Bologna Kapsamında Yapılan İntibak İşlemleri, Eşdeğerlikler Ve

Transkript

Bologna Kapsamında Yapılan İntibak İşlemleri, Eşdeğerlikler Ve
H. Ü. EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN BAŞLANAN
BOLOGNA KAPSAMINDA YAPILAN İNTİBAK İŞLEMLERİ,
EŞDEĞERLİKLER VE LİSANS PROGRAMI KİTAPÇIĞI
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI
AKADEMİK KURUL KARARLARI
____
Toplantı Sayısı: 18…
Toplantı Tarihi: 07.11.2013
Karar Sayısı …18______
Bölümümüz Akademik Kurul Toplantısı 07.11.2013 Perşembe günü saat 11.30’da
yapılmış olup, ekte belirtilen kararlar alınmıştır.
Prof.Dr.Aylin GÖRGÜN BARAN
Başkan
Güncelleme Tarihi: 16.09.2014
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ INTIBAK İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ
AKADEMİK KURUL KARARLARI
18.09.2013 tarih 2013-315 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı (Ek:1) gereğince Bologna Süreci
kapsamında değiştirilen, 19.03.2014 tarih 2014-121 sayılı senato kararı ile de güncellenen ve 20132014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren uygulanmaya konulmuş olan yeni ders programı
ve 2013 yılından önce Bölümümüze kaydolmuş olan öğrencilerin bu yeni programa intibaklarının
sağlanması için yapılacak işlem ve uygulamalar hakkında aşağıdaki kararları almıştır:
1. YENİ DERS PROGRAMININ YAPISI
2013-14 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi başından itibaren uygulamaya konulmuş olan yeni ders
programı: (i) Üniversite genelinde ortak zorunlu dersler, (ii) bölüm zorunlu dersleri, (iii) bölüm içi
seçmeli dersler ve (iv) bölüm dışı seçmeli dersler olmak üzere dört farklı ders grubundan
oluşmaktadır. Bu grupların her birinde yer alan derslerin isimleri, ulusal ve AKTS kredileri EK-1’de
gösterilmiştir. Bölüm program yapısında olan 4 yılı yayılmış ingilizce dersleri üniversitemiz 27.02.2013
tarih ve 9. Oturum 2013-92 sayılı senato kararı (Ek:2) gereğince 2012-2013 bahar böneminden
itibaren kaldırılmıştır. Bu kapsamda ortak zorunlu dersler olan İNG 127 I ve İNG 128 II dışında kalan ve
bölümümüz 2. 3. ve 4. sınıflarında alınan İNG 237 ingilizce III, İNG 238 ingilizce IV, ING 337 ingilizce
V, ING 338 ingilizce VI, ING 437 ingilizce VII ve ING 438 ingilizce VIII dersleri zorunlu statüden isteğe
bağlı statüye dönüştürülmüştür. Ayrıca Öğrencilerin maduriyetinin önlenmesi amacıyla 2012-2013
öğretim yılı bahar döneminden itibaren belirtilen yabanci dil derslerinden en fazla iki tanesinin bölüm
dışı seçmeli ders olarak sayılması 11.03.2013 tarih ve 5 karar sayısı (Ek:3) ile kararlaştırılmıştır.
2013-2014 Eğitim Öğretim yılından başlamak üzere ise isteğe bağlı Hazırlık, bölüm programına
eklenmiştir.
2.
MEZUNİYET ŞARTLARI
2.1. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılından önce bölüme kaydolmuş öğrenciler için ulusal kredi
sistemi uygulaması devam edecek olup, öğrenciler mezun olabilmek için toplam 128
ulusal kredi kazanmak zorundadırlar. Öğrencilerin kazanmak zorunda oldukları bu
kredilerin birinci maddede belirtilen ders grupları itibariyle dağılımı şu şekildedir:
2.1.1. Üniversite geneli ortak zorunlu derslerden toplam 14 kredi (bu krediler
mezuniyet kredisine dahil değildir)
2.1.2. Bölüm zorunlu derslerinden toplam 77 kredi
2.1.2.1. Bölüm içi (SOS KODLU) zorunlu dersler 61 kredi
2.1.2.2. Bölüm dışı zorunlu bölüm dersleri 16 kredi
2.1.3. Seçmeli derslerden toplam 51 kredi
2.1.3.1. Bölüm içi seçmeli derslerden toplam en az 12 kredi
2.1.3.2. Bölüm dışı seçmeli derslerden toplam en az 9 kredi
2.2. 2013 yılında bölümüze kaydolmuş ve 2013-2014 YILI GÜZ DÖNEMİ VE SONRASINDA
öğretimlerine başlamış olan öğrenciler için Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nun
05.06.2013 tarih ve 2013/208 sayılı kararı (Ek:4) ile AKTS kredi sistemi uygulanacak olup,
öğrencilerin mezun olabilmeleri için kazanmaları gereken asgari AKTS toplamı 240’tır. Bu
kredilerin 1. Maddede belirtilen ders grupları itibariyle dağılımı şu şekildedir:
Ortak zorunlu ve zorunlu derslerden 142 AKTS, seçmeli derslerden ise toplam 98 AKTS
tamamlanması gerekmektedir. Bu dersler ve AKTS’lerinin dağılımı ise aşağıdaki gibidir:
2.2.1. Üniversite geneli ortak zorunlu derslerden toplam 16 AKTS kredisi (bu krediler
mezuniyet kredisine dâhildir)
2.2.2. Bölüm zorunlu derslerinden toplam 126 AKTS kredisi (71 ulusal kredi)
2.2.2.1. Bölüm içi (SOS KODLU) zorunlu derslerden toplam 107 AKTS kredisi (57
ulusal kredi)
2.2.2.2. Bölüm dışı zorunlu bölüm derslerinden toplam 19 AKTS kredisi (14 ulusal
kredi)
2.2.3. Seçmeli derslerden toplam 98 AKTS kredisi (57 ulusal kredi)
2.2.3.1. Bölüm içi seçmeli derslerden toplam 68 AKTS kredisi
2.2.3.2. Bölüm dışı seçmeli derslerden toplam 30 AKTS kredisi
3. INTIBAK SÜRECİ VE INTIBAK İŞLEMLERİ
3.1. Bologna Süreci Kapsamında Güncellenmiş Olan Eğitim Programlarının Uygulama
Esaslarına dair Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nun 03.7.2013 tarih ve 2013/230 sayılı
(Ek:5) ve müteakip kararları uyarınca, 2013-2014 güz döneminden önce bölüme kayıt
yaptırmış olan öğrencilerin intibak işlemlerinde öğrencilerin bölüm programında yer alan
bölüm zorunlu dersleri ile bölüm içi ve bölüm dışı seçmeli derslerinden kazanmış
oldukları kredi toplamı dikkate alınır. Buna göre bir öğrencinin intibak edeceği dönemin
belirlenmesinde dönem ortalama kredisi mezuniyet için gerekli toplam kredinin toplam
dönem sayısına bölümü ile elde edilen ulusal kredi miktarı (128:8=16) olarak
belirlenmiştir. Bu kredi miktarından hareketle, öğrenimi süresince bölüm programında
yer alan bölüm zorunlu ve bölüm içi ve bölüm dışı seçmeli derslerden:
3.1.1. 16 ulusal kredi kazanmış olan öğrenciler 2. Döneme,
3.1.2. 32 ulusal kredi kazanmış olanlar 3. Döneme,
3.1.3. 48 ulusal kredi kazanmış olanlar 4. Döneme,
3.1.4. 64 ulusal kredi kazanmış olanlar 5. Döneme,
3.1.5. 80 ulusal kredi kazanmış olanlar 6. Döneme,
3.1.6. 96 ulusal kredi kazanmış olanlar 7. Döneme,
3.1.7. 112 ulusal kredi kazanmış olanlar 8. Döneme intibak ettirilirler.
