Uygulama çözümleri kılavuzu - NELIOR Filtration Technology

Yorumlar

Transkript

Uygulama çözümleri kılavuzu - NELIOR Filtration Technology
İlaç sektöründe
temiz hava
İnsan sağlığının korunması için ­uygun
üretim ortamının yaratılması
Uygulama
çözümleri kılavuzu
Sayfa 2
AAF kalite
beyanı
Erik Geertsema
Test Mühendisi,
AAF International
Tüm HEPA filtrelerimiz modern
temiz oda ortamında üretilmekte
ve tek tek test edilmektedir. Ancak
bu şekilde en sıkı müşteri gereksinimlerini karşılayabilen ürün
performansının sağlandığına
inanıyoruz.
Giriş
Sayfa 3
İlaç sektöründe
temiz hava
İnsan sağlığının korunması için proses
performansının optimizasyonu
Küreselleşme, yaşlanan nüfus ve ekonomik değişimler ilaç sektörünü de
dönüşüme uğratmaktadır. İnovasyon, verimlilik ve pazara sürüm süresi
üzerinde daha büyük baskı oluşturarak yeni tıbbi ihtiyaçlar ve terapötik
alanlar gündeme gelmektedir. Aynı zamanda enerji verimliliği, atık yönetimi
ve emisyon azaltımıyla birlikte sürdürülebilirlik de etkili bir faktör olmaya
başlamıştır. Tüm bu gelişmeler hava filtrasyonunun üstlendiği role yeni bir
bakış açısı kazandırmıştır.
Temiz havanın önemi
Temiz havanın pratikte insanların sahip olduğu duyularla tespit edilmesi imkansızdır.
Havada bulunan partiküllerin birçoğu çıplak gözle görülemeyecek kadar küçüktür.
Çoğu durumda artık çok geç olana dek ve en kötü ihtimalle geri alınamaz hasar
oluşana kadar hava kalitesindeki bozulmanın farkına varmayız.
İlaç sektöründe hava kirliliğinin tıbbi ürünlerin kalitesi üzerindeki doğrudan etkileri
nedeniyle hava saflık seviyelerinde sıkı uygulamalar mevcuttur. İnsan sağlığı ve
emniyeti buna bağlıdır.
Hava filtrasyonunun rolü
Dikkatlice seçilmiş ve güvenilir bir hava filtreleme sistemi olmadan temiz hava elde
etmek mümkün değildir. Temiz odadaki veya santraldeki filtrelerin performansı,
zararlı kirleticilerin hava akışına karışmasının ne derecede engellendiğini doğrudan
belirlemektedir. Bu nedenle hava filtrasyonu tüm farmasötik süreç zincirinde son
derece önemli bir konum teşkil etmektedir.
Bu broşürde farmasötik uygulamalarda temiz hava koşullarının uygulanmasına
yönelik en önemli unsurlara açıklık getirilmektedir. Hava filtrasyonunun oynadığı
önemli rol AAF’nin derin uzmanlığı, son teknoloji hava filtrasyon çözümleri ve katma
değerli destek konseptleriyle açıklanmaktadır.
AAF’nin kanıtlanmış uzmanlığı
AAF isteğe uyarlanmış temiz hava çözümleri
sunmak üzere partikül ve gaz fazı filtrelerini
içeren, sektörün en kapsamlı hava filtrasyon
portföyüne sahiptir. Her bir ürün en düşük
enerji tüketimiyle en zorlu talepleri karşılamak
amacıyla dikkatlice tasarlanmakta, üretilmekte
ve geçerli standartlara tam bir uyum içinde test
edilmektedir.
AAF Avrupa üretimi ISO 9001, ISO 14001 ve
OHSAS 18001 sertifikalı tesislerde gerçekleşmektedir. AAF’nin HEPA filtreleri optimize
edilmiş filtre performansı ve kalite güvence
sağlamak üzere modern ISO 7 temiz oda
ortamında üretilmekte, test edilmekte ve
ambalajlanmaktadır.
Günümüzde çok sayıda farmasötik uygulama
AAF’nin hava filtrasyonunda kanıtlanmış
uzmanlığından faydalanmaktadır. Kapsamlı
ürün portföyü ve yüksek seviyeli teknik destek
olanaklarının sunulmasıyla memnuniyetini dile
getiren çok sayıda müşteri kazanılmıştır.
AAF ilaç üretim süreçlerinde mevcut zorluklar
ve yapılabilirliklerin bilincindedir. Bu özellik
insan sağlığını korumak için süreç performansı
optimizasyonunda AAF’yi tercih edilen çözüm
ortağı konumuna taşımaktadır.
Kirleticilerin kontrolü
Sayfa 4
Kirleticilerin kontrolü
Steril ilaç üretimi yüksek seviyeli temiz hava ortamında gerçekleştirilmelidir.
Uygun teknik ve organizasyonel önlemler kullanılarak her zaman hammaddelerin, nihai ürün ve personelin kontaminasyonundan kaçınılmalıdır. Söz
konusu kirlilik riskinin kirletici tipi ve kirlenen ürüne göre değişkenlik
göstermesinden dolayı güvenilir hava filtrasyon sistemleri büyük önem
taşımaktadır.
Tıbbi ürünlerin kalitesi
Steril ilaç üretimi yüksek seviyeli temiz hava ortamında gerçekleştirilmelidir. Uygun
teknik ve organizasyonel önlemler kullanılarak her zaman hammad¬delerin, nihai ürün
ve personelin kontaminasyonundan kaçınılmalıdır.Söz konusu kirlilik riskinin kirletici
tipi ve kirlenen ürüne göre değişkenlik göstermesinden dolayı güvenilir hava filtrasyon
sistemleri büyük önem taşımaktadır. Tıbbi bir ürünle doğrudan temas kurabilecek her
şey potansiyel kirletici riski taşımaktadır. Sağlık ve emniyet problemlerine yol açabilecek
olmaları nedeniyle havadaki kirleticilere maruziyetin sınırlandırılması önemlidir. Beşeri
kullanıma yönelik tıbbi ürünlerin tutarlı üretim ve kontrolünün sağlanması amacıyla AB
GMP Direktifi 2003/94/EC (İyi üretim uygulaması) ve ICH (Uluslararası Uyumlaştırma
Konferansı) gibi çeşitli sektörel kılavuzlarda önleyici tedbirler ve detaylı kalite yönetim
prosedürleri açıklanmaktadır.
Hava filtrasyonu söz konusu hedeflerin karşılanması ve ürün kalitesi üzerinde olumsuz
etki oluşma riskinin azaltılmasında merkezi bir rol üstlenmektedir
Tipik hava kirleticileri
Havadaki kirleticiler boyutları ve farmasötik üretim süreci üzerindeki etkileri açısından
farklılık göstermektedir.Aşağıdaki görselde havadaki partiküller ve mikro organiz­maların
tipik boyut aralığı verilmektedir. Her bir boyut aralığı, gerekli hava kalitesi seviyelerine
ulaşılması için özel bir hava filtrasyon tekniğinin kullanılmasını gerektirmektedir.
gerektirmektedir.
Partikül boyutu (μm)
Havadaki kirleticilerin tipik boyut aralığı
Hava filtrasyon teknikleri
100
Kaba filtreler
İnsan hapşırığı
Orta / Hassas
filtreler
Sporlar
10
Hidrokarbon uçucular
Bakteriler
1
0,1
Havada asılı inorganik toz
Virüsler
HEPA / ULPA
filtreler
0,01
Hava filtrelerinin sınıflandırılması
Sayfa 5
Hava filtrelerinin sınıflandırılması
Belirli bir farmasötik süreç ortamındaki faaliyet türü gereken hava temizlik
seviyesini belirlemektedir. Tıbbi ürünlerin emniyetli üretimi için gerekli hava
kalitesi seviyelerine ulaşılması dikkatle tasarlanmış hava filtrasyon sistemine
bağlıdır. Hava filtreleri etkinlik performansları açısından EN779:2012 ve
EN1822:2009 olmak üzere iki yaygın Avrupa standardına göre
sınıflandırılmaktadır.
AAF Eurovent sertifikasyonu
Eurovent M5 - F9 arası orta ve yüksek verimli/
hassas olarak derecelendirilip satışa sunulan
hava filtrelerinin performansını tasdikleyen
resmi Avrupa Birliği kuruluşudur.
