plan ve proje müdürlüğü

Transkript

plan ve proje müdürlüğü
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
1 Plan Proje Müdürü, 6 İşçi personel,1 Binek Araç, ve 1 Hizmet binası ile geniş bir
alanda zor şartlar altında, Talas’ın tarihini anlamak, belgelendirmek, anlatmak ve Talas’ ta
tarihi yeniden yaşatmak ve gelecek nesillere bırakmak adına bütün gücümüzle çalışmak
AMACIMIZ
Tarihsel bir dokuya ve önemli bir kültürel mirasa sahip olan Talas, geçmişinde ve
günümüzde ilgi odağı olmuş önemli bir merkezdir. Şehrimizin binlerce yıllık tarihi olmasının
yanında geçmişin izlerine sahip çıkan saygılı eğitimli bir nüfusa sahip olması tarihi ve
kültürel mirasa bir emanet olarak bakılması için gereken özen bütün herkes tarafından
gösterilmesi amacıyla, Talas halkının eski eserleri ve tarihi mirası korunması yaşatılması
bilincinin güçlendirilmesi için vatandaşların katılımının sağlanacağı (Bilgilendirme
toplantıları, seminerler, geziler, VB) sosyal aktivitelerin düzenlenmesi.
Talas’ın kültür ve sanat tarihimizin çok önemli bir parçasını oluşturabilmesi adına;
Tarihi ve kültürel yaşamı çağdaş yaşamla buluşturmak ve gelecek nesille aktarmak
için gerekli projeler üretilmek ve tüm hızıyla hayata geçirmektir.
Talas’ın tarihsel dokusunun büyük bölümü zaman içerisinde yok olmuş ya da önemli
oranda deformasyona uğramıştır. Bu sebeple zaman içerisinde pek çok yapı algılanamaz
duruma gelmiştir.
Talas’ın Kültürel varlıklarını korumanın ve geleceğe taşımanın yolunun planlı ve
sağlıklı bir kentleşme ve kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası çağdaş yaşamla
buluşturacak projelerden geçtiğinin bilinciyle yok olan, yok olmaya yüz tutmuş ve
algılanamayan tarihi ve kültürel mirasın korunmasına, yaşatılmasına yönelik projeler
geliştirmek ve hayata geçirmektir.
Tamamlanan projeler, mevcut yapılar ile proje ve restorasyonu tamamlanacak
yapılarında Talas kültür ve turizmine kazandırılmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin
dinlenmesine ve eğlenmesine yönelik bir gezi güzergâhı oluşturmak.
Bu ve benzeri projelerin tamamlanmasıyla birlikte önemli bir tarihsel dokuya sahip
olan Talas’ın Tarihsel dokusunun algılanabilirliği sağlanacak ve kentin sahip olduğu tarihsel
ve kültürel mirası, çağdaş yaşamla buluşturulup gelecek kuşaklara aktarmaktır.
BUGÜNE KADAR YAPILAN PROJELER:
Tarihi ve Kültürel mirasımız olan anıtsal ve sivil mimarlık örneği yapılar restore edilip
işlevlendirilerek hizmete açılmaktadır. Bu bağlamda şehrimizde bu güne kadar tamamlanan
projelerimiz;
1. Harman mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan, Mülkiyetindeki Talas Belediyesine ait
olan; Okutan Konağı, restorasyonu yapılmış ve halkın hizmetine sunulmuştur. Günümüzde
Konak Restoran adıyla hizmet vermektedir.
2. Tablakaya mahallesi Muammer Bey Caddesinde bulunan, Mülkiyetindeki Talas Belediyesine
ait olan; Yamandede Kültür ve Sanat evi restorasyonu Belediyemizce yapılarak halkın
hizmetine sunulmuştur. Günümüzde kültür ve sanat evi olarak hizmet veren konak ziyarete
açıktır.
3. Yukarı Mahallede bulunan, kamulaştırılmasının akabinde Talas Belediyesi mülkiyeti
olan, Feyzioğlu Konağının restorasyonu Kayseri İl Özel İdaresi tarafından yapılmış ve
beldiyemiz tarafından il özel İdaresine tahsis edilmiştir. Projelendirme ve restorasyon
çalışmaları İl özel İdaresi tarafından yapılan konağın uygulama çalışmaları
tamamlanmıştır. Konak, kapsamlı bir restorasyon faaliyeti sonucunda konuk evi olarak
işlevlendirilerek hizmete açılmıştır.
4. Tablakaya Mahallesinde Bulunan, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Yaman dede
camii restorasyonu yapılmış ve halkın hizmetine sunulmuştur.
5. Harman Mahallesi Meydanında bulunan, Harman camii restorasyonu yapılmış ve halkın
hizmetine sunulmuştur.
6. Harman mahallesi Meydanında Bulunan, mülkiyeti maliye hazinesine ait olan Rüştiye
mektebi restorasyonu yapılarak Halk Kütüphanesi olarak hizmete açılmıştır.
7. Han Mahallesi Beybağı Sokakta bulunan, mülkiyeti Vakıflar Genel müdürlüğüne ait olan Han
camii restorasyonu yapılarak Halkın Hizmetine Sunulmuştur.
8. Ali Saib Paşa Sokağında Sokak sağlıklaştırma çalışmasında yapılması planlanan 52 adet evin
37 tanesi tamamlanmış, 15 tanesinin restorasyonu ile altyapı çalışmaları (Kanalizasyon, İçme
Suyu şebekesi, Park, Otopark, Elektrik hattının ve Telefon hattının yer altına alınması V.S.)
2012 yılında tamamlanacaktır.
9. Ali Dağı Sarnıçlı yer altı şehri temizlik çalışması Belediyemizce yapılarak Halkın hizmetine
açılmıştır.
10. Kiçiköy yer altı şehrinde temizlik ve düzenleme çalışmaları Kayseri Müze Müdürlüğü
kontrolünde devam etmektedir.
11. Akçakaya mahallesinde bulunan; Şeyh Hamit Camii Çevresi düzenleme, Kaya oyma
galerilerin ve çilehanesinin Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon ve Statik Güçlendirme projeleri
ile raporları Belediyemizce hazırlanılarak Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge
müdürlüğünde onaylanmıştır.
12. Kiçiköy Mah. Ali Saippaşa Caddesinde bulunan kaya oyma ibadethanenin önünde bulunan
alanda Kayseri Müze Müdürlüğü denetiminde, Talas Belediyesince temizlik çalışması
yapılarak yeni mekanlar ortaya çıkarılmış ve Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon ve Statik
Güçlendirme projeleri ile raporları Belediyemizce hazırlanılarak Kayseri Kültür Varlıklarını
Koruma Kurulu Bölge müdürlüğünde onaylanmıştır.
13. Kiçiköy Mah. Ali Saippaşa caddesi Jandarma içerisinde bulunan konağın Rölöve,
Restorasyon, Restitüsyon ve Statik Güçlendirme projeleri ile raporları Belediyemizce
hazırlanılarak
Kayseri Kültür Varlıklarını
Koruma Kurulu Bölge müdürlüğünde
onaylanmıştır.
14. Kuruköprü Mahallesinde bulunan; Tarihi Roma Sukemeri ve kanallarının olduğu yapının
Rölöve Projesi ve raporu Kurulca onaylanmış; Restorasyon, Restitüsyon ve Statik
Güçlendirme projeleri ile raporları Belediyemizce hazırlanılarak Kayseri Kültür Varlıklarını
Koruma Kurulu Bölge müdürlüğünün onayına sunulmuştur.
15. Kiçiköy Mahallesi Ali Saippaşa Meydanı Batısının çevre düzenleme ve rekreasyon
Peojesinin; Projeleri ve Raporları K.K.V.K.K bölge Müdürlüğünde onaylanmış ve projelerin
yapım uygulanmasına başlanmıştır.
16. Mülkiyeti Talas Belediyesine ait, Zincidere Mahallesinde bulunan Zincidere Mektebi
Projesinin restorasyon yapım uygulamasına başlanmıştır.
17. Mülkiyeti Talas Belediyesine ait, Tablakaya Mah. Tablakaya Meydanında bulunan Tescilli
yapının gerekli onarımları yapılmış olup, Belediyemiz Plan Proje Müdürlüğümüzün hizmet
binası olarak kullanılmaktadır.
ÖDENEKLERİN TEMİNİ VE KULLANIMI
Belediyemiz plan proje müdürlüğü olarak, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli
yapıların ve sit alanı olarak tescillenmiş yapı ve yerlerin korunması amacıyla 1319 sayılı
Emlak Vergisi Kanununun 8. Ve 18. Maddeleri uyarınca oluşan fondan Ocak ve Haziran
aylarında olmak üzere, yılda 2 defa proje hazırlama ve uygulama başlıklarında ödenek talep
etmektedir.Temin edilen ödeneklerin kullanılacağı projeler için ihale hazırlanıp, ihale sonrası
alınan onay neticesinde, il özel idaresi tarafından belirlenen ödenek kullanımı için
belediyemize aktarılmaktadır.
Belediyemiz plan proje müdürlüğü olarak, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli
yapıların ve sit alanı olarak tescillenmiş yapı ve yerlerin korunması amacıyla, kalkınma
birliklerinden ajansları aracılığıyla ödenek talep etmektedir. Belediyemiz plan proje
müdürlüğü olarak korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli yapıların ve sit alanı olarak
tescillenmiş yapı ve yerlerin korunması amacıyla, belediyemizin üyesi olduğu Tarihi Kentler
birliğinden proje hazırlama çalışmaları için ödenek talep etmektedir.
TARİHİ VE KÜLTÜREL
MİRASI KORUMA PROJELERİ
2011 YILINDA
TAMAMLANAN PROJELER
YAMANDEDE KÜLTÜR VE SANAT EVİ
Mülkiyeti belediyemize ait, Tablakaya Mahallesi Muammerbey Caddesinde bulunan
Yamandede kültür ve sanat evi, bodrum kat altında olan kaya oyma mekan, bodrum, zemin
ve birinci kat olmak üzere dört katlı ve iç sofalı plan tipinde bahçeli olarak, taş malzemeden
inşa edilmiş olan Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi farklı malzemelere bağlı olarak
uygulanmış yoğun süslemeleriyle dikkat çeken bir yapıdır.
Yapı mimari ve süsleme özellikleri ile mimari unsurlarındaki detaylarla Anadolu’nun
geleneksel sivil mimarlık tipi yapılarından Şehrimizin kimliğini yansıtan önemli bir örneğidir.
Kentsel sit alanında, Talas koruma amaçlı imar planı onama sınırları içinde olup,
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olan yapının yaklaşık 200 yıllık bir
geçmişi bulunmaktadır.
Konakta 13 oda, 2 mutfak, 2 tandır, 1 şırahane, 5 banyo, 3 tuvalet, 1 kiler, 6 şerbetlik,
2 balkon ve 2 mahzen bulunmaktadır. Ahşap ve taş süslemeciliğinin şehrimizdeki en önemli
örneklerinin yer aldığı Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi, kapı otomatiği, güvenlik sistemi,
doğal klima gibi sivil mimarlık örneği bir yapıda kullanılabilecek ünik özellikte örnekleri iki
asır öncesinden günümüze taşımaktadır.
2009 yılında projelendirme çalışmaları başlanan konak öncelikle belediye mülkiyetine
kazandırılmış, restorasyon projeleri onaylanmış ve 2010 yılında uygulama işlerine
başlanmıştır.2011 yılı ortalarında uygulama çalışmaları tamamlanan konağın tefrişat ve
dekorasyonu yıl sonunda tamamlandıktan sonra 09.12. 2011 tarihinde hizmete açılmıştır.
A-TAŞ RESTORASYONU İŞLERİ

