Vetril %10

Transkript

Vetril %10
Prospektüs
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
VETRİL %10
Oral Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
BİLEŞİMİ
VETRİL Oral Çözelti, açık sarı renkte, karakteristik kokulu, berrak, temiz bir çözelti olup beher ml de: 100 mg enrofloksasin
içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Enrofloksasin, florokinolonlar grubuna dahil bir antibiyotik olup geniş bir etki spektrumuna sahiptir. Gram pozitif ve
gram negatif bakteriler ile mikoplazmaların neden olduğu enfeksiyonların sağaltımında önerilir. Enrofloksasin bakterilerde
DNA giraz’ın (topoizomeraz 11) etkinliğini engelleyerek bakterinin ölümüne neden olur.
Enrofloksasine duyarlı gram-negatif ve gram pozitif bakteriler üzerinde güçlü bakterisidal etkisi vardır.
Başlıca duyarlı bakteriler; E.coli, Salmonella sp., Enterobacter sp., Serratia sp., Proteus sp., Klebsiella sp., Shigella
sp., Yersinia sp., Moraxella sp., Acinobacter sp., Actinobacillus sp., Pasteurella sp., Leptospira sp., Campylobacter sp.,
Citrobacter sp., Haemophilus sp., Ehrlichia sp., Coxiella brunetti, metisiline ve gentamisine dirençli olanlar da dahil
Staphylococcus sp., penisiline direçli olanlarda dahil N.gonorrhoeae, N. meningiditis, Corynebacterium sp., Chlamydia sp.,
V.cholerae, Mycoplasma sp.’dir.
Strep. suis, Strep. agalactia, Strep dysgalactia, Strep. zooepidemicus, R.equi, Mycobacterium sp. orta derecede
duyarlılık gösterir.
Anaerobik kokların çoğu, Clostridium sp., Bacteroides sp., ve Ps. maltophila kinolonlara genellikle az duyarlı veya
dirençlidir.
Enrofloksasin oral yolla verildikten kısa bir süre sonra kolayca emilir ve geniş ölçüde vücuda dağılır. Bazı organ ve
dokularda (akciğer, karaciğer, böbrek, kemikler ve lenfatik sistem), serum seviyelerinin 2-3 misli konsantrasyonlarda tespit
edilmiştir. Enrofloksasin verilmesini takiben 1- 2 saat içinde pik plazmada yoğunluğa ulaşır ve 12- 24 saat süre ile hep aynı
terapötik seviyede kalır. Vücuttan başlıca safra ve idrar yoluyla atılır.
KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR
Etçi tavuklarda ve hindilerde, solunum ve sindirim sistemindeki bakteriyel ve mikoplazmal kökenli enfeksiyonlarda tedavi
amacıyla kullanılır. Kolibasillozis, Salmonellozis (Tavuk tifosu),, Pasteurellozis(Tavuk kolerası), Mycoplasma
enfeksiyonları(CRD, CRD Complex), Staphylococcal infeksiyonlar, Erysipelas (hindilerde), viral hastalıklarda görülen
sekonder enfeksiyonlar başlıca kullanım alanlarıdır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Enrofloksasinin farmakolojik dozu 10 mg/kg canlı ağırlık/ gün olacak şekilde aşağıdaki tabloda verilen pratik dozlarda oral
yolla uygulanır.
Kanatlı Ortalama Canlı 1000 adet kanatlıda 5000 adet kanatlıda 10.000 adet kanatlıda
Ağırlığı (g.)
kullanılacak
Vetril kullanılacak
Vetril kullanılacak
Vetril
miktarı (ml.)
miktarı (ml.)
miktarı (ml.)
100
10
50
100
150
15
75
150
250
25
125
250
500
50
250
500
1000
100
500
1000
1500
150
750
1500
2000
200
1000
2000
İlaç günlük tüketilecek suya katılır ve ilaçlı suyun tüketilmesinden sonra temiz suya geçilir. İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalıdır.
Salmonella ve pasteurella enfeksiyonlarında 5-10 gün, diğer enfeksiyonlarda 3-5 gün süreyle kullanılmalıdır. 24 saatte tüketilmeyen ilaçlı
su atılmalıdır. VETRİL’i galvanize metal sulama sistemleri veya kaplarında kullanmayınız. Uygulama esnasında klorlama yapmayınız.
İSTENMEYEN/YAN ETKİLER
Siprofloksasin ve enrofloksasin gibi bazı kinolonlar bazen idrar yollarında kristallenmeye yol açabilir. Bu nedenle bu ilaçlar verilirken su
kısıtlaması yapılmamalıdır.
Özellikle hızlı gelişme dönemindeki genç hayvanlarda eklem kıkırdağı bozukluklarına neden olabilir
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Florokinolonlar ile aminogikozidler, beta-laktam ilaçlar ve sülfonamidler arasında aynı yönde (sinerjistik); eritromisin, polimiksin,
nitrofurantoin ve rifampin arasında aksi yönde (antagonist) etkileşmeler vardır. Şelat oluşturmaları nedeniyle aluminyum, demir,
magnezyum, kalsiyum gibi iki ve üç değerli minerallerle birlikte kullanılmamalıdır. Bu tip mineralleri içeren ürünlerden en az 2-3 saat once
veya sonra kullanılmalıdır. Enrofloksasin, oral kullanımda özellikle Cu, Pb, Zn, Mg, Al gibi metallerle şelat oluşturma potansiyelinden
dolayı bu metallerce zengin su içinde kullanılmaması önerilmektedir. Kinolonlar ortam pH’sından etkilendiklerinden içme suyunu
asitleştirici maddelerle birlikte kullanılmamalıdır. Enrofloksasinin karaciğerde metabolize edildiği bilinen diğer ilaçlarla birlikte
kullanılması, söz konusu ilaçların farmakokinetiğini etkileyebilir.
DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Aşırı dozda 1 günlük civcivlerde su tüketiminde azalma ve ağırlık kaybı görüldüğü bildirilmiştir. Enrofloksasin ile doz aşımının tedavisi
ile ilgili yeterli bir bilgi bulunmamaktadır.
GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.) : Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuklar 12 gün, hindiler
14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen hindi ve tavuklara uygulanmamalıdır.
KONTRENDİKASYONLAR
Daha önce kinolonlara duyarlılığı saptanmış hayvanlara uygulanmamalıdır.
GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.
UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR
Kinolonlara duyarlı bireyler ürünle temas etmemelidir. Uygulama esnasında dayanıklı bir eldiven giyilmeli, kullanım sonrası
eller sabunlu su ile yıkanmalıdır.
İlacın göz ile temasından kaçınılmalıdır. Temas halinde 15 dakika süreyle su ile yıkanmalıdır.
Göz ve deri ile temas sonucu irritasyon şekillenirse doktora başvurunuz.
Yüksek miktarda kinolonlara maruz kalan bireylerde, birkaç saat içerisinde ışığa karşı aşırı duyarlılık gelişebilir. Kaza ile maruz
kalındığı takdirde direkt güneş ışığından kaçınılmalıdır.
Ürünün uygulanması esnasında bir şey yiyip içmeyiniz.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
25 C’nin altında, kuru bir yerde, yiyeceklerden uzakta saklanmalıdır. Raf ömrü, imal tarihinden itibaren 3 yıldır. Ürün açıldıktan sonra 28
gün içerisinde tüketilmelidir.
HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
At, kedi ve köpeklerle yapılan çalışmalarda, enrofloksasinin özellikle genç yaşlarda kıkırdaklarda hasara neden olduğu görülmüştür.
Papağanlarda ise iştah kaybı, polidipsi (aşırı susuzluk) ve poliüri (aşırı miktarda idrar yapma), kedi ve köpeklerde kusma görüldüğü
bildirilmiştir. Aşırı dozda kedi ve köpeklerde konvülsiyonlar, depresyon, inkoordinasyon, iştah kaybı, kusma görüldüğü bildirilmiştir.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içerisinde 100 ml ve kutusuz olarak 500 ml, 1000 ml, 3000 ml ve 5000 ml’lik beyaz renkli plastik şişelerde arz edilmektedir.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır. (VHR)
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ:29.06.2004
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ RUHSAT TARİH VE NO : 27.06.2000-9/905
RUHSAT SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: VETAŞ Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres
Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul
Tel: 0212 692 92 92 Faks: 0 212 697 34 89 e-mail: [email protected]
İMALATÇI FİRMANIN ADI VE ADRESİ
DAMLA İlaç Ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Keyap Çarşı Sitesi E2 Blok No:81 Y.Dudullu 34775 Ümraniye/İstanbul
Tel : 0212 278 42 70