AAF’nin orta ve yüksek verimli filtreleri,
filtrasyon etkinliği, çalışma direnci ve enerji
verimliliği açısından Eurovent onaylıdır.Bu onay
müşterilere söz verilen filtre performansının
bağımsız olarak denetlenme garantisini
vermektedir.
EN779:2012
EN779:2012 standardı genel havalandırma amaçlı partikül hava filtrelerinin
performansını belirlemektedir. Hava filtreleri üç sınıfa ayrılmaktadır: Kaba, orta ve
hassas filtreler. Kategoriye bağlı olarak her filtre sınıfı için ortalama toz yakalama
veya verimlilik sınırları belirlenmektedir. Yüksek verimli hassas filtrelerin bunlara ek
olarak Minimum Verim (ME) gereksinimini karşılaması gerekmektedir. ME 0,4 μm
partiküller için, başlangıç verimi, test prosedürü boyunca gerçekleşen verim ve filtre
kumaşının elektrostatik yükü alınmış halde verimi olmak üzere üç farklı sonuç
arasından belirlenen en küçük değerdir.
Eurovent sertifikasyonu ve onaylı AAF hava
filtreleri hakkında detaylı bilgiler için:
www.eurovent-certification.com
AAF ön ve nihai HEPA filtrelere kadar uzanan EN779:2012 ile uyumlu ve enerji verimli filtreler sunmaktadır. Ön filtrasyon nihai filtreden geçen havanın temizliğini ve bu
filtrenin ömrünü belirlemektedir.
ENERGY EFFICIENCY
CHECK ENERGY CLASS ON
EN779:2012 gereğince hava filtresi sınıflandırması
Kategori
Kaba
Orta
Hassas
Filtre sınıfı
Son Basınç
Düşümü (Pa)
Test tozu ortalama
yakalama (Am) %
0,4 μm partiküller için
ortalama verim (Em) %
0,4 μm partiküller için
minimum verim %
G1
250
50 ≤ Am < 65
-
-
G2
250
65 ≤ Am < 80
-
-
G3
250
80 ≤ Am < 90
-
-
G4
250
90 ≤ Am
-
-
M5
450
-
40 ≤ Em < 60
-
M6
450
-
60 ≤ Em < 80
-
F7
450
-
80 ≤ Em < 90
35
F8
450
-
90 ≤ Em < 95
55
F9
450
-
95 ≤ Em
70
EN1822:2009
En yüksek seviyede hava temizliği sağlamak için farmasötik süreçlerin temiz oda
filtresi olarak yüksek etkinlikli partikül hava filtrelerine sahip olması gerekmektedir.
Bu tip hava filtreleri Avrupa EN1822:2009 standardına göre sınıflandırmaya tabidir.
EN1822:2009 Filtre Grupları
Grup E:
Grup H:
Grup U:
EN1822:2009 EPA, HEPA ve ULPA olmak üzere üç gruba ayrılan sekiz filtre sınıfı
belirlemektedir.
EPA (Etkili Partikül Hava Filtresi)
HEPA (Yüksek Verimli Partikül
Hava Filtresi)
ULPA (Ultra Düşük Geçirgenliğe
sahip Hava Filtresi)
Hava filtrelerinin sınıflandırılması
Sayfa 6
EN1822:2009 gereğince hava filtresi sınıflandırması
AAF test olanakları
Integral değer
Filtre sınıfı
Yerel değer
Verim %
Geçirgenlik %
Verim %
Geçirgenlik %
E10
≥ 85
≤ 15
-
-
E11
≥ 95
≤5
-
-
E12
≥ 99,5
≤ 0,5
-
-
H13
≥ 99,95
≤ 0,05
≥ 99,75
≤ 0,25
H14
≥ 99,995
≤ 0,005
≥ 99,975
≤ 0,025
U15
≥ 99,9995
≤ 0,0005
≥ 99,9975
≤ 0,0025
U16
≥ 99,99995
≤ 0,00005
≥ 99,99975
≤ 0,00025
U17
≥ 99,999995
≤ 0,000005
≥ 99,9999
≤ 0,0001
EN1822:2009 MPPS (En çok geçen Partikül Boyutu) partiküllerin etkinliğine uygun
olarak filtrasyon performansının belirlenmesine yönelik bir prosedür
oluşturmakta¬dır. İntegral değer (EPA için) veya integral değer ve yerel değer (HEPA
ve ULPA için) temelinde söz konusu hava filtrelerinin standart sınıflandırmasını
sağlamaktadır.
EN1822-3:2009 nominal hızda belirli bir partikül boyutu aralığı için tabaka halindeki
malzemenin etkinliğini belirlemektedir. Oluşan etkinlik ve partikül boyutu eğrisinden MPPS elde edilmektedir. MPPS ortam tipi ve hava hızına bağlı olarak değişmektedir. EN1822-4:2009 standardında, nominal hava akım hızında sızıntı olmaksızın
grup H ve U filtre unsurlarının bireysel testleri açıklanmaktadır (sızıntılar MPPS’de
maksimum izin verilebilir yerel penetrasyon olarak ifade edilmektedir ve toplam
penetrasyonun 5 katını geçmemelidir). Grup H filtre unsurları aerosol çubuğu veya
alternatif olarak görsel yağ buharı sızdırmazlık testi yöntemiyle sızdırmazlık
testinden geçmektedir. Grup U filtre unsurları partikül sayıcı çubukla MPPS tarama
yöntemi kullanılarak sızdırmazlık testine tabi tutulmaktadır. MPPS test aerosolü
kullanılarak nominal hava akım hızında bir filtre unsurunun toplam etkinliğinin nasıl
ölçüleceği EN1822-5:2009’de açıklanmaktadır. Grup H ve U hava filtreleri için bu
işlemin her bir filtre için münferiden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
AAF tarafından üretilen tüm HEPA ve ULPA
filtreler EN1822:2009 standardına tam uygun
olarak ISO 7 temiz oda ortamında test edilir.
Modern EN1822 test ekipmanın­da, her bir hava
filtresi müşteriye gönderilme­den önce bireysel
olarak kontrol edilmektedir.
HEPA ve ULPA filtrelere DEHS aerosolü
kullanılarak sızdırmazlık testi uygulanır. Sonuçlar
her bir HEPA veya ULPA filtreyle birlikte verilen
test raporunda belgelenmekte dir. Söz konusu
rapor EN1822:2009 uyarınca test edilen hava
filtresi, test parametreleri (hava akımı, test
yöntemi ve aerosol) ve test sonuçları hakkında
tam kapsamlı bilgi vermektedir. Hava filtresi
etiketleri hava filtresi tipi, tam izlenebilir¬lik için
seri numarası, kullanılan test standardı,
EN1822:2009 uyarınca filtre sınıfı ve hava
filtresinin sınıflandırıldığı nominal hava akım
hızını içermektedir.
Uygulanan katı kalite prosedürleri AAF
fabrikasından çıkan tüm HEPA ve ULPA
filtrelerin sızdırmaz, geçerli standartlara uygun
ve bireysel müşteri gereksinimlerini karşılar
nitelikte olmasını sağlamaktadır.
Uzman
görüşü
Conor Murray
İrlanda Delegasyon Başkanı ISO
TC 209 ve WG 01 (Hava Temizlik
Sınıflandırması), WG 02 (Biokontaminasyon Kontrolü) ve WG 03
(Temiz Oda Testi) Çalışma
Gruplarında Konu Uzmanı
HEPA filtrasyonu en iyi üretim
uygulaması(GMP) Mühendislik
Kontrollerinin merkezinde yer
almaktadır ve TCO (toplam işletme
maliyeti) dahil olmak üzere entegre
Yaşam Döngüsü tasarımının bir parçası olmalıdır.
Hava akım hızının dengesi, hava akım dağılımı ve hava değişimi/temizlenme süreleri gibi kritik kontrol noktaları da dahil olmak üzere iyi üretim
uygulaması(GMP) performansının sağlanması için dikkatli filtre seçimi
gerekmektedir. Temiz oda ve kontaminasyon kontrol standartları açısından, EN1822:2009, ISO 14644 ve ISO 14698 HEPA filtrasyonuna yönelik son
derece önemli standartlardır. ISO 14644-1 (Hava Partiküllerine Göre
Sınıflandırma), -2 (Hava Partikül Temizliğinin Sürekli Çevresel Takibi) ve -3
(Test Yöntemleri) güncelleme ve revizyonları da tamamlanma aşamasındadır. Biyokontaminasyon konulu ISO 14698 ise mevcut Çevresel Takip,
test yöntemleri (ISO 14644-3 ile ilgili) ve hava ve yüzey mikrobiyolojik
kontaminasyon kontrolü konusunda en iyi uygulamaları yansıtmak üzere
güncellenmekte ve revize edilmektedir.