Restorasyonu öncesinde malzeme analizi yapılarak durumu belirlenen, işlevselliğini
ve özelliğini kaybetmiş, kullanılamaz halde bulunan, zaman içerisinde aşırı
deformasyona uğramış olan taş malzemenin kullanıldığı kısımlarda, aslına uygun ve
projesinde belirtilen biçimlerde yeni malzeme kullanılarak yenileme yapılmıştır.

Konağın taş ve ahşap işleri özgün ve orijinal olanlar korunmuş, yok olmuş ve aşırı
Yıpranmış olanlar, aslına uygun şekilde değiştirilmiştir.

Taş yüzeylerdeki erimenin engellenmesi için cephe temizliği yapılmıştır.

Konağın önünden geçen sokakta adeta sokak sağlıklaştırma işlemi Talas Belediyesince
yapılmıştır.

Konağın tol biçimindeki üç ayrı bölümden oluşan bodrum katının zemininde ve
kemerlerinde yüzey temizlikleri yapılarak taşların derzlerindeki boşalmalar ve
bozulmalar orijinal harçları ile doldurulmuştur

Bodrum katta bulunan kaya oyma bölümden zemin kattaki mutfak bölümle bağlatı
sağlayan ve büyük oranda harap durumda bulunan merdivenler yapıldı.

Zemin katta yer döşemeleri tamamlanmıştır. Yapılan sal taşı döşemelerinde
orijinalinde bulunan idare malzemesi değerlendirilmiştir. Deforme olan taşlarda
değişiklik yapılmıştır.

Zemin katta yer alan tandır bölümleri aslına uygun biçimde restore edilerek
orijinalinde olduğu gibi kullanılır hale getirildi.

Konağın birinci kat zemininde desen oluşturacak biçimde yer alan zemin döşemeleri
için ayrıca uygulama projesi hazırlanarak kurul onayı alınmış ve ortaya çıkarılan taşlar
özenle yerleştirilerek orijinal görünümüne kavuşturulmuştur.

Zaman içerisinde önemli oranda deformasyona uğrayarak işlevselliğini yitiren taşlar
çürütülerek yerinden alınmış ve yenisiyle birebir değişimleri yapılmıştır.

Yapının bahçeye bakan cephesinde bahçenin duvar yüksekliğini geçmeyecek biçimde
istinad duvarı yapılmıştır.

Bahçe duvarlarının yıkılması muhtemel bölümleri belirlenmiş ve kontrollü olarak
çürüyen taşları alınarak yenisiyle değiştirilmiştir.

Konağın bahçesinde ortaya çıkarılarak projelendirilen kaya oyma mekanın giriş
bölümü taşla çevrilmiştir. Ayrıca bu çalışma içerisinde sal taşlarıyla bahçede yürüyüş
yolu oluşturulmuştur.
B-AHŞAP RESTORASYONU İŞLERİ

Restorasyonu öncesinde malzeme analizi yapılarak durumu belirlenen, işlevselliğini
ve özelliğini kaybetmiş, kullanılamaz halde bulunan, zaman içerisinde aşırı
deformasyona uğramış olan ahşap malzemenin kullanıldığı kısımlarda, aslına uygun
ve projesinde belirtilen biçimlerde yeni malzeme kullanılarak yenileme yapılmıştır.

Kullanılabilir durumda olan ahşap malzeme ise daha dayanaklı hale getirilerek
korunmuştur.

Statik analizlerin yapılmasıyla belirlenen ve projesinde değişmesi gerektiği belirtilen
ahşap direkler yenileriyle değiştirilmiştir. Ortaya çıkarılan eski direkler ve
kullanılacak olan yeni direkler emprenye edilmiştir.

Projede belirlenen biçimlerde emprenye edilen ve pinoteks uygulanan böylelikle daha
uzun ömürlü hale getirilen ahşap malzemelerle zemin ve tavan döşemeleri yapılmıştır.

Pencere kasa ve kanatları aslına uygun olarak yaptırılan yeni kasa ve kanatlarla
değiştirilmiştir.

Isıtma tesisatının petekleri üzerine ahşap seperatörler yapılmıştır.

Merdivenler üzerine ahşap döşemeler yapılmıştır.

Tavan süsleme detaylarında orijinalinde de olduğu belirlenen kabara ve rozet
biçiminde köşe süslemeleri ile tavan göbekleri yapılmıştır.

Konağın ahşap yüzeylerinin büyük çoğunluğu yağlı boya kaplı idi. Yapılan
çalışmalarda boya raspası yapılarak orijinal yüzeyler ortaya çıkarılmış ve emprenye
edilerek koruma sağlamıştır.

