yil: 3 sayi: 30

Transkript

yil: 3 sayi: 30
YENÝ AKREP
ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (OCAK 2005) YIL: 3 SAYI: 30
CARTOON BY: HÜSEYÝN ÇAKMAK (CYPRUS)
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2
DÜNYA KARiKATÜR SANATINDA BENZERLiKLER
SIMILARITIES IN THE WORLD CARTOON ART
HÜSEYÝN ÇAKMAK
YIL-YEAR:3 (OCAK-JANUARY 2005) SAYI-ISSUE:30
MEKTUP-LETTER
WittyWorld is Conducting a Worldwide
Survey on The "The Image of America"
NICKOLAJ KAPUSTA (UKRAINA)
International "Eurohumor" Cartoon Contest Albume, 1992-Italy
CEMAL TUNCERÝ (CYPRUS)
National "Golden Moufloni" Cartoon Contest Albume, 1997-Cyprus
WittyWorld is conducting a survey of international perceptions
of the United States, its influence, culture, and people. Cartoonists
and artists are invited to offer their own version of opinions. A
balance of views (positive and negative) is preferable, although
the study is not necessarily looking to achieve that. The main
goal is to mirror true images of how the world sees the U.S. as a
whole -not only the present Bush Administration. However, all
submissions, regardless of their points of view, will be considered
and evaluated.
We are looking for visually exciting art directly addressing the
complex image that the United States emanates to the rest of the
world. A couple of examples are provided here below.
Harvard professor A. William Menzin, Ph.D. -a psychologist
and longtime advocate of using political cartoons for gauging
social attitudes- is a strong supporter of the project and is advising
and cooperating with WittyWorld founder Joe Szabo, who is writing
a book. A broad selection of the finest submitted examples will
be the highlight of the study.
A traveling exhibition is also in the planning. Although high
quality reproductions and electronic versions are also accepted,
for the purpose of the show, original cartoons are preferable.
The deadline is January 20, 2005. There is no limit as to how
many cartoons/art may be submitted, but the size of the images
must be at least A4 (21X30 cm). Original artworks should be
sent to WittyWorld, 214 School Street, North Wales, PA 19454,
USA. Electronic submissions (must be in high resolution (minimum
300 dpi and in either .tif or .jpg format) and inquiries should be
sent to [email protected].
Çorum Belediyesi tarafýndan 2004 yýlýnda düzenlenen
"Hititler" konulu karikatür yarýþmasý sonuçlandý... 129 çizer, 232
karikatür ile katýldýðý yarýþmada, dereceye giren çizerler þöyle:
Birincilik Ödülü: Ömer Çam, Ýkincilik Ödülü: Bülent Sümer,
Üçüncülük Ödülü: Murat Ýlhan, Mansiyon Ödülleri: Sadýk Pala,
Hüseyin Tanyeri, Erol Özdemir, Özel Ödüller: Dinçer Pilgir,
Seçkin Temur, Ali Þur, Kürþat Coþgun, Bahar Damla Kaya, Ebru
Berber, Caner Þahin...
Altan Özeskici-Çorum
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:3
YIL-YEAR:3 (OCAK-JANUARY 2005) SAYI-ISSUE:30
"JUST THE BEST"
iZMiR ROTARY KULüBü
4. KARiKATüR YARIÞMASI
Günden güne hýzla geliþen
Bilgisayar Teknolojisi'nin toplum ve
yaþam üzerindeki olumlu ve olumsuz
etkileri hakkýnda gençlerimizin
düþüncelerini bildirmelerini ve
gözlemlerini aktarmalarýný amaçlayan
yarýþmanýn konusu: "Bilgisayarlý
Yaþam."
1-Yarýþma tüm Ýlköðretim (9-15 yaþ)
öðrencilerine açýktýr.
2-Gönderilecek eserlerin boyutu
20x30 cm den az, 25x35 cm den büyük
olmamalýdýr.
3-Teknik serbesttir.
4-Yarýþmaya en fazla iki karikatürle
katýlmak mümkündür.
5-Karikatürlerin daha önce herhangi
bir yerde ödül almamýþ olmasý
gerekmektedir.
TOMISLAV DUSANIC-TOD
6-Katýlýmcýlar ad, soyad, doðum
tarihi, okulu adý ve adresi, ev adresi,
ve telefon numaralarýný karika-türlerin
arkasýna büyük harflerle yazacaklardýr.
