DİJİTAL KAYIT CİHAZI Güvenlik Amaçlı Kayıt Cihazı

Yorumlar

Transkript

DİJİTAL KAYIT CİHAZI Güvenlik Amaçlı Kayıt Cihazı
DİJİTAL KAYIT CİHAZI
Güvenlik Amaçlı Kayıt Cihazı
MODELLER
BLW-1004H, BLW-1004HV, BLW-1008HV, BLW-1016HV
TÜRKÇE TANITIM KURULUM VE KULLANMA
KILAVUZU
UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice
okuyunuz.
Bu kullanma kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler
önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Dual Streaming (2 Ayrı Görüntüleme Desteği)
H.264 Multiplex 4 Kanal / 8 Kanal
Network DVR
3G / 3.5G Mobil Telefon (Cep Telefonu) ve
PDA Desteği
Mouse Desteği
-1-
DĠKKAT
ELEKTRĠK
ÇARPMASI
RĠSKĠNĠ
AZALTMAK
ĠÇĠN
KAPAĞI
ÇIKARTMAYINIZ. ĠÇĠNDE KULLANICININ SERVĠS YAPABĠLECEĞĠ PARÇALAR
BULUNMAMAKTADIR. LÜTFEN SERVĠS ĠÇĠN KALĠFĠYE SERVĠS PERSONELĠNE
BAġVURUNUZ
UYARI
YANGIN VEYA ELEKTRĠK ÇARPMASINI ENGELLEMEK ĠÇĠN BU CĠHAZI
YAĞMURA VEYA NEME MARUZ BIRAKMAYINIZ.
NOT: Bu cihaz test edilmiĢ ve FCC Kuralları Bölüm 15 gereğince Sınıf „‟A‟‟ dijital
cihaz için sınırlara uyumlu olduğu görülmüĢtür. Bu sınırlar, donanım ticari bir
ortamda çalıĢtırıldığında zararlı parasite karĢı uygun koruma sağlamak amacıyla
tasarlanmıĢtır. Bu donanım radio frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve
eğer kullanım talimatı gereğince kullanılmazsa, radio iletiĢimleri için zararlı
parasite sebep olabilir. Bu donanımın bir yerleĢim merkezinde çalıĢtırılmasının
masrafı kullanıcıya ait olmak üzere paraziti düzeltmesi gereken zararlı parazite
sebep olma olasılığı vardır.
FCC Uyarısı: Devam eden uyumluluğu sağlamak için bilgisayara veya çevresel
birimlere bağlarken sadece korumalı ara yüz kabloları kullanınız. Uyumluluktan
sorumlu taraf tarafından açıkça onaylanmamıĢ değiĢiklikler veya
modifikasyonlar kullanıcının bu donanımı çalıĢtırma yetkisini geçersiz kılabilir.
Bu Sınıf A dijital cihaz Kanada Parazite Sebep Olan Donanım Düzenlemeleri
tüm gereklerini karĢılamaktadır.
-2-
SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
 BU YAYIN, TĠCARETE SUNULABĠLĠRLĠĞĠN ĠMA EDĠLEN GARANTĠLERĠ, HERHANGĠ
BĠR ÖZEL AMACA UYGUNLUK VEYA ÜÇÜNCÜ PARTĠNĠN HAKKININ ĠHLAL
EDĠLMEMESĠ DAHĠL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ġARTIYLA AÇIKÇA
VEYA ĠMAEN HERHANGĠ BĠR TÜRDE GARANTĠ OLMADAN „‟OLDUĞU GĠBĠ‟‟
VERĠLMĠġTĠR.
 BU YAYIN TEKNĠK EKSĠKLĠKLER VEYA YAZIM YANLIġLARI ĠÇEREBĠLĠR. BU
YAYININ VE/VEYA KARġILIK GELEN ÜRÜN(LERĠN) GELĠġTĠRĠLMESĠ ĠÇĠN
HERHANGĠ BĠR ZAMANDA DEĞĠġĠKLĠKLER BURADAKĠ BĠLGĠLERE EKLENĠR.
GARANTĠ FERAGATĠ
HĠÇBĠR DURUMDA TEDARĠKÇĠ AġAĞIDAKĠLER DAHĠL ANCAK BUNLARLA SINIRLI
OLMAMAK ġARTIYLA DEĞĠġTĠRME VEYA ÜRÜNÜN UYGUN BAKIMI HARĠÇ
HERHANGĠ BĠR TARAFA VEYA KĠġĠYE SORUMLU OLMAYACAKTIR:
 ÜRÜNLE ĠLGĠLĠ VEYA ÜRÜNDEN KAYNAKLANAN DOLAYLI VEYA DOLAYSIZ YA
DA ÖZEL VEYA ÖRNEK NĠTELĠĞĠNDE DAHĠL ANCAK BUNLARLA SINIRLI
OLMAMAK KAYDIYLA HERHANG ĠBĠR ZARAR VEYA KAYIP;
 KULLANICININ UYGUNSUZ OLARAK KULLANIMI VEYA ĠHMALKÂR ĠġLETĠMĠNĠN
SEBEP OLDUĞU KĠġĠSEL YARALANMA VEYA HERHANGĠ BĠR HASAR;
 KULLANICI TARAFINDAN ÜRÜNÜN YETKĠSĠZ OLARAK SÖKÜLMESĠ, TAMĠRĠ VEYA
MODĠFĠKASYONU;
 ÜÇÜNCÜ
TARAFIN
CĠHAZLARIYLA
BĠRLEġĠK
OLARAK
SĠSTEMDEN
KAYNAKLANAN HERHANGĠ BĠR SORUN, DOLAYLI UYGUNSUZLUK VEYA KAYIP
YA DA HASAR;
 GÖZETĠM DIġINDA DĠĞER BĠR AMAÇ ĠÇĠN KULLANILAN VEYA KAMUYA MAL
OLAN BĠR SEBEPTEN DOLAYI KAYDEDĠLEN VERĠLER DAHĠL O GÖZETĠM
KAMERASININ RESMĠNĠN SONUCUYLA GĠZLĠLĠĞĠN ĠHLALĠ YÜZÜNDEN
FOTOJENĠK BĠR KONU HALĠNE GELEN BĠR KURULUġ VEYA KĠġĠ TARAFINDAN
GETĠRĠLEN HERHANGĠ BĠR ALACAK VEYA ĠġLEM.
-3-
ÖNLEMLER
 Lütfen bu ürünün kurulumuyla ilgili tüm iĢler için kalifiye servis personeli veya sistem
kurucularına baĢvurunuz.
 Cihazı belirtilen sıcaklık, nem veya güç kaynağı değerlendirmeleri ötesinde
çalıĢtırmayınız.
Cihazı 0oC ~ +45oC (32oF ~ 113oF) sıcaklıkları arasında ve %85 nem altında çalıĢtırınız.
Bu cihazı giriĢ güç kaynağı 90 ~ 264 VAC, 47 ~ 63 Hz arasındadır.
Hard disk sürücülerinin performansı ve ömrü kolayca ısıdan etkilenir (yüksek sıcaklıkta
kullanıldığında). Bu cihazın +20oC ~ +30oC (68oF ~ 86oF) arasında sıcaklıkta kullanılması
tavsiye edilir.
 Hard disk sürücülerini dikkatli taĢıyınız.
Motorları hala çalıĢıyorken hareket ettirilse bunların zarar görmesi mümkündür. Bunları gücün
hemen açtıktan veya kapadıktan sonra taĢımayınız (30 saniye civarında).
Hard disk sürücülerini statik elektrikten koruyunuz.
Bunları yığmayınız veya dik tutmayınız.
Bunları sabitlemek için elektrikli tornavida kullanmayınız.
 Sadece kuru bezle temizleyiniz.
 Herhangi bir havalandırma ağzını tıkamayınız.
 Cihazı radyatörler, ısı düzenleyicileri, sobalar veya diğer ısı üreten cihazlar gibi herhangi bir ısı
kaynağı yakınında kullanmayınız.
 Güç kordonunu ezilmeden veya özellikle fiĢlerde, alıcılarda ve cihazdan çıktığı noktalarda
sıkıĢmasından koruyunuz.
 Metalik parçaları yuvalardan düĢürmeyiniz. Bu durum cihaza kalıcı hasar verebilir. Gücü derhal
kapatınız ve servis için kalifiye servis personeli ile bağlantıya geçiniz.
 Cihazı dikkatlice taĢıyınız. Cihaza zarar verebileceğinden dolayı çarpmayınız veya
sallamayınız.
 Cihazı suya veya neme maruz bırakmayınız ya da ıslak yerlerde çalıĢtırmayı denemeyiniz. Eğer
cihaz ıslanırsa, derhal önlem alınız. Cihazı kapatınız ve kalifiye servis personeline baĢvurunuz.
Nem cihaza zarar verebilir ve ayrıca elektrik çarpmasına sebep olabilir.
 Cihazın gövdesini temizlerken kuvvetli veya aĢındırıcı deterjanlar kullanmayınız. Kiri
çıkartmak zor olduğunda, yumuĢak bir deterjan kullanınız ve hafifçe siliniz.
 ÇıkıĢlara ve uzatma kordonlarına bu durum yangın riskine veya elektrik çarpmasına sebep
olabileceğinden dolayı aĢırı yükleme yapmayınız.
 Lütfen ayarlarınızı not ediniz ve saklayınız. Bu durum sistem yapılandırmasını değiĢtirmeniz
gerektiğinde veya beklenmedik bir arıza veya hata meydana geldiğinde yardımcı olacaktır.
 Dağıtım, kopyalama, sökme, ters derleme ve ayrıca bu ürünle birlikte verilen yazılımın ihracat
yasalarının ihlali açıkça yasaklanmıĢtır.
-4-
İÇİNDEKİLER
0.Bu DVR BaĢlatmak için Hızlı
7
Referans···············································
9
1.Ürüne
Genel 9
BakıĢ················································································· 10
··
10
1.1Özellikler····································································· 11
·······················
12
2.
Paneller
ve
Uzaktan 13
Kumanda······························································
13
2.1
Ön 14
Panel·············································································· 14
···········
15
2.2
Arka 16
Panel·············································································· 16
···········
17
2.3
Uzaktan 19
Kumanda········································································· 21
····
23
3.
Donanım 24
Kurulumları········································································ 24
···
27
3.1
Temel 27
Bağlantılar········································································ 29
······
29
3.2
Hard
Disk 29
Kurulumu········································································ 29
3.3
PTZ
Kontrol 29
Bağlantıları··································································
29
4.
DVR
açma
ve
Hızlı 30
BaĢlatma····························································
30
4.1 Canlı Görüntü
30
Ekranı·······································································
31
4.2 Ana Menü (Araçlar
31
Çubuğu)···························································
31
4.3
HDD 32
Formatlama······································································ 32
·······
32
4.4
Video 32
Kaydı·············································································· 32
·······
33
4.5
Video 34
Gösterimi········································································· 34
······
34
4.6 Video
34
Yedekleme········································································ 34
·······
34
4.7 PC‟de Yedek Video
35
-5-
Ġzleme ······························································
35
4.8
PTZ 36
Kontrol············································································ 36
