f î› - k J ıı Miııı Eğitim Müdürlüğü

Transkript

f î› - k J ıı Miııı Eğitim Müdürlüğü
T.C.
 ̄一中一−ゝ→●−,−●ノー、▲.−
10
KILisvALiLIGI
ilMilliEgitimMudurl噂担
Sayl:21722023−903,07.03−B.7926837
10.08.2015
Konu:YurtDISlOkutmanllkSmavl
…………………………MUDURLUGUNE
Ilgi:Avrupa Birligive Dl;Ili*iler GenelMud批1噂nnun28/07/2015tarih ve7583305
SaylllyaZISI
AvrupaBirligive DISlliskiler GenelMud融i堕面相’IYurtDlS10kutmanlik SinaVi
I−ileilgiiiyazISlekteg6nderilmlS01up,lSVeislemelerinilglyaZ−do菖ru血sundayapllmasl
hususunda;
Bilgivegereglniricaederim・
HaninBASlBUYUK
Mudura.
MudurYardlmCISl
EKLER:
1−11giYazl(tSayfa)
2−Kllavuz(25Sayfa)
DAGITIM:
TumOkulMtidurliiklerine
AkplnarCad.ValliikBlnaSikat:179100・KILIS
Ayr面IlibllgiiGinirtlbat・ASARACOGLUSef
曾(0348)8132828・120 自・(0348)8131264
Qgi!〕.kiiismem@meb.gov.trElektronlkAg’http・//kilis・meb・gOVtr
BuevrokguvenIIClektrOnIklmZalleimZalanmiStirhttp//evraksorgumcbgovlradrcsindend611−CaCb−3bO2−b9f3−fd5akoduIieleyltedilebiiir
T.C.
MiLLIEGITiMBAKANLIGI
AvrupaBirligiveDlSIliSkilerGenelMtidnrlj唯心
/一㌦
/∴
28.07.2015
Sayl:39930676−903・07・03−E・7583305
Konu:YurtDISlOkutmanllkSlnaVl
DAGITIMYERLERiNE
iIgi:a)Bakanl蘭araraslOrtakKuItnrKomisyon…un27/07/2015tarihIive50saylllKararI,
b)MEBAvmpaBirligiveDlij車kilerGeneiMud間鴨u’nun18/02nO15tarihlive
39930676/903.07.03/1841991saylllMakam Oluru,
C)03Temmuz2003tarihlive25157saylllResmiGazete−deyaylmlanan5/6/2003
tarihlive2003/5753saylllBakanlarKuruluKararI.
Yurt dlSlndaki nniversitelehn T航kol(串 kursulerinin ve BuyukelCiliklerimiz/
BaskonsolosluklimmlZ neZdindeki Tuk Ku血r Merkezlerinin DliiSleri BakanllglmlZ
vasltaSlylagelen2015Ve sonraslndakiokutmantalepler証n karylanmaslamaClylailgi(a)
Kararveilgi(b)MakamOlu…naistinadenslnaVla当00”okutma:nSeCilecektir・
S6z konusu slnaVlailgili baSVuru SardaJi,S加CSi,㌍kIi,Seeme SlnaV一,yuIl dlSlnda
gOrevlendimeye dairusulve easlariledigerhususlarIn yeraldlglVe bir6megi消?ikte
g6nderilenKllavuz’aBakanllgImlZlnhttD〟ww・meb・gOVtr/intemetadresinden ulaslIabiIir・
Keyfiyetibilgilerine・Kllavuz’unilgilileresuresiicerisindeimzakarSllrglduyu…lmail,
bayurularlP BakanlLglmlZa Zamanln(ねuhitlrIlmasJVeiSlemIerde gereklihassasiyetm
g6steriImeslniizinle ne6nemlearz/ricaederim・
Y.ZiyaYEDiYILDIZ
Bakana.
GenelMudur
EK:
Kllavuz(25sayfa)
DAGITIM
Gereか;
Bilgi:
一Yuksek(噌retimKuruluBaskan蒔lna
一DlSiileriBakanIIglna
(GenelSekreterlik)
一AveBPlanI
(KonsQloslukiSleriGenelMudurl堕u)
−MaliyeBakanlIglna
(ButCeVeMaliKontroIGenelMudtir1時n)
−KulturveTurizmBakanllglna
(TanltmaGenelMudurlj噌u)
−BaibakanllkYuIldlSlTtiTklerveAkraba
TopluluklarBaSkanlrglna
(InsanKaynaklarlVeEgitimDaireBa;kan鴫1)
EmnlyetMah.lncItaSCad.MEBBeSeVIerKampusuCBiokBc箪VLer/ANK^RA Ay…t高bligilqn U StMSEKVHKI
ElektronikAg’wwwmebgovIr
TeL(0312)4132012
e−pOSta:ugurSlmSek@mebgovtr
Faks(0312)4188289
BuevTakguvenIieiektronlkimZailelmZalanm相rhttp//evraksorgumcbgovtradrcsindcn6151−elbe−39cc−8129−322akoduiie(eyltedllebiilr
eYM
TC Oh;mO SeqTleYeY8時$(immMe爪0∼i
YABANCIDiLSINAVLARIESDEdERLiKLERj
GiincellemeTarihi;16.07.2014
0sYMYenetimKurulutaranndanolusturulan“YabancIDilSlnaVlanEsdegerlikCallSma
Gmbu”raporuveburaporatemelteskiledenanalizlersonucundaOSYMYenetimKurulunca
YabancIDilSlnaVlannlnESdegerliklerihususundaasagldakikararlarallnmlStlr
KPDS−UDS−YDSEsde菖erligi
OSYMtaraflndanyapllan,KamuPersoneliYabancIDilBilgisiSeviyeTespitSlnaVl(KPDS),
UniversitelerarasIKumlYabanclDilSmaVl(tjDS)VeYabancIDilBilgisiSeviyeTespit
SlnaVl(YDS)birbirlerinec組yenluolarakdenktir/esdegerdir.
DigerYabancIDilSlnaViarlnlnKPDS−UDS−YDSEsdegerligi
Herhangibir yabancl dil slnaVlnln KPDS,UDS veya YDS’ye esdeger olarak kabul
edilmesinde oncelikle slnaVln uluslararaslgeCerlilige sahip olmaslna Ve SlnaVlhazlrlayan
kurumun sadecebagllOlduguulkeninresmidili/dillerindeyaptlglSlnaVlanneSdegerkabul
edilmesinekararverilmlStlr.
TumyabancldillerieindilbelgesininuzerindebirgeeerliktahhibelirtilmediyseEylu12005
VesonrasltarihliyabancldilbelgelehningeeerlikabuledilmesinekararVerilmistir・
YabancldilslnaVlanesdegerlikleritablosundakabuledilenyabancldilslnaVlanKPDS,UDS
veya YDSile tek yenltiolarak eSdegerdir Tablolarda belirtilen slnaVlar dlSlnda kalan
Universite,EnstituveyadigerdilegretimlyaPankuruluslarcaduzenlenen ceSitlikurslara
