KAYISI-BADEM Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

Yorumlar

Transkript

KAYISI-BADEM Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
KAYISI-BADEM
Hastalık
ve
Zararlıları ile
Mücadele
Ankara - 2010
1
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
2
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
ÖNSÖZ
Ülkemizde yetiştirilen kültür bitkilerinde ekonomik olarak zarara
neden olan toplam 506 hastalık etmeni, zararlı ve yabancı ot bulunmaktadır.
Bunlarla gerekli mücadele çalışmaları yapılmadığında ürün kaybı ortalama
%35 dolaylarında olmaktadır. Bu kaybın kültür bitkisine, zararlının tür ve
yoğunluğuna bağlı olarak bazen % 100’lere ulaşabilmesi mümkündür.
Bitkisel üretimde ekonomik yönden oldukça büyük rakamlara ulaşan bu
kayıpların önlenmesi için bitki koruma çalışmalarını yeterli önemi vermek
gerekmektedir.
Sözkonusu çalışmaların insan sağlığı, agroekosistem, çevre ve
biyolojik dengenin korunarak sürdürülebilir tarımsal üretim tekniklerine
uygun yapılması zorunluluk haline gelmiştir.
Bakanlığımızın bu konuda belirlediği strateji Ülkemizde yıllık olarak
kullanılan pestisit miktarının azaltılmasını ve kullanılan miktarın da doğru
kullanımını öngörmektedir. Bunu sağlamak için, kimyasal mücadeleye
alternatif olan biyolojik mücadele, biyoteknik yöntemler, dayanıklı çeşitler,
kültürel tedbirler, mekanik ve fiziksel mücadele metotlarına ve Entegre
Mücadele Programlarının yaygınlaştırılmasına öncelik verilmektedir.
Hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinde kullanılan Bitki
koruma ürünlerinin yanlış kullanılması, bitkilerde fitotoksisite, etkisizlik,
tarımsal ürünlerde kalıntı ile iç ve dış pazarlarda problemlerin yaşanmasına
sebep olabilmektedir.
Bu nedenle üreticilerimize kullanacakları ilaçlar konusunda rehber
olabilecek bir kaynağın hazırlanması ve uygulamaya konulması tarımsal
ürünlerde tavsiyeler doğrultusunda ilaçlamaların yapılmasını ve kalıntı
probleminin çözümünü kolaylaştıracaktır.
Hazırlanan El kitabı sayesinde; üreticiler tarımsal ürünlerde hangi
zararlı organizma için hangi ilacın; ne zaman, hangi dozda kullanılacağını,
son ilaçlama ile hasat arasındaki süreyi öğrenerek, ilaç kalıntısından ari
ürünler yetiştirebileceklerdir.
El kitabının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder,
üreticilerimiz için hazırlanan bu rehberin kalıntısız, sağlıklı, bol ürün elde
edilmesine vesile olmasını temenni ederim.
Mehmet Mehdi EKER
Tarım ve Köyişleri Bakanı
3
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
İÇİNDEKİLER
1- MEYVE AĞAÇLARINDA ROSELLİNİA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI
(Rosellinia necatrix).......................................................................................... 5
2- SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE AĞAÇLARINDA BAKTERİYEL KANSER VE
ZAMKLANMA (Pseudomonas syringae pv. Syringae).................................... 8
3- MEYVE AĞAÇLARINDA ARMİLLARİA KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ HASTALIĞI
(Armillaria mellea)........................................................................................... 10
4- KAYISIDA MONİLYA (MUMYA) HASTALIĞI (Monilia Laxa)..................... 12
5- SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE SİTOSPORA KANSERİ
(Cytospora spp.)............................................................................................. 14
6- KAYISILARDA YAPRAK DELEN (ÇİL) HASTALIĞI
(Coryneum beijerinckii)................................................................................... 16
7- SERT ÇEKİRDEKLİLERDE ŞARKA VİRÜSÜ (Plum pox) . .................... 18
8- MEYVE AĞAÇLARINDA DEMİR NOKSANLIĞI....................................... 19
9- BADEM DAL KANSERİ (Pseudomonas amygdali)................................... 21
10-ŞEFTALİ YAPRAK KIVIRCIKLIĞI HASTALIĞI (Taphrina deformans)..... 22
11- ERİK PASI (Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Dietel) . ....................... 23
12- ŞEFTALİ KARALEKESİ Cladosporium carpophilum Thuem.................. 24
13- MEYVE MONİLYASI (MUMYA)Monilinia fructigena Honey in Whetzel... 25
14- KIRMIZI ÖRÜMCEKLER (Akarlar).......................................................... 26
15- KAHVERENGİ KOŞNİL(Parthenolecanium corni).................................. 28
16- YAPRAKBİTLERİ.................................................................................... 29
17- DOĞU MEYVEGÜVESİ (Cydia molesta)................................................. 31
18- DUT KABUKLUBİTİ (Pseudaulacaspis pentagona)................................ 33
19- ERİK İÇKURDU (Cydia funebrana)......................................................... 34
20-YAZICI BÖCEKLER.................................................................................. 35
21-MEYVE AĞACI DİPKURTLARI (Capnodis spp.)..................................... 36
22- ŞEFTALİ GÜVESİ (Anarsia lineatella) .................................................... 38
23-TOMURCUKTIRTILLARI Küçük tomurcukgüvesi (Recurvaria nanella)... 40
24- VİRGÜLKABUKLUBİTİ (Lepidosaphes ulmi).......................................... 42
25-ERİK KOŞNİLİ (Sphaerolecanium prunastri)............................................ 44
26- BADEM İÇKURDU (Eurytoma amygdali)................................................ 45
27- BAKLA ZINNI (Epicometis (=Tropinota) hirta)........................................ 46
28- MEYVE GÖZKURTLARI Badem gözkurdu (A. amygdali Hust.).............. 47
29-Kayısı-Badem Hastalık ve Zararlıları Mücadelesinde Kullanılan
Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünlerinin Ticari İsimleri...................................... 49
4
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
MEYVE
AöAÇLARINDA
ROSELLøNøA
KÖK
ÇÜRÜKLÜöÜ
MEYVE
AĞAÇLARINDA
ROSELLİNİA
KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ
HASTALIĞI
(Rosellinia necatrix)
(Rosellinia necatrix)
Hastalık
Belirtisi
Hastalk
Belirtisi
•Hastalığa yakalanmú yakalanmış
xHastal÷a
a÷açlardaki ilk
ağaçlardaki ilkYaprak
belirti yapraklardaki
sararmalardr.
sararmalar a÷acn
Yaprak sararmaları
birsararmalardır.
yönünde olabilir.
ağacın tümünde veya ağacın bir
xSararmann yan sra yapraklarda küçülm
yönünde olabilir.
yapraklar kuruyup dökülür.
•Sararmanın yanı sıra yapraklarda
xHasta
a÷açlarda
büyümede
durgunluk v
küçülme
de olur. Zamanla
yapraklar
görülür.
kuruyup dökülür.
xMeyve
ve kalitesi
düúer, meyv
•Hasta verimi
ağaçlarda
büyümede
olgunlaúmadan
dökülürler.
durgunluk ve geriye doğru ölüm
xHasta
a÷açlarn ince kökleri esmerleúip çü
görülür.
ve kök
bo÷aznda
beyaz, gidere
•Meyve
verimiönceleri
ve kalitesi
siyaha
dönüúen
bir
tabaka
oluúmuútur.
düşer, meyveler irileşmeden
ve
kaldrld÷nda
kabuk
altnda
a÷
úeklinde be
olgunlaşmadan dökülürler.
•Hasta
ağaçların
ince
kökleri
esmerleşipgörüldü÷ü
çürümüş, kalın
köklerde
Hastal÷n
bitkiler:
ve kökzeytin,
boğazında
beyaz,sert ve
xøncir,
ba÷,önceleri
turunçgiller,
giderek
koyulaşan,
gri ve
siyaha
meyve
a÷açlar
ile orman
a÷açlardr.
Hastalkl a÷acn görünümü
dönüşen bir tabaka oluşmuştur.
Kökün kabuk kısmı kaldırıldığında
kabuk altında ağ şeklinde beyaz
bir örtü görülür.
Hastalığın görüldüğü bitkiler:
•İncir, zeytin, bağ, turunçgiller, sert ve yumuşak çekirdekli meyve ağaçları
ile orman ağaçlarıdır.
Mücadele Yöntemleri:
Kültürel Önlemler:
•Ağır ve su tutan topraklarda bahçe kurulmamalıdır.
•Toprakta fazla su birikmesine engel olunmalı, bunun için gerekirse
bahçenin etrafına kurutma hendekleri açılarak fazla su akıtılmalı ve
toprağın iyi bir şekilde havalanması sağlanmalıdır.
•Bahçeler sel sularından korunmalıdır, sel suları ile gelerek fidan ve
ağaçların kök boğazında yığılacak toprak dağıtılmalı, böylece köklerin
5
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
fazla derinde ve havasız kalması önlenmelidir.
•Sulama suyu ve gübre, ağaçların kök boğazına değil, tekniğine uygun
şekilde taç izdüşümüne verilmelidir,
•Hastalıklı bahçelerde ilkbaharda ağaçların kök boğazları ana köklere
kadar açılarak yaz aylarında güneş ve hava almaları sağlanmalıdır.
•Kökleri tamamen çürüyen ağaçlar, toprakta kök parçası kalmayacak
şekilde derhal sökülmelidir. Hastalığın yeni bulaştığı ağaçlarda ise çürüyen
kökler sağlam kısma kadar temizlenmeli, kesilen köklerin üstüne rastlayan
dallarda köklerle dengeyi sağlayacak şekilde budama yapılmalıdır.
•Hastalığın sağlam ağaçlara bulaşmasını önlemek için bahçede hastalığın
bulaşık olduğu kısmın etrafına 1 m derinliğinde hendek açılmalı, toprağı
bulaşık tarafa atılmalıdır.
Kimyasal Mücadele
İlaçlama Zamanları
•Hastalığın belirlendiği her dönemde ilaçlama yapılabileceği gibi ilkbaharda
kültürel önlemlerin uygulanmasıyla birlikte ilaçlı mücadele yapmak daha
uygun olacaktır.
İlaçlama Tekniği:
•Kimyasal veya kültürel mücadeleye geçebilmek için hastalığın görüldüğü
bahçelerde ilkbaharda ağaçların dipleri açılarak kök ve kök boğazları
incelenir. Kökleri tamamen çürümüş olan fidan ve ağaçlar sökülmeli hasta
kısımlar kendi çukurunda yakılmalıdır. Daha sonra bu çukurlara m3’e 3 kg
hesabıyla sönmemiş kireç atılmalı veya %35’lik karaboya eriyiği ile bolca
sulanıp kapatılmalıdır. Ağaçların söküldüğü kısımlara en az 1-2 yıl fidan
dikilmemelidir.
•Hastalık yeni başlamışsa ağaçların kök boğazları açılarak çürümüş
kısımlar sağlam kısma kadar temizlenmeli ve temizlenen yara yerlerine
750g Ardıç katranı +250 g Göztaşı karışımı sürülmeli veya 2-5 kg karaboya
dökülerek toprakla kapatılmalıdır.
•Hastalık ve bulaşık bahçelerde, sağlam ağaçları korumak amacıyla
ağaçların diplerine m2’ye 10 litre ilaçlı su gelecek şekilde %5’lik karaboya
veya %1’lik Göztaşı eriyiklerinden biri uygulanmalıdır.
6
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları:
Etkili madde ad ve oran
Formülasyonu
Bakr Sülfat % 25
Suda çözünen kristal
Doz
100 l suya
m2’ye 10 litre ilaçl su
SERT ÇEKøRDEKLø MEYVE AöAÇLARINDA BAKTERøYEL KANSER VE
ZAMKLANMA
(Pseudomonas syringae pv. Syringae)
Hastalk Belirtileri:
xBakteriler kanserlerin kenarlarndaki kabuk dokusunda kú geçirir.
ølkbaharda bakteri bu kanserlerde ço÷almaya baúlar ve ya÷murla çiçek ve
genç yapraklara yaylr. Gözlerdeki çatlaklardan ve budama yerlerindeki
yaralardan bitkiye girer.
xYapraklarda küçük, ya÷ yeúili, sarmtrak haleli, zamanla morumsu
kahverengi renk alan lekeler oluúur. Bu lekeler zamanla kurur ve düúer.
Yapraklar saçma ile delinmiú bir görünüm alr.
Yapraktaki belirtileri xKanserli dallarn uç ksmlarndaki yapraklar ilkbahar sonlar ve yaz
aylarnda solgunlaúp, ölebilir.
xHastalkl çiçekler solar, kahverengi renk alr ve dalda asl kalr.
xHastalkl tomurcuklar kahverengileúerek kurur.
xønce dallar ve sürgünlerde yanklk, kabukta esmer, çökük lekeler görülür ve
fazla saydaki lekeler daln kurumasna yol açar.
xAna dallar ve gövde üzerinde kanserler oluúur. ølkbaharda kanserler hzla
ilerler. Kanserli dokularn yüzeyi slak ve yank görünümlüdür. Bu
Çiçeklerdeki yanklar
bölgelerden zamk çkú gözlenir.
xMeyvelerde küçük, hafifçe çökük kahverengi lekeler oluúabilir.
Hastal÷n Görüldü÷ü bitkiler:
Kiraz, erik, kays, turunçgiller, armut, úeftali, badem, ceviz gibi meyve
a÷açlar ve gül, leylak, karakavak, diúbudak, meúe, sö÷üt gibi çeúitli bitkiler.
Mücadele Yöntemleri:
Kültürel Önlemler:
xFidan üretiminde sa÷lkl çö÷ür ve gözler kullanlmaldr.
xA÷r hasta a÷açlar sökülüp yaklmaldr.
xA÷açlar üzerindeki kurumuú veya belirti bulunan dallar ve gövde üzerinde
bulunan kanserler sonbaharda ilaçlamadan önce kesilerek yaklmaldr.
xBudamada kullanlan aletler her seferinde % 10’luk çamaúr suyuna
Kirazn gövdesindeki daldrlarak dezenfekte edilmelidir.
renk de÷iúimi ve zamk xBahçede yabanc ot mücadelesi yaplmaldr.
çkú
7
xønce dallar ve sürgünlerde yanklk, kabukta esmer, ç
fazla saydaki lekeler daln kurumasna
Doz yol açar.
Etkili madde ad ve oran
Formülasyonu
KAYISI-BADEM
HASTALIK
ve üzerinde
ZARARLILARI
xAna
dallar
ve gövde
kanserler
100 l suyaoluúur. ølk
ilerler. Kanserli dokularn yüzeyi slak ve yan
Çiçeklerdeki yanklar
Bakr SERT
Sülfat ÇEKİRDEKLİ
% 25
SudaAĞAÇLARINDA
çözünen
kristal
10 litre ilaçl
bölgelerden
zamk
çkú
gözlenir. m2’ye
MEYVE
BAKTERİYEL
KANSER
VE ZAMKLANMA
xMeyvelerde
küçük, hafifçe çökük kahverengi lekeler
(Pseudomonas syringae pv. Syringae)
Hastal÷n
Görüldü÷ü bitkiler: Doz
Etkili madde ad ve oran
Formülasyonu
l suya
Kiraz, erik, kays, turunçgiller, 100
armut,
úeftali, bad
2
Hastalık
Belirtileri:
Bakr Sülfat % 25
Suda çözünen
’ye 10 litre
ilaçl
a÷açlar
ve gül,kristal
leylak, karakavak, mdiúbudak,
meúe,
sö÷
•Bakteriler kanserlerin kenarlarındaki kabuk
SERT ÇEKøRDEKLø
MEYVE
AöAÇLARINDA
BAKTERøYEL
Mücadele
Yöntemleri:
dokusunda
kışı geçirir.
İlkbaharda bakteri
bu
ZAMKLANMA
kanserlerde
çoğalmaya
başlar ve yağmurla
Kültürel
Önlemler:
çiçek ve genç yapraklara yayılır. Gözlerdeki
xFidan
üretiminde
sa÷lkl
çö÷ürpv.veSyringae)
gözler kullanlmal
(Pseudomonas
syringae
çatlaklardan
ve budama
yerlerindeki
yaralardan
SERT ÇEKøRDEKLø
MEYVE
AöAÇLARINDA
BAKTERøYEL
xA÷r
a÷açlar
sökülüp yaklmaldr.
bitkiyehasta
girer.
ZAMKLANMA
•Yapraklarda
küçük,kurumuú
yağ yeşili,
sarımtırak
Belirtileri:
xA÷açlar
üzerindeki
veya
belirti
bulunan da
Kirazın gövdesindeki renk Hastalk
syringae
pv. Syringae)
haleli, (Pseudomonas
zamanla morumsu
kahverengi
renk
değişimi ve zamk çıkış
xBakteriler
kanserlerin
kenarlarndaki
kabukkesile
do
bulunan
kanserler
sonbaharda
ilaçlamadan
önce
alan lekeler
oluşur.
Bu lekeler
zamanla kurur
ve düşer.
Yapraklar
delinmiş
bir baúlar
ølkbaharda
bakteri
bu saçma
kanserlerde
ço÷almaya
Hastalk
Belirtileri:
xBudamada
kullanlan
aletlerile her
seferinde
% 1
görünüm alır.kanserlerin kenarlarndaki kabuk do
xBakteriler
yapraklara
yaylr.
Gözlerdekiyapraklar
çatlaklardan v
daldrlarak
dezenfekte
edilmelidir.
Kirazn gövdesindeki genç
•Kanserli dalların
ølkbaharda
bakteri uç
bukısımlarındaki
kanserlerde ço÷almaya
baúlar
bitkiye
girer.
xBahçede
yabanc
ot
mücadelesi
yaplmaldr.
ilkbahar
sonları
ve
yaz
aylarında
solgunlaşıp,
renk de÷iúimi ve zamk yaralardan
genç yapraklara yaylr. Gözlerdeki çatlaklardan v
ölebilir.
xYapraklarda
küçük,
yaralardan
bitkiye
girer.ya÷ yeúili, sarmtrak hale
çkú
•Hastalıklı çiçekler solar, kahverengi renk alır
xYapraklarda
ya÷ yeúili,
kahverengi
renkküçük,
alan lekeler
oluúur.sarmtrak
Bu lekelerhale
za
ve dalda asılı kalır.
kahverengi
renk
alan
lekeler
oluúur.
Bu
lekeler
za
Yapraklar
ile delinmiúkahverengileşerek
bir görünüm alr.
•Hastalıklısaçma
tomurcuklar
Yapraklar
saçma ile delinmiú bir görünüm alr.
kurur.
xKanserli
dallarn uç
yapraklar
Yapraktaki
belirtileri
xKanserli
uç ksmlarndaki
ksmlarndaki
yapraklar ilk
ilk
Yapraktakibelirtileri
belirtileri
Yapraktaki
•İnce dallardallarn
ve sürgünlerde
yanıklık, kabukta
aylarnda
solgunlaúp,
ölebilir.
aylarnda
solgunlaúp,
ölebilir.
esmer, çökük lekeler görülür ve fazla sayıdaki
xHastalkl
çiçekler
solar, yol
kahverengi
renk alr
alr ve
ve dald
dald
lekeler dalın
kurumasına
açar.
xHastalkl
çiçekler
solar,
kahverengi
renk
•Ana dallar tomurcuklar
ve gövde üzerinde
kanserler oluşur.
xHastalkl
kahverengileúerek
kurur.
xHastalkl
tomurcuklar
kahverengileúerek
kurur.
İlkbaharda
kanserler
hızlayanklk,
ilerler. kabukta
Kanserliesmer, ç
xønce
dallar ve
sürgünlerde
xønce
dallaryüzeyi
velekeler
sürgünlerde
yanklk,
kabukta
esmer, ç
dokuların
ıslakdaln
ve yanık
görünümlüdür.
fazla
saydaki
kurumasna
yol açar.
Bu
bölgelerden
zamk
çıkışı
gözlenir.
fazla
kurumasna
yol oluúur.
açar. ølk
xAnasaydaki
dallar velekeler
gövdedaln
üzerinde
kanserler
•Meyvelerde
küçük,dokularn
hafifçe çökük
kahverengi
ilerler.
Kanserli
yüzeyi
slak
ve yan
ve gövde üzerinde kanserler oluúur.
ølkb
Çiçeklerdeki yanklar xAna
lekelerdallar
oluşabilir.
bölgelerden
zamk çkú4 gözlenir.
ilerler. Kanserli dokularn yüzeyi slak ve yan
Çiçeklerdeki yanıklar
Çiçeklerdeki
yanklar xMeyvelerde küçük, hafifçe çökük kahverengi lekeler
bölgelerden
zamk çkú bitkiler:
gözlenir.
Hastal÷n Görüldü÷ü
Hastalığın Görüldüğü bitkiler:
Kiraz, armut,
erik, kays,
turunçgiller,
úeftali,
bad
Kiraz, erik, kayısı, turunçgiller,
şeftali, hafifçe
badem,çökük
cevizarmut,
gibi meyve
xMeyvelerde
küçük,
kahverengi
lekeler
a÷açlar ve gül,
leylak,meşe,
karakavak,
meúe, sö
ağaçları ve gül, leylak, karakavak,
dişbudak,
söğütdiúbudak,
gibi çeşitli
Hastal÷n
Görüldü÷ü bitkiler:
bitkiler.
Mücadele Yöntemleri:
Kiraz,
erik,Önlemler:
kays, turunçgiller, armut, úeftali, bad
Kültürel
a÷açlar
ve gül, leylak,
karakavak,
meúe, sö÷
xFidan üretiminde
sa÷lkl
çö÷ür vediúbudak,
gözler kullanlma
8
xA÷r hastaYöntemleri:
a÷açlar sökülüp yaklmaldr.
Mücadele
xA÷açlar
üzerindeki
Kültürel Önlemler: kurumuú veya belirti bulunan da
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
Mücadele Yöntemleri:
Kültürel Önlemler:
•Fidan üretiminde sağlıklı çöğür ve gözler kullanılmalıdır.
•Ağır hasta ağaçlar sökülüp yakılmalıdır.
•Ağaçlar üzerindeki kurumuş veya belirti bulunan dallar ve gövde üzerinde
bulunan kanserler sonbaharda ilaçlamadan önce kesilerek yakılmalıdır.
•Budamada kullanılan aletler her seferinde % 10’luk çamaşır suyuna
daldırılarak dezenfekte edilmelidir.
•Bahçede yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır.
Kimyasal
mücadele:
Kimyasal mücadele:
•İlaçlamalar
bulamacı
ile sonbaharda
yaprakların
% ve
75’i
xølaçlamalar BordoBordo
bulamac ile
sonbaharda yapraklarn
% 75’i döküldükten
sonra 1. ilaçlama
döküldükten
sonra 1.önce
ilaçlama
veolmak
ilkbaharda
gözler
uyanmadan önce 2.
ilkbaharda gözler uyanmadan
2. ilaçlama
üzere ylda iki
defa yaplr.
ilaçlama olmak üzere yılda iki defa yapılır.
Kimyasal mücadelede kullanlacak ilaçlar ve dozlar:
Kimyasal mücadelede kullanılacak ilaçlar ve dozları:
Etkili madde ad ve
oran
Bakr sülfat % 25
Doz
Formülasyonu
100 l suya
%3’lik Bordo Bulamac
1. ilaçlama)
(3000 g.Göztaú+ 1500 g
Sönmemiú kireç)
Kays için
Suda çözünen kristal
%1’lik Bordo Bulamac
1. ilaçlama)
(1000 g.Göztaú+ 500 g Sönmemiú
kireç)
Kays için
Son ilaçlama ile
hasat arasndaki
süre
(Gün)
14
9
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
MEYVE
AöAÇLARINDA ARMøLLARøA
KÖK ÇÜRÜKLÜö
MEYVE
MEYVE AöAÇLARINDA
AöAÇLARINDA ARMøLLARøA
ARMøLLARøA KÖK
KÖK ÇÜRÜKLÜö
ÇÜRÜKLÜö
(Armillaria
mellea)
(Armillaria
mellea)
MEYVE AĞAÇLARINDA ARMİLLARİA KÖK
ÇÜRÜKLÜĞÜ
HASTALIĞI
(Armillaria
mellea)
(Armillaria mellea)
Ağaçtaki
A÷açtakizararı
zarar
A÷açtaki zarar
A÷açtaki zarar
A÷aç
kökündeki
görünümü
Ağaç kökündeki
A÷aç
kökündekigörünümü
görünümü
A÷aç kökündeki görünümü
Mantarn úapkal dönemi
Mantarn şapkalı
úapkal dönemi
Mantarın
Mantarn úapkal dönemi
dönemi
10
Hastalk
Hastalk Belirtisi
Belirtisi
Hastalk
Belirtisi
Hastalık
Belirtisi meyve a÷açlarnn köklerinde ç
xHastalk,
xHastalk, orman
orman ve
ve meyve a÷açlarnn köklerinde ç
xHastalk,
orman
ve ve
meyve
a÷açlarnn
köklerinde ç
•Hastalık,
orman
meyve
ağaçlarının
ölümüne
neden
ölümüne neden olur.
olur. Hastal÷a
Hastal÷a yakalanan
yakalanan a÷açlard
a÷açlard
ölümüne
neden
olur.
Hastal÷a
yakalanan
a÷açlard
köklerinde
çürüklük
yaparak
ağaçların
yapraklar
sararr
ve
dökülür.
Sürgün
ve
yapraklar sararr ve dökülür. Sürgün ve dallar
dallar kur
kur
yapraklar
sararr
ve dökülür.
Sürgün
ve dallaroluú
kur
ölümüne
neden
olur.
Hastalığa
sonunda
a÷açlar
tamamen
kurur.
Bu
belirtilerin
sonunda a÷açlar tamamen kurur. Bu belirtilerin oluú
sonunda
a÷açlar
tamamenancak
kurur. Bu
belirtilerin
oluú
yllk
süreyi
gerektirir
úiddetli
hastalklar
yakalanan
ağaçlarda
sürgün
oluşumu
yllk süreyi gerektirir ancak úiddetli hastalklar
yllk
gerektirir a÷açlarn
ancakveúiddetli
hastalklar
Hastal÷a
yakalanmú
kökleri
incelend
azalır,süreyi
yapraklar
dökülür.
Hastal÷a
yakalanmúsararır
a÷açlarn
kökleri
incelend
Hastal÷a
yakalanmú
a÷açlarn
kökleri
incelend
baúlayarak
kök
bo÷azna
kadar
kabuk
dokusu
Sürgün
ve
dallar
kurumaya
ve
ölmeye
baúlayarak kök bo÷azna kadar kabuk dokusu ile
ile od
od
baúlayarak
kök
bo÷azna
kadar
kabuk
dokusu
ile od
bir
tabakann
oluútu÷u
görülür.
Hastal÷n
baúlang
başlar,
sonunda
ağaçlar
tamamen
kurur.
bir tabakann oluútu÷u görülür. Hastal÷n baúlang
bir
oluútu÷u
görülür.
baúlang
kahverengidir,
daha
sonra
veya
Butabakann
belirtilerin
ve Hastal÷n
ağaçların
kahverengidir,
dahaoluşumu
sonra sarmtrak
sarmtrak
veya beyaz
beyaz sün
sün
kahverengidir,
daha
sonra
sarmtrak
veya
beyaz
sün
ölümü 4 yıllık süreyi gerektirir ancak
Hastal÷n
Görüldü÷ü
Bitkiler:
şiddetli hastalıklarda
bu süre 1–2
Hastal÷n
Görüldü÷ü Bitkiler:
Hastal÷n
Görüldü÷ü
Bitkiler:
xOrman
ve
Yaygn
olarak
yıldır. Hastalığa
yakalanmış
ağaçların
xOrman
ve meyve
meyve a÷açlardr.
a÷açlardr.
Yaygn
olarak görüld
görüld
xOrman
ve
meyve
a÷açlardr.
Yaygn
olarak görüld
armut,
erik,
úeftali,
kiraz,
viúne,
kays,
köklerierik,
incelendiğinde
armut,
úeftali, kiraz, ikinci
viúne, köklerden
kays, dut,
dut, nar,
nar,
armut, orman
erik, úeftali, kiraz,
viúne,
kays,
dut, nar,
ceviz,
ise
ve
yaprakllardr
başlayarak
kök boğazına
ceviz,
orman a÷açlar
a÷açlar
ise meúe
meúe kadar
ve i÷ne
i÷nekabuk
yaprakllardr
ceviz, orman
a÷açlar ise meúe ve i÷ne yaprakllardr
Mücadele
dokusu ileYöntemleri
odun dokusu arasında beyaz
Mücadele
Yöntemleri
MücadeleÖnlemler
Yöntemleri
Kültürel
Kültürel
Önlemler
bir tabakanın
oluştuğu görülür. Hastalığın
Kültürel Önlemler
xKuruyan
a÷açlar
bahçeden
sökülerek
imha
xKuruyan
a÷açlar odun
bahçedendokusu
sökülerekaçık
imha edil
edil
başlangıcında
xKuruyan a÷açlar bahçeden sökülerek imha edil
söndürülmelidir,
söndürülmelidir,
kahverengidir, daha sonra sarımtırak
söndürülmelidir,
xHatalk
bahçenin
belli
kesimlerinde
xHatalk
bahçenin
belli dokuya
kesimlerinde
ise has
has
veya beyaz
süngerimsi
dönüşür.ise
xHatalk bahçenin
belliolan
kesimlerinde
ise has
bulaúmamas
için
hasta
a÷açlarn
etrafna
bulaúmamas için hasta olan a÷açlarn etrafna 60
60
bulaúmamas
için hasta
olan a÷açlarn etrafna 60
geniúlikte
hendekler
açlmaldr,
geniúlikte
hendekler
açlmaldr,
Hastalığın
Görüldüğü
Bitkiler:
geniúlikte
hendeklerhastal÷n
açlmaldr,
xÇevre
bahçelerde
bulundu÷u
durumlard
xÇevre
hastal÷n
bulundu÷u
durumlard
•Ormanbahçelerde
ve meyve
ağaçlarıdır.
Yaygın
xÇevre
bahçelerde
hastal÷n
bulundu÷u
durumlard
hastalkl
parçalarn
giriúini
önlemek
için
hastalkl
parçalarn meyve
giriúiniağaçları
önlemekelma,
için bahçen
bahçen
olarak
görüldüğü
hastalkl hendekler
parçalarnaçlmaldr,
giriúini önlemek için bahçen
derinlikte
derinlikte
hendekler
açlmaldr,
armut,
erik,
şeftali,
kiraz,
vişne,
kayısı,
derinlikte hendekler
açlmaldr,
xA÷açlar
sa÷lam ve
yetiútirilmeli, bunun
xA÷açlar
ve sa÷lkl
sa÷lkl
dut, nar,sa÷lam
asma,
zeytin, yetiútirilmeli,
kestane ve bunun
xA÷açlar
sa÷lam
ve sa÷lkl
yetiútirilmeli,
bunun
önlemler
alnmaldr,
önlemler
alnmaldr,
ceviz,
orman
ağaçları
ise
meşe
ve iğne
önlemler alanlarnn
alnmaldr,kesimiyle elde edilen
xOrman
boú
xOrman
alanlarnn kesimiyle elde edilen boú arazi
arazi
yapraklılardır.
xOrman
alanlarnn kesimiyle
elde edilen boú arazi
kurulmamal,
kurulmamal, toprak
toprak 2–3
2–3 yl
yl boú
boú braklmaldr,
braklmaldr,
kurulmamal,ilk
toprak 2–3 yl boú braklmaldr,
xSonbaharn
xSonbaharn
ilk ya÷murlarndan
ya÷murlarndan sonra
sonra oluúan
oluúan etmen
etmen
Mücadele
Yöntemleri
xSonbaharn
ilk ya÷murlarndan
sonra oluúan etmen
yerdeki
kök
parçalar
imha
edilmelidir,
yerdeki
kökÖnlemler
parçalar imha edilmelidir,
Kültürel
yerdeki kök
parçalar
imha edilmelidir,
xA÷açlar
derin
dikilmemeli,
aúr
sulanmamal
xA÷açlar
derin
dikilmemeli,
aúr sökülerek
sulanmamal ve
ve k
k
•Kuruyan
ağaçlar
bahçeden
xA÷açlar
derin
dikilmemeli,
aúr sulanmamal ve k
dikkat
edilmelidir.
dikkat
edilmelidir.
imha edilmelidir.
edilmeli ve yerlerinde kireç
dikkat
söndürülmelidir,
Kimyasal
Mücadele
Kimyasal
Mücadele belli kesimlerinde ise
•Hatalık Zamanlar
bahçenin
Kimyasal
Mücadele
ølaçlama
ølaçlama
Zamanlar
hastalığın
sağlam
ağaçlara
bulaşmaması
ølaçlama
Zamanlar
xølaçlamalara
hastalk
görüldü÷ünde
baúlanr.
xølaçlamalara
hastalk
görüldü÷ünde
için hasta olan
ağaçların
etrafınabaúlanr.