3.2. Bölüm zorunlu dersleri ile bölüm içi ve bölüm dışı seçmeli derslerden kazanmış oldukları
toplam kredi bir üst döneme intibak için gerekli toplam ortalama krediden 3 veya daha az
olan öğrenciler de, haklarında daha başka bir karar alınmaya gerek olmaksızın, bir üst
döneme intibak etmiş sayılırlar.
3.3. 2013-2014
öğretim yılından önce bölüme kaydolmuş olan öğrencilerin, ulusal
kredi sistemi kapsamındaki ders programının uygulanma ilkeleri kapsamında kazanmış
oldukları haklar ve krediler mahfuzdur. Bu kapsamda:
3.3.1. Öğrencilerin bölüm içi zorunlu derslerden kazanmış oldukları bütün krediler bu
kapsamdaki herhangi bir ders programdan kaldırılmış olsa bile bölüm içi zorunlu
dersler kategorisinde mezuniyet kredisine sayılır.
3.3.2. Öğrencilerin bölüm içi veya bölüm dışı seçmeli derslerden kazanmış oldukları
bütün krediler herhangi bir ders programdan kaldırılmış olsa bile ait olduğu
bölüm içi veya bölüm dışı seçmeli dersler kategorisinde mezuniyet kredisine
sayılır.
3.3.3. Öğrenciler 2013-2014 program değişikliği kapsamında programa eklenmiş veya
seçmeli statüden zorunlu statüye geçirilmiş olan bölüm zorunlu dersleri almakla
sorumlu değildirler, ancak isterlerse bu dersleri programlarına kaydedebilirler.
Ancak böyle yapmaları halinde bu derslerle ilgili sorumlulukları zorunlu dersler
kapsamında değerlendirilecek olup, seçmeli derslerde olduğu gibi bu dersleri
program kayıtlarından sildirip yerine başka bir ders alamazlar.
3.3.4. Öğrenciler, 2013-2014 öncesi yürürlükte olan ders programında yer alan ve alıp
başarısız oldukları veya sorumlu oldukları halde herhangi bir sebeple almamış
oldukları zorunlu ve seçmeli derslerin yerine bu derslerin yeni programda
gösterilmiş olan eşdeğerlerini alırlar. (derslerin eşdeğerlik tablosu EK2 ’de
gösterilmiştir)
3.3.5. Herhangi bir bölüm içi zorunlu dersin programdan kaldırılmış olmasından dolayı
zorunlu ders kredilerinde eksiklik oluşacak olan öğrenciler bu ders/dersler yerine
bölüm içi zorunlu veya seçmeli bir ders/dersler almak suretiyle eksik kredilerini
tamamlarlar.
3.3.6. 2013-2014 öğretim yılında uygulamaya konulmuş olan yeni ders programı ile
birlikte daha önceki program veya programlarda zorunlu ders statüsünde iken
seçmeli ders statüsüne geçirilmiş olan bir dersten başarısız olmuş olan öğrenciler
ilgili dersi almaktan muaftırlar. Bu durumdaki öğrenciler ilgili dersin eşdeğeri olan
yeni dersi veya bir bölüm içi başka bir seçmeli dersi programlarına kaydederler ve
bu dersten kazanacakları kredi bölüm zorunlu dersleri kategorisinde mezuniyet
kredilerine sayılır.
4. SEÇMELİ DERSLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER
4.1. 2013-2014 öğretim yılı güz döneminden önce yürürlükte olan ve öğrencilerin, bölüm dışı
seçmeli ders kategorisinde programlarına ders alabilecekleri bölümlerle ilgili
kısıtlamalar kaldırılmıştır. Bu kapsamda Bölüm akademik kurulunun 02.10.2007 tarih ve
20 sayılı kararınca(Ek:6) “Bölümümüz öğrencileri belirlenen bölümlerdeki bütün lisans
derslerini dersi veren öğretim üyesinin onayı ile bölüm dışı seçmeli ders statüsünde
programına kaydedebilirler. Bölüm-dışı seçmeli dersler iki kısımdan oluşmaktadır.
Bunlar: (i)Antropoloji, Felsefe, Psikoloji, Tarih, Sanat Tarihi, İktisat, Kamu Yönetimi,
Uluslar Arası İlişkiler, Sosyal Hizmetler, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Bilimi, İngiliz Dil
Bilimi, Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Amerikan
Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinin müfredatında yer alan bütün (zorunlu veya seçmeli)
dersler, (ii) bunlar dışındaki diğer bütün bölümlerinin müfredatında yer alan fakat öğrenci
tarafından alınmasına Bölüm Akademik Kurulu tarafından, öğrencinin müracaatı üzerine
onay verilen dersleri mezuniyet kredisine sayılabilir.” Kararı , 07.11.2013 tarih ve 18 sayılı
Bölüm akademik kurul kararı ile iptal edilmiştir. Yeni akademik kurul kararı ile, dersi açan
bölümün veya birimin programında zorunlu veya seçmeli statüsünde olmasına
bakılmaksızın Hacettepe Üniversitesi’nin veya ülke içi veya dışındaki başka bir
üniversitenin bütün bölümlerinde okutulan kredili dersler 2013-14 öğretim yılı güz
döneminden itibaren (aşağıda belirtilen) 4.4 fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla 201314 öğretim yılında bölüme kaydolmuş öğrenciler için bölüm dışı seçmeli dersler
kategorisinde değerlendirilir.
4.2. 2013-14 öğretim yılından önce bölüme kaydolmuş olan öğrenciler kendileri için bir
zorunluluk olan toplam en az 9 ulusal krediye eşdeğer dersi belirli bölümlerden-almaları
gerektiği şartı 4.1.’de belirtildiği üzere 07.11.2013 tarih ve 18 sayılı Bölüm akademik kurul
kararı ile kaldırılmıştır. Bu karar ile bölüm dışı seçmeli derslerden asgari 9 kredilik, bölüm
içi seçmeli derslerden de en az 12 kredilik ders alma koşulu hala geçerli olup, bölüm dışı
seçmeli derslerin alınabileceği bölümler sınırlaması kaldırılmıştır.
4.3. Bologna kapsamında 2013-14 öğretim yılı güz döneminde ve sonrasında bölüme
kaydolmuş olan öğrenciler toplam 30 AKTS kredisine eşdeğer dersi 4.1.fıkrası hükümleri
dâhilinde başka bölümlerden almakla yükümlüdürler.
4.4. Hacettepe Üniversitesi’nin veya ülke içinde veya dışındaki bir başka üniversitenin
herhangi bir bölümünde zorunlu veya seçmeli statüde okutulan herhangi bir kredili dersin
bölüm içi zorunlu veya seçmeli bir derse eşdeğer sayılıp sayılmayacağına ve dolayısıyla
alıp başarılı olması halinde böyle bir dersten kazanacağı kredinin öğrencinin bölüm içi
zorunlu veya seçmeli dersler kredisi dâhilinde mezuniyet kredisine sayılıp
sayılmayacağına ise üniversite, fakülte ve bölüm düzeyinde geçerli olan yönergeler
dahilinde karar verilir.
5. PROGRAMDAN KALDIRILAN DERSLER
KALDIRILAN DERSLER
SOS 219-(01,02,03 )
KURUMLAR SOSYOLOJİSİ
SOS 424 SOSYOLOJİK TEORİDE
POSTMODERN TARTIŞMALAR
303
Z
303
S
SOS 322 PROJE HAZIRLIĞI
303
S
PSİ 305 BİREYSEL AYRILIKLAR
303
SOS 115 Bilgiye Erişim ve
Metin İşlemciler
Z
224
Öğrenci bu dersten kalmiş ise kredi açığı için dilediği bir
seçmeli dersi programina alabilir.
Öğrenci bu dersten kalmiş ise kredi açığı için dilediği bir
seçmeli dersi programina alabilir .