···········
37
5. DVR
37
Ayarı ················································································· 37
············
37
5.1 Menü Ağacı ve
39
ĠĢletimi····································································
40
5.2
Sistem 40
Ayarı·············································································· 40
·····
41
5.2.1
41
Dil············································································· 42
·················
43
5.2.2
Video 43
Standardı······································································ 43
··
44
5.2.3 Kayıt
44
Çözünürlüğü·································································· 44
··
44
5.2.4
VGA 45
Ayarı··········································································· 46
····
46
5.2.5 Saat
46
Formatı ······································································· 48
····
49
5.2.6
Zaman 53
Ayarı··········································································· 53
····
54
5.2.7
ġifre 54
Ayarı·············································································· 55
····
59
5.2.8
Kullanıcı
Yetkisi(Sistem-GeliĢmiĢ 59
Ayar) ·······························
60
5.3
Kayıt 60
Ayarlama ·········································································
······
5.3.1
Video
Kanalı·········································································
···
5.3.2
Kayıt
Programı······································································
··
5.3.3
Video
Kalitesi········································································
·····
5.3.4
Kayıt
Hızı
Ayarı ······································································
5.3.5
Kayıt
Kaynağı·······································································
-6-
·····
5.3.6
OSD
Ayarı···········································································
····
5.3.7
Ağ
için
ikili
AkıĢ
(Kayıt-GeliĢmiĢ
Ayar)··········· ······················
5.4
Kamera
Ayarı··············································································
·····
5.4.1
Kamera
Kanalı·········································································
5.4.2 PTZ
Protokolü·····································································
······
5.4.3
PTZ
Baud
Hızı···········································································
5.4.4
PTZ
ID··············································································
·········
5.4.5
Renk
Ayarı···········································································
···
5.4.6
Hareket
Algılama
ve
Bölge······················································
5.4.7 Gizlilik Maskesi
(Mozaik)·····················································
5.4.8 Hareket ve Video Sinyal Kaybı (Kamera –GeliĢmiĢ
Ayarı) ········
5.5
Net
Ayarı··············································································
···········
5.5.1
Ağ
(Statik
IP/DHCP)··················· ··············································
5.5.2
Http
Portu ··········································································
······
5.5.3
Komut
Portu ··········································································
·
5.5.4 Medya
Portu ··········································································
··
5.5.5
PPPoE/DDNS(Net-Ġkinci
Sayfa)··············································
5.5.6 E-Posta Sunucusu (Net-Üçüncü
Sayfa)·····································
5.6
Alarm
GiriĢi
/ÇıkıĢ
Ayarı ··································································
5.6.1
Alarm
GiriĢ
Kanalı·····································································
5.6.2
Alarm
GiriĢ
-7-
Tipi·········································································
5.6.3
Olay
Ele
Alma··········································································
5.6.4
Alarm
Programı
(Alarm-GeliĢmiĢ)···········································
5.7
Bakım
(Maintenance) ···································································
···
5.7.1 Log
Görüntüleme ·································································
··
5.7.2 Yazılım Yükseltme
(UPGRADE) ············································
5.7.3 HDD Yönetimi (HDD
MANAGE) ··········································
5.7.4 HDD Kapasitesi (HDD
Capacity) ············································
5.7.5
Donanım
Sürümü
(Hardware
Version) ···································
5.7.6
Yazılım
Sürümü
(Software
Version) ········································
5.7.7
Yazılım
Sürüm
Tarihi
(Software
Relase
Date) ························
5.8 Kayıt ve ÇıkıĢ
(Save) ·······································································
6. Web Tarayıcı ĠĢletimi (Sadece IE
Tarayıcısı)·····································
6.1 Ġmzasız ActiveX kontrolünü Ġndirmeyi
Sağlama·······························
6.2
Web
Tarayıcısı
Ana
Ekranı································································
6.3
Alarm
Bildirisi···········································································
········
6.4
Cihaz
Parametreleri
Ayarı·································································
6.5 Video Dosyaları Gösterme ve
Ġndirme·············································
6.5.1 Video Dosyaları
Gösterme························································
6.5.2 Video Dosyaları
Ġndirme ··························································
6.5.3 Cihaz
Kayıt···········································································
·····
7.
Mobil
Telefon
Desteği ············································································
8.Ek···················································································
···························
Ek
A
–
HDD
Kapasite
Tahmini································································
-8-
Ek
B
–
Uyumlu
Listesi····································································
Ek
C
–
Uyumlu
USB
portatif
DVD
Listesi····································
-9-
HDD
Kayıt
0. Bu DVR ile BaĢlamak için Hızlı Referans
Lütfen ayrıntılar için CD içindeki Kullanım Kılavuzuna
başvurunuz, hard copy (yazılı çıktı) sadece referans içindir
Sistemi açmadan önce
 Lütfen SATA HDD’yi Hard Disk Tepsisine takınız. (Bölüm 3.2 ve Ek B)
 Lütfen tüm bağlantılar için Bölüm 3‟e başvurunuz.
 Uzaktan kumandanın kullanımı (Bölüm 2.3)
Sistemi açtıktan sonra
 Lütfen sistemin çalışması için yaklaşık 40 saniye bekleyiniz.
 Lütfen sisteme giriş yapınız (Bölüm 4) ve sonra HDD’leri fiziksel olarak
formatlayınız (Bölüm 4.3). (Eğer henüz formatlanmadıysa lütfen HDD’lerin kayıt
için kullanılamayacağına dikkat ediniz).
 Lütfen tüm temel işlemler için Bölüm 4„e başvurunuz.
 Sistemi doğru olarak kurmak için özellikle NTSC/PAL, Kayıt Çözünürlüğü, Saat ve Dil
için lütfen Bölüm 5.2„ye başvurunuz.
 Lütfen kayıt ayarı için Bölüm 4.4 ve Bölüm 5.3„e başvurunuz.
 Arama, gösterim ve kaydedilen video/ses arşivleme için lütfen Bölüm 4.5, Bölüm 4.6,
Bölüm 4.7‟ye başvurunuz.
 Lütfen hareket algılama için Bölüm 5.4.6/5.4.8, Gizlilik Maskesi (Mozaik) için Bölüm
5.4.7 ve Alarm ayarı için Bölüm 5.6 „ya başvurunuz.
 PTZ kamera bağlantısı için Bölüm 3.3, PTZ kameralarının doğru olarak kurulumu ve
kontrolü için Bölüm 4.8 ve Bölüm 5.4„e başvurunuz.
 DHCP/Static IP/PPPoE, ports no., DDNS ve E-posta Sunucusu dahil Ağ Ayarı için
lütfen Bölüm 5.5 „e başvurunuz.
 İnternet ile veya PC/laptoptan intranet ile uzaktan erişim için lütfen Bölüm 6„ya
başvurunuz.
 Internet ile veya mobil telefondan intranet ile uzaktan erişim için lütfen Bölüm 7„e
başvurunuz.
 Lütfen tahmini kayıt süresi için Ek A„ya başvurunuz.
 Uyumlu HDD/USB portatif DVD Kaydedici Listesi için lütfen Ek B ve Ek C„e
başvurunuz.
Sisteme Giriş/Çıkış
 Çıkış: MENU(Setting) →SAVE→Logout
 Giriş: Açılış veya çıkış sonrası
Sistemin Kurulumu
 Format HDD : MENU(Setting) → <Maintenance> → <HDD Manage>→Click〖>>〗→
【Formatting】to start HDD format..
 Dil, Saat, NTSC/PAL, Kayıt Çözünürlüğü, Şifre, Kullanıcı Yetkisi değiştirme:
MENU(Setting) →<Sistem>
 PTZ Kurulumu: MENU(Setting) →<Camera>