60 cm
xølaçlamalara
hastalk
görüldü÷ünde
baúlanr.
ølaçlama
Tekni÷i:
derinlik
ve
30
cm
genişlikte
hendekler
ølaçlama Tekni÷i:
ølaçlama Tekni÷i:
yeni
xxHastalk
yeni baúlamú
baúlamú ise,
ise, hasta
hasta kökleri
kökleri kesilip
kesilip has
has
Hastalk yeni baúlamú ise, hasta kökleri kesilip has
xHastalk
sonra
sonra bu
bu yerlere
yerlere %5’lik
%5’lik Bordo
Bordo bulamac
bulamac veya
veya %2’lik
%2’lik
sonra
busürülür,
yerlere ilaç
%5’lik
Bordo bulamac
veya %2’lik
frça
ile
kuruduktan
sonra
üzeri
frça ile sürülür, ilaç kuruduktan sonra üzeri aú
aú macu
macu
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
açılmalıdır,
•Çevre bahçelerde hastalığın bulunduğu durumlarda sel sularının
getireceği hastalıklı parçaların girişini önlemek için bahçenin çevresine
60–70 cm derinlikte hendekler açılmalıdır,
•Ağaçlar sağlam ve sağlıklı yetiştirilmeli, bunun için tekniğin gerektirdiği
önlemler alınmalıdır,
•Orman alanlarının kesimiyle elde edilen boş araziye hemen meyve
bahçesi kurulmamalı, toprak 2–3 yıl boş bırakılmalıdır,
•Sonbaharın ilk yağmurlarından sonra oluşan etmenin şapkaları ve
oluştukları yerdeki kök parçaları imha edilmelidir,
•Ağaçlar derin dikilmemeli, aşırı sulanmamalı ve köklerin yaralanmamasına
dikkat edilmelidir.
Kimyasal Mücadele
İlaçlama Zamanları
•İlaçlamalara hastalık görüldüğünde başlanır.
İlaçlama Tekniği:
•Hastalık yeni başlamış ise, hasta kökleri kesilip hasta kısımlar kazındıktan
sonra bu yerlere %5’lik Bordo bulamacı veya %2’lik Göztaşı ilaçlarından
biri fırça ile sürülür, ilaç kuruduktan sonra üzeri aşı macunu veya 750
gram Ardıç katranı+250 gram Göztaşı karışımı ile kapatılmalıdır.
•Kökler tamamen hasta ise, ince köklere kadar sökülerek kendi çukurunda
yakılır, yerine sönmemiş kireç dökülerek kapatılır.
•Hasta
bahçedeki
sağlamları
sonbaharda
veya ilkbahara
xKökler tamamen
hasta ise, ince
köklere kadar korumak
sökülerek kendiiçin
çukurunda
yaklr, yerine sönmemiú
kireç
dökülerek kapatlr.
girerken
ağaçların taç izdüşümleri%5’lik Karaboya veya %2’lik göztaşı ile
xHasta bahçedeki sa÷lamlar korumak için sonbaharda veya ilkbahara girerken a÷açlarn taç izdüúümleri%5’lik
m2
10 ltveya
ilaçlı
sugöztaú
gelecek
şekilde
Karaboya
%2’lik
ile m2 10
lt ilaçl su ilaçlanmalıdır.
gelecek úekilde ilaçlanmaldr.
Kimyasal
Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları:
Kimyasal Mücadelede Kullanlacak ølaçlar ve Dozlar:
Etkili madde ad ve oran
Bakr Sülfat % 25
Doz
m2’ye 10 litre ilaçl su (Göztaú%2lik)
KAYISIDA MONøLYA (MUMYA) HASTALIöI
(Monilia Laxa )
Hastalk Belirtisi
xHastalk bitkide çiçek, çiçek sap, meyve ve sürgünlerinde belirti
oluúturur.
xHastal÷a yakalanmú çiçekler kahverengileúir, dal üzerinde kurur ve
mumyalaúr.
11
xMeyveler olgunlaúmaya yakn belirti verir. ølk olarak kahverengi
renkte birkaç lekeyle baúlar. Lekelerin etraf açk kahverengi halka
bulunur. Çürüklük meyve etinin içine do÷ru geliúir, ancak leke
m ’ye 10 litre ilaçl su (Göztaú%2lik)
Bakr Sülfat % 25
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
KAYISIDA MONøLYA (MUMYA) HASTALIöI
(Monilia
LaxaHASTALIĞI
)
KAYISIDA MONİLYA
(MUMYA)
(Monilia laxa )
Hastalk Belirtisi
Kayısıda monilya
Kaysda monilya
Hastalık
Belirtisi
xHastalk bitkide çiçek, çiçek sap, meyve ve sürgünlerinde
•Hastalık
oluúturur.bitkide çiçek, çiçek sapı, meyve ve
sürgünlerinde
belirti oluşturur.
xHastal÷a yakalanmú
çiçekler kahverengileúir, dal üzerinde kur
•Hastalığa
yakalanmış çiçekler kahverengileşir,
mumyalaúr.
dalxMeyveler
üzerindeolgunlaúmaya
kurur ve mumyalaşır.
yakn belirti verir. ølk olarak kahve
renkte birkaç
lekeyle baúlar.yakın
Lekelerin
etrafverir.
açk İlk
kahverengi
•Meyveler
olgunlaşmaya
belirti
bulunur.
Çürüklük
meyve
etinin
içine
do÷ru
geliúir,
olarak kahverengi renkte birkaç lekeyle başlar. ancak
çukurlaúmaz.
zamanla buruúturur
ve tamamen ku
Lekelerin
etrafıMeyveyi
açık kahverengi
halka bulunur.
Kuruyan meyveler mumyalaúr dalda asl kalrlar. Yurdum
Çürüklük
meyve etinin içine doğru gelişir,
kayslardaki meyvede hastalk önemli de÷ildir.
ancak
leke
çukurlaşmaz.
Meyveyiesmerleúir,
zamanlaince sürg
xÇiçek sapndan
hastalanan sürgünler
buruşturur
ve kalnlarnda
tamamenise kanser
kurutur.
Kuruyan
tamamen kurur,
yaralar
oluúur. Kanser ya
meyveler
dalda
asılı
kapanmaz, mumyalaşır
ortas çökük, elips
úeklinde
ya dakalırlar.
uzun yarklar úek
kendini gösterir.
Yurdumuzda kayısılardaki meyvede
hastalıkKuruyan
önemliksmlardaki
değildir. tomurcuk, çiçek, mey
yapraklar da ölürler ve dalda asl halde kalrlar. Ya÷murlu ve
•Çiçek sapından hastalanan sürgünler
esmerleşir, ince sürgünler tamamen
havalarda yara etrafnda zamklanma görülür.
kurur, kalınlarında ise kanser Hastal÷n
yaraları oluşur.
Kanser
Görüldü÷ü
bitkileryaraları kapanmaz,
ortası çökük, elips şeklinde yaxKays,
da uzun
şeklinde
kiraz,yarıklar
viúne, erik,
badem vekendini
úeftalidir.gösterir.
Kuruyan kısımlardaki tomurcuk,
çiçek,Yöntemleri
meyve ve yapraklar da ölürler ve
Mücadele
Kültürel Önlemler
dalda asılı halde kalırlar. Yağmurlu
ve nemli havalarda yara etrafında
xHastal÷n görüldü÷ü bahçelerde a÷açlar üzerindeki tüm kuru
zamklanma görülür.
budanp yaklmal, mumyalaúarak a÷aç üzerinde kalmú ve yere dü
Hastalığın Görüldüğü bitkiler
meyveler
toplanarak imha edilmelidir.
•Kayısı, kiraz, vişne, erik, badem ve şeftalidir.
Kimyasal Önlemler
1. ilaçlama çiçeklenme baúlangcnda (%5–10 çiçekte )
2. ilaçlama tam çiçeklenmede (%90–100 )
Mücadele Yöntemleri
Kültürel Önlemler
•Hastalığın görüldüğü bahçelerde ağaçlar üzerindeki tüm kuru dallar
budanıp yakılmalı, mumyalaşarak ağaç üzerinde kalmış ve yere düşmüş
meyveler toplanarak imha edilmelidir.
Kimyasal Önlemler
1. ilaçlama
çiçeklenme
başlangıcında
(%5–10 çiçekte )
Kimyasal
Mücadelede
Kullanlacak
ølaçlar ve Dozlar
2. ilaçlama tam çiçeklenmede (%90–100 )
7
12
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları
Benomyl 50%
WP
60 g
Son ilaçlama ile hasat
arasndaki süre
(Gün)
14
Bitertanol 25%
WP
50 g
14
Bitertanol 300 g/l
EC
100 ml
14
Carbendazim 50%
WP
75 g
14
Captan 50%
WP
300 g
3
Cyprodinil 50%
WG
30 g
7
Etkili madde ad ve oran
Dithianon 70%
Formülasyonu
Doz
100 l suya
WG
50 g
14
WP/WG
100 g
14-21
Dodine 500 g/l
FW
80 ml
14
Hexaconazole 50 g/l
SC
50 g
14
Iprodion 50%
WP
150 g
14
Myclobutanil 125 g/l
EC
25 ml
14
Thiophanate Metyl 70%
WP
60 g
14
Thiram 80%
WP/WG
200 g
14
Tolylfluanid 50%
WP/WG
250 g
14
Dodine 65%
Tebuconazole %25
WP
60 g
14
%1.34 Bacillus subtilis QST 713
rk
Boscalid +Pyraclostrobin
%26.7+6.7
Iminoctadine tris(albesilate)%40
SC
1500ml
-
WG
100g.
7
WP
50 g
28
AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
8
13
SøTOSPORA KANSERø
Cytospora
spp.
KAYISI-BADEM HASTALIK
ve ZARARLILARI
SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE SİTOSPORA KANSERİ
(Cytospora spp.)
Hastalık
Belirtisi:
SERT ÇEKøRDEKLø
MEYVELERDE
•Hastalık belirtileri gövde, ana dal ve yan dallarda
SøTOSPORAkanser,
KANSERø
daha ince dallarda ise kuruma ve geriye
doğru ölüm şeklinde ortaya çıkar.
Cytospora
spp. kısımda kabuk kahverengileşir çöker,
• Enfekteli
konukçu bitki yara etrafında kallus dokusu
SERT ÇEKøRDEKLø
MEYVELERDE
oluşturur.
KLø MEYVELERDE
•Zamk akıntısıKANSERø
görülür, kanser görünümü ortaya
SøTOSPORA
b
çıkar.
RA KANSERø
Cytospora
spp.
•İlkbahardaki
bulaşmalar
sonucunda daha kısa
fakat daha çökük kanserler oluşur ve bunların
spora spp.
birçoğu aynı vejetasyon döneminde iyileşerek
kapanabilir.
•Sonbahar ve kışın oluşanlar, yavaş fakat daha
fazla yayılarak dalların kurumasına neden olur.
• Hastalık ilkbahar ve yaz aylarında, dalın veya
gövdenin çevresini tamamen sararsa, enfeksiyon
b
noktasının üstünde kalan kısım aniden solar ve
d
kurur.
•Kanserli kısım uzunlamasına kesilirse iletim
demetlerinde aşağıya ve yukarıya doğru
kahverengi bantlar görülür.
b
•Hastalıklı kısımla sağlıklı doku arasında
Hastalk Belirtisi: kırmızımsı kahverengi bir hat dikkati çeker .
•Hastalık etmeni ilkbahar ve sonbaharda yapılan
x Hastalk belirtileri
gövde,
ana dalkış
ve yan
dallarda
kanser,oluşan
daha ince d
budama
yaraları,
donları
sırasında
ve geriye do÷ru
ölüm
úeklinde
ortaya
çkar.
kabuk çatlakları ve sonbaharda dökülen yaprak
izleri ve
meyve
saplarında oluşan
yaralardan
x Enfekteli ksmda
kabuk
kahverengileúir
çöker,
konukçugiriş
bitki yar
yapar.
dokusu oluúturur.
•Yağmur, böcek, budama aletleri ile dağılarak yeni
olur. ortaya çkar.
x Zamk aknts enfeksiyonlara
görülür, kanser neden
görünümü
•Hastalık, çok sayıda meyve veren dalın
x ølkbahardaki bulaúmalar
daha ksa fakat
dahaürün
çökük ka
:
kurumasınasonucunda
neden olduğundan
önemli
bunlarn birço÷u
ayn vejetasyon
kayıplarına
yol açar.döneminde iyileúerek kapanabilir.
elirtileri gövde,
ana dal ve yan dallarda kanser, daha ince dallarda ise kuruma
x Sonbahar
kún
oluúanlar, yavaú fakat daha fazla yaylarak dallarn
Hastalığın
Görüldüğü
Bitkiler:
do÷ru ölüm
úeklinde
ortayave
çkar.
Kayısı, olur.
kiraz, elma, erik, kestane ve kavak başta olmak üzere birçok
ksmdameyve
kabukvekahverengileúir
konukçu
bitki yara etrafnda kallus
orman ağaçları çöker,
konukçuları
arasındadır.
lk Belirtisi:
uúturur.
14
Hastalk
gövde, ana
dal ve
yan dallarda kanser,
ts
görülür,belirtileri
kanser görünümü
ortaya
çkar.
9 daha ince dallarda ise kur
geriye kanser,
do÷ru ölüm
ortayaise
çkar.
anve
dallarda
dahaúeklinde
ince dallarda
kuruma
xx Hastalkl
ksmlabudama
sa÷lklaletleri
doku arasnda
krmzms
kahverengi birneden
hat dikkati
Ya÷mur, böcek,
ile da÷larak
yeni enfeksiyonlara
olur.
e iletim
demetlerinde
ve ve
yukarya
xx Hastalk
etmeni
ilkbahar
sonbaharda
budama
yaralar,
kú donla
Hastalk,
çok aúa÷ya
sayda
meyve
veren do÷ru
dalnyaplan
kurumasna
neden
oldu÷undan
ö
oluúan
kabuk
ve sonbaharda
dökülen yaprak izleri ve meyve saplar
KAYISI-BADEM
ve ZARARLILARI
kayplarna
yolçatlaklar
açar. HASTALIK
yaralardan
giriú yapar.
da krmzms
kahverengi
bir hat dikkati çeker .
x Ya÷mur,
böcek,
budama
da÷larak yeni enfeksiyonlara neden olur.
rda yaplan
budama
yaralar,
kú aletleri
donlar ile
srasnda
a dökülen
yaprak izleri
meyve
saplarnda
Mücadele
Yöntemleri:
x Hastalk,
çok ve
sayda
meyve
verenoluúan
daln kurumasna neden oldu÷undan ö
Kültürel
Önlemler
kayplarna yol açar.
•Kayısı gibi verim budaması gerektirmeyen sert
÷larak yeni enfeksiyonlara neden
olur.
çekirdekli meyve türlerinde yapılacak dal kesimleri
ve dal almalar,
sonra yaz aylarında
daln kurumasna neden oldu÷undan
önemli hasattan
ürün
yapılmalıdır.
•Hastalıklı dallar sağlıklı dokuyu da içerecek şekilde
kesilmeli ve imha edilmelidir. Kesilen yüzeyler ise
ardıç katranı ile kapatılmalıdır.
•Budama aletleri, hasta kısımlar budandıktan sonra
%10’luk sodyum hipoklorit solüsyonuna batırılmalı
ve daha sonra sağlıklı ağaçların budama işlemine
geçilmelidir.
•Kanserler yaz aylarında sağlam dokuya kadar
temizlenmelidir.
•Diğer
hastalık
ve
zararlılarla
mücadele
yapılmalıdır.
•Toprak işleme ve hasat sırasında ağaçlar
yaralanmamalıdır.
•Bahçenin tesis edildiği alan iyi drenajlı
olmalı, bahçeye gerektiği kadar azotlu gübre
verilmemelidir.
•Sezon sonu sulamadan kaçınılmalıdır.
Kimyasal Mücadele
Hastal÷n Görüldü÷ü Bitkiler:
Bu hastalığa karşı etkili bir kimyasal mücadele
yöntemive
yoktur.
Kays, kiraz, elma, erik, kestane
kavak baúta olmak üzere birçok meyve ve orm
konukçular arasndadr.
Hastal÷n Görüldü÷ü Bitkiler:
Mücadele Yöntemleri:
Kays, kiraz, elma, erik, kestane ve kavak baúta olmak üzere birçok meyve ve orm
Kültürel Önlemler
konukçular
arasndadr.
x Kays gibi verim budamas gerektirmeyen sert çekirdekli meyve türlerind
dal kesimleri ve dal almalar, hasattan sonra yaz aylarnda yaplmaldr.
aúta
olmak üzere
birçok meyve ve orman a÷açlar
Mücadele
Yöntemleri:
Kültürel Önlemler
x
10
Kays gibi verim budamas gerektirmeyen
sert çekirdekli meyve
türlerind
15
dal kesimleri ve dal almalar, hasattan sonra yaz aylarnda yaplmaldr.
Kimyasal Mücadele
Kimyasal Mücadele
Bu hastal÷a karú etkili bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur.
Bu hastal÷a karú etkili bir kimyasal mücadele yöntemi yoktur.
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
KAYISILARDA YAPRAK DELEN (ÇøL) HASTALIöI
KAYISILARDA YAPRAK DELEN (ÇøL) HASTALIöI
(Coryneum beijerinckii)
(Coryneum beijerinckii)
KAYISILARDA YAPRAK DELEN (ÇİL) HASTALIĞI
Hastalk Belirtisi
(Coryneum
beijerinckii)
Hastalk
Belirtisi
xHastalk
kays a÷açlarnda yaprak, meyve, tomurcuk ve genç dallar
xHastalk
kays
a÷açlarnda yaprak, meyve, tomurcuk ve genç dallar
Hastalık
Belirtisi
üzerinde belirti
oluúturur.
üzerinde
oluúturur.
xYaprakbelirti
üzerinde
oluúan lekeler
ilk önce 1 mm çapnda,
yuvarlak,
ya÷
•Hastalık
kayısı
ağaçlarında
yaprak,
meyve,
xYaprak
üzerinde
oluúanolup
lekeler
ilk önce kenarlar
1 mm çapnda,
yuvarlak,
ya÷
lekesi görünümünde
zamanla
krmzmtrak
orta
lekesi
görünümünde
olup
kenarlar
krmzmtrak
orta
tomurcuk
gençzamanla
dalları
üzerinde
belirti
ksmlar
koyu ve
kahverengine
dönüúebilir.
Bu lekeli
ksmlar sonradan
ksmlar
kahverengine
Bu lekeli
ksmlar
sonradan
dökülür koyu
ve yaprakta
deliklerdönüúebilir.
oluúur. Bazen
birbirine
bitiúik
lekeler
oluşturur.
dökülür
yapraktavedelikler
Bazendelikler
birbirine
bitiúikYapraklar
lekeler
birleúip ve
dökülürler
çap 1 oluúur.
cm’yi bulan
görülür.
birleúip
dökülürler
ve çap5–10
1 cm’yi
bulan
delikler ilk
görülür.
Yapraklar
•Yaprak
üzerinde
oluşan
lekeler
önce
1 mm
belirtilerin
oluúmasndan
gün sonra
dökülmeye
baúlar.
Yapraktaki belirtisi
belirtilerin
oluúmasndan
5–101–2
gün sonra
dökülmeye
baúlar. ve da÷lmú
Yapraktaki
belirtisi
Yapraktaki
belirtisi
xMeyve üzerindeki
lekeler
mm
çapnda,
yuvarlak
çapında,
yuvarlak,
yağ
lekesi
görünümünde
olup
xMeyve
üzerindeki
lekeler lekeler
1–2 mm
çapnda,svama
yuvarlak
ve da÷lmú
úekildedir.
Ancak bazen
birleúerek
úeklinde
meyve
úekildedir.
Ancak
bazen
lekeler
birleúerek
svama
úeklinde
meyve
zamanla
kenarları
kırmızımtırak
orta
kısımları
yüzeyini kaplar. Lekelerin ortas koyu, etraf açk krmzms renktedir.
yüzeyini
kaplar.
ortas koyu,
krmzms
renktedir.
Zamanla
ortas Lekelerin
gri, kirli beyaz,
çevresietraf
koyuaçk
krmz,
koyu kahverengi
koyu
kahverengine
dönüşebilir.
Bu
lekeli
kısımlar
Zamanla
ortas
gri, kirli beyaz,
çevresi
koyu krmz,
koyu kahverengi
veya siyaha
dönüúmektedir.
Meyve
lekelerindeki
kahverengi
orta ksm
sonradan
dökülür
ve
yaprakta
delikler
oluşur.
veya
siyaha
dönüúmektedir.
Meyve
lekelerindeki
kahverengi
orta
ksm
çöküktür.
çöküktür.
xEtmen birbirine
tomurcuklardabitişik
da zararlekeler
oluúturur. birleşip
Hastalkl tomurcuklar
Bazen
dökülürler
xEtmen
tomurcuklarda
zarar oluúturur.
sa÷lam olanlardan
ayrt da
edilebilir.
Ancak bu Hastalkl
tomurcuklartomurcuklar
dokununca
vesa÷lam
çapıolanlardan
1 cm’yi
bulan
delikler
görülür.
Yapraklar
ayrt
edilebilir.
Ancak
tomurcuklar
dökülmezler.
Baúka
nedenlerle
ölmüú
olanbutomurcuklar
isedokununca
küçük bir
dökülmezler.
Baúka
nedenlerle
ölmüú
olan
tomurcuklar
ise
küçük
bir
belirtilerin
oluşmasından 5–10 gün sonra
dokunmayla dökülmektedir.
Meyvedeki görünümü
dokunmayla
dökülmektedir.
xEtmen
sürgünler
üzerinde
yuvarlak,
kahverengi-krmz
renkte
lekeler
Meyvedeki görünümü
dökülmeye
başlar.
xEtmen
sürgünler
üzerinde yuvarlak,
kahverengi-krmz
renkteçkararak
lekeler
oluúturur.
Genç sürgünlerde
oluúan lekeler
ksa sürede zamk
Meyvedeki
görünümü
oluúturur.
Gençmm
sürgünlerde
oluúan lekeler
ksa sürede zamk
çkararak
küçük1–2
yaralara
dönüúürler.
•Meyve üzerindeki lekeler
çapında,
yuvarlak
ve
dağılmış
küçük yaralara dönüúürler.
şekildedir. Ancak bazen lekeler birleşerek sıvama şeklinde meyve yüzeyini
kaplar. Lekelerin ortası koyu, etrafı açık kırmızımsı renktedir. Zamanla
ortası gri, kirli beyaz, çevresi koyu kırmızı, koyu kahverengi veya siyaha
dönüşmektedir. Meyve lekelerindeki kahverengi orta kısım çöküktür.
•Etmen tomurcuklarda da zarar oluşturur. Hastalıklı tomurcuklar sağlam
olanlardan ayırt edilebilir. Ancak bu tomurcuklar dokununca dökülmezler.
Başka nedenlerle ölmüş olan tomurcuklar ise küçük bir dokunmayla
dökülmektedir.
11
•Etmen sürgünler üzerinde yuvarlak,
kahverengi-kırmızı renkte lekeler
11
oluşturur. Genç sürgünlerde oluşan lekeler kısa sürede zamk çıkararak
küçük yaralara dönüşürler.
Hastalığın Görüldüğü Bitkiler:
•Kayısı, şeftali, kiraz, vişne, badem, erik ve karayemiştir.
Mücadele Yöntemleri
Kültürel Önlemler
•Sonbaharda hastalıklı tomurcuklar bulunan dallar sağlam kısımdan
budanarak yakılmalıdır.
Kimyasal Mücadele:
İlaçlama Zamanları:
1. İlaçlama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
2. İlaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek
tomurcuğu döneminde),
16
Hastal÷n Görüldü÷ü Bitkiler:
xKays, úeftali, kiraz, viúne, badem, erik ve karayemiútir.
Mücadele Yöntemleri
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
Kültürel Önlemler
xSonbaharda hastalkl tomurcuklar bulunan dallar sa÷lam ksmdan budanarak yaklmaldr.
Kimyasal Mücadele:
ølaçlama
Zamanlar:
3.
İlaçlama:
Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin
1. ølaçlama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
ucuna
sıyrılırken
yapılmalıdır.
2. ølaçlama: ølkbaharda çiçek tomurcuklar açlmadan önce (pembe çiçek tomurcu÷u döneminde),
3. ølaçlama: Meyvelerde çanak yapra÷ ve erkek organ tablas meyvenin ucuna syrlrken yaplmaldr.
Kimyasal Mücadelede
İlaçlar
Dozları
Kimyasal Kullanılacak
Mücadelede Kullanlacak
ølaçlarve
ve Dozlar
Son ilaçlama ile hasat
Doz
Etkili madde ad ve oran
Formülasyonu
arasndaki süre
100 L suya
(gün)
Bakr hidroksit %50
WP/WG
500 g (sonbahar)
7
250 g (ilkbahar)
Bakr hidroksit %53,3
400 g(Su dormant)
7
200 g(su normal)
Bakr kalsiyum sülfat %20
WP
1250 g (sonbahar)
14
625 g (ølkbahar)
Bakr oksiklorid 50
WP/WG
Bakr oksiklorid 357,5
SC
800 g (sonbahar)
400 g (ilkbahar)
675 ml
21
Captan %50
WP
300 g
3
21
Captan 500 g/l
SC
300 ml
3
Ya÷ ve rosin asitlerinin bakr
tuzlar 51,4 g/l
EC
500 ml (sonbahar)
250 ml (ilkbahar)
%2’ lik bordo bulamac
1.ilaçlama sonbahar
(2000g göztaú +1000g
sönmemiú kireç)
%1’lik bordo bulamac
2.ilaçlama ilkbahar
1000g.göztaú+500g.sön
memiú kireç
7
Bakr sülfat%25
Suda çözünen kristal
21
Chlorothanonil 450
g+Carbendazim 100 g
SC
200 ml
7
Chlorothalonil 500 g/l
SC
200ml
56
Trifloxystrobin %50
WG
12, 5 g
14
AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
17
12
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
SERT
ÇEKøRDEKLøLERDE
ùARKA
VøRÜSÜ
SERT
ÇEKøRDEKLøLERDE
ùARKA
VøRÜSÜ
SERTSERT
ÇEKİRDEKLİLERDE
ŞARKA
VİRÜSÜ
ÇEKøRDEKLøLERDE
ùARKA
VøRÜSÜ
(PLUM
POX)
(PLUM
POX)
(Plum
Pox)
(PLUM
POX)
Hastalk belirtisi:
Etmenin çekirdekteki
zarar zararı
Etmenin
çekirdekteki
Etmenin çekirdekteki
zarar
Etmenin çekirdekteki zarar
Hastalk
belirtisi:
Hastalk
belirtisi:
xHastalk
etmeni
Plum
pox
virüsüdür.
xHastalk
etmeni
Plum
virüsüdür.
Hastalık
belirtisi:
xHastalk
etmeni
Plum
poxpox
virüsüdür.
xDo÷ada
yaprak
bitleri
ile yaylr.
yaylr.
xDo÷ada
yaprak
bitleri
ile
xDo÷ada
yaprak
bitleri
ile
yaylr.
•Hastalık
etmeni
Plum
pox virüsüdür.
xSharka
virüsü
her
türlü
bitki
aksamla
( aú
aú kalemi,
kalemi,
göz, çelik,
çelik, kabuk
kabuk
xSharka
virüsü
türlü
aksamla
(kalemi,
göz,
xSharka
virüsü
herher
türlü
bitkibitki
aksamla
göz, çelik,
kabuk
•Doğada
yaprak
bitleri
ile( aú
yayılır.
vs.)
taúnr.
vs.)
taúnr.
vs.)
taúnr.
xErik
ve kayslarda
kayslarda
yapraklarda
sar
leke,
band
ve halka
halka
úeklinde
ren
•Sharka
virüsü
her türlü
bitki
( úeklinde
aşı
xErik
ve ve
kayslarda
yapraklarda
sar sar
leke,
bandaksamla
ve halka
úeklinde
renk renk
xErik
yapraklarda
leke,
band
ve
açlmas
olarak
görülür.
açlmas
olarak
görülür.
açlmas
olarak
görülür.
kalemi,
göz,
çelik, kabuk vs.) taşınır.
xùeftalide
yaprak
belirtileri
damarlar
boyunca
renk açlmas
açlmas
ve
xùeftalide
belirtileri
damarlar
boyunca
renk renk
açlmas
ve ve
xùeftalide
yaprak
belirtileri
damarlar
boyunca
•Erik yaprak
ve
kaysılarda
yapraklarda
sarı leke,
yapraklarda
deformasyon
úeklindedir
yapraklarda
deformasyon
úeklindedir
yapraklarda
deformasyon
úeklindedir
band veolum
halka
şeklinde
renk
açılması
olarak
xMeyvelerde
dönemine
yakyak
nokta
veya
bantlar
ve halka
úeklinde
xMeyvelerde
olum
dönemine
yak
nokta
veya
bantlar
ve halka
halka úeklin
úeklin
xMeyvelerde
olum
dönemine
nokta
veya
bantlar
ve
çöküntüler
oluúur.
çöküntüler
oluúur.
görülür.
çöküntüler
oluúur.
xMeyve
kesitinde
bu çökmüú
yerlerin
kahvekahve
renklirenkli
ve lastikleúti÷i
xMeyve
kesitinde
bu çökmüú
çökmüú
yerlerin
ve lastikleúti÷i
lastikleúti÷i
xMeyve
kesitinde
bu
yerlerin
kahve
renkli
ve
•Şeftalide
yaprak
belirtileri
damarlar
boyunca
görülür.
görülür.
görülür.
renk açılması
ve
yapraklarda
deformasyon
xÇekirdekte
meyvedeki
belirtinin
iz düúümü
görülür.
xÇekirdekte
meyvedeki
belirtinin
iz düúümü
düúümü
görülür.
xÇekirdekte
meyvedeki
belirtinin
iz
görülür.
xKays
meyvelerinde
genel
bir deformasyon
görülür.
şeklindedir
xKays
meyvelerinde
genel
bir
deformasyon
görülür.
xKays
meyvelerinde
genel
bir
deformasyon
görülür.
xOlgunlaúmadan evvel meyve dökümü görülür.
xOlgunlaúmadan
evvel
meyve
dökümü görülür.
görülür.
•Meyvelerde
olum
dönemine
yakı nokta
xOlgunlaúmadan
evvel
meyve
xMeyveler
tatsz, kuru,
kauçuk
gibidökümü
bir hal alr.
xMeyveler
tatsz, kuru,
kuru,
kauçuk
gibi
bir hal
hal alr.
alr.
xMeyveler
tatsz,
gibi
bir
veya
bantlar
ve kauçuk
halka
şeklinde
xGenel
olarak
yaúl a÷açlarda
hastalk
belirtileri
çokçöküntüler
güç tespit edilir.
xGenel olarak
olarak
yaúl a÷açlarda
a÷açlarda
hastalk
belirtileri
çok güç
güç tespit
tespit edilir.
edilir
xGenel
yaúl
hastalk
belirtileri
çok
Hastal÷n
Görüldü÷ü
Bitkiler: Sert
Çekirdekli
Meyveler
oluşur.
Hastal÷n Görüldü÷ü
Görüldü÷ü Bitkiler:
Bitkiler: Sert
Sert Çekirdekli
Çekirdekli Meyveler
Meyveler
Hastal÷n
Mücadelesi:
•Meyve
kesitinde bu çökmüş yerlerin kahve
Mücadelesi:
Mücadelesi:
Kültürel
Önlemler:
Kültürel
Önlemler:
renkli ve
lastikleştiği
Kültürel
Önlemler:
xFidanlklarda
çö÷ür,
fidan ve aúgörülür.
materyalinin alnd÷ damzlk
xFidanlklarda
çö÷ür,
fidan ve
ve aú
aúbelirtinin
materyalininizalnd÷
alnd÷
damzlk
a÷açlar
her yl kontrol
edilmelidir.
xFidanlklarda
çö÷ür,
fidan
materyalinin
damzlk
•Çekirdekte
meyvedeki
düşümü
a÷açlar her
her
yl kontrol
kontrol
edilmelidir.
xHastal÷a
dayankl
çeúitlerin
yetiútirilmesi ve bunlarn anaç olarak
a÷açlar
yl
edilmelidir.
görülür. dayankl çeúitlerin yetiútirilmesi ve bunlarn anaç olarak
xHastal÷a
kullanlmaldr.
xHastal÷a
dayankl çeúitlerin yetiútirilmesi ve bunlarn anaç olarak
•Kaysı
meyvelerinde
genelüretim
bir deformasyon
kullanlmaldr.
xHasta
ve hasta
úüphesi olan a÷açlardan
materyali alnmamal.
kullanlmaldr.
xHasta
ve hasta
hasta úüphesi
úüphesi olan
olan a÷açlardan
a÷açlardan üretim
üretim materyali
materyali alnmamal
alnmamal
görülür.
xHasta
ve
Yapraktaki belirtileri
Yapraktaki belirtileri
Yapraktaki belirtileri
belirtileri
Yapraktaki
Meyve yüzeyindeki görünümü
Meyve yüzeyindeki görünümü
Meyve yüzeyindeki
yüzeyindeki görünümü
görünümü
Meyve
18
•Olgunlaşmadan evvel meyve dökümü
görülür.
