Dışa Aktar - Türkiye Kaynakçası

Yorumlar

Transkript

Dışa Aktar - Türkiye Kaynakçası
Tanzimat Dönemi Kaynakçası(1839-1876)
Göçgün, Ö. (1985). "Tanzimat Devrinin Bir Hiciv Abidesi: Ziya Paşa'nın
Zafer-Namesi". Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1 (), 1-28,
Hanioğlu, M. Ş. (1988). "Cumhuriyet'in Tanzimat'ı Yargılaması: Tanzimat I".
Argos, II (15), 63-65,
(1980). "Tanzimat ve Azınlık Reformu". Hürriyet Gösteri Eki, (108), 18-21,
Beyazıt, Y. (2010). "Tanzimat Devri Şeyhülislâmlarından Meşrebzâde Arif
Efendi ve Kadılık Kurumundaki İstihdam Sorunu". Bilig-Türk Dünyası Sosyal
Bilimler Dergisi, (54), 47-74,
Gökçek, F. (2000). "Tanzimat Dönemi Roman ve Hikayelerinde Kadın-Erkek
İlişkilerinin Düzenlenişi ile İlgili Bazı Tespitler". Türk Yurdu, 20 (153-154),
126-132,
Memioğlu, Z. (2002). "Tanzimat Devri Sanayi Krizi". Atatürk Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 9 (20), 205-217,
Küçük, C. (1994). "Osmanlı İmparatorluğu'nda "Millet Sistemi" ve Tanzimat".
Mustafa Reşid Paşa ve Dönemi Semineri, Bildiriler, Ankara, 13-14 Mart 1985,
13-24. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Ortaylı, İ. (1983). "Tanzimat Bürokratları ve Metternich". Prof. Fehmi Yavuz'a
Armağan, 361-367. Ankara: Ankara Üniversitesi.
Öktem, Ü. (1992). "Charles Darwin'in Evrim Kuramı'nın Tanzimattaki Etkileri".
Araştırma Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü
Dergisi, 14 (), 1-13,
Parlatır, İ. (1989). "Tanzimat Nesri". Büyük Türk Klâsikleri, 10-94. İstanbul:
Ötüken Yayınları.
Yalçın, A. (1995). Tanzimatla Beraber Türk Kamu Yönetiminde Meydana Gelen
Değişmeler.
Tengirşek, Y. K. (1940). "Tanzimat Devrinde Osmanlı Devleti'nin Harici Ticaret
Siyaseti". Tanzimat I, 289-320. İstanbul: Maarif Vekaleti Neşriyatı.
Ortaylı, İ. (2000). Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri 1840 - 1880.
Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
Hamza, Y. (1994). "1839-1876 Yılları Arasında Makedonya Slav Unsurunun
Eğitim ve Kültür Yaşamında Tanzimat Islahatlarının Yankıları". Tanzimat'ın 150.
Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, 489-499. Ankara: T. T. K. Yayınları.
Toprak, Z. (1985). "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Osmanlı Ekonomisinde
Gelişmeler (Tarım-Ticaret-Sanayi)". Türkiye Ekonomisinin 100 Yılı ve İzmir
Ticaret Odası Sempozyumu, 179-199. İzmir: .
Öztürk, S. (1995). Tanzimat Döneminde Bilecik'in Sosyal ve Ekonomik Yapısı
(Karşılaştırmalı Bir Etüd). İstanbul: .
Tanyol, C. (1978). "Tanzimat ve Getirdikleri". İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesi Mecmuası, 38 (1-4), 163-171,
Güngör, E. (). "Tanzimat Üzerine Birkaç Not". Töre Dergisi, 9 (102), 11-15,
Seyitdanlıoğlu, M. (2009). "Tanzimat Dönemi Osmanlı Sanayii (1839-1876)".
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih
Araştırmaları Dergisi, 28 (46), 53-69,
Tabakoğlu, A. (1992). "İktisadi ve Sosyal Yönlerden Tanzimat". Tanzimat'ın 150.
Yıldönümü Sempozyumu, 41-45. İzmir: .
Ülken, H. Z. (1940). "Tanzimat'tan Sonra Fikir Hareketleri". Tanzimat 2 (2) ,
757-775. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.
Karal, E. Z. (1941). "Tanzimat Devri Vesikaları: Rüşvetin Kaldırılması İçin
Yapılan Teşebbüsler". Tarih Vesikaları Dergisi, 1 (1), 45-65,
Şakir, Z. (1957). Tanzimat Devrinden Sonra Osmanlı Nizam Ordusu Tarihi.
İstanbul: .
Baydur, M. (1994). "Modernleşme Bağlamında Tanzimat". Türkiye Günlüğü
Dergisi, (31), 89-93,
Alpkaya, G. (1990). "Tanzimat'ın 'Daha Az Eşit' Unsurları: Kadınlar Ve Köleler".
Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi,
(1), 1-10,
Antel, S. C. (). "Tanzimat Maarifi". Tanzimat Kitabı, (), ,
Çavdar, R. T. (1995). Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Kadar Osmanlı
Kütüphanelerinin Gelişimi.
Uzun, A. (2000). Tanzimat ve Sosyal Direnişler. İstanbul: Eren Yayıncılık.
Paşa, A. C. (1979). "Tanzîmât". İslam Ansiklopedisi, 729-730. İstanbul: Milli
Eğitim Bakanlığı.
İnalcık, H. (1973). "Application of the Tanzimat and its Social Effects".
Archivum Ottomanicum, (5), 97-128,
Bingöl, S. (2004). Tanzimat Devrinde Osmanlı'da yargı reformu. ESKİŞEHİR:
Anadolu Üniv. Edebiyat Fak..