HEPA filtrasyon en iyi üretim uygulaması(GMP) uygulanan temiz oda
mühendisliğinin en ön sırasında yer almaktadır ve filtre testleri, temiz oda
ve biyokontaminasyon kontrol standartlarının düzenlenmesi ve uyumlaştırılmasıyla birlikte, söz konusu teknolojide önemli bir gelişme
kaydedilmektedir.
Son olarak, hava filtresi üreticisinin yüksek seviyede ürün ve uygulama
bilgisiyle müşterilerine destek olması,GMP uygunluğunun sağlanmasında
maliyet avantajı sağlamaktadır.
Temiz odaların sınıflandırılması
Sayfa 8
Temiz odaların sınıflandırılması
Sınıflandırma standartları
Farmasötik temiz odalar ve temiz oda cihazları ISO 14644-1 uyarınca sınıflandırıl­
maktadır. Temiz alan için uygulanabilecek hava partikül temizliği seviyesi ISO N sınıf
olarak ifade edilmektedir. ISO sınıfları 0,1 - 5,0 μm aralığındaki partiküller için
müsaade edilen maksimum yoğunluk seviyelerini belirtir. Sağdaki görselde belli
partikül boyutları için yoğunluk sınırlarıyla birlikte dokuz ISO temiz oda sınıfının
grafik temsili yer almaktadır. Çeşitli farmasötik temiz alanlar ve üretim kademeleri
için farklı oda sınıfları gereklidir.
ISO 14644-1 temiz oda sınıfı partikül
konsantrasyon sınırları
Hava partikül konsantrasyonu
(partikül/m3)
Steril ilaç üretimi partikül ve mikrobiyal kirlenme risklerinin en aza indirgenmesi amacıyla özel gereksinimlere tabi tutulmaktadır. Üretim, hava partikül
konsantrasyonunun kontrol altında olması gereken temiz alanlarda
gerçekleştirilmektedir. Söz konusu temiz alanların sınıflandırılması ve takibi
ISO 14644 standardı ve AB GMP (en iyi üretim uygulaması) Direktifi
2003/94/EC hükümlerine uygun olarak yapılmaktadır.
109
108
ISO S
ınıf 9
ISO S
ınıf 8
ISO S
ınıf 7
ISO S
ınıf 6
ISO S
ınıf 5
107
106
105
104
103
102
101
ISO S
ınıf 4
ISO S
ınıf 3
ISO S
ınıf 2
ISO S
ınıf 1
100
0,1
0,2 0,3 0,5
Partikül boyutu (µm)
Steril preparat üretiminin operasyonel çevresel takibi için AB GMP dört alfa derecesi
belirlemiştir. Her bir dereceye “hareketsiz” ve “çalışır halde” durumunda ≥ 0,5 µm ve
≥ 5,0 µm boyutlar için maksimum izin verilebilir hava partikül konsantrasyonu
tanımlanmıştır. 0,5 µm ve daha büyük partiküller gerekli aseptik süreç koşullarının
sağlanması amacıyla HEPA filtreleri ile etkili bir şekilde tutulması gereken en kritik
partikül boyutları olarak kabul edilmektedir. GMP A derecesi en zor sınıflandırmadır
ve ISO 14644-1’e göre ISO 5’e karşılık gelmektedir. Bu alan tipindeki odanın hem
“hareketsiz” hem de “çalışır” durumda ≥ 5,0 µm partikül boyutlarından neredeyse
tamamen arınmış olması gerekmektedir.
1,0
5,0
Grafikte gösterilen her bir ISO sınıfı için kabul
edilebilir minimum ve maksimum partikül
boyutu sınırları verilmektedir. Sınıflandırma
çizgileri temiz odalar ve temiz alanlarda
bulunan fiili partikül boyutu dağılımlarını temsil
etmemektedir.
Steril üretim faaliyetleri
Farmasötik sektöründe ürünlerin güvenilir ve etkili olmalarının sağlanması yolunda
proaktif adımlar atılması beklenmektedir. AB GMP yönetmelikleri (çapraz) kirlenme
ve hata risklerinin en aza indirgenmesi veya ortadan kaldırılması için üretim
sürecine yönelik olarak bir kalite yaklaşımının oluşturulmasını gerektirmektedir.
AB GMP Ek 1 uyarınca temiz oda sınıflandırması
Verilen boyuta eşit veya daha büyük maksimum izin verilen partikül /m3 sayısı
Hareketsiz
Çalışır halde
“Hareketsiz” durum için uluslararası temiz
oda standart karşılaştırması:
Derece
0,5 µm
5,0 µm
0,5 µm
5,0 µm
FED 209E
FED 209D
ISO 14644
A
3.520
20
3.520
20
M 3.5
Class 100
ISO 5
B
3.520
29
352.000
2.900
M 3.5
Class 100
ISO 5
C
352.000
2.900
3.520.000
29.000
M 5.5
Class 10.000
ISO 7
D
3.520.000
29.000
Tanımlanmamış
Tanımlanmamış
M 6.5
Class 100.000
ISO 8
Temiz odaların sınıflandırılması
Sayfa 9
AB GMP Ek 1 uyarınca mikrobiyal kirlenme takibi
Mikrobiyal kirlenme için önerilen sınırlar (ortalama değerler)
Derece
Hava örneği
cfu/m3
Settle plate/
Contact plate/
Glove print/
Çökeltme kabı
Temas kabı
Eldiven izi 5 parmak
(90 mm petri kabı) (55 mm petri kabı)
cfu/eldiven
cfu/4 saat
cfu /kap
A
<1
<1
<1
<1
B
10
5
5
5
C
100
50
25
-
D
200
100
50
-
Steril ürün üretimine yönelik temiz alanlar gerekli ortam özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Her üretim işlemi ilgili hammadde veya ürüne ait partikül ve mikrobiyal
kirlenme risklerinin en aza indirgenmesi için uygun bir ortam temizlik seviyesinin
uygulanmasını gerektirmektedir. AB GMP Ek 1 de tanımlanan dört temiz oda
derecesinin her biri için mikrobiyal kirlenme sınırları belirlenmektedir.
Özellikle biyokirlenmeye karşı hassas olan riskli bölgelerde havanın bir veya daha
fazla canlı organizmadan oluşan kritik partiküllerden korunması gerekmektedir.
Değerlendirme ve kontrol yöntemleri ISO 14698 standardında verilmektedir.
Hava filtrasyonun rolü
Özellikle aseptik olarak hazırlanan parenteral ilaçlarda (enjeksiyonlar ve infüzyonlar
gibi), kirlilik kabul edilemez, aksi takdirde hastaya ciddi zarar verecek ve hayatını
tehdit edecek durumlar oluşabilir. Tam bu noktada hava filtrasyonu toplam süreç
içinde önemli bir konu haline gelmektedir.
Kritik alanlara verilen havanın her zaman HEPA filtreli laminar akımlı hava ve ön
filtrasyon adımlarıyla desteklenmesi gerekmektedir. HEPA filtrenin sızdırmaz ve
yüksek filtrasyon verimli performansı hava saflığının optimize edilmesi, odalar
arasındaki basınç farklarının oluşturulması ve sağlıklı çalışma koşullarının elde
edilmesi için oldukça önemlidir.
Terminal sterilizasyon ve aseptik hazırlık için tipik temiz oda faaliyetleri
GMP derecesi
Tipik faaliyetlere örnekler
Terminal sterilizasyon
Aseptik hazırlık
A
Sterilizasyon için ürünlerin doldurulması
(olağandışı risk profili)
Steril hammaddelerin ve bileşenlerin taşınması
Malzemeler ve ürünlerin hazırlanması (steril olmayan filtreleme)
Aseptik olarak hazırlanmış ürünlerin taşınması ve doldurulması
B
-
A dereceli bölgeler için arka plan
C
Sterilizasyon için ürünlerin doldurulması (olağan risk profili)
Bileşenlerin hazırlanması (olağandışı risk profili)
Malzemeler ve ürünlerin hazırlanması (steril filtreleme)
D
Bileşenlerin hazırlanması (olağan risk profili)
Yıkama sonrasında bileşenlerin taşınması
Ürettiğimiz filtrelerin
insan sağlığı ve
güvenliğine direk etki
ettiğinin bilincindeyiz.
