MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ

Transkript

MURATPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ
MURATPAġA BELEDĠYESĠ
2014 YILI GELĠR TARĠFESĠ
MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
GELĠR ġEFLĠĞĠ GELĠRLERĠ
EĞLENCE VERGĠSĠ
A -BĠLETLE GĠRĠLMESĠ ZORUNLU OLMAYAN YERLERDEN;
1- Canlı müzik yayını yapan; barlar ve tavernalar, gece kulübü (pavyon, lokanta, kabare, dansing ve
diskoteklerden); 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasasının 20.Maddesinin 3. bendi gereği, günlük
............................................................................................................................
65.00 TL
2- Turistik tesisler, tatil köyü gibi yerlerden günlük............................................
71.00 TL
3- Bilardo ve masa futbolu salonlarından (masa başına) günlük......................
26.00 TL
4- Bowling salonu işletenlerden günlük............................................................
65.00 TL
5- Düğün salonlarından (düğün başına)............................................................
90.00 TL
6- Lunaparklardan günlük ................................................................................
78.00 TL
7- Buz Pateni işletenlerden günlük...................................................................
78.00 TL
8-Emniyet Müdürlüğünce ruhsatlandırılan internet cafe vb. eğlence yerlerinden oyun oynatma ruhsatı
alan işletme yerlerinden günlük .........................................................................
27.00 TL
B- BĠLETLE GĠRĠLMESĠ ZORUNLU OLAN YERLERDEN;
1 - Biletle girilmesi zorunlu olan (bir yerli içki karşılığı) 500-1000 kişiye hizmet verebilen
disko, bar ve benzeri yerlerden günlük(Aqua Park) ............................................
167.00 TL
ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠ
Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, ilan ve reklam vergisine
tabidir.
TARĠFE VE NĠSPET
1-İlan ve Reklam Vergisi, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasasının 15.maddesinde belirlenen azami
sınırdan tahakkuk ve tahsil olunur.
A- Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her
çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların ve her m2 sinden
yıllık......................................................................................................................
62.00 TL
B- Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher m2 sinden
yıllık ......................................................................................................................
78.00 TL
C- Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her m2 için yıllık....................
78.00 TL
D- İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin
her biri için......................................................................................
0.33 KR
2- İlan ve Reklam yerleri; Belediye Meclisi veya Encümenince fiyatları, ihale edilen firmalarca
belirlenmek üzere ihale edilebilir.
Belediye sınırları ile mücavir alanlar içerisinde, her türlü ilan ve reklam yapılması veya
yaptırılması talebinde bulunanlardan, ilan ve reklam vergisinden ayrı olarak; aşağıda belirlenen ücretler
tahakkuk ve tahsil olunur.
UMUMA AĠT YERLER ĠLE BELEDĠYEMĠZ MÜLKĠYETĠNDE BULUNAN VE
ĠHALE DIġINDA ĠLAN VE REKLAM YAPILMASI AMACIYLA TAHSĠS EDĠLEN
YERLERDEN ALINACAK ĠLAN ASMA TAHSĠS VE BASIM ÜCRETĠ TARĠFESĠ
I- ĠLAN VE REKLAMIN YAPILACAĞI YERLER
1- Elektrik direkleri,
2- Bilboard reklam panoları,
3- Belediyenin özel mülkiyetinde bulunan ilan asma yerleri,
1
4- Umuma ait yerlerde bulunan ilan asma yerleri,
5- Yaya ile araç trafiğini ayıran bariyerler,
6- Özel Mülkiyete konu bina ve arsalar üzerine konan ışıklı ve ışıksız ilan ve reklamlar.
II- ĠLAN VE REKLAM YERĠ ÜCRETLERĠ
A- SABĠT ĠLAN VE REKLAM YERLERĠ
1 - IġIKSIZ ĠLAN VE REKLAMLAR
a - Belediyenin özel mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin (İşyerleri,dükkanlar vs.) ön
yüzleri ve cephelerine konulacak sabit ilan ve reklamların
yıllık m2'si.......................................................................................................
102.00 TL
b- Umuma ait yerlerde(meydan,cadde,bulvar, anaarter, tretuar,belediye mülkü arsalar,
büfeler, bariyerler, alt ve üst geçitler) yapılacak sabit ilan ve reklamların
yıllık m2'si .....................................................................................................
114.00 TL
2- IġIKLI ĠLAN VE REKLAMLAR
a-Belediyenin özel mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin (işyerleri,dükkanlar,kaldırım,
refüj, yeşil alan, vs) önyüzleri ve cephelerine konulacak sabit ilan ve reklamların
yıllık m2'si.....................................................................................................
191.00 TL
b- Umuma ait yerlerde(meydan,cadde,bulvar, anaarter, tretuar,belediye mülkü arsalar,
büfeler, bariyerler,alt ve üst geçitler)yapılacak sabit ilan ve reklamların
yıllık m2'si.....................................................................................................
263.00 TL
B- GEÇĠCĠ ĠLAN VE REKLAM YERĠ ÜCRETLERĠ:
1-a- Belediyenin özel mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin (işyerleri,dükkanlar vs.)ön
yüzleri ve cephelerine konulacak geçici ilan ve reklamların (bez ilan,afiş vs.)
haftalık m2'si...................................................................................................
