Mart - Cargill

Yorumlar

Transkript

Mart - Cargill
Cargill Türkiye
CargillHaberler
Mart 2009
Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler
www.cargill.com.tr
-
www.cargill.com
•
Her yerde “Enerji Verimliliði”
•
Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: “Üniversitesanayi iþbirliði önemli”
•
Öðretmenlerin takdirini kazandý
Cargill Türkiye
CargillHaberler
Mart 2009
bu sayýda
03
20
14
Her zamankinden daha fazla!
04
Cargill çözümleri
Soya proteini ürünleri
Kapak konusu
Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler
Cargill Türkiye’’den
Aktüel
- Her yerde “Enerji Verimliliði”
- Krizde alternatif stratejiler
06
Dünyadan
- Cargill Çin’e ödül
- Denizlerde keþif yolculuðu
08
Ýçimizden biri
Nedim Elcheik: “13 yýldýr ayný heyecanla”
14
Kapak konusu
Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler
20
24
Soya proteini ürünleri
Güncel
Vazgeçmek yok!
Cargill Türkiye
Sosyal Sorumluluk Faaliyet Raporu
Koordinasyon
Kurumsal Ýletiþim Departmaný adýna
Sera BAYSAL
[email protected]
08
Nedim Elcheik:
“13 yýldýr ayný heyecanla”
Cargill çözümleri
26
Prof. Dr. Ö. Utku Çopur
“Üniversite-sanayi iþbirliði önemli”
Adres
Baðlarbaþý, Kýsýklý Caddesi
Sarkuysan Ak Ýþmerkezi
No: 4 - A Blok 8-9-10-11
34662 Üsküdar / Ýstanbul
Tel: 0.216 554 18 00
Faks: 0.216 651 24 17
CargillHaberler,
Cargill Türkiye’nin tanýtým broþürüdür.
24
Güncel
Vazgeçmek yok!
26
Sohbet
Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: “Üniversite-sanayi iþbirliði önemli”
32
Ýlkeler
Öðretmenlerin takdirini kazandý
CargillHaberler - Ýçindekiler
1
Cargill Türkiye’den
CargillHaberler
Her zamankinden daha fazla!
eçtiðimiz yýlýn Ekim ayýnda Minnesota/ABD’de
gerçekleþtirdiðimiz Liderlik Forumu 2008 Toplantýsý’nýn geniþ bir özetini bu sayýmýza taþýdýk. Liderlik Forumu toplantýlarý 2 yýlda bir gerçekleþtiriliyor ve bu toplantýlarda dünya üzerindeki tüm Cargill
Ýþ Üniteleri’nin üst düzey yöneticileri bir araya geliyor. 2008 Ekiminde düzenlenen Forumda Cargill
CEO’su Greg Page; yöneticilere özetle þunu söylüyor:
“Global ekonomideki yavaþlama, uzun süre dünyaya
hakim olacak bir ekonomik durum deðil… Bugünkü
zorluklarý atlattýðýmýzda fýrsatlar kendisini göstermeye baþlayacaktýr…”
mevcut geliþmeleri yakýndan takip etmekteyiz…
Sanayicimize birlikte düþünmeyi ve geleceðin baþarýsýný birlikte inþa etmeyi öneriyoruz. Bunun için
tüm dünyada olduðu gibi Türkiye’de de Birlikte çalýþ > Üret > Baþar ilkesiyle hareket ediyor ve müþterilerimizle ortak baþarý için birlikte çalýþýyoruz”.
Toplantýda ortaya çýkan büyük resim: Mevcut global ekonomide Cargill tarihi fýrsatlar ve zorluklarla
karþý karþýya kalýyor, iþbirliði ve iletiþim her zamankinden daha önemli duruma geldi.
O zaman, her þeyden önce ülkemize, birbirimize
ve kendimize daha fazla güvenerek ayný hedefe
odaklanmalýyýz. Bu, zorluklarýn üstesinden gelebilmek için “en öncelikli ve etkili çözüm” yoludur.
Daha fazla iþ birliði ve iletiþim! Cargill Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tarakçýoðlu da Ocak
ayýnda ulusal basýnýn temsilcileriyle bir araya geldiðimiz yeni yýl toplantýsýnda dünya ve ülkemiz ekonomisindeki geliþmeleri deðerlendirdiði konuþmasýnda bu konuya vurgu yapýyor: “Cargill Türkiye olarak
Bugünlerde iþbirliðine, iletiþime ve geleceðe dair
ortak hedeflere odaklanmaya ihtiyacýmýz var.
G
Dünyanýn her tarafýnda öðretmenler, insan
topluluðunun en fedakar ve muhterem unsurlarýdýr.
Mustafa Kemal Atatürk
Evet, ülkemizin önünde de dünya ekonomisindeki geliþmeler doðrultusunda zorluklar ve fýrsatlar
var. CEO Page’in söylediklerini uyarlarsak; “Bugünkü zorluklarý atlattýðýmýzda fýrsatlar kendisini göstermeye baþlayacak”.
Hem de her zamankinden daha fazla!
Sevgiyle kalýn!
CargillHaberler - Cargill Türkiye’den
3
CargillHaberler
Her yerde “Enerji Verimliliði”
Coca Cola Türkiye’nin güçlü tedarikçisi
rimliliði baþlýklý iki eðitim semineri düzenledi.
Enerji Verimliliði konusunun önemini daha geniþ
çevrelere aktarabilmek için düzenlenen eðitim
seminerleri, 12 Ocak tarihinde ÝTÜ Enerji Enstitüsü Enerji Planlamasý ve Yönetimi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Sermin Onaygil ve ekibi tarafýndan verildi.
Yarýþmada Cargill Gýda Türkiye ile birlikte dereceye giren diðer iþletmelere
ödülleri, 15 Ocak 2009 tarihinde 1.Ulusal
Enerji Verimliliði Forumu etkinliði çerçevesinde
düzenlenen törende, TBMM Enerji ve Sanayi Komisyonu Baþkaný Soner Aksoy tarafýndan verildi.
Fabrikadaki etkinliðe katýlan tüm çalýþanlara “Tasarruf Seferberliði” çaðrýsý yapýldý ve enerji tasarrufu konusunda; “Benim
de çorbada tuzum olsun” diyen çalýþanlara, “Bu
kampanyaya katýlýn ve küçük de olsa bir fikir de
siz verin!” dendi.
ÝTÜ Enerji Enstitüsü Enerji Planlamasý
Enerji Verimli Endüstriyel Tesis seçilen Orhangazi Mýsýr Ýþleme Tesisi; ödülün verildiði 11-18
Ocak tarihlerinin 27. Enerji Verimliliði Haftasý olmasý nedeniyle, baþarýsýný Orhangazililerle paylaþmak amacýyla, ilki fabrikada ikincisi ise Cargill Ýlköðretim Okulu’nda olmak üzere Enerji Ve-
Cargill Ýlköðretim Okulu’nda düzenlenen ikinci
eðitim seminerine ise Orhangazi Ýlçe Milli Eðitim
Müdürü ve çeþitli okullarýn okul müdürlerinin
yaný sýra yaklaþýk 90 öðretmen katýldý. Buradaki
seminerde yine Prof. Dr. Sermin Onaygil tarafýndan enerjinin etkin kullanýlmasý, israfýn önlen-
mesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki
yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunmasý
için enerji kaynaklarýnýn ve enerjinin kullanýmýnda verimliliðin artýrýlmasý konularýnda çok
deðerli bilgiler verildi. Günün anýsýna öðretmenlere sembolik olarak tasarruflu ampul daðýtýldý.
Uzun ömürlü ve güçlü þirketlerin ortak özelliði,
marka deðerlerini arttýrmak ve deðer yaratan
farklýlýklarýný korumak için düzenli þekilde yaptýklarý planlý çalýþmalardýr. Diðer bir deyiþle bu
güçlü þirketler, tarihi serüvenleri içerisinde hiçbir zaman markalarýný kaderin eline býrakmamýþlardýr. Ýþte bunun en güzel örneðini geçtiðimiz Ocak ayý içerisinde iki güçlü þirket verdi; Coca Cola Türkiye ve Cargill Gýda Türkiye!
ve Yönetimi Anabilim Dalý Baþkaný
Prof. Dr. Sermin Onaygil
Krizde alternatif stratejiler
Orhangazi Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði
(ORSÝAD) 2009 yýlýnýn ilk etkinliðini 23 Ocak’ta
Cargill Gýda Türkiye Orhangazi Mýsýr Ýþleme Tesisi’nde düzenledi. 2003 yýlýnda kurulan ve bugün
22 üyesi bulunan ORSÝAD, belirli aralýklarla üyeleri arasýnda çeþitli etkinlikler düzenliyor. Bu yýlýn ilk etkinliði kapsamýnda düzenlenen “Krizde
Alternatif Stratejiler” konferansýnýn konuþmacýsý
Cargill Gýda Türkiye Orhangazi Tesisleri; CocaCola þirketinin Tedarikçi Kýlavuz Ýlkeleri (TKÝ)
doðrultusunda dünya çapýnda tedarikçilerine uyguladýðý denetimden hatasýz bir þekilde baþarýyla
çýktý. Coca-Cola Türkiye adýna baðýmsýz bir denetçi firma tarafýndan yapýlan incelemeler sonucunda Orhangazi Tesisleri; Coca-Cola’nýn Tedarikçi Kýlavuz Ýlkeleri’nin uygulanmasý açýsýndan
yeþil rengi aldý. Denetimler sonucunda, Cargill
Gýda Türkiye’ye hizmet veren yüklenicilerin de
ayný konularda uygunluðu teyit edilmiþ oldu.
Coca-Cola þirketinin uyguladýðý TKÝ denetimleri
iki bölümden oluþtu. Birinci bölümde sosyal güvenlik, yerel iþ hukuku mevzuatýna ve Coca Cola
TKÝ'ye Cargill Gýda Türkiye ve onun yüklenicileri
tarafýndan uyulup uyulmadýðýnýn kontrolü yapýldý. Ýkinci bölümde ise iþ güvenliði ve tesisin çevresel etkilerinin gerek yönetmeliklere gerekse
Coca Cola prensiplerine uyup uymadýðý kontrol
edildi. Burada yerel mevzuata uygunluðun ötesinde TKÝ’ye de uygun olunmasý gerekiyor.
Orhangazi Tesisleri’nin 14 0cak 2009 tarihinde
girdiði denetimler sonrasýnda Coca Cola þirketine
gönderilmek üzere baðýmsýz denetçi firma tarafýndan bir rapor hazýrlandý. Raporda, tesislerde
hiçbir hatalý veya eksik uygulamanýn bulunmadýðý belirtildi.
Aktüel
Cargill Gýda Türkiye Orhangazi Mýsýr Ýþleme Tesisi, Elektrik Ýþleri Etüt Ýdaresi tarafýndan 2008 yýlýnda düzenlenen (Sanayide Enerji Verimliliði)
SEN-VER 9 Proje Yarýþmasý’nda Enerji Verimli
Endüstriyel Tesis (EVET) kategorisinde
“Enerji Verimliliði En Yüksek Endüstriyel Tesis” seçildi.
TKÝ sonucunda Cargill Gýda Türkiye, “Coca-Cola
Türkiye’nin güçlü tedarikçisi” konumunu saðlamlaþtýrmýþ oldu.
Duyuru
ORSÝAD’ýn geçmiþ yýllarda düzenlediði birçok etkinliðe de konuk olan Dünya Gazetesi yazarý Dr.
Rüþtü Bozkurt oldu. Bozkurt, konferans vesilesiyle ilk defa geldiði Orhangazi Mýsýr Ýþleme tesislerini de gezme fýrsatý buldu.
Bozkurt, ekonomik krizin doðru algýlanmasý gerektiðini belirttiði konuþmasýnda krizle ilgili ön-
görülerini ORSÝAD üyeleriyle paylaþtý. Bozkurt,
krizin etkilerinin en aza indirgenmesi için en
önemli unsurun yabancý sermaye akýþýnýn hýzlanmasý olduðunu açýkladý.
Deðerli iþ ortaðýmýz,
Cargill Türkiye Hububat ve Yaðlý Tohumlar Tedarik Zinciri olarak; sizlerle iletiþimimizi güçlendirmek, görüþ, öneri ve þikayetlerinizi paylaþabileceðiniz bir platform oluþturmak, iþleyiþi-
Bozkurt’a göre Türkiye’nin bu krizden en az etkilenmesi için kýsa sürede 50 milyar dolar dýþ kaynaða ihtiyacý var. Bunun için IMF yardýmýnýn çok
önemli olduðunu vurgulayan Bozkurt, dýþ parasal
kaynaðýn bulunamamasý durumunda para piyasalarýnda yaþanacak sýkýntýnýn bankalarý da etkisine alacaðýný söyledi.
mizi daha etkin ve verimli hale getirmek, sizlerle yeni iþ geliþtirme imkanlarýný araþtýrmak
amacýyla, yeni bir e-posta adresi oluþturduðumuzu duyurmak isteriz.
Ýlgili mail adresimiz [email protected] olup, bu
mail adresine yapacaðýnýz tüm paylaþýmlarýnýz
deðerlendirilerek size geri dönüþ yapýlacaktýr.
Süregelen iþbirliðimizi geliþtirmek adýna, Cargill ailesi ve sektör ile ilgili deðerli fikir ve önerilerinizi bekliyoruz.
Saygýlarýmýzla,
Cargill Tarým ve Gýda San. Tic. A.S.
Türkiye Hububat ve Yaðlý Tohumlar Tedarik
Zinciri (GOSCE)
4
CargillHaberler - Aktüel
CargillHaberler - Aktüel
5
Dünyadan
Fildiþi Kýyýsý’nda çiftçi eðitimi
Çikolata Atölye Çalýþmasý
Cargill Çin’e ödül
Gana’da kakao fabrikasý
Cargill, Fildiþi Kýyýsý’nda kakao üreticiliðinin 10. yýlýný kut-
Kasým ayýnda Cargill Kakao ve Çikolata Bölümü üç gün-