Yağlı boya kaplı ahşap yüzeylerin bazı kısımlarında da orijinal renk katmanları
çıkartılmıştır. Boya analizleri yapılarak renk ve desen dokusu ayırt edilmiş ve uzman
konservatör tarafından su bazlı boyalarla renkler yeniden canlandırılmıştır.

Konağın özgün dekorasyonunda da varolduğu bilinen sabit dekorasyon ürünü sedirler
yapılmıştır.
C-STATİK GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

Statik güçlendirme çalışmaları için öncelikle proje hazırlanarak kurul onayı alındı.

Onay alınmasından sonra restorasyon projesiyle paralel biçimde uygulamalar
yapılarak öncelikle binanın mukavemeti artırıldı.

Mevcut statik uygulamaların binayı yeterince korumayacağı düşüncesiyle teknoloji
ürünü koruma teknikleri uygulanması kararlaştırılarak hem yapı malzemesine zarar
vermeyen hem de taşıyıcı özelliğiyle binaya güç katan lifli karbon polimer (FRP)
uygulaması yapılmıştır.

Polimerler iç cephe yüzeylerinde uygulanmıştır. Üzerlerinin sıva ile kapatılmasıyla da
kamufle edilerek orijinal dokuya hiç zarar verilmemiştir.

Yapının yığma duvar tekniğinde yapılmış olması sebebiyle değiştirilemeyen taşların
arasında oluşan çatlakların arası epoxy adı verilen güçlü ve tutucu özelliğe sahip harç
ile doldurulmuştur.

Doğu duvarı(bahçeye bakan cephe)’nda binanın yana hareket probleminden dolayı
binaya payanda olacak biçimde zemin kat yüksekliğinde istinad duvarı yapılmıştır.

Çökmüş durumda olan ahşap döşeme kaldırılarak ahşap kirişlemeler değiştirilmiş ve
üzerine ahşap kaplamalı döşeme oluşturulmuştur.

Bina ön cephesinde yer alan konsollarında onarımı yapılarak taşıyıcı özelliklerine güç
kazandırılmıştır.

Konağın statik projesinde olan ve belediyemiz teknik elemanları ve yetkililerce ihtiyaç
görülen güçlendirmeler yapılarak konak restorasyon öncesine göre üç katı
güçlendirilmiştir.