41.00 TL
b- Umuma ait yerlerde (meydan,cadde,bulvar,tretuar anaarter,belediye mülkü arsalar,
büfeler,yeşil sahalar,kamuya ait arsalar,bariyerler,alt ve üst geçitler)geçici ilan ve
reklamların(bez ilan,afiş vs) haftalık m2'si....................................................
65.00 TL
2- Bilboard, megabord, raket ve benzeri panolar üzerine asılacak yada
yapıştırılacak ilan ve reklamların haftalık m2‟si.............................................
95.00 TL
C-Elektrik, elektronik ve bilgisayar sistemiyle çalışan ilan ve reklamların
Yıllık m2'si.......................................................... .........................................
623.00 TL
D- Özel mülkiyete konu gayrimenkullerin sağır duvarlarına ve siper duvarlarına (dijital
baskı, duvar yazısı) konan ilan ve reklam panolarından;
a- Işıksız ilan ve reklamların yıllık m2‟si.......................................................
b- Işıklı ilan ve reklamların yıllık m2‟si.........................................................
71.00 TL
102.00 TL
E – Belediye mülkü dışında ve özel mülk içinde kalan yerlerde totem ayaklı tabela reklam panolarından;
a – Işıksız ilan ve reklamların yıllık m2‟si ......................................................
143.00 TL
b – Işıklı ilan ve reklamların yıllık m2‟si .........................................................
215.00 TL
NOT: Umuma ait yerler ile Belediyemiz mülkiyetindeki yerlerde; ilan reklam asma tahsis ve basım
ücretlerinin tahakkuk ve tahsilinde; birinci altı aylık dönem ile ikinci altı aylık dönemler vergilendirmede
esas olarak baz alınır. Bu ücretlerin tahsilinde ise; yıl içerisinde mükellef olanlarla, öteden beri mükellef
olanlar ilan ve reklam vergileri ile birlikte, geçici süre ile ilan ve reklam yapma talebinde bulunanlar, ilan
ve reklamın yapılmasından önce, ilan reklam asma tahsis ve basım ücretini ödemek zorundadırlar.
Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu yararına çalışan Dernek ve Vakıflardan, amaçlarıyla ilgili ilan ve
reklama konu ilan asma ve tahsis ücretleri tahsil edilemez.
EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GELĠRLERĠ
ĠġGALĠYE HARCI:
Usulüne uygun olarak izin verilmesi koşulu ile; 2464 Sayılı yasanın 52, 53, 54, 55, 56, 57.
maddeleri gereği tahsil olunan harçtır. Bu harç m2 üzerinden tahakkuk ve tahsil olunur.Yukarıda
sayılan fıkralara göre tahakkuk ve tahsil edilmesi gereken harçlar;
2
2464 sayılı yasanın 56. maddesi;
1-Pazar ve Panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin, her türlü mal ve yiyecek, içecek,
giyim ve zücaciye satıcıları tarafından işgali m2‟si.....................................................
0,50 TL
2-Yukarıdaki yerleri işgal eden hayvan satıcılarından;
a- Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına günlük ...................................................
1,25 TL
b- Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına günlük ...................................................
3,00 TL
3- 52. maddenin 3 numaralı bendinde yazılı işgallerde;
a- Her taşıttan beher saat için .................................................................................
2,00 TL
b- Park metre çalıştıran yerlerde beher saat için ......................................................
2,50 TL
Harçların tahakkuk ve tahsilinde aşağıda belirtilen belirlenen hükümler uygulanır.
a- Geçici süre ile işgale izin verilen durumlarda; işgale izin verilmeden önce,
b- Uzun süreli işgal durumunda ise; işgale konu ayın 15‟ ine kadar
tahakkuk ve tahsil olunur. Süresinde ödeme yapılmaması durumunda; tahakkuk etmiş harçlar, 6183
Sayılı A.A.T.U.H. Kanununun 51. Maddesi gereği gecikme zamlı tahsil olunur. İşgale konu yer tahliye
ettirilir.
1- Sergi salonu kira ücreti
günlük. ................................................
6,00 TL
2- Müzayede mahalli kiralama ücreti
günlük .................................................... 50,00 TL
3- Ticari maksatla yer kiralama ücreti
günlük .................................................
75,00 TL
a- Ayakkabı tamircileri
aylık .....................................................
30,00 TL
b- Ayakkabı boyacıları(Lostra salonu)
aylık .....................................................
75,00 TL
c- Turistik Eşya Satıcıları
aylık .....................................................
75,00 TL
d- Çakmak Tamircileri
aylık .....................................................
60,00 TL
e- Resim ve El Sanatları Büfesi
aylık......................................................
75,00 TL
f- Sabit ve seyyar semt pazarlarında satış yapmak üzere faaliyet gösteren veya yer kiralamak suretiyle
talepte bulunanlarla ilgili olarak, bulunduğu mahalle ve yerin özelliğine bağlı olarak, yer kiralama
ücretleri Belediye Encümenince yıllık olarak belirlenir, belirlenen yer kiralama bedelleri yılda dört defa
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında tahakkuk ve tahsil olunur. Kiralama bedelini ödemeyenler
pazardan tahliye ettirilir.
g- Yaya kaldırımlarına sondaj yapılması izni günlük m2‟si........................................... 75,00 TL
4- Belediyemizin hissedarı bulunduğu, taşınmaz mallardaki hisselerimizin satılması talebinde
bulunulması halinde; Belediyemiz Encümenince satışına karar alınması, ve bedel takdiri için, İl Takdir
Komisyonundan veya Kamulaştırma yasası kapsamında oluşan takdir komisyonuna bedel takdirinin
yapılmasına karar verildiği takdirde, Parsel başına 750.00 TL. Takdir Ücreti peşin olarak tahsil olunur.