yonelikyapllanseviyetespitslnaVlanbuesdegerliktablosunageredegerlendirilemez
IngilizccSlnaVlarlKPDS−UDS−YDSE担egerligi
hgilizceicine担egerl崎kabuledilenslnaVlann(CAE,CPE,TOEFLiBT,PEARSONPTE
Akademik)esdegcrolduguKPDS−UDS−YDSpuanlanTablol,2,3,Ve4’teve正mistir
Tal)tOl.ESdegerKabulEdilenIngiiizceSinaVICAE
DS/KPDSNDS
Tab102.EsdegerKabuIEdilentngiLizceSinaVICPESlnaVl
DSIKIlDS/YDS
OsYM−Yabanc,DilSlnaVIarlE9dcBcrlitdtri,I6.07.2014,Sayfa l
eYM
Tablo3.E函gcrKalIulEdilenIngiIizceSmaV,TOEFLiBT
TOEFLiBT 優、E8
莊
E8
TOEFLiBT 謬E8
84
120
119
118
117
蜚E2
莊
涛
83
田
涛
82
田
涛x
32
81
E8
田x
3R
116
涛r
80
田r
115
涛b
79
田b
114
涛R
78
田R
113
涛B
77
田B
涛2
76
112
111
涛(
3R
75
田2
田(
110
涛"
74
109
涛
73
田
涛
72
田
107
塔
71
鉄
106
塔
70
108
105
塔x
3R
69
3R
田"
鉄
鉄x
32
塔r
68
鉄r
103
塔b
67
鉄b
102
塔R
66
鉄R
塔B
65
鉄B
塔2
64
鉄2
104
101
100
99
塔(
3R
63
鉄(
98
塔"
62
97
塔
61
鉄
96
塔
60
鉄
95
都
59
鼎
94
都
58
93
都x
3R
57
3R
鉄"
鼎
鼎x
3R
都r
56
鼎r
91
都b
55
鼎b
90
都R
54
鼎R
89
都B
53
鼎B
都2
52
鼎2
92
88
87
都(
3R
51
蜚E2
都
鼎(
86
都"
50
85
都
49
鼎
48
鼎
3R
鼎"
OsYM−YabancIDilSlnaVianE河egerlikIeri,16・07・2014,Sayぬ 2
eYM
TaI)104.E河e豆erKabulEdilenIhgilizceS,naVII,EARSONPTEAkademikSlmY一
UDS/KPDSNDS
90
87
涛R
84
涛
81
塔R
78
塔
75
都R
71
都
67
田R
55
田
50
鉄R
45
38
鼎R
30
鼎
AlmancaSlnaVlarlKPDS−UDS−YDSEsde菖er噂i
AJmancaiCinesdegerliakabuledilenTELCDeutsch,GoethelnstitutveTestDaFslnaVlannln
esdegerolduguKPDS−UDS−YDSpuanlan,SlraSlileTabl05,6,7’deverilmlStlr・
Tablo5.E河egerKabulEdilcnAlmancaS−naV,TELCDeutsch
TELCDeutSCh
SIKPDS/YDS
telcDeutschB2
telcDeulschCl
Tablo6.ESdc豆CI・KatIulEdilenAtmancaSlnaVIGoetheIn調tut
OSYM
Pu紬IArdl軋 謬E8
Gut
塔
SehrGut
鼎R
70−79
鉄
Sヲ
涛
莊
60−69
E4部E2
55
テ
60
UDSIKPDSIYDS
60−69
Be備edigend
Gut
都
塔
SehrGut
田R
テs
70
テヲ
涛
75
テ
80
PuanAra噂l 謬E8
78−103
Gut
H
SehrGut
3
テ
ユ
蜚E2
涛
#
テ
E8
Sb
95
100
Tabl07.E河egerKabulEdiJenAlmancaSmaVITesIDaF
TestDaF
Uf蒜R
TND
TND
TND
UDS/KPDSNDS
75
釘
迭
80
85
OsYM・YabancIDilS,naVIarlE匝gcriikbri,16.07.2014,Sayf∴3
瞥YM
FransLZCaSlnaVtar−KPDS−UDS−YDSE河eger噂i
FransIZCaicinesdegerligikabuledilenDELF&DALFslnaVlnlnSeViyevepuandenkIikleri
Tablo8’deveIilml沖「.
Tabt08.E匝豆erKabuiEdiIenhaIyancaSlnaVIDELF&DALF
DELF&DALF 謬E4鳩
DELFB2
DALFCl
E8
蜚E2
田
塔
DALFC2
TtalyancaSlnaVlarlKPDS−UDS−YDSE河e菖erligi
ItalyancalClneSdegerIigikabuledilenCELIslnaVlnlnSeVlyeVePuandenkliklehTablo9’da
Vehlml担r.
Tablo9.E直gerKabuledilenltaIyancaSmaVICELl
CELI
謬E4鳩
CELI3
田
CEL14
塔
E8
蜚E2
CELI5
IspanyolcaSlnaVlarlKPDS−UDS−YDSE河e菖erligi
Ispany0lcalelneSdegerliakabuledilenCELIslnaVlnlnSeVlyeVePuandenklikleriTablo
lO’daverilml担r.
TablolO.EsdeBerKabulEditeniSpanyOIcaSlnaVICELl
CELI
D
ニ
ヨ
FTW6
D
ニ
ヨ
FTW7
D
ニ
ヨ
FTW7
剳TE8
蔕ネ
莊
妊TトX
踐ネ
踐ネ
妊TトX
妊TトX
E8
、
vciB2
、
、
蜚E2
田
velCl
塔
velC2
RuscaSlnaVlarlKPDS−UDS−YDSE河e菖erligi
RuscalCineSdegerligikabuledilenTORFLslnaVlnlnSeVlyeVepuandenklikleriTabloll’de
VerilmlStlr.
Tabloll.E河egerKabulEdilenRu叩aSlnaVITORFL
TORFL
Leve14
LcveI3
LeVe12
84−92
涛8
テ
涛R
73−83
涛
66−74
塔2
84−92
涛8
テ
75−83
都R
66−74
田R
84−92
涛8
テ
75−83
鉄R
66−74
鼎R
100
80
都
60
鉄
OsYM−YabanCIDilSlmVlanE河cger間dc・・i,16・07・2014,Sayfa 4
「 ̄ ̄11
DAGeREVLENDiRiL,ECEK
OREVLISI OKUTMA
TiMUYESi/66RETiM
LENDiRMEKILAVtJZtI園
i VRIJPABIRLIGIV日田
詩,嵩高 ̄ ̄賞
誓言鳶
\+、潤
」ン$すごへ  ̄
\ti
\∵浄\溝ノ
ISiLiSKiLERGENEL
け “重 JG1日
Bak紬1arKumlu Karannca,MilliEgitim Bakam鴫ItarahdanhazlrIanan bukllav一一Zun uygulanmasI
BakanlLkkLraraSlOrtak K航r Kom−SyOnu t紬anndm uygun bulunmustur SlnaVa baiVuran adaylar
Kllavuzdavellgilimcvzuattay・eralandnzenlemelerikabuletmlS Saylllr18r SlnaVlailglllller同前
aく承lamamln,baSVumlannvesmavsonucIamlnadaylaraduyumlmasl,MllliEgilimBakmllgrn一mhlerneI
SayfaslndayapllLr.JnlernetSayfaslndakidu)qrularteb晦hdkmmdedir.
BaSVuruTarihIeri 27/07/2015−11/09/2015
TemsilYetenegiM通Iakatl
Ekim2015
TemsilYetenegiMnIakatlSonuclarl Kaslm2015
DIKEnT!BukllaWZdayeraImkurallar,KllavuzullyaylmlanhlndensonTaymr憧egirebil∞ck
yasama,yumtmeVeyarglOrga:nlanileilgilikurumlarlnkararlangerekliklldIgItakdirdedegLStirilebllir
B6yle durumlardaizlenecek yoI Mllli Egitim BakanllgllaTmndan bellrlenlr Ve Milli Egitim
BakanlLgl’nlnhlemetsayfbslndankamuoyunaduyurulur SlnaVlallglllOlarakalmallyenikararlarve
gerekllgOrulcn dcgiSikliklcrc鴫kin bllgllcr de Mlm Egitim Bakan嶋1’mlhterneIsay亀smdan