2008 ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Kurumsal Mükemmellik
Kasým ayýnda, Gana Cumhuriyeti Baþkaný John Kufuor ve
lamak üzere, kýrsal kalkýnma ulusal ajansý ANADER ile iþ-
lük bir atölye çalýþmasý gerçekleþtirdi. Çalýþmada yalnýz-
Ödülü için dünya genelinde ABD elçiliklerince 61 aday be-
Cargill CEO’su Greg Page, Gana, Tema’da 100 milyon do-
birliði içinde 95 kakao çiftçiliði okulu açacak ve ülkedeki
ca pratik þekerleme yapma yöntemleri deðil, ayný zaman-
lirlendi. 11 finalist arasýnda yer alan Cargill Çin’e, 6 Ka-
lar deðerinde bir kakao iþleme fabrikasýnýn açýlýþýný ger-
11 kakao kooperatifine destek saðlayacak.
da baþarýlý bir iþe baþlamakla ilgili temel bilgiler verildi.
sým’da Washington’da gerçekleþtirilen ödül töreninde
çekleþtirdiler. Fabrikada yýlda 65.000 ton yerel olarak
uluslararasý kurumsal sorumluluk baþarýlarý nedeniyle bi-
üretilen kakao çekirdeðinden, kakao likörü, yaðý ve tozu
rincilik ödülü verildi.
üretilerek dünya genelindeki müþterilerine sunulacak.
2003’ten beri çiftçi eðitimi faaliyetleri gerçekleþtiren Car-
Cargill Kakao ve Çikolata Bölümü Pazarlama Müdürü Co-
gill böylece Fildiþi Kýyýsý’ndaki 17.000 çiftçiye eðitim ola-
urtney LeDrew; “Amacýmýz yeni þekerleme ve çikolata
naðý saðlayacak. ANADER ile yapýlan bu ortaklýkta daha
üreticilerinin hayallerini gerçekleþtirmede daha etkili ve
Cargill, ödüle aday olarak gösterilen, aralarýnda Google
Greg Page, fabrikanýn 200 kiþiye tam zamanlý istihdam ve
verimli ve yüksek kaliteli kakao üretimi için kooperatif
daha baþarýlý olmasýný saðlamak” dedi. Çalýþmaya katý-
Brezilya, Starbucks Guatemala, Esso Angola gibi önemli
eðitim saðlayacaðýný belirtti. Page; “Fabrika dýþýnda da
yöneticileri ve çiftçilere eðitim verilmesi, kakao çift-
lanlardan Mark Skinner deneyimlerini þöyle özetledi: “Bu
firmalarýn bulunduðu 60 kuruluþ arasýndan birinciliðe la-
yüzlerce kiþiye iþ olanaðý yaratarak Gana’nýn büyüyen
çiliðindeki en iyi uygulamalarýn gösterilmesi
atölye çalýþmasý olaðanüstüydü! Çok iyi organize edilmiþ
yýk görüldü. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý, Cargill Hayvan Bes-
ekonomisine destek olacaðýz” dedi.
bu eðitim için teþekkürler”.
lenmesi Bölümü’nün iki milyondan fazla Çinli çiftçinin üc-
amaçlanýyor. Cargill, ayný zamanda Fildiþi Kýyýsý’nda sürdürülebilir kakao çiftçiliði ve çiftçilerin tarýmsal, çevresel ve sosyal açýdan
Pensilvanya, ABD
retsiz olarak yararlanmasýný saðladýðý çiftçi eðitim programýný özellikle takdirle karþýladý. Çiftçi eðitim programý-
en iyi uygulamalarý kullanmalarýný saðla-
na ek olarak Cargill Çin, gýda güvenliði konusunda da eði-
mak amacýyla geliþtirilen bir sürdürüle-
tim faaliyetleri gerçekleþtiriyor. Cargill, Çin’in Sichuan
bilirlik programýnýn kurucu üyesi.
Eyaleti’ndeki depremin ardýndan 1 milyon dolardan fazla
Fildiþi Kýyýsý
Tema’daki bu fabrikada, Cargill’in dünya genelindeki
müþterilerine kendi özel ürünlerini geliþtirme imkaný verecek çok geniþ çeþitlilikte renk ve tatta kakao tozu üretimi gerçekleþtirilecek.
Gana, Batý Afrika
baðýþta bulundu. Cargill, Kýrsal Eðitim Programý kapsamýnda Çin’deki 40’ýn üzerinde okulu yeniden inþa ettirdi.
Washington, ABD
Denizlerde keþif yolculuðu
Okyanuslar dünyanýn keþfedilmemiþ en geniþ alanlarý
olarak gizemlerini korumaya devam ediyorlar. Cargill Okyanus Taþýmacýlýðý Þirketi, dünya okyanuslarýndaki en
önemli 100 eko-bölge denizini içine alacak 10 yýllýk bir
keþif yolculuðuna destek saðlayacak. Bir Ýsveç kuruluþu
olan Antinea Foundation tarafýndan organize edilen bu
keþif yolculuðunun 500.000 dolarlýk kýsmý Cargill tarafýndan finanse ediliyor. Okyanuslarda ve denizlerde yapýlacak keþif yolculuðunda kirlilik, yanlýþ avlanma, küresel
ýsýnma ve denizleri tehdit eden diðer sorunlar üzerinde
araþtýrma ve çalýþmalar yapýlacak.
Cargill Okyanus Taþýmacýlýðý Þirketi tarafýndan saðlanan
maddi destekle keþif yolculuðunun ilk iki yýlýndaki harcamalar karþýlanacak. Cargill projede en büyük sponsor olarak yer alýyor.
ABD
6
CargillHaberler - Dünyadan
CargillHaberler - Dünyadan
7
CargillHaberler
Cargill Ýtalya Gosce Genel Müdürü Nedim Elcheik
13 yýldýr ayný heyecanla
“Finikeli ruhuna Türkiye’deki iþ tecrübesini ekleyen Nedim Elcheik, bugün
Cargill Ýtalya Hububat ve Yaðlý Tohumlar Tedarik Zinciri Ünitesi’nin
Ýþ hayatýna tanýnmýþ bir pazarlama firmasýnda
baþlýyor, ancak içinde hep bir dýþ ticaretçi olma
arzusu yatýyor. Elcheik bu durumu; “Herhalde bu
arzumun arkasýnda Lübnan kökenlerim yatýyor.
Zira Lübnanlýlar, daha doðrusu Finikeliler, orta
Akdeniz bölgesinde ticaretin öncüleriydiler” sözleriyle açýklýyor. Askerlik dönüþünde yeni iþ arayýþýna giriyor ve tam da o sýralarda bir ÝK firmasý
Cargill Türkiye ile tanýþmasýna vesile oluyor.
1996 yýlýnda, Cargill Türkiye’nin ticaret bölümünde çalýþmaya baþlayan Elcheik o günleri, ilk
günkü heyecanýyla anlatýyor: “Üniversite eðitimim sonrasýnda, Cargill’de çalýþmaya baþladýðým
güne kadar tarým ürünleri alanýna girmedim. Ancak Türkiye’nin çeþitli bölgelerinde þurup tankerleri görüyordum ve üzerlerindeki damla þeklindeki logo her zaman dikkatimi çekiyordu. Cargill Türkiye’deki ilk mülakatým sýrasýnda eski binanýn giriþinde ayný logoyu gördüm ve kýsa sürede o logonun ne anlama geldiðini öðrendim. Evet,
o günden bu yana Cargill logosunun etrafýnda
oluþan etkin yapýya ben de en iyi þekilde hizmet
etmeye çalýþmaktayým ve 13 yýldýr ayný heyecanla devam ediyorum”.
görevimi daha iyi yürütmemde büyük önem taþýyor, zira Cargill Türkiye’de edindiðim tecrübeleri
Ýtalya’da birebir uygulama þansým oldu. Ancak
Ýtalya’daki tedarik zincirimiz kapsam olarak biraz farklý. Çünkü burada gemi tahliyesinin yaný
sýra nehir taþýmacýlýðý da yapmaktayýz.
Gemi tahliyesini Venedik körfezi açýklarýnda
ve karadan 1,5 mil uzaklýkta açýk deniz ortamýnda yapmaktayýz. Kullandýðýmýz tahliye aracý tam
anlamýyla yenilikçilik ürünü ve Cargill’de tek örnek olan yüksek tahliye kapasiteli yüzer platform
üzerinde kurulmuþ bir vinçtir. Söz konusu platform Romano P adýnda 100 metre uzunluðunda
ve ambarlarýnda depolama kapasitesi olan büyük
bir mavnadan ibaret. Mavnanýn üzerinde konumlandýrýlmýþ vinç ise yaklaþýk 45 metre uzunlukta
ve “cape size” (70 bin ton) gemileri tahliye edebilecek kapasitede bir vinç. Gemilerin taþýdýðý tarýmsal hammadde Romano P ile 11 adet küçük
mavnaya tahliye ediliyor. Venedik körfezindeki
akýntý, rüzgâr ve dalga yüksekliðine tahliye esnasýnda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu
“
Kullandýðýmýz tahliye
aracý Romano P tam
anlamýyla yenilikçilik
ürünü ve Cargill’de tek
örnek olan yüksek
tahliye kapasiteli yüzer
platform üzerinde
kurulmuþ bir vinçtir.
Nedim Elcheik
ayatýnýn yarýsýný Lübnan’da geçiren Nedim
Elcheik kendisini “Hem Türk hem Lübnan
kökenliyim” diye tanýtýyor. Beyrut Amerikan Üniversitesi Gýda Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü’nden mezun olduðu dönemde Lübnan, iç savaþýn zorlu günlerini yaþýyor… Bu nedenle Elcheik geleceðini Türkiye’de aramaya karar veriyor
ve 1988 yýlýnda Türkiye’ye taþýnýyor.
H
Ýçimizden biri
(GOSCE) Genel Müdür koltuðunda oturuyor.”
”
Ýtalya’da GOSCE’nin baþýndasýnýz ve Rota Limaný’na benzer bir faaliyeti orada yürütüyorsunuz.
Bize çalýþmalarýnýzdan söz eder misiniz?
Türkiye’de çalýþtýðým süre içinde Rota Limaný ve
diðer tedarik zincirindeki çalýþmalarým bugünkü
8
CargillHaberler - Nedim Elcheik
CargillHaberler - Nedim Elcheik
9
CargillHaberler
Ýçimizden biri
Gemilerin taþýdýðý tarýmsal hammadde
Romano P ile 11 adet küçük mavnaya
tahliye ediliyor. Mavnanýn üzerinde
konumlandýrýlmýþ vinç yaklaþýk 45 metre
uzunlukta ve “cape size” gemileri tahliye
edebilecek kapasitede bir vinç.
Kýsaca Cargill Ýtalya
Cargill, 1962 yýlýndan bu yana Ýtalya’da faaliyet
gösteriyor. Çalýþan sayýsý 750.
Bugün Cargill Ýtalya; Milano, Castelmassa,
S.Maria di Mugnano, San Felice sul Panaro,
Sospiro, Spessa Po, Termoli, Padova, Chioggia
faktörlerin aþýrýlýðý Romano P’nin dengesini etkiliyor ve tahliyeyi zorlaþtýrýyor. Mavnalarý doldurduktan sonra kendi römorklarýmýzla bu mavnalarý Po nehri kanalýný (kanalýn adý Canale Fissaro
Tartaro Bianco) kullanarak Ýtalya’nýn iç bölgelerinde ve yem fabrikalarýnýn çoðunlukta olduðu
Po vadisine sevk ediyoruz. Filomuzda 5 adet
muhtelif boyutlarda römork bulunmakta.
ve Vigonza’da olmak üzere 10 ayrý lokasyonda
faaliyetlerini yürütüyor.
Cargill Ýtalya, hububat ve yaðlý tohum ticareti ve
risk yönetimi, yem üretimi, yem üretiminde
danýþmanlýk hizmetleri, niþasta ve tatlandýrýcý
üretimi, özel gýda katký maddeleri üretimi (tat
verici ve kývam saðlayýcýlar), lojistik hizmetler,
kakao ve çikolata ürünleri, uzak doðu menþeli
nebati yaðlar ve meyve suyu sektöründe faaliyet
gösteriyor.
Ýtalya iç bölgelerinde kurulu ana iki üssümüz
var. Bunlar Po nehri kanalý üzerinde bulunan Rovigo ve Mantova nehir limanlarý. Müþterilerimiz
nakliye ve diðer lojistik avantajlar nedeniyle mallarýný bu limanlardan teslim almayý tercih ediyorlar. Her iki nehir limanýnda oldukça etkin depolama kapasitemiz var ve bu durum tedarik zincirini tamamlayýcý bir unsur. Bütün bu operasyon
10 kaptan ve 40 tayfa olmak üzere toplam 50 kiþilik bir ekip tarafýndan yürütülüyor.
Ticaretini yaptýðýnýz ürünler, ticaret hacmi ve
kullaným alanlarý hakkýnda bilgi alabilir miyiz?
2008 yýlý hedeflerinizi tutturabildiniz mi?
1995 yýlýna kadar Cargill’in Ýtalya’daki Hububat
ve Yaðlý Tohumlar Tedarik Zinciri Ünitesi, mýsýr
ve buðday ticaretine odaklanmýþtý. Cargill’in yem
hammadde ticareti sektöründe daha aktif olma
arzusu ve Pagnan Commerciale’nin satýn alýnmasý özellikle söz konusu sektördeki ticaret hacmini arttýrdý. Bugün Gosce Ýtalya’nýn yaklaþýk 2 milyon tonluk bir ticaret hacmi var ve Türkiye’de olduðu gibi tatlandýrýcý, un ve yem sanayilerine etkin hizmet veriyoruz.
Yem ham madde sektöründeki satýþlarýmýzýn
yarýsýný entegre et üretim tesislerine, diðer yarýsýný ise ticari amaçlý yem ve/veya kendi yemini
üreten (Ýngilizce adlarýyla ‘home mixers’) firma-
10
CargillHaberler - Nedim Elcheik
lara yapýyoruz. Tatlandýrýcý sektörüne gelince,
ana tedarik faaliyetini Rovigo þehri Castelmassa
