HB 6 HB 9 HBD 9 F

Transkript

HB 6 HB 9 HBD 9 F
HB 6
HB 9
HBD 9 F
Davlumbaz
Kullaným ve Bakým Kýlavuzu
ÝÇÝNDEKÝLER
Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz.
Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz.
Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini tanýmlayan kýsa
açýklamalardan baþlayarak el kitabýnýzý dikkatlice
okumanýzý tavsiye ederiz. Buradaki bilgiler, sahip
olduðunuz cihazý tanýmanýzý ve yýllarca sorunsuz
olarak kullanmanýzý saðlayacaktýr.
ÖNERÝ VE TAVSÝYELER
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
MONTAJ
KULLANIM
BAKIM
1
ÖNERÝ VE TAVSÝYELER
MONTAJ
• Yanlýþ veya eksik montaj sonucu oluþabilecek
hasarlardan üretici sorumlu deðildir.
• Ocak ile davlumbaz arasýndaki minimum emniyet
mesafesi 650 mm’dir.
• Cihazýn veri etiketinde yazan voltaj ile cihazýn
baðlanacaðý tesisatýn voltaj deðerinin ayný olup
olmadýðýný kontrol ediniz.
• Cihazýn baca çýkýþýný minimum 120 mm çapýnda
bir boru ile bacaya baðlayýn. Bu boru mümkün
olduðu kadar kýsa tutulmalýdýr.
• Davlumbaz çýkýþý yanýcý gazlar içeren bir kanala
baðlanmamalýdýr.
• Davlumbaz elektrik dýþýnda baþka enerji türüyle
çalýþan cihazlarla birlikte kullanýlýyorsa (örneðin
gazlý ocak), dumanýn davlumbaz tarafýndan odaya
geri sürülmesini önlemek için, odada verimli bir
havalandýrma saðlanmalý ve odanýn direkt dýþarýya
açýlan bir penceresi olmalýdýr.
KULLANIM
• Bu davlumbaz yalnýzca ev tipi kullaným için,
mutfakta oluþan yemek kokularý gidermek için
tasarlanmýþtýr.
• Cihazý kullaným amacý dýþýnda baþka bir amaç için
kullanmayýnýz.
• Ocak bekleri yanýyor iken alevin üzerinde tencere
olmadan ocaðýn baþýndan ayrýlmayýn.
• Ocak beklerine uygun boyutta tencere kullanýn ve
alevin tencere kenarlarýndan taþmadýðýna emin
olun.
• Geniþ ve derin kýzartma tavalarý kullanýlýrken takip
edilmelidir. Sýcak yað yanmaya sebep olabilir.
• Bu davlumbaz sadece yetiþkinler tarafýndan
kullanýlmalý, çocuklar kullanmamalýdýr.
BAKIM
• Her türlü bakým ve temizlik iþleminden önce cihazýn
fiþini prizden çekerek veya açma/kapama
düðmesini kullanarak elektrik baðlantýsýný kesin.
• Belli periyotlarla filtreleri temizleyin veya deðiþtirin.
• Doðal sývý deterjan ve nemli bez kullanarak
davlumbazý temizleyin.
2
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
Rutik Davlumbaz
Motor
Gerilim
220-240V
Tip
8BS/28 K-A-P
Frekans
50Hz
Adet
1
Emiþ Gücü
60 cm
230 W
Güç
150 W
90 cm
285 W
Tip
8BS/28 K-A-P
Ýzolasyon sýnýfý
I
Adet
1
Aðýrlýk
12kg
Güç
205 W
Boyutlar
3
TANITIM
Parçalar
No
Miktar
1
1
4
2
2.1
2.2
8a
8b
9
14
1
1
1
1
1
1
1
14.1
15
1
1
Baca çýkýþlý
Davlumbaz gövdesi komple
(kontroller, aydýnlatma, fan,
filtreler)
Teleskobik baca
Üst parça
Alt parça
Sað yan hava ýzgarasý
Sol yan hava ýzgarasý
Daraltma flanþý 150-120 mm
Ýki parçadan oluþan hava çýkýþý
uzatma parçasý
Hava çýkýþý uzatma parçasý
Hava çýkýþý baðlantý parçasý
Parçalar
No
Miktar
7.2.1 2
11
6
12a 6
12c 4
12e 6
Baca çýkýþsýz (devri daim)
Üst baca sabitleme braketi
Duvar dübeli
Vida 4.2*44.4
Vida 2.9*9.5
Vida 2.9*9.5
MONTAJ
Duvarýn delinmesi ve duvar braketlerinin sabitlenmesi
Duvarýn iþaretlenmesi:
• Ocaðýn merkezinden yukarý doðru dikey bir çizgi çizin.