Satış talebinden, alıcı tarafından vazgeçilmesi durumunda; tahsil olunan bedel iade edilmez.
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GELĠRLERĠ
OTOPARK ÜCRETLERĠ
Tespit edilen otopark ücretlerinin, aĢağıda belirtildiği Ģekilde uygulanması 2014 Mali Yılında
Uygulanacak Otopark ücretinin otoparklarda herkesin görebileceği yere asılmasına:
Asmayanlara ve fiyatlara uymayanlar hakkında önce yazılı ihtar, sonra açık otopark iĢletmelerine
2.000.00 TL kapalı otopark iĢletenlerine 2.500.00 TL para cezası kesilmesine üçüncü defa ihlali
halinde anılan iĢyerinin bir ay süre ile kapatılmasına;
TaĢıt Nev’ileri
Otomobil
Açık Otoparklar
Açık Otoparklar
Açık Otoparklar
Kapalı Otoparklar
Kapalı Otoparklar
Kapalı Otoparklar
Minibüs
Otobüs
Kamyonet
Kamyon
Tır
Traktör
Römork
Günlük
6.00 TL
6.00 TL
7.00 TL
7.00 TL
7.00 TL
8.00 TL
7.00 TL
9.00 TL
7.00 TL
9.00 TL
12.00 TL
7.00 TL
6.00 TL
3
Saatlik
Aylık
Abonman
0-5 Saate Kadar
5 Saat Sonrası
Abonman
0-5 Saate kadar
5 Saat sonrası
Günlük
Günlük
Günlük
Günlük
Günlük
Günlük
Günlük
100.00 TL
120.00 TL
Karavan
Taksi İşgaliye Ücreti
Günlük
Yıllık
7.00 TL
140.00 TL
TATĠL GÜNLERĠ ÇALIġMA RUHSAT HARCI
(YILLIK)
a- Berber, kuaför ve terziler ......................................................................
b- İşyerinde imalat yapılmayan unlu mamul satış yerleri ve pastaneler....
c- Süpermarketler.......................................................................................
d- Garaj, yazıhane ve işletmeleri................................................................
e- Taksi durakları........................................................................................
f- İstisna kapsamına girmeyen diğer işyerleri.............................................
g-Fabrikalar................................................................................................
h- Büyük alışveriş merkezleri içindeki işyerleri (AVM) ...............................
ı- Büyük alışveriş Merkez içi (AVM)............................................................
60.00 TL
90.00 TL
1.300.00 TL
145.00 TL
90.00 TL
120.00 TL
700.00 TL
350.00 TL
350.00 TL
Not: 1- 394 Sayılı Hafta Tatili hakkındaki Kanununun, istisna hükümleri uygulanır.
Not: 2-Yıllık olarak belirlenen Taksi işgaliye ücretleri; iki eşit taksitte, yarısı Haziran ayı sonuna kadar,
diğer yarısı Aralık ayı sonuna kadar tahakkuk ve tahsil edilmesine, süresinde ödenmemesi halinde;
6183 Sayılı A.A.T.U.H.Kanununun 51. Maddesi uygulanmak suretiyle tahsil edilmesine:
Not: 3–Yukarıdaki tarifede belirtilen tutarlar asgari rakamlar olup, Büyükşehir Belediye Meclisince
belirlenip oluşturulacak tarifenin altında kalması halinde, Büyükşehir Belediyesince belirlenen tarife
üzerinden uygulama yapılmasına;
ĠġYERĠ AÇMA ĠZĠN HARÇ VE ÜCRETLERĠ
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması, 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanunu‟nun 81.madde hükümlerince “İşyeri açma izin harcı”na tabi olduğundan,
İşyeri açma izin harcı m2 başına ...........................................................................
Muayene ve ruhsat rapor harcı..............................................................................
Mesul Müdürlük Belgesi.........................................................................................
1.00 TL
70.00 TL
240.00 TL
A- Aynı Belediye sınırları içerisinde iş nevi değiştirilmeden, işyerini değiştirenlerden ruhsat harçları
artan m2 üzerinden tahsil edilecektir.
B- İşyerinin özelliği nedeniyle yasalardan kaynaklanan ruhsat yenileme ücretlerinden kontrol ve keşif
ücreti dışında herhangi bir ücret tahsil edilemez.
VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GELĠRLERİ
MENġE-Ġ ÜCRETLERĠ
Microchip olmayan Köpek/Kedi kayıt ücretleri.....................................................
Microchip olan Köpek/Kedi kayıt ücretleri.............................................................
30.00 TL
5.00 TL
KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GELĠRLERĠ
Spor tesisleri ve içerisinde bulunan spor sahalarının kiralanmasında kira ücretleri peşin tahsil edilerek
makbuz kesilecektir.