kasabasýnda bulunan kendi mýsýr iþleme tesisimizde gerçekleþtiriyoruz. Hammadde ticaretimizin yaný sýra lojistik alandaki faaliyetimizi de göz
önünde bulundurduðunuzda, müþterilerimize tedarik zincirindeki tüm halkalarý içeren bir hizmet sunmaktayýz. Bu hizmetler Cargill’i Ýtalya’da
önemli bir yerde konumlandýrýyor.
2008’i deðerlendirdiðimizde bizim için iyi bir
yýl olduðunu söyleyebilirim. Tarýmsal hammadde
fiyat volatilitesindeki etkin risk yönetimimiz ve
müþteri odaklýlýðýmýz, 2008 yýlýndaki baþarýmýzýn
esas temelleridir. Gosce Ýtalya hedeflerinin yaný
sýra baðlý olduðumuz iþ ünitesi ve iþ platformu da
hedeflerini tutturdu. Bunu vurgulamamýn nedenine gelince; her ne kadar Ýtalya’nýn performansýndan sorumlu olsam da baðlý olduðumuz Gosce
Avrupa Ýþ Platformu, diðer adýyla Cargill Tarýmsal Tedarik Zinciri’nin de (CASC) hedeflerine
ulaþmasý bir o kadar önemlidir.
2009 yýlý kolay gözükmemekte. Dünya’daki
konjonktür belli ve talebin genelinde yavaþlama
var. Dünya ekonomisinin tekrar yazýldýðý bir dönemde, Cargill gibi çeþitli alanlarda ve ülkelerde
faaliyet gösteren bir firmanýn karþýsýna yeni ve ilginç iþ fýrsatlarý mutlaka çýkacaktýr.
Cargill Ýtalya ile Cargill Türkiye’yi karþýlaþtýrdýðýnýzda farklýlýklar görüyor musunuz?
Ýtalya’da Padova þehrine Ekim 2005’de yerleþtiðimde bir kaç ay evvel satýn alýnan Pagnan Commerciale ve 17 kiþilik eski Pagnan’dan Cargill’e
geçen bir ekip vardý. Pagnan Commerciale’de yalnýzca iki Cargill çalýþaný vardý ve bunlardan biri
ben diðeri bir Ýspanyol kontrolör idi.
Cargill Ýtalya hammadde ticaretinin yaný sýra lojistik
alandaki faaliyetleri ile müþterilerine tedarik zincirindeki
tüm halkalarý içeren bir hizmet sunuyor.
Herþeye sýfýrdan baþladýk. Hedefim Türkiye’deki sistemlerden de esinlenerek Cargill modelini kurmak ve eski Pagnan ekibini en hýzlý þekilde Cargill’e entegre etmekti. Bu süreç kolay olmadý tabii. Özellikle insan kaynaðý ile ilgili konularda; çünkü kültürel farklýlýklar vardý. Ancak zaman içerisinde bu farklýlýklarý giderebildik.
Ayrýca, Hububat ve Yaðlý Tohumlar Tedarik
Zinciri’nin Ýtalya’da iki ofisi vardý. Bu ofisler Milano ve Padova þehirlerindeydi. Stratejik nedenlerden dolayý iki ofisi tek çatý altýnda Padova’da
birleþtirdik. Þu anda Padova’da Cargill’in çalýþma
koþullarýný ve iþ prensiplerini tamamen benimsemiþ 32 kiþilik bir ekibimiz bulunuyor.
2001’den günümüze
yatýrým ve geliþim
• 2001 Yem sektöründe Purina ve Sidamin
markalarýyla tanýmýþ Agribrands satýn alýndý.
• 2002 Niþasta ve niþasta yan ürünleri sektöründe
Ýtalya denince aklýmýza pizza ve makarna geliyor.
Peki, hayvancýlýk ve gýda sektörleri ne durumda?
Ýtalya’nýn GSMH’sý 1.76 trilyon dolar olup kiþi baþýna milli gelir 30 bin dolar. Kiþi baþýna milli gelirin yüksek olmasý, Ýtalyanlarý yüksek proteinli
ürünlere yöneltmiþ. Toplam kiþi baþý 76 kg et tüketimi de bunu gösteriyor.
Ancak toplam et tüketimi fazla olsa da undan
elde edilen ürünlerin tüketimi de bir o kadar
yüksek. Yaklaþýk 8 milyon ton un üretiminin %35’i
ekmek, %35’i makarna ve %7’si pizza üretiminde
kullanýlýyor. Rakamlardan da anlayacaðýnýz gibi
Ýtalyanlar ekmek kadar makarna üretiyorlar. Ýtalyanlarýn makarnada dünya çapýnda marka olmasýnýn ardýnda üretimlerinin neredeyse yarýsýný ihraç etmeleri yatýyor.
Hayvancýlýk ve yem sektörüne gelince ilginçtir
ki sektörün %80’e yakýný kuzey Ýtalya’da konumlanmýþ. Yem fabrikalarýnýn ve entegre tesislerin
çoðu Po Vadisi’nde yer alýyor. Yem üretimi 20 milyon tonu aþan Ýtalya’da bu rakamýn yarýsý kendi
yemini üreten (home mixer - fed on farm) üreticiler tarafýndan, geriye kalan kýsmýysa sanayi
bazlý yem üretimi olarak gerçekleþtiriliyor. Toplam yem üretiminin %20’si beyaz et sektörü tarafýndan kullanýlýyor.
Akdeniz insanlarý olarak Türkler ve Ýtalyanlar
birbirlerine benzetilir. Ýtalya’da yaþýyorsunuz, hakikaten böyle bir benzerlik gözlemlediniz mi?
Evet, bu yakýnlýk orta ve güney Ýtalya’da daha belirgin. Hatta Ýtalyan mesai arkadaþlarýma latife
olarak Roma dahil ülkenin güneyinin Türkiye sa-
Cerestar satýn alýndý.
• 2003 Un sektöründe GMI-Grandi Molini
Italiani’nin %10’luk hissesi satýn alýndý.
• 2004 Yem sektöründe Agridea yem markasý ASA
Srl Gruppop Pizzolo satýn alýndý.
• 2005 Yem sektöründe Mangimi Emmetre Srl
yem markasýný satýn alýndý.
• 2005 Yem hammadde ticareti yapan Pagnan
Commerciale satýn alýndý.
• 2006 Degussa’nýn Italya’daki gýda katký ürünleri
üretim tesisi satýn alýndý.
• 2007 Cargill Venedik körfezinde vinç ve muhtelif
tahmil / tahliye ekipmanlarý konusunda yatýrýma
baþladý.
CargillHaberler - Nedim Elcheik
11
uluslararasý bir firmada farklý
konumlandýrýlýyor ve çalýþanýn
kariyer profiline pozitif yansýyor.
yýlmasý gerektiðini her zaman söylerim. Ancak
yaþadýðým kuzeydoðu Ýtalya yani Veneto bölgesinde bu yakýnlýk daha az, çünkü Veneto halký Avusturya kültürü etkisinin altýnda kalmýþ. Hatta bazý kesimlerinde Ýtalyancadan çok Almanca konuþmayý tercih ediyorlar.
Yöneticiliðini yaptýðým Cargill Ýtalya, 1995 yýlýnda yem sektörüne yönelik ham madde ticaret
bölümü Pagnan Commerciale’yi ayný alanda faaliyet gösteren bir aileden satýn aldý. Satýn alma esnasýnda bir kýsmý bugün de Cargill’de çalýþmaya
devam eden eski Pagnan Commerciale yöneticileri, þirketin Cargill’e geçiþ sürecini yumuþak bir
þekilde gerçekleþtirebilecek ve Ýtalyanlara yakýn
sosyo kültürel ortamdan gelen bir Akdenizli yönetici tarafýndan idare edilmesini, Cargill üst yöneticilerinden istediler. Söz konusu yöneticilerle
ve diðer eski Pagnan çalýþanlarýyla bu geçiþ günlerini ne zaman ansak, Türk-Lübnan kökenli bir
Akdenizliyi Pagnan Commerciale’nin baþýna getirmenin, Cargill’in verdiði en iyi karar olduðunu
her zaman dile getirirler. Bu tabii Cargill’in faaliyet gösterdiði ülkelerdeki kültürel yapýyý ne kadar önemsediðini gösteriyor ve ayrýca bu durum
bana da büyük bir mutluluk veriyor.
Yaþadýðýnýz þehir Padova, gondollarýyla ünlü Venedik’e çok yakýn. Ýþlerinizden fýrsat bulup geziyor musunuz?
Padova yaklaþýk 270.000 nüfuslu bir þehir ve büyük bir kýsmý üniversite öðrencilerinden oluþuyor. Çünkü Padova’da týp ve hukuk bölümleriyle
ün kazanmýþ olan Avrupa’nýn en eski üniversitesi
bulunuyor. Bizler için Padova’nýn en büyük avantajý, küçük bir þehir olmasý. Ben iþ yerime arabayla 10 dakikada gidebiliyorum ve bu büyük bir kolaylýk. Padova ayný zamanda sularla ve park alanlarýyla çevrili, bu durum bizim gibi çocuklu bir
aile için avantaj. Tek dezavantaj ise Padova insanýnýn yabancý dil konuþmamasý. Her ne kadar bu
12
CargillHaberler - Nedim Elcheik
konu ilk baþlarda iletiþim açýsýndan zorluk çekmemize neden olsa da zamanla bizlerde Ýtalyancayý öðrenerek bu sorunun üstesinden gelebildik.
Venedik ise adeta büyüleyici bir þehir ve Padova’ya sadece 30 dakika uzaklýkta. Ýlk gittiðimizde
þaþkýnlýkla; adý “vaporetto” veya “vaporino” (bizdeki vapur) olan su otobüslerinin olduðunu öðrendik. Venedik kadar büyüleyici baþka bir þehir
de meþhur arenasý ve Romeo ve Juliet’in ikametgâhý olan Verona. Ancak þunu da söylemek
isterim; Ýtalya’nýn tarihi zenginlikleri o kadar çok
ki, her þehir adeta bir müze.
“
Ýtalyan mesai
arkadaþlarýma latife
olarak Roma dahil
ülkenin güneyinin
Türkiye sayýlmasý
gerektiðini her zaman
söylerim. Ancak
Yurtdýþýnda çalýþan bir yönetici olarak Türk çalýþanlara ne gibi önerileriniz olacak?
yaþadýðým kuzeydoðu
Cargill, çalýþanlarýna hem bulunduðu lokasyonda
hem de yurt dýþýnda iþ olanaklarý tanýyor. Burada
her çalýþanýn kendi niteliklerini göz önünde bulundurarak nasýl bir kariyer yapmak istediðini iyi
bir þekilde belirlemesi gerekiyor. Kariyer belirlemesinde çalýþanýn rapor ettiði yönetici ve insan
kaynaklarý yardýmcý olacaktýr. Ýþte bu süreç çok
önemli ve her birey kariyer geliþtirme planýný etkin bir þekilde yapmasý gerekiyor.
bölgesinde bu yakýnlýk
Ýtalya yani Veneto
daha az.
Nedim Elcheik
Yurt dýþý görevler Cargill gibi
Ýçimizden biri
CargillHaberler
”
Çalýþanýn yurt dýþýnda bir görev istemesi durumunda benim tavsiyem, ilk önce çalýþanýn kendi
ailesinin desteðini almasýdýr. Yurt dýþý görevler
Cargill gibi uluslararasý bir firmada farklý konumlandýrýlýyor ve çalýþanýn kariyer profiline pozitif
yansýyor. Bu iþin bir yönü. Diðer yönüyse Cargill,
bir çalýþanýný tam anlamýyla deðerlendirebilmek
için onun performansýný farklý ülkelerde ölçmek
ister. Farklý ülkelerde baþarý sergilemek zamaný
gelince bu ölçümler çalýþanýn basamak atlamasýnda mutlaka etkisini gösterir.
Ayrýca, yurt dýþý görevine gidecek ve yönetici
pozisyonunda olan potansiyel adaylarýn kendilerinden görevi devralacak yönetici adayýný iyi seçmeleri gerekir. Ben GOSCE bölümünde baþladým.
Çesitli görevler üstlendikten sonra sýrayla ticaret
müdürlüðü ve genel müdürlük görevlerini yürüttüm. Hedefim, her zaman benden sonra gelecek
kiþiyi en iyi þekilde yetiþtirmek olmuþtur. Bunun
içindir ki Ýtalya’da iþ fýrsatý çýkýnca görevimi devralacak yönetici adayým belliydi ve devir-teslim
sürecinde herhangi bir sýkýntý yaþanmadýðý gibi,
gözüm de arkada kalmadý.
Venedik kadar büyüleyici baþka bir þehir
de meþhur arenasý ve Romeo ve
Juliet’in ikametgâhý olan Verona.
CargillHaberler - Nedim Elcheik
13
CargillHaberler
Cargill Texturizing Solutions (Cargill Kývam Verici Çözümler)
Gýdalarýnýz için
ilham veren fikirler!
dünyanýn önde gelen kývam verici
hammadde tedarikçilerinden biri
olan Cargill Kývam Verici Çözümler
Ýþ Ünitesi, bir gýda üreticisinin
karþýlaþabileceði sorunlarýn
üstesinden gelecek donanýma sahip.
Cargill Kývam Verici Çözümler Türkiye - Ýran Satýþ
Yöneticisi Toygun Atlan; Türkiye’de yerleþik bir teknik
ekibin olmasýnýn kendileri için önemli bir avantaj
olduðunu belirtiyor.
14
CargillHaberler - Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler!
üm dünyada deðiþen müþteri talepleri kývam vericiler pazarýnýn büyümesini saðlýyor.
Bu durum, önemli fýrsatlar yaratýrken bir yandan
da zaten karmaþýk olan gýda üretimini daha da
karmaþýk hale getiriyor.
T
Cargill müþterilerine doðal kývam verici bileþenler sunuyor. Bunlar; hidrokolloidler (aljinatlar, ksantan, karagenanlar, guar, keçiboynuzu gamý ve pektinler), emülgatörler, lesitinler, kültürler, enzimler, niþastalar, soya proteinleri ve fonksiyonel sistemlerdir. Cargill müþterileri için en