• Bu çizgi üzerine, arka panel kullanýlmayacaksa ocaktan 650mm yukarýya, arka panel kullanýlacaksa
H mesafesi kadar yukarýya (arka panelin görülür yüksekliði) yatay bir çizgi çizin.
• Þekilde görüldüðü gibi üst 7.2.1 braketinin merkezini dikey çizgiye çakýþtýrarak tavandan 1-2mm
aþaðýya duvara yerleþtirin.
• Braketlerin üzerindeki deliklerin merkezini duvara iþaretleyin.
• Þekilde görüldüðü gibi alt 7.2.1 braketini üst braketten 215 mm mesafesi (üst baca boyu) kadar
aþaðýya merkezini dikey çizgiye çakýþtýrarak duvara yerleþtirin.
• Braketlerin üzerindeki deliklerin merkezini duvara iþaretleyin.
• 116 mm’lik yatay çizgiden ve 320 mm’lik dikey referans çizgileri üzerinde iþaretlendiði gibi bir
referans merkez nokta belirleyin.
ARKA PANEL (OPSÝYONEL)
Arka panel kullanýlacaksa davlumbaz gövdesi monte edilmeden önce bu panel yerleþtirilmelidir. Bu
iþlem daha karmaþýk olduðundan mutfakçý veya son ölçüleri bilen bir yetkili ile birlikte gerçekleþtirilmelidir.
• Arka paneli üst yüzey ile duvar arasýna alt plakayý yerleþtirerek dayayýn. Dikey referans çizgisine
merkezleyin.
• Üst plaka üzerindeki iki deliðinin merkezini iþaretleyin.
• 8 mm’lik matkap ucu kullanarak iþaretlediðiniz noktalara delik açýn.
• 11 numaralý duvar dübellerini duvara yerleþtirin.
• Braketleri 12a vidalarýný kullanarak sabitleyin.
Davlumbazýn gövdesini sabitlemek için vida giriþi ile duvar arasýnda 5-6 mm boþluk býrakarak 12a
vidalarýný takýn
• Arka paneli 12a vidalarýný kullanarak sabitleyin.
5
DAVLUMBAZ GÖVDESÝNÝN SABÝTLENMESÝ
• Davlumbaz gövdesini sabitlemeden once
davlumbaz gövdesi üzerinde yer alan her iki Vr
vidalarýný sýkýþtýrýn.
• Davlumbaz gövdesini, 12a vidalarýna asýn.
• 12a vidalarýnýn tamamen sýkýþtýrýn.
• Vr ayar vidalarýný kullanarak davlumbaz gövdesini
seviyelendirin.
BAÐLANTILAR
DEVRÝDAÝM MODUNDA (BACA ÇIKIÞSIZ) MONTAJ
• 14 numaralý 2 adet baca borusu çýkýþ parçasýný davlumbaz
gövdesinin çýkýþýna takýn.
• 14 numaralý hava çýkýþ baðlantý parçasýný üzerine
bastýrarak açýk olan hava çýkýþ aðzýnýn baca baðlantýsýna
takýn
• 14.1 numaralý yatay hava çýkýþ baðlantý parçalarýný 15
numaralý baðlantý parçasý ile birleþtirin.
• 14.1 numaralý yatay hava çýkýþ baðlantý parçalarýnýn yatay
ve dikey olarak hava çýkýþ aðzýnýn baca baðlantýsýný
karþýlayacaðýndan emin olun.
• Eðer baðlantý parçalarý hava çýkýþ aðzýný tam olarak
karþýlamýyor ise 14.1 baðlantý parçallarýnýn tersini
çevirerek veya 14 numaralý hava çýkýþ baðlantý
parçasýnýnýn ince bölümünden keserek ayný iþlemleri
tekrarlayýn.