Kaymak, N. (1991). Tanzimat Dönemi Osmanlı Devleti­de Sanayi ve Ticaret
(1839-1876).
(2001). Cumhuriyete Devreden Düşünce Mirası / Tanzimat ve Meşrutiyetin
Birikimi. İstanbul: İletişim.
And, M. (1972). Tanzimat ve İstibdat Döneminde Türk Tiyatrosu (1839-1908).
Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Öztürk, C. (1995). "Tanzimat Devrinde Bir Devletçilik Teşebbüsü:
Haydarpaşa-İzmit Demiryolları". Çağını Yakalayan Osmanlı Devleti'nde Modern
Haberleşme ve Ulaşım Teknikleri, 271-287. İstanbul: IRCICA Yayınları.
Acar, G. (2000). Tanzimat Dönemi fikir ve düşünce hayatının mimari alana
yansıması.
Akarlı, E. D. (1978). Belgelerle Tanzimat. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.
Bozdağ, İ. (Mart 1994). "Tanzimat Değil, Tahribat". Tarih ve Medeniyet, (26),
37-39,
Şentop, M. (2005). "Tanzimat Dönemi Kanunlaştırma Faaliyetleri Literatürü".
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 3 (5), 647-672,
Memduh Paşa, M. (1995,). Tanzimattan Meşrutiyete 2 Kuvvet-i İkbal-Alamet-i
Zeval Tasvir-i Ahval-Tenvir-i İstikbal Feveran-ı Ezman. Istanbul: Nehir
Yayınları;.
Tunçkaya, İ. (1972). Tanzimat'ta Maliye..
Çakır, Ö. (1994). "Tanzimat ve İstibdat Döneminde Türk Tiyatrosu". Bilge
Dergisi, (8), 56-59,
Öztürk, N., & Yediyıldız, B. (1992). "Tanzimat Dönemi Vakıf Uygulamaları".
Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Sempozyumu, 571-598. İzmir: .
Bozkurt, G. (1994). "Tanzimat ve Hukuk". Tanzimat'ın 150. Yıldönümü
Uluslararası Sempozyumu, 271-285. Ankara: T. T. K. Yayınları.
Turan, S. (1956). "Tanzimat Devrinde Evlenme". İş ve Düşünce Dergisi, 22
(182), 14-15,
Gerger, M. E. (1989). Tanzimattan Avrupa Topluluğuna Türkiye. İstanbul:
İnkılap Ve Aka Kitabevleri.
Yetim, B. A. (1994). Tanzimat Döneminde Türk Aile Yapısı.
Önertoy, O. (1981). Tanzimat Döneminde Edebiyat Anlayışı. Konya: Selçuk
Üniversitesi.
Argunşah, H. (2006). "Tanzimat'tan II. Meşrutiyet'e Türk Romanı". Türkiye
Araştırmaları Literatür Dergisi, 4 (8), 23-100,
Önertoy, O., & Parlatır, İ. (1988). Tanzimat Sonrası Osmanlıca Metinler.
Ankara: Ankara Üniversitesi DTCF.
Çadırcı, M. (1964). "Tanzimat Döneminde Çıkarılan Men-'i Mürur ve Pasaport
Nizamnameleri". Belgeler, XV (19), 169-182,
Ortaylı, İ. (1991). "Tanzimat Döneminde Balkanlarda Ulusal Kiliseler ve
Rum-Ortodoks Kilisesi.". Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu
(Bildiriler), 383-388. Ankara: Milli Kütüphane Yay..
Kala, A. (1992). "Tanzimat Öncesi ve Sonrasında İktisadi Manzara". Tanzimat'ın
150. Yıldönümü Sempozyumu, 47-60. İzmir: .
Engelhardt, E. (1999). Tanzimat ve Türkiye. : Kaknüs Yayınları.
Üçcan, F. (). "Tanzimat'ın'Müsavat'İlkesi ve Siyasi Sonuçları". Türkiye Günlüğü
Dergisi, (18), 111-120,
Saydam, A. (1987). "Tanzimat Devri'nde Dobruca'da İskan Faaliyetleri". On
Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (7), 199-211,
Ortaç, H. (1996). Tanzimattan birinci meşrutiyete Manisa (idari, sosyal,
ekonomik ve demografik yapı).
Mehmed Memduh (1990). Tanzimat'tan Meşrutiyet'e. İstanbul: .
Okay, M. O. (1990). Tanzimat Edebiyatı: Türk Edebiyatı Ders Notları. Erzurum:
Atatürk Üniversitesi Yayınları.
Incı, Y. (1997). Tanzimat döneminde Darülfünun(1846-1873).
Çelik, M. (2010). Balkanlar'da Tanzimat: Midhat Paşa'nın Tuna Vilayeti Valiliği
1864-1868. İstanbul: Libra Yayıncılık.
Yazıcı, N. (1995). "Tanzimat Döneminde Yetim Mallarının Korunmasına Yönelik
Yasal Düzenlemeler ve Bazı Uygulamalar". Vakıf Haftası Kitabı, 51. : .
Seyitdanlıoğlu, M. (1993). "Hüdavendigar Eyaletinde Tanzimat Uygulanmasına
Dair Bazı Notlar". VII. Osmanlı Sempozyumu (Eylül 1992, Söğüt), 57-62.
Ankara: .
Koray, E. (1991). Türkiye'nin Çağdaşlaşması Sürecinde Tanzimat. Istanbul:
Marmara Üniversitesi Yayınları.