Cartoon Gallery Osijek presented its
40th exhibition on Monday, October 25
2004. The retrospective exhibition,
named "Just the Best", shows 29
cartoons from the 39 authors that have
had exhibitions in the Gallery.
The opening of the exhibition has been
embellished by Ms. Marijeta Duvnjak
[Marieta Doovnyak] on keyboards, Mr.
Zeljko Štrbac [Zhelyko Shtrbats] on cello
and Mr. Dušan Gligorevic [Dushan
Gligorevich] on guitar.
The exhibition was opened by the
member of Board of the Film Society and
distributor "Filmoteka" Osijek, Mr. Zorislav
Babic..
Excerpt from the speech of Mr. Babic:
"Dear Ladies and Gentlemen, dear
friends!
I see cartoon as a subtle joint of
painting and literature, not because the
text usually joins the drawing, but
because the cartoon is an artist's try to
send a message that has a satirical
character. The point of satire is to warn,
and the warnings are necessary if we get
of the track of the ethical and other
principles, which should be universal
regardless someone's faith, nationality,
colour of skin or any other attributes. If
we have paid more attention to such
warnings, the world would be a much
more beautiful and pleasant place.
Therefore, I give acknowledgment to
all these authors whose work we enjoyed
in this Gallery. Of not less importance is
the personal engagement and labour of
the 'Good Spirit' of this Gallery, Mr.
Tomislav Dusanic. Thanks to his ideas and
enthusiasm, we were able to see works
of more than 30 authors from different
countries all over the world.
Exactly this humble kind of exchange
of cultures, without much 'glamour', drew
me closer to the idea of this Gallery.
I'm still not sure how I got an honour to
open this retrospective exhibition, bearing
the name 'Just the Best'. But I will invite
responsible people in this city to give
support for the future work of this Gallery.
Often, the most responsible people, those
we choose to take care of the common
good, don't have enough comprehension
for the 'small things' and various needs
which satisfaction makes us in the end
more fulfilled, content and happier. I
suppose that just a little bit more sensitivity
and understanding for projects like this
Gallery wouldn't be too much."
7-Karikatürler, elden veya posta ile
zarar görmeyecek þekilde, 14 Mart
2005 Pazartesi günü, saat 16.00 ya
kadar, aþaðýdaki adrese teslim
edilecektir:
Gazi Bulvarý No: 90, Kat: 8/801.,
Çankaya Ýþ Merkezi, Ýzmir Rotary
Derneði, Ýzmir-Türkiye
8-Ödül kazanan karikatürler iade
edilmeyecektir.
9-Ödüller:
Birincilik ödülü: 250 YTL ve Plaket
Ýkincilik ödülü: 200 YTL ve Plaket
Üçüncülük ödülü: 150 YTL ve Plaket
Mansiyon 100 YTL ve Plaket
Mansiyon 100 YTL ve Plaket
Mansiyon 100 YTL ve Plaket
Sergilenmeye hak kazanan eser
sahiplerine "Baþarý Belgesi" verilecektir.
10-Seçici Kurul Üyeleri:
Cem Koç (Karikatürcüler Derneði
Ýzmir Temsilcisi)
Turgay Gönenç (Eleþtirmen,
Ressam)
Ali Osman Taþ (Karikatürcü)
Ýzmir Rotary Kulüp Üyeleri...
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:4
YIL-YEAR:3 (OCAK-JANUARY 2005) SAYI-ISSUE:30
NÜKTELER, NÜKTEDANLAR HANGÝ KÖR KUYULARDA?
ÇETÝN ALTAN
Mustafa Kemal'in sofrasýnda da, zaman
zaman bulunduðu söylenen, Celal Bayar'ýn
yakýn dostu Bal Mahmut, eski Ýstanbul
nüktedanlarýnýn son temsilcisi gibiydi.
Her ne kadar asýk suratlý olmayý, bir "vakar
ve kiþilik" göstergesi sayma geleneðinden
geliyor ve "gülmeyi", "çok gülen, çok aðlar"
türü deyimlerle, densizlikler listesi içinde eksi
bir zaaf olarak deðerlendiriyorsak da; içten
içe sürüp gider gülme açlýðýmýz...
Gülmek, kahkahalarla gülmek...