HEPA filtrelerin nitelikleri
Sayfa 12
HEPA filtrelerin nitelikleri
Farmasötik temiz odalarda ilaç üretimi başlamadan önce kapsamlı validasyon prosedürlerinin uygulanması gereklidir. Üretim başladıktan sonra da
önceden belirlenmiş aralıklarla validasyon tekrarı gerekmektedir. Validasyon
ve validasyon tekrarının amacı sürecin tekrarlanabilir üretime uygun olup
olmadığının belirlenmesidir. HEPA filtreler için bu durum performans
özelliklerinin başlangıçta ve periyodik kontrollerde uygun kalmasını
gerektirmektedir.
Nitelik prosedürü
AB GMP Ek 15’te tıbbi ürünlerin üretiminde geçerli olan validasyon ve nitelik ilkeleri
açıklanmaktadır. Prosedür tipik olarak üç ardışık adımdan meydana gelen V şeklinde
bir modeli takip etmektedir. Bu adımlardan her biri genel olarak HVAC teçhizatları ve
özel olarak HEPA filtrasyonu açısından kendi sıkı gereksinimlerine sahiptir. Yüksek
kalitede üretilen HEPA filtrelerin seçilip kullanılması başarı olasılığını arttırırken arıza
riskini de azaltacaktır.
Kurulum Nitelikleri (IQ): HEPA filtre teknik özellikleri sipariş ettiğim ürüne uygun mu?
HEPA filtre gereksinimlerine örnekler:
• EN1822:2009 uyarınca münferit test raporu
• İzlenebilirlik için seri numarası da dahil olmak üzere tam ve doğru etiketleme
• Doğru ambalajlama ve test bilgilerinin sağlanması
İşletme Nitelikleri (OQ): HEPA filtre sahada üretim faaliyeti yokken fonksiyonel
gereksinimleri karşılıyor mu?
HEPA filtre gereksinimlerine örnekler:
• Filtre kağıt paketi, conta ve çerçevede gözle görülür hasar olmaması
• Olumlu saha testi sonucu hepa filtrenin doğrulanması
• Teknik özelliklerle uyumlu ilk basınç kaybı ölçümü
Performans Nitelikleri (PQ): HEPA filtre tam kapsamlı çalışma esnasında güvenilir
performans sergiliyor mu?
HEPA filtre gereksinimlerine örnekler:
• Sızıntı (örn. Filtre kağıdından) ve kaçak (örn. contadan) olmaması
• Kullanım süresince tutarlı partikül toplama etkinliği
• Kirlenmeye yol açabilen lif dökülmesinin olmaması
ISO 14644-4’den alınan temiz oda
validasyon prosedürü
Kullanıcı gereksinimleri
spesifikasyonları
Doğrulama
Fonksiyonel
spesifikasyonlar
Doğrulama
Tasarım
spesifikasyonları
'Çalışma
halinde'
'Hareketsiz
durumda'
Doğrulama
'İnşa edilmiş'
Temiz
oda inşası
Performans
Nitelikleri (PQ)
Çalıştırma
Nitelikleri (OQ)
Kurulum
Nitelikleri (IQ)
HEPA filtrelerin nitelikleri
Montaj sonrası filtre doğrulama testi
Aynı zamanda saha testi olarak adlandırılan montaj sonrası HEPA filtre doğrulama
testinin amacı çalışır halde kusursuz performans gösterdiğinin doğrulanmasıdır.
Filtre doğrulama ölçümleri filtre kağıdı ve contadan sızıntı kontrolü ve kasa,kabin
conta arası kaçakların kontrolüne yönelik testler içermektedir. Bu nedenle laboratuvar koşullarında filtre verimliliğinin ölçülmesine odaklanan fabrika sızdırmazlık
testlerinden ayrılmaktadır.
Filtre sızıntıları ve kaçaklar temiz alana beklenen konsantrasyon değerini aşan
miktarda kirletici taşınması sonucu oluşabilir. Bu gibi durumlar kritik parametrelerin
sterilliğine ve dolayısıyla tıbbi ürünlerin kalitesine ciddi ölçüde zarar verebileceğinden, HEPA filtrelerin düzenli olarak kontrol edilemesine ihtiyaç duyulmaktadır. Temiz
oda faaliyetinin risk değerlendirmesine bağlı olarak söz konusu aralık GMP A derece
aseptik süreçler için tipik olarak 6 aydır.
Montajı tamamlanan HEPA filtrelerin test edilmesinde kullanılan en yaygın iki
yöntem ISO 14644-3 standardında açıklandığı üzere Aerosol Fotometre (AP) ve Ayrık
Partikül Sayacı (DPC) yöntemleridir. AP yöntemi hava filtrelerinin sızdırmazlık
açısından taranması için tipik olarak DOP, PAO veya DEHS gibi yüksek konsantrasyonlu 10 - 100 mg/m³ yağ bazlı aerosol kullanmaktadır. Bunun aksine, hassas DPC
yöntemi ile HEPA filtreler, çok daha düşük seviyede aerosol konsantrasyonu
kullanılarak belirli bir hacimdeki ayrık partiküllerin kaydedilmesi ve sayılması yoluyla
test edilmektedir. Bu yöntemde katı PSL partikülleri de hava giriş tarafında test
aerosolü olarak kullanılabilir. AP ve DPC test yöntemlerinin istikrarlı ve tekrarlanabilir
sonuçlar verdiği kanıtlanmış olsa da elde edilen test sonuçları doğrudan karşılaştırılabilir değildir.
Test yönteminden bağımsız olarak, her zaman düşük konsantrasyonlu aerosol
kullanılması filtrelerde daha az kirlenmeye neden olduğu için önerilmektedir. Düşük
konsantrasyonlu test,filtrelerin daha az tıkanmasına neden olmakta ,enerji verimliğinin optimize edilmesini ve beklenen HEPA filtre hizmet süresinin iyileşmesini
sağlamaktadır.
Sayfa 13
AAF’den özel destek
AAF fabrika testlerini EN1822:2009’e tam
uyumlu olarak gerçekleştirmekte ve aynı
zamanda montaj sonrası HEPA filtre testlerinin
tasarımı ve uygulanmasına özel destek
sağlamaktadır.
Farmasötik sektöründeki deneyimlerine dayalı
olarak, AAF Birleşik Krallık Akreditasyon Servisi
(UKAS) ile işbirliği içerisinde ISO 14644-3
gereğince bir DPC test prosedürü geliştirmiştir.
DPC test yöntemi AAF’nin eşsiz NELIOR®
membran malzemesine sahip HEPA filtrelerinin
saha testleri için gerekli olmakla birlikte
geleneksel HEPA filtrelere de mükemmel
şekilde uygundur. AAF Avrupa Teknik Destek
Grubu mühendisleri son teknoloji test
ekipmanlarıyla çalışmaktadır ve uygulama
desteği için sahaya proje ekibi veya süpervizör
göndermektedir. AAF’nin test işlemlerinde
bağımsızlığın önemine inanması nedeniyle
temel politikası bilginin aktarılması ve en iyi
uygulamaların paylaşılması amacıyla yerel
personel ve test kuruluşlarının eğitilmesine
odaklanmaktadır.
Terminal filtre performansının amacına uygun
şekilde en verimli kullanımı için AAF’nin
sunabileceği saha test desteği hakkında bilgi
almak için lütfen yerel AAF ofisine başvurunuz.
Farmasötik proses uygulaması
Sayfa 14
Farmasötik proses uygulaması
Tasarım özellikleri ve AAF filtrasyon çözümleri
1
2
3
Ön hazırlık ve temizlik sahası
Steril doldurma ve kapatma sahası
Kontrol ve ambalaj sahası
AB GMP sınıflandırması:
Derece C (ISO 7)
AB GMP sınıflandırması:
Derece A (ISO 5)
AB GMP sınıflandırması:
Derece D (ISO 8)
Faaliyetler:
Orta riskli üretim destek bölgesi: Kaplara
temizlik yapılması ve bunların Aseptik
doldurma ve kapatma işlemi öncesi kuru ısıl
sterilizasyon tüneline iletimi gibi faaliyetler
gerçekleştirilir.
