MSDS Güvenlik Bilgi Formu DEVCON Flexane Yüksek Performans

Transkript

MSDS Güvenlik Bilgi Formu DEVCON Flexane Yüksek Performans
MSDS Güvenlik Bilgi Formu
DEVCON Flexane Yüksek Performans Sıvı Epoksi
1 Ürünün ve Firmanın Tanıtımı
Üretici Adı: ITW DEVCON
Ürün Numarası: X0104
Ticari Adı: DEVCON Flexane Yüksek Performans Sıvı Epoksi
Sertleştirici
Adres: BAY 150 SHANNON IND. ESTATE
SHANNON, CO CLARE, IRELAND
Tel:
353(61)471299
Faks: 353(61)471285
2 Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi
Madde
EC No.
2-METHOXY-1-METHYLETHYL ACETATE 203-603-9
DIETHYLMETHYLBENZENEDIAMINE
270-877-4
CAS No.
108-65-6
68479-98-1
% Ağırlık
60-100
10-30
Tanımlar
R10 Xi;R36
Xn;R21/22,R48/22 Xi;R36
N;R50/53
3 Tehlike Tanımı
Yanıcıdır. Gözü tahriş eder. Cilde temas ettiğinde ve yutulduğunda zararlıdır. Sucul organizmalara çok
zararlıdır, sucul çevrede uzun dönemli istenmeyen etkilere sebep olabilir.
TANIMI
Xn;R21/22,. Xi;R36. N;R50/53 R10
4 İlk Yardım Önlemleri
Kaza durumunda veya kendinizi iyi hissetmediğiniz durumlarda, tıbbi yardım isteyiniz. (Mümkünse ürün
etiketini gösteriniz) Gözlere temas ettirmekten kaçınınız.
SOLUNUM
Derhal temiz havaya çıkarınız. Rahatsızlık devam ederse, derhal tıbbi yardım çağırınız
YUTMA
Kusturmayınız, bol su içiriniz. Derhal tıbbi yardım çağırınız.
CİLT
Temas eden bölgeyi sabun/deterjan ve su ile yıkayınız. Kirlenen kıyafeti çıkarınız ve belirtilen şekilde
yıkayınız. Yıkamadan sonra rahatsızlık devam ederse tıbbi yardım alınız.
GÖZLER
Gözleri, gözkapaklarını kaldırarak bol su ile yıkayınız. En az 15 dakika yıkamaya devam ediniz.
Rahatsızlık devam ederse doktora başvurunuz.
Revizyon Tarihi: 22/08/2007
Sayfa 1 / 10
MSDS Güvenlik Bilgi Formu
DEVCON Flexane Yüksek Performans Sıvı Epoksi
5 Yangınla Mücadele Bilgileri
UYGUN SÖNDÜRME MADDELERİ
Su, Karbon dioksit, Köpük, Toz, Karbondioksit
ÖZEL YANGIN MÜCADELE YÖNTEMİ
Buharını solumayınız. Dumanı ortamdan uzaklaştırmak için havalandırınız. Hortumla su tutmayınız;
yangını dağıtacak ve büyütecektir. Yangında kullanılan suyun kanalizasyona, drenaja ve su giderine
karışmasını engelleyiniz.
BEKLENMEDİK YANGIN&PATLAMA TEHLİKESİ
YANICIDIR. Buharı havadan yoğundur ve kıvılcım kaynaklarının yakınına yayılabilir. Kıvılcım
kaynaklarından bir hayli uzaklaşıp geri patlayabilir. Isı konteynerlerin patlamasına sebep olabilir.
BELİRLİ ZARARLAR
Yangın anında oluşan buharları solumayınız.
YANGIN KORUNMA ÖNLEMLERİ
Yangın anında soluma aparatı ve koruyucu yangın kıyafeti giyilmesi zorunludur.
6 Kaza Sonucu Dökülmeye Karşı Tedbirler
KİŞİSEL TEDBİRLER
Cilde ve göze temasından sakınınız. Buharını solumayınız. Bölüm 8’de tanımlanan koruyucu giysileri
kullanınız.
ÇEVRESEL TEDBİRLER
Çevreyi kirletmeyiniz. Döküntünün kanalizasyona, drenaja ve su giderine karışmasını engelleyiniz.
