Çekik gözlü dedelerin mirası - İTÜ Aikido Topluluğu

Transkript

Çekik gözlü dedelerin mirası - İTÜ Aikido Topluluğu
spor
arýyorum
46 aralýk 2005
Çekik gözlü
dedelerin
mirasý:
Pi ve Akýl Oyunlarý filmlerinde gördüðümüz oyuna yakýndan bakmaya ne dersiniz?
GO 4000 yýllýk geçmiþe sahip bir strateji oyunudur.
Çin imparatoru Shun'un (M.Ö. 2255 - 2206) oðlu Shan
Jun'un zekasýný geliþtirmek için icat ettiði söylenir. GO
Türkiye'de az sayýda insan tarafýndan bilinmesine
karþýlýk, Amerika ve Avrupa'da binlerce üyeli
federasyonlarý olan, uluslararasý turnuvalarý yapýlan tüm
dünyaya yayýlmýþ bir oyundur.
GO tarihinde en çok dikkati çeken nokta, girdiði
ülkelerin entelektüel hayatýna ve kültürüne yaptýðý
etkilerdir. Go Çin'deki uzun macerasý boyunca ülke
yönetimine, savaþ stratejilerine ve sanat yapýtlarýna
kaynaklýk etmiþtir. Japonya'da da GO' ya yanlýzca bir
oyun gözüyle bakýlmamýþ; GO bir yaþam felsefesi, bir
yol haline gelmiþtir.
Go toprak savaþlarýnýn özetidir. Taþlarýnýzla
(askerlerinizle) toprak sýnýrlarýnýzý belirlersiniz. Sýnýrlarýn
çakýþtýðý yerlerde oyunun en heyecanlý yanlarý ortaya
çýkar. Taþ kaybetmek kötüdür çünkü oyun sonunda
kazandýðýnýz alanlarý tarla yapmak varken mezarlýk
olarak kullanmak zorunda kalýrsýnýz.
Go bir strateji oyunu olmasý nedeniyle satranca
benzetilir. Ancak her iki oyun arasýnda büyük farklar
vardýr. GO' da oyunun baþýnda tahta boþtur. GO
taþlarýnýn belirli bir puan deðeri yoktur çünkü bütün taþlar
ayný þekle sahiptir. Satrançta olasý deðiþik oyun sayýsý
10 üzeri 120 dir, GO da ise bu sayý 10 üzeri 761 dir. Bu
durum aradaki farkýn ne kadar büyük olduðunu
göstermektedir. GO ustalarýný yenebilecek herhangi bir
yapay zekâ henüz programlanamamýþtýr. Trevenian'ýn
Þibumi adlý romanýnda "Satranç tüccarlarýn, GO
felsefecilerin oyunudur" der.
Go'nun Özellikleri, Gerektirdikleri
Uzakdoðu dövüþ sanatlarýnda olduðu gibi, Go size
konsantre olmayý, dengeyi ve disiplini öðretebilir. Bu
sanatlardaki gibi Go'da da bir seviyelendirme sistemi
vardýr. Oyuncularýn oynadýklarý oyunlara göre seviyeleri
belirlenir ve kendisinden güçlü bir oyuncuyla oynarken,
zayýf oyuncuya belirli sayýda taþ avans verilir. Avans
verilen taþlar tahtaya dizildikten sonra rakip oyuna
baþlar. Bu avanslara "handikap" denir. Böylece aradaki
seviye farký ne olursa olsun iki oyuncu da oyundan zevk
alabilir.
Korelilerin "Birisiyle bir el Go oynamak, onunla bir yýl
yaþamaya eþdeðerdir." dedikleri söylenir. Rakibinizin
karakterinin saldýrgan mý ihtiyatlý mý, yoksa umursamaz
mý olduðunu onunla Go oynayarak kolaylýkla
anlayabilirsiniz.
Go, rekabete dayanan bir oyun gibi görünse de, genel
olarak hayati dersler verir. Her þeye sahip olmayý isteyen
açgözlülük, sizi Go tahtasýnda fazla ileriye götüremez.
Qing Hanedaný döneminde yaþamýþ ünlü Go oyuncusu
Shi Dingan (1710-1770) "Go'da aðýrbaþlýlýk ve zarafet
entrikalardan üstündür" demiþtir.
Zhang Yunqi, Go oyununda geliþmek için gerekli olan
özellikleri þöyle sýralýyor:
"Bir askerin taktik gücü, bir matematikçinin kesinliði, bir
sanatçýnýn hayal gücü, bir filozofun dinginliði ve güçlü bir
zeka".