 Ağ Kurulumu: MENU(Setting) →<Net> →<Network> Static IP/DHCP veya
MENU(Setting) →<Net> →<Next Page> PPPoE/DDNS
 Ağ Portunu Değiştirme: MENU(Setting) →<Net> →<Network> Http/Command/Media
- 10 -
Ports, MENU(Setting) →<Net> →<Next Page> Mobile Port
 E-posta Sunucusu Kurulumu: MENU(Setting) →<Net> →<Network> →<Next
Page>→<Next Page>
Temel İşlemler
 Uzaktan kumandada bölmeli pencere değiştirme: CH1 ~ Ch4 /
veya 1 ~
8/
 Odak Hareketi: ▲, ▼, ◄, ►
 Search/Playback/Backup :
for önyüz/uzaktan kumanda ve
Bölüm 4.5 Video gösterim ve Bölüm 4.6 Video Yedeklemeye başvurunuz
OSD, lütfen
Uzaktan Erişim -> Giriş Yapmadan Önce
 DVR‟a ilk defa bağlandığında kullanıcının bilgisayarının web erişimi için ActiveX
bileşenlerini indirmesi gerekir. Eğer kullanıcının Internet Explorer indirme işlemini
yasaklıyorsa, bu durumda IE‟deki imzasız ActiveX‟i lütfen manüel olarak indiriniz.
 Download unsigned ActiveX controls Enable or Prompt
Initialized and script ActiveX controls not martked as safe  Enable or Prompt
 Eğer PC DVR önceki yazılım sürümüne erişim için I.E. kullandıysa lütfen I:E‟deki
“Geçici Internet dosyalarını” ve tüm çevrim dışı içeriği sil Tools->Options->General
gidiniz.
Uzaktan Erişim -> IE İşlemleri
 Lütfen PC kullanıcısının PC için sistem yöneticisi şifresine sahip olmasına dikkat ediniz;
aksi takdirde işlem başarısız olacak ve bir hata mesajı gösterilecektir.
Windows Vista için lütfen UAC fonksiyonunu, kaynak bilgisini kapatınız:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc709691.aspx
 Ayrıntılar için lütfen Bölüm 6 „ya başvurunuz.
- 11 -
1. Ürüne Genel BakıĢ
1.1 Özellikler
Model
4 Kanal
8 Kanal
Video Format
Video Format
Video Giriş
Ses Format
Ses Giriş
PAL/NSTC
H.264 Sıkıştırma
BNC 4 Giriş / 1 Çıkış
BNC 8 Giriş / 1 Çıkış
G.726 8Kx16bit ADPCM Mono
RCA 4 Giriş / 1 Çıkış
RCA 8 Giriş / 1 Çıkış
Hareket algılama, Sensör Giriş, Röle Çıkış, Video
Alarm Tipi
Sinyal Kaybı
Sensör Giriş/Çıkış 4CH Giriş / 1CH Çıkış
4CH Giriş / 1CH Çıkış
Ekran Kare Hızı Her bir Kanal PAL:25 FPS, NTSC:30 FPS
Gösterim Çözünürlü PAL:CIF (352×288)
ğü NTSC:CIF(352×240)
PAL:CIF(352×288)
NTSC:CIF(352×240)
PAL:100 FPS @ CIF
NTSC:120 FPS @ CIF
PAL:200 FPS @ CIF
NTSC:240 FPS @ CIF
Kayıt Kare Hızı
Güç-açık Oto Kayıt, Program Kayıt
Kayıt yöntemi (Manüel Kayıt, Hareket algılama, Sensör Tetikleme)
Gizlilik Maskesi (Mozaik) Desteği
HDD Ara yüzü SATA Ara yüz desteği 2000GB
Ağ Protokolü TCPIP/ DHCP/DNNS/PPPoE/E-Posta
IE Tarayıcı Canlı İzleme, Yapılandırma, Video
Ağ Fonksiyonu
İndirme, Gösterim ve Mobil Telefon Gözetim
Maus / Portatif Mobil HDD/ Flash Sürücü/ DVD
USB 2.0 Ara yüzü
Kaydedici / Yerleşik Yazılım Yükseltme
Gösterim yöntemi Normal Gösterim, Hızlı İleri, Geri, Tek Adım
Ağ Ara yüzü RJ45 10M/ 100M Ethernet Oto Algılama
PTZ Protokol PELCO-P ,PELCO-D, Samsung, Panasonic
Video Yedekleme AVI, MPEG4 veya H.264 Raw
Güç Adaptörü DC 12V Adaptör/3A
Tüketim 10~15W
Sıcaklık 10℃~+40℃
Nem %10~%90
Boyut 315(G) x 224 (D) x 52 (Y) mm
- 12 -
2. Paneller ve Uzaktan Kumanda
2.1 ön Panel:
Diğer benzer paneller aĢağıdaki gibi aynı butonlara ve fonksiyonlara sahip olacaktır:
1. CH1 ~ Ch4 /
Tekli kamera penceresine veya 4/9 kamera pencerelerine doğrudan geçiĢ
2. MENU
Ana menüyü görüntülemek için bu butona basınız.
3. ESC
Pencereden çıkıĢ veya araç çubuğuna (ana menü) ve durum çubuğuna geçiĢ
4. REC
Manüel kayıt fonksiyonunu baĢlatma veya durdurma.
5. Backup
Video aramayı ve yedek menüsünü açma
6. Play/Pause (
)
Video aramayı ve gösterim menüsünü açma. Gösterime ara vermek için basınız.
7. PTZ
PTZ iĢletim menüsüyle seçilen kamerayı açma.
8.
,
,
,
Ok Butonları. Seçim kutusuna geçmek için
seçmek için
,
basınız.
9. Enter
ĠĢlemi doğrulayınız.
10. Power LED
11. REC LED
12. IR Window
- 13 -
,
basınız, alt menü parametrelerini
2.2 Arka Panel
1. USB konektörü
FlasĢ sürücü, portatif HDD veya DVD kaydedici gibi yedekleme cihazlarını bağlama
2. Maus Konektörü
USB maus bağlama.
3. Ses Çıkış Konektörleri
1 kanal ses çıkıĢ, RCA (2Vp-p,600Ω) 4CH DVR
4. Ses Giriş Konektörleri (SES IN 1-4/1-8)
4 kanal ses giriĢ, RCA (2Vp-p,600Ω) 4CH H264 DVR; veya Ses kablosu (8CH Ses GiriĢ+
1CH Ses ÇıkıĢ) bağlamak için 8CH H264 DVR
5. Video Giriş Konektörleri (1-4/1-8)
4 veya 8 kanal video giriĢ, BNC (1Vp-p,75Ω)
6. Video Ana Çıkış Konektörü
DVR sistem ekran çıkıĢ, BNC (1Vp-p,75Ω)
7. Ethernet Konektörü
RJ-45 10/100 Base-T Ethernet ağ.
8. VGA Konektörü (BLW-1004H modelinde opsiyoneldir.)
VGA/LCD monitörü bağlama
9. Alarm Giriş Konektörleri (ALARM IN 1-4, 5-6 Ground)
Harici Sensör cihazına bağlama
Alarm Çıkış Konektörleri (ALARM OUT 7-8)
Harici Sensör cihazına bağlama
- 14 -
RS-422 Konektörü (9-12)
PTZ kamera kontrol desteği
10. Güç Anahtarı
11. Güç Giriş Soketi (12V DC)
12. Fan
2.3 Uzaktan Kumanda
Uzaktan kumanda kullanıcının iĢlemlerini kolaylaĢtıran bir aksesuardır. Ön paneldeki butonlar
yerine tüm iĢlemleri uzaktan kumanda ile yapabilirsiniz.
1.
2.
3.
4.
Alfa-nümerik Butonlar (1-9, 0, 10+)
Çoğu durumda kamera seçimi için bu butonlara basınız. Bu butonlar ayrıca metin ve sayı
girmek için de kullanılır.
DEL Butonu (DEL)
Metin düzeltme modunda bu buton “del” (sil) tuĢu olarak kullanılır.
Alarm Sıfırlama Butonu
Alarm aktivasyonunu iptal etmek için bu butona basınız; bu butona tıklama mevcut alarm
bilgisinin göstermek için bir mesaj görüntüleyecektir.
Kontrast Buton
Ġmaj kontrastını yukarı(+)/aĢağı(-) ayarlama.
Parlaklık Butonu
Ġmaj parlaklığını yukarı(+)/aĢağı(-) ayarlama.
6. Durdurma Butonu ( )
Gösterimi durdurmak için bu butona basınız.
7. Göster/Ara ver Butonu (
)
Kayıtlı imajları arayıp gösterme veya gösterime ara verme için bu butona basınız.
8. Hızlı İleri Butonu (
)
Hızlı ileri alım için bu butona basınız.
9. Hızlı Geri Butonu (
)
Hızlı ileri alım için bu butona basınız.
10. Fonksiyon Tuşu(FN)
Rezerve
5.
- 15 -
11. Tekli Adım Butonu ( )
Kaydedilen imajları kare kare göstermek için bu butona basınız.
Diğer Butonlar
Diğer butonların her biri ön paneldeki butonlardan birine karĢılık gelir. Lütfen Bölüm
2.1.‟deki tanımlara baĢvurunuz. Ön Panel
3. Donanım Kurulumları
3.1 Temel Bağlantılar
 Kameralar
Kamera çıkıĢını DVR‟ın arka panelindeki video giriĢ konektörüne bağlayınız.
Video giriĢ ara yüzü standart BNC konektörüdür, 1Vp-p, 75 Ω.
 Ses Konektör
Ses giriĢ ara yüzü standart RCA soketidir, 2Vp-p, 600 Ω.
Ses giriĢ direnci biraz yüksektir; lütfen aktif ses toplama cihazı veya aktif mikrofon
kullanınız. Ses sinyal kablosu da güçlü elektromanyetizma ve elektrik alanı parazitinden
uzak tutulmalıdır.
 Monitör
Ana çıkıĢ konektörünü bir monitöre bağlayınız. Ses/Video RCA kablosuyla çalıĢması için
BNC--RCA konektörü kullanınız.
 Güç
DVR ile birlikte gelen adaptörü kullanınız, 12VDC çıkıĢ konektörünü güç soketine takınız.
 Alarm GiriĢ/çıkıĢ
Lütfen Bölüm 5.6.2.‟e baĢvurunuz.
 Ethernet
Ethernet konektörünü LAN veya internet ile uzaktan eriĢim için standart bir bükümlü-çift
Ethernet kablosuna bağlayınız.
 USB 2.0
Maus, USB FlaĢ Sürücüsü, USB portatif, HDD, USB portatif DVD Kaydedici destekler.
Sadece FAT32 dosya sistemini destekler.
- 16 -
3.2 Hard Disk Kurulumu
HDD kayıt için kullanılmadan once DVR sistemi tarafından
formatlanmalıdır.
PS. HDD‟yi PC ile formatlamayınız. HDD formatlamak için
lütfen Bölüm 4.3 Format HDD‟ye baĢvurunuz.
3.3 PTZ Kontrol Bağlantıları
PTZ kontrol ara yüzünü arka panelin RS422 TX+ ve TX- ara yüzlerine bağlayınız.
5.4.2 ~5.4.4 PTZ protokolleri, baud hızları ve ID‟ler için
ayarlama bölümüne baĢvurunuz.
- 17 -
lütfen PTZ
4. DVR Açma ve Hızlı BaĢlatma
DVR‟ı açınız ve sistem program yüklemesini bekleyiniz. DVR ses verecek ve DVR‟da kurulu
hard disk yokken “NO Hard Disk” (Hard disk yok‟‟ görünecektir.
Ġlk pencere kullanıcı hesabını seçmeyi DVR sistemini çalıĢtırmak için Ģifreyi isteyecektir.
Yönetici için fabrika ayarı kullanıcı adı [Admin] Ģifre
[888888] Kullanıcı için [User][666666]
Status Bar
Tools Bar
DVR sistem durum çubuğu ekranın alt kısmındadır. Maus tuĢuna sağ tıklayınız veya ön
panelde Enter basınız, sistem ayarı ve iĢletimi için Araçlar Çubuğu (Tools Bar) açılacaktır.
- 18 -
4.1 Canlı görüntüleme ekranı