doðru çözümü bulmak amacýyla bu özel çeþitliliði kullanýyor. Ürün geliþtirme uzmanlarý; tatlandýrýcýlar, kakao ve çikolata çeþitleri, özellikli saðlýk bileþenleri, sývý ve katý yaðlar gibi bileþenler
ve hammaddelerle Cargill’in ürün portföyünü sürekli geniþletiyorlar. Cargill zengin çeþitlilikte
ürün sunmanýn yaný sýra, global ve yerel hizmetler de veriyor. Dünya genelindeki tesisleri, ARGE merkezleri, satýþ bürolarý, Cargill Kývam Verici Çözümler Ýþ Ünitesi’ndeki uzmanlarý ile diðer
pazarlarý ve global geliþmeleri takip ediyor
ve kullanýyor. Yerel hizmetlerden hiçbir þekilde ödün vermiyor. Üretim
hatlarýnda gerçekleþtirilen AR-GE
çalýþmalarý ve ayrýntýlý gýda kategorizasyon yönetimiyle Cargill’in portföyü
modern ve en geliþmiþ teknolojilerle
geliþtiriliyor. Müþterilerle yakýn iliþkiler sayesinde karþýlýklý görüþ, bilgi, deneyim paylaþýmý
gerçekleþtiriliyor. Dünyanýn farklý yerlerindeki
Uygulama Merkezlerindeki üreticilerin koþullarýnýn aynýsýnýn oluþturulduðu pilot tesislerde gýda
uzmanlarýna kaliteli ürünler geliþtirme olanaðý
tanýnýyor.
Cargill Kývam Verici Çözümler Ýþ Birimi Yöneticisi Ralph Apel; “Cargill birimlerinin güçlerini
Ürün geliþtirme uzmanlarý;
tatlandýrýcýlar, kakao ve çikolata
çeþnileri, saðlýk bileþenleri, sývý ve katý
yaðlar gibi bileþenler ve
hammaddelerle Cargill’in ürün
portföyünü sürekli geniþletiyorlar.
birleþtirerek ve müþterilerimize yönelik pazarlarý çok geniþ bir perspektifle inceleyerek kategori
çözümleri geliþtiriyoruz. Örneðin paralin çikolata
üretimini ele alalým: Þekerleme üreticileri Cargill’in engin çikolata yapma uzmanlýðýndan
yararlanabiliyorlar. Global pazar bilgi ve
deneyimimiz ve ürün uzmanlýðýmýz tüm
dünyadaki müþterilerimizin çikolata konusunda özel damak tadý ve yapý tercihlerini tatmin etmemizi saðlýyor.” diyor.
Cargill Kývam Verici Çözümler Türkiye-Iran Satýþ Yöneticisi Toygun ATLAN’ da Cargill kývam vericiler grubunun en önemli farklýlýðýnýn rakiplerine kýyasla çok daha geniþ bir ürün
gamýna sahip olmasý ve eksiksiz tüm uygulamalardaki teknik uzmanlýðý olduðunu söylüyor. Atlan; “Türkiye’de yerleþik bir teknik ekibimizin olmasý da bizim için en önemli avantajlardan biri...” diyor.
Kapak konusu
Global gýda ve içecek endüstrisinde
Bugünün operasyonel kaygýlarýný ele almanýn
ötesinde ileriye yönelik düþünüldüðünde þu
sorunun cevabý önem kazanýyor. Bundan 5 yýl
sonra nerede olmak istiyorsunuz? Cargill
Kývam Verici Çözümler sesli düþünmeyi ve
birlikte cevap bulmayý öneriyor.
CargillHaberler - Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler!
15
CargillHaberler
Cargill Texturizing Solutions Ürün Yelpazesi
Niþastalar
•
Soya Proteinleri
•
Lesitinler
•
Kültürler Hidrokolloitler *
•
•
Fonksiyonel Sistemler
•
Dondurma
•
•
•
•
•
Fýrýncýlýk ürünleri
•
•
•
•
•
Et
•
•
•
•
•
Hazýr yemekler
•
•
•
•
•
Ýçecekler
•
•
Meyveler
•
Þekerlemeler
•
•
•
Yemler
•
•
•
•
•
Eczacýlýk ürünleri
•
•
•
•
•
Kiþisel bakým
•
•
•
•
•
Endüstriyel ürünler
•
•
•
•
•
Ev bakýmý
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kapak konusu
Süt ürünleri
•
(*) Aljinatlar, Ksantan, karagenanlar, guar, keçiboynuzu gamý ve pektinler
Ekonomik olarak en baþarýlý olan ve dolayýsýyla krize karþý direnen
ürünler; unlu mamullere ve et ürünlerine uygun maliyet getiren soya
proteinleri; hazýr gýdalarda kullanýlan maltodekstrin ve ürünlerin
yapýlarýný deðiþtiren kültürler.
Stratejik büyümenin tarihçesi
Cargill ilk önce 1970’lerin baþýnda Cargill Soya
Proteini Çözümleri bölümünde soya ile kývam vericiler üzerine uzmanlýðýný geliþtirmeye baþladý.
1990’larýn baþýnda Avrupa Gýda endüstrisindeki
ISO (1992) ve HACCP (1994) sertifikasý alan ilk
firmalar arasýnda yer aldý. 2003’te Cargill, dünya
genelindeki 16 fabrikasýyla niþasta üreticiliðinde
Avrupa pazar liderliðini elde etti. Yine 2003’te,
Çinli Shandong Huanghelong Group ile imzaladýðý iþ ortaklýðýyla mýsýr þekeri kullanýlarak biyofermentasyon yoluyla elde edilen ksantan gam sektörüne girerek Zibo Cargill Huanghelong Bioengineering (ZCHB) ksantan gam üretim tesisini
kurdu. 2006’da ise bu tesisin tamamýný satýn aldý.
Cargill’in uygulama uzmanlarý meyve ve süt ürünlerinden
sos ve salamuralara, içecekler, þekerleme ve unlu
mamullerden iþlenmiþ gýdalara kadar geniþ bir uygulama
yelpazesinde de soya ürünleri kullanýmýna iliþkin rehberlik
saðlýyorlar.
16
CargillHaberler - Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler!
2006’da Degussa Food Ingredients firmasýný
satýn almak suretiyle Cargill Kývam Verici Çözümler’e dâhil etti. Böylelikle
Cargill ürün portföyüne hidrokoloidler, kültürler, lesitinler ve fonksiyonel sistemleri eklemiþ oldu. Bu birleþmeler sayesinde Cargill, müþterilerine
saðlayacaðý yenilik, katma deðer ve ürün geliþtirme olanaklarýný daha çok arttýrmasýnýn yanýsýra
teknik açýdan sunduðu mükemmel ve donanýmlý
ürün portföyünü de geniþletti.
Degussa’nýn satýn alýnmasý, hâlihazýrda sahip
olduðu çok geniþ çeþitlilikteki bileþenler ve gýda
katkýlarý teknik bilgi birikimine ilave olarak Cargill’e özel uygulamalar için karýþýmlar yapabilme
ve ürün formulizasyonu geliþtirme üzerine özel
bir uzmanlýk getirdi. Fonksiyonel sistemler üzerine olan bu uzmanlýk çok fonksiyonlu stabilizörlerin niþastalar ve çeþitli hidrokoloid türleriyle birleþtirildiði uygulamalarda (örneðin muhtelif þekerleme, yumuþak þeker uygulamalarý) yenilikçi
fikirlerin uygulanmasýna ve hatta heyecan veren
yepyeni kývamlarýn yaratýlmasýna olanak saðladý.
Dünya çapýnda faaliyet
Cargill Kývam Verici Çözümler Ýþ Ünitesi,
stratejik büyüme ve entegrasyon planýnýn
sonucu olarak þu anda tüm dünya pazarlarýnda uzman firma olarak varlýk göste-
riyor. Amerika, Asya ve Pasifik, Avrupa, Baðýmsýz
Devletler Topluluðu ülkeleri, Ortadoðu ve Afrika’da kurduðu uygulama ve pilot fabrika ve tesislere eriþim saðlýyor. 29 ülkedeki 3.000 çalýþanýyla
Cargill, özel portföyündeki gýda katkýlarýyla her müþterisinin kendine özgü ihtiyaçlarýný karþýlýyor.
En önemlisi, Cargill yönetiminde olan
fabrikalarda, tüm ARGE ve uygulama merkezlerinde yüksek standarttaki Kalite Kontrol sistemleri uygulanýyor. Cargill Kývam Verici Çözümler her zaman müþterilerine yüksek kalite standardýný garanti ediyor. En üstün yöntemler ve
araçlar kullanýlarak kullanýcý ihtiyaçlarýný karþýlayan ve yürürlükteki mevzuata uygun ticari
ürünler üretiliyor. Ýyi eðitimli ve deneyimli çalýþanlar tarafýndan titizlikle seçilen ve tümü izlenebilir olan hammaddeler, yarý mamuller ve en
son ürünler her aþamada sýký üretim kontrollerinden geçiriliyor.
Cargill kullandýðý etkili teknolojiler gibi, tüm
süreçlerin her aþamasýnda çok saðlam ve güveni-
lir bir kalite güvence sistemi uyguluyor. Örneðin
Mart 2008’de Cargill, Kalite Denetleme Genel
Ýdaresi ile Çin Resmi Kalite Kuruluþu (AQSIQ)
ile ortaklaþa bir uluslararasý gýda güvenliði yönetimi eðitim programý geliþtirdi. Cargill,
Çin’de gýda kalitesi teknolojilerinin kullanýldýðý ve SatiaxaneTM CX 800-801 ticari adý altýndaki ksantan gam üretiminde yüksek kalite standarlarýnýn kullanýldýðý ilk uluslararasý firma oldu. Þu anda da hem Avrupa hem Asya’da ksantan
gam fabrikasý bulunan tek firma olarak Cargill
tüm dünyadaki müþterilerine pazarýn taleplerini
karþýlayan, üretim maliyetleri düþürülmüþ ve
Cargill’in uluslararasý kalite ve güvenlik standartlarýnda hizmet veriyor.
Tüketici ve kategori yaklaþýmý
Cargill, müþterilerine sürekli ve istikrarlý katma
deðerli ürünler sunmaya devam ediyor. Cargill
Kývam Verici Çözümler Ýþ Ünitesi, gýda bilimi, ARGE ve uygulama uzmanlýklarýyla gýda geliþtirme
konusunda çok önemli bir rol oynuyor.
Avrupa, Ortadoðu ve Afrika Ticaret Direktörü
Alex Leneau þunlarý söylüyor: “Ürün portföyümüzü geniþletirken iþimizi market kategorilerine
odaklanarak yapýyor ve böylece yeni tekstür çözümleri geliþtirirken müþterilerimizin istek ve
beklentilerini de dikkate alýyoruz. “Müþteri Havuzu” adýný verdiðimiz yapý, deðiþimi ivmelendiren bir hale geldi. Derinlemesine kategori bilgimiz ve müþterileri tanýmamýz sayesinde çok daha
hýzlý þekilde ve rahatlýkla pazara sunulabilecek
tekstür çözümlerine ulaþabiliyoruz.”
Kavramlarý uygulamaya geçirmek
Cargill, kapsamlý pazar araþtýrmalarýna ek olarak
dünya genelinde müþterileri için benzersiz kaynaklar olan Ürün ve Süreç Geliþtirme Merkezleri
ve üretim tesisleri ve Uygulama Merkezlerine sahip. Araþtýrma ve Pazar trendleri arasýnda köprü
görevi yapan Uygulama Merkezleri, Cargill’in yýllarýn deneyimine dayalý iþbirliði ve ortaklýk felsefesinin bir sonucu. Giderek artan global müþteri
talepleriyle, yeni ürün geliþtirme oraný ve sürekli
yükselen maliyetler Uygulama Merkezlerini tüke-
CargillHaberler - Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler!
17
Kapak konusu
CargillHaberler
Cargill Kývam Verici Ýþ Ünitesi,
hammadde ve enerji fiyatlarýndaki
artýþ nedeniyle müþterileri için çok
ticiler için çok cazip hale getiriyor. Üreticiler Uygulama Merkezlerinde kendileri gerekli yatýrýmý
yapmak zorunda kalmadan ürün testleri yapabiliyorlar. Böylece yalnýzca marka ve ürün geliþtirmeye odaklanarak hýzla deðiþen tüketici
taleplerine ayak uydurabiliyorlar.
önemli hale gelen katma deðeri
yüksek en iyi çözümleri arýyor.
Cargill’in müþterileriyle ayný dili konuþmasýný saðlamak için Uygulama
Merkezleri tüm teknik zorluklar aþýlarak kurulan çeþitli laboratuar ve pilot tesisler her türlü profesyonel araç gereçlerle donatýlarak çalýþmalarýn endüstrinin sahip olduðu koþullarda gerçekleþtirilmesini saðlýyor. Bu eþsiz tesislerde, gýda ve içecek ürünlerinin yapýsal ve
reolojik analizinde teknolojinin en son olanaklarý, online patent araþtýrma hizmeti, sürekli
geniþletilen network veritabanlarý ve Cargill’in özel ürün ve uygulama geliþtirme
uzmanlýðý sunuluyor.
Cargill Kývam Verici Çözümler uzmanlarý, yeni ürün ve sistemleri geliþtirirken ve verdikleri her türlü
destekte müþterilerle büyük bir
gizlilik içinde çalýþýyorlar. Uzmanlar müþterilere kavramdan uygulamaya ve son
ürüne ulaþmaya kadar
tam kapsamlý bir hiz-
18
CargillHaberler - Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler!