OYAK-ASTUR-ÇAĞLAYAN-75 YIL SPOR TESĠSLERĠ ÜCRET LĠSTESĠ
FUTBOL
GÜNDÜZ
1 Saat
AKŞAM
1 Saat
ABONE
1 Saat
Yaz ve Kış Spor Okulları
1 Saat
4
25 TL
60 TL
50 TL
50 TL
TENĠS
GÜNDÜZ
AKŞAM
Yaz ve Kış Spor Okulları
1 Saat
1 Saat
1 Saat
BASKETBOL
GÜNDÜZ
GÜNDÜZ
AKŞAM
AKŞAM
Yaz ve Kış Spor Okulları
1 Saat
1 Saat
1 Saat
1 Saat
1 Saat
VOLEYBOL
GÜNDÜZ
AKŞAM
1 Saat
1 Saat
10 TL
20 TL
30 TL
(TEK POTA)
(ÇİFT POTA)
(TEK POTA)
(ÇİFT POTA)
5 TL
10 TL
10 TL
20 TL
40 TL
10 TL
20 TL
STADYUMLAR
M. ÇETĠNKAYA STADI
Profesyonel Klüplere
Özel ve Tüzel Şahıslara
1 Saat
1 Saat
GÜNDÜZ
500 TL
750 TL
AKġAM
550 TL
800 TL
UĞUR MUMCU STADI
Profesyonel Klüplere
Özel ve Tüzel Şahıslara
1 Saat
1 Saat
GÜNDÜZ
150 TL
200 TL
AKġAM
200 TL
250 TL
1 Saat
1 Saat
GÜNDÜZ
150 TL
200 TL
AKġAM
200 TL
250 TL
KONUKSEVER STADI
Profesyonel Klüplere
Özel ve Tüzel Şahıslara
SPOR SALONLARI
SÜLEYMAN EVCĠLMEN SPOR VE SERGĠ SALONU
Profesyonel Klüplere
Özel ve Tüzel Şahıslara
Yaz ve Kış Spor Okulları
Konser Toplantı vb.
1 Saat
1 Saat
1 Saat
1 Saat
CĠMNASTĠK SALONU
GÜNDÜZ
AKŞAM
Yaz ve Kış Spor Okulları
1 Saat
1 Saat
1 Saat
YAZ – KIġ SPOR OKULLARI ÜCRETLERĠ
Yaz ve kış spor okulları öğrenci katılım ücreti
ÇAĞLAYAN SPOR SALONU
GÜNDÜZ
AKġAM
150 TL
200 TL
250 TL
300 TL
150 TL
200 TL
300 TL
500 TL
30 TL
60 TL
50 TL
1 Aylık
50 TL
-
İl ve ilçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Futbol Federasyonu,
Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu vb. tertipleyecekleri özel ve resmi müsabakalarda ve
turnuvalar da yazılı müracaatları sonunda Başkanlık Oluru alınarak ücretsiz tahsis edilmesi
sağlanabilecektir.
-
Tesislerde elektrik kullanılması halinde akşam tarifesi uygulanacaktır.
-
Yaz -kış spor okulları, Başkanlık Oluru alınmak suretiyle ücretsiz olarak düzenlenebilecektir.
5
TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GELĠRLERĠ
ÇÖP BĠDONLARI SATIġI
Belediyeden almak isteyenlerden:
1- Çöp konteyneri 750 Lt‟lik (saç) 1 adet .........................................................
2- 240 Lt‟lik plastik çöp konteyneri 1 adet .........................................................
3- 750 Lt‟lik plastik çöp konteyneri 1 adet ........................................................
4- 770 Lt‟lik plastik çöp konteyneri 1 adet ..........................................................
5- Büyük kazan 1 adet........................................................................................
6- 1 Adet Direk tipi çöp sepeti ............................................................................
7- Özel çöp “bir yıllık konteyner başına” ............................................................
8- Çöp harici atıkların alınması, taşınması kamyon başı .....................................
9- Büyük işletmeler(otel,motel,hiper market)konteyner başına taşıması ............
500.00 TL
250.00 TL
1.000.00 TL
1.100.00 TL
1.700.00 TL
150.00 TL
350.00 TL
300.00 TL
200.00 TL
FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GELĠRLERĠ
AYKOME ġube müdürlüğünün almıĢ olduğu kararlar doğrultusunda tahakkuk ve tahsil iĢlemleri
yapılır.
ĠMAR ve ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ GELĠRLERĠ
KONUT ve ĠġYERĠ ĠNġAAT (BĠNA ĠNġAAT) HARCI
1- KONUT ĠNġAATI
M2 Başına beton, demir, kargir ve yarı kargir yapılarda Bakanlar Kurulu kararına uyulacaktır.
1- 100 m2‟ye kadar
....................................... Bakanlar Kurulunun
2- 101-120 m2‟ye kadar ........................................ 13.04.2005 tarih ve
3- 121-150 m2‟ye kadar ........................................ 2005/8730 sayılı
4- 151-200 m2‟ye kadar ........................................ kararına göre
5- 200 m2‟den yukarı ........................................
0,75 TL
1,50 TL
2,25 TL
3,00 TL
3,75 TL
2- ĠġYERĠ ĠNġAATI
1- 25 m2‟ye kadar
.........................................
2- 26-50 m2‟ye kadar .........................................
3- 51-100 m2‟ye kadar .........................................
4- 101 m2‟den yukarı .........................................
Bakanlar Kurulunun
13.04.2005 tarih ve
2005/8730 sayılı
kararına göre
3,00 TL
4,50 TL
6,00 TL
7,50 TL
3- ZEMĠN AÇMA VE TOPRAK HAFRĠYAT HARCI
Bakanlar Kurulunun 13.04.2005 tarih ve 2005/8730 sayılı kararına göre
1- Konut ve Ticaret Bölgesi(Beher m3)için
Konut......................................................................................................................