Bal Mahmut, kývrak bir zekanýn uzay
boyutundaki bir mizah galaksisi gibiydi...
Modern teknolojideki geliþmelerle birlikte,
küresel bir saydamlaþma hýzlandýkça; ölmeler,
öldürmeler, patlamalar çatlamalar, azgýnlýklar
kýzgýnlýklar daha çok çýkýyor su yüzüne...
Bir de bunlara sýklaþan tren kazalarý,
depremler, su baskýnlarý ve bir yýðýn gariban
dramý eklenince...
Bir gün Bal Mahmut'un, Ankara'dayken
anlattýðý bir fýkra þahlanýyor hafýzamýzda:
I. Dünya Savaþý... Romanya'yý Osmanlý
askeri güçleri iþgal etmiþ. Genç bir Osmanlý
zabiti de, emirberiyle birlikte Bükreþ'teki bir
eve yerlemiþ. Evin sahipleri evlerini, yaþlý mý
yaþlý, bir gözü þaþý, bir ayaðý da aksayan
emektar kadýn hizmetçilerine býrakarak, kaçýp
gitmiþler kentten...
Genç Osmanlý zabiti, sabahlarý kalkýnca
emirberini çaðýrýyor:
-Mehmeeet, gel buraya...
Mehmet hemen koþuyor komutanýnýn
yanýna ve hazýrola geçiyor:
-Emredin yüzbaþým...
-Bana çay demle...
-Emredersiniz yüzbaþým...
Üç gün, beþ gün hep böyle... Emirber
Mehmet, çaký gibi...
Derken Mehmet'te bir gevþeme oluyor...
Ya yüzbaþýnýn çaðrýsýný duymuyor, ya biraz
gevþek gelip, biraz gevþek geçiyor hazýrola...
Genç Osmanlý zabiti, fark ediyor
Mehmet'teki sarsaklýðý ve bir sabah çaðrýsýna
yine geç kalan emirberine:
-Ulan Mehmet, diyor, bak doðru söyle; sen
her gece o þaþkoloz ihtiyar hizmetçi karýyý
beceriyorsun deðil mi?
Mehmet hazýrolda put gibi:
-Beceriyon, beceriyon yüzbaþým, diyor.
Ve ekliyor:
-Ama dadsýz...
Her ne kadar, bazý kadýn öðretmenler bile,
sýnýfta gülen öðrencilerini "karý gibi gülme"
diye azarlasalar da; her ne kadar durmuþ
oturmuþ yaþlý kiþiler, þen þakrak genç
yakýnlarýna "aðýr ol da, molla desinler" diye
öðüt verseler de; unutmamak gerekir ki,
"insanoðlu"nun bir tanýmý da, "gülen
hayvan"...
Oligarþik yapýlarda, sade kötü bir
aktörlüðün deðil, ayný zamanda "çifte kiþilik"
çarpýklýðýnýn da bir yansýmasý olan, "asýk suratlý
makam sahipliði", besbelli ki en çok alaya
alýnmaktan korkmuþ; biraz da o nedenle,
adeta lanetlemeye çalýþmýþ gülmeyi ve
güldürmeyi...
Örneðin bugün dahi ne Hz. Muhammed'in
bir karikatürünü yapabilirsiniz, ne
Atatürk'ün...
Gülme ve güldürme böylesine baský altýna
alýndýðýnda; fýsýltý nüktedanlarý da, havai fiþe i
gösterileri gibi rengarenk yaðmurlaþýr. Do al
olarak anadilin tüm incelikleri, usta bir
virtüoziteyle kullanýlarak...
Cumhuriyet'in ilk yýllarýnda, sanýklara
hemen idam kararý veren "Ýstiklal
Mahkemesi"nin en ünlü baþkaný, sonradan
Bayýndýrlýk Bakaný da olan Ali Çetinkaya idi...
Ali Çetinkaya'nýn baþýnda hiç saç yoktu. O
nedenle de lakabý Kel Ali idi...
O dönemlerin iki siyasetçisinden biri,
ötekine Kel Ali'yi çekiþtirirken, arkadaþý
uyarmýþ kendisini:
-Hiþt dikkat et; zülfü yare dokunuyorsun...
Yani sevgilinin saçýna dokunuyorsun; güçlü
bir kiþiye dil uzatýyorsun anlamýna...
