İnsanları harekete geçir – Fırsatları iyileştir - IQ

Yorumlar

Transkript

İnsanları harekete geçir – Fırsatları iyileştir - IQ
hizmet odaklı ve tam ihtiyaca göre:
Kültürlerarası yetkinlik ve
katma değer eğitimi
Hizmetin hedeflediği
• z anaatkarların KMU‘larında, endüstri hayatında ve kamu
idarelerinde katma değer yaratanlar,
• girişimciler ve personel sorumluları,
• eğitim kurumlarının karar verme makamları,
• g öçmen organizasyonları, yabancı danışmanları, danışma merkezleri temsilcileri,
• g öçmen çalışanlar, günlük iş yaşamlarında farklı kültürlere sahip
insanlarla çalışan kişiler (müşteri, amir, çalışan vb. olarak).
Kurslar, seminerler ve eğitimlerin içeriği, örneğin;
•göçmen çalışanların mesleki kalifikasyonuyla ilgili önemli konular,
•çalışma hayatında kültürlerarası konularla başa çıkmak için
uygulama sonucu elde edilen bilgiler ve davranış konseptleri
•Cultural Mainstreaming (kültürlerarası açıklık) hukuki, ticari ve
sosyal açılardan geleceğe dönük girişimci davranışları olarak,
•örnek kişiler için röportajlar ve görüş açıklamaları ve ayrıca kitle
iletişim araçlarını kullanma hakkında eğitimler
Pro Qualifizierung proje taşıyıcısı:
• DGB-Bildungswerk e.V., Düsseldorf
• Diên Hông e.V., Rostock
• IQ-Consult gGmbH, Düsseldorf
• M
OZAIK – gemeinnützige Gesellschaft für Interkulturelle Bildungsund Beratungsangebote mbH, Bielefeld
• Westdeutscher Handwerkskammertag (WHKT), Düsseldorf
• Z
entralstelle für die Weiterbildung im Handwerk (ZWH),
Düsseldorf
İletişim:
Pro Qualifizierung-Koordination
c/o IQ-Consult gGmbH
Leo Monz
Hans-Böckler-Str. 39
40476 Düsseldorf
Tel: +49 (0) 211 / 43 01-351
E-posta: [email protected]
İnternet: www.pro-qualifizierung.de
Redaksiyon: [email protected]
İletişim:
Künye
Nora Farik (Kalifikasyon Katma Değerleri)
Tel: + 49 (0) 211 / 43 01-189,
E-posta: [email protected]
Yayınlayan:
Pro Qualifizierung, (V.i.S.d.P) Leo Monz
Svetlana Alenitskaya (Kültürlerarası yetkinlik)
Tel: +49 (0) 211 /43 01-186,
E-posta: [email protected]
Elke Knabe (Basın ve kamu hizmetleri)
Tel: +49 (0) 22 61 /92 62-11,
E-posta: [email protected]
İnsanları harekete geçir –
Fırsatları iyileştir
Redaksiyon:
Elke Knabe, Barbara Siemes,
Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk
Fotoğraflar: Anita Schiffer-Fuchs
Mizanpaj ve baskı: Druck & Grafik Siebel, Lindlar
Gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds.
Kültürlerarası çalışma dünyaları:
sağlam ve ileriye bakarak:
Potansiyelleri fark et,
teşvik et, yararlan
Zanaatkar danışma
ağı
Yetkin ve işi başında:
Göçmen ve danışma
organizasyonları
danışma ağı
Alman toplumunun giderek artan kültürel çeşitliliği, kendini çalışma
hayatının içinde; işletme ve kurumlardaki işbirliğinde olduğu gibi aynı
şekilde ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesinde de göstermektedir.
İşverenler için kullanılması gereken fırsatlar işte burada bulunmaktadır.
Ve ayrıca yarın iş piyasasında daha iyi fırsatlara sahip olabilmek için
bugün belirli bir amaç doğrultusunda kendilerini geliştirmek zorunda
olan yabancı çalışanlar için gizli potansiyeller de buradadır.