Faaliyetler:
İzole edilmiş ortamda parenteral ürünler için
ampul,kartuş,flakon doldurma ve kapatma gibi
yüksek riskli aseptik işlemlerin gerçekleştirildiği
ana faaliyet merkezi. GMP B derecesinde
kontrollü arkaplan sahası.
Faaliyetler:
Aseptik olarak hazırlanmış ürünlerin görsel
kontrolleri, parti kalite denetimleri, etiketleme
ve ikincil ambalajlama gibi orta riskli faaliyetler
gerçekleştirilir.
Temiz oda parametreleri:
Temiz oda parametreleri:
Temiz oda parametreleri:
Oda yüksekliği (m)
: min. 2,75
Oda yüksekliği (m)
: Yok
Oda yüksekliği (m)
: min. 2,25
: 10
Kullanıcı başına alan (m2)
: 30
Kullanıcı başına alan (m2)
:5
: oda alanının
%30’u
Odadaki ekipman
: minimum
Odadaki ekipman
Kullanıcı faaliyeti
: minimum
: oda alanının
%50’si
: rasgele hareket
Kullanıcı faaliyeti
: sürekli faaliyet
Saat başı giren/çıkan
personel trafiği
Saat başı giren/çıkan
personel trafiği
: yok
Saat başı giren/çıkan trafik
: 6’dan fazla
:2-6
Oda pozitif basıncı (Pa)
: 15
Oda aşırı basıncı (Pa)
: 5 - 10
Oda pozitif basıncı (Pa)
: 10 - 15
Saat başı hava değişimi
: 500
Saat başı hava değişimi
: 20 - 40
Hava kilidi
: evet
Saat başı giren/çıkan
personel trafiği
: 10 - 20
Hava kilidi
: küçük
Hava akım şekli
: laminer
Hava kilidi
: yok
Hava akım şekli
: turbulanslı
Tavan alanının %’si olarak
temiz hava girişleri
: 90
Hava akım şekli
: turbulanslı
Kullanıcı başına alan (m2)
Odadaki ekipman
Çalışanların faaliyeti
Tavan alanının %’si olarak
temiz hava girişleri
: 10 - 20
Temiz hava giriş lokasyonları : tavan
Temiz hava girişinde
terminal hava hızı (m/s)
: 0,15 - 0,45
Geri dönüş havası lokasyonu : yan duvarların
alt tarafında
Temiz hava giriş lokasyonları : tavan (duvar)
Temiz hava girişinde
terminal hız (m/s)
: 0,30 - 0,45
Geri dönüş havası lokasyonu : alçak yan duvar
Tavan alanı %’si olarak temiz
hava girişleri
: 5 - 10
Temiz hava giriş lokasyonları : tavan /
yan duvar
yukarısında
Temiz hava girişinde
terminal hava hızı (m/s)
: 0,15 - 0,45
Geri dönüş havası lokasyonu : yan duvarlarda
7
4
13
2
1
9
9
10
11
5
9
6
14
3
8
5
12
1
2
3
Resim AAF’nin hava filtrasyon çözümlerinin görselleştirilmesi amacıyla basitleştirilmiş aseptik üretim sürecini temsil etmektedir. Gerçek tasarım ve kurulu filtrasyon sistemi her zaman uygulamaya
özel olacaktır. Lütfen özel olarak geliştirilmiş çözümler için yerel AAF ofisi ile iletişime geçiniz.
AAF hava filtrasyon çözümleri
Sayfa 17
AAF hava filtrasyon çözümleri
Sayfa 18
AAF hava filtrasyon çözümleri
YENİ
1
DriPak® GX
Cam elyafından üretilmiş, yeni tasarımlı açılı
cepleri ile daha düşük filtre başlangıç dirençli
ve yüksek filtrasyon performanslı torba filtre
Önerilen uygulama:
Merkezi havalandırma ve iklimlendirme
sistemlerinde ön filtre olarak (M5 sınıf )
YENİ
6
VITCAcel®
Patlama riskini en aza indiren üstün mekanik
dayanımlı, çok düşük basınç düşümlü,bireysel
olarak test edilmiş mini pileli heap/ulpa filtre
Özellikler ve performans:
• Filtre sınıfı EN779/EN1822: M5 – F7, F9
• Malzeme: camelyaf
• Filtre çerçevesi : metal veya plastik
• Sıcaklık sınırı : 70 °C
• Enerji verimliliği sınıfı: A
Önerilen uygulama:
GMP derecesi A ve B olan temiz odalarda, TM
Hood terminal filtresi veya fanfiltre ünitesinin
filtre elemanı olarak (H14 sınıf )
YENİ
2
DriPak® NX
Çok özel sentetik malzeme ile üretilmiş, yeni
tasarımlı açılı cepleri ile son derece düşük
basınç düşümlü,uzun servis ömürlü torba filtre
Önerilen uygulama:
Merkezi havalandırma ve iklimlendirme
sistemlerinde ikinci kademe filtre olarak
(F7 sınıf )
7
Özellikler ve performans:
• EN779/EN1822’ye göre filtre sınıfı: F7, F9
• Filtre malzemesi: Genişletilmiş yüzeyli sentetik
• Filtre çerçevesi: Metal veya plastik
• Seçenekler:çerçevede conta
• Sıcaklık limiti: 70 ˚C
• Enerji verimliliği sınıfı: A
Özellikler ve performans:
• EN779/EN1822’ye göre filtre sınıfı: H14 - U16
• Filtre malzemesi: NELIOR membran
• Filtre çerçevesi: Anodize çekme alüminyum
• Seçenek: TM Hood (bir tarafı entegre kutulu
terminal filtre)
• Conta: Kuru tip, jel conta veya contasız
bıçak kenarlı
• Sıcaklık limiti: 70 ˚C
AstroCel® III
Yüksek debilere uygun, minipleli filtre paketleri
camlifli kağıttan üretilmiş, içi V yapılı, düz kasalı,
yüksek verimli hepa filtre
Önerilen uygulama:
Merkezi havalandırma ve iklimlendirme
sistemlerinde son kademe filtre filtre olarak
(H13-14 sınıf )
Özellikler ve performans:
• EN779/EN1822’ye göre filtre sınıfı: E12 - H14
• Filtre malzemesi: Camlifli kağıt
• Filtre çerçevesi: Galvaniz veya paslanmaz çelik
• Conta: Kuru tip veya jel conta
• Sıcaklık limiti: 70 (standart model), 120 ˚C
(nükleer model)
YENİ
3
VariPak®
Farklı tip kasa seçenekleri bulunan,ultra ince
camlifi malzemeli mini pileli kompakt filtre
Önerilen uygulama:
RPT tip özel filtre hücresinde ön filtre olarak
(M6 sınıf )
4
VariCel® VXL
Hafif ve yakılabilir plastik kasası içinde V
şeklinde yapılandırılmış minipleli kağıt
paketli yüksek kapasiteli hava filtresi
Önerilen uygulama:
Merkezi havalandırma ve iklimlendirme
sistemlerinde son kademe
Filtre olarak (F9 sınıf )
5
8
Özellikler ve performans:
• EN779/EN1822’ye göre filtre sınıfı: M6 - F9
• Filtre malzemesi: Camlifli kağıt
• Filtre çerçevesi: Anodize çekme aluminium
veya MDF
• Seçenekler: Kuru veya jel conta
• Sıcaklık limiti: 70 ˚C
Önerilen uygulama:
GMP derecesi C ve D olan temiz odalarda,
PharmaGel kabinler içinde terminal filtresi
olarak (H14 sınıf )
Önerilen uygulama:
Merkezi havalandırma ve iklimlendirme
sistemlerinde son kademe filtre filtre olarak
(H13-H14 sınıf )
9
Oda tavanlarından hava üfleme uygulamaları
için, kolay filtre montaj ve değişimi için tasarlanmış sızdırmaz yapıda filtre kabini
Özellikler ve performans:
• EN779/EN1822’ye göre filtre sınıfı: H14 - U17
• Filtre malzemesi: Camlifli kağıt
• Filtre çerçevesi: Anodize çekme alüminyum
• Seçenek: TM Hood (bir tarafı entegre kutulu
terminal filtre)
• Conta: Kuru tip, jel conta veya contasız bıçak
kenarlı
• Sıcaklık limiti: 70 ˚C
Garantili filtrasyon performansı için fabrikada
münferit olarak test edilmiş, hava kaçağı yaratmayan entegre kabinli ve hafif terminal filtre
modülü
Önerilen uygulama:
