sogrlordon
birtonesi,her
ikitoblodo
do gerolmoklodrr.Buno gdre,herikitoblodo
do gerolon
sournrn
okunusu
hongisidir?
gozrlon
Yukondoki
notdefterine
soul
ogogrdokibrden
hongisidir?
Al ikigrizsekseniki
B)ikigUzgedi
C)iklgtizgirmisekiz
Al7
B)12
Ctt5
G
i
.s
o
-b
(o)
14.Agogrdoki
noklohgerlerden
hongi"<"
gozobiliriz?
sine isoretini
r \ ) 5 6 8. . . . . . 7 1 2
atiore,-.szr*!
Qlaat,=-Z:-ql
(MEB)
MatematikTesti
MATEMATiK TEsTi(MEB)BiTTi.
CEVAP
LARI
NIZI KoNTRo
L ToiNiz.
DiQersayfayageginiz.
Yu ndokifoblodo,segeneklerdeki
goktur?
hongisi
sogrlordon
A)ikiguzotuz
BlUegUzgirmigedi
gUzseksen
ollt
C)DOrt
sout,
Sogrboncu undog6sterilen
oso rdokisogrlonnhongisinden
bUgUktUr?
A 879
8)853
C)832
S.
E
€
o
o
2.
4.
9 grjzlUk
l l ontuk
lemizlikolefininbulunduResimdeki
odlondtnlobilinir?
hongisigle
folo rofl
hongisogtnrn
Yukorrdo
Eekilmistir?
modeli
A)Drizlem
B)Noho
ClK6se
grjzoniki
AlDokuz
gtizonbir
B)Dokuz
gUzgirmibir
C)Dokuz
TarihSrrahDeneme
gqiniz.
DiQersayfaya
3,}ntf DenemeStnavt- 1
8.
1.
2.
3.
adtm
adrm
adtm
4.
adtm
T
B)3es
?
Yukorrdqkibilgeler bir 6rtintU
olusturmus.
Bunogdre5. odlmdo
koEtonebilgeolmosrgerekir?
onluklobonbloklorrglo
gosSekilde
terilensogtoso rdokilerden
hongisidir?
Al3s9
5.
adrm
A)e
B)r0
c) il
c) 935
9. Aso0rdoki
sogllonn
gookunu5lon
zrhrken
gonlr5lrk
hongisinde
gopllmrgfir?
A) 523:Besguzgirmiuq
N
6.
=
'l50"sogtsno
birsoUU rlonobilen
y sdglemiglir?
s
Bl 771:Yedi
gUzUelmis
bir
o
-b
o
gUzoltr
C)960:Dokuz
@
T
t0.
lobilecekbir sourgthongi kus
to$mo drr?
7.
Birlerbosomo tndo
5 rokomrbulunon
UE
bosomokh
en briuUk
sogrkoEfir?
/\) 995
MatermatikTesti
- l)
(Di$erYayrnlara
Gcire
B)959
c)95s
DiQersayfayageqiniz.
3. SmtfDeneme9navt - 1
hongisinin
conltlordon
14.Asogrdoki
gosterdigi
sogrteksogdtr?
hongill. Aso rdokinoktohgerlerden
gozobiliriz?
sine5" isoretini
A)
A 2 0 5. . . . .2r5 0 r
BI
c ) ' 7 l B. . .7 8 1 ;
12.
*
hongisidir?
oso rdokilerden
Al7
Bll2
o
'o
c)15
g ls. Asodrdqki
tohongisinin
trenlerden
@
srdrr ikisogrdo qiftsogtdlr?
A)
4t0
697
her
birlonesi,
sogrlordon
Yukorrdoki
Budogerolmoktodtr.
ikitoblodo
dogerolon
nogdre,herikitoblodo
hongisidir?
okunusu
sournrn
iki
A)ikigtlzseksen
B)ikiguzgedi
C)ikigrizgirmisekiz
MatematikTesti
(Diger
Giire- 1)
Yayrnlara
(DigerYaytnlara
Gdre- 1)BITTI.
MATEMAT\KTEST|
NIZI KONTROL EDiNiZ.
CEVAP
LARI
Deneme
snaw bitti.
