Adı Soyadı: F. Melike Sayıl Doğum Tarihi: 24 Temmuz 1958 İş

Yorumlar

Transkript

Adı Soyadı: F. Melike Sayıl Doğum Tarihi: 24 Temmuz 1958 İş
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı:
Doğum Tarihi:
F. Melike Sayıl
24 Temmuz 1958
İş Adresi:
Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi,
Psikoloji Bölümü
Beytepe, 06532 Ankara
Tel: 0 312 297 83 37
Faks: 0 312 299 20 08
E-Posta: [email protected]
[email protected]
Eğitimi:
Lisans:
Hacettepe Üniversitesi
1977 - 1982, Psikoloji
Yüksek Lisans:
Hacettepe Üniversitesi
1983 - 1986, Gelişim Psikolojisi
Doktora:
Hacettepe Üniversitesi
1986 - 1990, Gelişim Psikolojisi
Görev Tarihçesi:
2000 Temmuz-Aralık
Scholar in residence
Psikoloji Bölümü
Duke University (NC/USA)
1997-
Doçent
Hacettepe Üniversitesi
Psikoloji Bölümü
1991-1997
Yardımcı Doçent
Hacettepe Üniversitesi
Psikoloji Bölümü
Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı
1985-1991
Araştırma Görevlisi
Hacettepe Üniversitesi
Psikoloji Bölümü
Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı
Tezler:
Sayıl, M. (1986). 4-10
yaş çocuklarının çizimlerinde derinlik ilişkisi: Kısmi
saklama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Sayıl, M. (1990). Okulöncesi dönemdeki çocukların kısmi saklama görevlerindeki
başarılarıyla kodlama ve planlama süreçleri arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış
doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Yayın Listesi:
Bayraktar, R.; Sayıl (Bezci), M. (1985). Zihinsel gerçekçilik döneminde çocukların
çizimlerinde görülen sistematik özellikler ve bağlamın etkisi. N. Öner, G. Yıldıran ve
A. Baykal (Eds.), III. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları. Psikologlar
Derneği Yayınları, Ankara: Sevinç matbaası.
Bayraktar, R.; Sayıl, M. (1988). Çocukların resimlerine ilişkin kuramsal görüşler ve
derinlik çizimi. Psikoloji Dergisi, 22, 79-85.
Bayraktar,
R.;
Sayıl,
M.
(1990).
Çocukların
kısmi
saklanma
ilişkisine
olan
farkındalıklarının çizimlerine etkisi. Psikoloji Dergisi, 24, 3-10.
Sayıl, M. ; Bayraktar, R. (1990). 4-10 yaş çocuklarının çizimlerinde derinlik ilişkisi: Kısmi
saklama. V. Ulusal Psikoloji Kongresi, Psikoloji Seminer Dergisi Özel Sayısı, 8,
745-756.
Sayıl, M. (1991). Okulöncesi çocukların kısmi saklama çizimleri ile planlama ve kodlama
süreçleri arasındaki ilişkiler. Psikoloji Dergisi 7(26), 23-29.
Sayıl, M. (l991). Şiddet içeren TV programları ile çocukların saldırgan davranışları
arasındaki ilişkiye genel bakış. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi. 8 (1-2), 129-143.
Sayıl, M. (1993). Planlama becerisi ve çocukların serbest çizimlerinde planlama. Türk
Psikoloji Dergisi, 8 (29), 38-45.
Sayıl, M.; Yiğit, D. (1993). Okulöncesi çocukların renk ve yiyecek tercihleri. 3P Psikiyatri,
Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi, 1(2), 111-116.
Sayıl, M. (1996). Okulöncesi dönemdeki çocukların duygusal yüz ifadelerini tanıma ve
çizme becerileri. Türk Psikoloji Dergisi, 11 (36), 61-69.
Sayıl, M. (1997). Çocukların sağlık davranışlarında bilişsel ve sosyal-duygusal gelişimin
rolü. 3P Psikiyatri, Psikoloji , Psikofarmakoloji Dergisi, 5 (1), 35-42.
Sayıl, M. (1997). İnsanın gelişimi: Yaşam boyu gelişim. E. Köroğlu, C. Güleç (Ed.)
