Müşterileri Cezbeden Paketler Oluşturma – 1. Bölüm

Transkript

Müşterileri Cezbeden Paketler Oluşturma – 1. Bölüm
Sayfa
Mü?terileri Cezbeden Paketler Olu?turma – 1.
Bölüm
Gönderildi?i Tarih: 16 Nisan 2014
Bunu payla?:
Kârlar? ve sat??lar? artt?ran temal? paketler nas?l olu?turulur?
E?lenmek için seyahat eden gezginler sadece kalacak bir yer de?il, daha fazlas?n? isterler. D??ar? yeme?e
ç?kmak, gezilecek yerel mekanlar? ziyaret etmek ve etkinliklere kat?lmak isterler. Konuklar?n?z?n yolculuk
planlar?n? sürekli tahminlerde bulunarak yapmamalar? için neden onlara de?erli bir hizmet sa?lamayas?n?z?
Bölgedeki gezilecek yerlerde, etkinliklerde ve restoranlarda pazarlama ekibiyle çal??mak özel fiyatl?, temal?
paketler olu?turup daha iyi kârla satman?za yard?mc? olabilir. ?imdi nas?l ba?layaca??n?z? ö?renin.
??in özüne inin
Önce, bu çal??may? neden yapman?z gerekti?ine bakal?m. Paketler, kârlar? ve sakin mevsimlerde doluluk
oranlar?n? artt?rabilir. Ayr?ca paket sat?n alan konuklar?n seyahatlerini iptal etmeleri daha az
muhtemeldir.1 Popüler trendleri bulu?turan paketler olu?turabilir ve konuklar?n tekrar tekrar gelmelerini
sa?lamak için onlar? düzenli ?ekilde güncelleyebilirsiniz. Örne?in, pakete “Harry Potter” sergisi açan bir
yerel müzenin biletlerini ekleyebilir veya kürekli kano kiralayan bir su sporlar? ma?azas?yla i? ortakl???
yapabilirsiniz. Yarat?c? paketler, ödüllü restoran?n?z veya evcil hayvana izin verilen odalar?n?z gibi özel
hizmetlerinizi tan?tmak için de bir araçt?r.
??inizi tan?tmak ve korumak yerel bölgenizde de yaral? olur. HYATT house™ Sat?? Müdürü Judy
Dalessandro’yu (Fishkill, New York) te?vik eden ?ey de budur. “Bölgemiz sanat, tarihi yerler ve mutfak
aç?s?ndan öyle zengin ki” diyor Dalessandro ve devam ediyor: “Yerel gezilecek mekanlarla çal??mak
burada Hudson Vadisi’nde turizmi art?rmak için otelimiz aç?s?ndan çok önemli.”
Markanızı dikkate alın
Lüks bir i?letmeniz varsa, bunu “indirim” teklifi olarak dü?ünmeyin; bu katma de?er sa?layan bir tecrübedir.
Konuklar?n?z paradan tasarruf etmeyi de?il, verdikleri paran?n kar??l???n? daha fazla almay? beklerler.
Ancak i?letmeniz “bütçeye uygun” kategorisinde ise, paket fiyatla konuklar?n?z?n ho?una gidecek tasarruf
f?rsatlar?n? tan?t?n.
Hedef pazarınızı belirleyin
Ard?ndan, promosyondan yararlanacak gezginleri tan?mlay?n. ??letmeniz aileye uygun bir yerse, tema
parklar?yla ve müzelerle ortakl?k yapmay? dü?ünün. Evli çiftler aras?nda popüler, küçük ve lüks bir
i?letmeniz varsa, kültürel olanaklar ve ?arap tatma turlar? sunmay? dü?ünün.
Ortaklarınızı seçin
Aruba Marriott Resort & Aruba’daki Stellaris Casino konuklar?na istedikleri ?eyi veriyor: Gün bat?m?nda
tekne gezintisi ve kelebek çiftli?i biletleri gibi i?letme d???nda etkinlikler. ??letmenin Halka ?li?kiler & eTicaret Müdürü olan Keirsin Tjon Pian Gi, paket ortaklar? seçme konusunda baz? dü?ünceleri oldu?unu
kabul ediyor. “Tatil köyünün i?birli?i yapt??? tercih edilen tedarikçiler var ve biz bunlar?n turlar?n?n ve
etkinliklerinin popülerli?ini de temel alarak karar veriyoruz.”
Eklentiler yapın
Ço?u seyahat paketinde bir konaklama bile?eni ve bir etkinlik bile?eni vard?r, ancak i?letme içi eklentileri
de unutmay?n. Yemek, odada film izleme olana?? ve spa uygulamas? gibi otel hizmetleri ekleyerek pakete
daha fazla de?er katabilirsiniz. Hizmetin toplam ücretini pakete dahil edebilir veya hizmeti indirimli olarak
da sunabilirsiniz. Bu, konuklar? sundu?unuz ek olanaklar? denemeye te?vik edecek ve gelirleri artt?racakt?r.
Zamanlama hakkında düşünün
Paketler, konuklar? yo?un mevsimler d???ndaki, odalar? doldurman?z gereken zamanlarda kalkmaya te?vik
edecek çekici f?rsatlar içermelidir. ?ehirlerdeki i? otelleri hafta sonlar? bunlar? kullanarak odalar? doldurur.
Yap?lan özel bir etkinlik veya festival varsa zaman?nda promosyon f?rsatlar? sunmak için düzenleyenlerle
birlikte çal???n. Rezervasyon dönemini uzatmak için minimum kalma süresi de ?art ko?abilirsiniz.
Küçük ba?lay?n
Ba?lang?ç için iki veya üç paket deneyin ve nas?l bir tepki geldi?ini görün. Her ortak en az alt? ayl?k bir
denemeyi kabul etmelidir. Ayn? anda asla be?ten fazla farkl? paket sunmay?n, aksi takdirde çabalar?n?z?n
etkisi azal?r. Paketi satmak en çok otel orta?? için anlaml? olsa da, kredi kart? kabul eden di?er kat?l?mc?
i?letmeler de bunlar? satabilir. Paketler resmi olarak ba?lat?ld?ktan sonra, tüm ortaklar?n kendi web
sitelerinde ve Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya kanallar?nda bunlar? listeledi?inden emin
olun.
1. Kaynak: Matt Zito, Seyahat Sektörü Akademisi, www.mattzito.com/2010/06/16/how-to-createvacation-packages-for-your-travel-business/
TripAdvisor Hakk?nda
TripAdvisor®, gezginlerin mükemmel seyahatlerini planlamas?na ve rezervasyon yapt?rmas?na olanak
sa?layan, dünyan?n en büyük seyahat sitesidir*. TripAdvisor, milyonlarca gezginin tavsiyeleriyle birlikte
çok çe?itli seyahat seçenekleri ve planlama özellikleri ile en iyi otel fiyatlar?n? bulmak için yüzlerce web
sitesini kontrol eden rezervasyon araçlar?na do?rudan ba?lant?lar sa?lar. TripAdvisor markal? siteler; 6,5
milyon konaklama yeri, restoran ve gezilecek yeri kapsayan ve ayl?k 340 milyona yakla?an farkl?
ziyaretçi**, 350 milyon yorum ve görü?ün yer ald???, dünyan?n en büyük seyahat toplulu?unu
olu?turmaktad?r. Siteler, tüm dünyada 48 ülkede faaliyet göstermektedir.
TripAdvisor, Inc. (NASDAQ:TRIP), ba?l? kurulu?lar? arac?l???yla, ba?ka 24 seyahat medya markas?
alt?nda web siteleri yönetmekte ve çal??t?rmaktad?r:
www.airfarewatchdog.com, www.bookingbuddy.com, www.cruisecritic.com, www.everytrail.com,
www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.com.tr (www.thefork.com.tr,
www.eltenedor.com, www.iens.nl, www.besttables.com ve www.dimmi.com.au dahil olmak üzere),
www.gateguru.com, www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com, www.housetrip.com,
www.independenttraveler.com, www.jetsetter.com, www.niumba.com, www.onetime.com,
www.oyster.com, www.seatguru.com, www.smartertravel.com, www.tingo.com, www.travelpod.com,
www.tripbod.com, www.vacationhomerentals.com, www.viator.com ve www.virtualtourist.com.
*Kaynak: TripAdvisor Siteleri için comScore Media Metrix, tüm dünya geneli, ?ubat 2016
**Kaynak: TripAdvisor kay?t dosyalar?, 2016 y?l?n?n ilk üç ayl?k dönemi

