imbl sosyal bi̇li̇mler ensti̇tüsünden doktora öğrenci̇leri̇ni̇n

Transkript

imbl sosyal bi̇li̇mler ensti̇tüsünden doktora öğrenci̇leri̇ni̇n
IMBL SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNDEN DOKTORA
ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLAYACAKLARI 5 AKADEMİK ÇALIŞMA
HAKKINDA AÇIKLAMA
IMBL Doktora adayının doktora sürecini tamamlaması için aşağıda belirtilen 5 akademik
çalışmayı en geç 3. Yıl (5. Ve 6. Yıl Güz ve Bahar dönemleri) bitimine kadar tamamlaması
zorunludur. Sözkonusu çalışmaların niteliği ve konusu aşağıda belirtilmiştir.
Yapılan akademik çalışmaların konusu; Sosyal Bilimler özelinde Yönetim Bilimleri kapsamında
(İşletme Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Eğitim Yönetimi) olması zorunludur.
Akademik çalışmalardan 1’sinin tek yazarlı çalışma olması (Rusya veya Türkiyedeki eş danışmanıyla
tezinin tamamını kapsayacak şekilde özetleyen (tezin minyatürü) bir makale çalışmasını İngilizce
ve/veya Rusça dilinde yazılması) diğer çalışmalar çok yazarlı ve/veya tek yazarlı olmak üzere
tamamlaması zorunludur.
Sözkonusu çalışmalar aşağıda belirtilen türden akademik çalışma türlerine ait olup, hakem sürecine tabi
ulusal ve uluslararası dergilerde (tercihen indeksli dergilerde) yayınlamak veya yayınlanacaktır yazısını
IMBL’ye sunulmalıdır. (IMBL Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi [aylık yayınlanır]
(IMBL International Journal of Social Science Research) , SSCI, SCI-Expanded ve AHCI kapsamındaki
dergilerde yayımlanmış tam makale, Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam makale,
ilgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergilerinde yayımlanmış tam makale
(online dahil), Uluslararası nitelikli bilimsel/mesleki kuruluşlar tarafından periyodik olarak düzenlenen
ve bildiri önerilerinin uluslararası nitelikte hakemler/seçici kurul tarafından seçildiği bilimsel
toplantılarda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri.
IMBL İşletme Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi,
Eğitim Yönetimi Doktora Öğrencilerimiz İçin
AŞAĞIDA BELİRTİLEN DERGİLERDE YAYINLANACAK ESERLER
AKADEMİK ÇALIŞMA NİTELİĞİ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
1
TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Veri Tabanlarında İndekslenen Dergi Listesi
No
Dergi Adı
ISSN
1
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
1303-0493
2
Adalya
1301-2746
3
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
1302-5007
4
Akademik Araştırmalar Dergisi
1309-0682
5
Akademik İncelemeler Dergisi
1306-7885
6
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
1309-0682
7
Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
1302-9975
8
Akdeniz İletişim
1304-3846
9
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
2146-4812
10 Amme İdaresi Dergisi
1300-1795
11 Anadolu
0570-0116
12 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
1303-0876
13 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
1300-4220
14 Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi
1303-2518
15 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
1301-3718
16 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
0378-2921
17 Askeri Tarih Araştırmaları
1303-9342
18 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
1300-4646
19 Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
1303295XX
20 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
1304-4990
21 Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
1300-9052
22 Atatürk Yolu Dergisi
1303-5290
23 Avrasya Etüdleri
1300-1604
24 Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
1301-5265
25 Bankacılar Dergisi
1300-0217
26 BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar
1307-5705
27 Belleten
0041-4255
28 Bilgi Dünyası
1302-3217
29 Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi
1301-0549
30 Bilimler Karadeniz İncelemeleri Dergisi
2146-4642
31 Bogazici Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies
1300-9583
32 Central Bank Review
1303-0701
2
33 Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama
1309-0526
34 Colloquium Anatolicum
1303-8486
35 Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları
1300-1458
36 e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik)
1303-1279
37 Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları
1300-0756
38 Çağdaş Yerel Yönetimler
1300-1825
39 Çalışma ve Toplum
1305-2837
40 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
1302-9967
41 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
1304-8880
42 Değerler Eğitimi Dergisi
1303-880X
43 e-Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
1308-6219
44 Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi: Uluslararası Çevrimiçi Dergisi
1305-578X
45 Dilbilim Araştırmaları
1300-8552
46 Dini Araştırmalar
1301-966x
47 Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi
1302-7956
48 Doğuş Üniversitesi Dergisi
1302-6739
49 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi
1308-9161
50 Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
1303-3344
51 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
1302-3284
52 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
1302-1842
53 Ege Akademik Bakış
1303-099X
54 Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi
1309-887X
55 Eğitim Araştırmaları
1302-597X
56 Eğitim Bilim Toplum
1303-9202
57 Eğitim ve Bilim
1300-1337
58 e-Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
1309-6575
59 Ekonomik Yaklaşım
1300-1868
60 e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)
1304-0278
61 Erdem
1010-867X
62 Ermeni Araştırmaları Dergisi
1303-068X
63 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
1306-6730
64 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
1302-9703
65 e-Fe Dergi
1309-128X
66 Felsefe Dünyasıi
1301-0875
67 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
1012-0165
3
68 Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
1307-7112
69 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
1309-1123
70 FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)
1306-9535
71 Folklor/Edebiyat
1300-7491
72 Gazi Akademik Bakış
1307-9778
73 Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
1301-9058
74 Gazi Türkiyat
1307-914X
75 Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
1302-2024
76 Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
1303-0094
77 Güvenlik Stratejileri Dergisi
1305-4740
78 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
1301-5737
79 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
1300-5340
80 Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
1301-8752
81 Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
1305-5992
82 History Studies
1309-4688
83 Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
1303-7757
84 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
1308-5107
85 IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal
2146-5886
86 İktisat Dergisi
1302-3535
87 İleti-ş-im
1305-2411
88 e-İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi
2147-4524
89 e-İlköğretim Online (elektronik)
1305-3515
90 İnsan & Toplum
2146-7099
91 İnternet Uygulamaları ve Yönetimi
1309-8772
92 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
1303-5495
93 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası
1304-0235
94 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
1303-5746
95 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
1302-633X
96 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
(E.A. İşletme Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi)
1303-1732
97 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
1303-1260
98 İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisii
1303-2860
99 e-İşletme Araştırmaları Dergisi
1309-0712
100 Kadın/Woman 2000
1302-9916
101 Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
1307-5500
4
102 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
1304-8120
103 Kara Harp Okulu Bilim Dergisii
1302-2741
104 Karadeniz
1308-6200
105 Karadeniz Araştırmaları
1304-6918
106 Karadeniz İncelemeleri Dergisi
2146-4642
107 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
E.A. Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
1305-4716
108 e-Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
(E.A.Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi)
1309-9132
109 Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
1300-8811
110 Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi
1303-4251
111 Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi
1300-2864
112 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED)
1302-6658
113 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
1303-0485
114 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
1300-4832
115 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
1308-1659
116 Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi
1303-3387
117 Kültür ve İletişim
1301-7241
118 Mali Çözüm
1303-5444
119 Maliye Dergisi
1300-3623
120 Marife Dini Araştırmalar Dergisi
1303-0671
121 e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik)
1303-2429
122 Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
1300-7262
123 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
1302-4973
124 e-Megaron Dergisi
1305-5798
125 e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik)
1302-8944
126 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
1305-5429
127 Milli Eğitim
1302-5600
128 Milli Folklor Dergisi
1300-3984
129 Muhasebe ve Denetime Bakış
1307-6639
130 Muhasebe ve Finansman Dergisi
1304-0391
131 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
1304-429X
132 Mülkiye
1305-9971
133 e-Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik)
1307-6086
134 e-Novitas-Royal (elektronik)
1307-4733
135 Nüsha
1303-0752
5
136 ODTÜ Gelişme Dergisi
1010-9935
137 ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi
0258-5316
138 OLBA Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi
1301-7667
139 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
1300-302X
140 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
1300-3003
141 Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi (OAKA)
1306-682X
142 Ortadoğu Etütleri
1309-1557
143 Osmanlı Araştırmaları
0255-0636
144 Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM
1019-469X
145 ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi
1300-0845
146 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
1301-0085
147 PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
1302-1370
148 Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisii
2146-0655
149 Perceptions: Journal of International Affairs
1300-8641
150 Polis Bilimleri Dergisi
1301-8779
151 Praksis
1302-8618
152 Review of Armenian Studies
1303-5304
153 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
2146-9806
154 Sanat ve Tasarım
1308-2264
155 Sayıştay Dergisi
1302-2865
156 Selçuk İletişim
1302-2865
157 Selçuk Üniv. Türkiyat Araştırmaları Dergisi
1300-5766
158 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
1302-1796
159 sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi
1309-5838
160 Sosyal Güvenlik Dergisi
2146-4839
161 Sosyal Politika Çalışmaları
1303-0256
162 Sosyoekonomi
1305-5577
163 Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi)
1304-2998
164 Sosyoloji Konferansları
1304-0243
165 Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi
1300-3119
166 Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi
1309-5110
167 Spormetre
1304-284X
168 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
1300-9435
169 Tarih Araştırmaları Dergisi
1015-1826
170 Tarih İncelemeleri Dergisi
0257-4152
6
171 Tasarım + Kuram
1302-2636
172 Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi
1302-3543
173 TİSK Akademi
1306-6757
174 Toplum ve Hekim
1300-4387
175 Toplum ve Sosyal Hizmet
1302-7867
176 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
1305-7766
177 e-Turkish Studies (elektronik)
1308-2140
178 e-TÜFED / Türk Fen Eğitimi Dergisi (elektronik)
1304-6020
179 Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi
1309-6362
180 e-Türk Coğrafya Dergisi
1302-5856
181 Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
1301-2045
182 Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi
1306-4223
183 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi
1306-8253
184 Türk Kütüphaneciliği
1300-0039
185 Türk Psikoloji Dergisi
1300-4433
186 Türk Psikoloji Yazıları
1301-9961
187 e-Türk Spor ve Egzersiz Dergisi
2147-5652
188 Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları
1302-6011
189 Türklük Bilimi Araştırmaları
1300-7874
190 Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
1302-2423
191 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
1301-3386
192 Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi
1309-2022
193 Uluslararası Hakemli Akademik ve Beşeri Bilimler Dergisi
2147-4168
194 Uluslararası Hukuk ve Politika
1305-5208
195 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
1307-9832
196 Uluslararası İlişkiler
1304-7310
197 Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
(E.A. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi)
2147-9208
198 Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi
2148-1237
199 Vakıflar Dergisi
1011-7474
200 Verimlilik Dergisi
1013-1388
201 YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi
1986-1303
202 YEDİ
1307-9840
203 Yönetim Bilimleri Dergisi
1304-5318
204 Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü
1302-4221
7
205 Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları
1304-8783
206 Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi
1302-0064
207 Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
2146-5959
Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Web Adresleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3 P/ Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Adalya
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Amme İdaresi Dergisi
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Anatolia/ Turizm Araştırmaları Dergisi
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi (Yeni Adı: Erzincan Üniversitesi
Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi(20.09.2007 tarihli kurul top.) )
Bankacılık ve Finansal Piyasalar
Belleten
Bilgi Dünyası
Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi
Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies
Central Bank Review
Coğrafi Bilimler Dergisi
Colloquium Anatolicum
Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Çağdaş Eğitim Dergisi
Çağdaş Yerel Yönetimler
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Dil Dergisi
Dilbilim Araştırmaları
Dilbilim ve Uygulamaları
Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi
Doğu Coğrafya Dergisi
Doğuş Üniversitesi Dergisi
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Eğitim Araştırmaları
Eğitim ve Bilim
Ekonomik Yaklaşım
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Erdem Dergisi
Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi (E.A.: Atatürk Üniversitesi Erzincan
Eğitim Fakültesi Dergisi)
8
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Felsefe Dünyası
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)
Frankofoni
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Akademik Bakış
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi
Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi
Güvenlik Stratejileri Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
International Journal of Environmental and Science Education
İktisat İşletme ve Finans Dergisi
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi
İlköğretim-Online
İMKB Dergisi
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
İnsan Hakları Yıllığı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Mecmuası
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (E.A.: İşletme Dergisi: İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesi Dergisi)
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi
Kadın Araştırmaları Dergisi
Karadeniz
Karadeniz Araştırmaları
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ( Eski Adı:
Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi) )
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri
Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi
Kültür ve İletişim Dergisi
Maliye Dergisi
Megaron
Memleket ve Siyaset Yönetim Dergisi
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Milli Eğitim
Milli Folklor Dergisi
Muhasebe ve Finansman Dergisi
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Novitas Royal: Research on Youth and Language
Nüsha
ODTÜ Gelişme Dergisi
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi
OLBA Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Osmanlı Bilimi Araştırmaları
P D R : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
Performans
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Polis Bilimleri Dergisi
S D Ü Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi
S D Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk İletişim Dergisi
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi
Sosyoloji Dergisi
Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi
Spormetre / Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
Tarım Ekonomisi Dergisi
Tarih Araştırmaları Dergisi
Tarih İncelemeleri Dergisi
TİSK Akademi
TOJDE/Turkish Online Journal of Distance Education
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ( eski adı: Trakya Üniversitesi Bilimsel
Araştırmalar Dergisi C SERİSİ SOSYAL BİLİMLER [ISSN: 1302-647X] )
T Ü B A - A R: Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi
TÜFED / Türk Fen Eğitimi Dergisi
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
Türk Kütüphaneciliği Dergisi
Türk Psikoloji Dergisi
Türk Psikoloji Yazıları
Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
Türklük Bilimi Araştırmaları
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
Uluslararası Hukuk ve Politika
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uluslararası İlişkiler
Yönetim Araştırmaları Dergisi
Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
10
Süreli Yayınlar
(Eğitim Dergileri-Educational Journals)
•
•
•
•
•
•
Çağdaş Eğitim Dergisi
•
•
•
KALEM - Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi: http://www.kalemacademy.com/
•
•
•
•
•
Türk Eğitim Derneği (TED) - Eğitim ve Bilim Dergisi (SSCI)
Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi
Eğitim Araştırmaları (ANI Yayıncılık) --Eğitim Araştırmaları (ANI Yayıncılık) (SSCI)
Eğitim ve Gelecek: http://www.jef.nesibeaydin.k12.tr/ (Nesibe Aydın Eğitim Kurumları-NAEK)
Journal of Teacher Education and Educators/Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi
(JTEE/ÖEED): http://jtee.org/
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) Dergisi (SSCI)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB): http://yayim.meb.gov.tr/
o Milli Eğitim Dergisi: http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/Milli_Egitim_Dergisi.html
o Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi : http://baae.meb.gov.tr/
o EĞİTEK e-Dergi (e-Dergi): http://egitek.meb.gov.tr/elektronikdergi/index.html
o Tebliğler Dergisi : http://tebligler.meb.gov.tr/
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi / Pegem Journal of Education and Instruction
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi / Educational Administration-Theory and Practice:
(http://pegemdergi.net/index.php/KU) - http://www.kuey.net/
Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education: http://www.yuksekogretim.org/
Türk Kütüphaneciler Derneği resmi yayın organı: Türk Kütüphaneciliği
İletişim ve Diplomasi: http://www.iletisimvediplomasi.com/
•
•
Akademik Türk Dergileri Dizini: http://www.akademikdizin.com/
•
ASOS-Akademia Sosyal Bilimler Indeksi: http://asosindex.com/, ASOSDergiler: http://asosindex.com/journal-list
•
•
•
•
•
Arastirmax - Bilimsel Yayın İndeksi: http://www.arastirmax.com/ Dergiler: http://www.arastirmax.com/taxonomy_vtn/voc/10
DOAJ-Directory of Open Access Journals: http://www.doaj.org/
TEİ-Türk Eğitim İndeksi: http://turkegitimindeksi.com/
Türkiye'deki Eğitim Dergileri
TUBİTAK - DergiPark Akademik: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ - DergiPark-Dergiler
UKAKBİM:
o Dergi web sayfaları (ULAKBİM)
o TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Veri Tabanlarında İndekslenen Dergi
Listesi: http://uvt.ulakbim.gov.tr/dergiler/
o ISI Web of Science (Wos)'da İndekslenen Türkiye Adresli Bilimsel
Dergiler: http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/yayin/tr-dergi.uhtml
o Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı
[Dergiler]: http://uvt.ulakbim.gov.tr/dergiler/kondrglist.php?vt=sosyal
o TÜBİTAK-Veri Tabanları (Sosyal Bilimler): http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/vt.php?_k=sosyal
o UVT'de İndekslenen Dergi Listesi: Dergi Web Sayfaları: http://uvt.ulakbim.gov.tr/dergiweb.uhtml
o ISI-Türkiye Adresli Bilimsel Dergiler, Yayın ve Atıf
Sayıları: http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/yayin/tr-yayin_haz_13.pdf
Üniversitelerce Yayımlanan Dergiler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Ahmet Yesevi Üniversitesi, bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (SSCI) Arşiv: http://bilig.yesevi.net/
Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi: http://dergi.amasya.edu.tr/
Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Dergisi
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
Ankara Üniversitesi Dergiler Veritabanı
Atatürk Üniversitesi E-Dergileri: http://e-dergi.atauni.edu.tr/
Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi: http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/kkefd
Atatürk Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi: http://esbd.atauni.edu.tr/
Atatürk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi: http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/SBED
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi: http://buefad.bartin.edu.tr/
11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Başkent University Journal of Education (BUJE): http://buje.baskent.edu.tr/
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kastamonu Eğitim Dergisi
•
•
•
Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi: http://www.bayburt.edu.tr/#!/birim/fakultedergi
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi: http://sbedergi.karatekin.edu.tr/
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi: http://www.zgefdergi.com/
Uluslararası Cumhuriyet Eğitim Dergisi/Cumhuriyet International Journal of Education
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi: http://egitim.cu.edu.tr/efdergi/
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi ve http://www.befjournal.com.tr/
Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED)
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Erciyes Üniversitesi, JEE-Journal of European Education: http://jee.erciyes.edu.tr/
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
GaziAntep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi: http://jssarchive.gantep.edu.tr/
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi: http://www.gefad.gazi.edu.tr/
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi/Mesleki Eğitim Dergisi
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi
Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi: http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr (SSCI)
İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi
İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
İstanbul Açık ve Uzaktan Eğitim Dergisi (AUZED) - Istanbul Journal of Open and Distance Education (IJODE)
http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuauzed/
Mehmet Akif Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Mevlana International Journal of Education (MIJE): http://mije.mevlana.edu.tr/
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Diğer bağlantı: ???)
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Dergi (tuefder.trakya.edu.tr)
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Uludağ Üniversitesi-Journal of Teacher Education and Educators/Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi
- JTEE/ÖEED
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi: http://sosyaldergi.usak.edu.tr/
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi - Yükseköğretim ve Bilim Dergisi (Journal of Higher Education and Science)
Çevrim-İçi Yayımlanan Dergiler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi (Journal of Computer and Education Research
(JCER): http://joucer.com/
Bilişim Teknolojileri Dergisi/International Journal of Informatics Technologies: http://www.ijit.info/
Contemporary Educational Technology: http://www.cedtech.net/
CJES Cypriot Journal of Educational Sciences
EBAD-JESR Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of Sciences Research (Uluslararası e-Dergi)
EJAC Eurasian Journal of Analytical Chemistry
EJA
Eurasian Journal of Anthropology
EJEA
Eurasian Journal of Educational Administration
EJEM Eurasian Journal of Educational Measurement
EJES European Journal of Educational Studies
EJPCE Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education
EJS
Eurasian Journal of Sociology
Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi-Electronic Journal of Educational Sciences. (Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp
Eğitim Fakültesi)
http://www.ejedus.org/
EJSME - European Journal of Science and Mathematics Education
12
•
•
•
EPOD-ONLINE Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
•
IFRSA (International forum of researchers Students and Academician), International Journal of Computing
(IJC), International Journal of Data Warehousing & Mining (IIJDWM), International Journal of Graphics &
Image Processing (IJGIP)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ETAD
Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi
ETKU Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama-Educational Technology: Theory and Practice (GaziBÖTE): http://www.etku.org/
INT-JECSE International Journal Of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) Uluslararası Erken
Çocuklukta Özel Eğitim Dergisi
IJATE
International Journal of Assessment Tools in Education
IJEMST International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology
IJGE
International Journal of Global Education
IJHS
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi / International Journal of Human Sciences
IJTASE International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education
IOJES
International Online Journal of Educational Sciences
IOJPE
International Online Journal of Psychology and Education
İÖO-EEO İlköğretim Online - Elementary Education Online
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of the Human and Social Sciences Researches
(itobiad): http://www.itobiad.com/
International Research Journals-Educational Research: http://interesjournals.org/ER/
JCER Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi (Journal of Computer and Education
Research: http://joucer.com/
JITTE
Journal of Instructional Technologies & Teacher Education: http://jitte.org/
JRET
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi / Journal of Research in Education and Teaching)
JTEE
Journal of Teacher Education and Educators/ ÖEED-Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi.
MAJER
Middle Eastern & African Journal of Educational Research
Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying/Teknoloji Bağımlılığı ve Siber Zorbalık
Dergisi: http://www.ojtac.com/
PER
Participatory Educational Research (PER): http://www.partedres.com/
TOJDE
The Turkish Online Journal of Distance Education (Anadolu Univ.)
TOJES
The Online Journal of Educational Studies
TOJET
The Turkish Online Journal of Educational Technology) (Sakarya Univ.) (SSCI)
TOJGE
The Online Journal of Global Education: http://www.tojge.net
TOJNED The Online Journal of New Horizons in Education
TOJSAT The Online Journal of Science and Technology
TOJQI
The Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI)
TUHED Turkish History Education Journal - Türk Tarih Eğitimi Dergisi
TURJE Turkish Journal of Education
TUSED Online & Hakemli Türk Fen Eğitimi Dergisi-Journal of Turkish Science Education
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi / International Journal of Human Sciences:http://www.insanbilimleri.com/
Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi: http://www.e-sosder.com/
•
•
•
•
•
•
•
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) - Bilişim Dergisi
•
•
•
Bilim ve Teknik
•
•
•
Başkent Üniversitesi Bütün Dünya
ANA DİLİDil Kültür ve Eğitim Dergisi
Çoluk Çocuk Dergisi
HerŞeyEğitim Dergisi
Öğretmenin Sesi
Eğitişim Dergisi. E-Eğitim, Bilim ve Sanat
Dergisi:http://www.egitisim.gen.tr/
Bilim ve Teknik "Bilim Çocuk"
Bilim ve Teknik - Arşiv
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Türk Psikoloji Yazıları
Toplum ve Bilim Dergisi
Felsefece Dergisi
Üniversite ve Toplum Dergisi
Bilim ve Ütopya Dergisi
Eğitişim Dergisi
Eğitim Bilimleri Dergisi
Birikim Dergisi
Özgür ve Bilge Dergisi
Eğitimbilim Dergisi
Rotaline: Personal Excellence
Yahoo-Instructional Technology > Journals
Yahoo-Education > Journals
Online Journals (Sakarya Üniversitesi) A'dan Z'ye Alfabetik-Kapsamlı Liste
13
•
•
•
Ücretsiz Online Dergiler
•
•
Egitim Dergilerinin Listesi-2 (List of Educational Journals)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.
Egitim Dergilerinin Listesi-1 (List of Educational Journals): Bu listede Egitimle ilgili genel dergiler, "Bilgisayar
ve Egitim Teknolojisi" ile ilgili dergiler, "Ingilizce Dili ve Dil Egitim" ile ilgili dergiler ve son olarak
"Türkiye'den dergiler" gruplar halinden verilmis durumda.
Egitim Dergileri Listesi-3 [ulakbim1999liste.xls]. Toplam olarak 3357 derginin yer aldigi liste "Microsoft
Excel" dosyasi olarak yer almakta. (List of Educational Journals-3357 Journals)
TürkLİnks.com - Dergiler
SOSYAL BİLİMLER ULUSAL A,B, ve B GRUBU ADAY DERGİ LİSTESİ (ODTÜ)
Sakarya Üniversitesi-Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı-Sanal Kütüphane - Elektronik Dergiler
ve Kütüphane Bağlantıları
Türk Eğitim İndeksi: http://turkegitimindeksi.com/
Eğitim Dergileri: http://www.aku.edu.tr/web/Sayfa.aspx?ID=57JQM25NDAU815732AQ101
International Journal of Educational
Research: http://www.elsevies.nl/locate/ijedures
Learning and Instruction (The Journal of the European Association for Research on
Learning and Instruction) (EARLI):http://www.elsevies.nl/locate/learninstruc
Journal of Research on Computing in Education (Published by International
Society for Technology in Education): http://www.iste.org
Learning & Leading With Technology (Serving Teachers in the Classroom)
(Published by International Society for Technology in
Education):http://www.iste.org
Teachers College Record: http://www.tc.columbia.edu/~tcrecord/
On the Horizon
TESL-EJ -- Teaching English as a Second or Foreign Language: An Electronic
Journal
Journal Articles
Technologies and Media for Distance Education
International Forum of Educational Technology & Society
The July issue of Educational Technology & Society, peer-reviewed online journal,
is now available in HTML and PDF format. It is freely accessible
at: http://ifets.gmd.de/periodical/
Computers & Education
T.H.E. Journal Online May 1999
Electronic Journal on Virtual
Culture: http://www.marshall.edu/~stepp/vri/ejvc/ejvc.html
International Electronic Journal for Leadership in Learning: A refereed academic
journal: http://www.ucalgary.ca/~iejll/
Campus-Wide Information Systems journal: http://www.mcb.co.uk/cwis.htm
Electronic Journals in the Field of Education (List created by AERA SIG- Communications
Among Researchers: http://aera-cr.ed.asu.edu/links.html)
•
•
•
•
•
•
•
•
The ALAN Review (Assembly on Literature for Adolescents)
Action Research International
Advancing Women in Leadership Journal
Australian Journal of Educational Technology
Bilingual Research Journal
CROSSTALK, California Higher Education Policy Center
Canadian Journal of Educational Administration and Policy
The College Quarterly: A Journal of Professional Development for College
Educators
14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Compute~Ed: An Electronic Journal of Learning and Teaching with and about
Technology
Contemporary Issues in Early Childhood
International Journal: Continuous Improvement Monitor
Early Childhood Research & Practice
Current Issues in Education
Educación Química
Éducation Et Francophonie
Education Policy Analysis Archives
Education Research and Perspectives
Education Review
Educational Insights: Electronic Journal of Graduate Student Research
Educational Technology and Society
Educational Theory
EduCom Review
The Electronic Journal of Science Education
Florida Journal of Educational Research
Interactive Multimedia Electronic Journal of Computer-Enhanced Learning
International Education Electronic Journal
International Education Journal
International Electronic Journal for Leadership in Learning (IEJLL)
International Journal of Educational Technology
Issues in Educational Research
Issues in the Undergraduate Mathematics Preparation of School Teachers: The
Journal
Journal of Asynchronous Learning Networks
Journal of Extension
Journal of Industrial Teacher Education
Journal of Instructional Science and Technology
Journal of Interactive Media in Education
Journal of Scholarship of Teaching and Learning
Journal of Japanese Society for Technology Education
Journal of Technology Education
Journal of Vocational and Technical Education
Kairos: A Journal for Teachers of Writing in Webbed Environments
Medical Education Online: An Electronic Journal
Networks: An Online Journal for Teacher Research
The Ontario Action Researcher
Philosophy of Education: Yearbook of the Philosophy of Education Society
Practical Assessment, Research and Evaluation
Psicologica: Journal of Methodology and Experimental Psychology
The Qualitative Report
Reading Online: An Electronic Journal of the International Reading Association
Research & Reflection: Leadership and Organizations
Revista ELectrónica de Investigación y EValuación Educativa
The Source
Teachers College Record
Teaching English as a Second Language
Teaching Sociology
The Technology Source
The Weaver: A Forum for New Ideas in Educational Research
15
SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX - JOURNAL LIST
Total journals: 3152
1. IMBL Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
(IMBL International Journal of Social Science Research)
2. ACADEMIA-REVISTA LATINOAMERICANA DE ADMINISTRACION
Tri-annual ISSN: 1012-8255
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1. Social Sciences Citation Index
3. ACADEMIC PSYCHIATRY
Bimonthly ISSN: 1042-9670
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
4. ACADEMY OF MANAGEMENT ANNALS
Annual ISSN: 1941-6520
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
5. ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL
Bimonthly ISSN: 0001-4273
ACAD MANAGEMENT, PACE UNIV, PO BOX 3020, 235 ELM RD,
BRIARCLIFF MANOR, USA, NY, 10510-8020
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
6. ACADEMY OF MANAGEMENT LEARNING & EDUCATION
Quarterly ISSN: 1537-260X
ACAD MANAGEMENT, PACE UNIV, PO BOX 3020, 235 ELM RD,
BRIARCLIFF MANOR, USA, NY, 10510-8020
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
16
7. ACADEMY OF MANAGEMENT PERSPECTIVES
Quarterly ISSN: 1558-9080
ACAD MANAGEMENT, PACE UNIV, PO BOX 3020, 235 ELM RD,
BRIARCLIFF MANOR, USA, NY, 10510-8020
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
8. ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW
Quarterly ISSN: 0363-7425
ACAD MANAGEMENT, PACE UNIV, PO BOX 3020, 235 ELM RD,
BRIARCLIFF MANOR, USA, NY, 10510-8020
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
9. ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION
Monthly ISSN: 0001-4575
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
10. ACCOUNTING AND BUSINESS RESEARCH
Bimonthly ISSN: 0001-4788
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
11. ACCOUNTING AND FINANCE
Quarterly ISSN: 0810-5391
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
12. ACCOUNTING AUDITING & ACCOUNTABILITY JOURNAL
Bimonthly ISSN: 0951-3574
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
17
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
13. ACCOUNTING HORIZONS
Quarterly ISSN: 0888-7993
AMER ACCOUNTING ASSOC, 5717 BESSIE DR, SARASOTA, USA,
FL, 34233
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
14. ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND SOCIETY
Bimonthly ISSN: 0361-3682
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
15. ACCOUNTING REVIEW
Quarterly ISSN: 0001-4826
AMER ACCOUNTING ASSOC, 5717 BESSIE DR, SARASOTA, USA,
FL, 34233
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
16. ACROSS LANGUAGES AND CULTURES
Semiannual ISSN: 1585-1923
AKADEMIAI KIADO RT, PRIELLE K U 19, PO BOX 245,, BUDAPEST,
HUNGARY, H-1117
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
17. ACTA BIOETHICA
Semiannual ISSN: 1726-569X
UNIV CHILE, CENTRO INTERDISCIPLINARIO ESTUDIOS BIOETICA,
DIAGONAL PARAGUAY #265, TORRE 15, PISO 8, SANTIAGO,
CHILE, 00000
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
18. ACTA HISTRIAE
Tri-annual ISSN: 1318-0185
18
UNIV PRIMORSKA, SCI RES CENTRE KOPER, GARIBALDIJEVA 1,
KOPER, SLOVENIA, CAPODISTRIA, SI-6000
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
19. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA
Quarterly ISSN: 1216-8076
AKADEMIAI KIADO RT, PRIELLE K U 19, PO BOX 245,, BUDAPEST,
HUNGARY, H-1117
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
20. ACTA OECONOMICA
Quarterly ISSN: 0001-6373
AKADEMIAI KIADO RT, PRIELLE K U 19, PO BOX 245,, BUDAPEST,
HUNGARY, H-1117
1. Social Sciences Citation Index
21. ACTA PAULISTA DE ENFERMAGEM
Bimonthly ISSN: 0103-2100
UNIV FED SAO PAULO, DEPT ENFERMAGEN, RUA NAPOLEAO DE
BARROS, 754 VILA CLEMENTINO, SAO PAULO, BRAZIL, CEP04024002AP
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
22. ACTA POLITICA
Quarterly ISSN: 0001-6810
PALGRAVE MACMILLAN LTD, BRUNEL RD BLDG, HOUNDMILLS,
BASINGSTOKE, ENGLAND, HANTS, RG21 6XS
1. Social Sciences Citation Index
23. ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA
Monthly ISSN: 0001-690X
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
19
5. Current Contents - Clinical Medicine
6. Current Contents - Life Sciences
7. BIOSIS Previews
24. ACTA PSYCHOLOGICA
Monthly ISSN: 0001-6918
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
25. ACTA SOCIOLOGICA
Quarterly ISSN: 0001-6993
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
26. ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES
Quarterly ISSN: 0335-5322
EDITIONS SEUIL, 27 RUE JACOB, PARIS, FRANCE, 75006
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
27. ACTION RESEARCH
Quarterly ISSN: 1476-7503
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
28. ADAPTIVE BEHAVIOR
Bimonthly ISSN: 1059-7123
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
Zoological Record
BIOSIS Previews
20
29. ADDICTION
Monthly ISSN: 0965-2140
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
BIOSIS Previews
30. ADDICTION RESEARCH & THEORY
Bimonthly ISSN: 1606-6359
INFORMA HEALTHCARE, TELEPHONE HOUSE, 69-77 PAUL
STREET, LONDON, ENGLAND, EC2A 4LQ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
31. ADDICTIVE BEHAVIORS
Monthly ISSN: 0306-4603
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
BIOSIS Previews
32. ADICCIONES
Quarterly ISSN: 0214-4840
SOCIDROGALCOHOL, RAMBLA 15, 2A, 3A,, PALMA DE
MALLORCA, SPAIN, BALEARES, 07003
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
33. ADMINISTRATION & SOCIETY
Monthly ISSN: 0095-3997
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
21
34. ADMINISTRATION AND POLICY IN MENTAL HEALTH AND
MENTAL HEALTH SERVICES RESEARCH
Bimonthly ISSN: 0894-587X
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
35. ADMINISTRATION IN SOCIAL WORK
Bimonthly ISSN: 0364-3107
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
36. ADMINISTRATIVE LAW REVIEW
Quarterly ISSN: 0001-8368
AMER BAR ASSOC, ADMINISTRATIVE LAW & REGULATORY
PRACTICE SECTION, 321 N CLARK ST, CHICAGO, USA, IL, 60610
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
37. ADMINISTRATIVE SCIENCE QUARTERLY
Quarterly ISSN: 0001-8392
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
38. ADOLESCENT PSYCHIATRY
Annual ISSN: 0065-2008
ANALYTIC PRESS, INC, 101 WEST STREET, HILLSDALE, USA, NJ,
07642
1. Social Sciences Citation Index
39. ADULT EDUCATION QUARTERLY
Quarterly ISSN: 0741-7136
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
22
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
40. ADVANCES IN CHILD DEVELOPMENT AND BEHAVIOR
Irregular ISSN: 0065-2407
ELSEVIER ACADEMIC PRESS INC, 525 B STREET, SUITE 1900, SAN
DIEGO, USA, CA, 92101-4495
1. Social Sciences Citation Index
2. BIOSIS Previews
3. BIOSIS Reviews Reports And Meetings
41. ADVANCES IN EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY
Annual ISSN: 0065-2601
ELSEVIER ACADEMIC PRESS INC, 525 B STREET, SUITE 1900, SAN
DIEGO, USA, CA, 92101-4495
1. Social Sciences Citation Index
42. ADVANCES IN HEALTH SCIENCES EDUCATION
Bimonthly ISSN: 1382-4996
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
43. ADVANCES IN LIFE COURSE RESEARCH
Quarterly ISSN: 1569-4909
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
44. ADVANCES IN NEONATAL CARE
Bimonthly ISSN: 1536-0903
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
45. ADVANCES IN NURSING SCIENCE
Quarterly ISSN: 0161-9268
23
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
46. ADVANCES IN SKIN & WOUND CARE
Monthly ISSN: 1527-7941
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Clinical Medicine
47. ADVANCES IN STRATEGIC MANAGEMENT-A RESEARCH
ANNUAL
Annual ISSN: 0742-3322
EMERALD GROUP PUBLISHING LTD, HOWARD HOUSE, WAGON
LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1. Social Sciences Citation Index
48. AFFILIA-JOURNAL OF WOMEN AND SOCIAL WORK
Irregular ISSN: 0886-1099
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
49. AFRICA
Quarterly ISSN: 0001-9720
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD,
CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
50. AFRICA SPECTRUM
Tri-annual ISSN: 0002-0397
GIGA INST AFRICAN AFFAIRS, NEUER JUNGFERNSTIEG 21,
HAMBURG, GERMANY, D-20354
1. Social Sciences Citation Index
24
51. AFRICAN AFFAIRS
Quarterly ISSN: 0001-9909
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
52. AFRICAN AND ASIAN STUDIES
Tri-annual ISSN: 1569-2094
BRILL ACADEMIC PUBLISHERS, PLANTIJNSTRAAT 2, P O BOX
9000, LEIDEN, NETHERLANDS, 2300 PA
1. Social Sciences Citation Index
53. AFRICAN DEVELOPMENT REVIEW-REVUE AFRICAINE DE
DEVELOPPEMENT
Quarterly ISSN: 1017-6772
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
54. AFRICAN JOURNAL OF LIBRARY ARCHIVES AND INFORMATION
SCIENCE
Semiannual ISSN: 0795-4778
ARCHLIB & INFORMATION SERVICES LTD, PO BOX 20492,
IBADAN, NIGERIA, 00000
1. Social Sciences Citation Index
55. AFRICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY
Bimonthly ISSN: 1994-8220
IN HOUSE PUBLICATIONS, PO BOX 412748, CRAIGHALL 2024,
JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA, 00000
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
56. AFRICAN STUDIES
Tri-annual ISSN: 0002-0184
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
25
1. Social Sciences Citation Index
57. AFRICAN STUDIES REVIEW
Tri-annual ISSN: 0002-0206
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
58. AFRICANA LINGUISTICA
Annual ISSN: 0065-4124
ROYAL MUSEUM CENTRAL AFRICA-BELGIUM, 13
LEUVENSESTEENWEG, TERVUREN, BELGIUM, 3080
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
59. AGEING & SOCIETY
Monthly ISSN: 0144-686X
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
60. AGGRESSION AND VIOLENT BEHAVIOR
Bimonthly ISSN: 1359-1789
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
61. AGGRESSIVE BEHAVIOR
Bimonthly ISSN: 0096-140X
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Life Sciences
Zoological Record
BIOSIS Previews
26
62. AGING & MENTAL HEALTH
Bimonthly ISSN: 1360-7863
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
63. AGING NEUROPSYCHOLOGY AND COGNITION
Bimonthly ISSN: 1382-5585
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
64. AGRIBUSINESS
Quarterly ISSN: 0742-4477
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
65. AGRICULTURAL ECONOMICS
Bimonthly ISSN: 0169-5150
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
66. AGRICULTURAL ECONOMICS-ZEMEDELSKA EKONOMIKA
Monthly ISSN: 0139-570X
CZECH ACADEMY AGRICULTURAL SCIENCES, TESNOV 17,
PRAGUE, CZECH REPUBLIC, 117 05
27
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
67. AGRICULTURAL HISTORY
Quarterly ISSN: 0002-1482
AGRICULTURAL HISTORY SOCIETY, UALR, DEPT HISTORY, 2801
S UNIVERSITY AVE, LITTLE ROCK, USA, AR, 72324-1099
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
68. AGRICULTURE AND HUMAN VALUES
Quarterly ISSN: 0889-048X
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
69. AIBR-REVISTA DE ANTROPOLOGIA IBEROAMERICANA
Tri-annual ISSN: 1695-9752
ASOC ANTROPOLOGOS IBEROAMERICANOS EN RED, CALLE
FELIZ BOIX 9, MADRID, SPAIN, 28026
1. Social Sciences Citation Index
70. AIDS AND BEHAVIOR
Bimonthly ISSN: 1090-7165
SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK,
USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
71. AIDS CARE-PSYCHOLOGICAL AND SOCIO-MEDICAL ASPECTS
OF AIDS/HIV
Monthly ISSN: 0954-0121
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
28
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
72. AIDS EDUCATION AND PREVENTION
Bimonthly ISSN: 0899-9546
GUILFORD PUBLICATIONS INC, 72 SPRING STREET, NEW YORK,
USA, NY, 10012
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
73. AIDS PATIENT CARE AND STDS
Monthly ISSN: 1087-2914
MARY ANN LIEBERT, INC, 140 HUGUENOT STREET, 3RD FL, NEW
ROCHELLE, USA, NY, 10801
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
74. AJAR-AFRICAN JOURNAL OF AIDS RESEARCH
Quarterly ISSN: 1608-5906
NATL INQUIRY SERVICES CENTRE PTY LTD, 19 WORCESTER
STREET, PO BOX 377, GRAHAMSTOWN, SOUTH AFRICA, 6140
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
75. AJIDD-AMERICAN JOURNAL ON INTELLECTUAL AND
DEVELOPMENTAL DISABILITIES
Bimonthly ISSN: 1944-7515
AMER ASSOC INTELLECTUAL DEVELOPMENTAL DISABILITIES,
444 N CAPITOL ST, NW STE 846, WASHINGTON, USA, DC, 200011512
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
76. ALCOHOL AND ALCOHOLISM
Bimonthly ISSN: 0735-0414
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Science Citation Index
2. Science Citation Index Expanded
29
3.
4.
5.
6.
7.
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
Current Contents - Life Sciences
BIOSIS Previews
77. ALCOHOL RESEARCH-CURRENT REVIEWS
Quarterly ISSN: 1535-7414
NATL INST ALCOHOL ABUSE ALCOHOLISM, 6000 EXECUTIVE
BLVD, ROCKVILLE, USA, MD, 20892-7003
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
78. ALTERNATIVES
Quarterly ISSN: 0304-3754
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
79. AMERICAN ANNALS OF THE DEAF
Bimonthly ISSN: 0002-726X
GALLAUDET UNIV PRESS, 800 FLORIDA AVE NE, WASHINGTON,
USA, DC, 20002
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
80. AMERICAN ANTHROPOLOGIST
Quarterly ISSN: 0002-7294
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. Zoological Record
81. AMERICAN ANTIQUITY
Quarterly ISSN: 0002-7316
SOC AMER ARCHAEOLOGY, 900 SECOND ST., NE STE 12,
WASHINGTON, USA, DC, 20002-3557
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
30
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
4. Current Contents - Arts & Humanities
82. AMERICAN BANKRUPTCY LAW JOURNAL
Quarterly ISSN: 0027-9048
NATL CONF BANKRUPT J, 235 SECRET COVE DR, LEXINGTON,
USA, SC, 29072
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
83. AMERICAN BEHAVIORAL SCIENTIST
Monthly ISSN: 0002-7642
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
84. AMERICAN BUSINESS LAW JOURNAL
Quarterly ISSN: 0002-7766
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
85. AMERICAN CRIMINAL LAW REVIEW
Quarterly ISSN: 0164-0364
AMER CRIMINAL LAW REVIEW, GEORGETOWN UNIV LAW CTR
600 NEW JERSEY AVE NW, WASHINGTON, USA, DC, 20001
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
86. AMERICAN ECONOMIC JOURNAL-APPLIED ECONOMICS
Quarterly ISSN: 1945-7782
AMER ECONOMIC ASSOC, 2014 BROADWAY, STE 305,
NASHVILLE, USA, TN, 37203
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
87. AMERICAN ECONOMIC JOURNAL-ECONOMIC POLICY
Quarterly ISSN: 1945-7731
31
AMER ECONOMIC ASSOC, 2014 BROADWAY, STE 305,
NASHVILLE, USA, TN, 37203
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
88. AMERICAN ECONOMIC JOURNAL-MACROECONOMICS
Quarterly ISSN: 1945-7707
AMER ECONOMIC ASSOC, 2014 BROADWAY, STE 305,
NASHVILLE, USA, TN, 37203
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
89. AMERICAN ECONOMIC JOURNAL-MICROECONOMICS
Quarterly ISSN: 1945-7669
AMER ECONOMIC ASSOC, 2014 BROADWAY, STE 305,
NASHVILLE, USA, TN, 37203
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
90. AMERICAN ECONOMIC REVIEW
Bimonthly ISSN: 0002-8282
AMER ECONOMIC ASSOC, 2014 BROADWAY, STE 305,
NASHVILLE, USA, TN, 37203
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
91. AMERICAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL
Bimonthly ISSN: 0002-8312
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
92. AMERICAN ETHNOLOGIST
Quarterly ISSN: 0094-0496
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
32
93. AMERICAN HISTORICAL REVIEW
Bimonthly ISSN: 0002-8762
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
94. AMERICAN INDIAN AND ALASKA NATIVE MENTAL HEALTH
RESEARCH
Tri-annual ISSN: 0893-5394
UNIV PRESS COLORADO, PO BOX 849, NIWOT, USA, CO, 80544
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
95. AMERICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS
Bimonthly ISSN: 0002-9092
OXFORD UNIV PRESS INC, JOURNALS DEPT, 2001 EVANS RD,
CARY, USA, NC, 27513
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
96. AMERICAN JOURNAL OF BIOETHICS
Monthly ISSN: 1526-5161
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Life Sciences
BIOSIS Previews
97. AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL HYPNOSIS
Quarterly ISSN: 0002-9157
33
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
98. AMERICAN JOURNAL OF COMMUNITY PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 0091-0562
SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK,
USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
99. AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW
Quarterly ISSN: 0002-919X
AMER SOC COMPARATIVE LAW INC, UNIV CALIF SCH LAW,
BOALT HALL, BERKELEY, USA, CA, 94720
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
100. AMERICAN JOURNAL OF DRUG AND ALCOHOL ABUSE
Bimonthly ISSN: 0095-2990
INFORMA HEALTHCARE, TELEPHONE HOUSE, 69-77 PAUL
STREET, LONDON, ENGLAND, EC2A 4LQ
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
BIOSIS Previews
101. AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND SOCIOLOGY
Bimonthly ISSN: 0002-9246
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
102. AMERICAN JOURNAL OF EDUCATION
Quarterly ISSN: 0195-6744
UNIV CHICAGO PRESS, 1427 E 60TH ST, CHICAGO, USA, IL, 606372954
34
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
103. AMERICAN JOURNAL OF EVALUATION
Quarterly ISSN: 1098-2140
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
104. AMERICAN JOURNAL OF FAMILY THERAPY
Bimonthly ISSN: 0192-6187
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
105. AMERICAN JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY
Monthly ISSN: 1064-7481
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
106. AMERICAN JOURNAL OF HEALTH BEHAVIOR
Bimonthly ISSN: 1945-7359
PNG PUBLICATIONS, 2205-K OAK RIDGE RD, #115, OAK RIDGE,
USA, NC, 27310
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
107. AMERICAN JOURNAL OF HEALTH PROMOTION
Bimonthly ISSN: 0890-1171
AMER JOURNAL HEALTH PROMOTION INC, PO BOX 1254, TROY,
USA, MI, 48099-1254
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
35
108. AMERICAN JOURNAL OF HUMAN BIOLOGY
Bimonthly ISSN: 1042-0533
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Life Sciences
BIOSIS Previews
109. AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW
Quarterly ISSN: 0002-9300
AMER SOC INT LAW, 2223 MASSACHUSETTS AVE N W,
WASHINGTON, USA, DC, 20008-2864
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
110. AMERICAN JOURNAL OF LAW & MEDICINE
Tri-annual ISSN: 0098-8588
AMER SOC LAW MEDICINE ETHICS, 765 COMMONWEALTH AVE,
SUITE 1634, BOSTON, USA, MA, 02215
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
111. AMERICAN JOURNAL OF MANAGED CARE
Monthly ISSN: 1088-0224
MANAGED CARE & HEALTHCARE COMMUNICATIONS LLC, 666
PLAINSBORO RD, STE 300, PLAINSBORO, USA, NJ, 08536
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
112. AMERICAN JOURNAL OF MENS HEALTH
Bimonthly ISSN: 1557-9883
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
113. AMERICAN JOURNAL OF NURSING
36
Monthly ISSN: 0002-936X
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
114. AMERICAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY
Bimonthly ISSN: 0272-9490
AMER OCCUPATIONAL THERAPY ASSOC, INC, 4720
MONTGOMERY LANE, BETHESDA, USA, MD, 20814-3425
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
115. AMERICAN JOURNAL OF ORTHOPSYCHIATRY
Quarterly ISSN: 0002-9432
AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON,
USA, DC, 20002-4242
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
116. AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY
Monthly ISSN: 0002-9483
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Life Sciences
Zoological Record
BIOSIS Previews
117. AMERICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE
Quarterly ISSN: 0092-5853
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
37
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
118. AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY
Monthly ISSN: 0002-953X
AMER PSYCHIATRIC PUBLISHING, INC, 1000 WILSON
BOULEVARD, STE 1825, ARLINGTON, USA, VA, 22209-3901
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
Current Contents - Life Sciences
BIOSIS Previews
119. AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 0002-9556
UNIV ILLINOIS PRESS, 1325 S OAK ST, CHAMPAIGN, USA, IL,
61820-6903
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
120. AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
Monthly ISSN: 0090-0036
AMER PUBLIC HEALTH ASSOC INC, 800 I STREET, NW,
WASHINGTON, USA, DC, 20001-3710
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
Current Contents - Life Sciences
BIOSIS Previews
121. AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH AND THE NATIONS
HEALTH
Monthly ISSN: ****-****
AMER PUBLIC HEALTH ASSOC INC, 800 I STREET, NW,
WASHINGTON, USA, DC, 20001-3710
1. Social Sciences Citation Index
122. AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY
38
Bimonthly ISSN: 0002-9602
UNIV CHICAGO PRESS, 1427 E 60TH ST, CHICAGO, USA, IL, 606372954
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
123. AMERICAN JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY
Quarterly ISSN: 1058-0360
AMER SPEECH-LANGUAGE-HEARING ASSOC, 10801 ROCKVILLE
PIKE, ROCKVILLE, USA, MD, 20852-3279
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
124. AMERICAN JOURNAL ON ADDICTIONS
Bimonthly ISSN: 1055-0496
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
125. AMERICAN LAW AND ECONOMICS REVIEW
Semiannual ISSN: 1465-7252
OXFORD UNIV PRESS INC, JOURNALS DEPT, 2001 EVANS RD,
CARY, USA, NC, 27513
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
126. AMERICAN POLITICAL SCIENCE REVIEW
Quarterly ISSN: 0003-0554
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
127. AMERICAN POLITICS RESEARCH
Bimonthly ISSN: 1532-673X
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
39
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
128. AMERICAN PSYCHOLOGIST
Monthly ISSN: 0003-066X
AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON,
USA, DC, 20002-4242
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
129. AMERICAN REVIEW OF PUBLIC ADMINISTRATION
Bimonthly ISSN: 0275-0740
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
130. AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW
Bimonthly ISSN: 0003-1224
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
131. AMERICAN SPEECH
Quarterly ISSN: 0003-1283
DUKE UNIV PRESS, 905 W MAIN ST, STE 18-B, DURHAM, USA, NC,
27701
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
132. AMFITEATRU ECONOMIC
Quarterly ISSN: 1582-9146
EDITURA ASE, PIATA ROMANA, NR 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA, 701731
1. Social Sciences Citation Index
133. AMME IDARESI DERGISI
Quarterly ISSN: 1300-1795
40
TURKIYE ORTA DOGU AMME IDARESI ENSTITUSU, 1 CADDE, NO
8, YUCETEPE, TURKEY, ANKARA, 06100
1. Social Sciences Citation Index
134. ANALES DE PSICOLOGIA
Semiannual ISSN: 0212-9728
UNIV MURCIA, SOC ESPANOLA HISTORIA AGRARIA, CAMPUS
ESPINARDO, MURCIA, SPAIN, 30100
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
135. ANALES DEL SISTEMA SANITARIO DE NAVARRA
Tri-annual ISSN: 1137-6627
GOBIERNO DE NAVARRA, NAVAS TOLOSA 21, PAMPLONA,
SPAIN, 31002
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
136. ANALYSES OF SOCIAL ISSUES AND PUBLIC POLICY
Annual ISSN: 1529-7489
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
137. ANDAMIOS
Semiannual ISSN: 1870-0063
UNIV AUTONOMA CIUDAD MEXICO, CALLE PROLONGACION
SAN ISIDRO NO 151, CUBICULO E-102, COL SAN LORENZO
TEZONCO, MEXICO DF, MEXICO, CP 09790
1. Social Sciences Citation Index
138. ANNALS OF BEHAVIORAL MEDICINE
Bimonthly ISSN: 0883-6612
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
139. ANNALS OF CLINICAL PSYCHIATRY
41
Quarterly ISSN: 1040-1237
QUADRANT HEALTHCOM INC, 7 CENTURY DRIVE, STE 302,
PARSIPPANY, USA, NJ, 07054-4603
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
140. ANNALS OF DYSLEXIA
Semiannual ISSN: 0736-9387
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
141. ANNALS OF ECONOMICS AND FINANCE
Semiannual ISSN: 1529-7373
WUHAN UNIV JOURNALS PRESS, DONGHU RD, 155, WUHAN,
PEOPLES R CHINA, HUBEI, 430072
1. Social Sciences Citation Index
142. ANNALS OF GENERAL PSYCHIATRY
Irregular ISSN: 1744-859X
BIOMED CENTRAL LTD, 236 GRAYS INN RD, FLOOR 6, LONDON,
ENGLAND, WC1X 8HL
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
143. ANNALS OF HUMAN BIOLOGY
Bimonthly ISSN: 0301-4460
INFORMA HEALTHCARE, TELEPHONE HOUSE, 69-77 PAUL
STREET, LONDON, ENGLAND, EC2A 4LQ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Life Sciences
BIOSIS Previews
144. ANNALS OF REGIONAL SCIENCE
Bimonthly ISSN: 0570-1864
42
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
145. ANNALS OF SCIENCE
Quarterly ISSN: 0003-3790
TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK,
ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Arts & Humanities
146. ANNALS OF THE AMERICAN ACADEMY OF POLITICAL AND
SOCIAL SCIENCE
Bimonthly ISSN: 0002-7162
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
147. ANNALS OF THE ASSOCIATION OF AMERICAN GEOGRAPHERS
Bimonthly ISSN: 0004-5608
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
148. ANNALS OF TOURISM RESEARCH
Quarterly ISSN: 0160-7383
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
149. ANNEE PSYCHOLOGIQUE
Quarterly ISSN: 0003-5033
NECPLUS, 16, RUE CLAUDE TILLIER, PARIS, FRANCE, 75012
1. Social Sciences Citation Index
43
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
150. ANNUAL REVIEW OF ANTHROPOLOGY
Annual ISSN: 0084-6570
ANNUAL REVIEWS, 4139 EL CAMINO WAY, PO BOX 10139, PALO
ALTO, USA, CA, 94303-0897
1. Social Sciences Citation Index
2. BIOSIS Previews
3. BIOSIS Reviews Reports And Meetings
151. ANNUAL REVIEW OF APPLIED LINGUISTICS
Annual ISSN: 0267-1905
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
152. ANNUAL REVIEW OF CLINICAL PSYCHOLOGY
Annual ISSN: 1548-5943
ANNUAL REVIEWS, 4139 EL CAMINO WAY, PO BOX 10139, PALO
ALTO, USA, CA, 94303-0897
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
153. ANNUAL REVIEW OF ECONOMICS
Annual ISSN: 1941-1383
ANNUAL REVIEWS, 4139 EL CAMINO WAY, PO BOX 10139, PALO
ALTO, USA, CA, 94303-0897
1. Social Sciences Citation Index
154. ANNUAL REVIEW OF ENVIRONMENT AND RESOURCES
Annual ISSN: 1543-5938
ANNUAL REVIEWS, 4139 EL CAMINO WAY, PO BOX 10139, PALO
ALTO, USA, CA, 94303-0897
1. Science Citation Index
2. Science Citation Index Expanded
3. Social Sciences Citation Index
155. ANNUAL REVIEW OF INFORMATION SCIENCE AND
TECHNOLOGY
Annual ISSN: 0066-4200
44
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
156. ANNUAL REVIEW OF LAW AND SOCIAL SCIENCE
Annual ISSN: 1550-3585
ANNUAL REVIEWS, 4139 EL CAMINO WAY, PO BOX 10139, PALO
ALTO, USA, CA, 94303-0897
1. Social Sciences Citation Index
157. ANNUAL REVIEW OF POLITICAL SCIENCE
Annual ISSN: 1094-2939
ANNUAL REVIEWS, 4139 EL CAMINO WAY, PO BOX 10139, PALO
ALTO, USA, CA, 94303-0897
1. Social Sciences Citation Index
158. ANNUAL REVIEW OF PSYCHOLOGY
Annual ISSN: 0066-4308
ANNUAL REVIEWS, 4139 EL CAMINO WAY, PO BOX 10139, PALO
ALTO, USA, CA, 94303-0897
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
BIOSIS Previews
BIOSIS Reviews Reports And Meetings
159. ANNUAL REVIEW OF PUBLIC HEALTH
Annual ISSN: 0163-7525
ANNUAL REVIEWS, 4139 EL CAMINO WAY, PO BOX 10139, PALO
ALTO, USA, CA, 94303-0897
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
BIOSIS Previews
BIOSIS Reviews Reports And Meetings
160. ANNUAL REVIEW OF RESOURCE ECONOMICS
Annual ISSN: 1941-1340
45
ANNUAL REVIEWS, 4139 EL CAMINO WAY, PO BOX 10139, PALO
ALTO, USA, CA, 94303-0897
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
161. ANNUAL REVIEW OF SOCIOLOGY
Annual ISSN: 0360-0572
ANNUAL REVIEWS, 4139 EL CAMINO WAY, PO BOX 10139, PALO
ALTO, USA, CA, 94303-0897
1. Social Sciences Citation Index
162. ANTHROPOLOGICAL FORUM
Quarterly ISSN: 0066-4677
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
163. ANTHROPOLOGICAL NOTEBOOKS
Tri-annual ISSN: 1408-032X
SLOVENE ANTHROPOLOGICAL SOC, FAK SPORT, GORTANOVA
22, LJUBLJANA, SLOVENIA, SI-1000
1. Social Sciences Citation Index
164. ANTHROPOLOGICAL QUARTERLY
Quarterly ISSN: 0003-5491
GEORGE WASHINGTON UNIV INST ETHNOGRAPHIC RESEARCH,
GEORGE WASHINGTON UNIV, 2110 G ST, N W, WASHINGTON,
USA, DC, 20052
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
165. ANTHROPOLOGICAL THEORY
Quarterly ISSN: 1463-4996
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
166. ANTHROPOLOGIE
46
Bimonthly ISSN: 0003-5521
ELSEVIER FRANCE-EDITIONS SCIENTIFIQUES MEDICALES
ELSEVIER, 23 RUE LINOIS, PARIS, FRANCE, 75724
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Zoological Record
BIOSIS Previews
167. ANTHROPOLOGISCHER ANZEIGER
Quarterly ISSN: 0003-5548
E SCHWEIZERBARTSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG, NAEGELE
U OBERMILLER, SCIENCE PUBLISHERS, JOHANNESSTRASSE 3A,
STUTTGART, GERMANY, D 70176
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Zoological Record
BIOSIS Previews
168. ANTHROPOLOGIST
Quarterly ISSN: 0972-0073
KAMLA-RAJ ENTERPRISES, 2273, GALI BARI PAHARWALI,
CHAWRI BAZAR, DELHI, INDIA, 00000
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
169. ANTHROPOLOGY & EDUCATION QUARTERLY
Quarterly ISSN: 0161-7761
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
170. ANTHROPOLOGY & MEDICINE
Tri-annual ISSN: 1364-8470
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
171. ANTHROPOLOGY SOUTHERN AFRICA
47
Quarterly ISSN: 2332-3256
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
172. ANTHROPOS
Semiannual ISSN: 0257-9774
ANTHROPOS INST, EDITIONS ST-PAUL, PEROLLES 42, FIBOURG,
SWITZERLAND, CH-1700
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
173. ANTHROPOZOOLOGICA
Semiannual ISSN: 0761-3032
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DU MUSEUM, PARIS, CP 39-57,
RUE CUVIER, PARIS CEDEX 05, FRANCE, F-75231
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
Zoological Record
BIOSIS Previews
174. ANTHROZOOS
Quarterly ISSN: 0892-7936
BLOOMSBURY PUBLISHING PLC, 50 BEDFORD SQ, LONDON,
ENGLAND, WC1B 3DP
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
175. ANTIPODE
Bimonthly ISSN: 0066-4812
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
176. ANTIQUITY
Quarterly ISSN: 0003-598X
48
ANTIQUITY, KINGS MANOR, YORK, ENGLAND, YO1 7EP
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
177. ANTITRUST LAW JOURNAL
Tri-annual ISSN: 0003-6056
AMER BAR ASSOC, ADMINISTRATIVE LAW & REGULATORY
PRACTICE SECTION, 321 N CLARK ST, CHICAGO, USA, IL, 60610
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
178. ANXIETY STRESS AND COPING
Bimonthly ISSN: 1061-5806
TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK,
ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
179. APPLIED COGNITIVE PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 0888-4080
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
180. APPLIED DEVELOPMENTAL SCIENCE
Quarterly ISSN: 1088-8691
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
181. APPLIED ECONOMIC PERSPECTIVES AND POLICY
Quarterly ISSN: 2040-5790
OXFORD UNIV PRESS INC, JOURNALS DEPT, 2001 EVANS RD,
CARY, USA, NC, 27513
1. Science Citation Index Expanded
49
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
4. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
182. APPLIED ECONOMICS
Biweekly ISSN: 0003-6846
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
183. APPLIED ECONOMICS LETTERS
Semimonthly ISSN: 1350-4851
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
184. APPLIED ERGONOMICS
Bimonthly ISSN: 0003-6870
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
185. APPLIED GEOGRAPHY
Quarterly ISSN: 0143-6228
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
186. APPLIED LINGUISTICS
Bimonthly ISSN: 0142-6001
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
50
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
187. APPLIED MEASUREMENT IN EDUCATION
Quarterly ISSN: 0895-7347
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
188. APPLIED NURSING RESEARCH
Quarterly ISSN: 0897-1897
W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC, 1600 JOHN F KENNEDY
BOULEVARD, STE 1800, PHILADELPHIA, USA, PA, 19103-2899
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
189. APPLIED PSYCHOLINGUISTICS
Bimonthly ISSN: 0142-7164
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
190. APPLIED PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT
Bimonthly ISSN: 0146-6216
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
191. APPLIED PSYCHOLOGY-AN INTERNATIONAL REVIEWPSYCHOLOGIE APPLIQUEE-REVUE INTERNATIONALE
Quarterly ISSN: 0269-994X
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
51
192. APPLIED PSYCHOLOGY-HEALTH AND WELL BEING
Tri-annual ISSN: 1758-0846
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
193. APPLIED PSYCHOPHYSIOLOGY AND BIOFEEDBACK
Quarterly ISSN: 1090-0586
SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK,
USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
194. APPLIED RESEARCH IN QUALITY OF LIFE
Quarterly ISSN: 1871-2584
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
195. APPLIED SPATIAL ANALYSIS AND POLICY
Quarterly ISSN: 1874-463X
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
196. ARCHAEOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL SCIENCES
Quarterly ISSN: 1866-9557
SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG,
GERMANY, D-69121
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
197. ARCHAEOLOGY IN OCEANIA
Tri-annual ISSN: 0003-8121
52
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
5.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
BIOSIS Previews
198. ARCHIVE FOR THE PSYCHOLOGY OF RELIGION-ARCHIV FUR
RELIGIONSPSYCHOLOGIE
Tri-annual ISSN: 0084-6724
BRILL ACADEMIC PUBLISHERS, PLANTIJNSTRAAT 2, P O BOX
9000, LEIDEN, NETHERLANDS, 2300 PA
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
199. ARCHIVES EUROPEENNES DE SOCIOLOGIE
Tri-annual ISSN: 0003-9756
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
200. ARCHIVES OF CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 0887-6177
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
201. ARCHIVES OF NATURAL HISTORY
Semiannual ISSN: 0260-9541
EDINBURGH UNIV PRESS, THE TUN-HOLYROOD RD, 12 2F
JACKSONS ENTRY, EDINBURGH, ENGLAND, EH8 8PJ
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Arts & Humanities Citation Index
53
4. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
5. Current Contents - Arts & Humanities
6. Zoological Record
202. ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING
Bimonthly ISSN: 0883-9417
W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC, 1600 JOHN F KENNEDY
BOULEVARD, STE 1800, PHILADELPHIA, USA, PA, 19103-2899
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
203. ARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR
Bimonthly ISSN: 0004-0002
SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK,
USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
204. ARCHIVES OF SUICIDE RESEARCH
Quarterly ISSN: 1381-1118
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
205. ARCTIC ANTHROPOLOGY
Annual ISSN: 0066-6939
UNIV WISCONSIN PRESS, JOURNAL DIVISION, 1930 MONROE ST,
3RD FL, MADISON, USA, WI, 53711
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
206. AREA
Quarterly ISSN: 0004-0894
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
54
207. ARGOS
Semiannual ISSN: 0254-1637
UNIV SIMON BOLIVAR, DPTO CIENCIA MATERIALES, EDF
MECANICA & MATERIALES, 2DO PISO UNIV SIMON BOLIVAR,
SARTENEJAS, BARUTA, CARACAS, VENEZUELA, 1080-A
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
208. ARGUMENTA OECONOMICA
Semiannual ISSN: 1233-5835
WROCLAW UNIV ECONOMICS, KOMANDORSKA 118-120,
WORCLAW, POLAND, 53-345
1. Social Sciences Citation Index
209. ARGUMENTATION
Quarterly ISSN: 0920-427X
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
210. ARMED FORCES & SOCIETY
Quarterly ISSN: 0095-327X
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
211. ARTS IN PSYCHOTHERAPY
Bimonthly ISSN: 0197-4556
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
212. ASIA EUROPE JOURNAL
Quarterly ISSN: 1610-2932
SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG,
GERMANY, D-69121
55
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
213. ASIA PACIFIC BUSINESS REVIEW
Quarterly ISSN: 1360-2381
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
214. ASIA PACIFIC EDUCATION REVIEW
Tri-annual ISSN: 1598-1037
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
215. ASIA PACIFIC JOURNAL OF ANTHROPOLOGY
Bimonthly ISSN: 1444-2213
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
216. ASIA PACIFIC JOURNAL OF EDUCATION
Quarterly ISSN: 0218-8791
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
217. ASIA PACIFIC JOURNAL OF HUMAN RESOURCES
Quarterly ISSN: 1038-4111
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
218. ASIA PACIFIC JOURNAL OF MANAGEMENT
Quarterly ISSN: 0217-4561
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
56
1. Social Sciences Citation Index
219. ASIA PACIFIC JOURNAL OF SOCIAL WORK AND
DEVELOPMENT
Quarterly ISSN: 0218-5385
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
220. ASIA PACIFIC JOURNAL OF TOURISM RESEARCH
Bimonthly ISSN: 1094-1665
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
221. ASIA PACIFIC LAW REVIEW
Semiannual ISSN: 1019-2557
LEXISNEXIS, 3011, 30-F, THE CENTER, 99 QUEENS ROAD C,
CENTRAL, PEOPLES R CHINA, HONG KONG SAR, 00000
1. Social Sciences Citation Index
222. ASIA PACIFIC VIEWPOINT
Tri-annual ISSN: 1360-7456
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
223. ASIA-PACIFIC EDUCATION RESEARCHER
Semiannual ISSN: 0119-5646
SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG,
GERMANY, D-69121
1. Social Sciences Citation Index
224. ASIA-PACIFIC JOURNAL OF ACCOUNTING & ECONOMICS
Quarterly ISSN: 1608-1625
57
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
225. ASIA-PACIFIC JOURNAL OF FINANCIAL STUDIES
Bimonthly ISSN: 2041-9945
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
226. ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
Bimonthly ISSN: 1010-5395
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
227. ASIA-PACIFIC JOURNAL OF TEACHER EDUCATION
Quarterly ISSN: 1359-866X
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
228. ASIA-PACIFIC PSYCHIATRY
Quarterly ISSN: 1758-5864
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
229. ASIAN AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 1948-1985
EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN
PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA,
DC, 20002-4242
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
58
230. ASIAN AND PACIFIC MIGRATION JOURNAL
Quarterly ISSN: 0117-1968
SCALABRINI MIGRATION CTR, PO BOX 10541 BROADWAY
CENTRUM, QUEEN CITY, PHILIPPINES, 1113
1. Social Sciences Citation Index
231. ASIAN BUSINESS & MANAGEMENT
Bimonthly ISSN: 1472-4782
PALGRAVE MACMILLAN LTD, BRUNEL RD BLDG, HOUNDMILLS,
BASINGSTOKE, ENGLAND, HANTS, RG21 6XS
1. Social Sciences Citation Index
232. ASIAN ECONOMIC JOURNAL
Quarterly ISSN: 1351-3958
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
233. ASIAN ECONOMIC PAPERS
Tri-annual ISSN: 1535-3516
MIT PRESS, 55 HAYWARD STREET, CAMBRIDGE, USA, MA, 02142
1. Social Sciences Citation Index
234. ASIAN ECONOMIC POLICY REVIEW
Semiannual ISSN: 1832-8105
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
235. ASIAN JOURNAL OF COMMUNICATION
Bimonthly ISSN: 0129-2986
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
236. ASIAN JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 1367-2223
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
59
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
237. ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE
Bimonthly ISSN: 1568-4849
BRILL ACADEMIC PUBLISHERS, PLANTIJNSTRAAT 2, P O BOX
9000, LEIDEN, NETHERLANDS, 2300 PA
1. Social Sciences Citation Index
238. ASIAN JOURNAL OF TECHNOLOGY INNOVATION
Semiannual ISSN: 1976-1597
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
239. ASIAN JOURNAL OF WOMENS STUDIES
Quarterly ISSN: 1225-9276
EWHA WOMANS UNIV PRESS, 11-1 DAEHYUN-DONG,
SEODAEMUN-GU, SEOUL, SOUTH KOREA, 120-750
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
240. ASIAN JOURNAL OF WTO & INTERNATIONAL HEALTH LAW
AND POLICY
Semiannual ISSN: 1819-5164
NATL TAIWAN UNIV PRESS, NO 1 SECTION 4, ROOSEVELT RD,
TAIPEI, TAIWAN, 106
1. Social Sciences Citation Index
241. ASIAN NURSING RESEARCH
Quarterly ISSN: 1976-1317
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
242. ASIAN PERSPECTIVE
Quarterly ISSN: 0258-9184
60
KYUNGNAM UNIV, INST FAR EASTERN STUDIES, 28-42
SAMCHUNG-DONG, CHONGRO-KU, SEOUL, SOUTH KOREA, 110230
1. Social Sciences Citation Index
243. ASIAN POPULATION STUDIES
Tri-annual ISSN: 1744-1730
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
244. ASIAN STUDIES REVIEW
Quarterly ISSN: 1035-7823
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
245. ASIAN SURVEY
Bimonthly ISSN: 0004-4687
UNIV CALIFORNIA PRESS, 155 GRAND AVE, SUITE 400, OAKLAND,
USA, CA, 94612-3758
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
246. ASIAN WOMEN
Quarterly ISSN: 1225-925X
SOOKMYUNG WOMENS UNIV, RES INST ASIAN WOMEN, 52
HYOCHANGWON-GIL, YOUNGSAK-KU, SOUTH KOREA,
SEOUL,00000
1. Social Sciences Citation Index
247. ASIAN-PACIFIC ECONOMIC LITERATURE
Semiannual ISSN: 0818-9935
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
61
1. Social Sciences Citation Index
248. ASLIB JOURNAL OF INFORMATION MANAGEMENT
Bimonthly ISSN: 2050-3806
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
249. ASSESSMENT
Bimonthly ISSN: 1073-1911
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
250. ASSESSMENT & EVALUATION IN HIGHER EDUCATION
Bimonthly ISSN: 0260-2938
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
251. ASSISTENZA INFERMIERISTICA E RICERCA
Quarterly ISSN: 1592-5986
PENSIERO SCIENTIFICO EDITOR, VIA BRADANO 3/C, ROME,
ITALY, 00199
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
252. ASSISTIVE TECHNOLOGY
Semiannual ISSN: 1040-0435
R E S N A PRESS, 1700 MOORE ST, STE 1540, ARLINGTON, USA, VA,
22209-1903
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
253. ASTIN BULLETIN
Tri-annual ISSN: 0515-0361
62
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD,
CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
254. ATLANTIS-JOURNAL OF THE SPANISH ASSOCIATION OF
ANGLO-AMERICAN STUDIES
Semiannual ISSN: 0210-6124
ASOC ESPANOLA ESTUDIOS ANGLO-NORTEAMERICANOSAEDEAN, C/O DEPT FILOLOFIA INGLESA I, UNIV COMPLUTENSE
DE MADRID, FAC FILOLOGIA, MADRID, SPAIN, 28040
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
255. ATTACHMENT & HUMAN DEVELOPMENT
Bimonthly ISSN: 1461-6734
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
256. ATTENTION PERCEPTION & PSYCHOPHYSICS
Bimonthly ISSN: 1943-3921
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
BIOSIS Previews
257. AUDITING-A JOURNAL OF PRACTICE & THEORY
Semiannual ISSN: 0278-0380
AMER ACCOUNTING ASSOC, 5717 BESSIE DR, SARASOTA, USA,
FL, 34233
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
258. AUGMENTATIVE AND ALTERNATIVE COMMUNICATION
63
Quarterly ISSN: 0743-4618
INFORMA HEALTHCARE, TELEPHONE HOUSE, 69-77 PAUL
STREET, LONDON, ENGLAND, EC2A 4LQ
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
259. AUSTRALASIAN JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD
Quarterly ISSN: 0312-5033
EARLY CHILDHOOD AUSTRALIA INC, PO BOX 7105, WATSON,
AUSTRALIA, ACT 2602
1. Social Sciences Citation Index
260. AUSTRALASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY
Bimonthly ISSN: 1449-5554
CHARLES STURT UNIV, LOCKED BAG 588, WAGGA WAGGA,
AUSTRALIA, 2678
1. Social Sciences Citation Index
261. AUSTRALASIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT
Quarterly ISSN: 1448-6563
TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK,
ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
262. AUSTRALASIAN JOURNAL ON AGEING
Quarterly ISSN: 1440-6381
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
263. AUSTRALASIAN PSYCHIATRY
Bimonthly ISSN: 1039-8562
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
64
264. AUSTRALIAN ABORIGINAL STUDIES
Semiannual ISSN: 0729-4352
ABORIGINAL STUDIES PRESS, PO BOX 553, CANBERRA,
AUSTRALIA, ACT 2601
1. Social Sciences Citation Index
265. AUSTRALIAN ACADEMIC & RESEARCH LIBRARIES
Quarterly ISSN: 0004-8623
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
266. AUSTRALIAN ACCOUNTING REVIEW
Quarterly ISSN: 1035-6908
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
267. AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF CRIMINOLOGY
Tri-annual ISSN: 0004-8658
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
268. AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF FAMILY
THERAPY
Quarterly ISSN: 0814-723X
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
269. AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF PSYCHIATRY
Monthly ISSN: 0004-8674
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Science Citation Index
2. Science Citation Index Expanded
3. Social Sciences Citation Index
65
4. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
5. Current Contents - Clinical Medicine
6. BIOSIS Previews
270. AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF PUBLIC
HEALTH
Bimonthly ISSN: 1326-0200
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
271. AUSTRALIAN ARCHAEOLOGY
Semiannual ISSN: 0312-2417
AUSTRALIAN ARCHAEOLOGICAL ASSOC INC, C/O IAN LILLEY
(SECRETARY), UNIT ABORIGINAL & TORRES STRAIT ISLANDER
STUDIES, UNIV OF QUEENSLAND, BRISBANE, AUSTRALIA, QLD,
4072
1.