Döküntünü karışması durumunda Çevre Koruma Birimleri derhal uyarılmalıdırlar.
DÖKÜNTÜ TEMİZLEME YÖNTEMİ
Kimyasalı kum veya toprak gibi emici bir madde ile kapatınız ve dayanıklı bir kaba koyunuz. Yerel
yönetmeliklere uygun bir şekilde imha ediniz.
7 Kullanım ve Depolama
KULLANIM
İyi havalandırılmış alanlarda kullanınız. Statik elektrik ve kıvılcım oluşumları engellenmelidir. Buharını
solumayınız ve cilde ve göze temasından sakınınız. Ürünü kullanırken yemek yemeyin, içecek bir şey
veya sigara içmeyiniz. Endüstriyel sağlık koşullarını yerine getiriniz.
DEPOLAMA
Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, sıkıca kapatılmış orijinal kaplarında saklayınız. Isıdan, alev ve
kıvılcım kaynaklarından uzak tutunuz.
8 Maruz Kalma/Kişisel Korunma
Ad
2-METHOXY-1-METHYLETHYL ACETATE
Std
OES
LT - ppm
LT - mg/m3
ST - ppm
ST - mg/m3
50 ppm(Sk) 274 mg/m3(Sk) 100 ppm(Sk) 548 mg/m3(Sk)
KORUNMA EKİPMANI
Revizyon Tarihi: 22/08/2007
Sayfa 2 / 10
MSDS Güvenlik Bilgi Formu
DEVCON Flexane Yüksek Performans Sıvı Epoksi
PROSES KOŞULLARI
Acil durumlar için göz yıkama aparatı bulundurun.
MÜHENDİSLİK ÖNLEMİ
Genel ve yerel havalandırma sağlayınız.
SOLUNUM EKİPMANI
Yetersiz hava akımı için solumun aparatı bulundurunuz.
ELLERİN KORUNMASI
Neopren veya nitril eldiven kullanınız.
GÖZLERİN KORUNMASI
Gözlerin maruz kalmasını makul ölçüde engelleyecek, onaylı kimyasal korunma gözlükleri kullanınız.
SAĞLIK ÖNLEMİ
Kişisel sağlık bilgisi gereklidir. Çalışma alanını terk etmeden önce ellerinizi ve maruz kalan yerleriniz su ve
sabunla yıkayınız. Ürünü kullanırken yemek yemeyiniz, içecek bir şey ve sigara içmeyiniz. Çalışma alanını
terk edemeden önce çalışma kıyafetlerinizi değiştiriniz.
CİLDİN KORUNMASI
Koruma kıyafeti giyilmelidir.
9 Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Görünüm
Koku
Kaynama Noktası (°C)
Buharlaşma Oranı
Ağdalı Sıvı
Keskin
>149°C
<1(butil asetat=1)
Renk
Siyah
Özgül Ağırlık
pH Değeri
20°C’ de 1.06
25°C’ de yaklaşık 7
Parlama Noktası (°C)
Buhar Yoğunluğu(hava=1)
>45°C
>1
Erime Noktası
Buhar Basıncı
Mevcut Değil
4.9 mbar 20
10 Kararlılık ve Tepkime
KARARLILIK
Normal sıcaklıkta ve tavsiye edilen kullanım talimatları altında dengededir.
SAKINILACAK KOŞULLAR
Isı, alev ve kıvılcımdan uzak tutunuz. Statik elektrik ve kıvılcım oluşumları engellenmelidir.
TEHLİKELİ POLİMERİZASYON
Polimerize olmayacaktır.
SAKINILACAK MADDELER
Okside ajanlar ve asitler ile temasından kaçınınız.
TEHLİKELİ BOZULMA ÜRÜNLERİ
Ateş ve yüksek ısı azotlu gazlar (NOx) oluşturur. Karbon monoksit ve karbon dioksit oluşur. Amonyak ve
amin buharı/gazı/dumanı. Aldehitler. Hidrosiyanik asit (HCN).
11 Zehirleme Bilgileri
Zehir Dozu 1 – LD50
>500 mg/kg (ağız yolu sıçan)
CİLDE TEMAS