kamuo)unaduyumlacaktlr.ilgililehMill=嘩諦mBakanlLgl’mnJnternelSay魚smlSLkslkkontroi
emeleriyar調larlnaOlacaktlI・.
fLETisiMBiLGiLERi
BakanIrglmIZlbir鵬tGnolarakil帥ndirenrcsIni,6zelvegencIsor山ar串n:
MimEgitimBakanllglnetiSimMerkez主ALO147
MimEgitimBakanlLg.AvrupaBim宙veD両iskiIerGenelMtJd間鴨u(ABDiGM)
YuIldIS.Te担tIDareBaskanhgl
EmniyetMah.hcITaiCad.M皿EgitimBakanllglBeSeVlerKampus心CBlok
O6560Be㌍Vler/ANKARA
Be峡湾C撃r一点312)4188289
ElektronikPosta−kozcelih@metLgOVjr.diytebmtr
ADDiGMh〟erndAdre諒
h〟0.・偽bdim.mebgovtI/
SonuClar直営ijntemelAdrcsi;
h砂〟協ebgγゾル
TeIefonNumarasl;
+(312)4131957−41319604132012
囲
iciNDEKiLER回
4 5 6 ∴ ∴ / 。 1 9 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 日 1 2 1 2 1 2
SiNAVTAKVIMl
l. 回田回田田圃弧回田A回
2. BASVURUSARTLARl.SURESI.SEKLIvEYAPILACAKIsLEMI.ER
2.l BasvumSaman
BasWnJSuresl,SekllVeYapllacaklilemler
BasvunlnunGecersIZSayllacaglDurumlar
SECMESINAVI
SCCmeSlnaVl
BoiannlnTcspltlVCBasarlSHalamasl
SlnaVSonuClmnlnDuyurulmasIVeGeやerllllkStdesl
YurtDlilndaG6revlendlmelslemBaSamaklarl
G〈)revlcndlmeSuresl
Ogret−mUycsi/OgretlmGorevllSl/OkutmanGOrevlendlnlenUlkeler
GOrevlendlnlenPcrsoneleYapllacakOdemeler
OgretlmUyesi/OgretlmGorevllSl/OkutmanOlarakGercvlendmlenOgrc−menlerlengillllMllliEg1−1m
MOdurluklerlnlnYapacagllslemler
4.7.YurtDlSlndaGOrevlendlrllenOgretlmUyeSi/OgretmGorevllSl/OkutmanGerevlenNedenlyleSorumlu
01duklanMakamlar
4.8.YuhClGOreveDondome
4.9. GorevlendlmeErtelemesl
4.10.GorevlendlmCnlnYapllmayacagIVeIp山EdlleccglHaller
4.11,GOrevlendlmeHakklndanVazgeCenler
5. DIdERHUSUSLAFi
EKLERの
Ba;VuruFomu
BiIgiFormu
GuvenllkSoruかumasIVeAr軌V^Ja申mosIFoImu
DllzenlenecekOmekTablo
OgretlmUyesiIOgretlmGorevllSl/OkutmanGorevlendlnlenUlkeler
2003/5753saylllBakanlarKumluKaJ−an,naekllYuItdlSIAyllkOdemelenCe−vell
1 1 1 8 1 9 2 1 2 2 2 3 2 4
1 2 ● 0 4 − 、 ︶ / 0 − ′
GenelAmaCllDllekCeOmegl
SINAVTAKVIMI国司
‥醐∴∴∴∴∴I
F
DuyurununYaylmlanmasl囲
BaSVuruSures胴
8
&
&
ィフ(
]陝
緬¥「
x
69$
Y]
968
9]驅ネル
Mudurluklerine/Universiteierde
Rekt6rluklereG6nderilmes胴
69]
68
ResmiOkul/Kurum
Mudur塙田圃田圃
mtidtirlukleri/Universitede
ネ
]
68雇
Millii鴫itimBakanlLgLnaG6nderilmes胴
X
8
68
119emilliegitim
2
9]饉y;Xクツ
BaSVuruBelgelerininveOnayllListenin 弌
TemsilYetenegiMtilakac旧 乃カ晩#
68
僮lgiliBirimAmirlikler洞
AdaylarlnBavurularlnlnKllavuza 俛
UygunlugununTespiti園
9]陂
69]
BasvuruBelgelerininilMill氾色相m
MilliEgltimBakan噂l囲
回田唖田圃
Resmiokul/kurumm廿durmklerine YapllanBa;VurulardaBelgelerinIlt:e
MilliEgitimMtid血Iuklerine GenderiImes胴
8jlgili網田
i ‖ncelemeveDegerlendime
iK田圃田圃田田園
ル{ネル
ュH俊
incelemeveDegerlendlrme
K田園田圃阻回田
BakanllklararaslOrtak KulmrKomisyonu囲
MtilakatSonu91arlnmilan1回
M冊1時itimBakanlLg1回
圃TbbJo‘ねbeIi′初enIar,hlertわ‘碕諦I,kyLPmayelk聞・da′tyea′′′・r・SoakonusuIarihlerth鴎甲k/,kolmas′
dl.n′mmあht囲rveh〝p:/侵坤rhlemetadeSler′nde,・砂urulacakI‘′
1.GENELESASLAR
a)IlgiliMevzua時Turk kulturunlmyurt dlSlndatamtllmasl,yayllmasIVekorunmasl,yurt
dlilndakivatanda担nmlZVeSOyda;lanmlZlnkulturelbaglarlnlnkorunmasl,guClendirllmesI
Ve dini konularda aydlnlatllmaslile Tnrk dilinin egretllmesl amaClyla egretim uyesl,
0gretimgorevlisi,Okutman,OgretmenVedingerevlisiolaJakyurtdl乳ndagerevlendirilecek
personelln皿Vanl,SaylSl,nite撮lerl,SeeImlerl,gOrev yerleri ve surelerl,lZlnlen,yurt
dISlndakigorevlerinin sonaerdlrilmesive dlgerhususlara dair usulveesaslar3/7/2003
tan皿ve25157Saylll Resmi Gazete’de yaylmlanan“BakanIlkkrarasI Orlak Kjl/Lur
Komi少,Onun〔dllSma Esas∴Ve U鋤IIen t/e BlI Komiqりn mIlがnlhn Yufl D型ndd
GtreVlendin/eeek PeISOnelin NtleIlklenIIe Hak ve Y諦kumlulukhhnin BelirJenmeslne
擁函5/〟20031art初ve2003〝753sqJ面BakanlarKun,)uKamn’yladuzenlenmlStlr.
b)BuslnaV,yurtdJSlndagerevlendlrllecekOgretlmUyesi/OgretlmGerevllSi/OkutmmlSeCmek
amaclyla;ilgllImeVZuat,Mill‖Ee両mBakaIJl菖1(MEB)AvrupaBlrligLVeDlSillSkiler
GenelM的urIug直ntm18/02/2015tarllllIVe39930676/903.0703/184199l saylllMakam
Oluruile BakanllklararasIOrtak KulturKomsyonunun27IO7/2015tarihlive50saylll
karanCer9eVeSlndehazlrlananlSbuKllavuz’dabel証IenesaslaragOreMEBAvrupaBlrligI
veDlSIliskilerGenelMud血1鴫utaranndangercekleStlnlecektlr
c)TemsllYetenegiMulakatl,Eyl削2015’teAnkara’daMBBAvrupaBirligiveD−SI鴫kiler
Genel Mud血1崎山de gerCeklestmlecek olup hter・net tizennden gerekli duyurulan
yapllacaktlr