•Meyveler tatsız, kuru, kauçuk gibi bir hal
alır.
•Genel olarak yaşlı ağaçlarda hastalık
belirtileri çok güç tespit edilir.
Hastalığın Görüldüğü Bitkiler: Sert
Çekirdekli Meyveler
Mücadelesi:
Kültürel Önlemler:
•Fidanlıklarda çöğür, fidan ve aşı
materyalinin alındığı damızlık ağaçlar her
yıl kontrol edilmelidir.
•Hastalığa dayanıklı çeşitlerin yetiştirilmesi ve
bunların anaç olarak kullanılmalıdır.
•Hasta ve hasta şüphesi olan ağaçlardan
üretim materyali alınmamalı.
13
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
MEYVE AĞAÇLARINDA DEMİR NOKSANLIĞI
Hastalık Belirtisi
•Meyve ağaçlarında demir noksanlığının belirtisi yapraklarda sararma
şeklinde görülür.
•Genç yapraklarda hafif sarılık şeklinde başlar. Yaprak damarları genellikle
yeşildir, sarılık artınca damarlarda sararır.
•Toprak ve hava koşullarına bağlı olarak, genç yapraklarda başlayan
sarılık belirtileri yaşlı yapraklarda hızla yayılır.
•Hastalık ilerledikçe yaprakların kenarlarında kırmızımtırak ve kahverengi
kurumalar görülür, çoğu kez yaprağın tüm çevresini kaplar. Yapraklar
zamanla dökülür.
•İleri dönemde bitki zayıflar, meyve verimi düşer ve sonunda bitki kurur.
•Kireçli topraklarda serbest demir kireç tarafından tutulduğu için bitki
topraktan demiri alamadığında ve toprakta yeteri miktarda demir
bulunmaması durumlarında yukarıda sayılan belirtiler görülür.
Mücadele Yöntemleri:
Kültürel Önlemler:
•Ağır ve çok kireçli topraklarda bahçe kurulmamalı.
•Kurulacak yerlerde toprak ve su analizleri yaptırılmalı.
•Taban suyu yüksek bahçelere drenaj kanalları açılmalı.
•Organik maddesi az, ağır ve kireçli topraklara ahır gübresi verilmeli
Kimyasal Mücadele:
Toprak ilaçlaması; İlk lekeler görüldüğünde ağacın taç izdüşümü
alınır. Bu dairenin ağaç gövdesine doğru yarıçapının ¼’ü kadar uzaktan
ikinci daire çizilir. İki daire arasındaki toprak 5 cm kalınlığında kazılıp
toprak çevrede toplanır. İlaç kuru olarak düzgün ve her tarafı aynı
olacak şekilde serpilir veya ağaçların büyüklüğüne göre 1–4 teneke
suda eritilerek sulama şeklinde uygulanır. İlaçlamadan sonra çevredeki
toprakla ilaçlanmış kısım kapatılır, ilacın hava ile teması önlenir. Daha
sonra sulama yapılır. Bu sulama 10–15 günde bir 3 kez yinelenir.
Yaprak ilaçlaması; Birinci ilaçlama çiçek taç yapraklarının
dökülmesinden 1–2 gün sonra uygulanır ve sarılığın şiddetine göre
ilaçlamalar 10–15 gün aralarla 2–4 kez tekrarlanır. Sarılık durumu
bilinmeyen ağaçlar ise sarılık belirtisi görülür görülmez ilaçlanarak, yine
aynı aralıklarla ilaçlamalar sürdürülür.
Gövdeye enjeksiyon; Ağaçta çiçekten 15 gün sonra, ağacın
gövdesinde 0,5 cm çapında öze kadar inen karşılıklı delikler açılır.
19
xKurulacak yerlerde toprak ve su analizleri yaptrlmal.
xTaban suyu yüksek bahçelere drenaj kanallar açlmal.
xOrganik maddesi az, a÷r ve kireçli topraklara ahr gübresi verilmeli
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
Kimyasal Mücadele:
Toprak ilaçlamas; ølk lekeler görüldü÷ünde a÷acn taç izdüúümü alnr. Bu dairenin a÷aç gövdesine do÷ru
yarçapnn ¼’ü
kadar uzaktan ikinci
øki kalın
daire arasndaki
toprakda
5 cmyapılabilir.
kalnl÷nda kazlp
Gelişmiş
ağaçlarda
ise daire
bu çizilir.
işlem
dallara
Butoprak
delikler
çevredehazırlanan
toplanr. ølaç kuruilaçlar
olarak düzgün
ve her taraf ayn olacak
serpilir
veya a÷açlarn
içine
doldurularak
bal úekilde
mumu
veya
ağaç büyüklü÷üne
macunu ile
göre 1–4 teneke suda eritilerek sulama úeklinde uygulanr. ølaçlamadan sonra çevredeki toprakla ilaçlanmú ksm
kapatılır.
kapatlr, ilacn hava ile temas önlenir. Daha sonra sulama yaplr. Bu sulama 10–15 günde bir 3 kez yinelenir.
Yaprak
ilaçlamalarında
basınçlı
motorlu
pülverizatörler,
Yaprak ilaçlamas;
Birinci ilaçlama çiçekyüksek
taç yapraklarnn
dökülmesinden
1–2 gün sonra
uygulanr ve
sarl÷n úiddetine
göre ilaçlamalar 10–15
gün aralarlakabı
2–4 kezve
tekrarlanr.
Sarlkişleme
durumu bilinmeyen
a÷açlar
ise
toprak
ilaçlamalarında
ilaçlama
toprak
aletleri,
gövde
sarlk belirtisi görülür görülmez ilaçlanarak, yine ayn aralklarla ilaçlamalar sürdürülür.
ilaçlamalarında
ise ağaç burgusu, macun gibi araçlar kullanılır.
Gövdeye enjeksiyon; A÷açta çiçekten 15 gün sonra, a÷acn gövdesinde 0,5 cm çapnda öze kadar inen
Yaprak
güneşsiz,
nispi nemin
olduğu
karúlkl
delikler ilaçlamaları
açlr. Geliúmiú a÷açlarda
ise bu iúlemrüzgârsız,
kaln dallara da yaplabilir.
Bu delikleryoğun
içine hazrlanan
günlerde
veyabalsabahın
erken
da akşamın güneş batacağına yakın
ilaçlar doldurularak
mumu veya a÷aç
macunuya
ile kapatlr.
Yaprak ilaçlamalarnda
basnçl
motorlu pülverizatörler,
toprak
ilaçlamalarnda
ilaçlama kabşekilde
ve
saatlerinde,
sürgünyüksek
uçları,
yaprağın
alt ve üst
yüzeyleri
ıslanacak
toprak iúleme aletleri, gövde ilaçlamalarnda ise a÷aç burgusu, macun gibi araçlar kullanlr.
uygulanmalıdır.
Yaprak ilaçlamalar güneúsiz, rüzgârsz, nispi nemin yo÷un oldu÷u günlerde veya sabahn erken ya da
Gövde
ilaçlamalarında
yaralar
açılmamasına,
deliklerin
üst
akúamn
güneú bataca÷na
yakn saatlerinde,büyük
sürgün uçlar,
yapra÷n alt
ve üst yüzeyleri slanacak
úekilde
uygulanmaldr.
üste
gelmemesine ve yara yerlerinin macunla kapatılmasına dikkat
Gövde ilaçlamalarnda büyük yaralar açlmamasna, deliklerin üst üste gelmemesine ve yara yerlerinin
edilmelidir.
macunla kapatlmasna dikkat edilmelidir.
Kimyasal Mücadelede
Kullanılacak İlaçlar ve Dozları
Kimyasal Mücadelede Kullanlacak ølaçlar ve Dozlar
Etkili madde ad ve oran
Metalik Fe (chelate) % 6
Formülasyonu
WG/SP
Doz(A÷aç baúna)
100 l suya
50–300 g
Toprak ølaçlamalarnda:
xA÷aç
yaú veİlaçlamalarında:
geliúmesi göz önüne alnarak ,2-6 yaúl a÷açlar için 50-100 g,6-10 yaúl a÷açlar için 100-200
Toprak
g.,10-15 yaúl a÷açlar için200-300 g%6 metalik demir preparat kullanlmaktadr.
•Ağaç yaşı ve gelişmesi göz önüne alınarak ,2-6 yaşlı ağaçlar için 50-100
g,6-10 yaşlı ağaçlar için 100-200 g.,10-15 yaşlı ağaçlar için200-300 g%6
metalik demir preparatı kullanılmaktadır.
14
20
BADEM DAL KANSERø
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
(Pseudomonas amygdali)
Hastalk Belirtisi
BADEM DAL KANSERİ
xBakteri, kú badem a÷acndaki kanser yaralarnda v
(Pseudomonas amygdali)
izlerinde geçirmektedir.
Hastalık en
Belirtisi
xHastal÷n
önemli belirtisi, yllk sürgünlerde, dal ve
•Bakteri,
kışıkanser
badem
oluúan kahverengi
yaralardr.ağacındaki
kanser
ve yaprak
izlerinde
xA÷açlaryaralarında
erken ilkbaharda
henüz dormant
dönemde ike
geçirmektedir.
izlerinin bulundu÷u kabuk ksmnda zamanla uzunlam
çatlaktan odunenksmna
do÷ru belirtisi,
yaylan úiúkinlikler
•Hastalığın
önemli
yıllık oluúur.
kabuk dokusu parça
ve kanserler
açlr.
sürgünlerde,
dal parça
ve yarlr
gövdede
oluşan
xGözler etrafnda
kanser yaralar ise gözlerin öl
kahverengi
kanseryaylan
yaralarıdır.
ürün azalmasna
neden olurlar.
Bu dormant
kanser yaralar y
•Ağaçlar
erken ilkbaharda
henüz
Hastal÷a
yakalanmú
a÷açlarda
geliúme ve yapra
dönemde iken, yaprak izlerininbüyürler.
bulunduğu
kabuk
kısmında
zamanla
zayflar, a÷aç zamanla kurur.
uzunlamasına bir çatlaktan odun
doğru yayılan şişkinlikler oluşur.
BADEMkısmına
DAL KANSERø
Hastal÷n Görüldü÷ü Bitkiler:
Enfekteli kabuk dokusu parça parça
yarılır
ve kanserler
Hastal÷n
konukçusu
sadece açılır.
badem çeúitleridir.
(Pseudomonas
amygdali)
•Gözler etrafında yayılan kanser yaraları ise gözlerin ölmesine ve
Mücadele
Yöntemleri:
Hastalk Belirtisi
ürün
azalmasına
neden olurlar.
Bu kanser yaraları yıldan yıla büyürler.
xBakteri,
kú badem a÷acndaki kanser yaralarnda ve yaprak
Kültürel Önlemler:
Hastalığa
yakalanmış ağaçlarda
gelişme ve yaprak durumu zayıflar, ağaç
izlerinde geçirmektedir.
xAú kalemlerinin ve aú aletlerinin
temiz
olmasbelirtisi,
gereklidir.
xHastal÷n en önemli
yllk sürgünlerde, dal ve gövdede
zamanla kurur.
kahverengi
kanser
yaralardr. aylarnda yaplmaldr. Budama alet
xKanserle bulaúk bahçelerdeoluúan
budama
iúlemi
a÷ustos-eylül
xA÷açlar erken ilkbaharda henüz dormant dönemde iken, yaprak
Hastalığın Görüldüğü Bitkiler:
% 3 lizol eriyi÷i veya % 10’luk sodyum
batrlmaldr.
Budamauzunlamasna
artklar hemen
izlerinin hipoklorite
bulundu÷u kabuk
ksmnda zamanla
bir yaklmal
Hastalığın konukçusu sadece
badem
çeşitleridir.
çatlaktan
odun ksmna
do÷ru
yaylan úiúkinlikler oluúur. Enfekteli
xKanserle bulaúk bahçelerdekabuk
hasatdokusu
srkla
de÷il
elle
yaplmaldr.
parça parça yarlr ve kanserler açlr.
Mücadele
Yöntemleri Kültürel
Önlemler:
xBudama yerlerine % 5’likxGözler
göztaú
eriyi÷i
sürülmeli,
göztaú
kuruduktan
sonra
etrafnda
yaylan
kanser yaralar
ise gözlerin
ölmesine
ve da aú m
•Aşı
kalemlerinin ve aşı aletlerinin
temiz
olması
ürün azalmasna
neden
olurlar.gereklidir.
Bu kanser yaralar yldan yla
kapatlmaldr.
büyürler. Hastal÷a yakalanmú a÷açlarda geliúme ve yaprak durumu
•Kanserle
bulaşık
bahçelerde
budama
işlemi ağustos-eylül aylarında
zayflar, a÷aç
zamanlabadem
kurur. çeúitleri dikilmelidir.
xYeni bahçe
tesis ederken
hastal÷a
dayankl
Hastal÷n
Görüldü÷ü
Bitkiler:
yapılmalıdır. Budama aletleri
sık sık
% 3 lizol
eriyiği veya % 10’luk sodyum
Hastal÷n konukçusu sadece badem çeúitleridir.
hipoklorite
batırılmalıdır.
Budama
artıkları
hemen
yakılmalıdır.
Kimyasal
Mücadele:
Mücadele Yöntemleri:
•Kanserle
bulaşık bahçelerde
hasat
sırıkla
değil elle yapılmalıdır.
1.Kültürel
ilaçlama:
Sonbaharda
yapraklar %75
orannda
dökülünce,
Önlemler:
xAú kalemlerinin
ve aúçiçek
aletlerinin
temiz olmas gereklidir.
2. ilaçlama:
ølkbaharda
tomurcuklarnn
patlad÷
ve krmz uçlarn
görüldü÷ü
pembe dönemde
•Budama
yerlerine
% 5’lik
göztaşı eriyiği
sürülmeli,
göztaşı
kuruduktan
xKanserle bulaúk bahçelerde budama iúlemi a÷ustos-eylül aylarnda yaplmaldr. Budama aletleri sk sk
%
3
lizol
eriyi÷i
veya
%
10’luk
sodyum
hipoklorite batrlmaldr. Budama artklar hemen yaklmaldr.
sonra da aşı macunu ile kapatılmalıdır.
xKanserle bulaúk bahçelerdeKimyasal
hasat srkla Mücadelede
de÷il elle yaplmaldr.
Kullanlacak ølaçlar
ve Dozlar
•Yeni
bahçe
tesis %ederken
hastalığa
dayanıklı
çeşitleri
xBudama
yerlerine
5’lik göztaú
eriyi÷i sürülmeli,
göztaúbadem
kuruduktan
sonra da dikilmelidir.
aú macunu ile
Son ilaçlama
Doz
kapatlmaldr. Mücadele:
Kimyasal
xYeni
bahçe ad
tesis ve
ederken
hastal÷a dayankl
badem çeúitleri dikilmelidir.
Etkili
madde
oran
Formülasyonu
arasnda
1.
ilaçlama:
Sonbaharda
yapraklar
%75 oranında dökülünce,
100 l suya
(Gün
Kimyasal Mücadele:
2.1. ilaçlama:
ilaçlama:
İlkbaharda çiçek tomurcuklarının patladığı ve kırmızı uçların
Sonbaharda yapraklar %75 orannda dökülünce,
%3’lük Bordo Bulamac
2. ilaçlama: ølkbaharda
çiçek
tomurcuklarnn
patlad÷ ve krmz uçlarn görüldü÷ü pembe dönemde yaplr.
görüldüğü
pembe
dönemde
yapılır.
1. ilaçlama
Kimyasal Mücadelede
Kullanılacak
İlaçlar veølaçlar
Dozları
Kimyasal
Mücadelede Kullanlacak
ve Dozlar
(3000 g.Göztaú
Son ilaçlama ile hasat
Doz
+1500g.sönmemiú
kireç)
Etkili madde ad ve oran
Formülasyonu
arasndaki
süre
Bakr sülfat %25
Bakr sülfat %25
Suda
100 l suya
(Gün)
%3’lük Bordo Bulamac
%0.5lik
Bordo
Bulamac
1. ilaçlama
çözünen kristal
(3000 g.Göztaú 2. ilaçlama)
+1500g.sönmemiú kireç)
Suda çözünen kristal
21
%0.5lik Bordo Bulamac
(500 g.
2. ilaçlama)
Göztaú+250g
21
sönmemiú kireç
(500 g. Göztaú+250g
sönmemiú kireç
21
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
ùEFTALø YAPRAK KIVIRCIKLIöI HASTALIöI
(Taphrina deformans)
ŞEFTALİ YAPRAK KIVIRCIKLIĞI HASTALIĞI
(Taphrina deformans)
Hastalık Belirtisi
•Yaprak ve genç sürgünleri hasta­landırır,
bazen meyve ve çiçek­lerde de bozulmalara
neden olabi­lir.
•Hastalık genelde ilkbaharda görü­lür, ancak
iklim koşullarına bağlı olarak yaz ortalarına
kadar da sü­rebilir.
•Genç yapraklarda renk sarı veya
Yapraklardaki belirtileri
beyazımtıraktır. Yaprakta büzülme ve
kıvrılma şeklinde bü­külmeler görülür.
•Erken dönemde genç yaprak buketlerinde, yapraklar iyice bü­zülürler, artık
büyüyemezler ve ağaç üzerinde kurur.
•Geç dönemde yaprağın sadece bir bölümü hastalanır, kırmızımtı­rak rengindeki
hastalıklı bölümler sert ve kırılgan olur. Hasta yap­raklar normal yapraklardan
Yapraklardaki belirtileri
daha kalındır.
Hastalk
•Genç sürgünler kalınlaşır, Belirtisi
eğilir ve gelişmeleri çok yavaş olur. Dalın kalınlaşması
hasta kısımlarda xsarı
veya koyu
kırmızı
renktehastalandrr,
kabarık­lar şeklinde
olur.ve
Yaprak
ve genç
sürgünleri
bazen meyve
•Hastalık gözlerin patlaması
sıra­
s
ında
oluşursa
dal
normal
gelişmez,
boğumlar
çiçeklerde de bozulmalara neden olabilir.
arası kısalır ve dalın
ucundagenelde
ağaç üzerinde
ve kurumuş
yaprak bu­
x Hastalk
ilkbaharda büzülmüş
görülür, ancak
iklim koúullarna
ketleri bulunur.
ba÷l olarak yaz ortalarna kadar da sürebilir.
x Genç
yapraklarda
renk sarsarı
veya
beyazmtraktr.
Yaprakta
•Meyvede bozulmalar,
meyvenin
bir kısmında
veya
kırmızı renkte
gelişigüzel
büzülme
ve kvrlma
úeklindeirileşir
bükülmeler
görülür.daha koyu renge
şişkinlikler şeklindedir.
Zamanla
bu kısımlar
ve yaralar
dönemde
genç
yaprak buketlerinde,
büdönüşür. Tümörlüx birErken
görünüm
alan
meyvelerin
zamanla yapraklar
çatladığıiyice
ve çekirdek
zülürler,
artk
büyüyemezler
ve
a÷aç
üzerinde
kurur.
evine kadar yarıldığı görülür.
x Geç dönemde yapra÷n sadece bir bölümü hastalanr,
Mücadele Yöntemleri
Kimyasal Önlemler:
krmzmtrak rengindeki hastalkl bölümler sert ve krlgan
• İlaçlama tomurcuklar
kabarmaya başladığı dönemde yapılmalıdır.
olur. Hasta yapraklar normal yapraklardan daha kalndr.
• İlaçlar ağaçlarda
tomurcukların
üzerine gelecek
şekilde uygulanmalıdır.
x GençMücadelede
sürgünler kalnlaúr,
e÷ilirølaçlar
ve geliúmeleri
çok yavaú olur.
Kimyasal
Kullanlacak
ve Dozlar:
Kimyasal
İlaçlar
ve Dozları:
Meyvelerdeki
belirtileriMücadelede
DalnKullanılacak
kalnlaúmas hasta
ksmlarda
sar veya koyu krmz
Doz
Son ilaçlama ile hasat
renkteFormülaskabarklar úeklinde olur.
arasndaki süre
100 L suya
yonu
Hastalk gözlerin patlamas srasnda oluúursa dal normal geliúmez, bo÷umlar aras ksalr
ve daln
(gün)
kalsiyum
oksiklorid
WP
2500bulunur.
g (ùeftali)
14
ucunda a÷açBakr
üzerinde
büzülmüú
ve kurumuú yaprak
buketleri
%16
Meyvede bozulmalar,
meyvenin bir ksmnda sar veya krmz renkte geliúigüzel úiúkinlikler
Bakr oksiklorid %50
WP
800 g (ùeftali)
21
úeklindedir.Dithianon
Zamanla70bug/lksmlar irileúir ve
renge dönüúür. Tümörlü
bir
WGyaralar daha
100 gkoyu
(ùeftali)
14
görünüm alan
meyvelerin
kadar
Dodine
500 g/l zamanla çatlad÷ ve
SCçekirdek evine175
ml yarld÷ görülür.
14
Etkili madde ad ve oran
Folpet 50 g/l
WP
300 g (ùeftali)
WG
200 g (ùeftali)
Bakr Hidroksit %50
WG
350 g. (ùeftali)
myasal Önlemler
Folpet %80
WDG
200 g. (ùeftali)
ølaçlama tomurcuklar
kabarmaya
yaplmaldr.
Bakr kalsiyum
sülfat baúlad÷ dönemde
WP
1500 g. (ùeftali)
Bakr tomurcuklarn
Hidroksit %35 üzerine gelecek
DFúekilde uygulanmaldr.
300 g. (ùeftali)
ølaçlar a÷açlarda
ücadele Yöntemleri
Ziram %76
AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
AB ve Rusya’ya ihraç edilecek17
ürünlerde kullanlmamal
22
ERøK PASI
7
14
7
7
14
-
ERøK PASI
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Dietel
ERİK PASI
Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Dietel
Hastalık Belirtisi:
• Hastalık
genellikle şiddetli zarar oluşturmamaktadır. Ancak mayıs ve
Hastalk
Belirtisi:
haziran ayları yağışlı geçerse yaprak, sürgün ve meyve enfeksiyonları
x görülebileceği
Hastalk genellikle
úiddetli
zarar
oluúturmamaktadr. Ancak mays ve hazir
için zarar
şiddeti
artabilmektedir.
ya÷úl geçerse yaprak, sürgün ve meyve enfeksiyonlar görülebilece÷i için zar
• Yaprak
enfeksiyonlarının şiddetli olduğu durumlarda yapraklarda
artabilmektedir.
dökülmeler ve gövde de zamklanma da görülebilmekte ve zarar daha
da artmaktadır.
Hastalığın Görüldüğü Bitkiler:
Kültür ve yabani erik ile badem türleridir.
18
Mücadele Yöntemleri:
Kültürel Önlemler
•
Hastalığın kontrolünde, bir önceki sezondan kalan ve bulaşma
kaynağı olan yaprakların toplanıp yakılması oldukça önemlidir.
•
Hastalık belirtisi görülen sürgün ve meyveler ile budama artıkları
da mutlaka toplanıp yakılmalı ve etrafta konukçu olabilecek yabani
bitkiler varsa bunlar da uzaklaştırılıp imha edilmelidir.
Kimyasal Mücadele
Hastalık görüldüğünde veya bir önceki yıl zarar oluşturduğu durumlarda
kimyasal mücadele yapılır.
23
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
ŞEFTALİ KARALEKESİ
Cladosporium carpophilum Thuem
Hastalık Belirtisi:
•
Hastalık,
meyvelerin
düzensiz
olgunlaşmasına, şekillerinin bozulmasına
ve meyve etinde yarılmalara neden
olur. Haziran ayından itibaren ilk lekeler
görülmeye başlar.
Lekeler, daha çok meyvelerde ve özellikle
meyvenin sap bölgesinde oluşur. Zeytin
yeşili renginde olan bu lekelerin, daha
Hastal÷n Görüldü÷ü Bitkiler: sonra çapları büyür ve sayısı artar. Lekeler
yüzeysel olup, bazen birleşerek meyvenin
ùeftali, nektarin, kays ve eriktir.yarıdan fazlasını kaplar. Ancak lekeler
meyve etinde görülmez. Bu lekeler meyve
Mücadele Yöntemleri:
gelişmesini engellendiği için şekilleri bozulur
ve çatlar.
Kültürel Önlemler
•
•
Genç devrede hastalığa yakalanan meyveler
gelişemez
.
x iyi
Budama
srasnda,
hastalk görülen sürgünler kesilmelidir.
üer:
Bitkiler:
• x Sürgünlerdeki
oval
ve sürgün
dağılmıştır.
Hafiftercih e
Hastal÷n fazla lekeler,
görüldü÷ü
yörelerde,
bahçeboyunca
kurulurken
erkenci çeúitler
sktir.
ve eriktir. kabarık olan bu lekeler yüzeysel olup, sürgüne bir zararı yoktur .
Kimyasal Mücadele
Hastalığın Görüldüğü Bitkiler:
i:
1. ilaçlama: Çiçek taç yapraklar döküldükten sonra, erkek organ ve çanak yapra
Şeftali, nektarin, kayısı ve eriktir.
úeklinde genç meyvenin ucuna syrlrken yaplmaldr.
Mücadele
Yöntemleri:
stalk
nda, hastalk
görülen
sürgünler
sürgünler
kesilmelidir.
kesilmelidir.
2. vegörülen
di÷er ilaçlamalar:
Birinci ilaçlamadan sonra, kullanlan preparatn etki sürel
Kültürel
Önlemler
dü÷ü
a görüldü÷ü
yörelerde,
yörelerde,
bahçe
kurulurken
bahçe kurulurken
erkenci erkenci
çeúitler çeúitler
tercih edilmelidir.
tercih edilmelidir.
alnarak,
enfeksiyon
koúullar
ortadan
kalkncaya kadar ilaçlamala
• Budama sırasında, hastalık görülen sürgünler kesilmelidir.
•
Hastalığın fazla görüldüğü yörelerde, bahçe kurulurken erkenci
edilmelidir.
kpraklar
taç yapraklar
döküldükten
döküldükten
sonra,edilmelidir.
erkek
sonra,organ
erkek ve
organ
çanak
ve yapraklar
çanak yapraklar
halka halka
çeşitler
tercih
de
meyvenin
genç meyvenin
ucuna syrlrken
ucuna syrlrken
yaplmaldr.
yaplmaldr.
Kimyasal Mücadele
malar:
Birinci Birinci
ilaçlamadan
ilaçlamadan
sonra, kullanlan
sonra, kullanlan
preparatn
preparatn
etki süreleri
etki süreleri
dikkate
dikkate
MEYVE
MONøLYASI
(MUMYA)
1. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları döküldükten sonra, erkek organ ve
çanak yapraklar halka şeklinde genç meyvenin ucuna sıyrılırken
ak,
eksiyon
enfeksiyon
koúullar
koúullar
ortadanortadan
kalkncaya
kalkncaya
kadar
ilaçlamalara
kadar fructigena)
ilaçlamalara
devam devam
(Monilinia
yapılmalıdır.
2. ve diğer
ilaçlamalar: Birinci ilaçlamadan sonra, kullanılan preparatın etki
belirtisi:
elidir.Hastalk
süreleri dikkate alınarak, enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar
x ilaçlamalara
Etmen özellikle
devammeyvelerde
edilmelidir. bulaúma göstermekte, ancak çiçek ve ya
bulaúmalar olabilmektedir.
MEYVE
MEYVE
MONøLYASI
MONøLYASI
(MUMYA)
(MUMYA)
24
Mantar, genellikle meyveyi mekanik yolla (rüzgâr, böcek, kuú vb.) açlan
bulaútrabilmektedir.
(Monilinia
(Monilinia
fructigena)
fructigena)
x
x
x
Ya÷ún çok fazla oldu÷u yllarda, hastalk úiddeti normalden daha yüksek olaca÷ için,
ilaçlama programnn baúars beklenenden daha düúük olabilir. Bu riski en aza
indirebilmek
için kültürel önlemlere
titizlikle uyulmas
gerekmektedir.
KAYISI-BADEM
HASTALIK
ve ZARARLILARI
Mumyalaúarak a÷aç üzerinde kalmú meyve ve çiçekler ile yere dökülmüú meyveler
toplanarak imha edilmelidir.
MEYVE MONİLYASI (MUMYA)
(Monilinia fructigena)
Kayısı meyvelerindeki zarar
kays
meyvelerindeki zarar úekli.
şekli.
Hastalık belirtisi:
• Etmen özellikle meyvelerde bulaşma
göstermekte, ancak çiçek ve yaprakda da
bulaşmalar olabilmektedir.
• Mantar, genellikle meyveyi mekanik yolla
(rüzgâr, böcek, kuş vb.) açılan yaralardan
bulaştırabilmektedir.
• Meyve kabuğundan da doğrudan giriş
yapabilmektedir.
• Meyve bulaşmaları genellikle meyvenin
olgunlaşmasına yakın dönemde meydana
gelir.
• İlk belirtiler, meyve kabuğunda oluşan
kahverengi bir veya birkaç lekedir.
Lekelerin etrafında açık kahverenginde
bir halka bulunur. Çürüme 1-2 gün
Kimyasal Mücadele
içinde genişleyerek meyve yüzeyinin yarıdan fazlasını kaplar. Olgun
Meyvelere meyvelerde
ben düútü÷ündeçürüme
tek bir ilaçlama
yaplmaldr.
Bu öneri çürüyen
sadece kiraz
daha hızlı
olur. Meyvenin
bu a÷açlarnn
kısmında
meyvelerinde
görülen
monilya
hastal÷
için
geçerlidir.
1-3 gün sonra sarı-devetüyü renkli püstüller meydana gelir Hastalıklı
meyve dokusu hızla su kaybederek buruşur ve mumyalaşarak dalda
asılı kalır. Bu nedenle hastalığa mumya ismi verilmiştir.
Hastalığın Görüldüğü Bitkiler:
Kiraz, vişne, kayısı, erik, badem, şeftali, elma, armut, ayva, incir, trabzon
hurmasıdır.
Mücadele Yöntemleri:
Kültürel Önlemler
• Yağışın çok fazla olduğu yıllarda, hastalık şiddeti normalden daha
yüksek olacağı için, ilaçlama programının başarısı beklenenden daha
düşük olabilir. Bu riski en aza indirebilmek için kültürel önlemlere
titizlikle uyulması gerekmektedir.
• Mumyalaşarak ağaç üzerinde kalmış meyve ve çiçekler ile yere
dökülmüş meyveler toplanarak
21 imha edilmelidir.
Kimyasal Mücadele
Meyvelere ben düştüğünde tek bir ilaçlama yapılmalıdır. Bu öneri sadece
kiraz ağaçlarının meyvelerinde görülen monilya hastalığı için geçerlidir.
25
Tanm ve Yaúayú:
KIRMIZI ÖRÜMCEKLER
(Akarlar)
• Akarlar, çplak gö
Akdiken
akar
viennensis)
KAYISI-BADEM
HASTALIK
ve(Tetranychus
ZARARLILARI
Vücutlarnda
de÷iúik
øki noktal krmz örümcek (Tetranychus
urtica
bulunur.
Zarar
ùekli:
Avrupa krmz(Akarlar)
örümce÷i (Panonychus ulmi)
KIRMIZI ÖRÜMCEKLER
• Krmz
örümcekler
Kahverengi
örümcek
(Bryobia
rubrioculus)
Akdiken akarı (Tetranychus viennensis)
Avrupazehirli
krmzmadde
örümce÷i
zara
salglaya
Yassakar
(Cenopalpus
İki noktalı kırmızı örümcek
(Tetranychus
urticae) pulcher)
kurúun veya gümüú ren
AvrupaAvrupa
kırmızıkrmz
örümceği
(Panonychus
ulmi)
örümce÷i
ergini
Tanm verubrioculus)
Yaúayú: • Avrupa krmz örü
Kahverengi örümcek (Bryobia
yaprakzor
ve görülecek
çiçek buket
• Akarlar,
çplak gözle
Yassıakar (Cenopalpus
pulcher)
olur.
Böyle
a÷açlar, y
Vücutlarnda de÷iúik úekil ve büyüklükte
tomurcuklara
saldrarak
bulunur.
Zararl
Oldu÷u
Bitkil
Zarar ùekli:
Kiraz, elma,
armut,
• Krmz örümcekler •a÷açlarn
yapraklarnda
meyve
a÷açlarnda
zehirli madde salglayarak zarar yaparlar.zara
ùid
Mücadele
Yöntemleri
kurúun
veya
gümüú
rengini
alrlar.