Cildi tahriş eder. Alerjik bünyelerde hassasiyete sebep olabilir. Cilde temas halinde zararlıdır.
YUTMA
Yutulduğunda zararlıdır.
SOLUNUM
Solunum sistemini tahriş eder.
GÖZE TEMAS
Gözü tahriş eder.
Revizyon Tarihi: 22/08/2007
Sayfa 3 / 10
MSDS Güvenlik Bilgi Formu
DEVCON Flexane Yüksek Performans Sıvı Epoksi
12 Ekolojik Bilgi
EKOTOKSİK
Doğaya bırakmayınız. Sucul organizmalara zehirlidir, su ile ilgili çevre elemanlarına uzun dönemde
elverişsiz etkilere sebep olabilir.
LC 50, 96 Hrs, FISH mg/l 161mg/l
EC 50, 48 Hrs, DAPHNIA, mg/l 408mg/l
YAYILMA/DEVİNGENLİK
Drenaja, su giderlerine ve toprağa akıtmayınız.
TEHLİKE SINIFI
WGK 1
13 İmha Etme Bilgileri
İMHA YÖNTEMİ
Kimyasallar ulusal kurallara uygun şekilde imha edilmelidir.
İMHA SINIFI
08 04 99
14 Taşımacılık Bilgileri
Birleşik Krallık
Karayolu Sınıfı
Uygun Taşıma Adı
UN No. Karayolu
ADR Sınıf No.
ADR Paket No.
ADR Etiket No.
CEFIC TEC® No.
RID Paket Grubu
IMDG Sınıfı
IMDG Paket Grubu
MFAG
UN No. Havayolu
Hava Paket Grubu
3
Yanıcı Madde, Sıvı, N.O.S. (1-METOXY-2-PROPANOL, 2-METHYLETHYL
ACETATE)
1993
BK Karayolu Grubu
III
3
ADR Sınıfı
Sınıf 3: Yanıcı sıvılar
III
Tehlike No. (ADR)
30
3
Tehlikeli Kimyasal Kodu 3Y
30GF1-III,30GF1-sp
RID Sınıfı No.
3
III
UN No. Denizyolu
1993
3
IMDG Sayfa No.
3
III
EMS
F-E, S-E
Kullanım Kitabına
Deniz Kirleticiliği
HAYIR
bakınız
1993
ICAO Sınıfı
3
III
Revizyon Tarihi: 22/08/2007
Sayfa 4 / 10
MSDS Güvenlik Bilgi Formu
DEVCON Flexane Yüksek Performans Sıvı Epoksi
15 Mevzuat Bilgileri
ETİKET
Zararlı
İÇERİK
Çevre için tehlikeli
DIETHYLMETHYLBENZENEDIAMINE
RİSK TANIMI
R10
R50/53
R21/22
R36
GÜVENLİK TANIMI
S26
S36/37/39
Yanıcı.
Suda yaşayan organizmalara çok zehirli, su ile ilgili çevreye uzun dönemli
elverişsiz etkilere sebep olabilir.
Cilde temas ettiğinde zararlı.
Gözü tahriş eder.
Göze teması halinde, bol su ile yıkayınız ve tıbbi yardım alınız.
Uygun kıyafet, eldiven ve göz/yüz koruyucu kullanınız.
16 Diğer Bilgiler
Revizyon Tarihi
22/08/2007
Revizyon No.
5
Tarih
13.01.2005
2.BÖLÜMDE BAHSİ GEÇEN RİSK TANIMLARI
R36
Gözü tahriş eder.
R21/22
Cilde temas ettiğinde ve yutulduğunda zararlı.
R48/22
Zararlı: uzun süre solunduğunda sağlığa ciddi zarar verir.
R50/53
Suda yaşayan organizmalara çok zehirli, su ile ilgili çevreye uzun dönemli
elverişsiz etkilere sebep olabilir.
R51/53
Suda yaşayan organizmalara zehirli, su ile ilgili çevreye uzun dönemli elverişsiz
etkilere sebep olabilir.
TEKZİP
Bu bilgiler sadece burada belirtilen belirli maddelerle ilgilidir ve bu maddelerin başka maddelerle ve başka
yöntemlere birleştirilmeleri halinde geçerli olmayabilir. Herhangi bir ürünün uygun olup olmadığının nihai
kararının sorumluluğu kullanıcıya aittir. Her malzeme bilinmeyen bir risk taşıyabilir ve dikkatlice