Başar, E. (1976). "Tanzimat Dönemi'nde Çağdaş İlk ve Orta Öğretim
Kurumlarının Kuruluşu (1839/1876)". Askeri Tarih Bülteni, 17 (32), 55-80,
Gölen, Z. (2009). Tanzimat Dönemi Bosna İsyanları. Ankara: .
Kuran, İ. E. (1962). "Tanzimat Hareketi'nin Türk Tarihinde Yeri". Türk Kültürü,
IX (100), 283-285,
Uğurcan, S. (1992). "Tanzimat Devrinde Kadının Statüsü". 150. Yılında
Tanzimat, 497-510. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Akyüz, Y. (1994). "Tanzimat Döneminde Eğitim Biliminde ve Öğretim
Yöntemlerinde Gelişmeler". Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Uluslararası
Sempozyumu, 501-513. Ankara: T. T. K. Yayınları.
Yanar, İ. (1996). Tanzimat Dönemi Eğitim Sistemi ve Yeniden Yapılanma
Çabaları.
Şahın, İ. (). "Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Modernleşme".
Kaplan, M. (1962). "Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat Devri Üslubu". Türk
Kültürü, XX (228), 401-405,
Köprülü, O. F. (1962). "Tanzimat Devri İçin Tercümesi Lüzumlu Bir Eser". Türk
Kültürü, 15 (169), 34-41,
Dürümoğlu, F. (2000). Tanzimat Devri'nde Vergi Sisteminde Yapısal Reformlar
(1839-1876).
Kuran, İ. E. (). "Tanzimat Devri Osmanlı Tarih Yazıcılığı". Türkiye Günlüğü
Dergisi, (42), ,
Davıson, R. H. (2000). "The Modernization of Ottoman Diplomacy in the
Tanzimat Period". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama
Merkezi Dergisi, (11), 862-874,
Akyüz, Y. (1992). "Ahmet Cevdet Paşa'nın Özel Öğretim ve Tanzimat Eğitimine
İlişkin Bir Layiha". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama
Merkezi Dergisi, (3), 85-114,
Çoker, F. (1984). "Tanzimat'ın Getirdiği Hukuk Kurumları ve İşlevleri". Tarih ve
Toplum, 12 (70), 272-276,
Yazıcı, N. (1994). Tanzimat Dönemi Basını Konusunda Bir Değerlendirme.
Ankara: .
Barkan, Ö. L. (1940). "Türk Toprak Hukuku Tarihinde Tanzimat ve 1274 (1858)
Tarihli Arazi Kanunnamesi". Tanzimat I, 321-421. İstanbul: Maarif Vekaleti
Neşriyatı.
Onur, V. (1964). Tanzimat Devri'nin Büyük ve Unutulmaz Devlet Adamları.
Ankara: Başnur Matbaası.
Aytaş, G. (2002). Tanzimat'ta Tiyatro Edebiyatı Tarihi. Ankara: Akçağ Yayınları.
Çadırcı, M. (1994). "Tanzimat'ın Uygulanmasında Karşılaşılan Bazı Güçlükler".
Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, 295-299. Ankara: T. T.
K. Yayınları.
Çadırcı, M. (1993). "Tanzimat Döneminde İzmir". Çağdaş Türkiye Tarihi
Araştırmaları Dergisi, 1 (3), 73-87,
Aslan, M. (1989). "Medeniyet Gerçeği ve Tanzimat". Sızıntı, (122), ,
(1992). Tanzimat Edebiyatında Kölelik. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Çeviker, T. (1986). Tanzimat İmzasız Karikatürler Antolojisi. İstanbul: ADAM
YAYINCILIK.
Turinay, N. (). "Tanzimat Ve Bozulan 'Şinaze-i Nizam'". Töre Dergisi, 10 (111),
27-33,
Karaca, F. (1997). Tanzimat Dönemi ve Sonrasında Osmanlı Teşrifat
Müessesesi.
Gölen, Z. (2001). "Tanzimât Döneminde Bosna Hersek'te Kilise İnşa ve Onarım
Faaliyetleri". Belleten, LXV (242), 215-242,
Arıkan, Z. (1992). "Tanzimat ve Kamuoyu (Efkarıumumiye)". Tanzimat'ın 150.
Yıldönümü Sempozyumu, 33-46. İzmir: .
Incı, H. (1992). Tanzimat devri Türk Romanında Baba.
Akı, N. (1963). Tanzimat Devri Halk Dramlarında Hayat ve İnsan..
Baban, Ş. (1940). "Tanzimat ve Para". Tanzimat I, 223-262. İstanbul: Maarif
Vekaleti Neşriyatı.
Türköne, M. (). "Ziya Gökalp'e Göre : Tanzimat'ın İki Yanlışı".
Balcı, Z. (1972). Tanzimat´ta Sanayi.
Avcı, Y. (2007). "Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Döneminde Otoriter
Modernleşme ve Kadının Özgürleşmesi Meselesi: Authoritian Modernity in the
Ottoman Empire in the Tanzimat Period and the Question of Women's Liber".
Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi,
(21), 1-18,
Özkaya, R. Y. (1994). "Tanzimat'ın Siyasi Yönden Meşrutiyete Etkileri ve
Cemiyet-i İslâmiye Başkan Vekili Muhiddin Efendi'nin Meşrutiyet Hakkındaki
Düşünceleri". Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, 301- 321.
Ankara: T. T. K. Yayınları.
Güzel, M. Ş. (1985). "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e İşçi Hareketi ve Grevler".
Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi (2) , . İstanbul: İletişim
Yayınları.