Avrupa kırmızı örümceği Avrupa kırmızı örümceği
Kahverengi
örümcek
Kültürel
Önlemler:
Avrupa
• Avrupa krmz
ergini krmz örümce÷i ergini
zararı
ergini örümce÷i ve Kahverengi
• Kún veya erken il
yaprak ve çiçek buketindeki taze yapraklar
Tanımı ve Yaşayışı: Avrupa krmz örümce÷i
zarar Kahverengi
örümcek
ergini
kavlamú
olur.küçük
Böylezararlılardır.
a÷açlar, yanmú
gibiolan
bir kabukla
görünü
• Akarlar, çıplak gözle zor görülecek kadar
Vücutlarında
sa÷lanmaldr.
Yere
tomurcuklara
saldrarak
zayflatr
ve
meyve
tu
değişik şekil ve büyüklükte kıllar, dikenler ve tüyler bulunur.uzaklaútrlmaldr. Bah
Zararl
Oldu÷u
Bitkiler:
Zarar Şekli:
Kimyasal Mücadele:
• Kiraz, elma,
armut, ayva,
úeftali,veviúne,
e
Mücadelede
Kullan
• Kırmızı örümcekler ağaçların yapraklarında,
bitki Kimyasal
özsuyunu
emerek
• yaparlar.
Krmz
örümceklere
meyve
a÷açlarnda
zarar
zehirli madde salgılayarak zarar yaparlar. Şiddetli zarar gören
di÷er yapraklar
zararllara karú y
kurşun veya gümüş rengini alırlar. Mücadele Yöntemleri:Avrupa krmz örümc
Kültürelörümcek,
Önlemler:
Etkili
madde ad
ve oran F
• Avrupa kırmızı örümceği ve Kahverengi
çiçeklerin
Akarlarnçanak
kimyasal m
•
Kún
veya
erken
ilkbaharda,
a÷açlarn
yaprak ve çiçek buketindeki taze yaprakları emerek sararmasına
sebep için,köb
belirleyebilmek
Avrupa
krmz
örümce÷i
zarar
kavlamú
olan
kabuklar
kaldrlarak,
Bromopropylate
500ise
g/l altnda
olur. Böyle ağaçlar, yanmış gibi bir görünüm alırlar. Yassı
akarlar
düúman
popülasyonunu
sa÷lanmaldr.
Yere
dökülen
tomurcuklara saldırarak zayıflatır ve meyve tutmayıCyhexatin
önler. edecek
úekildeyaprakla
seçilen 1
600bakm
g/l
uzaklaútrlmaldr.
Bahçenin
iúlemleriYu
Zararlı Olduğu Bitkiler:
saym yaplmaldr.
Kimyasal
Cyhexatin
25 %
• Kiraz, elma, armut,Kahverengi
ayva, şeftali,
vişne,
erik,Mücadele:
kayısı,
badem
veüzerinde
diğer krm
adetin
örümcek
ergini
•
Krmz
örümceklere
karú
kú mücadeles
yaplabilir.
meyve ağaçlarında zarar yaparlar.
Dicofol 195g/l
di÷er zararllara karú yaplan kú mücadelesi,
Mücadele Yöntemleri:
Avrupa krmzFenbutation
örümce÷i ve
Kahverengi
oxide
550 g/l örü
Kültürel Önlemler:
Akarlarn
kimyasal
mücadelede
ilaçlama z
Kimyasal
Mücadelede
Kullanlacak
ølaçlar
ve
Dozlar
• Kışın veya erken ilkbaharda, ağaçların kök boğazı
ve gövdelerindeki
Kükürt
% 80
belirleyebilmek
için,
bahçedeki
krmz
örü
kavlamış olan kabuklar kaldırılarak, altında kışlayan akarların
düúman
popülasyonunun
saptanmas
gerekir.
ölmesi sağlanmalıdır. Yere dökülen yapraklar toplanarak, bahçeden
edecek
úekilde
seçilen 10 a÷açtan koparlan 10
Etkili madde
ve oran
Formülasyonu
uzaklaştırılmalıdır. Bahçenin
bakımad
işlemleri
uygun
olarak yapılmalıdır.
10
saym yaplmaldr. Yaplan saymlarda, ya
Kimyasal Mücadele:
adetin
üzerinde
krmz
örümcek
bulunm
Kahverengi
örümcek ergini
Bromopropylate
500 g/lönerilmemektedir.
EC
1
• Kırmızı örümceklere
karşı kış mücadelesi
Ancak diğer
yaplabilir.
zararlılara karşı yapılan
kış mücadelesi,
kışı yumurta
Cyhexatin
600 g/l
FLhalinde geçiren
Avrupa kırmızı örümceği ve Kahverengi örümceğe de etkili olmaktadır.
Cyhexatin 25 %ilaçlama zamanını WP
Akarların Mücadelede
kimyasal mücadelede
Kimyasal
Kullanlacak ølaçlar ve Dozlar doğru bir şekilde
belirleyebilmek için, Dicofol
bahçedeki
ve doğal
195g/lkırmızı örümcek yoğunluğu
EC
1
düşman popülasyonunun saptanması gerekir. Bu amaçla, bahçeyi temsil
Fenbutation oxide 550 g/l
SC Doz
Etkili madde ad ve oran Formülasyonu
26
Kükürt % 80
WP100 l suya
Bromopropylate 500 g/l
EC
100 ml
• Krmz örümceklere karú kú mücadelesi önerilmemektedir. Ancak
di÷er zararllara karú yaplan kú mücadelesi, kú yumurta halinde geçiren
Avrupa krmz örümce÷i
ve Kahverengi örümce÷e de etkili olmaktadr.
KAYISI-BADEM HASTALIK
ve ZARARLILARI
Akarlarn kimyasal mücadelede ilaçlama zamann do÷ru bir úekilde
belirleyebilmek için, bahçedeki krmz örümcek yo÷unlu÷u ve do÷al
düúman popülasyonunun saptanmas gerekir. Bu amaçla, bahçeyi temsil
edecek
úekilde seçilen
10 a÷açtan koparlan
yaprakta periyodik
olarak
edecek şekilde seçilen 10
ağaçtan
koparılan
100 100
yaprakta
periyodik
yaplmaldr.
Yaplan saymlarda,
yaprakbaşına
baúna ortalama
8–10
olarak sayım yapılmalıdır. saym
Yapılan
sayımlarda,
yaprak
ortalama
adetin üzerinde krmz örümcek bulunmas durumunda ilaçlama
Kahverengi
örümcek
ergini
8–10 adetin üzerinde kırmızı
örümcek bulunması durumunda ilaçlama
yaplabilir.
yapılabilir.
Kimyasal Mücadelede
KullanlacakKullanılacak
ølaçlar ve Dozlar İlaçlar ve Dozları
Kimyasal
Mücadelede
Doz
Etkili madde ad ve oran Formülasyonu
100 l suya
Son ilaçlama ile hasat
arasndaki süre (gün)
Bromopropylate 500 g/l
EC
100 ml
21
Cyhexatin 600 g/l
FL
50 ml
28
Cyhexatin 25 %
WP
125 g
28
Dicofol 195g/l
EC
150 ml
7
Fenbutation oxide 550 g/l
SC
30 ml
10
Kükürt % 80
Tetradifon, 75.2 g/l
WP
EC
400 g
200 ml (bir mevsimde 3 defadan fazla
kullanlmaz)
7
7
AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
22
Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
KAHVERENGø KOùNøL
(Parthenolecanium corni)
Kahverengi koúnil
erginleri
Tanm ve Yaúayú:
Ɣ Ergin diúinin kabu÷u yarm küre úeklindedir. Rengi baúlangçta koyu
kahverengi olup üzerinde siyah ve sar bantlar bulunur. Haziran baúnda
yumurtadan çkmaya baúlayan hareketli larvalar a÷açlarn taze
yapraklarna geçer ve özellikle yapraklarn alt yüzlerine damarlar boyunca
yerleúir.
Zarar ùekli:
Ɣ Kahverengi koúnilin larvalar yaprak, dal ve sürgünlerde, diúileri de dal
ve sürgünlerde bitki özsuyunu emmek suretiyle zarar yaparlar.
Salgladklar ball maddeler üzerinde saprofit mantarlarn geliúmesi
sonucu “karaballk” denilen zarara neden olurlar. Sürgün ve dallar
geliúemez, yapraklar zamanndan önce dökülür, sonunda a÷açlar zayf
kalr, meyve verimi ve kalitesi düúer.
Zararl Oldu÷u Bitkiler:
Ɣ Polifag bir zararldr. Elma, armut, ayva, kays, erik, fndk, kiraz,
úeftali, badem, asma ve di÷er baz meyve, süs ve geniú yaprakl orman
a÷açlarnda zarar yapar.
27
Mücadele Yöntemleri:
Kültürel Önlemler:
Ɣ Kahverengi koúnil ile yo÷un bulaúk dal ve sürgünler, budama srasnda
Ɣ Ergin diúinin kabu÷u yarm küre úeklinde
kahverengi
olup üzerinde siyah ve sar bantl
Tanm ve Yaúayú:
yumurtadan
çkmaya
Ɣ Ergin ve
diúinin
kabu÷u baúlayan
yarm küre hareketli
úeklinde
KAYISI-BADEM HASTALIK
ZARARLILARI
yapraklarna
geçer
ve
özellikle
alt
kahverengi olup üzerinde siyahyapraklarn
ve sar bantl
Tetradifon, 75.2 g/l
EC
200 ml (bir yerleúir.
mevsimde 3 defadan fazla
7
yumurtadan
çkmaya baúlayan hareketli
kullanlmaz)
Zarar
ùekli: geçer ve özellikle yapraklarn alt
yapraklarna
KAHVERENGİ KOŞNİL
Kahverengi koúnilin larvalar yaprak, dal v
AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal Ɣ
yerleúir.
(Parthenolecanium
corni)
ve
sürgünlerde
bitki özsuyunu emmek
Zarar
ùekli:
Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde
kullanlmamal
Tanımı
ve Yaşayışı:
Salgladklar
ball maddeler
üzerinde
sapv
Ɣ
Kahverengi
koúnilin
larvalarRengi
yaprak, dal
● Ergin
dişinin
kabuğu yarım küre şeklindedir.
AB ve Rusya’ya ihraç edilecek
ürünlerde
kullanlmamal
sonucu
“karaballk”
denilen
zarara
neden
ve
sürgünlerde
bitki
özsuyunu
emmek
başlangıçta koyu kahverengi olup üzerinde siyah ve
geliúemez,
yapraklar
zamanndan
önce dökü
Salgladklar
ball
maddeler
üzerinde
sap
sarı KAHVERENGø
bantlar bulunur.
Haziran
başında
yumurtadan
KOùNøL
kalr,
meyve
verimi
ve
kalitesi
düúer.
sonucu
“karaballk”
denilen
zarara
neden
çıkmaya
başlayan
hareketli
larvalar
ağaçların
taze
(Parthenolecanium
corni)Oldu÷u Bitkiler:
Zararl
yapraklarına geçer
ve özellikle
geliúemez,
yapraklaryaprakların
zamanndan alt
önce dök
Ɣkalr,
Polifag
birverimi
zararldr.
Elma,düúer.
armut, ayva
yüzlerine
damarlar
boyunca
yerleşir.
Tanm ve
Yaúayú:
meyve
ve kalitesi
Ɣ Ergin
diúinin kabu÷u
yarmbadem,
küre
úeklindedir.
Rengi
baúlangçta
koyumeyve, s
úeftali,
asma
ve di÷er
baz
Kahverengi koúnil
Zarar
Şekli:
Zararl
Oldu÷u
Bitkiler:
kahverengi olup üzerinde
siyah ve sar
bantlar
bulunur. Haziran baúnda
a÷açlarnda
zarar
yapar.
erginleri
● Kahverengi
koşnilin
larvaları
yaprak,
dal
ve ayva
Ɣ Polifag
zararldr.
Elma, armut,
yumurtadan çkmaya
baúlayan bir
hareketli
larvalar a÷açlarn
taze
sürgünlerde,
dişileri
de
dal
ve
sürgünlerde
yapraklarna
geçer
ve
özellikle
yapraklarn
alt
yüzlerine
damarlar
boyunca
úeftali,
badem,
asma
ve
di÷er
baz
meyve, s
Kahverengi koşnil
koúnil
Kahverengi
bitki yerleúir.
özsuyunu Mücadele
emmek Yöntemleri:
suretiyle
zarar yaparlar.
a÷açlarnda
zarar yapar.
erginleri
erginleri
Zarar ùekli:
Kültürel
Önlemler:
Salgıladıkları
ballı
maddeler
üzerinde saprofit
Ɣ Kahverengi koúnilin larvalar yaprak, dal ve sürgünlerde, diúileri de dal
mantarların
gelişmesi
sonucu
“karaballık”
Ɣ
Kahverengi
koúnil
ile yo÷un
bulaúk
ve sürgünlerde bitki
özsuyunu Yöntemleri:
emmek suretiyle
zarar denilen
yaparlar. dal ve s
Mücadele
zarara
nedenball
olurlar.
Sürgün
ve
dallar
gelişemez,
Salgladklar
maddeler
üzerinde
saprofit
mantarlarn
geliúmesi
kesilerek
bahçeden
uzaklaútrlmaldr.
Kültürel Önlemler:
sonucu “karaballk”
denilen zarara
neden dökülür,
olurlar. Sürgünsonunda
ve dallar
yapraklar
zamanından
önce
Ɣ zamanndan
Kahverengi
yo÷un
bulaúk
geliúemez, yapraklar
önce koúnil
dökülür, ile
sonunda
a÷açlar
zayf dal ve
ağaçlar
zayıf
kalır,
meyve
verimi
ve
kalitesi
düşer.
Mücadele:
kalr, meyve verimiKimyasal
ve kalitesi düúer.
kesilerek
bahçeden
uzaklaútrlmaldr.
Zararlı
Olduğu
ƔBitkiler:
Mays ve Haziran aylarnda yaplacak kontr
Zararl
Oldu÷u Bitkiler:
Ɣ Polifag
zararldr.
Elma,
armut,
ayva,yumurta
kays,
erik,bulunan
fndk, kiraz,
● Polifag
birbirzararlıdır.
Elma,
armut,
ayva,
kayısı,
erik,
bir
dalda,
altnda
en az 3 ade
Kimyasal
Mücadele:
úeftali,
badem,
asma vebadem,
di÷er bazasma
meyve, ve
süs ve
geniúbazı
yaprakl
orman
Kahverengi koúnil
fındık,
kiraz,
şeftali,
diğer
meyve,
halinde
o
bahçenin
ilaçlanmas
gerekir.
Bu
zar
a÷açlarnda zarar yapar.
erginleri
Ɣ
Mays
ve
Haziran
aylarnda
yaplacak
kontr
süs ve geniş yapraklı
orman
ağaçlarında
zarar
yapar.
hareketli
larva
ile
1.
ve
2.
dönem
larva
dönem
Kahverengi Koşnil
bir dalda,
altnda yumurta
bulunan en az 3 ade
Mücadele
Yöntemleri
Kültürel
Önlemler:
Mücadele Yöntemleri:
yumurtaları Koúnil
ƔYaz
ilaçlamas
için
en uygun zaman,
halinde
o
bahçenin
ilaçlanmas
gerekir.yumurt
Bu za
Kahverengi
Kültürel Önlemler:
● Kahverengi
koşnil
ile yoğun
bulaşık
dal ve sürgünler,
tamamna
yakn
bir
ksmnn
açld÷
devredir
Kahverengi koúnil
ile yo÷un bulaúk
dalile
ve sürgünler,
srasnda
hareketli
larva
1. ve 2.budama
dönem
larva
dönem
yumurtalar
budama sırasında kesilerekƔ bahçeden
uzaklaştırılmalıdır.
kesilerek bahçedenBölgesinde
uzaklaútrlmaldr.
haziran
baúnayumur
rastla
ƔYaz
ilaçlamas
içinsonu-temmuz
en uygun zaman,
Kimyasal
KahverengiMücadele:
Koúnil
ƔKú
ilaçlamas
yaplan
bahçelerde
bu
zara
tamamna
yakn10cm
bir ksmnn
açld÷
●
Mayıs ve Haziran aylarında
yapılacak
kontrollerde
uzunluktaki
birdevredir
Kimyasal
Mücadele:
yumurtalar
gerek
yoktur.
Ɣ Mays ve
aylarnda
kontrollerde
10cm
uzunluktaki
dalda, altında yumurta bulunan
enHaziran
az yapmaya
3Bölgesinde
adet yaplacak
dişi
koşnil
görülmesi
halinde
haziran sonu-temmuz baúna rastl
bir dalda, Bu
altndazararlının
yumurta
en az 3 adetyaplan
diúi koúnil
görülmesi
o bahçenin ilaçlanması gerekir.
mücadelesi,
hareketli
larva bu zar
ƔKúbulunan
ilaçlamas
bahçelerde
halinde o bahçenin ilaçlanmas gerekir. Bu zararlnn mücadelesi,
Kimyasal
Mücadelede
Kullanlacak
ølaçlar
ve Doz
ile 1. ve 2. dönem larva
dönemlerinde
yapılmalıdır.
yapmaya
gerek
yoktur.
hareketli larva ile 1. ve 2. dönem larva dönemlerinde yaplmaldr.
●Yaz
ilaçlaması
için
en
uygun
zaman,
yumurtaların
tamamının
veya
ƔYaz
ilaçlamas
için
en
uygun
zaman,
yumurtalarn
tamamnn
veya
Doz
Kahverengi
Etkili Koúnil
madde
orantamamna
yakn Formülasyonu
bir ksmnn
açld÷ Bu
devredir.
Bu devre
Orta100
Anadolu
tamamına
yakınadbirvekısmının
açıldığı
devredir.
devre
Orta
Anadolu
yumurtalar
lt suyave Doz
Kimyasal
Mücadelede
Kullanlacak
ølaçlar
Bölgesinde haziran
sonu-temmuz
baúna
rastlar.
Bölgesinde
haziran
sonu-temmuz
başına
rastlar.
Chlorpyrifos-Ethyl 480 g/l ƔKú ilaçlamas yaplan EC
150
ml
bahçelerde bu zararlya karú ilaçl mücadele
Doz
●Kış
ilaçlaması
yapılan
bahçelerde
bu zararlıya
karşı ilaçlı mücadele
Etkili
madde
ve oran
Formülasyonu
yapmaya gerek yoktur.
Omethoate
565 g/lad
EC
75
ml
100 lt suya
yapmaya gerek yoktur.
Chlorpyrifos-Ethyl
480
g/l
EC
150
ml
Yazlk
ya÷
850
g/l
Sv
1.2 lt
Kimyasal
Mücadelede
Kullanlacak
ølaçlar
ve
Dozlar
Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları
Omethoate
565
g/l
EC
ml
Doz
Son ilaçlama ile75
hasat
Etkili madde ad ve oran
Formülasyonu
Yazlk
ya÷ 850
Chlorpyrifos-Ethyl
480g/l
g/l
Omethoate 565 g/l
EC
EC
Yazlk ya÷ 850 g/l
Sv
AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
28
75 ml
arasndaki süre(gün)
14 1.2 lt
21
1.2 lt
21
100 lt suya
Sv
150 ml
23
23
23
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
uzunlu÷undadr.
Ɣ Yaprakbitleri grup
ve sürgünleri üzerine
YAPRAKBøTLERø
Zarar ùekli:
YAPRAKBİTLERİ
Yaprakbiti
kolonisiyaprakbiti (Myzus persicae)
ùeftali
xzarar
Yaprakbitlerinin
m
Yaprakbiti
Şeftali yaprakbiti
(Myzus
persicae)
Erik unlu
yaprakbiti
(Hyalopterus
pruni)
yaprak
saplar
üzerin
Erik unlu
yaprakbiti
pruni)
ùeftali
gövde(Hyalopterus
kanl biti (Pterochloroides
persicae)
Şeftali gövde kanlı biti (Pterochloroides persicae)
ksalma ve yaprakla
halinde, meyvelerin
Tanm ve Yaúayú:
Ɣ Yaprakbitleri genel olarak
1,5–3 mm Baz
boyunda
olmaktadr.
tü
böceklerdir. Yumurtalar parlak
siyah
renkte,
krmz lekelerinuzun
olu
uzunlu÷undadr.
kalmasna neden olur
Ɣ Yaprakbitleri gruplar (koloni) halinde yaúarlar. K
ve sürgünleri üzerine brakmú olduklar yumurta dö
Zararl Oldu÷u Bitk
YaprakbitininƔElma,
yaprakta
armut, ayva,
Zarar
Yaprakbitizarar
zararı ùekli:
Yaprakbiti
oluşturduğu
kıvrılma ve
x Yaprakbitlerinin
meyve a÷açlarnn
taze sürgünl
Yaprakbitinin
yaprakta
oluúturd
kızarmalar
yaprak saplar üzerinde gruplar
halinde
beslenmele
Mücadele
Yöntemle
Tanımı ve Yaşayışı:
kvrlma kvrlma
ve kzarmalar
ksalma ve yapraklarda
görülür. Yo÷u
Kültürel
Önlemler:
● Yaprakbitleri genel olarak 1,5–3 mm boyunda, armut biçiminde
küçük
halinde, meyvelerin küçük kalmasna ve úekl
böceklerdir. Yumurtaları parlak siyah renkte, uzunca oval biçimde
0,5
mm
x Bu amaçla
bahç
olmaktadr. Baz türler beslendikleri
yapraklarn
uzunluğundadır.
krmz lekelerin oluúmasna,
meyvelerin
úeklinin
sürümüne
özen
göst
● Yaprakbitleri gruplar (koloni) halinde
yaşarlar.
Kışı
meyve ağaçlarının dal
kalmasna
neden
olurlar.
bitkiler yetiút
ve sürgünleri üzerine bırakmış oldukları yumurta dönemindehassas
geçirirler.
edilmeli,
yumurta g
Zarar Şekli:
Zararl Oldu÷u Bitkiler:
• Yaprakbitlerinin meyve ağaçlarının
taze
sürgünlerinde,
genç
yapraklar
düúürülmelidir.
ƔElma, armut, ayva, úeftali, kays, badem, erik, kir
Yaprakbiti zarar
Yaprakbiti kolonisi
kolonisi
Yaprakbiti
ve yaprak sapları üzerinde gruplar halinde beslenmeleri sonucunda,
sürgünlerde kısalma ve yapraklarda
kıvrılma
görülür. Yoğunluğunun
Mücadele
Yöntemleri:
Yaprakbitinin
yaprakta
oluúturdu÷u
yüksek olması halinde, meyvelerin
küçük
kalmasına
ve şeklinin
Kültürel Önlemler:
ve kzarmalar
bozulmasına neden kvrlma
olmaktadır.
Bazı
türler
beslendikleri
yaprakların
x Bu amaçla bahçe içerisindeki
yabanc bitkile
kuvvetlice kıvrılmasına, kırmızı lekelerin
oluşmasına,
meyvelerin
şeklinin
sürümüne özen gösterilmeli, meyve
bahçeleri ve
bozulmasına ve küçük kalmasına hassas
neden bitkiler
olurlar. yetiútirilmemelidir. Kú ve erken il
Zararlı Olduğu Bitkiler:
edilmeli, yumurta görüldü÷ü taktirde yaplacak
●Elma, armut, ayva, şeftali, kayısı,düúürülmelidir.
badem, erik, kiraz, vişne ve zerdali
Mücadele Yöntemleri:
Kültürel Önlemler:
Yaprakbitinin
yaprakta oluúturdu÷u
• Bu amaçla
bahçe içerisindeki yabancı bitkiler imha edilmeli, toprak
kvrlma
ve kzarmalar
sürümüne özen gösterilmeli, meyve bahçeleri ve yakınında yaprakbitlerine
hassas bitkiler yetiştirilmemelidir. Kış ve erken ilkbaharda ağaçlar kontrol
edilmeli, yumurta görüldüğü taktirde yapılacak budama ile popülasyon
düşürülmelidir.
Kimyasal Mücadele :
● Şeftali gövde kanlı bitine karşı en uygun ilaçlama zamanı, NisanMayıs kısmen Haziran ayında 100 sürgünde her gövde yada ana dalda
29
24
Kimyasal Mücadele :
KAYISI-BADEM
HASTALIK
ve ksmen
ZARARLILARI
Ɣ ùeftali gövde kanl bitine
karú en uygun ilaçlama
zaman, Nisan-Mays
Haziran aynda 100 sürgünde
her gövde yada ana dalda 2-5 yaprak biti görüldü÷ü zamandr.
ùeftali yaprak biti, 50 a÷açta 7 bulaúk dal görüldü÷ü zamandr.
Erik yaprak
Unlu yaprak
Mays-Haziran-Temmuz
aylarnda 50 a÷açtan 2’sinde bulaúma, tacn ¼ üne yaylma
2-5
bitibiti,
görüldüğü
zamandır.
görüldü÷ü zamandr.
Şeftali yaprak biti, 50 ağaçta 7 bulaşık dal görüldüğü zamandır.
Erik Unlu yaprak biti, Mayıs-Haziran-Temmuz aylarında 50 ağaçtan
2’sinde bulaşma, tacın ¼ üne yayılma görüldüğü zamandır.
Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları
Kimyasal Mücadelede Kullanlacak ølaçlar ve Dozlar
Doz
Son ilaçlama ile hasat
Etkili madde ad ve oran
Formülasyonu
arasndaki süre(gün)
100 l suya
Chlorpyrifos-ethyl 480g/l
EC
150 ml
14
Fenthion 525 g/l
EC
150 ml
21
Methidathion 426 g/l
Omethoate 565 g/l
Petrol ya÷, 650 g/l +
DNOC, 15 g/l
Phosalone 350g/l /%30
Phosmet 50 %
EC
75 ml
SL
Sv
125 ml
4.5 litre (95,5 lt suya)
(kú ilaçlamas)
200 ml/g
150 g
EC/WP
WP
AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
30
25
21
21
-
14
14
• Kelebe÷in ön kanatlar
be
ve
kapldr. Larvalar pemb
K
kzlmtrak
sardr.
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
Za
kúlayan döl erginleri •ç
kadar çkú devam ede
sü
DOöU MEYVEGÜVESø
aç
(dahalarvas
çok yapraklarn
Do÷u meyvegüvesi
La
Cydia molesta
Do÷u
meyvegüvesi
ergini
DOĞU
MEYVEGÜVESİ
larvalar úeftali a÷açlar
ku
Cydia molesta
zarar verir. Zararlnn
uç
Tanm ve Yaúayú:
içi
beslenir. Bu döller geçç
• Kelebe÷in ön kanatlar kahverengimsi siyah,
çu
verir.arka kanatlar gri pullar
kapldr. Larvalar pembe veya açk krmz, meyvelerde beslenenlerMi
m
kzlmtrak sardr. Kú olgun larva döneminde geçirir. ølkbahar
Zarar ùekli:
de
kúlayan döl erginleri çkmaya baúlar ve scakl÷a
ba÷l olarak temmu
•
Larvalar,
sürgün
gö
kadar çkú devam eder. Kelebekler a÷açlarn tüysüz yeúil ksmlarn
m
sürgünlerinin
veya
(daha çok yapraklarn altna) yumurtalarn
koyarlar. uç
Birinci
d
ne
Do÷u meyvegüvesi ergini
larvalar úeftali a÷açlarnn sürgünlerine açt÷
saldrr. galerilerde
Bir larva 2-5 besle
sürgü
Doğu
meyvegüvesi
Doğu meyvegüvesi
Doğu meyvegüvesi
Do÷u
meyvegüvesi
larvas ikinci
zarar verir. Zararlnn
üçüncü
dölzarar
larvalar meyveler
Larva
sürgünü
terk et
Do÷uvemeyvegüvesi
larvası
zararı
ergini
beslenir. Bu döller geççi úeftali çeúitlerinin
meyvelerine
daha çok zar
kurur.
Popülasyonun
verir.
uçlarnn kurudu÷u gö
Tanımı ve Yaşayışı:
içingrifidan
ve genç úef
• Kelebeğin ön kanatları kahverengimsi siyah, arka kanatları
pullarla
Zarar ùekli:
çukurundan
veya mey
kaplıdır. Larvalar pembe veya
açık
kırmızı,
meyvelerde
beslenenler
• Larvalar, sürgün ve meyvelere zarar verir. Konukçularn
Meyveye
giren
larva
d
ise kızılımtrak sarıdır. Kışı olgun
larva
döneminde
geçirir.
İlkbaharda
sürgünlerinin uç veya uca yakn ksmndan girerek sürgün
boyun
meyve
etinde
kışlayan döl erginleri çıkmayaaçt÷
başlar
ve sıcaklığa
bağlı olarak
temmuza
galerilerde
beslenir. Saldrya
u÷rayan
sürgün
solarakbeslene
devril
Do÷u meyvegüvesi larvas
delikten
terk
Larva sürgünü
terk ettikten
sonra, yeşil
sürgün
ucu 5-7meyveyi
cm uzunlu÷un
kadar çıkış devam eder. Kelebekler
ağaçların
tüysüz
kısımlarına
görülür.
Bir
Popülasyonunkoyarlar.
yüksek oldu÷u
bütünmeyvede
sürgünler
(daha çok yaprakların altına)kurur.
yumurtalarını
Birincibahçelerde
döl larvaları
uçlarnn
kurudu÷u
görülebilir.
Kuruyanmeyvelerde
sürgünlerden
yenileri yara
çkt
açt÷
şeftali ağaçlarının sürgünlerine
saldırır.
Bir larva
2-5 sürgüne
zarar verir.
için fidan ve genç úeftali a÷açlar çallaúr.
Larvalar
meyvelere,
s
.
neden
olur
Zararlının ikinci ve üçüncü döl
larvaları
beslenir.
döller
çukurundan
veyameyvelerde
meyvelerin birbirine
temasBuetti÷i
yerlerden gire
geççi şeftali çeşitlerininDo÷u
meyvelerine
daha
çokdo÷rudan
zarar verir.
Meyveye giren
larva
çekirde÷e yönelir. Çekirdek civarnda
meyvegüvesi
zarar
meyve etinde beslenerek, geliúmesini tamamladktan sonra açt
delikten meyveyi terk eder. Meyveye giriú ve çkú yerlerinde zam
Zarar Şekli:
görülür.
Birverir.
meyvede
birden çok larvasürgünlerinin
beslenir. Ayrca, larvalar
• Larvalar, sürgün ve meyvelere
zarar
Konukçularının
yaralardan
funguslar
girerek
meyvenin çürümesi
uç veya uca yakın kısmındanmeyvelerde
girerek açt÷
sürgün
boyunca
açtığı
galerilerde
.
neden
olur
beslenir. Saldırıya uğrayan sürgün solarak devrilir. Larva sürgünü terk
ettikten
sonra,zarar
sürgün ucu 5-7 cm uzunluğunda kurur. Popülasyonun
Do÷u
meyvegüvesi
yüksek olduğu bahçelerde bütün sürgünlerin uçlarının kuruduğu
görülebilir. Kuruyan sürgünlerden yenileri çıktığı için fidan ve genç şeftali
ağaçları çalılaşır. Larvalar meyvelere, sap çukurundan veya meyvelerin
birbirine temas ettiği yerlerden girer. Meyveye giren larva doğrudan
çekirdeğe yönelir. Çekirdek civarındaki meyve etinde beslenerek,
gelişmesini tamamladıktan sonra açtığı delikten meyveyi terk eder.
Meyveye giriş ve çıkış yerlerinde zamk görülür. Bir meyvede birden çok
larva beslenir. Ayrıca, larvaların meyvelerde açtığı yaralardan funguslar
girerek meyvenin çürümesine neden olur.
Zararlı Olduğu Bitkiler:
• Şeftali, ayva, muşmula, kayısı, badem, armut ve elma ağaçları ve kiraz
ve vişne fidanlarının sürgünlerinde de zararlı olur.
31
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
Mücadele Yöntemleri:
Kültürel Önlemler:
• Zararl
Zarara
uğrayan sürgünlerin haftada bir kesilmesi zararlının
Oldu÷u Bitkiler:
popülasyonunu
ölçüde
azaltacaktır.
Meyve
depoları
C. Molesta
• ùeftali, ayva, muúmula,önemli
kays, badem,
armut ve
elma a÷açlar ve kiraz
ve viúne
fidanlarnn sürgünlerinde
de
larvaları
zararl olur. için en uygun kışlama yeri olduğundan, depo temizliğine önem
verilmelidir.
Mücadele Yöntemleri:
Kimyasal
Mücadele:
Kültürel Önlemler:
• Zarara u÷rayan
sürgünlerin
haftadatuzak
bir kesilmesi
zararlnn
popülasyonunu
önemli
ölçüde fazla
azaltacaktr.
Meyve
Eşeysel
çekici
tuzakta,
başına
haftada
20 ve
daha
kelebek
depolar C. Molesta larvalar
için enveya
uygun kúlama
yeri oldu÷undan,
depo temizli÷ine
önem %5’ten
verilmelidir. fazla
yakalanması
halinde
birinci
döl sürgün
zararı
olduğunda,
meyvedeki zararı önlemek için ilaçlama gerekir. Bahçeye
Kimyasal Mücadele:
mart
asılır.