kullanılmalıdır. Burada belirli tehlikeler açıklanmış olmakla birlikte, bunların mevcut tüm tehlikeler
olduğunu garanti edemeyiz.
Türkiye Temsilcisi:
Metsan Endüstriyel Yapıştırıcılar Ticaret Limited Şirketi
Tersane Cad. Nafe Sok. Erdoğanlar İş Merkezi No.1 Kat.2
34420 Karaköy, İstanbul
Tel: 0212 235 52 55 Fax: 0212 253 42 12
Revizyon Tarihi: 22/08/2007
http://www.metsan.gen.tr/
e-mail: [email protected]
Sayfa 5 / 11
MSDS Güvenlik Bilgi Formu
DEVCON Flexane Yüksek Performans Sıvı Epoksi
1 Ürünün ve Firmanın Tanıtımı
Üretici Adı: ITW DEVCON
Ürün Numarası: X0103
Ticari Adı: DEVCON Flexane Yüksek Performans Sıvı Epoksi
Reçine
Adres: BAY 150 SHANNON IND. ESTATE
SHANNON, CO CLARE, IRELAND
Tel:
353(61)471299
Faks: 353(61)471285
2 Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi
Madde
4,4'-METHYLENEDI(CYCLOHEXYL
ISOCYANATE)
CYCLOHEXANONE
DIPHENYLMETHANE-4,4'DI-ISOCYANATE
ETHYL ACETATE
ISOPHORONE DI-ISOCYANATE
EC o.
CAS No.
225-863-2
5124-30-1
% Ağırlık
1-5
203-631-1
108-94-1
1-5
202-966-0
205-500-4
223-861-6
101-68-8
141-78-6
4098-71-9
1-5
10-30
1-5
Tanımlar
T;R23 R42/43 Xi;R36/37/38
R10 Xn;R20
Xn;R20 R42/43 Xi;R36/37/38
F;R11 Xi;R36 R66 R67
T;R23 R42/43 Xi;R36/37/38
N;R51/53
3 Tehlike Tanımı
Hayli yanıcıdır. Solunduğunda zararlıdır. Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş eder. Cilde temas
ettiğinde ve solunduğunda hassasiyete sebep olabilir.
TANIMI
Xn;R20. R42/43. Xi;R36/37/38. F; R11
İNSAN SAĞLIĞI
İsosiyanatlara alerjisi olan, özellikle de astım veya diğer solunum yolu rahatsızlıkları olan kişiler
isosiyanatlarla çalışmamalıdır. Akciğerleri zarar görmüş olanların bu hazırlığı yapmamaları gerekir. Alerjik
reaksiyonlara yatkın olanlar bu ürünü kullanmamalıdır.
4 İlk Yardım Önlemleri
Göze ve cilde temastan sakınınız. Buharını solumayınız. Kaza durumunda veya kendinizi iyi
hissetmediğiniz durumlarda, tıbbi yardım isteyiniz. (Mümkünse ürün etiketini gösteriniz)
SOLUNUM
Derhal temiz havaya çıkarınız. Nefes alamıyorsa eğitilmiş bir personel tarafından oksijen takviyesi
yapılabilir. Rahatsızlık devam ederse, derhal tıbbi yardım çağırınız
YUTMA
Kusturmayınız. Bol su içiriniz. Aniden kusması gerekirse, maddenin akciğere kaçmasını engellemek için
başını dizlerinin arasına koyunuz. Derhal tıbbi yardım çağırınız.
CİLT
Derhal madde ile temas eden kıyafetleri çıkarınız. Temas eden bölgeyi sabun ve su ile yıkayınız. Tahriş
devam ederse, tıbbi yardım çağırınız.
GÖZLER
Gözleri, gözkapaklarını kaldırarak bol su ile yıkayınız. En az 15 dakika yıkamaya devam ediniz. Derhal
tıbbi yardım çağırınız.
Revizyon Tarihi: 22/08/2007
Sayfa 6 / 11
MSDS Güvenlik Bilgi Formu
DEVCON Flexane Yüksek Performans Sıvı Epoksi
5 Yangınla Mücadele Bilgileri
UYGUN SÖNDÜRME MADDELERİ
Köpük, Toz, Karbondioksit
ÖZEL YANGIN MÜCADELE YÖNTEMİ