met sunuyorlar. Örneðin Mart 2008’de Cargill Kývam Verici Çözümler Ýþ Ünitesi Benelux ekibi,
Cargill’in uzun yýllardýr en önemli müþterilerinden olan büyük bir yerel süt ve süt ürünleri firmasýndan bir proje aldý. Müþteri; nihai
tüketiciye enteresan gelecek 3 farklý
lezzeti ayný ambalajda bir arada içeren
yaðý azaltýlmýþ ve kolay kullanýmlý özel
bir krema çalýþýlmasýný istiyor ve böylesi bir ürüne uygun olabilecek kývam
verici karýþýmýný arýyordu. Ayrýca bu
yeni ürün büyük süpermarketlere daðýtýlacaktý
ve bu Cargill için büyük potansiyelli bir iþti. Ýlk
günden itibaren ekibimiz müþterinin teknik ekibi ile yakýn temas halinde çalýþarak farklý fonksiyonel karýþým örnekleri hazýrladýlar ve ürünün
geliþtirilme aþamalarýnda teknik destek saðladýlar. Her aþamanýn sonunda sonuçlar deðerlendirilerek son ürünün en iyi hale getirilmesi için uðraþ verildi. Sonuç olarak, süt ürünlerinin raf ömrünü uzatmak, yapýsýný geliþtirmek, yað içeriðini
azaltmak gibi daha pek çok yararý olan Lygomme™ ACL 900 adlý fonksiyonel sistemimiz seçildi. Müþterimiz sonuçtan son derece memnun kaldý ve yeni ürün Ekim 2008’den itibaren Carrefour,
Delhaize, Colruyt & Albert Heijn gibi büyük süpermarketlerde satýþa sunuldu. Elde edilen baþarý Cargill ekip çalýþmasýnýn ve müþterinin teknik
ekibiyle en baþtan itibaren kurulan yakýn ve güvenilir iþbirliðinin bir sonucuydu.
Geleceðe bakýþ
Cargill Kývam Verici Çözümler hammadde ve
enerji fiyatlarýndaki artan fiyatlar nedeniyle
müþterileri için çok önemli hale gelen katma deðeri yüksek en iyi çözümleri arýyor. Cargill bunu
yalnýzca pazarý deðil, müþteri ihtiyaçlarýný, üretim ve teknik açýdan gereklilikleri de dikkate
alan müþteriye özel çözümleriyle gerçekleþtiriyor. 2007’de Cargill standart ve özel lesitinler
için, müþterilerin kendilerine gereken doðru lesitini belirleyebilecekleri yeni bir derecelendirme/sýnýflandýrma sistemi oluþturdu.
Global Lesitin Ürün Yöneticisi Hanns-Georg
Bueschelberger þunlarý söylüyor: “Bazý uygulamalarda, son derece ayrýntýlý kalite
güvence þartlarý gerekli olmaktadýr.
Cargill’in Lesitin Sýnýflandýrma Sistemi gýda üreticilerine ihtiyaçlarýný
tam olarak saptama ve sonuca en hýzlý þekilde düþük maliyetle ulaþma
imkâný veriyor.”
Krize direnen ürünler
Geçtiðimiz yýl Cargill Kývam Verici Çözümler Ortadoðu ve Afrika Satýþ Müdürlüðü’ne atanan Denis Palacýoðlu; “Cargill gibi bir firma yalnýzca gýda katkýlarý ve hammaddeler tedarik etmiyor, ay-
ný zamanda üreticilere çözümler sunuyor. Uluslararasý bir firma olarak pazar eðilimlerini ve deðiþiklerini önceden tahmin edebiliyoruz” diyor.
Palacýoðlu 2009 yýlýnýn zor bir yýl olacaðýný, ancak Cargill’in bu ekonomik gerileme sýrasýnda
saðlam bir pazar oluþturmaya devam edeceðini
belirterek þunlarý söylüyor: “Ekonomik olarak en
baþarýlý olan ve dolayýsýyla krize karþý direnen ürünler; unlu mamullere ve et
ürünlerine uygun maliyet getiren soya
proteinleri; hazýr gýdalarda kullanýlan
maltodekstrin ve ürünlerin yapýlarýný
deðiþtiren kültürler. Temel kategorilerimiz çorbalar, soslar ve çeþniler, toz ürünler
(evde hazýrlanan), süt ürünleri ve unlu mamuller diyebiliriz; makarna dahil yeme alýþkanlýklarýnýn yeniden temel ürünlere doðru
yöneldiðini görüyoruz. Artan hammadde
fiyatlarý iþimizi doðrudan etkiliyor ve temel hammaddelerimiz için dünyadaki
geliþmeleri günlük olarak yakýndan takip ediyoruz.
Eylül-Aralýk 2008 döneminde dünya genelinde,
tahýllar (mýsýr, buðday) ve tohumlar (soya fasulyesi) gibi bazý tarým ürünlerinin fiyatlarýnda bir
düþüþ gözlemledik ve bu durumu ürünlerimizin
fiyatlarýna yansýttýk. Ýstikrarsýzlýk hâlâ devam
ediyor ve bu durum 2009’da olacak deðiþikliklere
Cargill’in uygulama merkezlerinde, gýda ve içecek
ürünlerinin yapýsal ve reolojik analizinde teknolojinin en
son olanaklarý, online patent araþtýrma hizmeti, sürekli
geniþletilen network veritabanlarý ve Cargill’in özel ürün
ve uygulama geliþtirme uzmanlýðý sunuluyor.
baðlý. Örneðin Ocak ayý baþýndan itibaren soya
pazarýnda fiyatlarýn yükselme eðiliminde olduðunu gördük. Ancak gýda endüstrisi krize adapte
olacak ve üreticilerin destekçisi olarak bizim rolümüz endüstrinin nasýl ve nerede
geliþeceðini tahmin etmek ve buna uygun stratejiler geliþtirmek olacak. Ortadoðu ve Türkiye çok güçlü iki Pazar. Bu
nedenle Ortadoðu pazarýnda Cargill Gýda Türkiye ile çok sýký iþbirliðine giren iki yeni
ofis açtýk: Ocak 2008’de Dubai’de ve Ocak 2009’da
Cezayir’de. Ayrýca Kývam Verici Çözümler ekibimiz Cargill’in Ýstanbul ofisindeki Gýda Katkýlarý
Platformuyla çok sýký iþbirliði içinde çalýþýyor.
Son yýllardaki geliþmeler bölgedeki nüfus yoðunluðu ve buna baðlý olarak iþ fýrsatlarýndaki artýþýn göstergesidir. Bu da daha fazla uluslararasý
ve ulusal gýda üreticisinin, yerel ve bölgesel pazar
ihtiyaçlarýný karþýlamak için üretim kapasitelerini ve hizmetlerini geliþtirip geniþletmelerini saðlýyor. Bu durum ayný zamanda bölgenin uzun vadede güçlü ve esnek bir görünüm sergilediðini de
gösteriyor.”
CargillHaberler - Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler!
19
CargillHaberler
Soya proteini ürünleri
Yeni fikirlere açýk olun
soya proteini tüketimi önemli
oranda artýþ gösterdi. Çünkü soya
proteini ürünleri, bitkisel
proteinlerin hayvansal proteinler
oðunun Kemiksiz Eti soya, binlerce yýl sonra bugün, 400’den fazla endüstriyel ürünün
yapýmýnda kullanýlýyor. Soya katkýlarý teknolojisinde son yýllarda yaþanan geliþmeler, özellikle
besinlerde emülsifikasyon, su baðlama, yað baðlama, kývam kontrolü ve tekstür iyileþtirme gibi
birçok fonksiyonu gerçekleþtirebilen ürünlerin
üretilmesi ile sonuçlandý.
D
karþýsýnda saðladýðý belli ekonomik
avantajlardan daha fazlasýný
sunuyor.
Soya proteini ürünlerinin kullanýmý; günümüzün modern tüketicisi tarafýndan benimsenmesi,
fonksiyonel performansý, ürün bulunabilirliði ve
maliyet düþüklüðünden dolayý dünya gelinde artýþ gösterdi.
Soya proteininden elde edilen ürünlere geçmeden önce, soya fasulyesinin vücudumuzun ihtiyaç duyduðu protein bakýmýndan en zengin gýda
maddesi olduðunu bilmek gerekiyor. Ýþte laboratuvar deneyleriyle tespit edilmiþ birkaç veri; sadece 453 g soya ununda 31 yumurtanýn veya 6 büyük þiþe sütün ihtiva ettiði miktar kadar protein
var. Yine Amerika’da yapýlan birbirinden baðýmsýz 30’u aþkýn araþtýrmanýn ortak sonucu; düzenli bir biçimde günde 45-50 gr. kadar soya proteini
tüketmenin, toplam kolesterol düzeyini %9, kötü
kolesterol denen LDL’yi ise %13 oranýnda gerilettiðini gösteriyor.
Soya, 400’den fazla endüstriyel ürünün
yapýmýnda kullanýlýyor.
20
CargillHaberler - Yeni fikirlere açýk olun!
Cargill uzmanlarý uzun araþtýrmalarýn sonunda, saðlýða yararlarýný artýrmak için soya proteini
eklenmiþ ekmekler, fýrýnda piþirilmiþ ürünler, etler ve baþka gýdalardan oluþan bir ürün grubu geliþtirdi. Cargill’in soya unlarý, yapý iyileþtirmesi,
protein zenginleþtirmesi, kývam artýrma, yaðýn
etkili kullanýmý, jelleþtirme gibi iþlemlerde esneklik ve fonksiyonellik sunarken tutarlý sonuçlarýn elde edilmesini saðlýyor. Böylece farklý kombinasyonlar kullanarak özel tatlar, fonksiyonel gýdalar ve beslenme profilleri oluþturulabiliyor.
Bir asrý aþkýn bir süredir, insan beslenmesi alanýna getirdiði yenilikçi yaklaþýmlarýyla Cargill,
yýllardýr oluþturduðu geniþ ürün portföyüyle bir
Kimlik Koruma (Identity-Preservation) tedarik
zinciri programý kullanarak, geleneksel kaynaklardan elde ettiði (GDO olmayan) soya unu ve
tekstüre soya ürünlerini sunuyor.
bir ürün. Cargill üç çeþit tam yaðlý soya unu üreterek Avrupa pazarlarýna sunuyor: enzim-aktif,
fýrýnlanmýþ (toasted), tam yaðlý iri taneli un.
Enzim-aktif soya unu, ekmeði yumuþatan ve
beyazlatan yüksek lipoksijenaz aktivitesine sahip. Bu ürün Cargill tarafýndan un ve ekmek geliþtiren üreticiler için özel olarak üretiliyor.
Tam yaðlý soya unu ise özel bir fýrýnlama iþlemiyle üretiliyor. Bu fonksiyonel protein ürünü ce-
Cargill çözümleri
20. yüzyýlýn baþýndan günümüze
Soya fasülyesi bileþimi
%14 Nem,
Kül, diðerleri
%17 Yað
(%0,5 Lesitin)
Daha saðlýklý ürünler için!
Saðlýklý soya ürünlerinden oluþan portföyünü, gýda sanayine 5 markasý ile sunan Cargill’in tam
yaðlý soya unu markasý ProFull™, kuru olarak
içerdiði %40 protein ile %20 soya lipidleri ile doymamýþ yað asitleri (linoleik ve linolenik), lesitin,
E vitamini ve steroller açýsýndan oldukça zengin
Prolía™ soya unuyla yapýlan makarnalar az yaðlý
ve kolesterolsüz olmasýnýn yaný sýra besin
deðerlerinde artýþ oluyor.
%15 Çözünmez
karbonhidrat
(Diyet lifi)
%16 Çözünür
karbonhidrat
(Sukroz, Stachyose,
Rafinoz, diðerleri)
%38 Protein
Düzenli biçimde günde 45-50 gr. kadar
soya proteini tüketimi, toplam kolesterol
düzeyini %9 oranýnda geriletiyor.
CargillHaberler - Yeni fikirlere açýk olun!
21
CargillHaberler
Soya proteini ürünleri
Bisküviler
Ýçindekiler
Kontrol %50 yumurta
yerine
Tam yumurta (sývý)
Profull 68147 adlý soya unu
5,8
2,9
0
0,7
42,3
42,3
Ürün markalarý
Soya Türü
Marka Adý
0,5
Tam yaðlý soya unu ve
iri taneli soya unu
Profull™
25,6
Yaðý alýnmýþ soya unu
Prolia™
0,3
0,3
Teksturize soya unu
Prosanté™
Margarin
25,6
25,6
Çeþnili teksturize soya unu Prosanté™ Plus
Ýlave su
0
2,2
Gýda dýþý ürünler
Unlu Mamüller
Buðday unu
Gevrekler ve cipsler
Kabartma tozu
0,5
Muffin ve Donatlar
Pudra þekeri
25,6
Bisküviler ve Kurabiyeler
Tuz
Ekmekler ve Soya ekmekleri
Pastalar
Cargill çözümleri
Yeni fikirlere açýk olun
Provasoy™
Gözleme ve krepler
Tortilla
Enerji barlarý
Çerezler / Atýþtý
Ekmek ve un iyileþtiriciler
Araþtýrma sonuçlarý, Prolía™ soya ununun, piþirme
sýrasýnda daha fazla su emerek ve tutarak özel
ekmeklerde ve beyaz ekmeklerde verimi
yükselttiðini gösteriyor.
Sütlü mamuller
Soya sütü
Ýmitasyon Peynir
Soya esaslý yoðurt ve tatlýlar
Gýda-dýþý uygulamalar
Fermantasyon
Yapýþtýrýcýlar
Hayvanlar için özel yemler
(Kedi köpek mamalarý dahil)
Hazýr Yemekler
Makarnalar
Dondurulmuþ hazýr yemekler
Çorbalar ve Soslar
Hazýr yiyecekler
vize benzeyen hoþ bir tada, krem rengine ve çok
yüksek bir fonksiyonelliðe sahip. Yaðlarýn emülsiyonunu saðlayan ve onlarý oksidasyondan koruyan yüksek lesitin ve E vitamini içeriðiyle, sürülebilir çikolatalarda ve yað temelli dolgu maddelerinde mükemmel bir homojenleþtirici ve stabilizör iþlevi görüyor. Yüksek su içeriði ve yað baðlama ve kaplama özellikleri, acýlýðý alýnmýþ soya