2.
3.
4.
5.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
Zoological Record
272. AUSTRALIAN CRITICAL CARE
Quarterly ISSN: 1036-7314
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
273. AUSTRALIAN ECONOMIC HISTORY REVIEW
Tri-annual ISSN: 0004-8992
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
66
274. AUSTRALIAN ECONOMIC PAPERS
Quarterly ISSN: 0004-900X
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
275. AUSTRALIAN ECONOMIC REVIEW
Quarterly ISSN: 0004-9018
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
276. AUSTRALIAN EDUCATIONAL RESEARCHER
Tri-annual ISSN: 0311-6999
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
277. AUSTRALIAN FEMINIST STUDIES
Quarterly ISSN: 0816-4649
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
278. AUSTRALIAN GEOGRAPHER
Quarterly ISSN: 0004-9182
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
279. AUSTRALIAN HEALTH REVIEW
Bimonthly ISSN: 0156-5788
CSIRO PUBLISHING, 150 OXFORD ST, PO BOX 1139,
COLLINGWOOD, AUSTRALIA, VICTORIA, 3066
1. Science Citation Index Expanded
67
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
4. Current Contents - Clinical Medicine
280. AUSTRALIAN JOURNAL OF ADULT LEARNING
Tri-annual ISSN: 1443-1394
ADULT LEARNING AUSTRALIA INC, GPO BOX 260, CANBERRA
CITY, AUSTRALIA, ACT 2601
1. Social Sciences Citation Index
281. AUSTRALIAN JOURNAL OF ADVANCED NURSING
Quarterly ISSN: 0813-0531
AUSTRALIAN NURSING FEDERATION, PO BOX 4239, KINGSTON,
AUSTRALIA, ACT, 2604
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
282. AUSTRALIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL AND RESOURCE
ECONOMICS
Quarterly ISSN: 1364-985X
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
283. AUSTRALIAN JOURNAL OF ANTHROPOLOGY
Tri-annual ISSN: 1035-8811
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
284. AUSTRALIAN JOURNAL OF EDUCATION
Tri-annual ISSN: 0004-9441
AUSTRALIAN COUNCIL EDUCATIONAL RES LIMITED, 19
PROSPECT HILL RD, PRIVATE BAG 55, CAMBERWELL,
AUSTRALIA, VICTORIA, 3124
1. Social Sciences Citation Index
68
285. AUSTRALIAN JOURNAL OF GUIDANCE AND COUNSELLING
Semiannual ISSN: 1037-2911
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Social Sciences Citation Index
286. AUSTRALIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL AFFAIRS
Bimonthly ISSN: 1035-7718
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
287. AUSTRALIAN JOURNAL OF LINGUISTICS
Quarterly ISSN: 0726-8602
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
288. AUSTRALIAN JOURNAL OF MANAGEMENT
Tri-annual ISSN: 0312-8962
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
289. AUSTRALIAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE
Quarterly ISSN: 1036-1146
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
290. AUSTRALIAN JOURNAL OF PRIMARY HEALTH
Quarterly ISSN: 1448-7527
CSIRO PUBLISHING, 150 OXFORD ST, PO BOX 1139,
COLLINGWOOD, AUSTRALIA, VICTORIA, 3066
69
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
291. AUSTRALIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 0004-9530
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
292. AUSTRALIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION
Quarterly ISSN: 0313-6647
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
293. AUSTRALIAN JOURNAL OF RURAL HEALTH
Bimonthly ISSN: 1038-5282
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
294. AUSTRALIAN JOURNAL OF SOCIAL ISSUES
Quarterly ISSN: 0157-6321
AUSTRALIAN COUNCIL SOCIAL SERVICE INC, LOCKED BAG 4777,
LEVEL 2 619 ELIZABETH ST REDFERN, STRAWBERRY HILLS,
AUSTRALIA, NSW, 2012
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
295. AUSTRALIAN LIBRARY JOURNAL
Quarterly ISSN: 0004-9670
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
70
296. AUSTRALIAN PSYCHOLOGIST
Bimonthly ISSN: 0005-0067
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
297. AUSTRALIAN SOCIAL WORK
Quarterly ISSN: 0312-407X
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
298. AUSTRIAN HISTORY YEARBOOK
Annual ISSN: 0067-2378
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
299. AUTISM
Bimonthly ISSN: 1362-3613
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
300. AUTISM RESEARCH
Bimonthly ISSN: 1939-3792
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
BIOSIS Previews
301. AYER
Quarterly ISSN: 1134-2277
71
ASSOC HISTORIA CONTEMPORANEA & MARCIAL PONS,
EDICIONES HISTORIA, S A, C/ SAN SOTERO, 6, MADRID, SPAIN,
28037
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
302. B E JOURNAL OF ECONOMIC ANALYSIS & POLICY
Annual ISSN: 1935-1682
WALTER DE GRUYTER GMBH, GENTHINER STRASSE 13, BERLIN,
GERMANY, D-10785
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
303. B E JOURNAL OF MACROECONOMICS
Annual ISSN: 1935-1690
WALTER DE GRUYTER GMBH, GENTHINER STRASSE 13, BERLIN,
GERMANY, D-10785
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
304. B E JOURNAL OF THEORETICAL ECONOMICS
Annual ISSN: 1935-1704
WALTER DE GRUYTER GMBH, GENTHINER STRASSE 13, BERLIN,
GERMANY, D-10785
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
305. BABEL-REVUE INTERNATIONALE DE LA TRADUCTIONINTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSLATION
Quarterly ISSN: 0521-9744
JOHN BENJAMINS PUBLISHING COMPANY, PO BOX 36224,
AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1020 ME
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
306. BALTIC JOURNAL OF ECONOMICS
Semiannual ISSN: 1406-099X
72
EUROBALTIC CENTRES EXCELLENCE, RAINA BLVD 19, RIGA,
LATVIA, LV-1586
1. Social Sciences Citation Index
307. BALTIC JOURNAL OF MANAGEMENT
Tri-annual ISSN: 1746-5265
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1. Social Sciences Citation Index
308. BARIATRIC SURGICAL PRACTICE AND PATIENT CARE
Quarterly ISSN: 2168-023X
MARY ANN LIEBERT, INC, 140 HUGUENOT STREET, 3RD FL, NEW
ROCHELLE, USA, NY, 10801
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
309. BASIC AND APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 0197-3533
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
310. BEHAVIOR ANALYST
Semiannual ISSN: 0738-6729
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
311. BEHAVIOR GENETICS
Bimonthly ISSN: 0001-8244
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Life Sciences
73
6. Zoological Record
7. BIOSIS Previews
312. BEHAVIOR MODIFICATION
Bimonthly ISSN: 0145-4455
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
313. BEHAVIOR RESEARCH METHODS
Quarterly ISSN: 1554-351X
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
314. BEHAVIOR THERAPY
Quarterly ISSN: 0005-7894
ASSOC ADV BEHAVIOR THERAPY, 305 7TH AVE #16A, NEW YORK,
USA, NY, 10001-6008
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
315. BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES
Bimonthly ISSN: 0140-525X
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Life Sciences
BIOSIS Previews
316. BEHAVIORAL DISORDERS
Quarterly ISSN: 0198-7429
COUNCIL CHILDREN BEHAVIORAL DISORDERS, COUNCIL
EXCEPTIONAL CHILDREN, 1110 NORTH GLEBE RD, ARLINGTON,
USA, VA, 22201-5704
74
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
317. BEHAVIORAL INTERVENTIONS
Quarterly ISSN: 1072-0847
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
318. BEHAVIORAL MEDICINE
Quarterly ISSN: 0896-4289
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
BIOSIS Previews
319. BEHAVIORAL PSYCHOLOGY-PSICOLOGIA CONDUCTUAL
Tri-annual ISSN: 1132-9483
FUNDACION VECA PARA AVANCE PSICOLOGIA, APARTADO
CORREOS 1245, GRANADA, SPAIN, 18080
1. Social Sciences Citation Index
320. BEHAVIORAL SCIENCES & THE LAW
Bimonthly ISSN: 0735-3936
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
321. BEHAVIOUR & INFORMATION TECHNOLOGY
Monthly ISSN: 0144-929X
TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK,
ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
75
322. BEHAVIOUR CHANGE
Quarterly ISSN: 0813-4839
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
323. BEHAVIOUR RESEARCH AND THERAPY
Monthly ISSN: 0005-7967
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
324. BEHAVIOURAL AND COGNITIVE PSYCHOTHERAPY
Bimonthly ISSN: 1352-4658
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
325. BEHAVIOURAL PROCESSES
Monthly ISSN: 0376-6357
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
Zoological Record
BIOSIS Previews
326. BERICHTE ZUR WISSENSCHAFTSGESCHICHTE
Quarterly ISSN: 0170-6233
WILEY-V C H VERLAG GMBH, BOSCHSTRASSE 12, WEINHEIM,
GERMANY, D-69469
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Arts & Humanities Citation Index
76
327. BERLINER JOURNAL FUR SOZIOLOGIE
Quarterly ISSN: 0863-1808
VS VERLAG SOZIALWISSENSCHAFTEN-GWV FACHVERLAGE
GMBH, ABRAHAM-LINCOLN-STR 46, WIESBADEN, GERMANY,
65189
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
328. BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE FORSCHUNG UND PRAXIS
Bimonthly ISSN: 0340-5370
VERLAG NEUE WIRTSCHAFTS-BRIEFE, ESCHSTR 22, HERNE,
GERMANY, 44629
1. Social Sciences Citation Index
329. BIJDRAGEN TOT DE TAAL- LAND- EN VOLKENKUNDE
Tri-annual ISSN: 0006-2294
KITLV PRESS, PO BOX 9515, LEIDEN, NETHERLANDS, 2300 RA
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
330. BILIG
Quarterly ISSN: 1301-0549
AHMET YESEVI UNIV, MUTEVELLI HEYET BASKANLIGI,
TASKENT CADDESI 10 SOK NU 30, BAHCELIEVLER, TURKEY,
ANKARA, 06490
1. Social Sciences Citation Index
331. BILINGUALISM-LANGUAGE AND COGNITION
Quarterly ISSN: 1366-7289
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
332. BIODEMOGRAPHY AND SOCIAL BIOLOGY
Semiannual ISSN: 1948-5565
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
77
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
333. BIOETHICS
Monthly ISSN: 0269-9702
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
334. BIOLOGICAL PSYCHOLOGY
Monthly ISSN: 0301-0511
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
BIOSIS Previews
335. BIOLOGY & PHILOSOPHY
Bimonthly ISSN: 0169-3867
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
Zoological Record
BIOSIS Previews
336. BIOSECURITY AND BIOTERRORISM-BIODEFENSE STRATEGY
PRACTICE AND SCIENCE
Bimonthly ISSN: 1538-7135
MARY ANN LIEBERT, INC, 140 HUGUENOT STREET, 3RD FL, NEW
ROCHELLE, USA, NY, 10801
1. Social Sciences Citation Index
78
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
337. BIOSEMIOTICS
Tri-annual ISSN: 1875-1342
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
338. BIOSOCIETIES
Quarterly ISSN: 1745-8552
PALGRAVE MACMILLAN LTD, BRUNEL RD BLDG, HOUNDMILLS,
BASINGSTOKE, ENGLAND, HANTS, RG21 6XS
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
339. BIRTH-ISSUES IN PERINATAL CARE
Quarterly ISSN: 0730-7659
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
340. BMC GERIATRICS
Irregular ISSN: 1471-2318
BIOMED CENTRAL LTD, 236 GRAYS INN RD, FLOOR 6, LONDON,
ENGLAND, WC1X 8HL
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
341. BMC INTERNATIONAL HEALTH AND HUMAN RIGHTS
Irregular ISSN: 1472-698X
BIOMED CENTRAL LTD, 236 GRAYS INN RD, FLOOR 6, LONDON,
ENGLAND, WC1X 8HL
79
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
342. BMC MEDICAL EDUCATION
Irregular ISSN: 1472-6920
BIOMED CENTRAL LTD, 236 GRAYS INN RD, FLOOR 6, LONDON,
ENGLAND, WC1X 8HL
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
343. BMC MEDICAL ETHICS
Irregular ISSN: 1472-6939
BIOMED CENTRAL LTD, 236 GRAYS INN RD, FLOOR 6, LONDON,
ENGLAND, WC1X 8HL
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
344. BMC PALLIATIVE CARE
Irregular ISSN: 1472-684X
BIOMED CENTRAL LTD, 236 GRAYS INN RD, FLOOR 6, LONDON,
ENGLAND, WC1X 8HL
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
345. BMC WOMENS HEALTH
Irregular ISSN: 1472-6874
BIOMED CENTRAL LTD, 236 GRAYS INN RD, FLOOR 6, LONDON,
ENGLAND, WC1X 8HL
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
346. BMGN-THE LOW COUNTRIES HISTORICAL REVIEW
Quarterly ISSN: 0165-0505
80
KONINKLIJK NEDERLANDS HISTORISCH GENOOTSCHAP, PO BOX
90406, HAGUE, NETHERLANDS, 2509 LK
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
347. BMJ QUALITY & SAFETY
Monthly ISSN: 2044-5415
BMJ PUBLISHING GROUP, BRITISH MED ASSOC HOUSE,
TAVISTOCK SQUARE, LONDON, ENGLAND, WC1H 9JR
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
348. BODY & SOCIETY
Quarterly ISSN: 1357-034X
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
349. BODY IMAGE
Quarterly ISSN: 1740-1445
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
350. BOLETIN DE LA ASOCIACION DE GEOGRAFOS ESPANOLES
Semiannual ISSN: 0212-9426
ASOCIACION GEOGRAFOS ESPANOLES, PINAR 25, MADRID,
SPAIN, 28006
1. Social Sciences Citation Index
351. BOSTON UNIVERSITY LAW REVIEW
Bimonthly ISSN: 0006-8047
BOSTON UNIV LAW REVIEW, 765 COMMONWEALTH AVE,
BOSTON, USA, MA, 02215
81
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
352. BOUNDARY 2-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF LITERATURE
AND CULTURE
Tri-annual ISSN: 0190-3659
DUKE UNIV PRESS, 905 W MAIN ST, STE 18-B, DURHAM, USA, NC,
27701
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
353. BRAIN AND COGNITION
Monthly ISSN: 0278-2626
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900,
SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Life Sciences
354. BRAIN AND LANGUAGE
Monthly ISSN: 0093-934X
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900,
SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Life Sciences
355. BRAIN INJURY
Monthly ISSN: 0269-9052
INFORMA HEALTHCARE, TELEPHONE HOUSE, 69-77 PAUL
STREET, LONDON, ENGLAND, EC2A 4LQ
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
82
5. BIOSIS Previews
356. BRITAIN AND THE WORLD
Semiannual ISSN: 2043-8567
EDINBURGH UNIV PRESS, THE TUN-HOLYROOD RD, 12 2F
JACKSONS ENTRY, EDINBURGH, ENGLAND, EH8 8PJ
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
357. BRITISH EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL
Bimonthly ISSN: 0141-1926
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
358. BRITISH JOURNAL FOR THE HISTORY OF SCIENCE
Quarterly ISSN: 0007-0874
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Arts & Humanities
Zoological Record
359. BRITISH JOURNAL FOR THE PHILOSOPHY OF SCIENCE
Quarterly ISSN: 0007-0882
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Life Sciences
Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
360. BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 0144-6657
83
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
361. BRITISH JOURNAL OF CRIMINOLOGY
Bimonthly ISSN: 0007-0955
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
362. BRITISH JOURNAL OF DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 0261-510X
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
363. BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 0007-0998
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
364. BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES
Quarterly ISSN: 0007-1005
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
365. BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY
Bimonthly ISSN: 0007-1013
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
84
366. BRITISH JOURNAL OF GUIDANCE & COUNSELLING
Bimonthly ISSN: 0306-9885
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
367. BRITISH JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 1359-107X
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
368. BRITISH JOURNAL OF INDUSTRIAL RELATIONS
Quarterly ISSN: 0007-1080
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
369. BRITISH JOURNAL OF LEARNING DISABILITIES
Quarterly ISSN: 1354-4187
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
370. BRITISH JOURNAL OF MANAGEMENT
Quarterly ISSN: 1045-3172
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
371. BRITISH JOURNAL OF MATHEMATICAL & STATISTICAL
PSYCHOLOGY
Tri-annual ISSN: 0007-1102
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
85
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
372. BRITISH JOURNAL OF MEDICAL PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 0007-1129
BRITISH PSYCHOLOGICAL SOC, ST ANDREWS HOUSE, 48
PRINCESS RD EAST, LEICESTER, ENGLAND, LEICS, LE1 7DR
1. Social Sciences Citation Index
373. BRITISH JOURNAL OF MIDDLE EASTERN STUDIES
Quarterly ISSN: 1353-0194
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
374. BRITISH JOURNAL OF MUSIC EDUCATION
Tri-annual ISSN: 0265-0517
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD,
CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
375. BRITISH JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY
Monthly ISSN: 0308-0226
COLL OCCUPATIONAL THERAPISTS LTD, 106-114 BOROUGH HIGH
ST, SOUTHWARK, ENGLAND, LONDON, SE1 1LB
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
376. BRITISH JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE
Quarterly ISSN: 0007-1234
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
86
377. BRITISH JOURNAL OF POLITICS & INTERNATIONAL
RELATIONS
Quarterly ISSN: 1369-1481
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
378. BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY
Monthly ISSN: 0007-1250
ROYAL COLLEGE OF PSYCHIATRISTS, BRITISH JOURNAL OF
PSYCHIATRY 17 BELGRAVE SQUARE, LONDON, ENGLAND, SW1X
8PG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
Current Contents - Life Sciences
BIOSIS Previews
379. BRITISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 0007-1269
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
380. BRITISH JOURNAL OF RELIGIOUS EDUCATION
Tri-annual ISSN: 0141-6200
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
381. BRITISH JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 0144-6665
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
87
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
382. BRITISH JOURNAL OF SOCIAL WORK
Bimonthly ISSN: 0045-3102
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
383. BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY
Quarterly ISSN: 0007-1315
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
384. BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION
Bimonthly ISSN: 0142-5692
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
385. BRITISH POLITICS
Quarterly ISSN: 1746-918X
PALGRAVE MACMILLAN LTD, BRUNEL RD BLDG, HOUNDMILLS,
BASINGSTOKE, ENGLAND, HANTS, RG21 6XS
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
386. BROOKINGS PAPERS ON ECONOMIC ACTIVITY
Semiannual ISSN: 0007-2303
BROOKINGS INST, 1775 MASSACHUSETTS AVE NW,
WASHINGTON, USA, DC, 20036
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
387. BRQ-BUSINESS RESEARCH QUARTERLY
Quarterly ISSN: 2340-9436
88
ELSEVIER DOYMA SL, TRAVESERA DE GARCIA, 17-21,
BARCELONA, SPAIN, 08021
1. Social Sciences Citation Index
388. BUFFALO LAW REVIEW
Bimonthly ISSN: 0023-9356
UNIV BUFFALO STATE UNIV NEW YORK, SCHOOL LAW, 605 JOHN
LORD O BRIAN HALL, NORTH CAMPUS, BUFFALO, USA, NY, 14260
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
389. BULLETIN OF ECONOMIC RESEARCH
Quarterly ISSN: 0307-3378
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
390. BULLETIN OF INDONESIAN ECONOMIC STUDIES
Tri-annual ISSN: 0007-4918
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
391. BULLETIN OF LATIN AMERICAN RESEARCH
Quarterly ISSN: 0261-3050
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
392. BULLETIN OF THE ATOMIC SCIENTISTS
Bimonthly ISSN: 0096-3402
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
89
393. BULLETIN OF THE HISTORY OF MEDICINE
Quarterly ISSN: 0007-5140
JOHNS HOPKINS UNIV PRESS, JOURNALS PUBLISHING DIVISION,
2715 NORTH CHARLES ST, BALTIMORE, USA, MD, 21218-4363
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Clinical Medicine
Current Contents - Arts & Humanities
BIOSIS Previews
394. BULLETIN OF THE MENNINGER CLINIC
Quarterly ISSN: 0025-9284
GUILFORD PUBLICATIONS INC, 72 SPRING STREET, NEW YORK,
USA, NY, 10012
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
395. BUSINESS & SOCIETY
Bimonthly ISSN: 0007-6503
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
396. BUSINESS ETHICS QUARTERLY
Quarterly ISSN: 1052-150X
PHILOSOPHY DOCUMENTATION CENTER, PO BOX 7147,
CHARLOTTESVILLE, USA, VA, 22906-7147
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
397. BUSINESS ETHICS-A EUROPEAN REVIEW
Quarterly ISSN: 0962-8770
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
398. BUSINESS HISTORY
90
Bimonthly ISSN: 0007-6791
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
399. BUSINESS HISTORY REVIEW
Quarterly ISSN: 0007-6805
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Social Sciences Citation Index
400. BUSINESS HORIZONS
Bimonthly ISSN: 0007-6813
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
401. BUSINESS LAWYER
Quarterly ISSN: 0007-6899
AMER BAR ASSOC, ADMINISTRATIVE LAW & REGULATORY
PRACTICE SECTION, 321 N CLARK ST, CHICAGO, USA, IL, 60610
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
402. BUSINESS STRATEGY AND THE ENVIRONMENT
Bimonthly ISSN: 0964-4733
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
403. CADERNOS DE SAUDE PUBLICA
Monthly ISSN: 0102-311X
CADERNOS SAUDE PUBLICA, RUA LEOPOLDO BUHOES 1480, RIO
DE JANIERO, BRAZIL, RJ, 210410210
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
91
404. CADMO
Semiannual ISSN: 1122-5165
FRANCO ANGELI, VIALE MONZA 106, MILAN, ITALY, 20127
1. Social Sciences Citation Index
405. CALIFORNIA LAW REVIEW
Bimonthly ISSN: 0008-1221
UNIV CALIFORNIA BERKELEY SCH LAW, BOAT HALL, 588 SIMON
HALL, BERKELEY, USA, CA, 94720-7200
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
406. CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW
Quarterly ISSN: 0008-1256
UNIV CALIF, GRAD SCH BUSINESS ADMIN, BERKELEY, USA, CA,
94720
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
407. CAMBRIDGE JOURNAL OF ECONOMICS
Bimonthly ISSN: 0309-166X
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
408. CAMBRIDGE JOURNAL OF EDUCATION
Quarterly ISSN: 0305-764X
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
409. CAMBRIDGE JOURNAL OF REGIONS ECONOMY AND SOCIETY
Tri-annual ISSN: 1752-1378
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
92
410. CAMBRIDGE LAW JOURNAL
Tri-annual ISSN: 0008-1973
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD,
CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
411. CAMBRIDGE QUARTERLY OF HEALTHCARE ETHICS
Quarterly ISSN: 0963-1801
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
412. CAMBRIDGE REVIEW OF INTERNATIONAL AFFAIRS
Quarterly ISSN: 0955-7571
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
413. CANADIAN GEOGRAPHER-GEOGRAPHE CANADIEN
Quarterly ISSN: 0008-3658
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
414. CANADIAN JOURNAL OF ADMINISTRATIVE SCIENCES-REVUE
CANADIENNE DES SCIENCES DE L ADMINISTRATION
Quarterly ISSN: 0825-0383
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
415. CANADIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS-REVUE
CANADIENNE D AGROECONOMIE
Quarterly ISSN: 0008-3976
93
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
416. CANADIAN JOURNAL OF BEHAVIOURAL SCIENCE-REVUE
CANADIENNE DES SCIENCES DU COMPORTEMENT
Quarterly ISSN: 0008-400X
CANADIAN PSYCHOLOGICAL ASSOC, 141 LAURIER AVE WEST,
STE 702, OTTAWA, CANADA, ONTARIO, K1P 5J3
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
417. CANADIAN JOURNAL OF CRIMINOLOGY AND CRIMINAL
JUSTICE
Quarterly ISSN: 1707-7753
UNIV TORONTO PRESS INC, JOURNALS DIVISION, 5201 DUFFERIN
ST, DOWNSVIEW, TORONTO, CANADA, ON, M3H 5T8
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
418. CANADIAN JOURNAL OF DEVELOPMENT STUDIES-REVUE
CANADIENNE D ETUDES DU DEVELOPPEMENT
Quarterly ISSN: 0225-5189
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
419. CANADIAN JOURNAL OF ECONOMICS-REVUE CANADIENNE D
ECONOMIQUE
Quarterly ISSN: 0008-4085
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
94
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
420. CANADIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGYREVUE CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE EXPERIMENTALE
Quarterly ISSN: 1196-1961
CANADIAN PSYCHOLOGICAL ASSOC, 141 LAURIER AVE WEST,
STE 702, OTTAWA, CANADA, ONTARIO, K1P 5J3
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
421. CANADIAN JOURNAL OF INFORMATION AND LIBRARY
SCIENCE-REVUE CANADIENNE DES SCIENCES DE L INFORMATION
ET DE BIBLIOTHECONOMIE
Quarterly ISSN: 1195-096X
CANADIAN ASSOC INFORMATION SCIENCE, PO BOX 6174,
STATION J, OTTAWA, CANADA, ONTARIO, K2A 1T2
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
422. CANADIAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY-REVUE
CANADIENNE D ERGOTHERAPIE
Bimonthly ISSN: 0008-4174
CANADIAN ASSOC OCCUPATIONAL THERAPISTS, CTTC BLDG,
3400-1125 COLONEL BY DRIVE, OTTAWA, CANADA, ONTARIO,
K1S 5R1
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
423. CANADIAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE-REVUE
CANADIENNE DE SCIENCE POLITIQUE
Quarterly ISSN: 0008-4239
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
424. CANADIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY-REVUE CANADIENNE DE
PSYCHIATRIE
Monthly ISSN: 0706-7437
95
CANADIAN PSYCHIATRIC ASSOC, 141 LAURIER AVENUE WEST,
STE 701, OTTAWA, CANADA, ONTARIO, K1P 5J3
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
425. CANADIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH-REVUE CANADIENNE
DE SANTE PUBLIQUE
Bimonthly ISSN: 0008-4263
CANADIAN PUBLIC HEALTH ASSOC, 1565 CARLING AVE, SUITE
300, OTTAWA, CANADA, ONTARIO, K1Z 8R1
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
426. CANADIAN JOURNAL OF SOCIOLOGY-CAHIERS CANADIENS DE
SOCIOLOGIE
Quarterly ISSN: 0318-6431
UNIV ALBERTA, DEPT SOCIOLOGY, EDMONTON, CANADA,
ALBERTA, T6G 2E1
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
427. CANADIAN JOURNAL ON AGING-REVUE CANADIENNE DU
VIEILLISSEMENT
Quarterly ISSN: 0714-9808
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD,
CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
428. CANADIAN MODERN LANGUAGE REVIEW-REVUE CANADIENNE
DES LANGUES VIVANTES
Quarterly ISSN: 0008-4506
CANADIAN MODERN LANGUAGE REV, UNIV TORONTO PRESS,
JOURNALS DIVISION, 5201 DUFFERIN ST,, N YORK, CANADA,
ONTARIO, M3H 5T8
1. Social Sciences Citation Index
429. CANADIAN PSYCHOLOGY-PSYCHOLOGIE CANADIENNE
96
Quarterly ISSN: 0708-5591
CANADIAN PSYCHOLOGICAL ASSOC, 141 LAURIER AVE WEST,
STE 702, OTTAWA, CANADA, ONTARIO, K1P 5J3
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
430. CANADIAN PUBLIC ADMINISTRATION-ADMINISTRATION
PUBLIQUE DU CANADA
Quarterly ISSN: 0008-4840
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
431. CANADIAN PUBLIC POLICY-ANALYSE DE POLITIQUES
Quarterly ISSN: 0317-0861
CANADIAN PUBLIC POLICY, UNIV GUELPH, ROOM 039
MACKINNON BLDG, GUELPH, CANADA, ONTARIO, N1G 2W1
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
432. CANADIAN REVIEW OF SOCIOLOGY-REVUE CANADIENNE DE
SOCIOLOGIE
Quarterly ISSN: 1755-6171
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
433. CANADIAN STUDIES IN POPULATION
Semiannual ISSN: 0380-1489
UNIV ALBERTA, DEPT SOCIOLOGY, EDMONTON, CANADA,
ALBERTA, T6G 2E1
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
434. CANCER NURSING
Bimonthly ISSN: 0162-220X
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
97
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
435. CARBON MANAGEMENT
Bimonthly ISSN: 1758-3004
FUTURE SCI LTD, UNITED HOUSE, 2 ALBERT PL, LONDON,
ENGLAND, N3 1QB
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
436. CAREER DEVELOPMENT INTERNATIONAL
Bimonthly ISSN: 1362-0436
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
437. CAREER DEVELOPMENT QUARTERLY
Quarterly ISSN: 0889-4019
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
438. CARTOGRAPHIC JOURNAL
Quarterly ISSN: 0008-7041
MANEY PUBLISHING, STE 1C, JOSEPHS WELL, HANOVER WALK,
LEEDS, ENGLAND, W YORKS, LS3 1AB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
439. CARTOGRAPHY AND GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE
Bimonthly ISSN: 1523-0406
TAYLOR & FRANCIS INC, 530 CHESTNUT STREET, STE 850,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
98
440. CATHOLIC UNIVERSITY LAW REVIEW
Quarterly ISSN: 0008-8390
CATHOLIC UNIV AMER PRESS, 620 MICHIGAN AVENUE NE
ADMIN BLDG ROOM 303, WASHINGTON, USA, DC, 20064
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
441. CENTAURUS
Quarterly ISSN: 0008-8994
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
442. CENTRAL EUROPEAN HISTORY
Quarterly ISSN: 0008-9389
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD,
CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
443. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
Quarterly ISSN: 1210-7778
NATL INST PUBLIC HEALTH, DEPT SCIENTIFIC INFORMATION,
SROBAROVA 48, PRAGUE 10, CZECH REPUBLIC, 100 42
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
BIOSIS Previews
444. CEPAL REVIEW
Tri-annual ISSN: 0251-2920
COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE,
CASILLA 179-D, SANTIAGO, CHILE, 00000
99
1. Social Sciences Citation Index
445. CESIFO ECONOMIC STUDIES
Quarterly ISSN: 1610-241X
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
446. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE
Bimonthly ISSN: 0009-062X
ACADEMIA, PUBL HOUSE CZECH ACAD SCI VODICKOVA 40,
PRAGUE 1, CZECH REPUBLIC, 112 29
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
447. CHEMISTRY EDUCATION RESEARCH AND PRACTICE
Quarterly ISSN: 1109-4028
ROYAL SOC CHEMISTRY, THOMAS GRAHAM HOUSE, SCIENCE
PARK, MILTON RD, CAMBRIDGE, ENGLAND, CAMBS, CB4 0WF
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
448. CHILD & FAMILY BEHAVIOR THERAPY
Quarterly ISSN: 0731-7107
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
449. CHILD & FAMILY SOCIAL WORK
Quarterly ISSN: 1356-7500
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
450. CHILD & YOUTH CARE FORUM
Bimonthly ISSN: 1053-1890
100
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
451. CHILD ABUSE & NEGLECT
Monthly ISSN: 0145-2134
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
452. CHILD ABUSE REVIEW
Bimonthly ISSN: 0952-9136
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
453. CHILD AND ADOLESCENT MENTAL HEALTH
Quarterly ISSN: 1475-357X
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
454. CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRIC CLINICS OF NORTH
AMERICA
Quarterly ISSN: 1056-4993
W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC, 1600 JOHN F KENNEDY
BOULEVARD, STE 1800, PHILADELPHIA, USA, PA, 19103-2899
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
455. CHILD CARE HEALTH AND DEVELOPMENT
Bimonthly ISSN: 0305-1862
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Science Citation Index Expanded
101
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
4. Current Contents - Clinical Medicine
456. CHILD DEVELOPMENT
Bimonthly ISSN: 0009-3920
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
457. CHILD DEVELOPMENT PERSPECTIVES
Quarterly ISSN: 1750-8592
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
458. CHILD INDICATORS RESEARCH
Quarterly ISSN: 1874-897X
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
459. CHILD LANGUAGE TEACHING & THERAPY
Tri-annual ISSN: 0265-6590
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
460. CHILD MALTREATMENT
Quarterly ISSN: 1077-5595
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
461. CHILD PSYCHIATRY & HUMAN DEVELOPMENT
Quarterly ISSN: 0009-398X
102
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
462. CHILD WELFARE
Bimonthly ISSN: 0009-4021
CHILD WELFARE LEAGUE AMER INC, 2345 CRYSTAL DR, STE 250,
ARLINGTON, USA, VA, 22202
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
463. CHILDHOOD-A GLOBAL JOURNAL OF CHILD RESEARCH
Quarterly ISSN: 0907-5682
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
464. CHILDREN & SOCIETY
Bimonthly ISSN: 0951-0605
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
465. CHILDREN AND YOUTH SERVICES REVIEW
Monthly ISSN: 0190-7409
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
466. CHILDRENS GEOGRAPHIES
Quarterly ISSN: 1473-3285
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
103
467. CHILDRENS HEALTH CARE
Quarterly ISSN: 0273-9615
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
468. CHINA & WORLD ECONOMY
Bimonthly ISSN: 1671-2234
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
469. CHINA AGRICULTURAL ECONOMIC REVIEW
Quarterly ISSN: 1756-137X
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
470. CHINA ECONOMIC REVIEW
Quarterly ISSN: 1043-951X
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
471. CHINA JOURNAL
Semiannual ISSN: 1324-9347
UNIV CHICAGO PRESS, 1427 E 60TH ST, CHICAGO, USA, IL, 606372954
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
472. CHINA QUARTERLY
Quarterly ISSN: 0305-7410
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
104
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
473. CHINA REVIEW-AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON
GREATER CHINA
Semiannual ISSN: 1680-2012
CHINESE UNIV PRESS, CHINESE UNIV HONG KONG, SHA TIN,
PEOPLES R CHINA, NEW TERRITORIES, HONG KONG, 00000
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
474. CHINA-AN INTERNATIONAL JOURNAL
Semiannual ISSN: 0219-7472
NUS PRESS PTE LTD, NATIONAL UNIV SINGAPORE, AS3-01-02, 3
ARTS LINK, SINGAPORE, SINGAPORE, 117569
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
475. CHINESE JOURNAL OF COMMUNICATION
Quarterly ISSN: 1754-4750
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
476. CHINESE JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW
Tri-annual ISSN: 1540-1650
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Social Sciences Citation Index
477. CHINESE JOURNAL OF INTERNATIONAL POLITICS
Quarterly ISSN: 1750-8916
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
478. CHINESE MANAGEMENT STUDIES
Quarterly ISSN: 1750-614X
105
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
479. CHINESE SOCIOLOGICAL REVIEW
Quarterly ISSN: 2162-0555
M E SHARPE INC, 80 BUSINESS PARK DR, ARMONK, USA, NY,
10504
1. Social Sciences Citation Index
480. CHUNGARA-REVISTA DE ANTROPOLOGIA CHILENA
Semiannual ISSN: 0717-7356
UNIV TARAPACA, CASILLA 6-D, ARICA, CHILE, 1775
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
481. CIENCIA & SAUDE COLETIVA
Bimonthly ISSN: 1413-8123
ABRASCO, RUA HESPERIA, 16-PARTE MANGUINHOS, RIO DE
JANEIRO, BRAZIL, 21050-040
1. Social Sciences Citation Index
482. CIN-COMPUTERS INFORMATICS NURSING
Monthly ISSN: 1538-2931
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
483. CIRCULO DE LINGUISTICA APLICADA A LA COMUNICACION
Quarterly ISSN: 1576-4737
UNIV COMPLUTENSE MADRID, SERVICIO PUBLICACIONES,
CIUDAD UNIV, OBISPO TREJO 3, MADRID, SPAIN, 28040
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
484. CITIES
106
Bimonthly ISSN: 0264-2751
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
485. CITIZENSHIP STUDIES
Bimonthly ISSN: 1362-1025
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
486. CITY & COMMUNITY
Quarterly ISSN: 1535-6841
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
487. CIVIL SZEMLE
Quarterly ISSN: 1786-3341
UJ MANDATUM KONYVKIADO, FRATER GYORGY TER 11,
BUDAPEST, HUNGARY, 1149
1. Social Sciences Citation Index
488. CLIMATE AND DEVELOPMENT
Quarterly ISSN: 1756-5529
TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK,
ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
489. CLIMATE POLICY
Bimonthly ISSN: 1469-3062
TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK,
ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
107
490. CLINICAL CHILD AND FAMILY PSYCHOLOGY REVIEW
Quarterly ISSN: 1096-4037
SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK,
USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
491. CLINICAL CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY
Quarterly ISSN: 1359-1045
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
492. CLINICAL GERONTOLOGIST
Bimonthly ISSN: 0731-7115
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
493. CLINICAL JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING
Bimonthly ISSN: 1092-1095
ONCOLOGY NURSING SOC, 125 ENTERPRISE DR, PITTSBURGH,
USA, PA, 15275
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
494. CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS
Bimonthly ISSN: 0269-9206
INFORMA HEALTHCARE, TELEPHONE HOUSE, 69-77 PAUL
STREET, LONDON, ENGLAND, EC2A 4LQ
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
495. CLINICAL NEUROPSYCHOLOGIST
108
Bimonthly ISSN: 1385-4046
TAYLOR & FRANCIS INC, 530 CHESTNUT STREET, STE 850,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
496. CLINICAL NURSE SPECIALIST
Bimonthly ISSN: 0887-6274
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
497. CLINICAL NURSING RESEARCH
Bimonthly ISSN: 1054-7738
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
498. CLINICAL PSYCHOLOGIST
Tri-annual ISSN: 1328-4207
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
499. CLINICAL PSYCHOLOGY & PSYCHOTHERAPY
Bimonthly ISSN: 1063-3995
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
500. CLINICAL PSYCHOLOGY REVIEW
Bimonthly ISSN: 0272-7358
109
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
501. ABACUS-A JOURNAL OF ACCOUNTING FINANCE AND BUSINESS
STUDIES Quarterly ISSN: 0001-3072
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX - JOURNAL LIST
Total journals: 3152
501. CLINICAL PSYCHOLOGY-SCIENCE AND PRACTICE
Quarterly ISSN: 0969-5893
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
502. CLINICAL SOCIAL WORK JOURNAL
Quarterly ISSN: 0091-1674
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
503. CLIOMETRICA
Tri-annual ISSN: 1863-2505
SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG,
GERMANY, D-69121
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
504. CLOTHING AND TEXTILES RESEARCH JOURNAL
Quarterly ISSN: 0887-302X
110
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
505. COASTAL MANAGEMENT
Bimonthly ISSN: 0892-0753
TAYLOR & FRANCIS INC, 530 CHESTNUT STREET, STE 850,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Zoological Record
506. COGNITION
Monthly ISSN: 0010-0277
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
507. COGNITION & EMOTION
Bimonthly ISSN: 0269-9931
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
508. COGNITION AND INSTRUCTION
Quarterly ISSN: 0737-0008
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
509. COGNITION TECHNOLOGY & WORK
Quarterly ISSN: 1435-5558
111
SPRINGER LONDON LTD, 236 GRAYS INN RD, 6TH FLOOR,
LONDON, ENGLAND, WC1X 8HL
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
510. COGNITIVE AND BEHAVIORAL PRACTICE
Semiannual ISSN: 1077-7229
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
511. COGNITIVE BEHAVIOUR THERAPY
Quarterly ISSN: 1650-6073
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
512. COGNITIVE DEVELOPMENT
Quarterly ISSN: 0885-2014
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
513. COGNITIVE LINGUISTICS
Quarterly ISSN: 0936-5907
DE GRUYTER MOUTON, GENTHINER STRASSE 13, BERLIN,
GERMANY, 10785
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
514. COGNITIVE NEUROPSYCHIATRY
Bimonthly ISSN: 1354-6805
112
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
515. COGNITIVE NEUROPSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 0264-3294
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
BIOSIS Previews
516. COGNITIVE PROCESSING
Quarterly ISSN: 1612-4782
SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG,
GERMANY, D-69121
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
517. COGNITIVE PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 0010-0285
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900,
SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
518. COGNITIVE SCIENCE
Bimonthly ISSN: 0364-0213
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
519. COGNITIVE SYSTEMS RESEARCH
113
Quarterly ISSN: 1389-0417
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
520. COGNITIVE THERAPY AND RESEARCH
Bimonthly ISSN: 0147-5916
SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK,
USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
521. COLLEGE & RESEARCH LIBRARIES
Bimonthly ISSN: 0010-0870
ASSOC COLL RESEARCH LIBRARIES, 50 E HURON ST, CHICAGO,
USA, IL, 60611
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
522. COLLEGIAN
Quarterly ISSN: 1322-7696
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
523. COLUMBIA JOURNAL OF LAW AND SOCIAL PROBLEMS
Quarterly ISSN: 0010-1923
COLUMBIA JOURNAL TRANSNATIONAL LAW ASSOC, COLUMBIA
UNIV, SCHOOL LAW, 435 W 116TH ST, NEW YORK, USA, NY, 10027
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
524. COLUMBIA JOURNAL OF TRANSNATIONAL LAW
Tri-annual ISSN: 0010-1931
COLUMBIA JOURNAL TRANSNATIONAL LAW ASSOC, COLUMBIA
UNIV, SCHOOL LAW, 435 W 116TH ST, NEW YORK, USA, NY, 10027
114
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
525. COLUMBIA LAW REVIEW
Bimonthly ISSN: 0010-1958
COLUMBIA JOURNAL TRANSNATIONAL LAW ASSOC, COLUMBIA
UNIV, SCHOOL LAW, 435 W 116TH ST, NEW YORK, USA, NY, 10027
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
526. COMMENTARY
Monthly ISSN: 0010-2601
AMER JEWISH COMMITTEE, 165 E 56TH ST, NEW YORK, USA, NY,
10022
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
527. COMMON MARKET LAW REVIEW
Bimonthly ISSN: 0165-0750
KLUWER LAW INT, CARNEGIEPLEIN 5D, PO BOX 85889, THE
HAGUE, NETHERLANDS, 2508 CN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
528. COMMUNICATION AND CRITICAL-CULTURAL STUDIES
Quarterly ISSN: 1479-1420
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
529. COMMUNICATION DISORDERS QUARTERLY
Quarterly ISSN: 1525-7401
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
115
530. COMMUNICATION MONOGRAPHS
Quarterly ISSN: 0363-7751
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
531. COMMUNICATION RESEARCH
Bimonthly ISSN: 0093-6502
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
532. COMMUNICATION THEORY
Quarterly ISSN: 1050-3293
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
533. COMMUNICATIONS-EUROPEAN JOURNAL OF
COMMUNICATION RESEARCH
Quarterly ISSN: 0341-2059
DE GRUYTER MOUTON, GENTHINER STRASSE 13, BERLIN,
GERMANY, 10785
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
534. COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES
Quarterly ISSN: 0967-067X
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
535. COMMUNITY DEVELOPMENT JOURNAL
Quarterly ISSN: 0010-3802
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
116
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
536. COMMUNITY MENTAL HEALTH JOURNAL
Bimonthly ISSN: 0010-3853
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
537. COMPARATIVE EDUCATION
Quarterly ISSN: 0305-0068
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
538. COMPARATIVE EDUCATION REVIEW
Quarterly ISSN: 0010-4086
UNIV CHICAGO PRESS, 1427 E 60TH ST, CHICAGO, USA, IL, 606372954
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
539. COMPARATIVE EUROPEAN POLITICS
Bimonthly ISSN: 1472-4790
PALGRAVE MACMILLAN LTD, BRUNEL RD BLDG, HOUNDMILLS,
BASINGSTOKE, ENGLAND, HANTS, RG21 6XS
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
540. COMPARATIVE POLITICAL STUDIES
Monthly ISSN: 0010-4140
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
541. COMPARATIVE POLITICS
Quarterly ISSN: 0010-4159
117
SHERIDAN PRESS, COMPARATIVE POLITICS, PO BOX 465,
HANOVER, USA, PA, 17331
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
542. COMPARATIVE STUDIES IN SOCIETY AND HISTORY
Quarterly ISSN: 0010-4175
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
543. COMPARE-A JOURNAL OF COMPARATIVE AND
INTERNATIONAL EDUCATION
Bimonthly ISSN: 0305-7925
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
544. COMPETITION POLICY INTERNATIONAL
Semiannual ISSN: 1554-0189
COMPETITION POLICY INT INC, 1 MAIN ST, 3RD FLOOR,
CAMBRIDGE, USA, MA, 02142
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
545. COMPREHENSIVE PSYCHIATRY
Bimonthly ISSN: 0010-440X
W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC, 1600 JOHN F KENNEDY
BOULEVARD, STE 1800, PHILADELPHIA, USA, PA, 19103-2899
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
BIOSIS Previews
118
546. COMPTABILITE CONTROLE AUDIT
Tri-annual ISSN: 1262-2788
ASSOC FRANCOPHONE COMPTABILITE-AFC, 40 RUE DES
JEUNEURS, PARIS, FRANCE, 75002
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
547. COMPUTATIONAL AND MATHEMATICAL ORGANIZATION
THEORY
Quarterly ISSN: 1381-298X
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
548. COMPUTATIONAL ECONOMICS
Bimonthly ISSN: 0927-7099
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
549. COMPUTATIONAL LINGUISTICS
Quarterly ISSN: 0891-2017
MIT PRESS, 55 HAYWARD STREET, CAMBRIDGE, USA, MA, 02142
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
Current Contents - Arts & Humanities
550. COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING
Bimonthly ISSN: 0958-8221
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
119
2. Arts & Humanities Citation Index
551. COMPUTER LAW & SECURITY REVIEW
Bimonthly ISSN: 0267-3649
ELSEVIER ADVANCED TECHNOLOGY, OXFORD FULFILLMENT
CENTRE THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON,
OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
552. COMPUTERS & EDUCATION
Monthly ISSN: 0360-1315
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
553. COMPUTERS ENVIRONMENT AND URBAN SYSTEMS
Bimonthly ISSN: 0198-9715
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
554. COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR
Bimonthly ISSN: 0747-5632
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
555. COMUNICAR
Semiannual ISSN: 1134-3478
GRUPO COMUNICAR, APDO CORREOS 527, HUELVA, SPAIN, 21080
1. Social Sciences Citation Index
556. CONFLICT MANAGEMENT AND PEACE SCIENCE
Bimonthly ISSN: 0738-8942
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
120
1. Social Sciences Citation Index
557. CONSCIOUSNESS AND COGNITION
Quarterly ISSN: 1053-8100
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900,
SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
558. CONSERVATION & SOCIETY
Quarterly ISSN: 0972-4923
MEDKNOW PUBLICATIONS & MEDIA PVT LTD, B-9, KANARA
BUSINESS CENTRE, OFF LINK RD, GHAKTOPAR-E, MUMBAI,
INDIA, 400075
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. Zoological Record
559. CONSUMPTION MARKETS & CULTURE
Bimonthly ISSN: 1025-3866
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
560. CONTEMPORARY ACCOUNTING RESEARCH
Quarterly ISSN: 0823-9150
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
561. CONTEMPORARY ECONOMIC POLICY
Quarterly ISSN: 1074-3529
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
562. CONTEMPORARY EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
121
Quarterly ISSN: 0361-476X
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900,
SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
563. CONTEMPORARY EUROPEAN HISTORY
Quarterly ISSN: 0960-7773
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD,
CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
564. CONTEMPORARY NURSE
Bimonthly ISSN: 1037-6178
ECONTENT MANAGEMENT, PO BOX 1027, MALENY, AUSTRALIA,
QUEENSLAND, 4552
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
565. CONTEMPORARY PACIFIC
Semiannual ISSN: 1043-898X
UNIV HAWAII PRESS, 2840 KOLOWALU ST, HONOLULU, USA, HI,
96822
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
566. CONTEMPORARY POLITICAL THEORY
Quarterly ISSN: 1470-8914
PALGRAVE MACMILLAN LTD, BRUNEL RD BLDG, HOUNDMILLS,
BASINGSTOKE, ENGLAND, HANTS, RG21 6XS
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
567. CONTEMPORARY POLITICS
Quarterly ISSN: 1356-9775
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
122
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
568. CONTEMPORARY PSYCHOANALYSIS
Quarterly ISSN: 0010-7530
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
569. CONTEMPORARY SOCIOLOGY-A JOURNAL OF REVIEWS
Bimonthly ISSN: 0094-3061
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
570. CONTEMPORARY SOUTHEAST ASIA
Tri-annual ISSN: 0129-797X
INST SOUTHEAST ASIAN STUDIES-ISEAS, 30 HENG MUI KING
TERACE, PASIR PANJANG, SINGAPORE, 119614
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
571. CONTINUITY AND CHANGE
Tri-annual ISSN: 0268-4160
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
572. CONTINUUM-JOURNAL OF MEDIA & CULTURAL STUDIES
Bimonthly ISSN: 1030-4312
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
573. CONTRIBUTIONS TO INDIAN SOCIOLOGY
123
Tri-annual ISSN: 0069-9667
SAGE PUBLICATIONS INDIA PVT LTD, B-1-I-1 MOHAN COOPERATIVE INDUSTRIAL AREA, MATHURA RD, POST BAG NO 7,
NEWDELHI, INDIA, 110 044
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
574. CONVERGENCE-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF
RESEARCH INTO NEW MEDIA TECHNOLOGIES
Quarterly ISSN: 1354-8565
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
575. CONVERGENCIA-REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES
Tri-annual ISSN: 1405-1435
UNIV AUTONOMA ESTADO MEXICO, CIUDAD UNIVERSITARIA,
TOLUCA, MEXICO, CP 50100
1. Social Sciences Citation Index
576. COOPERATION AND CONFLICT
Quarterly ISSN: 0010-8367
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
577. CORNELL HOSPITALITY QUARTERLY
Quarterly ISSN: 1938-9655
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
578. CORNELL INTERNATIONAL LAW JOURNAL
Tri-annual ISSN: 0010-8812
CORNELL INT LAW JOURNAL, CORNELL LAW SCHOOL, ITHACA,
USA, NY, 14850
1. Social Sciences Citation Index
124
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
579. CORNELL LAW REVIEW
Bimonthly ISSN: 0010-8847
CORNELL LAW REVIEW, CORNELL LAW SCHOOL, ITHACA, USA,
NY, 14853-4901
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
580. CORPORATE GOVERNANCE-AN INTERNATIONAL REVIEW
Bimonthly ISSN: 0964-8410
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
581. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT
Bimonthly ISSN: 1535-3958
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
582. CORPUS LINGUISTICS AND LINGUISTIC THEORY
Semiannual ISSN: 1613-7027
DE GRUYTER MOUTON, GENTHINER STRASSE 13, BERLIN,
GERMANY, 10785
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
583. COUNSELING PSYCHOLOGIST
Bimonthly ISSN: 0011-0000
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
584. CREATIVITY AND INNOVATION MANAGEMENT
Quarterly ISSN: 0963-1690
125
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
585. CREATIVITY RESEARCH JOURNAL
Quarterly ISSN: 1040-0419
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
586. CRIME & DELINQUENCY
Bimonthly ISSN: 0011-1287
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
587. CRIME AND JUSTICE-A REVIEW OF RESEARCH
Semiannual ISSN: 0192-3234
UNIV CHICAGO PRESS, 1427 E 60 ST, CHICAGO, USA, IL, 60637
1. Social Sciences Citation Index
588. CRIME LAW AND SOCIAL CHANGE
Bimonthly ISSN: 0925-4994
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
589. CRIME MEDIA CULTURE
Tri-annual ISSN: 1741-6590
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
590. CRIMINAL BEHAVIOUR AND MENTAL HEALTH
126
Bimonthly ISSN: 0957-9664
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
591. CRIMINAL JUSTICE AND BEHAVIOR
Monthly ISSN: 0093-8548
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
592. CRIMINAL LAW REVIEW
Monthly ISSN: 0011-135X
SWEET MAXWELL LTD, NORTH WAY, ANDOVER, ENGLAND,
HANTS, SP10 5BE
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
593. CRIMINOLOGY
Quarterly ISSN: 0011-1384
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
594. CRIMINOLOGY & CRIMINAL JUSTICE
Bimonthly ISSN: 1748-8958
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
595. CRIMINOLOGY & PUBLIC POLICY
Quarterly ISSN: 1538-6473
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
127
596. CRISIS-THE JOURNAL OF CRISIS INTERVENTION AND SUICIDE
PREVENTION
Bimonthly ISSN: 0227-5910
HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, ROHNSWEG 25, GOTTINGEN,
GERMANY, D-37085
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
597. CRITICAL ARTS-SOUTH-NORTH CULTURAL AND MEDIA
STUDIES
Bimonthly ISSN: 0256-0046
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
598. CRITICAL ASIAN STUDIES
Quarterly ISSN: 1467-2715
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
599. CRITICAL CARE NURSE
Bimonthly ISSN: 0279-5442
AMER ASSOC CRITICAL CARE NURSES, 101 COLUMBIA, ALISO
VIEJO, USA, CA, 92656
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
600. CRITICAL CARE NURSING CLINICS OF NORTH AMERICA
Quarterly ISSN: 0899-5885
W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC, 1600 JOHN F KENNEDY
BOULEVARD, STE 1800, PHILADELPHIA, USA, PA, 19103-2899
128
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
601. CRITICAL CRIMINOLOGY
Quarterly ISSN: 1205-8629
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
602. CRITICAL DISCOURSE STUDIES
Quarterly ISSN: 1740-5904
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
603. CRITICAL INQUIRY
Quarterly ISSN: 0093-1896
UNIV CHICAGO PRESS, 1427 E 60TH ST, CHICAGO, USA, IL, 606372954
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
604. CRITICAL PUBLIC HEALTH
Quarterly ISSN: 0958-1596
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
605. CRITICAL REVIEW
Quarterly ISSN: 0891-3811
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
129
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
606. CRITICAL SOCIAL POLICY
Quarterly ISSN: 0261-0183
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
607. CRITICAL SOCIOLOGY
Bimonthly ISSN: 0896-9205
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
608. CRITICAL STUDIES IN EDUCATION
Tri-annual ISSN: 1750-8487
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
609. CRITICAL STUDIES IN MEDIA COMMUNICATION
Bimonthly ISSN: 1529-5036
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
610. CRITIQUE OF ANTHROPOLOGY
Quarterly ISSN: 0308-275X
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
130
611. CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA
ODGOJ I OBRAZOVANJE
Semiannual ISSN: 1848-5189
FAC TEACHER EDUCATION, UNIV ZAGREB, SAVSKA CESTA 77,
ZAGREB, CROATIA, 00000
1. Social Sciences Citation Index
612. CROSS CULTURAL MANAGEMENT-AN INTERNATIONAL
JOURNAL
Quarterly ISSN: 1352-7606
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
613. CROSS-CULTURAL RESEARCH
Quarterly ISSN: 1069-3971
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
614. CULTURA Y EDUCACION
Quarterly ISSN: 1135-6405
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
615. CULTURAL ANTHROPOLOGY
Quarterly ISSN: 0886-7356
SOC CULTURAL ANTHROPOLOGY, DUKE UNIV, 205 ERNESTINE
FRIEDL BUILDING, CAMPUS BOX 90091, DURHAM, USA, NC, 2770
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
616. CULTURAL CRITIQUE
Tri-annual ISSN: 0882-4371
UNIV MINNESOTA PRESS, MILL PLACE, SUITE 290 111 THIRD AVE
S, MINNEAPOLIS, USA, MN, 55401-2520
131
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
617. CULTURAL DIVERSITY & ETHNIC MINORITY PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 1099-9809
EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN
PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA,
DC, 20002-4242
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
618. CULTURAL GEOGRAPHIES
Quarterly ISSN: 1474-4740
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
619. CULTURAL SOCIOLOGY
Quarterly ISSN: 1749-9755
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
620. CULTURAL STUDIES
Bimonthly ISSN: 0950-2386
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
621. CULTURE & PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 1354-067X
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
132
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
622. CULTURE AND ORGANIZATION
Bimonthly ISSN: 1475-9551
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
623. CULTURE HEALTH & SEXUALITY
Monthly ISSN: 1369-1058
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
624. CULTURE MEDICINE AND PSYCHIATRY
Quarterly ISSN: 0165-005X
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
625. CURRENT ANTHROPOLOGY
Bimonthly ISSN: 0011-3204
UNIV CHICAGO PRESS, 1427 E 60TH ST, CHICAGO, USA, IL, 606372954
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Zoological Record
BIOSIS Previews
626. CURRENT DIRECTIONS IN PSYCHOLOGICAL SCIENCE
Bimonthly ISSN: 0963-7214
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
133
627. CURRENT HISTORY
Monthly ISSN: 0011-3530
CURRENT HIST INC, 4225 MAIN ST PO BOX 4647, PHILADELPHIA,
USA, PA, 19127
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
628. CURRENT ISSUES IN TOURISM
Monthly ISSN: 1368-3500
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
629. CURRENT OPINION IN PSYCHIATRY
Bimonthly ISSN: 0951-7367
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
630. CURRENT PERSPECTIVES IN SOCIAL THEORY
Annual ISSN: 0278-1204
EMERALD GROUP PUBLISHING LTD, HOWARD HOUSE, WAGON
LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1. Social Sciences Citation Index
631. CURRENT PSYCHIATRY REPORTS
Bimonthly ISSN: 1523-3812
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
632. CURRENT PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 1046-1310
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
134
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
633. CURRENT SOCIOLOGY
Bimonthly ISSN: 0011-3921
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
634. CURRICULUM INQUIRY
Bimonthly ISSN: 0362-6784
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
635. CURRICULUM MATTERS
Annual ISSN: 1177-1828
NEW ZEALAND COUNCIL EDUCATIONAL RESEARCH, PO BOX
3237, WELLINGTON, NEW ZEALAND, 6000
1. Social Sciences Citation Index
636. CUSTOS E AGRONEGOCIO ON LINE
Tri-annual ISSN: 1808-2882
UNIV FED RURAL PERNAMBUCO, DEPT LETRAS CIENCIAS
HUMANAS, AV D MANOEL MEDEIROS S-N, BAIRRO DE DOIS
IRMAOS, BRAZIL, RECIFE PE, CEP50670-901AP
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
637. CYBERPSYCHOLOGY BEHAVIOR AND SOCIAL NETWORKING
Monthly ISSN: 2152-2715
MARY ANN LIEBERT, INC, 140 HUGUENOT STREET, 3RD FL, NEW
ROCHELLE, USA, NY, 10801
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
638. DADOS-REVISTA DE CIENCIAS SOCIAIS
Quarterly ISSN: 0011-5258
135
INST UNIV PESQUISAS RIO DE JANEIRO-IUPERJ, RUA DA MATRIZ
82, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO, BRAZIL, 22260.100
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
639. DAEDALUS
Quarterly ISSN: 0011-5266
MIT PRESS, 55 HAYWARD STREET, CAMBRIDGE, USA, MA, 02142
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
640. DATA BASE FOR ADVANCES IN INFORMATION SYSTEMS
Quarterly ISSN: 0095-0033
ASSOC COMPUTING MACHINERY, 2 PENN PLAZA, STE 701, NEW
YORK, USA, NY, 10121-0701
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
641. DEATH STUDIES
Monthly ISSN: 0748-1187
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
642. DECISION ANALYSIS
Quarterly ISSN: 1545-8490
INFORMS, 5521 RESEARCH PARK DR, SUITE 200, CATONSVILLE,
USA, MD, 21228
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
643. DECISION SCIENCES
Bimonthly ISSN: 0011-7315
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
136
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
644. DEFENCE AND PEACE ECONOMICS
Bimonthly ISSN: 1024-2694
TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK,
ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
645. DEMENTIA-INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL RESEARCH
AND PRACTICE
Bimonthly ISSN: 1471-3012
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
646. DEMOCRATIZATION
Bimonthly ISSN: 1351-0347
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
647. DEMOGRAPHIC RESEARCH
Weekly ISSN: 1435-9871
MAX PLANCK INST DEMOGRAPHIC RESEARCH, KONRAD-ZUSESTR1, ROSTOCK, GERMANY, 18057
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
648. DEMOGRAPHY
Quarterly ISSN: 0070-3370
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
649. DENVER UNIVERSITY LAW REVIEW
Quarterly ISSN: 0883-9409
137
DENVER UNIV LAW REV, UNIV DENVER STURM COLL LAW, 2255
E EVANS AVE, STE 425, DENVER, USA, CO, 80208
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
650. DEPRESSION AND ANXIETY
Monthly ISSN: 1091-4269
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
651. DEVELOPING ECONOMIES
Quarterly ISSN: 0012-1533
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
652. DEVELOPING WORLD BIOETHICS
Tri-annual ISSN: 1471-8731
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
653. DEVELOPMENT AND CHANGE
Bimonthly ISSN: 0012-155X
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
654. DEVELOPMENT AND PSYCHOPATHOLOGY
Quarterly ISSN: 0954-5794
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
138
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
655. DEVELOPMENT POLICY REVIEW
Bimonthly ISSN: 0950-6764
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
656. DEVELOPMENT SOUTHERN AFRICA
Bimonthly ISSN: 0376-835X
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
657. DEVELOPMENTAL NEUROPSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 8756-5641
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
BIOSIS Previews
658. DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
Monthly ISSN: 0012-1649
AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON,
USA, DC, 20002-4242
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
659. DEVELOPMENTAL REVIEW
Quarterly ISSN: 0273-2297
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900,
SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
139
660. DEVELOPMENTAL SCIENCE
Bimonthly ISSN: 1363-755X
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
661. DEVIANCE ET SOCIETE
Quarterly ISSN: 0378-7931
MEDECINE ET HYGIENE, CH DE LA MOUSSE 46, CASE POSTALE
475, CHENE-BOURG, SWITZERLAND, CH-1225
1. Social Sciences Citation Index
662. DEVIANT BEHAVIOR
Monthly ISSN: 0163-9625
TAYLOR & FRANCIS INC, 530 CHESTNUT STREET, STE 850,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
663. DIABETES EDUCATOR
Bimonthly ISSN: 0145-7217
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
664. DIACHRONICA
Semiannual ISSN: 0176-4225
JOHN BENJAMINS PUBLISHING COMPANY, PO BOX 36224,
AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1020 ME
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
665. DIAGNOSTICA
Quarterly ISSN: 0012-1924
HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, ROHNSWEG 25, GOTTINGEN,
GERMANY, D-37085
140
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
666. DIALECTOLOGIA ET GEOLINGUISTICA
Annual ISSN: 0942-4040
DE GRUYTER MOUTON, GENTHINER STRASSE 13, BERLIN,
GERMANY, 10785
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
667. DIFFERENCES-A JOURNAL OF FEMINIST CULTURAL STUDIES
Tri-annual ISSN: 1040-7391
DUKE UNIV PRESS, 905 W MAIN ST, STE 18-B, DURHAM, USA, NC,
27701
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
668. DIPLOMATIC HISTORY
Bimonthly ISSN: 0145-2096
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
669. DISABILITY & SOCIETY
Monthly ISSN: 0968-7599
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
670. DISABILITY AND HEALTH JOURNAL
Quarterly ISSN: 1936-6574
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1. Science Citation Index Expanded
141
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
4. Current Contents - Clinical Medicine
671. DISABILITY AND REHABILITATION
Biweekly ISSN: 0963-8288
INFORMA HEALTHCARE, TELEPHONE HOUSE, 69-77 PAUL
STREET, LONDON, ENGLAND, EC2A 4LQ
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
672. DISASTER MEDICINE AND PUBLIC HEALTH PREPAREDNESS
Bimonthly ISSN: 1935-7893
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
673. DISASTER PREVENTION AND MANAGEMENT
Bimonthly ISSN: 0965-3562
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
674. DISASTERS
Quarterly ISSN: 0361-3666
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
675. DISCOURSE & COMMUNICATION
Quarterly ISSN: 1750-4813
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
142
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
676. DISCOURSE & SOCIETY
Bimonthly ISSN: 0957-9265
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
677. DISCOURSE PROCESSES
Bimonthly ISSN: 0163-853X
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
678. DISCOURSE STUDIES
Bimonthly ISSN: 1461-4456
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
679. DISCOURSE-STUDIES IN THE CULTURAL POLITICS OF
EDUCATION
Bimonthly ISSN: 0159-6306
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
680. DISP
Quarterly ISSN: 0251-3625
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
681. DISSENT
143
Quarterly ISSN: 0012-3846
FOUNDATION STUDY INDEPENDENT SOCIAL IDEAS, INC, 310
RIVERSIDE DR, STE 1201, NEW YORK, USA, NY, 10025
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
682. DISTANCE EDUCATION
Tri-annual ISSN: 0158-7919
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
683. DREAMING
Quarterly ISSN: 1053-0797
EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN
PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA,
DC, 20002-4242
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
684. DRUG AND ALCOHOL DEPENDENCE
Monthly ISSN: 0376-8716
ELSEVIER IRELAND LTD, ELSEVIER HOUSE, BROOKVALE PLAZA,
EAST PARK SHANNON, CO, CLARE, IRELAND, 00000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Life Sciences
BIOSIS Previews
685. DRUG AND ALCOHOL REVIEW
Bimonthly ISSN: 0959-5236
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
686. DRUGS-EDUCATION PREVENTION AND POLICY
144
Bimonthly ISSN: 0968-7637
INFORMA HEALTHCARE, TELEPHONE HOUSE, 69-77 PAUL
STREET, LONDON, ENGLAND, EC2A 4LQ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
687. DRUSTVENA ISTRAZIVANJA
Quarterly ISSN: 1330-0288
INST OF SOCIAL SCIENCES IVO PILAR, MARULICEV TRG 19/1,
ZAGREB, CROATIA, 10001
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
688. DU BOIS REVIEW-SOCIAL SCIENCE RESEARCH ON RACE
Semiannual ISSN: 1742-058X
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
689. DUKE LAW JOURNAL
Bimonthly ISSN: 0012-7086
DUKE UNIV, SCHOOL LAW BOX 90364, DURHAM, USA, NC, 277080364
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
690. DUTCH CROSSING-JOURNAL OF LOW COUNTRIES STUDIES
Tri-annual ISSN: 0309-6564
MANEY PUBLISHING, STE 1C, JOSEPHS WELL, HANOVER WALK,
LEEDS, ENGLAND, W YORKS, LS3 1AB
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
3. Current Contents - Arts & Humanities
691. DYNAMIS
Annual ISSN: 0211-9536
EDITORIAL UNIV GRANADA, ANTIGUO COLEGIO MAXIMO,
CAMPUS CARTUJA, GRANADA, SPAIN, 18071
1. Science Citation Index Expanded
145
2. Social Sciences Citation Index
3. Arts & Humanities Citation Index
692. DYSLEXIA
Quarterly ISSN: 1076-9242
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
693. E & M EKONOMIE A MANAGEMENT
Quarterly ISSN: 1212-3609
TECHNICKA UNIV & LIBERCI, HOSPODARSKA FAKULTA,
STUDENTSKA 2, HALKOVA 6, IC 46747885, LIBEREC 1, CZECH
REPUBLIC, 461 17
1. Social Sciences Citation Index
694. EARLY CHILDHOOD RESEARCH QUARTERLY
Quarterly ISSN: 0885-2006
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
695. EARLY EDUCATION AND DEVELOPMENT
Bimonthly ISSN: 1040-9289
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
696. EARLY INTERVENTION IN PSYCHIATRY
Quarterly ISSN: 1751-7885
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
146
697. EARTH SCIENCES HISTORY
Semiannual ISSN: 0736-623X
HISTORY EARTH SCIENCES SOC, C/O DAVID I. SPANAGEL,
SECRETARY 101 GROVE STREET, SHREWSBURY, USA, MA, 01545
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences
Zoological Record
698. EAST EUROPEAN POLITICS AND SOCIETIES
Quarterly ISSN: 0888-3254
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
699. EASTERN EUROPEAN COUNTRYSIDE
Annual ISSN: 1232-8855
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MIKOLAJA KOPERNIKA, UL.
