42PD3200A 42PD6600 42PD6600A 42PD6600L 42PD6A10

Transkript

42PD3200A 42PD6600 42PD6600A 42PD6600L 42PD6A10
42PD3200A
42PD6600
42PD6600A
42PD6600L
42PD6A10
User Guide
GB
Mode d'emploi
F
Bedienungsanleitung
D
Manual de Instrucciones E
Manuale d'istruzioni
I
Gebruiksaanwijzing
NL
Brukerhåndbok
N
Bruksanvisning
SV
Oδηγίες χρήσης
GK
Televisão a cores
PT
Instruktionsbog
DK
Käyttäjän ohjekirja
SU
Kullanım Kılavuzu
TR
Ýçindekiler
Uzaktan Kumanda Düðmeleri ............ 114
Teleteks ............................................... 130
PLAZMA TV ......................................... 115
Teleteksi çalýþtýrmak için ................. 130
Teleteks’te bir sayfa seçmek için ..... 131
Endeks Sayfasýný Seçmek için ........ 131
TV programý ile Teleteks Seçmek .... 131
Çift Yükseklikteki Metni Seçmek için 131
“Gizli” Bilginin Açýklanmasý .............. 131
Bilgi .................................................. 131
Otomatik Sayfa Deðiþiminin
Durdurulmasý ................................... 131
Altkod Sayfasýný Seçmek için ........... 131
PAT (Resim ve Metin) ....................... 131
Teleteks’ten Çýkmak için .................. 132
Saati Görmek için ............................. 132
Fastext .............................................. 132
Fastext Ýçin ....................................... 132
Üst Metin için .................................... 132
Hazýrlýk ................................................ 117
Özellikler ........................................... 117
Panel Özellikleri ............................... 117
Güvenlik Önlemleri ............................. 117
TV’nizi açmadan önce ........................ 120
Güç Baðlantýsý .................................. 120
Diðer Cihazlar Nasýl Baðlanýr .......... 120
Uzaktan Kumandaya Pillerin
Yerleþtirilmesi .................................. 120
TV’yi AÇMA/KAPMA ............................ 120
TV’yi açmak için: ............................... 120
TV’yi kapatmak için: .......................... 120
Ýlk Ayarlamalar .................................... 121
Ýlk APS (Otomatik Programlama
Sistemi) ............................................ 121
Çevre Cihaz Baðlama ......................... 132
Yüksek Çözünürlük .......................... 132
Skart Giriþi ile ................................... 132
Anten Giriþi ile .................................. 132
Dekoder ............................................ 132
TV ve Video Kaydedici ...................... 133
NTSC ÇALMA ................................... 133
Kopyalama Özelliði .......................... 133
Video Kaydedicinin Test Sinyalinin
Aranmasý ve Kaydedilmesi. ............. 133
Kamera ve Camcorder .................... 133
AV Giriþine Baðlamak Ýçin ................ 133
S-VHS Giriþine Baðlamak Ýçin ......... 133
Dekoderi Video Kaydedicisine
Baðlayýn ............................................ 133
Kulaklýk Baðlama ............................. 133
Subwoofer Baðlama ........................ 133
TV’nin Çalýþtýrýlmasý ........................... 121
TV Seti üzerindeki düðmeler ile
çalýþtýrma ......................................... 121
Uzaktan Kumanda ile Çalýþtýrma ..... 121
Menü Sistemi ...................................... 122
Resim Menüsü ................................ 122
Ses Menüsü ..................................... 123
Özellik Menüsü ................................. 124
Ayar Menüsü ..................................... 126
Program Menüsü ............................. 127
Kaynak Menüsü ................................ 127
PC Modu .............................................. 128
Kurulum ............................................ 128
PC modunda Menü Sistemi ............ 128
PC Görüntü Pozisyonu Menüsü ....... 128
PC Resim Menüsü .......................... 128
Ses Menüsü ..................................... 129
Özellik Menüsü ................................. 129
Kaynak Menüsü ................................ 129
PC Modunda Ses ............................. 129
Diðer Özellikler ................................... 129
TV Durumu ....................................... 129
Sessiz Göstergesi ........................... 129
PIP ve PAP modlarý .......................... 129
Resmi Dondur ................................. 130
Zoom Modlarý ................................... 130
Harci Cihaz Baðlama .......................... 134
Anten Baðlantýsý ................................. 134
Ýpuçlarý ................................................ 135
Teknik Özellikler ................................. 136
Ek A: PC Giriþi Tipik Görüntüleme
Modlarý ................................................ 137
Ek B: DVD Çalar Seçimi ...................... 138
Ek C: Ana PIP-PAP Resim
Kombinasyonlarý ................................. 139
- 113 05-TURKCE-4230-CLE967 UK-HITACHI PLASMA
113TRIDENT(ALIS A3)-50076959.p65
04.03.2006, 12:09
Uzaktan Kumanda Düðmeleri
= Bekleme Açýk/Kapalý
= Resim Modu
= Equalizer Ses Modu
= Surround Modu
= Giriþ Kaynaðý
= Program Bilgisi
= Ses Modu
= Otomatik Kapanma
KIRMIZI
YEÞÝL
SARI
= PAT (Resim ve Metin)
= TV modunda altbaþlýk sayfasý
= PIP modunda etkin
pencereyi seç
MAVÝ = Sadece Teleteks
modunda kullanýlýr
= Menü Açýk/Kapalý
= Önceki menüye dön
a P+ = Programý Yukarý / Ýmleç Yukarý
= Ses Azaltma / Ýmleç Sola
_
OK = Giriþ
= Ses Arttýrma / Ýmleç Saða
`
b P- = Programý Aþaðý / Ýmleç Aþaðý
= Sessiz Açýk/Kapalý
= Dondurma Açýk/Kapalý
= Görüntü oraný
0 - 9 = Basamak düðmeleri
= Teleteks Açýk/Kapalý
= PIP / PAP / TV
= PIP pozisyonu
= Alt sayfa
/
= Zaman / Güncelle
= Kilitli
= Endeks Sayfasý
= Geniþlet
= Göster
= Karýþtýr
***B u d ü ð m e l e r b i r ç o k H i t a c h i D V D O y n a t ý c ý v e
Kaydedicilerine kumanda eder. Diðer markalar ile nasýl
iþletileceðinin detaylarý için lütfen Syf.138’e bakýnýz
- 114 -
05-TURKCE-4230-CLE967 UK-HITACHI PLASMA
114TRIDENT(ALIS A3)-50076959.p65
04.03.2006, 12:09
PLAZMA TV
ÖNDEN GÖRÜNÜM
+23$5/g5
/('
+23$5/g5
$d0$
.$3$70$
'hö0(6
ARKADAN GÖRÜNÜM
- 115 05-TURKCE-4230-CLE967 UK-HITACHI PLASMA
115TRIDENT(ALIS A3)-50076959.p65
04.03.2006, 12:09
Açma/kapama düðmesi
Subwoofer çýkýþ
Ses Arttýrma, Ses Azaltma düðmeleri
Scart 3 (EXT-3)
PC Ses Giriþ
Program Arttýrma, Program Azaltma
düðmesi
MENÜ düðmesi
Scart 2 (EXT-2)
TV/AV düðmesi
Scart 1 (EXT-1)
Güç kablosu giriþi
HDMI Giriþ (EXT-6)
S-VHS Giriþi
Video giriþi
Ses Giriþleri
Kulaklýk
Anten
Ses giriþi parçalarý
EXT-5
Video (YPbPr) giriþi parçalarý
VGA Giriþ
Ses Çýkýþlarý
- 116 05-TURKCE-4230-CLE967 UK-HITACHI PLASMA
116TRIDENT(ALIS A3)-50076959.p65
04.03.2006, 12:09
EXT-4
Hazýrlýk
Havalandýrma için setin etrafýnda en azýndan
10cm boþ alan býrakýn. Herhangi bir arýza ya
da güvenli olmayan durumu engellemek için
setin üzerinde herhangi bir nesne koymayýn.
Cihazý tropik ve/veya orta iklimde kullanýn.
• Geçerli bir sinyal yakalanamazsa 5 dakika
sonra TV kendisini bekleme moduna
otomatik olarak alacaktýr.
• PLL (Kanal Arama)
• PC giriþi (SXGA 1024 x 1280 ‘ e kadar
destekler)
• Stereo PC Ses Giriþ
Özellikler
• Windows 9X, ME, 2000, XP için Tak&Kullan
• Uzaktan kumandalý renkli televizyon
• 3D Comb filtresi
• V H F, U H F b a n t l a r ý n d a n v e y a k a b l o
kanallarýndan 100 program ayarlanabilir.
• Ses Çýkýþlarý
• Kablo kanallarýna ayarlanabilir.
Panel Özellikleri
• Menü ile yönlendirilen sistemiyle TV’yi
kontrol etmek çok kolaydýr
• 42 inç Plazma Ekran
• Harici aygýtlar için 3 Skart soketi vardýr.(video,
video oyunlarý, ses aygýtlarý, vb.)
• Kontrast Oraný (tipik 3000:1)
• 3DS Virtual Üçboyutlu Ses
• Ekran rengi 16.7 milyon
• Stereo ses sistemi (German+Nicam).
• Yüksek Çözünürlük (1024x1024)
• Parlaklýk (tipik) 1400 cd/m2.
Güvenlik Önlemleri
• Tam fonksiyonlu Teleteks.
• Kulaklýk baðlantýsý
TV’NÝZÝN ÝÞLETÝMÝ ÝLE ÝLGÝLÝ
ÖNEMLÝ GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ
• Doðrudan kanal eriþimi
Yapýlacaklar ve Yapýlmayacaklar
Fastext (1000 Sayfa), TOP text
• A.P.S. (Otomatik programlama sistemi).
YAPILACAKLAR
• Tüm programlar isimlendirilebilir.