Yanýt zýmba gibi gelmiþ:
-O yarin zülfü yoktur...
Bilmem aldanýyor muyum ama, bendenize
nüktedanlar dönemi artýk kapanmýþ
görünüyor...
Bunun nedeni konuþulan Türkçe'nin
kýsýrlaþa kýsýrlaþa 300 kelimeye düþmüþ olmasý
mý; yoksa bir espri kývýlcýmýyla kahkaha
yaratacak matrak konularýn sona ermesi; tüm
politik ve bürokratik söylemlerle davranýþlarýn
asla dalga geçmeye, asla alaya almaya ve asla
nükte zýpkýnlarýný tetiklemeye geçit vermeyen,
geometrik bir tutarlýlýða dönüþmüþ olmasý mý;
kestiremiyorum...
Neyse ki karikatüristlerimizin volkanik zeka
iðnedanlýðý, füzelenmede her gün...
Selahaddin Duman'ýn da þükür ki tütmede
bir mizah danteliyle örgülenmiþ dumaný...
Demek ki, Eþref'in "Devlet dolabýný bir eþek
de olsa döndürür" anlamýna söyledi i,
"Asiyab-ý devleti bir har da olsa döndürür"
türü yergiler artýk gerilerde kalmýþ.
O dönemlerde Neyzen Tevfik de, Eþref'e
þöyle yanýt veriyordu:
"Öyle harlar koþtular kim asiyab-ý devlete
Birbirin çiðnemekten dolab-ý devlet
dönmüyor"
Bal Mahmut'u da özlüyorum bazen
doðrusu...
Yýldýzlardan bana kulaðýný uzatsa da
durumu sorsa, vereceðim yanýt çok kýsa
olurdu:
-Dadsýz...
CARTOON BY: FLAVIO DEALMEIDA (BRAZIL)
14.08.2004-Milliyet
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:5
YIL-YEAR:3 (OCAK-JANUARY 2005) SAYI-ISSUE:30
"DÜNYADA VE KIBRIS'TA BARIÞ" KONULU ULUSLARARASI
KARÝKATÜR SERGÝSÝ ANKARA'DA VE ÝSTANBUL'DA AÇILDI
Ankara'daki "Devlet Resim ve Heykel Müzesi"nde açýlan sergiyi, T.C. Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Abdüllatif Þener tarafýndan ile KKTC'nin
Ankara Büyükelçisi Tamer Gazioðlu birlikte izlerlerken...
Ýstanbul'daki "Cemal Reþit Rey Sergi Salonu"nda yer
alan serginin açýlýþýný gerçekleþtiren, Mimar Sinan
Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Ýsmet Vildan, KKTC
Cumhuriyet Meclisi Kültür Varlýklarýný Koruma Komitesi
Baþkaný CTP-BG Milletvekili Arif A. Albayrak birlikte...
(Lefkoþa-Kýbrýs) Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði, KKTC Cumhuriyet Meclisi ve Karikatürcü
Örgütleri Federasyonu iþbirliðiyle, 2004 yýlýnýn Haziran-Eylül aylarýnda gerçekleþtirilen "Dünya'da
ve Kýbrýs'ta Barýþ" konulu uluslararasý karikatür sergisinde dereceye giren ve daha önce
Lefkoþa'daki AKM'nde sergilenen eserler yurtdýþýnda da sergileniyor.
Yurtdýþýndaki ilk sergi 7 Aralýk 2004 tarihinde Ankara'daki "Devlet Resim ve Heykel Müzesi"nde,
TC Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Abdüllatif Þener tarafýndan açýlmýþtý. Serginin açýlýþýnda
KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Tamer Gazioðlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Kültür Varlýklarýný Koruma
Komitesi Baþkaný CTP-BG Milletvekili Arif A. Albayrak, Komite Üyesi UBP Milletvekili Þerife Ünverdi,
Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tozaký, KKTC Cumhuriyet
Meclisi Protokol Amiri Aygül Sakallý, Protokol Memuru Rezan Özveri, Raportör Narin Yalýner
hazýr bulunmuþlardý...