GAGARINA 39, TORUN, POLAND, 87-100
1. Social Sciences Citation Index
700. EASTERN EUROPEAN ECONOMICS
Bimonthly ISSN: 0012-8775
M E SHARPE INC, 80 BUSINESS PARK DR, ARMONK, USA, NY,
10504
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
701. EASTERN MEDITERRANEAN HEALTH JOURNAL
Monthly ISSN: 1020-3397
WHO EASTERN MEDITERRANEAN REGIONAL OFFICE, P. O. BOX
7608, NASR CITY, CAIRO, EGYPT
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. BIOSIS Previews
702. EATING BEHAVIORS
Quarterly ISSN: 1471-0153
147
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
703. EATING DISORDERS
Bimonthly ISSN: 1064-0266
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
704. ECOLOGICAL ECONOMICS
Monthly ISSN: 0921-8009
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Zoological Record
BIOSIS Previews
705. ECOLOGICAL PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 1040-7413
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
706. ECOLOGY AND SOCIETY
Quarterly ISSN: 1708-3087
RESILIENCE ALLIANCE, ACADIA UNIV, BIOLOGY DEPT,
WOLFVILLE, CANADA, NS, B0P 1X0
1. Science Citation Index Expanded
148
2.
3.
4.
5.
6.
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Zoological Record
BIOSIS Previews
707. ECOLOGY LAW QUARTERLY
Quarterly ISSN: 0046-1121
UNIV CALIFORNIA BERKELEY SCH LAW, BOAT HALL, 588 SIMON
HALL, BERKELEY, USA, CA, 94720-7200
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
708. ECON JOURNAL WATCH
Tri-annual ISSN: 1933-527X
INST SPONTANEOUS ORDER ECONOMICS, 9745 KINGS CROWN
COURT #102, FAIRFAX, USA, VA, 22031
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
709. ECONOMETRIC REVIEWS
Bimonthly ISSN: 0747-4938
TAYLOR & FRANCIS INC, 530 CHESTNUT STREET, STE 850,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
710. ECONOMETRIC THEORY
Bimonthly ISSN: 0266-4666
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
711. ECONOMETRICA
Bimonthly ISSN: 0012-9682
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Science Citation Index Expanded
149
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
712. ECONOMETRICS JOURNAL
Tri-annual ISSN: 1368-4221
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
713. ECONOMIA MEXICANA-NUEVA EPOCA
Semiannual ISSN: 1665-2045
CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA ECONOMICAS,
CARRETERA MEXICO-TOLUCA 3655, LOMAS DE SANTA FE,
MEXICO, 01210 D F
1. Social Sciences Citation Index
714. ECONOMIA POLITICA
Tri-annual ISSN: 1120-2890
SOC ED IL MULINO, STRADA MAGGIORE 37, BOLOGNA, ITALY,
40125
1. Social Sciences Citation Index
715. ECONOMIC AND INDUSTRIAL DEMOCRACY
Quarterly ISSN: 0143-831X
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
716. ECONOMIC AND LABOUR RELATIONS REVIEW
Quarterly ISSN: 1035-3046
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
717. ECONOMIC AND SOCIAL REVIEW
Quarterly ISSN: 0012-9984
150
ECONOMIC & SOCIAL STUDIES, C/O ESRI, WHITAKER SQ, SIR
JOHN ROGERSON'S QUAY, DUBLIN 2, IRELAND, 00000
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
718. ECONOMIC COMPUTATION AND ECONOMIC CYBERNETICS
STUDIES AND RESEARCH
Quarterly ISSN: 0424-267X
ACAD ECONOMIC STUDIES, 15-17 CALEA DOROBANTI, SECTOR 1,
BUCHAREST, ROMANIA, 00000
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
719. ECONOMIC DEVELOPMENT AND CULTURAL CHANGE
Quarterly ISSN: 0013-0079
UNIV CHICAGO PRESS, 1427 E 60TH ST, CHICAGO, USA, IL, 606372954
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
720. ECONOMIC DEVELOPMENT QUARTERLY
Quarterly ISSN: 0891-2424
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
721. ECONOMIC GEOGRAPHY
Quarterly ISSN: 0013-0095
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
722. ECONOMIC HISTORY REVIEW
Quarterly ISSN: 0013-0117
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
151
3. Current Contents - Arts & Humanities
723. ECONOMIC INQUIRY
Quarterly ISSN: 0095-2583
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
724. ECONOMIC JOURNAL
Bimonthly ISSN: 0013-0133
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
725. ECONOMIC MODELLING
Bimonthly ISSN: 0264-9993
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
726. ECONOMIC POLICY
Quarterly ISSN: 0266-4658
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
727. ECONOMIC RECORD
Quarterly ISSN: 0013-0249
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
728. ECONOMIC SYSTEMS
Quarterly ISSN: 0939-3625
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
152
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
729. ECONOMIC SYSTEMS RESEARCH
Quarterly ISSN: 0953-5314
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
730. ECONOMIC THEORY
Monthly ISSN: 0938-2259
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
731. ECONOMICA
Quarterly ISSN: 0013-0427
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
732. ECONOMICS & HUMAN BIOLOGY
Tri-annual ISSN: 1570-677X
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
733. ECONOMICS & POLITICS
Tri-annual ISSN: 0954-1985
WILEY PERIODICALS, INC, ONE MONTGOMERY ST, SUITE 1200,
SAN FRANCISCO, USA, CA, 94104
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
734. ECONOMICS AND PHILOSOPHY
Tri-annual ISSN: 0266-2671
153
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
735. ECONOMICS LETTERS
Monthly ISSN: 0165-1765
ELSEVIER SCIENCE SA, PO BOX 564, LAUSANNE, SWITZERLAND,
1001
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
736. ECONOMICS OF EDUCATION REVIEW
Bimonthly ISSN: 0272-7757
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
737. ECONOMICS OF GOVERNANCE
Tri-annual ISSN: 1435-6104
SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG,
GERMANY, D-69121
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
738. ECONOMICS OF TRANSITION
Quarterly ISSN: 0967-0750
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
739. ECONOMICS-THE OPEN ACCESS OPEN-ASSESSMENT EJOURNAL
Irregular ISSN: 1864-6042
KIEL INST WORLD ECONOMY, HINDENBURGUFER 66, KIEL,
GERMANY, D-24105
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
154
740. ECONOMIST-NETHERLANDS
Quarterly ISSN: 0013-063X
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
741. ECONOMY AND SOCIETY
Quarterly ISSN: 0308-5147
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
742. ECONTENT
Monthly ISSN: 1525-2531
ONLINE INC, 213 DANBURY RD, WILTON, USA, CT, 06897-4007
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
743. ECQUID NOVI-AFRICAN JOURNALISM STUDIES
Tri-annual ISSN: 0256-0054
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
744. EDUCATION AND TRAINING IN AUTISM AND DEVELOPMENTAL
DISABILITIES
Quarterly ISSN: 2154-1647
COUNCIL EXCEPTIONAL CHILDREN, 1110 N GLEBE RD,
ARLINGTON, USA, VA, 22201-5704
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
745. EDUCATION AND TREATMENT OF CHILDREN
Quarterly ISSN: 0748-8491
WEST VIRGINIA UNIV PRESS, COMMUNICATIONS BLDG
PATTESON DR, PO BOX 6295, MORGANTOWN, USA, WV, 265066295
155
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
746. EDUCATION AND URBAN SOCIETY
Bimonthly ISSN: 0013-1245
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
747. EDUCATION AS CHANGE
Semiannual ISSN: 1682-3206
TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK,
ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
748. EDUCATION FINANCE AND POLICY
Quarterly ISSN: 1557-3060
MIT PRESS, 55 HAYWARD STREET, CAMBRIDGE, USA, MA, 02142
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
749. EDUCATIONAL ADMINISTRATION QUARTERLY
Bimonthly ISSN: 0013-161X
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
750. EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT
Bimonthly ISSN: 0013-1644
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
751. EDUCATIONAL ASSESSMENT EVALUATION AND
ACCOUNTABILITY
Quarterly ISSN: 1874-8597
156
SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG,
GERMANY, D-69121
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
752. EDUCATIONAL EVALUATION AND POLICY ANALYSIS
Quarterly ISSN: 0162-3737
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
753. EDUCATIONAL GERONTOLOGY
Monthly ISSN: 0360-1277
TAYLOR & FRANCIS INC, 530 CHESTNUT STREET, STE 850,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
754. EDUCATIONAL LEADERSHIP
Bimonthly ISSN: 0013-1784
ASSOC SUPERVISION CURRICULUM DEVELOPMENT, 1703 N
BEAUREGARD ST, ALEXANDRIA, USA, VA, 22311-1717
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
755. EDUCATIONAL MANAGEMENT ADMINISTRATION &
LEADERSHIP
Bimonthly ISSN: 1741-1432
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
756. EDUCATIONAL PHILOSOPHY AND THEORY
Monthly ISSN: 0013-1857
TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK,
ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
157
757. EDUCATIONAL POLICY
Bimonthly ISSN: 0895-9048
CORWIN PRESS INC A SAGE PUBLICATIONS CO, 2455 TELLER RD,
THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
758. EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST
Quarterly ISSN: 0046-1520
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
759. EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 0144-3410
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
760. EDUCATIONAL PSYCHOLOGY REVIEW
Quarterly ISSN: 1040-726X
SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK,
USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
761. EDUCATIONAL RESEARCH
Quarterly ISSN: 0013-1881
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
762. EDUCATIONAL RESEARCH REVIEW
Tri-annual ISSN: 1747-938X
158
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
763. EDUCATIONAL RESEARCHER
Monthly ISSN: 0013-189X
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
764. EDUCATIONAL REVIEW
Quarterly ISSN: 0013-1911
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
765. EDUCATIONAL STUDIES
Bimonthly ISSN: 0305-5698
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
766. EDUCATIONAL STUDIES IN MATHEMATICS
Monthly ISSN: 0013-1954
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
767. EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY
Quarterly ISSN: 1436-4522
IEEE COMPUTER SOC, LEARNING TECHNOLOGY TASK FORCE,
BAG 11-222, MASSEY UNIVERSITY, PALMERSTON NORTH, NEW
ZEALAND
159
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
768. EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE
Quarterly ISSN: 1300-1337
TURKISH EDUCATION ASSOC, KIZILIRMAK CADDESI NO 8,
KOCATEPE, TURKEY, ANKARA, 00000
1. Social Sciences Citation Index
769. EKONOMICKY CASOPIS
Monthly ISSN: 0013-3035
SLOVAK ACADEMIC PRESS LTD, PO BOX 57 NAM SLOBODY 6,
BRATISLAVA, SLOVAKIA, 810 05
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
770. EKONOMSKA ISTRAZIVANJA-ECONOMIC RESEARCH
Quarterly ISSN: 1331-677X
JURAJ DOBRILA UNIVERSITY PULA, PRERADOVICEVA 1-1, PULA,
CROATIA, 52 100
1. Social Sciences Citation Index
771. ELECTORAL STUDIES
Quarterly ISSN: 0261-3794
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
772. ELECTRONIC COMMERCE RESEARCH
Quarterly ISSN: 1389-5753
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
773. ELECTRONIC COMMERCE RESEARCH AND APPLICATIONS
Bimonthly ISSN: 1567-4223
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
160
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
774. ELECTRONIC LIBRARY
Bimonthly ISSN: 0264-0473
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
775. ELECTRONIC MARKETS
Quarterly ISSN: 1019-6781
SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG,
GERMANY, D-69121
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
776. ELEMENTARY SCHOOL JOURNAL
Quarterly ISSN: 0013-5984
UNIV CHICAGO PRESS, 1427 E 60TH ST, CHICAGO, USA, IL, 606372954
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
777. ELT JOURNAL
Quarterly ISSN: 0951-0893
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
778. EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE
Bimonthly ISSN: 1540-496X
M E SHARPE INC, 80 BUSINESS PARK DR, ARMONK, USA, NY,
10504
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
161
779. EMERGING MARKETS REVIEW
Quarterly ISSN: 1566-0141
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
780. EMJ-ENGINEERING MANAGEMENT JOURNAL
Quarterly ISSN: 1042-9247
AMER SOC ENGINEERING MANAGEMENT, PO BOX 820, ROLLA,
USA, MO, 65402
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
781. EMOTION
Bimonthly ISSN: 1528-3542
AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON,
USA, DC, 20002-4242
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
782. EMOTION REVIEW
Quarterly ISSN: 1754-0739
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
783. EMPIRICA
Bimonthly ISSN: 0340-8744
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
784. EMPIRICAL ECONOMICS
Bimonthly ISSN: 0377-7332
162
PHYSICA-VERLAG GMBH & CO, PO BOX 10 52 80, HEIDELBERG,
GERMANY, 69042
1. Social Sciences Citation Index
785. EMPIRICAL STUDIES OF THE ARTS
Semiannual ISSN: 0276-2374
BAYWOOD PUBL CO INC, 26 AUSTIN AVE, PO BOX 337,
AMITYVILLE, USA, NY, 11701
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
786. EMPLOYEE RELATIONS
Bimonthly ISSN: 0142-5455
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
787. ENERGY & ENVIRONMENT
Bimonthly ISSN: 0958-305X
MULTI-SCIENCE PUBL CO LTD, 5 WATES WAY, BRENTWOOD,
ENGLAND, ESSEX, CM15 9TB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
788. ENERGY ECONOMICS
Bimonthly ISSN: 0140-9883
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
789. ENERGY EFFICIENCY
Quarterly ISSN: 1570-646X
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
163
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
4. Current Contents - Engineering, Computing & Technology
790. ENERGY JOURNAL
Quarterly ISSN: 0195-6574
INT ASSOC ENERGY ECONOMICS, 28790 CHAGRIN BLVD, STE 210,
CLEVELAND, USA, OH, 44122
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
791. ENERGY POLICY
Monthly ISSN: 0301-4215
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
792. ENGINEERING ECONOMIST
Quarterly ISSN: 0013-791X
TAYLOR & FRANCIS INC, 530 CHESTNUT STREET, STE 850,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
793. ENGINEERING STUDIES
Tri-annual ISSN: 1937-8629
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
164
794. ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
Quarterly ISSN: 0889-4906
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
795. ENGLISH HISTORICAL REVIEW
Bimonthly ISSN: 0013-8266
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
796. ENGLISH IN AUSTRALIA
Tri-annual ISSN: 0046-208X
AATE-AUSTRALIAN ASSOC TEACHING ENGLISH, PO BOX 3203,
NORWOOD, AUSTRALIA, SA 5067
1. Social Sciences Citation Index
797. ENGLISH IN EDUCATION
Tri-annual ISSN: 0425-0494
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
798. ENGLISH LANGUAGE & LINGUISTICS
Tri-annual ISSN: 1360-6743
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD,
CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
799. ENGLISH TEACHING-PRACTICE AND CRITIQUE
Tri-annual ISSN: 1175-8708
165
UNIV WAIKATO, SCH EDUCATION, PRIVATE BAG 3105,
HAMILTON, NEW ZEALAND, 00000
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
800. ENGLISH TODAY
Quarterly ISSN: 0266-0784
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
801. ENGLISH WORLD-WIDE
Tri-annual ISSN: 0172-8865
JOHN BENJAMINS PUBLISHING COMPANY, PO BOX 36224,
AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1020 ME
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
802. ENSENANZA DE LAS CIENCIAS
Tri-annual ISSN: 0212-4521
UNIV AUTONOMA BARCELONA, SERVEI DE PUBLICACIONS,
BELLATERRA (BARCELONA), SPAIN, 00000
1. Social Sciences Citation Index
803. ENTERPRISE & SOCIETY
Quarterly ISSN: 1467-2227
OXFORD UNIV PRESS INC, JOURNALS DEPT, 2001 EVANS RD,
CARY, USA, NC, 27513
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
804. ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL DEVELOPMENT
Monthly ISSN: 0898-5626
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
166
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
805. ENTREPRENEURSHIP THEORY AND PRACTICE
Bimonthly ISSN: 1042-2587
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
806. ENVIRONMENT
Bimonthly ISSN: 0013-9157
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
BIOSIS Previews
807. ENVIRONMENT AND BEHAVIOR
Bimonthly ISSN: 0013-9165
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
808. ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT ECONOMICS
Bimonthly ISSN: 1355-770X
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
809. ENVIRONMENT AND HISTORY
Quarterly ISSN: 0967-3407
WHITE HORSE PRESS, 1 STROND, ISLE OF HARRIS, ENGLAND, HS5
3UD
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
167
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
4. Current Contents - Arts & Humanities
5. Zoological Record
810. ENVIRONMENT AND PLANNING A
Monthly ISSN: 0308-518X
PION LTD, 207 BRONDESBURY PARK, LONDON, ENGLAND, NW2
5JN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
811. ENVIRONMENT AND PLANNING B-PLANNING & DESIGN
Bimonthly ISSN: 0265-8135
PION LTD, 207 BRONDESBURY PARK, LONDON, ENGLAND, NW2
5JN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
812. ENVIRONMENT AND PLANNING C-GOVERNMENT AND POLICY
Bimonthly ISSN: 0263-774X
PION LTD, 207 BRONDESBURY PARK, LONDON, ENGLAND, NW2
5JN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
813. ENVIRONMENT AND PLANNING D-SOCIETY & SPACE
Bimonthly ISSN: 0263-7758
PION LTD, 207 BRONDESBURY PARK, LONDON, ENGLAND, NW2
5JN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
814. ENVIRONMENT AND URBANIZATION
Semiannual ISSN: 0956-2478
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
815. ENVIRONMENTAL & RESOURCE ECONOMICS
Monthly ISSN: 0924-6460
168
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
816. ENVIRONMENTAL COMMUNICATION-A JOURNAL OF NATURE
AND CULTURE
Quarterly ISSN: 1752-4032
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
817. ENVIRONMENTAL EDUCATION RESEARCH
Bimonthly ISSN: 1350-4622
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
818. ENVIRONMENTAL ETHICS
Quarterly ISSN: 0163-4275
ENVIRONMENTAL PHILOSOPHY INC, UNIV NORTH TEXAS, DEPT
PHILOSOPHY, PO BOX 13496, DENTON, USA, TX, 76203-3496
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Zoological Record
BIOSIS Previews
819. ENVIRONMENTAL HAZARDS-HUMAN AND POLICY
DIMENSIONS
Quarterly ISSN: 1747-7891
TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK,
ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
820. ENVIRONMENTAL HEALTH AND PREVENTIVE MEDICINE
Bimonthly ISSN: 1342-078X
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
169
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
BIOSIS Previews
821. ENVIRONMENTAL HISTORY
Quarterly ISSN: 1084-5453
OXFORD UNIV PRESS INC, JOURNALS DEPT, 2001 EVANS RD,
CARY, USA, NC, 27513
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
822. ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT REVIEW
Bimonthly ISSN: 0195-9255
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
823. ENVIRONMENTAL POLICY AND GOVERNANCE
Bimonthly ISSN: 1756-932X
WILEY PERIODICALS, INC, ONE MONTGOMERY ST, SUITE 1200,
SAN FRANCISCO, USA, CA, 94104
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
824. ENVIRONMENTAL POLITICS
Bimonthly ISSN: 0964-4016
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. Zoological Record
825. ENVIRONMENTAL VALUES
Bimonthly ISSN: 0963-2719
170
WHITE HORSE PRESS, 1 STROND, ISLE OF HARRIS, ENGLAND, HS5
3UD
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
826. EPIDEMIOLOGIA & PREVENZIONE
Bimonthly ISSN: 1120-9763
INFERENZE SCARL, VIA RICCIARELLI N 29, MILANO, ITALY, 20148
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
827. EPIDEMIOLOGY
Bimonthly ISSN: 1044-3983
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
Current Contents - Life Sciences
828. EPIDEMIOLOGY AND PSYCHIATRIC SCIENCES
Quarterly ISSN: 2045-7960
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD,
CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
829. ERDE
Quarterly ISSN: 0013-9998
GESELLSCHAFT ERDKUNDE BERLIN, ARNO-HOLZ-STR 14,
BERLIN, GERMANY, 12165
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
830. ERDKUNDE
Quarterly ISSN: 0014-0015
171
BOSS DRUCK MEDIEN GMBH, POSTFACH 10 01 54, GOCH,
GERMANY, 47561
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences
831. ERGONOMICS
Monthly ISSN: 0014-0139
TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK,
ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
832. ESTUDIOS DE ECONOMIA
Semiannual ISSN: 0718-5286
UNIV CHILE DEPT ECONOMICS, DIAGONAL PARAGUAY 257,
REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL 112.761, SANTIAGO, CHILE,
00000
1. Social Sciences Citation Index
833. ESTUDIOS DE PSICOLOGIA
Tri-annual ISSN: 0210-9395
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
834. ESTUDIOS FILOLOGICOS
Annual ISSN: 0071-1713
UNIV AUSTRAL CHILE, FAC FILOSOFIA HUMANIDADES CASILLA
142 ESTUDIOS FILOLOGICOS, VALDIVIA, CHILE
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
835. ETHICAL PERSPECTIVES
172
Quarterly ISSN: 1370-0049
PEETERS, BONDGENOTENLAAN 153, LEUVEN, BELGIUM, B-3000
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
836. ETHICS
Quarterly ISSN: 0014-1704
UNIV CHICAGO PRESS, 1427 E 60TH ST, CHICAGO, USA, IL, 606372954
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
837. ETHICS & BEHAVIOR
Bimonthly ISSN: 1050-8422
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
838. ETHICS & GLOBAL POLITICS
Quarterly ISSN: 1654-4951
CO-ACTION PUBLISHING, RIPVAGEN 7, JARFALLA, SWEDEN, SE175 64
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
839. ETHICS & INTERNATIONAL AFFAIRS
Quarterly ISSN: 0892-6794
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
840. ETHICS AND INFORMATION TECHNOLOGY
Quarterly ISSN: 1388-1957
173
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
841. ETHIOPIAN JOURNAL OF HEALTH DEVELOPMENT
Tri-annual ISSN: 1021-6790
SOC LATINOAMER ESPECIALISTAS MAMIFEROS ACUATICOS, C/O
SALVATORE SICILIANO, LAJAM CIENCIA HOJE DAS CRIANCAS,
AV. VENCESLAU BRAS 71 - FUNDOS, CASA 27, RIO DE JANEIRO,
BRAZIL, RJ, 22290-140
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
842. ETHNIC AND RACIAL STUDIES
Monthly ISSN: 0141-9870
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
843. ETHNICITIES
Bimonthly ISSN: 1468-7968
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
844. ETHNICITY & HEALTH
Bimonthly ISSN: 1355-7858
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
845. ETHNOGRAPHY
174
Quarterly ISSN: 1466-1381
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
846. ETHNOHISTORY
Quarterly ISSN: 0014-1801
DUKE UNIV PRESS, 905 W MAIN ST, STE 18-B, DURHAM, USA, NC,
27701
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
847. ETHNOS
Bimonthly ISSN: 0014-1844
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
848. ETHOS
Quarterly ISSN: 0091-2131
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
849. ETIKK I PRAKSIS
Semiannual ISSN: 1890-3991
AKADEMIKA AS, AKADEMIKA FORLAG, PO BOX 2461 SLUPPEN,
TRONDHEIM, NORWAY, N-7005
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
850. ETR&D-EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH AND
DEVELOPMENT
175
Bimonthly ISSN: 1042-1629
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
851. EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND
TECHNOLOGY EDUCATION
Quarterly ISSN: 1305-8215
EURASIA, GAZI UNIV, GAZI EGTIM FAKULTESI, K BLOK 210,
TEKNIKOKULLAR, ANKARA, TURKEY, 06500
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
852. EURASIAN GEOGRAPHY AND ECONOMICS
Bimonthly ISSN: 1538-7216
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
853. EURE-REVISTA LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS URBANO
REGIONALES
Tri-annual ISSN: 0250-7161
PONTIFICIA UNIV CATOLICA CHILE, INST ESTUDIOS URBANOS
TERRITORIALES, EL COMENDADOR 1916, SANTIAGO, CHILE,
00000
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
854. EUROPE-ASIA STUDIES
Monthly ISSN: 0966-8136
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
855. EUROPEAN ACCOUNTING REVIEW
Quarterly ISSN: 0963-8180
176
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
856. EUROPEAN ADDICTION RESEARCH
Quarterly ISSN: 1022-6877
KARGER, ALLSCHWILERSTRASSE 10, BASEL, SWITZERLAND, CH4009
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
857. EUROPEAN BUSINESS ORGANIZATION LAW REVIEW
Quarterly ISSN: 1566-7529
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD,
CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
1. Social Sciences Citation Index
858. EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY
Monthly ISSN: 1018-8827
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
859. EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW REVIEW
Tri-annual ISSN: 1574-0196
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD,
CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
860. EUROPEAN EARLY CHILDHOOD EDUCATION RESEARCH
JOURNAL
Bimonthly ISSN: 1350-293X
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
177
1. Social Sciences Citation Index
861. EUROPEAN EATING DISORDERS REVIEW
Bimonthly ISSN: 1072-4133
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
862. EUROPEAN ECONOMIC REVIEW
Bimonthly ISSN: 0014-2921
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
863. EUROPEAN FINANCIAL MANAGEMENT
Bimonthly ISSN: 1354-7798
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
864. EUROPEAN HISTORY QUARTERLY
Quarterly ISSN: 0265-6914
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
865. EUROPEAN INTEGRATION ONLINE PAPERS-EIOP
Irregular ISSN: 1027-5193
ECSA AUSTRIA, ALTHANSTRASSE 39-45, VIENNA, AUSTRIA, A1090
1. Social Sciences Citation Index
866. EUROPEAN JOURNAL OF AGEING
Quarterly ISSN: 1613-9372
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
178
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
867. EUROPEAN JOURNAL OF CANCER CARE
Bimonthly ISSN: 0961-5423
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
868. EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR NURSING
Bimonthly ISSN: 1474-5151
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
869. EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION
Bimonthly ISSN: 0267-3231
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
870. EUROPEAN JOURNAL OF CRIMINOLOGY
Bimonthly ISSN: 1477-3708
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
871. EUROPEAN JOURNAL OF CULTURAL STUDIES
Bimonthly ISSN: 1367-5494
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
179
872. EUROPEAN JOURNAL OF DEVELOPMENT RESEARCH
Bimonthly ISSN: 0957-8811
PALGRAVE MACMILLAN LTD, BRUNEL RD BLDG, HOUNDMILLS,
BASINGSTOKE, ENGLAND, HANTS, RG21 6XS
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
873. EUROPEAN JOURNAL OF DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 1740-5629
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
874. EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION
Quarterly ISSN: 0141-8211
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
875. EUROPEAN JOURNAL OF ENGLISH STUDIES
Tri-annual ISSN: 1382-5577
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
876. EUROPEAN JOURNAL OF FINANCE
Monthly ISSN: 1351-847X
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
877. EUROPEAN JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS
Quarterly ISSN: 1618-7598
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
180
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
878. EUROPEAN JOURNAL OF INDUSTRIAL RELATIONS
Quarterly ISSN: 0959-6801
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
879. EUROPEAN JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS
Bimonthly ISSN: 0960-085X
PALGRAVE MACMILLAN LTD, BRUNEL RD BLDG, HOUNDMILLS,
BASINGSTOKE, ENGLAND, HANTS, RG21 6XS
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
880. EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW
Quarterly ISSN: 0938-5428
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
881. EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL MANAGEMENT
Quarterly ISSN: 1751-6757
INDERSCIENCE ENTERPRISES LTD, WORLD TRADE CENTER
BLDG, 29 ROUTE DE PRE-BOIS, CASE POSTALE 856, GENEVA,
SWITZERLAND, CH-1215
1. Social Sciences Citation Index
882. EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS
Quarterly ISSN: 1354-0661
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
883. EUROPEAN JOURNAL OF LAW AND ECONOMICS
Bimonthly ISSN: 0929-1261
181
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
884. EUROPEAN JOURNAL OF MARKETING
Monthly ISSN: 0309-0566
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1. Social Sciences Citation Index
885. EUROPEAN JOURNAL OF MIGRATION AND LAW
Quarterly ISSN: 1388-364X
BRILL ACADEMIC PUBLISHERS, PLANTIJNSTRAAT 2, P O BOX
9000, LEIDEN, NETHERLANDS, 2300 PA
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
886. EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING
Bimonthly ISSN: 1462-3889
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
887. EUROPEAN JOURNAL OF PERSONALITY
Bimonthly ISSN: 0890-2070
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
888. EUROPEAN JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY
Quarterly ISSN: 0176-2680
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1. Social Sciences Citation Index
889. EUROPEAN JOURNAL OF POLITICAL RESEARCH
Bimonthly ISSN: 0304-4130
182
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
890. EUROPEAN JOURNAL OF POPULATION
Quarterly ISSN: 0168-6577
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
891. EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHIATRY
Quarterly ISSN: 0213-6163
EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, FAC MED, DEPT
PSYCHIATRY PROF A LOBO, DOMINGO MIRAL S-N, ZARAGOZA,
SPAIN, 50009
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
892. EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT
Quarterly ISSN: 1015-5759
HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, ROHNSWEG 25, GOTTINGEN,
GERMANY, D-37085
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
893. EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY APPLIED TO LEGAL
CONTEXT
Quarterly ISSN: 1889-1861
SOCIEDAD ESPANOLA PSICOLOGIA JURIDICA FORENSE, UNIV
SANTIAGO COMPOSTELA, FACULTAD PSICOLOGIA, SANTIAGO,
SPAIN, E-15782
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
894. EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY OF EDUCATION
Quarterly ISSN: 0256-2928
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
183
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
895. EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOTRAUMATOLOGY
Annual ISSN: 2000-8066
CO-ACTION PUBLISHING, RIPVAGEN 7, JARFALLA, SWEDEN, SE175 64
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
896. EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
Bimonthly ISSN: 1101-1262
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
897. EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 0046-2772
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
898. EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL THEORY
Quarterly ISSN: 1368-4310
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
899. EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL WORK
Bimonthly ISSN: 1369-1457
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
184
900. EUROPEAN JOURNAL OF SPECIAL NEEDS EDUCATION
Quarterly ISSN: 0885-6257
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
901. EUROPEAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION
Quarterly ISSN: 0261-9768
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
902. EUROPEAN JOURNAL OF THE HISTORY OF ECONOMIC
THOUGHT
Bimonthly ISSN: 0967-2567
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
903. EUROPEAN JOURNAL OF TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE
RESEARCH
Quarterly ISSN: 1567-7133
EDITORIAL BOARD EJTIR, SECTION TRANSPORT POLICY-TLO,
JAFFALAAN 5, JAFFALAAN 5, NETHERLANDS, 2628 BX
1. Social Sciences Citation Index
904. EUROPEAN JOURNAL OF WOMENS STUDIES
Quarterly ISSN: 1350-5068
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
905. EUROPEAN JOURNAL OF WORK AND ORGANIZATIONAL
PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 1359-432X
185
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
906. EUROPEAN JOURNAL ON CRIMINAL POLICY AND RESEARCH
Quarterly ISSN: 0928-1371
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
907. EUROPEAN LAW JOURNAL
Bimonthly ISSN: 1351-5993
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
908. EUROPEAN LAW REVIEW
Bimonthly ISSN: 0307-5400
SWEET MAXWELL LTD, NORTH WAY, ANDOVER, ENGLAND,
HANTS, SP10 5BE
1. Social Sciences Citation Index
909. EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL
Bimonthly ISSN: 0263-2373
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
910. EUROPEAN MANAGEMENT REVIEW
Quarterly ISSN: 1740-4754
WILEY PERIODICALS, INC, ONE MONTGOMERY ST, SUITE 1200,
SAN FRANCISCO, USA, CA, 94104
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
911. EUROPEAN PHYSICAL EDUCATION REVIEW
Tri-annual ISSN: 1356-336X
186
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
912. EUROPEAN PLANNING STUDIES
Monthly ISSN: 0965-4313
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
913. EUROPEAN POLITICAL SCIENCE
Quarterly ISSN: 1680-4333
PALGRAVE MACMILLAN LTD, BRUNEL RD BLDG, HOUNDMILLS,
BASINGSTOKE, ENGLAND, HANTS, RG21 6XS
1. Social Sciences Citation Index
914. EUROPEAN POLITICAL SCIENCE REVIEW
Quarterly ISSN: 1755-7739
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
915. EUROPEAN PSYCHIATRY
Bimonthly ISSN: 0924-9338
ELSEVIER FRANCE-EDITIONS SCIENTIFIQUES MEDICALES
ELSEVIER, 23 RUE LINOIS, PARIS, FRANCE, 75724
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
BIOSIS Previews
916. EUROPEAN PSYCHOLOGIST
Quarterly ISSN: 1016-9040
HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, PO BOX 2487, KIRKLAND, USA,
WA, 98083-2487
187
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
917. EUROPEAN REVIEW
Quarterly ISSN: 1062-7987
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD,
CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
918. EUROPEAN REVIEW OF AGRICULTURAL ECONOMICS
Quarterly ISSN: 0165-1587
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
919. EUROPEAN REVIEW OF APPLIED PSYCHOLOGY-REVUE
EUROPEENNE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE
Quarterly ISSN: 1162-9088
ELSEVIER FRANCE-EDITIONS SCIENTIFIQUES MEDICALES
ELSEVIER, 23 RUE LINOIS, PARIS, FRANCE, 75724
1. Social Sciences Citation Index
920. EUROPEAN REVIEW OF ECONOMIC HISTORY
Quarterly ISSN: 1361-4916
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
921. EUROPEAN REVIEW OF SOCIAL PSYCHOLOGY
Annual ISSN: 1046-3283
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
188
922. EUROPEAN SOCIETIES
Bimonthly ISSN: 1461-6696
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
923. EUROPEAN SOCIOLOGICAL REVIEW
Bimonthly ISSN: 0266-7215
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
924. EUROPEAN SPORT MANAGEMENT QUARTERLY
Bimonthly ISSN: 1618-4742
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
925. EUROPEAN UNION POLITICS
Quarterly ISSN: 1465-1165
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
926. EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES
Quarterly ISSN: 0969-7764
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
927. EVALUATION
Quarterly ISSN: 1356-3890
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
189
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
928. EVALUATION & THE HEALTH PROFESSIONS
Quarterly ISSN: 0163-2787
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
929. EVALUATION AND PROGRAM PLANNING
Quarterly ISSN: 0149-7189
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
930. EVALUATION REVIEW
Bimonthly ISSN: 0193-841X
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
931. EVIDENCE & POLICY
Quarterly ISSN: 1744-2648
POLICY PRESS, UNIV BRISTOL, 4TH FL, BEACONS HOUSE,
QUEENS ROAD, BRISTOL, ENGLAND, BS8 1QU
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
932. EVOLUTION AND HUMAN BEHAVIOR
Bimonthly ISSN: 1090-5138
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
190
5. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
933. EVOLUTION PSYCHIATRIQUE
Quarterly ISSN: 0014-3855
ELSEVIER FRANCE-EDITIONS SCIENTIFIQUES MEDICALES
ELSEVIER, 23 RUE LINOIS, PARIS, FRANCE, 75724
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
934. EVOLUTIONARY ANTHROPOLOGY
Bimonthly ISSN: 1060-1538
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
5.