Tek Kanal Ekran
4/9 bölmeli görüntüleme modundayken belirgin yeĢil sınır olan pencere seçilen mevcut
penceredir. Kullanıcı diğer kanala geçmek için maus veya yön butonlarına basabilir. Eğer
ses çıkıĢ cihazı bağlı ise ses ayrıca video ile birlikte izlenebilir. Kullanıcı karĢılık gelen
sayı butonları 1~8 basarak tek özel bir kanal görüntülemeyi seçebilir.
Tek bölmeli görüntüleme modundayken kullanıcı doğrudan
veya tersini yaparak 4/9 bölmeli görüntüleme modunu girebilir.

butonuna basarak
Kanal Durumu Görüntüleme
“hareket algılama” / “genel kayıt” / “alarm kaydı” ve benzeri gösterge her bir bölmeli
ekranın sağ üst köĢesinde. Görüntülenecektir. Ayrıntılar aĢağıdaki gibidir:
“ hareket algılama” yı gösterir.
Blue “ genel kayıt” gösterir.
Yeşil “ hareket algılama kaydı tetikledi” gösterir.
Kırmızı “ alarm kaydı tetikledi” gösterir.
Gri “ manüel kayıt” gösterir.

Çevresel alarm giriĢ / alarm çıkıĢ/HDD/Ağ görüntüleme
Gösterge sistem durum çubuğunda görüntülenecektir:
Dört ikon alarm giriĢ durumunu gösterir. Alarm verirken kırmızı renge dönüĢür.
Son ikon alarm çıkıĢını gösterir. Alarm verdiğinde kırmızı renge dönüĢür.
HDD normal
4.2
HDD Hatası
Ağ bağlı
Ağ bağlantısı kesik
Ana Menü (Araçlar Çubuğu “Tools Bar”)
Mausa sağ tıklayınız veya ön izleme modunda Enter butonuna basınız, aĢağıda gösterildiği gibi
Araç Çubuğu görünecektir:
: Araç çubuğunu gizleme.
: Sistem yapılandırması
: Manüel kayıt
: Arama, gösterim ve yedek kayıt dosyaları
: PTZ iĢlemi
- 19 -
: Alarm bildirisini iptal. Bu butona basınca mevcut alarm bildirisini gösteren bir mesaj
görünür.
.
、
、
:ekran görüntüleme modunda geçiĢ - “Single camera”  “Quad 4
camera” ”9 camera”
:Ekranı ayarlamak için ünite baĢına 8 piksel aĢağıdaki gibi ayarlanabilir:
、
:Ekranı dikey yönde azaltma veya artırma.
、
:Ekranı yatay yönde azaltma veya artırma.
、
、
、
:Ekranı yukarı, aĢağı, sola, sağa hareket ettirme
:Ekranı en büyük boya zumlama ve merkezi olarak gösterme.
4.3 HDD Formatlama
DVR sistemine 【Admin】hesabıyla giriniz.
HDD yönetim penceresini açmak için <Tool Bar> → <Setting> → <Maintenance> → <HDD
Manage> yanındaki >> iĢaretini mouseun sol tuĢunu tıklayarak seçiniz.
- 20 -
HDD bilgileri eğer DVR HDD algılaması doğru ise pencerelerde görüntülenecektir.
HDD formatına baĢlamak için Formatting tıklayınız.
- 21 -
4.4 Video Kaydı
DVR‟da kayda devam etmek için iki yöntem vardır; manüel kayıt ve program kayıt.
Manüel kaydın önceliği programdan daha yüksektir. Eğer kayıt programı manüel kayıt ile
uyuĢmazsa, manüel kayıt iptal edilene kadar ilk olarak manüel kayıt iĢlemi yapılacaktır. Kayıt
tiplerine / “genel kayıt” / “alarmın tetiklediği kayıt‟‟/ “hareket algılamanın tetiklediği kayıt” /
“alarm ve hareket algılamanın tetiklediği kayıt dahildir.
Blue “ genel kayıt” gösterir.
Yeşil “ hareket algılama kaydı tetikledi” gösterir.
Kırmızı “ alarm kaydı tetikledi” gösterir.
Gri “ manüel kayıt” gösterir.

Manüel Kayıt (Manual Record)
Özel kanalın kaydetmesi veya etmemesi için lütfen <Tool Bar>→<Manual Record>
seçiniz. Kayda manüel olarak baĢlama/durdurma için ● butonuna basınız.
Manüel olarak kaydedilen videoya “genel kayıt” ismi verilir.
- 22 -

Program Kaydı (Record Schedule)
Ayarlama için lütfen <Tool Bar> → < Setting > → <Record> → < Record Schedule>
seçiniz.
Ayarlama ekranı aĢağıdaki Ģekil gibi gösterilir:
①. Mevcut kayıt kanal numarası
②. Kayıt programı
③. Kayıt tipinin tanımı
Sistem her gün 24 saat ve her hafta Cumartesi ve Pazar bir kayıt seçeneği sunar. Birim ise
saattir. Bir kafes bir saati gösterir.
Yön butonlarını kullanarak belirtme ikonunu bir süreye taĢıyınız.
Kayıt tipinin Enter butonuna tekrarlamalı basarak veya sol mausa çift tıklayarak (kafesin
rengi uygun olarak değiĢecektir) belirtiniz. Ayarları onaylamak için OK seçiniz. Ayarlar
kaydedildikten sonra etkin olacaktır.
Hareket algılama ve alarm kaydı seçildiğinde hareket algılama
hassasiyeti ve alanı düz ayarlanmalıdır. Ayrıntılar için lütfen 5.4.6
Hareket Algılama Ayarları baĢvurunuz.
Alarm kaydı seçildiğinde alarm tetikleme ayarları düz
ayarlanmalıdır. Ayrıntılar için lütfen 5.4.7 Olay Ele Alma baĢvurunuz.
- 23 -
4.5 Video Gösterimi
Tarih/saat ve kanal sayısını <Tool Bar>→<Record Search> seçerek belirleyiniz.
Arama sonuçları farklı kayıt tiplerini ayırmak için farklı renklere tepki vermede ekranda
listelenecektir.

Panel ile tarih ve saat arama
Belirtme ikonunu 】,【 】butonlarını kullanarak ilgili seçim kutusuna taĢıyınız.
Belirtme ikonunu ▲】,【▼】butonlarını kullanarak saati değiĢtirerek tarih/saat seçim
kutusuna taĢıyınız. Belirtme ikonunu kanal seçim kutusuna taĢıyınız ve seçmek veya
seçimi iptal etmek için Enter butonuna basınız.
Saati, kanal sayısını ayarladıktan sonra 】【
,
】 butonlarını kullanarak belirtme ikonunu
Aramaya taĢıyınız ve kaydedilen videoyu aramayı baĢlatmak için Enter butonuna basınız.
Belirtme ikonunu
basınız.
taĢıyınız ve zaman çizelgesinin zumlamak için Enter butonuna
Eğer zaman çizelgesi ekran dıĢındaysa lütfen belirtme ikonunu
dıĢı bölümü görüntülemek için Enter butonuna basınız.
taĢıyınız ve ekran
Arama bittikten sonra CH1~CH4 butonuna basarak baĢlatma ve durdurma süresini seçmek
için zaman çizelgesine geçilecektir. Zaman çizelgesine geçmek için 【 】
【
, 】 butonlarına
basınız, seçimi doğrulamak için Enter】basınız. Tüm ayarlardan sonra belirtme ikonunu
】,【 】 butonlarını kullanarak Göstere taĢıyınız ve gösterimi baĢlatmak için Enter
butonuna basınız.
- 24 -

Maus ile tarih ve saat arama
Kullanıcı saati belirlemek için mausa tıklayabilir. Zaman çizelgesine ilk sol tıklama
baĢlatma zamanını iĢaretleyecek ve orada dikey bir çizgi görünecektir, ikinci sol tıklama
ise durdurma saatini iĢaretleyecektir. Mausa sağ tıklama iĢaretli tüm süreyi silecektir.

Gösterim Kontrol
:Geriye doğru, kullanılabilir hızlar 8X, 16X
:Hızlı ileri, kullanılabilir hızlar 1X, 8X, 16X, 1/2X ve 1/4X.
:Ara verme
:Gösterimi durdurma.
:Bir sonraki kareye geçme.
:Tekli kameradan 4/9 kameraya geçiĢ için tıklama.
- 25 -
4.6 Video Yedekleme (Backup)
Ġhtiyacınız olan arama, yedekleme ve özel kayıt dosyalarını gösterme için <Tool
Bar>→<Record Search> seçiniz. BaĢlangıç ve bitiĢ süresini 4.5 Video Playback„de
gösterildiği gibi ayarlayınız.
- 26 -
Yedekleme ekranına girmek için [Backup] tıklayınız. Sistem kullanılabilir olan tüm yedekleme
cihazlarını algılayacak ve bunları görüntüleyecektir. Yedekleme cihazı USB flaĢ sürücü, USB
portatif HDD ve USB DVD Kaydedici kullanabilir.
USB flaĢ ve HDD için sadece FAT32 dosya sistemini destekler
Lütfen ilk olarak uygun cihazı ve kayıt tipini seçiniz ve ses/video kaydetmeye baĢlamak için
[Backup] tıklayınız. Herhangi bir yedekleme cihazı bulunamazsa, kullanıcılara USB cihazını
bağlamasını hatırlatan bir mesaj görünecektir.
Kayıt videosu tiplerine H.264 Raw, MPEG4 ve AVI dahildir.
** MPEG4 tiplerinde yedekleme yaparken özel video dekoder bileĢenleri de USB ve DVD
Diskine otomatik olarak yedeklenecektir. Çalar fiĢi takıldıktan sonra depolanan video dosyaları
sadece Windows Media Player ile çalınabilir.
4.7 PC’de Yedek Video Ġzleme
** MPEG-4 format gösterimi:
Yedek video dosyalarının göstermeden önce kullanıcı windows media player için dekoder
bileĢenlerini kurmalıdır. Kullanıcı sıkıĢtırılmıĢ dosyaları “WMP_MediaFilter.rar” USB flaĢ disk
veya CD/DVD içinde bulabilir. WMP_MediaFilter.rar dosyasını çıkartınız ve dekoder bileĢenlerini
kurmak için “InstallFilter.bat” dosyasını uygulayınız.
** H.264 format gösterimi
PC iĢletim sisteminize göre ikili dosyaları indirmek için www.videolan.org/vlc geçer.
Dekoder bileĢenlerini kurduktan sonra kullanıcı videoyu görüntülemek için Windows Media Player
kullanabilir; lütfen her seferinde bu bileĢeni gösterim için kurmanız gerekmediğine dikkat ediniz,
tek seferlik kurulum iĢlemidir.
4.8 PTZ Kontrol