Konağın taşıyıcı unsurlarının güçlendirilmesi ve yük unsurlarının konağa yaptığı
baskıyı dağıtmak amacıyla karbon pleyt adı verilen ürünün tavanlara uygulanması
yoluyla güçlendirme sağlanmıştır.
D-GENEL UYGULAMALAR
1. Bahçeye, bahçe duvarında ve konağın zemin katla bodrum kat arasında bulunan iki adet giriş
kapısı bulunmaktadır. Bahçede bakıldığında demir koruluklar, üzüm asmaları, geçiş yolları
bulunan harabe ve bakımsız bir durumda idi
2. Bahçede bulunan demir koruluklar sökülmüştür.
3. Bahçeye ve konağa zarar veren üzüm asmaları ve sarmaşık bitkileri kaldırılmıştır.
4. Bahçede temizlik yapılarak çimlendirilmiştir.
5. Bahçe düzenlemesi esnasında, bahçede bulunan kuyuya bağlı ve bahçenim ortasında bulunan
üç bölümden oluşan kaya oyma mekân müze müdürlüğü denetiminde temizlenerek projeleri
hazırlanmış K.K.V.K.K. bölge kurulunda onaylanmıştır. Yapı projeye uygun şekilde
restorasyonu yapılarak hizmete açılmıştır.
6. Konağın, içme suyu, elektriği, pissu kanalı, doğalgaz kutusu ve hattı, telefon hattı, bahçeden
düzenli bir biçimde geçirilerek uygun yerlere montaj ve bağlantısı sağlanmıştır.
7. Muammer Bey caddesi, geleneksel sivil mimari örneğinde pek çok yapıya sahip bir caddedir.
8. Muammer Bey Caddesi ve Hükümet Caddesinde bulunan elektrik, telefon direkleri gerekli
kurumlarla irtibat sağlanarak kaldırılmış ve hatlar tamamen yer altına alınmıştır.
9. Önceden asfalt dökülerek orijinali bozulan yol belediyemizce asfaltı kazıtılarak
güçlendirilmesi yapılmış ve özgün Arnavut taşları ile tekrar döşenmiştir.
10. Evin içinde ve bahçede bulunan kuyuya bağlantısı olan sulama kanalları yol yapımı esnasında
bulunmuş ve ortaya çıkarılarak teşhiri sağlanmıştır.
11. Konağa bitişik ve karşısında bulunan evlerin yüzeylerinde ve sokağın sonuna kadar duvarlarda
sonradan yapılan sıvalar ve boyalar söktürülerek orijinal taş yüzeyleri ortaya çıkarılarak
sokağa tarihi anlamda zenginlik kazandırılmıştır.
12. Bahçe duvarlarının onarım ve derzleri yapılmıştır.
13. Önceden asfalt dökülerek orijinali bozulan yol belediyemizce 200 Metre asfaltı kazıtılarak
güçlendirilmesi yapılmış ve özgün Arnavut taşları ile tekrar döşenmiştir.
14. Konağın karşısında bulunan evin yıkılan bahçe duvarı mülk sahibi ile irtibat kurularak
KUDEB denetiminde yaptırılmıştır.
15. Konağın en altında bulunan kaya oyma yapının, Talas Belediyesine geçmeden önce konağın
fosseptik çukuru olarak kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır. Belediyemiz ekiplerince
temizlenerek ilaçlanıp kireçlenerek dezenfektesi sağlanmış, konağa bir zenginlik katılmıştır.
16. Konakta mimari restorasyonun yanında süsleme restorasyonu da yapılmıştır. Bu kapsamda
özellikle yağlı boya ile üzerleri kapatılmış süsleme unsurları ortaya çıkarılmıştır. Bunlar
içerisinde boya altında kalmasına rağmen orijinal renk ve dokusunu koruyabilen örneklerin
orijinal biçimleri ve renkleri canlandırılmıştır.
17. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından konağın iç dekorasyonu ve tefrişatı
yapılmıştır.
DIŞ CEPHEDEN YAMANDEDE
ÖNCEKİ
SONRAKİ
ÖNCEKİ
SONRAKİ
ÖNCEKİ
SONRAKİ
İÇ MEKANLAR
ÖNCEKİ
SONRAKİ
ÖNCEKİ
SONRAKİ
ÖNCEKİ
SONRAKİ
ÖNCEKİ
SONRAKİ
ÖNCEKİ
SONRAKİ
ÖNCEKİ
SONRAKİ
ÖNCEKİ
SONRAKİ
ÖNCEKİ
SONRAKİ
ÖNCEKİ
SONRAKİ
ALİ DAĞI YER ALTI ŞEHRİ
Tarihsel önemine rağmen uzun yıllar farkına varılamayan Ali dağı yer altı şehri önemli
bir kültürel mirasa sahip olan Talas’ın vitrinini güzelleştirmek amacıyla Talas Belediyesi
tarafından yapılan 5 yıllık uzun ve zorlu bir çalışmanın ürünü sonucunda Talas turizmine
kazandırılmıştır.
Sarnıçlı yer altı şehrinin birbiriyle birleşen tünellerinin yanında dolaşım sağlanamayan
muhtelif kolları da olup farklı özellikteki bölümlere açılmaktadır. Dar tünellere ve geniş
açıklıklara sahip yer altı şehrinin kuşluk, şıra hane, ibadethane gibi bölümleri bulunmaktadır.
Sarnıçlı yer altı şehri temizlik ve onarım çalışmaları öncesi atıl bir vaziyetteydi.
Temizlik çalışmaları ile birlikte ziyarete müsait hale getirebilmek için peyzajda önemli oranda
düzenlemeler yapılmıştır.5 yıllık çalışmaların sonucunda 2010 yılın ortalarına gelindiğinde
yer altı şehri içerisinde bulunan toprak dolgu boşaltılmış ve temizliği tamamlanmıştır. Bu
süreçte projelendirilen peyzaj ile aydınlatma çalışmaları Ağustos ayının ortalarında