• Hava çýkýþ ýzgaralarý mutlaka takýlmalýdýr.
• Karbon filtreleri takýn.
BACA ÇIKIÞLI BAÐLANTI
Baca çýkýþý yukarý veya arkaya dönük montaj
Baca çýkýþlý montaj yapýldýðýnda davlumbaz bacaya
kullanýcýnýn tercihine baðlý olarak esnek 150 mm veya 120
mm çapýnda esnek veya rijit boru ile yapýlmalýdýr. Bu boru
kullanýcý tarafýndan temin edilecektir.
• 120 mm lik hava çýkýþý baðlantýsý yapmak için 9 numaralý
daraltma flanþýný davlumbaz gövdesinin çýkýþýna takýn.
• Bu flanþa boruyu takýn ve kelepçe ile sabitleyin. (cihazla
birlikte verilmez)
• Varsa karbon filtreleri çýkarýn.
6
ELEKTRÝK BAÐLANTISI
Kontaklarý arasýnda en az 3 mm mesafe bulunan iki kutuplu bir anahtar üzerinden cihazýn þebekeye
baðlantýsýný yapýn.
BACA GRUBU
Üst parça
• Üst baca parçasýnýn iki yanýný hafifçe açarak
7.2.1 braketlerinin arkasýndan iyice
oturduðundan emin olarak geçirin.
• 4 adet 12c vidalarýný kullanarak üst baca
parçasýný braketlere sabitleyin.
Alt parça
• Alt baca parçasýnýn iki yanýný hafifçe açarak üst
parça ile duvar arasýna iyice oturduðundan emin
olarak geçirin.
• 2 adet 12c vidalarýný kullanarak alt baca
parçasýný yatay olarak davlumbaz gövdesine
sabitleyin.
• Devridaim modunda çalýþtýrmak 8a ve 8b
ýzgaralarýný yerlerine takýn ve bu parçalarýn 14.1
numaralý hava çýkýþ baðlantý parçasýný
karþýladýðýndan emin olun.
7
Kullaným
Kontrol Paneli
L Aydýnlatma
S Led
V1 Motor
Açma-kapama
Yoðun çalýþma ayrýnda
devreye girer
Açma-kapama Düþük
hýz, buhar çýkýþý az olan
ve uzun süreli piþirmelerde kullanýlýr.
V2 Hýz ayarý
Ýþlemin hýzýný düþürür
V3 Hýz ayarý
Ýþlemin hýzýný arttýrýr
V4 Yoðun çalýþma ayarý Yoðun çalýþma ayarý ýsýnýn
fazla olduðu piþirmelerde kullanýlýr.
10 dakika sonra
otomatik olarak kapanýr.
Ayný zamanda manuel
düðmeye basarak
kapatýlýr.
8
Bakým ve Temizlik
Yað Filtreleri
METAL YAÐ FÝLTRELERÝNÝN TEMÝZLENMESÝ
• Metal yað filtreleri her iki ayda bir veya sýk
kullanýlýyorsa, daha kýsa sürede periyodik olarak
temizlenmelidir. Metal filtreler bulaþýk makinasýnda
yýkanabilir.
• Metal filtreler tek bir iþlemle çýkarýlabilir. Arkaya
doðru ittirin ve ayný zamanda aþaðý doðru çekin.
• Filtreleri yýkayýn ve kuruttuktan sonra yerlerine
takýn.
Karbon Filtreler (devridaim modu)
KARBON FÝLTRELERÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
• Karbon filtreler yýkanamaz ve her dört ayda bir
veya çok sýk kullanýlýyorsa, daha kýsa sürede
periyodik olarak deðiþtirilmelidir.
• Metal filtreleri çýkarýn.
Sabitleme kancalarýný iterek karbon filtreleri
çýkarýn.
• Yeni filtreleri takýn.
• Metal filtreleri yerine takýn.
Aydýnlatma
• 40W akkor lamba
LAMBANIN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
• Metal filtreleri çýkarýn.
• Ampülleri ayný tip ampüllerle deðiþtiriniz.
• Metal filtreleri takýn.
9
viale Aristide Merloni, 47
60044 Fabriano Italy
tel. +39 0732 6611
www.merloni.com
174843
Merloni Elettrodomestici spa

Benzer belgeler