Yerel ĠĢletim
Tekli kamera görüntüsünü seçiniz ve ön paneldeki <PTZ> butonuna basınız. Belirtmeyi
taĢımak için yön tuĢuna basınız ve iĢlemi ayarlamak için <Enter> basınız. Daha fazla menü
açmak için
ikonuna basınız ve lütfen fonksiyon tanımları için bir sonraki sayfaya
baĢvurunuz.
- 27 -
Close
○,1Direction
○,2Speed
More menu
○,4Iris
○,3Zoom
○,6Auxiliary
○,5Focus
○,7
Preset
⑧Cruise
(Sequence)
⑨Track
Internet explorer web tarayıcı iĢletimi
NO. Ġsim
○ ,1
Yön
○ ,2
○ ,3
Hız
○ ,4
Ġris
○ ,5
Odak
Tanım
PTZ yönünü kontrol etmek için ok ikonlarına
tıklayınız. Sırayı çağırmak veya taramayı
çalıĢtırmak için merkez ikonuna
tıklayınız. PTZ tarama modu ayrıntıları için
lütfen PTZ kılavuzuna baĢvurunuz.
PTZ kameranın dönüĢ hızını ayarlayınız.
Zumlama yapmak için tıklayınız (otomatik
odaklı kameralar için devre dıĢıdır).
Ġmajı daha parlak veya daha koyu hale
getirmek için tıklayınız (otomatik iris ayarı
olan kameralar için devre dıĢıdır).
Odaklama için tıklayınız (otomatik odak olan
kameralar için devre dıĢıdır).
Yardımcıları açma/kapama.
Zum
Açmak için
kapamak için
tıklayınız.
Farklı
fonksiyonlar
farklı
protokollere
○ ,6 Yardımcı verir. Yardımcılara ıĢık, sağanak yağmurtepki
ve
güç vb dahildir. Ayrıntılar için lütfen PTZ
kılavuzuna baĢvurunuz.
Ön ayar kamera konumu, odak, zumlama ve
iris konumu için ayarlanmıĢtır ve daha sonra
çağırmak için bunlar sayılarda iĢaretlenir.
○ ,7 Ön ayar 1. Ġsimlendirmeyi istediğiniz gibi ön ayar
sayısını seçiniz.
- 28 -
2. Kamerayı yön, odak, iris ve zum değeri
dahil istenen konuma getiriniz.
○ ,7
Ön ayar
3. Ayarlama butonuna tıklayınız .
Ön ayar çağırma:
1. Aramak istediğiniz ön ayar sayısını
seçiniz.
2. Git butonuna tıklayınız .
Ön ayarı silme/sıfırlama:
Silmek/sıfırlamak istediğiniz ön ayar sayısını
seçiniz. Silme butonuna tıklayınız .
DolaĢım çoklu ön ayarlardan geçen kameranın
çalıĢma yönüdür.
Sıralama ayarı:
1. Aramak istediğiniz ön ayar sayısını seçiniz.
⑧,8
DolaĢım
(Sıra)
2. Ayar butonuna tıklayınız
.
3. Diğer ön ayarları bitene kadar eklemek için
adım 1 ve 2‟yi tekrarlayınız.
4. ÇalıĢtır butonuna tıklayınız
.
Silme sıralaması:
Sıralamayı silmek için
butonuna tıklayınız.
İz, kameranın sürekli çalışan yönüdür.
İz ayarlama:
1. Ayarı başlatmak için
tıklayınız.
2. Kamerayı çalışmasını istediğiniz iz ve
model gibi hareket ettiriniz.
⑨,9
Ġz
3. Ayarı bitirmek için tekrar
4. İzi
çalıştırmak
ve
durdurmak için tekrar
tıklayınız.
çalışmasını
tıklayınız.
NOT: İzin desteklenip desteklenmediği
PTZ tipine bağlıdır.
- 29 -
5. DVR Ayarı
5.1
Menü Ağacı ve ĠĢletimi
?Language
? /Language
Video Standard
Record Resolution
System
setting
VGA Setting
Time Format
Time Setting
Record
setting
Password Setting
PTZ Protocol
Setting
System
Record schedule
Video quality
Record frame rate
CameraChannel
Camera
setting
Video Channel
Record source
OSD setting
PTZ Baud rate
Network
PTZ ID
IP address
Color Setting
Subnet mask
Manual
Record
Motion Detection
Gateway
Network
setting
HTTPport
Record
Playback
Search
Tool Bar
Alarm
setting
PTZ
Control
Alarminput channel
Alarminput type
Event Handling
Command port
Media port
Log view
Upgrade
Clear
Alarm
HDD
FormatManage
HDD
Maintenance
HDD capacity
Save& exit
Shut
down
Status
Save
setting
4CH
Alarminput
1CH
Alarmoutput
Exit
Restoredefaults
Logout
Lock screen
- 30 -
Hardware
Firmware version
version
Softwareversion
Release date

Genel ĠĢlemler
Sistem ayar ekranına girmek için MENU butonuna basınız.
Manüel olarak kaydı baĢlatmak/durdurmak için ●】 butonuna basınız.
Kayıt dosyasını çalmak için 【 ‖】 butonuna basınız.
PTZ kontrol ekranına girmek için PTZ butonuna basınız.

Menü Seçimi
Belirtme menüsü mevcut aktif olanıdır. Kullanıcı belirtme ikonun 】,【 】 butonunu
kullanarak gereken menüye taĢıyabilir veya seçimi doğrulamak için Enter butonuna
basabilir veya üst menüye geri dönmek için ESC basabilir.

Menü ĠĢletimi
Yapılandırma maddeleri için belirtmeyi taĢımak amacıyla ▲】,【▼】kullanınız. Parametreyi
değiĢtirmek için 】,【 】butonuna basınız. Ekran-üstü klavye ile giriĢ için veya uzaktan
kumandadan giriĢ değeri için mausu kullanınız.
Alt menüyü açmak için >> basınız ve üst menüye dönmek için ESC basınız.

Kaydet/Çık
Kullanıcı sağ üst köĢedeki × butonuna basabilir veya maus sağ tuĢa tek tıklayabilir ya da
Kaydet ve Çık ekranına girmek için ESC butonuna basabilir. Doğrudan çıkıĢ seçebilir veya
kaydettikten sonra çıkabilirsiniz.
- 31 -
5.2
Sistem Ayarı (SYSTEM)
5.2.1 Dil (LANGUAGE)
DVR menü metnini ve OSD dilini değiĢtirir.
**Derhal etkin olur**
5.2.2 Video Standardı (VIDEO STANDARD)
DVR ve video sistemi, NTSC veya PAL sistemi değiĢtirir.
**Kaydedildikten sonra etkin olur**
5.2.3 Kayıt Çözünürlüğü (RECORD RESOLUTION)
Sadece CIF Çözünürlük desteklenir. NTSC:CIF(352×240) PAL:CIF
5.2.4 VGA Ayarı (VGA SETTING)
Farklı VGA çıkıĢ çözünürlüğünü değiĢtirir.
5.2.5
Saat Formatı (TIME FORMAT)
Saat formatını 12-Saat veya 24-Saat arasında değiĢtirir.
**Derhal etkin olur **
- 32 -
(352×288)
5.2.6 Zaman Ayarı (TIME SETTING)
DVR‟ın tarih ve saatini ayarlar.
**Derhal etkin olur **
Kayıt dosyalarının zaman karıĢıklığından
kaçınmak için system saatini değiĢtirmeden
once kaydı durdursanız iyi olur.
5.2.7 ġifre Ayarı (PASSWORD SETTING)
“Admin” (Yönetici) ve “user” (Kullanıcı) hesabı Ģifresini değiĢtirir.
Fabrika ayarı Admin Ģifresi [888888] user [666666]
5.2.8

Kullanıcı Yetkisi (Sistem- GeliĢmiĢ Ayar)
Yetki Yönetimi
„‟user‟‟ hesabı için DVR iĢletimi sistem tarafından tanımlanabilir. Kısıtlama uygulamak için
iki durum vardır bunlar; yerel iĢletim ve uzaktan eriĢim. Fabrika ayarı olarak kullanıcı
hesabının DVR ayarı yapmasına izni yoktur.
- 33 -
5.3
Kayıt Ayarlama (RECORD)
5.3.1 Video Kanalı (VIDEO CH)
Kayıt ayarını uygulamak için kanal sayısını seçiniz. Tüm kanalları uygulamak için [ALL]
seçiniz.
5.3.2 Kayıt Programı (RECORD SCHEDULE)
- 34 -
①.
②.
③.
Mevcut kayıt kanal sayısı
Kayıt programı
Kayıt tipinin tanımı
Sistem her gün 24 saat ve her hafta Cumartesi ve Pazar bir kayıt seçeneği sunar. Birim ise
saattir. Bir kafes bir saati gösterir.
Yön butonlarını kullanarak belirtme ikonunu bir süreye taĢıyınız.
Kayıt tipinin Enter butonuna tekrarlamalı basarak veya sol mausa çift tıklayarak (kafesin
rengi uygun olarak değiĢecektir) belirtiniz. Ayarları onaylamak için OK seçiniz. Ayarlar
kaydedildikten sonra etkin olacaktır.
Hareket algılama ve alarm kaydı seçildiğinde hareket algılama
hassasiyeti ve alanı düz ayarlanmalıdır. Ayrıntılar için lütfen 5.4.6
Hareket Algılama Ayarları baĢvurunuz.
Alarm kaydı seçildiğinde alarm tetikleme ayarları düz
ayarlanmalıdır. Ayrıntılar için lütfen 5.4.7 Olay Ele Alma
baĢvurunuz.
5.3.3 Video Kalitesi (RECORD QUALITY)
Kayıt ses/video için kalite seviyesini seçiniz. Best 768kbps High 640kbps Mid 512kbps
Low 384kbps ön tanımlama seçimi veya kullanıcı tanımlı. Kullanıcı manüel olarak kayıt
için bit hızını girebilir (Kbit/s).
5.3.4 Kayıt Hızı Ayarı (RECORD FRAME RATE)
Saniye baĢına kayıt kare hızını seçer. Full (30/25fps)  15 fps  7fps  3fps  1 fps
öntanım seçimi veya kullanıcı tanımlı.
5.3.5
Kayıt Kaynağı (RECORD SOURCE)
Ġki türde kayıt seçimi vardır; sesli video veya sadece video.
5.3.6 OSD Ayarı (OSD SETTING)
(Ekran üstü görüntüleme) dizisini tanımlar. Seçenekler aĢağıdaki gibidir:
1) Kameranın Ġsim ve Zaman Damgası
2) Kamera Ġsmi
3) Zaman Damgası
4) Yoktur
5.3.7 Ağ için Ġkili AkıĢ (Kayıt-GeliĢmiĢ Ayar)