Öğrenci bu dersten kalmiş ise kredi açığı için dilediği bir
seçmeli dersi programina alabilir ya da SOS 302
Mezuniyet Çalışmasına Hazırlık dersi buna eşdeğer kabul
edilir.
Öğrenci bu dersten kalmiş ise kredi açığı için dilediği bir
seçmeli dersi programina alabilir.
Öğrenci bu dersten kalmiş ise, bu dersin yerine gelen ve
zorunlu olan BEB650 Temel Bilgi ve İletişim Tek. Kullanımı
dersini almakla yükümlüdür.
6. PROGRAMA EKLENEN YENİ SEÇMELİ DERSLER
YENİ AÇILAN DERSLER
SOS 404 Proje Planlama ve Yönetimi 
SOS 336 Medya ve Popüler Kültür 
Kredi
303
303
SOS 302 Mezuniyet Çalışmasına Hazırlık
SOS 340 Türkiye’nin Siyasi Yapısı 
SOS 239 Çalışma Sosyolojisi 
SOS 338 Sosyal Politika 
SOS 365 Staj 
SOS 283 Gündelik Yaşam Sosyolojisi
244
303
303
303
022
303
Statü AKTS
6
S
5
S
6
S
S
S
S
S
S
5
5
5
7
5
7. ZORUNLU STATÜDEN SEÇMELİ STATÜYE GEÇİRİLEN DERSLER
TAR 241 SOSYAL
TARİH
303
SOS 218 Türk
Sosyo-Kültür
Yapısı
303
SOS 105 HUKUKA
GİRİŞ
303
DERSİN STATÜSÜ SEÇMELİ OLDU .“TAR241 Sosyal Tarih” dersinden
başarısız olan öğrenciler dilerlerse dersi tekrar
(seçmeli statüde) alabilirler ya da yerine başka bir seçmeli ders
alabilirler. Bu dersten kazanacakları seçmeli ders kredisi,
zorunlu ders kredisi toplamına dahil edilir. 2013-2014 Eğitim
Öğretim Yılı ve sonrası girişli ve Bologna programı uygulanacak
Z öğrenciler ise bu dersi isterlerse seçmeli olarak kodlayabilirler.
DERSİN kodu “SOS 230 Türk Sosyo-Kültür Yapısı” OLARAK
DEĞİŞTİRİLMİŞ VE STATÜSÜ SEÇMELİ OLMUŞTUR. Bologna programı
kapsamında zorunlu statüden seçmeli statüye geçirilmiştir. Bu
dersten
Başarısız olan öğrenciler dilerlerse dersi tekrar (seçmeli statüde)
alabilirler ya da yerine başka bir seçmeli ders alabilirler.
Bu dersten kazanacakları seçmeli ders kredisi, zorunlu ders kredisi
toplamına dahil edilir. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı ve sonrası girişli
ve Bologna program uygulanacak öğrenciler ise bu dersi isterlerse
Z seçmeli olarak kodlayabilirler.
DERSİN STATÜSÜ SEÇMELİ OLDU. Öğrenci bu dersten kalmiş ise
SOS107 Hukuka Giriş DERSİ EŞDEĞERDİR. Ya da bölüm içi bir başka
seçmeli ders alabilir. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı ve sonrası girişli
ve Bologna program uygulanacak öğrenciler ise bu dersi isterlerse
Z seçmeli olarak kodlayabilirler.
8. SEÇMELİ STATÜDEN ZORUNLU STATÜYE GEÇİRİLEN DERSLER
DERSİN STATÜSÜ ZORUNLU OLDU. 2013-2014 ve sonrasında
kayıt yaptıran öğrenciler için zorunlu, daha önceki girişli
SOS 223 Toplumsal ve
öğrenciler için zorunlu değildir. İsterlerse seçmeli olarak
Kültürel Tarih
alabilirler. Ancak bu dersi alıp kalırlarsa, dersi sildiremezler ve
303 S zorunlu ders gibi işlem görür.
DERSİN STATÜSÜ ZORUNLU OLDU. 2013-2014 ve sonrasında
kayıt yaptıran öğrenciler için zorunlu, daha önceki girişli
SOS 224 Toplumsal
öğrenciler için zorunlu değildir. İsterlerse seçmeli olarak
Cinsiyet ve Beden
alabilirler. Ancak bu dersi alıp kalırlarsa, dersi sildiremezler ve
Sosyolojisi
303 S zorunlu ders gibi işlem görür.
DERSİN KODU "SOS 369 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı"
OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ VE DERSİN STATÜSÜ ZORUNLU OLDU.
2013-2014 ve sonrasında kayıt yaptıran öğrenciler için
zorunlu, daha önceki girişli öğrenciler için zorunlu değildir.
SOS 323 Türkiye’nin
İsterlerse seçmeli olarak alabilirler ancak bu dersi alıp
Toplumsal Yapısı
303 S kalırlarsa, dersi sildiremezler ve zorunlu ders gibi işlem görür.
EKLER:
EK-1
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS
PROGRAMI DERSLERİ LİSTESİ
2013-14 AKADEMİK YILI
1.1. ORTAK ZORUNLU DERSLER
KOD
TKD 103
İNG 127
TKD 104
İNG 128
AİT 203
BEB650
DERS ADI
Türk Dili
Temel İngilizce I
Türk Dili II
Temel İngilizce II
At.İlk. ve İnk. Tar
Temel Bilgi ve İletişim Tek.
Kullanımı
STATÜ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
Z
T
2
2
2
2
2
0
P
0
2
0
2
0
2
K
2
3
2
3
2
1
Toplam
AKTS
2
3
2
3
2
2
16
1.2. BÖLÜM ZORUNLU DERSLERİ
KOD
SOS 101
SOS 102
SOS 112
SOS 203
SOS 206
SOS 223
SOS 204
SOS 226
SOS 228
SOS 224
SOS 305
SOS 303
SOS 369
,SOS 357
SOS 304
SOS 355
SOS 320
SOS 401
SOS 422
DERS ADI
Sosyolojiye Giriş I
Sosyolojiye Giriş II
Bilim Tarihi
Klasik Sos. Teo. I
Sosyal Bilimlerde Metot
Toplumsal ve Kültürel Tarih
Klasik Sos. Teo. II
Sosyal Bil. İst. Met.
Türk Sosyoloji Tar. I
Toplumsal Cinsiyet ve Beden
Sosyolojisi
Ara. Met. ve Tek. I
Klasik Sos. Teo. III
Türkiye’nin Toplum. Yapısı
Araş. Met.ve Tek. II
Çağ. Sos. Teor. I
Sosyal Tabakalaşma
Veri İşleme ve Analiz
Çağ. Sos. Teor. II
Sosyal Değişme
STATÜ
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
T
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
Toplam
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
AKTS
0
0
0
0
0
0
2
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
8
6
5
8
6
5
6
6
6
107
5
5
4
6
5
5
6
5
5
5
1.3. BÖLÜM DIŞI ZORUNLU DERSLERİ
KOD
DERS ADI
ANT 203
PSL106
FEL 104
EKO 116
Sosyal Kültürel Antropoloji
Psikoloji
Felsefeye Giriş
Genel İktisat
STATÜ
Z
Z
Z
Z
T
3
3
4
3
Toplam
P
0
0
0
0
K AKTS
3
3
4
3
4
5
6
4
19
1.4. BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER
KOD
DERS ADI
SOS 100 Engellilik Sosyolojisi
SOS 107 Hukuka Giriş
STATÜ
S
S
T
3
3
P
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
3
2
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
4
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
4
0
2
0
0
K AKTS
3
5
3
5
SOS114 Hukuk Sosyolojisi
SOS 152
SOS 221
SOS 256
SOS 227
SOS 230
SOS 220
SOS 329
SOS 371
SOS 335
SOS 337
SOS 339
SOS 345
SOS 365
SOS 338
SOS 306
SOS 318
SOS 324
SOS 328
SOS 382
SOS 302
SOS 330
SOS 336
SOS 340
SOS 425
SOS 419
SOS 405
SOS 435
SOS 438
SOS 404
SOS 436
SOS 426
SOS 406
SOS 430
SOS 283
SOS 239
Küçük Gruplar Sosyolojisi
Sağlık Sos.