Psikiyatri Temel Kitabı, Hekimler Yayın Birliği Yayını sf. 127 - 147.
Sayıl, M. (1997) İlkokul çocuklarında duygusal yüz ifadesi çizimlerinin gelişimi. Çocuk ve
Ergen Ruh Sağlığı Dergisi. 4 (3), 129-133.
Sayıl, M. (2001). Children’s drawings of emotional faces. British Journal of
Developmental Psychology, 19, 493-505.
Sayıl, M., Güre Yılmaz, A. & Uçanok, Z. (2002). Ergenliğe geçişte bilgilendirmenin
ergenin bilgi düzeyi ve benlik algısına etkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 17(50)
Sayıl, M.; Uçanok, Z. & Güre, A. (2002). Erken ergenlik döneminde duygusal
gereksinimler, aileyle çatışma alanları ve benlik kavramı: betimsel bir inceleme.
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 9(3)
Bayar, N., Sayıl, M. (in press) Risk-Taking Behaviors in a Non-western Urban Adolescent
Sample. Journal of Adolescence. 28(3).
Sayıl, M. (2004). Çocuk çizimlerinin klinik amaçlı kullanımı üzerine bir değerlendirme.
Türk Psikoloji Yazıları, 14(7), 1-13.
Kındap, Y. & Sayıl, M. (). Çizimin temsil ve estetik yönü: Doğrusal ve doğrusal olmayan
gelişim. Türk Psikoloji Dergisi.
Gültekin, Z. & Sayıl, M. (). Akran zorbalığını belirleme ölçeği geliştirme çalışması. Türk
Psikoloji Yazıları.
Coşkun, L. & Sayıl, M. (). Yatılı, taşımalı ve normal eğitim yapılan
ilköğretim okulu öğrencilerinin davranış-uyum sorunları, okullarına ilişkin tutum,
algıladıkları sosyal destek ve okul başarıları arasındaki ilişkiler. Eğitim Bilimlerinde
Kuram ve Uygulama Dergisi.
Özdikmenli, G., & Sayıl, M. (submitted manuscript). Individualistic-collectivistic
tendencies in Turkish children’s interpersonal relationships: The role of age,
generation, and social setting. Journal of Social and Personal Relations.
Sayıl, M., Güre, A. & Uçanok, Z. (yayınlanmak üzere sunulmuştur) Çalışan ve ilk kez
anne olan kadınların bebekleriyle ilgili bakım tercihleri ve seçimleri: Betimsel bir
inceleme. Sağlık ve Toplum Dergisi.
Tamamlanmış Projeler:
Sayıl, M., Güre, A.; Uçanok, Z. (2004 Nisan) "Çalışan annelerin bebek bakımına ilişkin
tercihlerinde çok yönlü etkiler: İleriye dönük karşılaştırmalı bir çalışma",
TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Projesi. Proje No: SBB-3026.
Devam Eden Projeler:
Sayıl, M. & Kumru, A. Okulöncesi ve Okulçağı Çocuklarının Ebeveynleri ve
Öğretmenlerinin Sosyalleştirme Hedefleri, Gelişimsel Beklentileri ve Kullandıkları
Kontrol Stratejilerinin Çocukların Sosyal ve Bilişsel Davranışları Üzerindeki
Etkileri. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimince desteklenmekte
olan 2 yıllık proje. Proje kabul tarihi: 24/2/2005.
Diğer Yayınlar:
Sayıl, M. (1995). Uluslararası bir kuramcı: Erik Erikson(1902-1994). Türk Psikoloji
Bülteni, 2, 90-91.
Sayıl, M. (1995). Doğumöncesi Psikolojisi. Türk Psikoloji Bülteni, 3, 22.
Kağıtçıbaşı, Ç. (1995). Kültürlerarası bir perspektiften aile, ana-babalık ve çocuk gelişimi
araştırmaları. M. Sayıl (Çev.) Türk Psikoloji Bülteni, 3 25-27. (International
Psychological Science Progress, Problems and Prospects, 1992).
Segal, N.L. (1996). İkiz, kardeş ve evlatlık yöntemleri: Evrimsel hipotezlerin sınanması.
