RHEOBUILD® 1000

Transkript

RHEOBUILD® 1000
RHEOBUILD® 1000
Naftalin Sülfonat Esasl›, Yüksek Oranda Su Azalt›c› / Süperak›flkanlaflt›r›c› Beton Katk›s›
S›k donat›l› betonarme elemanlara kolay
yerlefltirilebilen Reoplastik beton* üretiminde
kullan›l›r.
1305-CPD-0097
1305-CPD-0292
1305-CPD-0293
Avantajlar›
Tan›m›
RHEOBUILD® 1000, naftalin sülfonat esasl›,
betona Reoplastik özellik vererek betonun erken
ve nihai dayan›mlar›n› art›ran, yüksek oranda su
azalt›c›/süperak›flkanlaflt›r›c› beton katk›
malzemesidir.
Bay›nd›rl›k Poz No: 04.613/1-A3
TS EN 934-2 Çizelge 3.1 3.2 ve Çizelge 7:
Yüksek Oranda Su Azalt›c›/Süperak›flkanlaflt›r›c›
ve Sertleflmeyi H›zland›r›c› Beton Katk›s›
ASTM C 494 Tip F: Yüksek Oranda Su
Azalt›c›/Süperak›flkanlaflt›r›c› Beton Katk›s›
Standartlar›na Uygundur.
Kullan›m Yerleri
Pompas›z ve pompal› haz›r beton üretimlerinde,
Yafl püskürtme beton üretiminde,
Prekast ve prefabrik beton üretiminde,
Erken kal›p al›nmas› gereken yerlerde,
Düflük su/çimento oran›na sahip öngermeli
beton üretiminde,
Katk›s›z betona göre, su miktar›n› en az a¤›rl›kça
%12 oran›nda azalt›r.
Katk›s›z betona göre, ayn› ifllenebilirlikte daha
düflük su/çimento oran› veya ayn› su/çimento
oran›nda yüksek ifllenebilirlik ve kolay
pompalanabilirlik sa¤lar.
Katk›s›z betona göre, erken ve nihai dayan›mlar›
art›r›r.
Katk›s›z betona göre, betonun bas›nç ve e¤ilme
dayan›m›n› art›r›r.
Katk›s›z betona göre, kal›p sökme süresini
k›salt›r.
Ayr›flma ve terlemeyi azaltarak, betonun afl›nma
direncini art›r›r.
Betonun Donma - Çözünme döngüsüne karfl›
dayan›kl›l›¤›n› art›r›r.
Betonun geçirimsizlik, kal›c›l›k, büzülme ve
sünme gibi di¤er mekanik özelliklerini iyilefltirir.
S›k donat›l› betonarme yap›larda bile daha az
vibrasyon ile yerleflme sa¤lar.
RHEOBUILD® 1000 klor içermez.
Teknik Özellikleri
Malzemenin Yap›s›
Renk
Yo¤unluk
Klor ‹çeri¤i % (EN 480-10)
Alkali ‹çeri¤i % (EN 480-12)
Naftalin Sülfonat esasl›
Kahverengi
1,20 - 1,22 kg/litre
< 0,1
<5
+20°C'de, %50 ba¤›l nem koflullar›nda elde edilmifltir.
Adding Value to Concrete
DIN EN ISO 9001
Zertifikat: 01 100 012854
DIN EN ISO 14001
Zertifikat: 01 104 052205
OHSAS 18001
Zertifikat: 01 113 050239
RHEOBUILD® 1000
Kimyasal Katk›lar›n Çal›flma Prensibi
Katk›lar genel olarak sadece ba¤lay›c› ile reaksiyona
girer. Katk›, betona ilave edildi¤inde; ba¤lay›c›
tanecikleri taraf›ndan absorbe edilir. Ba¤lay›c›
tanecikleri, elektrostatik kuvvetle birbirlerini iter.
Böylece istenilen ifllenebilirlik, daha düflük su miktar›
ile sa¤lan›r. Kar›fl›m suyunun azalmas› ile orant›l›
olarak mekanik dayan›mlar da artar.
Uygulama Yöntemi
Ba¤lay›c› (çimento-mikro silika-uçucu kül-cüruf
gibi) ve agrega, homojen bir kar›fl›m elde edilinceye
kadar kar›flt›r›lmal›d›r. Kar›fl›ma ilave edilecek suyun
%50 - %70'i ilave edildikten sonra, kalan suyla
beraber RHEOBUILD ® 1000 kar›fl›ma ilave
edilmelidir. RHEOBUILD® 1000, kar›fl›m›n içinde
homojen olarak da¤›lmas› için, tercihen 60 sn veya
laboratuvar deneylerinde belirlenen sürede
kar›flt›r›lmal›d›r.
Dozaj
RHEOBUILD® 1000, 100 kg ba¤lay›c›ya (çimentomikro silika-uçucu kül-cüruf gibi) 1,0 - 2,0 kg
oran›nda kullan›lmas› önerilir. Kullan›m dozaj›, beton
s›n›f› ve özelliklerine göre önceden yap›lacak
laboratuvar deneyleri ile belirlenmelidir. Ayr›nt›l›