d)DIS1両riBakanllglndangelentaleplerdo色mltusunda,2015vesonrakiylllardayurtdlSlnda
bulunantmiversitelerlnTurkolqiiknrsuleriileBuyuke19illklerlmiz/Baskonsolosluklannuz
nezdindekiT撮kKmturMerkezlerinmOgretlmUyeSlIO営TetlmGorevllSl10kutmanlhtlyaClnl
karsllamak amaclyIa slnaVla a彊lda bel・rtilen nlteliklere sahiplOO(YめOgretim
UyesIIOgretimGerevlisl/Okutmanse911ecektir
e)
il
___ −〈__月_
B翻′碕ikDokLo,ayaihl′amedenIerm.m‘VerS−lelermdenyuksek杭anslarm・betgt・knd,meIer一ge,ekmekled′r
現daylarm‘eat,y紘ekhsansy‘pLJkIar肋beIgeIe′毒meIeT・,geTekmekIed′,
田圃k匪ma圃馴騒旧∴∴ingirIZCe囲 BaSVurununSOngunu
buttInlesik 田圃聞園田 itibarlylasonbesyll
d園k圃ra四駆回n圧旧 FransIzCaの 19Inde;KPDS.UDSveya
nnl∴∴田
の
TくirkDilIve
Arapca回 YDS’den血1回回田5師岡anの
RusCa固
SelyeSlnde剛Cの
Farsca田
sali田lmak∴囲
周
囲
図
回
田圃の
Italyanca田
Ede的′0旬州rkF帥
IspanyoIca圃
甑banciIara
Cince田
l噌rkfe(移retlmI田
圃田田 園
aIanIndadoktora
VqIabI捌鵬sIk
doktoroyopilmasJ
CerClh園ebebid持田
f)Adaylar slnaV SOnu annl,T.C KimlikNumaralanileMEB守n http〟meb・gOVtr Ve
httt)J/abdim.meb.e・OVtrhternetadreslerindenegrenebilecektir.
g)AdaylarMEBileyapacakk肌btlmn yazISmalardaEkl’dekiGenelAmaCllDilekCe
Omegi’nikullanmalldlr.
2.BASVURUSARTLARI,SURESi,SEKLivEYAPILACAKisLEMLER
2.1.BayuruSartIan
2015−Yurt DLJmdd Gerevlbndirikcek Oge〟m tyesi伯gret7m GOre・′/isiWkutmam TtmszL
YeteI7egi脇hkaa’nabasvurudabulumcakadaylardaaytgldaki函araranlr
a)T.C vatandailOImak,
b−1)AskerIikte geen sure hahe(asker e訂etmenlikte geen s血℃1erbu sbreye dahil
de到Ldi車庫navbasvumsununsongunuitibanylaenazbeiyllhizmetibulmuphalen2914
SavIllYuksekOgretimPersonelKanunu’natabiegretimelemamolarakeall即yOrOlmak,
b−2)Askerlikte geen sure hahc(asker Ogretme山南e geen s血℃ler bu sureye dahil
de劃鉦)slnaVbasvumSununSOnguntJitibanylaei担m−6両mhizmedehs刑部Idafm
az5(bes)ynhizmetibulmuP657SaylllDevletMem…高田KanununatabiolarakMEB
merkez veyataSrate的latlndaca巾1yOrOlmak偽kil紳etmeI2hriLesozhSmelioJamk
Cal函〝砿77hr ha汚少,
C)AskerHkhizmetiniyapmlSVeyaaSkerIikhizmetindenmuartutulmuS01mak,
d)TaksirIisuClarveasagldasayllanstIeJardlSlndatecilediImishukt・mlerharicolmak
uzere,agrrhapisveya6aydanfazlahapisveyahutaffaugramlSOIsalarbileDevIetin
sahsiyetinekarqislenensuclarla膏immetjhtilas,imki心myet,hlrSIZllk,dolandlnChlk,
Sahtecilik言nanclkOtuyekullanma,dolanllinasgibiyuzklZartlCIVeyaSerefvehaysiyet
kJnCISut諦mVeyaistimalveistihlakkaCakql噂hariCkaCakqllk,ihaleveallmSatlmlara
fesatkan沖ma,DevletslrlannlaGl雪avumasudarlndandQlaylhuknmlubulunmamak,
b)Ildlimakandarcayapllacakar*varammasIVeguVenliksoru的mmasISOnuCundaeJde
edilecek bilgi ve belgelere gOre yurt d朝nda gerevlendihlmesine engel bir hali
bulunmmak,
C)GereviniyapmaslnaengelolabilecekvticutveakllhastallglVeyaVuCutSakatllglile
ezrtlbulunmamak,hemangibirburailCIhastallglntaSlylCISl01mamak,
d)A(mVeidarisoru沖JmaSOnuCundauzehndenyOnebciIikg6reviahnmamsolmak.
e)SonlOylldauyamaveklnamaCeZaIandlSlndaafraugrayanlarharicdisiplincezasI
Verilmemisolmak(DISPlincezahr′・mm勃kam,mLtle助成脇′2LerharlC),
f)Basvumnunsongtmuitibanylahl缶1izcerAlmanca,FransIZCa,Arapca,Rusca.Farsca,
ispany01ca,Cince,JaponcaveitaIyancadillehninbirinden,SOnbesyllieinde,OsYM
taranndanyapllanKPDS,tJDSveyaYDS’denenazI.GENELESASLAR;4uncu
maddeninA−(50)veB−(75)bentIerindebelirtilenduzeydedilbeIgesisahibiolmak,
g)YapIlacak Temsil Yetenegi Mtllakatlnda bas rlll Olmak paha bnce yz高く毎mdd
gerevIendiljhniS Ohmhw一m∴∴ikLnci∴kez −hangl gbrevle olursa o短In−
gorevleI7dtrileblJmelerttcin,OICekiy碗IgOrevlerJnibaSarll10km−aktamhml Ve
yWtigigOre、,nebaShmahmTdnitibarenStnaVbaSV2′ruImmmSOn Tui肋idbarlyhenaZ
描yll印毎m埠Ohpsmαbas甑r〟押r偽nn∼触り〝0棚,
h)Daha ence Bakanhklararasl Ortak K融ttJ∼i Komisyonu mari碇tiyle yapllan
slnaVda/slnaVlardabaやrlholupgOrevlendimesHaSlndabekliyorolmamak,
i)HizmedngerektiTdigitemsilyetene昏nesahipb面unmak
DiKKAT!YurtdtsinagiircviendiI・IneenfhzlaikikezvaDhm.
>∴S冶Zlesmelii撮Iam edilcn egremenIerden kadrolu sta調ye geGenlerin∴S6zlesmeli olaJ’ak
gecirdikIerihizmetsdreleri,lSbumaddeninbirlnClnkraslnmO)ve(C)bendlndebelirtilen5yllhk
hlZmetStiresinlnhesablndadikkateaJmr.
> 03Temhuz2003tarihlive25157saylllResnnGazete’deyaylmlananO5Haziran2003tariMve
2003/5753say,11Bak血KuruluKamlnm9’uncumaddesinin(a)Ye(d)bentleridlSlnda,bu
ijiaddedebelirtilendigerbirnedenleyurti9ig6revmedend前ilenlerbu印JtItaSlSalardamⅢacaatt穐
