İndir - Gazella Turizm

Transkript

İndir - Gazella Turizm
BelçikaKasabaları
Ortaçağ'adoğrubirzamanyolculuğu
Tarih:18-05-2017-21-05-2017
Şehirler:Brüksel,Maillen,Namur
Otel:4*
Ulaşım:TürkHavaYollarıtarifeliseferiile
Ücret:1090EURO
TekKişilikOdaFarkı:325EURO
TurKonsepti:Tümekstraturlardahil
YemekDurumu:3öğleyemeğidahil
TurProgramı
1.Gün
18/05/2017
İstanbul-Brüksel
Programımız,sizihavalimanındakibuluşmanoktamızagötürmeküzereverdiğinizadresegelecekolanözelaracın
adresinizeulaşmasıilebaşlıyor.AtatürkHavalimanıDışHatlarGidişTerminali'ndebuluşarak,check-inişlemlerimizi
tamamlıyorvesonrasındaiseTürkHavaYollarıtarifeliseferiileBrükseluçuşumuzugerçekleştiriyoruz.Varışımıza
istinadenözelotobüsümüzileşehirturumuzuyapmaküzereyolaçıkıyoruz.Zengintarihivekültürelçeşitliliğiile,
tezatlıklarıbirahenkleiçerisindebarındıranbugüzelbaşkenttekiturumuzsırasında;Manneken-Pis,BelediyeBinası’nın
dabulunduğu“GrandPlace”,SaintsMichelKatedraliveAvrupaParlamentoBinasıgibişehrinönemlisimgeleri
görülecektir.Şehirturumuzsırasındaöğleyemeğimiziyerelbirrestorandaalacağız.Tursonrasındaotelimizetransfer
oluyoruz.Konaklamaşato-otelimizde.
2.Gün
19/05/2017
Brüksel-Ardenler-Namur
OtelimizdealacağımızkahvaltınınardındanodalarımızıboşaltarakArdenleryolculuğumuzabaşlıyoruz.Büyükbir
bölümüBelçikaiçerisindeyeralanbuormanlıkbölgeninbirkısmıLüksemburg,diğerbirkısmıiseFransasınırları
içerisindekalmaktadır.Yemyeşilormanları,hızlaakannehirlerivevadileriileArdenlersizleribüyüleyecek.Bölgenin
başlıcaşehirlerindenolanLiege’dekigezilerimizsırasında;bölgeyehayatverenMeuseNehri’ninyanısıra,şehrin
Katedrali,HazineDairesi,St.BartholomewKilisesi,DemirFabrikaveEndüstrisiveHorsChateauSokağıvardır.
SambreveMeuseNehirleri’ninbirleştiğinoktadayeralanNamur’daise;ArmesMeydanı,KraliyetTiyatrosu,Namur
Kalesi,ÇanKulesigibiyerlergörülecektir.Öğleyemeğimiztursırasındayerelbirrestoranda.Gezilersonrasında
otelimizetransfer.Konaklamaşato-otelimizde.
3.Gün
20/05/2017
Namur-Durbuy-Dinant-HanMağaraları-Maillen
Otelimizdealacağımızkahvaltınınardından,dünyanınenküçükkasabasıolarakbilinenDurbuy’ahareketediyoruz.
Neolitikzamanlardanbuyana,tarihtekiherdöneminizleriniDurbuy’dagörebilmekmümkündür.Romaİmparatorluğu
dönemindenkalmamadeniparalar,FrenkhükümdarlığıdönemindenkalmamezarlarveOrtaçağ’dakifeodalyapının
kendisinigösterdiğiDurbuyKalesibölgededikkatçekennoktalardır.DurbuygezisisonrasındaDinant’ahareket
ediyoruz.Yaklaşık1saatsürecekyolculuğumuzunardından,MeuseVadisi’ninyukarıkısmındayeralanveMontaigle,
PoilvacheveCrevecoeursurlarıiletarihseverlerinilgisiniçekenDinantkasabasınavarıyoruz.FalaenŞatoveÇiftliği,
muazzambahçeleriilebilinenAnnevoieveFreyrŞatolarıbölgeninengüzelyapılarıdır.Birsonrakidurağımızise,Han
Mağaraları…LesseNehri’nin,tepelerinaltındangeçmesiileortayaçıkmışolanbumağaralaragirişyalnızcanostaljik
tramvaybenzeribiraraçileyapılabilmektedir.YıllıkziyaretçisayısıyarımmilyonkişiyibulanMağaralardakigezimizin
ardından,yolculuğumuzMaillenyönünedevamedecek.Öğleyemeğimizgezilersırasındayerelbirrestoranda.Varışa
istinadenodalarımızayerleşmevekonaklamaşato-otelimizde.
4.Gün
21/05/2017
Maillen-Brüksel-İstanbul
OtelimizdealacağımızkahvaltısonrasındaodalarımızıboşaltıyorveAnnevoieŞatosuvebahçeleriniziyaretiçin