Bu televizyon uluslararasý güvenlik
standartlarýný karþýlamak üzere tasarlanmýþ
ve üretilmiþtir ama diðer elektrikli cihazlar
gibi en iyi sonucu almak ve güvenliði garanti
altýna almak için dikkatli olunmasý gerekir.
• Ýleri veya geri otomatik arama
• Otomatik Kapanma
• Çocuk Kilidi
• Yayýn olmadýðýnda otomatik sessizlik.
Cihazý kullanmadan önce kullaným
talimatýný okuyun.
• NTSC Oynatma
• AV giriþi ve S-VHS mevcuttur.
• Bilgisayar gibi harici cihazlar için VGA
konnektörü vardýr.
• Dijital Video ve Ses için HDMI konnektörü
vardýr. Bu baðlantý Yüksek Çözünürlüklü
sinyalleri kabul edecek þekilde
tasarlanmýþtýr.
• PIP / PAP / PAT fonksiyonlarýna sahiptir.
• AVL (Otomatik Ses Seviyesi Sýnýrlama)
• PC’de TV resmi
Bu birimin kurulumu, çalýþtýrýlmasý veya
emniyeti konusunda þüpheye düþecek
olursanýz bayiinize danýþýnýz.
Cihaz üzerindeki cam paneller ve kapýlara
dikkat edin
Bu TV’nin yanýnda onaylý bir elektrik kablosu
verilmiþtir. Bu kablo kesilmemelidir, kablo
özel radyo enterferans filtresi içerebilir ve
kesilmesi düþük performansa yol açabilir.
Eðer kabloyu uzatmanýz gerekiyorsa
güvenlik onaylý uzatma kablosu edinin veya
satýcýnýza baþvurun.
- 117 05-TURKCE-4230-CLE967 UK-HITACHI PLASMA
117TRIDENT(ALIS A3)-50076959.p65
04.03.2006, 12:09
Kabloyu TV’ye baðlarken üreticinin
talimatlarýna dikkat edin. Kablo üzerindeki
sigorta deðerini kontrol edin, ASTA veya BSI
(BS1 362) onaylarýndan birisine uyan 5
amperlik sigorta ile uyumlu olmalýdýr bunlar
veya
sembolleri ile rahatlýkla
tanýnabilir. Eðer uzatma kablosu hakkýnda
bir çekinceniz varsa uzman bir elektrikçiye
danýþýn.
YAPILMAYACAKLAR
Cihazýn normal çalýþacaðýndan süpheniz
varsa veya herhangi bir þekilde zarar
görmüþse cihazý çalýþtýrmaya devam
etmeyin, hemen kapatýn, ana fiþi çekin ve
satýcýnýza danýþýn.
TV kabini üzerine su dolu kap koymayýn.
Herhangi bir sabitlenmiþ kapaðý açmayýn
bunun sonucunda ciddi voltaja maruz
kalabilirsiniz.
Bekleme modu olduðu yada yanýnda birileri
olmadan çalýþmasý için tasarlandýðý açýkça
belirtilmediyse yanýnda kimse yokken cihazý
açýk býrakmayýn. Cihazý, üzerindeki düðmeyi
kullanarak kapatýn ve ailenizin de bunu
yapmayý bildiðinden emin olun. Engelli veya
zayýf kiþilerin kullanmasý için özel
ayarlamalar yapýlmasý gerekebilir.
Kiþisel stereo veya radyoyu gibi ekipmanlarý
kullanmayýn bu þekilde trafik güvenliði
gereklilikleriyle meþgul olmazsýnýz. Araba
kullanýrken televizyon izlemek yasalara
aykýrýdýr.
Perde ve yumuþak mobilyalar gibi þeylerle,
cihazýn havalandýrmasýný engellemeyin.
Aþýrý ýsýnma cihazýnýn ömrünü kýsaltabilir ve
zarara yol açabilir.
Eðreti ayaklar kullanmayýn ve TV ile verilen
vidalar dýþýndakiler ile ASLA ayaklarý ve
standý sabitlemeyin.
Elektrikli cihazlarýn yaðmur veya neme
maruz kalmasýný engelleyin.
BUNLARIN YANINDA
• Hiçkimsenin ve özellikle çocuklarýn kasa
üzerindeki herhangi bir delik, slot veya
açýklýða bir þey sokmasýna ASLA izin
vermeyin – bu durum ölümcül elektrik
þokuna neden olabilir.
• Herhangi bir elektrikli cihaz ile ilgili ASLA
tahminde bulunmayýn veya þansýnýzý
denemeyin– güvende olmak üzülmekten
daha iyidir!
1. Güç Kaynaðý
Alýcý sadece 220-240V AC, 50 Hz aralýðýndaki
priz ile çalýþtýrýlmalýdýr. Doðru voltaj
seçeneðini kullandýðýnýzdan emin olun.
2. Elektrik Kablosu
Elektrik kablosunu üzerinden yürünecek
veya üstüne konulan maddelerce
sýkýþtýrýlmayacak þekilde yerleþtirdiðinizden
emin olun. Kablonun prize girdiði yere,
elektrik çýkýþ noktasýna ve alýcýdan çýktýðý
noktaya özel önem gösterin.
3. Nem ve Su
Bu cihazý nemli ve ýslak ortamda
kullanmayýn (banyo, mutfak evyesi ve
bulaþýk makinesinin yakýnýndan kaçýnýn)
Tehlikeli olabileceðinden ötürü, yaðmur veya
suya maruz býrakmayýn, cihazýn üzerine sývý
dolu nesneler koymayýn. Damlama ve
sýçramadan kaçýnýn.
4. Temizleme
Temizlikten önce cihazý ana kaynak prizden
çekin. Sývý veya aerosollü temizleyiciler
kullanmayýnýz. Yumuþak ve kuru bir bez
kullanýn.
5. Havalandýrma
Alýcý üzerindeki slot ve açýklýklar
havalandýrma ve güvenli çalýþma için
yapýlmýþlardýr. Aþýrý ýsýnmayý engellemek için
bu açýklýklarýn önü hiçbir þekilde
kapanmamalý veya örtülmemelidir.
6. Yýldýrým
Fýrtýna veya yýldýrým ihtimaline karþý tatile
giderken cihazý duvardaki prizden çekin.
7. Yedek Parçalar
Yedek parçalar gerektiðinde servis
teknisyeninin üretici tarafýndan belirtilen veya
orijinali ile ayný özelliklere sahip yedek
parçalar kullandýðýndan emin olun.
Kullanýlmasýna izin verilmeyen parça
- 118 05-TURKCE-4230-CLE967 UK-HITACHI PLASMA
118TRIDENT(ALIS A3)-50076959.p65
04.03.2006, 12:09
deðiþikliði yangýna, elektrik çarpmasýna veya
baþka tehlikelere neden olabilir.
8. Bakým
Tüm servisleri kalifiye elemanlarýna
yaptýrýnýz. Kapaðý çýkartmayýn, bundan dolayý
elektrik þokuna maruz kalabilirsiniz.
9. Açýk Yanýcý Maddeler
Aletin üzerine açýk yanýcý maddeler
koymayýn.
UYARI: Cihaz uzun süre kullanýlmayýnca
prizden çekin.
Çöplerin atýlmasý için yönergeler:
• Paketler ve paketleme yardýmcýlarý geri
dönüþümlüdür ve ilke olarak geri
dönüþtürülmelidir. Folyo kabý gibi
paketleme malzemeleri çocuklardan uzak
tutulmalýdýr.
• Aðýr metal içermeyenler dahil olmak üzere
piller ev atýklarý ile birlikte atýlmamalýdýr.
Kullanýlan pilleri çevresel duyarlýlýkla imha
edin. Yaþadýðýnýz bölgedeki yasal kurallar
hakkýnda bilgi alýn.
Plazma TV kaliteli görüntü detaylarý veren
yüksek teknoloji ürünüdür. Az da olsa
ekranda aktif olmayan pikseller olabilir.
Uzun süre deðiþmeyen sabit resimler
ekranda sürekli gölge etkisi yaratabilir,
resim deðiþse bile etkisi hayalet resim
olarak devam eder. Hayalet resim zamanla
yok olsa da kullanýcýyý rahatsýz edebilir. Bunu
engellemek için sabit resimleri uzun süre
açýk býrakmayýn örneðin teleteks sayfalarý
veya ekranda donmuþ görüntüler. Bunun
cihazýnýn performansýný etkilemediðini
unutmayýn.
“EVÝNÝZDEN AYRILIRKEN TV’NÝZÝ ÇALIÞIR
VEYA BEKLEME MODUNDA BIRAKMAYIN”
- 119 05-TURKCE-4230-CLE967 UK-HITACHI PLASMA
119TRIDENT(ALIS A3)-50076959.p65
04.03.2006, 12:09
TV’nizi açmadan önce
Güç Baðlantýsý
ÖNEMLÝ: Bu TV seti 220-240V AC, 50 Hz ’de
çalýþmak için tasarlanmýþtýr.
• Kutuyu açtýktan sonra güç kaynaðýna
baðlamadan önce TV setinin oda
sýcaklýðýna kadar çýkmasýný bekleyin.
Anten Giriþ Soketine Baðlantý
NOT: Eðer uzun süre kullanýlmayacaksa
pilleri kumandada çýkartýn. Aksi takdirde
pillerin akmasý nedeniyle uzaktan
kumandada arýza meydana gelebilir.
TV’yi AÇMA/KAPMA
TV’yi açmak için:
:
TV’niz iki adýmda açýlýr:
.DEOROX79
9+)8+)
79¶QLQ$ 5.$6,
• Anten veya kablo TV ucunu TV’nin
arkasýndaki Anten giriþi soketine baðlayýn ve
diðer cihazlarýn(VCR, DVB vs) TV out
soketinden çýkan kabloyu da bu sokete
baðlayýn.