İlaçlamalara
tuzaklarda
ilk
Eúeyselsonunda
çekici tuzakta,eşeysel
tuzak baúnaçekici
haftada tuzaklar
20 ve daha fazla
kelebek
yakalanmas halinde
veya birinci döl
sürgün yakalandıktan
zarar %5’ten fazla oldu÷unda,
zarar önlemek
için ilaçlama gerekir.
Bahçeye
mart sonunda
ergin
sonrameyvedeki
gelişmesini
tamamlayan
birinci
döl larvaların
eúeysel çekici tuzaklar aslr. ølaçlamalara tuzaklarda ilk ergin yakalandktan sonra geliúmesini tamamlayan
terk
ettiği sürgünler görüldükten 15 gün sonra başlanmalı ve ilacın etki
birinci döl larvalarn terk etti÷i sürgünler görüldükten 15 gün sonra baúlanmal ve ilacn etki süresi dikkate
süresi
dikkate
alınarak
orta
geççi
çeşitlerde
2; geççi çeşitlerde 3 ilaçlama
alnarak orta
geççi çeúitlerde
2; geççi
çeúitlerde
3 ilaçlama
yaplmaldr.
yapılmalıdır.
Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları
Kimyasal Mücadelede Kullanlacak ølaçlar ve Dozlar
Doz
Son ilaçlama ile hasat
Etkili madde ad ve oran
Formülasyonu
arasndaki süre(gün)
100 l suya
Omethoate 565 g/l
SL
200 ml
21
Phosalone, 350 g/l-%30
EC/WP
200 ml /g
14
Z-8 Dodecenyl acetate 0,10
Feromon
Bahçeye 3 ad.Tuz.
mg/kapsül,E-8 Dodecenyl acetate,
120-230 da aras 1
Z-8 Dodecenol 0,01 mg. kapsül
ad.tuz./40 da. 320 da
büyük ise 1 ad.tuz./60
da
AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
32
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
DUT KABUKLUBøTø
(Pseudaulacaspis pentagona)
DUT KABUKLUBøTø
DUT
KABUKLUBİTİ
Tanm
ve Yaúayú:
(Pseudaulacaspis
pentagona)
• Diúi kabu÷u 2.0-2.5 mm
çapnda, dairemsi dú bükey ve kirli beyaz
(Pseudaulacaspis
pentagona)
renklidir.
Birinci
ve ikinci larva gömlekleri dútan belirgin olup
Tanm
veYaşayışı:
Yaúayú:
Tanımı
ve
ço÷unlukla
kabu÷un
bir kenarnda
bulunur.
Kabuk
• Diúi kabu÷u
2.0-2.5
mm çapnda,
dairemsi
dúaltnda
bükeybulunan
ve kirlidiúi,
beyaz
• Dişi
kabuğu
mmrenktedir.
çapında,
dairemsi
dış
armut
biçiminde
Kú
döllenmiú
renklidir.
Birincive2.0-2.5
veturuncu
ikinci sar
larva
gömlekleri
dútan
belirgindiúi
olup
durumunda
geçirir.
Kúbirsonunda
scakl÷n
artú
birlikte
geliúir,
ço÷unlukla
kabu÷un
kenarnda
bulunur.
Kabukilealtnda
bulunan
diúi,
bükey
ve kirli
beyaz
renklidir.
Birinci
ve
ikinci
larva
irileúir.
larva çkúlar
bölgelere sar
göre renktedir.
de÷iúmekleKú
beraber
nisandandiúi
armutølkbiçiminde
ve
turuncu
döllenmiú
gömlekleri
dıştan
belirgin
olup
çoğunlukla
kabuğun
bir
hazirana
kadargeçirir.
görülür.økinci
döl, scak
bölgelerde
ilk
durumunda
Kú sonunda
scakl÷n
artú iletemmuzun
birlikte geliúir,
kenarında
bulunur.
Kabuk
altında
bulunan
dişi,
armut
haftasnda,
di÷er
bölgelerde
ise
temmuz
ortalarna
do÷ru
ve
daha
geç
irileúir. ølk larva çkúlar bölgelere göre de÷iúmekle beraber nisandan
görülür.
biçiminde
ve turuncu
sarıdöl,renktedir.
Kışıtemmuzun
döllenmiş
hazirana kadar
görülür.økinci
scak bölgelerde
ilk
Zarar
ùekli: di÷er bölgelerde ise temmuz ortalarna do÷ru ve daha geç
haftasnda,
dişi
durumunda
geçirir.
Kış
sonunda
sıcaklığın
artışı
• Zararl,
svama
halde
bulundu÷u
dallarn,
daha
sonra
da
a÷acn
Dut kabuklubiti
görülür.
iletümünün
birlikte
gelişir, yol
irileşir.
larva
çıkışları
bölgelere
kurumasna
açar. İlk
ùeftali
ve nektarin
a÷açlar,
Dut
Zarar ùekli:
Dut
kabuklubiti
kabuklubiti
zararna
çok
duyarldr.
Larvalar
bazen
göre
değişmekle
beraber
nisandan
hazirana
DUT KABUKLUBøTø
• Zararl,
svama karú
halde
bulundu÷u
dallarn,
daha
sonra nektarin
da kadar
a÷acn
Dut kabuklubiti
meyvelerine
geçerek
krmz
lekeler
oluúturur
ve temmuzun
meyvenin
satúDutilk
tümünün kurumasna
yol açar.
ùeftali
ve nektarin
a÷açlar,
görülür.İkinci
döl,pentagona)
sıcak
bölgelerde
(Pseudaulacaspis
de÷erini
düúürür.
kabuklubiti
zararna karú çok duyarldr. Larvalar bazen nektarin
haftasında,
diğer
bölgelerde
ise temmuz ortalarına
Zararl
Oldu÷u
Bitkiler:
meyvelerine
geçerek
krmz lekeler oluúturur ve meyvenin satú
Tanm
ve Yaúayú:
doğru
ve kabu÷u
daha
geç
görülür.
Dut,
nektarin,
kays,
kavak,
sö÷üt, ve
gül,kirli
elma,
• úeftali,
Diúi
2.0-2.5
mmbadem,
çapnda,ceviz,
dairemsi
dú bükey
beyaz
de÷erini
düúürür.
erik,
kivi,
kiraz,
úimúir,
bö÷ürtlen, dútan
ahududu,
bektaúi
renklidir.
Birinci
veleylak,
ikincisardunya,
larva gömlekleri
belirgin
olup
Zararl
Oldu÷u
Bitkiler:
Zarar
Şekli:
ço÷unlukla
kabu÷un
bir
kenarnda
bulunur.
Kabuk
altnda
bulunan
diúi,
üzümü,
top
akasya
ve
atkestanesi.
Dut, úeftali,
nektarin, halde
kays, badem,
ceviz, kavak,dalların,
sö÷üt, gül, daha
elma,
• Zararlı,
sıvama
bulunduğu
armut Yöntemleri:
biçiminde ve turuncu sar renktedir. Kú döllenmiú diúi
Mücadele
erik,
kivi, kiraz,
úimúir,
leylak,
sardunya,
bö÷ürtlen,
ahududu,
bektaúi
durumunda
geçirir.
Kú
sonunda
scakl÷n
artú
ile
birlikte
geliúir,
sonra
daMücadele
ağacın
tümünün
kurumasına yol açar.
Mekanik
üzümü,
ve atkestanesi.
irileúir.top
ølkakasya
larva çkúlar
bölgelere göre de÷iúmekle beraber nisandan
• Dut
kabuklubiti
a÷açlar üzerinde
seçilir.
Budama
Şeftali
ve
nektarin
ağaçları,
kabuklubiti
zararına
Mücadele
Yöntemleri:
hazirana
kadar kún
görülür.økinci
döl,Dut
scakkolayca
bölgelerde
temmuzun
ilk
srasnda
sertMücadele
frçalar
kullanlarakiseiyitemmuz
bir temizleme
yaplabilir.
Ancak
haftasnda,
di÷er
bölgelerde
ortalarna
do÷ru venektarin
daha geç
Mekanik
karşı
çok
duyarlıdır.
Larvaları
bazen
gözlerin
zarar
görmemesine
dikkat
etmelidir.
Özellikle
küçük
görülür.
• Dut kabuklubiti kún a÷açlar üzerinde kolayca seçilir. Budama
meyvelerine
geçerek
kırmızı
oluşturur
ve
Zarar öncelikle
ùekli:
bahçelerde
baúvurulacak
biriyi
yöntem
olmaldr.yaplabilir.
srasnda
sert frçalar
kullanlarak
bir lekeler
temizleme
Ancak
• Zararl,
svama
halde bulundu÷u
dallarn, daha sonra da a÷acn
Dut kabuklubiti
Kimyasal
Mücadele:
meyvenin
satış
değerini
düşürür.
gözlerin
zarar
görmemesine
dikkat
etmelidir.
Özellikle
küçük
tümünün kurumasna
yol açar. ùeftali
ve nektarin
a÷açlar,
• bahçelerde
Zararlnn
bulunmas
mücadele
gerektirir.
BüyükDut
öncelikle
baúvurulacak
biryaplmasn
yöntem olmaldr.
Zararlı
Olduğu
Bitkiler:
kabuklubiti
zararna
karú çok duyarldr.
Larvalar bazen nektarin
bahçelerde
yüksek
yo÷unluklarn
(svama)
söz ve
konusu
oldu÷u
Kimyasal
Mücadele:
meyvelerine
geçerek
krmz
lekeler
oluúturur
meyvenin
satú
Dut,
şeftali,
nektarin,
kayısı,
badem,
ceviz, kavak,
durumlarda
bir
kú
mücadelesine
baúvurulabilir.
Yaz mücadelesi
düúürür.
• de÷erini
Zararlnn
bulunmas
mücadele
yaplmasn
gerektirir.birinci
Büyük
veya
ikinci
döllere
karú
uygulanr.
ølaçlamalara
ilk
larva
çkúnda
Zararl
Oldu÷u
Bitkiler:
bahçelerde
yüksek
yo÷unluklarn
(svama)
söz konusu
oldu÷u
Dut söğüt,
kabuklubitigül,
zarar elma, erik, kivi,
kiraz,
şimşir,
leylak,
sardunya,
böğürtlen,
Dut,veúeftali,
ceviz,
sö÷üt,
gül,birinci
elma,
baúlanr
ilacn
etki
süresikays,
dikkatebadem,
alnarak
ikincikavak,
ilaçlama
yaplr.
durumlarda
birnektarin,
kú mücadelesine
baúvurulabilir.
Yaz
mücadelesi
erik,akasya
kivi, kiraz,ve
úimúir,
leylak, sardunya, bö÷ürtlen, ahududu, bektaúi
ahududu, bektaşi üzümü, top
atkestanesi.
veya
ikinci
döllere
karú
uygulanr.
ølaçlamalara
ilk
larva
çkúnda
üzümü, top akasya ve atkestanesi.
Dut
kabuklubiti zarar
Mücadele
Yöntemleri Mekanik
baúlanr
veMücadele
ilacn
etki süresi dikkate alnarak ikinci ilaçlama yaplr.
Mücadele
Yöntemleri:
Mekanik
Mücadelekolayca seçilir. Budama sırasında
• Dut kabuklubiti kışın ağaçlar
üzerinde
Dut kabuklubiti kún a÷açlar üzerinde kolayca seçilir. Budama
sert fırçalar kullanılarak
iyi •srasnda
bir
temizleme
yapılabilir.
zarar
Kimyasal Mücadelede
Kullanlacak
ve Dozlar
sert frçalarølaçlar
kullanlarak
iyi birAncak
temizlemegözlerin
yaplabilir. Ancak
gözlerin zarar
görmemesine
dikkatbahçelerde
etmelidir. Özellikle
küçük
görmemesine dikkat etmelidir.
Özellikle
küçük
öncelikle
bahçelerde
öncelikle baúvurulacak
bir yöntem olmaldr.
Son ilaçlama ile
Kimyasal Mücadelede
Kullanlacak
ølaçlar
ve Dozlar
Doz
başvurulacak bir yöntem
olmalıdır.
Kimyasal Mücadele:
hasat arasndaki
Etkili madde ad ve oran
Formülasyonu
•
Zararlnn
bulunmas
mücadele
yaplmasn
gerektirir. Büyük
Kimyasal Mücadele:
100 l suya
süre(gün)
Son
ilaçlamaoldu÷u
ile
bahçelerde yüksek yo÷unluklarn
konusu
Doz (svama) söz
• Zararlının
bulunması
mücadele
yapılmasını
gerektirir.
Büyük
bahçelerde
Chlorpyrifos
Ethyl
480
g/l
EC
100
ml
(Yaz
14
hasat
arasndaki
Etkili madde ad ve oran
Formülasyonu
durumlarda
bir kú mücadelesine baúvurulabilir. Yaz
mücadelesi
birinci
100
l
suya
mücadelesi)
veya ikinci
döllere
karú uygulanr.
ølaçlamalara
ilksüre(gün)
larva çkúnda
yüksek
yoğunlukların
(sıvama)
söz
konusu
olduğu
durumlarda
bir kış
Dut kabuklubiti
zarar
baúlanr
ve ilacn etki süresi 100
dikkate
alnarak ikinci ilaçlama
Methidathion
426
g/l480 g/l
EC
ml
21 14yaplr.
Chlorpyrifos
Ethyl
EC
100
ml
(Yaz
mücadelesine
başvurulabilir.
Yaz
mücadelesi
birinci
veya ikinci
döllere
Petrol ya÷ 650 g/l+DNOC15 g/l
Sv
5 lt /95 lt suya
21
karşı
uygulanır.
İlaçlamalara ilk
çıkışındamücadelesi)
ve ilacın21etki
süresi
Yazlk
ya÷ 700
g/l426 g/l
Svlarva
1başlanır
lt ml
Methidathion
EC
100
21
dikkate
alınarak
yapılır.
AB’ye
edilecekikinci
ürünlerde
kullanlmamal
Petrol
ya÷ ihraç
650
g/l+DNOC15
g/l ilaçlama
Sv
5 lt /95 lt suya
21
Kimyasal
Mücadelede
ølaçlar
Kimyasal
Kullanılacak
İlaçlar
ve ve
Yazlk
ya÷ 700 g/lMücadelede
Sv Kullanlacak
1Dozları
ltDozlar
21
Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
AB Etkili
ve Rusya’ya
ihraç
ürünlerde
kullanlmamal
madde ad
ve edilecek
oran
Formülasyonu
Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
Chlorpyrifos
Ethyl 480ihraç
g/l
AB ve Rusya’ya
Methidathion 426 g/l
edilecek ürünlerde EC
kullanlmamal
Petrol ya÷ 650 g/l+DNOC15 g/l
Yazlk ya÷ 700 g/l
28EC
Sv
Sv
28
AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
Doz
100 l suya
100 ml (Yaz
mücadelesi)
100 ml
5 lt /95 lt suya
1 lt
Son ilaçlama ile
hasat arasndaki
süre(gün)
14
21
21
21
Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
28
33
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
ERøK øÇKURDU
ERøK
øÇKURDU
ERİK
İÇKURDU
(Cydia funebrana)
(Cydia
funebrana)
(Cydia
funebrana)
Tanm
ve Yaúayú:
Erik içkurdu ergini
Erik içkurdu ergini
Erik içkurdu ergini
Erik
Tanm
ve
Yaúayú:
Tanımı
ve Yaşayışı:
• Ergin
koyu gri-boz renkli, üst kanatlarnn alt ksmnda
• Ergin koyu gri-boz renkli, üst kanatlarnn alt ksmnda düz bir çizgi
• Ergin
koyu
renkli,
üst
kanatlarının
alt genel
verenkte
koyu
grigri-boz
renkte
küçücük
noktacklar
vardr. Kú
ve koyu gri
küçücük
noktacklar
vardr. Kú
genellikle dallarn
kısmında
düz
bir
çizgi
ve
koyu
gri
renkte
küçücük
çatallar
arasnda
olgun
larva
olarak
geçirirler.
Maysn
ilk
haftasnda
çatallar arasnda olgun larva olarak geçirirler. Maysn i
kelebekler
çkmayavardır.
baúlar ve bu
uçuú genellikle
hazirann sonunadalların
kadar devamçatalları
noktacıklar
Kışı
kelebekler
çkmaya
baúlarmeyvelere
ve bu uçuú
hazirann sonuna k
eder. Erginler
yumurtalarn
genellikle
brakrlar.
arasında
olgun
larva
olarak
geçirirler.
Mayısın
ilk
Yumurtadan
çkan larvalar
a÷ örerek, henüz
fndk
eder.yeni Erginler
yumurtalarn
genellikle
meyvelere
haftasındaolankelebekler
çıkmaya
başlar
ve bu uçuş
büyüklü÷ünde
meyveye girerler.
Meyveye giren
larva helezon
Yumurtadan
yeni etli
a÷ örerek, he
úeklinde
sapa do÷ru
ilerler ve meyvenin
ksm ilelarvalar
beslenir.
Zarara
haziranın
sonuna
kadarçkan
devam
eder.
Erginler
u÷ramú büyüklü÷ünde
meyveler menekúe rengi
alr meyveye
ve bir müddetgirerler.
sonra larvayla
olan
Meyveye
yumurtalarını
bırakırlar.giren la
beraber
dökülürler. økincigenellikle
dölün zarar birincimeyvelere
döle nazaran çok daha
úeklinde
sapa
do÷ru
ve meyvenin
ksm ile bes
fazla
olup,
bazen bu oran
%70’e
kadar ilerler
çkar.
Yumurtadan
yeni
çıkan
larvalar
ağ örerek,etlihenüz
u÷ramú meyveler menekúe rengi alr ve bir müddet so
fındık
büyüklüğünde
olan meyveye girerler.
ERøK
øÇKURDU
Zarar
ùekli:
beraber
dökülürler.
økinci dölün
zarar
birinci
döle nazar
•Erik
içkurdu’nun
larvalar,
eri÷in helezon
meyvelerinde
zarar yapar.
Larvalar
Meyveye
giren
larva
şeklinde
sapa
doğru
genellikle
sap dibinden,
yanlardanbu
ve oran
iki meyvenin
birbirine
de÷di÷i
(Cydia
funebrana)
fazla
olup,
bazen
%70’e
kadar
çkar.
ilerler
ve
meyvenin
etli
kısmı
ile
beslenir.
Zarara
yerlerden girer. Meyvenin hemen kabuk altn tipik olarak oyarlar ve
Tanm ve
Yaúayú: menekşe rengi alır ve bir müddet
uğramış
meyve
etinde meyveler
tünel açarak çekirde÷e
kadar ulaúrlar. Birinci döle ait
• Ergin
koyu ùekli:
gri-boz renkli, üst kanatlarnn alt ksmnda düz bir çizgi
Zarar
larvalar
bazen
birden beraber
fazla meyvede
beslenebilir. İkinci
Dolaysyla
bir zararı
sonra
larvayla
dökülürler.
dölün
ve
koyu
gri
renkte
küçücük
noktacklar
vardr. Kú
genellikle
meyvede•Erik
bazen birden
fazla giriú deli÷i
bulunabilir.
økinci
döle ait dallarn zarar ya
içkurdu’nun
larvalar,
eri÷in
meyvelerinde
çatallar
arasnda
olgun
larva
olarak
geçirirler.
Maysn
ilk
haftasnda
birinci
döle
nazaran
çok
daha
fazla
olup,
bazen
bu
larvalar ise 1-3 meyvede zarar yapabilirler. Zarar görmüú meyveler
genellikle
sap
dibinden,
ve kadar
iki meyvenin
birb
kelebekler
çkmaya
baúlar
ve bu uçuúyanlardan
hazirann sonuna
devam
zamk
çkarrlar.
oran
%70’e
kadar
çıkar.
eder.
Erginler girer.
yumurtalarn
genellikle
meyvelere
brakrlar.
yerlerden
Meyvenin
hemen
kabuk
altn
tipik
olara
Zarar
Şekli:
Zararl
Oldu÷u
Bitkiler:
Yumurtadan
yeni çkan larvalar a÷ örerek, henüz fndk
meyve
etinde
tünel
açarakMeyveye
çekirde÷e
kadar
ulaúrlar. Bir
Erik,büyüklü÷ünde
kays,
akdiken
ve meyveye
kiraz.
••Erik
olan
girerler.
giren
larva
helezon
içkurdu’nun
larvaları,
eriğin
meyvelerinde
Mücadele
Yöntemleri:
úeklinde
sapa do÷ru
ilerlerbirden
ve meyvenin
etli ksm
ile beslenir.
Zarara
larvalar
bazen
fazla
meyvede
beslenebilir.
Do
zarar
yapar.
Larvalar genellikle sap dibinden,
Mekanik
Mücadele
u÷ramú
meyveler menekúe rengi alr ve bir müddet sonra larvayla
Erik içkurdu ergini
meyvede
bazen
birden
fazla
giriú
deli÷i
bulunabilir.
øk
ve
iki
meyvenin
birbirine
değdiği
•yanlardan
Kurtlu
meyveler
toplanarak
toprakta
açlan
derin
çukurlara
beraber dökülürler. økinci dölün zarar birinci döle nazaran çok daha
gömülmelidir.
fazla
olup, bazen
oran
%70’e
kadar çkar.
larvalar
isebu 1-3
meyvede
zarar yapabilirler.
Zarar görm
yerlerden
girer.
Meyvenin
hemen
kabuk altını
Kimyasal Mücadele:
olarak
oyarlar
vegörüldükten
meyve
etinde
zamk
çkarrlar.
Zarar
ùekli:
•tipik
Eúeysel
çekici
tuzaklarda
ilk kelebek
2-3 hafta
sonra tünel
•Erik
içkurdu’nun
larvalar,
eri÷in
meyvelerinde
zarar
yapar.
Larvalar
Erik içkurdu zarar
açarak
çekirdeğe
kadar
ulaşırlar.
Birinci
ait
veya
meyvelerde
yumurtalar
görülür
görülmez
ilk ilaçlama
yaplr
vedöle
Erik içkurdu zararı
genellikle
sap
dibinden,
yanlardan
ve
iki meyvenin
Zararl
Oldu÷u
Bitkiler:
ilacn
etki
süresi
dikkate
alnarak
ilaçlama
tekrarlanr.
økincibirbirine
döle ait de÷di÷i
larvalar
bazen
birden
fazla
meyvede
beslenebilir.
yerlerden
girer.
Meyvenin
hemen
kabuk
altn
tipik
olarak
oyarlar
ve
kelebekler %30-40 orannda çkt÷ zaman bu döle karú ilk ilaçlama
kays,
akdiken
ve
kiraz.
•Erik,
Dolayısıyla bir meyvedeyaplr
bazen
birden
fazla
bulunabilir.
İkinci
meyve
etinde
açarak
çekirde÷e
kadar
ulaúrlar.
Birinci döle
ait
ve ilacn
etki tünel
süresi
dikkate giriş
alnarakdeliği
ilaçlama
tekrarlanr.
larvalar
bazen birden
fazla meyvede
beslenebilir.
Dolaysyla
bir
Mücadele
Yöntemleri:
döle ait larvalar ise
1-3
meyvede
zarar
yapabilirler.
Zarar
görmüş
meyveler
Kimyasal Mücadelede Kullanlacak ølaçlar ve Dozlar
meyvede bazen birden fazla giriú deli÷i bulunabilir. økinci döle ait
zamk çıkarırlar.
SonZarar
ilaçlama
ile meyveler
Mekanik
Mücadele
Doz
larvalar
ise 1-3 meyvede
zarar yapabilirler.
görmüú
Etkili madde
ad ve oran
hasat arasndaki
Zararlı
Olduğu
Bitkiler: Formülasyonu
Erik,
vetoplanarak
kiraz.
• kayısı,
Kurtlu akdiken
meyveler
toprakta
açlan deri
zamk
çkarrlar.
100 l suya
süre(gün)
Mücadele
Mekanik
Mücadele
gömülmelidir.
Zararl
Oldu÷u
Bitkiler:
Phosalone,
%30-350Yöntemleri
g/l
WP/EC
200 g/ml (Erik)
14
• AB’ye
Kurtlu
meyveler
açılan derin çukurlara
kays, toprakta
akdiken
ve kiraz.
•Erik,
ihraç edilecek
ürünlerde toplanarak
kullanlmamal
Kimyasal
Mücadele:
Mücadele Yöntemleri:
gömülmelidir.
Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
• Eúeysel
çekici tuzaklarda ilk kelebek görüldükten 2-3
Mekanik
Mücadele
Kimyasal
Mücadele:
içkurdu
zarar
• Kurtlu
meyveler toplanarak
toprakta görülür
açlan derin
çukurlarailk ilaçlam
veya
meyvelerde
yumurtalar
görülmez
AB
ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde
kullanlmamal
• Eşeysel çekici tuzaklarda gömülmelidir.
ilkilacn
kelebek
görüldükten
2-3
haftailaçlama
sonra tekrarlanr.
veya
etki
süresi
dikkate
alnarak
øk
Kimyasalgörülmez
Mücadele:
meyvelerde yumurtalar görülür
ilk
ilaçlama
yapılır
ve
ilacın
kelebekler
%30-40ilkorannda
çkt÷ zaman
döle karú
• Eúeysel
çekici tuzaklarda
kelebek görüldükten
2-3 hafta bu
sonra
etki
süresi
dikkate alınarak veya
ilaçlama
tekrarlanır.
İkinci
döleilkait
kelebekler
Erik içkurdu
zarar
meyvelerde
yumurtalar
görülmez
ilaçlama
yaplr
ve
yaplr
ve ilacn
etkigörülür
dikkate
alnarak
ilaçlama
tekra
%30-40 oranında çıktığı zaman
busüresi
döle
karşı
ilksüresi
ilaçlama
yapılır
vedöle
ilacın
ilacn etki
dikkate
alnarak
ilaçlama tekrarlanr.
økinci
ait
kelebekler %30-40
orannda çkt÷ ølaçlar
zaman bu ve
döleDozlar
karú ilk ilaçlama
Kimyasal
Mücadelede
Kullanlacak
etki süresi dikkate alınarak yaplr
ilaçlama
ve ilacntekrarlanır.
etki süresi dikkate alnarak ilaçlama tekrarlanr.
Doz
Kimyasal Mücadelede
İlaçlar
veve Dozları
KimyasalKullanılacak
Mücadelede Kullanlacak
ølaçlar
Dozlar
Etkili madde ad ve oran
Etkili madde ad ve oran
Phosalone,
%30-350
g/l g/l
Phosalone,
%30-350
29Formülasyonu
Formülasyonu
WP/EC
WP/EC
edilecekürünlerde
ürünlerde kullanlmamal
AB’ye AB’ye
ihraçihraç
edilecek
kullanlmamal
Son ilaçlama ile
Doz
100 hasat
l suya
arasndaki
100 l suya
süre(gün)
200
g/ml
(Erik)
200 g/ml (Erik)
14
Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
AB
34ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
Son ila
hasat a
sür
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
YAZICI BÖCEKLER
Meyve yazcböce÷i (Scolytus rugulosus)
YAZICI
BÖCEKLER
Badem
yazcböce÷i (S. amygdali )
Meyve yazıcıböceği (Scolytus rugulosus)
Badem yazıcıböceği (S. amygdali )
Tanm
Yaúayú:
Tanımı
veveYaşayışı:
• Meyve yazcböce÷i erginleri, koyu esmer veya siyah renkli
• Meyve
yazıcıböceği
erginleri,
koyugalerilerde,
Zararl, a÷aç
kabuklarnn altnda
açmú olduklar
ço÷unlukla
dönem
larva olarak
kú geçirir.
Badem yazcb
esmer
veya son
siyah
renklidir.
Zararlı,
ağaç
erginleri koyu krmzms
kahve
renktedir.
kabuklarının
altında
açmış
oldukları
Zarar ùekli:
galerilerde,
dönemtürlere
larva
• A÷açlarn çoğunlukla
odun ve kabukson
ksmlarnda
özgü galeril
ølk galeriye braklan yumurtadan çkan larvalar, bu ana ga
Meyve yazcböce÷i ergini ve zarar olarak kışı geçirir. Badem yazıcıböceği
açda ikincil galerileri oluútururlar. Erginler a÷açlarn göz d
erginleri koyu kırmızımsı kahve renktedir.
girerek bu gözlerin kurumasna neden olur.
Zarar Şekli:
• Yazcböcek saldrsna u÷ramú bir daln kabu÷u kaldrld÷nda, 2-3 cm boyunda ksa bir ana ga
•odun
Ağaçların
kabuk
kısımlarında
türlere
özgüvarl÷
galeriler
açarlar.
İlk ve zayf
tozu ileodun
dolu ve
10-20
cm uzunlu÷unda
birçok
galerinin
görülür.
Bakmsz
saldrdklar
gibi, bunlarn
da yine daima
zayf larvalar,
dallarn tercih
Beslenmedik
düzeni
bozulan dalck
galeriye
bırakılan
yumurtadan
çıkan
bu ederler.
ana galeriye
açıda
Baz durumlarda sa÷lkl a÷açlara da saldrrlar. Sonraki yllarda meyve verimi düúer. Saldrdklar a÷
ikincil
galerileri oluştururlar. Erginler ağaçların göz diplerinden girerek bu
yl içinde kuruturlar.
gözlerin kurumasına neden olur.
Oldu÷u Bitkiler:
•Zararl
Yazıcıböcek
saldırısına uğramış bir dalın kabuğu kaldırıldığında,
• Zararl oldu÷u baúlca konukçular elma, armut, kiraz, erik, úeftali, kays, ayva, badem, fndk ve kest
2-3
cm boyunda kısa bir ana galeri ve içi odun tozu ile dolu 10-20 cm
uzunluğunda
birçok galerinin varlığı görülür. Bakımsız ve zayıf ağaçlara
Mücadele Yöntemleri:
saldırdıkları gibi, bunların da yine daima zayıf dallarını tercih ederler.
Kültürel Önlemler:
Beslenme
düzeni
bozulan
dalcıklar
kurur.
Bazı
durumlarda
• Bu uygulamalar,
en etkili
mücadele
yöntemidir.
Daha çok
zayf
a÷açlar tercihsağlıklı
eden bir zararl ol
a÷açlarn budama,
gübreleme,
sulama veyıllarda
toprak iúlemesi
ileverimi
kuvvetlidüşer.
tutulmas
gereklidir.
ağaçlara
da saldırırlar.
Sonraki
meyve
Saldırdıkları
Mekanik Mücadele:
ağaçları
2-3 yıl içinde kuruturlar.
• Budama artklar bahçeden en az 2 km uzaklaútrlmaldr. Bu artklar yakacak olarak kullanlacaks
Zararlı
Bitkiler:
y÷lmal,Olduğu
bu y÷nlara
ço÷almak üzere gelen böceklerin talaú çkardklar görüldü÷ünde dal
•ilaçlanmaldr.
Zararlı olduğu başlıca konukçuları elma, armut, kiraz, erik, şeftali, kayısı,
ayva,
badem,
kestanedir.
• Nisan,
haziran fındık
ve eylülve
aylarnda
olmak üzere ylda üç kez a÷açlara taze veya solmuú dallar tuz
aslmal, parazit
çkú olduktan
sonra bu Önlemler:
tuzak dallarda talaú çkmaya baúlar baúlamaz, hepsi toplanp
Mücadele
Yöntemleri
Kültürel
edilmelidir. Ayn úekilde, bulaúk dallar bahçeden uzaklaútrlmal, özellikle fidanlklarda yerde
•imha
Bu
uygulamalar,
en
etkili
mücadele
yöntemidir. Daha çok zayıf ağaçları
braklmamaldr.
tercih eden bir zararlı olduğundan ağaçların budama, gübreleme, sulama
Kimyasal
ve
toprakMücadele
işlemesi: ile kuvvetli tutulması gereklidir.
• ølkbaharda
nisan-mays aylarnda yaplacak gözlemlerle kurumuú dallarda ergin çkúlar görülür
Mekanik
Mücadele:
birinci ilaçlama ve ilacn etki süresi dikkate alnarak ikinci ilaçlama yaplr. økinci döle karú yine ay
•temmuz,
Budama
artıkları
bahçeden
az 2 sonucu
km uzaklaştırılmalıdır.
Bugörülmez
artıklarbirinci ve
a÷ustos
aylarnda
yaplacaken
gözlemler
ergin çkúlar görülür
süresi dikkate
alnarak
ikinci ilaçlama
yakacak
olarak
kullanılacaksa
biryaplr.
yere yığılmalı, bu yığınlara çoğalmak üzere
gelen böceklerin talaş çıkardıkları görüldüğünde dal yığınları ilaçlanmalıdır.
• Nisan, haziran ve eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez ağaçlara taze
veya solmuş dallar tuzak olarak asılmalı, parazit çıkışı olduktan sonra bu
tuzak dallarda talaş çıkmaya başlar başlamaz, hepsi toplanıp yakılarak
imha edilmelidir. Aynı şekilde, bulaşık dallar bahçeden uzaklaştırılmalı,
özellikle fidanlıklarda yerde kuru dal bırakılmamalıdır.