2.2.Ba即u…Stiresi,Se曲VeYapllacakhemIer
BasvuruSiiresiVeSekli
BuKJJavuz’di日光lirtilenbasvumsardannIta軌yanadayIardan;
a)MEB merkez ve taira teikilatlnda gerevli QlanlaT27/07/2015−11/09nO15tarihleri
araslndakadrolannlnbulunduguokuLnturumVeyabirimlere.
b)Univers諦eLerde gOevli egretim gOrevlileri/uyeleIi27/07/2015−11/09nO15tar皿eri
araslndailgilibirimamirlikJehnebasvuracaklaJdlr・
C)Resmi okul/kurum mud証ldkleri ba即ulul光lgelerini14/09/2015−16/09/2015 tarihleri
arasmdailceMll=Eg恒mMtidurluklehne,neeMl1日Eg恒mMuf撮r刷dehde16/09nO15−
22/09nO15tarihleriarasIndanMlliE郵mMuCmuklehne;universitelerdeiseil如ibirim
amirIikleri16/09I2015−22/09I2015tarihleriarasmdarektOrItIkleregendereceklerdir.
BasvuruslraSlndateslimedilecekbelf!eler
a)Basvurufbmu但k2),
b)Bilgifbmu(Ek3),
C)En son mezunolduguokuIaaitlisansdiplomaslileytJkseklisansvevarsadoktora
diplomaslmeZumyetbelgesininonayllfbtokopisl,
d)YabancldilduzeyinigesterenslnaV OnuCbelgesininonayllfbtokopisi,
e)N簡JSCuZdanlnInOnayllfbtokopisi,
O Hizmetcetveli(Asll).
g)GuvenHk Soru的masI Ve A雨v ArammaSIFomu(3adet ash tslim edilecek,
fbtokopiile90galtllmayacaktlr,Ek4)・
Basvurufbmu,bilgifbrmuileGuvenlikSoruStumaSIVeArivArastlmaSIFomunun
bovutIar.veicer箇deBis揖Imevecek・bilgilerde klSalma yapllmayacaktIr Formlar
bilgisayarortamlndadoldumlacak,herbihneson6ayiCindeqekilmiSbiyometrikfbto担
(3,5X4,5ebatlannda)yapl帥mlacak ve bawuru sahibitaranndanimzalanacaktlr∴塾塑
belgeleTinasllmuy叫Rlukonayhnohl他山血相irimam・iAehnceyapll胸血r・
Basvum日記lgeleri,yukandakislrayagOreherbirbelgese的fdosyayakonulmaksuretiyle
plastiktellidosyaICehsindeteslimedilecektir
DiKKAT!
>i Eks様belgeileyaI,11劃basvmtlaTdasommⅢukbaiVumSahibineaitolacak・yanlISbet勝田da
ibmunanlarhakkIndayasaliSlemyapllacaktlr.
>iCei細SebepLerlemahkemekaransonucunda“soyadPde彊enadaylanniLg埴kararemegini
istenenbelgelerlebirliktegendermelerigerekmektedir・
MEBMerkezveTasraTeSkiiat亘e:
a)hcclemeveDegerlendirmeKomisyonununKumImasI
Basvu…belgelerinidegerlendimekuzerei
> MEB Merkez te*ilatl birimle五nde,birim amirinin gerevlendirecegi bir Daire
Ba函mbaSkanll魯nda2personelden,ta的teSkilatlndaValilikonaylilenMlli
EgitimMudurYardlmCISiVeikiiubeMudmnden,
>Universitelerde,RektOrlukpe belirrlmeCek gerevlilerden0時an“hceleme ve
DegerIendimeKomisyonu”kurulacaktlr
b)IncclemeveDegerlendirmeKomisyonuDunYapacaglISlemier
Komisyon22/09/2015−29/09nO15tarihkriaraslndatoplanarak;
>AdaylarmbavurlUbelgelehniinceleyipbuKllavuzdabeIinilen sartlan ta釘yanVe
slnaVagJmeyehakkazananadaylanbe皿eyecektir・
>SlnaVagimeyehakkal軸IanadayIaraaitbaiVurufbmmdakii圃ibOlt・m,Inceleme
ve Dege endime Komisyonunca onaylanacaktlr・OnaysIZ belgeIerideme
如1nmyaCakhr,
> Basvurusukabule副enadaylaraaitbilgiler,bildSayarOrtamlndaEk5’tekibmege
uyg…01arak−buyuk hamede−MS−EXCEL programlndaliste haline getihlerek
KomiyOnCa Onaylmactlk ve oncdiHe“kozcelik@meb・鱒V・tr・di†tcb㊧meb・eOV・tT”e−
POStaadresierinegendeIilecektir・
>Basvuru belgelehileMS−Excelprogramlnda duzenlenen onaylllistenin《m ge9
05/10/2015tarhimesaibitiminekadar“MEBAvrupaBir蒔iveDISniskilerGenel
MtJdurmguE加miyetMah.hciTasCad BesevlerKampusuCBlok/4KatO6560
BesevlerIYenimahalle/ANKARA”adresine APS veya kargoile teslim edilmesi
gerekmektedir・
>MEBmerkezvetasrate的latmdanyapllacakbaSVurularda,belgelerinayncaMEB
DokumanY6netimSistemindendeginS1nmyapllmaslgerekmektedir
>Bu Kllavuzlda beHrtilen細rtlan taSlmayan,uSJiine uygun ve snresiicinde
basvu…da b山unmayan,kadroia,軸RversiteIerde olup 2015−2016egitlm−
哲etimy面肋yurtdtSmddgbrevkndirihnekmei2mverilmyenaみyh7rmba叩Jm
be佃疾rikeJinlikkBakanl好m㍑agOmhrihnqyecekltr・
>BuK高vuzhul硝Lmk証neaykmuygulamayapanlarhakklndayasaliilemyapllacak・
baSVuruileilgilidogacakhataveeksikHklehnhertumhukukii約mm1両gubaSVuru
sahibiilehcelemeveDege証endimeKomisyonunaaitolacaktlr
>PostadakigecihmelerdlkkateallnmayaCakt−r
23.BaSVu…nunGeccrsizSayllacagIDurumlar
a)BasvuruSamannltaSlmayan,
b)BaSヽTurubelgelerinieksikteslimeden,
C)YanllSbeyandabulunan,
d)Shresiicerisindebasvmmayan,
e)Basvlmbc厄elehtn∞lemeYeDegedendimeKomLJyonmCail”慨1mipomYlmmay的
ODogmdanMEBAvnやaBirligiveDISni的lerGenelMudurlugunebaSVuran,
g)SulreSiiCerisinde basvuru belgeleriMEB Avmpa Birligive DIS ni的le,くねnel
Mutmrltlguneulasmayan