tamamlanmış ve Sarnıçlı yer altı şehri hizmete açılabilecek hale gelmiştir. Çalışmalarını plan
proje müdürlüğümüzün takip ettiği yeraltı şehri çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kültür
müdürlüğümüze devredilmesi planlanmaktadır. Ali Dağı yer altı şehriyle ilgili olarak
projenin tamamlanması sonrasında ihtiyaç durumlarında gerekli yerlerde müdahale ve
yönlendirmeler yapılmakta ve yer altı şehrinin teknik müdahale gerektiren sorunları
müdürlüğümüzce takip edilmekte ve çözümler bulunmaktadır.
Talas’ın tarihinin ne kadar eskiye dayandığını ispatlayan tarihsel misyonunun yanında
Ali dağı yamaçlarına farklı bir görünüm ve anlam kazandıran yeraltı şehri mesire alanıyla da
bütünleşerek Talas’ın en önemli gezi duraklarından birisi olmuştur.
Yıllar boyu kaderine terk edilen yer altı şehri Talas Belediyesi tarafından tarihsel
kimliğine ve fiziksel varlığına zarar verilmeden 26 Temmuz 2010 tarihinde Talas turizmine
kazandırılmış ve ziyarete açılmıştır. resmi açılışı yapılmıştır.
15 Haziran 2011 tarihinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Taner YILDIZ beyin
katılımları ile Ali Dağı Sarnıçlı Yeraltı Şehri görkemli bir şekilde resmen açılmıştır.
TARİHİ VE KÜLTÜREL
MİRASI KORUMA PROJELERİ
PLANLANAN VE UYGULAMASI
DEVAM EDEN PROJELER
KİÇİKÖY MAHALLESİ YERALTI ŞEHRİ
Kiçiköy mahallesinde bulunan yeraltı şehri, Ali Saib Paşa sokağından başlamaktadır.
Yeraltı şehrine giriş bu sokağın başında bulunan tarihi Talas Evlerinin birisinden
sağlanmaktadır. Ev içerisinden esas bağlantı köftenlerledir. Yeraltı şehrine açılan yol
köftenlerden geçmektedir. 2012 yılı başlangıcı itibariyle gelinen son noktada toplam olarak
tespiti yapılmış 5 baca bulunmaktadır. Tespiti yapılan bacalardan 4 tanesi açılmış olup,
bunlarla birlikte 1 adette göçük oluşan bir bölgede suni baca açılmıştır.
I.Baca Yer altı şehri başlangıcındadır.
II.Baca Altıntepe camiinin avlu duvarı yanında yer almaktadır.
III.Baca Akpınar ve Cumhur Apartmanları arasında bahçe içerisinde yer almaktadır.
IV.Baca Yeşil evler C-D Blokları arasında yer almaktadır.
Suni Baca Yeşil evler A-blok yanında Sağlık Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
V.Baca ise suni olarak açılan bacanın 55 m. ilerisinde yer almaktadır.
Yapılan son çalışmalarda gelinen kısım risk teşkil ettiği için kazı çalışmaları güvenlik
gerekçesiyle uzun bir süre durdurulmuştur. Yapılan son ölçümlerde gelinen son noktanın yeşil
evler a-blok bahçe duvarıyla üçgen orta kaldırım arasında kalan kısım olduğu tespit edilmiştir.
Belediyemiz teknik ekiplerince yapılan ölçümlerde risk teşkil eden kısım yüzeyde
belirlenmiş, belirlenen nokta yüzeyden açılarak 8 metre derinlikte olan yer altı şehrinin
tünellerine ulaşılmıştır. Açılma esnasında yapılan incelemelerde curufa (küçük taşlı ve ince
topraklı malzeme) benzer ve çok akıcı bir malzemeye rastlanmış olup, bu bölümde acilen
güçlendirme ihtiyacı duyulmuştur. Belediyemiz imkânları ile 6 metre yüksekliğinde 3x3
metre ebatında “I” demirlerle çerçeveli sac kaplatılmış bir platform yapılarak risk teşkil eden
bölgeye yerleştirilmiş ve platformun etrafı güvenliğe alınarak moloz ve toprak malzeme
buradan tahliyesi başlatılmıştır. Şuan itibari ile suni bacanın açıldığı kısımdan sonra 55
metrelik bir bölüm daha temizlenmesinden sonra baca olduğu tespit edilen yere ulaşılmıştır.
Güvenlik gerekçesiyle herhangi bir göçük meydana gelmemesi için zemin ve tünel yan
duvarlarından desteklenerek bir platform oluşturulmuştur. Temizlik çalışmalarımız müze
yetkilileri denetiminde devam etmektedir.
Metraj Bilgileri
Bina Girişi-Yer altı şehri Giriş Geçidi
Yer altı şehri Giriş Geçidi-I.Baca
I.Baca-II.Baca
II.Baca-III.Baca
III.Baca-IV.Baca
IV.Baca – Suni Baca
Suni Baca- V.Baca
Girişin Gerisine Doğru Temizlik
Tali Kol Temizlikleri
Tünel Temizlenen Alan
Baca Yükseklikleri
I.Baca Yüksekliği
II.Baca Yüksekliği
III.Baca Yüksekliği
IV.Baca Yüksekliği
Suni Baca
: 30 m.
: 25 m.
: 144 m.
: 118 m.
: 80 m.
: 72 m.
: 55 m.
: 60 m.
: 40 m.
: 594 m.
:
:
:
:
:
10 m.
21 m.
14 m.
13 m.
9 m.
TEMİZLİK ÇALIŞMASI
BİLGE EVİ ÖNÜ TESPİT
NOKTASI
TEMİZLİK ÇALIŞMASI
BİLGE EVİ ÖNÜ GÜÇLENDİRME
TEMİZLİK ÇALIŞMASI
GÖRÜNÜM
AÇILAN TÜNELLERDEN
ALİ SAİP PAŞA CADDESİ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMASI








Proje alanı, Kayseri İli, Talas İlçesi Kentsel Sit Alanı içinde yer alan Ali Saip Paşa
Sokak ve bu sokağa açılan Akmehmet Çıkmazı ve Harmanlar Çıkmazı’nın belirlenen
kısmını içermektedir.
Proje alanındaki yapıların pek çoğu özel mülkiyet olup şahıslara aittir.
Evler sokağın her iki tarafına karşılıklı olarak dizilerek dar bir sokak oluşturmuştur.
Sokakta koruma yaklaşımı sadece evlerle sınırlı olmayıp çevresini de kapsamaktadır.
Proje kapsamında 52 evde sağlıklaştırma çalışması yapılacaktır. 2011 yılı başlarında
37 evin çalışması tamamlanmıştır. Yapımı devam edecek olan 15 evin çalışmaları
planlanmıştır. Bu kapsamda 4 evin daha çalışması tamamlanmıştır.
2011 yılı çalışmalarında çevre düzenleme ve alt yapı çalışmalarına ağırlık verilmiştir.
Bu kapsamda yıkılan bahçe ve istinad duvarlarının onarımları yapılmıştır.
2011 yılında tamamlanan 37 evin pek çoğunun duvar sağlıklaştırması, ahşap
direklerinin ve pencerelerinin değişimi ile ısı yalıtımı, dam parapet ve mebranları
tamamlanmış olup cephelerinde basınçlı kumlama yoluyla taş temizliği yapılmıştır.
Orijinaline uygun malzeme ile uygulamalar yapılmaktadır.

