GMP derecesi C ve D olan temiz odalarda
AstroCel II hepa filtre elemanı için terminal
filtrasyon kabini
10
Özellikler ve performans:
• EN779/EN1822’ye göre filtre sınıfı: H13 - H14
• Filtre malzemesi: NELIOR membran
• Filtre çerçevesi: Galvanizli çelik veya ABS
plastik
• Conta: Kuru tip
• Sıcaklık limiti: 70 ˚C
PharmaGel Hepa Filtre Kabini
Özellikler ve performans:
• EN779/EN1822’ye göre filtre sınıfı: M6 - F9
• Filtre malzemesi: Camlifli kağıt
• Filtre kasası: HIPS ve ABS plastik kombinasyonu
• Seçenek: flanşta conta / Ters yönde hava
akımına uygunluk
• Sıcaklık limiti: 70 ˚C
• Enerji verimliliği sınıfı: A
AstroCel® II
Garantili filtrasyon performansı için bireysel
olarak test edilmiş, yüksek kaliteli mini pileli
yapıda hepa/ulpa filtre
MEGAcel® III
Yüksek hava hızlarında son derece düşük basınç
kaybı ile çalışan, içi V yapılı, düz kasalı yüksek
verimli hepa filtre
Özellikler ve performans:
• Konstrüksiyon: yumuşak veya paslanmaz çelik
• Hava bağlantısı: üstten veya yandan dairesel
girişli
• Filtre oturma yuvası: bıçak kenarlı
• Uyumlu filtre tipi: 128 mm kasa yük. kadar jel
contalı hepa filtreler
TM Hood Entegre kabinli terminal filtre
Önerilen uygulama:
GMP derecesi B olan temiz odalarda VITCAcel
ile terminal filtrasyon (sınıf H14)
Özellikler ve performans:
• Filtre sınıfı EN779/EN1822: H14 - U17
• Filtre tipi: AstroCel II veya VITCAcel
• Filtre çerçevesi: anodize çekme aluminyum
• Conta: kuru veya bıçak kenarlı
• Sıcaklık sınırı: 70 °C
AAF hava filtrasyon çözümleri
11
Sayfa 19
Fan Filtre Ünitesi
Yüksek performanslı ve düşük gürültü seviyeli
fan motorlu, farklı ölçülerde üretilen temiz oda
tavanlarına monte filtre cihazıdır
Önerilen uygulama:
GMP derecesi A olan temiz odalarda VITCAcel
ile terminal filtrasyon modülü (sınıf H14 - U16)
Özellikler ve performans:
• Konstrüksiyon: parlak aluminyum
• Fan motoru: monofaze veya trifaze AC veya
EC tip elektrik motoru
• Hız kontrolü: beş basamaklı veya basamaksız
kumanda
• Filtre tipi: AstroCel II veya VITCAcel
YENİ
12
AstroCel® I HTP
FDA / GMP kurallarına uygun son derece
güvenilir çalışma performansı sunan, silikonsuz
ortamda üretilmiş,çok dayanıklı ve üstün
özellikli hepa filtre
Uygulama şekli:
İlaç endüstrisinde kullanılan sterilizasyon ve
depirojenasyon tünellerinde sıcak hava
filtrasyonu
13
VariSorb® XL
Kirletici tipine göre farklı kimyasal medya
seçenekleri bulunan, tamamen yakılabilir
plastik kasalı, molekül ve partikül tutucu filter
Uygulama şekli:
Merkezi havalandırma ve iklimlendirme
sistemlerinde gaz fazlı kirleticiler için ön filtre
14
Özellikler ve performans:
• Filtre verimi: ≥ 99,99 % /0,3 μm, ≥ 99,95 % /
MPPS
• Filtre malzemesi: Camlifli kağıt
• Filtre kasası: Paslanmaz çelik
• Conta: Camlifli
• Sıcaklık limiti: 350 ˚C (400 ˚C, 1 saat)
Özellikler ve performans:
• EN779/EN1822’ye göre filtre sınıfı: M5
• Filtre malzemesi: Aktif karbon ile birlikte
sentetik materyal
• Filtre çerçevesi: HIPS ve ABS plastic
kombinasyonu
• Bağıl nem: 10 - 95%
• Sıcaklık limiti: 55 ˚C
RPT Güvenli Filtre Değişim Hücresi
Tek veya çift kademeli filtrasyon , maksimum
güvenlik için sızdırmaz yapı ve emniyetli filtre
değişim hücresi
Önerilen uygulama:
Radyoaktif, patojen veya toksik maddelerle
kirlenmiş filtrelerin çıplak el ile temas etmeden
güvenli değişimi
Özellikler ve performans:
• Hücre cidarı: takviyeli çelik
• Modülerlik: maksimum 5 ünite
• Test flanşı: DIN conta test yivi
• Opsiyonel : ön filtre kademesi
• Sıcaklık sınırı: 60 °C
Temiz oda elemanları
Terminal hava filtrasyon sistemlerinin sorunsuz kurulumu ve operasyonunun sağlanması
amacıyla AAF birbiriyle uyumlu çeşitli temiz oda elemanları sunmaktadır. Bunlar arasında
temiz oda asma tavan sisteminden aydınlatma aksesuarları da yer almaktadır. Lütfen AAF’nin
temiz oda uzmanları tarafından tasarlanmış, özel ve uyarlanmış çözümler için yerel AAF ofisiyle
iletişime geçiniz.
Bu broşürde sunulan enerji verimliliği sınıfları Eurovent 4/11 2014 kılavuzuna dayandırılmaktadır ve her filtre sınıfına göre
farklılık gösterebilmektedir.
NELIOR Filtrasyon Teknolojisi
Sayfa 20
NELIOR® Filtration Technology
Nelior Filtrasyon Teknolojisi üst segment filtrasyonda gelinen en üst noktayı
temsil etmektedir. Özel olarak tasarlanan ve AAF tarafından pazarlanan
NELIOR Filtrasyon Teknolojisi ürünü HEPA filtreler özel şartlar gerektiren ilaç
üretim uygulamalarında katma değer sağlamaktadır. Sonuç düşük enerji
tüketimi ile sürdürebilir bir performans ve azaltılmış üretim riskleridir.
Düşük enerji tüketimi
NELIOR Filtrasyon Teknolojisi şu anda piyasada bulunan herhangi bir diğer filtrasyon
teknolojisi ile kıyaslandığında benzersiz performans özellikleri sunan, patentli hava
filtrasyon membranına dayanmaktadır.
NELIOR membranlı HEPA filtreler camlifi kağıtlı geleneksel hepa filtrelerden % 50 ye
varan oranda daha düşük basınç kaybı özelliği ile çalışır. Aynı zamanda, NELIOR
membranın genel filtrasyon verimliliğinin camlifi filtre kağıdına göre daha yüksek
olduğu kanıtlanmıştır.
Daha düşük basınç kaybı ve yüksek verimlilik çok çok ince, nanometrik çaplarda
elyafların eşit yayılımlı yapıda bir tabaka oluşturulmasından elde edilir. Hava
molekülleri elyafların arasından daha etkin bir şekilde geçer ve havadaki partiküller
daha kolay tutulur.Sonuç: Hava kalitesi daha da optimize edilir ve enerji maliyetleri
önemli ölçüde azalır.
VITCAcel minipleli hepa filtre
Fraunhofer IPA tarafından
verilen temiz oda teknolojisi
yıllık ödülünü kazanmıştır
Filtrasyon verimi (%)
Yüksek partikül tutma verimliliği
Düşük basınç kaybı
99,99999
Basınç kaybı: 5,3 cm/s hava hızında 150 Pa
99,9999
0,07 μm den büyük partiküller ile
yerdeğiştiren mikroorganizmalar
% 50 daha az
99,999
Basınç kaybı: 5,3 cm/s hava hızında 300 Pa
99,99
Olağanüstü
verimlilik ≥ 0,07 μm
99,9
0,01
0,1
Partikül boyu (μm)
NELIOR malzeme (HEPA), Geleneksel malzeme (HEPA)
1
Uzman
görüşü
Dr. Lothar Gail
GMP ve temiz oda danışmanı VDI
(Alman Mühendisler Birliği)
Steril Müstahzar İşlemleri için kabul
edilen ABD kılavuzuna uygun
olarak, HEPA filtrelerin işlevselliğinin kontrolü açısından yılda iki kez
sızdırmazlık testinden geçmesi
gerekmektedir.