53 ülkeden 345 karikatürcünün 650 eserle katýldýðý sergi 11 Aralýk'a kadar açýk olacak. Ayný
sergi, 21-24 Aralýk 2004 tarihlerinde, Ýstanbul'daki "Cemal Reþit Rey Sergi Salonu"nda
gerçekleþtirilmiþtir... Serginin açýlýþýný KKTC Ýstanbul Baþkonsolosu Sn Arif Altay ile Mimar Sinan
Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Ýsmet Vildan gerçekleþtirmiþtir... Ýstanbul'daki serginin açýlýþýnda
Kuzey Kýbrýs'tan þu kiþiler hazýr bulunmuþtur: KKTC Cumhuriyet Meclisi Kültür Varlýklarýný Koruma
Komitesi Baþkaný CTP-BG Milletvekili Arif A. Albayrak, Komite Üyesi DP Milletvekili Hüseyin
Öztoprak, Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Genel Sekreteri Musa Kayra ve Yönetim Kurulu
Üyesi Mustafa Tozaký, KKTC Cumhuriyet Meclisi Protokol Amiri Aygül Sakallý...
Ýstanbul'daki "Cemal Reþit Rey Sergi Salonu"nda açýlan sergi veilesiyle, Türkiyeli ve Kýbrýslý Türk karikatür sanatçýlarý biraraya gelmiþlerdi... Soldan
Saða-Ayaktakiler: Muhittin Köroðlu, Ergin Gülen, Erdoðan Baþol, Arif A. Albayrak... Soldan-Saða-Oturanlar: Ekrem Borozan, Semih Poroy, Musa Kayra...
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:6
YIL-YEAR:3 (OCAK-JANUARY 2005) SAYI-ISSUE:30
DÜZENLENEN VE SONUÇLANAN KARiKATÜR YARIÞMALARI/SERGiLERi
THE RESULTS OF THE CARTOON COMPETITIONS/EXHIBITIONS
Not: "Yeni Akrep" karikatür ve mizah dergisine yarýþma albümü göndermeyen organizatörlerin yarýþma duyurularý ve sonuçlarý yayýnlanmaz...
Karikatür yarýþmasý þartlarýný detaylý olarak yayýnlama ücreti: Tam Sayfa: 300 Dolar., Yarým Sayfa: 150 Dolar... Note: The announcements and
the results of competitions of those organizers who do not send us their album of the contest, are not published in the "Yeni Akrep" magazine of
cartoon and humour. The price of a full page announcement of the details of a cartoon contest is 300 dollars. Half page: 150 dollars...
INTERNATIONAL EUROPEAN
CARTOON CONTEST (BELGIUM)
Theme: "The House Painter"
Work: They number of entries is
limited until 5.
They shall not have been exhibited or
published before...
Size: A4...
Deadline: 15 JANUARY 2005
1TH INTERNATIONAL PET
HUMOR COMPETITION (CHINA)
Themes: "Cat or Dog"
There are two category: Cartoon
(Humor graphic about Cat or Dog
around our life) and Caricature
(Only respecting Cat or Dog)
Work: Each artist may send
maximum 5 works in each category.
Size: Enters should not exceed
30X42 cm format, no frame. ..
Deadline: 31 JANUARY 2005
Prizes: 1st Prize: 1.250 Euro+Trophy.,
2nd Prize: 870 Euro+Trophy.,
3rd Prize: 750 Euro+Trophy.,
Prize of The E.C.: 375 Euro., Best
Belgium Cartoon Prize: 250 Euro...
Address: Euro-Kartoenale
Waregemsesteenweg 113
B-9770 Kruishoutem (Belgium)
Detail Info: www.satyrykon.com
Prizes: Grand Cat Prize.,
Golden Cat Prize for each category.,
Silver Cat Prize for each category.,
Bronze Cat Prize for each category.,
Many Special Prizes...
Address: 1208, A building,
Renjishanzhuang, No.1 Zizhuyuan
Road, 100044,
Haidian district, Beijing (China)
Detail Info: [email protected]
1ST INTERNATIONAL"SYRIA"
CARTOON CONTEST(SYRIA)
INTERNATIONAL "JAKA BEDE"
CARTOON FESTIVAL (POLAND)
Themes: A) Traveler., B) Sports.,
C) Environment&Health.,
D) Caricature-famous person in our
times., E) Free...
Work: Each cartoonists can submit a
max of (6) original works...
Size: A4...