Ticaret ...................................................................................................................
0,30 TL
0,35 TL
4- PLAN VE PROJE TASDĠK HARCI
Konut ve Ticaret Bölgesi (Beher m3)için..............................................................
0,12 TL
5- PROJE ONAY ÜCRETLERĠ
1- Proje kontrol ücreti maktuen toplam inşaat alanı üzerinden m2 x ..................
2- Peyzaj proje onay ücreti,
m2x
Konut + Ticaret..........................
3- Mimari tadilat proje onayı ücreti, maktuen Konut + Ticaret .........................
4- Vaziyet plan onay ücreti
m2 x ..........................................
5- Vaziyet planı tadilatı
m2 x ..........................................
6- Yıkım Ruhsat Ücreti, (Mevcut Ruhsatının toplam inşaat alanının) m2X..........
6
1,11 TL
1,15 TL
575,00 TL
1,20 TL
1,60 TL
0,20 TL
6-
RUHSAT YENĠLEME ÜCRETĠ
İmar Kanununa göre 5 yıl içerisinde bitirilemeyen yapılara (Aplikasyon-Temel-Su Basman vizelerinin
yapılmış olması şartıyla) ruhsat yenilemesi yapılması halinde;
a- 150 m2‟ye kadar olan bağımsız bölüm başına ........................................................ 40,00 TL
b- 150 m2‟den büyük konutlarda bağımsız bölüm başına .........................................
55,00 TL
c- 150 m2‟den büyük işyerlerinde bağımsız bölüm başına .......................................
70,00 TL
d- Yapı tek bağımsız bölüm olan(Villa-Otel-Motel-Pansiyon-İşyeri-ticari merkez
vs.) toplam inşaat m2............................................................................................
0,63 TL
e- Keşif + Seviye tesbit ücreti (maktuen) ...................................................................
66,00 TL
f- Toplu Konut kooperatiflerinin kredi alabilmeleri ve alt yapı keşfi için
daire başına ...........................................................................................................
11,50 TL
g- Suret tasdik ücreti (Yapı ruh., iskan ruhsatı ve diğer belgeler için) belge başına ..
20,00 TL
h- Kamu kurumları hariç proje tastik ücreti, proje başına ...........................................
40,00 TL
j- Kurum tarafından Kurum, Kuruluş ve vatandaşlara (Kamu Kurumları hariç)
çekilen ozalit, proje başına m2................................................................................
1,30 TL
ı- Fotoğraf tasdik ücreti...............................................................................................
25,00 TL
m- İmar arşiv dosya/klasör inceleme ücreti (bir adet ada/parsel için)......................... 100,00 TL
n- Hatalı blok veya bağımsız bölüm numaralarında düzeltme
işlemi ile ilgili teknik rapor onay ücreti (blok başına)................................................
275,00 TL
7-
RAPOR ONAYI
1- Statik-Kalorifer, tesisat her türlü rapor onayı beher rapor başına
Konut + Ticaret ...................................................................................................
2- İksa veya istinat duvarı proje inceleme onay ücreti maktuen
Konut + Ticaret ...................................................................................................
138,00 TL
150,00 TL
8- RÖLEVE VE TASDĠK ÜCRETĠ
1- Tadilatı yapılan röleve tasdik ücreti her metrekare için m2 X ..............................
4.60 TL
Anıtlar Yüksek Kurulunca onanan tasdik edilen projelere(Tadilat-Restorasyon v.b). uygulanır.
9- APLĠKASYON TEMEL SUBASMAN VĠZESĠ ÜCRETLERĠ
A) APLİKASYON
a- Mesken ve işyerlerinde binanın inşaat alanının toplam m2 için ...........................
b- Otel, motel, pansiyon, vs. ve tek bağımsız bölüm inşaatların toplam
inşaat alanı m2 üzerinden ................................................................................ ..
c- Mesken ve işyerlerinin aplikasyon yapılanlarından (bina başına); keşif ücreti ...
d- Kot verme (Bina başına) .....................................................................................
1,20 TL
1,30 TL
170,00 TL
230,00 TL
NOT: 4708 Sayılı yasa kapsamında inşaat ruhsatı alanlardan aplikasyon, keşif, kot verme ve yasal
harç ile ücretlerin dışında başka bedel alınmaz. Aplikasyon vizesi temel seviyesine kadar yaptırmak
zorunludur.
B) TEMEL VİZESİ ÜCRETLERİ
a-Mesken ve iş yerlerinde binanın inşaat alanının toplam m2 „si için .........................
b-Otel, Motel, Pansiyon vs. ve tek bağımsız bölüm inşaatlarının toplam inşaat alanı m2-
1,20 TL
1,30 TL
C) SUBASMAN VİZESİ ÜCRETLERİ
a-Mesken ve iş yerlerinde binanın inşaat alanının toplam m2 için .............................
1,20 TL
b-Otel, Motel, Pansiyon vs. ve tek bağımsız bölüm inşaatlarının toplam inşaat alanı m21,30 TL
NOT: Aplikasyon, Temel ve subasman vizeleri yapılmadan ruhsat ve eklerine uygun olup, inşaata
devam edenlerden vize ücretleri 4 misli,1997 tarihinden önceki ruhsatlarda 5 misli fazla ile alınır.
7
10- ZEMĠN ETÜDÜ KEġĠF VE ONAY ÜCRETĠ
İnşaat ruhsat aşamasında alınmak üzere, YİBF esas (onaylı mimari projedeki) toplam m2
üzerinden m2‟si..........................................................................................................