Buharı solumayınız. Dumanı ortamdan uzaklaştırmak için havalandırınız. Hortumla su tutmayınız, yangını
dağıtacaktır. Yangında kullanılan suyun kanalizasyona, drenaja ve su giderine karışmasını engelleyiniz.
BELİRLİ ZARARLAR
Hayli yanıcıdır. Isınma ve yangın durumunda zararlı gazlar oluşur. Buharı havadan yoğundur ve zemin
boyunca konteynerlerin dibinde yayılabilir. Buhar bir kıvılcım, sıcak yüzey ya da köz ile alev alabilir.
YANGIN KORUNMA ÖNLEMLERİ
Yangın anında soluma aparatı ve koruyucu yangın kıyafeti giyilmesi zorunludur.
6 Kaza Sonucu Dökülmeye Karşı Tedbirler
KİŞİSEL TEDBİRLER
Buharını solumayınız. Cilde ve göze temasından sakınınız. Bölüm 8’de tanımlanan koruyucu giysileri
kullanınız. Yeterli hava akımını sağlayınız.
ÇEVRESEL TEDBİRLER
Döküntünün kanalizasyona, drenaja ve su giderine karışmasını engelleyiniz. Döküntünü karışması
durumunda Çevre Koruma Birimleri derhal uyarılmalıdırlar.
DÖKÜNTÜ TEMİZLEME YÖNTEMİ
Kimyasalı kum veya toprak gibi yanıcı olmayan, emici bir madde ile kapatınız ve dayanıklı bir kaba
koyunuz. Kapları sıkıca kapatmayınız, aşırı basınç oluşma riski vardır. Yerel yönetmeliklere uygun bir
şekilde imha ediniz.
7 Kullanım ve Depolama
KULLANIM
Yalnızca iyi havalandırılmış alanlarda kullanınız. Varili dikkatlice açınız, içindekiler basınçlı olabilir. İyi
havalandırınız, buharını solumayınız. Hava kirliliği kabul edilen seviyenin üzerindeyse uygun
havalandırma sistemi kullanınız. Yeterli havalandırmanın veya uygun solunum ekipmanının bulunmadığı
alanlarda kullanmayınız. Isı, kıvılcım ve alevlerden uzak tutunuz. Statik elektrik ve kıvılcım oluşumları
engellenmelidir. Depolama tankları ve diğer konteynerler yere koyulmalıdır. Ürünü kullanırken yemek
yemeyin, içecek bir şey veya sigara içmeyiniz. Endüstriyel sağlık koşullarını uygun bir şekilde yerine
getirin.
DEPOLAMA
Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, sıkıca kapatılmış kaplarında saklayınız. Isıdan, kıvılcım ve
alevlerden uzak tutunuz.
8 Maruz Kalma/Kişisel Korunma
AD
Std
4,4'-METHYLENEDI(CYCLOHEXYL
ISOCYANATE)
MEL
ETHYL ACETATE
OES
200ppm
400ppm
CYCLOHEXANONE
OES
10ppm(sk)
20ppm(Sk)
DIPHENYLMETHANE-4,4'-DIISOCYANATE
MEL
0.02 mg/m3(Sen)
0.07 mg/m3(sen)
4,4’- METHYLENEDI(CYCLOHEXYL
ISOCYANATE)
MEL
0.02 mg/m3(Sen)
0.07 mg/m3(sen)
Revizyon Tarihi: 22/08/2007
LT-ppm
LT-mg/m3
ST-ppm
0.02 mg/m3(Sen)
ST mg/m3
0.07 mg/m3(sen)
Sayfa 7 / 11
MSDS Güvenlik Bilgi Formu
DEVCON Flexane Yüksek Performans Sıvı Epoksi
KORUNMA EKİPMANI
PROSES KOŞULLARI
Acil durumlar için göz yıkama aparatı bulundurun.
MÜHENDİSLİK ÖNLEMİ
Mesleki maruz kalma limitinin aşılmadığından emin olmak için, genel ve yerel havalandırma sağlayınız.
SOLUNUM EKİPMANI
Yetersiz hava akımı için solunum aparatı bulundurunuz.
ELLERİN KORUNMASI