Yukarı akış yönüne enjekte edilen
aerosolün yüzde 0.01’den fazlasının
test noktasına nüfuz etmesi halinde kritik sızıntı oluşmaktadır. Kritik
sızıntının tespit edilmesi halinde, steril üretim üzerindeki olası etkisi
değerlendirilmektedir. Yerel bir kusur saptanırsa, filtrenin onarılması veya
değiştirilmesi, yeniden test edilmesi ve ilgili üretim hattı üzerindeki olası
etkilerinin değerlendirilmesi gerekecektir.
Olası hasarların engellenmesi amacıyla geleneksel (camlifli) HEPA filtrelerinin aşısı hassas yüzeyi bir ızgara ile korunmaktaydı. Son teknoloji membran malzemesine sahip yeni HEPA filtreler büyük oranda artan mekanik
mukavemet ve oldukça düşük basınç kaybı, ve dolayısıyla steril üretim
birimlerinin iyileşen ekonomik ve kalite özellikleri sayesinde daha iyi
çözümler sunmaktadır.
Yılda iki kez gerçekleştirilen sızdırmazlık testi öncesinde saptanması pek de
muhtemel olmayan hasar riski düşünüldüğünde, yeni filtrelerin yüksek
maliyetlerinin karşılığı alınmaktadır - “Aşırı maliyete neden olmayan
mevcut en iyi teknolojilere” güzel bir örnektir.
NELIOR Filtrasyon Teknolojisi
Bilimsel araştırmalar AAF’nin NELIOR membranlı HEPA filtrelerinin geleneksel camlifli
olanlar üzerinde üstün mekanik mukavemete sahip olduğunu göstermiştir.
Üstün mekanik mukavemet, yüksek gerilme mukavemeti, patlama basıncı ve
aşınma direnci ile tanımlanır. NELIOR filtre membranı herhangi bir potansiyel hasara
karşı,örneğin taşıma veya montaj hataları gibi, yüksek bir direnç ile kendi bütünlüğünü korur. Pratikte bu filtre kağıdının başarısızlık riskinin minimize olması anlamına
gelir ve lif atması sonucu içeri alınan havanın kontamine olması elimine edilir.
Olağanüstü Mekanik mukavemet
Gerilme mukavemeti
Azaltılmış operasyonel riskler
Sayfa 22
350
Düz
Katlı
300
Günümüzün yaşam döngüsü maliyeti programların çoğu yalnızca enerji tasarrufuna odaklansa da, AAF’nin NELIOR Yaşam Döngüsü Değerleme (LCV) yaklaşımı,
aynı zamanda temiz işlem koşullarının yetersizliğinden dolayı oluşan maliyet
etkilerini de tanır.
84x
312,0
318,0
150
100
50
3,8
Geleneksel filtre kağıdı
NELIOR filtre membrane
Filtre kağıdı tipi
Patlama basıncı (kg/cm2)
NELIOR® Yaşam Döngüsü Değerleme
8x
200
41,6
Daha fazla bilgi için lütfen sitemizi ziyaret edin: nelior.com
Katlı
250
0
Sonuç olarak, tehlikeli kirleticilerin temiz oda ortamına girme olasılığı daha az
olacaktır. Steril ilaç üretimi ve temiz oda personelinin korunması optimize edilir.
Bu da kritik ilaç üreticisinin ürün kalitesinde tutarlılık için kendi kalite risk yönetim
sistemlerini geliştirmesini ve başarısızlık maliyetlerinin azaltılması imkanını verir.
Düz
7,0
6,0
Sonsuz
yüksek
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0
0,0
6,4
Geleneksel filtre kağıdı
NELIOR filtre membrane
Filtre kağıdı tipi
Çevresel ve parasal tasarruf potansiyeli bir risk yönetimi yaklaşımı izlenerek
hesaplanır. Sonuçlar müşteriye sunulan net bir raporla özetlenir.
NELIOR Yaşam Döngüsü Değerleme programı
QR kodunu taratıp NELIOR
videosunu izleyin
QR kodunu taratıp European
Journal of Parenteral & Pharmaceutical Sciences (EJPPS)
dergisindeki makalemizi oluyun
Yüksek sıcaklıkta çalışan HEPA filtre çözümü
Sayfa 23
Yüksek sıcaklıktaki havanın filtrasyonu
Nihai ürünü etkileyen mikro - organizmaları ve endotoksinleri önlemek için
yıkanmış cam kaplara kuru ısı sterilizasyon veya depirojenasyon işlemi
uygulanması gereklidir. Yüksek sıcaklıkta gerçekleşen bu operasyon
sırasında sıcak havanın güvenilir bir HEPA filtre sistemi üzerinden geçirilmesini gerekir. Ancak bu şekilde bir sonraki aşamada parenteral ürünlerin steril
doldurma ve kapatma işlemleri için doğru koşullar sağlanabilir.
Kuru ısı sterilizasyonu ve depirojenasyon
Cam kapların sterilizasyon veya depirojenasyonu tipik olarak, üç aşamalı bir
operasyondur: Ön ısıtma, ısıtma ve soğutma. Özellikle ‘sıcak bölge’ de yer alan ısıtma
işlemi, HEPA filtrelerde çok yüksek kalite gereksinimleri oluşturmaktadır. 350 °C’ye
kadar çalışma sıcaklığı, ISO 5 / A GMP koşulların sağlanması kuru ısı tünelinden çıkan
ilaç kaplarının sterilitesi için garanti edilmelidir.
Bir sterilizasyon tünelinin şematik gösterimi
Besleme bölgesi
Sıcak bölge için önemli noktalar
Sıcak bölge
Soğutma bölgesi
320~350°C
200~250°C
İlaç kapları
Konveyör
Tutarlı hava filtreleme performansı
Kuru ısı ile pirojenlerin ve endotoksinlerin ortadan kaldırılması, zaman ve sıcaklığın
bir fonksiyonudur. Yüksek sıcaklığa uzun süre maruz kalma, ve daha sık ısıtma ve
soğutma çevrimleri yapılması, tutarlı performans sağlayan HEPA filtre gerektirir.
Parçacık dökülme sorunu her zaman kurtulunması gereken bir husustur. Kuru ısı
tünelini hizmete koymadan önce, yeni takılan HEPA filtrelerin ekipman üreticisinin
işletme yönergelerine göre bir ‘burn- in’ dönemi geçirmesi gereklidir.
Yapısı sağlam, uzun ömürlü hava filtresini
seçiniz
Performansı kanıtlanmış yüksek verimli
hava filtresini seçiniz
Ekonomik sıcaklık değişim oranlı hava
filtresini seçiniz
AstroCel I HTP
Sayfa 24
AstroCel® I HTP
AAF AstroCel I HTP HEPA filtre kuru ısı sürecinde mükemmel korunma
sağlamak için tasarlanmıştır. Bu filtre FDA / GMP nin sıkı kuralları için
uygundur, yüksek çıktı kalitesi ve azaltılmış üretim kesintisi riski ile fark
yaratır. AstroCel I HTP kuru ısı sterilizasyon ve depyrogenation tünel sıcak
bölgelerinde karşılaşılan sorunları çözen en doğru şeçenektir.
Hızlı sıcaklık kontrolü
MPPS de ≥ % 99,95 ve 0,3 mikron’da ≥ % 99,99 verimlilik değerleri 2.100 m3/saat
nominal hava akımında elde edilir. AstroCel I HTP 350 °C’ye kadar hızlı bir sıcaklık
kontrolü sağlar. Tavlama gerektiren diğer yüksek sıcaklık filtreleri ile karşılaştırıldığında, burn-in için gereken zaman önemli ölçüde azaltılabilir. Bu da filtrenin çalışmaya
hazır hale daha kolay gelmesi anlamına gelir.