ALT KOD
Fabrika ayarı olarak DVR IE Tarayıcı görüntüleyici ve mobil akıĢ için kayıt akıĢı kullanır.
Alt kodun devreye sokulması kare hızını ve bit hızını IE istemci görüntüleyicisi ve mobil
akıĢ için sınırlı yükleme bant geniĢliği olması durumunda özelleĢtirebilir ve bunlar her
kanal için bağımsız olarak ayarlanabilir.
- 35 -
5.4
Kamera Ayarı (CAMERA)
- 36 -
5.4.1
Kamera Kanalı (CAMERA CH)
Kamera ayarını uygulamak için kamera kanalını seçer. Tüm kanallara uygulamak için [ALL]
seçiniz.
5.4.2
PTZ Protokolü (PTZ PROTOCOL)
PTZ cihaz protokolünü seçer. Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Samsung destekler.
5.4.3
PTZ Baud Hızı (PTZ BOUDRATE)
PTZ cihazı baud hızını seçer. 1200, 2400, 4800, 9600 destekler.
5.4.4
PTZ ID
PTZ cihaz ID seçer. 1~100.
5.4.5
Renk Ayarı (COLOR SETTING)
Kamera renk niteliğini ayarlar, fabrika ayarı olarak değer 8.
 Parlaklık: 1 ~ 16
 Kontrast: 1 ~ 16
 Renk tonu: 1 ~ 16
 Satürasyon: 1 ~ 16
5.4.6 Hareket Algılama ve Bölge (MOTION DETECTION)


Hareket algılama hassasiyeti
Üç seviye hareket algılama hassasiyeti vardır.
En yüksek Normal  DüĢük veya Devre dıĢı
Bölge ile hareket algılama yapılandırması.
Bölge ayarlamak amacıyla alt pencereler çıkması için >> basınız.
Bir kamera görüntüsü için toplam 16 x 12 bireysel blok vardır. Her bir blok tek sol maus
tıklamasıyla açılabilir veya kapatılabilir.
- 37 -
5.4.7 Gizlilik Maskesi (Mozaik)
Her bir kamera gizlilik koruması için çoklu bölgeleri tanımlayabilir. Alt pencereleri açmak için 〖
>>〗tıklayınız ve gizlilik bölgelerini tanımlamak için maus kullanınız. Her bir gizlilik bölgesi canlı
görüntüleme pencerelerinde sadece gri renk gösterir ve kaydedilir. Maksimum 4 bölge desteklenir.
5.4.8 Hareket ve Video Sinyal Kaybı (Kamera- GeliĢmiĢ Ayar)


Hareket Ele Alma
Video Kaybı Ele Alma
- 38 -
Hareket algılama, video listesi, alarm giriĢ tetiği gibi DVR olayı ele alırken kullanıcı
karĢılık gelen iĢlemi önceden tanımlayabilir. AĢağıdakiler iĢlem listesidir:
Kayıt: Derhal kayda baĢlar
Alarm ÇıkıĢı: Alarm çıkıĢını devreye sokar
Zil: Zili devreye sokar
E-Posta: ġipĢak resim ile E-Posta yollar
YÜKLEME: Bu olayları PC sunucusuna yükler (Gelecekte Büyüme)
5.5 Net Ayarlama
5.5.1 Ağ (Statik IP/DHCP)
IP adresi almak için DVR iki yöntem destekler.
 DHCP istemci modeliyle otomatik IP adresi alma.
 Statik IP modeliyle manüel IP adresi atama.
ADSL çevirmeli ağ için PPPoE desteklenir, lütfen bir sonraki sayfaya tıklayınız.
- 39 -
5.5.2
Http Portu
Fabrika ayarı olarak port:80, kullanıcı farklı port numarası belirleyebilir.
5.5.3
Komut Portu
Fabrika ayarı olarak port:5050, kullanıcı farklı port numarası belirleyebilir.
5.5.4
Medya Portu
Fabrika ayarı olarak port:6050, kullanıcı farklı port numarası belirleyebilir.
Eğer DVR tekli kamu IP adresi paylaĢmak için bir Router arkasına
kurulursa bu üç ağ portu ve mobil gözetme portu:7050 için „‟Port
Yönlendirme‟‟ veya „‟Sanal Sunucu‟‟ yapılandırdığınızdan emin olunuz;
daha fazla bilgi için http://portforward.com adresine bakabilirsiniz.
Http port:80, Komut port:5050, Medya port:6050 ve gözetim port:7050
eğer DVR bir Güvenlik duvarı sunucusu arkasına kurulmuĢsa WAN ara
yüzünü açmaya/yüklemeye izin vermelidir; port no için lütfen
http://www.iana.org/assignments/port-numbers baĢvurunuz.
5.5.5 PPPoE/DDNS(Net- Ġkinci Sayfa]

PPPoE Ayarı
Alt pencere açmak ve ADSL hesabı girmek ve Internet Servis Sağlayıcıdan Ģifre almak
için >> tıklayınız.
- 40 -

DDNS
Alt pencere açmak ve DDNS hesabı girmek ve DDNS Servis Sağlayıcıdan Ģifre almak için
>> tıklayınız. Kullanıcı ilk olarak DDNS servis hesabını uygulamalıdır.
www.sedvr.com
www.justlinux.com
www.hn.org
members.3322.org
www.EZ-IP.net
members.dhs.org

www.easydns.com
www.dyns.cx
www.zoneedit.com
members.dyndns.org
www.penguinpowered.com
Oto Kayıt
Oto kayıt fonksiyonunu aktif hale getirmeyi seçiniz, oto kayıt ara yüzünü, yönetim host IP
adresi, host portu tıklayınız, kayıt zaman aralığı giriĢ için gereklidir; bunlar bu DVR‟ın
(kurulum gerekli değildir) bağlı olduğu DNS sunucusu içindir.
- 41 -

Dosya PaylaĢımı
Dosya paylaĢma fonksiyonu aktif hale getirmeyi kontrol ediniz ve sonra ağ komĢuluğuyla DVR
HDD‟de video dosyalarını ziyaret edebilirsiniz.
PaylaĢılan dosyaların ziyaret edilmesi:
Ağ komĢuluğuna çift tıklayınız, giriĢ sayfasına girmek için \\192.168.10.220 gibi IP
adresini giriniz, süper yetki “Admin” ve Ģifresini yazınız, Ģu anda paylaĢılan dosyalara
girilebilir, video dosyalarını kontrol etmek için „‟videout‟‟ dosyasına tıklayınız.

MOBĠL PORT
Fabrika ayarı olarak port: 7050, kullanıcı farklı port numarası belirleyebilir, ayrıntılar için
lütfen 7. Mobil Telefon Desteği baĢvurunuz.
5.5.6
E-Posta Sunucu (Net- Üçüncü Sayfa]
Kullanıcı alarm bildirisi için alıcıların çoklu E-posta adresini ekleyebilir. Standart SMTP
posta sunucusu IP adresini giriniz. Lütfen peĢin olarak kullanıcı hesabı ve Ģifresine sahip
olduğunuzdan emin olunuz.
- 42 -
5.6 Alarm GiriĢ/ÇıkıĢ Ayarı
5.6.1 Alarm GiriĢ Kanalı
Kayıt ayarı uygulamak için alarm giriĢ kanalını seçiniz. Tüm kanallara uygulamak için [ALL]
seçiniz.
5.6.2 Alarm GiriĢ Tipi
Alarm giriĢ niteliğine N/O. Ve N/C. Dahildir.
Her bir kamera arka panelde Terminal Blokunda bir giriĢ pinine sahiptir.
Kullanıcı alarm giriĢ ara yüzünü bağlamak için voltaj çıkıĢ tipi sensör kullanmalıdır.
Sensör cihaz çıkıĢ POZĠTĠF (+) pin DVR‟ın giriĢ pinine bağlanır (1~4 pin)
Sensör cihaz çıkıĢ TOPRAK (-) pin DVR‟ın G pinine bağlanır (5~6) pin
- 43 -
N/O.: Normalde açık. Sensörde düĢük seviye voltaj için sabit çıkıĢ olmalıdır. Eğer çıkıĢ
voltajı düĢük seviyeden yüksek seviyeye değiĢirse, bu durumda DVR tetiklenecektir.
N/C.: Normalde bağlı. Sensörde yüksek seviye voltaj için sabit çıkıĢ olmalıdır. Eğer çıkıĢ
voltajı yüksek seviyeden düĢük seviyeye değiĢirse, bu durumda DVR tetiklenecektir.
Maksimum yüksek seviye voltaj 5VDC
5.6.3 Olay Ele Alma
Alarm tetiklenen olay ele almaya: kayıt/alarm çıkıĢ/PTZ ön ayar/Zil ses çıkıĢ dahildir.
Not1: Eğer kullanıcı alarm tetikli kayıt ayarlamak isterse, lütfen ilk olarak kayıt programını „‟Kayıt Programı‟‟ olarak
ayarlayınız.
Not2: Eğer kullanıcı alarm tetikli PTZ ayarlamak isterse, lütfen ilk olarak kanal sayısını seçiniz ve sonra
ayarlayınız (sadece ön ayar 1 seçilebilir).
Not3: Olay ele alma sesi / alarm merkezine rapor IE‟de ayarlanmalıdır. Lütfen Bölüm 6.3‟e başvurunuz.
5.6.4 Alarm Programı (Alarm-GeliĢmiĢ)

Alarm E-Posta
“E-Posta” kutusunun ayarlanması alarm tetiklendiğinde E-Posta bildirisini devreye
sokacaktır.
- 44 -