Sanat Sosyolojisi
Çevre Sos.
Türk Sosyo-Kültür Yapısı
Aile Sosyolojisi
Endüstri Sos.
Siyaset Sosyolojisi
Türk Sosyoloji Tarihi II
İletişim Sos.
Din Sosyolojisi
Yönetim Sos.
Staj
Sosyal Politika
Survey İnc. ve Uyg
Kırsal Toplumsal Yap.
Etnik Sosyoloji
Toplumsal Hareketler
Suç Sosyolojisi
Mezuniyet Çalışmasına Hazırlık
Kent Sosyolojisi
Medya ve Popüler Kültür
Türkiye’nin Siyasi Yapısı
Mezuniyet Çalışması I
Karşılaştırmalı Tarihsel Sos.
Kentleşme Sorunları
Kültür Teorileri
İktisat Sosyolojisi
Proje Planlama ve Yönetimi
Göç Sosyolojisi
Mezuniyet Çalışması II
Turizm Sosyolojisi
Saha Araş. İnc. ve Uyg.
Gündelik Yaşam Sosyolojisi*
Çalışma Sosyolojisi
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
2
7
3
5
3
8
3
5
3
5
3
5
3
5
4
6
3
5
3
5
3
5
4
6
3
5
3
5
3
5
3
5
3
6
3
5
4
6
3
5
3 8
3
5
3
5
1.5. BÖLÜM DIŞI SEÇMELİ DERSLER
Bölüm Akademik Kurulu’nun 07.11.2013 tarih ve 18 sayılı kararı ile dersi açan bölümün veya birimin
programında zorunlu veya seçmeli statüsünde olmasına bakılmaksızın Hacettepe Üniversitesi’nin
veya ülke içi veya dışındaki başka bir üniversitenin bütün bölümlerinde okutulan kredili dersler 20132014 öğretim yılı güz döneminden itibaren bölüm dışı seçmeli dersler kategorisinde
değerlendirilmektedir.
EK-2
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI ESKİ VE YENİ DERSLERİN EŞDEĞERLİK TABLOSU
2013-14 AKADEMİK YILI
BİRİNCİ YIL GÜZ YARIYILI
DERSLER
Dersin Kodu Dersin Adı
SOS 101
Sosyolojiye Giriş I
BOLOGNA KAPSAMINDA EŞ DEĞER SAYILACAK DERSLER
Z/S T P K Akts Ön Koşul DEĞİŞİKLİK
Z/S T P K Akts Ön Koşul Dersin Kodu Dersin Adı
Z
3 0 3 5
SOS 101
Sosyolojiye Giriş I
3 0 3 5
Z
-
ANT 103
PSI 101
TKD 103
İNG 127
SOS 100
FEL 123
SOS 105
Sosyal Antropolojiye Giriş Z 3 0 3
Z 3 0 3
Psikolojiye Giriş
OZ 2 0 2
Türk Dili
OZ 2 2 3
Temel İngilizce I
S 3 0 3
Engellilik Sosyolojisi
Mantığa Giriş
S 3 0 3
Hukuka Giriş
Z
3 0 3
ANT 203
PSL106
TKD 103
İNG 127
SOS 100
FEL 123
4
3
2
3
5
5
-
SOS 107
5
BİRİNCİ YIL BAHAR YARIYILI
ESKİ PROGRAMDAKİ DERS
Dersin
Kodu
SOS 102
SOS 115
FEL 104
EKO 116
SOS 112
TKD 104
İNG 128
SOS 152
SOS114
SOS219
Dersin Adı
Sosyolojiye Giriş II
Bilgiye Erişim ve Metin
İşlemciler
Felsefeye Giriş
Genel İktisat
Bilim Tarihi
Türk Dili II
Temel İngilizce II
Küçük Gruplar Sosyolojisi
Hukuk Sosyolojisi
Kurumlar Sosyolojisi
Sosyal Kültürel Antropoloji
Psikoloji
Türk Dili
Temel İngilizce I
Engellilik Sosyolojisi
Mantığa Giriş
Hukuka Giriş
Z
Z
OZ
OZ
S
S
S
3
4
2
2
3
3
0
0
0
2
0
0
3
4
2
3
3
3
-
4
5
2
3
5
5
İsim-kod
-
İsim kod
-
3 0 3 5
STATÜ
BOLOGNA KAPSAMINDA EŞ DEĞER SAYILACAK DERS
Z/S T P K Akts Ön
Koşul
Z 3 0 3 5
Z 2 2 4 4
Z
Z
Z
OZ
OZ
S
S
Z
4
3
3
2
2
3
3
0
0
0
0
2
0
0
4
3
3
2
3
3
3
3 0 3
6
4
4
2
3
5
5
5
-
Dersin
Kodu
SOS 102
BEB650
Dersin Adı
Z/S T P K Akts Ön
Koşul
Z 3 0 3 5
Z 0 2 1 2
-
Sosyolojiye Giriş II
Temel Bilgi ve İletişim Tek.
Kullanımı
FEL 104 Felsefeye Giriş
Z 4 0 4 6
EKO 116 Genel İktisat
Z 3 0 3 4
SOS 112 Bilim Tarihi
Z 3 0 3 4
TKD 104 Türk Dili II
OZ 2 0 2 2
İNG 128 Temel İngilizce II
OZ 2 2 3 3
SOS 152 Küçük Gruplar Sosyolojisi
S 3 0 3 5
SOS114
Hukuk Sosyolojisi
S 3 0 3 5
SOS114
Bu Ders Kaldırılmıştır. Bunun Yerine Bölüm İçi istediği bir seçmeli ders
Alınabilir.
DEĞİŞİKLİK
Kaldırıldı
İKİNCİ YIL GÜZ YARIYILI
ESKİ PROGRAMDAKİ DERS
Dersin Kodu Dersin Adı
SOS 203 Klasik Sos. Teo. I
SOS 206 Sosyal Bilimlerde Metot
AİT 203
FEL 205
PSİ 261
SOS 221
SOS 256
PSİ 241
PSİ 221
SOS 227
İNG 237
At.İlk. ve İnk. Tar
Felsefe Tarihi I
Gelişim Psikolojisi
Sağlık Sos.
Sanat Sosyolojisi
Sosyal Psi.
Öğrenme Psikolojisi
Çevre Sos.
İngilizce III
BOLOGNA KAPSAMINDA EŞ DEĞER SAYILACAK DERSLER
Dersin Adı
Z/S T P K Akts Ön Koşul DEĞİŞİKLİK
Z/S T P K Akts Ön Koşul Dersin Kodu
Z 3 0 3 6
SOS 203
Z 3 0 3 5
SOS 206
SOS 223
OZ 2 0 2 2
AİT 203
S 3 0 3 5
FEL 205
S 3 0 3 4
SEÇ370
S 3 0 3 5
SOS 221
S 3 0 3 5
SOS 256
S 3 0 3 4
SEÇ-372
S 3 0 3 4
SEÇ366
SOS239
S 3 0 3 5
SOS 227
S 3 0 3 3
İNG 237
İKİNCİ YIL BAHAR YARIYILI
ESKİ PROGRAMDAKİ DERS
Dersin
Kodu
SOS 204
SOS 333
SOS 316
AİT 204
SOS 224
SOS218
SOS 220
FEL 206
PSİ236
TAR241
İNG 238
Dersin Adı
Z/S T P K Akts Ön
Klasik Sos. Teo. II
Sosyal Bil. İst. Met.