ununu kekler, bisküviler, pastalar için mükemmel bir bileþen haline getiriyor. Yine bu ürünlerde yumurtanýn yerine kullanýlarak raf ömürlerini
uzatýyor.
Sulu hamurlar
Ýþlenmiþ et, vejetaryen gýda ve
deniz mahsulleri
Kýyma
Tavuk köftesi
Sosisler
ProFull’un fýrýnlanmýþ olan iri taneli soya unu
çeþidi, altýn sarýsý rengi ve cevize benzeyen tadý
ile tahýllý barlar, ekmekler ve cevizli dolgular için
mükemmel bir ceviz alternatif teþkil ediyor.
Et yerine geçen ürünler
Et hacmini arttýran maddeler
Ýþlenmiþ et
Ýþlenmiþ kümes hayvanlarý
Konserve kümes hayvanlarý
Deniz mahsulü ürünleri
22
CargillHaberler - Yeni fikirlere açýk olun!
Cargill’in diðer markasý Prolía™ yaðý alýnmýþ
soya ürünlerinden oluþuyor. Yüksek kaliteli soya
fasulyelerinden üretilen Prolía™, un, gevrek ve
iri taneli un gibi çeþitli soya ürünleriyle birlikte
iþleniyor. Prolía™ soya unu, çeþitli fonksiyonel
gýdalar üretmek için çok amaçlý olarak kullanýlabiliyor. Çünkü yaðý alýnmýþ soya unlarý gýdalarý
protein açýsýndan zenginleþtiriyor (%54 protein).
Yaðý alýnmýþ soya unu, ayný zamanda fýrýncýlýk
sektöründe daha iyi bir ekmek yapýsý elde etmeyi
saðlayarak, hamuru daha esnek hale getiriyor ve
yapýmýný kolaylaþtýrýyor. Suyun emilmesini ve tutulmasýný artýrarak yumurtanýn yerine kullanýlýyor ve fýrýncýlýk ürünlerinin raf ömrünü büyük ölçüde uzatýyor.
Araþtýrma sonuçlarý Prolía™’nýn kendi aðýrlýðýnýn 3 katýndan fazla su tutabildiðini gösteriyor.
Sonuçlar Prolía™ soya ununun, piþirme sýrasýnda daha fazla su emerek ve tutarak özel ekmeklerde ve beyaz ekmeklerde verimi yükselttiðini
gösteriyor. Ayrýca diðer protein bileþenlerinden
maliyet açýsýndan da daha uygun olmasýyla dikkat çekiyor. Hamburger ekmeklerinde düþük maliyetli bileþenler çok önemli bir faktördür ama
düþük kalite müþteri kaybettirebilir.
Prolía™ soya unu ile karýþtýrýlan unlu mamul
bileþenleri toplam bileþen maliyetini düþürürken
verimi yükseltiyor ve nemin tutulmasýný saðlayarak hamburger ekmeklerinin kalitesini ve tadýný
artýrýyor. Prolía™ soya unuyla yapýlan makarnalar az yaðlý ve kolesterolsüz olmasýnýn yaný sýra,
makarna çeþitleri ve þehriye çorbasý Prolía™ soya unuyla zenginleþtirilerek besleyici deðerleri
artýrýlabiliyor. Atýþtýrmalýklarda soya ve buðday
unu karýþýmýyla hoþ bir tada sahip hafif krakerler
yapýlabiliyor. En hýzlý büyüyen fýrýncýlýk ürünleri
kategorilerinden biri olan atýþtýrmalýk krakerler,
soya proteininin kullanýlabileceði en ideal gýdalar olarak ön plana çýkýyor.
Prosanté™ Tekstüre Soya Unu teksturize bitkisel proteinin kanýtlanmýþ yararlarýyla tam bir
protein kaynaðý. Soya ununun ekstruder ile iþlen-
mesiyle elde ediliyor. Tekstüre soya unu, kuru
olarak %50’nin üzerinde protein ve %1 ya da daha
az yað içeriyor.
Prosanté™ Tekstüre Soya Unu büyük çoðunlukta vejetaryen gýdalarda ve köfte, ravioli, vejeteryan lazanya, sosis gibi hazýr gýdalarda kullanýlýyor. Tahýllara ve þekerleme ürünlerine gevreklik
verirken, protein düzeylerini de yükseltiyor.
Prosanté™XCL Tekstüre Soya Proteini küp
þeklinde doðranmýþ parçalar ya da ufalanmýþ þe-
kilde, çeþitli renk ve büyüklüklerde olup ýlýk suyu çok hýzlý çektiði için çeþitli tariflerde etin yerine kullanýlabiliyor. Ýþlemlere çok iyi yanýt verdiði, donma-erime dengesini koruduðu için hazýr
yemek olarak tekrar ýsýtýldýðýnda özelliklerini
kaybetmiyor.
Prosanté™XCL Tekstüre Soya Proteini, sýðýr
eti, kümes hayvanlarý eti, ton balýðý yerine kullanýlabilecek tam bir protein kaynaðý olmasýnýn yanýnda etin doðal lif yapýsýna, dokusuna ve çiðnenme özelliðine sahip olmasýyla da dikkat çekiyor.
Kek reçetelerinde yumurta azaltýlmasý
Beton Kek
Yüksek Yað Ýçerikli Kek
Referans (g) Yumurtasý azaltýlmýþ
reçete (g)
Referans (g) Yumurtasý azaltýlmýþ
reçete (g)
Un
409
409
Un
450
C*Gel 20006
163
163
C*Gel 20006
50
50
7
7
Kabartma Tozu
10
10
Kabartma Tozu
450
Emülgatör
29
29
Emülgatör
40
40
Þeker
492
492
Þeker
450
450
Pastörize
Likit Yumurta
492
369
Pastörize
Likit Yumurta
500
375
Prolia 68237
0
29
Prolia 68237
0
30
Su
0
44
Su
0
45
Margarin
409
409
Margarin
500
500
Toplam
2001
1951
Toplam
2000
1950
CargillHaberler - Yeni fikirlere açýk olun!
23
CargillHaberler
Güncel
Liderlik Forumu 2008*
Vazgeçmek yok!
Ýki yýlda bir yapýlan ve geçtiðimiz yýl ekim ayýnda gerçekleþtirilen global yöneticiler toplantýsý eski bir Çin sözünü
akýllara getirdi “Ettiðini bulasýn”. Cargill tüm zamanlarýn rekor ilk çeyreðini elde ettiðinde global menkul kýymetler
Ýyimserlik için 5 neden
borsasý çökmüþ durumdaydý. 270 katýlýmcýnýn tamamý toplantýya Cargill’in iddialý 2015 büyüme hedeflerinden
vazgeçip geçmeyeceðini merak ederek katýlmýþlardý.
anýt CEO Greg Page’in açýlýþ konuþmasýnda
geldi: “Bu firma tüm arzularýný gerçekleþtirme kapasitesine sahiptir. 2015 stratejik niyetlerimizle ilgili beklentilerimiz ayný þekilde devam
ediyor. Hep beraber, geri dönüp baktýðýmýzda bunun firmanýn tarihindeki belirleyici bir an olduðunu göreceðiz.”
Y
“Zorluklar bizi kendimizi incelemeye, zayýf yönlerimizi
bulmaya ve kendi sorunlarýmýzý saptayýp çözmeye zorlar.
Saðlýklý bir zihnin zorluklara verdiði reaksiyon yeni
fikirler ve yetenekler geliþtirmeyi harekete geçirmek
olur. Zor zamanlarda, her þeyin yolunda gittiði
zamanlardan daha derin düþünürüz. Þimdi yeni bir yýla,
daha ileriye bakarak baþlayalým. Düþünelim. Plan
yapalým. Harekete geçelim. Ve ileriye bakalým.”
JOHN H. MACMILLAN, SR. ,1931
24
CargillHaberler - Vazgeçmek yok!
Greg Page, Cargill’in efsanevi CEO’su John
MacMillan’ýn Büyük Buhran sýrasýndaki öðütlerinden alýntýlar yapmaya devam ediyor. “Düþün,
planla, harekete geç ve ileriye bak. John’un sözleri ne yapmamýz gerektiðini tam olarak anlatýyor. Global ekonomik geliþme yavaþlamasýnýn bir
son olduðunu düþünmek yanlýþ olur. Bu durum
uzun süre dünyaya hâkim olacak bir ekonomik
durum deðil. Davranýþlarýmýzýn bu inancý yansýtmasý gerek. Ayný zamanda dünyanýn likiditesi deðiþti…” Page þöyle devam ediyor: “Ekonomik kriz
firmanýn sermaye harcamalarýný ve giderleri kýsýtlamaya odaklanmasýný bir zorunluluk haline
getirdi. Ama ayný zamanda da Cargill büyüme
için fýrsatlar aramaya devam ediyor. Bu ekonomik zorluklarý atlattýðýmýzda fýrsatlar hemen
kendilerini göstermeye baþlayacaktýr. Cargill’in
2010-2015 stratejileri asla geleceðe yönelik tahminlerde bulunmuyor, baþarý için yapýlmasý gere-
kenleri öngörüyor. Sonuç olarak büyük devinim
firmanýn kendi içinde gerçekleþiyor. Geleceðe
inanmalýyýz ve tarafsýz olmalýyýz.”
Ýletiþim þart
Ýki günlük toplantýda zor zamanlarda daha iyi iletiþim ihtiyacý gündeme geldi. Baþkan Yardýmcýsý
Dave Larson “Liderler için kalite ve çalýþanlarla
iletiþimin kalitesini arttýrma zamanýdýr” dedi.
Cargill Stratejik Amaç SI 2015 ve Ýþ Mükemmelliði ile ilgili bir tartýþmada Kurumsal Liderlik Takým üyelerinden Poul Conway ve John Geisler de
iletiþim konusunun önemini dile getirdiler. “SI
2015 stratejisini sürekli güçlendirmeliyiz ve insanlarýn çalýþmalarýnýn büyük resme nasýl uyacaðýný açýkça anlatmalýyýz. Organizasyonun her kademesindeki liderler de dâhil olmak üzere hepimizin Cargill’i nasýl daha ileri götürebileceðimizi
tartýþmalýyýz.”
Mükemmel iletiþim ihtiyacý, çalýþanlarla biri
2007, diðeri 2008’de yapýlan iki anketten elde
edilen verilerce de destekleniyor. Genel olarak
çalýþanlar aþaðýdakiler konusunda hemfikirler:
SI 2015 Cargill’in baþarýlý olmasýna yardýmcý olacak. Liderler bu stratejiye baðlý kalmalý. Büyük
resme nasýl uygun olacaðýmý anladým. Doðrudan
baðlý olduðum müdürüm yakýn iletiþim kuruyor.
SI 2010 ile SI 2015 arasýndaki en büyük farklardan biri SI 2015’in iþbirliði ve “baðlantý”ya yaptýðý
vurgudur. Mevcut global ekonomide Cargill tarihi
fýrsatlar ve zorluklarla karþý karþýya kalýyor ve iþbirliði ve baðlantý her zamankinden daha önemli
hale gelmiþ durumda.
Mevcut global ekonomide Cargill tarihi fýrsatlar ve
zorluklarla karþý karþýya kalýyor ve iþbirliði ve baðlantý her
zamankinden daha önemli hale gelmiþ durumda.
çekten müþteri odaklýydý”. 2007’de ayný müþteri
þunlarý söyledi: “Gözlerimle görmeseydim, Cargill’in bu büyük dönüþümüne asla inanamazdým.”
Kristal top
1. Cargill baþarýlý bir kadroya sahip. Ýnsan
Ýþ Mükemmelliði ve Cargill Stratejik Amaç
2015’in temel hedefleri: Müþteri Odaklýlýk; Seçilen ortak olacaðýz. Yenilikçilik; Müþterimize rakiplerimizden daha iyi fikirler sunacaðýz. Yete nek Yönetimi; En iyi insanlarý seçecek, geliþtirecek ve elde tutacaðýz. Ýþbirliði; Cargill þirketler
grubundaki çok sayýda baðlantýmýzdan yararlanacaðýz. Sorumluluk; Birbirimizi hayal kýrýklýðýna uðratmayacaðýz ve söylediðimizi yapacaðýz.
Liderlik Forumu’ndaki Baþkan Ödülleri törenine
katýlan 270 yönetici ve 80 çalýþandan bir anketi
yanýtlamalarý istendi. Bu anketten gelecek tahminlerine iliþkin aþaðýdaki sonuçlar elde edildi:
zamankinden daha büyük yapýyor. Çalýþan
baðlýlýðý en üst düzeyde.
2. Cargill son 10 yýlýn en güçlü
bilançosuna sahip ve kazançlý yatýrýmlar
%82’si Cargill’in büyüme için Brezilya, Rusya,
Hindistan ve Çin’in BRIC adý verilen ekonomilerine odaklanmasý gerektiði görüþünde. (Yalnýzca
%2’lik bir oran ABD ve Avrupa ekonomilerine
odaklanýlmasý gerektiðini düþünüyor.)
yapmaya devam ediyor.
3. Cargill tesisleri en üst düzeyde güvenilir
gýda, enerji verimliliði, çevre duyarlýlýðý,
iþyeri güvenliði ve üretkenlik saðlýyor.
4. Cargill’in marka deðeri artmaya devam
Büyüklüðün tohumlarý
Ýki günlük toplantý süresince yöneticilerin çoðunluðu Cargill’in kýsa sürede nasýl bu noktaya
geldiðine iþaret etti. Larson önemli bir müþterinin bir Cargill markasýyla ilgili 2003’te yapýlan
ankette þunlarý söylediðini belirtti: “Cargill’den
100 kiþi ile tanýþtým ve bunlardan beþ tanesi ger-
bilgi ve deneyiminin hazinesi Cargill’i her
%30’u su ve iklimi Cargill’i etkileyecek büyük
potansiyele sahip güçler olarak görürken, %21 yeni geliþen ekonomileri, %20 de enerjiyi görüyor.
ediyor. Yenilik ve yaratýcýlýk konusunda
büyümeye devam ediyor.
5. Cargill temel bir ihtiyaca yanýt veren bir