Alarm Programı
Alarm program ayarlaması için alt pencere açmak üzere >> tıklayınız.
Kullanıcı haftalık program ile alarm çıkıĢını devreye sokabilir/devreden çıkartabilir.
5.7 Bakım (Maintenanca)
- 45 -
5.7.1 Log Görüntüleme (Log View)
1. AraĢtırılacak olan kayıt tipini seçiniz: All/ Operation/ Exception/ Alarm.
2. AraĢtırılacak olan zaman kapsamını seçiniz.
3. Kaydın ayrıntılı bilgilerini görüntülemek için Aramaya tıklayınız.
NOT: Şuanda desteklenen maksimum kayıt sayısı 3000. Depolama modu üzerine yazma modunu uyarlar: veri
tabanı dolu olduğunda en eski verilerin üzerine yazar.
5.7.2
Yazılım Yükseltme (UPGRADE)
ġu anda desteklenen yükseltme modları USB ve IE Uzak Yazılımdır:
Lütfen USB cihazının doğru olarak bağlandığından ve yükseltme uygulamalarının USB kök
rehberine zaten kopyalanmıĢ olduğundan emin olunuz. Lütfen iĢlem yapmak için aĢağıdaki
mesajları takip ediniz. Yükseltme iĢlemini tamamladıktan sonra yeniden baĢlatmak için
doğrulama butonuna basınız.
5.7.3 HDD Yönetimi (HDD MANAGE)
Ses/video kaydetmeye baĢlamadan önce HDD DVR tarafından formatlanmalıdır.
Alt pencere açmak ve HDD‟yi DVR ile formatlamak için >> tıklayınız.
- 46 -
HDD bilgileri eğer DVR‟ın HDD algılaması doğru ise pencerelerde görüntülenecektir.
HDD formatına baĢlamak için Formatlamaya tıklayınız.
HDD bilgileri eğer DVR‟ın HDD algılaması doğru ise pencerelerde görüntülenecektir.
HDD formatına baĢlamak için Formatlamaya tıklayınız.
5.7.4 HDD Kapasitesi (HDD Capacity)
DVR‟ın mevcut HDD kapasite durumunu gösterir.
5.7.5 Donanım Sürümü (Hardware Version)
DVR‟ın mevcut donanım sürümünü gösterir.
5.7.6 Yazılım Sürümü (Software Version)
DVR‟ın mevcut yazılım sürümünü gösterir.
5.7.7 Yazılım Sürüm Tarihi (Software Relace Date)
DVR‟ın mevcut yazılım sürüm tarihini gösterir.
- 47 -
5.8
Kayıt ve ÇıkıĢ (Save)
5.8.1
Kaydet ve Çık (SAVE & EXIT)
Tüm ayar ve çıkıĢ menüsünü kaydeder.
5.8.2
ÇıkıĢ (EXIT)
Ayarı kaydetmeden çıkıĢ menüsü.
5.8.3 Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme (RESTORE DEFAULTS)
Tüm yapılandırmayı fabrika ayarına geri yükleme
System dili, saat, kamera PAL/NTSC system, ve ağ ayarları (IP
adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi, HTTP portu) fabrika ayarlarına
geri yükleyerek kurtarılmayacaktır.
5.8.4 Sistemden ÇıkıĢ (LOGOUT)
Tüm ayarları kaydeder ve menüden çıkar.
- 48 -
6. Web Tarayıcı ĠĢlemi (Sadece IE Tarayıcı)
6.1 Ġmzasız ActiveX Kontrol Ġndirimi Sağlama
Kullanıcının bilgisayarının DVR‟a ilk kez bağlandığında web eriĢimi için ActiveX bileĢenlerini
indirmesi gerekir. Eğer kullanıcının Internet explorer indirme iĢlemini yasaklıyorsa, bu durumda
lütfen IE‟de imzasız ActiveX indirmeyi manüel olarak devreye sokunuz.
Ġmzasız ActiveX kontrollerini indirme  Devreye sokma veya mesaj verme
BaĢlatılan ve skript ActiveX kontrolleri güvenli olarak iĢaretli değil  Devreye sokma veya
mesaj verme
6.2
Web Tarayıcı Ana Ekranı
IE tarayıcısını açınız, DVR IP adresini giriniz, GiriĢ penceresi görünecektir.
GiriĢ sonrası tüm kameraları görüntülemek için Automation Open All Preview” “Tüm Önizleme
Otomasyonunu Aç‟‟ iĢaretleyiniz.
- 49 -
① Kamera görüntüleme penceresi, 1 kamera/ 4 kamera / 8 kamera
② Kamera görüntülemesi ön izleme
③ Kamera görüntüleme araçları
:Ġmaj kontrast yukarı/aĢağı ayarlama.
:Parlaklığı yukarı/aĢağı ayarlama.
:Ses izlemeyi baĢlat/durdur. Kayıt yaparken ikon yeĢile dönecektir.
:Kaydı baĢlat/durdur. Kayıt yaparken ikon yeĢile dönecektir.
:ĢipĢak için tıklayınız.
:Ön izlemeyi durdurunuz.
Kayıt dosyalarının ve yakalanan resimlerin depolama dizinini ayarlamak için
tıklayınız.
④ Kamera görüntülemesi boĢta.
⑤ Kullanılabilir Kamera listesi
⑥ Araç çubuğu
Ġkonların soldan sağa tanımı:
 Cihaz parametrelerini yapılandırma.
 Kayıt dosyalarını arama ve gösterme.
 Kayıtları görüntüleme ve aktarma.
 Kayıt dosyalarının depolama dizinini ayarlama.
Tam-ekran, tekli bölmeli görüntü modu ve 4/9 bölmeli görüntü modu arasında kamera
görüntüleme modları geçiĢi için tıklayınız.
Mevcut hesap, çıkıĢ, cihazı yeniden baĢlatma, alarmı silme
⑦ PTZ Kontrol
Lütfen 4.8 PTZ Kontrol‟e baĢvurunuz.
- 50 -
6.3 Alarm Bildirisi

Ağ bağlantısı koptuğunda veya anormal olduğunda alarm bildirisi “Cihaz kalp atışı yok, lütfen
ağı kontrol ediniz!” ana ekranın sağ üst tarafında görüntülenecektir. Ağın düzeltilmesinden
sonra ön izleme otomatik olarak görüntülenecektir.

Uzaktan bildirim alarmları meydana geldiğinde „‟Cihaz alarmı: IO alarmı, IO giriş x‟‟ gibi dahil
edilen alarm giriş sayısıyla alarm bildirisi ana ekranın sağ üst kısmında görüntülenecektir. Bu
fonksiyon Cihaz Parametre ayarında devreye sokulur.

Uzaktan bildirimle hareket algılama alarmları meydana geldiğinde “Cihaz alarm: hareket
algılama, kanal 1” gibi dahil edilen alarm kanal sayısı ile alarm bildirisi ana ekranın sağ üst
kısmında görüntülenecektir.

Merkeze yükleme ile video kayıp alarmları meydana geldiğinde “Cihaz alarm: video kayıp,
kanal x” gibi dahil edilen alarm kanal sayısı ile ana ekranın sağ üst kısmında
görüntülenecektir.
- 51 -
6.4 Cihaz Parametreleri Ayarları
Lütfen DVR parametreleri yapılandırması için Bölüm 5‟e baĢvurunuz.
 SunucuAğ ayarı, video sistemi

Kanal Kamera ayarı, Kayıt ayarı
- 52 -

SeriPTZ Ayarı

Alarm alarm giriĢ / çıkıĢ ayarı
- 53 -

CihazYerleĢik yazılım yükseltme, zaman senkronize etme

Kullanıcı Kullanıcı hesabı ve yetki ayarı
- 54 -

Durum
- 55 -
6.5 Video Dosyaları Gösterim ve Ġndirme
6.5.1 Video Dosyaları Gösterim
tıklayınız, gösterim ekranı görünecektir. Video dosyaları arama, gösterme ve video
dosyalarını indirmeyi içerir.

Video Dosyaları Arama
Dosya arama bölümü ekranın sağ üst kısmındadır, lütfen burada hedef, tip, baĢlatma süresi
ve bitiĢ süresini ayarlayınız. Daha sonra aramayı baĢlatmak için Qurey tıklayınız. Sonuç
listesi tabloda verilecektir. Tablo listesinde dosyaları belirtiniz ve gösterim kontrol
butonuna veya indirme butonuna ilgili iĢlemleri yapmak için tıklayınız.

Video Dosyası Gösterim
Gösterim kontrol ekranı ekranın sol tarafındadır. Ġmaj görüntüleme alanı, gösterim kontrol
çubuğu ve kanal bilgilerini içerir.
Play tıklayınız, seçilen kayıt dosyaları zaman sırasına göre görüntülenecektir. gösterimin
ilerlemesi aĢağıdaki Ģekil gibi gösterilmiĢtir:
Gösterim kontrol çubuğu aĢağıdaki Ģekil olarak gösterilmiĢtir. Tüm bu ikonların soldan
- 56 -
sağa tanımları aĢağıdaki gibidir:
Göster; Ara ver; Dur; Bir sonraki kareye git; Hızlı göster seçeneği (Gösterim hızı her
bir tıklamayla iki katına çıkacaktır. 2X, 4X, 8X ve 16X içerir); YavaĢ gösterim seçeneği
(Gösterim hızı her bir tıklamayla yarı yarıya düĢecektir. 1/2X, 1/4X, 1/8X ve 1/16X içerir);
Kontrast artırma; Kontrast azaltma; Parlaklık artırma; Parlaklık azaltma; ses
aç/kapa; önceki dosyaya git, sonraki dosyaya git
(
ve
sadece gösterim için çoklu kayıt dosyaları seçildiğinde devreye girer); ĢipĢak
depolama dizini açılır ekranda
tıklayarak ayarlanabilir.
Seçilen kayıt dosyasının bilgileri aĢağıdaki Ģekilde gösterilen alanda görüntülenecektir.
Cihazın IP adresini, mevcut gösterim hızını, kanal numarasını ve kayıt dosyasının
baĢlatma/bitirme süresini içerir.
6.5.2 Video Dosyaları Ġndirme
Video dosyasının depolama dizinini ayarlamak için
için Download tıklayınız.
tıklayınız. Ġndirmeye baĢlamak
Lütfen Windows Media player ile indirilen videoyu görüntülemek için Bölüm 4.6‟ya
baĢvurunuz.
6.5.3 Cihaz GiriĢi
tıklayınız, cihaz giriĢ ekranı görünecektir. Seçim için dört seçenek vardır: Tümü,
zamana göre, tipe göre, zamana ve tipe göre.
Kayıtları araĢtırmak için lütfen ilk olarak gereken arama modu ve kanal numarasını seçiniz
ve sonra devam etmek için Query tıklayınız.
Kayıtları html formatında aktarmak için Export tıklayınız.
- 57 -
7. Mobil Telefon Desteği
 Windows Mobil PDA
Aksesuar CD‟sini açınız ve gözetim yazılımı için “xxx.cab” bulunuz.
Lütfen PDA kullanıcı kılavuzuna baĢvurunuz, *.cab‟i windows mobil pda içine
kopyalayınız.
*.cab çift tıklama yazılımın PDA içine kurulumunu baĢlatabilir. Kurulum tamamlandıktan
sonra kullanıcı uygulama listesinde QQEYE bulabilir.
QQEYE programını çalıĢtırınız ve uzak DVR IP adresini kurmak için setting tıklayınız.
NOT: Kullanıcının mobil telefonu ilk olarak 3G veya 3.5G gibi internet bağlantı hizmetini
uygulamalıdır. Lütfen ayrıntı için mobil Ģirket ile bağlantıya geçiniz.
Kullanıcı ismini Admin〗 ve ş ifreyi giriniz.
DVR IP adresi ve portu:veri akıĢı için 7050
Ayarı kaydetmek için ok tıklayınız.
Ana pencerede DVR‟a giriĢ için “connect”
tıklayınız ve DVR‟dan video akıĢını
seyrediniz.
Alt tarafta bulunan PTZ kontrolü ve ĢipĢak
resimdir.
- 58 -
 Nokia Symbian S60 3rd Telefon
Aksesuar CD‟sini açınız ve gözetim yazılımı için “xxx.sisx” bulunuz.
Yazılımı mobil telefona kurmak için lütfen mobil telefon kullanım kılavuzuna baĢvurunuz.
Kurulum tamamlandıktan sonra kullanıcı uygulama listesinde QQEYE
bulabilir.
ikonlarını
NOT: Kullanıcının mobil telefonu ilk olarak 3G veya 3.5G gibi internet bağlantı hizmetini
uygulamalıdır. Lütfen ayrıntı için mobil Ģirket ile bağlantıya geçiniz.
QQEYE çalıĢtırınız, ilk adım DVR‟ın IP adresini yapılandırmadır, kullanıcı isim, Ģifresi.
Kurulum pencerelerini göstermek için
ikonuna tıklayınız.
Sunucu adresi: DVR IP adresi
Sunucu Port:: 7050
Kullanıcı isim: 〖Admin〗
ġifre: Fabrika ayarı olarak 888888
Kaydet ve ana pencereye geri dön
DVR‟ı hemen bağlamak için
ikonuna tıklayınız, DVR‟a baĢarılı olarak giriĢ yaptıktan
sonra kullanıcı mobil telefondan uzak videoyu seyredebilir.
kanal değiĢtirme diğer 4 kanal listesi görmek için
Kontrol PTZ kamera yönü, zum, odak, iris.
ġipĢak Resim.
QQEYE çıkıĢ
- 59 -
tıklayınız