Diðer Cihazlar Nasýl Baðlanýr
ÖNEMLÝ: Harici cihazlarý baðlamadan önce
TV’nizi kapatýn.
Harici baðlantýlar için soketler TV’nin arka
tarafýndadýr. Scart giriþinde baðlanacak
cihazlar için diðer cihazýn kullanma
kýlavuzuna bakýn.
Uzaktan Kumandaya Pillerin
Yerleþtirilmesi
• Uzaktan kumandanýn arkasýnda iþaretlenen
taraftan hafifçe aþaðý çekerek pil kapaðýný
çýkartýn.
• Ýçine iki adet AA/R6 veya eþdeðeri pil
yerleþtirin. Pilleri doðru yönde yerleþtirin.
• Pil kapaðýný kapatýn.
1- Güç besleme kordonunu sisteme
baðlayýn . TV’nin sað alt tarafýndaki “ ”
Açma/Kapama anahtarýna basýn. Böylece
TV kendisini bekleme konumuna getirir ve
TV’nin ön kýsmýndaki ýþýk kýrmýzý yanar.
2- TV’yi bekleme modundan çýkarmak için de,
Program numarasýný seçmek için uzaktan
kumanda üzerindeki sayý düðmelerinden
birine basýn,
veya
TV’nin altýndaki " " veya " " düðmesine
basýn veya uzaktan kumandadaki P- veya P+
düðmelerine basýn, bu þekilde
kapanmadan önceki son mod seçilmiþ olur.
Her iki durumda da TV açýlýr ve LED ýþýðý
yeþil yanar.
TV’yi kapatmak için:
• Uzaktan kumanda üzerindeki “ ”
düðmesine basýn, böylece TV bekleme
moduna geçecektir ve YEÞÝL LED ýþýðý
KIRMIZI yanacaktýr.
TV’yi tamamen kapatmak için,
Kapama anahtarýna basýn,
veya
Ana soketten elektrik fiþini çekin.
- 120 05-TURKCE-4230-CLE967 UK-HITACHI PLASMA
120TRIDENT(ALIS A3)-50076959.p65
04.03.2006, 12:09
Açma/
Ses Ayarý
Ýlk Ayarlamalar
Ýlk APS (Otomatik Programlama
Sistemi)
TV’niz ilk defa çalýþýtýrýldýðýnda aþaðýdaki
menü ekranda görüntülenecektir. APS
bulunduðunuz konumdaki yayýna göre tüm
kanallarý arar, sýralar ve otomatik olarak
TV’nize kaydeder.
272352*5$0
Sesi azaltmak için “” Düðmesine veya
+” düðmesine
sesi yükseltmek için “
basýn, böylece ses ayarý ölçeði ekranda
görüntülenir.
Program Seçimi
Bir sonraki programý seçmek için “ ”
düðmesine,, bir önceki prgramý seçmek için
“ ” düðmesine basýn.
Menüye Giriþ
7UNoH
/LVDQ
Menüye girmek için TV’nin altýndaki kontrol
paneldeki MENÜ düðmesine basýn.
hONH
7UNL\H
+/”
TV’nin üzerindeki “ / ” ve “
düðmeleri yönlendirme düðmeleri olarak
kullanýlýr.
/h7)(1$17(1ø.21752/('ø1
272352*5$0/$0$6ø67(0ø
AV Modu
2.
øSWDO
Her þeyden önce a / b ve _ / ` düðmelerini
kullanarak Dil ve Ülke seçin. Bu, APS’deki
ayýrma iþlemini etkileyecektir. APS’yi
baþlatmak için KIRMIZI veya “OK”
düðmesine basýn.
$36oDOÕúÕ\RU
7UNL\H%*
0K]
øSWDO
APS bittikten sonra ekranda Program
tablosu görünecektir. Program Tablosu’nda
program numaralarýný ve programlara
verilen isimleri görürsünüz.
Program adlarýný ve/veya yerlerini kabul
etmiyorsanýz Program Menüsünden onlarý
deðiþtirebilirsiniz. (Sayfa 127’e bakýnýz.)
TV’nin Çalýþtýrýlmasý
TV’nizi hem uzaktan kumanda setindeki
hem de TV üzerindeki düðmeleri kullanarak
çalýþtýrabilirsiniz.
TV Seti üzerindeki düðmeler ile
çalýþtýrma
TV’nizi EXT moduna getirmek için TV’nin alt
tarafýndaki kumanda panelinde “A V”
düðmesine basýn.
Uzaktan Kumanda ile Çalýþtýrma
TV’nizin uzaktan kumandasý TV’nin tüm
fonksiyonlarýný kontrol etmek için
tasarlanmýþtýr. Fonksiyonlar TV’nin menü
sistemine uyumlu olarak açýklanacaktýr.
Menü sistemi fonksiyonlarý Menü Sistemi
bölümünde anlatýlmýþtýr.
Ses Ayarý
Sesi yükseltmek için
düðmesine basýn.
Sesi azaltmak için
düðmesine basýn.
Ekran altýnda bir ses seviyesi ölçeði
görüntülenecektir.
Program Seçimi
(Önceki ve Sonraki Program)
• Önceki programý seçmek için „P-“
düðmesine basýn.
• S o n r a k i p r o g r a m ý s e ç m e k i ç i n „P+“
düðmesine basýn.
Program Seçimi(doðrudan eriþim):
Ses ayarý ve program seçimi TV’nin altýndaki
kontrol paneldeki düðmeler kullanýlarak
yapýlabilir.
Program seçmek için uzaktan kumanda
üzerindeki 0 ve 9 arasýndaki basamak
düðmelerine basýn. Kýsa bir beklemeden
sonra TV seçilen programa geçecektir.
- 121 05-TURKCE-4230-CLE967 UK-HITACHI PLASMA
121TRIDENT(ALIS A3)-50076959.p65
04.03.2006, 12:09
• Ýki basamaklý bir program gireceðinizde
ikinci basamaðý birincisini girdikten 2 saniye
sonra girmeniz gerekir.
Menü Sistemi
TV’niz, çok iþlevli bir sistemi kolayca idare
etmenizi saðlayacak bir menü sistemi ile
tasarlanmýþtýr.
tuþuna basýn. Bir
Menüye girmek için
menü baþlýðý seçmek için _ / ` düðmesine,
daha sonra bir menu maddesi seçmek için
a / b düðmesine, ve menu maddesine
girmek için de _ / ` yada “OK” düðmesine
basýn.
• Menüden çýkmak için
tuþuna basýn.
• Bir önceki menüye dönmek için
düðmesine basýn.
Resim Menüsü
_ / ` düðmesine basarak ilk ikonu seçin.
Resim menüsü ekranda belirecektir.
Parlaklýk
a / b düðmesine basarak Parlaklýðý seçin.
Parlaklýðý arttýrmak için ` düðmesine basýn.
Parlaklýðý azaltmak için _ düðmesine basýn.
Parlaklýk seviyesi 0 ile 63 arasý bir deðerde
ayarlanabilir.
Keskinlik
a / b düðmesine basarak Keskinliði seçin.
Keskinliði arttýrmak için ` düðmesine
basýn. Keskinliði azaltmak için _
düðmesine basýn. Keskinlik seviyesi 0 ile 31
arasý bir deðerde ayarlanabilir.
Renk
a / b düðmesine basarak Rengi seçin.
Rengi arttýrmak için `düðmesine basýn.
Rengi azaltmak için _düðmesine basýn.
Renk seviyesi 0 ile 99 arasý bir deðerde
ayarlanabilir.
Tint
Bu madde, TV bir NTSC sinyali aldýðýnda
resim menüsünde görüntülenir. a / b
düðmesine basarak Tinti seçin. Tinti
arttýrmak için ` düðmesine basýn. Tinti
azaltmak için _ düðmesine basýn. Tint
seviyesi -31 ile 31 arasý bir deðerde
ayarlanabilir.
5(6ø0
0RG&LQHPD
.RQWUDVW
3DUODNOÕN
.HVNLQOLN
5HQN
5HQN6ÕFDNOÕ÷Õ,OÕN
1RLVH5HGXFWLRQ0HGLXP
)LOP0RGX
.DSDOÕ
Renk Sýcaklýðý
'&RPE
.DSDOÕ
5HVHW
a / b düðmesine basarak Renk sýcaklýðýný
seçin. _ / ` düðmesine basarak
seçeneklerden birisini seçin: Soðuk, Normal ve Sýcak
3$/+]
Mod
a / b düðmesine basarak Mod seçin. _ / `
düðmesine basarak seçeneklerden birisini
seçin: Doðal, Dinamik, Cinema.
düðmesine basarak resim modu
doðrudan deðiþtirilebilir.
Kontrast
a / b düðmesine basarak Kontrast seçin.
Kontrastý arttýrmak için ` düðmesine basýn.
Kontrastý azaltmak için _ düðmesine basýn.
Kontrast seviyesi 0 ile 63 arasý bir deðerde
ayarlanabilir.
Noise Reduction
Bu madde zayýf sinyallerdeki paraziti
azaltmak ve resim kalitesini arttýrmak için
kullanýlýr.
a / b düðmesine basarak Noise Reduction seçin. _ / ` düðmelerine basarak
Parazit Azaltma seviyesini ,Kapalý, Düþük,
Orta ve Yüksek olarak ayarlayabilirsiniz.
Film Modu
Filmler normal televizyon programlarýndan
farklý kare sayýsý ile kaydedilmektedir.
- 122 05-TURKCE-4230-CLE967 UK-HITACHI PLASMA
122TRIDENT(ALIS A3)-50076959.p65
04.03.2006, 12:09
a / b düðmesine basarak Film Modu
seçin. Bu özelliði açmak ve kapamak için _ /
` düðmesine basýn. Film izlerken hýzlý
hareket sahnelerini net izlemek için bu
özelliði açýn.