M.Sayıl (Çev.) Türk Psikoloji Bülteni 2(4), 39-46. ( American Psychologist, 1993).
Sayıl, M. (1996). Çocukların bilişsel gelişiminde dramanın rolü. (27 Mart 1996’da
“Türkiye’de Çocuk Tiyatrosu” konulu paneldeki konuşma metni) Türkiye’de Çocuk
Tiyatrosu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
Morris, C. (2002). Yaşam boyu gelişim. M.Sayıl (Çev.). B. Ayvaşık & M. Sayıl (Eds.)
Psikolojiyi Anlamak: Psikolojiye Giriş. “Understanding Psychology(3rd ed.)” Türk
Psikologlar Derneği Yayını. (Orijinal Kitabın yayın tarihi 1996).
Sayıl, M. (1997). Gelişim Psikolojisi Nedir? Bilim ve Ütopya. 38, 10-11.
Brendan, M. (1997). Psikologların Eğitimindeki Sorunlar. M. Sayıl (Çev.) Türk Psikoloji
Bülteni. 3(7) 54-56.
Sayıl, M. (1998). Televizyon ve Çocuk İstismarı. Türk Psikoloji Bülteni, 4(9), 77-78.
Berument- Kazak, S.; Sayıl, M.; Uçanok, Z. (1999). Depremden Etkilenen Çocuklarınıza
Nasıl Yardımcı Olabilir siniz? (Anne-Baba El Kitabı). Türk Psikoloji Bülteni, 5(14),
78-88.
Sayıl, M. (1999) Karşılaştırma, Mükemmeliyetçilik ve Rekabet, Okul ve Aile Dergisi,
2(14-15), 37-39.
Sayıl, M ve Yılmaz, A (2001). Gelişim Psikolojisi Araştırmalarında Etik Standartlar ve
Tartışılan Sorunlar. Türk Psikoloji Dergisi, 16 (47), 71-78.
Sayıl, M. (2002). Kimlik gelişimine darbe, Kadınlar Dünyası, 28, 13.
Bilimsel Toplantılar (Bildirili -Yurtiçi):
III. Ulusal Psikoloji Kongresi, 13-15 Eylül 1984: Boğaziçi Üniversitesi İstanbul.
Zihinsel gerçekçilik döneminde çocukların çizimlerinde görülen sistematik
özellikler ve bağlamın etkisi.
V. Ulusal Psikoloji Kongresi, 14-16 Eylül 1988: ODTÜ, Ankara.
4-10 yaş çocuklarının çizimlerinde derinlik ilişkisi: Kısmi saklama.
VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 22-25 Eylül 1994: Atatürk Kültür Merkezi, İzmir.
Okulöncesi dönemdeki çocukların duygusal yüz ifadelerini tanıma ve çizme
becerileri.
IV. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 1-3 Kasım 1995: ODTÜ, Ankara. Çocukların
sağlık davranışlarında bilişsel ve sosyal-duygusal gelişimin rolü.
11. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 21-23 Nisan
2001”. Belek-Antalya. Klinik Değerlendirme Sürecinde Çocuk Çizimleri:
Gelişimsel Özellikler
VII. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi 25-27 Haziran 2001 H.Ü. Ankara.
Gelişim Psikolojisi, Toplumsal Gelişim ve Sosyal Politikalar.
Sayıl, M., Güre Yılmaz, A. ve Uçanok, Z. "Ergenlerde Buluğ Eğitim Programının
Bilgi Düzeyine, Kendilik Algısına ve Döneme Farkındalık Üzerine Etkisi."
XII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 9-13 Eylül 2002: ODTÜ, Ankara. "Ergenliğe
Geçişte Bilgilendirmenin Ergenin Bilgi Düzeyine ve Benlik Algısına Etkisi."
XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 7-11 Eylül 2004: İstanbul Bilgi Üniversitesi,
Sayıl, M., Güre, A. ve Uçanok, Z. "Çalışan Annelerin, Bebekleriyle İlgili Bakım
Kararlarını Yordayan Demografik ve Kişilik Özellikleri."
XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 7-11 Eylül 2004: İstanbul Bilgi Üniversitesi,
Özdikmenli, G. Ve Sayıl, M. "Kişilerarası İlişkilerdeki Bireyci-Toplulukçu
Yönelimlerin Çocuklarda ve Gençlerde Yaşa, kuşağa ve öykü Türüne Göre
İncelenmesi"
XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 7-11 Eylül 2004: İstanbul Bilgi Üniversitesi,
Güre, A., Sayıl, M. ve Uçanok, Z. "Erken, Zamanında ve Geç Olgunlaşan
Ergenlerin Duygusal Tepkileri, Anne-Babalarıyla İlişkileri ve Benlik Algıları."
II. Prof. Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, 22-23 Nisan 2005 : ODTÜ
Kongre Kültür Merkezi, Sayıl, M., Güre, A., & Uçanok, Z. "Çalışan Kadınların
İlk Anneliklerinde Depresyon, Kaygı, Benlik Saygısı ve Özyeterlik ile İlişkili
Değişkenler."
Bilimsel Toplantılar (Bildirili - Yurtdışı):
Bayraktar, R.; Sayıl, M. (1988, Haziran). Turkish children’s drawings of partially
occluded figures. “Third European Conference on Developmental Psychology”
başlıklı kongrede sunulmuş poster bildiri. Budapeşte, Macaristan.
Sayıl, M. (1997, Eylül). Children’s drawings of emotional facial expressions. “
VIIIth European Conference on Developmental Psychology”. Rennes, Fransa.
Sayıl, M., Pungello, E., Güre, A & Uçanok, Z. (2003, Ağustos). Working women's
selection of care for their infants: A prospective comperative study. "XIth
European Conference on Developmental Psychology" Catholic Univ. Milano, İtalya.
Bilimsel Toplantılar (Bildirisiz-Yurtdışı):
ƒ
Eylül-Aralık 2000.Carolina Consortium on Human Development Senior Scholars
Proseminar Series. Monday Evenings 7:00-8:40 p.m. The Center for Developmental
Science UNC-Chapell Hill
ƒ
Sempozyum (14-15 Ekim 2001) Toward A Developmental Synthesis Center for
Developmental Science (The Robert B. Cairns Memorial Conference). The Carolina
Inn, NC USA.
ƒ
27-28 Ekim 2000 Current Perspectives on Children’s Emerging Knowledge of Mind
and Reality (Kendon Smith lectures-2000) University of North Carolina-Greensboro.
NC; USA
ƒ
2 Aralık 2000 Harriet L. Rheingold Memorial Symposium. University of North
Carolina-Chapell Hill, Friday Center, NC USA
Konferanslar (Yurtiçi) :
• Türk Psikologlar derneği hizmet içi eğitim kursu (Yuva Çocuklarının Gelişim
Özellikleri) seminerleri:
“Okulöncesindeki Çocuk ve Yuva” (28 Kasım 1995)
“Okulöncesindeki Çocukların Bilişsel Gelişim Özellikleri” (5 Aralık 1995)
• Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubesi “Anne-Baba Okulu” semineri: “Bebeklikte
Gelişim” : Yenidoğanın özellikleri, bebeklikte fiziksel, sosyal-duygusal ve bilişsel
gelişim. (23 Kasım 1996)
• Compos Mentis (Psikiyatri Eğitim Araştırma ve Tedavi Merkezi)’nde verilen
seminer: “Çocuk Çizimleri” ( 4 Şubat 1997)
• Hacettepe Üniversitesi Beytepe Öğrenci Yurdunda Öğrencilerle Söyleşi: “Gençlik
Dönemindeki Gelişimsel Özellikler ve Sorunlar” 30 Nisan 1997
•
Milli Eğitim Bakanlığı, “Ders Kitabı ve Kılavuz Kitapları hazırlama Aday
Komisyonu Hizmetiçi Eğitim Semineri” nde “İlköğretim Çağı Çocuklarında Bilişsel
ve Sosyal-duygusal Gelişim.” başlıklı seminer. 21 Eylül 1998
•
25.9.1998 ve 26.1.1999tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Güvenlik Görevlilerine
“Ergenlik Dönemi ve Özellikleri” başlıklı seminer.