Benzer belgeler

Prospektüs

Prospektüs DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT Aşırı dozda 1 günlük civcivlerde su tüketiminde azalma ve ağırlık kaybı görüldüğü bildirilmiştir. Enrofloksasin ile doz aşımının tedavisi ile ilgili ye...

Detaylı

VETAMOKS Oral Çözelti Tozu

VETAMOKS Oral Çözelti Tozu At, tavşan, kobay ve hamster ile kaz, ördek gibi perde ayaklılara uygulanmamalıdır. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ 100 gr beyaz plastik şişeler karton kutuda, 500 - 1000 g'lık beyaz plastik şişeler kutusuz ol...

Detaylı

VETAMOKS %50 Oral Çözelti Tozu

VETAMOKS %50 Oral Çözelti Tozu At, tavşan, kobay ve hamster ile kaz, ördek gibi perde ayaklılara uygulanmamalıdır. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ 100 g, 250 g, 1kg'lık beyaz plastik ambalajlarda piyasaya arz edilmektedir. SATIŞ YERİ VE ŞAR...

Detaylı

Tilmivet

Tilmivet Papağanlarda ise iştah kaybı, polidipsi (aşırı susuzluk) ve poliüri (aşırı miktarda idrar yapma), kedi ve köpeklerde kusma görüldüğü bildirilmiştir. Aşırı dozda kedi ve köpeklerde konvülsiyonlar, d...

Detaylı