Türk Sosyoloji Tar. I
At.İlk. ve İnk. Tar
Toplumsal Cinsiyet ve Beden
Sosyolojisi
Türk-Sosyo-Kültür Yapısı
Aile Sosyolojisi
Felsefe Tarihi II
Ölçme Teknikleri
Sosyal Tarih
İngilizce IV
Z
Z
Z
OZ
Koşul
3
3
3
2
0
0
0
0
3 6
3 5
3 5
2 2
S 3 0 3
Z
S
S
S
Z
S
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
-
5
-
5
5
5
4
-
5
3
-
Z
Z
Z
OZ
S
S
S
S
S
S
S
S
S
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
5
5
2
5
4
5
5
4
4
5
5
3
YENİ DERS
KOD
KOD
KOD
YENİ DERS
-
-
BOLOGNA KAPSAMINDA EŞ DEĞER SAYILACAK DERSLER
Dersin
Dersin Adı
Z/S T P K Akts Ön
Kodu
Koşul
SOS 204
SOS 226
SOS 228
AİT 204
SOS 224
-
Klasik Sos. Teo. I
Sosyal Bilimlerde Metot
Toplumsal ve Kültürel Tarih
At.İlk. ve İnk. Tar
Felsefe Tarihi I
Gelişim Psikolojisi
Sağlık Sos.
Sanat Sosyolojisi
Sosyal Psi.
Öğrenme Psikolojisi
Çalışma Sosyolojisi
Çevre Sos.
İngilizce III
SOS 230
SOS 220
FEL 206
SEÇ- 368
TAR241
İNG 238
Klasik Sos. Teo. II
Sosyal Bil. İst. Met.
Türk Sosyoloji Tar. I
At.İlk. ve İnk. Tar
Toplumsal Cinsiyet ve Beden
Sosyolojisi
Türk Sosyo-Kültür Yapısı
Aile Sosyolojisi
Felsefe Tarihi II
Ölçme Teknikleri
Sosyal Tarih
İngilizce IV
Z
Z
Z
OZ
Z
3
3
3
2
3
0
0
0
0
0
3
3
3
2
3
6
5
5
2
5
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
5
5
5
4
5
3
DEĞİŞİKLİK
KOD
-
-
STATÜ
STATÜ
KOD
STATÜ
-
ÜÇÜNCÜ YIL GÜZ YARIYILI
ESKİ PROGRAMDAKİ DERS
Dersin
Kodu
SOS 305
SOS 303
SOS 323
FEL 321
SOS 329
SOS 371
SOS 423
SOS 251
Dersin Adı
P K
BOLOGNA KAPSAMINDA EŞ DEĞER SAYILACAK DERSLER
Akts Ön
Dersin
Dersin Adı
Z/ T P K Akts Ön
DEĞİŞİKLİK
Koşul Kodu
S
Koşul
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
8
6
5
5
5
5
5
5
5
-
-
Ara. Met. ve Tek. I
Klasik Sos. Teo. III
Türkiye’nin Toplum. Yapısı
Felsefe Problemleri
Endüstri Sos.
Siyaset Sosyolojisi
Türk Sosyoloji Tarihi II
İletişim Sos.
SOS 222 Din Sosyolojisi
Z/ T
S
3
Z 3
S 3
S 3
S 3
S 3
S 3
S 3
S 3
SOS 225 Yönetim Sos.
S
3 0 3
5
ING 337 İngilizce V
S
3 0 3
3
-
SOS 305
SOS 303
SOS 369
FEL 321
SOS 329
SOS 371
SOS 335
SOS 337
SOS 339
Ara. Met. ve Tek. I
Klasik Sos. Teo. III
Türkiye’nin Toplum. Yapısı
Felsefe Problemleri
Endüstri Sos.
Siyaset Sosyolojisi
Türk Sosyoloji Tarihi II
İletişim Sos.
Din Sosyolojisi
Z
Z
Z
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
8
6
5
5
5
5
5
5
5
-
SOS 345
SOS 365
SOS 338
ING 337
Yönetim Sos.
Staj
Sosyal Politika
İngilizce V
S
S
S
S
3
0
3
3
0
2
0
0
3
2
3
3
5
7
5
3
-
-
STATÜ,KOD
KOD
KOD
KOD
KOD
YENİ DERS
YENİ DERS
ÜÇÜNCÜ YIL BAHAR YARIYILI
ESKİ PROGRAMDAKİ DERS
Dersin
Kodu
SOS 403
SOS 304
SOS 355
SOS 320
SOS 306
SOS 318
SOS 324
SOS 328
SOS 382
SOS 322
SOS 411
Dersin Adı
Araştırma Metot ve
Teknikleri II
Çağ. Sos. Teor. I
Sosyal Tabakalaşma
Veri İşleme ve Analiz
Survey İnc. ve Uyg
Kırsal Toplumsal Yap.
Etnik Sosyoloji
Toplumsal Hareketler
Suç Sosyolojisi
Projeye Hazırlık
Kent Sosyolojisi
FEL 324 Mantık
SOS 328 Toplumsal Hareketler
SOS 322 PROJE HAZIRLIĞI
Z/ T P K
S
Z 3 0 3
0
0
2
2
0
0
0
0
4
0
BOLOGNA KAPSAMINDA EŞ DEĞER SAYILACAK DERSLER
Akts Ön
Dersin
Dersin Adı
Z/ T P K Akts Ön
DEĞİŞİKLİK
Koşul Kodu
S
Koşul
8
Z
Z
S
S
S
S
S
S
S
S
3
3
2
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
6
5
6
8
5
5
5
5
6
5
S
S
S
3 0 3
3 0 3
2 4 4
5
5
6
SOS
305
-
-
SOS 357 Araş. Met.ve Tek. II
SOS 304
SOS 355
SOS 320
SOS 306
SOS 318
SOS 324
SOS 328
SOS 382
SOS 302
SOS 330
SOS 336
SOS 340
FEL 324
SOS 328
SOS 302
Z 3 0 3 8
Çağ. Sos. Teor. I
Sosyal Tabakalaşma
Veri İşleme ve Analiz
Survey İnc. ve Uyg
Kırsal Toplumsal Yap.
Etnik Sosyoloji
Toplumsal Hareketler
Suç Sosyolojisi
Mezuniyet Çalışmasına Hazırlık
Kent Sosyolojisi
Medya ve Popüler Kültür
Türkiye’nin Siyasi Yapısı
Mantık
Toplumsal Hareketler
Z
Z
Z
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
“Mezuniyet Çalışmasına Hazırlık” ya da S
3
3
2
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
0
0
2
2
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
4
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
4
6
5
6
8
5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
6
S
3 0 3
3
-
İNG 338 İngilizce VI
-
KOD
STATÜ
YENİ DERS
KOD
YENİ DERS
YENİ DERS
KALDIRILDI
bölüm içi seçmeli bir ders alınabilir.
İNG 338 İngilizce VI
SOS
305
-
S
3 0 3 3
DÖRDÜNCÜ YIL GÜZ YARIYILI
ESKİ PROGRAMDAKİ DERS
Dersin
Kodu
SOS 401
SOS 422
SOS 430
SOS 425
SOS 327
SOS 326
FEL 427
SOS 325
ING 437
Dersin Adı
Çağ. Sos. Teor. II
Sosyal Değişme
Saha Araş. İnc. ve Uyg.
Mezuniyet Çalışması I
Karşılaştırmalı Tarihsel
Sos.
