Maskeleme Bantları : Premium akrilik kaplamalı bez bant

Transkript

Maskeleme Bantları : Premium akrilik kaplamalı bez bant
Maskeleme Bantlar? : Premium akrilik kaplamal? bez bant
Premium akrilik kaplamal? bez bant
Derecelendirme:Henüz Derecelendirilmemi?
Fiyat:
Sat?? fiyat?
Bu ürün hakk?nda soru sorun
Aç?klama ÜRÜN B?LG?S?
Genel bilgi
tesa® ürünleri, sürekli zorlu ko?ullar alt?nda bile yüksek bir
1 / 3
Maskeleme Bantlar? : Premium akrilik kaplamal? bez bant
ÜRÜN B?LG?S?
Ürün Tan?m?
kaliteye sahip olduklar?n? ispatlam??lar ve düzenli olarak
yap?lan kontrollere tabi tutulmaktad?rlar. Sunulmu? olan bütün
bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmi? oldu?umuz en iyi bilgi
ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktad?r. tesa SE, buna
kar??n z?mni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca
uygunluk da dahil fakat bunlarla s?n?rl? olmamak üzere aç?k
veya dolayl? hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa®
ürünün belirli bir amaca uygun olup olmad???n?n ve
kullan?c?n?n tercih etti?i uygulama yöntemine uygun olup
olmad???n?n tespiti kullan?c?n?n sorumlulu?undad?r. Herhangi
bir ?üpheye dü?ecek olursan?z teknik destek ekibimiz size
yard?mc? olmaktan zevk duyacakt?r.
Güçlü, yüksek kalitede akrilikle kaplanm?? bez bantt?r. 148
mesh dokuma s?kl???na sahip özel bez ta??y?c? ve do?al
kauçuk yap??kandan olu?maktad?r.
tesa® 4651, birçok uygulama için çok kuvvetli bir bez bantt?r.
Özellikleri:
Ana Uygulama
pürüzlü yüzeylerde dahi yüksek yap??ma
mükemmel kopma kuvveti
uzunlamas?na ve yatay düz y?rtma kenarlar?
bask? yap?labilir özellikte
yüzeylere uyumlu
8 renkte: siyah, beyaz, gri, sar?, mavi, k?rm?z?, ye?il,
kahverengi
A??r borular?n, profillerin vs demetlenmesi ve takviyesi
Deliklerinin ve di?er aç?kl?klar?n kapanmas?
Tel ve kablolar?n i?aretlenmesi
Etiketleme ve renk kodlamas?
Zemin i?aretleme
Borular?n hava geçirmez ve kal?c? ?ekilde sar?lmas?
Keskin kenarlar?n emniyete al?nmas?
Kablolar?n sabitlenmesi ve yal?t?m?
Teneke ve borular?n kapat?lmas?,demetlenmesi
... ve çok daha fazlas?!
Teknik Veriler
Ta??y?c? malzemesi
akrilik kapl? bez
Yap??kan türü
do?al kauçuk
Toplam kal?nl?k
310 µm
Çeli?e yap??ma
3,3 N/cm
Kopma an?ndaki uzama
13 %
Çekme direnci
100 N/cm
2 / 3
Maskeleme Bantlar? : Premium akrilik kaplamal? bez bant
ÜRÜN B?LG?S?
Mesh
148 count per square inch
S?cakl?k direnci (30 dakika)
130 °C
Özellikler
Su direnci
+
A??nma direnci
++
Elle y?rt?labilirlik
++
Düz y?rtma kenarlar?
++
Üzerine yazmas? kolay
evet
Kal?p kesimi için uygun
evet
?lgili tesa® ürün portföyü içindeki ürün de?erlendirilmesi: ++ çok
iyi, + iyi, o orta, - dü?ük
3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Benzer belgeler