6(6
(TXDOL]HU
6HV0RGX
.XOODQÕFÕ
+]
+]
3D Comb
N+]
3D Comb sizin renk geçiþlerinizi düzeltmek
ve resimlerinizin kalitesini yükseltmek için
kullanýlýr.
a / b düðmesine basarak 3D Comb
seçiniz, _ / ` düðmesine basarak bu özelliði
açýk veya kapalý duruma getiriniz.
N+]
N+]
Reset
a / b düðmesine basarak Reseti seçin. _ /
` veya “OK” düðmesine basarak resim
modunu fabrika ayarlarýna deðiþtirin.
Ses Menüsü
_ / ` düðmesine basarak ikinci ikonu seçin.
Ses menüsü ekranda belirir.
Equalizer menüsünde ses modu _ / `
düðmelerine basýlarak Kullanýcý, Pop, Rock,
Caz, Flat veya Klasik olarak deðiþtirilebilir.
Ses Modu sadece Kullanýcý iken Equalizer
menü ayarlarý deðiþtirilebilir. _ / ` düðmesi
ile istenilen frekansý seçin ve _ / ` düðmesi
ile frekans kazanýmýný arttýrýp azaltýn.
Bir önceki ekrana geri dönmek için
düðmesine basýn.
Balans
a / b düðmesine basarak Balansý seçin.
Dengeyi sað tarafa kaydýrmak için `
düðmesine basýn. Dengeyi sol tarafa
kaydýrmak için _ düðmesine basýn. Balans
seviyesi -31 ile 31 arasý bir deðerde
ayarlanabilir.
6(6
6HV6HYL\HVL
(TXDOL]HU
%DODQV
.XODNOÕN
6HV0RGX
6WHUHR
$oÕN
$9/
(IHNW
.DSDOÕ
Kulaklýk
'LQDPLN%DV
.DSDOÕ
$oÕN
'6
a / b düðmesine basarak Kulaklýðý seçin.
Kulaklýk menüsüne girmek için _ / ` veya
“OK” düðmesine basýn.
.DSDOÕ
6XEZRRIHU
Ses Seviyesi
a / b düðmesine basarak Ses Seviyesini
seçin. Ses seviyesini artýrmak için `
düðmesine basýn. Ses seviyesini azaltmak
için _ düðmesine basýn. Ses seviyesi 0 ile
63 arasý bir deðerde ayarlanabilir.
6(6
.XODNOÕN
6HV6HYL\HVL
6WHUHR
6HV0RGX
%DODQV
Equalizer
a / b düðmesine basarak Equalizer seçin.
Equalizer menüsüne girmek için _ / ` veya
“OK” düðmesine basýn.
- 123 05-TURKCE-4230-CLE967 UK-HITACHI PLASMA
123TRIDENT(ALIS A3)-50076959.p65
04.03.2006, 12:09
Ses Seviyesi
a / b düðmesine basarak Ses Seviyesini
seçin. Hp Ses seviyesini artýrmak için `
düðmesine basýn. Hp Ses seviyesini
azaltmak için _ düðmesine basýn. Kulaklýk
ses seviyesi 0 ile 63 arasý bir deðerde
ayarlanabilir.
Bu özelliði açmak ve kapamak için _ / `
düðmesine basýn.
Dinamik Bas
Ses modu kulaklýðýn ses modunu tanýmak
için kullanýlýr ve yayýna göre mono, stereo,
dual a veya dual b olarak ayarlanabilir.
Dinamik Bas TV setinin bas efektini
arttýrmak için kullanýlýr.
a / b düðmesine basarak Dinamik Basý
seçin. _ / ` düðmesine basarak Dinamik
basý Düþük, Yüksek veya Kapalý olarak
ayarlayabilirsiniz. Yüksek ses seviyesinde
dinliyorsanýz Yüksek seçmeniz tavsiye
edilmez. Çok yüksek seviye Bas yaratmak
istiyorsanýz aktif subwoofer
baðlayabileceðiniz subwoofer çýkýþý
bulunmaktadýr.
Balans
3DS
a / b düðmesine basarak Balansý seçin.
Dengeyi sað tarafa kaydýrmak için `
Bu özellik sesin hoparlör setinden deðil
odanýn içinden geliyormuþ izlenimi yaratmak
için kullanýlýr. Bu özelliði açmak ve kapamak
için _ / ` düðmesine basýn.
Ses Modu
a / b düðmesine basarak Ses Modu
seçin. Ses modunu deðiþtirmek için _ / `
düðmesine basýn.
düðmesine basýn. Dengeyi sol tarafa
kaydýrmak için _ düðmesine basýn. Balans
seviyesi -31 ile 31 arasý bir deðerde
ayarlanabilir.
Bir önceki ekrana geri dönmek için
düðmesine basýn.
Ses Modu
a / b düðmesine basarak Ses Modunu
seçin. Modu deðiþtirmek için _ / `
düðmesine basýn.
Seçilen kanal destekliyorsa, Mono, Stereo,
Dual A or Dual B modunu seçebilirsiniz.
Çift dil yayýný (ikili ses) olmasý durumunda
mod seçeneðini kullanarak orijinal veya
dublaj dilini izleyebilirsiniz.
AVL
Subwoofer
Derin bas efekti vermek için harici, aktif
subwoofer baðlamak mümkündür.
a / b düðmesine basarak Subwoofer
seçin. Subwoofer açýk veya kapalý olarak
ayarlanabilir.
Sete harici subwoofer baðladýðýnýzda
Subwooferý açýk olarak ayarlayýn.
Özellik Menüsü
_ / ` düðmesine basarak üçüncü ikonu
seçin. Özellik menüsü ekranda belirir.
Otomatik Ses Sýnýrlama (AVL) fonksiyonu
farklý ses seviyelerindeki programlar
arasýnda sabit ses çýkýþ seviyesi elde etmek
için ses seviyesini ayarlar
Bu özelliði açmak ve kapamak için _ / `
düðmesine basýn.
Efekt
Bu özelliði kullanarak ses efektini açýk veya
kapalý yapabilirsiniz. Eðer geçerli ses
sistemi Mono ise ses efekti açýlýr ardýndan
ses Stereo olarak duyulur. Eðer geçerli ses
sistemi Stereo ise bu efekti açmak uzam
efekti verir.
g=(//ø.
2WRPDWLN.DSDQPD
.DSDOÕ
.DSDOÕ
dRFXN.LOLGL
7UNoH
/LVDQ
(;7
([W2XW
9DUVD\ÕODQ=RRP
3DQRUDPLF
0DYL(NUDQ
$oÕN
0HQX$UND3ODQÕ
<DUÕVD\GDP
0HQX2WRPDWLN.DSDQPD
VQ
:HVW
7HOHWH[W'LOL
(NUDQ.RUX\XFX
- 124 05-TURKCE-4230-CLE967 UK-HITACHI PLASMA
124TRIDENT(ALIS A3)-50076959.p65
04.03.2006, 12:09
Otomatik Kapanma
Mavi Ekran
a / b düðmesine basarak Otomatik
Kapanmayý seçin. Zamanlayýcý _ / `
düðmesine basarak 10 dakikalýk aralýklarla
kapalýdan 2 saate kadar programlanabilir.
Otomatik kapanma etkinleþtirilirse seçilen
süre sonunda TV otomatik olarak bekleme
moduna geçer.
Harici cihazdan giriþ yoksa veya sinyal zayýf
veya yoksa TV’nizi otomatik olarak mavi
ekrana deðiþmesi için ayarlayabilirsiniz.
Çocuk Kilidi
a / b düðmesine basarak Menu Arka
Planýný seçin. _ / ` düðmesine basarak
menü arkaplanýný Yarýsaydam veya Mat
olarak deðiþtirebilirsiniz.
Bu özelliði çocuklarýn uzaktan kumanda
kullanmadan TV’yi açmasýný veya
programlarý, ayarlarý vb. Deðiþtirmesini
engellemek için kullanabilirsiniz.
Çocuk kilidi özelliði _ / ` düðmesi ile açýk
veya kapalý olarak ayarlanabilir. Kapalý
seçildiðinde, TV’nizin çalýþmasýnda
herhangi bir deðiþiklik olmayacaktýr. Açýk
seçildiðinde, TV yalnýzca uzaktan kumanda
seti ile kumanda edilebilir. Bu durumda
Açma/Kapama düðmesi dýþýndaki TV’nin
altýndaki kontrol paneli düðmeleri
çalýþmayacaktýr. Bu düðmelere basýldýðýnda,
ekran “Çocuk Kilidi Açýk” uyarýsý görüntülenir.
Lisan
a / b düðmesine basarak Lisan seçin. _ /
` düðmesine basarak Dili seçebilirsiniz.
Ext-2 Çýkýþý
a / b düðmesine basarak Ext-2 çýkýþýný
seçin. Ext-2 çýkýþýný _ / ` düðmelerine
basarak TV, EXT-1, EXT-3, EXT-4, EXT-5,
EXT-6 veya PC’ye ayarlayabilirsiniz.
Not: EXT-4,EXT-6 ve PC için sadece ses
çýkýþý mevcuttur. Diðer seçeneklerin hem
video hem ses çýkýþlarý vardýr.
Varsayýlan Zoom
a / b düðmesine basarak Varsayýlan
Zoom’u seçin. _ / ` düðmesine basarak
Varsayýlan Zoom Panoramik, 4:3 veya 16:9
Zoom olarak ayarlayabilirsiniz. Eðer WSS ve
ya ekran oraný bilgisi yoksa ve
moduna
basarak zoom modu Otomatik olarak
seçildiyse, zoom modu Varsayýlan Zoom
ayarýna otomatik olarak deðiþtirilir. Ayrýca
Sayfa 130daki Zoom modlarýna bakýn.
Mavi Ekran özelliði _ / ` düðmesine açýlýp
kapatýlabilir.