Kauçuk, neopren veya PVC eldiven kullanınız.
GÖZLERİN KORUNMASI
Uygun korunma gözlükleri veya yüz maskesi kullanınız.
SAĞLIK ÖNLEMİ
Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz. Kişisel sağlık bilgisi gereklidir. Çalışma alanını terk etmeden
önce ellerinizi ve maruz kalan yerleriniz su ve sabunla yıkayınız. Ürünü kullanırken yemek yemeyiniz,
içecek bir şey ve sigara içmeyiniz.
CİLDİN KORUNMASI
Koruma kıyafeti giyilmelidir.
9 Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Görünüm
Koku
Sıvı
Solvent
Renk
Çözülme Tanımı
Buhar basıncı
Özgül Ağırlık
86mmHg 20
20°C’ de 0.902
Erime Noktası (°C)
Uçuculuk (%)
pH Değeri
25°C’ de 7.0
Kaynama noktası
78
Parlama Noktası (°C)
Buharlaşma oranı
Buhar
yoğunluğu(hava=1)
Yanıcılık üst sınırı(%)
Yanıcılık alt sınırı(%)
Şeffaf
Suyla reaksiyona
girer
Mevcut değil
21
>233°C
4.1(butil asetat=1)
3
11
2
10 Kararlılık ve Tepkime
KARARLILIK
Normal sıcaklıkta ve tavsiye edilen kullanım talimatları altında dengededir.
SAKINILACAK KOŞULLAR
Isı, alev ve kıvılcımdan uzak tutunuz. Uzun süre ısıya ve doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayınız.
Suyla temas ettirmeyiniz.
TEHLİKELİ POLİMERİZASYON
Polimerize olabilir.
SAKINILACAK MADDELER
Oksitleyici ajanlarla temas ettirmeyiniz. Bazlar, alkaliler(inorganik), bazlar, alkaliler(organik). Su, nem, alkol,
glikol.
TEHLİKELİ BOZULMA ÜRÜNLERİ
Termal bozulma azotlu gazlar ( NOx ), karbon monoksit ve karbon dioksit gazlarını serbest bırakır.
Amonyak, amin,izosiyanat,Hidrosiyanik asit (HCN) buharı/gazı/dumanı.
Revizyon Tarihi: 22/08/2007
Sayfa 8 / 11
MSDS Güvenlik Bilgi Formu
DEVCON Flexane Yüksek Performans Sıvı Epoksi
11 Zehirleme Bilgileri
Ad
Zehir Dozu 1 - LD 50
CYCLOHEXANONE
1620uL/kg mg/kg (ağız yolu-sıçan)
Ad
Zehir Dozu 1 - LD 50
Zehir Dozu - LC 50
ETHYL ACETATE
5620 mg/kg (ağız yolu-sıçan)
56 mg/l/4sa (solunum yolu-sıçan)
Ad
Zehir Dozu 1 - LD 50
Zehir Dozu. - LC 50
DIPHENYLMETHANE-4,4'-DI-ISOCYANATE
9200 mg/kg (ağız yolu-sıçan)
178 mg/m3 4sa
Ad
Zehir Dozu 1 - LD 50
Zehir Dozu. - LC 50
ISOPHORONE DI-ISOCYANATE
4825 mg/kg (ağız yolu-sıçan)
0.04 mg/liter 4sa. sıçan
Ad
Zehir Dozu 1 - LD 50
4,4'-METHYLENEDI(CYCLOHEXYL ISOCYANATE)
>1500 mg/kg (ağız yolu-sıçan)
12 Ekolojik Bilgi
EKOTOKSİK
Doğaya bırakmayınız.
YAYILMA/DEVİNGENLİK
Drenaj, su gideri veya toprağa akıtmayınız.
SU TEHLİKE TANIMI
WGK 1
13 İmha Etme Bilgileri
İMHA YÖNTEMİ
Kimyasallar ulusal kurallara uygun şekilde imha edilmelidir.
İMHA SINIFI
08 04 99
14 Taşımacılık Bilgileri
Birleşik Krallık
Karayolu Sınıfı
Uygun Taşıma Adı
UN No. Karayolu
ADR Sınıf No.
ADR Paket No.
ADR Etiket No.
CEFIC TEC® No.
RID Paket Grubu
IMDG Sınıfı
IMDG Paket Grubu
MFAG
UN No. Havayolu
Hava Paket Grubu
3
Yanıcı Madde, Sıvı, N.O.S. (1-METOXY-2-PROPANOL, 2-METHYLETHYL