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Zoological Record
BIOSIS Previews
BIOSIS Reviews Reports And Meetings
935. EVOLUTIONARY PSYCHOLOGY
Irregular ISSN: 1474-7049
EVOLUTIONARY PSYCHOL, C/O TOOD K SHACKELFORD, DIR,
FLORIDA ATLANTIC UNIV, DEPT PSYCHOL, 2912 COLLEGE AVE,
DAVIE, USA, FL, 33314
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
936. EXCEPTIONAL CHILDREN
Quarterly ISSN: 0014-4029
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
937. EXCEPTIONALITY
Quarterly ISSN: 0936-2835
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
191
938. EXPERIMENTAL AND CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY
Bimonthly ISSN: 1064-1297
AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON,
USA, DC, 20002-4242
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. BIOSIS Previews
939. EXPERIMENTAL ECONOMICS
Tri-annual ISSN: 1386-4157
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
940. EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 1618-3169
HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, ROHNSWEG 25, GOTTINGEN,
GERMANY, D-37085
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
941. EXPERT REVIEW OF PHARMACOECONOMICS & OUTCOMES
RESEARCH
Bimonthly ISSN: 1473-7167
EXPERT REVIEWS, UNITEC HOUSE, 3RD FL, 2 ALBERT PLACE,
FINCHLEY CENTRAL, LONDON, ENGLAND, N3 1QB
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
942. EXPLORATIONS IN ECONOMIC HISTORY
Quarterly ISSN: 0014-4983
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900,
SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495
1. Social Sciences Citation Index
943. FAMILIES IN SOCIETY-THE JOURNAL OF CONTEMPORARY
SOCIAL SERVICES
Quarterly ISSN: 1044-3894
192
ALLIANCE CHILDREN & FAMILIES, 11700 WEST LAKE PARK
DRIVE, MILWAUKEE, USA, WI, 53224
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
944. FAMILIES SYSTEMS & HEALTH
Quarterly ISSN: 1091-7527
EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN
PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA,
DC, 20002-4242
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
945. FAMILY & COMMUNITY HEALTH
Quarterly ISSN: 0160-6379
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
946. FAMILY BUSINESS REVIEW
Quarterly ISSN: 0894-4865
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
947. FAMILY LAW QUARTERLY
Quarterly ISSN: 0014-729X
AMER BAR ASSOC, ADMINISTRATIVE LAW & REGULATORY
PRACTICE SECTION, 321 N CLARK ST, CHICAGO, USA, IL, 60610
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
948. FAMILY PROCESS
Quarterly ISSN: 0014-7370
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
193
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
949. FAMILY RELATIONS
Bimonthly ISSN: 0197-6664
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
950. FEDERAL RESERVE BANK OF ST LOUIS REVIEW
Bimonthly ISSN: 0014-9187
FEDERAL RESERVE BANK ST LOUIS, BOX 442, ST LOUIS, USA,
MO, 63166
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
951. FEMINISM & PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 0959-3535
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
952. FEMINIST CRIMINOLOGY
Quarterly ISSN: 1557-0851
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
953. FEMINIST ECONOMICS
Quarterly ISSN: 1354-5701
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
954. FEMINIST LEGAL STUDIES
Tri-annual ISSN: 0966-3622
194
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
955. FEMINIST REVIEW
Tri-annual ISSN: 0141-7789
PALGRAVE MACMILLAN LTD, BRUNEL RD BLDG, HOUNDMILLS,
BASINGSTOKE, ENGLAND, HANTS, RG21 6XS
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
956. FEMINIST STUDIES
Tri-annual ISSN: 0046-3663
FEMINIST STUD INC, UNIV MARYLAND, 0103 TALIAFERRO,
COLLEGE PK, USA, MD, 20742
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
957. FEMINIST THEORY
Tri-annual ISSN: 1464-7001
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
958. FEMINISTISCHE STUDIEN
Semiannual ISSN: 0723-5186
LUCIUS LUCIUS VERLAG MBH, GEROKSTR 51, STUTTGART,
GERMANY, D-70184
1. Social Sciences Citation Index
959. FIELD METHODS
Quarterly ISSN: 1525-822X
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
960. FILOSOFIJA-SOCIOLOGIJA
195
Quarterly ISSN: 0235-7186
LITHUANIAN ACAD SCIENCES, AKADEMIJOS ST.2, VILNIUS,
LITHUANIA, 232600
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
961. FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND
FINANCE
Bimonthly ISSN: 0015-1920
CHARLES UNIV-PRAGUE, C/O DATAKONEKT S R O,
VINOHRADSKA 49, PO BOX 6, PRAGUE 2, CZECH REPUBLIC, 120 00
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
962. FINANCE AND STOCHASTICS
Quarterly ISSN: 0949-2984
SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG,
GERMANY, D-69121
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
963. FINANCE RESEARCH LETTERS
Quarterly ISSN: 1544-6123
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900,
SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
964. FINANCIAL ANALYSTS JOURNAL
Bimonthly ISSN: 0015-198X
CFA INST, 560 RAY C HUNT DR, PO BOX 3668, CHARLOTTESVILLE,
USA, VA, 22903
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
965. FINANCIAL MANAGEMENT
Quarterly ISSN: 0046-3892
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
196
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
966. FINANZARCHIV
Quarterly ISSN: 0015-2218
MOHR SIEBECK, PO BOX 2040, TUBINGEN, GERMANY, 72010
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
967. FIRST LANGUAGE
Bimonthly ISSN: 0142-7237
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
968. FISCAL STUDIES
Quarterly ISSN: 0143-5671
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
969. FOCUS ON AUTISM AND OTHER DEVELOPMENTAL
DISABILITIES
Quarterly ISSN: 1088-3576
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
970. FOCUS ON EXCEPTIONAL CHILDREN
Monthly ISSN: 0015-511X
LOVE PUBLISHING COMPANY, 9101 EAST KENYON AVENUE, STE
2200, DENVER, USA, CO, 80237
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
971. FOLIA LINGUISTICA
197
Semiannual ISSN: 0165-4004
WALTER DE GRUYTER GMBH, GENTHINER STRASSE 13, BERLIN,
GERMANY, D-10785
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
972. FOLIA LINGUISTICA HISTORICA
Annual ISSN: 0168-647X
DE GRUYTER MOUTON, GENTHINER STRASSE 13, BERLIN,
GERMANY, 10785
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
973. FOLIA PHONIATRICA
Bimonthly ISSN: 0015-5705
KARGER, ALLSCHWILERSTRASSE 10, BASEL, SWITZERLAND, CH4009
1. Social Sciences Citation Index
974. FOLIA PHONIATRICA ET LOGOPAEDICA
Bimonthly ISSN: 1021-7762
KARGER, ALLSCHWILERSTRASSE 10, BASEL, SWITZERLAND, CH4009
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
975. FOOD AND DRUG LAW JOURNAL
Quarterly ISSN: 1064-590X
FOOD DRUG LAW INST, 1000 VERMONT AVE NW, SUITE 1200,
WASHINGTON, USA, DC, 20005-4903
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
976. FOOD CULTURE & SOCIETY
Quarterly ISSN: 1552-8014
198
BLOOMSBURY PUBLISHING PLC, 50 BEDFORD SQ, LONDON,
ENGLAND, WC1B 3DP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
977. FOOD POLICY
Bimonthly ISSN: 0306-9192
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
978. FORBES
Semimonthly ISSN: 0015-6914
FORBES INC, 60 FIFTH AVE, NEW YORK, USA, NY, 10011
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
979. FORDHAM LAW REVIEW
Bimonthly ISSN: 0015-704X
FORDHAM UNIV SCHOOL LAW, 140 W 62ND STREET, NEW YORK,
USA, NY, 10023
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
980. FOREIGN AFFAIRS
Bimonthly ISSN: 0015-7120
COUNCIL FOREIGN RELAT IONS INC, HAROLD PRATT HOUSE, 58
E 68TH ST, NEW YORK, USA, NY, 10065
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
981. FOREIGN LANGUAGE ANNALS
Quarterly ISSN: 0015-718X
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
199
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
982. FOREIGN POLICY ANALYSIS
Quarterly ISSN: 1743-8586
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
983. FORTUNE
Biweekly ISSN: 0015-8259
TIME INC, TIME & LIFE BUILDING ROCKEFELLER CENTER, NEW
YORK, USA, NY, 10020-1393
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
984. FORUM DER PSYCHOANALYSE
Quarterly ISSN: 0178-7667
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
985. FORUM-A JOURNAL OF APPLIED RESEARCH IN
CONTEMPORARY POLITICS
Quarterly ISSN: 2194-6183
WALTER DE GRUYTER GMBH, GENTHINER STRASSE 13, BERLIN,
GERMANY, D-10785
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
986. FRENCH CULTURAL STUDIES
Quarterly ISSN: 0957-1558
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
987. FRENCH HISTORY
Quarterly ISSN: 0269-1191
200
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
988. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY
Irregular ISSN: 1664-1078
FRONTIERS RESEARCH FOUNDATION, PO BOX 110, LAUSANNE,
SWITZERLAND, 1015
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
989. FRONTIERS-A JOURNAL OF WOMEN STUDIES
Tri-annual ISSN: 0160-9009
UNIV NEBRASKA PRESS, 1111 LINCOLN MALL, LINCOLN, USA,
NE, 68588-0630
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
990. FUNCTIONS OF LANGUAGE
Semiannual ISSN: 0929-998X
JOHN BENJAMINS PUBLISHING COMPANY, PO BOX 36224,
AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1020 ME
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
991. FUTURE OF CHILDREN
Semiannual ISSN: 1054-8289
PRINCETON UNIV, 277 WALLACE HALL, PRINCETON, USA, NJ,
08544
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
992. FUTURES
Monthly ISSN: 0016-3287
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
201
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
993. FUTURIST
Bimonthly ISSN: 0016-3317
WORLD FUTURE SOC, 7910 WOODMONT AVE, STE 450,
BETHESDA, USA, MD, 20814
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
994. GACETA SANITARIA
Bimonthly ISSN: 0213-9111
ELSEVIER, 685 ROUTE 202-206, BRIDGEWATER, USA, NJ, 08807
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
995. GAIA-ECOLOGICAL PERSPECTIVES FOR SCIENCE AND
SOCIETY
Quarterly ISSN: 0940-5550
OEKOM VERLAG, WALTHERSTR 29, MUNICH, GERMANY, 80337
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
996. GAMES AND CULTURE
Bimonthly ISSN: 1555-4120
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
997. GAMES AND ECONOMIC BEHAVIOR
Bimonthly ISSN: 0899-8256
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900,
SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
998. GASTROENTEROLOGY NURSING
202
Bimonthly ISSN: 1042-895X
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
999. GEDRAG & ORGANISATIE
Quarterly ISSN: 0921-5077
UITGEVERIJ LEMMA B V, POSTBUS 85576, DEN HAAG,
NETHERLANDS, 2508 CG
1. Social Sciences Citation Index
1000. GENDER & SOCIETY
Bimonthly ISSN: 0891-2432
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX - JOURNAL LIST
Total journals: 3152
1001. GENDER AND EDUCATION
Bimonthly ISSN: 0954-0253
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1002. GENDER AND LANGUAGE
Tri-annual ISSN: 1747-6321
EQUINOX PUBLISHING LTD, UNIT S3, KELHAM HOUSE, 3
LANCASTER STREET, SHELFIELD, ENGLAND, S3 8AF
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1003. GENDER PLACE AND CULTURE
203
Monthly ISSN: 0966-369X
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1004. GENDER WORK AND ORGANIZATION
Bimonthly ISSN: 0968-6673
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1005. GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY
Bimonthly ISSN: 0163-8343
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1006. GENERATIONS-JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY ON
AGING
Quarterly ISSN: 0738-7806
AMER SOC AGING, 833 MARKET ST, STE 511, SAN FRANCISCO,
USA, CA, 94103-1824
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1007. GENEVA PAPERS ON RISK AND INSURANCE-ISSUES AND
PRACTICE
Quarterly ISSN: 1018-5895
PALGRAVE MACMILLAN LTD, BRUNEL RD BLDG, HOUNDMILLS,
BASINGSTOKE, ENGLAND, HANTS, RG21 6XS
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1008. GENEVA RISK AND INSURANCE REVIEW
204
Semiannual ISSN: 1554-964X
PALGRAVE MACMILLAN LTD, BRUNEL RD BLDG, HOUNDMILLS,
BASINGSTOKE, ENGLAND, HANTS, RG21 6XS
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1009. GEODETSKI VESTNIK
Quarterly ISSN: 0351-0271
ASSOC SURVEYORS SLOVENIA, ZEMLJEMERSKA 12, LJUBLJANA,
SLOVENIA, SI-1000
1. Social Sciences Citation Index
1010. GEOFORUM
Quarterly ISSN: 0016-7185
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1011. GEOGRAFIE
Quarterly ISSN: 1212-0014
CZECH GEOGRAPHIC SOC, CHARLES UNIV, DEPT SOC
GEOGRAPHY & REGIONAL DEV, FAC SCIENCE, ALBERTOV 6,
PRAGUE 2, CZECH REPUBLIC, 128 43
1. Social Sciences Citation Index
1012. GEOGRAFISK TIDSSKRIFT-DANISH JOURNAL OF GEOGRAPHY
Semiannual ISSN: 0016-7223
ROYAL DANISH GEOGRAPHICAL SOC, OSTER VOLDGADE 10,
COPENHAGEN K, DENMARK, DK 1350
1. Social Sciences Citation Index
1013. GEOGRAFISKA ANNALER SERIES B-HUMAN GEOGRAPHY
Quarterly ISSN: 0435-3684
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1014. GEOGRAPHICAL ANALYSIS
205
Quarterly ISSN: 0016-7363
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1015. GEOGRAPHICAL JOURNAL
Quarterly ISSN: 0016-7398
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1016. GEOGRAPHICAL RESEARCH
Quarterly ISSN: 1745-5863
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
1017. GEOGRAPHICAL REVIEW
Quarterly ISSN: 0016-7428
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1018. GEOGRAPHY
Tri-annual ISSN: 0016-7487
GEOGRAPHICAL ASSOC, 160 SOLLY ST, SHEFFIELD, ENGLAND, S
YORKSHIRE, S1 4BF
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1019. GEOPOLITICS
Quarterly ISSN: 1465-0045
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
206
1020. GEORGE WASHINGTON LAW REVIEW
Bimonthly ISSN: 0016-8076
GEORGE WASHINGTON UNIV, 2000 H STREET N W, WASHINGTON,
USA, DC, 20052
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1021. GEORGETOWN LAW JOURNAL
Bimonthly ISSN: 0016-8092
GEORGETOWN LAW JOURNAL ASSOC, 600 NEW JERSEY AVE N W,
WASHINGTON, USA, DC, 20001
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1022. GERIATRIC NURSING
Bimonthly ISSN: 0197-4572
MOSBY-ELSEVIER, 360 PARK AVENUE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1023. GERIATRICS & GERONTOLOGY INTERNATIONAL
Quarterly ISSN: 1444-1586
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
1024. GERMAN ECONOMIC REVIEW
Quarterly ISSN: 1465-6485
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
1025. GERMAN HISTORY
Quarterly ISSN: 0266-3554
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Social Sciences Citation Index
207
2. Arts & Humanities Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1026. GERMAN POLITICS
Quarterly ISSN: 0964-4008
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1027. GERMAN STUDIES REVIEW
Tri-annual ISSN: 0149-7952
JOHNS HOPKINS UNIV PRESS, JOURNALS PUBLISHING DIVISION,
2715 NORTH CHARLES ST, BALTIMORE, USA, MD, 21218-4363
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1028. GERONTOLOGIST
Bimonthly ISSN: 0016-9013
OXFORD UNIV PRESS INC, JOURNALS DEPT, 2001 EVANS RD,
CARY, USA, NC, 27513
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1029. GESTION Y POLITICA PUBLICA
Semiannual ISSN: 1405-1079
CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA ECONOMICAS,
CARRETERA MEXICO-TOLUCA 3655, LOMAS DE SANTA FE,
MEXICO, 01210 D F
1. Social Sciences Citation Index
1030. GESTURE
Tri-annual ISSN: 1568-1475
JOHN BENJAMINS PUBLISHING COMPANY, PO BOX 36224,
AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1020 ME
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
208
4. Current Contents - Arts & Humanities
1031. GESUNDHEITSWESEN
Monthly ISSN: 0941-3790
GEORG THIEME VERLAG KG, RUDIGERSTR 14, STUTTGART,
GERMANY, D-70469
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1032. GIFTED CHILD QUARTERLY
Quarterly ISSN: 0016-9862
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1033. GLOBAL ECONOMIC REVIEW
Quarterly ISSN: 1226-508X
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
1034. GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY
DIMENSIONS
Quarterly ISSN: 0959-3780
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1035. GLOBAL ENVIRONMENTAL POLITICS
Quarterly ISSN: 1526-3800
MIT PRESS, 55 HAYWARD STREET, CAMBRIDGE, USA, MA, 02142
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1036. GLOBAL GOVERNANCE
209
Quarterly ISSN: 1075-2846
LYNNE RIENNER PUBL INC, 1800 30TH ST SUITE 314, BOULDER,
USA, CO, 80301
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1037. GLOBAL HEALTH ACTION
Irregular ISSN: 1654-9880
CO-ACTION PUBLISHING, RIPVAGEN 7, JARFALLA, SWEDEN, SE175 64
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1038. GLOBAL HEALTH PROMOTION
Quarterly ISSN: 1757-9759
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1039. GLOBAL NETWORKS-A JOURNAL OF TRANSNATIONAL
AFFAIRS
Quarterly ISSN: 1470-2266
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1040. GLOBAL POLICY
Quarterly ISSN: 1758-5880
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1041. GLOBAL PUBLIC HEALTH
Monthly ISSN: 1744-1692
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
210
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1042. GLOBALIZATION AND HEALTH
Irregular ISSN: 1744-8603
BIOMED CENTRAL LTD, 236 GRAYS INN RD, FLOOR 6, LONDON,
ENGLAND, WC1X 8HL
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1043. GLOBALIZATIONS
Bimonthly ISSN: 1474-7731
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1044. GLQ-A JOURNAL OF LESBIAN AND GAY STUDIES
Quarterly ISSN: 1064-2684
DUKE UNIV PRESS, 905 W MAIN ST, STE 18-B, DURHAM, USA, NC,
27701
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1045. GOVERNANCE-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF POLICY
ADMINISTRATION AND INSTITUTIONS
Quarterly ISSN: 0952-1895
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1046. GOVERNMENT AND OPPOSITION
Quarterly ISSN: 0017-257X
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD,
CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
211
1047. GOVERNMENT INFORMATION QUARTERLY
Quarterly ISSN: 0740-624X
ELSEVIER INC, 525 B STREET, STE 1900, SAN DIEGO, USA, CA,
92101-4495
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1048. GROUP & ORGANIZATION MANAGEMENT
Bimonthly ISSN: 1059-6011
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1049. GROUP DECISION AND NEGOTIATION
Bimonthly ISSN: 0926-2644
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1050. GROUP DYNAMICS-THEORY RESEARCH AND PRACTICE
Quarterly ISSN: 1089-2699
EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN
PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA,
DC, 20002-4242
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1051. GROUP PROCESSES & INTERGROUP RELATIONS
Bimonthly ISSN: 1368-4302
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1052. GROWTH AND CHANGE
Quarterly ISSN: 0017-4815
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
212
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1053. GRUPPENPSYCHOTHERAPIE UND GRUPPENDYNAMIK
Quarterly ISSN: 0017-4947
VANDENHOECK & RUPRECHT, THEATERSTRASSE 13,,
GOTTINGEN, GERMANY, D-37073
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1054. HABITAT INTERNATIONAL
Quarterly ISSN: 0197-3975
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1055. HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISIHACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION
Semiannual ISSN: 1300-5340
HACETTEPE UNIV, HACETTEPE UNIV, ANKARA, TURKEY, 6532
1. Social Sciences Citation Index
1056. HACIENDA PUBLICA ESPANOLA-REVIEW OF PUBLIC
ECONOMICS
Quarterly ISSN: 0210-1173
INST ESTUDIOS FISCALES, AVDA CARDENAL HERRERA ORIA,
378, MADRID, SPAIN, 28035
1. Social Sciences Citation Index
1057. HAGUE JOURNAL ON THE RULE OF LAW
Semiannual ISSN: 1876-4045
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1058. HARM REDUCTION JOURNAL
Irregular ISSN: 1477-7517
BIOMED CENTRAL LTD, 236 GRAYS INN RD, FLOOR 6, LONDON,
ENGLAND, WC1X 8HL
213
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1059. HARVARD BUSINESS REVIEW
Monthly ISSN: 0017-8012
HARVARD BUSINESS SCHOOL PUBLISHING CORPORATION, 300
NORTH BEACON STREET, WATERTOWN, USA, MA, 02472
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1060. HARVARD CIVIL RIGHTS-CIVIL LIBERTIES LAW REVIEW
Semiannual ISSN: 0017-8039
HARVARD LAW SCHOOL, PUBLICATIONS CTR, CAMBRIDGE, USA,
MA, 02138
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1061. HARVARD EDUCATIONAL REVIEW
Quarterly ISSN: 0017-8055
HARVARD GRADUATE SCHOOL EDUCATION, 8 STORY STREET,
1ST FLOOR, CAMBRIDGE, USA, MA, 02138-3752
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1062. HARVARD ENVIRONMENTAL LAW REVIEW
Semiannual ISSN: 0147-8257
HARVARD LAW SCHOOL, PUBLICATIONS CTR, CAMBRIDGE, USA,
MA, 02138
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1063. HARVARD INTERNATIONAL LAW JOURNAL
Semiannual ISSN: 0017-8063
HARVARD LAW SCHOOL, PUBLICATIONS CTR, CAMBRIDGE, USA,
MA, 02138
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1064. HARVARD JOURNAL OF LAW AND PUBLIC POLICY
Tri-annual ISSN: 0193-4872
214
HARVARD SOC LAW PUBLIC POLICY, HARVARD LAW SCHOOL,
CAMBRIDGE, USA, MA, 02138
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1065. HARVARD JOURNAL ON LEGISLATION
Semiannual ISSN: 0017-808X
HARVARD LAW SCHOOL, PUBLICATIONS CTR, CAMBRIDGE, USA,
MA, 02138
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1066. HARVARD LAW REVIEW
Bimonthly ISSN: 0017-811X
HARVARD LAW REV ASSOC, GANNETT HOUSE, 1511
MASSACHUSETTS AVE, CAMBRIDGE, USA, MA, 02138
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1067. HARVARD REVIEW OF PSYCHIATRY
Bimonthly ISSN: 1067-3229
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1068. HASTINGS CENTER REPORT
Bimonthly ISSN: 0093-0334
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1069. HASTINGS LAW JOURNAL
Bimonthly ISSN: 0017-8322
UNIV CALIF, HASTINGS COLLEGE LAW 200 MCALLISTER ST, SAN
FRANCISCO, USA, CA, 94102
215
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1070. HEALTH
Bimonthly ISSN: 1363-4593
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1071. HEALTH & PLACE
Bimonthly ISSN: 1353-8292
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1072. HEALTH & SOCIAL CARE IN THE COMMUNITY
Bimonthly ISSN: 0966-0410
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1073. HEALTH & SOCIAL WORK
Quarterly ISSN: 0360-7283
OXFORD UNIV PRESS INC, JOURNALS DEPT, 2001 EVANS RD,
CARY, USA, NC, 27513
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1074. HEALTH AFFAIRS
Monthly ISSN: 0278-2715
PROJECT HOPE, 7500 OLD GEORGETOWN RD, STE 600, BETHESDA,
USA, MD, 20814-6133
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
216
1075. HEALTH AND HUMAN RIGHTS
Semiannual ISSN: 1079-0969
HARVARD UNIV PRESS, 79 GARDEN ST, CAMBRIDGE, USA, MA,
02138
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1076. HEALTH AND QUALITY OF LIFE OUTCOMES
Irregular ISSN: 1477-7525
BIOMED CENTRAL LTD, 236 GRAYS INN RD, FLOOR 6, LONDON,
ENGLAND, WC1X 8HL
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1077. HEALTH CARE ANALYSIS
Quarterly ISSN: 1065-3058
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1078. HEALTH CARE FOR WOMEN INTERNATIONAL
Monthly ISSN: 0739-9332
TAYLOR & FRANCIS INC, 530 CHESTNUT STREET, STE 850,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1079. HEALTH CARE MANAGEMENT REVIEW
Quarterly ISSN: 0361-6274
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1080. HEALTH CARE MANAGEMENT SCIENCE
Quarterly ISSN: 1386-9620
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
217
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1081. HEALTH COMMUNICATION
Monthly ISSN: 1041-0236
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1082. HEALTH ECONOMICS
Monthly ISSN: 1057-9230
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1083. HEALTH ECONOMICS POLICY AND LAW
Quarterly ISSN: 1744-1331
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD,
CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1084. HEALTH EDUCATION & BEHAVIOR
Bimonthly ISSN: 1090-1981
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1085. HEALTH EDUCATION JOURNAL
Bimonthly ISSN: 0017-8969
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
218
1086. HEALTH EDUCATION RESEARCH
Bimonthly ISSN: 0268-1153
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1087. HEALTH EXPECTATIONS
Bimonthly ISSN: 1369-6513
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1088. HEALTH INFORMATION AND LIBRARIES JOURNAL
Quarterly ISSN: 1471-1834
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1089. HEALTH INFORMATION MANAGEMENT JOURNAL
Tri-annual ISSN: 1833-3583
HEALTH INFORMATION MANAGEMENT ASSOC AUSTRALIA
LIMITED, LOCKED BAG 2045, NORTH RYDE, AUSTRALIA, NSW,
1670
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
1090. HEALTH POLICY
Monthly ISSN: 0168-8510
ELSEVIER IRELAND LTD, ELSEVIER HOUSE, BROOKVALE PLAZA,
EAST PARK SHANNON, CO, CLARE, IRELAND, 00000
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1091. HEALTH POLICY AND PLANNING
219
Bimonthly ISSN: 0268-1080
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1092. HEALTH PROMOTION INTERNATIONAL
Quarterly ISSN: 0957-4824
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1093. HEALTH PROMOTION JOURNAL OF AUSTRALIA
Tri-annual ISSN: 1036-1073
CSIRO PUBLISHING, 150 OXFORD ST, PO BOX 1139,
COLLINGWOOD, AUSTRALIA, VICTORIA, 3066
1. Social Sciences Citation Index
1094. HEALTH PSYCHOLOGY
Monthly ISSN: 0278-6133
AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON,
USA, DC, 20002-4242
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1095. HEALTH PSYCHOLOGY REVIEW
Bimonthly ISSN: 1743-7199
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1096. HEALTH REPORTS
Quarterly ISSN: 0840-6529
STATISTICS CANADA, 100 TUNNEYS PASTURE DRIVEWAY,
OTTAWA, CANADA, ONTARIO, K1A 0T6
220
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1097. HEALTH RESEARCH POLICY AND SYSTEMS
Irregular ISSN: 1478-4505
BIOMED CENTRAL LTD, 236 GRAYS INN RD, FLOOR 6, LONDON,
ENGLAND, WC1X 8HL
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1098. HEALTH RISK & SOCIETY
Bimonthly ISSN: 1369-8575
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1099. HEALTH SERVICES RESEARCH
Bimonthly ISSN: 0017-9124
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1100. HEALTH SOCIOLOGY REVIEW
Quarterly ISSN: 1446-1242
ECONTENT MANAGEMENT, PO BOX 1027, MALENY, AUSTRALIA,
QUEENSLAND, 4552
1. Social Sciences Citation Index
1101. HERD-HEALTH ENVIRONMENTS RESEARCH & DESIGN
JOURNAL
Quarterly ISSN: 1937-5867
VENDOME GROUP LLC, 6 EAST 32 ST, 8 FLOOR, NEW YORK, USA,
NY, 10016
221
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1102. HEROIN ADDICTION AND RELATED CLINICAL PROBLEMS
Quarterly ISSN: 1592-1638
PACINI EDITORE, VIA DELLA GHERARDESCA-ZONA
INDUSTRIALE OSPEDALETTO, PISA, ITALY, 56121
1. Social Sciences Citation Index
1103. HIGH ABILITY STUDIES
Semiannual ISSN: 1359-8139
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1104. HIGHER EDUCATION
Monthly ISSN: 0018-1560
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1105. HIGHER EDUCATION POLICY
Quarterly ISSN: 0952-8733
PALGRAVE MACMILLAN LTD, BRUNEL RD BLDG, HOUNDMILLS,
BASINGSTOKE, ENGLAND, HANTS, RG21 6XS
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1106. HIGHER EDUCATION RESEARCH & DEVELOPMENT
Bimonthly ISSN: 0729-4360
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1107. HISPANIA-A JOURNAL DEVOTED TO THE TEACHING OF
SPANISH AND PORTUGUESE
222
Quarterly ISSN: 0018-2133
AMER ASSOC TEACHERS SPANISH PORTUGUESE, INC, 900 LADD
RD, WALLED LAKE, USA, MI, 48390
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1108. HISPANIC JOURNAL OF BEHAVIORAL SCIENCES
Quarterly ISSN: 0739-9863
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1109. HISTORIA AGRARIA
Tri-annual ISSN: 1139-1472
UNIV MURCIA, SOC ESPANOLA HISTORIA AGRARIA, CAMPUS
ESPINARDO, MURCIA, SPAIN, 30100
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1110. HISTORIA CRITICA
Tri-annual ISSN: 0121-1617
UNIV LOS ANDES, FAC CIENCIAS SOC, SOCIAL SCIENC FACULTY,
CARRERA 1A ESTE NO 18A-10, BOGOTA, COLOMBIA, 00000
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
1111. HISTORIA MATHEMATICA
Quarterly ISSN: 0315-0860
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900,
SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Arts & Humanities
1112. HISTORIA Y POLITICA
Semiannual ISSN: 1575-0361
223
CENTRO ESTUDIOS POLITICOS CONSTITUCIONALES, PLAZA DE
LA MARINA ESPANOLA 9, MADRID, SPAIN, 28071
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
1113. HISTORICAL MATERIALISM-RESEARCH IN CRITICAL
MARXIST THEORY
Quarterly ISSN: 1465-4466
BRILL ACADEMIC PUBLISHERS, PLANTIJNSTRAAT 2, P O BOX
9000, LEIDEN, NETHERLANDS, 2300 PA
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1114. HISTORICAL SOCIAL RESEARCH-HISTORISCHE
SOZIALFORSCHUNG
Quarterly ISSN: 0172-6404
GESIS LEIBNIZ INST SOCIAL SCIENCES, UNTER SACHSENHAUSEN
6-8, COLOGNE, GERMANY, D-50667
1. Social Sciences Citation Index
1115. HISTORICAL STUDIES IN THE NATURAL SCIENCES
Quarterly ISSN: 1939-1811
UNIV CALIFORNIA PRESS, 155 GRAND AVE, SUITE 400, OAKLAND,
USA, CA, 94612-3758
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1116. HISTORY AND PHILOSOPHY OF THE LIFE SCIENCES
Quarterly ISSN: 0391-9714
STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN, VILLA COMMUNALE,
NAPOLI, ITALY, 80121
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Arts & Humanities
224
5. Zoological Record
1117. HISTORY OF ECONOMIC IDEAS
Tri-annual ISSN: 1122-8792
FABRIZIO SERRA EDITORE, PO BOX NO,1, SUCC NO. 8, PISA,
ITALY, I-56123
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
3. Current Contents - Arts & Humanities
1118. HISTORY OF EDUCATION
Bimonthly ISSN: 0046-760X
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1119. HISTORY OF GEO- AND SPACE SCIENCES
Semiannual ISSN: 2190-5010
COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH, BAHNHOFSALLEE 1E,
GOTTINGEN, GERMANY, 37081
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences
1120. HISTORY OF POLITICAL ECONOMY
Quarterly ISSN: 0018-2702
DUKE UNIV PRESS, 905 W MAIN ST, STE 18-B, DURHAM, USA, NC,
27701
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1121. HISTORY OF PSYCHIATRY
Quarterly ISSN: 0957-154X
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
225
1122. HISTORY OF PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 1093-4510
EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN
PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA,
DC, 20002-4242
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1123. HISTORY OF SCIENCE
Quarterly ISSN: 0073-2753
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Arts & Humanities
1124. HISTORY OF THE FAMILY
Quarterly ISSN: 1081-602X
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1125. HISTORY OF THE HUMAN SCIENCES
Bimonthly ISSN: 0952-6951
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Arts & Humanities
1126. HISTORY WORKSHOP JOURNAL
Semiannual ISSN: 1363-3554
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
226
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
3. Current Contents - Arts & Humanities
1127. HITOTSUBASHI JOURNAL OF ECONOMICS
Semiannual ISSN: 0018-280X
HITOTSUBASHI ACAD, HITOTSUBASHI UNIVERSITY 2-1 NAKA,
KUNITACHI, TOKYO, JAPAN, 186-8601
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1128. HOLISTIC NURSING PRACTICE
Bimonthly ISSN: 0887-9311
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1129. HOMICIDE STUDIES
Quarterly ISSN: 1088-7679
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1130. HOMME
Quarterly ISSN: 0439-4216
COLL FRANCE, ECOLE HAUTES ETUDES SCI SOCIALES-E H E S S,
54 BOULEVARD RASPAIL, PARIS, FRANCE, 75006
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1131. HOMO-JOURNAL OF COMPARATIVE HUMAN BIOLOGY
Bimonthly ISSN: 0018-442X
ELSEVIER GMBH, URBAN & FISCHER VERLAG, OFFICE JENA, P O
BOX 100537, JENA, GERMANY, 07705
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. Zoological Record
227
4. BIOSIS Previews
1132. HONG KONG LAW JOURNAL
Tri-annual ISSN: 0378-0600
SWEET MAXWELL LTD, NORTH WAY, ANDOVER, ENGLAND,
HANTS, SP10 5BE
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1133. HOUSING POLICY DEBATE
Quarterly ISSN: 1051-1482
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1134. HOUSING STUDIES
Bimonthly ISSN: 0267-3037
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1135. HOUSING THEORY & SOCIETY
Quarterly ISSN: 1403-6096
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1136. HUMAN BIOLOGY
Quarterly ISSN: 0018-7143
WAYNE STATE UNIV PRESS, 4809 WOODWARD AVE, DETROIT,
USA, MI, 48201-1309
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
228
5. Current Contents - Life Sciences
6. BIOSIS Previews
1137. HUMAN COMMUNICATION RESEARCH
Quarterly ISSN: 0360-3989
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1138. HUMAN DEVELOPMENT
Bimonthly ISSN: 0018-716X
KARGER, ALLSCHWILERSTRASSE 10, BASEL, SWITZERLAND, CH4009
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
1139. HUMAN ECOLOGY
Bimonthly ISSN: 0300-7839
SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK,
USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
1140. HUMAN ECOLOGY REVIEW
Semiannual ISSN: 1074-4827
SOC HUMAN ECOLOGY, 105 EDEN ST, BAR HARBOR, USA, ME,
04609
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1141. HUMAN FACTOR-LONDON
Monthly ISSN: 0301-7397
NATL INSTITUTE INDUSTRIAL PSYCHOLOGY, ALDWYCH HOUSE,
LONDON, ENGLAND, ALDWYCH, W C 2
1. Social Sciences Citation Index
1142. HUMAN FACTORS
Bimonthly ISSN: 0018-7208
229
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
1143. HUMAN FACTORS AND ERGONOMICS IN MANUFACTURING &
SERVICE INDUSTRIES
Bimonthly ISSN: 1090-8471
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
1144. HUMAN MOVEMENT SCIENCE
Bimonthly ISSN: 0167-9457
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
BIOSIS Previews
1145. HUMAN NATURE-AN INTERDISCIPLINARY BIOSOCIAL
PERSPECTIVE
Quarterly ISSN: 1045-6767
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1146. HUMAN ORGANIZATION
Quarterly ISSN: 0018-7259
SOC APPLIED ANTHROPOLOGY, 3000 UNITED FOUNDERS BLVD,
STE 148, OKLAHOMA CITY, USA, OK, 73112
1. Social Sciences Citation Index
230
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1147. HUMAN PERFORMANCE
Bimonthly ISSN: 0895-9285
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1148. HUMAN RELATIONS
Monthly ISSN: 0018-7267
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1149. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT QUARTERLY
Quarterly ISSN: 1044-8004
WILEY PERIODICALS, INC, ONE MONTGOMERY ST, SUITE 1200,
SAN FRANCISCO, USA, CA, 94104
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1150. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Bimonthly ISSN: 0090-4848
WILEY PERIODICALS, INC, ONE MONTGOMERY ST, SUITE 1200,
SAN FRANCISCO, USA, CA, 94104
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1151. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT JOURNAL
Quarterly ISSN: 0954-5395
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1152. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT REVIEW
Quarterly ISSN: 1053-4822
231
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1153. HUMAN RESOURCES FOR HEALTH
Irregular ISSN: 1478-4491
BIOMED CENTRAL LTD, 236 GRAYS INN RD, FLOOR 6, LONDON,
ENGLAND, WC1X 8HL
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1154. HUMAN RIGHTS QUARTERLY
Quarterly ISSN: 0275-0392
JOHNS HOPKINS UNIV PRESS, JOURNALS PUBLISHING DIVISION,
2715 NORTH CHARLES ST, BALTIMORE, USA, MD, 21218-4363
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1155. HUMAN STUDIES
Quarterly ISSN: 0163-8548
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1156. HUMOR-INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMOR RESEARCH
Quarterly ISSN: 0933-1719
DE GRUYTER MOUTON, GENTHINER STRASSE 13, BERLIN,
GERMANY, 10785
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1157. HYLE
Annual ISSN: 1433-5158
HYLE PUBL, MORGENSTR 2, KARLSRUHE, GERMANY, D-76137
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
232
3. Arts & Humanities Citation Index
4. Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences
5. Current Contents - Arts & Humanities
1158. HYPATIA-A JOURNAL OF FEMINIST PHILOSOPHY
Quarterly ISSN: 0887-5367
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1159. I-PERCEPTION
ISSN: 2041-6695
PION LTD, 207 BRONDESBURY PARK, LONDON, ENGLAND, NW2
5JN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1160. IBERICA
Semiannual ISSN: 1139-7241
AELFE, UNIV JAUME I, FAC CIENCIES HUMANAS & SOCIALS,
DEPT ESTUDIS ANGLESOS, CAMPUS RIU SEC, S-N, CASTELLO,
SPAIN, 12071
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
1161. ICON-INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW
Quarterly ISSN: 1474-2640
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1162. IDENTITIES-GLOBAL STUDIES IN CULTURE AND POWER
Bimonthly ISSN: 1070-289X
TAYLOR & FRANCIS INC, 530 CHESTNUT STREET, STE 850,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
233
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
4. Current Contents - Arts & Humanities
1163. IDS BULLETIN-INSTITUTE OF DEVELOPMENT STUDIES
Bimonthly ISSN: 0265-5012
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1164. IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT
Quarterly ISSN: 0018-9391
IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 445 HOES
LANE, PISCATAWAY, USA, NJ, 08855-4141
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
1165. IEEE TRANSACTIONS ON LEARNING TECHNOLOGIES
Quarterly ISSN: 1939-1382
IEEE COMPUTER SOC, 10662 LOS VAQUEROS CIRCLE, PO BOX
3014, LOS ALAMITOS, USA, CA, 90720-1314
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
1166. IEEE TRANSACTIONS ON PROFESSIONAL COMMUNICATION
Quarterly ISSN: 0361-1434
IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 445 HOES
LANE, PISCATAWAY, USA, NJ, 08855-4141
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1167. IKTISAT ISLETME VE FINANS
Monthly ISSN: 1300-610X
BILGESEL YAYINCILIK SAN & TIC LTD, MUSTAFA KEMAL MAH
NO 6-1, ATA APT, CANKAYA, TURKEY, ANKARA, 06550
1. Social Sciences Citation Index
234
1168. ILR REVIEW
Quarterly ISSN: 0019-7939
CORNELL UNIV, ILR SCHOOL, 381 IVES EAST, ITHACA, USA, NY,
14853
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1169. IMA JOURNAL OF MANAGEMENT MATHEMATICS
Quarterly ISSN: 1471-678X
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1170. IMAGO MUNDI-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE
HISTORY OF CARTOGRAPHY
Semiannual ISSN: 0308-5694
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1171. IMF ECONOMIC REVIEW
Quarterly ISSN: 2041-4161
PALGRAVE MACMILLAN LTD, BRUNEL RD BLDG, HOUNDMILLS,
BASINGSTOKE, ENGLAND, HANTS, RG21 6XS
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1172. IMPLEMENTATION SCIENCE
Irregular ISSN: 1748-5908
BIOMED CENTRAL LTD, 236 GRAYS INN RD, FLOOR 6, LONDON,
ENGLAND, WC1X 8HL
1. Science Citation Index
2. Science Citation Index Expanded
3. Social Sciences Citation Index
235
4. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
5. Current Contents - Clinical Medicine
1173. INDEPENDENT REVIEW
Quarterly ISSN: 1086-1653
INDEPENDENT INST, 100 SWAN WAY, OAKLAND, USA, CA, 94621
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1174. INDIAN ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY REVIEW
Quarterly ISSN: 0019-4646
SAGE PUBLICATIONS INDIA PVT LTD, B-1-I-1 MOHAN COOPERATIVE INDUSTRIAL AREA, MATHURA RD, POST BAG NO 7,
NEWDELHI, INDIA, 110 044
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1175. INDIAN JOURNAL OF GENDER STUDIES
Tri-annual ISSN: 0971-5215
SAGE PUBLICATIONS INDIA PVT LTD, B-1-I-1 MOHAN COOPERATIVE INDUSTRIAL AREA, MATHURA RD, POST BAG NO 7,
NEWDELHI, INDIA, 110 044
1. Social Sciences Citation Index
1176. INDIANA LAW JOURNAL
Quarterly ISSN: 0019-6665
INDIANA LAW JOURNAL, INDIANA UNIV SCHOOL LAW,
BLOOMINGTON, USA, IN, 47405
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1177. INDOGERMANISCHE FORSCHUNGEN
Annual ISSN: 0019-7262
WALTER DE GRUYTER GMBH, GENTHINER STRASSE 13, BERLIN,
GERMANY, D-10785
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
236
1178. INDUSTRIAL AND CORPORATE CHANGE
Bimonthly ISSN: 0960-6491
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1179. INDUSTRIAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGYPERSPECTIVES ON SCIENCE AND PRACTICE
Quarterly ISSN: 1754-9426
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1180. INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT
Bimonthly ISSN: 0019-8501
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1181. INDUSTRIAL RELATIONS
Quarterly ISSN: 0019-8676
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1182. INDUSTRY AND INNOVATION
Bimonthly ISSN: 1366-2716
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1183. INFANCIA Y APRENDIZAJE
Quarterly ISSN: 0210-3702
237
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
1184. INFANCY
Bimonthly ISSN: 1525-0008
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1185. INFANT AND CHILD DEVELOPMENT
Bimonthly ISSN: 1522-7219
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1186. INFANT BEHAVIOR & DEVELOPMENT
Quarterly ISSN: 0163-6383
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
1187. INFANT MENTAL HEALTH JOURNAL
Bimonthly ISSN: 0163-9641
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1188. INFANTS & YOUNG CHILDREN
Quarterly ISSN: 0896-3746
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
238
1189. INFORMACAO & SOCIEDADE-ESTUDOS
Tri-annual ISSN: 0104-0146
UNIV FEDERAL CAMPINA GRANDE, RUA APRIGIO VELOSO 882,
BODO CONGO, CAMPINA GRANDE PB, BRAZIL, 58109 090
1. Social Sciences Citation Index
1190. INFORMACIOS TARSADALOM
Quarterly ISSN: 1587-8694
INFONIA, MUEGYETEM RKP 9 II EMELET 210, BUDAPEST,
HUNGARY, 1111
1. Social Sciences Citation Index
1191. INFORMATION & CULTURE
Quarterly ISSN: 2164-8034
UNIV TEXAS PRESS, JOURNAL DIV, 2100 COMAL, AUSTIN, USA,
TX, 78722
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1192. INFORMATION & MANAGEMENT
Bimonthly ISSN: 0378-7206
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1193. INFORMATION AND ORGANIZATION
Quarterly ISSN: 1471-7727
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1194. INFORMATION COMMUNICATION & SOCIETY
Monthly ISSN: 1369-118X
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
239
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1195. INFORMATION DEVELOPMENT
Quarterly ISSN: 0266-6669
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1196. INFORMATION ECONOMICS AND POLICY
Quarterly ISSN: 0167-6245
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1197. INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT
Bimonthly ISSN: 0306-4573
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
1198. INFORMATION RESEARCH-AN INTERNATIONAL ELECTRONIC
JOURNAL
Quarterly ISSN: 1368-1613
UNIV SHEFFIELD DEPT INFORMATION STUDIES, UNIV
SHEFFIELD, WESTERN BANK, SHEFFIELD, ENGLAND, S YORKS,
S10 2TN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1199. INFORMATION SOCIETY
Bimonthly ISSN: 0197-2243
TAYLOR & FRANCIS INC, 530 CHESTNUT STREET, STE 850,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
240
1200. INFORMATION SYSTEMS AND E-BUSINESS MANAGEMENT
Quarterly ISSN: 1617-9846
SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG,
GERMANY, D-69121
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1201. INFORMATION SYSTEMS JOURNAL
Bimonthly ISSN: 1350-1917
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1202. INFORMATION SYSTEMS RESEARCH
Quarterly ISSN: 1047-7047
INFORMS, 5521 RESEARCH PARK DR, SUITE 200, CATONSVILLE,
USA, MD, 21228
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1203. INFORMATION TECHNOLOGY & MANAGEMENT
Quarterly ISSN: 1385-951X
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1204. INFORMATION TECHNOLOGY & PEOPLE
Quarterly ISSN: 0959-3845
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1205. INFORMATION TECHNOLOGY AND LIBRARIES
Quarterly ISSN: 0730-9295
AMER LIBRARY ASSOC, 50 E HURON ST, CHICAGO, USA, IL, 60611
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
241
1206. INFORMATION TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT
Quarterly ISSN: 0268-1102
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1207. INJURY PREVENTION
Bimonthly ISSN: 1353-8047
BMJ PUBLISHING GROUP, BRITISH MED ASSOC HOUSE,
TAVISTOCK SQUARE, LONDON, ENGLAND, WC1H 9JR
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1208. INNOVATION-MANAGEMENT POLICY & PRACTICE
Quarterly ISSN: 1447-9338
ECONTENT MANAGEMENT, PO BOX 1027, MALENY, AUSTRALIA,
QUEENSLAND, 4552
1. Social Sciences Citation Index
1209. INNOVATION-THE EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE
RESEARCH
Quarterly ISSN: 1351-1610
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
1210. INNOVATIONS IN EDUCATION AND TEACHING
INTERNATIONAL
Bimonthly ISSN: 1470-3297
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1211. INQUIRY-AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF PHILOSOPHY
242
Bimonthly ISSN: 0020-174X
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1212. INQUIRY-THE JOURNAL OF HEALTH CARE ORGANIZATION
PROVISION AND FINANCING
Quarterly ISSN: 0046-9580
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1213. INSTRUCTIONAL SCIENCE
Bimonthly ISSN: 0020-4277
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1214. INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS
Bimonthly ISSN: 0167-6687
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1215. INTEGRATIVE PSYCHOLOGICAL AND BEHAVIORAL SCIENCE
Quarterly ISSN: 1932-4502
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
1216. INTELLECTUAL AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES
243
Bimonthly ISSN: 1934-9491
AMER ASSOC INTELLECTUAL DEVELOPMENTAL DISABILITIES,
444 N CAPITOL ST, NW STE 846, WASHINGTON, USA, DC, 200011512
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1217. INTELLIGENCE
Bimonthly ISSN: 0160-2896
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1218. INTER-ASIA CULTURAL STUDIES
Quarterly ISSN: 1464-9373
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1219. INTERACTING WITH COMPUTERS
Bimonthly ISSN: 0953-5438
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
1220. INTERACTION STUDIES
Tri-annual ISSN: 1572-0373
JOHN BENJAMINS PUBLISHING COMPANY, PO BOX 36224,
AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1020 ME
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
244
3. Zoological Record
1221. INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENTS
Bimonthly ISSN: 1049-4820
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1222. INTERCULTURAL PRAGMATICS
Quarterly ISSN: 1612-295X
DE GRUYTER MOUTON, GENTHINER STRASSE 13, BERLIN,
GERMANY, 10785
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
1223. INTERDISCIPLINARY SCIENCE REVIEWS
Quarterly ISSN: 0308-0188
MANEY PUBLISHING, STE 1C, JOSEPHS WELL, HANOVER WALK,
LEEDS, ENGLAND, W YORKS, LS3 1AB
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
1224. INTERFACES
Bimonthly ISSN: 0092-2102
INFORMS, 5521 RESEARCH PARK DR, SUITE 200, CATONSVILLE,
USA, MD, 21228
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
1225. INTERLENDING & DOCUMENT SUPPLY
Quarterly ISSN: 0264-1615
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1226. INTERNASJONAL POLITIKK
245
Quarterly ISSN: 0020-577X
NORSK UTENRIKSPOLITISK INST, GRONLANDSLEIRET 25 P.O.
BOX 8159 DEPT., OSLO 1, NORWAY, N-0033
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1227. INTERNATIONAL & COMPARATIVE LAW QUARTERLY
Quarterly ISSN: 0020-5893
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD,
CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1228. INTERNATIONAL AFFAIRS
Bimonthly ISSN: 0020-5850
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1229. INTERNATIONAL BUSINESS REVIEW
Irregular ISSN: 0969-5931
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1230. INTERNATIONAL DEVELOPMENT PLANNING REVIEW
Quarterly ISSN: 1474-6743
LIVERPOOL UNIV PRESS, 4 CAMBRIDGE ST, LIVERPOOL,
ENGLAND, L69 7ZU
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1231. INTERNATIONAL ECONOMIC REVIEW
Quarterly ISSN: 0020-6598
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
246
1232. INTERNATIONAL EMERGENCY NURSING
Quarterly ISSN: 1755-599X
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1233. INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT
JOURNAL
Quarterly ISSN: 1554-7191
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1234. INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL AGREEMENTS-POLITICS
LAW AND ECONOMICS
Quarterly ISSN: 1567-9764
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1235. INTERNATIONAL FEMINIST JOURNAL OF POLITICS
Quarterly ISSN: 1461-6742
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1236. INTERNATIONAL FINANCE
Tri-annual ISSN: 1367-0271
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1237. INTERNATIONAL GAMBLING STUDIES
Tri-annual ISSN: 1445-9795
247
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1238. INTERNATIONAL HEALTH
Quarterly ISSN: 1876-3413
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1239. INTERNATIONAL INSOLVENCY REVIEW
Tri-annual ISSN: 1180-0518
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1240. INTERNATIONAL INTERACTIONS
Bimonthly ISSN: 0305-0629
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1241. INTERNATIONAL JOURNAL
Quarterly ISSN: 0020-7020
CANADIAN INST INT AFFAIRS, 205 RICHMOND STREET WEST,
STE 302, TORONTO, CANADA, ONTARIO, M5V 1V3
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1242. INTERNATIONAL JOURNAL FOR EDUCATIONAL AND
VOCATIONAL GUIDANCE
Tri-annual ISSN: 0251-2513
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
248
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1243. INTERNATIONAL JOURNAL FOR EQUITY IN HEALTH
Irregular ISSN: 1475-9276
BIOMED CENTRAL LTD, 236 GRAYS INN RD, FLOOR 6, LONDON,
ENGLAND, WC1X 8HL
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1244. INTERNATIONAL JOURNAL FOR QUALITY IN HEALTH CARE
Bimonthly ISSN: 1353-4505
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1245. INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE PSYCHOLOGY OF
RELIGION
Quarterly ISSN: 1050-8619
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1246. INTERNATIONAL JOURNAL OF ACCOUNTING INFORMATION
SYSTEMS
Quarterly ISSN: 1467-0895
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1247. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVERTISING
Bimonthly ISSN: 0265-0487
249
WORLD ADVERTISING RESEARCH CENTER, FARM RD, HENLEYON-THAMES, OXON, ENGLAND, OXFORDSHIRE, RG9 1EJ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1248. INTERNATIONAL JOURNAL OF AGING & HUMAN
DEVELOPMENT
Bimonthly ISSN: 0091-4150
BAYWOOD PUBL CO INC, 26 AUSTIN AVE, PO BOX 337,
AMITYVILLE, USA, NY, 11701
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1249. INTERNATIONAL JOURNAL OF AMERICAN LINGUISTICS
Quarterly ISSN: 0020-7071
UNIV CHICAGO PRESS, 1427 E 60TH ST, CHICAGO, USA, IL, 606372954
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
3. Current Contents - Arts & Humanities
1250. INTERNATIONAL JOURNAL OF ART & DESIGN EDUCATION
Tri-annual ISSN: 1476-8062
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1251. INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS MANAGEMENT
Tri-annual ISSN: 1480-8986
ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES DE MONTREAL,
3000, CHEMIN DE LA COTE-SAINTE-CATHERINE, MONTREAL,
CANADA, H3T 2A7
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1252. INTERNATIONAL JOURNAL OF AVIATION PSYCHOLOGY
250
Quarterly ISSN: 1050-8414
TAYLOR & FRANCIS INC, 530 CHESTNUT STREET, STE 850,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1253. INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL DEVELOPMENT
Bimonthly ISSN: 0165-0254
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
1254. INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL MEDICINE
Quarterly ISSN: 1070-5503
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1255. INTERNATIONAL JOURNAL OF BILINGUAL EDUCATION AND
BILINGUALISM
Bimonthly ISSN: 1367-0050
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1256. INTERNATIONAL JOURNAL OF BILINGUALISM
Bimonthly ISSN: 1367-0069
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1257. INTERNATIONAL JOURNAL OF CENTRAL BANKING
251
Quarterly ISSN: 1815-4654
ASSOC INTERNATIONAL JOURNAL CENTRAL BANKING,
POSTFACH 16 03 19, FRANKFURT, GERMANY, 60066
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1258. INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUMPOLAR HEALTH
Bimonthly ISSN: 1239-9736
CO-ACTION PUBLISHING, RIPVAGEN 7, JARFALLA, SWEDEN, SE175 64
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
1259. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATE CHANGE
STRATEGIES AND MANAGEMENT
Quarterly ISSN: 1756-8692
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1260. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND
EXPERIMENTAL HYPNOSIS
Quarterly ISSN: 0020-7144
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1261. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND HEALTH
PSYCHOLOGY
Tri-annual ISSN: 1697-2600
ASOCIACION ESPANOLA PSICOLOGIA CONDUCTUAL,
UNIVERSIDAD DE GRANADA, GRANADA, SPAIN, 18071
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1262. INTERNATIONAL JOURNAL OF COGNITIVE THERAPY
Quarterly ISSN: 1937-1209
252
GUILFORD PUBLICATIONS INC, 72 SPRING STREET, NEW YORK,
USA, NY, 10012
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1263. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION
Irregular ISSN: 1932-8036
USC ANNENBERG PRESS, UNIV SOUTHERN CALIFORNIA,
KERCKHOFF HALL, 734 W ADAMS BLVD, MC7725, LOS ANGELES,
USA, CA, 90089
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1264. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPARATIVE SOCIOLOGY
Bimonthly ISSN: 0020-7152
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1265. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER-SUPPORTED
COLLABORATIVE LEARNING
Quarterly ISSN: 1556-1607
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1266. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONFLICT AND VIOLENCE
Semiannual ISSN: 1864-1385
INST INTERDISCIPLINARY RES, BIELEFELD UNIV,
UNIVERSITATSSTR 25, BIELEFELD, GERMANY, 33615
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1267. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONFLICT MANAGEMENT
Quarterly ISSN: 1044-4068
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
253
1268. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSUMER STUDIES
Bimonthly ISSN: 1470-6423
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1269. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY
HOSPITALITY MANAGEMENT
Bimonthly ISSN: 0959-6119
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1270. INTERNATIONAL JOURNAL OF CORPUS LINGUISTICS
Quarterly ISSN: 1384-6655
JOHN BENJAMINS PUBLISHING COMPANY, PO BOX 36224,
AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1020 ME
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1271. INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL POLICY
Bimonthly ISSN: 1028-6632
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1272. INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL STUDIES
Bimonthly ISSN: 1367-8779
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
254
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
4. Current Contents - Arts & Humanities
1273. INTERNATIONAL JOURNAL OF DESIGN
Tri-annual ISSN: 1991-3761
NATL TAIWAN UNIV SCI & TECHNOL, GRADUATE INST DES, PO
BOX 90-15, TAIPEI CITY, TAIWAN, 10699
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
Current Contents - Arts & Humanities
1274. INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL
DISABILITIES
Quarterly ISSN: 2047-3869
MANEY PUBLISHING, STE 1C, JOSEPHS WELL, HANOVER WALK,
LEEDS, ENGLAND, W YORKS, LS3 1AB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1275. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISABILITY DEVELOPMENT
AND EDUCATION
Quarterly ISSN: 1034-912X
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1276. INTERNATIONAL JOURNAL OF DRUG POLICY
Bimonthly ISSN: 0955-3959
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1277. INTERNATIONAL JOURNAL OF EATING DISORDERS
Bimonthly ISSN: 0276-3478
255
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
BIOSIS Previews
1278. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC THEORY
Quarterly ISSN: 1742-7355
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1279. INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL
DEVELOPMENT
Bimonthly ISSN: 0738-0593
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1280. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONIC COMMERCE
Quarterly ISSN: 1086-4415
M E SHARPE INC, 80 BUSINESS PARK DR, ARMONK, USA, NY,
10504
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1281. INTERNATIONAL JOURNAL OF FEMINIST APPROACHES TO
BIOETHICS
Semiannual ISSN: 1937-4585
INDIANA UNIV PRESS, 601 N MORTON STREET, BLOOMINGTON,
USA, IN, 47404-3797
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1282. INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS
Quarterly ISSN: 1076-9307
256
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1283. INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING
Quarterly ISSN: 0169-2070
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1284. INTERNATIONAL JOURNAL OF FORENSIC MENTAL HEALTH
Quarterly ISSN: 1499-9013
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1285. INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME THEORY
Quarterly ISSN: 0020-7276
SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG,
GERMANY, D-69121
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1286. INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL
INFORMATION SCIENCE
Monthly ISSN: 1365-8816
TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK,
ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1287. INTERNATIONAL JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY
Monthly ISSN: 0885-6230
257
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
BIOSIS Previews
1288. INTERNATIONAL JOURNAL OF GROUP PSYCHOTHERAPY
Quarterly ISSN: 0020-7284
GUILFORD PUBLICATIONS INC, 72 SPRING STREET, NEW YORK,
USA, NY, 10012
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1289. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH CARE FINANCE &
ECONOMICS
Quarterly ISSN: 1389-6563
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1290. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH GEOGRAPHICS
Irregular ISSN: 1476-072X
BIOMED CENTRAL LTD, 236 GRAYS INN RD, FLOOR 6, LONDON,
ENGLAND, WC1X 8HL
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. Zoological Record
1291. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PLANNING AND
MANAGEMENT
Quarterly ISSN: 0749-6753
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1292. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SERVICES
Quarterly ISSN: 0020-7314
258
BAYWOOD PUBL CO INC, 26 AUSTIN AVE, PO BOX 337,
AMITYVILLE, USA, NY, 11701
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1293. INTERNATIONAL JOURNAL OF HERITAGE STUDIES
Bimonthly ISSN: 1352-7258
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1294. INTERNATIONAL JOURNAL OF HOSPITALITY MANAGEMENT
Quarterly ISSN: 0278-4319
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1295. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE
MANAGEMENT
Semimonthly ISSN: 0958-5192
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1296. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN-COMPUTER
INTERACTION
Monthly ISSN: 1044-7318
TAYLOR & FRANCIS INC, 530 CHESTNUT STREET, STE 850,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106
1. Science Citation Index
2. Science Citation Index Expanded
3. Social Sciences Citation Index
259
4. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
5. Current Contents - Engineering, Computing & Technology
1297. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN-COMPUTER STUDIES
Monthly ISSN: 1071-5819
ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, 24-28 OVAL RD,
LONDON, ENGLAND, NW1 7DX
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
1298. INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE EDUCATION
Monthly ISSN: 1360-3116
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1299. INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ERGONOMICS
Bimonthly ISSN: 0169-8141
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
1300. INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ORGANIZATION
Bimonthly ISSN: 0167-7187
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1301. INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION MANAGEMENT
Bimonthly ISSN: 0268-4012
260
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1302. INTERNATIONAL JOURNAL OF INJURY CONTROL AND
SAFETY PROMOTION
Quarterly ISSN: 1745-7300
TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK,
ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1303. INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED CARE
Quarterly ISSN: 1568-4156
IGITUR, UTRECHT PUBLISHING & ARCHIVING SERVICES,
POSTBUS 80124, URTRECHT, NETHERLANDS, 3508 TC
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1304. INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS
Bimonthly ISSN: 0147-1767
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1305. INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE &
COMMUNICATION DISORDERS
Bimonthly ISSN: 1368-2822
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1306. INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW AND PSYCHIATRY
Quarterly ISSN: 0160-2527
261
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1307. INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW CRIME AND JUSTICE
Quarterly ISSN: 1756-0616
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1308. INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW POLICY AND THE
FAMILY
Tri-annual ISSN: 1360-9939
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1309. INTERNATIONAL JOURNAL OF LEXICOGRAPHY
Quarterly ISSN: 0950-3846
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1310. INTERNATIONAL JOURNAL OF LOGISTICS MANAGEMENT
Tri-annual ISSN: 0957-4093
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1311. INTERNATIONAL JOURNAL OF LOGISTICS-RESEARCH AND
APPLICATIONS
Bimonthly ISSN: 1367-5567
TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK,
ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN
262
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1312. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT REVIEWS
Quarterly ISSN: 1460-8545
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1313. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANPOWER
Bimonthly ISSN: 0143-7720
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1314. INTERNATIONAL JOURNAL OF MARINE AND COASTAL LAW
Quarterly ISSN: 0927-3522
MARTINUS NIJHOFF PUBL, PO BOX 9000, LEIDEN, NETHERLANDS,
2300 PA
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1315. INTERNATIONAL JOURNAL OF MARKET RESEARCH
Bimonthly ISSN: 1470-7853
MARKET RESEARCH SOC, 15 NORTHBURGH ST, LONDON,
ENGLAND, EC1V 0JR
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1316. INTERNATIONAL JOURNAL OF MENTAL HEALTH AND
ADDICTION
Quarterly ISSN: 1557-1874
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1317. INTERNATIONAL JOURNAL OF MENTAL HEALTH NURSING
263
Bimonthly ISSN: 1445-8330
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1318. INTERNATIONAL JOURNAL OF MENTAL HEALTH SYSTEMS
Irregular ISSN: 1752-4458
BIOMED CENTRAL LTD, 236 GRAYS INN RD, FLOOR 6, LONDON,
ENGLAND, WC1X 8HL
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1319. INTERNATIONAL JOURNAL OF METHODS IN PSYCHIATRIC
RESEARCH
Quarterly ISSN: 1049-8931
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1320. INTERNATIONAL JOURNAL OF MIDDLE EAST STUDIES
Quarterly ISSN: 0020-7438
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1321. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOBILE COMMUNICATIONS
Bimonthly ISSN: 1470-949X
INDERSCIENCE ENTERPRISES LTD, WORLD TRADE CENTER
BLDG, 29 ROUTE DE PRE-BOIS, CASE POSTALE 856, GENEVA,
SWITZERLAND, CH-1215
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1322. INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING KNOWLEDGE
264
Tri-annual ISSN: 2047-3087
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1323. INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE
Bimonthly ISSN: 1322-7114
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1324. INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES
Monthly ISSN: 0020-7489
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1325. INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND
ENVIRONMENTAL HEALTH
Quarterly ISSN: 1077-3525
MANEY PUBLISHING, STE 1C, JOSEPHS WELL, HANOVER WALK,
LEEDS, ENGLAND, W YORKS, LS3 1AB
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1326. INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND
ERGONOMICS
Quarterly ISSN: 1080-3548
CENTRAL INST LABOUR PROTECTION-NATL RESEARCH INST, UL
CZERNIAKOWSKA 16, WARSAW, POLAND, 00-701
1. Social Sciences Citation Index
265
1327. INTERNATIONAL JOURNAL OF OFFENDER THERAPY AND
COMPARATIVE CRIMINOLOGY
Monthly ISSN: 0306-624X
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1328. INTERNATIONAL JOURNAL OF OPERATIONS & PRODUCTION
MANAGEMENT
Monthly ISSN: 0144-3577
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1329. INTERNATIONAL JOURNAL OF OSTEOARCHAEOLOGY
Bimonthly ISSN: 1047-482X
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
5.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
Zoological Record
1330. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL DISTRIBUTION &
LOGISTICS MANAGEMENT
Monthly ISSN: 0960-0035
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1331. INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESS-POLITICS
Quarterly ISSN: 1940-1612
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
266
1332. INTERNATIONAL JOURNAL OF PROJECT MANAGEMENT
Bimonthly ISSN: 0263-7863
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1333. INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN MEDICINE
Quarterly ISSN: 0091-2174
BAYWOOD PUBL CO INC, 26 AUSTIN AVE, PO BOX 337,
AMITYVILLE, USA, NY, 11701
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1334. INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOANALYSIS
Bimonthly ISSN: 0020-7578
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1335. INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 0020-7594
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1336. INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY
Monthly ISSN: 0167-8760
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Life Sciences
267
6. BIOSIS Previews
1337. INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
Bimonthly ISSN: 1661-8556
SPRINGER BASEL AG, PICASSOPLATZ 4, BASEL, SWITZERLAND,
4052
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
BIOSIS Previews
1338. INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC OPINION RESEARCH
Quarterly ISSN: 0954-2892
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1339. INTERNATIONAL JOURNAL OF QUALITATIVE METHODS
Irregular ISSN: 1609-4069
UNIV ALBERTA, INT INST QUALITATIVE METHODOLOGY, 5-217,
EDMONTON CLINIC HEALTH ACAD, 11405 87 AVENUE,
EDMONTON, CANADA, AB,T6G 1C9
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1340. INTERNATIONAL JOURNAL OF QUALITATIVE STUDIES ON
HEALTH AND WELL-BEING
Quarterly ISSN: 1748-2623
CO-ACTION PUBLISHING, RIPVAGEN 7, JARFALLA, SWEDEN, SE175 64
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1341. INTERNATIONAL JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH
Quarterly ISSN: 0342-5282
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
268
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
4. Current Contents - Clinical Medicine
1342. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN MARKETING
Quarterly ISSN: 0167-8116
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1343. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND MATHEMATICS
EDUCATION
Bimonthly ISSN: 1571-0068
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1344. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION
Semimonthly ISSN: 0950-0693
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1345. INTERNATIONAL JOURNAL OF SELECTION AND ASSESSMENT
Irregular ISSN: 0965-075X
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1346. INTERNATIONAL JOURNAL OF SEXUAL HEALTH
Quarterly ISSN: 1931-7611
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
269
1347. INTERNATIONAL JOURNAL OF SHIPPING AND TRANSPORT
LOGISTICS
Quarterly ISSN: 1756-6517
INDERSCIENCE ENTERPRISES LTD, WORLD TRADE CENTER
BLDG, 29 ROUTE DE PRE-BOIS, CASE POSTALE 856, GENEVA,
SWITZERLAND, CH-1215
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1348. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL PSYCHIATRY
Bimonthly ISSN: 0020-7640
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1349. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL RESEARCH
METHODOLOGY
Bimonthly ISSN: 1364-5579
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1350. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL WELFARE
Quarterly ISSN: 1369-6866
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1351. INTERNATIONAL JOURNAL OF SPEECH LANGUAGE AND THE
LAW
Semiannual ISSN: 1748-8885
EQUINOX PUBLISHING LTD, UNIT S3, KELHAM HOUSE, 3
LANCASTER STREET, SHELFIELD, ENGLAND, S3 8AF
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
270
1352. INTERNATIONAL JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE
PATHOLOGY
Bimonthly ISSN: 1754-9507
INFORMA HEALTHCARE, 52 VANDERBILT AVE, NEW YORK, USA,
NY, 10017
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
1353. INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT FINANCE
Quarterly ISSN: 1558-6235
FITNESS INFORMATION TECHNOLOGY, WEST VIRGINIA
UNIVERSITY, 262 COLISEUM, WVU-PE, PO BOX 6116,
MORGANTOWN, USA, WV, 26506-6116
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1354. INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 0047-0767
EDIZIONI LUIGI POZZI, VIA PANAMA 68, ROME, ITALY, 00198
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1355. INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS MARKETING &
SPONSORSHIP
Quarterly ISSN: 1464-6668
INT MARKETING REPORTS LTD, 23 THE COACH HOUSE, 2 UPPER
YORK ST, BRISTOL, ENGLAND, BS2 8QN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1356. INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS SCIENCE & COACHING
Quarterly ISSN: 1747-9541
MULTI-SCIENCE PUBL CO LTD, 5 WATES WAY, BRENTWOOD,
ENGLAND, ESSEX, CM15 9TB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1357. INTERNATIONAL JOURNAL OF STRATEGIC PROPERTY
MANAGEMENT
Quarterly ISSN: 1648-715X
271
VILNIUS GEDIMINAS TECH UNIV, SAULETEKIO AL 11, VILNIUS,
LITHUANIA, LT-10223
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1358. INTERNATIONAL JOURNAL OF STRESS MANAGEMENT
Quarterly ISSN: 1072-5245
AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON,
USA, DC, 20002-4242
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1359. INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABILITY IN HIGHER
EDUCATION
Quarterly ISSN: 1467-6370
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1360. INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE
TRANSPORTATION
Bimonthly ISSN: 1556-8318
TAYLOR & FRANCIS INC, 530 CHESTNUT STREET, STE 850,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1361. INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT
Bimonthly ISSN: 0267-5730
INDERSCIENCE ENTERPRISES LTD, WORLD TRADE CENTER
BLDG, 29 ROUTE DE PRE-BOIS, CASE POSTALE 856, GENEVA,
SWITZERLAND, CH-1215
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
1362. INTERNATIONAL JOURNAL OF THE COMMONS
Semiannual ISSN: 1875-0281
272
IGITUR, UTRECHT PUBLISHING & ARCHIVING SERVICES,
POSTBUS 80124, URTRECHT, NETHERLANDS, 3508 TC
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1363. INTERNATIONAL JOURNAL OF THE HISTORY OF SPORT
Semimonthly ISSN: 0952-3367
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1364. INTERNATIONAL JOURNAL OF TOURISM RESEARCH
Bimonthly ISSN: 1099-2340
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1365. INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSITIONAL JUSTICE
Tri-annual ISSN: 1752-7716
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1366. INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS
Tri-annual ISSN: 0391-8440
IST EDITORIALI POLGRAFICI INT, CASELLA POSTALE N 1,
SUCCURSALE N 8, PISA, ITALY, 56123
1. Social Sciences Citation Index
1367. INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL
RESEARCH
Bimonthly ISSN: 0309-1317
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
273
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1368. INTERNATIONAL LABOUR REVIEW
Quarterly ISSN: 0020-7780
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1369. INTERNATIONAL MARKETING REVIEW
Quarterly ISSN: 0265-1335
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1370. INTERNATIONAL MIGRATION
Bimonthly ISSN: 0020-7985
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1371. INTERNATIONAL MIGRATION REVIEW
Quarterly ISSN: 0197-9183
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1372. INTERNATIONAL NURSING REVIEW
Quarterly ISSN: 0020-8132
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1373. INTERNATIONAL ORGANIZATION
Quarterly ISSN: 0020-8183
274
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1374. INTERNATIONAL PEACEKEEPING
Bimonthly ISSN: 1353-3312
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1375. INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON SEXUAL AND
REPRODUCTIVE HEALTH
Quarterly ISSN: 1944-0391
ALAN GUTTMACHER INST, 125 MAIDEN LANE, 7TH FLOOR, NEW
YORK, USA, NY, 10038
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1376. INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE REVIEW
Bimonthly ISSN: 0192-5121
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1377. INTERNATIONAL POLITICAL SOCIOLOGY
Quarterly ISSN: 1749-5679
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1378. INTERNATIONAL POLITICS
Bimonthly ISSN: 1384-5748
PALGRAVE MACMILLAN LTD, BRUNEL RD BLDG, HOUNDMILLS,
BASINGSTOKE, ENGLAND, HANTS, RG21 6XS
1. Social Sciences Citation Index
275
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1379. INTERNATIONAL PSYCHOGERIATRICS
Monthly ISSN: 1041-6102
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1380. INTERNATIONAL PUBLIC MANAGEMENT JOURNAL
Quarterly ISSN: 1096-7494
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1381. INTERNATIONAL REGIONAL SCIENCE REVIEW
Quarterly ISSN: 0160-0176
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1382. INTERNATIONAL RELATIONS
Quarterly ISSN: 0047-1178
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1383. INTERNATIONAL RELATIONS OF THE ASIA-PACIFIC
Tri-annual ISSN: 1470-482X
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Social Sciences Citation Index
1384. INTERNATIONAL REVIEW FOR THE SOCIOLOGY OF SPORT
Bimonthly ISSN: 1012-6902
276
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1385. INTERNATIONAL REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES
Quarterly ISSN: 0020-8523
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1386. INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE
Quarterly ISSN: 1059-0560
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1387. INTERNATIONAL REVIEW OF FINANCE
Quarterly ISSN: 1369-412X
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1388. INTERNATIONAL REVIEW OF FINANCIAL ANALYSIS
Bimonthly ISSN: 1057-5219
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1389. INTERNATIONAL REVIEW OF LAW AND ECONOMICS
Quarterly ISSN: 0144-8188
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
277
1390. INTERNATIONAL REVIEW OF PSYCHIATRY
Quarterly ISSN: 0954-0261
INFORMA HEALTHCARE, TELEPHONE HOUSE, 69-77 PAUL
STREET, LONDON, ENGLAND, EC2A 4LQ
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
BIOSIS Previews
BIOSIS Reviews Reports And Meetings
1391. INTERNATIONAL REVIEW OF RESEARCH IN
DEVELOPMENTAL DISABILITIES
Annual ISSN: 2211-6095
ELSEVIER ACADEMIC PRESS INC, 525 B STREET, SUITE 1900, SAN
DIEGO, USA, CA, 92101-4495
1. Social Sciences Citation Index
2. BIOSIS Previews
3. BIOSIS Reviews Reports And Meetings
1392. INTERNATIONAL REVIEW OF RESEARCH IN OPEN AND
DISTANCE LEARNING
Irregular ISSN: 1492-3831
ATHABASCA UNIV PRESS, 1 UNIVERSITY DR, ATHABASCA,
CANADA, AB, T9S 3A3
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1393. INTERNATIONAL REVIEW OF SOCIAL HISTORY
Quarterly ISSN: 0020-8590
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
3. Current Contents - Arts & Humanities
1394. INTERNATIONAL REVIEW OF SPORT AND EXERCISE
PSYCHOLOGY
Annual ISSN: 1750-984X
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
278
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1395. INTERNATIONAL REVIEW OF THE RED CROSS
Quarterly ISSN: 1816-3831
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD,
CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1396. INTERNATIONAL SECURITY
Quarterly ISSN: 0162-2889
MIT PRESS, 55 HAYWARD STREET, CAMBRIDGE, USA, MA, 02142
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1397. INTERNATIONAL SMALL BUSINESS JOURNAL
Bimonthly ISSN: 0266-2426
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1398. INTERNATIONAL SOCIAL WORK
Bimonthly ISSN: 0020-8728
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1399. INTERNATIONAL SOCIOLOGY
Bimonthly ISSN: 0268-5809
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1400. INTERNATIONAL STUDIES PERSPECTIVES
Quarterly ISSN: 1528-3577
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
279
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1401. INTERNATIONAL STUDIES QUARTERLY
Quarterly ISSN: 0020-8833
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1402. INTERNATIONAL STUDIES REVIEW
Quarterly ISSN: 1521-9488
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1403. INTERNATIONAL TAX AND PUBLIC FINANCE
Bimonthly ISSN: 0927-5940
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1404. INTERNATIONAL THEORY
Tri-annual ISSN: 1752-9719
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD,
CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1405. INTERNATIONAL TRANSACTIONS IN OPERATIONAL
RESEARCH
Bimonthly ISSN: 0969-6016
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
280
1406. INTERNET AND HIGHER EDUCATION
Quarterly ISSN: 1096-7516
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1407. INTERNET RESEARCH
Bimonthly ISSN: 1066-2243
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
1408. INTERPRETER AND TRANSLATOR TRAINER
Semiannual ISSN: 1750-399X
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1409. INTERPRETING
Semiannual ISSN: 1384-6647
JOHN BENJAMINS PUBLISHING COMPANY, PO BOX 36224,
AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1020 ME
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1410. INTERSECCIONES EN ANTROPOLOGIA
Annual ISSN: 1850-373X
UNIV NAC CENTRO PROVINCIA BUENOS AIRES, FAC CIENCIAS
SOCIALES, AVE ARISTOBULO DEL VALLE 5737, BUENOS AIRES,
ARGENTINA, OLAVARIA, 7400
281
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
3. Zoological Record
1411. INTERVENTION IN SCHOOL AND CLINIC
Bimonthly ISSN: 1053-4512
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1412. INTERVENTIONS-INTERNATIONAL JOURNAL OF
POSTCOLONIAL STUDIES
Bimonthly ISSN: 1369-801X
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1413. INVESTIGACION BIBLIOTECOLOGICA
Semiannual ISSN: 0187-358X
UNIV NACIONAL AUTONOMA MEXICO, CIUDAD UNIV, CENTRO
UNIV BIBLIOTECOLOGICAS, TORRE II HUMANIDADES, PISO 11,12
& 13, MEXICO CITY, MEXICO, CP 04510
1. Social Sciences Citation Index
1414. INVESTIGACION ECONOMICA
Quarterly ISSN: 0185-1667
UNIV NACIONAL AUTONOMA MEXICO, INST GEOGRAFIA,
CIUDAD UNIV, FAC ECONOMIA, CIRCUITO INTEROR S-N, 1ER
PISO, EDIFICIO B, COYOACAN C P, MEXICO, 04510
1. Social Sciences Citation Index
1415. INVESTMENT ANALYSTS JOURNAL
Semiannual ISSN: 1029-3523
INVESTMENT ANALYSTS SOC SOUTHERN AFRICA, PO BOX 131,
FERNDALE, SOUTH AFRICA, 2160
1. Social Sciences Citation Index
282
1416. INZINERINE EKONOMIKA-ENGINEERING ECONOMICS
Bimonthly ISSN: 1392-2785
KAUNAS UNIV TECHNOL, LAISVES AL 55, KAUNAS, LITHUANIA,
44309
1. Social Sciences Citation Index
1417. IOWA LAW REVIEW
Bimonthly ISSN: 0021-0552
UNIV IOWA, COLL LAW, 290 BOYD LAW BLDG, IOWA CITY, USA,
IA, 52242
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1418. IRAL-INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED LINGUISTICS IN
LANGUAGE TEACHING
Quarterly ISSN: 1613-4141
WALTER DE GRUYTER GMBH, GENTHINER STRASSE 13, BERLIN,
GERMANY, D-10785
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1419. IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
Monthly ISSN: 2251-6085
IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY,
SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN
UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN,
00000
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
1420. IRANIAN STUDIES
Bimonthly ISSN: 0021-0862
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1421. IRISH EDUCATIONAL STUDIES
283
Quarterly ISSN: 0332-3315
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
1422. IRISH POLITICAL STUDIES
Quarterly ISSN: 0790-7184
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1423. ISIS
Quarterly ISSN: 0021-1753
UNIV CHICAGO PRESS, 1427 E 60TH ST, CHICAGO, USA, IL, 606372954
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Arts & Humanities
1424. ISLAND STUDIES JOURNAL
Semiannual ISSN: 1715-2593
UNIV PRINCE EDWARD ISLAND, INST ISLAND STUDIES, 550 UNIV
AVE, CHARLOTTETOWN, CANADA, PE, C1A 4P3
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1425. ISRAEL AFFAIRS
Quarterly ISSN: 1353-7121
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
1426. ISRAEL JOURNAL OF HEALTH POLICY RESEARCH
Irregular ISSN: 2045-4015
284
BIOMED CENTRAL LTD, 236 GRAYS INN RD, FLOOR 6, LONDON,
ENGLAND, WC1X 8HL
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1427. ISRAEL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND RELATED SCIENCES
Quarterly ISSN: 0333-7308
MEDIAFARM GROUP, 23 ZAMENHOFF ST, TEL-AVIV, ISRAEL,
64373
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1428. ISSUES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
Quarterly ISSN: 0748-5492
NATL ACAD SCIENCES, 2101 CONSTITUTION AVE NW,
WASHINGTON, USA, DC, 20418
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
1429. ITINERARIO-INTERNATIONAL JOURNAL ON THE HISTORY OF
EUROPEAN EXPANSION AND GLOBAL INTERACTION
Tri-annual ISSN: 0165-1153
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD,
CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1430. JAHRBUCHER FUR NATIONALOKONOMIE UND STATISTIK
Bimonthly ISSN: 0021-4027
LUCIUS LUCIUS VERLAG MBH, GEROKSTR 51, STUTTGART,
GERMANY, D-70184
1. Social Sciences Citation Index
1431. JAMA PSYCHIATRY
Monthly ISSN: 2168-622X
285
AMER MEDICAL ASSOC, 330 N WABASH AVE, STE 39300,
CHICAGO, USA, IL, 60611-5885
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
Current Contents - Life Sciences
BIOSIS Previews
1432. JANAC-JOURNAL OF THE ASSOCIATION OF NURSES IN AIDS
CARE
Bimonthly ISSN: 1055-3290
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1433. JAPAN AND THE WORLD ECONOMY
Quarterly ISSN: 0922-1425
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1434. JAPAN JOURNAL OF NURSING SCIENCE
Quarterly ISSN: 1742-7932
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
1435. JAPANESE ECONOMIC REVIEW
Quarterly ISSN: 1352-4739
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1436. JAPANESE JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE
286
Quarterly ISSN: 1468-1099
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD,
CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
1. Social Sciences Citation Index
1437. JAPANESE PSYCHOLOGICAL RESEARCH
Quarterly ISSN: 0021-5368
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
1438. JASSS-THE JOURNAL OF ARTIFICIAL SOCIETIES AND SOCIAL
SIMULATION
Quarterly ISSN: 1460-7425
J A S S S, UNIV SURREY, DEPT SOCIOLOGY, GUILDFORD,
ENGLAND, SURREY, GU2 7XH
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1439. JAVNOST-THE PUBLIC
Quarterly ISSN: 1318-3222
EUROPEAN INST COMMUNICATION CULTURE, PO BOX 2511,
LJUBLJANA, SLOVENIA, 1001
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1440. JCMS-JOURNAL OF COMMON MARKET STUDIES
Bimonthly ISSN: 0021-9886
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1441. JNP-JOURNAL FOR NURSE PRACTITIONERS
Monthly ISSN: 1555-4155
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1. Science Citation Index Expanded
287
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1442. JOGNN-JOURNAL OF OBSTETRIC GYNECOLOGIC AND
NEONATAL NURSING
Bimonthly ISSN: 0884-2175
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1443. JOURNAL FOR EAST EUROPEAN MANAGEMENT STUDIES
Quarterly ISSN: 0949-6181
RAINER HAMPP VERLAG, MERINGERZELLERSTR 10, MERING,
GERMANY, D-86415
1. Social Sciences Citation Index
1444. JOURNAL FOR RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION
Bimonthly ISSN: 0021-8251
NATL COUNCIL TEACHERS MATHEMATICS-NCTM, 1906
ASSOCIATION DRIVE, RESTON, USA, VA, 22091
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1445. JOURNAL FOR SPECIALISTS IN PEDIATRIC NURSING
Quarterly ISSN: 1539-0136
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1446. JOURNAL FOR THE SCIENTIFIC STUDY OF RELIGION
Quarterly ISSN: 0021-8294
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
288
4. Current Contents - Arts & Humanities
1447. JOURNAL FOR THE THEORY OF SOCIAL BEHAVIOUR
Quarterly ISSN: 0021-8308
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1448. JOURNAL OF ABNORMAL CHILD PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 0091-0627
SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK,
USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1449. JOURNAL OF ABNORMAL PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 0021-843X
AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON,
USA, DC, 20002-4242
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
1450. JOURNAL OF ACADEMIC LIBRARIANSHIP
Bimonthly ISSN: 0099-1333
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1451. JOURNAL OF ACCOUNTING & ECONOMICS
Bimonthly ISSN: 0165-4101
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1452. JOURNAL OF ACCOUNTING AND PUBLIC POLICY
Quarterly ISSN: 0278-4254
289
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1453. JOURNAL OF ACCOUNTING RESEARCH
Bimonthly ISSN: 0021-8456
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1454. JOURNAL OF ADDICTIONS NURSING
Quarterly ISSN: 1088-4602
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1455. JOURNAL OF ADDICTIVE DISEASES
Quarterly ISSN: 1055-0887
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
1456. JOURNAL OF ADOLESCENCE
Bimonthly ISSN: 0140-1971
ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, 24-28 OVAL RD,
LONDON, ENGLAND, NW1 7DX
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1457. JOURNAL OF ADOLESCENT & ADULT LITERACY
Bimonthly ISSN: 1081-3004
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
290
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1458. JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH
Monthly ISSN: 1054-139X
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1459. JOURNAL OF ADOLESCENT RESEARCH
Bimonthly ISSN: 0743-5584
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1460. JOURNAL OF ADULT DEVELOPMENT
Quarterly ISSN: 1068-0667
SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK,
USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1461. JOURNAL OF ADVANCED NURSING
Monthly ISSN: 0309-2402
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1462. JOURNAL OF ADVERTISING
Quarterly ISSN: 0091-3367
M E SHARPE INC, 80 BUSINESS PARK DR, ARMONK, USA, NY,
10504
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
291
1463. JOURNAL OF ADVERTISING RESEARCH
Quarterly ISSN: 0021-8499
ADVERTISING RESEARCH FOUNDATION, 432 PARK AVENUE
SOUTH, 6TH FLOOR, NEW YORK, USA, NY, 10016
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1464. JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS
Monthly ISSN: 0165-0327
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Life Sciences
BIOSIS Previews
1465. JOURNAL OF AFRICAN CULTURAL STUDIES
Tri-annual ISSN: 1369-6815
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1466. JOURNAL OF AFRICAN ECONOMIES
Bimonthly ISSN: 0963-8024
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1467. JOURNAL OF AFRICAN HISTORY
Tri-annual ISSN: 0021-8537
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Social Sciences Citation Index
292
2. Arts & Humanities Citation Index
3. Current Contents - Arts & Humanities
1468. JOURNAL OF AFRICAN LANGUAGES AND LINGUISTICS
Semiannual ISSN: 0167-6164
DE GRUYTER MOUTON, GENTHINER STRASSE 13, BERLIN,
GERMANY, 10785
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
1469. JOURNAL OF AFRICAN LAW
Semiannual ISSN: 0021-8553
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD,
CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
1. Social Sciences Citation Index
1470. JOURNAL OF AFRICAN MEDIA STUDIES
Tri-annual ISSN: 2040-199X
INTELLECT LTD, THE MILL, PARNALL RD, BRISTOL, ENGLAND,
BS16 3JG
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1471. JOURNAL OF AGING & SOCIAL POLICY
Quarterly ISSN: 0895-9420
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1472. JOURNAL OF AGING AND HEALTH
Bimonthly ISSN: 0898-2643
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1473. JOURNAL OF AGING AND PHYSICAL ACTIVITY
293
Quarterly ISSN: 1063-8652
HUMAN KINETICS PUBL INC, 1607 N MARKET ST, PO BOX 5076,
CHAMPAIGN, USA, IL, 61820-2200
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1474. JOURNAL OF AGING STUDIES
Quarterly ISSN: 0890-4065
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1475. JOURNAL OF AGRARIAN CHANGE
Quarterly ISSN: 1471-0358
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1476. JOURNAL OF AGRICULTURAL & ENVIRONMENTAL ETHICS
Bimonthly ISSN: 1187-7863
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
BIOSIS Previews
1477. JOURNAL OF AGRICULTURAL AND RESOURCE ECONOMICS
Tri-annual ISSN: 1068-5502
WESTERN AGRICULTURAL ECONOMICS ASSOC, C/O DEEVON
BAILEY, UTAH STATE UNIV, ECONOMICS DEPT, 3535 OLD MAIN
HILL, LOGAN, USA, UT, 84322-3530
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
294
1478. JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS
Tri-annual ISSN: 0021-857X
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1479. JOURNAL OF AIR TRANSPORT MANAGEMENT
Bimonthly ISSN: 0969-6997
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1480. JOURNAL OF AMERICAN COLLEGE HEALTH
Bimonthly ISSN: 0744-8481
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1481. JOURNAL OF AMERICAN HISTORY
Quarterly ISSN: 0021-8723
ORGANIZATION AMER HISTORIANS, 112 N BRYAN ST,
BLOOMINGTON, USA, IN, 47408
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
3. Current Contents - Arts & Humanities
1482. JOURNAL OF ANALYTICAL PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 0021-8774
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1483. JOURNAL OF ANTHROPOLOGICAL ARCHAEOLOGY
295
Quarterly ISSN: 0278-4165
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900,
SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1484. JOURNAL OF ANTHROPOLOGICAL RESEARCH
Quarterly ISSN: 0091-7710
UNIV NEW MEXICO, DEPT ANTHROPOL, MSC01 1040,
ANTHROPOLOGY 1, UNIV NEW MEXICO, ALBUQUERQUE, USA,
NM, 87131
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1485. JOURNAL OF ANTHROPOLOGICAL SCIENCES
Annual ISSN: 1827-4765
IST ITALIANO ANTROPOLOGIA, UNIV SAPIENZA, DIPARTIMENTO
DI BIOLOGIA ANIMALE E DELL UOMO, PE LE A MORO 5, ROMA,
ITALY, 00185
1. Social Sciences Citation Index
2. Zoological Record
3. BIOSIS Previews
1486. JOURNAL OF ANXIETY DISORDERS
Bimonthly ISSN: 0887-6185
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
1487. JOURNAL OF APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS
Quarterly ISSN: 0021-8855
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1488. JOURNAL OF APPLIED BEHAVIORAL SCIENCE
296
Quarterly ISSN: 0021-8863
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1489. JOURNAL OF APPLIED COMMUNICATION RESEARCH
Quarterly ISSN: 0090-9882
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1490. JOURNAL OF APPLIED DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 0193-3973
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1491. JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS
Bimonthly ISSN: 0883-7252
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1492. JOURNAL OF APPLIED ECONOMICS
Semiannual ISSN: 1514-0326
UNIV CEMA, AV CORDOBA 374, BUENOS AIRES, ARGENTINA,
C1054AAP
1. Social Sciences Citation Index
1493. JOURNAL OF APPLIED GERONTOLOGY
Bimonthly ISSN: 0733-4648
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
297
1494. JOURNAL OF APPLIED PHILOSOPHY
Quarterly ISSN: 0264-3758
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1495. JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 0021-9010
AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON,
USA, DC, 20002-4242
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1496. JOURNAL OF APPLIED RESEARCH IN INTELLECTUAL
DISABILITIES
Bimonthly ISSN: 1360-2322
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1497. JOURNAL OF APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY
Monthly ISSN: 0021-9029
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1498. JOURNAL OF APPLIED SPORT PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 1041-3200
TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK,
ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1499. JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL METHOD AND THEORY
Quarterly ISSN: 1072-5369
298
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1.