bilgi için BASF - YKS Teknik Servisine dan›fl›lmal›d›r.
Di¤er Katk› Malzemeleri ile Uyumu
RHEOBUILD® 1000, afla¤›daki malzemelerle
uyumlu olarak kullan›labilir:
1. Tüm çimento tipleri ile kullan›labilir.
2. Yüksek oranda ba¤lay›c› malzemenin
kullan›lmas›na ihtiyaç duyulan durumlarda mikro
silika, uçucu kül ve cüruf gibi mineral katk›lar
ile kullan›labilir.
3. Donma - Çözünme direncini art›rmak için hava
sürükleyici Micro Air® 200 ile kullan›l›r.
4. (TS EN 206-1'e göre çevre flart› XF1-XF4 aras›.)
5. Betonun performans›n›n yükseltilmesi ve agresif
ortamlarda dayan›kl›l›¤›n›n art›r›lmas› için,
Meyco® MS 610 mikro silika ile kullan›l›r. (TS
EN 206-1'e göre çevre flart› XA1-XA3 aras›.)
6. Beton kar›fl›m suyunun h›zl› azalmas›n›
engellemek için; Meyco® TCC 735 ve Binder®
5 kullan›larak rötre kontrol alt›na al›n›r.
7. Plastik rötre nedeni ile oluflan çatlaklara karfl›,
sentetik fiberler Meyco® FIB. SP 530/540/550
ve çelik fiberlerle kullan›l›r.
8. Yüksek s›cakl›k ve hava ak›m›n›n yo¤un oldu¤u
ortamlarda, beton içindeki kar›fl›m suyunun
buharlaflmas›n› engellemek için; Masterkure®
101, Masterkure® 107, Masterkure® 176
veya Masterkure®181 gibi kür malzemelerinden
uygun olan› seçilerek kullan›lmal›d›r.
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
Beton dizayn› ve katk› kullan›m dozaj›, istenilen
beton s›n›f› ve özelliklerine göre önceden
yap›lacak
laboratuvar
denemeleri
ile
belirlenmelidir.
Laboratuvar denemeleri sonucunda belirlenen
ba¤lay›c› (çimento-mikro silika-uçucu kül-cüruf)
ince ve kaba agrega, homojen ve kuru bir
kar›fl›m elde edinceye kadar kar›flt›r›lmal›d›r. Kuru
kar›fl›ma, kar›fl›m suyu ilave edilmeden katk›
ilave edildi¤i takdirde katk›, kar›fl›m içinde emilecek
ve üniform da¤›lmayacakt›r. Kar›fl›m suyunun
tamam› bunun üzerine ilave edilse dahi,
hedeflenen beton s›n›f› ve özellikleri elde
edilemeyecektir. Kar›fl›m ilave suya ihtiyaç
duyaca¤› için, dizayn de¤erlerindeki su miktar›
afl›lacak ve betonun mekanik özellikleri hedeflenen
de¤erin alt›nda kalacakt›r. Bu nedenle beton
katk›lar›, kuru kar›fl›m üzerine direkt olarak ilave
edilmemelidir.
Kar›fl›m içindeki katk› miktar›, kar›fl›mdaki
çimento ve ikinci derecedeki ba¤lay›c›lar›n
toplam›n›n (mikro silika-uçucu kül-cüruf gibi)
katk› dozaj oran› ile çarp›lmas› ile hesaplan›r.
Tavsiye edilen dozaj aral›¤›ndan daha fazla
oranda katk› kullan›ld›¤› takdirde, kar›fl›m›n priz
süreleri uzayabilir. Bu gibi durumlarda,
betonarmenin kal›p alma süresince nemli tutulup
kürlenmesi sa¤lanmal›d›r.
RHEOBUILD® 1000
Ambalaj
maske kullan›lmal›d›r. Depolama ve uygulama
esnas›nda cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas
etmesi halinde hemen bol su ve sabunla y›kanmal›,
yutulmas› durumunda acilen doktora baflvurulmal›d›r.
Uygulama alanlar›na yiyecek ve içecek malzemeleri
sokulmamal›d›r. Çocuklar›n eriflemeyece¤i yerlerde
depolanmal›d›r.
Ayr›nt›l› bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material
Safety Data Sheet) bak›lmal›d›r.
30 kg’l›k bidon
250 kg'l›k varil
1200 kg'l›k tank
Dökme
Depolama
Orijinal ambalaj›nda, ortam s›cakl›¤›n›n +5°C'nin
üstünde oldu¤u yerlerde depolanmal›d›r. Uygun
ortamlarda depolanmayan malzeme dondu¤u
takdirde, direkt ›s› kullan›lmadan oda s›cakl›¤›nda
bekletilerek ürün çözülmeli, homojen hale gelinceye
kadar mekanik yöntemlerle kar›flt›r›lmal›d›r. Kar›flt›rma