Go'da söylenmeyenler söylenenlerden çok daha fazla
yer kaplar; çok az kural vardýr, geri kalan her þey
oyunculara býrakýlmýþtýr.
19 yatay 19 dikey çizgi bulunan Go tahtasýnda 361
kesiþim noktasý vardýr. Bu da Çin ay takvimine göre bir
yýldaki gün sayýsýdýr. Tahtanýn dört köþesi de mevsimleri
temsil eder. Ortasý gökyüzü, kenarlar yeryüzüdür. Siyah
taþlar geceyi, beyazlar gündüzü simgeler. Go tahtasýnýn
ortasýndaki hoshi noktasýna cennetin kaynaðý anlamýna
gelen "tenhghen" denir.
Kurallar
Ýki oyuncu da mümkün olduðu kadar çok rakip taþý
esir etmek ister ama oyundaki birincil amaç bu deðildir.
Önemli olan esir ettiðiniz taþlarla çevirdiðiniz alanlar
toplamýnýn rakibinizden çok olmasýdýr.
Go genellikle 19x19 lik bir tahtada 181 siyah ve 180
beyaz taþla oynanýr. Oyuncunun tecrübe düzeyine göre
9x9 ve 13x13 lük tahtalarda da oynanabilir. Oyun
sýrasýnda bu taþlarýn hepsi kullanýlmayabilir.
Oyunun baþýnda tahta boþtur. Oyuna önce siyah
baþlar. Oyuncular sýrayla taþlarýný tahtaya kesiþim
noktalarýnýn üzerine gelecek þekilde boþ noktalara
yerleþtirirler.
Tahtaya konan taþlar hareket etmez, esir alýnýp
tahtadan kaldýrýlmalarý dýþýnda konulduklarý yerde kalýr.
Siyahýn ilk hamleyi yapmasýnýn avantajý telafi edilir.
www.gazete.itu.edu.tr
Buna komi adý verilir. Komi tahta boyutlarýna baðlýdýr
ancak çoðunlukla 5,5 puan olarak deðerlendirilir.
Taþlarýn arasýnda herhangi bir hiyerarþi bulunmaz,
bütün taþlar eþ deðerdedir. Fakat taþlarýn arasýndaki
stratejik konum oyunun yapýsýný belirler. Tablo
üzerindeki taþlarýn toplu halde kaybedilmesi
mümkündür. Dikkatli bir göz, iyi bir taktik ise en umutsuz
durumlarý zafere çevirebilir. Zafer ile yenilgi arasýndaki
bu sýk ve ani dönüþümler oyunun heyecan düzeyini
sürekli dorukta tutar.Oyuncular bir yandan kendi
alanlarýný geniþletmeye bir yandan da rakibin alanlarýný
bozmaya çalýþýr.Taþ gruplarý arasýnda yaþanan
savaþlarýn ardýndan, iki taraf da alanlarýn kesinleþip
tahtada alýnacak daha fazla puan olmadýðýna kanaat
getirerek pas geçince oyun sona erer.
Kazanan iki farklý yöntemle belirlenir. Japon
Yöntemi'nde yalnýzca boþ alanlar sayýlýrken, Çin
Yöntemi'nde ise hem tahta üzerindeki taþlar, hem de boþ
noktalar sayýlýr.
Bir Go oyunu sýrasýnda bir veya daha çok taþ, çevresi
tamamen çevrilip tüm açýk noktalar doldurularak esir
alýnabilir.
Yanda siyah,
beyaz taþlarý
tamamen
çevrelediði için
beyaz taþlarý
esir almýþtýr.
spor
arýyorum
aralýk 2005
Ko kuralý:
Handikap:
Bu hareketler kendi içinde sonsuza dek tekrar
edebilir. Bunu engellemek için oyunun özel bir
kuralý vardýr, ko kuralý. Bu kurala göre 3.
pozisyonda beyazýn siyahý alabilmesi için en az
bir tur geçmelidir. Ko kuralý ayný pozisyonun
(tüm tahta üzerinde) kendini tekrar etmesini
engeller.
Go'nun hoþ olan özelliklerinden birisi de sizin
rakibinizle güzel bir oyun çýkartabilmeniz için
ayný güçte/deneyimde olmanýza gerek
olmamasýdýr. Go oyunu size oyuncular
arasýndaki seviyeyi eþitlemek için tahta üzerine
bazý taþlar konmuþ olarak oyuna baþlamanýza
izin verir. Bu taþlar handikap taþlarý olarak
isimlendirilir. Handikap taþlarý çoðunlukla, tahta
üzerinde belirtilmiþ olan koyu noktalara
yerleþtirilir.