Öztuna, Y. (2006). Tanzimat Paşaları Ali ve Fuad Paşalar. İstanbul: ÖTÜKEN
Öztuna, Y. (2006). Tanzimat Paşaları Ali ve Fuad Paşalar. İstanbul: ÖTÜKEN
NEŞRİYAT.
Avcı, Y. (1996). Tanzimat Döneminde Osmanlı Yahudileri (1839-1876).
Düşünmez, D. (2010). "Tanzimat Devrinde Kapı Kethüdalığı Müessesesi
Hakkında Temel Bilgiler". Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi,
(28), ,
İhsanoğlu, E. (). "Tanzimat Döneminde İstanbul'da Darülfünun Kurma
Teşebbüsleri".
Memduh, M., & Galitekin, A. N. (1995). Tanzimattan Meşrutiyete - 2. İstanbul:
Nehir Yayınları-Kelepir.
Koloğlu, O. (1984). "Tanzimat'ın Yankıları". Tarih ve Toplum, 12 (71), 12-15,
Çadırcı, M. (1991). "Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve
Ekonomik Yapıları". Osmanlı Araştırmaları I, 44-46. İstanbul: .
Akyıldız, A. (1995). "Tanzimat Döneminde Belgelerin Şekil, Dil ve Muhteva
Yönünden Geçirdiği Bazı Değişiklikler, 1839-1856". Osmanlı Araştırmaları
Dergisi, (15), 221-237,
Yağar, H. (). "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Emniyet Teşkilatında Yenileşme
Çabaları".
Erünsal, İ. E. (1982). "Katologisierungsarbeiten in Osmanischen
Stiftungsbliotheken von der Zeit der Reichsgründung biz zur periode der
Tanzimat.". International Journal of Turkish Studies: IJTS / University of
Wisconsin, (6), 97-110,
Çadırcı, M. (2011). Tanzimat sürecinde Türkiye. Ankara: İmge Kitabevi
Yayınları.
Celep, Y. (). Tanzimat'ın Osmanlı İmparatorluğu Bünyesine Etkisi.
Abadan, Y. (1940). "Tanzimat Fermanı'nın Tahlili". Tanzimat I (1) , 31-58.
İstanbul: Maarif Vekaleti Neşriyatı.
Gencer, A. İ. ( 1989). " Tanzimat Fermanı (1839)'dan 1876'ya Kadar Osmanlı
İmparatorluğu",. İstanbul: Çağ Yayınları.
Yavuz, Ö. (1969). Tanzimat Fermanı'nın Konya'da Tatbiki Meselesi.
Güran, T. (1980). "Tanzimat Döneminde Tarım Politikaları 1839-1876".
Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi 1071-1920, 272-274. Ankara: Meteksan.
Şanal, M. (2003). "Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinin Pedagojik Formasyon
Anlayışı". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (1), 1-11,
Bilgin, C. (1983). Tanzimat'ta İlk ve Orta Öğretim.
Aker, E. Z. (1999). Tanzimat Dönemi Osmanlı Sanayileşme Sorunu ve
Kapitülasyonlar.
Cebeci, D. (). "Tanzimat Dönemi İstanbul'unda Aile Hayatı ve Kadınlık".
Ülken, H. Z. (1943). "Tanzimat Döneminde Türkçülük". İstanbul Kültür Dergisi,
(54), 2-3,
Mumcu, A. (1994). "Hukukçu Gözüyle Mustafa Reşid Paşa ve Tanzimat".
Mustafa Reşid Paşa ve Dönemi Semineri, Bildiriler, Ankara, 13-14 Mart 1985,
39-48. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Yontur, F. (1950). Tanzimat Edebiyatında İçtimai Fikirler.
Ersoy, A. (). "Architecture and the Search for Ottoman Origins in the Tanzimat
Period". Muqarnas, 24 (), 79-115,
Doğan, İ. (1991). Tanzimat'ın İki Ucu:Münif Paşa ve Ali Suavi. İstanbul: İz
Yayıncılık.
Şener, A. (1999). "Tanzimat ve Meşrutiyet'te İktisadi ve Mali Politikalar".
Osmanlı, 548-564. Ankara: .
Çadırcı, M. (2007). Tanzimat Sürecinde Türkiye Ülke Yönetimi. İstanbul: İmge
Kitabevi.
Çakır, C. (2004). "Türk Aydınının Tanzimat'la İmtihanı:Tanzimat ve Tanzimat
Dönemi Siyasi Tarihi Üzerine Yapılan Çalışmalar". Türkiye Araştırmaları
Literatür Dergisi, 2 (3), 9-69,
İnalcık, H. (1941). "Tanzimat Nedir?". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi Dergisi, 1 (1), 237-263,
Onat, N. (1990). Tanzimattan Cumhuriyete Yasalarımız Dizini 1839-1923.
Ankara: Danıştay Matbaası.
Baş, A. F. (1972). Tanzimat Edebiyatında Alafrangalık.
Gökbilgin, M. T. (). "Tanzimatın Osmanlı Müesselerine Etkisi".
Şahin, T. (1976). "Tanzimat ve Türk Aydınının Modernleşme Anlayışı". Milli
Kültür Dergisi, 27 (1), 29-33,
Sağlık, Ş. (1987). "Bir Tanzimatçı'nın Tanzimat'ı Tenkidi". On Dokuz Mayıs
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (8), 213-243,
Ortaylı, İ. (1990). Tanzimat Devri Basını Üzerine Notlar. Ankara: Mülkiyeliler
Birliği Vakfı Yayınları.
Çelık, S. (1978). Tanzimat Döneminde Ekonomik Durum.