Kimyasal Mücadele :
• İlkbaharda nisan-mayıs aylarında yapılacak gözlemlerle kurumuş
dallarda ergin çıkışları görülür görülmez birinci ilaçlama ve ilacın etki
30 İkinci döle karşı yine aynı
süresi dikkate alınarak ikinci ilaçlama yapılır.
şekilde temmuz, ağustos aylarında yapılacak gözlemler sonucu ergin
çıkışları görülür görülmez birinci ve ilacın etki süresi dikkate alınarak
ikinci ilaçlama yapılır.
35
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
MEYVE AöACI DøPKURTLARI
MEYVE
AöACI
DøPKURTLARI
MEYVE
AĞACI
DİPKURTLARI
(Capnodis
spp.)
(Capnodis
(Capnodis spp.) spp.)
Tanm ve Yaúayú:
Tanm
ve Yaúayú:
• Erginleri
siyah veya bronz renkte, tür özelliklerine
Yaşayışı:
• Tanımı
Erginleri ve
siyah
veya bronz renkte, tür özelliklerine göre g
noktal
zemin
üzerinde
siyah,
çeúitli
kabark
dese
• Erginleri
noktal
zemin siyah
üzerindeveya
siyah,bronz
çeúitlirenkte,
kabark tür
desenlidir.
üzeri
çeúitli
úekilde
beyaz
çukurcuklarla
dese
üzeri
çeúitli úekilde
beyaz
çukurcuklarla
desenlidir
özelliklerine
göre gri
veya
beyaz noktalı
ço÷unlukla
ve bo÷aznda
kök bo÷aznda
rastlanr.
Yak
ço÷unlukla
gövde gövde
ve kök
rastlanr.
Yaklaúld
zemin
siyah,
çeşitli
kabarık
veya üzerinde
daln
etrafnda
dönerek
saklanmaya
veya
daln
ekseniekseni
etrafnda
dönerek
saklanmaya
çalúr,ç
desenlidir.
Kanatlarının
üzeri
çeşitli
şekilde
anda
bacaklarn
vücut vücut
altna
çekerek
kendini
topra÷a
anda bacaklarn
altna
çekerek
kendini
topa
taklidi
yapar,
kuru yapraklar
ve otlar
hareketsiz
ola
taklidi
yapar,
kuru yapraklar
vearasnda
otlar
arasnda
hareket
beyaz
çukurcuklarla
desenlidir.
Erginlerine
çoğunlukla
gövde
ve
kök
boğazında
ZararZarar
ùekli: ùekli:
Yaklaşıldığında
ağacın
veya
dalın
• rastlanır.
Erginler, konukçusu
olduklar
bitkilerin
yapraklarn
çok
• Erginler,yer,
konukçusu
olduklar bitkilerin
yapraklar
veekseni
az miktarda
fakatdönerek
genç sürgünleri,
aú gözlerini, ya
etrafında
saklanmaya
ve
az
miktarda
yer,
fakat
genç
sürgünleri,
aú
gözler
(özellikle
özsuyu
düzeni bozulmuú
a÷açlarda)
oburca yiyer
çalışır,
yakalanacağı
anda
bacaklarını
(özellikle
özsuyuGenç
düzeni
bozulmuú
a÷açlarda)
oburca
ve büyük
zarar verir.
larva
daima toprak
yüzeyinden
Meyve a÷ac dipkurdu ergini
vücut
çekerek
kendini
toprağa
atarak
vealtına
büyük
zarar
verir.
Genç
larva
daima
toprak kemir
yüze
kabu÷unun
altnda
bulunur
ve
kambiyum
tabakasn
Meyvea÷ac
ağacıdipkurdu
dipkurduergini
ergini kabu÷u
Meyve
altnda
bitkinin
beslenmesine
engel o
ve ölü
taklidigaleriler
yapar,
kuru
yapraklar
ve otlar
kabu÷unun
altndaaçar,
bulunur
ve kambiyum
tabakasn
içiarasında
pislik
vehareketsiz
talaú ile
doludur.Herhangi
nedenle sus
kabu÷u
altnda
galeriler
açar,
bitkininbir
beslenmesine
e
olarak
gizlenir.
bakmsz,
strese ve
girmiú
a÷açlarnda ve kavaklara
içi pislik
talaú meyve
ile doludur.Herhangi
bir neden
zarar bakmsz,
verir. A÷açlarda
önce meyve
büyüme
durur, sonra
la
strese girmiú
a÷açlarnda
ve kava
Zarar Şekli:
ço÷almas
ile gittikçe artan bir zayflk ve sonunda ölüm gör
zarar di÷er
verir.
A÷açlarda sene
önce içinde
büyüme
durur, son
çok
a÷açlar ise 2-5
kururlar.
• çabuk,
Erginler,
konukçusu
oldukları
bitkilerin
ço÷almas ile gittikçe artan bir zayflk ve sonunda ölü
yapraklarını çok ender olarak ve az miktarda
çok
çabuk,Bitkiler:
di÷er a÷açlar ise 2-5 sene içinde kururlar.
Zararl
Oldu÷u
fakat
sürgünleri,
aşıúeftali,
gözlerini,
• yer,
Kavak,
sö÷üt,genç
çitlenbik,
antepfst÷,
nektarin, erik
Meyve ağacı dipkurdu larvası viúne, Zararl
badem,
incir,
idris
ve kuzukula÷
Oldu÷u
Bitkiler:
yaprak
saplarını
(özellikle
özsuyu düzeni
Meyve a÷ac dipkurdu larvas
• Kavak, sö÷üt, çitlenbik, antepfst÷, úeftali, nektarin
bozulmuş ağaçlarda) oburca yiyerek tahrip eder ve büyük zarar verir.
viúne, badem, incir, idris ve kuzukula÷
Genç
larva daima toprak yüzeyinden
aşağıda, kök kabuğunun altında
Mücadele
Yöntemleri:
Meyve
a÷ac dipkurdu larvas
Kültürel
Önlemler:
bulunur
ve kambiyum tabakasını kemirir. Larva kök kabuğu altında
• A÷açgaleriler
altlarnda
erginlerin
saklanabilece÷i
yüksek
boylu ot,içiçal
vs.ve
bulundurulmam
açar,
bitkininkolayca
beslenmesine
engel olur,
galerilerin
pislik
talaş
Mücadele
Yöntemleri:
gübrelemeye
dikkat
edilerek a÷açlar kuvvetli bulundurulmaldr. Kabuklubit problemi yok
ile
doludur.Herhangi
bir
nedenle
susuzluk
çeken,
bakımsız,
strese
girmiş
Kültürel
gövdesine
kireç Önlemler:
badanas yapmak, yumurta konmasn güçleútirece÷inden faydaldr. Kabuklubit p
•meyve
A÷aç altlarnda
erginlerin
kolayca saklanabilece÷i
yüksek
çal vs. bulundur
ağaçlarında
ve kavaklara
büyük ölçüde
zararboylu
verir.ot,Ağaçlarda
kireç badanas
yaplmamaldr.
gübrelemeye
dikkat
edilerek
a÷açlarsayısının
kuvvetli çoğalması
bulundurulmaldr.
Kabuklubit
önce büyüme
durur,
sonra larva
ile gittikçe
artan birproblem
Mekanik
Mücadele:
gövdesine
kireç
badanasölüm
yapmak,
yumurta
konmasn
güçleútirece÷inden
faydaldr.
zayıflık
ve
sonunda
görülür.
Fidanlar
çok
çabuk,
diğer
ağaçlar
ise Kabuk
• Sabahn
erken saatlerinde
ve akúamüzeri gövde ve kökbo÷aznda kolayca toplanabilecek
kireç badanas
yaplmamaldr.
2-5 sene
edilmelidir.
Erginiçinde
zarar kururlar.
nedeniyle, a÷aç dibine dökülmüú olan sap dibi yenik yapraklarn bulund
hzla sarslarak yere düúürülen erginler öldürülmelidir.
Mekanik Mücadele:
Zararlı Olduğu Bitkiler:
• Sabahn
erken
Kimyasal
Mücadele
: saatlerinde ve akúamüzeri gövde ve kökbo÷aznda kolayca toplanab
edilmelidir.
Erginkarar
zarar
nedeniyle,
a÷aç dibine
dökülmüú
olan
sap dibi
yenikkiraz,
yapraklarn
• Kavak,
söğüt,
çitlenbik,
antepfıstığı,
şeftali,
nektarin,
erik,
kayısı,
• Kimyasal
mücadeleye
vermek
için a÷açta
zarar
ve
zararlnn
görülmüú
olmas
gerekir.
Bu ne
hzla
sarslarak
düúürülen
öldürülmelidir.
a÷açlarda
maysn
ilk yere
haftasndan
ergin
çkú gözlenmelidir. A÷aç altlarnda sap dibinde
vişne,
badem,
incir,
idrisbaúlayarak
veerginler
kuzukulağı
taze yapraklarn bulunmas, aú gözlerinin veya taze sürgünlerin kemirilmiú olmas, zararlnn varl÷
Böyle Kimyasal
a÷açlarda ergin
görüldü÷ünde
veya bu a÷açlarn kökbo÷azlar açlarak incelendi÷inde larvala
Mücadele
:
Mücadele
Yöntemleri:
mücadelesine
karar
verilir. Kimyasal
mücadele
temmuz
ve a÷ustosgörülmüú
aylarnda,
zararlnn
yu
• Kimyasal
mücadeleye
karar vermek
içinhaziran,
a÷açta zarar
ve zararlnn
olmas
gerekir.
kök bo÷az
civarnda
topra÷a
koydu÷u dönemde,
herergin
15 günde
yaplmaldrA÷aç altlarnda sap d
Kültürel
Önlemler:
a÷açlarda
maysn
ilk haftasndan
baúlayarak
çkú bir
gözlenmelidir.
• Ağaç
altlarında
erginlerin
saklanabileceği
yüksek
boylu ot,olmas,
çalı vs.
taze
yapraklarn
bulunmas,
aúkolayca
gözlerinin
veya taze sürgünlerin
kemirilmiú
zararlnn
Böyle a÷açlarda ergin görüldü÷ünde veya bu a÷açlarn kökbo÷azlar açlarak incelendi÷inde
mücadelesine
karar verilir. Kimyasal mücadele haziran, temmuz ve a÷ustos aylarnda, zararl
36
kök bo÷az civarnda topra÷a
koydu÷u
dönemde,
her 15 günde
bir yaplmaldr
Kimyasal
Mücadelede
Kullanlacak
ølaçlar
ve Dozlar
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
bulundurulmamalıdır. Su ve gübrelemeye dikkat edilerek ağaçlar kuvvetli
bulundurulmalıdır. Kabuklubit problemi yoksa, ağaçların gövdesine kireç
badanası yapmak, yumurta konmasını güçleştireceğinden faydalıdır.
Kabuklubit problemi varsa kireç badanası yapılmamalıdır.
Mekanik Mücadele:
• Sabahın erken saatlerinde ve akşamüzeri gövde ve kökboğazında
kolayca toplanabilecek erginler yok edilmelidir. Ergin zararı nedeniyle,
ağaç dibine dökülmüş olan sap dibi yenik yaprakların bulunduğu fidanlar,
hızla sarsılarak yere düşürülen erginler öldürülmelidir.
Kimyasal Mücadele :
• Kimyasal mücadeleye karar vermek için ağaçta zarar ve zararlının
görülmüş olması gerekir. Bu nedenle; ağaçlarda mayısın ilk haftasından
başlayarak ergin çıkışı gözlenmelidir. Ağaç altlarında sap dibinden
yenmiş taze yaprakların bulunması, aşı gözlerinin veya taze sürgünlerin
kemirilmiş olması, zararlının varlığını gösterir. Böyle ağaçlarda ergin
görüldüğünde veya bu ağaçların kökboğazları açılarak incelendiğinde
larvalara rastlanırsa mücadelesine karar verilir. Kimyasal mücadele
haziran, temmuz ve ağustos aylarında, zararlının yumurtalarını kök boğazı
civarında toprağa koyduğu dönemde, her 15 günde bir yapılmalıdır
Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları
Etkili madde ad ve oran
Dimethoate 400 g/l
Formülasyonu
EC
AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
Doz
100 l suya
200 ml
Son ilaçlama ile hasat
arasndaki süre (gün)
7
Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
ùEFTALø GÜVESø
(Anarsia lineatella)
Tanm ve Yaúayú:
• Kelebekleri koyu gri-boz renkli olup, üst kanatlar düzgün olmayan
açk ve koyu kurúuni çizgi ve lekelerle süslüdür. Kú larva halinde
geçirir. Kúlayan larvalar ilk çktklarnda çiçek ve yaprak
tomurcuklaryla beslenirler. Daha sonra erginlerin braktklar
37
yumurtadan çkan larvalar sürgünlere ve genç meyvelere geçerler.
Meyvelere sap dibinden, yandan ve iki meyvenin birbirine de÷di÷i
yerlerden girerek döküme neden olurlar. Son dölün larvalar, sap
ABve
veRusya’ya
Rusya’yaihraç
ihraçedilecek
edilecekürünlerde
ürünlerdekullanlmamal
kullanlmamal
AB
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
ùEFTALøGÜVESø
GÜVESø
ùEFTALø
ŞEFTALİ
GÜVESİ
(Anarsia
lineatella)
(Anarsia lineatella)
(Anarsia lineatella)
Şeftali
güvesi
ergini
ùeftaligüvesi
güvesi
ergini
ùeftali
ergini
ùeftaligüvesi
güvesizarar
zarar
ùeftali
Şeftali güvesi zararı
Tanmve
veYaúayú:
Yaúayú:
Tanm
• Kelebekleri
Kelebeklerikoyu
koyugri-boz
gri-bozrenkli
renkliolup,
olup,üst
üstkanatlar
kanatlardüzgün
düzgünolma
olm
•
açk
Tanımı
vekurúuni
Yaşayışı:
ve
koyu
çizgi
ve
lekelerle
süslüdür.
Kú
larva
hal
ve koyu kurúuni
çizgi
ve lekelerle
süslüdür.
hali
• açk
Kelebekleri
gri-boz
renkli
olup,Kú
üstlarva
geçirir.
Kúlayankoyu
larvalar
ilk çktklarnda
çktklarnda
çiçek
ve yap
ya
geçirir.
Kúlayan
larvalar
ilk
çiçek
ve
tomurcuklaryla
beslenirler.
Daha açık
sonra ve
erginlerin
brakt
kanatlar
düzgün
olmayan
koyu braktk
tomurcuklaryla
beslenirler.
Daha
sonra
erginlerin
yumurtadan
çkanve
larvalar
sürgünlere
ve genç
genç meyvelere
meyvelere
geçe
yumurtadan
çkan
larvalar
sürgünlere
ve
kurşuni
çizgi
lekelerle
süslüdür.
Kışı geçer
Meyvelere sap
sap dibinden,
dibinden, yandan
yandan ve
ve iki
iki meyvenin
meyvenin birbirine
birbirine de÷d
de÷
Meyvelere
larva
halinde
Kışlayan
ilklarvalar,
yerlerden
girerekgeçirir.
döküme neden
neden
olurlar.larvalar
Son dölün
dölün
yerlerden
girerek
döküme
olurlar.
Son
larvalar,
dibinden meyvenin
meyvenin
çekirde÷ine
kadar
iner ve
ve çekirdek
çekirdek çevresi
çevres
çıktıklarında
çiçek
ve yaprak
tomurcuklarıyla
dibinden
çekirde÷ine
kadar
iner
zararnyapar.
yapar.Daha
Birlarva
larva
genelde
birmeyveye
meyveye
zararverir.
verir.
beslenirler.
sonra
erginlerin
bıraktıkları
zararn
Bir
genelde
bir
zarar
Zararùekli:
ùekli:
Zarar
yumurtadan
çıkanaitlarvalar
sürgünlere
Kúlayan dölüne
dölüne
larvalar ilk
ilk önce
önce çiçek
çiçekveveya
veya yap
ya
• • Kúlayan
ait larvalar
genç
meyvelere
geçerler.
Meyvelere
sap
tomurcuklarnda
zarar
yapar.
Çiçeklerin
çanak
yapraklarn
kemir
tomurcuklarnda zarar yapar. Çiçeklerin çanak yapraklarn kemire
delerve
veçiçek
çiçek
yumurtalklarn
yiyerek
zararlolurlar.
olurlar.Genç
Gençsürgünl
sürgün
dibinden,
yandan
ve ikiyiyerek
meyvenin
birbirine
deler
yumurtalklarn
zararl
uçksmndan
ksmndangirmek
girmeksuretiyle,
suretiyle,tomurcuk
tomurcukve
vesürgünlerin
sürgünlerinkurumas
kuruma
uç
değdiği
yerlerden
girerektazeli÷i
döküme
neden
neden olur.
olur. Yazn
Yazn sürgünlerin
sürgünlerin tazeli÷i
azaldkça meyvelerdeki
meyvelerdeki zaz
neden
azaldkça
olurlar.
Son dölün
larvaları,
sap
dibinden
artar,
meyveyi
sürgünlere
tercih
eder.
Meyvedeki
beslenme úe
artar, meyveyi sürgünlere tercih eder. Meyvedeki beslenme
tipiktir.Genç
Genç
larvahemen
hemenkabuk
kabuk
altn
kavisli
birúekilde
úekildeoymakta
oymaktav
meyvenin
çekirdeğine
kadar
iner
vebir
çekirdek
tipiktir.
larva
altn
kavisli
bazen
de
meyve
etinde
tünel
açarak
çekirde÷e
kadar
ilerlemektedir.
bazen de meyve
etinde tünel
açarakBir
çekirde÷e
ilerlemektedir.
çevresinde
zararını
yapar.
larvakadar
genelde
bir meyveye zarar verir.
ZararlOldu÷u
Oldu÷uBitkiler:
Bitkiler:
Zararl
•ùeftali,
ùeftali,nektarin,
nektarin,badem,
badem,kays,
kays,erik,
erik,kiraz
kirazve
veelma.
elma.
Şekli:
•Zarar
MücadeleYöntemleri:
Yöntemleri:
Mücadele
•Mekanik
Kışlayan
dölüne
ait
larvaları
ilk
önce
çiçek veya yaprak tomurcuklarında
Mücadele:
Mekanik Mücadele:
zarar
yapar.
Çiçeklerin
çanak
yapraklarını
kemirerek
deler
vekadar
çiçek
Bulaúksürgünler,
sürgünler,bölgelere
bölgeleregöre
görede÷iúmekle
de÷iúmeklebirlikte,
birlikte,marttan
marttan
itibareneylül
eylül
sonuna
kadar
haftadabir
bir
• •Bulaúk
itibaren
sonuna
haftada
olmak
üzere
8-10
cm
uzunlukta
kesilerek
parazitoit
çkúna
imkan
sa÷lamak
amac
ile
kafeslere
konulur.
yumurtalıklarını
yiyerek
zararlı
olurlar.
Genç
sürgünlere
uç
kısmından
olmak üzere 8-10 cm uzunlukta kesilerek parazitoit çkúna imkan sa÷lamak amac ile kafeslere konulur.
•Yine
Yinehasat
hasatsonras
sonrasveya
veyakurtlanarak
kurtlanarakyere
yeredökülen
dökülenmeyveler
meyvelertoplanarak,
toplanarak,bahçeden
bahçedenimha
edilmelidir.
•girmek
edilmelidir.
suretiyle,
tomurcuk
ve
sürgünlerin
kurumasına
nedenimha
olur.
Yazın
Kimyasal
Mücadele
:
Kimyasal
Mücadele
: azaldıkça meyvelerdeki zarar artar, meyveyi sürgünlere
sürgünlerin
tazeliği
ùeftaligüvesi’nin
güvesi’ninmeyvedeki
meyvedekitolerans
tolerans%2’dir.
%2’dir.Bu
Bueúik,
eúik,erkenci
erkencikays
kaysve
veúeftali
úeftaliçeúitlerinde
çeúitlerindedaha
dahada
da
••ùeftali
tercih
eder.
Meyvedeki
beslenme
şekli
tipiktir.
Genç
larva
hemen
kabuk
düúüktür.
Zararlnn
mücadelesinde
en
önemli
hususlardan
birisi,
kays
alannda
mücadeleyi
gerektirecek
düúüktür. Zararlnn mücadelesinde en önemli hususlardan birisi, kays alannda mücadeleyi gerektirecek
yo÷unlu÷un
bulunup
bulunmad÷n
belirlemek
velarva
larvameyve
meyve
etinegirmeden
girmeden
önce
ilaçlama
zamanndo÷
do
altını
kavislibulunup
bir şekilde
oymakta
veya ve
bazen
de
meyve
etindeönce
tünel
açarak
yo÷unlu÷un
bulunmad÷n
belirlemek
etine
ilaçlama
zamann
olaraktespit
tespitetmektir.
etmektir.Bunun
Bununiçin
içineúeysel
eúeyselçekici
çekicituzaklar,
tuzaklar,etkili
etkiliscaklklar
scaklklartoplam,
toplam,bulaúk
bulaúksürgün
sürgünve
ve
olarak
çekirdeğe
kadar
ilerlemektedir.
fenolojikkaytlardan
kaytlardanyararlanlabilir.
yararlanlabilir.
fenolojik
Zararlı Olduğu Bitkiler:
• Şeftali, nektarin, badem,
kayısı,
erik, Kullanlacak
kiraz ve elma.
Kimyasal
Mücadelede
ølaçlarve
veDozlar
Dozlar
Kimyasal
Mücadelede
Kullanlacak ølaçlar
Mücadele
Yöntemleri:
Etkili
madde
ad
ve
oran
Formülasyonu
Doz
Sonilaçlama
ilaçlamaile
ilehas
ha
Etkili madde ad ve oran
Formülasyonu
Doz
Son
Mekanik
Mücadele:
• Bulaşık sürgünler, bölgelere göre değişmekle birlikte, marttan itibaren
eylül sonuna kadar haftada bir kez 32
olmak üzere 8-10 cm uzunlukta
32
kesilerek parazitoit çıkışına imkan sağlamak
amacı ile kafeslere konulur.
• Yine hasat sonrası veya kurtlanarak yere dökülen meyveler toplanarak,
bahçeden imha edilmelidir.
Kimyasal Mücadele :
38
tipiktir. Genç larva hemen kabuk altn kavisli bir úekilde oymakta veya
bazen de meyve etinde tünel açarak çekirde÷e kadar ilerlemektedir.
ùeftali güvesi zarar
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
Zararl Oldu÷u Bitkiler:
• ùeftali, nektarin, badem, kays, erik, kiraz ve elma.
Mücadele Yöntemleri:
• Mekanik
ŞeftaliMücadele:
güvesi’nin meyvedeki toleransı %2’dir. Bu eşik, erkenci kayısı ve
• Bulaúkçeşitlerinde
sürgünler, bölgelere
göre da
de÷iúmekle
birlikte,Zararlının
marttan itibarenmücadelesinde
eylül sonuna kadar haftada
bir kez
şeftali
daha
düşüktür.
en önemli
olmak üzere 8-10 cm uzunlukta kesilerek parazitoit çkúna imkan sa÷lamak amac ile kafeslere konulur.
hususlardan birisi, kayısı alanında mücadeleyi gerektirecek yoğunluğun
• Yine hasat sonras veya kurtlanarak yere dökülen meyveler toplanarak, bahçeden imha edilmelidir.
bulunup
bulunmadığını
belirlemek ve larva meyve etine girmeden önce
Kimyasal Mücadele
:
ilaçlama
zamanını
doğru
olarak
tespit
için eşeysel
• ùeftali güvesi’nin
meyvedeki
tolerans
%2’dir.
Bu eúik,etmektir.
erkenci kaysBunun
ve úeftali çeúitlerinde
daha da çekici
düúüktür. etkili
Zararlnn
mücadelesindetoplamı,
en önemli hususlardan
birisi,
kays alannda
mücadeleyi gerektirecek
tuzaklar,
sıcaklıklar
bulaşık
sürgün
ve fenolojik
kayıtlardan
yo÷unlu÷un bulunup bulunmad÷n belirlemek ve larva meyve etine girmeden önce ilaçlama zamann do÷ru
yararlanılabilir.
olarak tespit etmektir. Bunun için eúeysel çekici tuzaklar, etkili scaklklar toplam, bulaúk sürgün ve
fenolojik kaytlardan yararlanlabilir.
Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları
Kimyasal Mücadelede Kullanlacak ølaçlar ve Dozlar
Etkili madde ad ve oran
Formülasyonu
Doz
Omethoate 565 g/l
Phosalone, %30-350 g/l
Phosmet 50 %
E-5 Decenyl acetate 5mg/kapsül – E5 Decenol 1 mg/kapsül
SL
WP /EC
32
WP
Feromon
100 l suya
200 ml
200 g/ml
150 g (ùeftali)
Bahçeye: 2 ad.tuz.
40-400 da arasnda1
ad.tuz/40 da. 400da.
büyük ise 1
ad.tuz./80da.
Son ilaçlama ile hasat
arasndaki süre (gün)
21
14
14
-
AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
TOMURCUKTIRTILLARI
Küçük tomurcukgüvesi (Recurvaria nanella)
Yaprak yeúiltrtl ergini
Yaprak yeúiltrtl larvas
Tanm ve Yaúayú:
• Yaprak yeúiltrtl ön kanatlarn dipten mavimsi, siyah ve gümüúi kahverengi; uç
ksm ise beyaz renkli olup, kenarlarnda açk kahverenkli lekeler vardr.
• Larva Baú, gö÷üs, anal plakalar ve gö÷üs bacaklar parlak siyah renklidir.
• Srt ksmnda boyuna uzanan koyu yeúil renkli bir úerit, vücut halkalar üzerinde de
siyah renkli kabarcklar vardr.
• Krmz tomurcuktrtl kanat ucunun iç ve dú köúelerine yakn birer koyu renkli
leke vardr. Larva koyu kahverengi-krmz olup, baú ve gö÷üs plakas parlak
siyahtr.
• Küçük tomurcukgüvesi ön kanatlar kirli gri ve siyah pullarla örtülüdür. Olgun
larvann rengi krmz-kahverengidir.
• Kú, dallarn çatallanan yerlerindeki kabuk çatlaklar ve buralarda biriken kuru
yapraklar altnda, tomurcuk dipleri ve pullar arasnda, sk dokulu grimsi beyaz
kokon içinde, de÷iúik dönemlerde larva halinde geçirirler.
39
Zarar ùekli:
• Tomurcuk trtllar üç de÷iúik úekilde zarar yapar.
TOMURCUKTIRTILLAR
TOMURCUKTIRTILLARI
KAYISI-BADEM
HASTALIK
ve ZARARLILARI (Recurvaria
Küçük
tomurcukgüvesi
Küçük
tomurcukgüvesi
(Recurvaria nanella)
TOMURCUKTIRTILLARI
Tanm
ve Yaúayú:
Tanm
ve Yaúayú:
Küçük tomurcukgüvesi
(Recurvaria
nanella)
• Yaprak yeúiltrtl
ön kanatlarn
dipten mavimsi, siyah v
•
Yaprak
yeúiltrtl
ön kanatlarn
dipten m
ksm ise beyaz renkli olup, kenarlarnda
açk kahverenkli
le
Tanımı ve
Yaşayışı:
ksm
ise
beyaz
renkli
olup,
kenarlarnda
açk
•
Larva
Baú,
gö÷üs,
anal
plakalar
ve
gö÷üs
bacaklar
parlak
• Yaprak yeşiltırtılı ön kanatların dipten mavimsi,
Larva Baú,
gö÷üs,
plakalar
vebir
gö÷üs
• Srt
boyuna
uzanananal
koyu
yeúilise
renkli
úerit, ba
vü
siyah
ve•ksmnda
gümüşi
kahverengi;
uç
kısmı
beyaz
siyah
kabarcklar
renkli
olup,
kenarlarında
açık kahverenkli
lekeler
•renkli
Srt
ksmnda vardr.
boyuna
uzanan koyu
yeúil ren
• Krmz
kanat ucunun
vardır.
siyahtomurcuktrtl
renkli kabarcklar
vardr.iç ve dú köúelerin
Yaprak yeúiltrtl ergini• Larva
leke Baş,
vardr.
Larva
koyu
kahverengi-krmz
olup, baú v
göğüs,
anal
plakalar
ve
göğüs bacakları
Yaprak yeşiltırtılı ergini
• Krmz
siyahtr.
parlak
siyah
renklidir.tomurcuktrtl kanat ucunun iç v
Yaprak yeúiltrtl ergini
leketomurcukgüvesi
vardr.
• Sırt
kısmında
boyunaLarva
uzanan
koyukahverengi-krmz
yeşil
renkli
• Küçük
önkoyu
kanatlar
kirli gri
ve siyah
bir larvann
şerit,siyahtr.
vücut
üzerinde de siyah renkli
rengihalkaları
krmz-kahverengidir.
kabarcıklar
vardır. çatallanan
• Kú,• dallarn
yerlerindekiön
kabuk
çatlaklar
Küçük
tomurcukgüvesi
kanatlar
kirliv
• Kırmızı
tomurcuktırtılı
kanat
ucunun
iç ve dış
yapraklar
altnda,
tomurcuk
dipleri
ve
pullar
arasnda,
s
larvann rengi krmz-kahverengidir.
köşelerine
yakınde÷iúik
birer koyu
renkli leke
Larva
kokon içinde,
dönemlerde
larvavardır.
halinde
geçirirler.
• Kú, dallarnolup,
çatallanan
yerlerindeki
baş ve göğüs
plakası kabu
Yaprak
yeúiltrtllarvası
larvaskoyu kahverengi-kırmızı
Yaprak yeşiltırtılı
yapraklar
altnda,
tomurcuk dipleri
veederle
pull
parlak
•siyahtır.
Genellikle
meyve tomurcuklarn
tercih
Zarar
ùekli:
• Küçük
tomurcukgüvesi
ön
kanatlar
kirli
gri
içinde,tomurcuklar,
dönemlerde
larva
halin
• Tomurcuk
üçde÷iúik
de÷iúik úekilde
zarar
yapar.
• kokon
Zarar trtllar
gören
giriú
deli÷i
etrafnd
ve •siyah
pullarla
örtülüdür.
Olgun
larvanın
rengi
Birincisi
ve
en
önemlisi
tomurcuk
ve
çiçeklerde
ya
Yaprak yeúiltrtl larvas
ile örtülü oluúlar ile kolayca tannr. Bu zara
kırmızı-kahverengidir.
ilkbaharda
günlük
ortalama
scakl÷n
bir
kaç
gün
üst
üste
Zarar
ùekli:
eder.
• Kışı,
dalların
çatallanan
yerlerindeki
günlerde
kúlaklarn
terk ederek
kabarmakta kabuk
olan tomurcuk
•
Tomurcuk
trtllar
üç
de÷iúik úekilde
çatlakları
ve
buralarda
biriken
kuru
yapraklar
altında,
•
økinci
zarar,
birkaç
yapra÷
a÷ ile zarar
tuttur
girer ve burada beslenirler.
tomurcuk
dipleri
ve
pulları
arasında,
sık
dokulu
úeklinde
olur. ve en önemlisi tomurcuk ve
• Birincisi
Kırmızı tomurcuk
tomurcuk tırtılı
grimsi beyaz kokon içinde, değişik dönemlerde
Krmz
trtl
günlük
scakl÷n
bir ka
• ilkbaharda
Üçüncü zarar
ise, ortalama
yumurtadan
yeni çkan
ya
larvası
larva halinde geçirirler.
larvas
günlerde kúlaklarn
terk ederek
kabarmakta
epidermisini
delerek parankima
dokusu
ile besl
girer
ve
burada
beslenirler.
Zarar Şekli:
Zararl
Bitkiler:
• Tomurcuk tırtılları üç değişik
şekilde Oldu÷u
zarar yapar.
• Birincisi ve en önemlisi tomurcuk
ve
çiçeklerde
yaptıkları
zarardır.
• Elma ayva, muúmula,
erik,
kiraz, Bunlar
badem, úefta
ilkbaharda günlük ortalama sıcaklığın bir kaç gün üst üste 6°C üzerinde
seyrettiği günlerde kışlaklarını terk ederek kabarmakta olan tomurcukları
yandan delerek
Mücadele
• Genellikle meyve tomurcuklarını
tercih Yöntemleri:
ederler.
Kimyasal
Mücadelelarvanın
:
• Zarar gören tomurcuklar, giriş
deliği etrafındaki
pisliklerinden
ve hafif ağ ile örtülü oluşları•ølaçlama,
ile kolaycayumuúak
tanınır.33Buçekirdekli
zarar çiçek
dönemi
meyve
a÷açlar
Küçük
tomurcukgüvesi
sonuna kadar devam eder. döneminde, en geç pembe çiçek tomurcu÷u
larvas
• İkinci zararı, birkaç yaprağı
ağ ile tomurcuk
tutturarak patlama
yapraklardöneminde
arasında bir d
a÷açlarnda
beslenmesi şeklinde olur.