AstroCel I HTP yüksek sıcaklık HEPA filtresi
Sıcaklık (°C)
“Burn-in” sırasında faydalı sıcaklık profili
450
400
350
Operasyon için hazır olma ≤ AstroCel I HTP
ile 5 kat daha hızlı
300
250
200
150
100
50
0
0
100
Süre (dk)
200
300
400
500
600
700
800
AstroCel I HTP paslanmaz çelik ayırıcılı ve kasa
kağıt arası fiberglas dolgulu
Alüminyum ayırıcılı ve kasa kağıt arası seramik
dolgulu filtre ile karşılaştırma
Güvenilir yüksek sıcaklık operasyonu
Sadece paslanmaz çelikten sağlam yapısı, ısıtma ve soğutma döngüleri sırasında
farklı malzeme genleşmeleri olmamasına ve zerre dökülmesinin minimize olmasına
neden olur. Elastik fiberglas kağıt kasa ara dolgusu, seramik dolgulu filtrelerde
kolayca oluşan stres çatlaklarına ve filtre bütünlüğün bozulmasına engel olur. Çok
sayıda ısı döngüsüne rağmen güvenilir ve tutarlı çalışmaktadır.
400
8000
7000
Verim = %
350
6000
300
5000
250
99,775%
4000
200
3000
150
99,865%
99,90%
2000
100
99,95%
1000
0
Sıcaklık (°C)
Parçacıkların sayısı > 0,3 mikron
(sayı / CFM)
Isıtma ve soğutma sırasında mükemmel verimlilik
99,99%
0
50
Süresi (dk)
100
150
200
250
300
50
Hedef
350
0
400
Sıcaklık
AstroCel I HTP paslanmaz çelik ayırıcıIı ve kağıt
kasa arası fiberglas dolgulu
Alüminyum ayırıcılı ve kasa kağıt arası seramik
dolgulu filtre ile karşılaştırma
Gösterilen “burn - in” döngüleri hava filtresi üreticileri tarafından önerilen değerlere dayanmaktadır. Gerçek “burn- in” prosedürü her zaman ekipman üreticisinin talimatlarını izlemelidir ve bu nedenle
farklı değerlere neden olabilir.
Hava filtrasyon terimleri sözlüğü
Sayfa 25
Hava filtrasyon terimleri sözlüğü
Alın hızı
HVAC
Hava akım miktarının filtre yüzey alanına bölünmesiyle elde edilen
değer. Alın hızı genellikle m/saniye şeklinde ifade edilir.
Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme. İç mekan hava kalitesi ve konfo­runun kontrolü için hava filtrasyonunu da içeren düzenleyici sistem.
Hava akımı
Kaba filtre
Birim zamanda filtre elemanından geçen havanın miktarı. Hava akım
hızı genellikle m3/saat veya m3/saniye şeklinde ifade edilmektedir.
Sentetik test tozunun tutulmasına dayalı olarak EN779:2012 uyarınca
G1 - G4 sınıflarından birinde yer alan hava filtresi.
Hava filtresi
Mukavemet
Katı veya gaz haldeki kirleticilerin içinde bulunduğu havadan
giderilmesi amacıyla tasarlanan hava işleme sisteminde kurulu ünite.
Hasara direnç gösteren hava filtrasyon malzemesinin basınç altında
elastik veya elastik olmayan davranışının gösterilmesi.
Hava partikülleri
MPPS
Havada asılı duran sıvı veya katı maddeler. Hava partiküllerinin
boyutları değişmekte ve mikronla ifade edilmektedir (μm).
En Yüksek Penetrasyona Sahip Partikül Boyutu. Filtre kağıdından en
fazla sayıda geçen partikül boyutu .
Enerji verimliliği
NELIOR® Filtration Technology
Hava filtresinin çalışma direnci ve çalışma koşullarının bir fonksiyonu
olarak elektrik tüketimini en aza indirgeme kapasitesi.
AAF tarafından münhasıran geliştirilen ve satışa sunulan, ince
nanometre ölçeğinde membran fiberlerine dayalı patentli hava
filtrasyon malzemesi.
Filtre bütünlüğü
Hava filtresinin sızıntı olmaksızın spesifikasyona uygun olarak tutarlı
performans gösterme seviyesi.
Ön filtreleme
Bir sonraki aşamadaki yüksek verimli hava filtrelerinin korunması amacıyla
havadaki daha büyük partiküllerin giderilmesi için kullanılan hava filtresi.
Filtre direnci
Hava filtresine giren ve çıkan hava akımı arasındaki basınç farkı. Aynı
zamanda basınç kaybı adı verilmektedir.
Terminal filtre
Çok sıkı kirlenme kontrolü gerektiren kritik üretim alanlarında en son
filtrasyon aşaması olarak kullanılan yüksek verimli hava filtresi.
Filtre malzemesi
Katı veya gaz haldeki kirleticilerin filtre unsurundan geçen havadan
giderilmesi için kullanılan lifli malzeme.
Test aerosolü
Fabrika verim testleri ve saha bütünlük testlerinde hava filtre
malzemesinin denenmesi için kullanılan sıvı veya katı uçucular.
Filtre nitelikleri
HEPA filtre fonskiyonlarının ISO 14644-3:2005 uyarınca ilgili yöntemler
kullanılarak belirlenen beklentileri karşıladığının kanıtlanması.
ULPA filtre
MPPS verimine bağlı olarak EN1822:2009 uyarınca U15 - U17
sınıflarında yer alan Ultra Düşük Geçirgenlikli Hava Filtresi.
Filtre sınıfı
EN779:2012 veya EN1822:2009 ile uyumlu test prosedürlerine göre
ölçülen hava filtrasyon performansının belirtilmesi.
Verim
Filtrenin tuttuğu partiküllerin sayısının filtreye giren partikül sayısına
oranı olup yüzde ile ifade edilir.
Hassas filtre
0.4 μm partiküller için minimum verime dayalı olarak EN779:2012
uyarınca F7 - F9 sınıflarından birinde yer alan hava filtresi.
Yakalama
Tutulan standart test tozunun ağırlık yüzdesi olarak ifade edilmesi.
Kaba filtrelerin sınıflandırılması için ortalama değeri kullanılmaktadır.
HEPA filtre
MPPS verim değerine dayalı olarak EN1822:2009 uyarınca H13 veya
H14 sınıflarından birinde yer alan yüksek verimli partikül hava filtresi.
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi
Kurulum esnasında elde edilen çevresel ve mali tasarrufları gösteren,
hava filtrelerinin karşılaştırmalı hesaplaması.
Satış ofisi konumu
Üretim tesisi konumu
Satış ofisi ve üretim tesisi konumu
AAF satış ofisleri iletişim bilgileri
Almanya
+49 208 828 42 30
Büyük Britanya
+44 1670 713 477
İspanya
+34 916 624 866
Avusturya
+43 2236 677 628
Finlandiya
+358 10 2290 700
İtalya
+39 031 35 25 311
Belçika
+32 2 426 5451
Fransa
+33 143 984 223
Suudi Arabistan
+966 1 265 11 16
Birleşik Arap Emirlikleri
+971 4 339 7688
Hollanda
+31 591 664 466
Türkiye
+90 216 449 51 64
aafeurope.com | nelior.com
Bu broşür yalnız bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve AAF için bağlayıcı herhangi bir teklif sunmamaktadır. AAF bu broşür içeriğini sahip olduğu bilgilerle sınırlı
olarak hazırlamıştır. Broşür içeriğinin ve burada adı geçen ürünler ve hizmetlerin
eksiksizliği, doğruluğu, güvenilirliği veya amaca uygunluğu konusunda doğrudan
veya dolaylı herhangi bir teminatta bulunulmamaktadır. Spesifikasyonlar ve
performans verileri mevcut spesifikasyon toleransları dahilinde ortalama değerler
içermekte ve bildirim yapılmaksızın değiştirilebilmektedir. Lütfen sipariş vermeden
önce her zaman en son bilgiler ve spesifikasyonlardan haberdar olmak için AAF ile
temasa geçiniz. AAF en geniş kapsamıyla bu broşürün kullanımı ve/veya
yorumlanmasından kaynaklanan veya ilgili olan hiçbir dolaylı ya da doğrudan
hasar hususunda açık bir şekilde herhangi sorumluluk üstlenmemektedir.
AB_201_TU_042014 © AAF International B.V.
Yunanistan
+30 210 663 20 15
AIR FILTERS
CLASS M5-F9
Bizi izleyin:
linkedin.com/company/
aaf-europe
plus.google.com/
+aafeurope/
youtube.com/
aafinternational
AAF ürünleri distribütörü:
AAF International M5-F9 (FIL) sınıfı Hava
Filtreleri için Eurovent Belgelendirme
programına katılmaktadır. Sertifikanın
geçerliliğini kontrol etmek için
www.eurovent-certification.com
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Benzer belgeler