2.
3.
4.
5.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
Zoological Record
1500. JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCH
Quarterly ISSN: 1059-0161
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX - JOURNAL LIST
Total journals: 3152
1501. JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE
Monthly ISSN: 0305-4403
ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, 24-28 OVAL RD,
LONDON, ENGLAND, NW1 7DX
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
Zoological Record
1502. JOURNAL OF ARCHITECTURAL AND PLANNING RESEARCH
Quarterly ISSN: 0738-0895
LOCKE SCIENCE PUBL CO INC, 117 WEST HARRISON BLDG SUITE
640-L221, CHICAGO, USA, IL, 60605
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1503. JOURNAL OF ASIAN STUDIES
Quarterly ISSN: 0021-9118
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Social Sciences Citation Index
299
2. Arts & Humanities Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
4. Current Contents - Arts & Humanities
1504. JOURNAL OF ATTENTION DISORDERS
Bimonthly ISSN: 1087-0547
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1505. JOURNAL OF AUSTRALIAN POLITICAL ECONOMY
Semiannual ISSN: 0156-5826
AUSTRALIAN POLITICAL ECONOMY MOVEMENT, UNIV SYDNEY,
BOX 76, WENWORTH BLDG, SYDNEY, AUSTRALIA, NSW 2006
1. Social Sciences Citation Index
1506. JOURNAL OF AUSTRALIAN STUDIES
Quarterly ISSN: 1444-3058
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1507. JOURNAL OF AUTISM AND DEVELOPMENTAL DISORDERS
Monthly ISSN: 0162-3257
SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK,
USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
1508. JOURNAL OF BALKAN AND NEAR EASTERN STUDIES
Quarterly ISSN: 1944-8953
300
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
1509. JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION
Tri-annual ISSN: 1648-3898
SCI METHODICAL CTR-SCI EDUCOLOGICA, DONELAICIO ST 29,
SIAULIAI, LITHUANIA, LT-78115
1. Social Sciences Citation Index
1510. JOURNAL OF BALTIC STUDIES
Quarterly ISSN: 0162-9778
ASSOC ADVANCEMENT BALTIC STUDIES INC, 3465 EAST
BURNSIDE ST, PORTLAND, USA, OR, 97214-2050
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1511. JOURNAL OF BANKING & FINANCE
Monthly ISSN: 0378-4266
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1512. JOURNAL OF BEHAVIOR THERAPY AND EXPERIMENTAL
PSYCHIATRY
Quarterly ISSN: 0005-7916
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
1513. JOURNAL OF BEHAVIORAL ADDICTIONS
Quarterly ISSN: 2062-5871
AKADEMIAI KIADO RT, PRIELLE K U 19, PO BOX 245,, BUDAPEST,
HUNGARY, H-1117
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
301
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1514. JOURNAL OF BEHAVIORAL AND EXPERIMENTAL ECONOMICS
Bimonthly ISSN: 2214-8043
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1515. JOURNAL OF BEHAVIORAL DECISION MAKING
Bimonthly ISSN: 0894-3257
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1516. JOURNAL OF BEHAVIORAL FINANCE
Quarterly ISSN: 1542-7560
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1517. JOURNAL OF BEHAVIORAL HEALTH SERVICES & RESEARCH
Quarterly ISSN: 1094-3412
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1518. JOURNAL OF BEHAVIORAL MEDICINE
Bimonthly ISSN: 0160-7715
SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK,
USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
302
1519. JOURNAL OF BELIEFS & VALUES-STUDIES IN RELIGION &
EDUCATION
Tri-annual ISSN: 1361-7672
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
1520. JOURNAL OF BIOETHICAL INQUIRY
Quarterly ISSN: 1176-7529
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
1521. JOURNAL OF BIOSOCIAL SCIENCE
Bimonthly ISSN: 0021-9320
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
1522. JOURNAL OF BLACK PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 0095-7984
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1523. JOURNAL OF BLACK STUDIES
Bimonthly ISSN: 0021-9347
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1524. JOURNAL OF BRITISH STUDIES
Quarterly ISSN: 0021-9371
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
303
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1525. JOURNAL OF BROADCASTING & ELECTRONIC MEDIA
Quarterly ISSN: 0883-8151
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1526. JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS
Quarterly ISSN: 0735-0015
AMER STATISTICAL ASSOC, 732 N WASHINGTON ST,
ALEXANDRIA, USA, VA, 22314-1943
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1527. JOURNAL OF BUSINESS & INDUSTRIAL MARKETING
Bimonthly ISSN: 0885-8624
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1528. JOURNAL OF BUSINESS AND PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 0889-3268
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1529. JOURNAL OF BUSINESS AND TECHNICAL COMMUNICATION
Quarterly ISSN: 1050-6519
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
304
1530. JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT
Bimonthly ISSN: 1611-1699
VILNIUS GEDIMINAS TECH UNIV, SAULETEKIO AL 11, VILNIUS,
LITHUANIA, LT-10223
1. Social Sciences Citation Index
1531. JOURNAL OF BUSINESS ETHICS
Biweekly ISSN: 0167-4544
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1532. JOURNAL OF BUSINESS FINANCE & ACCOUNTING
Bimonthly ISSN: 0306-686X
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1533. JOURNAL OF BUSINESS LOGISTICS
Quarterly ISSN: 0735-3766
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1534. JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH
Monthly ISSN: 0148-2963
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1535. JOURNAL OF BUSINESS VENTURING
Bimonthly ISSN: 0883-9026
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
305
1536. JOURNAL OF BUSINESS-TO-BUSINESS MARKETING
Quarterly ISSN: 1051-712X
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1537. JOURNAL OF CANCER SURVIVORSHIP
Quarterly ISSN: 1932-2259
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1538. JOURNAL OF CARDIOVASCULAR NURSING
Bimonthly ISSN: 0889-4655
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1539. JOURNAL OF CAREER ASSESSMENT
Quarterly ISSN: 1069-0727
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1540. JOURNAL OF CAREER DEVELOPMENT
Bimonthly ISSN: 0894-8453
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1541. JOURNAL OF CHILD & ADOLESCENT SUBSTANCE ABUSE
Bimonthly ISSN: 1067-828X
306
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1542. JOURNAL OF CHILD AND FAMILY STUDIES
Bimonthly ISSN: 1062-1024
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1543. JOURNAL OF CHILD HEALTH CARE
Quarterly ISSN: 1367-4935
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1544. JOURNAL OF CHILD LANGUAGE
Bimonthly ISSN: 0305-0009
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1545. JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY
Monthly ISSN: 0021-9630
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
BIOSIS Previews
1546. JOURNAL OF CHILD SEXUAL ABUSE
Bimonthly ISSN: 1053-8712
307
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1547. JOURNAL OF CHINESE LINGUISTICS
Semiannual ISSN: 0091-3723
JOURNAL CHINESE LINGUISTICS, CHINESE UNIV HONG KONG,
CENTRE EAST ASIAN STUDIES, SHATIN, NEW TERRITORIES,
PEOPLES R CHINA, HONG KONG, 00000
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1548. JOURNAL OF CLASSIFICATION
Tri-annual ISSN: 0176-4268
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Zoological Record
BIOSIS Previews
1549. JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL
NEUROPSYCHOLOGY
Monthly ISSN: 1380-3395
TAYLOR & FRANCIS INC, 530 CHESTNUT STREET, STE 850,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1550. JOURNAL OF CLINICAL CHILD AND ADOLESCENT
PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 1537-4416
308
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1551. JOURNAL OF CLINICAL ETHICS
Quarterly ISSN: 1046-7890
JOURNAL CLINICAL ETHICS, 219 W WASHINGTON ST,
HAGERSTOWN, USA, MD, 21740
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1552. JOURNAL OF CLINICAL NURSING
Semimonthly ISSN: 0962-1067
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1553. JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY
Monthly ISSN: 0160-6689
PHYSICIANS POSTGRADUATE PRESS, P O BOX 752870, MEMPHIS,
USA, TN, 38175-2870
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1554. JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY
Monthly ISSN: 0021-9762
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1555. JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY IN MEDICAL SETTINGS
Quarterly ISSN: 1068-9583
309
SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK,
USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1556. JOURNAL OF COGNITION AND DEVELOPMENT
Quarterly ISSN: 1524-8372
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1557. JOURNAL OF COGNITIVE NEUROSCIENCE
Monthly ISSN: 0898-929X
MIT PRESS, 55 HAYWARD STREET, CAMBRIDGE, USA, MA, 02142
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Life Sciences
1558. JOURNAL OF COGNITIVE PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 2044-5911
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1559. JOURNAL OF COLD WAR STUDIES
Quarterly ISSN: 1520-3972
MIT PRESS, 55 HAYWARD STREET, CAMBRIDGE, USA, MA, 02142
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1560. JOURNAL OF COLLEGE STUDENT DEVELOPMENT
Bimonthly ISSN: 0897-5264
JOHNS HOPKINS UNIV PRESS, JOURNALS PUBLISHING DIVISION,
2715 NORTH CHARLES ST, BALTIMORE, USA, MD, 21218-4363
310
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1561. JOURNAL OF COMMUNICATION
Bimonthly ISSN: 0021-9916
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1562. JOURNAL OF COMMUNICATION DISORDERS
Bimonthly ISSN: 0021-9924
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
BIOSIS Previews
1563. JOURNAL OF COMMUNITY & APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 1052-9284
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1564. JOURNAL OF COMMUNITY HEALTH
Bimonthly ISSN: 0094-5145
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1565. JOURNAL OF COMMUNITY HEALTH NURSING
Quarterly ISSN: 0737-0016
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
311
1566. JOURNAL OF COMMUNITY PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 0090-4392
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1567. JOURNAL OF COMPARATIVE AND PHYSIOLOGICAL
PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 0021-9940
AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON,
USA, DC, 20002-4242
1. Social Sciences Citation Index
1568. JOURNAL OF COMPARATIVE ECONOMICS
Quarterly ISSN: 0147-5967
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900,
SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1569. JOURNAL OF COMPARATIVE FAMILY STUDIES
Bimonthly ISSN: 0047-2328
J COMPARATIVE FAMILY STUDIES, UNIV CALGARY-DEPT
SOCIOLOGY 2500 UNIVERSITY DRIVE NW, CALGARY, CANADA,
AB,T2N 1N4
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1570. JOURNAL OF COMPARATIVE GERMANIC LINGUISTICS
Tri-annual ISSN: 1383-4924
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
1571. JOURNAL OF COMPARATIVE POLICY ANALYSIS
Bimonthly ISSN: 1387-6988
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
312
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1572. JOURNAL OF COMPARATIVE PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 0735-7036
AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON,
USA, DC, 20002-4242
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Life Sciences
Zoological Record
BIOSIS Previews
1573. JOURNAL OF COMPETITION LAW & ECONOMICS
Quarterly ISSN: 1744-6414
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1574. JOURNAL OF COMPUTATIONAL FINANCE
Quarterly ISSN: 1460-1559
INCISIVE MEDIA, HAYMARKET HOUSE, 28-29 HAYMARKET,
LONDON, ENGLAND, SW1Y 4RX
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1575. JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED LEARNING
Bimonthly ISSN: 0266-4909
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1576. JOURNAL OF COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION
Quarterly ISSN: 1083-6101
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
313
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1577. JOURNAL OF COMPUTING IN HIGHER EDUCATION
Semiannual ISSN: 1042-1726
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1578. JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION
Bimonthly ISSN: 0022-0027
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1579. JOURNAL OF CONSCIOUSNESS STUDIES
Monthly ISSN: 1355-8250
IMPRINT ACADEMIC, PO BOX 200, EXETER, ENGLAND, DEVON,
EX5 5YX
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1580. JOURNAL OF CONSTRUCTIVIST PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 1072-0537
TAYLOR & FRANCIS INC, 530 CHESTNUT STREET, STE 850,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1581. JOURNAL OF CONSULTING AND CLINICAL PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 0022-006X
AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON,
USA, DC, 20002-4242
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1582. JOURNAL OF CONSUMER AFFAIRS
Tri-annual ISSN: 0022-0078
314
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1583. JOURNAL OF CONSUMER BEHAVIOUR
Bimonthly ISSN: 1472-0817
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1584. JOURNAL OF CONSUMER CULTURE
Tri-annual ISSN: 1469-5405
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1585. JOURNAL OF CONSUMER PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 1057-7408
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1586. JOURNAL OF CONSUMER RESEARCH
Bimonthly ISSN: 0093-5301
UNIV CHICAGO PRESS, 1427 E 60TH ST, CHICAGO, USA, IL, 606372954
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1587. JOURNAL OF CONTEMPORARY ASIA
Quarterly ISSN: 0047-2336
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
315
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1588. JOURNAL OF CONTEMPORARY CHINA
Bimonthly ISSN: 1067-0564
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1589. JOURNAL OF CONTEMPORARY ETHNOGRAPHY
Bimonthly ISSN: 0891-2416
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1590. JOURNAL OF CONTEMPORARY HISTORY
Quarterly ISSN: 0022-0094
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1591. JOURNAL OF CONTINGENCIES AND CRISIS MANAGEMENT
Quarterly ISSN: 0966-0879
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1592. JOURNAL OF CONTINUING EDUCATION IN NURSING
Monthly ISSN: 0022-0124
SLACK INC, 6900 GROVE RD, THOROFARE, USA, NJ, 08086
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
316
1593. JOURNAL OF CORPORATE FINANCE
Bimonthly ISSN: 0929-1199
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1594. JOURNAL OF CORRECTIONAL HEALTH CARE
Quarterly ISSN: 1078-3458
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1595. JOURNAL OF COUNSELING AND DEVELOPMENT
Quarterly ISSN: 0748-9633
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1596. JOURNAL OF COUNSELING PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 0022-0167
AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON,
USA, DC, 20002-4242
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1597. JOURNAL OF CREATIVE BEHAVIOR
Quarterly ISSN: 0022-0175
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1598. JOURNAL OF CREDIT RISK
Quarterly ISSN: 1744-6619
INCISIVE MEDIA, HAYMARKET HOUSE, 28-29 HAYMARKET,
LONDON, ENGLAND, SW1Y 4RX
1. Social Sciences Citation Index
317
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1599. JOURNAL OF CRIMINAL JUSTICE
Bimonthly ISSN: 0047-2352
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1600. JOURNAL OF CRIMINAL LAW & CRIMINOLOGY
Quarterly ISSN: 0091-4169
NORTHWESTERN UNIV, SCHOOL OF LAW OFFICE OF LEGAL
PUBLICATIONS 357 EAST CHICAGO AVE, CHICAGO, USA, IL,
60611-3069
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1601. JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 0022-0221
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1602. JOURNAL OF CULTURAL ECONOMICS
Quarterly ISSN: 0885-2545
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1603. JOURNAL OF CURRICULUM STUDIES
Bimonthly ISSN: 0022-0272
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1604. JOURNAL OF DEAF STUDIES AND DEAF EDUCATION
Quarterly ISSN: 1081-4159
318
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1605. JOURNAL OF DEMOCRACY
Quarterly ISSN: 1045-5736
JOHNS HOPKINS UNIV PRESS, JOURNALS PUBLISHING DIVISION,
2715 NORTH CHARLES ST, BALTIMORE, USA, MD, 21218-4363
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1606. JOURNAL OF DERIVATIVES
Quarterly ISSN: 1074-1240
INST INVESTOR INC, 225 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY,
10003
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1607. JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS
Bimonthly ISSN: 0304-3878
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1608. JOURNAL OF DEVELOPMENT EFFECTIVENESS
Quarterly ISSN: 1943-9342
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1609. JOURNAL OF DEVELOPMENT STUDIES
Monthly ISSN: 0022-0388
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
319
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1610. JOURNAL OF DEVELOPMENTAL AND BEHAVIORAL
PEDIATRICS
Monthly ISSN: 0196-206X
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
BIOSIS Previews
1611. JOURNAL OF DEVELOPMENTAL AND PHYSICAL DISABILITIES
Bimonthly ISSN: 1056-263X
SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK,
USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1612. JOURNAL OF DISABILITY POLICY STUDIES
Irregular ISSN: 1044-2073
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1613. JOURNAL OF DIVERSITY IN HIGHER EDUCATION
Quarterly ISSN: 1938-8926
EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN
PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA,
DC, 20002-4242
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1614. JOURNAL OF DOCUMENTATION
Bimonthly ISSN: 0022-0418
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
320
1615. JOURNAL OF DRUG ISSUES
Quarterly ISSN: 0022-0426
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1616. JOURNAL OF DUAL DIAGNOSIS
Quarterly ISSN: 1550-4263
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1617. JOURNAL OF EARLY ADOLESCENCE
Bimonthly ISSN: 0272-4316
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1618. JOURNAL OF EARLY INTERVENTION
Quarterly ISSN: 1053-8151
COUNCIL EXCEPTIONAL CHILDREN, 1110 N GLEBE RD,
ARLINGTON, USA, VA, 22201-5704
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1619. JOURNAL OF EARLY MODERN HISTORY
Bimonthly ISSN: 1385-3783
BRILL ACADEMIC PUBLISHERS, PLANTIJNSTRAAT 2, P O BOX
9000, LEIDEN, NETHERLANDS, 2300 PA
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1620. JOURNAL OF EAST ASIA AND INTERNATIONAL LAW
Semiannual ISSN: 1976-9229
321
YIJUN INSTITUTE INTERNATIONAL LAW, 56 MIGARO,
KWANGJIN-GU 302, SEOUL, SOUTH KOREA, 143-825
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1621. JOURNAL OF EAST ASIAN LINGUISTICS
Quarterly ISSN: 0925-8558
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1622. JOURNAL OF EAST ASIAN STUDIES
Tri-annual ISSN: 1598-2408
EAST ASIAN INST, 909 SAMPOONG BLDG, EULJIRO 158, JUNG-GU,
SEOUL, SOUTH KOREA, 100-786
1. Social Sciences Citation Index
1623. JOURNAL OF EASTERN AFRICAN STUDIES
Quarterly ISSN: 1753-1055
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1624. JOURNAL OF ECONOMETRICS
Monthly ISSN: 0304-4076
ELSEVIER SCIENCE SA, PO BOX 564, LAUSANNE, SWITZERLAND,
1001
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1625. JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION
Monthly ISSN: 0167-2681
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
322
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1626. JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONTROL
Monthly ISSN: 0165-1889
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1627. JOURNAL OF ECONOMIC EDUCATION
Quarterly ISSN: 0022-0485
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1628. JOURNAL OF ECONOMIC GEOGRAPHY
Bimonthly ISSN: 1468-2702
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1629. JOURNAL OF ECONOMIC GROWTH
Quarterly ISSN: 1381-4338
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1630. JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY
Quarterly ISSN: 0022-0507
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
3. Current Contents - Arts & Humanities
1631. JOURNAL OF ECONOMIC INEQUALITY
323
Quarterly ISSN: 1569-1721
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1632. JOURNAL OF ECONOMIC INTERACTION AND COORDINATION
Semiannual ISSN: 1860-711X
SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG,
GERMANY, D-69121
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1633. JOURNAL OF ECONOMIC ISSUES
Quarterly ISSN: 0021-3624
M E SHARPE INC, 80 BUSINESS PARK DR, ARMONK, USA, NY,
10504
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1634. JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE
Quarterly ISSN: 0022-0515
AMER ECONOMIC ASSOC, 2014 BROADWAY, STE 305,
NASHVILLE, USA, TN, 37203
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1635. JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES
Quarterly ISSN: 0895-3309
AMER ECONOMIC ASSOC, 2014 BROADWAY, STE 305,
NASHVILLE, USA, TN, 37203
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1636. JOURNAL OF ECONOMIC POLICY REFORM
Quarterly ISSN: 1748-7870
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
324
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1637. JOURNAL OF ECONOMIC PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 0167-4870
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1638. JOURNAL OF ECONOMIC SURVEYS
Bimonthly ISSN: 0950-0804
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1639. JOURNAL OF ECONOMIC THEORY
Bimonthly ISSN: 0022-0531
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900,
SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1640. JOURNAL OF ECONOMICS
Monthly ISSN: 0931-8658
SPRINGER WIEN, SACHSENPLATZ 4-6, PO BOX 89, WIEN,
AUSTRIA, A-1201
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1641. JOURNAL OF ECONOMICS & MANAGEMENT STRATEGY
Quarterly ISSN: 1058-6407
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1642. JOURNAL OF ECT
Quarterly ISSN: 1095-0680
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
325
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1643. JOURNAL OF EDUCATION FOR TEACHING
Bimonthly ISSN: 0260-7476
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1644. JOURNAL OF EDUCATION POLICY
Bimonthly ISSN: 0268-0939
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1645. JOURNAL OF EDUCATIONAL AND BEHAVIORAL STATISTICS
Bimonthly ISSN: 1076-9986
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1646. JOURNAL OF EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL
CONSULTATION
Quarterly ISSN: 1047-4412
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1647. JOURNAL OF EDUCATIONAL COMPUTING RESEARCH
Bimonthly ISSN: 0735-6331
BAYWOOD PUBL CO INC, 26 AUSTIN AVE, PO BOX 337,
AMITYVILLE, USA, NY, 11701
326
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1648. JOURNAL OF EDUCATIONAL MEASUREMENT
Quarterly ISSN: 0022-0655
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1649. JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 0022-0663
AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON,
USA, DC, 20002-4242
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1650. JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH
Bimonthly ISSN: 0022-0671
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1651. JOURNAL OF ELECTRONIC COMMERCE RESEARCH
Quarterly ISSN: 1526-6133
CALIFORNIA STATE UNIV, DEPT BIOL SCI, CHICO, USA, CA, 95929
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1652. JOURNAL OF EMERGENCY NURSING
Bimonthly ISSN: 0099-1767
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1653. JOURNAL OF EMOTIONAL AND BEHAVIORAL DISORDERS
327
Quarterly ISSN: 1063-4266
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1654. JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE
Bimonthly ISSN: 0927-5398
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1655. JOURNAL OF EMPIRICAL LEGAL STUDIES
Quarterly ISSN: 1740-1453
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1656. JOURNAL OF EMPIRICAL RESEARCH ON HUMAN RESEARCH
ETHICS
Quarterly ISSN: 1556-2646
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1657. JOURNAL OF EMPLOYMENT COUNSELING
Quarterly ISSN: 0022-0787
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1658. JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
MANAGEMENT
Quarterly ISSN: 0923-4748
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
328
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1659. JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION
Quarterly ISSN: 1069-4730
AMER SOC ENGINEERING EDUCATION, 1818 N ST, N W, STE 600,
WASHINGTON, USA, DC, 20036
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
1660. JOURNAL OF ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
Quarterly ISSN: 1475-1585
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1661. JOURNAL OF ENGLISH LINGUISTICS
Quarterly ISSN: 0075-4242
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1662. JOURNAL OF ENVIRONMENT & DEVELOPMENT
Quarterly ISSN: 1070-4965
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1663. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND
MANAGEMENT
Bimonthly ISSN: 0095-0696
329
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900,
SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1664. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION
Quarterly ISSN: 0095-8964
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1665. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL LAW
Tri-annual ISSN: 0952-8873
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1666. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PLANNING AND
MANAGEMENT
Monthly ISSN: 0964-0568
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1667. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL POLICY & PLANNING
Quarterly ISSN: 1523-908X
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1668. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 0272-4944
ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, 24-28 OVAL RD,
LONDON, ENGLAND, NW1 7DX
330
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1669. JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH
Monthly ISSN: 0143-005X
BMJ PUBLISHING GROUP, BRITISH MED ASSOC HOUSE,
TAVISTOCK SQUARE, LONDON, ENGLAND, WC1H 9JR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
Current Contents - Life Sciences
BIOSIS Previews
1670. JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES
Monthly ISSN: 1369-183X
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1671. JOURNAL OF ETHNOBIOLOGY
Semiannual ISSN: 0278-0771
SOC ETHNOBIOLOGY, UNIV NORTH TEXAS, DEPT GEOGRAPHY,
1155 UNION CIRCLE 305279, DENTON, USA, TX, 76203-5017
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Zoological Record
BIOSIS Previews
1672. JOURNAL OF EUROPEAN INTEGRATION
Bimonthly ISSN: 0703-6337
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
331
1673. JOURNAL OF EUROPEAN PUBLIC POLICY
Monthly ISSN: 1350-1763
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1674. JOURNAL OF EUROPEAN SOCIAL POLICY
Bimonthly ISSN: 0958-9287
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1675. JOURNAL OF EVIDENCE-BASED PSYCHOTHERAPIES
Semiannual ISSN: 2360-0853
INT INST ADVANCED STUDIES PSYCHOTHERAPY & APPLIED
MENTAL HEALTH, NO 37 , REPUBLICII STR, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA, 00000
1. Social Sciences Citation Index
1676. JOURNAL OF EVOLUTIONARY ECONOMICS
Bimonthly ISSN: 0936-9937
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1677. JOURNAL OF EXPERIMENTAL CHILD PSYCHOLOGY
Monthly ISSN: 0022-0965
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900,
SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
1678. JOURNAL OF EXPERIMENTAL CRIMINOLOGY
Quarterly ISSN: 1573-3750
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
332
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1679. JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION
Quarterly ISSN: 0022-0973
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1680. JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-ANIMAL
BEHAVIOR PROCESSES
Quarterly ISSN: 0097-7403
AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON,
USA, DC, 20002-4242
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Life Sciences
Zoological Record
BIOSIS Previews
1681. JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-APPLIED
Quarterly ISSN: 1076-898X
AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON,
USA, DC, 20002-4242
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1682. JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-GENERAL
Quarterly ISSN: 0096-3445
AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON,
USA, DC, 20002-4242
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
1683. JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-HUMAN
PERCEPTION AND PERFORMANCE
333
Bimonthly ISSN: 0096-1523
AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON,
USA, DC, 20002-4242
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
BIOSIS Previews
1684. JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-LEARNING
MEMORY AND COGNITION
Bimonthly ISSN: 0278-7393
AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON,
USA, DC, 20002-4242
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
BIOSIS Previews
1685. JOURNAL OF EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 0022-1031
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900,
SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1686. JOURNAL OF FAMILY HISTORY
Quarterly ISSN: 0363-1990
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1687. JOURNAL OF FAMILY ISSUES
Monthly ISSN: 0192-513X
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1688. JOURNAL OF FAMILY NURSING
Quarterly ISSN: 1074-8407
334
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1689. JOURNAL OF FAMILY PLANNING AND REPRODUCTIVE
HEALTH CARE
Quarterly ISSN: 1471-1893
BMJ PUBLISHING GROUP, BRITISH MED ASSOC HOUSE,
TAVISTOCK SQUARE, LONDON, ENGLAND, WC1H 9JR
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1690. JOURNAL OF FAMILY PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 0893-3200
AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON,
USA, DC, 20002-4242
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1691. JOURNAL OF FAMILY STUDIES
Semiannual ISSN: 1322-9400
ECONTENT MANAGEMENT, PO BOX 1027, MALENY, AUSTRALIA,
QUEENSLAND, 4552
1. Social Sciences Citation Index
1692. JOURNAL OF FAMILY THERAPY
Quarterly ISSN: 0163-4445
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1693. JOURNAL OF FAMILY VIOLENCE
Bimonthly ISSN: 0885-7482
SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK,
USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
335
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1694. JOURNAL OF FINANCE
Bimonthly ISSN: 0022-1082
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1695. JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS
Bimonthly ISSN: 0022-1090
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1696. JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMETRICS
Quarterly ISSN: 1479-8409
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1697. JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS
Monthly ISSN: 0304-405X
ELSEVIER SCIENCE SA, PO BOX 564, LAUSANNE, SWITZERLAND,
1001
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1698. JOURNAL OF FINANCIAL INTERMEDIATION
Quarterly ISSN: 1042-9573
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900,
SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1699. JOURNAL OF FINANCIAL MARKETS
Quarterly ISSN: 1386-4181
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
336
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1700. JOURNAL OF FINANCIAL SERVICES RESEARCH
Bimonthly ISSN: 0920-8550
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1701. JOURNAL OF FINANCIAL STABILITY
Quarterly ISSN: 1572-3089
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1702. JOURNAL OF FLUENCY DISORDERS
Quarterly ISSN: 0094-730X
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
BIOSIS Previews
1703. JOURNAL OF FORECASTING
Bimonthly ISSN: 0277-6693
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1704. JOURNAL OF FORENSIC PSYCHIATRY & PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 1478-9949
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1705. JOURNAL OF FORENSIC PSYCHOLOGY PRACTICE
337
Bimonthly ISSN: 1522-8932
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1706. JOURNAL OF FOREST ECONOMICS
Quarterly ISSN: 1104-6899
ELSEVIER GMBH, URBAN & FISCHER VERLAG, OFFICE JENA, P O
BOX 100537, JENA, GERMANY, 07705
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1707. JOURNAL OF FRENCH LANGUAGE STUDIES
Tri-annual ISSN: 0959-2695
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD,
CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
1708. JOURNAL OF FUTURES MARKETS
Monthly ISSN: 0270-7314
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1709. JOURNAL OF GAMBLING STUDIES
Quarterly ISSN: 1050-5350
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1710. JOURNAL OF GENDER STUDIES
Quarterly ISSN: 0958-9236
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
338
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1711. JOURNAL OF GENERAL PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 0022-1309
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1712. JOURNAL OF GENETIC PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 0022-1325
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1713. JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SYSTEMS
Quarterly ISSN: 1435-5930
SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG,
GERMANY, D-69121
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1714. JOURNAL OF GEOGRAPHY
Bimonthly ISSN: 0022-1341
TAYLOR & FRANCIS INC, 530 CHESTNUT STREET, STE 850,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1715. JOURNAL OF GEOGRAPHY IN HIGHER EDUCATION
Quarterly ISSN: 0309-8265
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
339
1716. JOURNAL OF GERMANIC LINGUISTICS
Quarterly ISSN: 1470-5427
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD,
CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
1717. JOURNAL OF GERONTOLOGICAL NURSING
Monthly ISSN: 0098-9134
SLACK INC, 6900 GROVE RD, THOROFARE, USA, NJ, 08086
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1718. JOURNAL OF GLOBAL HISTORY
Tri-annual ISSN: 1740-0228
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD,
CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1719. JOURNAL OF GLOBAL INFORMATION MANAGEMENT
Quarterly ISSN: 1062-7375
IGI PUBL, 701 E CHOCOLATE AVE, STE 200, HERSHEY, USA, PA,
17033-1240
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1720. JOURNAL OF GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY
MANAGEMENT
Quarterly ISSN: 1097-198X
TAYLOR & FRANCIS INC, 530 CHESTNUT STREET, STE 850,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1721. JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES
Bimonthly ISSN: 1389-4978
340
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1722. JOURNAL OF HEAD TRAUMA REHABILITATION
Bimonthly ISSN: 0885-9701
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1723. JOURNAL OF HEALTH AND SOCIAL BEHAVIOR
Quarterly ISSN: 0022-1465
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1724. JOURNAL OF HEALTH CARE FOR THE POOR AND
UNDERSERVED
Quarterly ISSN: 1049-2089
JOHNS HOPKINS UNIV PRESS, JOURNALS PUBLISHING DIVISION,
2715 NORTH CHARLES ST, BALTIMORE, USA, MD, 21218-4363
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1725. JOURNAL OF HEALTH COMMUNICATION
Monthly ISSN: 1081-0730
TAYLOR & FRANCIS INC, 530 CHESTNUT STREET, STE 850,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1726. JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS
Bimonthly ISSN: 0167-6296
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
341
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1727. JOURNAL OF HEALTH POLITICS POLICY AND LAW
Bimonthly ISSN: 0361-6878
DUKE UNIV PRESS, 905 W MAIN ST, STE 18-B, DURHAM, USA, NC,
27701
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1728. JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY
Monthly ISSN: 1359-1053
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1729. JOURNAL OF HEALTH SERVICES RESEARCH & POLICY
Quarterly ISSN: 1355-8196
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1730. JOURNAL OF HEALTHCARE MANAGEMENT
Bimonthly ISSN: 1096-9012
AMER COLL HEALTHCARE EXEC HEALTH ADMINISTRATION
PRESS, ONE NORTH FRANKLIN ST SUITE 1700, CHICAGO, USA, IL,
60606
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1731. JOURNAL OF HIGHER EDUCATION
Bimonthly ISSN: 0022-1546
OHIO STATE UNIV PRESS, 1050 CARMACK RD, COLUMBUS, USA,
OH, 43210
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
342
1732. JOURNAL OF HISTORICAL GEOGRAPHY
Quarterly ISSN: 0305-7488
ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, 24-28 OVAL RD,
LONDON, ENGLAND, NW1 7DX
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1733. JOURNAL OF HISTORICAL PRAGMATICS
Semiannual ISSN: 1566-5852
JOHN BENJAMINS PUBLISHING COMPANY, PO BOX 36224,
AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1020 ME
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1734. JOURNAL OF HISTORICAL SOCIOLOGY
Quarterly ISSN: 0952-1909
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1735. JOURNAL OF HOMELAND SECURITY AND EMERGENCY
MANAGEMENT
Quarterly ISSN: 2194-6361
WALTER DE GRUYTER GMBH, GENTHINER STRASSE 13, BERLIN,
GERMANY, D-10785
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1736. JOURNAL OF HOMOSEXUALITY
Monthly ISSN: 0091-8369
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1737. JOURNAL OF HOSPICE & PALLIATIVE NURSING
Bimonthly ISSN: 1522-2179
343
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1738. JOURNAL OF HOSPITALITY & TOURISM RESEARCH
Quarterly ISSN: 1096-3480
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1739. JOURNAL OF HOSPITALITY LEISURE SPORT & TOURISM
EDUCATION
Semiannual ISSN: 1473-8376
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1740. JOURNAL OF HOUSING AND THE BUILT ENVIRONMENT
Quarterly ISSN: 1566-4910
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1741. JOURNAL OF HOUSING ECONOMICS
Quarterly ISSN: 1051-1377
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900,
SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1742. JOURNAL OF HUMAN CAPITAL
Quarterly ISSN: 1932-8575
UNIV CHICAGO PRESS, 1427 E 60TH ST, CHICAGO, USA, IL, 606372954
1. Social Sciences Citation Index
344
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1743. JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND CAPABILITIES
Quarterly ISSN: 1945-2829
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1744. JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION
Monthly ISSN: 0047-2484
ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, 24-28 OVAL RD,
LONDON, ENGLAND, NW1 7DX
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Life Sciences
Zoological Record
BIOSIS Previews
1745. JOURNAL OF HUMAN RESOURCES
Quarterly ISSN: 0022-166X
UNIV WISCONSIN PRESS, JOURNAL DIVISION, 1930 MONROE ST,
3RD FL, MADISON, USA, WI, 53711
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1746. JOURNAL OF HUMAN RIGHTS
Quarterly ISSN: 1475-4835
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1747. JOURNAL OF HUMANISTIC PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 0022-1678
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
345
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1748. JOURNAL OF IMMIGRANT AND MINORITY HEALTH
Bimonthly ISSN: 1557-1912
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1749. JOURNAL OF INDIVIDUAL DIFFERENCES
Quarterly ISSN: 1614-0001
HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, ROHNSWEG 25, GOTTINGEN,
GERMANY, D-37085
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1750. JOURNAL OF INDUSTRIAL ECONOMICS
Quarterly ISSN: 0022-1821
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1751. JOURNAL OF INDUSTRIAL RELATIONS
Bimonthly ISSN: 0022-1856
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1752. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE
Bimonthly ISSN: 0165-5515
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1753. JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY
Quarterly ISSN: 0268-3962
346
PALGRAVE MACMILLAN LTD, BRUNEL RD BLDG, HOUNDMILLS,
BASINGSTOKE, ENGLAND, HANTS, RG21 6XS
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
1754. JOURNAL OF INFORMETRICS
Quarterly ISSN: 1751-1577
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1755. JOURNAL OF INSTITUTIONAL AND THEORETICAL
ECONOMICS-ZEITSCHRIFT FUR DIE GESAMTE
STAATSWISSENSCHAFT
Quarterly ISSN: 0932-4569
J C B MOHR, POSTFACH 2040, TUBINGEN, GERMANY, W-7400
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1756. JOURNAL OF INSTITUTIONAL ECONOMICS
Quarterly ISSN: 1744-1374
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD,
CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1757. JOURNAL OF INTELLECTUAL & DEVELOPMENTAL
DISABILITY
Quarterly ISSN: 1366-8250
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1758. JOURNAL OF INTELLECTUAL DISABILITY RESEARCH
Monthly ISSN: 0964-2633
347
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
1759. JOURNAL OF INTERACTIVE MARKETING
Quarterly ISSN: 1094-9968
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1760. JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY HISTORY
Quarterly ISSN: 0022-1953
MIT PRESS, 55 HAYWARD STREET, CAMBRIDGE, USA, MA, 02142
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
3. Current Contents - Arts & Humanities
1761. JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES
Monthly ISSN: 0047-2506
PALGRAVE MACMILLAN LTD, BRUNEL RD BLDG, HOUNDMILLS,
BASINGSTOKE, ENGLAND, HANTS, RG21 6XS
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1762. JOURNAL OF INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE
Bimonthly ISSN: 1478-1387
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1763. JOURNAL OF INTERNATIONAL DEVELOPMENT
Bimonthly ISSN: 0954-1748
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
348
1764. JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Quarterly ISSN: 1369-3034
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1765. JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMICS
Bimonthly ISSN: 0022-1996
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1766. JOURNAL OF INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT &
ACCOUNTING
Tri-annual ISSN: 0954-1314
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1767. JOURNAL OF INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETS
INSTITUTIONS & MONEY
Bimonthly ISSN: 1042-4431
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1768. JOURNAL OF INTERNATIONAL MANAGEMENT
Quarterly ISSN: 1075-4253
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1769. JOURNAL OF INTERNATIONAL MARKETING
Quarterly ISSN: 1069-031X
AMER MARKETING ASSOC, 311S WACKER DR, STE 5800,
CHICAGO, USA, IL, 60606-6629
349
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1770. JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE
Bimonthly ISSN: 0261-5606
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1771. JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS AND
DEVELOPMENT
Quarterly ISSN: 1408-6980
PALGRAVE MACMILLAN LTD, BRUNEL RD BLDG, HOUNDMILLS,
BASINGSTOKE, ENGLAND, HANTS, RG21 6XS
1. Social Sciences Citation Index
1772. JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE & ECONOMIC
DEVELOPMENT
Bimonthly ISSN: 0963-8199
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1773. JOURNAL OF INTERPERSONAL VIOLENCE
Semimonthly ISSN: 0886-2605
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1774. JOURNAL OF INTERPROFESSIONAL CARE
Bimonthly ISSN: 1356-1820
INFORMA HEALTHCARE, 52 VANDERBILT AVE, NEW YORK, USA,
NY, 10017
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
350
1775. JOURNAL OF INVESTIGATIVE PSYCHOLOGY AND OFFENDER
PROFILING
Tri-annual ISSN: 1544-4759
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1776. JOURNAL OF ISRAELI HISTORY
Semiannual ISSN: 1353-1042
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
1777. JOURNAL OF JAPANESE STUDIES
Semiannual ISSN: 0095-6848
SOC JAPANESE STUD, UNIV WASHINGTON THOMSON HALL DR05, SEATTLE, USA, WA, 98195
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1778. JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT
Bimonthly ISSN: 1367-3270
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1779. JOURNAL OF KOREA TRADE
Quarterly ISSN: 1229-828X
KOREA TRADE RESEARCH ASSOC, RM 4503 WORLD TRADE CTR,
159-1 SAMSUNG-DONG,GANGNAM-GU, SEOUL, SOUTH KOREA,
135-729
1. Social Sciences Citation Index
1780. JOURNAL OF KOREAN ACADEMY OF NURSING
Bimonthly ISSN: 2005-3673
351
KOREAN SOC NURSING SCIENCE, KOREA SCIENCE & TECHNOL
CTR, 635-4 YEOKSAM-DONG, KANGNAM-GU,, SEOUL,
SOUTHKOREA, 135-703
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
1781. JOURNAL OF LABOR ECONOMICS
Quarterly ISSN: 0734-306X
UNIV CHICAGO PRESS, 1427 E 60TH ST, CHICAGO, USA, IL, 606372954
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1782. JOURNAL OF LABOR RESEARCH
Quarterly ISSN: 0195-3613
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1783. JOURNAL OF LANGUAGE AND POLITICS
Tri-annual ISSN: 1569-2159
JOHN BENJAMINS PUBLISHING COMPANY, PO BOX 36224,
AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1020 ME
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1784. JOURNAL OF LANGUAGE AND SOCIAL PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 0261-927X
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1785. JOURNAL OF LANGUAGE IDENTITY AND EDUCATION
Bimonthly ISSN: 1534-8458
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
352
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
1786. JOURNAL OF LATIN AMERICAN CULTURAL STUDIES
Quarterly ISSN: 1356-9325
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1787. JOURNAL OF LATIN AMERICAN STUDIES
Quarterly ISSN: 0022-216X
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1788. JOURNAL OF LAW & ECONOMICS
Quarterly ISSN: 0022-2186
UNIV CHICAGO PRESS, 1427 E 60TH ST, CHICAGO, USA, IL, 606372954
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1789. JOURNAL OF LAW AND SOCIETY
Quarterly ISSN: 0263-323X
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1790. JOURNAL OF LAW ECONOMICS & ORGANIZATION
Semiannual ISSN: 8756-6222
OXFORD UNIV PRESS INC, JOURNALS DEPT, 2001 EVANS RD,
CARY, USA, NC, 27513
1. Social Sciences Citation Index
353
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1791. JOURNAL OF LAW MEDICINE & ETHICS
Quarterly ISSN: 1073-1105
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1792. JOURNAL OF LEADERSHIP & ORGANIZATIONAL STUDIES
Quarterly ISSN: 1548-0518
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1793. JOURNAL OF LEARNING DISABILITIES
Bimonthly ISSN: 0022-2194
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1794. JOURNAL OF LEGAL EDUCATION
Quarterly ISSN: 0022-2208
SOUTHWESTERN LAW SCH, 3050 WILSHIRE BLVD, LOS ANGELES,
USA, CA, 90010-1106
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1795. JOURNAL OF LEGAL MEDICINE
Quarterly ISSN: 0194-7648
TAYLOR & FRANCIS INC, 530 CHESTNUT STREET, STE 850,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1796. JOURNAL OF LEGAL STUDIES
354
Semiannual ISSN: 0047-2530
UNIV CHICAGO PRESS, 1427 E 60TH ST, CHICAGO, USA, IL, 606372954
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1797. JOURNAL OF LEISURE RESEARCH
Quarterly ISSN: 0022-2216
NATL RECREATION PARK ASSOC, 22377 BELMONT RIDGE RD,
ASHBURN, USA, VA, 20148-4501
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1798. JOURNAL OF LIBRARIANSHIP AND INFORMATION SCIENCE
Quarterly ISSN: 0961-0006
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1799. JOURNAL OF LINGUISTIC ANTHROPOLOGY
Tri-annual ISSN: 1055-1360
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
1800. JOURNAL OF LINGUISTICS
Tri-annual ISSN: 0022-2267
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1801. JOURNAL OF LITERACY RESEARCH
Quarterly ISSN: 1086-296X
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
355
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1802. JOURNAL OF LOSS & TRAUMA
Bimonthly ISSN: 1532-5024
TAYLOR & FRANCIS INC, 530 CHESTNUT STREET, STE 850,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1803. JOURNAL OF MACROECONOMICS
Quarterly ISSN: 0164-0704
LOUISIANA STATE UNIV PR, BATON ROUGE, USA, LA, 70893
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1804. JOURNAL OF MACROMARKETING
Quarterly ISSN: 0276-1467
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1805. JOURNAL OF MANAGEMENT
Bimonthly ISSN: 0149-2063
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1806. JOURNAL OF MANAGEMENT & ORGANIZATION
Bimonthly ISSN: 1833-3672
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD,
CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
1. Social Sciences Citation Index
1807. JOURNAL OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
Quarterly ISSN: 0742-1222
M E SHARPE INC, 80 BUSINESS PARK DR, ARMONK, USA, NY,
10504
356
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1808. JOURNAL OF MANAGEMENT INQUIRY
Quarterly ISSN: 1056-4926
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1809. JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES
Bimonthly ISSN: 0022-2380
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1810. JOURNAL OF MANAGERIAL PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 0268-3946
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1811. JOURNAL OF MAPS
Quarterly ISSN: 1744-5647
TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK,
ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences
1812. JOURNAL OF MARITAL AND FAMILY THERAPY
Quarterly ISSN: 0194-472X
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
357
1813. JOURNAL OF MARKETING
Bimonthly ISSN: 0022-2429
AMER MARKETING ASSOC, 311S WACKER DR, STE 5800,
CHICAGO, USA, IL, 60606-6629
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1814. JOURNAL OF MARKETING RESEARCH
Bimonthly ISSN: 0022-2437
AMER MARKETING ASSOC, 311S WACKER DR, STE 5800,
CHICAGO, USA, IL, 60606-6629
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1815. JOURNAL OF MARRIAGE AND FAMILY
Bimonthly ISSN: 0022-2445
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1816. JOURNAL OF MASS MEDIA ETHICS
Quarterly ISSN: 0890-0523
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1817. JOURNAL OF MATERIAL CULTURE
Quarterly ISSN: 1359-1835
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1818. JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS
Bimonthly ISSN: 0304-4068
358
ELSEVIER SCIENCE SA, PO BOX 564, LAUSANNE, SWITZERLAND,
1001
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1819. JOURNAL OF MATHEMATICAL PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 0022-2496
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900,
SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1820. JOURNAL OF MATHEMATICAL SOCIOLOGY
Quarterly ISSN: 0022-250X
TAYLOR & FRANCIS INC, 530 CHESTNUT STREET, STE 850,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1821. JOURNAL OF MEDIA ECONOMICS
Quarterly ISSN: 0899-7764
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1822. JOURNAL OF MEDIA PSYCHOLOGY-THEORIES METHODS AND
APPLICATIONS
Quarterly ISSN: 1864-1105
HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, ROHNSWEG 25, GOTTINGEN,
GERMANY, D-37085
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1823. JOURNAL OF MEDICAL ETHICS
Monthly ISSN: 0306-6800
359
BMJ PUBLISHING GROUP, BRITISH MED ASSOC HOUSE,
TAVISTOCK SQUARE, LONDON, ENGLAND, WC1H 9JR
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1824. JOURNAL OF MEDICINE AND PHILOSOPHY
Bimonthly ISSN: 0360-5310
OXFORD UNIV PRESS INC, JOURNALS DEPT, 2001 EVANS RD,
CARY, USA, NC, 27513
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1825. JOURNAL OF MEMORY AND LANGUAGE
Bimonthly ISSN: 0749-596X
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900,
SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1826. JOURNAL OF MENS HEALTH
Quarterly ISSN: 1875-6867
MARY ANN LIEBERT, INC, 140 HUGUENOT STREET, 3RD FL, NEW
ROCHELLE, USA, NY, 10801
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1827. JOURNAL OF MENTAL HEALTH
Bimonthly ISSN: 0963-8237
INFORMA HEALTHCARE, TELEPHONE HOUSE, 69-77 PAUL
STREET, LONDON, ENGLAND, EC2A 4LQ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1828. JOURNAL OF MENTAL HEALTH POLICY AND ECONOMICS
Quarterly ISSN: 1091-4358
360
INT CTR MENTAL HEALTH POLICY & ECONOMICS-ICMPE, VIA
DANIELE CRESPI 7, MILANO, ITALY, 20123
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1829. JOURNAL OF MENTAL HEALTH RESEARCH IN INTELLECTUAL
DISABILITIES
Quarterly ISSN: 1931-5864
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1830. JOURNAL OF MENTAL SCIENCE
Quarterly ISSN: ****-****
HEADLEY BROTHERS LTD, INVICTA PRESS, ASHFORD,
ENGLAND, KENT, TN24 8HH
1. Social Sciences Citation Index
1831. JOURNAL OF MIDDLE EAST WOMENS STUDIES
Tri-annual ISSN: 1552-5864
INDIANA UNIV PRESS, 601 N MORTON STREET, BLOOMINGTON,
USA, IN, 47404-3797
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1832. JOURNAL OF MIDWIFERY & WOMENS HEALTH
Bimonthly ISSN: 1526-9523
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1833. JOURNAL OF MIXED METHODS RESEARCH
Quarterly ISSN: 1558-6898
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
361
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1834. JOURNAL OF MODERN AFRICAN STUDIES
Quarterly ISSN: 0022-278X
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1835. JOURNAL OF MODERN EUROPEAN HISTORY
Semiannual ISSN: 1611-8944
VERLAG C H BECK, WILHELMSTRASSE 9, MUNCHEN, GERMANY,
D-80801
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1836. JOURNAL OF MODERN HISTORY
Quarterly ISSN: 0022-2801
UNIV CHICAGO PRESS, 1427 E 60TH ST, CHICAGO, USA, IL, 606372954
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
3. Current Contents - Arts & Humanities
1837. JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS
Bimonthly ISSN: 0304-3932
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1838. JOURNAL OF MONEY CREDIT AND BANKING
Bimonthly ISSN: 0022-2879
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1839. JOURNAL OF MORAL EDUCATION
362
Quarterly ISSN: 0305-7240
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1840. JOURNAL OF MORAL PHILOSOPHY
Quarterly ISSN: 1740-4681
BRILL ACADEMIC PUBLISHERS, PLANTIJNSTRAAT 2, P O BOX
9000, LEIDEN, NETHERLANDS, 2300 PA
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1841. JOURNAL OF MOTOR BEHAVIOR
Bimonthly ISSN: 0022-2895
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
BIOSIS Previews
1842. JOURNAL OF MULTICULTURAL COUNSELING AND
DEVELOPMENT
Quarterly ISSN: 0883-8534
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1843. JOURNAL OF MULTILINGUAL AND MULTICULTURAL
DEVELOPMENT
Bimonthly ISSN: 0143-4632
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
363
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
1844. JOURNAL OF MUSIC THERAPY
Quarterly ISSN: 0022-2917
OXFORD UNIV PRESS INC, JOURNALS DEPT, 2001 EVANS RD,
CARY, USA, NC, 27513
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1845. JOURNAL OF NERVOUS AND MENTAL DISEASE
Monthly ISSN: 0022-3018
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
Current Contents - Life Sciences
BIOSIS Previews
1846. JOURNAL OF NEUROLINGUISTICS
Bimonthly ISSN: 0911-6044
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
1847. JOURNAL OF NEUROPSYCHOLOGY
Semiannual ISSN: 1748-6645
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1848. JOURNAL OF NEUROSCIENCE NURSING
Bimonthly ISSN: 0888-0395
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
364
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1849. JOURNAL OF NEUROSCIENCE PSYCHOLOGY AND ECONOMICS
Quarterly ISSN: 1937-321X
EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN
PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA,
DC, 20002-4242
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1850. JOURNAL OF NONVERBAL BEHAVIOR
Quarterly ISSN: 0191-5886
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1851. JOURNAL OF NURSING ADMINISTRATION
Monthly ISSN: 0002-0443
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1852. JOURNAL OF NURSING CARE QUALITY
Quarterly ISSN: 1057-3631
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1853. JOURNAL OF NURSING EDUCATION
Monthly ISSN: 0148-4834
SLACK INC, 6900 GROVE RD, THOROFARE, USA, NJ, 08086
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
365
1854. JOURNAL OF NURSING MANAGEMENT
Bimonthly ISSN: 0966-0429
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1855. JOURNAL OF NURSING RESEARCH
Quarterly ISSN: 1682-3141
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1856. JOURNAL OF NURSING SCHOLARSHIP
Bimonthly ISSN: 1527-6546
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1857. JOURNAL OF OBSESSIVE-COMPULSIVE AND RELATED
DISORDERS
Quarterly ISSN: 2211-3649
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1858. JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ORGANIZATIONAL
PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 0963-1798
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
366
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1859. JOURNAL OF OCCUPATIONAL HEALTH PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 1076-8998
AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON,
USA, DC, 20002-4242
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1860. JOURNAL OF OCCUPATIONAL REHABILITATION
Quarterly ISSN: 1053-0487
SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK,
USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1861. JOURNAL OF OFFICIAL STATISTICS
Quarterly ISSN: 0282-423X
DE GRUYTER OPEN LTD, SOLIPSKA 14A-1, WARSAW, POLAND, 02482
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1862. JOURNAL OF OPERATIONAL RISK
Quarterly ISSN: 1744-6740
INCISIVE MEDIA, HAYMARKET HOUSE, 28-29 HAYMARKET,
LONDON, ENGLAND, SW1Y 4RX
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1863. JOURNAL OF OPERATIONS MANAGEMENT
Bimonthly ISSN: 0272-6963
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
367
1864. JOURNAL OF ORGANIZATIONAL AND END USER COMPUTING
Bimonthly ISSN: 1546-2234
IGI PUBL, 701 E CHOCOLATE AVE, STE 200, HERSHEY, USA, PA,
17033-1240
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1865. JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
Bimonthly ISSN: 0894-3796
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1866. JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR MANAGEMENT
Quarterly ISSN: 0160-8061
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1867. JOURNAL OF ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT
Bimonthly ISSN: 0953-4814
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1868. JOURNAL OF PACIFIC RIM PSYCHOLOGY
Semiannual ISSN: 1834-4909
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Social Sciences Citation Index
1869. JOURNAL OF PALESTINE STUDIES
Quarterly ISSN: 0377-919X
UNIV CALIFORNIA PRESS, 155 GRAND AVE, SUITE 400, OAKLAND,
USA, CA, 94612-3758
368
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1870. JOURNAL OF PALLIATIVE CARE
Quarterly ISSN: 0825-8597
CENTRE RECHERCHE INSTITUT UNIV GERIATRIE MONTREAL,
4565 CHEMIN QUEEN MARY, MONTREAL, CANADA, QUEBEC,
H3W 1W5
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1871. JOURNAL OF PATIENT SAFETY
Quarterly ISSN: 1549-8417
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1872. JOURNAL OF PEACE RESEARCH
Bimonthly ISSN: 0022-3433
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1873. JOURNAL OF PEASANT STUDIES
Bimonthly ISSN: 0306-6150
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1874. JOURNAL OF PEDIATRIC HEALTH CARE
Bimonthly ISSN: 0891-5245
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
369
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1875. JOURNAL OF PEDIATRIC NURSING-NURSING CARE OF
CHILDREN & FAMILIES
Bimonthly ISSN: 0882-5963
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1876. JOURNAL OF PEDIATRIC ONCOLOGY NURSING
Bimonthly ISSN: 1043-4542
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1877. JOURNAL OF PEDIATRIC PSYCHOLOGY
Monthly ISSN: 0146-8693
OXFORD UNIV PRESS INC, JOURNALS DEPT, 2001 EVANS RD,
CARY, USA, NC, 27513
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1878. JOURNAL OF PENSION ECONOMICS & FINANCE
Quarterly ISSN: 1474-7472
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD,
CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1879. JOURNAL OF PERIANESTHESIA NURSING
Bimonthly ISSN: 1089-9472
370
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1880. JOURNAL OF PERINATAL & NEONATAL NURSING
Quarterly ISSN: 0893-2190
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1881. JOURNAL OF PERSONALITY
Bimonthly ISSN: 0022-3506
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1882. JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY
Monthly ISSN: 0022-3514
AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE, WASHINGTON,
USA, DC, 20002-4242
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1883. JOURNAL OF PERSONALITY ASSESSMENT
Bimonthly ISSN: 0022-3891
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1884. JOURNAL OF PERSONALITY DISORDERS
Bimonthly ISSN: 0885-579X
GUILFORD PUBLICATIONS INC, 72 SPRING STREET, NEW YORK,
USA, NY, 10012
371
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1885. JOURNAL OF PERSONNEL PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 1866-5888
HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, ROHNSWEG 25, GOTTINGEN,
GERMANY, D-37085
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1886. JOURNAL OF PHILOSOPHY OF EDUCATION
Quarterly ISSN: 0309-8249
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1887. JOURNAL OF PHONETICS
Quarterly ISSN: 0095-4470
ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, 24-28 OVAL RD,
LONDON, ENGLAND, NW1 7DX
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
3. Current Contents - Arts & Humanities
1888. JOURNAL OF PHYSICAL ACTIVITY & HEALTH
Bimonthly ISSN: 1543-3080
HUMAN KINETICS PUBL INC, 1607 N MARKET ST, PO BOX 5076,
CHAMPAIGN, USA, IL, 61820-2200
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1889. JOURNAL OF PIDGIN AND CREOLE LANGUAGES
Semiannual ISSN: 0920-9034
JOHN BENJAMINS PUBLISHING COMPANY, PO BOX 36224,
AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1020 ME
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
372
1890. JOURNAL OF PLANNING EDUCATION AND RESEARCH
Quarterly ISSN: 0739-456X
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1891. JOURNAL OF PLANNING LITERATURE
Quarterly ISSN: 0885-4122
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1892. JOURNAL OF POLICY ANALYSIS AND MANAGEMENT
Quarterly ISSN: 0276-8739
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1893. JOURNAL OF POLICY AND PRACTICE IN INTELLECTUAL
DISABILITIES
Quarterly ISSN: 1741-1122
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1894. JOURNAL OF POLICY HISTORY
Quarterly ISSN: 0898-0306
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1895. JOURNAL OF POLICY MODELING
Bimonthly ISSN: 0161-8938
373
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1896. JOURNAL OF POLITENESS RESEARCH-LANGUAGE
BEHAVIOUR CULTURE
Semiannual ISSN: 1612-5681
DE GRUYTER MOUTON, GENTHINER STRASSE 13, BERLIN,
GERMANY, 10785
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1897. JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY
Bimonthly ISSN: 0022-3808
UNIV CHICAGO PRESS, 1427 E 60TH ST, CHICAGO, USA, IL, 606372954
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1898. JOURNAL OF POLITICAL PHILOSOPHY
Quarterly ISSN: 0963-8016
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1899. JOURNAL OF POLITICS
Quarterly ISSN: 0022-3816
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD,
CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1900. JOURNAL OF POPULAR CULTURE
Bimonthly ISSN: 0022-3840
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
374
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1901. JOURNAL OF POPULATION ECONOMICS
Quarterly ISSN: 0933-1433
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1902. JOURNAL OF PORTFOLIO MANAGEMENT
Quarterly ISSN: 0095-4918
INST INVESTOR INC, 225 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA, NY,
10003
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1903. JOURNAL OF POSITIVE BEHAVIOR INTERVENTIONS
Quarterly ISSN: 1098-3007
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1904. JOURNAL OF POSITIVE PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 1743-9760
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1905. JOURNAL OF POST KEYNESIAN ECONOMICS
Quarterly ISSN: 0160-3477
M E SHARPE INC, 80 BUSINESS PARK DR, ARMONK, USA, NY,
10504
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1906. JOURNAL OF PRAGMATICS
375
Monthly ISSN: 0378-2166
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
3. Current Contents - Arts & Humanities
1907. JOURNAL OF PRIMARY PREVENTION
Quarterly ISSN: 0278-095X
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1908. JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION MANAGEMENT
Bimonthly ISSN: 0737-6782
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
1909. JOURNAL OF PRODUCTIVITY ANALYSIS
Bimonthly ISSN: 0895-562X
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1910. JOURNAL OF PROFESSIONAL NURSING
Bimonthly ISSN: 8755-7223
W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC, 1600 JOHN F KENNEDY
BOULEVARD, STE 1800, PHILADELPHIA, USA, PA, 19103-2899
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1911. JOURNAL OF PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING
Monthly ISSN: 1351-0126
376
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1912. JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH
Bimonthly ISSN: 0022-3956
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
Current Contents - Life Sciences
BIOSIS Previews
1913. JOURNAL OF PSYCHIATRY & NEUROSCIENCE
Bimonthly ISSN: 1180-4882
CMA-CANADIAN MEDICAL ASSOC, 1867 ALTA VISTA DR,
OTTAWA, CANADA, ONTARIO, K1G 5W8
1.