•
Devlet Bakanlığı Aile Araştırma Kurumu ve Hacettepe Üniversitesi Gelişim
Psikolojisi ABD işbirliği ile düzenlenen “Aile Eğitim Seminerleri”:
Bebeklik Dönemindeki Gelişimsel Özellikler (26.2.1998)
Okulöncesi Çocukluk Dönemindeki Gelişimsel Özellikler (27.2.1998)
•
•
Mersin Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Türk Psikologlar Derneği’nin işbirliğiyle
düzenlenen I. Psikoloji Semineri: Çocuk Gelişimi, Eğitimi ve İletişim Çatışmaları:
Okulöncesi Çocukluk Dönemindeki gelişimsel Özellikler (21.5.1998)
MEB Türkiş Blokları İlköğretim Okulu Öğretmenlerine Hizmet içi Eğitim Semineri:
Okulçağı Çocuğunun Gelişim Özellikleri (24.6.1998)
• 17 Ağustos 1999 Marmara depremi sonrasında TRT 1, 2 ve GAP ile TV8 ve Kanal 6
Televizyonlarında “Depremin Çocuklar Üzerindeki Etkileri” konulu konuşma ve
ropörtajlar.
• Kasım-Aralık 1999 aylarında Beytepe İlköğretim Okulu 6., 7. ve 8. Sınıf
öğrencilerine küçük gruplar halinde uygulanan “Buluğ Döneminde Yaşadığınız
Değişmeler” başlıklı konferanslar.
•
7.04.2000 tarihinde TAİ İlköğretim Okulu velilerine “Ergenlik Dönemi ve
Sorunları” konulu konferans.
•
30.04.2000 tarihinde Bilkent Özel İlköğretim Okulu velilerine “İlköğretim Dönemi
Çocuklarının Gelişim Özellikleri” başlıklı konferans.
• 27 Mayıs – 17 Haziran 2000 “Kreş ve Yuvalarda Çalışan Psikologlar İçin Eğitim
Paketi”. Türk Psikologlar Derneği Hizmet İçi Eğitim Kursu, Ankara,
•
17 Mart 2002 tarihinde Teğmen Kalmaz İlköğretim Okulu Öğrenci Velilerine
"Anne-baba ergen ilişkileri ve ergenlik dönemi" başlıklı konferans.
•
20 Mart 2002 tarihinde Süleyman Demirel Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerine
"Ergenlik dönemi" başlıklı konferans.
•
7 Nisan 2002 tarihinde TED Karabük Koleji öğrenci velilerine "Anne-baba ergen
ilişkileri ve ergenlik dönemi" başlıklı konferans.
•
26 Kasım 2004 tarihinde ODTÜ Bilişsel Bilimler Seminerleri'nde "Çizimin temsil
ve estetik yönü: Doğrusal ve doğrusal olmayan gelişim." başlıklı konuşma.
•
11 Aralık 2004 tarihinde "EDOK Çocuk Yuvası" velilerine "Okulöncesi dönemde
bilişsel, sosyal ve duygusal gelişme." başlıklı konuşma.
Konuşmalar (Yurtdışı):
• 8 Kasım 2000 “Developmental Lunch Seminar” University of North Carolina at
Chapell Hill, Psychology Department, Yer: Davie 347. Başlık: Children's drawings
of emotıonal faces
• 17 Kasım 2000 “Fall 2000 Brownbag Talks” Duke Unıversity, Psychology (SHS)
Department Yer: Carpenter Board Room-Library. Başlık: Children's drawings of
emotional faces
• 14 Aralık 2000 University of Nebraska, Psychology Department. Başlık: Psychology
in Turkey.
Okutulan Dersler:
Lisans:
Psikolojiye Giriş
Araştırma Teknikleri I ve II
Gelişim Psikolojisi I ve II
Bilişsel Süreçler I ve II
Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular
Yüksek Lisans
Bilişsel Süreçler: Algı ve Bellek Gelişimi
Deneysel Çocuk Psikolojisi
İleri Gelişim Psikolojisi
Doktora
İleri Bilişsel Gelişim: Algı ve Bellek Gelişimi
İleri Araştırma teknikleri
Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular
Yönetilen Tezler:
Bayar Nalan (1999). Ergenlerde Risk Alma Davranışı: İçtepisellik, Aile
Yapısı ve Demografik Değişkenler Açısından Gelişimsel Bir İnceleme.