ACETATE)
1993
BK Karayolu Grubu
III
3
ADR Sınıfı
Sınıf 3: Yanıcı sıvılar
III
Tehlike No. (ADR)
30
3
Tehlikeli Kimyasal Kodu 3Y
30GF1-III,30GF1-sp
RID Sınıfı No.
3
III
UN No. Denizyolu
1993
3
IMDG Sayfa No.
3
III
EMS
F-E, S-E
Kullanım Kitabına
Deniz Kirleticiliği
HAYIR
bakınız
1993
ICAO Sınıfı
3
III
Revizyon Tarihi: 22/08/2007
Sayfa 9 / 11
MSDS Güvenlik Bilgi Formu
DEVCON Flexane Yüksek Performans Sıvı Epoksi
15 Mevzuat Bilgileri
ETİKET
Zararlı
İÇERİK
Aşırı derecede yanıcı
4,4'-METHYLENEDI(CYCLOHEXYL ISOCYANATE)
DIPHENYLMETHANE-4,4'-DI-ISOCYANATE
ISOPHORONE DI-ISOCYANATE
RİSK TANIMI
R11
R20
R36/37/38
R42/43
Aşırı derecede yanıcı.
Solunduğunda zararlı.
Gözü, cildi ve solunum sistemini tahriş eder.
Cilde temasta ve solunduğunda hassasiyete sebep olabilir.
GÜVENLİK TANIMI
S16
Kıvılcım kaynaklarından uzak tutunuz-sigara içmeyiniz.
S23
Buharını solumayınız.
S24/25 Cilde ve göze temastan sakınınız.
S28
Cilde temas ettiğinde, derhal bol su ile yıkayınız.
S26
Gözle temas halinde, derhal bol su ile yıkayınız ve tıbbi yardım isteyiniz.
S38
Yetersiz havalandırmanın olduğu ortamlarda uygun solunum ekipmanını
kullanınız.
S45
Kendinizi iyi hissetmediğiniz durumda derhal tıbbi yardım çağırınız
(mümkünse etiketi gösteriniz).
P4
İzosiyanat içerir. Üreticinin sağladığı bilgilere bakınız.
Revizyon Tarihi: 22/08/2007
Sayfa 10 / 11
MSDS Güvenlik Bilgi Formu
DEVCON Flexane Yüksek Performans Sıvı Epoksi
16 Diğer Bilgiler
Revizyon Tarihi
Revizyon No.
Tarih
22.08.2007
3
07.01.2005
2.BÖLÜMDE BAHSİ GEÇEN RİSK TANIMLARI
R10
R11
R20
R23
R36
R36/37/38
R42/43
R51/53
R66
R67
Yanıcıdır.
Aşırı derecede yanıcıdır.
Solunduğunda zararlıdır.
Solunduğunda zehirlidir.
Gözü tahriş eder.
Gözü, solunum sistemini ve cildi tahriş eder.
Cilde temasta ve solunduğunda hassasiyet oluşturabilir.
Sucul organizmalara zehirlidir, sucul çevrede uzun dönemli istenmeyen etkilere
sebep olabilir.
Tekrarlı maruz kalma ciltte çatlamalara ve kurumaya neden olabilir.
Buharı uyku ve baş dönmesine neden olabilir.
TEKZİP
Bu bilgiler sadece burada belirtilen belirli maddelerle ilgilidir ve bu maddelerin başka maddelerle ve başka
yöntemlere birleştirilmeleri halinde geçerli olmayabilir. Herhangi bir ürünün uygun olup olmadığının nihai
kararının sorumluluğu kullanıcıya aittir. Her malzeme bilinmeyen bir risk taşıyabilir ve dikkatlice
kullanılmalıdır. Burada belirli tehlikeler açıklanmış olmakla birlikte, bunların mevcut tüm tehlikeler
olduğunu garanti edemeyiz.
Türkiye Temsilcisi:
Metsan Endüstriyel Yapıştırıcılar Ticaret Limited Şirketi
Tersane Cad. Nafe Sok. Erdoğanlar İş Merkezi No.1 Kat.2
34420 Karaköy, İstanbul
Tel: 0212 235 52 55 Fax: 0212 253 42 12
Revizyon Tarihi: 22/08/2007
http://www.metsan.gen.tr/
e-mail: [email protected]
Sayfa 11 / 11