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
BIOSIS Previews
1914. JOURNAL OF PSYCHOACTIVE DRUGS
Quarterly ISSN: 0279-1072
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
1915. JOURNAL OF PSYCHOEDUCATIONAL ASSESSMENT
Bimonthly ISSN: 0734-2829
377
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1916. JOURNAL OF PSYCHOHISTORY
Quarterly ISSN: 0145-3378
ASSOC PSYCHOHISTORY, INC, 140 RIVERSIDE DR, NEW YORK,
USA, NY, 10024-2605
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1917. JOURNAL OF PSYCHOLINGUISTIC RESEARCH
Bimonthly ISSN: 0090-6905
SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK,
USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1918. JOURNAL OF PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 0022-3980
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1919. JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND THEOLOGY
Quarterly ISSN: 0091-6471
ROSEMEAD SCHOOL PSYCHOLOGY, 13800 BIOLA AVENUE,
BIOLA UNIVERSITY, LA MIRADA, USA, CA, 90639-0001
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1920. JOURNAL OF PSYCHOLOGY IN AFRICA
Bimonthly ISSN: 1433-0237
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
378
1. Social Sciences Citation Index
1921. JOURNAL OF PSYCHOPATHOLOGY AND BEHAVIORAL
ASSESSMENT
Quarterly ISSN: 0882-2689
SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK,
USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. BIOSIS Previews
1922. JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY
Quarterly ISSN: 0269-8803
HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, ROHNSWEG 25, GOTTINGEN,
GERMANY, D-37085
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
1923. JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL NURSING AND MENTAL
HEALTH SERVICES
Monthly ISSN: 0279-3695
SLACK INC, 6900 GROVE RD, THOROFARE, USA, NJ, 08086
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1924. JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL ONCOLOGY
Bimonthly ISSN: 0734-7332
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1925. JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC OBSTETRICS AND
GYNECOLOGY
Quarterly ISSN: 0167-482X
INFORMA HEALTHCARE, TELEPHONE HOUSE, 69-77 PAUL
STREET, LONDON, ENGLAND, EC2A 4LQ
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
379
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
4. Current Contents - Clinical Medicine
1926. JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC RESEARCH
Monthly ISSN: 0022-3999
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Science Citation Index
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
BIOSIS Previews
1927. JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION RESEARCH AND
THEORY
Quarterly ISSN: 1053-1858
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1928. JOURNAL OF PUBLIC ECONOMIC THEORY
Bimonthly ISSN: 1097-3923
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1929. JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS
Monthly ISSN: 0047-2727
ELSEVIER SCIENCE SA, PO BOX 564, LAUSANNE, SWITZERLAND,
1001
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1930. JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
Quarterly ISSN: 1741-3842
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Science Citation Index
380
2.
3.
4.
5.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1931. JOURNAL OF PUBLIC HEALTH MANAGEMENT AND PRACTICE
Bimonthly ISSN: 1078-4659
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1932. JOURNAL OF PUBLIC HEALTH POLICY
Quarterly ISSN: 0197-5897
PALGRAVE MACMILLAN LTD, BRUNEL RD BLDG, HOUNDMILLS,
BASINGSTOKE, ENGLAND, HANTS, RG21 6XS
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1933. JOURNAL OF PUBLIC POLICY
Tri-annual ISSN: 0143-814X
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG, SHAFTESBURY RD,
CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1934. JOURNAL OF PUBLIC POLICY & MARKETING
Semiannual ISSN: 0743-9156
AMER MARKETING ASSOC, 311S WACKER DR, STE 5800,
CHICAGO, USA, IL, 60606-6629
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1935. JOURNAL OF PUBLIC RELATIONS RESEARCH
Quarterly ISSN: 1062-726X
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
381
1936. JOURNAL OF PUBLIC TRANSPORTATION
Quarterly ISSN: 1077-291X
CENTER URBAN TRANSPORTATION RESEARCH, UNIV SOUTH
FLORIDA, COLLEGE ENGINEERING, 4202 EAST FOWLER AVE,
CUT100, TAMPA, USA, FL, 33620-5375
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1937. JOURNAL OF PURCHASING AND SUPPLY MANAGEMENT
Quarterly ISSN: 1478-4092
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1938. JOURNAL OF QUANTITATIVE CRIMINOLOGY
Quarterly ISSN: 0748-4518
SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK,
USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1939. JOURNAL OF QUANTITATIVE LINGUISTICS
Quarterly ISSN: 0929-6174
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
1940. JOURNAL OF RATIONAL-EMOTIVE AND COGNITIVEBEHAVIOR THERAPY
Quarterly ISSN: 0894-9085
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1941. JOURNAL OF REAL ESTATE FINANCE AND ECONOMICS
Bimonthly ISSN: 0895-5638
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
382
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1942. JOURNAL OF REAL ESTATE RESEARCH
Quarterly ISSN: 0896-5803
AMER REAL ESTATE SOC, CLEMSON UNIV, SCH BUSINESS &
BEHAVIORAL SCI, DEPT FINANCE, 314 SIRRINE HALL, CLEMSON,
USA, SC, 29634
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1943. JOURNAL OF REFUGEE STUDIES
Quarterly ISSN: 0951-6328
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1944. JOURNAL OF REGIONAL SCIENCE
Bimonthly ISSN: 0022-4146
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1945. JOURNAL OF REGULATORY ECONOMICS
Bimonthly ISSN: 0922-680X
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1946. JOURNAL OF REHABILITATION
Quarterly ISSN: 0022-4154
NATL REHABILITATION ASSOC-NRA, 633 S WASHINGTON ST,
ALEXANDRIA, USA, VA, 22314-4109
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1947. JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH AND
DEVELOPMENT
383
Monthly ISSN: 0748-7711
JOURNAL REHAB RES & DEV, DEPT OF VETERANS AFFAIRS
REHABIL RES & DEVELOP CTR 103 SOUTH GAY STREET,
BALTIMORE, USA, MD, 21202-4051
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1948. JOURNAL OF RELIGION & HEALTH
Quarterly ISSN: 0022-4197
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1949. JOURNAL OF REPRODUCTIVE AND INFANT PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 0264-6838
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1950. JOURNAL OF RESEARCH IN CRIME AND DELINQUENCY
Quarterly ISSN: 0022-4278
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1951. JOURNAL OF RESEARCH IN PERSONALITY
Bimonthly ISSN: 0092-6566
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE 1900,
SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1952. JOURNAL OF RESEARCH IN READING
Bimonthly ISSN: 0141-0423
384
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1953. JOURNAL OF RESEARCH IN SCIENCE TEACHING
Monthly ISSN: 0022-4308
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1954. JOURNAL OF RESEARCH ON ADOLESCENCE
Quarterly ISSN: 1050-8392
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1955. JOURNAL OF RESEARCH ON EDUCATIONAL EFFECTIVENESS
Quarterly ISSN: 1934-5747
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1956. JOURNAL OF RETAILING
Quarterly ISSN: 0022-4359
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK, USA,
NY, 10010-1710
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1957. JOURNAL OF RISK
Quarterly ISSN: 1465-1211
INCISIVE MEDIA, HAYMARKET HOUSE, 28-29 HAYMARKET,
LONDON, ENGLAND, SW1Y 4RX
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
385
1958. JOURNAL OF RISK AND INSURANCE
Quarterly ISSN: 0022-4367
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1959. JOURNAL OF RISK AND UNCERTAINTY
Bimonthly ISSN: 0895-5646
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1960. JOURNAL OF RISK MODEL VALIDATION
Quarterly ISSN: 1753-9579
INCISIVE MEDIA, HAYMARKET HOUSE, 28-29 HAYMARKET,
LONDON, ENGLAND, SW1Y 4RX
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1961. JOURNAL OF RISK RESEARCH
Monthly ISSN: 1366-9877
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1962. JOURNAL OF RURAL HEALTH
Quarterly ISSN: 0890-765X
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Clinical Medicine
1963. JOURNAL OF RURAL STUDIES
Quarterly ISSN: 0743-0167
386
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1964. JOURNAL OF SAFETY RESEARCH
Quarterly ISSN: 0022-4375
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1965. JOURNAL OF SCHOLARLY PUBLISHING
Quarterly ISSN: 1198-9742
UNIV TORONTO PRESS INC, JOURNALS DIVISION, 5201 DUFFERIN
ST, DOWNSVIEW, TORONTO, CANADA, ON, M3H 5T8
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1966. JOURNAL OF SCHOOL HEALTH
Monthly ISSN: 0022-4391
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1967. JOURNAL OF SCHOOL NURSING
Bimonthly ISSN: 1059-8405
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1968. JOURNAL OF SCHOOL PSYCHOLOGY
Quarterly ISSN: 0022-4405
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
387
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1969. JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION AND TECHNOLOGY
Quarterly ISSN: 1059-0145
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1970. JOURNAL OF SECOND LANGUAGE WRITING
Quarterly ISSN: 1060-3743
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1971. JOURNAL OF SEMANTICS
Quarterly ISSN: 0167-5133
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
1972. JOURNAL OF SERVICE MANAGEMENT
Bimonthly ISSN: 1757-5818
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1973. JOURNAL OF SERVICE RESEARCH
Quarterly ISSN: 1094-6705
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1974. JOURNAL OF SERVICES MARKETING
Bimonthly ISSN: 0887-6045
388
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1975. JOURNAL OF SEX & MARITAL THERAPY
Bimonthly ISSN: 0092-623X
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1976. JOURNAL OF SEX RESEARCH
Bimonthly ISSN: 0022-4499
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1977. JOURNAL OF SEXUAL AGGRESSION
Tri-annual ISSN: 1355-2600
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1978. JOURNAL OF SMALL BUSINESS MANAGEMENT
Quarterly ISSN: 0047-2778
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1979. JOURNAL OF SOCIAL AND CLINICAL PSYCHOLOGY
Monthly ISSN: 0736-7236
GUILFORD PUBLICATIONS INC, 72 SPRING STREET, NEW YORK,
USA, NY, 10012
389
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1980. JOURNAL OF SOCIAL AND PERSONAL RELATIONSHIPS
Bimonthly ISSN: 0265-4075
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1981. JOURNAL OF SOCIAL ARCHAEOLOGY
Tri-annual ISSN: 1469-6053
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1982. JOURNAL OF SOCIAL HISTORY
Quarterly ISSN: 0022-4529
OXFORD UNIV PRESS INC, JOURNALS DEPT, 2001 EVANS RD,
CARY, USA, NC, 27513
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
3. Current Contents - Arts & Humanities
1983. JOURNAL OF SOCIAL ISSUES
Quarterly ISSN: 0022-4537
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1984. JOURNAL OF SOCIAL PHILOSOPHY
Quarterly ISSN: 0047-2786
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
390
4. Current Contents - Arts & Humanities
1985. JOURNAL OF SOCIAL POLICY
Quarterly ISSN: 0047-2794
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1986. JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 0022-4545
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1987. JOURNAL OF SOCIAL SERVICE RESEARCH
Bimonthly ISSN: 0148-8376
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1988. JOURNAL OF SOCIAL WORK
Bimonthly ISSN: 1468-0173
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1989. JOURNAL OF SOCIAL WORK EDUCATION
Quarterly ISSN: 1043-7797
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1990. JOURNAL OF SOCIAL WORK PRACTICE
391
Quarterly ISSN: 0265-0533
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1991. JOURNAL OF SOCIOLINGUISTICS
Bimonthly ISSN: 1360-6441
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1992. JOURNAL OF SOCIOLOGY
Quarterly ISSN: 1440-7833
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1993. JOURNAL OF SOUTH ASIAN DEVELOPMENT
Tri-annual ISSN: 0973-1741
SAGE PUBLICATIONS INDIA PVT LTD, B-1-I-1 MOHAN COOPERATIVE INDUSTRIAL AREA, MATHURA RD, POST BAG NO 7,
NEWDELHI, INDIA, 110 044
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1994. JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES
Tri-annual ISSN: 0022-4634
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW
YORK, USA, NY, 10013-2473
1. Social Sciences Citation Index
2. Arts & Humanities Citation Index
3. Current Contents - Arts & Humanities
1995. JOURNAL OF SOUTHERN AFRICAN STUDIES
Bimonthly ISSN: 0305-7070
392
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1996. JOURNAL OF SPANISH CULTURAL STUDIES
Quarterly ISSN: 1463-6204
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1.
2.
3.
4.
Social Sciences Citation Index
Arts & Humanities Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
Current Contents - Arts & Humanities
1997. JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION
Quarterly ISSN: 0022-4669
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1998. JOURNAL OF SPEECH LANGUAGE AND HEARING RESEARCH
Bimonthly ISSN: 1092-4388
AMER SPEECH-LANGUAGE-HEARING ASSOC, 10801 ROCKVILLE
PIKE, ROCKVILLE, USA, MD, 20852-3279
1.
2.
3.
4.
Science Citation Index Expanded
Social Sciences Citation Index
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
BIOSIS Previews
1999. JOURNAL OF SPORT & EXERCISE PSYCHOLOGY
Bimonthly ISSN: 0895-2779
HUMAN KINETICS PUBL INC, 1607 N MARKET ST, PO BOX 5076,
CHAMPAIGN, USA, IL, 61820-2200
1. Science Citation Index Expanded
2. Social Sciences Citation Index
3. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2000. JOURNAL OF SPORT & SOCIAL ISSUES
393
Quarterly ISSN: 0193-7235
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
1. Social Sciences Citation Index
2. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3. SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX - JOURNAL LIST
Total journals: 3152
4. 2001. JOURNAL OF SPORT AND HEALTH SCIENCE
5. Quarterly ISSN: 2095-2546
6. SHANGHAI UNIV SPORT, EDITORIAL BOARD, 650
QINGYUANHUAN RD, SHANGHAI, PEOPLES R CHINA, 200438
7. Science Citation Index Expanded
8. Social Sciences Citation Index
9. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
10. 2002. JOURNAL OF SPORT MANAGEMENT
11. Quarterly ISSN: 0888-4773
12. HUMAN KINETICS PUBL INC, 1607 N MARKET ST, PO BOX 5076,
CHAMPAIGN, USA, IL, 61820-2200
13. Science Citation Index Expanded
14. Social Sciences Citation Index
15. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
16. 2003. JOURNAL OF SPORTS ECONOMICS
17. Bimonthly ISSN: 1527-0025
18. SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
19. Social Sciences Citation Index
20. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
21. 2004. JOURNAL OF STRATEGIC INFORMATION SYSTEMS
22. Quarterly ISSN: 0963-8687
23. ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
24. Science Citation Index Expanded
25. Social Sciences Citation Index
26. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
27. 2005. JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES
28. Bimonthly ISSN: 0140-2390
29. ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
30. Social Sciences Citation Index
31. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
32. 2006. JOURNAL OF STUDIES IN INTERNATIONAL EDUCATION
33. Bimonthly ISSN: 1028-3153
394
34. SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS,
USA, CA, 91320
35. Social Sciences Citation Index
36. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
37. 2007. JOURNAL OF STUDIES ON ALCOHOL AND DRUGS
38. Bimonthly ISSN: 1937-1888
39. ALCOHOL RES DOCUMENTATION INC CENT ALCOHOL STUD
RUTGERS UNIV, C/O DEIRDRE ENGLISH, 607 ALLISON RD,
PISCATAWAY, USA, NJ, 08854-8001
40. Science Citation Index
41. Science Citation Index Expanded
42. Social Sciences Citation Index
43. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
44. Current Contents - Clinical Medicine
45. BIOSIS Previews
46. 2008. JOURNAL OF SUBSTANCE ABUSE TREATMENT
47. Bimonthly ISSN: 0740-5472
48. PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
49. Social Sciences Citation Index
50. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
51. BIOSIS Previews
52. 2009. JOURNAL OF SUBSTANCE USE
53. Bimonthly ISSN: 1465-9891
54. INFORMA HEALTHCARE, 52 VANDERBILT AVE, NEW YORK, USA,
NY, 10017
55. Social Sciences Citation Index
56. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
57. 2010. JOURNAL OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
58. Quarterly ISSN: 1523-2409
59. WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ, 070305774
60. Social Sciences Citation Index
61. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
62. 2011. JOURNAL OF SUSTAINABLE TOURISM
63. Bimonthly ISSN: 0966-9582
64. CHANNEL VIEW PUBLICATIONS, FRANKFURT LODGE,
CLEVEDON HALL, VICTORIA ROAD, CLEVEDON, ENGLAND, BS21
7HH
65. Social Sciences Citation Index
66. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
67. 2012. JOURNAL OF TEACHER EDUCATION
68. Bimonthly ISSN: 0022-4871
69. CORWIN PRESS INC A SAGE PUBLICATIONS CO, 2455 TELLER RD,
THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320
395
70. Social Sciences Citation Index
71. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
72. 2013. JOURNAL OF TEACHING IN PHYSICAL EDUCATION
73. Quarterly ISSN: 0273-5024
74. HUMAN KINETICS PUBL INC, 1607 N MARKET ST, PO BOX 5076,
CHAMPAIGN, USA, IL, 61820-2200
75. Science Citation Index Expanded
76. Social Sciences Citation Index
77. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
78. 2014. JOURNAL OF TECHNOLOGY TRANSFER
79. Bimonthly ISSN: 0892-9912
80. SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
81. Social Sciences Citation Index
82. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
83. 2015. JOURNAL OF THE ACADEMY OF MARKETING SCIENCE
84. Bimonthly ISSN: 0092-0703
85. SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
86. Social Sciences Citation Index
87. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
88. 2016. JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF CHILD AND
ADOLESCENT PSYCHIATRY
89. Monthly ISSN: 0890-8567
90. ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
91. Science Citation Index
92. Science Citation Index Expanded
93. Social Sciences Citation Index
94. Current Contents - Social & Behavioral Sciences
95. BIOSIS Previews
96. 2017. JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF
PSYCHIATRY AND THE LAW
97. Quarterly ISSN: 1093-6793
98. AMER ACAD PSYCHIATRY & LAW, ONE REGENCY DR, PO BOX 30,
BLOOMFIELD, USA, CT, 06002
99. Social Sciences Citation Index
100.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
101.
2018. JOURNAL OF THE AMERICAN ASSOCIATION OF
NURSE PRACTITIONERS
102.
Monthly ISSN: 2327-6886
103.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
104.
Science Citation Index Expanded
105.
Social Sciences Citation Index
106.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
107.
Current Contents - Clinical Medicine
396
108.
2019. JOURNAL OF THE AMERICAN GERIATRICS
SOCIETY
109.
Monthly ISSN: 0002-8614
110.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
111.
Science Citation Index
112.
Science Citation Index Expanded
113.
Social Sciences Citation Index
114.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
115.
Current Contents - Clinical Medicine
116.
BIOSIS Previews
117.
2020. JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL
INFORMATICS ASSOCIATION
118.
Bimonthly ISSN: 1067-5027
119.
BMJ PUBLISHING GROUP, BRITISH MED ASSOC HOUSE,
TAVISTOCK SQUARE, LONDON, ENGLAND, WC1H 9JR
120.
Science Citation Index
121.
Science Citation Index Expanded
122.
Social Sciences Citation Index
123.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
124.
Current Contents - Clinical Medicine
125.
2021. JOURNAL OF THE AMERICAN PLANNING
ASSOCIATION
126.
Quarterly ISSN: 0194-4363
127.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
128.
Social Sciences Citation Index
129.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
130.
2022. JOURNAL OF THE AMERICAN PSYCHIATRIC
NURSES ASSOCIATION
131.
Bimonthly ISSN: 1078-3903
132.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
133.
Science Citation Index Expanded
134.
Social Sciences Citation Index
135.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
136.
2023. JOURNAL OF THE AMERICAN PSYCHOANALYTIC
ASSOCIATION
137.
Bimonthly ISSN: 0003-0651
138.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
139.
Social Sciences Citation Index
140.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
141.
2024. JOURNAL OF THE ASIA PACIFIC ECONOMY
397
142.
Quarterly ISSN: 1354-7860
143.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
144.
Social Sciences Citation Index
145.
2025. JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR
INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY
146.
Monthly ISSN: 2330-1635
147.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
148.
Science Citation Index Expanded
149.
Social Sciences Citation Index
150.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
151.
2026. JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR
INFORMATION SYSTEMS
152.
Monthly ISSN: 1536-9323
153.
ASSOC INFORMATION SYSTEMS, GEORGIA STATE UNIV, 35
BROAD STREET, STE 916-917, ATLANTA, USA, GA, 30303
154.
Science Citation Index Expanded
155.
Social Sciences Citation Index
156.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
157.
2027. JOURNAL OF THE COPYRIGHT SOCIETY OF THE
USA
158.
Quarterly ISSN: 0886-3520
159.
COPYRIGHT SOC USA, 352 SEVENTH AVE, STE 739, NEW
YORK, USA, NY, 10001
160.
Social Sciences Citation Index
161.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
162.
2028. JOURNAL OF THE ECONOMIC AND SOCIAL
HISTORY OF THE ORIENT
163.
Quarterly ISSN: 0022-4995
164.
BRILL ACADEMIC PUBLISHERS, PLANTIJNSTRAAT 2, P O
BOX 9000, LEIDEN, NETHERLANDS, 2300 PA
165.
Social Sciences Citation Index
166.
Arts & Humanities Citation Index
167.
2029. JOURNAL OF THE EUROPEAN ECONOMIC
ASSOCIATION
168.
Bimonthly ISSN: 1542-4766
169.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
170.
Social Sciences Citation Index
171.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
172.
2030. JOURNAL OF THE EXPERIMENTAL ANALYSIS OF
BEHAVIOR
173.
Bimonthly ISSN: 0022-5002
398
174.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
175.
Science Citation Index
176.
Science Citation Index Expanded
177.
Social Sciences Citation Index
178.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
179.
Current Contents - Life Sciences
180.
BIOSIS Previews
181.
2031. JOURNAL OF THE GILDED AGE AND PROGRESSIVE
ERA
182.
Quarterly ISSN: 1537-7814
183.
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS,
NEW YORK, USA, NY, 10013-2473
184.
Social Sciences Citation Index
185.
Arts & Humanities Citation Index
186.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
187.
Current Contents - Arts & Humanities
188.
2032. JOURNAL OF THE HISTORY OF BIOLOGY
189.
Quarterly ISSN: 0022-5010
190.
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
191.
Science Citation Index
192.
Science Citation Index Expanded
193.
Social Sciences Citation Index
194.
Arts & Humanities Citation Index
195.
Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
196.
Current Contents - Arts & Humanities
197.
Zoological Record
198.
BIOSIS Previews
199.
2033. JOURNAL OF THE HISTORY OF ECONOMIC
THOUGHT
200.
Quarterly ISSN: 1053-8372
201.
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS,
NEW YORK, USA, NY, 10013-2473
202.
Social Sciences Citation Index
203.
Arts & Humanities Citation Index
204.
Current Contents - Arts & Humanities
205.
2034. JOURNAL OF THE HISTORY OF MEDICINE AND
ALLIED SCIENCES
206.
Quarterly ISSN: 0022-5045
207.
OXFORD UNIV PRESS INC, JOURNALS DEPT, 2001 EVANS
RD, CARY, USA, NC, 27513
208.
Science Citation Index Expanded
209.
Social Sciences Citation Index
210.
Arts & Humanities Citation Index
399
211.
Current Contents - Clinical Medicine
212.
2035. JOURNAL OF THE HISTORY OF SEXUALITY
213.
Tri-annual ISSN: 1043-4070
214.
UNIV TEXAS PRESS, JOURNAL DIV, 2100 COMAL, AUSTIN,
USA, TX, 78722
215.
Social Sciences Citation Index
216.
Arts & Humanities Citation Index
217.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
218.
Current Contents - Arts & Humanities
219.
2036. JOURNAL OF THE HISTORY OF THE BEHAVIORAL
SCIENCES
220.
Quarterly ISSN: 0022-5061
221.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
222.
Social Sciences Citation Index
223.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
224.
2037. JOURNAL OF THE INTERNATIONAL PHONETIC
ASSOCIATION
225.
Tri-annual ISSN: 0025-1003
226.
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG,
SHAFTESBURY RD, CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
227.
Social Sciences Citation Index
228.
Arts & Humanities Citation Index
229.
2038. JOURNAL OF THE JAPANESE AND INTERNATIONAL
ECONOMIES
230.
Quarterly ISSN: 0889-1583
231.
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE
1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495
232.
Social Sciences Citation Index
233.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
234.
2039. JOURNAL OF THE LEARNING SCIENCES
235.
Quarterly ISSN: 1050-8406
236.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
237.
Social Sciences Citation Index
238.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
239.
2040. JOURNAL OF THE MEDICAL LIBRARY
ASSOCIATION
240.
Quarterly ISSN: 1536-5050
241.
MEDICAL LIBRARY ASSOC, 65 EAST WACKER PLACE, STE
1900, CHICAGO, USA, IL, 60601-7298
242.
Social Sciences Citation Index
243.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
400
244.
2041. JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH
SOCIETY
245.
Monthly ISSN: 0160-5682
246.
PALGRAVE MACMILLAN LTD, BRUNEL RD BLDG,
HOUNDMILLS, BASINGSTOKE, ENGLAND, HANTS, RG21 6XS
247.
Science Citation Index
248.
Science Citation Index Expanded
249.
Social Sciences Citation Index
250.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
251.
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
252.
2042. JOURNAL OF THE PHILOSOPHY OF SPORT
253.
Tri-annual ISSN: 0094-8705
254.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
255.
Social Sciences Citation Index
256.
2043. JOURNAL OF THE POLYNESIAN SOCIETY
257.
Quarterly ISSN: 0032-4000
258.
POLYNESIAN SOC INC, C/O MAORI STUDIES, UNIV
AUCKLAND, PRIVATE BAG, AUCKLAND, NEW ZEALAND, 92019
259.
Social Sciences Citation Index
260.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
261.
2044. JOURNAL OF THE ROYAL ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
262.
Quarterly ISSN: 1359-0987
263.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
264.
Social Sciences Citation Index
265.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
266.
2045. JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY
SERIES A-STATISTICS IN SOCIETY
267.
Quarterly ISSN: 0964-1998
268.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
269.
Science Citation Index
270.
Science Citation Index Expanded
271.
Social Sciences Citation Index
272.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
273.
2046. JOURNAL OF THE SMPTE-SOCIETY OF MOTION
PICTURE AND TELEVISION ENGINEERS
274.
Monthly ISSN: 0898-042X
275.
SOC MOTION PICTURE TV ENG INC, 3 BARKER AVE, WHITE
PLAINS, USA, NY, 10601-1509
276.
Social Sciences Citation Index
277.
2047. JOURNAL OF THEORETICAL POLITICS
401
278.
Quarterly ISSN: 0951-6298
279.
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
280.
Social Sciences Citation Index
281.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
282.
2048. JOURNAL OF TISSUE VIABILITY
283.
Quarterly ISSN: 0965-206X
284.
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
285.
Science Citation Index Expanded
286.
Social Sciences Citation Index
287.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
288.
Current Contents - Clinical Medicine
289.
2049. JOURNAL OF TOURISM AND CULTURAL CHANGE
290.
Quarterly ISSN: 1476-6825
291.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
292.
Social Sciences Citation Index
293.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
294.
2050. JOURNAL OF TRANSCULTURAL NURSING
295.
Quarterly ISSN: 1043-6596
296.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
297.
Science Citation Index Expanded
298.
Social Sciences Citation Index
299.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
300.
Current Contents - Clinical Medicine
301.
2051. JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS AND
POLICY
302.
Tri-annual ISSN: 0022-5258
303.
UNIV BATH, JRNL OF TRANSPORT ECON & POL
CLAVERTON DOWN, BATH, ENGLAND, AVON, BA2 7AY
304.
Social Sciences Citation Index
305.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
306.
2052. JOURNAL OF TRANSPORT GEOGRAPHY
307.
Bimonthly ISSN: 0966-6923
308.
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
309.
Social Sciences Citation Index
310.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
311.
2053. JOURNAL OF TRAUMA & DISSOCIATION
312.
Bimonthly ISSN: 1529-9732
402
313.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
314.
Social Sciences Citation Index
315.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
316.
2054. JOURNAL OF TRAUMATIC STRESS
317.
Bimonthly ISSN: 0894-9867
318.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
319.
Social Sciences Citation Index
320.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
321.
2055. JOURNAL OF TRAVEL & TOURISM MARKETING
322.
Bimonthly ISSN: 1054-8408
323.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
324.
Social Sciences Citation Index
325.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
326.
2056. JOURNAL OF TRAVEL RESEARCH
327.
Bimonthly ISSN: 0047-2875
328.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
329.
Social Sciences Citation Index
330.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
331.
2057. JOURNAL OF URBAN AFFAIRS
332.
Bimonthly ISSN: 0735-2166
333.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
334.
Social Sciences Citation Index
335.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
336.
2058. JOURNAL OF URBAN ECONOMICS
337.
Bimonthly ISSN: 0094-1190
338.
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE
1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495
339.
Social Sciences Citation Index
340.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
341.
2059. JOURNAL OF URBAN HISTORY
342.
Bimonthly ISSN: 0096-1442
343.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
344.
Social Sciences Citation Index
345.
Arts & Humanities Citation Index
346.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
347.
Current Contents - Arts & Humanities
403
348.
2060. JOURNAL OF URBAN PLANNING AND
DEVELOPMENT
349.
Quarterly ISSN: 0733-9488
350.
ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS, 1801 ALEXANDER
BELL DR, RESTON, USA, VA, 20191-4400
351.
Science Citation Index Expanded
352.
Social Sciences Citation Index
353.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
354.
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
355.
2061. JOURNAL OF URBAN TECHNOLOGY
356.
Quarterly ISSN: 1063-0732
357.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
358.
Social Sciences Citation Index
359.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
360.
2062. JOURNAL OF VALUE INQUIRY
361.
Quarterly ISSN: 0022-5363
362.
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
363.
Social Sciences Citation Index
364.
Arts & Humanities Citation Index
365.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
366.
Current Contents - Arts & Humanities
367.
2063. JOURNAL OF VICTORIAN CULTURE
368.
Quarterly ISSN: 1355-5502
369.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
370.
Social Sciences Citation Index
371.
Arts & Humanities Citation Index
372.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
373.
Current Contents - Arts & Humanities
374.
2064. JOURNAL OF VISUAL CULTURE
375.
Tri-annual ISSN: 1470-4129
376.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
377.
Social Sciences Citation Index
378.
Arts & Humanities Citation Index
379.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
380.
Current Contents - Arts & Humanities
381.
2065. JOURNAL OF VISUAL IMPAIRMENT & BLINDNESS
382.
Monthly ISSN: 0145-482X
404
383.
AMER FOUNDATION BLIND, J VISUAL IMPAIRMENT
BLINDNESS 2 PENN PLAZA, SUITE 1102, NEW YORK, USA,
NY,10121
384.
Social Sciences Citation Index
385.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
386.
2066. JOURNAL OF VOCATIONAL BEHAVIOR
387.
Bimonthly ISSN: 0001-8791
388.
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE
1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495
389.
Social Sciences Citation Index
390.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
391.
2067. JOURNAL OF WOMEN & AGING
392.
Quarterly ISSN: 0895-2841
393.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
394.
Social Sciences Citation Index
395.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
396.
2068. JOURNAL OF WOMEN POLITICS & POLICY
397.
Quarterly ISSN: 1554-477X
398.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
399.
Social Sciences Citation Index
400.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
401.
2069. JOURNAL OF WOMENS HEALTH
402.
Monthly ISSN: 1540-9996
403.
MARY ANN LIEBERT, INC, 140 HUGUENOT STREET, 3RD FL,
NEW ROCHELLE, USA, NY, 10801
404.
Science Citation Index
405.
Science Citation Index Expanded
406.
Social Sciences Citation Index
407.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
408.
Current Contents - Clinical Medicine
409.
2070. JOURNAL OF WORLD BUSINESS
410.
Quarterly ISSN: 1090-9516
411.
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK,
USA, NY, 10010-1710
412.
Social Sciences Citation Index
413.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
414.
2071. JOURNAL OF WORLD ENERGY LAW & BUSINESS
415.
Quarterly ISSN: 1754-9957
416.
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
417.
Social Sciences Citation Index
405
418.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
419.
2072. JOURNAL OF WORLD TRADE
420.
Bimonthly ISSN: 1011-6702
421.
KLUWER LAW INT, CARNEGIEPLEIN 5D, PO BOX 85889, THE
HAGUE, NETHERLANDS, 2508 CN
422.
Social Sciences Citation Index
423.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
424.
2073. JOURNAL OF WOUND OSTOMY AND CONTINENCE
NURSING
425.
Bimonthly ISSN: 1071-5754
426.
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
427.
Science Citation Index Expanded
428.
Social Sciences Citation Index
429.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
430.
Current Contents - Clinical Medicine
431.
2074. JOURNAL OF YOUTH AND ADOLESCENCE
432.
Monthly ISSN: 0047-2891
433.
SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW
YORK, USA, NY, 10013
434.
Social Sciences Citation Index
435.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
436.
2075. JOURNAL OF YOUTH STUDIES
437.
Monthly ISSN: 1367-6261
438.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
439.
Social Sciences Citation Index
440.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
441.
2076. JOURNALISM
442.
Bimonthly ISSN: 1464-8849
443.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
444.
Social Sciences Citation Index
445.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
446.
2077. JOURNALISM & MASS COMMUNICATION
QUARTERLY
447.
Quarterly ISSN: 1077-6990
448.
ASSOC EDUCATION JOURNALISM MASS COMMUNICATION,
UNIV SOUTH CAROLINA COLLEGE OF JOURNALISM, COLUMBIA,
USA, SC, 29208
449.
Social Sciences Citation Index
450.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
451.
2078. JOURNALISM STUDIES
452.
Bimonthly ISSN: 1461-670X
406
453.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
454.
Social Sciences Citation Index
455.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
456.
2079. JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES ABIOLOGICAL SCIENCES AND MEDICAL SCIENCES
457.
Monthly ISSN: 1079-5006
458.
OXFORD UNIV PRESS INC, JOURNALS DEPT, 2001 EVANS
RD, CARY, USA, NC, 27513
459.
Science Citation Index
460.
Science Citation Index Expanded
461.
Social Sciences Citation Index
462.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
463.
Current Contents - Life Sciences
464.
2080. JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES BPSYCHOLOGICAL SCIENCES AND SOCIAL SCIENCES
465.
Bimonthly ISSN: 1079-5014
466.
OXFORD UNIV PRESS INC, JOURNALS DEPT, 2001 EVANS
RD, CARY, USA, NC, 27513
467.
Science Citation Index
468.
Science Citation Index Expanded
469.
Social Sciences Citation Index
470.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
471.
Current Contents - Life Sciences
472.
2081. JUDGMENT AND DECISION MAKING
473.
Bimonthly ISSN: 1930-2975
474.
SOC JUDGMENT & DECISION MAKING, FLORIDA STATE
UNIV, TALLAHASSEE, USA, FL, 32306-1110
475.
Social Sciences Citation Index
476.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
477.
2082. JUDICATURE
478.
Bimonthly ISSN: 0022-5800
479.
AMER JUDICATURE SOC, 180 N MICHIGAN AVE, SUITE 600,
CHICAGO, USA, IL, 60601-7401
480.
Social Sciences Citation Index
481.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
482.
2083. JUSTICE QUARTERLY
483.
Bimonthly ISSN: 0741-8825
484.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
485.
Social Sciences Citation Index
486.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
487.
2084. JUSTICE SYSTEM JOURNAL
407
488.
Quarterly ISSN: 0098-261X
489.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
490.
Social Sciences Citation Index
491.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
492.
2085. JUVENILE AND FAMILY COURT JOURNAL
493.
Quarterly ISSN: 0161-7109
494.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
495.
Social Sciences Citation Index
496.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
497.
2086. KEDI JOURNAL OF EDUCATIONAL POLICY
498.
Semiannual ISSN: 1739-4341
499.
KOREAN EDUCATIONAL DEVELOPMENTAL INST, 202-1
BAUMOE-GIL, SEOCHO-GU, SOUTH KOREA, SEOUL, 137-191
500.
Social Sciences Citation Index
501.
2087. KENNEDY INSTITUTE OF ETHICS JOURNAL
502.
Quarterly ISSN: 1054-6863
503.
JOHNS HOPKINS UNIV PRESS, JOURNALS PUBLISHING
DIVISION, 2715 NORTH CHARLES ST, BALTIMORE, USA, MD,
21218-4363
504.
Social Sciences Citation Index
505.
Arts & Humanities Citation Index
506.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
507.
Current Contents - Arts & Humanities
508.
BIOSIS Previews
509.
2088. KINDHEIT UND ENTWICKLUNG
510.
Quarterly ISSN: 0942-5403
511.
HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, ROHNSWEG 25,
GOTTINGEN, GERMANY, D-37085
512.
Social Sciences Citation Index
513.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
514.
2089. KINESIOLOGY
515.
Semiannual ISSN: 1331-1441
516.
UNIV ZAGREB, FAC KINESIOLOGY, HORVACANSKI ZAVOJ
15, ZAGREB, CROATIA, 10000
517.
Science Citation Index Expanded
518.
Social Sciences Citation Index
519.
2090. KNOWLEDGE MANAGEMENT RESEARCH &
PRACTICE
520.
Quarterly ISSN: 1477-8238
521.
PALGRAVE MACMILLAN LTD, BRUNEL RD BLDG,
HOUNDMILLS, BASINGSTOKE, ENGLAND, HANTS, RG21 6XS
522.
Social Sciences Citation Index
408
523.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
524.
2091. KNOWLEDGE ORGANIZATION
525.
Quarterly ISSN: 0943-7444
526.
ERGON-VERLAG, GROMBUHLSTR 7, WURZBURG,
GERMANY, 97080
527.
Social Sciences Citation Index
528.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
529.
2092. KOLNER ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE UND
SOZIALPSYCHOLOGIE
530.
Quarterly ISSN: 0023-2653
531.
VS VERLAG SOZIALWISSENSCHAFTEN-GWV
FACHVERLAGE GMBH, ABRAHAM-LINCOLN-STR 46,
WIESBADEN, GERMANY, 65189
532.
Social Sciences Citation Index
533.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
534.
2093. KOREA OBSERVER
535.
Quarterly ISSN: 0023-3919
536.
INST KOREAN STUDIES, CPO BOX 3410, SEOUL, SOUTH
KOREA, 100-364
537.
Social Sciences Citation Index
538.
2094. KOREAN ECONOMIC REVIEW
539.
Semiannual ISSN: 0254-3737
540.
KOREAN ECONOMIC ASSOCIATION, 156 JEOKSEON-DONG,
GWANGHWAMUN PLATINUM BUILDING 501HO, JONGNO-GU,
SEOUL, SOUTH KOREA, 110 052
541.
Social Sciences Citation Index
542.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
543.
2095. KOREAN JOURNAL OF DEFENSE ANALYSIS
544.
Quarterly ISSN: 1016-3271
545.
KOREA INST DEFENSE ANALYSES-KIDA, 37 HOEGI-RO,
DONGDAEMUN-GU, SEOUL, SOUTH KOREA, 130-871
546.
Social Sciences Citation Index
547.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
548.
2096. KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI
549.
Semiannual ISSN: 1303-0485
550.
EDAM, KISIKLI MH ALEMDAG CD YAN YOL SK, SBK IS
MERKEZI NO 5, KAT 1 USKUDAR, ISTANBUL, TURKEY, 81190
551.
Social Sciences Citation Index
552.
2097. KYKLOS
553.
Quarterly ISSN: 0023-5962
554.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
555.
Social Sciences Citation Index
556.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
557.
2098. LABOR HISTORY
409
558.
Bimonthly ISSN: 0023-656X
559.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
560.
Social Sciences Citation Index
561.
Arts & Humanities Citation Index
562.
Current Contents - Arts & Humanities
563.
2099. LABOUR ECONOMICS
564.
Bimonthly ISSN: 0927-5371
565.
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
566.
Social Sciences Citation Index
567.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
568.
2100. LABOUR HISTORY
569.
Semiannual ISSN: 0023-6942
570.
AUSTRALIAN SOC STUDY LABOUR HISTORY, UNIV
SYDNEY, INST BLDG, H03, SYDNEY, AUSTRALIA, NSW 2006
571.
Social Sciences Citation Index
572.
2101. LABOUR-LE TRAVAIL
573.
Semiannual ISSN: 0700-3862
574.
CANADIAN COMMITTEE LABOUR HISTORY, MEMORIAL
UNIV NEWFOUNDLAND DEPT HISTORY, ST JOHNS, CANADA,
NEWFOUNDLAND, A1C 5S7
575.
Social Sciences Citation Index
576.
Arts & Humanities Citation Index
577.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
578.
Current Contents - Arts & Humanities
579.
2102. LANCET GLOBAL HEALTH
580.
Monthly ISSN: 2214-109X
581.
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
582.
Science Citation Index Expanded
583.
Social Sciences Citation Index
584.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
585.
Current Contents - Clinical Medicine
586.
2103. LANCET PSYCHIATRY
587.
Irregular ISSN: 2215-0374
588.
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
589.
Science Citation Index Expanded
590.
Social Sciences Citation Index
591.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
592.
Current Contents - Clinical Medicine
593.
2104. LAND ECONOMICS
594.
Quarterly ISSN: 0023-7639
410
595.
UNIV WISCONSIN PRESS, JOURNAL DIVISION, 1930
MONROE ST, 3RD FL, MADISON, USA, WI, 53711
596.
Social Sciences Citation Index
597.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
598.
2105. LAND USE POLICY
599.
Quarterly ISSN: 0264-8377
600.
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
601.
Social Sciences Citation Index
602.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
603.
2106. LANDSCAPE AND URBAN PLANNING
604.
Semimonthly ISSN: 0169-2046
605.
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
606.
Science Citation Index Expanded
607.
Social Sciences Citation Index
608.
Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
609.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
610.
Zoological Record
611.
BIOSIS Previews
612.
2107. LANDSCAPE RESEARCH
613.
Bimonthly ISSN: 0142-6397
614.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
615.
Social Sciences Citation Index
616.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
617.
2108. LANGUAGE
618.
Quarterly ISSN: 0097-8507
619.
LINGUISTIC SOC AMER, 1325 18TH ST NW, SUITE 211,
WASHINGTON, USA, DC, 20036-6501
620.
Social Sciences Citation Index
621.
Arts & Humanities Citation Index
622.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
623.
Current Contents - Arts & Humanities
624.
2109. LANGUAGE & COMMUNICATION
625.
Quarterly ISSN: 0271-5309
626.
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
627.
Social Sciences Citation Index
628.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
629.
2110. LANGUAGE & HISTORY
630.
Semiannual ISSN: 1759-7536
631.
MANEY PUBLISHING, STE 1C, JOSEPHS WELL, HANOVER
WALK, LEEDS, ENGLAND, W YORKS, LS3 1AB
411
632.
Social Sciences Citation Index
633.
Arts & Humanities Citation Index
634.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
635.
Current Contents - Arts & Humanities
636.
2111. LANGUAGE ACQUISITION
637.
Quarterly ISSN: 1048-9223
638.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
639.
Social Sciences Citation Index
640.
Arts & Humanities Citation Index
641.
2112. LANGUAGE AND EDUCATION
642.
Bimonthly ISSN: 0950-0782
643.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
644.
Social Sciences Citation Index
645.
Arts & Humanities Citation Index
646.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
647.
Current Contents - Arts & Humanities
648.
2113. LANGUAGE AND INTERCULTURAL
COMMUNICATION
649.
Quarterly ISSN: 1470-8477
650.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
651.
Social Sciences Citation Index
652.
Arts & Humanities Citation Index
653.
2114. LANGUAGE AND LINGUISTICS
654.
Quarterly ISSN: 1606-822X
655.
INST LINGUISTICS ACAD SINICA, NO 130, SEC 2, ACADEMIA
RD, NANKANG, TAIPEI, TAIWAN, 11529
656.
Social Sciences Citation Index
657.
Arts & Humanities Citation Index
658.
Current Contents - Arts & Humanities
659.
2115. LANGUAGE AND LITERATURE
660.
Quarterly ISSN: 0963-9470
661.
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
662.
Social Sciences Citation Index
663.
Arts & Humanities Citation Index
664.
2116. LANGUAGE AND SPEECH
665.
Quarterly ISSN: 0023-8309
666.
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
412
667.
Science Citation Index Expanded
668.
Social Sciences Citation Index
669.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
670.
2117. LANGUAGE ASSESSMENT QUARTERLY
671.
Quarterly ISSN: 1543-4303
672.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
673.
Social Sciences Citation Index
674.
Arts & Humanities Citation Index
675.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
676.
Current Contents - Arts & Humanities
677.
2118. LANGUAGE AWARENESS
678.
Quarterly ISSN: 0965-8416
679.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
680.
Social Sciences Citation Index
681.
Arts & Humanities Citation Index
682.
2119. LANGUAGE COGNITION AND NEUROSCIENCE
683.
Monthly ISSN: 2327-3798
684.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
685.
Science Citation Index Expanded
686.
Social Sciences Citation Index
687.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
688.
2120. LANGUAGE CULTURE AND CURRICULUM
689.
Tri-annual ISSN: 0790-8318
690.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
691.
Social Sciences Citation Index
692.
Arts & Humanities Citation Index
693.
2121. LANGUAGE IN SOCIETY
694.
Bimonthly ISSN: 0047-4045
695.
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS,
NEW YORK, USA, NY, 10013-2473
696.
Social Sciences Citation Index
697.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
698.
2122. LANGUAGE LEARNING
699.
Quarterly ISSN: 0023-8333
700.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
701.
Social Sciences Citation Index
413
702.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
703.
2123. LANGUAGE LEARNING & TECHNOLOGY
704.
Tri-annual ISSN: 1094-3501
705.
UNIV HAWAII, NATL FOREIGN LANGUAGE RESOURCE
CENTER, 1859 EAST WEST RD, 106, HONOLULU, USA, HI, 96822
706.
Social Sciences Citation Index
707.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
708.
2124. LANGUAGE MATTERS
709.
Tri-annual ISSN: 1022-8195
710.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
711.
Social Sciences Citation Index
712.
Arts & Humanities Citation Index
713.
2125. LANGUAGE POLICY
714.
Quarterly ISSN: 1568-4555
715.
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
716.
Social Sciences Citation Index
717.
Arts & Humanities Citation Index
718.
Current Contents - Arts & Humanities
719.
2126. LANGUAGE PROBLEMS & LANGUAGE PLANNING
720.
Tri-annual ISSN: 0272-2690
721.
JOHN BENJAMINS PUBLISHING COMPANY, PO BOX 36224,
AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1020 ME
722.
Social Sciences Citation Index
723.
Arts & Humanities Citation Index
724.
2127. LANGUAGE SCIENCES
725.
Bimonthly ISSN: 0388-0001
726.
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
727.
Social Sciences Citation Index
728.
Arts & Humanities Citation Index
729.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
730.
Current Contents - Arts & Humanities
731.
2128. LANGUAGE SPEECH AND HEARING SERVICES IN
SCHOOLS
732.
Quarterly ISSN: 0161-1461
733.
AMER SPEECH-LANGUAGE-HEARING ASSOC, 10801
ROCKVILLE PIKE, ROCKVILLE, USA, MD, 20852-3279
734.
Social Sciences Citation Index
735.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
736.
2129. LANGUAGE TEACHING
737.
Quarterly ISSN: 0261-4448
414
738.
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG,
SHAFTESBURY RD, CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
739.
Social Sciences Citation Index
740.
Arts & Humanities Citation Index
741.
2130. LANGUAGE TEACHING RESEARCH
742.
Quarterly ISSN: 1362-1688
743.
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
744.
Social Sciences Citation Index
745.
2131. LANGUAGE TESTING
746.
Quarterly ISSN: 0265-5322
747.
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
748.
Social Sciences Citation Index
749.
Arts & Humanities Citation Index
750.
2132. LANGUAGE VARIATION AND CHANGE
751.
Tri-annual ISSN: 0954-3945
752.
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG,
SHAFTESBURY RD, CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
753.
Social Sciences Citation Index
754.
Arts & Humanities Citation Index
755.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
756.
Current Contents - Arts & Humanities
757.
2133. LATERALITY
758.
Bimonthly ISSN: 1357-650X
759.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
760.
Social Sciences Citation Index
761.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
762.
Zoological Record
763.
2134. LATIN AMERICAN ECONOMIC REVIEW
764.
Annual ISSN: 2198-3526
765.
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
766.
Social Sciences Citation Index
767.
2135. LATIN AMERICAN PERSPECTIVES
768.
Bimonthly ISSN: 0094-582X
769.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
770.
Social Sciences Citation Index
771.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
772.
2136. LATIN AMERICAN POLITICS AND SOCIETY
773.
Quarterly ISSN: 1531-426X
774.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
415
775.
Social Sciences Citation Index
776.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
777.
2137. LATIN AMERICAN RESEARCH REVIEW
778.
Tri-annual ISSN: 0023-8791
779.
LATIN AMER STUDIES ASSOC, 416 BELLEFIELD HALL, UNIV
PITTSBURGH, PITTSBURGH, USA, PA, 15260
780.
Social Sciences Citation Index
781.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
782.
2138. LAW & POLICY
783.
Quarterly ISSN: 0265-8240
784.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
785.
Social Sciences Citation Index
786.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
787.
2139. LAW & SOCIETY REVIEW
788.
Quarterly ISSN: 0023-9216
789.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
790.
Social Sciences Citation Index
791.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
792.
2140. LAW AND HISTORY REVIEW
793.
Quarterly ISSN: 0738-2480
794.
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS,
NEW YORK, USA, NY, 10013-2473
795.
Social Sciences Citation Index
796.
Arts & Humanities Citation Index
797.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
798.
Current Contents - Arts & Humanities
799.
2141. LAW AND HUMAN BEHAVIOR
800.
Bimonthly ISSN: 0147-7307
801.
AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE,
WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242
802.
Social Sciences Citation Index
803.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
804.
2142. LAW AND PHILOSOPHY
805.
Bimonthly ISSN: 0167-5249
806.
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
807.
Social Sciences Citation Index
808.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
809.
2143. LAW AND SOCIAL INQUIRY-JOURNAL OF THE
AMERICAN BAR FOUNDATION
810.
Quarterly ISSN: 0897-6546
811.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
416
812.
Social Sciences Citation Index
813.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
814.
2144. LAW LIBRARY JOURNAL
815.
Quarterly ISSN: 0023-9283
816.
AMER ASSOC LAW LIBRARIES, SUITE 703 53 WEST
JACKSON BLVD, CHICAGO, USA, IL, 60604
817.
Social Sciences Citation Index
818.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
819.
2145. LEADERSHIP
820.
Quarterly ISSN: 1742-7150
821.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
822.
Social Sciences Citation Index
823.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
824.
2146. LEADERSHIP & ORGANIZATION DEVELOPMENT
JOURNAL
825.
Bimonthly ISSN: 0143-7739
826.
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
827.
Social Sciences Citation Index
828.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
829.
2147. LEADERSHIP QUARTERLY
830.
Bimonthly ISSN: 1048-9843
831.
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK,
USA, NY, 10010-1710
832.
Social Sciences Citation Index
833.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
834.
2148. LEARNED PUBLISHING
835.
Quarterly ISSN: 0953-1513
836.
ASSOC LEARNED PROFESSIONAL SOC PUBL, SOUTH
HOUSE, THE STREET WORTHING, W SUSSEX, ENGLAND, BN13
3UU
837.
Social Sciences Citation Index
838.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
839.
2149. LEARNING & BEHAVIOR
840.
Quarterly ISSN: 1543-4494
841.
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
842.
Science Citation Index
843.
Science Citation Index Expanded
844.
Social Sciences Citation Index
845.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
846.
Current Contents - Life Sciences
847.
Zoological Record
848.
BIOSIS Previews
849.
2150. LEARNING AND INDIVIDUAL DIFFERENCES
417
850.
Bimonthly ISSN: 1041-6080
851.
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
852.
Social Sciences Citation Index
853.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
854.
2151. LEARNING AND INSTRUCTION
855.
Bimonthly ISSN: 0959-4752
856.
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
857.
Social Sciences Citation Index
858.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
859.
2152. LEARNING AND MOTIVATION
860.
Quarterly ISSN: 0023-9690
861.
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE
1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495
862.
Social Sciences Citation Index
863.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
864.
BIOSIS Previews
865.
2153. LEARNING CULTURE AND SOCIAL INTERACTION
866.
Quarterly ISSN: 2210-6561
867.
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
868.
Social Sciences Citation Index
869.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
870.
2154. LEARNING DISABILITIES RESEARCH & PRACTICE
871.
Quarterly ISSN: 0938-8982
872.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
873.
Social Sciences Citation Index
874.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
875.
2155. LEARNING DISABILITY QUARTERLY
876.
Quarterly ISSN: 0731-9487
877.
COUNCIL LEARNING DISABILITIES, 11184 ANTIOCH 405,
OVERLAND PARK, USA, KS, 66210
878.
Social Sciences Citation Index
879.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
880.
2156. LEARNING MEDIA AND TECHNOLOGY
881.
Quarterly ISSN: 1743-9884
882.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
883.
Social Sciences Citation Index
884.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
885.
2157. LEGAL AND CRIMINOLOGICAL PSYCHOLOGY
886.
Semiannual ISSN: 1355-3259
418
887.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
888.
Social Sciences Citation Index
889.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
890.
2158. LEGISLATIVE STUDIES QUARTERLY
891.
Quarterly ISSN: 0362-9805
892.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
893.
Social Sciences Citation Index
894.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
895.
2159. LEIDEN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW
896.
Quarterly ISSN: 0922-1565
897.
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG,
SHAFTESBURY RD, CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
898.
Social Sciences Citation Index
899.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
900.
2160. LEISURE SCIENCES
901.
Bimonthly ISSN: 0149-0400
902.
TAYLOR & FRANCIS INC, 530 CHESTNUT STREET, STE 850,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106
903.
Social Sciences Citation Index
904.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
905.
2161. LEISURE STUDIES
906.
Bimonthly ISSN: 0261-4367
907.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
908.
Social Sciences Citation Index
909.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
910.
2162. LEX LOCALIS-JOURNAL OF LOCAL SELFGOVERNMENT
911.
Quarterly ISSN: 1581-5374
912.
INST LOCAL SELF-GOVERNMENT PUBLIC PROCUREMENT
MARIBOR, GRAJSKA ULICA 7, MARIBOR, SLOVENIA, SI-2000
913.
Social Sciences Citation Index
914.
2163. LEXIKOS
915.
Annual ISSN: 1684-4904
916.
BURO VAN DIE WAT, PO BOX 245, STELLENBOSCH, SOUTH
AFRICA, 7599
917.
Social Sciences Citation Index
918.
Arts & Humanities Citation Index
919.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
920.
Current Contents - Arts & Humanities
921.
2164. LIBRARY & INFORMATION SCIENCE RESEARCH
922.
Quarterly ISSN: 0740-8188
419
923.
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK,
USA, NY, 10010-1710
924.
Social Sciences Citation Index
925.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
926.
2165. LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
927.
Semiannual ISSN: 0373-4447
928.
MITA SOC LIBRARY INFORMATION SCIENCE, C/O SCH LIB
& INFO SCIENCE, KEIO UNIV 2-15-45 MITA, MINATO-KU, TOKYO,
JAPAN, 108-8345
929.
Social Sciences Citation Index
930.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
931.
2166. LIBRARY COLLECTIONS ACQUISITIONS &
TECHNICAL SERVICES
932.
Quarterly ISSN: 1464-9055
933.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
934.
Social Sciences Citation Index
935.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
936.
2167. LIBRARY HI TECH
937.
Quarterly ISSN: 0737-8831
938.
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
939.
Social Sciences Citation Index
940.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
941.
2168. LIBRARY JOURNAL
942.
Semimonthly ISSN: 0363-0277
943.
REED BUSINESS INFORMATION, 360 PARK AVENUE SOUTH,
NEW YORK, USA, NY, 10010
944.
Social Sciences Citation Index
945.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
946.
2169. LIBRARY QUARTERLY
947.
Quarterly ISSN: 0024-2519
948.
UNIV CHICAGO PRESS, 1427 E 60TH ST, CHICAGO, USA, IL,
60637-2954
949.
Social Sciences Citation Index
950.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
951.
2170. LIBRARY RESOURCES & TECHNICAL SERVICES
952.
Quarterly ISSN: 0024-2527
953.
AMER LIBRARY ASSOC, 50 E HURON ST, CHICAGO, USA, IL,
60611
954.
Social Sciences Citation Index
955.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
956.