iPhone 3G
1) Yazılım ismi " APlayer " aramak için “App Store” kullanınız
2) Yazılımı ücretsiz indirip kurunuz
tıklayınız
3) Kurulum pencerelerini göstermek için
Sunucu IP: DVR IP adresi
Port:: 7050
Kullanıcı adı: 〖Admin〗
Şifre: Fabrika ayarı olarak 888888
Kaydet ve ana pencereye geri dön
Ayrıntılı iĢlem için son bölüme baĢvurunuz.
7050
Admin
******
- 60 -
Symbian S60 mobil telefon referans listesi
Nokia 5730 XpressMusic
Nokia N86 8MP
Nokia E55
Nokia E75
Nokia 6710 Navigator
Nokia 6720 Classic
Nokia 5630 XpressMusic
Nokia E63
LG-KT615
Samsung I7110
Nokia N79
Nokia N85
Samsung INKASIM8
Nokia E66
Nokia E71
Samsung SGH-L870
Nokia 5320 XpressMusic
Samsung SGH-G810
Nokia 6220
Nokia N78
Nokia N96
Nokia 6210 Navigator
LG-KT610
Nokia N82
Samsung SGH-i560
Samsung SGH-i550
Samsung SGH-i450
Nokia E51
Nokia N95 8GB
Nokia N81
Nokia N81 8GB
Nokia 6121
Samsung SGH-i400
Nokia 6120
Nokia 5700
Nokia N77
Nokia E90
Nokia E61i
Nokia E65
Nokia 6110 Navigator
Nokia N76
Nokia N93i
Nokia 6290
LG KS10
Samsung SGH-i520
Nokia N75
Nokia N95
Nokia E62
Nokia 5500 Sport
Nokia N93
Nokia N73
Nokia N92
Nokia N71
Nokia N80
Nokia E70
Nokia E61
Nokia E60
Nokia 3250
Nokia N91
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
S60
3rd_FP2
3rd_FP2
3rd_FP2
3rd_FP2
3rd_FP2
3rd_FP2
3rd_FP2
3rd_FP1
3rd_FP1
3rd_FP2
3rd_FP2
3rd_FP2
3rd_FP2
3rd_FP1
3rd_FP1
3rd_FP2
3rd_FP2
3rd_FP1
3rd_FP2
3rd_FP2
3rd_FP2
3rd_FP2
3rd_FP1
3rd_FP1
3rd_FP1
3rd_FP1
3rd_FP1
3rd_FP1
3rd_FP1
3rd_FP1
3rd_FP1
3rd_FP1
3rd_FP1
3rd_FP1
3rd_FP1
3rd_INIT
3rd_FP1
3rd_INIT
3rd_INIT
3rd_FP1
3rd_FP1
3rd_INIT
3rd_FP1
3rd_FP1
3rd_FP1
3rd_INIT
3rd_FP1
3rd_INIT
3rd_INIT
3rd_INIT
3rd_INIT
3rd_INIT
3rd_INIT
3rd_INIT
3rd_INIT
3rd_INIT
3rd_INIT
3rd_INIT
3rd_INIT
- 61 -
11-Mart-09
17-Şubat-09
16-Şubat-09
16-Şubat-09
16-Şubat-09
16-Şubat-09
10-Şubat-09
12-Kasım-08
30-Ekim-08
20-Ekim-08
21-Ağustos-08
21-Ağustos-08
25-Temmuz-08
16-Haziran-08
16-Haziran-08
28-Mayıs-08
22-Nisan-08
11-Şubat-08
11-Şubat-08
11-Şubat-08
11-Şubat-08
11-Şubat-08
10-Şubat-08
14-Kasım-07
16-Ekim-07
15-Ekim-07
14-Ekim-07
18-Sep-07
29-Ağustos-07
29-Ağustos-07
29-Ağustos-07
18-Jun-07
26-Apr-07
17-Apr-07
29-Mart-07
12-Şubat-07
11-Şubat-07
10-Şubat-07
09-Şubat-07
08-Şubat-07
08-Jan-07
08-Jan-07
28-Kasım-06
09-Ekim-06
09-Ekim-06
27-Sep-06
26-Sep-06
09-Sep-06
09-May-06
09-Apr-06
09-Apr-06
09-Kasım-05
09-Kasım-05
09-Kasım-05
09-Ekim-05
09-Ekim-05
09-Ekim-05
13-Sep-05
14-Apr-05
8. Ek
Ek A-HDD Kapasite Tahmini
1) Yerleşik hard diskin maksimum kapasitesini hesaplama.

Zamanlama Kaydı:
Adım 1: Saat başına seçilen kanalda gerek duyulan hard diskin maksimum kapasitesinin
hesaplayınız, Si (MByte) (i kanal sayısı) varsayınız ve kanalın bit hızını D (Kbit/s) seçilmiş
olarak varsayınız. Hesaplamanın formülü:
Si =(D*3600)/(8*1024)= D * 0.439453125 MB
Adım 2: Depolama zamanı uzunluğunu doğrulayınız, T saati olarak varsayınız. T saati için
seçilen kanalda gerek duyulan hard diskin toplam maksimum kapasitesi, St olarak varsayınız:
St = T * S1
Adım 3: Toplam kanal sayısını doğrulayınız, n olarak varsayınız. Gerek duyulan hard diskin
toplam maksimum kapasitesi, Sc olarak varsayınız:
Sc = S1 + S2 + … + Sn

Alarm Kaydı
Alarm hızını α% olarak varsayınız. Alarm kaydında gerek duyulan hard diskin kapasitesi Sa
olarak varsayılan:
Sa = Sc * α%
2) T saatlerini kayıt için sıkıştırma bit hızının hesaplayınız.

Zamanlama Kaydı
Adım 1: Hard diskin kapasitesini S olarak varsayınız, kanalın toplam sayısı n. Kanal başına
gerek duyulan hard disk kapasitesi Di olarak varsayılan:
Di = S / n
Adım 2: Toplam kayıt süresini T saati olarak varsayınız. Kanal başına saatte gerek duyulan hard
disk kapasitesi Dt olarak varsayılan:
Dt = Di / T
Adım 3: Tüm kanalların Dc olarak varsayılan bit hızı:
Dc = Dt *(8*1024)/ 3600 = Dt * 2.2756 (Kbit/s)
Alarm Kaydı
Adım 1: Alarm hızını α% olarak varsayınız, hard disk kapasitesi S, kanal toplam sayısı n. Kanal
başına gerek duyulan hard disk kapasitesi Di olarak varsayılan:
Di = (S / n) * α%
Adım 2: Toplam kayıt süresini T saati olarak varsayınız. Kanal başına saatte gerek duyulan hard
disk kapasitesi Dt olarak varsayılan:
Dt = Di / T
Adım 3: Tüm kanalların Dc olarak varsayılan bit hızı:
Dc = Dt *(8*1024)/ 3600 = Dt * 2.2756 (Kbit/s)
- 62 -
Ek B– Uyumlu HDD Listesi
Diğer marka veya model, lütfen kendiniz test ediniz
Madde
Boyut (GB)
Sürücü
WD5001ABYS
WD5000AVVS
WD7500AACS
WD10EADS
WD15EADS
WD20EADS
500
500
750
1000
1500
2000
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
SATA
HDS721075KLA330
HDT721010SLA360
750
1000
SATA
SATA
Maxtor
6V16010
160
SATA
Seagate
Seagate
Seagate
Seagate
ST3250310SV
ST3500320SV, ST3500320AS
ST31000528AS
ST31500341AS
250
500
1000
1500
SATA
SATA
SATA
SATA
Samsung
Samsung
HD161HJ
HD501LJ
160
500
SATA
SATA
WD
WD
WD
WD
WD
WD
HITACHI
HITACHI
Model Numarası
Ek C– Uyumlu USB portatif DVD Kaydedici Listesi
Diğer marka veya model, lütfen kendiniz test ediniz
* Sony DRX-S70U-R
* HUGE USB İnce Portatif Optik Sürücü
* LG GE20LU10
* Lite On eSAU108
* Buffalo DVSM-P58U2/B
- 63 -

Benzer belgeler