en221-istatistik yöntemler

Transkript

en221-istatistik yöntemler
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
İSTATİSTİK YÖNTEMLER
Kodu
Sınıf/Y.Y.
Ders Saati
(T+U+L)
Kredi
AKTS
EN-221
2/II
3+1+0
3,5
6
Dersin Dili
: Türkçe
Dersin Seviyesi
: Lisans
Dersin Önkoşulu
: Matematik-1, Matematik-2, Olasılık
Dersin Öğretim
Elemanı
: Endüstri Müh. Öğretim Elemanı
İstatistiğin temel kavramlarını ve kanunlarını öğretmek,
öğrencilerin araştırma yollarını kavramalarına, pozitif ve bilimsel
bir görüş ve düşünüşe sahip olmalarına imkan ve zemin
hazırlamak, olayları derinliğine ve detaylı düşünebilmeleri için
yardımcı olmak.
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Karar verme problemlerini hangi istatistiksel yöntemle analiz
edebileceğini belirleyebilme.
2. Karşılaştığı problemlerdeki rassal durumları hangi olasılıksal
dağılımla ifade edeceğini belirleme.
3. İstatistiksel yöntemleri karar verme problemlerinde
kullanabilme.
4. Çözümleri istatistiksel analiz edebilme.
5. Çözümleri karar vericinin anlayabileceği bir dilde
yorumlayabilme.
6. Çözümlerin değişik parametrelere karşı duyarlılığını test
edebilme.
Örnekleme kuramı, istatistiksel kestirme teorisi, güven aralıkları,
karar teorisi, regresyon analizi, varyans analizi.
Dersin Amacı
:
Dersin Öğrenim
Kazanımları
:
Dersin İçeriği
:
Değerlendirme
: ARACI
Kaynaklar
ADET
TABAN NOTU
BAŞARI
NOTUNA
KATKISI
Ara Sınav
1
50
% 24
Bitirme Sınavı
1
50
% 60
ÖLÇME
:
Yarıyıl
1
50
% 16
Değerlendirme
Bütünleme /
1
50
-NYS
Tek Ders / Ek 1
50
-NYS
- Probability & Statistics, Walpole, Myers, Myers
- Matematiksel İstatistik (J.E.FEUND-I.MILLER)
- Olasılık ve İstatistik (Prof.Dr.Semra Oral ERBAŞ)
S.
No.
Dersin
Katkı Düzeyi
Program Yeterlilikleri
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Matematik,
fen
ve
mühendislik
bilgisini
uygulayabilme,
Karşılaşılan problemlerin tanımlanması, çözümü ve
analizi esnasında, Temel Endüstri Mühendisliği ve
Yöneylem Araştırması kavramlarını, algoritmalarını,
uygulamalarını ve çözümlerini kullanabilme,
Deney tasarlama, verileri analiz etme ve yorumlama
becerisi,
Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlıklı ve
güvenli, üretilebilir ve devam ettirilebilir gibi gerçekçi
kısıtlar altında arzu edilen bir ihtiyacı karşılamak
için, bir sistemi, parçasını veya bir süreci kurmak,
işletmek ve yönetmek,
Mühendislik problemlerini, tanımlamak, formüle
etmek ve çözmek,
Problem çözümü için uygun yöntemi saptamak ve
uygulamak,
Endüstri Mühendisliği uygulamalarında bilişim
teknolojilerini kullanmak,
Önerilen çözümlere algoritmaya özel bilgisayar
yazılımları geliştirmek,
Endüstri Mühendisliği problemlerini analiz etmek
için, benzetim, eniyileme, ve istatistik yazılım
paketlerini kullanmasını bilmek,
Sözel ve yazılı olarak ve iş ahlakı içinde takım
üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurmak,
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme,
Hayat boyu öğrenmenin önemini kavrayarak, bilim
ve teknoloji alanındaki yenilikleri takip ederek
kendini geliştirebilme,
Bireysel çalışma ve bağımsız karar verme yetisine
sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı olarak açıkça
ifade edebilme ve iletişim kurabilme,
Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda demokratik,
laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet
bilincine sahip olabilme,
Türkçe’yi sözlü ve yazılı ortamlarda etkin
kullanabilme,
Uluslar arası ortamda alanı ile ilgili kaynakları
kullanabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek
düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olabilme;
ikinci yabancı dili orta düzeyde kullanabilme.
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
HAFTALIK KONULAR
Konular
Hafta
1
İstatistik temel kavramları
2
Verilerin özetlenmesi
3
Değişim ölçüleri
4
Örnekleme kuramı
5
İstatistiksel tahmin teorisi
6
İstatistiksel tahmin teorisi
7
Güven aralığı
8
Güven aralığı, Hipotez Testleri
9
Ara Sınav Haftası
10
Hipotez Testleri
11
Ki-kare testleri
12
Korelasyon analizi
13
Regrasyon analizi
14
Regrasyon analizi
15
Varyans analizi
16
Ki-kare testleri
AKTS KREDİSİ / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYI
SÜRE
(Saat)
TOPLAM
İŞ YÜKÜ
(Saat)
Teorik Anlatım
15
3
45
Genel Laboratuar Uygulaması
15
1
15
-
-
-
15
4
60
Ödev Problemlerinin Çözülmesi ve Rapor Olarak Teslimi
-
-
-
Dönem Projesi
1
14
14
Sunum/Seminer Hazırlama
-
-
-
Diğer Çalışmalar (Kısa Sınav)
4
4
16
Ara Sınav
Sınav
1
2
2
Sınav İçin bireysel Çalışma
1
10
10
Sınav
1
2
2
Sınav İçin bireysel Çalışma
1
16
16
FAALİYETLER
Teorik Ders
Rehberli Problem
Çözme
Sınıf Çalşması
Bireysel veya Grup halinde Çalışma
Yarıyılsonu Sınavı
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)
AKTS KREDİSİ
180 Saat
6 Kredi

Benzer belgeler