Deadline: 10 FEBRUARY 2005
Prizes: First Prize: (50,000) S.P Plaque,
Certificate., Second Prize: (35,000) S.P
Plaque, Certificate., Third Prize: (15,000)
S.P Plaque, Certificate., Special Prize:
(13 Awards) S.P Plaque, Certificate.,
Winning Prize: S.P Plaque, Certificate.,
Address: The First “Syria” International
Cartoon Contest-2005 Syria.,
Damascus., P.O.BOX: 6540 (Syria)
Detail Info: Raed Khalil (President)
[email protected]
Theme: "Women" (Modern and
fashionable, joyful and upset one, a
wife, mother and a friend but not also a
sportswoman, a physician or just the
woman)
Work: Free-Original...
Size: Max. A3...
Deadline: 25 FEBRUARY 2005
Prizes: Entries will be appreciated by
the jury selected by organisers among
friendly artists and satirists...
Prizes will be appropriate, unexpected
and original...
Address: Miroslaw Krzyskow
(International Konkurs)
ul. Powstancow Warszawy
10/1 11-400 Ketrzyn (Poland)
Detail Info: www.jakabede.glt.pl
INT. "SATYRYKON" 2005
CARTOON EXHIBITION (POLAND)
Themes: A) "Humor and Social Satire"
B) "Brownies and Others"
Work: Every Section 4 Cartoon...
Size: Maximum: A3...
Deadline: 01 FEBRUARY 2005
Prizes: Pure Gold Key+5.500 PLN.,
Gold Medal+5.000 PLN (Two
Person)., Silver Medal+4.500 PLN
(Two Person)., Bronze Medal+
4.000 PLN (Two Person) Special
Prize+3.500 PLN (Four Person)...
Address: Satyrykon-Legnica 2005
International Exhibition.,
Chojnowska 2
59-220 Legnica (Poland)
Detail Info: www.satyrykon.com
INT. CARTOON EXHIBITION
CAIRO OPERA HOUSE (EGYPT)
Theme: Opera and its art
(Music, Ballet, Dance, etc.)
Categories: Cartoon, Caricature,
Comic Strips...
Work: Number of entries max: 5.
Size: Max: 30x42 cm...
Deadline: 20 MARCH 2005
Prizes: None... Each participant
will receive his work(s) and a copy
of the catalogue and a certificate of
participation in a maximum 3
months after the last day of the
exhibition...
Address: c/o Mr. Tamer Youssef Abou
Soliman., The International Cartoon
Exhibition., 108 Kasser El-Diafah St.,
Zeitoo, 11321-Cairo-(Egypt)
Detail Info: [email protected]
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:7
YIL-YEAR:3 (OCAK-JANUARY 2005) SAYI-ISSUE:30
7-77 ULUSLARARASI
KARÝKATÜR YARIÞMASI
7-77 INTERNATIONAL
CARTOON COMPETITION
Karikatür Vakfý tarafýndan düzenlenen 11. Uluslararasý Ankara
7-77 Karikatür Festivali 22-25 Nisan 2005 tarihlerinde dört
gün süreyle, ülkemizde 76'ýncý kez kutlanacak 23 Nisan Çocuk
Bayramý etkinlikleri sýrasýnda ÇOCUKLAR için yapýlacaktýr.
The 11th International Ankara Cartoon Festival is going to
be held between April 22 and 25, 2005 during 23 April Children
Day activities, which will be celebrated 76th time in our country.
11. Uluslararasý Ankara 7-77 Karikatür Festivali kapsamýnda
"ULUSLARARASI 7-77 KARÝKATÜR YARIÞMASI" düzenlenmiþtir.
Yarýþmanýn amacý, yarýnýn büyükleri çocuklara karikatürü
sevdirmek, mizah duyarlýlýðýnýn geliþimine katkýda bulunmak
ve onlarýn dünyalarýný çizeceðiniz karikatürlerle
zenginleþtirmektir.
Yarýþmaya tüm profesyonel, amatör karikatürcüler
ÇOCUKLAR için çizecekleri karikatürle katýlabilirler.
Karikatürler A4 ya da A3 boyutlarýnda istenilen teknikle, siyahbeyaz, renkli olarak çizilebilir.
Karikatürcüler çocuklarýn anlayabileceði bir orijinal karikatürle
yarýþmaya katýlabilirler. Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna
ad-soyadlarýný ve adreslerini yazmalýdýrlar.