Sokak sağlıklaştırma uygulamasında özellikle dikkat edilen husus statik
güçlendirmedir. Bu sebeple dam ve kat arası kısımlarında yer alan ahşap direkler ve
kirişlemeler birinci kalite malzemeden kullanılarak yenilenmektedir.
Yapıların sadece restorasyonu değil sokak üzerinde yapılar içinde tehlike arz
edebilecek duvarlar güvenli bir şekilde yıkılarak yeniden yapılmaktadır.
Proje kapsamında gerekli uygulamaları tamamlanan evlerin çevre düzenlemeleri de
yapılmaktadır. Bu kapsamda bina yanlarına sonradan yapılmış olan garaj v.s eklentiler
kaldırılmaktadır.
Yapılan çalışmalar kapsamında korunması gerekli görülen kültür varlıklarımızın
yanında sokağın ihtiyaç duyduğu çağdaş gereksinimler de karşılanmaktadır.
Yapılardaki deformasyonların düzeltilmesi, yabancı elemanlardan ayıklanması,
bakımını kolaylaştırıcı uygulamalar yapılması, bozulmayı geciktirici önlemler
alınması ve nem sorunun giderilmesi hususlarında kalıcı uygulamalar yapılmaktadır.
Proje alanımızda sokağa bakan bina cephelerinin aslına uygun düzenlemesinin yanı
sıra, trafik yolları ile tretuar kullanımları ve park düzenleme çalışması yer almaktadır.
Elektrik ve telefon direklerinin, alt yapı hatlarınının yaratacağı karmaşıklığın
giderilmesi yönünde projede belirlenen düzenlemeler uygulanmaktadır.
Proje alanında bulunan anıtsal yapılara yönelik kapsamlı restorasyon faaliyetleri ile de
sağlıklaştırma kapsamındaki yapıların işlevsel bütünlüğü sağlanarak çağdaş
kullanımlara hizmet edebilir hale getirilerek, bütün tarihi dokuya canlılık
kazandırılmaktadır.
Sokakta son dönemlere kadar yapılan çalışmalarla dahi bir hareketlilik sağlanmıştır.
Bu şekilde sokakta sosyal hayat da canlanmaktadır.
İnşa edildikleri dönemlerden beri uzun bir geçmişin deformasyonunu yaşayan sokak
dokusu yapılan uygulamalarla eski genç dokusunu yeniden kazanmaktadır. Bu sayede
ziyaretçiler sokağı gezerken 100 yıllık bir tarihi geçmişi teneffüs etmektedirler.
Yapılan sokak sağlıklaştırma ve rekreasyon alanları düzenlemeleri sayesinde sokağın
farkına varılmıştır. Bu sayede yapılan bu uygulamalar öncesinde sadece mahalle
sakinlerinin mekanı olan alan şimdi herkesin ilgisine mazhar olan bir bölge haline
gelmiştir.
Sadece yapısal müdahalelerle iyileştirme yapılara yönelik olmamış, sokakta da bu
çalışmalar bütüncül bir uygulama çerçevesinde yapılmıştır. Bu sayede bölge görüntü
açısından güzelleşmesinin yanında mekansal kalite açısından da önemli bir aşama
katetmiştir.
Şehrimizde doyum noktasına ulaşan modern cadde ve sokakların tekdüze görüntüsüne
karşılık yeni görüntüsüyle Ali Saip Paşa Caddesi alternatif dolaşım alanı haline
gelmiştir.
Her kesimden insanın ilgi odağı, şehrimizin cazibe merkezi, ziyaret edenlerin
memnun, şehrimizden ayrılanların üzgün olacağı bir tarihi kent dokusu çağdaş
yaşamla buluşmaktadır.
Yapılan uygulamalarda çevrenin doğal, kültürel, mimari, tarihi, estetik, görsel
değerlerini ve özgün kimliğini koruyarak ön plana çıkaran bir projelendirme ve
uygulama anlayışıyla hareket edilmektedir.
Projelendirme ve uygulama sürecinde çevreye uyumlu tasarımlarla çevre kalitesini
yükseltmek amaçlanmış ve bu düşünce doğrultusunda çalışmalar devam
ettirilmektedir.
Açık mekanların, meydanların, bahçelerin, avluların, yaya yollarının, geleneksel,
yöresel, tarihi, kültürel, doğal nitelikleri ve çevresindeki alanlar ile işlevsel bütünlüğü
korunarak çağdaş kullanımlara ve peyzaj düzenlemelerine olanak verilirken, koskoca
bir mahallenin geleneksel mimari dokusunun gelişmesi ve kendini ifade edebilir
duruma gelmesi sağlanmıştır.
ÖNCESİ
SONRASI
ÖNCESİ
SONRASI
KİÇİKÖY MEYDAN PROJESİ



Talas Kiçiköy Mahallesi Gölbaşı Meydanı Batısı meydan projesi kapsamında
hazırlanan Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon ve Statik Sağlamlaştırma projeleri 2011
NİSAN ayında K.K.V.K.K. bölge kurulunda onaylanmıştır.
Onaylanan meydan düzenleme projesi ile özel mülkiyete ait dükkânların yıkılarak,
yaklaşık 4 metre geriye yapılmasıyla İnönü sokağınında önü açılmış ve meydan
düzgün bir siluete kavuşarak meydanda rahatlık ve ferahlık sağlanmıştır. Dükkânların
üzerinden başlayarak yaklaşık 300- 400 M2’lik bir alanda kafeterya, kayalık yüzeyde
ise şelale yapılarak görsellik sağlanması ile insanların gelip oturabileceği,
dinlenebileceği mekân kazandırılacaktır.
Gelecekte Turizmin ve Ali Saip Paşa Caddesinin başlangıcı olacak bu projemiz, İl
Özel İdareden ödenek alınarak uygulamasına başlanmış olup, düzenleme ve peyzaj
çalışmaları bitme aşamasına gelmiştir.
ZİNCİREDERE MEKTEBİ:
 Talas’a bağlı Zincidere mahallesinde yer almaktadır. Kim tarafından yapıldığı
bilinmemektedir.19.yy eseridir. Giriş cephesi çok dikkat çekicidir. Yapı iki katlıdır.
Yapının giriş kısmı üç katlı çan kulesi şeklinde düzenlenmiştir. Kilise olarak ilgi
çekici bir yönü de apsisinin olmamasıdır. Giriş cephesi üç katlı olarak düzenlenmiştir
ancak günümüzde iki katı mevcuttur. Protestan Okulu olarak bilinen kilise bir yakın
dönemlerde müze olarak kullanılmıştır.
 Zincidere Belediyesi tarafından yapılan restorasyon projelerinin uygulamasına Talas
Belediyesi tarafından 2011 yılının Ağustos ayında başlanmış ve bitme aşamasına
gelmiştir.
 Uygulama kapsamında, çatısında bakım onarım çalışmaları yapılarak çatı aktarılmış,
sıva ve boya raspaları yapılarak, yeni yapılacak sıva çalışmaları için zemin
hazırlanmış, bodrum katındaki sonradan yapılan duvar bölmeleri projesinde belirtilen
biçimde yıkılmış, ana mekândaki ahşap zemin döşemeleri kaldırılarak yenilenmiştir.
AKÇAKAYA MAHALLESİ SOMUNCU BABA CAMİ, ÇİLEHANESİ VE KAYA
OYMA GALERİLERİ PROJESİ;



