msds(türkçe)

Transkript

msds(türkçe)
GÜVENLİK BİLGİ SAYFASI
184 Sistem Etken Maddesi DPF
MP 18400100A
1.
Ürün/Madde ve Firma Tanımı
Oluşturulma tarihi: 19.02.2010/ RG
Tedarikçi:
Kimyasal tarifi:
Dizel partikül filtreli Sistem etken madde
TUNAP Deutschland Vertriebs GmbH & Co.
Betriebs KG Bürgermeister-Seidl-Str.2
82515 Wolfrathausen
Tel.: 08171/16000 Fax: 08171/160040
2. Olası Tehlikeler
Isı patlamaya neden olabilir. Suda yaşayan canlılara zararlı ve su çevresine uzun vadede olumsuz etkilerde bulunabilir. Sağlığa zararı:
yutkunurken akciğere hasar verebilir. Deri ile tekrarlanan temaslar, deriyi kurutur ve yırtılmasına neden olabilir.
İlave Bilgiler:
1999/45/EG yönergesine göre bu madde tehlikeli sayılmıştır.
Kullanım: Patlayıcı buhar/hava karışımın oluşması mümkündür.
3. Bileşim/içerik Hakkında Bilgiler
EINECS-Nr.
203-039-3
248-363-6
265-150-3
265-198-5
271-847-3
292-460-6
-
Maddeler
Ferrocen
2-Etilheksilnitrat
Nafta (Petrol), ağır hidrojen ile işlenmiş
Çözücü Nafta (Petrol), aromatik,ağır
Fenol, izobutil
Alkan, C 11-15-İzo
Organometalik demir-bileşiği
Sınıflandırmalar
F;R11 Xn; R22 N; R51/53
Xn;R20 N;R51/53 R44 R65
Xn; N; R65 R66
Xn; R65 N;R51/53 R66 R67
N;R51/53 Xi;R36/38
Xn; R65 R66
Xn;R48/22 R53
w/w%
<1
5-15
50-75
<1
1-5
5-15
1-10
Lütfen R-cümleleri ile ilgili 16. diğer veriler bölümüne bakınız
4. İlk Yardın Önlemleri
İçine çekme halinde
İyi bir havalandırma sağlanmalıdır. Nefes alma sorunlarında bir doktora başvurulmalıdır ve bu güvenlik bilgi formu ibraz edilmelidir.
Yutma halinde
İstifra ettirmeyiniz. Derhal doktor yardımı alınmalıdır.
Cilt ile temasta
Hemen su ve sabun ile yıkayınız ve iyice durulayınız.
Gözler ile temasta
Gözü, açık bir şekilde birkaç dakika akan su ile yıkayınız. Eğer lens var ise çıkarınız. Şikâyetlerin devam etmesi durumunda bir doktora
başvurulmalıdır.
5. Yangınla Mücadelede alınacak Önlemler
Söndürme için toz, köpük, karbonik asit veya sis biçiminde su kullanılmalıdır. Doğrudan su ile söndürülmemelidir, aksi halde
ateş daha da yayılabilir. Eğer tehlikeli değilse kabı tehlike bölgesinden uzaklaştırınız. Buhar ve dumanı içinize çekmeyiniz. İyi
bir havalandırma sağlayınız.
6. Kasıtlı Olmayan Yayılma Durumlarında Alınacak Önlemler
Sıvıları emen ve hapseden malzeme ile sıvıyı toplayın (Kum, kiselgur (süzme toprağı), sıvıları hapseden genel malzemeler) ve
madde 13 ‘de belirtildiği şekilde imha ediniz. Tutuşucu kaynaklardan uzak tutunuz. Sigara içmeyiniz. Kanalizasyona ve/veya
yüzey sularına ulaşmasını engelleyiniz.
1
184 Sistem Etken Maddesi DPF
Oluşturulma tarihi: 19.02.2010/ RG
7. Kullanımı ve Saklanması
Kullanım
Çalışma alanında iyi bir havalandırmayı sağlayınız..
Sigara ve açık ateş yasaktır.
Depolama
Kuru ve serin şekilde depolanmalıdır.
VCI’ ye göre depolama sınıfları:
VCI: LGK 10
8. Maruz Kalma Sınırı ve Kişisel Koruma Donanımları
Kullanım Önlemleri
Verilen aralar öncesinde ve iş bitiminde eller yıkanılmalıdır.
Solunum Koruma
İyi bir havalandırma sağlandığında gerekli değildir.
Eldiven ve Koruma Kıyafeti
Nitril kauçuk koruyucu eldiven kullanılmalıdır (EN 374)
Göz koruması
Göz ve çevresini sıkıcı kapatan koruyucu gözlük kullanılmalıdır (EN 166)
Çalışma alanındaki yoğunluk sınır değerleri
İçerik
Nafta (petrol) ağır hidrojen ile işlenmiş
Çözücü Nafta (petrol), aromatik, ağır
Yoğunluk sınır değerleri
200 ppm 1000mg/m3
100 mg/m3
(TRGS 900) (EH40/2002 Occupational Exposure Limits 2002)
Kontrol yöntemleri:
Çalışma alanındaki yoğunluk sınır değerlerine uyulup uyulmadığı hijyenik ölçümlerle kontrol edilir.
9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Biçim: Sıvı
Renk: Kahverengi
Koku: Solvent benzeri
Yoğunluk 20º: 0,810 g/ml
Alevlenme noktası: 62 ºC
Patlama sınırları: 0,5-7,0 Vol. %
Patlayıcı buhar ve hava karışımları oluşabilir.
