5. Ekran bti$kliigti e)n M 15,6 inch olmah, en

Transkript

5. Ekran bti$kliigti e)n M 15,6 inch olmah, en
1'eknik $a
Dtiziiistii
me
r (i7)
A. GENEL $ARTLAR
1. Teklif edilen ttirn donanrm biLrimleri (ozel olarak belirtilenler harig) 2'.20 +.10 Volt l\C ve
50 +yo2 Hz frekanslarda gahgacaktu.
2. Yiiklenici firma arrzayapan garanti kapsamrndak diziisl;ii bilgisayarrn onanmlnl, kendisiine
veya Ttrkiye satrq yetkilisine hildirim yaprldr[r
ihten itiibaren 48 tikrLrksekiz) saat riginde
cihaza mtidahale edecek ve en
65eg 3 (iig) gi.in iginde btitiin lonksiyonl anyla gahgtrracaktrr. U9
giinden fazla siireoek anzalar igin yii.klenici fi
kullarrrr;rya aym iSzelliklerde gegicri bir
diziistti bilgi sayar vere cektir. Hiq;bir arri.anrn gideri
siirersi 30 (otuz) l3iinii gegmeyecektir.
3. Yiiklenici firna, ihale siirecinde teklif edi
dizilylii bilgisayar, kurulumL srasrrada
tiretimden kalkmrq ise bunlann ye,rine, teknik
lyi kargrlayern daha iist bir tirtin
verecektir.
4. Teklif edilen ttim donarum birimleri orijinal ve ku
5. Dizi.istii bilgisayar, Windows 7 've Windows 8 igletinr sistemiyle uyurhlu sorunsuz: lbir
qekilde gahqabilmelidir. Diziisti.i bilglisayar izeri
M.ir:r:osoft Wirrdowsi 7 Prrofessional
siirtimii kurulu olmahdrr. Bilgisayar kullamcr
ndarr ilk defa agrldrfrnda kuuLlum
igleminin son a$amasr baglamah ve .kullanrcrya i
izce v<>,.ya Tiirkge igl.etim
n sistemlerinden
hangisini kuracalr sorulmahdrr"
6. Teklif edilen biltgisayar enaz2 (ikn) yrl garantili
rdrr.
7. Teklif edilen di:zr,istii bilgisayarlar energystar serti kasm;r sahip olmalhdrr. Bu sertifikasyon,
www.eu-energystar.org veya www'energystar.
belgelendirilmelidir. Bu grktrlar teklil dosyasrnda i
8. Diziistii bilgisayarlar CIJ,RoIJIS,W EIIE,FCC veya
olmahdrr. Bu uyurnluluga iligkirn belp;eklr teklif
B. TEKNiK $ARI]LAR
1. Bilgisayarrn an,akartr, teklif edilen iiglemcinin
uyumlu olmah ve iil i$lemoileri destelde,melidir.
2. iglemci en az .1. Nesil i7 iglenrcirsi olmah,
desteklemeli, hrzlandurlrnrg iqk:mci ht:zr max. T
Cache) en az 4 MI) olrnahdrr.
3. Bilgisayarm kullandrfr RAM belle]k lti GB DDR3
az 16 GB'a ytikseltilebilir olmahdrr.
4. Sabit Disk tipi ISATA olup err az .t 1'B
adrerslerinden almacak
crktr
ile
ye srunulmahdr.
V standartlarmd:an en az tigtine uygun
rnda idareye sunulnrahdr.
son rLes;il iglemci ailesii ile
L 4510U olrnalr,
2.0 CiHz l:nztnr
3,10 GHz olnLah, rin bellefii (l-2
Mllz olmahdr'. llellek kapasitesi en
ohnalrdrr. Sabil diskin dontis htzr en
az 5400rym olmahchr.
5. Ekran bti$kliigti
e)n
M
15,6 inch olmah, en
192i1x1080 piksel goztiniirliife rsahip
bulunmahdrr.
6. Bilgisayarrn ttinnlegik kablosurz ag desteli bul
E02.11 b, IEEEI 802.11g veya
IEEE 802.1 1 n stanrlartlarrndan en zrz ikiisini
7. Bilgisayar DVID +/-Rrd/ diskleri o.liuyabilir ve
entegre l)\/D stirtictye szrhip