Menu Arka Planý
Menü Otomatik Kapanma
a / b” düðmesine basarak Menü Otomatik
Kapanmayý seçin. Menü otomatik kapanma
_ / ` düðmesine basarak 15s, 30s veya 60s
olarak deðiþtirilebilir.
Teletext Dili
a / b düðmesine basarak Teletext Dili
seçin. Teleteks metnini _ / ` düðmesine
basarak West, East, Cyrillic, Turk/Gre yada
Arabic olarak ayarlayýn. Batý Avrupa
normalde West olarak ayarlýdýr
Ekran Koruyucu
a / b düðmesine basarak Ekran
Koruyucuyu seçin. Ekran Koruyucu
menüsüne girmek için _ / ` veya “OK”
düðmesine basýn.
Bu menüde plazma görüntü panellerindeki
olasý resim muhafaza problemleri ile ilgili üç
madde vardýr. Bu menüdeki ilk iki madde
(Ekran Silme, Ekran Tersleme) problem
oluþtuktan sonra etkiyi çözmek için kullanýlýr
ve son madde (Ekran Kaydýrma) bu
problemi engellemek için kullanýlýr.
Ekran Silme: Panelde bu maddede OK
basýlýrsa kullanýcý tarafýndan baþka bir
komut girilmedikçe bir saat boyunca tam
beyaz resim gösterilir. Bu modda eðer
kullanýcý komutu girilirse, ekranda ekran
silme vurgulanarak Ekran Koruyucu
gösterilir.
Ekran Tersleme: Bu madde seçildiðinde
kullanýcý tarafýndan baþka bir komut
- 125 05-TURKCE-4230-CLE967 UK-HITACHI PLASMA
125TRIDENT(ALIS A3)-50076959.p65
04.03.2006, 12:09
girilmezse gösterilen resmin her pikseli
tersine çevrilir.
Ekran Kaydýrma: Bu madde kapalý, 5, 10,
20, 40 dk. veya 1 saat olarak ayarlanabilir
Aþaðýdaki þekilde görülen yönde tüm resim
2 piksel kaydýrýlýr.
f
f
3L[HO
f
f
f
Kanal
Kanal _ / ` düðmeleri veya rakam
düðmelerine basarak deðiþtirilebilir.
Renk Standardý
a / b düðmesine basarak Renk Standardý
seçin. _ / ` düðmesi ile renk sistemini
PAL,PAL60, SECAM ve AUTO olarak
deðiþtirebilirsiniz.
Not: EXT modunda NTSC 3.58 ve NTSC
4.43 de seçilebilir.
Bu ayarda girilen zaman resmin hareket
ettirilme zaman aralýðýný belirtir. Eðer oyun
konsolu veya benzer cihazlar kullanýyorsanýz
statik resimlerin 5 dakikadan uzun sürelerde
ekranda kalmamasýna özen gösterin.
Ses Standardý
a / b düðmesine basarak Ses Standardý
seçin. _ / ` düðmesi ile ses sistemini
olarak BG, DK, I veya L/L’ deðiþtirebilirsiniz.
Ýnce Ayar
Ayar Menüsü
_ / ` düðmesine basarak dördüncü ikonu
seçin. Ayar menüsü ekranda belirir.
a / b düðmesine basarak Ýnce Ayarý
seçin. Deðerini ayarlamak için _ / `
düðmesine basýn.
Oto. Arama
$<$5
a / b düðmesine basarak Oto. Aramayý
seçin. _ / ` düðmesine basarak program
aramayý baþlatýn. Program bulunduðu
zaman arama duracaktýr. Rakamlarý
düðmelerini kullanarak doðrudan frekansi
girebilirsiniz.
3URJUDP
&
%DQW
.DQDO
$872
5HQN6WDQGDUGÕ
6HV6WDQGDUGÕ
%*
øQFH$\DU
2WR$UDPD
9&5
.DSDOÕ
3URJUDPÕ.D\GHW
Video Kayýt Cihazý
• Bu madde EXT-4 ve PC modu dýþýnda tüm
modlarda görülür.
Program
• Eðer bu modlardan birisinde VCR kaynaðýný
izlemek istiyorsanýz VCR modunu açýk
konumuna getirin. Açýk olarak ayarlamak
için imleç maddenin üzerindeyken _ / `
düðmesine basýn.
a / b düðmesine basarak Programý seçin.
Program numarasý seçmek için a / b
düðmesine basýn. Uzaktan kumanda
üzerindeki basamak düðmeleriyle de
numarayý girebilirsiniz. 0 ila 99 arasýnda 100
program saklama kapasitesi vardýr.
• DVD izlemek isterseniz bu maddeyi “off”
konumuna ayarlayýn.
Bant
Programý Kaydetme
Bant _ / ` düðmesine basýlarak “C” veya “S”
seçilir.
a / b düðmesine basarak Programý
kaydedin. Ayarlamalarý kaydetmek için _ / `
veya “OK” düðmesine basýn. “Program
Kaydedildi” uyarýsý televizyon ekranýnda
görüntülenecektir.
- 126 05-TURKCE-4230-CLE967 UK-HITACHI PLASMA
126TRIDENT(ALIS A3)-50076959.p65
04.03.2006, 12:09
Program Menüsü
APS (Otomatik Programlama Sistemi)
_ / ` düðmesine basarak beþinci ikonu
seçin. Program menüsü ekranda belirir.
APS için MAVÝ düðmeye bastýðýnýzda
aþaðýdaki uyarý çýkacaktýr.
352*5$0
352*5$0
hONH
7UNL\H
,79
&
=')
&
&+
&
&
6
&
&
'ø..$7
&
gQFHGHQKDIÕ]D\DDOÕQPÕú
&
WPSURJUDPODUVLOLQHFHN
&
&
øVLPOHQGLU
6LO
'H÷LúWLU
2.
øSWDO
$36
Ýmleci dört yönde kullanarak ayný sayfada 20
programa eriþebilirsiniz. TV modunda (AV
modu dýþýnda) tüm programlarý görmek için
yön düðmelerine basarak sayfalarý aþaðý ve
yukarý kaydýrabilirsiniz
Ýmleç hareketiyle program seçimi otomatik
olarak yapýlýr.
Eðer varolan program listenizi silmek
istemiyorsanýz, APS yi iptal için MAVÝ
düðmeye basýn
APS’ye devam etmek için _ / `’e basarak
önce ülkeyi seçin ve ardýndan KIRMIZI
düðmeye veya “OK” düðmesine basýn.
$36oDOÕúÕ\RU
7UNL\H%*
0K]
Ýsimlendir:
øSWDO Karar verilen bir programýn adýný
deðiþtirmek için programý seçin ve “KIRMIZI”
düðmesine basýn.
APS bittikten sonra ekranda Program
tablosu görünecektir.
Seçilen adýn ilk harfi yanýp sönecektir. O
harfi deðiþtirmek için a / b düðmesini
kullanýn ve _ / ` düðmesiyle diðer harfleri
seçin. KIRMIZI düðmeye basarak adý
kaydedebilirsiniz.
_ / ` düðmesine basarak altýncý ikonu seçin.
Kaynak menüsü ekranda belirir.
Kaynak Menüsü
.$<1$./$579
Ekle
79
Yönlendirme düðmelerini kullanarak
eklemek istediðiniz programý seçin. YEÞÝL
düðmeye basýn. Yönlendirme düðmeleri ile
istenilen programa gidin ve YEÞÝL tuþa
tekrar basýn.
(;7
Sil:
3&
Bir programý silmek için SARI düðmeye
basýn. SARI tuþa tekrar basarak seçilen
programý program listesinden silersiniz ve
kalan programlar bir yukarý kayar.
(;7
(;7
(;76
(;7
(;7
(;76
(;7
Kaynak menüsünde a / b düðmesine
basarak kaynaðý vurgular ve _ / ` veya „OK“
düðmesine basarak geçiþ yapýn.
- 127 05-TURKCE-4230-CLE967 UK-HITACHI PLASMA
127TRIDENT(ALIS A3)-50076959.p65
04.03.2006, 12:09
• a / bdüðmelerini kullanarak Oto. Pozisyon
maddesini seçebilirsiniz.
PC Modu
Kurulum
• Baðlantýyý yapmadan önce Bilgisayar ve
Ekraný kapatýn.
• TV’ye baðlamadan önce bilgisayarýnýzýn
çözünürlüðünü doðru olarak ayarlayýn.
Desteklenen modlar için sayfa 137’e bakýn.
• D-SUB kablosu kullanarak TV’nin PC giriþini
bilgisayarýn RGB çýkýþ terminaline baðlayýn.
3LQ0LQL'6XE&RQQHFWRU
• `’e veya “OK” düðmesine basýn.
Uyarý: Oto. Pozisyon ayarýnýn tam ekran
kullanýlýrken yapýlmasý tavsiye edilir.
Yatay Pozisyon
Bu madde resmi ekranda saða ya da sola
kaydýrýr.
• a / bdüðmelerini kullanarak Yatay Poziyon
maddesini seçebilirsiniz.
• Deðerini ayarlamak için _ / ` düðmesini
kullanýn.
Düþey Pozisyon
• Görüntü kablosunun vidalarýný, konnektörler
güvenli olarak sýkýþtýrýlana kadar sýkýn.
(sadece elle sýkýþtýrýn)
Bu madde resmi ekranda yukarý ve aþaðýya
doðru kaydýrýr.
• a / b düðmelerini kullanarak Düþey
Pozisyon maddesini seçebilirsiniz.
• Deðerini ayarlamak için _ / ` düðmesini
kullanabilirsiniz.
PC modunda Menü Sistemi
Dot Clock
düðmesine basýn Ekranýn ortasýnda
menü görünecektir
PC Görüntü Pozisyonu Menüsü
Dot Clock ayarlarý hesap tablolarý veya
paragraflar veya metinlerdeki küçük fontlar
gibi nokta yüklü sunumlarda, düþey bant
görüntüsünde oluþan parazitleri düzeltir.