iþ yapýyor. Dünyadaki insanlarýn beslenme
%62’si müþterilerinin su kaynaklarýna baðýmlý
olduðunu, katýlýmcýlarýn yarýsýndan fazlasý da suyun 2015’te ticari bir meta olacaðýný düþünüyor.
ihtiyacý her zaman devam edecek.
* CargillNews, January-February 2009
CargillHaberler - Vazgeçmek yok!
25
Sohbet
CargillHaberler
Uludað Üniversitesi Gýda Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Ö. Utku Çopur
Üniversite-sanayi iþbirliði önemli
“Sanayisi ile bütünleþmemiþ bir
üniversite veya üniversitesiyle
bütünleþmemiþ bir sanayi düþünmek mümkün deðil”
ölleri, ýrmaklarý, daðlarý, þifalý termal sularý, büyük ve verimli ovalarý ve özellikle zengin bitki örtüsü ile doða harikasý bir þehir olan
Bursa, 2000'nin üzerinde korunmasý gereken kültürel, tarihi ve anýtsal yapýyý da baðrýnda barýndýrýyor. Tüm bu saydýðýmýz özelliklerinin yanýna sanayisini, üniversitesini ve ülke ekonomisine olan
büyük katkýsýný da eklemek gerekiyor.
G
Osmanlý’nýn ilk parasýnýn basýldýðý (1327), ilk
medresesinin (1335) ve Bedesten’inin (bugünkü
adýyla Kapalýçarþý) açýldýðý günlerden bugüne
Bursa; çok eskilere dayanan tarihi öyküsünün yanýna eðitim, sanayi ve ekonomiyi ekleyebilmiþ nadir kentlerimizden biri ayný zamanda.
eðitim ve öðretim
faaliyetlerinin yaný sýra
üniversitelerin sanayiye
yaptýðý projeler de
tercih edilmelerinde
önemli bir paya sahip
oluyor.
26
Prof. Dr. O. Utku Çopur
“
Avrupa ve Amerika’da
”
CargillHaberler - Üniversite-sanayi iþbirliði önemli
Biz de bir eðitim kurumundayýz ve deðerli bir
akademisyene konuk oluyoruz. Uludað Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölüm
Baþkaný Prof. Dr. Ömer Utku Çopur ile sohbetimizde; bu üç özelliði geçmiþinden bugüne baðrýnda barýndýran bu harika kentin ilk aklýmýza getirdiði soruyla baþlýyoruz. “Üniversite-sanayi-devlet
iþbirliði ne durumda?”. “Maalesef arzu edilen seviyede deðil!” diye cevaplýyor; ancak üniversitesiyle bütünleþememiþ bir sanayi düþünemediðini
de ekliyor. Bölüm Baþkanlýðýnýn yaný sýra
üniversite içerisinde bazý idari görevleri de üstlenmiþ olan Prof. Dr. Çopur; yaklaþýk 25 yýldýr Uludað
Üniversitesi’nde görev yapýyor.
Bölüm olarak birçok araþtýrmaya
imza attýklarýný; sadece 2008 yýlýnda; yeni ürün ve teknolojiler geliþtir-
mek, bunlarý öðrencilere öðretmek için kefir, þarap, meyve suyu, domates suyu, salça, domates
konservesi, salamura ürünler ve tarhana gibi gýdalarýn üretimlerini kendi pilot iþletmelerinde
öðrencileri ile birlikte gerçekleþtirdiklerini belirtiyor. Halen devam eden araþtýrma ve projeleri de
mevcut. Üstelik sanayi-üniversite iþbirliðinin güzel örnekleri olarak özel sektörle bir arada yürütülen projeler bunlar.
Sayýn Hocam, üniversite-özel sektör-devlet iþbir liði ne durumda?
Ülkemizde üniversite-sanayi iþbirliði maalesef
arzu edilen derecede deðil. Her iki sürecin de
kendilerine göre haklý nedenleri olabilir. Ancak;
sanayisi ile bütünleþmemiþ bir üniversite veya
üniversitesiyle bütünleþmemiþ bir sanayi düþünmek mümkün deðildir. Avrupa ve Amerika’da
üniversitelerin baþarýlarý, eðitim-öðretim faaliyetleri ve yayýn sayýlarýnýn nitelik ve niceliði ile
derecelendiriliyor, ayrýca sanayiye yaptýðý projeler, üniversitelerin tercih edilmesinde önemli bir
paya sahip oluyor. Birçok öðretim üyesinin yönettiði fonun kaynaðý sanayiye yaptýðý projelerden
saðlanýyor. Eskiden öðretim üyesi projesini sanayi kurumlarýnýn kullanýmýna sunarak iþlevlik kazandýrmaktaydý. Ancak günümüzde bu ters yönde iþliyor. Sanayici projesini öðretim üyesine sunarak bu süreçte lider olmasýný
veya projede görev almasýný istiyor. Hangi yaklaþým olursa olsun,
ülkemiz için bir kazaným olacaðýný,
Gýda Mühendisliði Bölüm Baþkanlýðý’nýn
yaný sýra üniversite içerisinde bazý idari
görevleri de üstlenmiþ olan Prof. Dr.
Çopur; yaklaþýk 25 yýldýr Uludað
Üniversitesi’nde görev yapýyor.
CargillHaberler - Üniversite-sanayi iþbirliði önemli
27
Sohbet
CargillHaberler
Gýda Mühendisliði Bölümü bir ilki gerçekleþtirerek, ISO 9001:2000
Kalite Yönetim Sistemi Belgesini aldý. Ayrýca akreditasyon
çalýþmalarýnýn dokümantasyon aþamasýný tamamlayarak, ABET
tarafýndan akredite olmaya hazýr konuma geldi.
iþin doðrusunun da bu olduðunu ve tüm süreçlerin bilimsel veriler ýþýðý altýnda yönetilmesi gerektiðini düþünmekteyim.
2000 yýlýndan bu yana Gýda Mühendisliði Bölüm
Baþkanlýðý’ný yürütüyorsunuz. Gýda sektörü açý sýndan baktýðýnýzda, gýda mühendisliði bölümlerinde verilen eðitimi ve Ar-Ge çalýþmalarýný nasýl
deðerlendiriyorsunuz?
Yeni ürün ve teknolojiler geliþtirmek, bunlarý öðrencilere
öðretmek için kefir, þarap, meyve suyu, domates suyu,
salça, domates konservesi, salamura ürünler ve tarhana
gibi gýdalarýn üretimleri, bölümün kendi pilot
iþletmelerinde gerçekleþtiriliyor.
28
CargillHaberler - Üniversite-sanayi iþbirliði önemli
Üreticilerin büyük çoðunluðu KOBÝ. Teknolojinin
geliþimine ayak uydurabilmeleri için KOBÝ’lere
önerileriniz olacak mý?
Konuyu kendi uzmanlýk kolum açýsýndan deðerlendirecek olursam; ülkemiz gýda sanayinin %85’i
küçük aile iþletmeleri ve mandýralardan oluþ-
“Kayýt dýþý sorunu; öncelikle
kayýt dýþý üretimlerin kayýtlý
yasal konuma getirilerek,
yönetilebilir bir yapýya
dönüþtürülmesiyle
çözümlenebilir.”
maktadýr. Bu iþletmelerde; kalite problemi baþta
olmak üzere, teknoloji seçimi ve iþletme büyüklüðü, sermaye ve finansman yetersizliði, çeþit yetersizliði, pazarlama problemleri ve teknik eleman yetersizliði gibi temel problemler yaþanýyor.
Belirttiðim sorunlar içerisinde tüketici saðlýðýný doðrudan ilgilendirmesi nedeniyle gýda güvenliðinin önemli bir yeri var. Bu sürecin çözümüne
yönelik faaliyet arayýþlarý içerisine girildiðinde
de iþletmenin büyük ya da küçük olmasýnýn
önemli olmadýðýný görüyoruz. Diðer bir ifadeyle;
iþletmenin küçük olmasý kalite problemlerini çözememiþ olmasýný gerektirmez, aksine bu süreç
küçük iþletmelerde daha iyi yönetilebilir. Büyüme ya sayýsal artýþla ya da fark yaratarak olmaktadýr. Öyleyse küçük iþletmeler sayýsal olarak büyüme yerine, farklý ürün ve hizmetler sunarak nitel olarak büyümeyi ve ticari alanda yer tutmayý
tercih etmelidir. Sorunu bu þekilde ele aldýðýmýz-
da KOBÝ’ lerin öncelikle mantalitelerini ve bakýþ
açýlarýný deðiþtirmeleri gerektiði kanýsýndayým.
Beslenme kaynaklý hastalýklarýn azaltýlmasý konusunda gýda sanayine, yaný sýra tüketiciye ve
devlete düþen sorumluluklar nelerdir?
Denetleme görevinin devletten beklenmesi, uygulamada baþarýlý olmasý mümkün olmayacak bir
yaklaþýmdýr. Çünkü Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý
Envanter verilerine göre ülkemizde 30.000 civarýnda gýda iþletmesinin kayýtlý olduðu, yaklaþýk
bir bu kadar daha kayýt dýþý iþletme bulunduðu
gerçeðinden hareket edersek; kontrol iþleminin
güçlüðü ortaya çýkmaktadýr. Bu durumda tüketicinin bilinçlendirilmesi ve her bir ihbarý deðerlendirecek güçlü ve tarafsýz bir organizasyonun
yapýlandýrýlmasý gerekiyor. Bugünlerde Tarým ve
Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan “Alo Gýda Güvenlik
Hattý” devreye alýnarak bu sorun giderilmeye ça-
lýþýlmaktadýr. Diðer bir ifadeyle devlet bu kontrol
hizmetlerinde rutinden çýkartýlýp, denetleyen yerine doðrulayan yaklaþýmda rol almalýdýr.
Son yýllarda gýdalarýn besin deðerini arttýrmaya
yönelik çalýþmalar hýz kazandý. Gün geçtikçe
fonksiyonel gýda alanýna yatýrým yapan sanayici
sayýmýz da artýyor. Siz bu geliþmeyi nasýl deðerlendiriyorsunuz?
Tüketicilerin bilinçlenmesi beraberinde yeni
konseptleri doðurdu. Beslenme alýþkanlýklarýmýzda meydana gelen deðiþim, üreticileri de bu
konuya yöneltmeye baþladý. Günümüzde özelikle
gençler daha az gýda tüketerek daha faydalý beslenmeyi amaçlýyorlar. Bu yaklaþým da fonksiyonel
gýda pazarýný doðurdu. Konuyla ilgili yapýlan çalýþmalarýn sayýsý, mevcut talebe cevap vermek
açýsýndan giderek artýyor ve araþtýrma konularý
fonksiyonel baþlýðý altýnda toplanýyor.
“
Küçük iþletmeler sayýsal
olarak büyüme yerine,
farklý ürün ve hizmetler
Prof. Dr. O. Utku Çopur
Günümüzde geliþen teknoloji ve farklýlaþan yaþam koþullarýna baðlý olarak oluþan yeni stratejiler, üretim, tüketim ve yönetim süreçlerindeki
yetkilileri oluþan talepleri karþýlamaya yöneltti.
Özellikle son yýllarda tüketicilerin giderek bilinçlenmesinin yaptýrýmý olarak gýda sektöründe
önemli derecede geliþmeler oldu. Bu konsepte
cevap verebilme ve yetiþmiþ insan kaynaðýný hazýrlama görevi üniversitelere düþtüðü için, oluþan bu talebe yanýt vermede üniversitelerimiz
üzerine düþeni yapmaya baþladýlar. Özellikle kredili sistemle eðitim veren müfredat programlarýnda iþveren danýþma kurullarýnýn devreye girmesi geri bildirimlerin alýnarak, ders programlarýndaki revizyonlarýn yapýlmasýný saðlýyor. Örneðin bölümümüz ISO9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini alarak yüksek öðretim sisteminde
bölüm bazýnda bir ilki gerçekleþtirdi. Ayrýca akreditasyon çalýþmalarýnýn dokümantasyon aþamasýný tamamlayarak, ABET tarafýndan akredite
olmaya hazýr konuma geldi. Bu kapsamda Amerikan Cornell Üniversitesi’nin ders programýný ülkemiz ve bölgemiz þartlarýný da dikkate alarak
uygulamaya baþladýk.
sunarak nitel olarak
büyümeyi ve ticari
alanda yer tutmayý
tercih etmelidir.
KOBÝ’ler öncelikle bakýþ
açýlarýný deðiþtirmelidir.
”
CargillHaberler - Üniversite-sanayi iþbirliði önemli
29
CargillHaberler
Özellikle son yýllarda tüketicilerin giderek bilinçlenmesinin yaptýrýmý olarak
gýda sektöründe önemli derecede geliþmeler oldu. Bu konsepte cevap
verebilmede ve yetiþmiþ insan kaynaðýný hazýrlama görevinde
Sohbet
üniversitelerimiz üzerine düþeni yapmaya baþladýlar.
“
Cargill, istihdam
yaratmasý, tarýmsal
girdileri kullanarak ülke
ekonomisine katký
saðlamasý ile bölgemize
deðer katmaktadýr.
Prof. Dr. O. Utku Çopur
Son yýllarda içecek sektöründe, reçel-marmelat,
helva, lokum vb. ürünlerde, sýkça niþasta bazlý
þekerler kullanýlýyor. Prof. Dr. Çopur; bu nedenle
niþasta bazlý þeker sanayinin dünyada olduðu üzere,
ülkemizde de gittikçe geliþeceðini ve pazar payýný
arttýracaðýný düþünüyor.
”
30
CargillHaberler - Üniversite-sanayi iþbirliði önemli
Gýda sektörünün en önemli sorunu kayýt dýþý üretim. Bu durum tüketici saðlýðýný da tehlikeye sokuyor. Gýda güvenliði ve toplum saðlýðý açýsýndan
