güvenlik bilgi formu

Yorumlar

Transkript

güvenlik bilgi formu
HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
21224-49 PAN Indicator
Basım tarihi: 18.02.2013
Sayfa 1 nin 6
Ürün kodu: 2122449
BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı
1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması
21224-49 PAN Indicator
1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı
Maddenin/Karışımın kullanımı
Su Analizi
1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı
Üretici
Şirket adı:
Cadde:
Şehir:
Telefon:
E-Posta:
HACH LANGE GmbH
Willstätterstr. 11
Internet:
Sorumlu Bölüm:
www.hach-lange.com
D-40549 Düsseldorf
+49 (0)211 5288-383
[email protected]
HACH LANGE SU ANALİZ SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ.
İlkbahar mah. Galip Erdem Cad. 616 Sok. No:9
TR- 06550 Oran-Çankaya/ANKARA
Tel: +90312 4908300 * Fax: +90312 4919903
[email protected]
1.4. Acil durum telefonu:
0800 314 79 00
BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı
2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırması
Tehlike işaretleri: TOKSİK, ZARARLI, TAHRİŞ EDİCİ
R cümleleri:
Doğmamış çocuğa zarar verebilir.
Gözleri tahriş eder.
2.2. Etiket elemanları
Zararlılık işareti:
T - TOKSİK
T - TOKSİK
Tehlikeli bileşenler etiket üzerinde belirtilmelidir
Dimetilformaid
Triton X-114
R cümleleri
61
36
S cümleleri
53
45
Doğmamış çocuğa zarar verebilir.
Gözleri tahriş eder.
Maruziyetten sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını elde edin.
Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun (mümkünse etiketi
gösterin).
Etiketlemede ek öneri
Avrupa yönergelerinin 1999/45/EC numaralı zararlı preparatlar sınıfına göre sınıflandırma.
Revizyon No.: 1.00
TR
Revize edildiği tarih: 24.01.2013
HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
21224-49 PAN Indicator
Basım tarihi: 18.02.2013
Sayfa 2 nin 6
Ürün kodu: 2122449
BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi
3.2. Karışımlar
Tehlikeli bileşenler
EC No.
CAS No.
Endeks No.
REACH No.
231-791-2
Miktar
Kimyasal ismi
Sınıflandırma
GHS-Sınıflandırma
50-60 %
Water
7732-18-5
< 25 %
200-679-5
Dimetilformaid
68-12-2
Repr. Cat. 2, Xn - ZARARLI, Xi - TAHRİŞ EDİCİ R61-20/21-36
616-001-00-X
Repr. 1B, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H360D *** H332 H312 H319
211-162-9
Amonyum asetat
15-25 %
631-61-8
5-15 %
-
Triton X-114
9036-19-5
Xn - ZARARLI, Xi - TAHRİŞ EDİCİ R22-38-41
R- ve H-cümlelerin tam metni: Bölüm 16'ya bakın.
Diğer Bilgiler
Bu ürün yüksek önem arz eden maddeler içermektedir (1907/2006 (REACH), Madde 57 (AB)
Düzenlemesi).
BÖLÜM 4: İlk Yardım Önlemleri
4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel bilgi
Kirlenmiş olan giysilerinizi hemen çıkarınız.
Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunması halinde
Temiz havaya çıkartınız. Hemen bir doktor çağırınız.
Deriyle teması halinde
En az 15 dakika boyunca bol miktarda su ile yıkayınız. Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı
hemen çıkarınız. Hemen bir doktor çağırınız.
Gözlerle teması halinde
En az 15 dakika boyunca bol miktarda su tamamen yıkayınız ve bir doktora danışınız.
Yutulması halinde
Hemen 350 ml aktif kömür . (5ml/kg vücut ağırliğı) alınız. Not: Aktif kömür (karbon) hazırlamak için, 400
ml su ile (yaklaşık 2 fincan) 50 g aktif kömürü iyice karıştırınız.
Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi birşey vermeyiniz.
Hemen kusmasını sağlayınız ve bir doktor çağırınız.
4.3. Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi.
Semptomatik tedavi uygulayınız.
Revizyon No.: 1.00
TR
Revize edildiği tarih: 24.01.2013
HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
21224-49 PAN Indicator
Basım tarihi: 18.02.2013
Sayfa 3 nin 6
Ürün kodu: 2122449
BÖLÜM 5: Yangınla Mücadele Önlemleri
5.1. Söndürme malzemesi
Uygun yangın söndürme malzemeleri
Çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.
5.2. Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler
Yanma durumunda sakıncalı buharların çıkmasına neden
5.3. İtfaiye için önlemler
Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız. Deri ile teması engellemek için, uygun
uzaklıkta durunuz ve uygun korucuyu elbise giyiniz
Ek bilgi
Yangın artıkları ve kirlenmiş yangın söndürme suları, yerel kurallara uygun olarak atılmalıdır.
BÖLÜM 6: Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri
6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız.
6.2. Çevresel önlemler
Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
6.3. Sınırlama ve temizlik için yöntem ve malzemeler
Eylemsiz emici bir malzeme ile absorbe etmesini sağlayınız ve zararlı atık olarak imha ediniz.
BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama
7.1. Güvenli elleçleme için önlemler
Güvenli elleçleme için öneri
Deri ve gözlerle temasından kaçınınız.
Sprey dumanını veya buharını solumayınız.
7.2. Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama koşulları
Depo ve kaplar için gereklilikler
Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek herşeyden uzak tutunuz.
Sıcaklığın 10 °C ile 25 °C arasında olduğu yerlerde saklayınız.
Uyumlu depolamaya iliskin öneriler
Asitler, Oksitleyici maddeler, Alkali metaller e karşı koruyunuz
Saklama koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler
Kilit altında ya da yalnızca vasıflı veya yetkili kişilerin girebileceği yerlerde saklayınız.
BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma
8.1. Kontrol parametreleri
Maruziyet limitleri
CAS No.
Kimyasal Adı
68-12-2 Dimetilformaid
ppm
mg/m³
10
30
f/ml
Kategori
Orijin
D.
8.2. Maruziyet kontrolleri
Mesleki maruziyet kontrolü
Korunma malzemelerinin türü, her iş yerine göre, tehlikeli maddenin miktarı ve konsantrasyonuna bağlı
olarak belirlenmelidir.
Revizyon No.: 1.00
TR
Revize edildiği tarih: 24.01.2013
HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
21224-49 PAN Indicator
Basım tarihi: 18.02.2013
Sayfa 4 nin 6
Ürün kodu: 2122449
Koruyucu ve hijyen önlemleri
Çalışmaya ara vermeden önce ve gün sonunda ellerinizi yıkayınız.
Solunum sisteminin korunması
Uygun havalandırma sağlayınız.
Mümkün olduğu durumlarda, lokal egzos havalandırması ve iyi bir genel çekiş ile gerçekleştirilmelidir.
Ellerin korunması
Deri koruyucu krem kullanın
EN374'e göre Kategori 3'e giren, bütil veya nitril kauçuktan yapılmış kimyasallara dayanıklı eldivenler.
Gözlerin korunması
Yan siperleri olan güvenlik gözlükleri
Cildin korunması
Deri, göz ve giysilere dokunmayınız.
BÖLÜM 9: Fiziksel Ve Kimyasal Özellikler
9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi
sıvı
kırmızı
amonyak içerir
Fiziksel hali:
Renk:
Koku:
Test yöntemi
8
pH Değeri (20 °Cda/de):
Fiziksel durum değişiklikleri
101 °C
Kaynama noktası/aralığı:
Parlama noktası:
> 93 °C
Yanabilirlik
Katı:
uygulanamaz
uygulanamaz
Gaz:
Patlayıcı özellikleri
uygulanamaz
Yoğunluk (20 °Cda/de):
Suda çözünürlüğü:
1,044 g/cm³
çözünür
BÖLÜM 10: Kararlılık Ve Tepkime
10.4. Kaçınılması gereken durumlar
Termik bozunmadan kaçınmak için aşırı ısıtmamaya dikkat ediniz.
10.5. Kaçınılması gereken malzemeler
Nitric acid, Alkali metaller, Oksitleyici maddeler
10.6. Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri
azot oksitler (NOx), Karbon monoksit, Karbon dioksit (CO2)
Ek bilgi
Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.
BÖLÜM 11: Toksikoloji Bilgisi
11.1. Toksikolojik etkileri hakkında bilgi
Akut toksisite
Ürün hakkında belirli veri yoktur.
Revizyon No.: 1.00
TR
Revize edildiği tarih: 24.01.2013
HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
21224-49 PAN Indicator
Basım tarihi: 18.02.2013
CAS No.
Kimyasal ismi
Maruz kalma yolları
68-12-2
Sayfa 5 nin 6
Ürün kodu: 2122449
Yöntem
Doz