Talas’a bağlı Akçakaya mahallesinde yer almaktadır.
Şeyh Hamit halk arasında Somuncu baba ismi ile de anılmaktadır . Osmanlı Padişahı
Yıldırım Bayezid Han zamanında yaşamıştır. Şeyh Hamid Horasan erenlerinden
Şemseddin Musa’nın oğludur. Şeyh Hamid peygamber soyundan olup Seyyiddir.
Aksaray ve Bursa’da da yaşayan Şeyh Hamid Somuncu Baba olarak anılmıştır.
Malatya’nın Darende ilçesinde hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Talas’ta doğan Şeyh Hamit gençlik yıllarına kadar Talas’ta yaşamıştır. Cami, çilehane,
kaya oyma yer altı galerileri ve evinden oluşan yapı topluluğu günümüzde mevcut
olup, korunmasına yönelik projeler Plan Proje Müdürlüğümüzce hazırlanılarak
22.12.2011 tarihinde K.K.V.K.K. bölge müdürlüğünde onaylanmıştır.
KURUKÖPRÜ MAHALLESİ TARİHİ ROMA SU KEMERLERI VE KANALLARI
PROJESİ
İlçemiz Kuruköprü Mahallesinde bulunan tarihi Roma Su Kemeri yapıldığı
dönemlerde bu güne kadar aşırı deformasyona uğramış, çoğu bölümü uçmuş, su kanalları
kullanılamaz durumdadır. Tarihi Roma Su Kemeri projeleri Plan Proje Müdürlüğümüzce
hazırlanarak 22.12.2011 tarihinde K.K.V.K.K. bölge müdürlüğüne onaya sunulmuş ve rölöve
projesi onaylanmıştır. Restorasyon, restitüyon ve statik projeleri Ocak 2012 de kurulun
onayına sunulacaktır.
TOL KİLİSE (KAYA OYMA İBADETHANE)





Talas merkezde Ali Saip Paşa Sokağı üzerinde yer almaktadır. Kaya oyma bir
kilisedir. Giriş kısmı sivri kemerli açıklıklarla oluşturulmuştur. İç kısım sivri kemerli
bir dehliz biçimindedir. Birbiriyle bağlantısı olan iki nef ve toplam dört bölümden
oluşmuştur.
Kilise günümüzde oldukça tahrip olmuş durumdadır. İçerisi Kemer Tonozlarla çevrili
olup, kemerlerin belli bölümlerinde bozulmalar vardır.
Yapının üzerinden geçen yol Belediyemiz meclis Kararı ile iptal edilmiştir.
Yapının önünde bulunan yaklaşık 400 M2’lik alanın yapıya özellik katacağı
düşünülerek alanda kazı ve temizlik çalışması için K.K.V.K.K. bölge kurulundan
gerekli izinler alınarak Kayseri müze Müdürlüğü denetiminde Belediyemiz Plan Proje
müdürlüğü elemanlarınca Arkeolojik kazı yapılmış ve molozlarla, pislikle kapatılan
alanda yeni mekanlar bulunarak yapıya zenginlik kazandırılmıştır.
Yeni çıkan mekanlarla birlikte Kaya oyma İbadethanenin Rölöve, Restorasyon,
Restitüsyon ve Statik güçlendirme Projeleri İle Raporları hazırlanılarak Kasım 2011
de K.K.V.K.K. bölge kurulunda onaylanmıştır.
JANDARMA KONAĞI
Kiçiköy mahallesi Ali Saip Paşa Caddesi sonunda Jandarma arazisi içerisinde yer alan
konak hazine mülkiyetinde olup, Milli Savunma Bakanlığına Tahsislidir. Konak yıllarca
kendi haline bırakılmış ve yıkılmaya yüz tutmuştur. Konağın dam bölümünde çökmeler
oluşmuş, batı kısmının duvarlarında çatlamalar ve taş kesilmesi çok sayıda mevcuttur. Projesi
çizdirilmiş olan konağın Rölövesi Kasım 2011 de K.K.V.K.K. bölge kurulunda onaylanmış,
Eksikleri bulunan Restorasyon, Restitüsyon, Statik güçlendirme Projeleri tamamlanarak
22.12.2011 de K.K.V.K.K. bölge kurulunda onaylanmıştır.

Benzer belgeler