adaylannbaSVLm而mgeCerSizi翠Yllacaktrr BasvurusugeeerSizsaynannmnbeIgeleriiade
edilmeyecektir・
3.SECMESINAV1
3.1.SecmeSlnaVl
a)Secme slnaVIEkim2015’te‘‘TemsilYetenea Mulakatl’’Seklinde“MEB Avrupa
BirligiveDISIliskiler GenelMudurlugtIEmniyetMahinciTaS Cad,Besevler
Kampusu C Blok/4 Kat O6560 BeSeVler/Yenimahalle/ANKARA’’adresinde
yapllacaktlr
I))Temsil yetenegi mulakatlnda de菖erlendime,aSa51da be皿ilen alan ve puan
degerlerinegerelOO(Yuz)tampuanuzerindenyapllacaktlr・
C)SlnaV SureCibasladlktan ve duyumlar yaplldlktan sonra yeniihtiyaclam ortaya
qkmasL,ihtiyacm ortadam‖kalkmasl ya da gerekli g6山mesi halinde belirlenen
konterJanlan azaltmaya veya artlmaya Ve yedek aday belirIemeye Komisyon
準kilidir.
3.2.BaSarminTespitiveBasarISlralamasl
a)Baka山Iklararas10rtak Km佃r Komisyonu uyelerince yukandakiL a高m ve puan
degerleriuzerindenheradayaayn ayn puanverilecek,VerilenpuanImnaritmetik
ortalamaslくれnarak adaylann baSan puanl teSpit edilecektir SlnaVda basanll
sayllabilmeki9inortalamanlnenaayetmlSPuanOlmasu剃ekir
b)SecmeslnaⅥndaenazyetmispuanalanadaylarieehsinde,enyuksekpuanaland創nen
dt,沖kpuanaIanadc直upu対日洲raLamas・yaPllarakI・BOLUM;3mCt・maddeninA−ilk
(50)veB−ilk(50)adaylbasa山SayllacakibelirtilenSayldaadayolmamaslhalinde
bileyetnhspuanalamayanadaylarbas nsIZSayllacaktlr・
C)Puaniannesitolmasldurumundasmlama,akademikunvan,meSlekikldem言lkdefb
gOrevlendirilmeslraSlnagereyapllacaktlr
3.3.SlnaVSonu函rlnmDuyurulmaslVeGecerlilikSiiresi
a)SlnaV SOnuelan,Kasm 2015’dc BakanlJglmlZm httD://www・meb・gOV証 Ve
httt〕J/abdim.meb.gov証intemetadreslerindeyaylmIanacak,ilgililereaynclebligat
yamlmyacahlL
b)SlnaVSOnudan,SlnaVmyaPlldlglyllltakipedentJ印nctJyulnSOnunakadargecerlidir・
BusureiC nSindegerevlendirilemeyenIerinhakklSOnaerer・
4.YURTDtSINDAGOREVLENDiRM旧
4.1.YurtDIPndaG6rcvlendimei函mBasamaId叶,
Seqne slnaunda bamnLI Olup gOrevIendirme smsl bekleyen O塵etlm Uyesi/Ogretim
Gerev届si/Okutmm−baSan SlraSl eSaS allnarak−yum d埠ndaki血lVerSltelerdermrk Kmttir
MekezlehrdegOrevlendlhlmeiJemleria*1dakirSlembasamklannagOregereekIe担hlecek諒r・
Kadrosu∴曲面ert如高温c olan Ognetim Uyesi/Ogretim GOrel′llSi/Okutman y…t(hilnda
gOrcvIcndimebiImcIcrivcyagercvsmCIcrininuzadlabilmesllqn,iIgilic垂直m−egnCtlmylllnda
gorevlendimmeleme miversitelennceizin∴vemmesi S rttlr・Bu konudakl yal湾maLar
BakZmllgln雌lleilgin niverl汀tearaSlndayapllacaktIr・
YtJrtD厘mdakiUniversitclerdeG6reYIendime
> Universrtelenn,imyaCduyuLanOgretimUyesil0豆retmGerevIBi/OkutmmsaylS・,ak’demik
mV紬,aIam,yabancldi「ve(晦ernitelikkrkonusundakltalcplehninDISkilcnBal組nlI菖mca
Bakan蒔1m12abildirilmesi,
> Aranamileli胱resahipolanlara(baanslraSlgOzetiLerek)ilgi”miversitedegOrevkabuledip
etmeyeceklerininsorulmasl,
> ngiliOgretimUyesVOgretim Ge・eVlisi/OkutmmdmgOrevalacaklannadairyimilbe)m
aImdlkt紬SOnralSimlcrininezgeqm函lehileblrIikteiゆIi niverslteIeretekIiftXlilmcktIZere
DISidchBaka山glnabildinImesi,
> TeklifedilenOgretimUyesi/OgretlmGOrevnsi/OkumanlamyLmdlSlndakliIgilitmiverslteCe
kabuledildiglI血Dl軸eriBakmllgLkanaMeBakanllgmlZabildimmesindensonraOgretim
Uyesi/0雪retimGOrevlisi/OkutmanlarmBakanllklararaslO・takKm筒rKormsyonukaranyla
(1)dersyIllS蘭eileg6revIcndirilmeSi・
TtirkKn1億rMerkezlerindeGtirevIendirlne
> エhtlyaeduyulanOgrl誼mUyesi/OgretimGOrevlisi/OkutmansaylS・,akademik−LnVan,alan,
yabancldnvedigerniteliklerkonusundakitaleplerhD型SlenBakm鴫1nCaBakm鴫一ln12a
bild証lmesi,
> Aranannitenkleresahipolanlara(baSan飢raS,gezetI厨ek)iゆlirmkK山ttirMerkezinde
gtl鵬Vkabuledipetmeyeceklenso…iacak,虻revalacaklarmadairyaz証lbeymlanallndlktan
sorm Bakml蘭ararasl Ortik Kulttlr KomlSyOnu aranyLa(1)ders yhl Sm℃∴ile
gOrevlendimmesiyapllacaktlr.
4.2.G6revlendimeStircsi
5/6nOO3tarihlive2003I57535aylllBakanlarKuruluKaran’nm8mclmaddesigeregince;yLlrt
dI秘ndagOrevlendirilenOgn誼mUyesi/OgretmGOrevlisi/Okutmamlarmgerevsuresilyn01up,
miversitelennceyurltdilgerevinindevamlnalZmVehmesi,baianllOlmal狐Vebuhn(hLklan
洲tenJJ:‖粗Jima ko帥llan dikk如e a山nmalt言kaydlyla her defaSmdal yIIlgeememek tizere,
KomlSyOnCaenfazla4ylldahauzat11abile∞ktir・TopIamgercvstJrCSlbcSylllgCeCmCZ Gercv
si”rCSlegitim−6greumdenemininbldmindenencesonaerenlerinsurelen,bOlgelehdekiegitim−
egretLmdOnemininsonaenstaTihinekadaruza血1abiIecektIJ
43.0gretimUyesi/OgretimG6revIisi/OkutmnGOrevlend皿的Ulkeler