iflleminde bas›nçl› hava kullan›lmamal›d›r.
Raf Ömrü
Uygun depolama koflullar›nda üretim tarihinden
itibaren 12 ayd›r. Aç›lm›fl ambalajlar›n kapaklar›
tekrar kapat›larak, raf ömrü boyunca kullan›labilir.
Güvenlik Önlemleri
Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi Sa¤l›¤› kurallar›na
uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve
*Reoplastik Beton: Yaklafl›k 7 cm k›vamdaki kontrol
betonu ile ayn› su/çimento oran›na sahip olmas›na
ra¤men kolayl›kla akabilen k›vam› (20 - 22 cm) olan,
ayr›flmayan beton
Sorumluluk
Bu teknik dökümanda yer alan veriler, bilimsel ve
pratik bilgilerimize dayanmaktad›r. BASF Yap›
Kimyasallar› San. A.fi. sadece ürünün kalitesinden
sorumludur.
Ürünün nerede ve nas›l kullan›laca¤› ile ilgili yaz›l›
öneriler d›fl›ndaki ve/veya hatal› kullan›mlardan
dolay› oluflabilecek sonuçlardan BASF Yap›
Kimyasallar› San. A.fi. sorumlu tutulamaz.
Bu teknik döküman yenisi bas›l›ncaya kadar geçerli
olup eski bas›mlar› hükümsüz k›lar. 10/2006
Beton Bas›nç Dayan›m›na RHEOBUILD® 1000 Etkisi (MPa) (Çimento=350 kg/m3; maksimum agrega boyutu 20 mm)
Çimento RHEOBUILD® W/C slump
Tipi
1000
Dozaj %
Tip I
Tip II
Tip III
Tip V
TÇ
CÇ
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0,61
0,43
0,53
0,37
0,61
0,46
0,62
0,45
0,61
0,43
0,58
0,43
22
22
10
11
22
22
22
23
22
22
22
23
+20°C Kür
Gün
3
1
9,0 20,2
20,7 40,7
14,7 30,5
25,0 47,7
20,5 32,5
31,2 45,5
8,0 18,7
16,8 35,2
5,5 17,0
15,0 34,7
3,5 10,5
6,5 22,7
7
26,7
48,5
39,2
56,0
42,7
53,5
24,8
42,8
23,7
43,2
17,0
32,5
6 Saat Buhar
Kürü(*) Gün
28
37,5
61,7
49,4
69,0
48,9
62,0
35,6
54,9
32,2
54,0
23,2
40,7
6 sa
9,7
20,0
13,2
29,5
16,7
28,0
8,3
15,1
8,2
16,2
6,0
8,5
3
20,0
35,7
24,2
35,5
28,7
39,0
17,9
29,8
18,7
30,0
20,0
27,5
7
23,5
38,5
30,5
39,5
33,2
42,5
20,4
34,9
21,7
35,0
22,5
35,2
28
34,7
53,2
39,5
48,0
38,6
45,5
31,9
46,1
30,5
45,5
28,5
39,2
+5°C Kür(***)
Gün
18 Saat Buhar
Kürü(**) Gün
18 sa
17,0
32,5
23,0
37,2
27,5
37,0
14,1
25,0
12,7
25,7
15,7
30,7
3
21,0
38,0
27,5
42,0
32,0
43,2
16,9
29,9
15,7
30,7
21,7
37,5
7
25,7
42,0
29,0
44,2
34,5
48,5
21,7
31,3
25,2
37,7
25,0
41,5
28
33,7
52,0
42,2
57,7
44,2
56,0
28,9
42,7
26,2
43,2
33,5
48,0
1
0,9
1,7
2,0
3,6
2,7
4,1
0,3
0,9
0,2
0,9
0,4
0,7
3
7,2
17,0
12,2
22,0
16,0
27,0
3,0
8,0
3,7
10,7
2,5
6,0
7
17,7
34,2
23,0
41,7
29,2
42,7
8,3
20,4
11,2
21,7
6,7
16,5
28
28,5
47,2
36,7
63,2
42,5
52,0
16,9
35,1
15,2
37,2
16,5
31,7
(*) Is›l ‹fllem 1 saat +20˚C kür, +20˚C - +60˚C 1 saatte ›s›tma, 3 saat +60˚C buhar kürü, 1 saatte +20˚C'ye so¤utma.
(**) Is›l ‹fllem 3 saat ön kür, +20˚C - +70˚C 3 saatte ›s›tma, 6 saat +70˚C buhar kürü, 1 saatte +20˚C'ye so¤utma.
(***) +5˚C Kür 10 cm3 numunelerin +5˚C'deki de¤erleri. Gerçek flantiye ortam›nda ve +5˚C çevre s›cakl›¤›nda beton dayan›m› daha yüksek olmaktad›r.

Benzer belgeler

Glenium© 130

Glenium© 130 bekletilerek ürün çözülmeli, homojen hale gelinceye kadar mekanik yöntemlerle kar›flt›r›lmal›d›r. Kar›flt›rma iflleminde bas›nçl› hava kullan›lmamal›d›r. Raf Ömrü Uygun depolama koflullar›nda üretim ta...

Detaylı

glenıum® 51

glenıum® 51 Ayr›nt›l› bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material Safety Data Sheet) bak›lmal›d›r. (*) Betonun dayan›kl›l›¤› ile ilgili TS EN 206-1 standart›ndaki çevre flartlar›na göre.

Detaylı