• Sözyeni
konusu
dönemlerde
her Bunlar
10 dekar iç
• Üçüncü zararı ise, yumurtadan
çıkan yaz
larvaları yapar.
de÷iúik
yönlerinden
100) tomurcu
yaprağın alt epidermisini delerek
parankima
dokusu20
ile (toplam
beslenirler.
40
yaplarak 10-15 larva bulundu÷unda mücadeley
33
Kimyasal Mücadelede Kullanlacak ølaçlar v
• økinci zarar, birkaç yapra÷ a÷ ile tutturarak yapraklar arasnda beslenmesi
úeklinde olur.
KAYISI-BADEM
HASTALIK
veyeni
ZARARLILARI
Krmz tomurcuk
trtl • Üçüncü zarar
ise, yumurtadan
çkan yaz larvalar yapar. Bunlar yapra÷n alt
larvas
epidermisini delerek parankima dokusu ile beslenirler.
Zararl Oldu÷u Bitkiler:
Zararlı Olduğu Bitkiler:
• Elma ayva,erik,
muúmula,kiraz,
erik, kiraz,
badem, úeftali,
kuúburnu,kuşburnu,
kays, armut. kayısı,
• Elma ayva, muşmula,
badem,
şeftali,
armut.
Mücadele Yöntemleri:
Mücadele Yöntemleri:
Kimyasal Mücadele :
Kimyasal Mücadele :
•İlaçlama, yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında çiçek tomurcuklarının
•ølaçlama,enyumuúak
a÷açlarnda
çiçek tomurcuklarnn
görülmesive
görülmesi
döneminde,
geç çekirdekli
pembemeyve
çiçek
tomurcuğu
döneminde
Küçük tomurcukgüvesi
döneminde,
en
geç
pembe
çiçek
tomurcu÷u
döneminde
ve
sert
çekirdekli
meyve
sert
çekirdekli
meyve
ağaçlarında
tomurcuk
patlama
döneminde
bir
defa
larvas
a÷açlarnda tomurcuk patlama döneminde bir defa yaplr.
yapılır.
• Söz konusuher
dönemlerde
her 10 için
dekar temsili
için temsiliolarak
olarak seçilecek
5 a÷acn5
• Söz konusu dönemlerde
10 dekar
seçilecek
ağacın değişik yönlerinden
20
(toplam
100)
tomurcukta
veya
bukette
de÷iúik yönlerinden 20 (toplam 100) tomurcukta veya bukette gözlem ve saymlar
gözlem ve sayımlar
yapılarak
10-15 larva
bulunduğunda
mücadeleye
yaplarak
10-15 larva bulundu÷unda
mücadeleye
karar verilir.
karar verilir.
Kimyasal Mücadelede
İlaçlar
veveDozları
KimyasalKullanılacak
Mücadelede Kullanlacak
ølaçlar
Dozlar
Etkili madde ad ve oran
Deltamethrin 25 g/l
Formülasyonu
EC
Doz
100 l suya
30 ml
Son ilaçlama ile hasat
arasndaki süre (gün)
3
VøRGÜLKABUKLUBøTø
(Lepidosaphes ulmi)
Tanm ve Yaúayú:
• Ergin diúi bireyler virgül úeklinde 2-3.3 mm uzunlu÷unda grimsi kahverengi bir kabukla
kapldr.
• Yumurtadan yeni çkmú olan larva, úeffaf, beyaz renkte ve hareketlidir.
• Ksa bir süre bitki üzerinde dolaútktan sonra, ana kabu÷unun çevresinde veya uygun
bulduklar yere hortumlarn bitki dokusuna sokarak beslenmeye baúlar ve kendilerini buraya
tespit ederler.
• Kú, yumurta halinde diúi kabu÷unun altnda geçirir.
• ølkbaharda 1. döle ait ilk hareketli larva çkú nisan sonu mays baúlarnda elma a÷açlarnda
çiçek taç yapraklarnn ¾’ü döküldü÷ü zaman olur.
Virgül
kabuklubiti
Zarar ùekli:
• Hortumlarn bitki dokusuna sokup kendilerini tespit ettikten sonra dal, yaprak, meyve sap
ve meyve, hatta gövdeye kadar yerleúip bitki özsuyunu emerek zararl olurlar.
41
• Bir taraftan bitki özsuyu ile beslenirken di÷er taraftan da bitki için zehirli madde salglarlar.
• Kontrol altna alnmad÷ ve yo÷unlu÷un çok fazla oldu÷u yerlerde a÷açlar ve fidanlar
Deltamethrin 25 g/l
EC
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
VøRGÜLKABUKLUBø
VİRGÜLKABUKLUBİTİ (Lepidosaphes ulmi)
Virgül kabuklubiti
(Lepidosaphes
ulmi)
Tanm
ve Yaúayú:
bireyler virgül úeklinde 2-3.3 mm uz
• Ergin
Tanımıdiúi
ve Yaşayışı:
kapldr.
• Ergin dişi bireyler virgül şeklinde 2-3.3 mm
uzunluğunda
kahverengi
bir kabukla
• Yumurtadangrimsi
yeni çkmú
olan larva,
úeffaf, beyaz
kaplıdır.
Ksa bir süre
bitki olan
üzerinde
dolaútktan
••Yumurtadan
yeni çıkmış
larva, şeffaf,
beyaz sonra
bulduklar
yere hortumlarn bitki dokusuna sokara
renkte
ve hareketlidir.
tespit
ederler.
• Kısa bir süre bitki üzerinde dolaştıktan sonra,
ana
kabuğunun
çevresinde
veyakabu÷unun
uygun buldukları
• Kú,
yumurta
halinde diúi
altnda geç
yere hortumlarını bitki dokusuna sokarak
• ølkbahardabaşlar
1. döleveaitkendilerini
ilk hareketli
larva
çkú nis
beslenmeye
buraya
tespit
çiçek
taç
yapraklarnn
¾’ü
döküldü÷ü
zaman
olur.
ederler.
• Kışı, yumurta halinde dişi kabuğunun altında geçirir.
ùekli:
• İlkbaharda 1. döle ait ilkZarar
hareketli
larva çıkışı nisan sonu mayıs başlarında
Virgül
elma
ağaçlarında çiçek •taç
yapraklarının
¾’ü döküldüğü
Hortumlarn bitki
dokusunazaman
sokupolur.
kendilerini te
kabuklubiti
Zarar
Şekli:
ve meyve, hatta gövdeye kadar yerleúip bitki özsuy
• Hortumlarını bitki dokusuna sokup kendilerini tespit ettikten sonra
dal, yaprak, meyve sapı
ve meyve,
kadar
yerleşip bitki
• Bir
taraftanhatta
bitkigövdeye
özsuyu ile
beslenirken
di÷er tar
özsuyunu emerek zararlı olurlar.
• Kontrol altna alnmad÷ ve yo÷unlu÷un çok f
• Bir taraftan bitki özsuyu ile beslenirken diğer taraftan da bitki için zehirli
kurutabilirler.
madde salgılarlar. • Kontrol altına alınmadığı ve yoğunluğun çok fazla
olduğu yerlerde ağaçları• ve
fidanlarıüzerine
kurutabilirler.
Meyve
yerleúenler meyvenin geliúmes
• Meyve üzerine yerleşenler
olur. meyvenin gelişmesini engeller, kalitesinin
düşmesine neden olur.
Zararlı Olduğu Bitkiler:
• Elma, armut, şeftali, kayısı, iğde, ceviz, fındık, karaağaç, söğüt, asma
ve kavak.
34
Mücadele Yöntemleri:
Kültürel Önlemler:
• Kışın zararlı ile fazla bulaşık dallar budanarak bahçeden
uzaklaştırılmalıdır.
Kimyasal Mücadele :
• Kimyasal mücadele kış ve yaz ilaçlamaları şeklinde yürütülür.
• Kışın yapılan kontrollerde 5 cm uzunluğundaki bir dalda, altında yumurta
bulunan en az 5 adet dişi kabuğu görülmesi o bahçenin kışlık yağlarla
42
Zararl Oldu÷u Bitkiler:
• Elma, armut, úeftali, kays, i÷de, ceviz, fndk, karaa÷aç, sö÷üt, asma ve kavak.
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
Mücadele Yöntemleri:
Kültürel Önlemler:
• Kún zararl ile fazlagerektirmektedir.
bulaúk dallar budanarak bahçeden
uzaklaútrlmaldr.
ilaçlanmasını
Ancak
ilaçlamaya karar verirken diğer
zararlıların
da :bulunmasına dikkat edilmelidir.
Kimyasal Mücadele
Kimyasal
mücadele kú
ve yaz ilaçlamalar
úeklinde meyve
yürütülür. ağaçlarında gözler kabarmadan
• •Kış
ilaçlaması
yumuşak
çekirdekli
• Kún yaplan kontrollerde 5 cm uzunlu÷undaki bir dalda, altnda yumurta bulunan en az 5 adet diúi kabu÷u
2-3
hafta, sert çekirdekli meyve ağaçlarında 3-4 hafta evvel yapılmalıdır.
görülmesi o bahçenin kúlk ya÷larla ilaçlanmasn gerektirmektedir. Ancak ilaçlamaya karar verirken di÷er
• zararllarn
Birinci dave
ikinci döle
karşı yapılacak yaz ilaçlamalarına karar vermek
bulunmasna
dikkat edilmelidir.
• Kú ilkbaharda
ilaçlamas yumuúak
meyve
a÷açlarnda gözler
kabarmadan
2-3 hafta, sert önce
çekirdeklikontrol
meyve
için,
veçekirdekli
temmuz
başlarında
yumurta
açılımından
a÷açlarnda
yaplmaldr.
yapılır
ve3-45hafta
cmevvel
uzunluğunda
bir dalda, altında canlı yumurta bulunan en
• Birinci ve ikinci döle karú yaplacak yaz ilaçlamalarna karar vermek için, ilkbaharda ve temmuz baúlarnda
az
5 adet
dişi kabuğu
yumurta
açılımından
en geç
7-10
gün
yumurta
açlmndan
önce kontrolbulunuyorsa,
yaplr ve 5 cm uzunlu÷unda
bir dalda,
altnda canl yumurta
bulunan
en az
5
adet diúien
kabu÷u
bulunuyorsa,
yumurta
açlmndan
en geç 7-10yapılmalıdır.
gün sonra en yüksek larva çkúnda ilaçlama
sonra
yüksek
larva
çıkışında
ilaçlama
yaplmaldr.
Kimyasal Mücadelede
İlaçlar
veveDozları
KimyasalKullanılacak
Mücadelede Kullanlacak
ølaçlar
Dozlar
Etkili madde ad ve oran
Methidathion 426 g
Petrol ya÷ 650 g/l+DNOC15 g/l
Yazlk ya÷ 700 g/l
Yazlk ya÷lar 850 g/l
Formülasyonu
EC
Sv
Sv
Sv
Doz
100 l suya
100 ml
5 l /95 l suya
(yumuúak çekirdekliler
4.5 l/95 l suya sert
çekirdeklilere)(Kú
ølaçlamas)
1.5 lt
1.2 lt
Son ilaçlama ile
hasat arasndaki
süre (gün)
21
21
21
21
AB’ye ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde kullanlmamal
35
43
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
ERøK KOùNøLø
(Sphaerolecanium prunastri)
ERİK KOŞNİLİ
(Sphaerolecanium prunastri)
Tanımı ve Yaşayışı:
Tanm ve Yaúayú:
• Ergin
dişi yarım küre şeklinde, bombelidir. Renk
• Ergin diúi yarm küre úeklinde, bombelidir. Renk koyu kahverengi v
koyuparlak
kahverengi
veya Kú
parlak
koyu
esmerdir.
Kışı geçirir. E
koyu esmerdir.
ikinci
dönem
nimf halinde
ikinciBölgesinde,
dönem nimf
Bölgesinde,
mart halinde
sonunda geçirir.
havalarnEge
snmasyla
birlikte geliúm
nimfler, havaların
nisan sonundaısınmasıyla
ergin olur. Mays
baúndan itiba
martbaúlayan
sonunda
birlikte
yumurtalar başlayan
görülmeye baúlar.
Bir diúi
kabu÷unun
altnda 2000-30
gelişmeye
nimfler,
nisan
sonunda
ERøK KOùNøLø
Mays ortasnda
hareketli nimf görü
erginyumurta
olur. bulunabilir.
Mayıs başından
itibarenilk yumurtalar
Karadeniz Bölgesinde ilk hareketli nimfler haziran baúnda görülür.
(Sphaerolecanium
prunastri)
görülmeye
başlar.
Bir dişi kabuğunun altında
2000-3000
yumurta bulunabilir. Mayıs ortasında
Zarar ùekli:
ilk hareketli
nimf ve
görülür.
Karadeniz
Bölgesinde
ilk ve nimfle
• Zararl, gövde
kaln dallarda
koloniler
oluúturur. Ergin
Tanm ve Yaúayú:
beslenmesi
sonucu
a÷açlar
zayflatarak
do÷rudan
ve
Erik
hareketli
nimfler
haziran
başında
görülür.
• Ergin diúi yarm küre úeklinde, bombelidir. Renk koyu kahverengi veya koúnili yo÷
tatlms
iki halinde
úekilde geçirir.
zarar yapar.
parlak
koyu madde
esmerdir.salglamak
Kú ikinci suretiyle
dönem nimf
Ege Salglad
Zarar
Şekli:
Bölgesinde,
mart
havalarn
snmasyla
birlikte
geliúmeyeözellikle y
tatlmsgövde
maddesonunda
sürgün,
yaprak
ve
meyvelere
bulaút÷nda
• Zararlı,
ve
kalın
dallarda
koloniler
oluşturur.
baúlayan nimfler, nisan sonunda ergin olur. Mays baúndan itibaren
olarak tüketilen erkenci erik çeúitlerinde (Can eri÷i, Havran eri÷i g
yumurtalar
görülmeye baúlar. Bir diúi kabu÷unun altnda 2000-3000
hasad güçleútirmektedir.
yumurta sonucu
bulunabilir.ağaçları
Mays ortasnda
ilk hareketli
nimf görülür.
Ergin ve nimflerin beslenmesi
zayıflatarak
doğrudan
ve
Karadeniz
Bölgesinde
ilk hareketli suretiyle
nimfler haziraniki
baúnda
görülür. zarar
Erik koşnili yoğun tatlımsı
madde
salgılamak
şekilde
yapar. Salgıladığı tatlımsı madde
sürgün, yaprak ve meyvelere bulaştığında
Zarar ùekli:
Zararl
Oldu÷u
Bitkiler:
• Zararl,
gövde ve erik
kaln dallarda
koloniler oluúturur.
nimflerin
özellikle
yeşil
olarak tüketilen
erkenci
çeşitlerinde
(Can Ergin
eriği,ve Havran
• Esas olarak sert çekirdekli meyve beslenmesi
a÷açlarnda
bulunur.
Bunlar
içinde en
çok eriklerde
görülür.
sonucu
a÷açlar
zayflatarak
do÷rudan
ve Erik koúnili
yo÷un
eriği gibi) hasadı güçleştirmektedir.
tatlms madde salglamak suretiyle iki úekilde zarar yapar. Salglad÷
Zararlı Yöntemleri:
Olduğu Bitkiler: tatlms madde sürgün, yaprak ve meyvelere bulaút÷nda özellikle yeúil
Mücadele
olarak
tüketilen ağaçlarında
erkenci erik çeúitlerinde
(Can eri÷i,
Havran
eri÷i gibi)
• Esas olarak sert çekirdekli
meyve
bulunur.
Bunlar
içinde
en
hasad güçleútirmektedir.
Kültürel
Önlemler:
çok eriklerde
görülür.
• Mücadele
PopülasyonunYöntemleri
çok yüksek oldu÷u
yerlerde
kú sonu veya ilkbahar baúnda yo÷un bulaúk dallar kes
Kültürel
Önlemler:
budanarak
bahçeden
uzaklaútrlmaldr.
Ayrca
a÷açlarn kış
kuvvetli
bakm
iúlemlerinin uyg
•Zararl
Popülasyonun
çok yüksek olduğu yerlerde
sonubulundurulmas,
veya ilkbahar
başında
Oldu÷u Bitkiler:
olarak
yaplmas
ve sk dikimden kaçnlmas da genel kültürel önlemler arasnda saylabilir.
yoğun
bulaşık
dallarmeyve
kesilip
budanarak
bahçeden
Ayrıca
• Esas olarak
sert çekirdekli
a÷açlarnda
bulunur. Bunlar
içinde en çokuzaklaştırılmalıdır.
eriklerde görülür.
ağaçların
kuvvetli bulundurulması, bakım işlemlerinin uygun olarak yapılması
Kimyasal
MücadeleMücadele:
Yöntemleri:
sık dikimden
da genel
kültürel
önlemler
arasında
•ve
Zararlnn
çok yo÷unkaçınılması
oldu÷u bahçelerde
kún a÷açlar
uyku
döneminde
iken kúlksayılabilir.
ya÷lardan biri ile mücad
Kültürel Önlemler:
Kimyasal
Mücadele:
yaplabilir.
Ancak
zorunlu olmadkça veya üst üste kú mücadelesi yaplmamaldr. Kú mücadelesi yaplmad
• Zararlının
Popülasyonun
çok
oldu÷u
yerlerde
kúergin
sonu döneme
veya ilkbahar
baúnda
yo÷un
bulaúk
dallar kesilip
•budanarak
çokyüksek
yoğun
olduğu
bahçelerde
kışın
ağaçlar
uyku
döneminde
veya
yeterli olmad÷
takdirde,
kúlk
nimfler
geçmeden
önce
(mart
sonu-nisan
baú) yazlk ilaç
bahçeden uzaklaútrlmaldr. Ayrca a÷açlarn kuvvetli bulundurulmas, bakm iúlemlerinin uygun
ile
ilaçlama
yaplmaldr.
Bu
dönemde
de
ilaçlama
yaplmamú
ise
ilk
nimf
çkúlar
takip
edilerek, ilk çkúlar
iken
yağlardan
biri
ile mücadele
yapılabilir.
Ancak
zorunlu olmadıkça
olarakkışlık
yaplmas
ve sk dikimden
kaçnlmas
da genel kültürel
önlemler arasnda
saylabilir.
ilaçlama yaplmaldr.
15-20
sonra
veya
hareketli
nimflerin yapılmamalıdır.
çkú oran %60’a ulaút÷nda
veyagün
üst
üste
kış
mücadelesi
Kış mücadelesi
yapılmadığı
Kimyasal Mücadele:
veya
yeterli olmadığı takdirde, kışlık nimfler ergin döneme geçmeden önce
• Zararlnn çok yo÷un oldu÷u
bahçelerdemücadelede
kún a÷açlar uyku
döneminde iken
kúlk ya÷lardan
biri ile mücadele
Kimyasal
kullanlacak
ilaçlar
ve dozlar
(mart
sonu-nisan
yazlık
ilaçlar
ilaçlama
yapılmalıdır.
Bu dönemde
yaplabilir.
Ancak zorunlubaşı)
olmadkça
veya üst
üste kú ile
mücadelesi
yaplmamaldr.
Kú mücadelesi
yaplmad÷
Son ilaçlama il
Dozilk
de
yapılmamış
ilkergin
nimf
çıkışları
edilerek,
çıkışlardan
veyailaçlama
yeterli olmad÷
takdirde, kúlk ise
nimfler
döneme
geçmedentakip
önce (mart
sonu-nisan
baú)
yazlk ilaçlar
Etkili
madde ad
ve
oran de ilaçlama yaplmamú
Formülasyonu
hasat arasnda
ile ilaçlama
yaplmaldr.
dönemde
ise ilk
nimf çkúlar
edilerek,ulaştığında
ilk çkúlardan
15-20
gün
sonraBuveya
hareketli nimflerin
çıkış
oranıtakip
%60’a
100 l suya
süre (gün)
15-20 gün sonra veya hareketli nimflerin çkú oran %60’a ulaút÷nda ilaçlama yaplmaldr.
ilaçlama
yapılmalıdır.
Petrol
ya÷ 650
g/l+DNOC15 g/l
Sv
4.5 lt /95.5 lt suya
21
Kimyasalkullanılacak
mücadelede kullanlacak
ve dozlar
(kú mücadelesi)
Kimyasal mücadelede
ilaçlarilaçlar
ve dozları
Yazlk ya÷ 700 g/l
Etkili
Yazlk ya÷
850madde
g/l ad ve oran
Sv
Formülasyonu
Sv
Petrol ya÷ 650 g/l+DNOC15 g/l
Sv
Yazlk ya÷ 700 g/l
Yazlk ya÷ 850 g/l
Sv
Sv
1.5 lt Son ilaçlama ile
1.2
lthasat arasndaki
100 l suya
süre (gün)
Doz
4.5 lt /95.5 lt suya
(kú mücadelesi)
1.5 lt
1.2 lt
44
36
21
21
21
21
21
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
BADEM øÇKURDU
BADEM İÇKURDU
(Eurytoma amygdali)
(Eurytoma amygdali)
Tanm ve Yaúayú:
Badem içkurdu ergini
Badem içkurdu ergini
Tanımı
ve Yaşayışı:
• Badem
içkurdunun ergini siyah renkli bir arck olup, dú görünüúü
tamamen
kanatl bir karncay
• Badem
içkurdunun
erginiandrr.
siyah renkli bir arıcık
içkurdu kú ile
bademtamamen
meyvesi içinde
olgun larva
olup,• Badem
dış görünüşü
kanatlı
bir dönemin
geçirir ve
meyve içinde pupa olur.
karıncayı
andırır.
•Do÷adaiçkurdu
ilk erginlerin
ay ortalarnd
• Badem
kışı görünme
badem zamanlar
meyvesinisan
içinde
hazirann ilk haftasna kadar de÷iúiklik göstermektedir.
olgun larva döneminde geçirir ve meyve içinde
pupaZarar
olur.ùekli:
ergini,görünme
yumurtasnzamanları
meyvenin içine
koyarken, mey
• Badem
•Doğada
ilkiçkurdu
erginlerin
nisan
çok küçük
yara izi oluúturmaktadr.
Ancak
meyve geliúimiy
ayı üzerinde
ortalarından
haziranın
ilk haftasına
kadar
birlikte bu iz kaybolmaktadr.
değişiklik göstermektedir.
• Asl önemli zarar larvalar yapmaktadr. Larva saldrsna u÷ram
bademler sa÷lamlardan daha çabuk kuruyarak renk de÷iútirir.
Zarar Şekli:
• Üst kabuktaki
açk yeúiliçine
renk kaybolur.
Kú aylarnda
• Badem içkurdu ergini, yumurtasını
meyvenin
koyarken,
meyve ise üst kab
rengi tamamen esmerleúir. Beslenme ilerledikçe zamanla iç ksm
üzerinde çok küçük yara izi tamamen
oluşturmaktadır.
Ancak
meyve
yiyerek boúaltrlar
ve sadece
meyvegelişimiyle
içinin kabu÷u kalr.
birlikte bu iz kaybolmaktadır. • Erginin çkú yapt÷ meyvelerin kabuk ksmnda yaklaúk 2 m
• Asıl önemli zararı larvalarçapnda
yapmaktadır.
Larva saldırısına uğramış
çkú deli÷i görülür.
bademler sağlamlardan daha çabuk kuruyarak renk değiştirir.
Oldu÷u
Bitkiler:
• Üst kabuktaki açık yeşil renkZararl
kaybolur.
Kış
aylarında ise üst kabuk rengi
Badem,
erik ve kays
a÷açlar.iç kısmını tamamen
tamamen esmerleşir. Beslenme
ilerledikçe
zamanla
Mücadele Yöntemleri:
yiyerek boşaltırlar ve sadece meyve içinin kabuğu kalır.
•Kültürel
ErgininÖnlemler:
çıkış yaptığı meyvelerin kabuk kısmında yaklaşık 2 mm çapında
Ɣ Badem
a÷açlarnda
çeúitlere göre meyvenin kurtlanma orannda farkllklar oldu÷u bilinmektedir. E÷er
çıkış
deliği
görülür.
kurtlanmayan
çeúitler
pomolojik Badem,
özellikleri erik
uygunsa,
yeni tesis
edilecek bademliklerde bu çeúitler terc
Zararlı Olduğu Bitkiler:
ve kayısı
ağaçları.
edilmelidir.
Mücadele Yöntemleri Kültürel Önlemler:
●
Badem
ağaçlarında çeşitlere göre meyvenin kurtlanma oranında farklılıklar
Mekanik
Mücadele:
Ɣ Badem bilinmektedir.
içkurdu ile bulaúk
tüm bahçelerde
hasat srasnda
veya kúpomolojik
aylarnda a÷açlar
üzerindeki ve ye
olduğu
Eğer
bu kurtlanmayan
çeşitler
özellikleri
dökülen kurtlu
bademleri
toplayarakbademliklerde
yakmak veya çokbu
derin
úekildetercih
topra÷aedilmelidir.
gömmek zararlya karú en etk
uygunsa,
yeni
tesis edilecek
çeşitler
mücadele yöntemidir.
Mekanik Mücadele:
●
Badem
içkurdu ile bulaşık tüm bahçelerde hasat sırasında veya kış
Kimyasal
Mücadele:
• Badem a÷açlarnda
sonra yaplacak
asl kalmú
rengi esmer
veya kararmú meyve
aylarında
ağaçlarhasattan
üzerindeki
ve yerekontrollerde,
dökülen kurtlu
bademleri
toplayarak
varsa
bunlar
o
bademlikte
badem
içkurdunun
zarar
yapt÷n
gösterir.
Ancak
mücadele
sahalarnn tes
yakmak veya çok derin şekilde toprağa gömmek zararlıya karşı en etkin
edilebilmesi için söz konusu meyveler krlarak larva olup, olmad÷na baklr. Bu kontrollerde e÷er saha bulaú
mücadele
yöntemidir.
bulunursa mücadele
yaplr.
Kimyasal
Mücadele:
• Zararl yo÷unlu÷unun
düúük oldu÷u bahçelerde ilk ergin çkúnda yaplan bir ilaçlama yeterlidir.
• Badem ağaçlarında hasattan sonra yapılacak kontrollerde, asılı kalmış
rengi esmer veya kararmış meyveler varsa bunlar o bademlikte badem
içkurdunun zarar yaptığını gösterir. Ancak mücadele sahalarının tespit
edilebilmesi için söz konusu meyveler kırılarak larva olup, olmadığına
bakılır. Bu kontrollerde eğer saha bulaşık bulunursa mücadele yapılır.
• Zararlı yoğunluğunun düşük olduğu bahçelerde ilk ergin çıkışında
yapılan bir ilaçlama yeterlidir.
45
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
BAKLA ZINNI
(Epicometis (=Tropinota) hirta)
BAKLA ZINNI
(Epicometis (=Tropinota) hirta)
Tanımı ve Yaşayışı:
•Baklazınnı erginleri, yaklaşık 10 mm boyda ve siyah
mat renklidir.
AKLA ZINNI
•Vücudunun üzeri sık ve oldukça uzun sarı tüylerle
tis (=Tropinota) hirta)
kaplıdır.
•Kın kanatların üzerinde beyaz lekeler bulunur.
•Kışı larva ve ergin döneminde toprakta geçirir.
•İlkbaharda, meyve ağaçlarının ve diğer bitkilerin çiçek
açtıkları zaman çıkan erginler, daha çok çiçeklerle
Yaúayú:
beslenirler.
nn erginleri, yaklaúk 10 mm boyda ve
siyah mat
renklidir.
Zarar
Şekli:
nun üzeri sk ve oldukça uzun sar tüylerle
kapldr.meyve ağaçları ve diğer bitkilerin çiçeklerinin
•Erginler,
atlarn üzerinde beyaz lekeler bulunur. dişi ve erkek organlarını, genç yaprakları, tomurcuk ve
va ve ergin döneminde
toprakta
geçirir.
meyveleri
yiyerek
zarar verirler. Bu yüzden ağaçlarda meyve tutumu olmaz.
rda, meyveZararlı
a÷açlarnn
ve di÷erBitkiler:
bitkilerin çiçek açtklar zaman çkan erginler, daha çok
Olduğu
le beslenirler.
•Baklazınnı polifag bir zararlıdır.
•Turunçgiller dahil bütün meyve ağaçları, bağ, hububat, süs bitkileri, bazı
li:
yda
ve siyah
mat
renklidir.
sebze
ve yabancı
beslenerek
zarar
yapar. genç yapraklar,
, meyve
a÷açlar
ve di÷er
bitkilerinotlarda
çiçeklerinin
diúi ve erkek
organlarn,
r
tüylerle
kapldr.
Mücadele
Yöntemleri
Önlemler:
uk ve meyveleri yiyerek zarar
verirler. Bu Kültürel
yüzden a÷açlarda
meyve tutumu olmaz.
lunur.
•Ağaçların çiçekli olduğu dönemde yapılacak kimyasal mücadele,
du÷u Bitkiler:
eçirir.
döllenmeyi sağlayan balarısı ve diğer böceklere zararlı olduğu için,
nn
polifagçiçek
bir zararldr.
bitkilerin
açtklar zaman
çkan erginler,kültürel
daha çok
Baklazınnı
mücadelesinde
önlemler çok önemlidir.
giller dahil bütün meyve a÷açlar, ba÷, hububat, süs bitkileri, baz sebze ve yabanc otlarda
•
Toprak
işlemesi
ile
toprakta
bulunan
yumurta, larva ve erginlerin zarar
rek zarar yapar.
görmesi ve böylece zararlı popülasyonunun düşmesi sağlanmalıdır.
Yöntemleri:
Mekanik
rin
çiçeklerinin
diúi ve Mücadele:
erkek organlarn, genç yapraklar,
•Baklazınnı
günün
güneşli saatlerinde çok hareketlidir. Bu nedenle,
irler. Bu yüzden
a÷açlarda erginleri,
meyve tutumu
olmaz.
Önlemler:
erginlerin
azyaplacak
hareketlikimyasal
oldukları
sabahın
erken saatlerinde,
ağaçların
altına
n çiçekli oldu÷u
dönemde
mücadele,
döllenmeyi
sa÷layan balars
ve
çarşaflar
serilmeli
ve ağaçlar
kuvvetlice
silkelenerek,
böceklerin çarşafın
öceklere zararl
oldu÷u için,
Baklaznn
mücadelesinde
kültürel
önlemler çokergin
önemlidir.
düşmesi
sağlanmalı
düşen böcekler toplanarak öldürülmelidir.
ile üzerine
toprakta
bulunan
yumurta,
larva
ve ve
erginlerin
, iúlemesi
ba÷, hububat,
süs bitkileri,
baz
sebze ve
yabanc
otlarda zarar görmesi ve böylece zararl
Biyoteknik
Mücadele:
yonunun düúmesi
sa÷lanmaldr.
•Ağaçların altına mavi renkli leğenler yerleştirilir ve bu kaplar yarıya kadar
su ile doldurulur.
Mücadele:•Ergin böcekler, mavi renge yönelerek, kapların içindeki suya düşer.
nn
günün
güneúli
saatlerinde
çok hareketlidir.
Bu nedenle, erginlerin az hareketli
•Düşen
böcekler,
toplanarak
imha edilir.
acakerginleri,
kimyasal
mücadele,
döllenmeyi
sa÷layan
balars
ve
r
sabahn
erken
saatlerinde,
a÷açlarn
altna
çarúaflar
serilmeli ve a÷açlar kuvvetlice
Kimyasal
Mücadele:
aznn mücadelesinde kültürel önlemler çok önemlidir.
erek, ergin
çarúafn
üzerine düúmesi
sa÷lanmal
ve düúen
böcekler kimyasal
toplanarak mücadele
Buerginlerin
zararlı
ile mücadelede,
çok
zorunlu
olmadıkça
murta,
larva•böceklerin
ve
zarar
görmesi
ve böylece
zararl
melidir.
tavsiye edilmemektedir.
• Popülasyonun çok yüksek olduğu bahçelerde, bir miktar arı kaybı da göze
k Mücadele:
uygun
bir ilaçve
kullanılarak
kimyasal
yapılabilir.
n altna mavialınarak,
renkli le÷enler
yerleútirilir
bu kaplar yarya
kadar sumücadele
ile doldurulur.
•Mücadeleye
verebilmek
öcekler, mavi
renge yönelerek,karar
kaplarn
içindeki suyaiçin,
düúer.Baklazınnı erginlerinin ve zararının
erinde çok
hareketlidir.
Bugerekir.
nedenle,Bu
erginlerin
az hareketli
görülmesi
nedenle,
ağaçların pembe tomurcuklarının görüldüğü
böcekler,
toplanarak
imha
edilir.
÷açlarn altna
çarúaflar serilmeli
a÷açlar kuvvetlice
zamandan
itibaren,veerginlerin
çıkışı gözlenmelidir.
Mücadele:
zerine düúmesi
sa÷lanmal
ve düúen
böcekler
toplanarak
•Ergin
böcekler
topraktan
çıkıp,
çiçeklerle beslenmeye başladığı zaman bir
rl ile mücadelede, çok zorunlu olmadkça kimyasal mücadele tavsiye edilmemektedir.
ilaçlama yapılmalıdır.