H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
Meryem (Aydın) Erence (1999) Farklı Yaş Gruplarındaki Kadınlarda
Bellek Başarısının Menopoza Bağlı Olarak İncelenmesi. H.Ü. Sosyal
Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
Elif Yalçın Dereli (2000) Çocuk Mahkemelerinde Yargılanan Çocukların
Ahlak ve Adalet Anlayışlarının Gelişimi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi.
Zeynep Gültekin (2003) Akran Zorbalığını Belirleme Ölçeği Geliştirme
Çalışması. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
Gözde Özdikmenli (2004) Kişilerarası İlişkilerdeki Bireyci-Toplulukçu
Yönelimlerin Çocuk ve Gençlerde Yaşa, Kuşağa ve Öykü Türüne Göre
İncelenmesi. H. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
Leyla Coşkun (2004) Yatılı, Taşımalı ve 'Normal' eğitim yapılan
İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Akademik Başarı, Okula İlişkin Tutum,
Algılanan Sosyal Destek ve Davranış-Uyum Sorunları Arasındaki
İlişkiler. H. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
Yeliz Kındap (2004) 5-14 Yaş Çocuklarında Çizimin temsil ve Estetik
Yönünün Gelişimi. H. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
Diğer Görev ve Etkinlikler:
•
7. Ulusal Psikoloji Kongresinde, Kongre Düzenleme Kurulunda Kongre Sekreterliği
görevi (Eylül 1992)
•
Kasım 1995 - Kasım 1996 tarihleri arasında Türk Psikoloji Bülteni Yayın Kurulu
üyeliği
•
Türk Psikoloji Bülteni 6. Sayısında (Nisan 1997) Yayın Yönetmenliği
•
Şubat 1997 – Ocak 1999 tarihleri arasında Türk Psikologlar Derneği Yönetim Kurulu
Üyeliği- Başkan yardımcılığı.
•
Mart - Mayıs 1996 tarihleri arasında Çocuk Hakları Özel İhtisas Komisyonu Ulusal
Ara Raporun hazırlanmasında “Çocuğun Temel Sağlığı ve Refahı” alt komisyonu
üyeliği
•
Haziran 2001-Mart 2004 tarihleri arasında Radyo Televizyon Üst Kurulu "Simge
Komisyonu" üyeliği.
•
Haziran 2004-Aralık 2005 tarihleri arasında Radyo Televizyon Üst Kurulu "Görselİşitsel Programların Sınıflandırılması Sisteminin Geliştirilmesi ve Küçüklerin
Korunmasına Yönelik Simgelerin Benimsenmesi" konulu proje.
•
Türkiye Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Öngörü Projesi,
Bilimsel Dergilerde Hakemlik:
Türk Psikoloji Dergisi Yardımcı Editörlüğü (1999 - )
Türk Psikoloji Dergisi - Hakemlik (1997 -1999)
H.Ü Spor Bilimleri Dergisi - Hakemlik (1998 -)
Türk Psikoloji Yazıları - Hakemlik (1998 - )
İ.Ü. Tecrübi Psikoloji Çalışmaları Dergisi - Hakemlik (2001 - )
Mesleki Üyelikler:
Türk Psikologlar Derneği
Society for Research in Child Development
European Society for Developmental Psychology
American Psychological Association
Araştırma İlgileri:
Bilişsel gelişim; özellikle okulöncesi ve okul çağı çocuklarında bellek ve diğer zihinsel
süreçlerin gelişimi, çocukların çizimlerinin bilişsel ve sanatsal yönü ve gelişimi, çocuk ve
ergenlerde sosyal duygusal gelişim ve ergen sorunları, anneliğe geçiş süreci ve çalışan
kadının rolleriyle ilgili sorunlar. Anne babaların bebek/çocuk/ergen gelişimi, bakımı ve
disipliniyle ilgili konularda eğitilmeleri.

Benzer belgeler

ÖZGEÇM Ş - Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü

ÖZGEÇM Ş - Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Akademik Başarı, Okula İlişkin Tutum, Algılanan Sosyal Destek ve Davranış-Uyum Sorunları Arasındaki İlişkiler. H. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Ye...

Detaylı