Yarýþmacýlar karikatürlerini 15 ÞUBAT 2005 tarihinde kadar
"ULUSLARARASI 7-77 KARÝKATÜR YARIÞMASI., PK: 364
(06443) YENÝÞEHÝR ANKARA" adresine göndermelidirler.
Yarýþmada tek ödül olan 7-77 ödülü $2000 USD (Ýkibin
Amerikan Dolarý) ve kuruluþlarýn aný plaketleridir.
Yarýþma sonuçlarý 15 Nisan 2005 tarihinde basýn, yayýn
organlarý ve internetten duyurulacaktýr.
Yarýþmada ödül alan karikatürcü 22-25 Nisan tarihleri
arasýnda Ankara'ya davet edilerek 11.Uluslararasý Ankara 7-77
Karikatür Festivali etkinliklerine konuk olacak, festival sýrasýnda
yapýlacak sergi açýlýþýnda ödülünü alacaktýr.
Jüri tarafýndan seçilip, karikatürleri katologda yer alan
karikatürcülere "ULUSLARARASI 7-77 KARÝKATÜR YARIÞMASI"
kataloðu ve katýlým belgesi gönderilecektir.
Karikatürler geri gönderilmeyecek ve basým yayýn hakký
Karikatür Vakfý'nýn olacaktýr.
"ULUSLARARASI 7-77 KARÝKATÜR YARIÞMAS"I karikatür
sergisi Türkiye içinde ve Türkiye dýþýnda çeþitli kentlerde
açýlacaktýr.
Detaylý Bilgi:
TEL&FAKS: +90 -312- 436 1516
[email protected]
http://www.karikaturvakfi.org
The international 7-77 Cartoon Competiton will be organized
under the 11th International Ankara Cartoon Festival. The
aim of the competition is to make children, who will be future
adults, like cartooning to contribute the development of
sensitivity towards humour and to enrich their world with the
help of cartoons you will draw.
All proffessional and amateur cartoonists are welcome to
join in by drawing cartoons for children.
Cartoons can be drawn black-white or colourful using any
technique in either A4 or A3 size.
Cartoonists can join in the competition with an original
cartoon that can be understood by children.Competitors must
write their names, surnames and addresses on the back of
their cartoons.
The deadline for the competition is February 15th, 2005.
Cartoons should be sent to the following address:
"ULUSLARARASI 7-77 KARIKATUR YARISMASI PK: 364
(06443) YENISEHIR-ANKARA-TURKEY"
The sole prize of the competition is the 7-77 Prize ($2,000)
and the institutions' commemorative plates.
The results of the competiton will be announced on April
15th, 2005 in press and on the web.
The winner of the competition will be invited to Ankara
between April 22nd and 25th, 2005 to be a guest for the
activities to be held during the 11th International Ankara
Cartoon Festival and will receive the award at the opening of
the exhibition.
The International 7-77 Cartoon Competiton catalogue and
the certificate will be sent to those competitors whose cartoons
were chosen by the jury and were printed in the catalogue.
Cartoons will not be sent back and all rights will be reserved
by the Cartoon Association.
International 7-77 Cartoon Competiton exhibition will be
opened in various cities of Turkey and abroad.
Detail Info:
Nezih Danyal
TEL&FAX: +90 -312- 436 1516
[email protected]
http://www.karikaturvakfi.org
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:8
YIL-YEAR:3 (OCAK-JANUARY 2005) SAYI-ISSUE:30
DÜNYA KARÝKATÜRCÜLERÝ-WORLD CARTOONISTS
Celal Deniz (Cyprus)
Is a student at the Yerevan Academy of Fine Arts. She joined ArmeniaWeek in November, moving to ArmeniaNow in July. In addition to her
work with ArmeniaNow, Agnes is head cartoonist for "Hayastani Hanrapetutyun", a Yerevan daily newspaper. Agnes is the illustrator of
books for children that include the UNICEF project "Children's Rights" and "Zoo Boy" by David Hovhannes, the Armenian version of "Peter
Pan". She has exhibited her work in Syria in June and has plans for a show in Lebanon. In an exhibit last year of the seven best
contemporary cartoonists in Armenia, Agnes was the youngest chosen to present her work. She has been nominated for a place in the
Guinness Book of World Records (and already appears in the Russian version) for her unusual ability to paint with both hands simultaneously.
(YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:9
YIL-YEAR:3 (OCAK-JANUARY 2005) SAYI-ISSUE:30
DÜNYA KARÝKATÜRCÜLERÝ-WORLD CARTOONISTS
NEW SCORPION
INTERNATIONAL CARTOON AND HUMOR MAGAZINE (JANUARY 2005) YEAR:3 ISSUE: 30
1st INDIAN INTERNATIONAL CARTOON CONTEST PRIZE LIST
THEMES: A) "WATER CONSERVATION" B) "SONIA GANDHI"
We thank all the cartoonists who has
sent thier entries to the First Indian
International Cartoon Contest. Jury: Mr.
Bapu, (Famous Telugu Cartoonist, Film
Director), Mr. K. Ramachandra Murthy
(Editor, Andhrajyothy Daily), Mr. B. P.
Acharya (IAS), Mr. Phanikumar, (IAS),
Mr. Pandit (Scientist), Mr. Subhani
(Cartoonist), Mr. Shyammohan (Cartoo
nist)
Grand Prix Prize: Haditabasi (Iran),
Honour of Prizes: Dachuan Xia (China)
Athanassios Efthimiadis (Greece)...
Special Prizes: Pyotr Kulinich (Russia),
Alireza Nosraty (Iran), Yuri Ochakovsky
(Israel), Yaþar Nüket Terzioðlu (Turkey),
Rantang Li (China), Suresh Sawanth
(India), Satish Acharya (India), Akondi
Sairam (India), Hüseyin Çakmak (Cyprus),
Julian Pena-Pai (Romania)... Honourable
Mentions: Vins (India), Gheorghita Ghinea
(Romania), Guangjun Li (China), Hong Shun
Hai (China), Chegodayev (Russia), Miroslav
Bozhkov (Bulgaria), Mehmet Karaman
(Switzerland), Mohammad Piriaei (Iran),
Gopal Sarkar (India), Erdoðan Baþol
(Turkey), Leng mu (China), Vladimir
Kazanevsky (Ukraine), Erico Junqueira
Ayres (Brasil), Mohamed Effat Esmail
(Egypt), Rusu (Romania), Walerian
&Krystyna Domanski (USA), Huang Qi
Gong (China), Raghupathy NS (India),
WitoldMysyrowicz (Poland), Louis
Postruzin (Australia)...
Caricature Section: Grand Prix Prize:
Thomus Antony (India)... Special Prize:
Mario Magnatti (Italy), Honourable
Mentions: Satish Acharya (India), P.
Shankar (India), Yatish L. Shettigar
(India), Arun B Inamdar (India), Parvin
Kermani (Iran), Srinivas V. Prabhu Deshai
(India), N. Rajeswar (India), Susheel
Dosh (India), Ch. Nivas (India),
Dattatreya (India), Mruthyunjaya (India),
Carlos Amorim (Brasil), Rusu (Romania),
Aloksharma (India), Erico Junqveira
Ayres (Brasil), Christopher (Nigeria),
Aswinikumar Rath (India), Ali Mardomi
(France), Tempesta Tastas (Uruguay)...
SPECIAL PRIZE: YURI OCHAKOVSKY (ISRAEL)
SPECIAL PRIZE: AKONDI SAIRAM (INDIA)
YENÝ AKREP
CYPRUS
SAHÝBÝ: AKREP YAYINCILIK.
GENEL YAYIN YÖNETMENÝ: HÜSEYÝN ÇAKMAK
YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ: MUSA KAYRA
SPECIAL PRIZE: ALIREZA NOSRATY (IRAN)
ADRES: KIBRIS TÜRK
KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ
POSTA KUTUSU: 87
NICOSIA-CYPRUS
E-MAIL: [email protected]
WEB PAGE:
http://yeniakrep.kktc.net

Benzer belgeler

uluslararası karğkatür ve mğzah dergğsğ (ocak 2003)

uluslararası karğkatür ve mğzah dergğsğ (ocak 2003) inform your fellow cartoonists or writers interested in the subject about the Festival. In this year's festival, we will host exhibitions by individual artists or groups of cartoonists from differe...

Detaylı

Sezen Aksu 4

Sezen Aksu 4 Söz - Müzik. Sezen Aksu, Alper Narman / Fettah Can

Detaylı