_ / ` düðmesine basarak ilk ikonu seçin.
Resim menüsü ekranda belirecektir.
• Deðerini ayarlamak için _ / ` düðmesini
kullanýn.
Faz
TV setinizin tarama frekansýna ve
çözünürlüðüne baðlý olarak ekranda muðlak
veya parazitli resimler görebilirsiniz. Böyle
bir durumda bu maddeyi kullanarak
deneme yanýlma yöntemi ile temiz bir resim
alabilirsiniz.
3&5(6ø032=ø6<218
2WR3R]LV\RQ
'úH\3R]LV\RQ
'RW&ORFN
)D]
<DWD\3R]LV\RQ
• Deðerini ayarlamak için _ / ` düðmesini
kullanýn.
PC Resim Menüsü
[
+N+]9+]
Oto. Pozisyon
Resmi istemeyerek düþey veya yatay olarak
kaydýrdýysanýz bu fonksiyonu kullanarak
doðru yere otomatik olarak getirebilirsiniz.
_ / `düðmesine basarak ilk ikonu seçin.
Resim menüsü ekranda belirecektir.
- 128 05-TURKCE-4230-CLE967 UK-HITACHI PLASMA
128TRIDENT(ALIS A3)-50076959.p65
04.03.2006, 12:09
Diðer Özellikler
3&5(60ø
TV Durumu
.RQWUDVW
3DUODNOÕN
Yeni bir program girildiðinde veya
düðmesine basýldýðýnda Program
Numarasý, Program Adý, Ses Göstergesi ve
Zoom Modu ekranýn sað üst tarafýnda
gösterilir.
5HQN6ÕFDNOÕ÷Õ1RUPDO
*
%
5
5HVHW
Sessiz Göstergesi
Menüdeki Kontrast, Parlaklýk ve Renk
Sýcaklýklarý ayarlarý TV resim menüsünde
tanýmlanan ayarlar ile aynýdýr.
Renk sýcaklýðý Kiþisel ise, R,G,B
maddelerini ayarlayabilirsiniz. PC modunda
R,G ve B TV resim rengini ayarlayabilir.
TV’nin rengini istediðiniz renge
deðiþtirebilirsiniz: R (Kýrmýzý), G (Yeþil), B
(Mavi)
Reset’i seçin ve _ / ` veya “OK” düðmesine
basarak resim modunu fabrika ayarlarýna
deðiþtirin.
Ses Menüsü
_ / ` düðmesine basarak ilk ikonu seçin.
Ses menüsü ekranda belirir.
Ses menüsündeki maddeler sayfa 123’de
anlatýlmaktadýr.
Özellik Menüsü
_ / ` düðmesine basarak dördüncü ikonu
seçin. Özellik menüsü ekranda belirir.
Özellik menüsündeki maddeler sayfa
124’de anlatýlmaktadýr.
Kaynak Menüsü
_ / ` düðmesine basarak beþinci ikonu
seçin. Kaynak menüsü ekranda belirir.
Kaynak menüsünde a / b düðmesine
basarak kaynaðý vurgular ve _ / ` veya “OK”
düðmesine basarak geçiþ yaparsýnýz.
PC Modunda Ses
• PC’nizin Ses çýkýþýný TV’nizin PC Ses Giriþ
soketine ses kablosu ile baðlayýn.
Bu özellik etkinleþtirildiðinde ekranýn üst sol
tarafýnda görüntülenir.
Sessiz seçeneðini iptal etmek için iki
alternatif vardýr: birincisi
düðmesine
basarak ikincisi ile ses seviyesini yükseltip
alçaltarak.
PIP ve PAP modlarý
düðmesine basarak PIP moduna geçin
PIP modunda ana resim üzerinde küçük
resim (PIP resmi) görüntülenir. PIP
penceresi için 1 boyut ve 2 pozisyon vardýr.
düðmesini kullanarak PIP konumunu
deðiþtirebilirsiniz. PIP penceresinin görüntü
oraný sabit ve 4:3’tür.
PIP moduna geçildiðinde varsayýlan etkin
pencere PIP penceresi olur ve aktif pencere
yeþil çerçeve ile belirlenir. “Sarý” düðmeye
basarak etkin pencere deðiþtirilebilir. OSD
durum bilgisi etkin pencereye aittir. Durum
OSD’leri her iki pencere için aynýdýr.
PIP resmi kýsýtlamalarý için sayfa 139’daki
tabloya bakýn.
düðmesine iki kere basarak PAP
moduna geçin
PAP modunda ekranda eþit boyutta iki resim
görüntülenir. Pencerelerin ekran oranlarý
sabittir.
PAP moduna geçtiðinizde, PIP modundaki
Ana pencere ekranýn sað tarafýnda
görüntülenir. “Sarý” düðmeye basarak etkin
pencere deðiþtirilebilir.
PAP modundaki kaynak sýnýrlamalarý PIP
modu ile aynýdýr.
- 129 05-TURKCE-4230-CLE967 UK-HITACHI PLASMA
129TRIDENT(ALIS A3)-50076959.p65
04.03.2006, 12:09
Resmi Dondur
16:9 Altyazý:
. düðmesine basarak resmi
dondurabilirsiniz. PIP ve PAP düzeninde
sadece ana resim dondurulabilir.
Bu zoom geniþ resmi, (16:9 ekran oraný)
altyazýlarý ile birlikte tam ekrana çevirir.
Zoom Modlarý
Zoom modu
. düðmesine basýlarak
deðiþtirilebilir. Resim görüntü oranýna göre
ekran boyutunu deðiþtirebilirsiniz. ZOOM
modlarýndan optimum olanýný seçin.
Varsayýlan Zoom Modlarý
Not: Pc modunda sadece 4:3 ve FULL
seçebilirsiniz.
Normal resmi, (4:3 ekran oraný) orijinal
boyutunda görüntülemek için kullanýlýr.
4:3
Otomatik (auto):
WSS (Geniþ Ekran Sinyalleþme) sinyali
resmin görüntü oranýný gösterir ve
yayýnlanan sinyale veya harici cihazdaki
sinyale dahildir, TV WSS sinyaline göre
otomatik ZOOM modunu ayarlar.
• Düþük WSS sinyal kalitesinden dolayý OTO
modu doðru çalýþmazsa veya ZOOM
modunu deðiþtirmek isterseniz, kiþisel
olarak ZOOM modunu deðiþtirebilirsiniz.
14:9 Zoom:
Bu zoom geniþ resmi, (14:9 ekran oraný)
tam ekrana çevirir.
Tam:
Geniþ ekraný doldurmak için normal resmi
(4:3 oranlý) sol ve sað taraftan geniþletir.
• Normal resim boyutuna sýkýþtýrýlan 16:9
e k r a n o r a n ý n d a k i r e s i m l e r i ç i n , Tam
modunu kullanarak resmi orijinal boyutuna
geri getirebilirsiniz.
Panoramic:
Geniþ ekraný doðal görünecek þekilde
doldurmak için normal resmi (4:3 oranlý) sol
ve sað taraftan geniþletir.
Resmin alt ve üstü az da olsa kesilir.
Teleteks
16:9 Zoom:
Bu zoom, geniþ resmi (16:9 ekran oraný) tam
ekrana çevirir.
Teleteks, TV ekranýnýzda görüntülenen bir
bilgilendirme sistemidir. Teleteks bilgi
sistemini kullanarak içindekiler listesinde
yer alan konularda bilgiler içeren sayfalarý
görebilirsiniz.
Teleteksi çalýþtýrmak için
• Teleteks yayýný yapan bir televizyon kanalý
seçin.
- 130 05-TURKCE-4230-CLE967 UK-HITACHI PLASMA
130TRIDENT(ALIS A3)-50076959.p65
04.03.2006, 12:09
•
düðmesine basýn Genelde ekranda
içindekiler sayfasý görüntülenir.
“Gizli” Bilginin Açýklanmasý
Bilgi
•
düðmesine basmak soru veya oyun
sayfalarýnda cevabý gösterir.
• Açýklanan cevaplarý gizlemek için
düðmesine tekrar basýn.
Otomatik Sayfa Deðiþiminin
Durdurulmasý
Teleteks’te bir sayfa seçmek için
• Ýstenen Teleteks sayfa numarasýný girmek
için uygun basamak düðmelerine basýn.
Seçilen sayfa numarasý ekranýn üst sol
köþesinde görüntülenir. Teleteks sayfa
sayacý, seçilen numara getirilene kadar
aramaya devam eder, istenen sayfa
ekranda görüntülenir.
• Teleteks ekranýný bir seferde bir ileri taþýmak
için a düðmesine basýn.
• Teleteks ekranýný bir seferde bir ileri taþýmak
için b düðmesine basýn.
Endeks Sayfasýný Seçmek için
• Dizin sayfasýný (genellikle sayfa 100)
seçmek için
düðmesine basýn.
TV programý ile Teleteks Seçmek
•
düðmesine basýn. Metin þimdi ekrandaki
programýn üzerine oturtuldu.
• Te l e t e k s s a y f a s ý n a d ö n m e k i ç i n
düðmesine basýn.
Çift Yükseklikteki Metni Seçmek
için
• Bilgi sayfasýnýn üst yarýsýnýn çift yükseklikte
metin ile görüntülenmesi için
düðmesine basýn.
• Bilgi sayfasýnýn alt yarýsýnýn çift yükseklikte
metin ile görüntülenmesi için
düðmesine basýn.
• Metnin normal boyutta görüntülenmesi için
düðmesine bir daha basýn.
Seçtiðiniz teleteks sayfasý ekranda
bulunandan daha fazla bilgi içerebilir;
bilgilerin geri kalaný bir süre sonra alt
sayfada görüntülenecektir.
• Otomatik sayfa deðiþimini durdurmak için
tuþuna basýn.