HalenOgretimUyesi/0gretimG冶revIHi/OkutmangO・℃VlendimenukelennisimlenEk6’daki
橘cdeycraimaktadlr.D雨lcriBal網nI・glndangcIcntaIepIcrdogrultusundabulistcyeyemukcIcr
丁−
ilave∴Cdilebilecegigibi,eksilme de olabilecektir.Adaylann bulisteyllnCeleyerek baSVuruda
bulu田malanenemarzetmektedlr.
4.4.G6reviendirilenPersoneieYap血cakOdemeler
a)YurtdlSlndagerevlendihlecekOgretlmUyesl/OgretmG°reVllSi/Okutmanlannkendilerine言lk
gldlSlenndevekeslndentislerinde6245saylllHaI℃lrallKanunuinagOreodenecekyolmasrarlan,
yolda geCen SulrelereillSkln gmdellkleri BakanllglmlZ butceslnden,lIglll meVZuatI dlkkate
almarak tedavive digermasranan bagllbulunduklan(Kadrolannln bulundugu)Kurumlann
b的elerindenkarsllanacaktlr.
b)Yurtdl叩dagorevlendihlenOgretlmUyeSi/OgretlmGerevIISi/OkutmamlargerevlendlnldiglSure
lCChsindekummlanncaayllklllZinlisayllacaklardlrAnllanpersonelin,ekders,魚zlaea車nla,ek
tazminat,gelimme edenegive doner semaye ka的paylVe benzen dcret unsurlan gibi
edenmesi釦Iengorevyap−lmasleSaSlnabagI16demelerhaunckadrolannailiikinayllkLarlllediger
mailhaklan,menSubuolduklankurumveyakumlustaranndmTurklyeldeTtlkLlraSl(yurtlCl
aylLgl)olamk6denmeslnedevamedllecektir.
C)GorevllOlduklanulkeninozelllgi,ekonomikdummu,geCimsaltlandikkateallnmksuretiyle,bu
yerlerdekig°reVlerini釦len yapmaIan ka申lLgmdayurt dlSlgOreVlenne basladlklarlttuihten
itiba記nDl鵡leriBakanlLglb鴫eslndenkarsllanmakuzere516/2003tarihIive2003/5753saylll
Bakanlar Kurulu Karan’na gore Ek7Cetvelde belirtilen tutariarda,her ay aynCa edeme
yapllac水tlr.
4.5.Izinler
YurtdISlndagorevlendihlenOgretimUyesl/OgretlmGorevlisi/OkutmanlamylllIk,maZeretVe
llaStallkizinlcriileeSlennlllayllksIZIZinleri,2003/5753saylllBakanlarKuruluKaran’nm13mcu
Ve14uncumaddeleriileduzenlenmlStlr
4・6・6gretimUyesi/OgretimG6revIisi/OkudnanOlarakG6revtcndihlenOgretmenterieIlgili
ilM皿EgitimM的nrlHklcrininYapacag−Islemler
Bakanllklararasl OJtak KuLmr Komisyonunca yurt dlSlnda Ogretlm Uyesi/0皇垂tlm
Gerevlisi/Okutmm Qlarak gorevlendihlen ogretmenJer,yurtdlSlgOreVlerinc basladlktan s°nra
”Milli Egitim Bakanllgma Bagll Okul ve Kummlann YenetlCI Ve Ogretmenlennln Nom
KadrolmnaniskinY6netmellk”geregincetahsis edllenboskadrolaraatamCaktlr.Buislem,
6gretmenin yurt d甲gerevine hareket tarihinilZleyen15gunlCerisindc adayln kadrosunun
bulunduguil mmi egitim m同心rluklehn∞tamamianacakt−r.Tl mim egitim mttdurluklenne
OgretmenlennkadrolannlnilgiliboskadroIaraallnmaSlylailgilibaskablryaZlgOndenlmcyecektir
4.7.YqrtDISlndaG6revlendirilenOgretimUyesil0gretimG6reviisi/OkutmanlaI・lnG6revleri
NedeniyleSorumluOIdukJarIMakamlar
Y‖t d・Smdagercvlendlnlen Ogretlm Uyesi/Ogretlm GeIeVIISi/Okumaniar gorevlerincdenlyle
mlSyOn Se丘ne;∴egitlm muSaVlrine極itim ataSeSlne;TC.Buy撮clClllklen veya
BaSkonsQlosluklamnda g6rcvleri nedeniyle bagll bulunduklan personele,gerev yaptlklim
tiniversitelereveyaTtu.kKu血rMerkeziyenetlCllennekarsISorumludur.
4.8.YurtieiGOreveD6nd孤rme
a)Yurt(hSlndagerevlendimenOgretimUyesi/OgretimGerev席si/Okutmanlar.05/06nOO3
tahhlive2003/5753saylllBakanlarKunluKaran’nm uncumaddesicerCeVeSindeyurt
icigOrevedendulilleceklerdir
b)0gretlmUyesi/Ogrt誼mGOrevllii/OkutmanlamyurtlClgOrevedenmeisteklerigerev
bOlgelerindekiegi血nveegretimyIIInmSOnaen taLrlh.ltIbanylakabuledilecek.ancaken
az(1)噌retmyⅢgerevyapmadan,BakanllklaramslOrt永Knrtm’KomlSyOnunCakabul
cdikbiLirbirmazcretIOlmaksIZmyutiCigerevedenmeistcklenkabulcdilmeyeccktm
4.9.GOrevIendiJmeErtelemesi
SeCme SmaVlnda basanII Oldugu halde,hakIarlnda aellmlS ya da devam eden soruStuma
bululanlarmgerevlendihlmelensorutummsonunakadaTertelenecektir.
…0.G6reYIendimeninYapnmayacaglVeiptalEdiIecegiHaller
OlagamslttJhaucribkendisininveyabakmaklaytikumlubulunduguyakmlannlnuZmStmtCdaⅥ
gem:ktirenhastahklanhahC,gOrevIendlmeS同Slgehpkendislnemketek舶yap日出
a)KcndlkurumuncaveyabaSkabn・kunmcayurtdlSlndagerevlendinlmlSOlupg6rcvIcn
devamedenler,
b)T蘭kiyeue gOrev yaptlgI∴miverslteSince yurt dlSlnda∴gOrevlendirilmesi uygun
gemlme光れer,
C)TekIiredIlen肌kelerdekendLISteklenilegOrevyapmakistcmeyenler
hakklnda‖bu hususlardm hemmgi b誼iki kez∴gereeklemlS Olanlann yurt dlil egretim
Uyesi/Ogretim GerevIis証OkutmamlJk haklaniptaI ediIerekisimlcri s・rahnalistesinden
函nlacddlr.