Yukarýda, sýranýn
siyahta olduðu
pozisyonun
olduðunu
düþünün.
Sýranýn beyazda
olduðu bu
pozisyon oluþur.
Siyah, beyaz taþý
almaya karar
verebilirdi.
Beyaz da bir taþ
almaya karar
verebilirdi.
Daha önceki
pozisyonu
oluþturarak.
Seviyeler:
Yeni baþlayan birine verilen seviye 30 Kyu'dur.
Ýlerledikçe 1 Kyu ya kadar yükselir.
Oyunda gelinebilecek ilk seviye Sho-dan (ilk
siyah kuþak) dýr. Sho-dan "oyunu biliyorum"
diyebilmenin ilk seviyesidir.Bu seviyede biri Go
karþýlaþmalarýný ustalýkla takip edebilir.
30 Kyu
15 Kyu
1 Kyu=1Dan 5 Dan 7-9 Dan
47
Atatürk için 22. Yýl
Ýstanbul Teknik Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor
Bölümü'nün düzenlediði 22. Geleneksel
Atatürk'ü Anma Koþusu 10 Kasým 2005 Pazar
günü Ayazaða kampüsünde gerçekleþtirildi.
Organizasyonda öðrenciler, üniversite çalýþanlarý
ve akademisyenlerden toplam 60 kiþi yarýþtý.
Kategorilere göre dereceye girenlerin isimleri
þöyle:
Öðrenci
Erkekler 4000 m.
Bayanlar 2000 m.
1- Eray Çakýr (Elektronik)
2- Uður Zýnar Sarnýç (Meteoroloji)
3- Serhat Turan (Makina)
1- Filiz Dümbek (Ýþletme)
2- Huriye Anýl (Jeofizik)
3- Çiðdem Akan (Deniz Tek.)
Akademisyen, Personel
Orhan Gökpýnar
ÝTÜ Yürüyüþleri
Gelenekselleþiyor
ÝTÜ, 3 Aralýk 2005 Cumartesi günü birincisini düzenlediði "ÝTÜ Yürüyüþ Günleri"ni
gelenekselleþtiriyor. ÝTÜ'lülerin aileleri, dostlarý ve sevdikleri ile hafta sonu eðlenmek,
sporla ve doðayla iç içe olmak amacýyla düzenlenen yürüyüþ, ÝTÜ'nün spora verdiði
öneme de örnek gösterilmektedir. Bu yürüyüþlerin sýk aralýklarla gerçekleþmesi hem
yerleþkemizdeki yeþil alanlarýn korunmasý için teþvik oluþturacak hem de doða
bilincinin yaygýnlaþmasýna olanak saðlayacak.
35 Yaþ ve Altý Erkek
35 Yaþ ve Altý Bayan
1- Derya Ahmet Kocabaþ (Elektrik)
2- Nesip Tumal (Güvenlik)
3- Hüseyin Doðuþ Akaydýn (Uçak)
1- Gülbahar Gihar (Beden Eðitimi)
2- Ceyhan Kahya (Meteoroloji)
3- Birgül Benli Gönül (Kimya M.)
36 - 45 Yaþ Erkek
36 - 45 Yaþ Bayan
1- Halim Yüce (Yapý Ýþleri)
2- Hikmet Arslan (Makina)
3- Erhan Evran (Kütüphane)
1- Özgül Özcan Taþpýnar (Kimya M.)
2- Nil Banu Tarým (Telekom.)
3- Beyza Taþkýn (Ýnþaat)
46 - 50 Yaþ Erkek
1- Cengiz Kuzu (Maden)
2- Fethi Þahin (Fotokopi)
3- Hasan Ýlgün (Yapý Ýþleri)
Shihan Kenji Kumagai ÝTÜ’deydi
ÝTÜ Aikido Kulübü, Türkiye’de Aikido’nun Kurucusu Shihan
Kenji Kumagai’yi ÝTÜ’de aðýrladý. ÝTÜ Aikido Kulübü üyeleri ile
birlikte Aikido ile ilgilenenler, ÝTÜ Gümüþsuyu Spor Salonu’nda
gerçekleþtirilen buluþmada, Shihan Kenji Kumagai ile çalýþma
olanaðý buldular. Savaþ disiplini geliþimi için büyük önem
taþýyan çalýþma ayný zamanda Aikido ile ilgilenenleri biraraya
getirmesi açýsýndan da olumlu sonuç verdi.
www.gazete.itu.edu.tr

Benzer belgeler