Kentleşme Sorunları
İleri Mantık
Kültür Teorileri
İngilizce VII
Koşul
BOLOGNA KAPSAMINDA EŞ DEĞER SAYILACAK DERSLER
Dersin
Dersin Adı
Z/S T
P K Akts Ön Koşul DEĞİŞİKLİK
Kodu
-
SOS 401
SOS 422
Z/S T P K Akts Ön
Z
Z
S
3 0 3 6
3 0 3 6
2 2 3 8
S
S
2 4 4 6
3 0 3 5
S
S
S
S
3
2
3
3
0
0
0
0
3
2
3
3
5
4
5
3
METOD
1-2
SOS322
SOS 430
-
SOS 419
-
SOS 405
FEL 427
SOS 435
ING 437
SOS 425
-
DÖRDÜNCÜ YIL BAHAR YARIYILI
ESKİ PROGRAMDAKİ DERS
Z/
S
S
T P K Akts Ön
3 0 3 5
-
S
S
3 0 3 5
2 4 4 6
SOS
425
S
Turizm Sosyolojisi
Sosyolojik Teoride Post-modern S
Tartışmalar
3 0 3 5
3 0 3 5
-
Dersin
Dersin Adı
Kodu
SOS 438 İktisat Sosyolojisi
SOS 436 Göç Sosyolojisi
SOS 426 Mezuniyet Çalışması II
SOS 264
SOS424
Koşul
-
Çağ. Sos. Teor. II
Sosyal Değişme
Saha Araş. İnc. ve Uyg.
3
3
2
0 3 6
0 3 6
2 3 8
METOD
1-2
-
Mezuniyet Çalışması I
Karşılaştırmalı Tarihsel Sos.
S 2
3
S
4 4 6
0 3 5
SOS302
-
-
Kentleşme Sorunları
İleri Mantık
Kültür Teorileri
İngilizce VII
S
S
S
S
Z
Z
S
3
2
3
3
0
0
0
0
3
2
3
3
DÖNEM
-
5
4
5
3
İktisat Sosyolojisi
Proje Planlama ve Yönetimi
Göç Sosyolojisi
Mezuniyet Çalışması II
S
S
S
S
3
3
3
2
KOD
KOD
-
BOLOGNA KAPSAMINDA EŞ DEĞER SAYILACAK DERSLER
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S T P K
Akts
SOS 438
SOS 404
SOS 436
SOS 426
KOD
0
0
0
4
3
3
3
4
5
6
5
6
Ön
Koşul
DEĞİŞİKLİ
K
-
YENİ
SOS
425
S
SOS 406
Turizm Sosyolojisi
3 0 3 5
Bu Ders Kaldırılmıştır. Bunun Yerine Bölüm İçi istenilen bir seçmeli ders
Alınabilir.
İNG 438
İngilizce VIII
S
3 0 3 3
KOD
KALDIRILDI
EK 3:
BOLOGNA KAPSAMINDA HAZIRLANAN
Sosyoloji Bölümü Lisans Programı
GÜZ
T
P
1. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
SOS 101 Sosyolojiye Giriş I
ANT
203
Sosyal
Kültürel
Antropoloji
PSL 106 Psikoloji
TKD 103 Türk Dili
İNG 127 Temel İngilizce I
BAHAR
K
3
3
0
0
3
3
5
4
4
2
2
0
0
2
4
2
3
5
2
3
TOPLAM ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
SOS 100 Engellilik Sosyolojisi
FEL 123 Mantığa Giriş
SOS 107 Hukuka Giriş
TOPLAM SEÇMELİ DERS
SEÇ 370 Gelişim Psikolojisi
SOS 221 Sağlık Sos.
SOS 256 Sanat Sosyolojisi
SEÇ-372 Sosyal Psi.
SEÇ366 Öğrenme Psikolojisi
SOS 227 Çevre Sos.
SOS 283 Gündelik Yaşam
Sosyolojisi*
İNG 237 İngilizce III
SOS 239 Çalışma Sosyolojisi
TOPLAM SEÇMELİ DERS
YARIYIL TOPLAM
5.
YARIYIL
2
3
0
3
5
2
3
3
0
0
3
3
5
5
11
1
2. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
SOS 102 Sosyolojiye Giriş II
BEB650 Temel Bilgi ve İletişim
Tek. Kullanımı
FEL 104 Felsefeye Giriş
EKO 116 Genel İktisat
SOS 112 Bilim Tarihi
TKD 104 Türk Dili II
İNG 128 Temel İngilizce II
TOPLAM ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
SOS 152 Küçük Gruplar
Sosyolojisi
SOS 114 Hukuk Sosyolojisi
T P
K
AKTS
Şube
Sayısı
3 0
0 2
3
1
5
2
2
4
3
3
2
2
0
0
0
0
2
4
3
3
2
3
6
4
4
2
3
26
3 0
3
5
1
3 0
3
5
1
TOPLAM SEÇMELİ DERS
4
30
YARIYIL TOPLAM
30
4. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
SOS 204 Klasik Sos. Teo. II
SOS 226 Sosyal Bil. İst. Met.
SOS 228 Türk Sosyoloji Tar. I
3
3
3
0
0
0
3
3
3
6
5
5
2
0
2
2
TOPLAM ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
FEL 205 Felsefe Tarihi I
Şube
Sayısı
19
YARIYIL TOPLAM
3. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
SOS 203 Klasik Sos. Teo. I
SOS 206 Sosyal Bilimlerde Metot
SOS 223 Toplumsal ve Kültürel
Tarih
AİT 203 At.İlk. ve İnk. Tar
AKT
S
2
3
1
AİT 204 At.İlk. ve İnk. Tar
SOS 224 Toplumsal Cinsiyet
ve Beden Sosyolojisi
TOPLAM ZORUNLU DERS
18
3
0
3
5
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
4
5
5
4
4
5
5
3
3
0
0
3
3
3
5
12
30
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
SOS 230 Türk Sosyo-Kültür
Yapısı
SOS 220 Aile Sosyolojisi
2
2
1
2
FEL 206 Felsefe Tarihi II
SEÇ- 368 Ölçme Teknikleri
TAR 241 Sosyal Tarih
İNG 238 İngilizce IV
3 0
3 0
3 0
3
3
3
6
5
5
2
1
1
2 0
3 0
2
3
2
5
1
23
3 0
3
5
1
3 0
3
5
1
3
3
3
3
3
3
3
3
5
4
5
3
0
0
0
0
1
TOPLAM SEÇMELİ DERS
7
YARIYIL TOPLAM
30
6.
YARIYIL
1
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
SOS 305 Ara. Met. ve Tek. I
3
0
3
8
1
SOS 303 Klasik Sos. Teo. III
3
0
3
6
2
SOS 369 Türkiye’nin Toplum.
Yapısı
3
0
3
5
1
TOPLAM ZORUNLU DERS
19
3
3
0
0
3
3
5
5
1
SOS 371 Siyaset Sosyolojisi
SOS 335 Türk Sosyoloji Tarihi II
SOS 337 İletişim Sos.
SOS 339 Din Sosyolojisi*
3
3
3
3
0
0
0
0
3
3
3
3
5
5
5
5
1
1
2
2
SOS 345 Yönetim Sos.
SOS 365 Staj
3
0
0
2
3
2
5
7
1
SOS 338 Sosyal Politika
3
0
3
5
ING 337 İngilizce V
3
0
3
3
11
YARIYIL TOPLAM
7.YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
SOS 401 Çağ. Sos. Teor. II
SOS 422 Sosyal Değişme
TOPLAM ZORUNLU DERS
30
3
3
0
0
3
3
3 0
3 0
3 0
3
3
3
8
6
5
1
1
2
2 2
3
6
2
TOPLAM ZORUNLU DERS
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
FEL 321 Felsefe Problemleri
SOS 329 Endüstri Sos.
TOPLAM SEÇMELİ DERS
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
SOS 357 Araş. Met.ve Tek. II
SOS 304 Çağ. Sos. Teor. I
SOS
355
Sosyal
Tabakalaşma*
SOS 320 Veri İşleme ve Analiz
6
6
12
1
1
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
SOS 430 Saha Araş. İnc. ve Uyg.
2
2
3
8
1
SOS 425 Mezuniyet Çalışması I
2
4
4
6
15
SOS 419 Karşılaştırmalı Tarihsel
Sos.