Benzer belgeler

Daha fazla ziyaretçi (ve daha fazla satış) nasıl elde edilir?

Daha fazla ziyaretçi (ve daha fazla satış) nasıl elde edilir? sa?layan, dünyan?n en büyük seyahat sitesidir*. TripAdvisor, milyonlarca gezginin tavsiyeleriyle birlikte çok çe?itli seyahat seçenekleri ve planlama özellikleri ile en iyi otel fiyatlar?n? bulmak ...

Detaylı

Yemek meraklıları “çiftlikten yemek masasına”

Yemek meraklıları “çiftlikten yemek masasına” sa?layan, dünyan?n en büyük seyahat sitesidir*. TripAdvisor, milyonlarca gezginin tavsiyeleriyle birlikte çok çe?itli seyahat seçenekleri ve planlama özellikleri ile en iyi otel fiyatlar?n? bulmak ...

Detaylı

Geri dönüştürülmüş ürünlerle Dünyayı Temizleyin

Geri dönüştürülmüş ürünlerle Dünyayı Temizleyin sa?layan, dünyan?n en büyük seyahat sitesidir*. TripAdvisor, milyonlarca gezginin tavsiyeleriyle birlikte çok çe?itli seyahat seçenekleri ve planlama özellikleri ile en iyi otel fiyatlar?n? bulmak ...

Detaylı

Ailelere yönelik başarılı tatil program ve etkinlikleri

Ailelere yönelik başarılı tatil program ve etkinlikleri sa?layan, dünyan?n en büyük seyahat sitesidir*. TripAdvisor, milyonlarca gezginin tavsiyeleriyle birlikte çok çe?itli seyahat seçenekleri ve planlama özellikleri ile en iyi otel fiyatlar?n? bulmak ...

Detaylı