Benzer belgeler

MSDS Güvenlik Bilgi Formu DEVCON Bronz (BR) Macun Epoksi

MSDS Güvenlik Bilgi Formu DEVCON Bronz (BR) Macun Epoksi İyi havalandırılmış alanlarda kullanınız. Konteyneri dikkatlice açınız. Cilde ve göze temasından sakınınız. Çevredeki herhangi bir kıvılcım, ateş kaynağından uzak tutunuz. Yeterli havalandırmanın v...

Detaylı

MSDS Güvenlik Bilgi Formu DEVCON Flexane 60 Sıvı Epoksi

MSDS Güvenlik Bilgi Formu DEVCON Flexane 60 Sıvı Epoksi Buharını solumayınız. Cilde ve göze temasından sakınınız. Bölüm 8’de tanımlanan koruyucu giysileri kullanınız. Yeterli hava akımını sağlayınız.

Detaylı

MSDS Güvenlik Bilgi Formu

MSDS Güvenlik Bilgi Formu PROSES KOŞULLARI Acil durumlar için göz yıkama aparatı bulundurun. MÜHENDİSLİK ÖNLEMİ Genel ve bireysel havalandırma sağlayınız. SOLUNUM EKİPMANI Yetersiz hava akımı için solunum aparatı bulundurun...

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası 75/324/EEC sayılı aerosol dağıtıcı direktifini değiştiren direktif no. 2013/10/EU, 2008/47/EC. Düzenleme (EC) No. 1907/2006 (REACH) AT-direktifi 99/45/EC Düzenleme (EC) No. 1272/2008 15.2. Kimyasal...

Detaylı

MSDS Güvenlik Bilgi Formu DEVCON 2 Ton Epoksi

MSDS Güvenlik Bilgi Formu DEVCON 2 Ton Epoksi Neopren veya nitril eldivenler tavsiye edilir. Havalandırma: Bu ürünün kullanımı süresince maruz kalma limitlerinin aşılmadığından emin olmak için yeterli yerel ve genel havalandırmayı sağlayınız. ...

Detaylı

SERBEST BÖLGEYE GETİRİLMESİ YASAK OLAN BOYAR

SERBEST BÖLGEYE GETİRİLMESİ YASAK OLAN BOYAR SERBEST BÖLGEYE GETİRİLMESİ YASAK OLAN BOYAR MADDELER No Yayım Tarihi Yürürlüğe Girdiği Tarih

Detaylı