SOS 405 Kentleşme Sorunları
3
0
3
5
1
3
0
3
5
1
FEL 427 İleri Mantık
SOS 435 Kültür Teorileri
ING 437 İngilizce VII
TOPLAM SEÇMELİ DERS
YARIYIL TOPLAM
2
3
3
0
0
0
2
3
3
4
5
3
18
30
1
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
SOS 306 Survey İnc. ve Uyg
SOS 318 Kırsal Toplumsal
Yap.
SOS 324 Etnik Sosyoloji
SOS 328 Toplumsal Hareketler
SOS 382 Suç Sosyolojisi
SOS 302 Mezuniyet
Çalışmasına Hazırlık
SOS 330 Kent Sosyolojisi
SOS 336 Medya ve Popüler
Kültür
SOS 340 Türkiye’nin Siyasi
Yapısı
FEL 324 Mantık
İNG 338 İngilizce VI
TOPLAM SEÇMELİ DERS
25
2 2
3 0
3
3
8
5
1
1
3
3
3
2
0
0
0
4
3
3
3
4
5
5
5
6
1
1
1
15
3 0
3 0
3
3
5
5
1
1
3 0
3
5
1
3 0
3 0
3
3
5
3
5
1
YARIYIL TOPLAM
8. YARIYIL
ZORUNLU DERSLER LİSTESİ
30
TOPLAM ZORUNLU DERS
0
SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ
SOS 438 İktisat Sosyolojisi
3 0
3
5
1
SOS 404 Proje Planlama ve
Yönetimi
SOS 436 Göç Sosyolojisi
3 0
3
6
1
3 0
3
5
1
SOS 426 Mezuniyet Çalışması
II
SOS 406 Turizm Sosyolojisi
İNG 438 İngilizce VIII
2 4
4
6
15
3 0
3 0
3
3
5
3
1
TOPLAM SEÇMELİ DERS
YARIYIL TOPLAM
GENEL TOPLAM
ZORUNLU DERS KREDİSİ
SEÇMELİ DERS KREDİSİ
ZORUNLU DERS KREDİ YÜZDESİ
SEÇMELİ DERS KREDİ YÜZDESİ
*Bu derslerin 21 numaralı şubelerinin öğretim dili İngilizcedir.
30
30
240
142
98
59
41
57%
43%
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
YAN DAL PROGRAMI
____
Toplantı Sayısı: 5
toplantı tarihi: 11.03.2013
karar sayısı: 5
(Bolognaya göre düzenlendi): yan dal için gerekli kredi miktarı 18 krediden, 24 krediye
(32
AKTS) çıkarılmıştır.
Senato kararı: 02.10.2013
2013-332 sayılı karar ile bologna kapsamındaki
düzenleme onaylanmıştır.
Toplantı Sayısı: 21…
Toplantı Tarihi: 20.11.2013
değişikliği için alınan karar)_____
Karar Sayısı 21_____(şube
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ’NÜN BOLOGNA KAPSAMINDAKİ YAN DAL PROGRAMI
Zorunlu Dersler
DÖNEMİ
Güz
Güz ve Bahar
Güz
Bahar
KODU
SOS104
SOS206
SOS203
SOS204
DERSİN ADI
Sosyolojiye Giriş
Sosyal Bilimlerde Metot
Klasik Sosyoloji Teorileri I
Klasik Sosyoloji Teorileri II
TPK
303
303
303
303
KODU
SOS100
SOS345
SOS227
SOS337
SOS303
SOS369
SOS435
SOS419
SOS329
SOS355
SOS371
SOS401
SOS423
Seçmeli Dersler(Güz Dönemi)
DERSİN ADI
DÖNEMİ
Engellilik Sosyolojisi
Güz
Yönetim Sosyolojisi
Güz
Çevre Sosyolojisi
Güz
İletişim Sosyolojisi
Güz
Klasik Sosyoloji Teorileri III
Güz
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
Güz
Kültür Teorileri
Güz
Karşılaştırmalı Tarihsel Sosyoloji
Güz
Endüstri Sosyolojisi
Güz
Sosyal Tabakalaşma
Güz
Siyaset Sosyolojisi
Güz
Çağdaş Sosyoloji Teorileri II
Güz
Türk Sosyoloji Tarihi II
Güz
TPK
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
KODU
SOS100
SOS114
SOS152
SOS230
SOS220
SOS221
SOS339
SOS224
SOS256-02
SOS 406
SOS304
SOS228
SOS318
SOS324
SOS405
SOS328
SOS382
SOS330
SOS422
SOS436
SOS438
Seçmeli Dersler (Bahar Dönemi)
DERSİN ADI
DÖNEMİ
Engellilik Sosyolojisi
Bahar
Hukuk Sosyolojisi
Bahar
Küçük Gruplar Sosyolojisi
Bahar
Türk Sosyo Kültür Yapısı
Bahar
Aile Sosyolojisi
Bahar
Sağlık Sosyolojisi
Bahar
Din Sosyolojisi
Bahar
Toplumsal Cinsiyet ve Beden Sos.
Bahar
Sanat Sosyolojisi
Bahar
Turizm Sosyolojisi
Bahar
Çağdaş Sosyoloji Teorileri I
Bahar
Türk Sosyoloji Tarihi I
Bahar
Kırsal Toplumsal Yapılar
Bahar
Etnik Sosyoloji
Bahar
Kentleşme Sorunları
Bahar
Toplumsal Hareketler
Bahar
Suç Sosyolojisi
Bahar
Kent Sosyolojisi
Bahar
Sosyal Değişme
Bahar
Göç Sosyolojisi
Bahar
İktisat Sosyolojisi
Bahar
TPK
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
303
AKTS
5
5
6
6
AKTS
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
AKTS
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Z
Z
Z
Z
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
FELSEFE BÖLÜMÜ İLE YAPILAN ÇİFT ANADAL PROGRAMI
____
Toplantı Sayısı: 2
Toplantı Tarihi: 26.03.2014
Karar Sayısı: 2______________
Senato karar : 14.05.2014 tarih ve 2014-178 sayılı
Bölümümüz Akademik Kurul Toplantısı 26.03.2014 Çarşamba günü saat 11.30’da toplanmış
ve aşağıdaki karar alınmıştır.
1. Bölümümüzün Felsefe Bölümü ile yapacağı Çift Ana Dal Programının aşağıda ifade
edildiği gibi belirlenmesine ve Felsefe Bölümü öğrencilerinin mezun olabilmeleri için;
72 AKTS zorunlu, en az 10 AKTS seçmeli ders olmak üzere toplam 82 krediyi
tamamlamış olmaları gerektiğine karar verilmiştir.
KOD
SOS 101
SOS102
SOS203
SOS204
SOS223
SOS224
SOS303
SOS304
SOS305
SOS357
SOS401
SOS422
TOPLAM
ZORUNLU DERSLER
DERSİN ADI
Sosyolojiye Giriş I
Sosyolojiye Giriş II
Klasik Sosyoloji Teorileri I
Klasik Sosyoloji Teorileri II
Toplumsal ve Kültürel Tarih
Toplumsal Cinsiyet ve Beden Sosyolojisi
Klasik Sosyoloji Teorileri III
Çağdaş Sosyoloji Teorileri I
Araştırma Metod ve Teknikleri I
Araştırma Metod ve Teknikleri II
Çağdaş Sosyoloji Teorileri II
Sosyal Değişme
T
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
AKTS
5
5
6
6
5
5
6
6
8
8
6
6
72
2. Bölümümüz tarafından Felsefe Bölümü öğrencilerine açılmış olan aşağıda belirtilen
dersler Çift Ana Dal Programı kapsamında Bölümümüzde verilmekte olan derslere
eşdeğer olarak kabul edilmiştir.