Mert, Ö. (2004). "Tanzimat Döneminde Çeşme Kocabaşıları (1839-1876)".
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih
Araştırmaları Dergisi, 22 (35), ,
Fındıkoğlu, Z. F. (1943). Fransız İhtilali ve Tanzimat. İstanbul: Bürhaneddin
Basımevi.
Saydam, A. (1996). "Memur-Maaş-Yolsuzluk İlişkisi ve Tanzimat Yönetimi".
Toplumsal Tarih Dergisi, 6 (34), 51-57,
Çetın, N. (1939). Tanzimat.
Collas, M. (2005). 1864'te Türkiye / Tanzimat Sonrası Düzenlemeler ve
Kapitülasyonların Tam Metni. İstanbul: BİLEŞİM YAYINLARI.
Akyüz, Y. (1991). "Tanzimat Dönemi Eğitiminin Özellikleri". Tanzimat'ın 150.
Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu (Bildiriler), 389-401. Ankara: Milli
Kütüphane Yay..
Beydilli, K. (1992). "1839 Tanzimat ve 1856 Islahat Fermanları Hakkında".
Beydilli, K. (1992). "1839 Tanzimat ve 1856 Islahat Fermanları Hakkında".
Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Sempozyumu, 21-28. İzmir: .
Sarıoğlan, E. E. (1996). Tanzimat'ın Trabzon'da Uygulanması.
Kütükoğlu, M. S. (). "Tanzimat Devrinde Yabancıların İktisadi Faaliyetleri".
Yaltkaya, M. Ş. (1940). "Tanzimattan Evvel ve Sonra Medreseler". Tanzimat I,
463-467. İstanbul: Maarif Vekaleti Neşriyatı.
Arıkan, G. (1994). "Osmanlılarda Tanzimat Döneminde Kadınlarla İlgili
Gelişmeler". Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, 323-330.
Ankara: T. T. K. Yayınları.
Sağlam, A. (1987). "Tanzimat Devrinde Halep ve Musul Dolaylarında Aşiretlerin
Yol Açtıkları Asayiş Problemleri". On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, (8), 243-257,
Özdemir, G. (2000). Tanzimat Döneminde muhalefet düşüncesi ve yeni
Osmanlılar.
(1990). "Tanzimatın Türk Toplumuna Getirdikleri (Panel ve Değerlendirme)".
Sultan II. Mahmud ve Reformları Semineri İstanbul, 28-30.VI.1989, 193-211.
İstanbul: .
Gökçen, A. (1987). Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Kanunları ve Bu
Kanunlardaki Ceza Müeyyideleri.
Özel, O. (1985). "Bir Batılı Gözüyle Tanzimat ve Devlet Büyükleri". Tarih ve
Toplum, 3 (18), 55-58,
Turan, F. (2009). Seyahatname-i Londra. Tanzimat Bürokratının Modern Sanayi
Toplumuna Bakışı. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
Güran, T. (). "Tanzimat Döneminde Devlet Fabrikaları".
Çadırcı, M. (1982). "Tanzimat'ın İlanı Sıralarında Osmanlı İmparatorluğunda
Kadılık Kurumu Ve 1838 Tarihli Tarık-ı İlmiyye'ye Dair Ceza Kanunnamesi".
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih
Araştırmaları Dergisi, 14 (25), 139-161,
Yaltkaya, M. Ş. (1940). "Tanzimat ve Müsbet Bilimler". Tanzimat I, 469.
İstanbul: Maarif Vekaleti Neşriyatı.
Ortaylı, İ. (1998). "Prevesa During The Tanzimat Era (1864-1895)". Belleten,
LXII (233), 147-156,
Akarlı, E. D. (Kış 1977). "Tanzimat dönemiyle ilgili bir belge: Fuad Paşa'nın
siyasî vasiyyetnâmesi". Toplum ve Bilim, (4), 126-138,
Koç, H. (2006). "Osmanlı'da Tercüme Kavramı ve Tanzimat Dönemindeki Edebî
Tercümelere Dair Çalışmalar". Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 4 (8),
351-381,
Ayyıldız, S. (1988). Tanzimat'tan Avrupa Topluluğuna Türkiye. İstanbul: İnkılap
Yayınları.
Şişman, A. (1994). "Tanzimat Döneminde Fransa'ya Gönderilen Gayr-i Müslim
Osmanlı Öğrencileri". X. Türk Tarih Kongresi (22-26 Eylül 1986, Ankara),
Kongreye Sunulan Bildiriler, 2515-2533. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Çadırcı, M. (1985). "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Ülke Yönetimi". Tanzimat'tan
Çadırcı, M. (1985). "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Ülke Yönetimi". Tanzimat'tan
Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, . İstanbul: İletişim Yayınları.
Halaçoğlu, Y. (1994). "Maruzat ve Terzakir'de Mustafa Reşid Paşa ve Tanzimat
Erkanı". Mustafa Reşid Paşa ve Dönemi Semineri, Bildiriler, Ankara, 13-14 Mart
1985, 25-30. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Çadırcı, M. (1991). "Tanzimat Döneminde Karayolu Yapımı". Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları
Dergisi, 15 (26), 153-169,
Öztürk, N. (1996). Tanzimat dönemi Edebi Eserlerinde İnsan Motifi.
Arslan, A. (1992). "Geleneksel Osmanlı Devlet ve Siyaset Felsefesi ve
Tanzimat". Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Sempozyumu, 15-31. İzmir: .
Çadırcı, M. (). "Tanzimatın İlanı Sıralarında Türkiye'de Yönetim (1826-1839)".
Erdem, Y. (2002). "Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Döneni'nde Kadın Eğitimi".