bugün yaþanan sorun tam olarak nedir?
Hakkýnda en çok spekülatif haber çýkan sektör,
gýda sektörü olsa gerek. Özellikle de gýda katký
maddeleri konusu. Bir bilim adamý olarak bu
konuda bizi aydýnlatýr mýsýnýz?
Kayýt dýþý sorunu; öncelikle kayýt dýþý üretimlerin
kayýtlý yasal konuma getirilerek, yönetilebilir bir
yapýya dönüþtürülmesiyle çözümlenebilir. Denetleme iþinin sadece devlete býrakýlmasýný sorunun
çözümü için mümkün görmüyorum. Çünkü denetleme iþini yapacak kadar teknik elemanýn
devlette istihdam edilmesi, farklý bir sorunu beraberinde getirecektir. Bu da, uygulamada geçerli olmayan bir yaklaþým olacaktýr. Devletin ilgili
birimleri tarafýndan yetkilendirilmiþ fahri müfettiþlik yaklaþýmýyla denetlemelerin yapýlmasý çözüm yollarýndan biri olabilir. Gýda güvenliði açýsýndan yaþanan en önemli sorun, uygulamada cezai yaptýrýmlarýn yetersiz oluþu veya caydýrýcý olmayýþýdýr. Oysa Avrupa ve Amerika’da konuyla ilgili yaþanmýþ olan sorunlarýn cezasýný firma veya
yetkili kiþiler çok aðýr ödemekte ve ciddi itibar
kaybý yaþanmaktadýr.
Gerçekten de ülkemizde birçok kiþi veya kurum,
gýda konusunda sorumluluk duymadan yorum yapýyor. Sorumluluk duyan yaklaþýmlarýn bir kýsmý
da, medyatik ve reklam amaçlý yapýlýyor.
Tarým Bakanlýðý Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüðü; “Renklendiriciler ve Tatlandýrýcýlar Dýþýndaki Gýda Katký Maddeleri Tebliði”nde gýda
katký maddesini, “Tek baþýna gýda olarak tüketilmeyen veya gýdanýn karakteristik bileþeni olarak
kullanýlmayan, tek baþýna besleyici deðeri olan
veya olmayan, teknolojik bir amaç doðrultusunda
üretim, iþleme, hazýrlama, ambalajlama, taþýma
veya depolama aþamalarýnda gýdaya ilave edilmesi sonucu kendisi ya da yan ürünleri, doðrudan ya
da dolaylý olarak o gýdanýn bileþeni olan maddeler” þeklinde tanýmlýyor. Gýda katký maddelerinin
gýda endüstrisinde kullanýmý, geliþen teknolojile-
rin getirdiði deðiþik üretim tekniklerinden ve buna baðlý olarak tüketici beðenisinin çeþitlilik kazanmasýndan doðmuþtur. Böylece günümüzde uygulanan üretim teknikleri sayesinde gýda sektöründe verim artýþýnýn saðlanmasý, kayýplarýn minimize edilmesi, ürün kalitesinin arttýrýlmasý ve
standardizasyonu, ürünlerin dayanma sürelerinin arttýrýlmasý ve deðiþik formüllü yeni gýdalarýn
üretimi gibi uygulamalarda gýda katký maddeleri
kullanýlabilmektedir.
Ancak burada tüketici saðlýðý açýsýndan oluþabilecek kimyasal tehlike; yasa ve yönetmeliklerde belirtilen katký maddelerinin, kayýt dýþý üretimlerde yine belirtilen oranlarda kullanýlmayýþýdýr. Sorunun üreticiler ve tüketiciler açýsýndan
bilinçlendirme faaliyetlerinin yönetilmesiyle aþýlabileceði düþüncesindeyim.
Tüm dünyada piyasalarýn giderek daha rekabetçi
olduðu, bir o kadar da daraldýðý bir döneme giriliyor. Bu noktadan hareketle Niþasta Bazlý Þeker
sanayimizin durumunu nasýl görüyorsunuz?
Halkýmýzýn beslenmesinde þeker ve þekerli ürünler önemli rol oynuyor. Günlük diyetimizde sabah
kahvaltýlarýndan baþlayarak, günü tamamlayana
kadar farklý çeþitteki birçok gýda ile birlikte niþasta bazlý þeker tüketmekteyiz. Bu nedenle gerek tüketim gerekse üretim maliyetlerini optimize etmede sakkaroz yerine ikame edilebilecek niþasta bazlý þekerlerin önemi giderek artmaktadýr.
Son yýllarda içecek sektöründe, reçel-marmelat,
helva, lokum vb. ürünlerde, sýkça niþasta bazlý
þekerler kullanýlýyor. Bu nedenle niþasta bazlý þeker sanayinin dünyada olduðu üzere, ülkemizde
de gittikçe geliþeceðini ve pazar payýný arttýracaðýný düþünmekteyim.
konusu ürünlerin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerinin uluslararasý kodekslere dahil
ettirilmesi gerektiðidir.
Cargill küresel anlamda insanlarýn saðlýklý beslenmesi için sürekli Ar-Ge çalýþmalarý yürüten
bir þirket. Bu yönüyle baktýðýnýzda Cargill hak kýndaki düþüncelerinizi öðrenebilir miyiz?
Geleneksel gýdalarýmýzýn endüstriyel hale getirilmesi ve dünyada tanýnmasý için neler yapýlmalý?
Ýþletmelerde sürekli iyileþtirme faaliyetlerinin
baþýnda Ar-Ge çalýþmalarý önem taþýyor. Ar-Ge faaliyetlerini yürüten veya bu mantalitede olan iþletmeler hakkýnda olumsuz bir þey söylemek
mümkün deðildir. Cargill’in yürüttüðü bu faaliyetiyle ve kurum kültüründen gelen yaklaþýmýyla
süreçlerini olmasý gerektiði gibi yürüttüðüne
inancým tamdýr.
Her þeyden önce geleneksel gýdalarý üreten iþletmelerin altyapý olanaklarýnýn iyileþtirilmesi, üretimin standardize edilmesi ve ustalýk boyutundan çýkartýlýp sanayi ölçeðine taþýnmasý gerekiyor. Büyük önem taþýyan bir diðer konu da; söz
Ancak; topluma karþý kendisini yeterince anlatamamasýndan kaynaklanan sorunlarla karþýlaþtýðýný bilmekteyim. Oysa istihdam yaratmasý, tarýmsal girdileri kullanarak ülke ekonomisine katký saðlamasý ile bölgemize deðer katmaktadýr.
CargillHaberler - Üniversite-sanayi iþbirliði önemli
31
CargillHaberler
Cargill Türkiye Öðretmen Odalarý Projesi
Öðretmenlerin takdirini kazandý
Yönetim Kurulu Baþkaný Murat
Tarakçýoðlu’nun mutlululuðu
gözlerinden okunuyor. Onu bu
derece mutlu eden þey ise
Orhangazili öðretmenlerden
gelen teþekkür mesajlarý.
Baþtan sona yenilenen odalarda, öðretmenlerin rahat
etmesi için her türlü konfor düþünüldü. Yenilenen
odalarýndan ne kadar memnun kaldýklarý
öðretmenlerin yüzlerinden belli oluyordu.
arakçýoðlu duygularýný; “Bizi bu teþekkürlerden daha fazla mutlu edecek baþka bir
þey düþünemiyorum” sözleriyle ifade ediyor. Eðitim alanýnda bugüne kadar gerçekleþtirdikleri
projelerle Orhangazi’ye verdikleri desteðin, hep
bir yanýyla eksik kaldýðý duygusunu içinde taþýdýklarýný söylüyor. “Kurumsal sosyal sorumluluk
çalýþmalarýmýz çerçevesinde, yarýyýl tatili sonrasý
öðretmenlerimiz için hazýrladýðýmýz sürpriz Öðretmen Odalarý Projesi ile bu boþluðu doldurmaya çalýþtýk” diyor.
T
Orhangazi’nin kalkýnmasýyla yakýndan ilgilenen Cargill, daha önce de bir ilköðretim okulu ile
tam donanýmlý bir saðlýk ocaðý yaptýrmýþ ve buralarý her yýl günün gereklerine göre güçlendirmiþti. Yeni projeleri ile ilgili Cargill Türkiye Yöresel
Ýliþkiler Komitesi Baþkaný Cenan Celebci; “Odalarý teknoloji ile donatarak öðretmenlerimizin rahat edebilecekleri konforlu mekânlar sunmayý
amaçladýk. Baþtan sona yenilenen öðretmen odalarýnda her türlü konforu en ince ayrýntýsýna kadar düþündük.” diyor. Odalarda LCD TV, bilgisayar, kablosuz internet, uydu anteni, oturma grubu, kütüphane, toplantý masasý, sürekli çay ve
kahve temin eden servis masasý ve daha pek çok
ayrýntý bulunuyor.
Proje kapsamýnda Orhangazi ilçe merkezinde
bulunan Öðretmen Eyüp Topçu Anadolu Lisesi ile
birlikte Gürleler Öcal Giray, Ahmet Yesevi, Kurtuluþ, Tuna ve 75. Yýl Ýlköðretim Okulu olmak üzere toplam 6 okulun öðretmen odalarý yenilendi.
17 Þubat’ta ilk olarak Öðretmen Eyüp Topçu
Anadolu Lisesi’nde düzenlenen açýlýþ töreninde,
Orhangazi Kaymakamý Ertan Peynircioðlu; eðitime verilen desteðin ayrý bir anlamý olduðundan
bahsederek “Cargill’in eðitim alanýnda hayata geçirdiði kurumsal sosyal sorumluluk projeleri Orhangazi için iyi fýrsattýr. Bu konuda Cargill Gýda
Türkiye, Orhangazili diðer firmalarýmýz için de
güzel bir örnek teþkil ediyor.” sözleriyle duygularýný açýkladý. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim
Aydýn, Okul Müdürü Þemsi Kýlýç ve öðretmenlerin de katýldýðý törende Tarakçýoðlu; ilçenin sosyal ihtiyaçlarýný kurumsal sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde karþýlamaya çalýþtýklarýný belirtti. Tarakçýoðlu; “Cargill Türkiye bundan sonra
da ilçemizin eðitim ve diðer sosyal projelerinde
yer alacaktýr” dedi. Törende hazýr bulunan Cargill Türkiye Murahhas Azasý Mustafa Sayýnataç
da öðretmenlerin memnuniyetlerinin gözlerinden okunduðunu gözlemlediðini söyledi.
Cargill Türkiye Yönetim Kurulu Baþkaný
Murat Tarakçýoðlu ve Orhangazi
Kaymakamý Ertan Peynircioðlu, Öðretmen
Eyüp Topçu Anadolu Lisesi’nde yenilenen
öðretmenler odasýnýn açýlýþýný birlikte
yaptýlar. Açýlýþ sonrasýnda eðitime katkýlarý
nedeniyle verilen hizmet plaketini, Cargill
Türkiye adýna Yönetim Kurulu Baþkaný
Murat Tarakçýoðlu aldý.
O gün Öðretmen Eyüp Topçu Anadolu Lisesi
Müdürü Þemsi Kýlýç, Cargill Türkiye’ye destekleri nedeniyle teþekkürlerini ifade eden çiçekleri
Tarakçýoðlu’na takdim ederken öðretmenler de
daha rahat bir öðretmenler odasýnda zaman geçirmelerinin, yoðun günlük tempolarýna ne kadar
olumlu yansýyacaðý hakkýnda konuþuyorlardý. Öðretmen Eyüp Topçu Anadolu Lisesi ile birlikte öðretmen odalarý yenilenen 6 okul ayný gün ziyaret
edildi ve buralarda da öðretmenler benzer düþünceleri paylaþýyorlardý.
Ertesi gün ise yerel bir gazetenin haberinde
þunlar yazýyordu: “Orhangazi ilçesinde 6 okulun
öðretmenler odasýný yenileyen Cargill, öðretmenlerin takdirini kazandý”.
Orhangazi ilçe merkezinde bulunan Öðretmen
Eyüp Topçu Anadolu Lisesi ile birlikte Gürleler Öcal
Giray, Ahmet Yesevi, Kurtuluþ, Tuna ve 75. Yýl
Ýlköðretim Okulu olmak üzere toplam 6 okulun
öðretmen odalarý yenilendi.
32
CargillHaberler - Öðretmenlerin takdirini kazandý
Ýlkeler
Bugünlerde Cargill Türkiye
Cargill Türkiye
CargillHaberler
Mart 2009
Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler
www.cargill.com.tr
-
www.cargill.com
•
Her yerde “Enerji Verimliliði”
•
Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: “Üniversitesanayi iþbirliði önemli”
•
Öðretmenlerin takdirini kazandý

Benzer belgeler

Mayis - Cargill

Mayis - Cargill Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler

Detaylı

Eylül - Cargill

Eylül - Cargill Dünyadan - Dünya gününde el ele - Sürdürülebilir dünyanýn ilk adýmlarý

Detaylı

Temmuz - Cargill

Temmuz - Cargill Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler

Detaylı

Mayıs - Cargill

Mayıs - Cargill dondurma ve daha birçok alt sektör tarafýndan ham madde olarak kullanýlýyor. Ayrýca, özellikle niþasta bazlý þeker üretimimiz esnasýnda, mýsýrdan niþasta ve þurup elde edilirken meydana çýkan kepek...

Detaylı

CargillHaberler

CargillHaberler Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler

Detaylı

Mart - Cargill

Mart - Cargill Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler

Detaylı