Hedef kitlesi
Hedef kitlesi
• orta ve orta ölçekli işletmeler ve zanaatkar organizasyonları,
• Sivil göçmen organizasyonlarının temsilcileri (MSO),
• mesleki eğitim hizmeti verenler,
• işsiz ve işsizlik tehdidi altında bulunan göçmenler,
• göçmen çalışanlar.
• i ş bulma acenteleri, resmi kurum, danışma ve eğitim kurumları
temsilcileri
Pro Qualifizierung‘un amacı fırsatları gerçeğe dönüştürmek ve bu
sayede hem işverenlerin hem de çalışanların kazanç elde etmesinde
yardımcı olmaktır. Bu konudaki ana çalışmayı çeşitli ekonomi
sahalarında kurulan danışma ağları yapar.
Altı proje taşıyıcısı
• k ültürlerarası personel gelişimi olanakları hakkında bilgi vermek ve uygulama modelleri üzerinde çalışmak,
• ç alışma dünyasının karar verme kademelerine göç etmiş kimselerin
potansiyellerini göstermek,
• göç etmiş insanları mesleki olarak eğitmek,
• k ültürlerarası yetkinlik için kalifikasyonlar ve katma değerler için
eğitimler sunmak,
• uluslarüstü iş ortaklarıyla AB çapında çözümler aramak.
Ağ
• k alifikasyon danışmanlığı sunar ve mesleki eğitim için anlamı
hassaslaştırır,
• y abancı ülke sınavlarına hazırlık için modeller geliştirir
(kalifikasyonların yurtdışında kabul edilmesi),
• kendi işini kurma yolunda rehberlik eder,
• m
evcut olmayan danışmanlık hizmetlerini daha çok göçmenlerin
özel ihtiyaçlarına göre belirler.
İletişim:
Rolf Göbels, Tel: +49 (0) 211 / 30 07-760
E-posta: [email protected]
Gelecek güvencesiyle ve müşteri odaklı:
Endüstri ve kamu yönetimi
danışma ağları
Hizmet verilenler
• i şyeri temsilcileri, personel geliştirme sorumluları, mesleki eğitim ve istihdam sorumluları,
Ağ
• M
SO içerisinde eğitim ve entegrasyon görevlilerine kalifikasyon
eğitimi verir
• yetkinlik tespit yöntemiyle profilleri mükemmelleştirir,
• m
esleki gelişmeleri başkalarına örnek olabilecek göç etmiş insanları aynı ağ içinde birleştirir,
• ç alışma piyasası sorumluları için MSO içinde yetkili muhataplar
yaratır.
İletişim:
Cemalettin Özer, Tel: +49 (0) 521 / 98 64 19-0
E-posta: [email protected]
Tülay Zengingül, Tel: +49 (0) 521 / 98 64 19-0
E-posta: [email protected]
örnek oluşturucu ve uzmanlaşmış:
Orta Mecklenburg Bölgesi
danışma ağı
• işletmeler, kamu idareleri, sendikalar, işveren birlikleri
Bilgilendirici ve ağ içinde
Her iki ağ
• yerli küçük girişimciler, odalar ve ticari birlikler.
• kültürlerarası açıklık konusunda fırsatlar gösterir,
• yabancı kökenli küçük girişimciler,
• g öçmen çalışanların mesleki kalifikasyon avantajları hakkında bilgi verir,
Ağ
• mesleki kalifikasyon sahasında gelişmeler ve yenilikleri aktarır.
• y erel işletmecileri göç etmiş uzman çalışanların yetkinlikleri
hakkında bilgilendirir.
İletişim:
Jens Martens (Koordinasyon), Tel.: +49 (0) 211 / 43 01-333
E-posta: [email protected]
Robert Gereci (Kamusal idare), Tel: +49 (0) 211 / 43 01-182
E-posta: [email protected]
Ömer Sağlam (Endüstri), Tel: +49 (0) 211 / 43 01-181
E-posta: [email protected]
• küçük ve mikro işletmeleri işletme güvencesi hedefiyle destekler,
İletişim:
Hartmut Gutsche, Tel: +49 (0) 381 / 12 86-970
E-posta: [email protected]