Paskn*", ıWIu,"J*,

Transkript

Paskn*", ıWIu,"J*,
BBc
SL,Os001
Beolw BovEnl
ı
-i_
.
ı-8
_----l_-"
I
-
]
i_
..]
ı
6-53
l
J
l
,/-59
,l
I
*ı
l
ıal
I
l
28
1
{
!
l
l---T
l
1)
"S
^
,ş
l
l
l
l
I
\
t
56,57
ı
1
ı
l
l
{ı
]
ı9-26
]_
ı-!*.-t\
(
L
L*
ı
.]
_--.;
ffe
1_ rn!t^.
3t
L
Paskn*", ıWIu,"J*,
GMö2
311 3/.7
ELEKTRiK ÜRETiM A.Ş
AFŞiN_ELBiSTAN A_TERMİK SANTRALI
işı-trı.ı o ı.ı üoünıüĞ ü
AFŞİN - KAHRAMANMARAŞ
EÜAş
TEKLİFMEKTUBU
Teklif Mektubunun verilmesi gereken
Tarih
Gün
Saat
o4/09/2ol5
CUMA
16:00
/,
ETKILl
Tel
Mu
:
a
(0344) 524 22 03 -04 - 05 Fax: 524 24 08
YlLlıt^z
İşl. Müd. Yard.
(idari Mali) (G)
Siparişin işareti: 20l5/487 TÜRBiN BAKlM
iıgiıi : ıic. Memuru - Suat KUZU Dahili : l t 50
iıgiüi : Müh _ Caner öZKUL Dahiıi : ı ı73
Sıra
MiKTARI
No
,t
l
I
BiRiM FİYATI
MARKA
RAKAMLA
y
AZIYLA
TEKNiK RESME GÖRE 3l6 MALZEMEDEN SL l0
S00l iÇiN ÇALPARA TiP ÇEKVALF
ADET
EKLi TEKNiK REsME GöRE FiYAT VERiLEcEKTiR
KAPAL| ZARF USULÜ TEKLiF VERiLECEKTiR
NAKLiYE DAHiL FiYAT
VEniucn«rİn
iı.rzı «aşn
TESLiM SÜRESİ
ı
ı
l-
Tekliflerde
MARKA kesinlikle
belirtilecektir.
2- Firmalar E.Ü.A.Ş.'ın ödeme planını şimdiden kabul çdeçeklerdir. Ödeme aşamasındaki Havale masraflarr
yük|enici
fi rmaya
aittir.
ı
3- TekIiflerde
ı
4- Firmalar
ı
5- Basit usül çalışan firmalar
KDV hariç fiyat verilecektir
kesinlikle
TEsLiM TARiHiNi
KDV
belirteceklerdir
dahiI fiyat vereceklerdir
6- Ytlklenici Firma Sözleşme Bedeli üzerinden Mukavelename bedeli Binde 9.48 ve ihale Karar Bedeli Binde 5.69
Toplam Binde l5.17 Pul Bedelinin Hakedişinden Kesilmesini Kabul eder.
7- Teklif Veren iStekliler ilgili makamlarca istenen yetki belgelerini temin etmekle yükümlüdür işletmemiz eksik
belgelerden dolayl allnan cezalardan sorumlu lutulamaz
8- DöVizle teklifin Veren firmalarln teklifleri
Q_
TcMB. DöViz altş kuruna göre değerlendirilecektir
içtpklilpr vlıkarrla vazılı <artları kahIll ptmi§ §av|lır