• Sonraki sayfanýn görüntülenmesi için
düðmesine tekrar basýn.
Altkod Sayfasýný Seçmek için
Altkod sayfalarý, ekranda her seferinde
sadece bir bölümü görüntülenebilen uzun
Teleteks sayfalarýnýn alt bölümleridir.
• Ýstenen Teleteks sayfasýný seçin.
düðmesine basýn
•
• Dört haneli rakama (örn. 0001) basarak
istenen alt sayfa numarasýný seçin.
• Ýstenen alt sayfa kýsa sürede
düðmesine basýn.
görüntülenmezse
Ekranda televizyon programý
görüntülenecektir.
• Seçilen sayfa bulunduðu zaman teleteks
sayfa numarasý, ekranýn sol üst köþesinde
görüntülenecektir.
düðmesine
• Seçilen Teleteks sayfasýnda
basarak seçilen sayfayý görüntüleyin.
PAT (Resim ve Metin)
• Kýrmýzý ( ) düðmeye basarak hem
programý hem de teleteks yayýnýný ayný anda
görebilirsiniz. Ekran iki parçaya bölünecektir.
Teleteks ekranýn sol tarafýnda görülecektir.
- 131 05-TURKCE-4230-CLE967 UK-HITACHI PLASMA
131TRIDENT(ALIS A3)-50076959.p65
04.03.2006, 12:09
Teleteks’ten Çýkmak için
•
Çevre Cihaz Baðlama
düðmesine basýn. Ekran TV moduna
geçecektir.
Saati Görmek için
• Teleteks aktarýmlý bir televizyon programý
seyrederken
düðmesine basýn.
Teleteks’ten alýnan güncel saat bilgisi
ekranda gösterilir.
• Eðer izlenilen programýn teleteks yayýný
yoksa hiçbir bilgi görüntülenmez.
Fastext
Tv’niz 1000 sayfa Teleteks sistemini
desteklemektedir. Hafýzadaki herhangi 1000
sayfadan birisinin sayfa numarasý
girildiðinde, sistem istenen sayfayý
aramayacak, onun yerine sayfayý otomatik
olarak gösterecektir. Eðer istenilen sayfa
hafýzada deðilse, sistem istenilen sayfayý
arayacaktýr ve istenilen sayfa dahil olmak
üzere 1000 sayfayý hafýzaya kaydedecektir.
• Teleteks ekranýný bir seferde bir sayfa ileri
taþýmak için a düðmesine basýn.
• Teleteks ekranýný bir seferde bir sayfa geri
taþýmak için b düðmesine basýn.
Fastext Ýçin
Bilgiye ait konu baþlýðý özel bir renkte olabilir.
• Ýlgili sayfaya hemen ulaþmak için KIRMIZI,
YEÞÝL, SARI veya MAVÝ düðmelerden uygun
olanýna basýn.
Üst Metin için
Üst metin modu yayýna göre otomatik olarak
etkinleþtirilecektir.
• Eðer ÜST metin varsa renk kodlu düðmeler
durum satýrýnda görünecektir.
• Eðer yayýn yoksa durum satýrý görünmeyecektir.
Bilgi için konu baþlýðý renkli kutuda
konumlanacaktýr.
Üst modunda a veya b komutlarý sonraki
veya önceki sayfayý otomatik olarak
isteyecektir. Eðer ÜST metin yayýný yoksa bu
komutlarýn verilmesi durumunda tarama
iþlemi gerçekleþecektir. Örneðin 100sayfasý
199’dan bir fazla gözükecektir.
Tv’nize baðlanabilecek geniþ kapsamlý ses
ve video cihazlarý vardýr.
Aþaðýdaki baðlantý diyagramlarý size farklý
ekipmanlarýn Tv’nin arkasýnda nereye
baðlanabileceðini göstermektedir.
Yüksek Çözünürlük
Hitachi Plazma Televizyonunuz Yüksek
Çözünürlüklü Uydu alýcýsý veya DVD
oynatýcýsýna gelen Yüksek Çözünürlüklü
resimleri gösterme yeteneðine sahiptir.
Cihazlar, HDMI (EXT-6) veya Komponent
Soketinden (EXT-4) baðlanmalýdýr. Soketler
720p veya 1080i sinyallerini kabul eder.
Skart Giriþi ile
Plazma TV’nin 3 Scart giriþi vardýr. TV’ye
Eurokonnektör’leri bulunan çevre birimlerini
(ör. Video, dekoder vb.) baðlamak isterseniz,
SCART 1, SCART 2 veya SCART 3 giriþlerini
kullanýn.
Scart giriþi vasýtasýyla harici bir aygýt
baðlanmýþsa, TV otomatik olarak AV
moduna geçecektir.
• Scart 1'le baðlandýðýnýzda herhangi bir problem yaþadýðýnýzda, cihazýnýzý Scart 2 veya
Scart 3 'e baðlayýnýz.
Anten Giriþi ile
Eðer TV’nizi video kaydedici veya dekoder
gibi çevre birimlerine baðlamak istiyorsanýz
ve baðlamak istediðiniz cihazýn Scart giriþi
yoksa TV’nin anten giriþi ile baðlamanýz
gerekir.
Eðer Video Anten giriþi ile baðlandýysa
Program 0’ý kullanmanýz tavsiye edilir.
Dekoder
Kablo TV deðiþik çeþitte yayýn olanaðý
saðlar. Birçoðu ücretsiz olmakla bazýlarý
izleyici tarafýndan ödenir. Almak istediðiniz
programlar için yayýn organizasyonuna üye
olmanýz gerekmektedir. Bu organizasyon
dekoderinize programlarýn þifrelenmemiþ
olarak iletilmesini saðlar.
- 132 05-TURKCE-4230-CLE967 UK-HITACHI PLASMA
132TRIDENT(ALIS A3)-50076959.p65
04.03.2006, 12:09
Daha fazla bilgi için satýcýnýza danýþýn.
Dekoder ile saðlanan elkitabýna da bakýn.
TV’ye anten soketi ile dekoder
baðlanmasý
–Test sinyalini kaydettikten sonra video
kaydedicinizin anten soketindeki anten
kablosunu çýkartýn.
Kamera ve Camcorder
• Anten Kablosunu baðlayýn.
AV Giriþine Baðlamak Ýçin
TV’ye anten soketi olmadan bir dekoder
baðlanmasý
• Dekoderi TV’ye bir scart kablosu ile SCART
1’den baðlayýn.
TV ve Video Kaydedici
• Anten Kablosunu baðlayýn.
SCART giriþlerini scart kablosu ile
baðlarsanýz daha iyi görüntü kalitesi elde
edebilirsiniz.
NTSC ÇALMA
Bu seçeneði kullanmak için;
• NTSC VCR oynatýcýsýný TV’nin arkasýndaki
Scart giriþine baðlayabilirsiniz.
• NTSC VCR oynatýcýsýný TV’nin arkasýndaki
RCS jaklarýna baðlayabilirsiniz.
düðmesine basarak uygun kaynaðý
seçin.
Kopyalama Özelliði
VCR kaydý için kaynaðý seçin.
• Özellikler menüsünü seçin
• _ / ` düðmesine basarak Ext-2 çýkýþýný
seçin.
• O kaynaktan resim kopyalamak için kaynaðý
seçin
Video Kaydedicinin Test Sinyalinin
Aranmasý ve Kaydedilmesi.
• Video kaydedicinizin “ANT” anten
soketinden anten kablosunu çýkartýn.
• TV’nizi açýn ve video kaydedicisini test
sinyaline getirin. (bkz. Video kaydedici el
kitabý)
Kamera veya camcorder’ýnýzý TV’nin arka
tarafýndaki AV(EXT-5) giriþine baðlayýn.
• Donanýmýnýzý TV’ye VIDEO (sarý), AUDIO R
(kýrmýzý) ve AUDIO L (beyaz) giriþleri
vasýtasýyla baðlayýn. Jaklarý giriþlere ayný
renkleri kullanarak baðlamalýsýnýz.
S-VHS Giriþine Baðlamak Ýçin
Kamera veya camcorder’ýnýzý TV’nin arka
tarafýndaki S-VHS giriþine baðlayýn.
• Donanýmýnýzý TV’ye S-VHS giriþi ve AV-2
giriþlerinin ses giriþleri vasýtasýyla S-VHS
kablolarý kullanarak baðlayýn.
Dekoderi Video Kaydedicisine
Baðlayýn
Bazý video kaydedicilerde dekoder için Scart
giriþi vardýr.
• Bir scart kablosunu dekoderinizin scart
soketine ve video kaydedicinizin özel scart
scart soketine baðlayýn. Video kaydedicinizin
kýlavuzuna baþvurun.
• TV’nizi video kaydediciye baðlamak için TV
ve Video kaydediciler bölümüne baþvurun.
Eðer TV’nize baþka cihazlar baðlamak
istiyorsanýz, satýcýnýza danýþýn.
Kulaklýk Baðlama
Kulaklýklarý baðlamak için TV’nin arka
tarafýndaki stereo kulaklýk soketini kullanýn.
Subwoofer Baðlama
Derin bas efekti vermek için harici, aktif
subwoofer baðlamak için Subwoofer Çýkýþ
giriþini kullanýn.
• Kurulum menüsüne girin Arayý seçin.
• Video kaydedicinizin test sinyalini de TV
sinyali arayýp kaydettiðiniz gibi arayýn. Test
sinyalini 0 no’lu programa kaydedin.