olmahdrr.
8. Diziistii bilgisaSrarrn enaz 4 Gts haf\tzaya sahip vidia G,eforce 840M ekran kartr onrnah,
kart yuvalarr Secule Digital Kart (SD) olmah, ekran
r tiinli payla$rmsLz olrnahdu,
9. Bilgisayarda entegre olarak 10/100/1000
derst,ekli, gigatrit ethernet ara lbirimi
Base
bulunmahdrr.
10. Bilgisayar gir:ig-grkrg birimleri olauak, en az 2 adet 3i.[) Usb hrzrrrda USB 2"0 portuna,
VGA grkrqrna, kulakhk grkrgrna, mil,lrofon girigi
2 acl<tt gdmme hoparldre, kamer:aya,
HDMI portuna, 3.0 bluetooth ve wireless ba[lantrya
ip ohnahdrr.
I 1. Bilgisayarda tiimlegik High Definit:ion Audio
yongasrl bulunmahdrr.
12. Bilgisayarm bataryasr Lithium Ion ya da Lithi
Polynner teknokrjisinde tiretilmiq ve 4
hiicreli pil olmahchr.
I 3. Bilgisayarrn ttimlegik'Itirkge;Q etik:etli klavyesi
TouLch Pad fares i truhinmalrrlrr.
14. Bilgisayarm bataryasr tam garj edi.ldiginde
kullanrrnda en M 4 saat yeniden garj
edilmeden kullam labilmelidir.
15. Bilgisayann btittin pargalan lrirbiri ile uyumlu
sorunrJuz gahgmahdr.
16. Diztistti Bilgisayarlar tiim akqesuarlarryla birli
orij inal ambalajlarr i gerisinde olmahdrr.
17. Diziistti Bilgisayar ve aksesuarlarmm oriiinal ku nma'i/e bakrm krlavuzu, yurl gaprndaki
servis merkezlerini gosterir liste ye garamti belgesi
balaj laLrrn igerisine k,onrilacaktrr.
18. Diziistii bilgisayar 2,4kg afrrhfrndia ve 384 x26 x 25 rnm bolutlarrnda olmahdrr.
LazerY
Yazmr Modu
YazmsHlzt
Baskr
Lazet,:siyah
Qiiziiniirliigi
Lcd Ekran
44,
A5;,
Kafrt Kapasitesi
46, B5, ka
1
50sayfa
Minimum 8 MB
Mac OS X, Windo
Windorvs Xp
tim Sistemi
lar, zatflar
7.
Wirid"*r SJVit"Cows Virlt
IJSB 2.0
Sayfa Qrlaqr
Ba$antr Kablosu (Usb
15 sa.ni'yeden az
Garanti
Minimr.rm 2 vrl
Hlarici Hardd
2'fB Harici
2.5;
llardisk
USIB 3.0 Uyumlu
inch
RPM, Stan,Cart Dis,k Dcintiq T
ojisi
PC ve laptop ve bilgisay'arlatakolay
lantr
Herhangi bir adapt<ire ilLtiyag duyma tzrn seLclece USB l,lablo ile kullanrm
USB 3.0 ba$lant kablosru ve tagrma
MeLc OS X Ailesii, Uni.x/.Linux Ailesi.
indrrws Ailesi igJetim sistemi
72110
uyrmlu
g
afirrh[rnda ve 11 ,/ x77 x20,
Minimum 2 yl garanti
23rI
mm troyutlarmda
Wireless
presenter
Kullamm Alam: Sunum Kumandasr
Vjideo Oynatma: Hayrr/Yok
Errtegre slayt gdsterisi r:lii$meleri
2,4 GHzkablosu4 teknoloji ile 50 ft' kadar etkin menzil
LI1D gcistergeli krrmr zt lazer igaretgi
Tzk ve gahqtrr; yqzitm gerekmez
Clhaz iginde saklanabilen ahcr ve
Pil gtcii gdstergesi
Ar;ma I kapama diilmesli
Giranti Stiresi:24 Ay
ma garrtasr

Benzer belgeler

İhale ile ilgili dosyayı indirmek için tıklayınız

İhale ile ilgili dosyayı indirmek için tıklayınız 2. istekli, kendi kusuru veya ihmalinden kaynaklanan nedenlerden dolayr, idarenin velveya3. qahrslarrn u[radrgr ve1veyaulrayaca$t her ttrlii zarar ve ziyamtazminedecektir. 3. Kurulacak sistem ve bi...

Detaylı