46
eútirilir ve bu kaplar yarya kadar su ile doldurulur.
aplarn içindeki suya düúer.
38
boyundadr.
verengi bant ile çevrilmiú "V" harfi úeklinde bir leke vardr.
*Erginler kú a÷aç kabuklar, taú, yaprak döküntüleri altnda veya topra÷n yark ve
tasndan çkmútr.
çatlaklarnda
geçirir.
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
kte,
oval
úekilli
0.7x0.5
mm7-8°C,
ebadndadr.
Larvalar
bacaksz,
* Günlük ortalama
scaklk
maksimum
scaklk
10-11°C’yi buldu÷unda erginler
ücutlu,
0.8
mm
kadar
boyunda
ve
beyaz
renkli
olup,
baú kapsülleri
1.5-2.0
mmterk
eninde
olupbaúlar.
vücutlarMEYVE
ince, sk
ve
kúlaklar
etmeye
GÖZKURTLARI
Elma gözkurdu (Anthonomus pomorum L.)
Badem
gözkurdu
(A. amygdali
dikten
oluúan pupalar
serbest
pupa tipinde
ve 4.5Hust.)
mm
den
açksonra
kahverengiye
kadar
de÷iúir.
Tanımı ve Yaşayışı:
gözkurdu (Anthonomus pomorum ):
lmiú "V" harfi úeklinde bir Elma
leke vardr.
*Elma
gözkurdu
erginleri,
3.5-6.0
uklar, taú, yaprak döküntüleri
altnda
veya topra÷n
yark
ve mm boy, 1.5-2.0
mm eninde olup vücutları ince, sık ve sarımsı gri
renkte
tüylerle örtülüdür.
0.5
ebadndadr.
Larvalar
bacaksz,
klkmm
7-8°C,
maksimum
scaklk
buldu÷unda erginler
*Üst 10-11°C’yi
kanatların rengi
boyunda ve beyaz renkli olup, baú kapsülleri siyahımsı kahverenginden açık
aúlar.
kahverengiye kadar değişir.
* Üst kanatlarda iki kahverengi bant ile çevrilmiş “V”
şeklinde
upalar serbest pupa tipindeharfi
ve 4.5
mm bir leke vardır.
*Antenleri hortumun ortasından çıkmıştır.
*Yumurtaları
beyaz renkte, oval şekilli 0.7x0.5 mm
Elma gözkurdu ergini (a,b)
ve larvas (c).
küntüleri altnda veya topra÷n
yark ve Larvaları bacaksız, olgunlaştığında
ebadındadır.
bat ortasndan mart sonuna
kadar
olan 0.8
bu mm
zamanda
beslenmeveve
uçuúrenkli
bakmndan
kıvrık
vücutlu,
kadar boyunda
beyaz
vite göstererek a÷açlarn açmakta
olan
tomurcuk,
filizrenklidir
ve sürgünleri
ile beslenirler.
olup, baş
kapsülleri
kahve
.
m scaklk 10-11°C’yi buldu÷unda erginler
*Üç
larva
dönemi
geçirdikten
sonra
oluşan
pupaları
iftleúerek yumurtalarn henüz tozlaúmakta olan çiçek tomurcuklar içine
brakrlar.
serbest pupa tipinde ve 4.5 mm boyundadır.
ir diúi ömrü boyunca ortalama
25 yumurta
brakr.
*Erginler
kışı ağaç
kabukları, taş, yaprak döküntüleri
altında veya toprağın yarık ve çatlaklarında geçirir.
* Günlükayn
ortalama
7-8°C,olur.
maksimum sıcaklık
*Larvalar 2-4 haftada geliúerek
çiçeksıcaklık
evinde pupa
39 erginler kışlakları terk etmeye
10-11°C’yi bulduğunda
ini (a,b) ve larvas (c).
*Genellikle mays içinde
pupa dönemi sona erer ve çkan erginler taze yaprak ve sü
başlar.
onuna
kadar
olan
bu
zamanda
beslenme
ve uçuú
bakmndan
büyükolan bu
bir süre beslenerek, yaz*Şubat
ortasna
do÷ru kúlk
yerlerine
çekilirler.
ortasından
mart
sonuna
kadar
n açmakta olan tomurcuk, filiz
ve
sürgünleri
ile
beslenirler.
zamanda beslenme ve uçuş bakımından büyük
*Ylda 1 döl verir.
aktivite
göstererekiçine
ağaçların
açmakta olan tomurcuk,
henüz tozlaúmakta olan çiçek
tomurcuklar
brakrlar.
Badem gözkurdu (A. amygdali):
filiz ve sürgünleri ile beslenirler.
talama 25 yumurta brakr.
* Çiftleşerek
yumurtalarını
henüz
tozlaşmakta
*Badem gözkurdu erginleri
3.0-4.2 mm
uzunlu÷unda,
kahve
renklidir. olan
çiçek tomurcukları içine bırakırlar.
Elma gözkurdu ergini
*Üst ortalama
kanatlar, 25
erkek
bireylerde
gri, diúiler
* Bir dişi ömrü boyunca
yumurta
bırakır.
ve larvası
39 *Larvalar 2-4 haftada
üç çizgi
ile
desenlenmiútir.
gelişerek aynı çiçek evinde
pupabakmndan
olur.
zamanda beslenme ve uçuú
büyük
*Yumurtalar
oval, süt
beyaz
*Genellikle mayıs içinde
pupa dönemi
sona
ererrenktedir.
ve
rcuk, filiz ve sürgünleri ileçıkan
beslenirler.
erginler taze*Olgun
yapraklarvalar
ve sürgünlerle
kısa
bir úekilli
az çok silindirik
süre
beslenerek, yaz
ortasına
doğru renkli
kışlık yerlerine
lan çiçek tomurcuklar içine
brakrlar.
boyunda
ve beyaz
olup baú kapsülle
çekilirler.
parlak kahve renklidir.
rakr.
*Yılda 1 döl verir.
Badem gözkurdu *Badem
(A. amygdali):
gözkurtlarnn
diúileri
*Badem gözkurdu erginleri
3.0-4.2 mm
uzunluğunda,
barnaklarndan
çkarak
2 hafta kadar o
39
kahve renklidir.
gözlerinde beslenir ve yumurtalarn ilkba
*Üst kanatlar, erkekolan
bireylerde
gri,
dişilerde
sarı renkli
odun ve
çiçek
gözlerine
brakrlar.
Meyve gözkurdu larvalarn zarar yapt÷
47
*Çkan larvalar bütün kú süresince
çiçekler.
yiyerek beslenir.
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
üç çizgi ile desenlenmiştir.
*Yumurtaları oval, süt beyaz renktedir.
*Olgun larvalar az çok silindirik şekilli, 4.8-5.5 mm boyunda ve beyaz
renkli olup baş kapsülleri kırmızımsı parlak kahve renklidir.
*Badem gözkurtlarının dişileri sonbaharda barınaklarından çıkarak 2
hafta kadar odun ve çiçek gözlerinde beslenir ve yumurtalarını ilkbaharda
açacak olan odun ve çiçek gözlerine bırakırlar.
*Çıkan larvalar bütün kış süresince tomurcukları yiyerek beslenir.
* Bahar aylarında da önce pupa, sonra ergin hale gelirler.
*Yılda 1 döl verir.
Zarar Şekli:
*Meyve gözkurtlarının larvaları çiçek tomurcukları içinde beslenip
geliştikleri için, zarar gören çiçekler açılamaz ve meyve bağlamazlar. Bu
tip çiçekler kahverengileşir kuruyarak ağaç üzerinde kalırlar.
*Meyve göz kutlarının özellikle bakımsız bahçelerde yoğunluk kazandığı
bilinmektedir.
* Erginler çiçekler dışında taze yaprak, filiz ve sürgünlerle de beslenirler.
Zararlı Olduğu Bitkiler:
Elma, armut, ahlat, badem, kestane, ayva, ceviz, çitlenbik, gül, erik,
şeftali, kiraz, ceviz, elma, ayva, ateş dikeni, vişne, mahlep,
MücadeleYöntemleri:
Mekanik Mücadele
*Gözlerin patlamasından itibaren çiçek tomurcukları görününceye dek
ağaçların altına çarşaf serip dalları sallayarak düşen erginler ve ergin
çıkışından önce zarar görmüş çiçekler toplanıp imha edilmelidir.
*Kışın veya budama sırasında yapılacak dal kontrollerinde zarar görmüş
gözlerin bulunduğu dallar kesilerek ayıklanmalıdır.
Kimyasal Mücadele
*Zararlı ile bulaşık olduğu bilinen bahçelerde marttan itibaren 7-10 gün
aralar ile yapılan sürveylerde, bir ağaçta ortalama 10 zarar görmüş çiçek
tomurcuğu varsa veya 100 darbede 30 ergin bulunmuşsa, bu zararlı ile
ilaçlı mücadele yapılmalıdır.
*Erginler faaliyete başlar başlamaz ve yukarıdaki eşiğe ulaşılınca ilaçlama
yapılır.
* En uygun zaman fenolojik olarak farekulağı dönemidir.
*Çiçek tomurcukları görülmeye başlayınca ilaçlama bitirilmiş olmalıdır.
*Herhangi bir neden ile bu zamanda ilaçlama yapılamazsa, mayısın ilk
haftasında çiçek taç yaprakları tamamen döküldükten sonra, zarar görmüş
çiçek tomurcukları kafes içine alınır. *Günlük kontroller ile ergin çıkış
başlangıcı saptandıktan 1 hafta sonra geç ilkbahar ilaçlaması yapılır.
48
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
Kayısı-Badem Hastalık ve Zararlıları
Ruhsatlı Bitki Koruma ÜrünlerininTicari İsim Listesi
****CHLORPYRIFOS-ETHYL
Sv Formülasyonlar (EC)
Korban 4
Pyrinex 48 EC
Agrosban 4
Dursban 4
Dursban 4 EC
Priban 48 EC
Terpan 4 EC
Istban 48 EC
Fullban 4 EC
Jokker 4
Cansaban 48 EC
Megaban 4
Bullet 48 EC
Hilban 4 EC
Dorpan 48 EC
Rochlop 48 EC
Cyren 4 EC
Prifos 48 EC
Ödül Cloroban 4 EC
Pestban 4 E
Cpyrifos 48 EC
Massban 4 EC
Falcon 4 EC
Robust 4
Sulban
Ferban 4
Chlorfet 48 EC
Pyrical 480 EC
Alkazar 480 EC
Devran 48 EC
Bestban 4 EC
Cloban 4
Kimpan 4
Trambo 4 EC
Tafaban 48 EC
Alban 4 EC
Dekban 4 EC
Phosban 480 EC
Serfos 48 EC
Polmetban 48 EC
Tricel 48 EC
Killban 4 EC
Baron
Taros 48 EC
Lenaban 4
Napoleon
Impan 4 EC
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
Topraxban 4 EC
Kulfos 48 EC
Mensban 4
Shardaban 4
Saveban 4 EC
Ferban 48 EC
Akban 4 EC
øzolban 4
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
480 g/l
**METHIDATHION
Sv Formülasyonlar (EC)
Suprathion 40 EC
426 g/l
Supracide 40 EC
426 g/l
Suprakor 40 EC
426 g/l
Supremite 40 EC
426 g/l
Megacide 40 EC
426 g/l
Suprit 40 EC
426 g/l
Concorde 40 EC
426 g/l
Bumerang 40 EC
426 g/l
Supramet 40 EC
426 g/l
Ready 42 EC
426 g/l
EIsidex 40 EC
426 g/l
Placide 40 EC
426 g/l
Superid 40 EC
426 g/l
Metside
426 g/l
Bestkaside 40 EC
426 g/l
Suspeet 40 EC
426 g/l
Supramed 40 EC
426 g/l
Cansupran
426 g/l
**PHOSALONE
Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP)
Korlon 30 WP
30%
Sv Formülasyonlar (EC)
Korlon 35 EC
350 g/l
Zolone Liquid
350 g/l
Izolan 35 EC
350 g/l
Balance 35 EC
350 g/
Bozolany
350 g/l
Amazolen
350 g/l
Fushon 35 EC
350 g/l
Facone 35 EC
350 g/l
Oncalone 35 EC
350 g/l
PHOSMET
Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP)
Imidan 50 W
50%
Tasmet 50 WP
50%
‘‘‘‘DELTAMETHRIN
Sv Formülasyonlar (EC/SC)
Decis EC 2.5
Deltharin 2.5 EC
Delphine EC 2.5
25 g/l
25 g/l
25 g/l
49
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
Delta 2.5 EC
Delpaz
Derris EC 2.5
Impamethrin 25 EC
Grandthrin 2.5 EC
Topraxdel 2.5 EC
Deltis 25 EC
Dekagard EC 25
Depar 2.5 EC
Deúarj 2.5 EC
Deltagurcis 2.5 EC
Ödül Deltamethrin 2.5 EC
Keshet 2.5 EC
Demond EC 2.5
Delete 2.5 EC
Caracole 25 EC
Akdeniz Deltamethrin
KuIderin 2.5 EC
Deltado÷ 25 EC
Fixmethrin 2.5 EC
Deltabiol 2.5 EC
Nikriz 2.5 EC
DEClare
Deltasis
Brave
Jetsis 2.5 EC
Serdesiz 25 EC
Lenadectina 2.5 EC
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
25 g/l
**BROMOPROPYLATE
Sv Formülasyonlar (EC)****
Neoran 500 EC
500 g/l
Frongo 500 EC
500 g/l
Newbom 500 EC
500 g/l
Kameron
500 g/l
Neopan 500 EC
500 g/l
Perran 500 EC
500 g/l
Miteran 500 EC
500 g/l
Minor 500 EC
500 g/l
Zippy Gold 500 EC
500 g/l
Aleron 50 EC
500 g/l
***CYHEXATIN
Islanabilir Toz Formülasyonlar (WPs)
Acarstin 25 WP
25%
Triran WP
25%
Phantome
25%
Pennstyl 25 WP
25%
Trinstin
25%
Ultramite 25 WP
25%
50
Mitemaster 25 WP
25%
5hensiti i 25 WP
25%
Sv Formülasyonlar (SC)
Pliaran 20 FL
210 g/I
Citran 500 5c
500 g/l
Pennstyl 600 FL
600g/l
Acarstin 600 FL
600 g/l
Triran FL
600g/l
Agrostill 600 FL
600 g/l
Nospider 600 5C
600 g/l
Metrostill
600 g/l
5egasitil 600 FL
600 g/l
Tilon 600 FL
600 g/l
Termite FL
600 g/l
ECarte 600 SC
600 g/l
Biositil
600 g/l
Penstar 600 FL
600 g/l
**FENBUTATIN OXIDE
Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP)
Torque 50 WP
50%
Miteson 50 WP
50%
Leopar 50 WP
50%
Eagle 50 WP
50 9
Sv Formülasyonlar (SC)
Torque 550 5C
550 g/l
Mitrus
550 g/l
Torcy 550 5C
550 g/l
Miteoxide 550 5C
550 g/l
Dark 550 5C
550 g/l
Aerimite 550 5C
550 g/l
Jolly
550 g/l
Weaore 550 5C
550 g/l
Expel 550 5C
550 g/l
Darksil 550 5C
550 g/l
Turkamite
550 g/l
Torutin 550 SC
550 g/l
Casfen 550 SC
550 g/l
Quiz
550 g/l
**TETRADIFON
Sv Formülasyonlar (EC)
Kor-Dion V-18 EC
75.2 g/l
Tetrafon EC
75.2 g/l
Mitidiyon V-18
75.2 g/l
Astedifon EC
75.2 g/l
Tetron EC
75.2 g/l
Tetrasit V-18
75.2 g/l
Izodion V-18
75.2 g/l
Pillot V-18 EC
75.2 g/l
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
Akardion V-18
Tetrapaz
Fertidion V-18 EC
Tetramak V-18
Tetrabest V -18 EC
Atadifon v- 18
Topraxon- Tetra V 18
Fondion V- 18
75.2 g/l
75.2 g/l
75.2 g/l
75.2 g/l
75.2 g/l
75.2 g/l
75.2 g/l
75.2 g/l
**DICOFOL
Sv Formülasyonlar (EC)
Kelthane EC
Cansa Kelthane EC
Hekthane
Kelthanol 20 EM
Intrafol
Koruma Kelthane EC
Alkofol 20 EC
Agrothane 20 EC
Acrifol 20 EC
Festan 20 EC
Tetrane 20 EC
Mithane EC
Dicopaz
First Kelthane
Dileber 20 EC
Fertifol 20 EC
Makthane 20 EC
Newhane 20 EC
195 g/l
195 g/l
195 g/l
195 g/l
195 g/l
195 g/l
195 g/l
195 g/l
195 g/l
195 g/l
195 g/l
195 g/l
195 g/l
195 g/l
195 g/l
195 g/l
195 g/l
195 g/l
Sedofol 20 EC
195 g/l
Topraxfol EC
195 g/l
BAKlR SÜLFAT
Kristal Toz Formülasyonlar
Hektaú Göztaú
Copper Sulphate Valles N-500
Cupra-pol
Süpercup 99
Ak Göztaú
Lances Link Göztaú
Polimet Göztaú
Telka Rabak Göztaú
Koruma Göztaú
Polimex
Nova Göztaú
Do÷a Göztaú
Safa Göztaú
Özdil Göztaú
Novatürk Göztaú
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
Cupro-D
25%
Kimyagerler Göztaú
25%
Takimsan Göztaú
25%
Hak Göztaú
25%
Süper Göztaú
25%
Active Copper Göztaú
25%
Gebze Rabak Göztaú
25%
Ekmekçio÷ullar Göztaú
25%
BAKIR KALSIYUM SÜLFAT
Islanabilir Toz Formülasyonlar
(WP)
Bordeaux Caffaro
20%
Granül Formülasyonlar (DG)
Blue Bordo Disperss
20%
BAKlR HIDROKSIT
Islanabilir Toz Formülasyonlar
(WP)
Champion WP
50%
Hidrocop 77
50%
Kocide 101
50%
Oxidrato 50 WP
50%
Vitra 50 WP
50%
Polimet Hidroksit
50%
Cupsil 77 WP
50%
Blue Cop 77 WP
50%
Drexel Kop Hydroxide 50 WP
50%
Kopernico 50 WP
50%
Granül Formülasyonlar (DG)
Cuprader DG
50%
Cuprocup 50 WG
50%
Camp DP
53,3%
BAKIR OKSIKLORID
Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP)
Koruma Bakr WP
50%
Cupravit ob 21
50%
Hektaú Bakr
50%
Cobox
50%
Mavi Bakr 50
50%
Virifix- Bakr
50%
Kimyagerler Bakr
50%
Agro-Bakr 50 WP
50%
Curenox 50
50%
øIteriú Bakr 50 WP
50%
Bakavit 50 WP
50%
Lancop 50 WP
50%
Kuppa 50 WP
50%
Cansa Bakr 50 WP
50%
Festline Bakr 50 WP
50%
Ramenox 50 WP
50%
51
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
Cuprocaffaro
Polimet Bakr
Gennova Bakr 50 WP
New Bakr 50 WP
Kuloxy 50 WP
Agrovit 50 WP
ømpa Bakroxy 50 WP
Mass Bakr 50 WP
Bravo Bakr 50 WP
Safa Bakr 50 WP
Cuprene 50 WP
Hüsnü Yetkin Mavi Bakr 50 WP
Churchill Bakr 50 WP
Global 50 WP
Oxicop 50 WP
Best Bakr 50 WP
Cuprenax 50 WP
Suncupro 50 WP
Menta Bakr 50 WP
Yatlm Bakr 50 WP
Topraxbakr 50 WP
øzolbakr 50 WP
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
Suda Da÷labilen Granül Formülasyonlar
(WG)
Ana Bakr 50 WG
50%
Oxi-Cup 50 WG
50%
Blue-Cup 50 WG
50%
Ossiclor 50 WG
50%
Cuprasoil 50 WG
50%
Sv Formülasyonlar (SC Formulations)
Cuproflow Caffaro
357.5 g/l
BACILLUS SUBTILlS QST 713 IRKI
Sv Formülasyonlar (SC)
Serenade SC
13.4 g/l
***BENOMYL
Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP)
Benlate Fungicide
50%
Benosuper
50%
Pilben 50 WP
50%
Benor
50%
Fitomyl
50%
Hektor 50 WP
50%
Cekumil 50 WP
50%
Romyl 50 WP
50%
Benomyl 50 WP Valles
50%
Farmonyl 50 WP
50%
Benolex
50%
Mitilate 50 WP
50%
Born 50 WP
50%
Benomost
50%
52
Maxlate 50 WP
Benofer 50 WP
Benofas 50 WP
Minelate 50 WP
Oncamyl
Benlacide
Benvol 50 WP
Bensol 50 WP
Supromyle 50 WP
Forlate
Kalemyl 50 WP
Safomyl 5 O WP
Nobilate 50 WP
Tipolet 50 WP
Selfomil 50 WP
Contramyl 50 WP
Topraxben 50 WP
Blade 50 WP
Aslate 50 WP
Heptagon 50 WP
Fundozol
Editör 50 WP
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
**BITERTANOL
Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP)
Baycor WP 25
25%
Bitacor WP 25
25%
Sv Formülasyonlar (EC)
Baycor EC 300
300 g/l
BOSCALlD+PYRACLOSTROBIN
Suda Da÷labilen Granül Formülasyonlar
(WG)
Signum WG
26.7+6.7 %
*CARBENDAZIM
Islanabilir Toz Formülasyonlar
(WP)
Bavistin
Kemdazin 50 WP
Derosal WP 50
Takistin 50 WP
Mitrosal 50 WP
Sindezim 50 WP
Karbendazol 50 WP
C. Karbendazol
Bendazim 50 WP
Delsene 50 WP
Hekvistin 50 WP
Angel 50 WP
Rodazim 50 WP
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
Bavisfor
50%
Impa Carbendazim 50 WP
50%
Cekudazim 50 WP
50%
Cardazim 50 WP
50%
Farmendazim 50 WP
50%
Grapnel 50 WP
50%
Bodazim 50 WP
50%
Paradise 50 WP
50%
Sandazim 50 WP
50%
Devazim 50 WP
50%
Carisma 50 WP
50%
Carbenmost
50%
Asdazim 50 WP
50%
Fulldazim 50 WP
50%
Korbendaz 50 WP
50%
Verona 50 WP
50%
Carbistin 50 WP
50%
Erguvan 50 WP
50%
Vividazim 50 WP
50%
Kulyst 50 WP
50%
Topraxtal 50 WP
50%
Atlandazim 50 WP
50%
Platin Carbendazin
50%
*CAPTAN
Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP)
BR–Cap
50%
Drexel Captan 50 WP
50%
Korel Captan 50 WP
50%
Menta Captan 50 WP
50%
Topraxcaptan 50 WP
50%
Agrofarm Captan
50%
Atacaptan 50 WP
50%
Kulmid 50 WP
50%
ømpa Captan 50 WP
50%
Agromed Captan 50
50%
Sv Formülasyonlar (SC Formulations)
Hekcap 50 F
500 g/l
CHLOROTHALONIL
Sv Formülasyonlar (SC)
Koruma Captan 50 WP
Captan 'H
Santhane
Captan M-50
Agro-Captan 50 WP
Kimyagerler Captan
Captan (R) 50 WP Stauffer
Captan 50 WP Stauffer
Flo-Captan 50 WP
MRK Captan
Can-Kaptan 50 WP
øIteriú Captan 50 WP
Valcaptan 50 WP
Masscaptan
Norat 50 WP
Safa Captan
Saharcap
Odeon 50 WP
Captan Onca
øIma Captan
Takcaptan
Montana Captan 50 WP
Best Captan 50 WP
Fertil Captan 50 WP
Sv Formülasyonlar (SC)
Elegant
450+100 g/l
Agricarde
450+100 g/l
Carbanco SC
450+100 g/l
Milconil 550 SC
450+100 g/l
Parody
450+100 g/l
Herofer
450+100 g/l
Multyfix
450+100 g/l
CYPRODlNIL
Suda Da÷labilen Granül Formülasyonlar
(WG)
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
Hektanil 500 SC
Bravo
Banko 500
Casaro 50 SC
Safconil 500 FL
Sunconil 500 FL
Milcarb 500 FL
Nemastar
Ferkonil 500 SC
500 g/l
500 g/l
500 g/l
500 g/l
500 g/l
500 g/l
500 g/l
500 g/l
500 g/l
*CHLOROTHALONIL +CARBENDAZIM
Chorus 50 WG
50%
***DITHIANON
Suda Da÷labilen Granül Formülasyonlar
(WG)
Delan 70 WG
70%
Defender 70 WG
70%
Fossl 70 WG
70%
**DODlNE
Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP)
Kor-Prex Dodine 65 WP
65%
Fudine 65 WP
65%
Roprex
65%
Agro-Dodine
65%
Cansa Dodine 65 W
65%
53
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
Melprex 65 W
65%
Superprex 65 W
65%
Polarex
65%
Biodin 65
65%
Dodene 65 WP
65%
Sarfrex 65 WP
65%
Takdine 65 WP
65%
Core-Prex 65 WP
65%
Bestdodine 65 WP
65%
Cansa Dodine 65 WP
65%
Suda Da÷labilen Granül Formülasyonlar
(WG)
Korprex 65 WG
65%
Serfrex 65 WG
65%
Sv Formülasyonlar (SC)
Superprex 500 FW
500 g/I
Corprex 500 SC
500 g/I
Dodene 500 SC
500 g/I
Dodilene 500 SC
500 g/I
Selfrex 500 SC
500 g/I
Romadine 500 SC
500 g/I
Bestdodine 500 SC
500 g/I
**HEXACONAZOLE
Sv Formülasyonlar (SC)
Anvil
50 g/l
Antak
50 g/l
Conan 5 FL
50 g/l
Bestwill
50 g/l
Ancor
50 g/l
Hexil 50 SC
50 g/l
Control 5 SC
50 g/l
Sharanvil
50 g/l
Scabvil
50 g/l
Hexamor 5 SC
50 g/l
Lore
50 g/l
Nodül 5 SC
50 g/l
Hasswill
50 g/l
Aosel 50 SC
50 g/l
Blin Exa 5 SC
50 g/l
Anter
50 g/l
Gudwill
50 g/l
Karwill
50 g/l
Sevenhill 50 SC
50 g/l
Agrovil 5 SC
50 g/l
Ansar
50 g/l
IPRODIONE
Islanabilir Toz Formülasyonlar
(WP)
Rovral WP 50
Idone 50 WP
54
50%
50%
Mass Rodin
50%
Neon 50 WP
50%
Neptune 50 WP
50%
Rovradin 50 WP
50%
Vaprover 50 WP
50%
Bestal 50 WP
50%
Star Rodin
50%
Pladal 50 WP
50%
Roller 50 WP
50%
Herodion 50 WP
50%
Rovone 50 WP
50%
Simral
50%
Karnaval 50 WP
50%
Rover 50 WP
50%
Ferrodin 50 WP
50%
Rovmed 50 WP
50%
Profer 50 WP
50%
Cevalone 50 WP
50%
**IMINOCTADINE TRIS(ALBESILATE)
Islanabilir Toz Formülasyonlar
(WP)
Bellkute 40 WP
40%
**MYCLOBUTANIL
Sv Formülasyonlar (EC)
Systhane 12 E
125 g/l
Külhane 12 E
125 g/l
THIOPHANATE-METHYL
Islanabilir Toz Formülasyonlar
(WP)
Enovit Super
Sumitop WP
Roko 70 WP
Violent 70 WP
Vitero 70 WP
Camada
Santop 70 WG
Survitop 70 WP
Topraxsimutip WP
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
*THlRAM
Islanabilir Toz Formülasyonlar
(WP)
K. Kimarsol
Kortiram Forte 80 WP
Pomarsol Forte 80 WP
Hekthiram Forte
Valtiram 80 WP
Cekuram Forte
Strong Forte WP 80
Tirama 80 WP
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
Protect-Forte 80 WP
80%
Takdir Forte
80%
Poltiram Forte
80%
Horn Forte WP 80
80%
Massthiram
80%
First 80 WP
80%
Power Forte 80 WP
80%
Calliram Forte 80 WP
80%
Fultiram 80 WP
80%
Best Forte
80%
Thira Forte
80%
Topraxthiram Forte 80 WP
80%
Powersoul Forte
80%
Hektolex T 50 WP
80%
Thiflow
80%
Suda Da÷labilen Granül Formülasyonlar
(WG)
Thiraflo WG
80%
TOLYLFLUANID
Islanabilir Toz Formülasyonlar
(WP)
Euparen Multi WP 50
50%
Suda Da÷labilen Granül
Formülasyonlar (WG)
Euparen Multi WG 50
50%
TEBUCONAZOLE
Islanabilir Toz Formülasyonlar
(WP)
Miracle 25 WP
Folicur WP 25
Tebicur 25 WP
Bestkur 25 WP
Eraliscur 25 WP
Collect 25 WP
Sevencur 25 WP
Rubin 25 WP
Roxen 25 WP
Alicure 25 WP
Rally WP 25
Fersil 25 WP
PasmiI 25 WP
Solizol 25 WP
Tecol 25 WP
Atakur 25 WP
Pivot 25 WP
Oncaxil 25 WP
Fasl 25 WP
Topraxfisucur 25 WP
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
YAG VE ROSøN ASITLERININ BAKIR TUZLARI
Sv Formülasyonlar (EC
Formulations))
Tenn-Cop 5 E
51.4 g/l
Organo-cop 5 EC
51.4 g/l
Topraxtencop
51.4 g/l
DEMøRLø BøLEùøKLER ( % 6 )
Suda Çözünen Toz Formülasyonlar
(SP)
Hektiron Plus
Ferrichel
Crescal lron
Ferriline 6
Doctofer
Micromel
Bioestrene 60 PS
Ironmine H 15
Grow More Sequferine
Microfer
Synthron Fe-P
Sequesole
Agrifer Plus
Complesal Iron
Chaufer
Suda Çözünen Granül Formülasyonlar
(SG)
Sequestrene 138 Fe 100 SG
Ferriplex G 11
Ferriplus SG
Basafer
Super F-3 Granül
Com pofer
Bolikel Fe
Kelkat Demir Eddha
Ferrum 100 SG
Nutrifeed
**OMETHOATE
Sv Formülasyonlar (SL Formulation)
Folimat SL 50
565 g/l
**FENTHION
Sv Formülasyonlar (EC)
Lebaycid EC 50
Korfen 50 EM
Dragon EC 50
Fentex 50 EM
Prestij 50 EM
Finest 52 EC
Cantane EC 50
525 g/l
525 g/l
525 g/l
525 g/l
525 g/l
525 g/l
525 g/l
55
KAYISI-BADEM HASTALIK ve ZARARLILARI
*DIMETHOATE
Sv Formülasyonlar (EC)
Poligor
Mitigor 40 EC
Heligor
Dimeton 40 EC
Taror 40 EC
lzgor 40 EC
Kemidon 40 EC
Trigon 400 EC
Afidrex 40 EC
Romethoate 40 EC
Cansagor 40 EC
Demethion 40 EM
Safagor 40 EC
Dumble 40 EC
Dimegor 40 EC
Kimgor 40 EC
Mesagor 40 EC
Ferskor 40 EC
Alpgor 40 EC
Agrogor 40 EC
Zipper 40 EC
Hater 40 EC
Impagor 40 EC
Kortigor 40 EC
Killgor 40 EC
KÜKÜRT
Toz Formülasyonlar (DP)
Aktif Mavi Toz Kükürt % 80
Donatm Katkl, Toz Kükürt
Güveset
Ege Mega Powder Sulphur 80 DP
Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP)
Top Wettable Sulphur % 80
sulphure 80 WP
Wettable Sulphur Bayer WP 80
Donatm Kükürt Sufrol 80 WP
Thiovit
Bi-Er Kükürt 80 WP
Aktif Kükürt 80 WP
Kimyagerler Mikronize Kükürt WP
Bull 80 WP
Cansa Kükürt 80 WP
KS-Solur
Kuru Akúkan Formülasyonlar (DF
Formulations)
Kumulus DF
56
400 g/I
400 g/I
400 g/I
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
400 g/l
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
Cosavet DF
80%
Suda Da÷labilen Granül Formülasyonlar (WG
)
Power Sulphur 80 WG
80%
Thiovit Jet
80%
Microthiol Special
80%
Solfa
80%
Woprosulf 80 WG
80%
Ransulphur 80 WG
80%
Suiphex Gold
80%
Agrosol 80 WG
80%
Sulphomax 80 WG
80%
Th iol ux
80%
Sv Formülasyonlar (SC)
Siarkol 800 SC
800g/l
*Rusya’ya ihracat edilecek ürünlerde
kullanlmamal
**AB’ye ihracat edilecek ürünlerde
kullanlmamal
***AB ve Rusya’ya ihracat edilecek ürünlerde
kullanlmamal
****Rusya Maksimum Kalnt Limiti çok düúük,
dikkatli kullanlmal

Benzer belgeler