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜNÜN FELSEFE BÖLÜMÜNE
AÇMIŞ OLDUĞU DERSLER
SOS 104 SOSYOLOJİYE GİRİŞ
SOS 203 KLASİK SOSYOLOJİ TEORİLERİ I
SOS 204 KLASİK SOSYOLOJİ TEORİLERİ II
SOS 303 KLASİK SOSYOLOJİ TEORİLERİ
BÖLÜMÜMÜZDE ZORUNLU STATÜDE VERİLEN VE
FELSEFE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALDIKLARI
DERSLERE EŞDEĞER SAYILACAK DERSLER
SOS 101 SOSYOLOJİYE GİRİŞ I
SOS 203 KLASİK SOSYOLOJİ TEORİLERİ I
SOS 204 KLASİK SOSYOLOJİ TEORİLERİ II
SOS 303 KLASİK SOSYOLOJİ TEORİLERİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
TARİH BÖLÜMÜ İLE YAPILAN ÇİFT ANADAL PROGRAMI
____
Toplantı Sayısı: 4
Toplantı Tarihi: 27/05/2014
Senato kararı: 11.06.2014
Karar Sayısı: 4______________
2014-202 sayılı
Bölümümüz Akademik Kurul Toplantısı 27.05.2014 Salı günü saat 11.30’da toplanmış ve
aşağıdaki karar alınmıştır.
1. Bölümümüzün Tarih Bölümü ile yapacağı Çift Ana Dal Programının aşağıda ifade
edildiği gibi belirlenmesine ve Tarih Bölümü öğrencilerinin mezun olabilmeleri için; 72
AKTS zorunlu, en az 10 AKTS seçmeli ders olmak üzere toplam 82 krediyi
tamamlamış olmaları gerektiğine karar verilmiştir.
ZORUNLU DERSLER
KOD
SOS 101
SOS102
SOS203
SOS204
SOS223
SOS224
SOS303
SOS304
SOS305
SOS357
SOS401
SOS422
TOPLAM
DERSİN ADI
Sosyolojiye Giriş I
Sosyolojiye Giriş II
Klasik Sosyoloji Teorileri I
Klasik Sosyoloji Teorileri II
Toplumsal ve Kültürel Tarih
Toplumsal Cinsiyet ve Beden Sosyolojisi
Klasik Sosyoloji Teorileri III
Çağdaş Sosyoloji Teorileri I
Araştırma Metod ve Teknikleri I
Araştırma Metod ve Teknikleri II
Çağdaş Sosyoloji Teorileri II
Sosyal Değişme
T
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
P
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
AKTS
5
5
6
6
5
5
6
6
8
8
6
6
72
2. Bölümümüz tarafından Tarih Bölümü öğrencilerine açılmış olan aşağıda belirtilen ders
Çift Ana Dal Programı kapsamında Bölümümüzde verilmekte olan derse eşdeğer
olarak kabul edilmiştir.
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜNÜN TARİH BÖLÜMÜNE AÇMIŞ
OLDUĞU DERS
SOS 104 SOSYOLOJİYE GİRİŞ
BÖLÜMÜMÜZDE ZORUNLU STATÜDE VERİLEN VE
TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALDIKLARI DERSE
EŞDEĞER SAYILACAK DERS
SOS 101 SOSYOLOJİYE GİRİŞ I
ERASMUS ÖĞRENCİLERİ İÇİN AÇILAN İNGİLİZCE DERSLERİ
Toplantı Sayısı: 1
Toplantı Tarihi: 14.01.2014
Karar Sayısı 1___________
Bölümümüz Akademik Kurul Toplantısı 14.01.2014 Perşembe günü saat 11.30’da Sosyoloji
Bölümünde toplanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1. Erasmus kapsamında yurtdışından gelecek olan yabancı öğrenciler ile Fakültemizde
isteğe bağlı hazırlık okuyan öğrencilerimize verilmek üzere 2014-2015 eğitim öğretim
yılı güz döneminden itibaren seçmeli olarak aşağıda kodu ve adı belirtilen derslerin
açılmasına karar verilmiştir.
SOS 339-21 Socıology of Relıgıon (Din Sosyolojisi) (3 0 3/AKTS 5) İngilizce/Güz-Bahar
SOS 355-21 Socıal Stratıfıcatıon (Sosyal Tabakalaşma) (3 0 3/AKTS 5) İngilizce/Güz-Bahar
SOS 283-21 Sociology of Everyday Life( Gündelik Yaşam Sosyolojisi) (3 0 3/AKTS 6)
İngilizce /Güz-Bahar
SOS 283-02 Gündelik Yaşam Sosyolojisi (3 0 3/AKTS 6) Türkçe/ Güz-Bahar
2013-2014 ÖNCESİ KAYIT YAPTIRANLAR,
ESKİ YÖNETMELİĞE YANİ KREDİ SİSTEMİNE GÖRE KAYITLARI VE
MEZUNİYETLERİ DÜZENLENECEKTİR.
Kayıt yenileme, ders alma
MADDE 7 –
(3) Öğrenci, kayıt yenileme sırasında ders programını yaparak almak istediği dersleri
seçer. Bu şekilde alınan derslerin; ortak zorunlu dersler, staj dersleri, yan dal ve çift
ana dal öğrencilerinin lisans ana dal dersleri ile ortak olmayan dersleri hariç, kredi
toplamı yirmi beş’ten çok olamaz.
(4) Ancak; öğrenciler, iki yıllık programlarda üçüncü dönemden, dört yıllık
programlarda yedinci dönemden, beş yıllık programlarda dokuzuncu dönemden
itibaren yirmi sekiz krediyi geçmemek üzere ders alabilirler. Öğrenimlerini, kayıtlı
oldukları programın normal öğrenim süresinden önce tamamlama durumundaki
öğrenciler de ilgili akademik birimin yönetim kurulu kararıyla yirmi sekiz krediyi
geçmemek üzere ders alabilirler.
(Bkz: 16 Kasım 2012 tarihli, 28469 sayılı Resmi Gazete)
(6) Kayıt yenileme tarihinin bitimini izleyen on beş gün içinde ilgili yönetim kurulu
kararı ile öğrencinin üzerine ders yüklenmesi veya üzerinden ders silinmesi işlemi
yapılabilir.
28/09/2012 tarihli ve 28425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmelikte değişiklik yapan düzenlemeler 16.11.2012 tarih ve 28469 sayılı,
06.11.2013 tarih ve 28813 sayılı Resmi Gazete'lerde yayımlanmıştır.) Kaynak:
Http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index.sub.php?grp=y&dir=&file=01_lisans_
20120928_0934&filetype=html&submenuheader=4
2013-2014 YILI ve SONRASINDA KAYIT
YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN
KAYIT VE MEZUNİYET İŞLEMLERİ, YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE YANİ
BOLOGNA KAPSAMINDAKİ AKTS SİSTEMİNE GÖRE YAPILACAKTIR.
3.18.2014 tarihli Senato toplantısında H.Ü. Önlisans ve lisans eğitim öğretim ve sınav
yönetmeliğinin 2014-2015 öğretim yılı güz döneminden itibaren uygulanmak üzere bazı
maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.
Madde 7: Kayıt yenileme, ders alma: Öğrencilerin bir dönemde alabilecekleri
maksimum AKTS miktarları şu şekildedir:
1. ve 2. Dönemde en fazla 30 AKTS ders alabilirler.
2. Dönemden 7. Döneme kadar en fazla 42 AKTS alabilirler.
7. ve 8. Dönemde en fazla 48 AKTS alabilirler.

Benzer belgeler

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN BAŞLANAN

Detaylı

Ders İçerikleri - Edebiyat Fakültesi

Ders İçerikleri - Edebiyat Fakültesi 1. BARTHOLD, V. V., Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, Önerilen Kaynaklar Ankara,1968. 2. BARTHOLD, V.V., Moğol İstilasına Kadar Türkistan, TTK, Ankara, 1990. 3. CAHEN, C., Osmanlılardan Önce ...

Detaylı

EZGİ NEVRUZ

EZGİ NEVRUZ (National Refereed Journal, Listed in EBSCO, DOAJ (Directory of Open Access Journals) and ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı

Detaylı