Yeni Türkiye Dergisi, 8 (46), 195-208,
Yazıcı, N. (1999). "Osmanlı Sosyal Hayatından Bir Kesit: Tanzimat Döneminde
Mesire". İslami Araştırmalar, 12 (3-4), 253-255,
Köksal, Y. (2000). "Tanzimat Döneminde Bulgaristan: Osmanlı'da Merkezî
Devletin Oluşumu, 1839-1878". Toplum ve Bilim, (83), 241-266,
Kodaman, B. (1994). "Tanzimat'tan II. Meşrutiyet'e Kadar Sanayi Mektepleri".
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, VII (206), 287-295,
Önsoy, R. (1984). "Tanzimat Dönemi Sanayileşme Politikası 1839-1876".
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2 (2), 5-12,
Güran, T. (1984). Tanzimat Döneminde Osmanlı Maliyesi: Bütçeler ve Hazine
Hesapları,1841-1861.. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
Yetiş, K. (1994). "Tanzimat Karşısındaki Tavırların Tasnifi Konusunda Bir
Deneme". Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, 107-134.
Ankara: T. T. K. Yayınları.
Ongunsu, A. H. (1940). "Tanzimat ve Amillerine Umumi bir Bakış". Tanzimat I,
1-12. İstanbul: Maarif Vekaleti Neşriyatı.
Durhan, İ. (1999). Yapısı ve işleyişi itibariyle Osmanlı yargı örgütü ve Tanzimat
dönemindeki gelişmeler.
Bildirici, Y. Z. (1987). Tanzimat'tan Cumhuriyete Türkiye'de Arapça Öğretimi.
Sarc, Ö. C. (1940). "Tanzimat ve Sanayimiz". Tanzimat I, 423-440. İstanbul:
Maarif Vekaleti Neşriyatı.
Ayın, F. (1961). "Tanzimat'ın İlanından Sonraki Askeralma Kanunları". Silahlı
Kuvvetler Dergisi, 113 (339), 99-104,
Al, H. (1997). Tanzimat Dönemi Bankacılık Teşebbüsleri (1840-1852).
(1940). Tanzimat Devri'ne Ait Bir Kısım Resimler ve Vesikalar. İstanbul: Maarif
Vekaleti Neşriyatı.
Küpeli, Ö. (haziran 1999). "Tanzimat Döneminde Osmanlı Ailesi Üzerine Bir
Araştırma". Virgül, (20), ,
Toska, Z. (1984). "Çağdaş Türk Kadını Kimliğinin Oluşumunda İlk Aşama
Toska, Z. (1984). "Çağdaş Türk Kadını Kimliğinin Oluşumunda İlk Aşama
Tanzimat Kadını". Tarih ve Toplum, 21 (124), 5-12,
Kodaman, B. (). "Günümüzden Tanzimat'a Bakış".
Aslan, H. (2012). Tanzimat Döneminde Din Değiştirme Hareketleri (1839 1876). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
Baycın, F. (1950). Tanzimat'ın Sosyolojik Boyutu.
Karasu, C. (). "Tanzimat Dönemi Osmanlı Diplomasisine Genel Bir Bakış".
Çadırcı, M. (1997). Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve
Ekonomik Yapısı. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
Şenel, G. O. (1998). Tanzimat Dönemi'nde Kolluk (Polis Teşkilatı'nın Kuruluşu).
Kul, B. (2008). "Tanzimat Aydını Şinasi". Sızıntı, (357), ,
Tuncer, H. (1994). Tanzimat Edebiyatı. İzmir: Akademi Kitabevi.
Yazıcı, N. (1981). Osmanlı Devleti'nde Posta Teşkilâtı "Tanzimat Devri".
Öcal, H. (2000). Bir Tanzimat Muhalifi: Mustafa Fazıl Paşa.
Ortaylı, İ. (1989). "Tanzimat Döneminde Çocuk Edebiyatı Üzerine". Sadun
Aren'e Armağan, 317-321. Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları.
Kuran, İ. E. (1991). "Tanzimat Hareketinin Türk Batılılaşma Tarihinde Yeri".
Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu (Bildiriler), 141-145.
Ankara: Milli Kütüphane Yay..
Seyitdanlıoğlu, M. (1994). Tanzimat Devri'nde Meclis-i Vala (1838-1868).
Ankara: .
Ma'oz, M. (1978). "Intercommual Relations in Ottoman Syria During The
Tanzimat Era: Social and Economic Factors". Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik
Tarihi 1071-1920, 205-210. Ankara: Meteksan.
Uyanık, E. (2009). "Tanzimat Döneminde Modern Eğitimin Yaygınlaştırılması
Yolunda Pratik Bir Çözüm: Yarı(m) Rüştiyeler". İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Tarih Dergisi, (49), 91-111,
Tansel, F. A. (1992). Dini Şiirler Tanzimat Devri Edebiyatı. Ankara: Diyanet
İşleri Başkanlığı.
Hayri, A. (1996). Tanzimat Dönemi Medrese ve Mekteplerinde Din Eğitimi ve
Öğretimi.
Gencer, A. İ. (1992). "Tanzimat Fermanı'nın İlanı ve Tatbiki Meselesi".
Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Sempozyumu, 7-20. İzmir: .
(2000). Tanzimattan Cumhuriyete Modernleşme Sürecinde Eğitim İstatistikleri.
Ankara: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü.
Sakaoğlu, N. (1985). Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Tarih Sözlüğü. İstanbul: .