otelimizdenayrılıyoruz.Montpellierailesitarafından18.Yüzyıldayaptırılankale,genişbahçeleriilebilinmektedir.Şato
gezimizinardındanBrükselHavalimanınatransferoluyorvecheck-inişlemlerininardındanTürkHavaYollarıtarifeli
seferiileİstanbuluçuşumuzugerçekleştiriyoruz.Turumuzöncedenvermişolduğunuzadreseyapılacakkişiyeözel
transferinizilesonbuluyor.
Hizmetler
FiyataDahilOlanHizmetler:
-TürkHavaYollarıileİstanbul–Brüksel–İstanbularasıekonomisınıfuçakbiletivebubileteilişkinhavalimanıvergileri
-Brüksel’de1gece4*oteldekonaklama
-Namur’da1gece4*oteldekonaklama
-Maillen’de1gece4*oteldekonaklama
-Özelaraçlarileprogramdabelirtilentümtransferler
-Özelaraçlarilesizeözeleviniz-alan-eviniztransferleri
-Özelaraçlarileprogramdabelirtilentümgeziler
-Gezileresnasındagerekliolantümmüzeveörenyerigirişücretleri
-Programdabelirtilen3öğleyemeği
-GazellaTurizmprofesyonelTürkçerehberlikhizmetleri
-Yurtdışıçıkışharcı
-Seyahatsigortası
FiyataDahilOlmayanHizmetler:
-Programdabelirtilmeyenöğleveakşamyemekleri
-Programdabelirtilenyemeklersırasındaalınacakiçecekler
-Fazlabagajücretleri
-Kişiselharcamalar
-Vizeücreti
TurunArtıları
+AvrupaBirliği'ninbaşkentlerindensayılabilecek,kültürelçeşitlilikleribiraradabarındıranBrükselveşehirmerkezinde
yeralanAvrupaParlamentoBinası,BelediyeBinası,GrandPlacegibişehrinönemlinoktalarınıgezmefırsatı
+FransaveLüksemburg'tadabirbölümübulunan,nehirleriveyemyeşilormanlarıilebirdoğaharikasıArdenler
bölgesi...
+SambreveMeuseNehirlerininbirleştiğinoktadayeralanNamurşehrindegezinti
+TarihinherdönemininizlerinirahatlıklagörebileceğinizveOrtaçağ'dakifeodalyapınınkendisinihissettirdiğikalesi
ile,DünyanınenküçükkasabasıolarakbilinenDurbuy...
+Falaen,AnnevoieveFreyrŞatolarıile,3suriçindeyeralanDinant...
+Tepelerinaltının,LesseNehrisayesindedelinmişolmasıylaoluşanveyıldayaklaşıkolarak500.000ziyaretçisi
bulunanHanMağaraları'ndagezi...
+Montpellierailesinin18.yüzyıldayaptırdığıAnnevoieŞatosuvedilleredestanbahçeleri...
UlusMah.ÖztopuzCad.No:16GirişKatBeşiktaş-İstanbul
02122331598 02122343471 [email protected]
GAZELLATURİZM,gerekligördüğüdurumlardailanettiğiveyakayıt
aldığıturlarıyeterlikatılımsağlanamazisegezibaşlangıcından15
günönceiptaledebilirveyakısmengezikapsamındakiotel
isimlerini,ulaşımaraçlarıilebunlarınhareketyerlerini,programda
belirtilmişvegezilecekyerolarakgösterilmişyerlerinziyaret
sıralarınıdeğiştirebilir.Fiyatlarilanınyayınlandığıgüngeçerlidir.
Ödemelerödemeyapılacakgününmerkezbankasısatışefektif
kurubazalınarakyapılmaktadır.*Ücretsizeviniz–alan–eviniz
transferiyurtdışıkültürturlarındageçerliolup,İstanbul,Ankara,
İzmir,Adana,Antalya,Bodrum,Trabzon,Samsun,Gaziantepve
Kayseriiçingeçerlidir.Belirtilenhavalimanlarına40kmmesafeye
kadargeçerlidir.

Benzer belgeler

İndir - Gazella Turizm

İndir - Gazella Turizm + Şehri "Büyük Basel" ve "Küçük Basel" olarak ikiye ayıran muhteşem Ren Nehri'ni görme fırsatı

Detaylı

Lapland Tur Programı

Lapland Tur Programı Ulus Mah. Öztopuz Cad. No:16 Giriş Kat Beşiktaş - İstanbul

Detaylı

genel bilgilendirme

genel bilgilendirme bomba fitiline işemesini anlatır. Hangisi doğru bilinmez ama Manneken-Pis ve kostümleri turistlerin yoğun ilgisiyle karşı karşıyadır.

Detaylı