2171. LIBRARY TRENDS
957.
Quarterly ISSN: 0024-2594
420
958.
JOHNS HOPKINS UNIV PRESS, JOURNALS PUBLISHING
DIVISION, 2715 NORTH CHARLES ST, BALTIMORE, USA, MD,
21218-4363
959.
Social Sciences Citation Index
960.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
961.
2172. LIBRI
962.
Quarterly ISSN: 0024-2667
963.
WALTER DE GRUYTER GMBH, GENTHINER STRASSE 13,
BERLIN, GERMANY, D-10785
964.
Social Sciences Citation Index
965.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
966.
2173. LINGUA
967.
Monthly ISSN: 0024-3841
968.
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
969.
Social Sciences Citation Index
970.
Arts & Humanities Citation Index
971.
Current Contents - Arts & Humanities
972.
2174. LINGUISTIC INQUIRY
973.
Quarterly ISSN: 0024-3892
974.
MIT PRESS, 55 HAYWARD STREET, CAMBRIDGE, USA, MA,
02142
975.
Social Sciences Citation Index
976.
Arts & Humanities Citation Index
977.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
978.
Current Contents - Arts & Humanities
979.
2175. LINGUISTIC REVIEW
980.
Quarterly ISSN: 0167-6318
981.
DE GRUYTER MOUTON, GENTHINER STRASSE 13, BERLIN,
GERMANY, 10785
982.
Social Sciences Citation Index
983.
Arts & Humanities Citation Index
984.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
985.
Current Contents - Arts & Humanities
986.
2176. LINGUISTIC TYPOLOGY
987.
Tri-annual ISSN: 1430-0532
988.
WALTER DE GRUYTER GMBH, GENTHINER STRASSE 13,
BERLIN, GERMANY, D-10785
989.
Social Sciences Citation Index
990.
Arts & Humanities Citation Index
991.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
992.
Current Contents - Arts & Humanities
993.
2177. LINGUISTICA ANTVERPIENSIA NEW SERIESTHEMES IN TRANSLATION STUDIES
994.
Annual ISSN: 0304-2294
421
995.
ACADEMIC & SCIENTIFIC PUBLISHERS-ASP, UNIV PRESS
ANTWERP DIV, RAVENSTEINGALERIJ 28, BRUSSELS, BELGIUM,
B-1000
996.
Social Sciences Citation Index
997.
Arts & Humanities Citation Index
998.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
999.
Current Contents - Arts & Humanities
1000.
2178. LINGUISTICS
1001.
Bimonthly ISSN: 0024-3949
1002.
DE GRUYTER MOUTON, GENTHINER STRASSE 13, BERLIN,
GERMANY, 10785
1003.
Social Sciences Citation Index
1004.
Arts & Humanities Citation Index
1005.
Current Contents - Arts & Humanities
1006.
2179. LINGUISTICS AND PHILOSOPHY
1007.
Bimonthly ISSN: 0165-0157
1008.
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1009.
Social Sciences Citation Index
1010.
Arts & Humanities Citation Index
1011.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1012.
Current Contents - Arts & Humanities
1013.
2180. LITERACY
1014.
Tri-annual ISSN: 1741-4350
1015.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
1016.
Social Sciences Citation Index
1017.
Arts & Humanities Citation Index
1018.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1019.
Current Contents - Arts & Humanities
1020.
2181. LITERARY AND LINGUISTIC COMPUTING
1021.
Quarterly ISSN: 0268-1145
1022.
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1023.
Social Sciences Citation Index
1024.
Arts & Humanities Citation Index
1025.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1026.
Current Contents - Arts & Humanities
1027.
2182. LJETOPIS SOCIJALNOG RADA
1028.
Tri-annual ISSN: 1846-5412
1029.
UNIV ZAGREB FAC LAW DEPT SOCIAL WORK, NAZOROVA
51, ZAGREB, CROATIA, 10000
1030.
Social Sciences Citation Index
1031.
2183. LOCAL GOVERNMENT STUDIES
1032.
Bimonthly ISSN: 0300-3930
422
1033.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1034.
Social Sciences Citation Index
1035.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1036.
2184. LONDON JOURNAL
1037.
Tri-annual ISSN: 0305-8034
1038.
MANEY PUBLISHING, STE 1C, JOSEPHS WELL, HANOVER
WALK, LEEDS, ENGLAND, W YORKS, LS3 1AB
1039.
Social Sciences Citation Index
1040.
Arts & Humanities Citation Index
1041.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1042.
Current Contents - Arts & Humanities
1043.
2185. LONG RANGE PLANNING
1044.
Bimonthly ISSN: 0024-6301
1045.
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
1046.
Social Sciences Citation Index
1047.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1048.
2186. M&SOM-MANUFACTURING & SERVICE
OPERATIONS MANAGEMENT
1049.
Quarterly ISSN: 1523-4614
1050.
INFORMS, 5521 RESEARCH PARK DR, SUITE 200,
CATONSVILLE, USA, MD, 21228
1051.
Science Citation Index Expanded
1052.
Social Sciences Citation Index
1053.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1054.
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
1055.
2187. MACROECONOMIC DYNAMICS
1056.
Bimonthly ISSN: 1365-1005
1057.
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS,
NEW YORK, USA, NY, 10013-2473
1058.
Social Sciences Citation Index
1059.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1060.
2188. MAGALLANIA
1061.
Semiannual ISSN: 0718-2244
1062.
UNIV MAGALLANES, INST PAGAGONIA, AVDA BULNES
01890, CASILLA DE CORREOS 113-D, PUNTA ARENAS,CHILE,
MAGALLANES, 00000
1063.
Social Sciences Citation Index
1064.
Zoological Record
1065.
2189. MALAYSIAN JOURNAL OF LIBRARY &
INFORMATION SCIENCE
1066.
Semiannual ISSN: 1394-6234
423
1067.
UNIV MALAYA, FAC COMPUTER SCIENCE & INFORMATION
TECH, UNIV MALAYA, FAC COMPUTER SCIENCE &
INFORMATION TECH, KUALA LUMPUR, MALAYSIA, 50603
1068.
Social Sciences Citation Index
1069.
2190. MANAGEMENT ACCOUNTING RESEARCH
1070.
Quarterly ISSN: 1044-5005
1071.
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
1072.
Social Sciences Citation Index
1073.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1074.
2191. MANAGEMENT AND ORGANIZATION REVIEW
1075.
Tri-annual ISSN: 1740-8776
1076.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
1077.
Social Sciences Citation Index
1078.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1079.
2192. MANAGEMENT COMMUNICATION QUARTERLY
1080.
Quarterly ISSN: 0893-3189
1081.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
1082.
Social Sciences Citation Index
1083.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1084.
2193. MANAGEMENT DECISION
1085.
Monthly ISSN: 0025-1747
1086.
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1087.
Social Sciences Citation Index
1088.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1089.
2194. MANAGEMENT INTERNATIONAL REVIEW
1090.
Bimonthly ISSN: 0938-8249
1091.
SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17,
HEIDELBERG, GERMANY, D-69121
1092.
Social Sciences Citation Index
1093.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1094.
2195. MANAGEMENT LEARNING
1095.
Bimonthly ISSN: 1350-5076
1096.
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1097.
Social Sciences Citation Index
1098.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1099.
2196. MANAGEMENT SCIENCE
1100.
Monthly ISSN: 0025-1909
1101.
INFORMS, 5521 RESEARCH PARK DR, SUITE 200,
CATONSVILLE, USA, MD, 21228
1102.
Science Citation Index Expanded
424
1103.
Social Sciences Citation Index
1104.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1105.
2197. MANAGING SERVICE QUALITY
1106.
Bimonthly ISSN: 0960-4529
1107.
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1108.
Social Sciences Citation Index
1109.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1110.
2198. MANCHESTER SCHOOL
1111.
Bimonthly ISSN: 1463-6786
1112.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
1113.
Social Sciences Citation Index
1114.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1115.
2199. MARINE POLICY
1116.
Bimonthly ISSN: 0308-597X
1117.
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
1118.
Social Sciences Citation Index
1119.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1120.
2200. MARINE RESOURCE ECONOMICS
1121.
Quarterly ISSN: 0738-1360
1122.
UNIV CHICAGO PRESS, 1427 E 60TH ST, CHICAGO, USA, IL,
60637-2954
1123.
Science Citation Index Expanded
1124.
Social Sciences Citation Index
1125.
Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
1126.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1127.
2201. MARITIME ECONOMICS & LOGISTICS
1128.
Quarterly ISSN: 1479-2931
1129.
PALGRAVE MACMILLAN LTD, BRUNEL RD BLDG,
HOUNDMILLS, BASINGSTOKE, ENGLAND, HANTS, RG21 6XS
1130.
Social Sciences Citation Index
1131.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1132.
2202. MARITIME POLICY & MANAGEMENT
1133.
Bimonthly ISSN: 0308-8839
1134.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1135.
Social Sciences Citation Index
1136.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1137.
2203. MARKETING LETTERS
1138.
Quarterly ISSN: 0923-0645
1139.
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
425
1140.
Social Sciences Citation Index
1141.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1142.
2204. MARKETING SCIENCE
1143.
Bimonthly ISSN: 0732-2399
1144.
INFORMS, 5521 RESEARCH PARK DR, SUITE 200,
CATONSVILLE, USA, MD, 21228
1145.
Social Sciences Citation Index
1146.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1147.
2205. MARKETING THEORY
1148.
Quarterly ISSN: 1470-5931
1149.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
1150.
Social Sciences Citation Index
1151.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1152.
2206. MASS COMMUNICATION AND SOCIETY
1153.
Bimonthly ISSN: 1520-5436
1154.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1155.
Social Sciences Citation Index
1156.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1157.
2207. MATERNAL AND CHILD HEALTH JOURNAL
1158.
Bimonthly ISSN: 1092-7875
1159.
SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW
YORK, USA, NY, 10013
1160.
Social Sciences Citation Index
1161.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1162.
2208. MATHEMATICAL FINANCE
1163.
Quarterly ISSN: 0960-1627
1164.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
1165.
Science Citation Index Expanded
1166.
Social Sciences Citation Index
1167.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1168.
2209. MATHEMATICAL POPULATION STUDIES
1169.
Quarterly ISSN: 0889-8480
1170.
TAYLOR & FRANCIS INC, 530 CHESTNUT STREET, STE 850,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106
1171.
Science Citation Index Expanded
1172.
Social Sciences Citation Index
1173.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1174.
2210. MATHEMATICAL SOCIAL SCIENCES
1175.
Bimonthly ISSN: 0165-4896
1176.
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
426
1177.
Science Citation Index Expanded
1178.
Social Sciences Citation Index
1179.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1180.
2211. MATHEMATICAL THINKING AND LEARNING
1181.
Quarterly ISSN: 1098-6065
1182.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1183.
Social Sciences Citation Index
1184.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1185.
2212. MCN-THE AMERICAN JOURNAL OF MATERNALCHILD NURSING
1186.
Bimonthly ISSN: 0361-929X
1187.
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
1188.
Science Citation Index Expanded
1189.
Social Sciences Citation Index
1190.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1191.
Current Contents - Clinical Medicine
1192.
2213. MEASUREMENT AND EVALUATION IN
COUNSELING AND DEVELOPMENT
1193.
Quarterly ISSN: 0748-1756
1194.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
1195.
Social Sciences Citation Index
1196.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1197.
2214. MEDIA CULTURE & SOCIETY
1198.
Bimonthly ISSN: 0163-4437
1199.
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1200.
Social Sciences Citation Index
1201.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1202.
2215. MEDIA INTERNATIONAL AUSTRALIA
1203.
Quarterly ISSN: 1329-878X
1204.
UNIV QUEENSLAND PRESS, PO BOX 42, ST LUCIA,
AUSTRALIA, QUEENSLAND, 4067
1205.
Social Sciences Citation Index
1206.
2216. MEDIA PSYCHOLOGY
1207.
Quarterly ISSN: 1521-3269
1208.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1209.
Social Sciences Citation Index
1210.
Arts & Humanities Citation Index
1211.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
427
1212.
Current Contents - Arts & Humanities
1213.
2217. MEDICAL ANTHROPOLOGY
1214.
Bimonthly ISSN: 0145-9740
1215.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1216.
Social Sciences Citation Index
1217.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1218.
2218. MEDICAL ANTHROPOLOGY QUARTERLY
1219.
Quarterly ISSN: 0745-5194
1220.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
1221.
Social Sciences Citation Index
1222.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1223.
2219. MEDICAL CARE
1224.
Monthly ISSN: 0025-7079
1225.
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
1226.
Science Citation Index
1227.
Science Citation Index Expanded
1228.
Social Sciences Citation Index
1229.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1230.
Current Contents - Clinical Medicine
1231.
2220. MEDICAL CARE RESEARCH AND REVIEW
1232.
Bimonthly ISSN: 1077-5587
1233.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
1234.
Science Citation Index
1235.
Science Citation Index Expanded
1236.
Social Sciences Citation Index
1237.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1238.
Current Contents - Clinical Medicine
1239.
2221. MEDICAL EDUCATION ONLINE
1240.
Irregular ISSN: 1087-2981
1241.
CO-ACTION PUBLISHING, RIPVAGEN 7, JARFALLA,
SWEDEN, SE-175 64
1242.
Social Sciences Citation Index
1243.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1244.
2222. MEDICAL HISTORY
1245.
Quarterly ISSN: 0025-7273
1246.
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG,
SHAFTESBURY RD, CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
1247.
Science Citation Index Expanded
1248.
Social Sciences Citation Index
1249.
Arts & Humanities Citation Index
428
1250.
Current Contents - Clinical Medicine
1251.
Current Contents - Arts & Humanities
1252.
2223. MEDICAL LAW REVIEW
1253.
Quarterly ISSN: 0967-0742
1254.
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1255.
Science Citation Index Expanded
1256.
Social Sciences Citation Index
1257.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1258.
2224. MEDICC REVIEW
1259.
Quarterly ISSN: 1555-7960
1260.
MEDICC-MED EDUC COOPERATION CUBA, 1902
CLAIRMONT RD, STE 250, DECATUR, USA, GEORGIA, 30033-3406
1261.
Science Citation Index Expanded
1262.
Social Sciences Citation Index
1263.
2225. MEDICINE HEALTH CARE AND PHILOSOPHY
1264.
Quarterly ISSN: 1386-7423
1265.
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1266.
Social Sciences Citation Index
1267.
Arts & Humanities Citation Index
1268.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1269.
Current Contents - Arts & Humanities
1270.
2226. MEDICINE SCIENCE AND THE LAW
1271.
Quarterly ISSN: 0025-8024
1272.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
1273.
Science Citation Index Expanded
1274.
Social Sciences Citation Index
1275.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1276.
Current Contents - Clinical Medicine
1277.
2227. MEDITERRANEAN HISTORICAL REVIEW
1278.
Semiannual ISSN: 0951-8967
1279.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1280.
Social Sciences Citation Index
1281.
Arts & Humanities Citation Index
1282.
2228. MEDITERRANEAN POLITICS
1283.
Tri-annual ISSN: 1362-9395
1284.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1285.
Social Sciences Citation Index
1286.
2229. MELBOURNE UNIVERSITY LAW REVIEW
429
1287.
Tri-annual ISSN: 0025-8938
1288.
MELBOURNE UNIV LAW REVIEW ASSOC, UNIV
MELBOURNE LAW SCH, VICTORIA, AUSTRALIA, 3010
1289.
Social Sciences Citation Index
1290.
2230. MEMORY
1291.
Bimonthly ISSN: 0965-8211
1292.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1293.
Social Sciences Citation Index
1294.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1295.
2231. MEMORY & COGNITION
1296.
Bimonthly ISSN: 0090-502X
1297.
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1298.
Social Sciences Citation Index
1299.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1300.
2232. MEMORY STUDIES
1301.
Quarterly ISSN: 1750-6980
1302.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
1303.
Social Sciences Citation Index
1304.
Arts & Humanities Citation Index
1305.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1306.
Current Contents - Arts & Humanities
1307.
2233. MEN AND MASCULINITIES
1308.
Bimonthly ISSN: 1097-184X
1309.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
1310.
Social Sciences Citation Index
1311.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1312.
2234. MERRILL-PALMER QUARTERLY-JOURNAL OF
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
1313.
Quarterly ISSN: 0272-930X
1314.
WAYNE STATE UNIV PRESS, 4809 WOODWARD AVE,
DETROIT, USA, MI, 48201-1309
1315.
Social Sciences Citation Index
1316.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1317.
2235. METACOGNITION AND LEARNING
1318.
Tri-annual ISSN: 1556-1623
1319.
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1320.
Social Sciences Citation Index
1321.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1322.
2236. METAPHOR AND SYMBOL
1323.
Quarterly ISSN: 1092-6488
430
1324.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1325.
Social Sciences Citation Index
1326.
Arts & Humanities Citation Index
1327.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1328.
Current Contents - Arts & Humanities
1329.
2237. METHODOLOGY-EUROPEAN JOURNAL OF
RESEARCH METHODS FOR THE BEHAVIORAL AND SOCIAL
SCIENCES
1330.
Quarterly ISSN: 1614-1881
1331.
HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, ROHNSWEG 25,
GOTTINGEN, GERMANY, D-37085
1332.
Social Sciences Citation Index
1333.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1334.
2238. METROECONOMICA
1335.
Quarterly ISSN: 0026-1386
1336.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
1337.
Social Sciences Citation Index
1338.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1339.
2239. MICHIGAN LAW REVIEW
1340.
Bimonthly ISSN: 0026-2234
1341.
MICH LAW REV ASSOC, HUTCHINS HALL 621 SOUTH STATE
STREET, ANN ARBOR, USA, MI, 48109
1342.
Social Sciences Citation Index
1343.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1344.
2240. MIDDLE EAST JOURNAL
1345.
Quarterly ISSN: 0026-3141
1346.
MIDDLE EAST INST, 1761 N ST NW, CIRCULATION DEPT,
WASHINGTON, USA, DC, 20036-2882
1347.
Social Sciences Citation Index
1348.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1349.
2241. MIDDLE EAST POLICY
1350.
Quarterly ISSN: 1061-1924
1351.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
1352.
Social Sciences Citation Index
1353.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1354.
2242. MIDDLE EASTERN STUDIES
1355.
Bimonthly ISSN: 0026-3206
1356.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1357.
Social Sciences Citation Index
431
1358.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1359.
2243. MIDWIFERY
1360.
Quarterly ISSN: 0266-6138
1361.
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
1362.
Science Citation Index Expanded
1363.
Social Sciences Citation Index
1364.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1365.
2244. MILBANK QUARTERLY
1366.
Quarterly ISSN: 0887-378X
1367.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
1368.
Science Citation Index
1369.
Science Citation Index Expanded
1370.
Social Sciences Citation Index
1371.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1372.
2245. MILITARY LAW REVIEW
1373.
Quarterly ISSN: 0026-4040
1374.
JUDGE ADVOCATE GENERALS SCHOOL, US ARMY,
CHARLOTTESVILLE, USA, VA, 22903-1781
1375.
Social Sciences Citation Index
1376.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1377.
2246. MILITARY PSYCHOLOGY
1378.
Bimonthly ISSN: 0899-5605
1379.
AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE,
WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242
1380.
Social Sciences Citation Index
1381.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1382.
2247. MILLENNIUM-JOURNAL OF INTERNATIONAL
STUDIES
1383.
Tri-annual ISSN: 0305-8298
1384.
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1385.
Social Sciences Citation Index
1386.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1387.
2248. MIND & LANGUAGE
1388.
Bimonthly ISSN: 0268-1064
1389.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
1390.
Social Sciences Citation Index
1391.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1392.
2249. MIND BRAIN AND EDUCATION
1393.
Quarterly ISSN: 1751-2271
1394.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
432
1395.
Social Sciences Citation Index
1396.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1397.
2250. MIND CULTURE AND ACTIVITY
1398.
Quarterly ISSN: 1074-9039
1399.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1400.
Social Sciences Citation Index
1401.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1402.
2251. MINDFULNESS
1403.
Quarterly ISSN: 1868-8527
1404.
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1405.
Social Sciences Citation Index
1406.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1407.
2252. MINERVA
1408.
Quarterly ISSN: 0026-4695
1409.
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1410.
Social Sciences Citation Index
1411.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1412.
2253. MINNESOTA LAW REVIEW
1413.
Bimonthly ISSN: 0026-5535
1414.
MINN LAW REVIEW FOUND, 229 19TH AVE SOUTH UNIV
MINNESOTA, MINNEAPOLIS, USA, MN, 55455
1415.
Social Sciences Citation Index
1416.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1417.
2254. MINNESOTA SYMPOSIA ON CHILD PSYCHOLOGY
1418.
Annual ISSN: 0076-9266
1419.
JOHN WILEY & SONS, THE ATRIUM, SOUTHERN GATE,
CHICHESTER, ENGLAND, W SUSSEX, PO 19 8SQ
1420.
Social Sciences Citation Index
1421.
2255. MIS QUARTERLY
1422.
Quarterly ISSN: 0276-7783
1423.
SOC INFORM MANAGE-MIS RES CENT, UNIV MINNESOTASCH MANAGEMENT 271 19TH AVE SOUTH, MINNEAPOLIS, USA,
MN, 55455
1424.
Science Citation Index Expanded
1425.
Social Sciences Citation Index
1426.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1427.
2256. MIS QUARTERLY EXECUTIVE
1428.
Quarterly ISSN: 1540-1960
1429.
INDIANA UNIV, OPER & DECISION TECHNOL DEPT, KELLEY
SCH BUS, E 10 ST, BLOOMINGTON, USA, IN, 47405-1701
1430.
Social Sciences Citation Index
433
1431.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1432.
2257. MIT SLOAN MANAGEMENT REVIEW
1433.
Quarterly ISSN: 1532-9194
1434.
SLOAN MANAGEMENT REVIEW ASSOC, MIT SLOAN
SCHOOL MANAGEMENT, 77 MASSACHUSETTS AVE, E60-100,
CAMBRIDGE, USA, MA, 02139-4307
1435.
Social Sciences Citation Index
1436.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1437.
2258. MITTEILUNGEN DER OSTERREICHISCHEN
GEOGRAPHISCHEN GESELLSCHAFT
1438.
Annual ISSN: 0029-9138
1439.
OSTERR GEOGRAPH GESELLSCHAFT, KARLSCHWEIGHOFER-GASSE 3, VIENNA, AUSTRIA, A-1071
1440.
Social Sciences Citation Index
1441.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1442.
2259. MOBILITIES
1443.
Quarterly ISSN: 1745-0101
1444.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1445.
Social Sciences Citation Index
1446.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1447.
2260. MOBILIZATION
1448.
Quarterly ISSN: 1086-671X
1449.
SAN DIEGO STATE UNIV, DEPT SOCIOLOGY, SAN DIEGO,
USA, CA, 92182
1450.
Social Sciences Citation Index
1451.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1452.
2261. MODERN ASIAN STUDIES
1453.
Bimonthly ISSN: 0026-749X
1454.
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS,
NEW YORK, USA, NY, 10013-2473
1455.
Social Sciences Citation Index
1456.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1457.
2262. MODERN CHINA
1458.
Bimonthly ISSN: 0097-7004
1459.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
1460.
Social Sciences Citation Index
1461.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1462.
2263. MODERN CHINESE LITERATURE AND CULTURE
1463.
Semiannual ISSN: 1520-9857
1464.
FOREIGN LANGUAGE PUBL, OHIO STATE UNIV, HAGERTY
HALL 198, 1775 COLUMBUS RD, COLUMBUS, USA, OH, 43210-1340
1465.
Social Sciences Citation Index
434
1466.
Arts & Humanities Citation Index
1467.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1468.
Current Contents - Arts & Humanities
1469.
2264. MODERN LANGUAGE JOURNAL
1470.
Quarterly ISSN: 0026-7902
1471.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
1472.
Social Sciences Citation Index
1473.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1474.
2265. MODERN LAW REVIEW
1475.
Bimonthly ISSN: 0026-7961
1476.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
1477.
Social Sciences Citation Index
1478.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1479.
2266. MONATSSCHRIFT FUR KRIMINOLOGIE UND
STRAFRECHTSREFORM
1480.
Bimonthly ISSN: 0026-9301
1481.
CARL HEYMANNS VERLAG KG, GEREONSTR 18-32,
COLOGNE, GERMANY, W-5000
1482.
Social Sciences Citation Index
1483.
2267. MONOGRAPHS OF THE SOCIETY FOR RESEARCH IN
CHILD DEVELOPMENT
1484.
Tri-annual ISSN: 0037-976X
1485.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
1486.
Social Sciences Citation Index
1487.
2268. MONTHLY LABOR REVIEW
1488.
Monthly ISSN: 0098-1818
1489.
LEGAL BOOKS DEPOT, PO BOX 27789, LOS ANGELES, USA,
CA, 90027
1490.
Social Sciences Citation Index
1491.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1492.
2269. MONTHLY REVIEW-AN INDEPENDENT SOCIALIST
MAGAZINE
1493.
Monthly ISSN: 0027-0520
1494.
MONTHLY REVIEW FOUNDATION, 122 WEST 27TH ST, NEW
YORK, USA, NY, 10001
1495.
Social Sciences Citation Index
1496.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1497.
2270. MORAVIAN GEOGRAPHICAL REPORTS
1498.
Quarterly ISSN: 1210-8812
1499.
ACAD SCI CZECH REPUBLIC, INST GEONICS, MGR, INST
GEONICS ASCR, DEPT ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY,
DROBNEHO 28, BRNO, CZECH REPUBLIC, 602 00
435
1500.
Social Sciences Citation Index
1501.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1502.
2271. MOTIVATION AND EMOTION
1503.
Quarterly ISSN: 0146-7239
1504.
SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW
YORK, USA, NY, 10013
1505.
Social Sciences Citation Index
1506.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1507.
2272. MOUVEMENT SOCIAL
1508.
Quarterly ISSN: 0027-2671
1509.
EDITIONS OUVRIERES, 12 AVENUE SOEUR-ROSALIE, PARIS
13, FRANCE, 75621
1510.
Social Sciences Citation Index
1511.
Arts & Humanities Citation Index
1512.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1513.
Current Contents - Arts & Humanities
1514.
2273. MOVIMENTO
1515.
Tri-annual ISSN: 0104-754X
1516.
UNIV FED RIO GRANDE DO SUL, ESCOLA EDUC FISICA, RUA
FELIZARDO, 750 JARDIM BOTANICO, PORTO ALEGRE, BRAZIL,
CEP90690-200AP
1517.
Social Sciences Citation Index
1518.
2274. MULTILINGUA-JOURNAL OF CROSS-CULTURAL
AND INTERLANGUAGE COMMUNICATION
1519.
Quarterly ISSN: 0167-8507
1520.
DE GRUYTER MOUTON, GENTHINER STRASSE 13, BERLIN,
GERMANY, 10785
1521.
Social Sciences Citation Index
1522.
Arts & Humanities Citation Index
1523.
2275. MULTISENSORY RESEARCH
1524.
Bimonthly ISSN: 2213-4794
1525.
BRILL ACADEMIC PUBLISHERS, PLANTIJNSTRAAT 2, P O
BOX 9000, LEIDEN, NETHERLANDS, 2300 PA
1526.
Science Citation Index Expanded
1527.
Social Sciences Citation Index
1528.
BIOSIS Previews
1529.
2276. MULTIVARIATE BEHAVIORAL RESEARCH
1530.
Bimonthly ISSN: 0027-3171
1531.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1532.
Science Citation Index Expanded
1533.
Social Sciences Citation Index
1534.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1535.
2277. MUSIC EDUCATION RESEARCH
436
1536.
Quarterly ISSN: 1461-3808
1537.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1538.
Social Sciences Citation Index
1539.
Arts & Humanities Citation Index
1540.
2278. MUSIC PERCEPTION
1541.
Quarterly ISSN: 0730-7829
1542.
UNIV CALIFORNIA PRESS, 155 GRAND AVE, SUITE 400,
OAKLAND, USA, CA, 94612-3758
1543.
Social Sciences Citation Index
1544.
Arts & Humanities Citation Index
1545.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1546.
Current Contents - Arts & Humanities
1547.
2279. MUSICAE SCIENTIAE
1548.
Quarterly ISSN: 1029-8649
1549.
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1550.
Social Sciences Citation Index
1551.
Arts & Humanities Citation Index
1552.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1553.
Current Contents - Arts & Humanities
1554.
2280. NAMES-A JOURNAL OF ONOMASTICS
1555.
Quarterly ISSN: 0027-7738
1556.
MANEY PUBLISHING, STE 1C, JOSEPHS WELL, HANOVER
WALK, LEEDS, ENGLAND, W YORKS, LS3 1AB
1557.
Social Sciences Citation Index
1558.
Arts & Humanities Citation Index
1559.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1560.
Current Contents - Arts & Humanities
1561.
2281. NANOETHICS
1562.
Tri-annual ISSN: 1871-4757
1563.
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1564.
Science Citation Index Expanded
1565.
Social Sciences Citation Index
1566.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1567.
2282. NARRATIVE INQUIRY
1568.
Semiannual ISSN: 1387-6740
1569.
JOHN BENJAMINS PUBLISHING COMPANY, PO BOX 36224,
AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1020 ME
1570.
Social Sciences Citation Index
1571.
Arts & Humanities Citation Index
1572.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1573.
Current Contents - Arts & Humanities
437
1574.
2283. NATION
1575.
Weekly ISSN: 0027-8378
1576.
NATION CO INC, 33 IRVING PLACE, 8TH FLOOR, NEW YORK,
USA, NY, 10003
1577.
Social Sciences Citation Index
1578.
2284. NATIONAL TAX JOURNAL
1579.
Quarterly ISSN: 0028-0283
1580.
NATL TAX ASSOC, 725 15TH ST, N W #600, WASHINGTON,
USA, DC, 20005-2109
1581.
Social Sciences Citation Index
1582.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1583.
2285. NATIONS AND NATIONALISM
1584.
Quarterly ISSN: 1354-5078
1585.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
1586.
Social Sciences Citation Index
1587.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1588.
2286. NATURAL HAZARDS REVIEW
1589.
Quarterly ISSN: 1527-6988
1590.
ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS, 1801 ALEXANDER
BELL DR, RESTON, USA, VA, 20191-4400
1591.
Science Citation Index Expanded
1592.
Social Sciences Citation Index
1593.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1594.
Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences
1595.
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
1596.
2287. NATURAL LANGUAGE & LINGUISTIC THEORY
1597.
Quarterly ISSN: 0167-806X
1598.
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1599.
Social Sciences Citation Index
1600.
Arts & Humanities Citation Index
1601.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1602.
Current Contents - Arts & Humanities
1603.
2288. NATURAL LANGUAGE ENGINEERING
1604.
Quarterly ISSN: 1351-3249
1605.
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG,
SHAFTESBURY RD, CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
1606.
Science Citation Index Expanded
1607.
Social Sciences Citation Index
1608.
Arts & Humanities Citation Index
1609.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1610.
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
1611.
Current Contents - Arts & Humanities
1612.
2289. NATURAL LANGUAGE SEMANTICS
438
1613.
Quarterly ISSN: 0925-854X
1614.
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1615.
Social Sciences Citation Index
1616.
Arts & Humanities Citation Index
1617.
2290. NATURAL RESOURCES FORUM
1618.
Quarterly ISSN: 0165-0203
1619.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
1620.
Science Citation Index Expanded
1621.
Social Sciences Citation Index
1622.
Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
1623.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1624.
2291. NATURAL RESOURCES JOURNAL
1625.
Semiannual ISSN: 0028-0739
1626.
UNIV NEW MEXICO, SCH LAW, MSC11-6070, 1 UNIVERSITY
NEW MEXICO, ALBUQUERQUE, USA, NM, 87131
1627.
Social Sciences Citation Index
1628.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1629.
2292. NATURE + CULTURE
1630.
Tri-annual ISSN: 1558-6073
1631.
BERGHAHN JOURNALS, 20 JAY ST, SUITE 512, BROOKLYN,
USA, NY, 11201
1632.
Social Sciences Citation Index
1633.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1634.
2293. NATURE CLIMATE CHANGE
1635.
Monthly ISSN: 1758-678X
1636.
NATURE PUBLISHING GROUP, MACMILLAN BUILDING, 4
CRINAN ST, LONDON, ENGLAND, N1 9XW
1637.
Science Citation Index Expanded
1638.
Social Sciences Citation Index
1639.
Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
1640.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1641.
Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences
1642.
2294. NEBRASKA SYMPOSIUM ON MOTIVATION
1643.
Annual ISSN: 0146-7875
1644.
SPRINGER, 233 SPRING STREET, NEW YORK, UNITED
STATES, NY, 10013
1645.
Social Sciences Citation Index
1646.
2295. NEGOTIATION AND CONFLICT MANAGEMENT
RESEARCH
1647.
Quarterly ISSN: 1750-4708
1648.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
1649.
Social Sciences Citation Index
439
1650.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1651.
2296. NEGOTIATION JOURNAL
1652.
Quarterly ISSN: 0748-4526
1653.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
1654.
Social Sciences Citation Index
1655.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1656.
2297. NEPHROLOGY NURSING JOURNAL
1657.
Bimonthly ISSN: 1526-744X
1658.
JANNETTI PUBLICATIONS, INC, EAST HOLLY AVENUE, BOX
56, PITMAN, USA, NJ, 08071-0056
1659.
Science Citation Index Expanded
1660.
Social Sciences Citation Index
1661.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1662.
2298. NETHERLANDS QUARTERLY OF HUMAN RIGHTS
1663.
Quarterly ISSN: 0169-3441
1664.
INTERSENTIA NV, GROENSTRAAT 31, MORTSEL-ANTWERP,
BELGIUM, BE-2640
1665.
Social Sciences Citation Index
1666.
2299. NEUROBIOLOGY OF LEARNING AND MEMORY
1667.
Bimonthly ISSN: 1074-7427
1668.
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE
1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495
1669.
Science Citation Index
1670.
Science Citation Index Expanded
1671.
Social Sciences Citation Index
1672.
Current Contents - Life Sciences
1673.
BIOSIS Previews
1674.
2300. NEUROETHICS
1675.
Tri-annual ISSN: 1874-5490
1676.
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1677.
Science Citation Index Expanded
1678.
Social Sciences Citation Index
1679.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1680.
2301. NEUROPSYCHOLOGIA
1681.
Monthly ISSN: 0028-3932
1682.
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
1683.
Science Citation Index
1684.
Science Citation Index Expanded
1685.
Social Sciences Citation Index
1686.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1687.
Current Contents - Life Sciences
1688.
BIOSIS Previews
1689.
2302. NEUROPSYCHOLOGY
440
1690.
Bimonthly ISSN: 0894-4105
1691.
AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE,
WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242
1692.
Science Citation Index Expanded
1693.
Social Sciences Citation Index
1694.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1695.
2303. NEUROPSYCHOLOGY REVIEW
1696.
Quarterly ISSN: 1040-7308
1697.
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1698.
Science Citation Index Expanded
1699.
Social Sciences Citation Index
1700.
BIOSIS Previews
1701.
BIOSIS Reviews Reports And Meetings
1702.
2304. NEUROREHABILITATION
1703.
Quarterly ISSN: 1053-8135
1704.
IOS PRESS, NIEUWE HEMWEG 6B, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1013 BG
1705.
Science Citation Index Expanded
1706.
Social Sciences Citation Index
1707.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1708.
Current Contents - Clinical Medicine
1709.
2305. NEW GENETICS AND SOCIETY
1710.
Quarterly ISSN: 1463-6778
1711.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1712.
Science Citation Index Expanded
1713.
Social Sciences Citation Index
1714.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1715.
2306. NEW IDEAS IN PSYCHOLOGY
1716.
Tri-annual ISSN: 0732-118X
1717.
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
1718.
Social Sciences Citation Index
1719.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1720.
2307. NEW LEFT REVIEW
1721.
Bimonthly ISSN: 0028-6060
1722.
NEW LEFT REV LTD, 6 MEARD ST, LONDON, ENGLAND,
W1V 3HR
1723.
Social Sciences Citation Index
1724.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1725.
2308. NEW MEDIA & SOCIETY
1726.
Bimonthly ISSN: 1461-4448
1727.
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
441
1728.
Social Sciences Citation Index
1729.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1730.
2309. NEW PERSPECTIVES ON TURKEY
1731.
Semiannual ISSN: 1305-3299
1732.
HOMER ACADEMIC PUBL HOUSE, YENICARSI CADDESI NO
12-A GALATARSARAY BEYOGLU, ISTANBUL, TURKEY, 34433
1733.
Social Sciences Citation Index
1734.
2310. NEW POLITICAL ECONOMY
1735.
Bimonthly ISSN: 1356-3467
1736.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1737.
Social Sciences Citation Index
1738.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1739.
2311. NEW REPUBLIC
1740.
Semimonthly ISSN: 0028-6583
1741.
NEW REPUBLIC INC, 1331 H STREET, NW STE 700,
WASHINGTON, USA, DC, 20005
1742.
Social Sciences Citation Index
1743.
2312. NEW TECHNOLOGY WORK AND EMPLOYMENT
1744.
Tri-annual ISSN: 0268-1072
1745.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
1746.
Social Sciences Citation Index
1747.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1748.
2313. NEW YORK UNIVERSITY LAW REVIEW
1749.
Bimonthly ISSN: 0028-7881
1750.
NEW YORK UNIV SCHOOL LAW, 110 WEST THIRD ST, NEW
YORK, USA, NY, 10012
1751.
Social Sciences Citation Index
1752.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1753.
2314. NEW ZEALAND GEOGRAPHER
1754.
Tri-annual ISSN: 0028-8144
1755.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
1756.
Social Sciences Citation Index
1757.
2315. NICOTINE & TOBACCO RESEARCH
1758.
Monthly ISSN: 1462-2203
1759.
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1760.
Science Citation Index Expanded
1761.
Social Sciences Citation Index
1762.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1763.
Current Contents - Clinical Medicine
442
1764.
2316. NONLINEAR DYNAMICS PSYCHOLOGY AND LIFE
SCIENCES
1765.
Quarterly ISSN: 1090-0578
1766.
SOC CHAOS THEORY PSYCHOLOGY & LIFE SCIENCES, W282
N4302 SOMERSET LN, PEWAUKEE, USA, WI, 53072
1767.
Social Sciences Citation Index
1768.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1769.
2317. NONPROFIT AND VOLUNTARY SECTOR
QUARTERLY
1770.
Bimonthly ISSN: 0899-7640
1771.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
1772.
Social Sciences Citation Index
1773.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1774.
2318. NONPROFIT MANAGEMENT & LEADERSHIP
1775.
Quarterly ISSN: 1048-6682
1776.
WILEY PERIODICALS, INC, ONE MONTGOMERY ST, SUITE
1200, SAN FRANCISCO, USA, CA, 94104
1777.
Social Sciences Citation Index
1778.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1779.
2319. NORDIC JOURNAL OF LINGUISTICS
1780.
Tri-annual ISSN: 0332-5865
1781.
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG,
SHAFTESBURY RD, CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
1782.
Social Sciences Citation Index
1783.
Arts & Humanities Citation Index
1784.
2320. NORDIC JOURNAL OF MUSIC THERAPY
1785.
Tri-annual ISSN: 0809-8131
1786.
GRIEG ACADEMY, UNIV BERGEN, DEPT MUSIC, LARS
HILLES GATE 3, BERGEN, NORWAY, N-5015
1787.
Social Sciences Citation Index
1788.
2321. NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY
1789.
Bimonthly ISSN: 0803-9488
1790.
INFORMA HEALTHCARE, TELEPHONE HOUSE, 69-77 PAUL
STREET, LONDON, ENGLAND, EC2A 4LQ
1791.
Science Citation Index Expanded
1792.
Social Sciences Citation Index
1793.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1794.
Current Contents - Clinical Medicine
1795.
2322. NORDIC PSYCHOLOGY
1796.
Quarterly ISSN: 1901-2276
1797.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1798.
Social Sciences Citation Index
443
1799.
2323. NORDIC STUDIES ON ALCOHOL AND DRUGS
1800.
Bimonthly ISSN: 1455-0725
1801.
DE GRUYTER OPEN LTD, SOLIPSKA 14A-1, WARSAW,
POLAND, 02-482
1802.
Social Sciences Citation Index
1803.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1804.
2324. NORSK GEOGRAFISK TIDSSKRIFT-NORWEGIAN
JOURNAL OF GEOGRAPHY
1805.
Bimonthly ISSN: 0029-1951
1806.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
1807.
Social Sciences Citation Index
1808.
2325. NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND
FINANCE
1809.
Tri-annual ISSN: 1062-9408
1810.
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK,
USA, NY, 10010-1710
1811.
Social Sciences Citation Index
1812.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1813.
2326. NORTHERN HISTORY
1814.
Semiannual ISSN: 0078-172X
1815.
MANEY PUBLISHING, STE 1C, JOSEPHS WELL, HANOVER
WALK, LEEDS, ENGLAND, W YORKS, LS3 1AB
1816.
Social Sciences Citation Index
1817.
Arts & Humanities Citation Index
1818.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1819.
Current Contents - Arts & Humanities
1820.
2327. NORTHWESTERN UNIVERSITY LAW REVIEW
1821.
Quarterly ISSN: 0029-3571
1822.
NORTHWESTERN UNIV, SCHOOL OF LAW OFFICE OF LEGAL
PUBLICATIONS 357 EAST CHICAGO AVE, CHICAGO, USA, IL,
60611-3069
1823.
Social Sciences Citation Index
1824.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1825.
2328. NOTRE DAME LAW REVIEW
1826.
Bimonthly ISSN: 0745-3515
1827.
NOTRE DAME LAW SCHOOL, NOTRE DAME LAW SCHOOL,
ROOM B1, NOTRE DAME, USA, IN, 46556
1828.
Social Sciences Citation Index
1829.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1830.
2329. NUNCIUS-JOURNAL OF THE HISTORY OF SCIENCE
1831.
Semiannual ISSN: 0394-7394
1832.
BRILL ACADEMIC PUBLISHERS, PLANTIJNSTRAAT 2, P O
BOX 9000, LEIDEN, NETHERLANDS, 2300 PA
444
1833.
Science Citation Index Expanded
1834.
Social Sciences Citation Index
1835.
Arts & Humanities Citation Index
1836.
2330. NURSE EDUCATION TODAY
1837.
Bimonthly ISSN: 0260-6917
1838.
CHURCHILL LIVINGSTONE, JOURNAL PRODUCTION DEPT,
ROBERT STEVENSON HOUSE, 1-3 BAXTERS PLACE, LEITH WALK,
EDINBURGH, SCOTLAND, MIDLOTHIAN, EH1 3AF
1839.
Science Citation Index Expanded
1840.
Social Sciences Citation Index
1841.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1842.
2331. NURSE EDUCATOR
1843.
Bimonthly ISSN: 0363-3624
1844.
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
1845.
Science Citation Index Expanded
1846.
Social Sciences Citation Index
1847.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1848.
2332. NURSING & HEALTH SCIENCES
1849.
Quarterly ISSN: 1441-0745
1850.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
1851.
Science Citation Index Expanded
1852.
Social Sciences Citation Index
1853.
2333. NURSING CLINICS OF NORTH AMERICA
1854.
Quarterly ISSN: 0029-6465
1855.
W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC, 1600 JOHN F KENNEDY
BOULEVARD, STE 1800, PHILADELPHIA, USA, PA, 19103-2899
1856.
Science Citation Index Expanded
1857.
Social Sciences Citation Index
1858.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1859.
2334. NURSING ECONOMICS
1860.
Bimonthly ISSN: 0746-1739
1861.
JANNETTI PUBLICATIONS, INC, EAST HOLLY AVENUE, BOX
56, PITMAN, USA, NJ, 08071-0056
1862.
Science Citation Index Expanded
1863.
Social Sciences Citation Index
1864.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1865.
2335. NURSING ETHICS
1866.
Bimonthly ISSN: 0969-7330
1867.
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
1868.
Science Citation Index Expanded
1869.
Social Sciences Citation Index
1870.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
445
1871.
2336. NURSING HISTORY REVIEW
1872.
Annual ISSN: 1062-8061
1873.
SPRINGER PUBLISHING CO, 11 WEST 42ND STREET, NEW
YORK, USA, NY, 10036
1874.
Social Sciences Citation Index
1875.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1876.
2337. NURSING IN CRITICAL CARE
1877.
Bimonthly ISSN: 1362-1017
1878.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
1879.
Science Citation Index Expanded
1880.
Social Sciences Citation Index
1881.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1882.
Current Contents - Clinical Medicine
1883.
2338. NURSING INQUIRY
1884.
Quarterly ISSN: 1320-7881
1885.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
1886.
Science Citation Index Expanded
1887.
Social Sciences Citation Index
1888.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1889.
Current Contents - Clinical Medicine
1890.
2339. NURSING OUTLOOK
1891.
Bimonthly ISSN: 0029-6554
1892.
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK,
USA, NY, 10010-1710
1893.
Science Citation Index Expanded
1894.
Social Sciences Citation Index
1895.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1896.
2340. NURSING PHILOSOPHY
1897.
Quarterly ISSN: 1466-7681
1898.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
1899.
Science Citation Index Expanded
1900.
Social Sciences Citation Index
1901.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1902.
2341. NURSING RESEARCH
1903.
Bimonthly ISSN: 0029-6562
1904.
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
1905.
Science Citation Index Expanded
1906.
Social Sciences Citation Index
1907.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1908.
2342. NURSING SCIENCE QUARTERLY
1909.
Quarterly ISSN: 0894-3184
446
1910.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
1911.
Science Citation Index Expanded
1912.
Social Sciences Citation Index
1913.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1914.
2343. NWIG-NEW WEST INDIAN GUIDE-NIEUWE WESTINDISCHE GIDS
1915.
Semiannual ISSN: 1382-2373
1916.
KITLV PRESS, PO BOX 9515, LEIDEN, NETHERLANDS, 2300
RA
1917.
Social Sciences Citation Index
1918.
Arts & Humanities Citation Index
1919.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1920.
Current Contents - Arts & Humanities
1921.
2344. OCCUPATIONAL THERAPY INTERNATIONAL
1922.
Quarterly ISSN: 0966-7903
1923.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
1924.
Science Citation Index Expanded
1925.
Social Sciences Citation Index
1926.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1927.
2345. OCEAN DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL LAW
1928.
Quarterly ISSN: 0090-8320
1929.
TAYLOR & FRANCIS INC, 530 CHESTNUT STREET, STE 850,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106
1930.
Social Sciences Citation Index
1931.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1932.
2346. OCEANIA
1933.
Tri-annual ISSN: 0029-8077
1934.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
1935.
Social Sciences Citation Index
1936.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1937.
2347. OMEGA-INTERNATIONAL JOURNAL OF
MANAGEMENT SCIENCE
1938.
Bimonthly ISSN: 0305-0483
1939.
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
1940.
Science Citation Index Expanded
1941.
Social Sciences Citation Index
1942.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1943.
2348. OMEGA-JOURNAL OF DEATH AND DYING
1944.
Bimonthly ISSN: 0030-2228
1945.
BAYWOOD PUBL CO INC, 26 AUSTIN AVE, PO BOX 337,
AMITYVILLE, USA, NY, 11701
447
1946.
Social Sciences Citation Index
1947.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1948.
2349. ONCOLOGY NURSING FORUM
1949.
Bimonthly ISSN: 0190-535X
1950.
ONCOLOGY NURSING SOC, 125 ENTERPRISE DR,
PITTSBURGH, USA, PA, 15275
1951.
Science Citation Index Expanded
1952.
Social Sciences Citation Index
1953.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1954.
Current Contents - Clinical Medicine
1955.
2350. ONLINE INFORMATION REVIEW
1956.
Bimonthly ISSN: 1468-4527
1957.
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
1958.
Science Citation Index Expanded
1959.
Social Sciences Citation Index
1960.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1961.
2351. ONOMAZEIN
1962.
Semiannual ISSN: 0717-1285
1963.
PONTIFICIA UNIV CATOLICA CHILE, FAC LETRAS, AV
VICUNA MACKENNA 4860, SANTIAGO, CHILE, 00000
1964.
Social Sciences Citation Index
1965.
Arts & Humanities Citation Index
1966.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1967.
Current Contents - Arts & Humanities
1968.
2352. OPEN ECONOMIES REVIEW
1969.
Quarterly ISSN: 0923-7992
1970.
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
1971.
Social Sciences Citation Index
1972.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1973.
2353. OPEN HOUSE INTERNATIONAL
1974.
Quarterly ISSN: 0168-2601
1975.
OPEN HOUSE INT, URBAN INTERNATIONAL PRESS, PO BOX
74, GATESHEAD, TYNE & WEAR, GREAT BRITAIN, ENGLAND, NE9
5UZ
1976.
Social Sciences Citation Index
1977.
Arts & Humanities Citation Index
1978.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1979.
Current Contents - Arts & Humanities
1980.
2354. OPERATIONS MANAGEMENT RESEARCH
1981.
Quarterly ISSN: 1936-9735
1982.
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
1983.
Social Sciences Citation Index
1984.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
448
1985.
2355. OPERATIONS RESEARCH
1986.
Bimonthly ISSN: 0030-364X
1987.
INFORMS, 5521 RESEARCH PARK DR, SUITE 200,
CATONSVILLE, USA, MD, 21228
1988.
Science Citation Index
1989.
Science Citation Index Expanded
1990.
Social Sciences Citation Index
1991.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1992.
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
1993.
2356. ORAL HISTORY REVIEW
1994.
Semiannual ISSN: 0094-0798
1995.
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
1996.
Social Sciences Citation Index
1997.
Arts & Humanities Citation Index
1998.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
1999.
Current Contents - Arts & Humanities
2000.
2357. ORGANIZATION
2001.
Bimonthly ISSN: 1350-5084
2002.
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
2003.
Social Sciences Citation Index
2004.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2005.
2358. ORGANIZATION & ENVIRONMENT
2006.
Quarterly ISSN: 1086-0266
2007.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
2008.
Social Sciences Citation Index
2009.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2010.
2359. ORGANIZATION SCIENCE
2011.
Bimonthly ISSN: 1047-7039
2012.
INFORMS, 5521 RESEARCH PARK DR, SUITE 200,
CATONSVILLE, USA, MD, 21228
2013.
Social Sciences Citation Index
2014.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2015.
2360. ORGANIZATION STUDIES
2016.
Monthly ISSN: 0170-8406
2017.
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
2018.
Social Sciences Citation Index
2019.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2020.
2361. ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN
DECISION PROCESSES
2021.
Bimonthly ISSN: 0749-5978
449
2022.
ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 525 B ST, STE
1900, SAN DIEGO, USA, CA, 92101-4495
2023.
Social Sciences Citation Index
2024.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2025.
2362. ORGANIZATIONAL DYNAMICS
2026.
Quarterly ISSN: 0090-2616
2027.
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK,
USA, NY, 10010-1710
2028.
Social Sciences Citation Index
2029.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2030.
2363. ORGANIZATIONAL RESEARCH METHODS
2031.
Quarterly ISSN: 1094-4281
2032.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
2033.
Social Sciences Citation Index
2034.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2035.
2364. ORTHOPAEDIC NURSING
2036.
Bimonthly ISSN: 0744-6020
2037.
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
2038.
Science Citation Index Expanded
2039.
Social Sciences Citation Index
2040.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2041.
Current Contents - Clinical Medicine
2042.
2365. OSIRIS
2043.
Annual ISSN: 0369-7827
2044.
UNIV CHICAGO PRESS, 1427 E 60TH ST, CHICAGO, USA, IL,
60637-2954
2045.
Science Citation Index
2046.
Science Citation Index Expanded
2047.
Social Sciences Citation Index
2048.
Arts & Humanities Citation Index
2049.
Current Contents - Arts & Humanities
2050.
2366. OSTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT FUR
POLITIKWISSENSCHAFT
2051.
Quarterly ISSN: 1615-5548
2052.
FACULTAS VERLAGS & BUCHHANDELS AG, BERGGASSE 5,
VIENNA, AUSTRIA, A-1090
2053.
Social Sciences Citation Index
2054.
2367. OSTEUROPA
2055.
Monthly ISSN: 0030-6428
2056.
BWV-BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GMBH, AXELSPRINGER-STR 54 A, BERLIN, GERMANY, D-10117
2057.
Social Sciences Citation Index
2058.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
450
2059.
2368. OTJR-OCCUPATION PARTICIPATION AND HEALTH
2060.
Quarterly ISSN: 1539-4492
2061.
SLACK INC, 6900 GROVE RD, THOROFARE, USA, NJ, 08086
2062.
Social Sciences Citation Index
2063.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2064.
2369. OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS AND
STATISTICS
2065.
Bimonthly ISSN: 0305-9049
2066.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
2067.
Science Citation Index Expanded
2068.
Social Sciences Citation Index
2069.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2070.
2370. OXFORD ECONOMIC PAPERS-NEW SERIES
2071.
Quarterly ISSN: 0030-7653
2072.
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
2073.
Social Sciences Citation Index
2074.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2075.
2371. OXFORD JOURNAL OF LEGAL STUDIES
2076.
Quarterly ISSN: 0143-6503
2077.
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
2078.
Social Sciences Citation Index
2079.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2080.
2372. OXFORD REVIEW OF ECONOMIC POLICY
2081.
Quarterly ISSN: 0266-903X
2082.
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
2083.
Social Sciences Citation Index
2084.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2085.
2373. OXFORD REVIEW OF EDUCATION
2086.
Bimonthly ISSN: 0305-4985
2087.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
2088.
Social Sciences Citation Index
2089.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2090.
2374. PACIFIC AFFAIRS
2091.
Quarterly ISSN: 0030-851X
2092.
PACIFIC AFFAIRS UNIV BRITISH COLUMBIA, #164-1855
WEST MALL, VANCOUVER, CANADA, BC, V6T 1Z2
2093.
Social Sciences Citation Index
2094.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2095.
2375. PACIFIC ECONOMIC REVIEW
451
2096.
Bimonthly ISSN: 1361-374X
2097.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
2098.
Social Sciences Citation Index
2099.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2100.
2376. PACIFIC FOCUS
2101.
Tri-annual ISSN: 1225-4657
2102.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
2103.
Social Sciences Citation Index
2104.
2377. PACIFIC REVIEW
2105.
Bimonthly ISSN: 0951-2748
2106.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
2107.
Social Sciences Citation Index
2108.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2109.
2378. PACIFIC-BASIN FINANCE JOURNAL
2110.
Bimonthly ISSN: 0927-538X
2111.
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
2112.
Social Sciences Citation Index
2113.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2114.
2379. PAEDAGOGICA HISTORICA
2115.
Bimonthly ISSN: 0030-9230
2116.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
2117.
Social Sciences Citation Index
2118.
2380. PAIN MANAGEMENT NURSING
2119.
Quarterly ISSN: 1524-9042
2120.
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK,
USA, NY, 10010-1710
2121.
Science Citation Index Expanded
2122.
Social Sciences Citation Index
2123.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2124.
2381. PALLIATIVE & SUPPORTIVE CARE
2125.
Bimonthly ISSN: 1478-9515
2126.
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS,
NEW YORK, USA, NY, 10013-2473
2127.
Social Sciences Citation Index
2128.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2129.
2382. PANOECONOMICUS
2130.
Quarterly ISSN: 1452-595X
452
2131.
SAVEZ EKONOMISTA VOJVODINE, ZMAJ JOVINA 26-1, NOVI
SAD, SERBIA, 21000
2132.
Social Sciences Citation Index
2133.
2383. PAPELES DE POBLACION
2134.
Quarterly ISSN: 1405-7425
2135.
UNIV AUTONOMA ESTADO MEXICO, CIUDAD
UNIVERSITARIA, TOLUCA, MEXICO, CP 50100
2136.
Social Sciences Citation Index
2137.
2384. PAPERS IN REGIONAL SCIENCE
2138.
Quarterly ISSN: 1056-8190
2139.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
2140.
Social Sciences Citation Index
2141.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2142.
2385. PAPERS OF THE REGIONAL SCIENCE ASSOCIATION
2143.
Quarterly ISSN: 0486-2902
2144.
REGIONAL SCIENCE ASSOC, UNIV ILLINOIS URBANA
CHAMPAIGN 1-3 OBSERVATORY, 901 S MATHEWS AVE,
URBANA,USA, IL, 61801
2145.
Social Sciences Citation Index
2146.
2386. PARALLAX
2147.
Quarterly ISSN: 1353-4645
2148.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
2149.
Social Sciences Citation Index
2150.
Arts & Humanities Citation Index
2151.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2152.
Current Contents - Arts & Humanities
2153.
2387. PARENTING-SCIENCE AND PRACTICE
2154.
Quarterly ISSN: 1529-5192
2155.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
2156.
Social Sciences Citation Index
2157.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2158.
2388. PARLIAMENTARY AFFAIRS
2159.
Quarterly ISSN: 0031-2290
2160.
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
2161.
Social Sciences Citation Index
2162.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2163.
2389. PARTY POLITICS
2164.
Bimonthly ISSN: 1354-0688
453
2165.
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
2166.
Social Sciences Citation Index
2167.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2168.
2390. PAST & PRESENT
2169.
Quarterly ISSN: 0031-2746
2170.
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
2171.
Social Sciences Citation Index
2172.
Arts & Humanities Citation Index
2173.
Current Contents - Arts & Humanities
2174.
2391. PATIENT EDUCATION AND COUNSELING
2175.
Monthly ISSN: 0738-3991
2176.
ELSEVIER IRELAND LTD, ELSEVIER HOUSE, BROOKVALE
PLAZA, EAST PARK SHANNON, CO, CLARE, IRELAND, 00000
2177.
Science Citation Index Expanded
2178.
Social Sciences Citation Index
2179.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2180.
Current Contents - Clinical Medicine
2181.
2392. PATIENT-PATIENT CENTERED OUTCOMES
RESEARCH
2182.
Quarterly ISSN: 1178-1653
2183.
ADIS INT LTD, 5 THE WAREHOUSE WAY, NORTHCOTE, NEW
ZEALAND, AUCKLAND, 0627
2184.
Science Citation Index Expanded
2185.
Social Sciences Citation Index
2186.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2187.
2393. PATTERNS OF PREJUDICE
2188.
Bimonthly ISSN: 0031-322X
2189.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
2190.
Social Sciences Citation Index
2191.
Arts & Humanities Citation Index
2192.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2193.
Current Contents - Arts & Humanities
2194.
2394. PEDAGOGISCHE STUDIEN
2195.
Bimonthly ISSN: 0165-0645
2196.
VOR-VFO, P/A EINDHOVEN SCH EDUC, DR P DEN BROK,
POSTBUS 513, EINDHOVEN, NETHERLANDS, 5600 MB
2197.
Social Sciences Citation Index
2198.
2395. PERCEPTION
2199.
Monthly ISSN: 0301-0066
2200.
PION LTD, 207 BRONDESBURY PARK, LONDON, ENGLAND,
NW2 5JN
454
2201.
Science Citation Index Expanded
2202.
Social Sciences Citation Index
2203.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2204.
2396. PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS
2205.
Bimonthly ISSN: 0031-5125
2206.
AMMONS SCIENTIFIC, LTD, PO BOX 9229, MISSOULA, USA,
MT, 59807-9229
2207.
Social Sciences Citation Index
2208.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2209.
2397. PERFILES LATINOAMERICANOS
2210.
Semiannual ISSN: 0188-7653
2211.
FLACSO-MEXICO, CARRETERA AL AJUSCO 377, COLONIA
HEROES DE PADIERNA, DELEGACION TLALPAN, MEXICO CITY
DF, MEXICO, CP 14200
2212.
Social Sciences Citation Index
2213.
2398. PERSONAL RELATIONSHIPS
2214.
Quarterly ISSN: 1350-4126
2215.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
2216.
Social Sciences Citation Index
2217.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2218.
2399. PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES
2219.
Semimonthly ISSN: 0191-8869
2220.
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
2221.
Social Sciences Citation Index
2222.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2223.
2400. PERSONALITY AND MENTAL HEALTH
2224.
Quarterly ISSN: 1932-8621
2225.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
2226.
Social Sciences Citation Index
2227.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2228.
2401. PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY
BULLETIN
2229.
Monthly ISSN: 0146-1672
2230.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
2231.
Social Sciences Citation Index
2232.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2233.
2402. PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY REVIEW
2234.
Quarterly ISSN: 1088-8683
2235.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
2236.
Social Sciences Citation Index
455
2237.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2238.
2403. PERSONALITY DISORDERS-THEORY RESEARCH
AND TREATMENT
2239.
Quarterly ISSN: 1949-2715
2240.
EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN
PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA,
DC, 20002-4242
2241.
Social Sciences Citation Index
2242.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2243.
2404. PERSONNEL PSYCHOLOGY
2244.
Quarterly ISSN: 0031-5826
2245.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
2246.
Social Sciences Citation Index
2247.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2248.
2405. PERSONNEL REVIEW
2249.
Quarterly ISSN: 0048-3486
2250.
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
2251.
Social Sciences Citation Index
2252.
2406. PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE
2253.
Quarterly ISSN: 0031-5990
2254.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
2255.
Science Citation Index Expanded
2256.
Social Sciences Citation Index
2257.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2258.
2407. PERSPECTIVES IN PUBLIC HEALTH
2259.
Bimonthly ISSN: 1757-9139
2260.
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
2261.
Social Sciences Citation Index
2262.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2263.
2408. PERSPECTIVES ON POLITICS
2264.
Quarterly ISSN: 1537-5927
2265.
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS,
NEW YORK, USA, NY, 10013-2473
2266.
Social Sciences Citation Index
2267.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2268.
2409. PERSPECTIVES ON PSYCHOLOGICAL SCIENCE
2269.
Bimonthly ISSN: 1745-6916
2270.
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
2271.
Social Sciences Citation Index
2272.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
456
2273.
2410. PERSPECTIVES ON SEXUAL AND REPRODUCTIVE
HEALTH
2274.
Quarterly ISSN: 1538-6341
2275.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
2276.
Social Sciences Citation Index
2277.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2278.
2411. PFLEGE
2279.
Bimonthly ISSN: 1012-5302
2280.
VERLAG HANS HUBER, LANGGASS-STRASSE 76, BERN 9,
SWITZERLAND, CH-3000
2281.
Science Citation Index Expanded
2282.
Social Sciences Citation Index
2283.
2412. PHARMACOECONOMICS
2284.
Monthly ISSN: 1170-7690
2285.
ADIS INT LTD, 5 THE WAREHOUSE WAY, NORTHCOTE, NEW
ZEALAND, AUCKLAND, 0627
2286.
Science Citation Index
2287.
Science Citation Index Expanded
2288.
Social Sciences Citation Index
2289.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2290.
Current Contents - Clinical Medicine
2291.
2413. PHI DELTA KAPPAN
2292.
Bimonthly ISSN: 0031-7217
2293.
PHI DELTA KAPPA, 8TH AND UNION P O BOX 789,
BLOOMINGTON, USA, IN, 47402
2294.
Social Sciences Citation Index
2295.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2296.
2414. PHILIPPINE POLITICAL SCIENCE JOURNAL
2297.
Semiannual ISSN: 0115-4451
2298.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
2299.
Social Sciences Citation Index
2300.
2415. PHILOSOPHICAL PSYCHOLOGY
2301.
Bimonthly ISSN: 0951-5089
2302.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
2303.
Social Sciences Citation Index
2304.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2305.
2416. PHILOSOPHY & PUBLIC AFFAIRS
2306.
Quarterly ISSN: 0048-3915
2307.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
457
2308.
Social Sciences Citation Index
2309.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2310.
2417. PHILOSOPHY OF SCIENCE
2311.
Bimonthly ISSN: 0031-8248
2312.
UNIV CHICAGO PRESS, 1427 E 60TH ST, CHICAGO, USA, IL,
60637-2954
2313.
Science Citation Index
2314.
Science Citation Index Expanded
2315.
Social Sciences Citation Index
2316.
Arts & Humanities Citation Index
2317.
Current Contents - Arts & Humanities
2318.
BIOSIS Previews
2319.
2418. PHILOSOPHY OF THE SOCIAL SCIENCES
2320.
Quarterly ISSN: 0048-3931
2321.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
2322.
Social Sciences Citation Index
2323.
Arts & Humanities Citation Index
2324.
Current Contents - Arts & Humanities
2325.
2419. PHONETICA
2326.
Quarterly ISSN: 0031-8388
2327.
KARGER, ALLSCHWILERSTRASSE 10, BASEL,
SWITZERLAND, CH-4009
2328.
Science Citation Index Expanded
2329.