0,35 TL
11- FOSSEPTĠK DENEYĠ ÜCRETLERĠ
Yapılacak su deneyinden (her foseptik için) arazöz ücreti hariç..................................
140,00 TL
12- ASANSÖR PROJESĠ ONAY VE KEġĠF ÜCRETLERĠ
1- Asansör projesi onayında (yük, insan dahil)
a) 5 kata kadar (5 kat dahil) ....................................................................................
45,00 TL
b) 5 kattan yukarısı her kat için ...............................................................................
11,50 TL
2- Asansör keĢif ücreti(Yük, Ġnsan dahil)
a) 5 kata kadar (5 kat dahil) ...................................................................................
150,00 TL
b) 5 kattan yukarısı her kat için.................................................................................
11,50 TL
3- Yürüyen merdiven proje onay ücreti...............................................................
140,00 TL
NOT: 1 yürüyen merdiven sadece iniş veya sadece çıkış olacaktır. İniş ve çıkış merdivenleri
ayrı değerlendirilecek olup sadece 1 iniş 1 merdiven; 1 çıkış 1 merdiven olarak değerlendirilecektir.
4- Yürüyen Merdiven KeĢif Ücreti..........................................................................
127,00 TL
NOT: Yürüyen merdiven sadece iniş veya sadece çıkış olacaktır. İniş ve çıkış merdivenleri
ayrı değerlendirilecek olup sadece 1 iniş 1 merdiven; 1 çıkış 1 merdiven olarak değerlendirilecektir.
17- NUMARATAJ ġEFLĠĞĠ GELĠRLERĠ (ÜCRETLERĠ)
1- Kroki onayı, Yeni inşaat (işyeri-mesken) bağımsız bölüm başına ............................... 82,00 TL
2- Numarataj belgesi, ruhsatlı binalarda MESKEN bağımsız bölüm başına.................... 82,00 TL
3- Numarataj belgesi, ruhsatlı binalarda İŞYERİ bağımsız bölüm m2 X..........................
1,20 TL
4- Numarataj belgesi, ruhsatlı binalarda tek bağımsız, otel-motel-işyeri-pansiyon-katlı iş merkezi,vb.
bağımsız bölüm başına m2 X (ayrıca büyük oteller içerisinde numarası olmayan üniteler için kullanım
alanı.m2 X 1,00 TL eklenir)............................................................................................
1,20 TL
5- Dış kapı plakası ......................................................................................................... 77,00 TL
6- Şantiye suyu ve elektriği ............................................................................................ 77,00 TL
7- Kroki tadilat bağımsız bölüm başına............................................................................ 82,00 TL
8- Numarataj belgesi suret onayı ................................................................................... 82,00 TL
9- Şehir rehberi .............................................................................................................. 82,00 TL
PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GELĠRLERĠ
PLAN TADĠLAT ÜCRETĠ
Kişilerin müracaatı sonucu, Belediye Meclisine intikal edecek her plan tadilatı için aşağıdaki ücretler
peşin alınır.
ÜCRET TARĠFESĠ
1 – Plan tadilatı ücreti tescilli alanlarda parsel m2‟X3.30 TL tescilsiz alanlarda plan değişikliği onama
sınırına göre m2‟ x 3,30 TL
2 – Plan tadilatı aynı adada bulunan diğer parselleri de kapsayarak kesinleştiği takdirde, adadaki diğer
parsellerden de plan tadilat ücreti çap aşamasında alınır.
3 – Planlı alanda yapılacak imar planı değişikliğinde inşaat alanı artarsa artan her m2 inşaat alanı için
43.50 TL iştirak ücreti alınır. Bu ücret alınmadan inşaat ruhsatı verilmez.
4 –İmara açılması uygun bulunacak imar alanları ile uygulama alanları ve tarımsal karakteri korunacak
yerleşim alanlarından hazırlanacak yeni uygulama imar planlama alanlarında harita-plan-imar katılım
payı olarak emsal inşaat alanının her m2‟si için 5,80 TL ücret alınır, bu ücret alınmadan inşaat ruhsatı
verilemez.
5 – 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki konut dışı kentsel çalışma alanlarında inşaat ruhsatı
verilirken inşaat m2‟si için. 5,35 TL harita-plan-imar katılım payı ücreti alınır.
6 – Resmi kurumların plan tadilat taleplerinden ücret alınmaz.
KAYIT VE SURET HARÇLARI
Verginin Tutarı (TL)
a- Her sayfa başına..............................................................................................
0,75 TL
b- Harita plan ve krokilerin beher metrekaresinden ..................................................
8,00 TL
8
ĠMAR ÇAPI ÜCRETĠ
1 - İmar çapı çıkacak imar parseli veya adasının,
a- 0- 999 m2‟ye kadar olanlardan ...............................................................................
b- 1000-1999 m2‟ye kadar olanlardan..........................................................................
c- 2000-4999 m2‟ye kadar olanlardan ........................................................................
d- 5000-9999 m2‟ye kadar olanlardan ........................................................................
e- 10.000 m2‟den fazla olanlar ...........................................................................m2x
2- Çıkarılacak olan çapların suret tasdik ücreti
a- A4 boy kağıtlardan her çap için ..............................................................................
b- A3 boy kağıtlardan her çap için .................................................................................