3. StntfDenemeStnavt
l. -Anne,tollrnrn
gdrtjnltisrl,
todrhori3 . Burnumuzun
iqindeki
...............,
mikkogdr.
MisgibideEikoloto
kokugorroplonlulor.Agnrzomondoci$ededu.
rimize
hovogirmesinisoglor.
- Afigetolsungovrucu!um.
Tobogrnroldrm,
birporEo
dohokogugorum.
Yukorrdoki
boslukloro
srrosrglo
hongi
gelirilmelidir?
kelimeler
Yukorrdoki
digologdo,
hongidugu
orgonlorr
kullonrlmrslrr?
A)deri- okcigerimize
- rhk
B)krllor
,A)Kulok,dil,goz,burun
B)KufoKdil,96z,burun,deri
C)ttjgler- srcok
C)Dil,burun,deri
S
I
(,r
2.
uqogrn
motorunun sootin
pervonesi
sorkocr
Iir
".
Gdrseldeki
kigihongiduguorgontnrnsoghgrnl
korumok
iqinqobohgor?
l\) Gdrme
Ei)isitme
C)Totolmo
TarihSlrahDeneme
topocrn
horeketi
Yukorrdoki
cisimlerden
hongisinin
horeketi
digerlerinden
forklrdrr?
A)r
Bl2
c)3
l) tgsr say{*';* q*{:.ti;
*
3. SrnrfDenemeStnavr-' I
okgohongisinde
5. Aso0rdokilerden
birisgonUnegdre"itme"kuwetigle
prlmoklodrr?
A)
oilnorobogt
gOtUrmesi
Krmrzrrgrkgondr$tiqinorobolorbekedehoreket
ligor.Yegiltgtkgontnco
cekler.
hongihoArobolor,UesilrsrkUontnco
rekettUrUilehoreketederler?
ettirmesi
A)Ddnme
B)Yovoslomo
G
G
ClHtzlonmo
o
'o
o
e)
disiCekerken
8. S Disei,
qivige
vururken,
A eekiele
ogorkopogtnt
dolobtnrn
f Mutfok
hongisini
osolrdokilerden
6. Muroftn
ken,
goporken
birkuwetuuguherhongi
gerekgoktur?
lomostno
qekme
kuwetiuggulontr.
gigerken
AlKozogrnr
gerken
B)Yemek
C)Houolkurorken
FenBilimleriTesti
honEileri
orneklerden
Yukorrdoki
dogrudur?
A ) H e p s iB l # v e f
ClSveA
eEiniz.
Di$er sayfaya 91
3.9nff DenemeSrnavt- 1
9. HosonBeg,motosiklefigle
igegifmekledir.HosonBeg'in
moloruglo
horeketisrrosrndo
hrzrgovoglrgorso
bununsebebiogogrdokilerden
hongisi
olobilir?
ll.
r\)Molosikleli
orkotoroftonbirisiitigordur.
ll) Molosikletgukondonogogrgo
do$rugidigordur.
Cl Motosiklet
krmz 619ogoklostgordur.
s
s
onigeligir.
AgQt$,selgibifeloketler
ncosiddellikuwetuggulogorok
etrofindonevorsozorerverir.
BulUrfeloketdurumlorrndo
nosrl
dovronmohgtz?
A)GUvenlikli
birgerekoqmohgrz.
Bl e6tveuoselidnemsememeli,
esgolorrmrzt
kurtormogo
bokmohvtz.
Cled vesel,insonobirgegUopmoz,
korkmomohgrz.
o
-b
o
o
12.AsoOrdqkilerden
hongisilehlikeli
bir
horekettir?
10.Agogrdokilerden
hongisinde
birgdn
degigtirme
horeketi
vordtr?
Al RUzgdrdo
donenfrrrldok
B)Kolediregine
eorptpgeriddnen
top
Cl islosgondon
kolkontren
FenBilimleriTesti
A)Kosonbirorkodosrn
dnUnden
Cekilmek
B)Agorrbozulmus
sootinouonnl
gopmok
Cleohsonmotkop,miksergibioletlerinkesicigeriniellemek
FENBiLi
MLER|
rcSriSirri.
CEVAPLARIN
IZIK?NTR2L
EDiN
iZ.
Deneme
smawbitti.