Cinsi
Kaynak
Dimetilformaid
dermal
ATE
1100 mg/kg
inhalatif buhar
ATE
11 mg/l
inhalatif aerosol
ATE
1.5 mg/l
BÖLÜM 12: Ekoloji Bilgisi
12.1. Toksisite
Ürün hakkında belirli veri yoktur.
BÖLÜM 13: Bertaraf Etme Bilgileri
13.1. Atık arıtma yöntemleri
Bertaraf tavsiyeleri
Yerel ve ulusal kanunlar uyarınca.
Atık ve kullanılmamış ürün atık bertaraf numarası
160506
LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR; Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya
Çıkmış Kimyasallar; Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli
maddeler içeren laboratuvar kimyasalları
Tehlikeli atık.
Kullanılmış ürün atık bertaraf numarası
160506
LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR; Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya
Çıkmış Kimyasallar; Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli
maddeler içeren laboratuvar kimyasalları
Tehlikeli atık.
Kirlenmiş ambalaj atık bertaraf numarası
160506
LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR; Basınçlı Tank İçindeki Gazlar ve Iskartaya
Çıkmış Kimyasallar; Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli
maddeler içeren laboratuvar kimyasalları
Tehlikeli atık.
BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi
Karayolu nakliyatı (ADR/RID)
Ek bilgi (Karayolu nakliyatı)
Taşıma kurallarına dahil değildir.
İç su yollarında nakliyat (ADN)
Ek bilgi (İç sularda gemi nakliyatı)
Test Edilmedi
Denizyolu nakliyatı (IMDG)
Ek bilgi (Denizyolu nakliyatı)
Taşıma kurallarına dahil değildir.
Havayolu nakliyatı (ICAO)
Ek bilgi (Havayolu nakliyatı)
Taşıma kurallarına dahil değildir.
Revizyon No.: 1.00
TR
Revize edildiği tarih: 24.01.2013
HACH LANGE GmbH
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
21224-49 PAN Indicator
Basım tarihi: 18.02.2013
Sayfa 6 nin 6
Ürün kodu: 2122449
BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi
15.1. Madde veya karışımlara özel güvenlik, sağlık ve çevresel yönetmelik / mevzuat
Ulusal yönetmelik bilgisi
Kullanım kısıtlamaları:
Su tehlike sınıfı (D):
İşte çalışan genç kişilerin korunmasıyla ilgili 94/33/AT direktifini dikkate
alınız. İşte çalışan hamile kişilerin güvenliği ve sağlığıyla ilgili 92/85/AET
direktifini dikkate alınız.
1 - az miktarda su kirlenmesine neden olan
BÖLÜM 16: Diğer bilgiler
2 ve 3. bölümler altındaki R-cümlelerinin tam metni
20/21
Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.
22
Yutulması halinde zararlıdır.
36
Gözleri tahriş eder.
38
Cildi tahriş eder.
41
Gözde ciddi hasar riski.
61
Doğmamış çocuğa zarar verebilir.
2 ve 3. bölümler altındaki H-kodlarının tüm metni
H312
Cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.
H319
Ciddi derecede göz tahrişine neden olur.
H332
Solunması zararlıdır.
H360D
Anne karnındaki bebeğe zarar verebilir.
Diğer Bilgiler
Verilen bilgiler günümüz teknigin gelismislik seviyesine dayanmaktadir, ancak ürün özelliklerine dair
garanti teskil etmezler ve sözlesmesel bir hukuki iliski anlamina gelmezler.
(İçindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir ön teslimatçının en son geçerli emniyet bilgi kağıdından alınmıştır.)
Revizyon No.: 1.00
TR
Revize edildiği tarih: 24.01.2013

Benzer belgeler

güvenlik bilgi formu

güvenlik bilgi formu 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler Güvenli elleçleme için öneri Özel tedbirler gerekli değildir. Yangın ve patlama korumasına karşı önlemler Özel tedbirler gerekli değildir. 7.2. Uyumsuzluklar da...

Detaylı

güvenlik bilgi formu

güvenlik bilgi formu Bu ürünün EC talimatlarına ve ilgili ulusal kanunlara göre etiketlenmesine gerek yoktur. 2.3. Diğer tehlikeler Bilinmiyor.

Detaylı

güvenlik bilgi formu

güvenlik bilgi formu Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

güvenlik bilgi formu - DR-H

güvenlik bilgi formu - DR-H Yoğunluk (20 °Cda/de): Suda çözünürlüğü:

Detaylı