Social Sciences Citation Index
2330.
Arts & Humanities Citation Index
2331.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2332.
Current Contents - Arts & Humanities
2333.
BIOSIS Previews
2334.
2420. PHONOLOGY
2335.
Tri-annual ISSN: 0952-6757
2336.
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG,
SHAFTESBURY RD, CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
2337.
Social Sciences Citation Index
2338.
Arts & Humanities Citation Index
2339.
2421. PHYSICAL & OCCUPATIONAL THERAPY IN
PEDIATRICS
2340.
Quarterly ISSN: 0194-2638
2341.
INFORMA HEALTHCARE, TELEPHONE HOUSE, 69-77 PAUL
STREET, LONDON, ENGLAND, EC2A 4LQ
2342.
Science Citation Index Expanded
2343.
Social Sciences Citation Index
2344.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2345.
Current Contents - Clinical Medicine
2346.
2422. PHYSICAL EDUCATION AND SPORT PEDAGOGY
458
2347.
Bimonthly ISSN: 1740-8989
2348.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
2349.
Social Sciences Citation Index
2350.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2351.
2423. PHYSICAL REVIEW SPECIAL TOPICS-PHYSICS
EDUCATION RESEARCH
2352.
Semiannual ISSN: 1554-9178
2353.
AMER PHYSICAL SOC, ONE PHYSICS ELLIPSE, COLLEGE PK,
USA, MD, 20740-3844
2354.
Science Citation Index Expanded
2355.
Social Sciences Citation Index
2356.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2357.
Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences
2358.
2424. PHYSICS IN PERSPECTIVE
2359.
Quarterly ISSN: 1422-6944
2360.
SPRINGER BASEL AG, PICASSOPLATZ 4, BASEL,
SWITZERLAND, 4052
2361.
Science Citation Index Expanded
2362.
Social Sciences Citation Index
2363.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2364.
Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences
2365.
2425. PHYSIOLOGY & BEHAVIOR
2366.
Monthly ISSN: 0031-9384
2367.
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
2368.
Science Citation Index
2369.
Science Citation Index Expanded
2370.
Social Sciences Citation Index
2371.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2372.
Current Contents - Life Sciences
2373.
Zoological Record
2374.
BIOSIS Previews
2375.
2426. PLANNING PERSPECTIVES
2376.
Quarterly ISSN: 0266-5433
2377.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
2378.
Social Sciences Citation Index
2379.
Arts & Humanities Citation Index
2380.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2381.
Current Contents - Arts & Humanities
2382.
2427. PLANNING THEORY
2383.
Quarterly ISSN: 1473-0952
459
2384.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
2385.
Social Sciences Citation Index
2386.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2387.
2428. POETICS
2388.
Bimonthly ISSN: 0304-422X
2389.
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
2390.
Social Sciences Citation Index
2391.
Arts & Humanities Citation Index
2392.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2393.
Current Contents - Arts & Humanities
2394.
2429. POLAR-POLITICAL AND LEGAL ANTHROPOLOGY
REVIEW
2395.
Semiannual ISSN: 1081-6976
2396.
WILEY PERIODICALS, INC, ONE MONTGOMERY ST, SUITE
1200, SAN FRANCISCO, USA, CA, 94104
2397.
Social Sciences Citation Index
2398.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2399.
2430. POLICE QUARTERLY
2400.
Quarterly ISSN: 1098-6111
2401.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
2402.
Social Sciences Citation Index
2403.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2404.
2431. POLICING & SOCIETY
2405.
Bimonthly ISSN: 1043-9463
2406.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
2407.
Social Sciences Citation Index
2408.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2409.
2432. POLICING-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF
POLICE STRATEGIES & MANAGEMENT
2410.
Quarterly ISSN: 1363-951X
2411.
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
2412.
Social Sciences Citation Index
2413.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2414.
2433. POLICY AND POLITICS
2415.
Quarterly ISSN: 0305-5736
2416.
POLICY PRESS, UNIV BRISTOL, 4TH FL, BEACONS HOUSE,
QUEENS ROAD, BRISTOL, ENGLAND, BS8 1QU
2417.
Social Sciences Citation Index
2418.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
460
2419.
2434. POLICY AND SOCIETY
2420.
Quarterly ISSN: 1449-4035
2421.
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
2422.
Social Sciences Citation Index
2423.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2424.
2435. POLICY SCIENCES
2425.
Quarterly ISSN: 0032-2687
2426.
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
2427.
Social Sciences Citation Index
2428.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2429.
2436. POLICY STUDIES
2430.
Bimonthly ISSN: 0144-2872
2431.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
2432.
Social Sciences Citation Index
2433.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2434.
2437. POLICY STUDIES JOURNAL
2435.
Quarterly ISSN: 0190-292X
2436.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
2437.
Social Sciences Citation Index
2438.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2439.
2438. POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW
2440.
Quarterly ISSN: 1231-1413
2441.
POLSKIE TOWARZYSTWO SOCJOLOGICZNE-POLISH
SOCIOLOGICAL ASSOC, UL NOWY SWIAT 72, POK 216, WARSAW,
POLAND, 00330
2442.
Social Sciences Citation Index
2443.
2439. POLITICA Y GOBIERNO
2444.
Semiannual ISSN: 1665-2037
2445.
CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA ECONOMICAS,
CARRETERA MEXICO-TOLUCA 3655, LOMAS DE SANTA FE,
MEXICO, 01210 D F
2446.
Social Sciences Citation Index
2447.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2448.
2440. POLITICAL ANALYSIS
2449.
Quarterly ISSN: 1047-1987
2450.
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
2451.
Social Sciences Citation Index
2452.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2453.
2441. POLITICAL BEHAVIOR
461
2454.
Quarterly ISSN: 0190-9320
2455.
SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW
YORK, USA, NY, 10013
2456.
Social Sciences Citation Index
2457.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2458.
2442. POLITICAL COMMUNICATION
2459.
Quarterly ISSN: 1058-4609
2460.
TAYLOR & FRANCIS INC, 530 CHESTNUT STREET, STE 850,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106
2461.
Social Sciences Citation Index
2462.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2463.
2443. POLITICAL GEOGRAPHY
2464.
Bimonthly ISSN: 0962-6298
2465.
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
2466.
Social Sciences Citation Index
2467.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2468.
2444. POLITICAL PSYCHOLOGY
2469.
Bimonthly ISSN: 0162-895X
2470.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
2471.
Social Sciences Citation Index
2472.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2473.
2445. POLITICAL QUARTERLY
2474.
Quarterly ISSN: 0032-3179
2475.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
2476.
Social Sciences Citation Index
2477.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2478.
2446. POLITICAL RESEARCH QUARTERLY
2479.
Quarterly ISSN: 1065-9129
2480.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
2481.
Social Sciences Citation Index
2482.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2483.
2447. POLITICAL SCIENCE
2484.
Semiannual ISSN: 0032-3187
2485.
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
2486.
Social Sciences Citation Index
2487.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2488.
2448. POLITICAL SCIENCE QUARTERLY
2489.
Quarterly ISSN: 0032-3195
2490.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
462
2491.
Social Sciences Citation Index
2492.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2493.
2449. POLITICAL STUDIES
2494.
Quarterly ISSN: 0032-3217
2495.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
2496.
Social Sciences Citation Index
2497.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2498.
2450. POLITICAL STUDIES REVIEW
2499.
Tri-annual ISSN: 1478-9299
2500.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
2501.
Social Sciences Citation Index
2502.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2503.
2451. POLITICAL THEORY
2504.
Bimonthly ISSN: 0090-5917
2505.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
2506.
Social Sciences Citation Index
2507.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2508.
2452. POLITICKA EKONOMIE
2509.
Bimonthly ISSN: 0032-3233
2510.
VYSOKA SKOLA EKONOMICKA, NAM W CHURCHILLA 4,
PRAGUE, CZECH REPUBLIC, 13067
2511.
Social Sciences Citation Index
2512.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2513.
2453. POLITICS
2514.
Quarterly ISSN: 0263-3957
2515.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
2516.
Social Sciences Citation Index
2517.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2518.
2454. POLITICS & GENDER
2519.
Quarterly ISSN: 1743-923X
2520.
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS,
NEW YORK, USA, NY, 10013-2473
2521.
Social Sciences Citation Index
2522.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2523.
2455. POLITICS & SOCIETY
2524.
Quarterly ISSN: 0032-3292
2525.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
2526.
Social Sciences Citation Index
2527.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2528.
2456. POLITICS AND RELIGION
463
2529.
Quarterly ISSN: 1755-0483
2530.
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS,
NEW YORK, USA, NY, 10013-2473
2531.
Social Sciences Citation Index
2532.
Arts & Humanities Citation Index
2533.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2534.
Current Contents - Arts & Humanities
2535.
2457. POLITICS PHILOSOPHY & ECONOMICS
2536.
Quarterly ISSN: 1470-594X
2537.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
2538.
Social Sciences Citation Index
2539.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2540.
2458. POLITIKON
2541.
Tri-annual ISSN: 0258-9346
2542.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
2543.
Social Sciences Citation Index
2544.
2459. POLITISCHE VIERTELJAHRESSCHRIFT
2545.
Quarterly ISSN: 0032-3470
2546.
NOMOS, LEIBNIZ UNIV HANOVER, DEPT POLITCAL
SCIENCES, SCHNEIDERBERG 50, HANOVER, GERMANY, 30167
2547.
Social Sciences Citation Index
2548.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2549.
2460. POLITIX
2550.
Quarterly ISSN: 0295-2319
2551.
DE BOECK UNIVERSITE, FOND JEAN-PAQUES 4,, LOUVAINLA-NEUVE, BELGIUM, B-1348
2552.
Social Sciences Citation Index
2553.
2461. POLITY
2554.
Quarterly ISSN: 0032-3497
2555.
PALGRAVE MACMILLAN LTD, BRUNEL RD BLDG,
HOUNDMILLS, BASINGSTOKE, ENGLAND, HANTS, RG21 6XS
2556.
Social Sciences Citation Index
2557.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2558.
2462. POPULATION
2559.
Bimonthly ISSN: 0032-4663
2560.
INST NATL D ETUDES DEMOGRAPHIQUES, 133 BOULEVARD
DAVOUT, PARIS CEDEX 20, FRANCE, 75980
2561.
Social Sciences Citation Index
2562.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2563.
2463. POPULATION AND DEVELOPMENT REVIEW
2564.
Quarterly ISSN: 0098-7921
464
2565.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
2566.
Social Sciences Citation Index
2567.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2568.
2464. POPULATION AND ENVIRONMENT
2569.
Quarterly ISSN: 0199-0039
2570.
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
2571.
Social Sciences Citation Index
2572.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2573.
2465. POPULATION BULLETIN
2574.
Semiannual ISSN: 0032-468X
2575.
POPULATION REFERENCE BUREAU INC, 1875
CONNECTICUT AVE, NW, STE 520, CIRCULATION DEPT,
WASHINGTON, USA, DC, 20009-5728
2576.
Social Sciences Citation Index
2577.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2578.
2466. POPULATION HEALTH METRICS
2579.
Irregular ISSN: 1478-7954
2580.
BIOMED CENTRAL LTD, 236 GRAYS INN RD, FLOOR 6,
LONDON, ENGLAND, WC1X 8HL
2581.
Social Sciences Citation Index
2582.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2583.
2467. POPULATION RESEARCH AND POLICY REVIEW
2584.
Bimonthly ISSN: 0167-5923
2585.
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
2586.
Social Sciences Citation Index
2587.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2588.
2468. POPULATION SPACE AND PLACE
2589.
Bimonthly ISSN: 1544-8444
2590.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
2591.
Social Sciences Citation Index
2592.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2593.
2469. POPULATION STUDIES-A JOURNAL OF
DEMOGRAPHY
2594.
Tri-annual ISSN: 0032-4728
2595.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
2596.
Social Sciences Citation Index
2597.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2598.
2470. PORTA LINGUARUM
2599.
Semiannual ISSN: 1697-7467
465
2600.
UNIV GRANADA, UNIV GRANADA, GRANADA, SPAIN, 18071
2601.
Social Sciences Citation Index
2602.
Arts & Humanities Citation Index
2603.
2471. PORTAL-LIBRARIES AND THE ACADEMY
2604.
Quarterly ISSN: 1531-2542
2605.
JOHNS HOPKINS UNIV PRESS, JOURNALS PUBLISHING
DIVISION, 2715 NORTH CHARLES ST, BALTIMORE, USA, MD,
21218-4363
2606.
Social Sciences Citation Index
2607.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2608.
2472. PORTUGUESE ECONOMIC JOURNAL
2609.
Tri-annual ISSN: 1617-982X
2610.
SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17,
HEIDELBERG, GERMANY, D-69121
2611.
Social Sciences Citation Index
2612.
2473. POST-COMMUNIST ECONOMIES
2613.
Quarterly ISSN: 1463-1377
2614.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
2615.
Social Sciences Citation Index
2616.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2617.
2474. POST-SOVIET AFFAIRS
2618.
Bimonthly ISSN: 1060-586X
2619.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
2620.
Social Sciences Citation Index
2621.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2622.
2475. POSTMEDIEVAL-A JOURNAL OF MEDIEVAL
CULTURAL STUDIES
2623.
Quarterly ISSN: 2040-5960
2624.
PALGRAVE MACMILLAN LTD, BRUNEL RD BLDG,
HOUNDMILLS, BASINGSTOKE, ENGLAND, HANTS, RG21 6XS
2625.
Social Sciences Citation Index
2626.
Arts & Humanities Citation Index
2627.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2628.
Current Contents - Arts & Humanities
2629.
2476. POZNAN STUDIES IN CONTEMPORARY
LINGUISTICS
2630.
Quarterly ISSN: 1897-7499
2631.
DE GRUYTER MOUTON, GENTHINER STRASSE 13, BERLIN,
GERMANY, 10785
2632.
Social Sciences Citation Index
2633.
Arts & Humanities Citation Index
466
2634.
2477. PRAEHISTORISCHE ZEITSCHRIFT
2635.
Semiannual ISSN: 0079-4848
2636.
WALTER DE GRUYTER GMBH, GENTHINER STRASSE 13,
BERLIN, GERMANY, D-10785
2637.
Social Sciences Citation Index
2638.
Arts & Humanities Citation Index
2639.
2478. PRAGMATICS
2640.
Quarterly ISSN: 1018-2101
2641.
INT PRAGMATICS ASSOC- IPRA, IPRA SECRETARIAT, PO
BOX 33, ANTWERP 11, ANTWERP, BELGIUM, B-2018
2642.
Social Sciences Citation Index
2643.
Arts & Humanities Citation Index
2644.
2479. PRAGMATICS & COGNITION
2645.
Tri-annual ISSN: 0929-0907
2646.
JOHN BENJAMINS PUBLISHING COMPANY, PO BOX 36224,
AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1020 ME
2647.
Social Sciences Citation Index
2648.
Arts & Humanities Citation Index
2649.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2650.
Current Contents - Arts & Humanities
2651.
2480. PRAGMATICS AND SOCIETY
2652.
Semiannual ISSN: 1878-9714
2653.
JOHN BENJAMINS PUBLISHING COMPANY, PO BOX 36224,
AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1020 ME
2654.
Social Sciences Citation Index
2655.
Arts & Humanities Citation Index
2656.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2657.
Current Contents - Arts & Humanities
2658.
2481. PRAGUE ECONOMIC PAPERS
2659.
Quarterly ISSN: 1210-0455
2660.
UNIV ECONOMICS-PRAGUE, OECONOMICA PUBL, NAM W
CHIRCHILLA 4, PRAGUE 3, CZECH REPUBLIC, CZ-130 67
2661.
Social Sciences Citation Index
2662.
2482. PRATIQUES PSYCHOLOGIQUES
2663.
Quarterly ISSN: 1269-1763
2664.
ELSEVIER FRANCE-EDITIONS SCIENTIFIQUES MEDICALES
ELSEVIER, 23 RUE LINOIS, PARIS, FRANCE, 75724
2665.
Science Citation Index Expanded
2666.
Social Sciences Citation Index
2667.
2483. PRAXIS DER KINDERPSYCHOLOGIE UND
KINDERPSYCHIATRIE
2668.
Monthly ISSN: 0032-7034
2669.
VANDENHOECK & RUPRECHT, THEATERSTRASSE 13,,
GOTTINGEN, GERMANY, D-37073
2670.
Social Sciences Citation Index
467
2671.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2672.
2484. PREVENTING CHRONIC DISEASE
2673.
Bimonthly ISSN: 1545-1151
2674.
CENTERS DISEASE CONTROL, 1600 CLIFTON RD, ATLANTA,
USA, GA, 30333
2675.
Science Citation Index Expanded
2676.
Social Sciences Citation Index
2677.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2678.
Current Contents - Clinical Medicine
2679.
2485. PREVENTION SCIENCE
2680.
Quarterly ISSN: 1389-4986
2681.
SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW
YORK, USA, NY, 10013
2682.
Social Sciences Citation Index
2683.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2684.
2486. PRISON JOURNAL
2685.
Quarterly ISSN: 0032-8855
2686.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
2687.
Social Sciences Citation Index
2688.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2689.
2487. PROBLEMS OF POST-COMMUNISM
2690.
Bimonthly ISSN: 1075-8216
2691.
M E SHARPE INC, 80 BUSINESS PARK DR, ARMONK, USA,
NY, 10504
2692.
Social Sciences Citation Index
2693.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2694.
2488. PROBLEMY EKOROZWOJU
2695.
Semiannual ISSN: 1895-6912
2696.
POLITECHNIKA LUBELSKA, WYDZIAL INZYNIERII
SRODOWSKA, UL NADBYSTRZYCKA 40 B, LUBLIN, POLAND, 20618
2697.
Social Sciences Citation Index
2698.
2489. PROBUS
2699.
Semiannual ISSN: 0921-4771
2700.
DE GRUYTER MOUTON, GENTHINER STRASSE 13, BERLIN,
GERMANY, 10785
2701.
Social Sciences Citation Index
2702.
Arts & Humanities Citation Index
2703.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2704.
Current Contents - Arts & Humanities
2705.
2490. PROFESIONAL DE LA INFORMACION
2706.
Bimonthly ISSN: 1386-6710
2707.
EPI, APARTADO 32 280, BARCELONA, SPAIN, 08080
2708.
Social Sciences Citation Index
468
2709.
2491. PROFESSIONAL GEOGRAPHER
2710.
Quarterly ISSN: 0033-0124
2711.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
2712.
Social Sciences Citation Index
2713.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2714.
2492. PROFESSIONAL PSYCHOLOGY-RESEARCH AND
PRACTICE
2715.
Bimonthly ISSN: 0735-7028
2716.
AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST NE,
WASHINGTON, USA, DC, 20002-4242
2717.
Social Sciences Citation Index
2718.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2719.
2493. PROGRAM-ELECTRONIC LIBRARY AND
INFORMATION SYSTEMS
2720.
Quarterly ISSN: 0033-0337
2721.
EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, HOWARD HOUSE,
WAGON LANE, BINGLEY, ENGLAND, W YORKSHIRE, BD16 1WA
2722.
Science Citation Index Expanded
2723.
Social Sciences Citation Index
2724.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2725.
2494. PROGRESS IN COMMUNITY HEALTH
PARTNERSHIPS-RESEARCH EDUCATION AND ACTION
2726.
Quarterly ISSN: 1557-0541
2727.
JOHNS HOPKINS UNIV PRESS, JOURNALS PUBLISHING
DIVISION, 2715 NORTH CHARLES ST, BALTIMORE, USA, MD,
21218-4363
2728.
Social Sciences Citation Index
2729.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2730.
2495. PROGRESS IN DEVELOPMENT STUDIES
2731.
Quarterly ISSN: 1464-9934
2732.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
2733.
Social Sciences Citation Index
2734.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2735.
2496. PROGRESS IN HUMAN GEOGRAPHY
2736.
Bimonthly ISSN: 0309-1325
2737.
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
2738.
Social Sciences Citation Index
2739.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2740.
2497. PROGRESS IN PLANNING
2741.
Bimonthly ISSN: 0305-9006
469
2742.
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
2743.
Social Sciences Citation Index
2744.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2745.
2498. PROJECT MANAGEMENT JOURNAL
2746.
Bimonthly ISSN: 8756-9728
2747.
WILEY PERIODICALS, INC, ONE MONTGOMERY ST, SUITE
1200, SAN FRANCISCO, USA, CA, 94104
2748.
Social Sciences Citation Index
2749.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2750.
2499. PS-POLITICAL SCIENCE & POLITICS
2751.
Quarterly ISSN: 1049-0965
2752.
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS,
NEW YORK, USA, NY, 10013-2473
2753.
Social Sciences Citation Index
2754.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2755.
2500. PSICOLOGIA-REFLEXAO E CRITICA
2756.
Tri-annual ISSN: 0102-7972
2757.
UNIV FEDERAL RIO GRANDE SUL, INST PSICOLOGIA, PPG
EM PSICOLOGIA DA UFRGS, RUA RAMIRO BARCELOS 2600,
PORTO ALEGRE RS, BRAZIL, 90035-003
2758.
Social Sciences Citation Index
2759.
SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX - JOURNAL LIST
Total journals: 3152
2760.
3001. THINKING SKILLS AND CREATIVITY
2761.
Tri-annual ISSN: 1871-1871
2762.
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
2763.
Social Sciences Citation Index
2764.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2765.
3002. THIRD WORLD QUARTERLY
2766.
Monthly ISSN: 0143-6597
2767.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
2768.
Social Sciences Citation Index
2769.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2770.
3003. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING
2771.
Quarterly ISSN: 0040-716X
2772.
UNIVERSITETSFORLAGET A S, POSTBOKS 508 SENTRUM,
OSLO, NORWAY, N-0105
2773.
Social Sciences Citation Index
2774.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2775.
3004. TIJDSCHRIFT VOOR COMMUNICATIEWETENSCHAP
2776.
Quarterly ISSN: 1384-6930
470
2777.
UITGEVERIJ BOOM BV, PRINSENGRACHT 747-751,
AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1017 JX
2778.
Social Sciences Citation Index
2779.
3005. TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN SOCIALE
GEOGRAFIE
2780.
Bimonthly ISSN: 0040-747X
2781.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
2782.
Social Sciences Citation Index
2783.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2784.
3006. TIJDSCHRIFT VOOR RECHTSGESCHIEDENISREVUE D HISTOIRE DU DROIT-THE LEGAL HISTORY REVIEW
2785.
Semiannual ISSN: 0040-7585
2786.
BRILL ACADEMIC PUBLISHERS, PLANTIJNSTRAAT 2, P O
BOX 9000, LEIDEN, NETHERLANDS, 2300 PA
2787.
Social Sciences Citation Index
2788.
Arts & Humanities Citation Index
2789.
3007. TIME & SOCIETY
2790.
Tri-annual ISSN: 0961-463X
2791.
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
2792.
Social Sciences Citation Index
2793.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2794.
3008. TOBACCO CONTROL
2795.
Bimonthly ISSN: 0964-4563
2796.
BMJ PUBLISHING GROUP, BRITISH MED ASSOC HOUSE,
TAVISTOCK SQUARE, LONDON, ENGLAND, WC1H 9JR
2797.
Science Citation Index
2798.
Science Citation Index Expanded
2799.
Social Sciences Citation Index
2800.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2801.
Current Contents - Clinical Medicine
2802.
3009. TOBACCO INDUCED DISEASES
2803.
Irregular ISSN: 1617-9625
2804.
BIOMED CENTRAL LTD, 236 GRAYS INN RD, FLOOR 6,
LONDON, ENGLAND, WC1X 8HL
2805.
Science Citation Index Expanded
2806.
Social Sciences Citation Index
2807.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2808.
3010. TOPIA-CANADIAN JOURNAL OF CULTURAL
STUDIES
2809.
Semiannual ISSN: 1206-0143
2810.
WILFRID LAURIER UNIV PRESS, 75 UNIVERSITY AVENUE
WEST, WATERLOO, CANADA, ON, N2L 3C5
2811.
Social Sciences Citation Index
471
2812.
Arts & Humanities Citation Index
2813.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2814.
Current Contents - Arts & Humanities
2815.
3011. TOPICS IN COGNITIVE SCIENCE
2816.
Quarterly ISSN: 1756-8757
2817.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
2818.
Social Sciences Citation Index
2819.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2820.
3012. TOPICS IN EARLY CHILDHOOD SPECIAL
EDUCATION
2821.
Quarterly ISSN: 0271-1214
2822.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
2823.
Social Sciences Citation Index
2824.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2825.
3013. TOPICS IN GERIATRIC REHABILITATION
2826.
Quarterly ISSN: 0882-7524
2827.
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
2828.
Social Sciences Citation Index
2829.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2830.
3014. TOPICS IN LANGUAGE DISORDERS
2831.
Quarterly ISSN: 0271-8294
2832.
LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 530 WALNUT ST,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106-3621
2833.
Social Sciences Citation Index
2834.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2835.
3015. TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS
EXCELLENCE
2836.
Monthly ISSN: 1478-3363
2837.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
2838.
Social Sciences Citation Index
2839.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2840.
3016. TOURISM ECONOMICS
2841.
Quarterly ISSN: 1354-8166
2842.
I P PUBLISHING LTD, 258 BELSIZE RD, LONDON, ENGLAND,
NW6 4BT
2843.
Social Sciences Citation Index
2844.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2845.
3017. TOURISM GEOGRAPHIES
2846.
Quarterly ISSN: 1461-6688
472
2847.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
2848.
Social Sciences Citation Index
2849.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2850.
3018. TOURISM MANAGEMENT
2851.
Bimonthly ISSN: 0261-5177
2852.
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
2853.
Social Sciences Citation Index
2854.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2855.
3019. TOURIST STUDIES
2856.
Tri-annual ISSN: 1468-7976
2857.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
2858.
Social Sciences Citation Index
2859.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2860.
3020. TRABAJOS DE PREHISTORIA
2861.
Semiannual ISSN: 0082-5638
2862.
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS,
VITRUVIO 8, MADRID, SPAIN, 28006
2863.
Social Sciences Citation Index
2864.
Arts & Humanities Citation Index
2865.
3021. TRAFFIC INJURY PREVENTION
2866.
Bimonthly ISSN: 1538-9588
2867.
TAYLOR & FRANCIS INC, 530 CHESTNUT STREET, STE 850,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106
2868.
Science Citation Index Expanded
2869.
Social Sciences Citation Index
2870.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2871.
Current Contents - Clinical Medicine
2872.
3022. TRAINING AND EDUCATION IN PROFESSIONAL
PSYCHOLOGY
2873.
Quarterly ISSN: 1931-3918
2874.
EDUCATIONAL PUBLISHING FOUNDATION-AMERICAN
PSYCHOLOGICAL ASSOC, 750 FIRST ST, NE, WASHINGTON, USA,
DC, 20002-4242
2875.
Social Sciences Citation Index
2876.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2877.
3023. TRAMES-JOURNAL OF THE HUMANITIES AND
SOCIAL SCIENCES
2878.
Quarterly ISSN: 1406-0922
2879.
ESTONIAN ACADEMY PUBLISHERS, 6 KOHTU, TALLINN,
ESTONIA, 10130
2880.
Social Sciences Citation Index
473
2881.
Arts & Humanities Citation Index
2882.
3024. TRANSACTIONS IN GIS
2883.
Bimonthly ISSN: 1361-1682
2884.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
2885.
Social Sciences Citation Index
2886.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2887.
3025. TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF BRITISH
GEOGRAPHERS
2888.
Quarterly ISSN: 0020-2754
2889.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
2890.
Social Sciences Citation Index
2891.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2892.
3026. TRANSCULTURAL PSYCHIATRY
2893.
Bimonthly ISSN: 1363-4615
2894.
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
2895.
Social Sciences Citation Index
2896.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2897.
3027. TRANSFORMATIONS IN BUSINESS & ECONOMICS
2898.
Tri-annual ISSN: 1648-4460
2899.
VILNIUS UNIV, MUITINES G 8,, KAUNAS, LITHUANIA, LT44280
2900.
Social Sciences Citation Index
2901.
3028. TRANSINFORMACAO
2902.
Tri-annual ISSN: 0103-3786
2903.
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA CAMPINAS,
NUCLEO EDITORACAO SBI-CCV, CAMPUS II AV JOHN BOYD
DUNLOP S-N PREDIO ONTOLOGIA JD IPAUSSURAMA, CAMPINAS,
BRAZIL, SP, 13060-904
2904.
Social Sciences Citation Index
2905.
3029. TRANSLATION AND INTERPRETING STUDIES
2906.
Semiannual ISSN: 1932-2798
2907.
JOHN BENJAMINS PUBLISHING COMPANY, PO BOX 36224,
AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1020 ME
2908.
Social Sciences Citation Index
2909.
Arts & Humanities Citation Index
2910.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2911.
Current Contents - Arts & Humanities
2912.
3030. TRANSLATION STUDIES
2913.
Tri-annual ISSN: 1478-1700
2914.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
474
2915.
Social Sciences Citation Index
2916.
Arts & Humanities Citation Index
2917.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2918.
Current Contents - Arts & Humanities
2919.
3031. TRANSLATOR
2920.
Tri-annual ISSN: 1355-6509
2921.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
2922.
Social Sciences Citation Index
2923.
Arts & Humanities Citation Index
2924.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2925.
Current Contents - Arts & Humanities
2926.
3032. TRANSPORT POLICY
2927.
Bimonthly ISSN: 0967-070X
2928.
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
2929.
Social Sciences Citation Index
2930.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2931.
3033. TRANSPORT REVIEWS
2932.
Bimonthly ISSN: 0144-1647
2933.
TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK,
ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN
2934.
Social Sciences Citation Index
2935.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2936.
3034. TRANSPORTATION
2937.
Bimonthly ISSN: 0049-4488
2938.
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
2939.
Science Citation Index
2940.
Science Citation Index Expanded
2941.
Social Sciences Citation Index
2942.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2943.
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
2944.
3035. TRANSPORTATION JOURNAL
2945.
Quarterly ISSN: 0041-1612
2946.
AMER SOC TRANSPORTATION LOGISTICS, 1400 EYE ST, NW,
SUITE 1050, WASHINGTON, USA, DC, 20005
2947.
Social Sciences Citation Index
2948.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2949.
3036. TRANSPORTATION LETTERS-THE INTERNATIONAL
JOURNAL OF TRANSPORTATION RESEARCH
2950.
Quarterly ISSN: 1942-7867
2951.
MANEY PUBLISHING, STE 1C, JOSEPHS WELL, HANOVER
WALK, LEEDS, ENGLAND, W YORKS, LS3 1AB
2952.
Science Citation Index Expanded
475
2953.
Social Sciences Citation Index
2954.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2955.
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
2956.
3037. TRANSPORTATION RESEARCH PART A-POLICY
AND PRACTICE
2957.
Monthly ISSN: 0965-8564
2958.
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
2959.
Science Citation Index
2960.
Science Citation Index Expanded
2961.
Social Sciences Citation Index
2962.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2963.
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
2964.
3038. TRANSPORTATION RESEARCH PART BMETHODOLOGICAL
2965.
Monthly ISSN: 0191-2615
2966.
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
2967.
Science Citation Index
2968.
Science Citation Index Expanded
2969.
Social Sciences Citation Index
2970.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2971.
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
2972.
3039. TRANSPORTATION RESEARCH PART D-TRANSPORT
AND ENVIRONMENT
2973.
Bimonthly ISSN: 1361-9209
2974.
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
2975.
Science Citation Index Expanded
2976.
Social Sciences Citation Index
2977.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2978.
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
2979.
3040. TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS
AND TRANSPORTATION REVIEW
2980.
Bimonthly ISSN: 1366-5545
2981.
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
2982.
Science Citation Index Expanded
2983.
Social Sciences Citation Index
2984.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2985.
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
2986.
3041. TRANSPORTATION RESEARCH PART F-TRAFFIC
PSYCHOLOGY AND BEHAVIOUR
2987.
Bimonthly ISSN: 1369-8478
476
2988.
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
2989.
Social Sciences Citation Index
2990.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2991.
3042. TRANSPORTATION SCIENCE
2992.
Quarterly ISSN: 0041-1655
2993.
INFORMS, 5521 RESEARCH PARK DR, SUITE 200,
CATONSVILLE, USA, MD, 21228
2994.
Science Citation Index
2995.
Science Citation Index Expanded
2996.
Social Sciences Citation Index
2997.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
2998.
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
2999.
3043. TRANSPORTMETRICA A-TRANSPORT SCIENCE
3000.
Monthly ISSN: 2324-9935
3001.
TAYLOR & FRANCIS INC, 530 CHESTNUT STREET, STE 850,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106
3002.
Science Citation Index Expanded
3003.
Social Sciences Citation Index
3004.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3005.
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
3006.
3044. TRANSPORTMETRICA B-TRANSPORT DYNAMICS
3007.
Tri-annual ISSN: 2168-0566
3008.
TAYLOR & FRANCIS INC, 530 CHESTNUT STREET, STE 850,
PHILADELPHIA, USA, PA, 19106
3009.
Science Citation Index Expanded
3010.
Social Sciences Citation Index
3011.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3012.
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
3013.
3045. TRANSYLVANIAN REVIEW
3014.
Quarterly ISSN: 1221-1249
3015.
CENTER TRANSYLVANIAN STUDIES, 2 NASAUD ST, CLUJNAPOCA, ROMANIA, 400610
3016.
Social Sciences Citation Index
3017.
Arts & Humanities Citation Index
3018.
3046. TRANSYLVANIAN REVIEW OF ADMINISTRATIVE
SCIENCES
3019.
Tri-annual ISSN: 1842-2845
3020.
BABES-BOLYAI UNIV, FACULTY POLITICAL,
ADMINSTRATIVE & COMMUNICATION SCIENCES, PUBLIC ADMIN
DEPT, CENTER RES PUBLIC ADM, CLUJ-NAPOCA, ROMANIA,
400132
3021.
Social Sciences Citation Index
3022.
3047. TRAUMA VIOLENCE & ABUSE
3023.
Quarterly ISSN: 1524-8380
477
3024.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
3025.
Social Sciences Citation Index
3026.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3027.
3048. TRAVAIL GENRE ET SOCIETES
3028.
Semiannual ISSN: 1294-6303
3029.
EDITIONS LA DECOUVERTE, 9 BIS RUE ABEL
HOVELACQUE, PARIS, FRANCE, 75013
3030.
Social Sciences Citation Index
3031.
3049. TRAVAIL HUMAIN
3032.
Quarterly ISSN: 0041-1868
3033.
PRESSES UNIV FRANCE, 6 AVENUE REILLE, PARIS CEDEX
14, FRANCE, 75685
3034.
Science Citation Index Expanded
3035.
Social Sciences Citation Index
3036.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3037.
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
3038.
BIOSIS Previews
3039.
3050. TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES
3040.
Monthly ISSN: 1364-6613
3041.
ELSEVIER SCIENCE LONDON, 84 THEOBALDS RD, LONDON,
ENGLAND, WC1X 8RR
3042.
Science Citation Index
3043.
Science Citation Index Expanded
3044.
Social Sciences Citation Index
3045.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3046.
Current Contents - Life Sciences
3047.
3051. TRIMESTRE ECONOMICO
3048.
Quarterly ISSN: 0041-3011
3049.
FONDO CULTURA ECONOMICA, AVE PICACHO AJUSCO, NO
227, TLALPAN, MEXICO, CP 14200
3050.
Social Sciences Citation Index
3051.
3052. TURK PSIKIYATRI DERGISI
3052.
Quarterly ISSN: 1300-2163
3053.
TURKIYE SINIR VE RUH SAGLIGI DERNEGI, PK 401,
YENISEHIR, TURKEY, 06442
3054.
Social Sciences Citation Index
3055.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3056.
3053. TURK PSIKOLOJI DERGISI
3057.
Semiannual ISSN: 1300-4433
3058.
TURKISH PSYCHOLOGISTS ASSOC, PK 117, ANKARA,
TURKEY, 06662
3059.
Social Sciences Citation Index
3060.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
478
3061.
3054. TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK
GERIATRI DERGISI
3062.
Quarterly ISSN: 1304-2947
3063.
GUNES KITABEVI LTD STI, M RAUF INAN SOK NO 3,
ANKARA, TURKEY, SIHHIYE, 06410
3064.
Science Citation Index Expanded
3065.
Social Sciences Citation Index
3066.
3055. TURKISH STUDIES
3067.
Quarterly ISSN: 1468-3849
3068.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
3069.
Social Sciences Citation Index
3070.
3056. TYDSKRIF VIR GEESTESWETENSKAPPE
3071.
Quarterly ISSN: 0041-4751
3072.
SUID-AFRIKAANSE AKAD VIR WETENSKAP EN KUNS,
SEKRETARIS, P. O. BOX 538, PRETORIA, SOUTH AFRICA, 00000
3073.
Social Sciences Citation Index
3074.
3057. UCLA LAW REVIEW
3075.
Bimonthly ISSN: 0041-5650
3076.
UNIV CALIF, SCH LAW 405 HILGARD AVE, LOS ANGELES,
USA, CA, 90024
3077.
Social Sciences Citation Index
3078.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3079.
3058. ULUSLARARASI ILISKILER-INTERNATIONAL
RELATIONS
3080.
Quarterly ISSN: 1304-7310
3081.
ULUSLARARASI ILISKILER KONSEYI DERNEGI, SOGUTOZU
CAD NO 43, TOBB-ETU BINASI, ODA NO 364, SOGUTOZU, TURKEY,
ANKARA,06560
3082.
Social Sciences Citation Index
3083.
3059. UNIVERSAL ACCESS IN THE INFORMATION
SOCIETY
3084.
Quarterly ISSN: 1615-5289
3085.
SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17,
HEIDELBERG, GERMANY, D-69121
3086.
Science Citation Index Expanded
3087.
Social Sciences Citation Index
3088.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3089.
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
3090.
3060. UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA
3091.
Tri-annual ISSN: 1657-9267
3092.
PONTIFICA UNIV JAVERIANA, FAC PSYCH, CARRERA 5
NUM 39-00, EDIFICIO MANUEL BRICENO, BOGOTA, COLOMBIA,
00000
479
3093.
Social Sciences Citation Index
3094.
3061. UNIVERSITY OF CHICAGO LAW REVIEW
3095.
Quarterly ISSN: 0041-9494
3096.
UNIV CHICAGO LAW SCH, 1111 E 60TH ST, CHICAGO, USA,
IL, 60637
3097.
Social Sciences Citation Index
3098.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3099.
3062. UNIVERSITY OF CINCINNATI LAW REVIEW
3100.
Quarterly ISSN: 0009-6881
3101.
UNIV CINCINNATI LAW REVIEW, UNIV CINCINNATI COL
LAW ROOM 300,TAFT HALL, CINCINNATI, USA, OH, 45221
3102.
Social Sciences Citation Index
3103.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3104.
3063. UNIVERSITY OF ILLINOIS LAW REVIEW
3105.
Quarterly ISSN: 0276-9948
3106.
UNIV ILLINOIS, COLLEGE OF LAW-76 LAW BLDG 504 E
PENNSYLVANIA AVE, CHAMPAIGN, USA, IL, 61820
3107.
Social Sciences Citation Index
3108.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3109.
3064. UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA JOURNAL OF
INTERNATIONAL LAW
3110.
Quarterly ISSN: 1938-0283
3111.
UNIV PENN LAW SCH, 3400 CHESTNUT ST, PHILADELPHIA,
USA, PA, 19104-6204
3112.
Social Sciences Citation Index
3113.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3114.
3065. UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW REVIEW
3115.
Bimonthly ISSN: 0041-9907
3116.
UNIV PENN LAW SCH, 3400 CHESTNUT ST, PHILADELPHIA,
USA, PA, 19104-6204
3117.
Social Sciences Citation Index
3118.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3119.
3066. UNIVERSITY OF PITTSBURGH LAW REVIEW
3120.
Quarterly ISSN: 0041-9915
3121.
UNIV PITTSBURGH, SCH LAW, 3900 FORBES AVE,
PITTSBURGH, USA, PA, 15260
3122.
Social Sciences Citation Index
3123.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3124.
3067. URBAN AFFAIRS REVIEW
3125.
Bimonthly ISSN: 1078-0874
3126.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
3127.
Social Sciences Citation Index
3128.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3129.
3068. URBAN DESIGN INTERNATIONAL
480
3130.
Quarterly ISSN: 1357-5317
3131.
PALGRAVE MACMILLAN LTD, BRUNEL RD BLDG,
HOUNDMILLS, BASINGSTOKE, ENGLAND, HANTS, RG21 6XS
3132.
Social Sciences Citation Index
3133.
Arts & Humanities Citation Index
3134.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3135.
Current Contents - Arts & Humanities
3136.
3069. URBAN EDUCATION
3137.
Bimonthly ISSN: 0042-0859
3138.
CORWIN PRESS INC A SAGE PUBLICATIONS CO, 2455
TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320
3139.
Social Sciences Citation Index
3140.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3141.
3070. URBAN FORESTRY & URBAN GREENING
3142.
Quarterly ISSN: 1618-8667
3143.
ELSEVIER GMBH, URBAN & FISCHER VERLAG, OFFICE
JENA, P O BOX 100537, JENA, GERMANY, 07705
3144.
Science Citation Index Expanded
3145.
Social Sciences Citation Index
3146.
Current Contents - Agriculture, Biology & Environmental Sciences
3147.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3148.
BIOSIS Previews
3149.
3071. URBAN GEOGRAPHY
3150.
Bimonthly ISSN: 0272-3638
3151.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
3152.
Social Sciences Citation Index
3153.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3154.
3072. URBAN LAWYER
3155.
Quarterly ISSN: 0042-0905
3156.
AMER BAR ASSOC, ADMINISTRATIVE LAW &
REGULATORY PRACTICE SECTION, 321 N CLARK ST, CHICAGO,
USA, IL, 60610
3157.
Social Sciences Citation Index
3158.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3159.
3073. URBAN POLICY AND RESEARCH
3160.
Quarterly ISSN: 0811-1146
3161.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
3162.
Social Sciences Citation Index
3163.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3164.
3074. URBAN STUDIES
3165.
Semimonthly ISSN: 0042-0980
481
3166.
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
3167.
Social Sciences Citation Index
3168.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3169.
3075. UTILITIES POLICY
3170.
Quarterly ISSN: 0957-1787
3171.
ELSEVIER SCI LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE,
KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OXON, OX5 1GB
3172.
Science Citation Index Expanded
3173.
Social Sciences Citation Index
3174.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3175.
Current Contents - Engineering, Computing & Technology
3176.
3076. VALUE IN HEALTH
3177.
Bimonthly ISSN: 1098-3015
3178.
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK,
USA, NY, 10010-1710
3179.
Science Citation Index Expanded
3180.
Social Sciences Citation Index
3181.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3182.
3077. VANDERBILT LAW REVIEW
3183.
Bimonthly ISSN: 0042-2533
3184.
VANDERBILT LAW REVIEW, VANDERBILT UNIV SCHOOL
OF LAW, NASHVILLE, USA, TN, 37240
3185.
Social Sciences Citation Index
3186.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3187.
3078. VERHALTENSTHERAPIE
3188.
Quarterly ISSN: 1016-6262
3189.
KARGER, ALLSCHWILERSTRASSE 10, BASEL,
SWITZERLAND, CH-4009
3190.
Science Citation Index Expanded
3191.
Social Sciences Citation Index
3192.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3193.
3079. VIAL-VIGO INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED
LINGUISTICS
3194.
Annual ISSN: 1697-0381
3195.
UNIV VIGO, CAMPUS DE MARCOSENDE, SERVICIO
PUBLICACIONES, VIGO, SPAIN, 36310
3196.
Social Sciences Citation Index
3197.
Arts & Humanities Citation Index
3198.
3080. VIOLENCE AGAINST WOMEN
3199.
Monthly ISSN: 1077-8012
3200.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
3201.
Social Sciences Citation Index
3202.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
482
3203.
3081. VIOLENCE AND VICTIMS
3204.
Bimonthly ISSN: 0886-6708
3205.
SPRINGER PUBLISHING CO, 11 WEST 42ND STREET, NEW
YORK, USA, NY, 10036
3206.
Social Sciences Citation Index
3207.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3208.
3082. VIRGINIA LAW REVIEW
3209.
Bimonthly ISSN: 0042-6601
3210.
UNIV VIRGINIA LAW REVIEW ASSOC, 580 MASSIE ROAD,
CHARLOTTESVILLE, USA, VA, 22903-1789
3211.
Social Sciences Citation Index
3212.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3213.
3083. VISUAL COGNITION
3214.
Monthly ISSN: 1350-6285
3215.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
3216.
Social Sciences Citation Index
3217.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3218.
3084. VISUAL COMMUNICATION
3219.
Quarterly ISSN: 1470-3572
3220.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
3221.
Social Sciences Citation Index
3222.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3223.
3085. VOCATIONS AND LEARNING
3224.
Tri-annual ISSN: 1874-785X
3225.
SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT,
NETHERLANDS, 3311 GZ
3226.
Social Sciences Citation Index
3227.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3228.
3086. VOLTA REVIEW
3229.
Tri-annual ISSN: 0042-8639
3230.
ALEXANDER GRAHAM BELL ASSOC FOR THE DEAF, 3417
VOLTA PLACE NW, WASHINGTON, USA, DC, 20007
3231.
Social Sciences Citation Index
3232.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3233.
3087. VOLUNTAS
3234.
Quarterly ISSN: 0957-8765
3235.
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
3236.
Social Sciences Citation Index
3237.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3238.
3088. VOPROSY PSIKHOLOGII
3239.
Bimonthly ISSN: 0042-8841
483
3240.
MEZHDUNARODNAYA KNIGA, 39 DIMITROVA UL.,
MOSCOW, RUSSIA, 113095
3241.
Social Sciences Citation Index
3242.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3243.
3089. WAR & SOCIETY
3244.
Quarterly ISSN: 0729-2473
3245.
MANEY PUBLISHING, STE 1C, JOSEPHS WELL, HANOVER
WALK, LEEDS, ENGLAND, W YORKS, LS3 1AB
3246.
Social Sciences Citation Index
3247.
Arts & Humanities Citation Index
3248.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3249.
Current Contents - Arts & Humanities
3250.
3090. WAR IN HISTORY
3251.
Quarterly ISSN: 0968-3445
3252.
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
3253.
Social Sciences Citation Index
3254.
Arts & Humanities Citation Index
3255.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3256.
Current Contents - Arts & Humanities
3257.
3091. WASHINGTON LAW REVIEW
3258.
Quarterly ISSN: 0043-0617
3259.
UNIV WASHINGTON SCHOOL OF LAW, WASHINGTON LAW
REVIEW 1100 NE CAMPUS PARKWAY 410 CONDON HALL,
SEATTLE, USA, WA, 98105
3260.
Social Sciences Citation Index
3261.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3262.
3092. WASHINGTON QUARTERLY
3263.
Quarterly ISSN: 0163-660X
3264.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
3265.
Social Sciences Citation Index
3266.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3267.
3093. WEATHER CLIMATE AND SOCIETY
3268.
Quarterly ISSN: 1948-8327
3269.
AMER METEOROLOGICAL SOC, 45 BEACON ST, BOSTON,
USA, MA, 02108-3693
3270.
Science Citation Index Expanded
3271.
Social Sciences Citation Index
3272.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3273.
Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences
3274.
3094. WEST EUROPEAN POLITICS
3275.
Bimonthly ISSN: 0140-2382
484
3276.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
3277.
Social Sciences Citation Index
3278.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3279.
3095. WESTERN JOURNAL OF NURSING RESEARCH
3280.
Monthly ISSN: 0193-9459
3281.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
3282.
Science Citation Index Expanded
3283.
Social Sciences Citation Index
3284.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3285.
3096. WILEY INTERDISCIPLINARY REVIEWS-CLIMATE
CHANGE
3286.
Bimonthly ISSN: 1757-7780
3287.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
3288.
Science Citation Index Expanded
3289.
Social Sciences Citation Index
3290.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3291.
Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences
3292.
3097. WILEY INTERDISCIPLINARY REVIEWS-COGNITIVE
SCIENCE
3293.
Bimonthly ISSN: 1939-5078
3294.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
3295.
Social Sciences Citation Index
3296.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3297.
3098. WISCONSIN LAW REVIEW
3298.
Bimonthly ISSN: 0043-650X
3299.
UNIV WISCONSIN LAW SCHOOL, 975 BASCOM MALL,
MADISON, USA, WI, 53706
3300.
Social Sciences Citation Index
3301.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3302.
3099. WOMEN & HEALTH
3303.
Bimonthly ISSN: 0363-0242
3304.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
3305.
Social Sciences Citation Index
3306.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3307.
3100. WOMEN & THERAPY
3308.
Quarterly ISSN: 0270-3149
485
3309.
ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK
SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, ENGLAND, OXFORDSHIRE,
OX14 4RN
3310.
Social Sciences Citation Index
3311.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3312.
3101. WOMEN AND BIRTH
3313.
Quarterly ISSN: 1871-5192
3314.
ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1000 AE
3315.
Science Citation Index Expanded
3316.
Social Sciences Citation Index
3317.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3318.
3102. WOMENS HEALTH ISSUES
3319.
Bimonthly ISSN: 1049-3867
3320.
ELSEVIER SCIENCE INC, 360 PARK AVE SOUTH, NEW YORK,
USA, NY, 10010-1710
3321.
Social Sciences Citation Index
3322.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3323.
3103. WOMENS STUDIES INTERNATIONAL FORUM
3324.
Bimonthly ISSN: 0277-5395
3325.
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
3326.
Social Sciences Citation Index
3327.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3328.
3104. WORK AND OCCUPATIONS
3329.
Quarterly ISSN: 0730-8884
3330.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
3331.
Social Sciences Citation Index
3332.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3333.
3105. WORK AND STRESS
3334.
Quarterly ISSN: 0267-8373
3335.
TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK,
ABINGDON, ENGLAND, OXON, OX14 4RN
3336.
Social Sciences Citation Index
3337.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3338.
3106. WORK EMPLOYMENT AND SOCIETY
3339.
Bimonthly ISSN: 0950-0170
3340.
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
3341.
Social Sciences Citation Index
3342.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3343.
3107. WORK-A JOURNAL OF PREVENTION ASSESSMENT
& REHABILITATION
3344.
Monthly ISSN: 1051-9815
486
3345.
IOS PRESS, NIEUWE HEMWEG 6B, AMSTERDAM,
NETHERLANDS, 1013 BG
3346.
Social Sciences Citation Index
3347.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3348.
3108. WORKPLACE HEALTH & SAFETY
3349.
Monthly ISSN: 2165-0799
3350.
SLACK INC, 6900 GROVE RD, THOROFARE, USA, NJ, 08086
3351.
Science Citation Index Expanded
3352.
Social Sciences Citation Index
3353.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3354.
3109. WORLD BANK ECONOMIC REVIEW
3355.
Tri-annual ISSN: 0258-6770
3356.
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
3357.
Social Sciences Citation Index
3358.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3359.
3110. WORLD BANK RESEARCH OBSERVER
3360.
Semiannual ISSN: 0257-3032
3361.
OXFORD UNIV PRESS, GREAT CLARENDON ST, OXFORD,
ENGLAND, OX2 6DP
3362.
Social Sciences Citation Index
3363.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3364.
3111. WORLD DEVELOPMENT
3365.
Monthly ISSN: 0305-750X
3366.
PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD,
LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD, ENGLAND, OX5 1GB
3367.
Social Sciences Citation Index
3368.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3369.
3112. WORLD ECONOMY
3370.
Monthly ISSN: 0378-5920
3371.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
3372.
Social Sciences Citation Index
3373.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3374.
3113. WORLD ENGLISHES
3375.
Quarterly ISSN: 0883-2919
3376.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
3377.
Social Sciences Citation Index
3378.
Arts & Humanities Citation Index
3379.
3114. WORLD POLITICS
3380.
Quarterly ISSN: 0043-8871
3381.
CAMBRIDGE UNIV PRESS, 32 AVENUE OF THE AMERICAS,
NEW YORK, USA, NY, 10013-2473
3382.
Social Sciences Citation Index
487
3383.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3384.
3115. WORLD PSYCHIATRY
3385.
Tri-annual ISSN: 1723-8617
3386.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
3387.
Science Citation Index Expanded
3388.
Social Sciences Citation Index
3389.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3390.
Current Contents - Clinical Medicine
3391.
3116. WORLD TRADE REVIEW
3392.
Quarterly ISSN: 1474-7456
3393.
CAMBRIDGE UNIV PRESS, EDINBURGH BLDG,
SHAFTESBURY RD, CAMBRIDGE, ENGLAND, CB2 8RU
3394.
Social Sciences Citation Index
3395.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3396.
3117. WORLDVIEWS ON EVIDENCE-BASED NURSING
3397.
Quarterly ISSN: 1545-102X
3398.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
3399.
Science Citation Index Expanded
3400.
Social Sciences Citation Index
3401.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3402.
3118. WRITTEN COMMUNICATION
3403.
Quarterly ISSN: 0741-0883
3404.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
3405.
Social Sciences Citation Index
3406.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3407.
3119. YALE LAW JOURNAL
3408.
Bimonthly ISSN: 0044-0094
3409.
YALE LAW J CO INC, 401-A YALE STATION, NEW HAVEN,
USA, CT, 06520
3410.
Social Sciences Citation Index
3411.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3412.
3120. YOUNG
3413.
Quarterly ISSN: 1103-3088
3414.
SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD,
LONDON, ENGLAND, EC1Y 1SP
3415.
Social Sciences Citation Index
3416.
3121. YOUTH & SOCIETY
3417.
Quarterly ISSN: 0044-118X
3418.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
3419.
Social Sciences Citation Index
3420.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
488
3421.
3122. YOUTH VIOLENCE AND JUVENILE JUSTICE
3422.
Quarterly ISSN: 1541-2040
3423.
SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND
OAKS, USA, CA, 91320
3424.
Social Sciences Citation Index
3425.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3426.
3123. ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA U
RIJECI-PROCEEDINGS OF RIJEKA FACULTYOF ECONOMICS
3427.
Semiannual ISSN: 1331-8004
3428.
UNIV RIJEKA, FAC ECOMOMICS, IVANA FILIPOVICA 4,
RIJEKA, CROATIA, 51000
3429.
Social Sciences Citation Index
3430.
3124. ZDRAVSTVENO VARSTVO
3431.
Quarterly ISSN: 0351-0026
3432.
INST PUBLIC HEALTH REPUBLIC SLOVENIA, TRUBARJEVA
2, PP 260, LJUBLJANA, SLOVENIA, 1000
3433.
Social Sciences Citation Index
3434.
3125. ZEITGESCHICHTE
3435.
Bimonthly ISSN: 0256-5250
3436.
STUDIENVERLAG, ERLERSTR 10, INNSBRUCK, AUSTRIA, A6020
3437.
Social Sciences Citation Index
3438.
Arts & Humanities Citation Index
3439.
Current Contents - Arts & Humanities
3440.
3126. ZEITSCHRIFT FUR ARBEITS-UND
ORGANISATIONSPSYCHOLOGIE
3441.
Quarterly ISSN: 0932-4089
3442.
HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, ROHNSWEG 25,
GOTTINGEN, GERMANY, D-37085
3443.
Social Sciences Citation Index
3444.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3445.
3127. ZEITSCHRIFT FUR BIBLIOTHEKSWESEN UND
BIBLIOGRAPHIE
3446.
Bimonthly ISSN: 0044-2380
3447.
VITTORIO KLOSTERMANN GMBH, POSTFACH 90 06 01,
FRANKFURT-AM-MAIN, GERMANY, D-60446
3448.
Social Sciences Citation Index
3449.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3450.
3128. ZEITSCHRIFT FUR DIALEKTOLOGIE UND
LINGUISTIK
3451.
Tri-annual ISSN: 0044-1449
3452.
FRANZ STEINER VERLAG GMBH, BIRKENWALDSTRABE 44,
STUTTGART, GERMANY, D-70191
3453.
Social Sciences Citation Index
3454.
Arts & Humanities Citation Index
489
3455.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3456.
Current Contents - Arts & Humanities
3457.
3129. ZEITSCHRIFT FUR ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE
UND PADAGOGISCHE PSYCHOLOGIE
3458.
Quarterly ISSN: 0049-8637
3459.
HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, ROHNSWEG 25,
GOTTINGEN, GERMANY, D-37085
3460.
Social Sciences Citation Index
3461.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3462.
3130. ZEITSCHRIFT FUR ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT
3463.
Quarterly ISSN: 1434-663X
3464.
VS VERLAG SOZIALWISSENSCHAFTEN-GWV
FACHVERLAGE GMBH, ABRAHAM-LINCOLN-STR 46,
WIESBADEN, GERMANY, 65189
3465.
Social Sciences Citation Index
3466.
3131. ZEITSCHRIFT FUR ETHNOLOGIE
3467.
Semiannual ISSN: 0044-2666
3468.
DIETRICH REIMER VERLAG, NEUE GRUENSTR 17, BERLIN,
GERMANY, 10179
3469.
Social Sciences Citation Index
3470.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3471.
3132. ZEITSCHRIFT FUR EVALUATION
3472.
Semiannual ISSN: 1619-5515
3473.
WAXMANN VERLAG GMBH, POSTFACH 8603, MUNSTER,
GERMANY, D-48046
3474.
Social Sciences Citation Index
3475.
3133. ZEITSCHRIFT FUR FAMILIENFORSCHUNG
3476.
Tri-annual ISSN: 1437-2940
3477.
VERLAG BARBARA BUDRICH, STAUFFENBERGSTR 7,
LEVERKUSEN, GERMANY, D-51379
3478.
Social Sciences Citation Index
3479.
3134. ZEITSCHRIFT FUR GERONTOLOGIE UND
GERIATRIE
3480.
Bimonthly ISSN: 0948-6704
3481.
SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17,
HEIDELBERG, GERMANY, D-69121
3482.
Science Citation Index Expanded
3483.
Social Sciences Citation Index
3484.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3485.
Current Contents - Clinical Medicine
3486.
BIOSIS Previews
3487.
3135. ZEITSCHRIFT FUR GESUNDHEITSPSYCHOLOGIE
3488.
Quarterly ISSN: 0943-8149
3489.
HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, ROHNSWEG 25,
GOTTINGEN, GERMANY, D-37085
490
3490.
Social Sciences Citation Index
3491.
3136. ZEITSCHRIFT FUR KINDER-UND
JUGENDPSYCHIATRIE UND PSYCHOTHERAPIE
3492.
Bimonthly ISSN: 1422-4917
3493.
VERLAG HANS HUBER, LANGGASS-STRASSE 76, BERN 9,
SWITZERLAND, CH-3000
3494.
Social Sciences Citation Index
3495.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3496.
3137. ZEITSCHRIFT FUR KLINISCHE PSYCHOLOGIE UND
PSYCHOTHERAPIE
3497.
Quarterly ISSN: 1616-3443
3498.
HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, ROHNSWEG 25,
GOTTINGEN, GERMANY, D-37085
3499.
Social Sciences Citation Index
3500.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3501.
3138. ZEITSCHRIFT FUR NATIONALOKONOMIE
3502.
Irregular ISSN: 0044-3158
3503.
SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013
3504.
Social Sciences Citation Index
3505.
3139. ZEITSCHRIFT FUR PADAGOGIK
3506.
Bimonthly ISSN: 0044-3247
3507.
VERLAG JULIUS BELTZ, AM HAUPTBAHNHOF 10 POSTFACH
1120, WEINHEIM, GERMANY, W-6940
3508.
Social Sciences Citation Index
3509.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3510.
3140. ZEITSCHRIFT FUR PADAGOGISCHE PSYCHOLOGIE
3511.
Tri-annual ISSN: 1010-0652
3512.
VERLAG HANS HUBER, LANGGASS-STRASSE 76, BERN 9,
SWITZERLAND, CH-3000
3513.
Social Sciences Citation Index
3514.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3515.
3141. ZEITSCHRIFT FUR PERSONALFORSCHUNG
3516.
Quarterly ISSN: 0179-6437
3517.
RAINER HAMPP VERLAG, MERINGERZELLERSTR 10,
MERING, GERMANY, D-86415
3518.
Social Sciences Citation Index
3519.
3142. ZEITSCHRIFT FUR PSYCHIATRIE PSYCHOLOGIE
UND PSYCHOTHERAPIE
3520.
Quarterly ISSN: 1661-4747
3521.
VERLAG HANS HUBER, LANGGASS-STRASSE 76, BERN 9,
SWITZERLAND, CH-3000
3522.
Social Sciences Citation Index
3523.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3524.
3143. ZEITSCHRIFT FUR PSYCHOLOGIE
3525.
Monthly ISSN: 0323-8342
491
3526.
HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, ROHNSWEG 25,
GOTTINGEN, GERMANY, D-37085
3527.
Social Sciences Citation Index
3528.
3144. ZEITSCHRIFT FUR PSYCHOLOGIE-JOURNAL OF
PSYCHOLOGY
3529.
Quarterly ISSN: 2190-8370
3530.
HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, ROHNSWEG 25,
GOTTINGEN, GERMANY, D-37085
3531.
Social Sciences Citation Index
3532.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3533.
3145. ZEITSCHRIFT FUR PSYCHOSOMATISCHE MEDIZIN
UND PSYCHOTHERAPIE
3534.
Quarterly ISSN: 1438-3608
3535.
VANDENHOECK & RUPRECHT, THEATERSTRASSE 13,,
GOTTINGEN, GERMANY, D-37073
3536.
Science Citation Index Expanded
3537.
Social Sciences Citation Index
3538.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3539.
Current Contents - Clinical Medicine
3540.
3146. ZEITSCHRIFT FUR SEXUALFORSCHUNG
3541.
Quarterly ISSN: 0932-8114
3542.
GEORG THIEME VERLAG KG, RUDIGERSTR 14, STUTTGART,
GERMANY, D-70469
3543.
Social Sciences Citation Index
3544.
3147. ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE
3545.
Bimonthly ISSN: 0340-1804
3546.
LUCIUS LUCIUS VERLAG MBH, GEROKSTR 51, STUTTGART,
GERMANY, D-70184
3547.
Social Sciences Citation Index
3548.
Current Contents - Social & Behavioral Sciences
3549.
3148. ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE DER ERZIEHUNG
UND SOZIALISATION
3550.
Quarterly ISSN: 1436-1957
3551.
JUVENTA VERLAG GMBH, EHRETSTR 3, WEINHEIM,
GERMANY, 69469
3552.
Social Sciences Citation Index
3553.
3149. ZEITSCHRIFT FUR SPORTPSYCHOLOGIE
3554.
Quarterly ISSN: 1612-5010
3555.
HOGREFE & HUBER PUBLISHERS, ROHNSWEG 25,
GOTTINGEN, GERMANY, D-37085
3556.
Social Sciences Citation Index
3557.
3150. ZEITSCHRIFT FUR SPRACHWISSENSCHAFT
3558.
Semiannual ISSN: 0721-9067
3559.
DE GRUYTER MOUTON, GENTHINER STRASSE 13, BERLIN,
GERMANY, 10785
492
3560.
Social Sciences Citation Index
3561.
Arts & Humanities Citation Index
3562.
3151. ZEITSCHRIFT FUR WIRTSCHAFTSGEOGRAPHIE
3563.
Quarterly ISSN: 0044-3751
3564.
BUCHENVERLAG, POSTFACH 1128, BAD SODEN, GERMANY,
65796
3565.
Social Sciences Citation Index
3566.
3152. ZYGON
3567.
Quarterly ISSN: 0591-2385
3568.
WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN, USA, NJ,
07030-5774
3569.
Social Sciences Citation Index
3570.
Arts & Humanities Citation Index
3571.
Current Contents - Arts & Humanities
493

Benzer belgeler

journal of pediatric endocrinology and metabolism

journal of pediatric endocrinology and metabolism Evgenia Globa, Nataliya Zelinska, Deborah J.G. Mackay, Karen I. Temple, Jayne A.L. Houghton, Andrew T. Hattersley, Sarah E. Flanagan and Sian Ellard Neonatal diabetes in Ukraine: incidence, genetic...

Detaylı

1-5 ÜNİTLER

1-5 ÜNİTLER traditional grannies overnight responding aims

Detaylı

Timuçin AVŞAR

Timuçin AVŞAR 8. Villar, L. M., Casanova, B., Ouamara, N., Comabella, M., Jalili, F., Leppert, D., Avsar T. & Bar‐ Or, A. (2014). Immunoglobulin M oligoclonal bands: Biomarker of targetable inflammation in prima...

Detaylı