- 133 05-TURKCE-4230-CLE967 UK-HITACHI PLASMA
133TRIDENT(ALIS A3)-50076959.p65
04.03.2006, 12:09
Anten Baðlantýsý
'Õú $QWHQ %D÷ODQWÕVÕ
2KP\XYDUODNNRDNVL\HONDEOR
:
9+)8+)
Harci Cihaz Baðlama
KULAKLIK
AUDIO
$8',2,1
/
9,'(2,1
5
VIDEO
,1
287
,1
$17,1
CAMCORDER
UYDU ALICISI ÝÇÝN
DEKODER
ANTEN
- 134 05-TURKCE-4230-CLE967 UK-HITACHI PLASMA
134TRIDENT(ALIS A3)-50076959.p65
04.03.2006, 12:09
287
Uzaktan Kumanda
Ýpuçlarý
Ekran Bakýmý
Ekraný hafif ýslak ve yumuþak bezle silin.
Aþýndýrýcý çözcüler kullanmayýn çünkü bu
TV’nizin ekran kaplama katmanýna zarar
verebilir.
Kötü Resim
Doðru TV sistemini seçtiniz mi? TV setiniz
veya ev alaný topraklanmamýþ ses cihazý
veya neon lambalara yakýn mý?
Daðlar ve yüksek binalar çift resim ve
hayalet resimlere yolaçabilir. Bazen resim
kalitesini antenin yönünü deðiþtirerek
arttýrabilirsiniz.
TV’niz artýk uzaktan kumandayý
algýlamamaktadýr. Belki de pilleri bitmiþtir.
Eðer öyleyse hala TV’nin alt tarafýndaki yerel
düðmeleri kullanabilirsiniz.
Yanlýþ menüyü mü seçtiniz? TV moduna
dönmek için
düðmesine basýn veya
düðmesiyle önceki menüye dönün.
Çözüm Yoksa:
TV setinizi kapatýn ve tekrar açýn. Eðer bu
çalýþmazsa yetkili servisi çaðýrýn; hiçbir
zaman kendiniz tamir etmeyi denemeyin.
Resim mi yoksa Teleteks mi tanýnmýyor?
Doðru frekans girip girmediðinizi kontrol
edin.
TV’ye iki çevre birimi ayný anda
baðlandýðýnda resim kalitesi düþebilir. Bu
durumda çevre birimlerinden birisinin
baðlantýsýný sökün.
Resim Yok
Anten doðru bir þekilde baðlanmýþ mý?
Anten giriþi sýkýca baðlanmýþ mý? Anten
kablosu zarar görmüþ mü? Anteni
baðlamak için uygun kablolar kullanýlmýþ
mý? Eðer þüpheniz varsa, satýcýnýza danýþýn.
Resim Yok’un anlamý TV’nizin herhangi bir
yayýn almadýðýdýr. Uzaktan kumandada
doðru tuþlara bastýnýz mý? Bir kez daha
deneyin.
Ses
Ses duyamýyorsanýz.
Düðmeye basarak
sesi kesmiþ olabilir misiniz?
Ses sadece bir hoparlörden mi geliyor?
Balans ayarý uçlardan birisine mi
ayarlanmýþ? Ses menüsüne bakýn.
- 135 05-TURKCE-4230-CLE967 UK-HITACHI PLASMA
135TRIDENT(ALIS A3)-50076959.p65
04.03.2006, 12:09
Teknik Özellikler
TV Yayýný:
PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’
ALINAN KANALLAR
VHF (BAND I/III)
UHF (BAND U)
HYPERBAND
CABLE TV (S1-S20/ S21-S41)
ÖNCEDEN BELÝRLENMÝÞ KANAL SAYISI
100
KANAL GÖSTERGESÝ
Ekran Görüntüsü
RF ANTEN GÝRÝÞÝ
75 ohm (dengesiz)
ÇALIÞMA VOLTAJI
220-240 V AC, 50 Hz
MÜZÝK
German+Nicam Stereo
SES ÇIKIÞ GÜCÜ (WRMS.) (%10 THD)
2 x 10
ENERJÝ TÜKETÝMÝ (W)
360 W
< 3 W ( Bekleme modu)
PANEL
16:9 görüntü, 42” Ekran Boyutu
EBAT (mm)
'
/
+
RSVL\RQVX]
$÷ÕUOÕNNJ
ISO 13406-2 Piksel arýzasý sýnýfý : Sýnýf II
- 136 05-TURKCE-4230-CLE967 UK-HITACHI PLASMA
136TRIDENT(ALIS A3)-50076959.p65
04.03.2006, 12:09
Ek A: PC Giriþi Tipik Görüntüleme Modlarý
Ekran 1280x1024 maksimum çözünürlüðe, 56-85Hz frekans aralýðýnda düþey senk. ve 3069 KHz frekans aralýðýnda yatay senk.’a sahiptir.
Aþaðýdaki tablo bilinen tipik video ekran modlarýnýn çizimidir.
0RG
d|]QUON
<DWD\
'LNH\
)UHNDQV
<DWN+] 'ú+]
* Sadece Tam ve PAP modlarýnda vardýr, 4:3 modunda yoktur
- 137 05-TURKCE-4230-CLE967 UK-HITACHI PLASMA
137TRIDENT(ALIS A3)-50076959.p65
04.03.2006, 12:09
Ek B: DVD Çalar Seçimi
Bu uzaktan kumandada da aþaðýdaki düðmelere ayný anda basarak DVD oynatýcýnýzýn
markasýný seçin.
'9'2\QDWÕFÕ0DUNDVÕ
%DVÕQ
'9'2\QDWÕFÕ0DUNDVÕ
+LWDFKL
,1)2
5&$
%DVÕQ
,1)2
,1)2
3LRQHHU
,1)2
0LWVXELVKL
3DQDVRQLF
,1)2
2QN\R
,1)2
,1'(;
7RVKLED
,1)2
=HQLWK
,1)2
0,;
3KLOLSV
,1)2
2ULRQ
,1)2
68%3$*(
-9&
,1)2
6KLQFR
,1)2
83'$7(
6DPVXQJ
,1)2
6N\ ZRUWK
,1)2
5(9($/
6RQ\
,1)2
%XEXNR
,1)2
797(;7
Örnek
HITACHI DVD oynatýcýsýný çalýþtýrmak için BÝLGÝ düðmesine basýn ardýndan “1” düðmesine
basýn.
%ø/*øWXúX
797H[W'÷PHVL
*h1&(//(G÷PHVL
$/76$<)$=$0$1
ø1'(;G÷PHVL
*g67(5G÷PHVL
Not: Listede yazýlan tüm markalar uzaktan kumanda ile çalýþmayabilir.
- 138 05-TURKCE-4230-CLE967 UK-HITACHI PLASMA
138TRIDENT(ALIS A3)-50076959.p65
04.03.2006, 12:09
(;7 (;7 (;7 (;7 (;7 (;7 (;7 (;7 (;7 (;7 &9%6
5*%
&9%6
5*%
&9%6
69+6
<3E3U
&9%6
69+6
+'0 ,
3&
781(5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
(;7±
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
;
;
2
2
2
2
2
2
2
&9%6
$
(;7±
2
1
$
5*%
(;7±
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
(
.
&9%6
(;7±
5
2
2
2
;
;
2
2
2
2
2
5*%
(;7±
2
2
2
2
2
2
;
2
2
2
&9%6
(;7±
2
2
2
2
2
;
2
2
2
2
69+6
(;7±
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
<3E3U
$
.
1
8
/
(
/
;
$
7
1
,
/
ø
$
6
0
(
$
=
2
2
2
;
3
04.03.2006, 12:09
(;7±
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
,
2
3
&9%6
(;7±
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
$
69+6
(;7±
3
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
+'0,
3&
;0HYFXWGH÷LO20HYFXW
;
Ek C: Ana PIP-PAP Resim Kombinasyonlarý
781(5
3,33$3
- 139 -
05-TURKCE-4230-CLE967 UK-HITACHI PLASMA
139TRIDENT(ALIS A3)-50076959.p65
0$,1
Hitachi, Ltd.
Consumer Business Group
Shin-Otemachi Bldg E5f, 2-1, Otemachi 2-Chome,
Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0004 Japan
HITACHI EUROPE S.A.
364, Kifissias Ave. & 1, Delfon Str.
152 33 Chalandri
Athens
GREECE
Tel: 1-6837200
Fax: 1-6835694
Email: [email protected]
HITACHI EUROPE LTD.
Consumer Affairs Department
PO Box 3007
Maidenhead
Berkshire SL6 8ZE
UNITED KINGDOM
Tel: 0870 405 4405
Email: [email protected]
HITACHI EUROPE GmbH
Munich Office
Dornacher Strasse 3
D-85622 Feldkirchen bei München
GERMANY
Tel: 089-991 80-0
Fax: 089 - 991 80 -224
Hotline: 0180 - 551 25 51 (12ct/min.)
Email: [email protected]
HITACHI EUROPE S.r.l.
Via T. Gulli n.39
20147 MILAN
ITALY
Tel: 02 487861
Fax: 02 48786381
Servizio Clienti
Tel. 02 38073415
Email: [email protected]
HITACHI EUROPE S.A.S
Lyon Office
B.P. 45, 69671 Bron Cedex
FRANCE
Tel: 04 72 14 29 70
Fax: 04 72 14 29 99
Email: [email protected]
HITACHI EUROPE S.A.
Gran Via Carles III, 86 Planta 5ª
Edificios Trade - Torre Este
08028 Barcelona
SPAIN
Tel: 93 409 2550
Fax: 93 491 3513
Email: [email protected]
HITACHI EUROPE AB
Box 77
S-164 94 KISTA
SWEDEN
Tel: 08 562 711 00
Fax: 08 562 711 11
Email: [email protected]
HITACHI EUROPE LTD.
Norwegian Branch Office
Strandveien 18
1366 Dysaker
NORWAY
Tel: 02205 9060
Fax: 02205 9061
Email [email protected]
HITACHI EUROPE LTD.
Benelux Branche Office
Bergensesteenweg 421
1600 Sint-Pieters-Leeuw
BELGIUM
TEL : 0032/2 363 99 01
FAX: 0032/2 363 99 00
Email : [email protected]
www.hitachidigitalmedia.com

Benzer belgeler