75,00 TL
115,00 TL
140,00 TL
200,00 TL
0,02 TL
27,00 TL
33,00 TL
3- Pafta Başına Ozalit çekimi..................................................................................... 55,00 TL
4 – Resmi kurumlara ve mahkemelere çıkarılacak imar çaplarından ücret alınmaz.
HALĠHAZIR HARĠTA VE NĠRENGĠ ÜCRETĠ
1- Belediye sınırları içerisinde halihazır haritası yaptırmak isteyenlerden (halihazır arazi,büro
kontrol ücreti) hektar başına ....................................................................................
145,00 TL
2- Mevcut haritalardan (poligon,nirengi,nivelman gibi)
Adet başına ............................. .............................................................................
28,00 TL
ĠLK PARSELASYON HARCI
1- Ticaret Bölgesi (Beher m2‟si)...................................................................................
2- Konut Bölgesi (Beher m2‟si)......................................................................................
0,12 TL
0,09 TL
PARSELASYON PLAN KONTROL ÜCRETĠ
Parselasyon yapılan bölgelerde m2‟si ..........................................................................
0,28 TL
ĠFRAZ VE TEVHĠD HARCI
1- Ticaret Bölgesi (Beher m2‟si).......................................................................................
2- Konut Bölgesi (Beher m2)...........................................................................................
0,12 TL
0,09 TL
ĠFRAZ VE TEVHĠD KONTROLLUK ÜCRETĠ
TEVHĠD
1- İmar planı içerisinde kalan, oluşmuş iki adet parselin tevhidi için................................ 600,00 TL
Tevhid edilen her fazla parsel için ............................................................................. 157,00 TL
2- İmar planı dışında kalan yerlerdeki parsellerin tevhidinde hektar başına.............. 220,00 TL
ĠFRAZ
1- İmar planı içinde kalan, oluşmuş iki adet parselin ifrazı için......................................... 600,00 TL
2- İfraz edilen her fazla parsel için ................................................................................ 157,00 TL
3- İmar planı dışında kalan parsellerin ifrazında hektar başına ...................................... 220,00 TL
SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
1- Kreş ve Gündüz Bakımevi (kapasitesi 80 kişilik) ...............................KDV dahil........ 400,00 TL
2- Huzur Evi Tek Kişilik Oda (kapasitesi 1X6 kişilik)............................ KDV dahil........... 440,00 TL
3- Huzur Evi İki Kişilik Oda (kapasitesi 2X10 kişilik)...............................KDV dahil.......... 380,00 TL
4- Huzur Evi Üç Kişilik Oda (kapasitesi 3X6 kişilik)................................KDV dahil.......... 300,00 TL
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Canlı Müzik İzin Belge Ücreti :
İşletmeler için……………………………………………………………………………
OTELLER İÇİN
5000 m2‟nin altında kalan oteller için ……………………………………………………
5000 m2‟nin üzerinde kalan oteller için ………………………………………………….
9
750,00 TL
1.500,00 TL
2.500,00 TL
SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
Yapı Kullanma İzin Belgesi Sağlık Kontrolü Keşif Ücreti Ada Parsel Başına……………. 105.00 TL
YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
EVLENDĠRME MEMURLUĞU
NİKAH ÜCRETLERİ (Hizmet Bedeli)
Hafta içi Salon Törenli………………………………………………………………………….. 100,00 TL
Hafta içi Salon Törenli (17.00‟den sonra)……………………………………………………. 200,00 TL
Hafta sonu Salon Törenli………………………………………………………………………. 150,00 TL
Hafta sonu Salon Törenli (17.00‟den sonra) ………………………………………………… 250,00 TL
Otellerde Nikâh………………………………………………………………………………….. 300,00 TL
Düğün salonu vs. yerler………………………………………………………………………… 150,00 TL
Yukarıda belirtilen fiyatlara cüzdan ücreti ilave edilecektir.
Oda nikâhlarında sadece cüzdan ücreti ödenir.
Evlenme izin belgesi ücreti …………………………………………………………………… 20,00 TL
Evlenme başvurusu evrak ücreti……………………………………………………………… 20,00 TL
Encümen karar sureti ücreti ………………………………………………………………….
Meclis karar sureti ücreti……………………………………………………………………….
Meclis tutanak sureti ücreti…………………………………………………………………….
10,00 TL
10,00 TL
10,00 TL
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
1. TAMĠRAT ĠZĠN ÜCRETĠ
3194 Sayılı imar kanununun 21. maddesine göre ruhsata bağlı olmaksızın (çatı değiştirme, sıva ve
basit onarım gibi) tamir için verilen izinlerden bina başına
Apartman Dışı Cephe (blok başına)………………………………………………………..
Konut……………………………………………………………………………………………
Ticaret ………………………………………………………………………………………….
