kırkım çıktı - Polatlı İstiklal Gazetesi

Transkript

kırkım çıktı - Polatlı İstiklal Gazetesi
.:: Polatlý Ýstiklal Gazetesi ::.
KIRKIM ÇIKTI
Onaylayan Alaaddin TAYMAZ
Tuesday, 09 December 2014
Di’li geçmiþ… Miþ’li geçmiþ… En hakiki özgeçmiþlerimi hazýrlayýp, biz sizi arayacaðýz’ lardan
koleksiyon yapýyorum… Kýrkým çýktý… Tam kýrk gündür iþ arýyorum… Evden sað ayakla çýkýyorum, umuda
ekliyorum…
Hayat çok garip, bu aralar daha bi garipsiyorum…
Ajitasyon, acýtasyon gibi olmasýn da bittim, okey dolanýyorum...
Okyanus ortasýnda küreksiz kalmýþken, talih gemilerini karada yüzdürenleri görüyorum…
Vayyy be diyorum… Örnek mi? Buyurun…
Ýstanbul Belediyesi Þehir Tiyatrolarý Müdürü atamasý yapýlmýþ...
Tam hayýrlý olsun diyordum…
Bakayým deyip müdürün özgeçmiþine, algýda seçicilik yapýyorum…
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Müdür Yardýmcýsý iken,
Ümraniye Belediyesi Zabýta Müdürlüðüne...
2012 Yýlý itibariyle Kültür Müdürü iken,
Þehir Tiyatrolarý Müdürlüðüne…
Yuhhh diyorum…
Bu telefonla müþteri hizmetleri veren servislerin insan kaynaklarýna baþvuruyorum, özgeçmiþimi yolluyorum
Adamlar tecrübeyi minimum 4 yýl olarak yazmýþ, bi de maille kaç yýllýk tecrübeniz var diye soruyorlar, inanmýyorum…
Aþk olsun diyorum ben de, kendimi bildim bileli telefonla konuþuyorum…
Þehir tiyatrolarý müdürü olarak atanan zat-ý muhteremin CV’ si aynen yukarýda yazdýðým gibi… Hal müdürlüðünden zabýta müd
Kültür Müdürlüðü derken Þehir Tiyatrolar Müdürlüðü’ne…
Tiyatro'nun T'sini arýyorum, tecrübe' nin T' sini de arýyorum...
Ortaokul'da tiyatro koluydu zannediyorum...
Tövbe… Eski güreþ hakemliði var bi de öz geçmiþinde…
Düþünsene perde açýlmadan önce müdür çýkýyor sahneye, her oyun öncesi þu replikle;
Bir beyefendi, bir de haným efendi çýkmýþ sahneye...
Bi matine bi suare...
Replik çok geldi diye erinme,
Replik az geldi diye sevinme...
Track gelirse apýþ,
Doðaçlamanýn yakasýna yapýþ…
Ýyi seyirler Türkiye…
Bugün Milletvekili Haluk Koç bi liste okudu ki Meclis’ te… Brehbrehbreh… Bi atamalar var absürt bulduklarýmý yazýyorum, oku b
mi, üþenme…
Sýnav falan yok, KPSS, mülakat hak getire… Özel kalemlik oradan memuriyet, en kötü ihtimalle…
Ýki yýllýk itfaiye okulu mezunu KOSGEB Ýnsan Kaynaklarý Daire Baþkaný mý olmamýþ…
Bateristlik ve barmenlik yapan yeðen, önce sýnavsýz olarak özel kalem müdürlüðüne atanýp memur yapýlýp akabinde Avrupa Bi
uzmanlýðýna mý alýnmamýþ…
Çitçi olan amcaoðlu danýþman yapýlýp oradan müþavir mi yapýlmamýþ…
Liste uzun, yazsam 3 köþe yazýsý çýkar da NEYSE…
Dediðim gibi biz okyanusta küreksiz, karada gemilerini yüzdüren yüzdürene…
Mayýs’ ýn 5’inde gül aðacýnýn dibine gömdüðüm dileklerimi hatýrlýyorum, bi masa, bi dönerli koltuk, ofis malzemeleri, sabah 9 a
mesai, resmini çizdiðim mutluluk, dilek-çelerimle…
Darlandým, Neþet Ertaþ üstad dinleyelim ruha gýda niyetine…
O’ nun türküsünden esinlenip, bi de þiir konduralým yazýnýn bitimine, ‘’Ahh Yalan Dünyada’’ türküsü eþliðinde…
AÞKCA KALIN…
ATÝ'SEL BÝ ÞÝÝR'SEL...
Bi tek yuvarlaklýðýn doðru, gerisi yalansýn dünya...
Zahirsin, minnetim de yok hani, almadýðým muradlarýn turþusunu kurarsýn dünya...
Gelen, giden, konan, göçen bilmem kaç milyarsýn dünya...
Nalýncý keseri misin? Hýrs ile bileyleyip, paso kendine yontarsýn dünya…
Sen de biliyorsun, fanisin gene de cakaný satarsýn dünya...
Paha' ný sefaný süren bilir, cefaný çekene yükte aðýrsýn dünya...
Tuzu kuru, keyfi gani olana rengarenksinde seni bana sor, irengi gözümde solansýn dünya...
Çayýmdan bir yudum, sigaramdan bir derin nefes, gerisi falan filansýn dünya...
http://www.polatliistiklal.com
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 13 October, 2016, 04:53