Adayln,buKllavuz’da LlrtilenSaJtlantaSlmadlglnlnSOnrad狐anla河masIVeyabu担d紬
birinisonradamkaybetmeSihaIinde,adaysmaVtkaza−lmli,hattayurtd−SlndagerevlendinlmiS01sa
dahi,halkmdi水itmislemlerlptaIcdiIerck叩rtdLqgerevisonaerdirilecekm
4.11.GOrevIendimeHakkmdanVazgeCenler
a)Temsil yetene魯 mmakatmda baSanll Olm∴(油壷m Uyesi/Ogretim
Gerevlisi/Okutmanlardan汁LrtdISlndag6rcvlcndirildigihaldt江川hiklamdmvazgcccnlcrin
3佃cIVn reilesm飢rbasvurJankabuledilmevece tir.
b)IIkgididehndeucakbnetleriMll日曜誼mBakanl蘭ncaalmdlktansonragOrevlendinldigl
mkeyegL億nektenvazgecenOgretlmUyesi/OgretimGercvIISi/OkutmanlarLnbiletucretlen
kendllennceedenlr
DikkATはBirAdaym,TemsilYecnegiM聞akatlndab轡mILOlmaslyadaaynlyniCerismdeytmdlP
gereveuyumsemineJimalulIllaSIyurtdlimdagOneYendmecegl叫nmitaSmamaktadir.
5.DicERHUSUSLAR
> BaSVuruSahlplen,irkbasvumlanndabeliIttikleriuetiSimbHgilerinin,gerevyerlenveg6rev
unvaniannmherhanglblrnedenledeglSmeSlhalmde,budegl針kliglaCeleolarakMimEgItlm
Bakimllgl Avmpa Blrligl Ve D噌iIi的Ier Genel M融rl暗n YurtdlSI Te的latl D血re
BaSk細山gl’nln“kozcelik@meb・gOVJrYeyadiyteb@meb.鱒)V証’e−POStaadresineveya(0312)
4188289numarahfakslnablrdllekCellebiIdireceklerdir.Yapllacaktebligatlardallkadres
easalmpagInd紬herttJrlusorumⅢukkendiIenneaitolacaktlr
> Mdak樹taCai河anadaylarba軌bulunduklmmakamlarcaizinllSa輝yolmasrananve
digergiderIerkend ermceka甲1紬aCaktlr
> BaSVuruSu geCerSLZ SayIJan,Sl的Vagimeyen veyaaIlnmayan Ve baSanSIZOlan adaylam
bavumbelgelenladeediln嶋yeCektir
> K,lavuz’dayeralan onulardateredduded哩1mesihalinde,ALO147noiutelefbmdanbilgI
かlnabHecek証
PasaDO血
> 5682sayJIIPasaportKanunugeregince,yultd甲ndagerevlendlnlenOgr如mUyesi/Og tIm
Gerev掠i/Okutmanlardankadroderecesil,2ve301amlarahususldamgahpasapon;k ro
dercccsI4VeyadahaaSagldabulunanlaralSe山mctdamgallpaSlや°Ilvcmir
> PasaportlSlemen,gdmevlendlme yaZllanilgilikummlam ulaitIktm SOnra一〇grenm
Uyesi/Ogretim GerevIISi/Okutmanm baSVuruSu tIZenne−gerevllOldukLalrmiversitelerce;
BakmILglm脆merkezte*iIatlndaAvrupaBirIigIVeDI河圃iilerGenelM前山utmCe,taira
te曲ndaISeBakanllglmlZCaVCnlcnyetkidogmltusundakadrolarmmbJunduguilmilli
egltlmmudurl撮1ennceyapllaciktlr
> Vはe bavurusundabulunuImadan Once,ytlrtdlSlndag6revlendlnlcn oku同nan vc Ogretlm
g6revnlerininpasaportlanmaIm噌Olmalangerekir
VizeisiemLeri
> YurtdlSlndagerevIendlmienOgret.mUyesi/OgretimGerevlisi/OkutmanlaTne佃rpasaporta
SahipolurlarsaoIsunlarvIZeuygulayanmkelerieinmutlakavIZealmakzormdadlrlar・
> OgretimUyesi/OgretimGerevllSi/Okutmanhr,gOrevlendinldiklenmkeniniIgilItemSilcⅢgine
SahsenvIZebaiVupuSundabulunacaklardlr
> Gerevlendlnlen Wkelercc撮gid埴e ve証len vrzeler,o mkeIe‘C gmiVizesidiriMlnan tm
vizeler otummiznlne dOni舶mlmeden TtJrkiye’ye glllS yaP仙崎日永dirde,yeniden vize
dlnmaSIZOmmudm
YurtDISIG6revYerineHareket
GOrevlendirilenoi函timUyes,/OgretimG61℃Vlisi/Okutmaht町yurtdlSlgerevyerlennehaIeket
edebilmeleriiCin,paSiやOrt.VizeveulaSlmiSlemJennmtamamkmmliOlmaslSalttlr BakanlLglmLZ
PerSOnellnmgerevyerlennehareketetmedenOnceokulnmmmhmmm撮mrl撮lenndenalacaklan
yenenCJVtかadenetmen/denetelOlmadmannadairt肥IgeylAvrupa.Birl席上veD崎山*ilerGenel
Mti(mrl鴫tmCteSllmCtmClcnzomnLudur
AciIOgretimUyesi/OgrebmGerevLI訪OkutmnihtiyacmmoImaSldurumundatemsny’光negi
mmakatLndabaSanl10lupslradabekleyenadaylarKomISyOntarahndmuygmgemLmeslhannde
uyumsemlnenneallnmadanyurtd噌lndag6revlendihlebilecektHr.

Benzer belgeler

lys tercih danışmanlığı

lys tercih danışmanlığı Bu evrak gilvenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindendbec-31cf-3593-b7d8-172d

Detaylı

Konu : Öğrenim Bilgilerinin Güncellemesi.

Konu : Öğrenim Bilgilerinin Güncellemesi. Ilgi: MilliEgitimBakanllglnlnTe軸latVeG6revlenHakklndaKanunH融mlindeKaramame

Detaylı

Konu ile ilgili yazımız için tıklayınız.

Konu ile ilgili yazımız için tıklayınız. 25−26Kaslm2015 tarihlehndeilimizdeyapllacak olanMerkeziOrtak SlnaVlarda ‘DikkatEdilecekHususlar”ilgiil垂ktegdnderilmidir. Bilgilerinizi ve gereglnin ektebir dmeglg6nderilen“SlnaVlarda’Dikkat Edilece...

Detaylı

PDF İndir

PDF İndir bakt~glnuzdafok kaba hatlarla: "Tiirkiye'de para edip, bu arada Tiirkiye'deki fok eski ve yerli makit ve pahahdi.El em* ise nispeten ucuzdur ve kinalan hurdaya qkarmak bir r$ziim yolu olabilir herg...

Detaylı