700.00 TL
300.00 TL
700.00 TL
2. YAPI KULLANMA ĠZĠN HARCI
1. Ticaret Bölgesi (Beher m2) için
2. Konut Bölgesi (Beher m2) için
Bakanlar Kurulunun
13.04.2005 tarih ve
2005/8730 sayılı
kararına göre
0.40 TL
0.30 TL
3. ĠSKAN RAPORU KEġĠF ÜCRETLERĠ (Yapı Kullanma Ġzin Belgesi)
1. Yapı Kullanma izni almadan iskan edilen her bağımsız bölüm için…………………… 175.00 TL
2. Bina tretuvarı ve çevre düzenlemesi, maktuen………………………………………….. 355.00 TL
3. Yapı Denetim Sertifikası Ücreti (bina başı)………………………………………………. 190.00 TL
Önceden yapı kullanma izin belgesi olan yapılarda Tadilat Ruhsatı Düzenlenmesi sonrası tekrar
Yapı Kullanma İzin Belgesi müracaatlarında alt yapı katılım payı ve konteyner ücreti alınmaz. Ancak
nitelik değişikliği, Bağımsız Bölüm Artışı, m2 artışı, Yatak sayısı artışı, sınıf değişikliği olduğunda yeni
durumdaki fark ücreti alınır. “Fark ücretinin hesabı yapılırken içinde bulunan yılın Gelir Tarifesindeki
güncel rakamlar üzerinden hesap yapılır.”
B. ALT YAPI KATILIM PAYI
1. Bağ. Bölüm için mal sahibi her dairesinin ve işyerinin iskanını alırken
10
2.
3.
4.
5.
6.
7.
beher daire başına ………………………………………………………………………… 345.00 TL
Oteller ve pansiyonlardan yatak başına …………………………………………………
140.00 TL
Restoran ve Benzerleri……………………………………………………………..
1.306.00 TL
500 m2. üzeri depolar m2X…………………………………………………………
1.55 TL
Fabrikalar …………………………………………………………………………….
4.235.00 TL
Benzinlikler……………………………………………………………………………
44.000.00 TL
İskana esas olmak üzere keşif ücreti (her bağımsız bölüm için)………………
50.00 TL
KONTEYNER ÜCRETĠ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Meskenlerden bağımsız bölüm için…………………………………………………
Ticarethanelerden m2…………………………………………………………………
5 Yıldızlı Otellerden……………………………………………………………………
4 Yıldızlı Otellerden……………………………………………………………………
3 Yıldızlı Otellerden……………………………………………………………………
2 Yıldızlı Otellerden……………………………………………………………………
Yıldızsız Otel, turistik pansiyon ve moteller…………………………………………
Diğer Sınıflardan……………………………………………………………………….
Ev Pansiyonu işletenlerden…………………………………………………………..
160.00 TL
9.00 TL
49.500.00 TL
36.300.00 TL
30.250.00 TL
19.360.00 TL
15.730.00 TL
7.975.00 TL
3.740.00 TL
NOT: 5 yıldızlı otellerden, 100 yatağa kadar olanlardan tarifedeki ücret, 100 yataktan sonraki her yatak
sayısı için ilave olarak, 5 yıldızlılardan ilave 27.00 TL, 4 yıldızlılardan 25.00 TL, 2-3 yıldızlı otellerden 50
yatağa kadar tarifedeki ücret, 50 yataktan sonra her yatak için ilave 20.00 TL ücret alınır.
4. Ġġ BĠTĠRME BELGESĠ ÜCRETĠ
1. Şantiye şeflerinden ………………………………………………………………………….
2. Müteahhitlerden……………………………………………………………………………..
220.00 TL
300.00 TL
5. APLĠKASYON TEMEL SUBASMAN VĠZESĠ ÜCRETLERĠ
A) APLĠKASYON
1- Mesken ve işyerlerinde binanın inşaat alanının toplam m2 için .................................
1,20 TL
2- Otel, motel, pansiyon, vs. ve tek bağımsız bölüm inşaatların toplam inşaat alanı
m2 üzerinden .........................................................................................................
1,30 TL
3- Mesken ve işyerlerinin aplikasyon yapılanlarından (bina başına); keşif ücreti ............. 170,00 TL
4- Kot verme (Bina başına) .....................................................................................
230,00 TL
NOT: 4708 Sayılı yasa kapsamında inşaat ruhsatı alanlardan aplikasyon, keşif, kot verme ve yasal
harç ile ücretlerin dışında başka bedel alınmaz. Aplikasyon vizesi temel seviyesine kadar yaptırmak
zorunludur.
B) TEMEL VĠZESĠ ÜCRETLERĠ
1-Mesken ve iş yerlerinde binanın inşaat alanının toplam m2 „si için .................................. 1,20 TL
2-Otel, Motel, Pansiyon vs. ve tek bağımsız bölüm inşaatlarının toplam inşaat alanı m2 ..... 1,30 TL
C) SUBASMAN VĠZESĠ ÜCRETLERĠ
1-Mesken ve iş yerlerinde binanın inşaat alanının toplam m2 için ....................................... 1,20 TL
2-Otel, Motel, Pansiyon vs. ve tek bağımsız bölüm inşaatlarının toplam inşaat alanı m2 ...... 1,30 TL
NOT: Aplikasyon, Temel ve subasman vizeleri yapılmadan ruhsat ve eklerine uygun olup, inşaata
devam edenlerden vize ücretleri 4 misli,1997 tarihinden önceki ruhsatlarda 5 misli fazla ile alınır.
ORTAK HÜKÜMLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
İşyeri açma ruhsat suretlerinden………………………………………………
Evlenme cüzdanı suretlerinden…………………………………….................
Evlenme cüzdanı zayiinden……………………………………………………
Tarife tasdik ücreti………………………………………………………………
Kayıt tasdik ücreti……………………………………………………………….
Vergi değeri kayıt ücreti…………………………………………………………
Esnaf kontrol defteri………………………………………………………………
11
10.00 TL
10.00 TL
10.00 TL
10.00 TL
5.00 TL
5.00 TL
20.00 TL

Benzer belgeler