Su karışımı: zor çözünen
10. Sağlamlık ve Tepkime
Sakınılması gereken durumlar: Isıtılması, açık alevler, tutuşmasına sebep olacak kaynaklar.
Sakınılması gereken maddeler: Başka kimyasal maddeler ile kontağı önlenmelidir.
2
Açıklama
Jkkkıkykyıtg
-
184 Sistem Etken Maddesi DPF
Oluşturulma tarihi: 19.02.2010/ RG
11. Toksikoloji Verileri
Akut
İçine tenefüs etme
Buharı uyku getirebilir ve uyuşukluğa sebep olabilir.
Yutma
Veri yoktur.
Cilt ile temas
Deriyi tahriş eder, kurutur ve yırtılmasına neden olur.
Gözle temas
Gözleri tahriş eder.
Uzun süreli etki
Merkezi sinir sisteminde hasarlara neden olabilir:
Uzun süreli veya tekrarlanarak buharının teneffüs edilmesi merkezi sinir sisteminde hasarlara yol açabilir.
12. Ekoloji Verileri
Ürün ile ilgili olarak ekolojik bilgiler:
Kanalizasyona/Yer altı sularına veya yüzey sularına bırakılmamalıdır.
Ekotoksisite:
Suda yaşayan canlılar için zararlı su çevresine uzun vadede olumsuz etkinlere
Dayanıklılık ve Çözülebilme
Formulasyonuna göre AOX içermemektedir.
13. Çevreye Zarar Vermeden İmha Etme için Bilgi
Atık kodu: 07 07 04 diğer organik çözücü maddeler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler.
Tavsiyeler:
Yerel resmi makamların yönergelerini dikkatte alınız.
Kirlenmiş ambalajların/ paketlerin imhası:
15 01 04 Metalden yapılmış ambalajlar/paketler
15 01 01 Kağıt ve Kartondan yapılmış ambalajlar/ paketler
14. Taşıma ile ilgili Veriler
ADR, RID ve IMDG’nin karada, trende ve denizde taşınmasına yönelik kurallarına göre bu ürün tehlikeli mallar sınıfına girmemektedir.
3
184 Sistem Etken Maddesi DPF
Oluşturulma tarihi: 19.02.2010/ RG
15.Taşıma ile ilgili Veriler
Sağlığa zararlı
Tehlike tanımı: Sağlığa zararlı
Tehlike sembolleri: Xn
Etiketlemede tehlikeye işaret eden içerikler:
Nafta (petrol), ağır hidrojen ile işlenmiş
R Cümleleri:
Kapalı şartlarda ısıtma ile patlama tehlikesi (R44)
Su organizmaları için zararlıdır, sularda uzun süreli zararlı etkilere yola açabilir. (R52/53)
Sağlığa zararlı: Yutarken ak ciğere zarar verebilir. (R65)
Deriyle tekrarlanan temaslar, derinin kurumasına ve yırtılmasına neden olur. (R66)
S Cümleleri:
Çocukların ulaşabilecek yerlerden uzak tutunuz. (S2)
Sıcaktan koruyunuz. (S15)
Deri ile temasından sakınınız. (S24)
Kanalizasyona gitmemesi gerekir ,atıklarını ve kaplarını emniyetli bir biçimde imha ediniz. (S29/35)
Yutma halinde kusturmayınız derhal doktora başvurun bu ambalajı veya etiketi gösterin. ( S62)
Diğer tanımlamalar
Malzeme güvenlik değerlendirmesi
Ulular arası düzenlemeler
Su ile ilgili tehlike derecelendirmesi
2 (VwVwS) öz-değerlendirme
4
184 Sistem Etken Maddesi DPF
Oluşturulma tarihi: 19.02.2010/ RG
16. Diğer Bilgiler
En önemli bilgilerin kaynağı:
Yönetmelik (EG) Nr. 1907/2006, 2. Eki
Yönetmelik 67/548/EWG (madde listesi)
Yönetmelik 1999/45/EG
Diğer bilgiler:
VOC-CH: 0,056/ 100 ml
VOC 1999/13/EG: 79,2 % w/w
Bu güvenlik bilgi sayfası tedarikçinin ürün ile ilgili verdiği bilgilere dayanmaktadır (ör: güvenlik bilgi sayfası v.b.). Ürün alman tehlikeli
madde düzenlemesi/AB-yönetmelikleri açısından derecelendirilmiştir ve işaretlenmiştir.
3. Maddedeki R Cümlelerin anlamları:
R11 Son derece yanıcı.
R20 Solunması halinde sağlığa zararlıdır.
R22 Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R36/38 Gözleri, deriyi ve solunma organlarını tahriş eder.
R44 Kapalı şartlarda ısıtma ile patlama tehlikesi.
R48/22 Zararlı: Yutulması ile uzun süreli temasında sağlık açısından ciddi tehlikelere neden olur.
R51/53 Suda yaşayan canlılar için zehirli su çevresine uzun vadedeolumsuz etkilerde bulunabilir.
R53 Su ortamında uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
R65 Sağlığa zararlı: yutarken ak ciğere zarar verebilir.
R66 ürünle tekrarlanan deri temasları, derinin yırtılmasına neden olabilir.
R67 Buharı uykuya ve baş dönmesine neden olabilir.
(Toxido®da hazırlanmıştır) D
5