Eyyüpoğlu, İ. (1999). "Tanzimat'tan Birinci Dünya Savaşına Kadar Osmanlı
Devleti'nde Azınlık Problemi". Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü Dergisi, (11), 247-264,
Yazıcı, N. (1962). "Tanzimat ve Abdülhamid Döneminde Din Görevlilerinin
Yetişme Ortamı". Diyanet Dergisi, XXX (2), 31-38,
(1984). "Tanzimat Okulları". Tarih ve Toplum, 12 (72), 26-30,
Bolat, C. (1993). Tanzimat Döneminde Kadılık Kurumu (1839-1876).
Türköne, M. (). "Tanzimat'ın Bugünü". Türkiye Günlüğü Dergisi, (58), 113-115,
Tuncer, H. (1994). Arayışlar Devri Türk Edebiyatı I. Tanzimat Edebiyatı. İzmir:
Akademi Kitabevi.
Güner, R. (1999). Tanzimat Döneminde Osmanlı Dış Politikası.
Gölen, Z. (). "Osmanlı Devleti'nde Islahat Hareketleri ve Tanzimat".
Kaynar, R. (1954). Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat. Ankara: .
Hizmetli, S. (1986). "Osmanlı Devleti' nde Tanzimat Fermanı' nın İlanından
Sonra Gayr-i Müslimlerin Durumlarıyla İlgili Gelişmeler". İslami Araştırmalar,
12 (2), 123-128,
Demır, Ş. (2011). "Tanzimat Döneminde Bir Devlet Politikası Olarak
Osmanlıcılık". Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (29), 331-348,
Hılmı, O. (1972). Tanzimat Devrinde Ziraat ve Bu Alanda Çıkarılan
Nizamnameler.
Akça, G., & Hülür, H. (2006). "Osmanlı Hukukunun Temelleri ve Tanzimat
Dönemindeki Hukuksal Yeniliklerin Sosyo-Politik Dinamikleri". Selçuk
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (19), 296-321,
Zülfikar, H. (1994). "Tanzimat'ın Getirdiği Yeniliklerin Türk Dilindeki Yankıları".
Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, (25-27 Aralık 1989,
Ankara), Bildiriler, . Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Szylıowıcz, I. L. (1994). "Tanzimat'ın Getirdiği Yeniliklerin Türk Dilindeki
Yankıları". Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, 569-580.
Ankara: T. T. K. Yayınları.
İhsanoğlu, E. (1999-2000). "Osmanlı'da Bilim Faaliyetleri". Türk Yurdu, 19-20
(148-149), 27-36,
Ortaylı, İ. (1988). "Osmanlı Kançılaryasında Reform: Tanzimat Devri Osmanlı
Diplomatikasının Bazı Yönleri". Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik
Semineri (30 Nisan-2 Mayıs 1986)-Bildiriler, 153-168. İstanbul: .
Gökbayrak, D. (1973). Tanzimat'ta Ordu ve Yapılan Islahatlar.
Sonyel, S. R. (1994). "Tanzimat ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Gayri-Müslim
Uyrukları Üzerindeki Etkileri". Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Uluslararası
Sempozyumu, 339-351. Ankara: T. T. K. Yayınları.
Taneri, A. (1991). "Tanzimat'a Genel Bakış". Tanzimat'ın 150. Yıldönümü
Uluslararası Sempozyumu (Bildiriler), 70-93. Ankara: Milli Kütüphane Yay..
Kösoğlu, N. (). "Bir Kültür Hadisesi Olarak Tanzimat ve Şark Meselesi".
Neumann, C. K. (2003). Araç Tarih Amaç Tanzimat: Tarih-i Cevdet'in Siyasi
Anlamı. İstanbul: Tarih Vakfı.
Çakır, C. (2000). "Tanzimat ve Islahat Fermanlarının Mali Boyutları". Osmanlı,
363-370. Ankara: .
Özdağ, M. (1976). "Tanzimat'ı Hazırlayan, Zaruri Kılan Şartlar Başarısız Kılan
Sebepler". Milli Kültür Dergisi, (69), 30-32,
Atalay, B. (1962). "Tanzimat Dönemi'nin Demokratikleşme Sürecimize
Tesirleri". Türk Kültürü, 32 (337), 37-47,
İnalcık, H. (1942). "Tanzimat ve Fransa". Tarih Vesikaları Dergisi, 2 (8),
128-139,
Özcan, A. (1992). "Tanzimat Döneminde Öğretmen Yetiştirme Meselesi".
Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Sempozyumu, 441-447. İzmir: .
Florescu, R. R. (1978). "The Romanian Impact Upon the Ottoman Tanzimat".
Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, (6-7), 227-238,
Yazıcı, N. (1999). "Tanzimat Dönemi Haberleşme Kurumu". Osmanlı, 619-626.
Ankara: .
Seyitdanlıoğlu, M. (1992). "Tanzimat Dönemi İmar Meclisleri". Ankara
Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (3),
323-332,
(1994). Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu. Ankara: T. T. K.
Yayınları.
Siegfrid, A. (1943). "Tanzimatta Halledilmeyen Dava:Garp Medeniyeti Nedir?
Hangi Kaynaklardan Gelir, Nasıl Yaşar, Garplı Kimdir". İstanbul Kültür Dergisi,
(60), 13-14,
Maoz, M. (1999). "Tanzimat Dönemin'de Suriye'de Dini ve Etnik
Anlaşmazlıklar". Osmanlı, 287-293. Ankara: .
(1987). Tanzimat Edebiyatında Kölelik. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Ortaylı, İ. (1985). Tanzimattan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği. İstanbul: .
Kara, M. (1991). "Tanzimat Dönemi ve Tasavvufi Hayat". Tanzimat'ın 150.
Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu (Bildiriler), 299-319. Ankara: Milli
Kütüphane Yay..
Ulutan, B. (1991). "Tanzimat Döneminde Para ve Bankacılık Uygulamaları".
Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu (Bildiriler), 359-371.
Ankara: Milli Kütüphane Yay..
Bılge, Z. (1996). Tanzimat Dönemi Reform Hareketleri..
Gökbilgin, M. T. (). "Tanzimat Hareketlerinin Osmanlı Müesseseleri ve
Teşkilatına Etkileri".
Pekin, N. (1972). "Tanzimat Devrinde Solculuğa Karşı Çıkanlar". Kubbealtı
Akademi Mecmuası, 7 (4), 27-45,
Artuk, C. (1970). "Tanzimat Madalyası". Türkiyemiz, 9 (26), 33-47,
Türkgeldi, A. F. (1930). "Rical-i Tanzimat'tan Şekip Paşa". Türk Tarih Encümeni
Mecmuası, 1 (3), 42-66,
Ursınus, M. (1982). Regionale Reformen im Osmanischen Reich am Vorabend
der Tanzimat: Reformen der Provinzialgouverneure im Gerichtssprengel von
Manastir (Bitola) zur Zeit der Herrschaft Sultan Mahmud II (1808-39). Berlin: .
Eren, A. C. (1977). "Tanzimat". İslam Ansiklopedisi, 709-765. İstanbul: .
Eren, A. C. (1977). "Tanzimat". İslam Ansiklopedisi, 709-765. İstanbul: .
İnalcık, H. (1964). "Tanzimat'ın Uygulanması ve Sosyal Tepkiler". Belleten,
XXVIII (112), 623-690,
Çadırcı, M. (1987). "Tanzimat'ın İlanı Sıralarında Türkiye'de Yönetim". Belleten,
LI (201), 1215-1240,
Sivayuşgil, S. E. (1999). "Tanzimat'ın Fransız Efkarı Umumiyesinde Uyandırdığı
Akisler". Tanzimat 2 (2) , 747-756. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.
Bilim, C. (1991). "Tanzimat Devri (1839-1876)". Osmanlı Tarihi, 165-187.
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.
Can, M. (1992). Tanzimat Dönemi Süreli Yayınlarından Edebi Dergilerle
Gazetelerdeki Yazıların Toplu Bibliyografyası..
Cin, H. (). "Tanzimat Döneminde Osmanlı Hukuku Ve Yargılama Usulleri".
Yazıcı, N. (1992). "Tanzimatta Haberleşme ve Kara Taşımacılığı". Ankara
Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (3),
332-376,
Türkdoğan, O. (). "Tanzimat ve Batılılaşma".
Cunbur, M. (1964). "Tanzimat'ın Kütüphaneciliğimize Etkileri". Belleten, XXVIII
(112), 691-700,
Arıkan, G. (). "Osmanlı İmparatorluğu'nda Tanzimat ve II. Meşrutiyet
Dönemlerinde Kadınların Statüsü İle İlgili Gelişmeler".
Cebeci, D. (1993). Tanzimat ve Türk Ailesi. İstanbul: Ötüken Yayınları.
Şafak, N. (2006). Bir Tanzimat Diplomatı: Kostaki Musurus Paşa, 1807-1891.
Çadırcı, M. (1988). "Tanzimat'ın Karadeniz Bölgesinde Uygulanması". Tarih
Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri II, 191-196. Samsun: .
Kütükoğlu, M. S. (1970). "Tanzimat Devri Osmanlı-İngiliz Gümrük Tarifeleri".
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, (4-5), 335-393
s.,
Önsoy, R. (1988). Tanzimat Dönemi Osmanlı Sanayii ve Sanayileşme Politikası.
Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Arıkan, Z. (). "Tanzimat'tan Cumhuriyete Osmanlı Tarihçiliği".
Güran, T. (1980). "Tanzimat Döneminde Tarım Politikası (1839-1876)".
Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi 1071-1920, 271-277. Ankara: Meteksan.
Öztürk, S. (1996). Tanzimat Döneminde Bir Anadolu Şehri: Bilecik. İstanbul:
Kitabevi Yayınları.
Erdoğan, M. (1949). "Tanzimat Devri Konya Valilerinden Hoca Ali Paşa". Anıt,
(3), 13-16,
Karamahmutoğlu, G. (1999). "Tanzimat Döneminde Müzik,Dönem Padişahları
ve Müzik Anlayışları". Osmanlı-,Kültür ve Sanat, 628-639. Ankara: Yeni Türkiye
Yayınları.
Fındıkoğlu, Z. F. (1940). Tanzimat'ta İçtimai Hayat. İstanbul: Milli Eğitim
Bakanlığı Yayınları.
(1981). Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Antolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
(1981). Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Antolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Önsoy, R. (1994). "Tanzimat Döneminde İktisadi Düşüncenin Teşekkülü".
Mustafa Reşid Paşa ve Dönemi Semineri, Bildiriler, Ankara, 13-14 Mart 1985,
91-96. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Toraman, Ö. (2010). Tanzimat'ın Yurtluk-Ocaklık ve Hükümet Sancaklarında
Uygulanması (1839-1864).
Ünver, S. (1964). "Resmine Göre Tanzimat-ı Hayriye İlanı Merasimi". Belleten,
XXVIII (112), 701-704,
Kocabaş, S. (1987). "Batı Kapitalizmi'nin İleri Karakolu: Tanzimat". Türk
Dünyası Tarih Dergisi, (91), 48-53,
(1940). Tanzimat I. İstanbul: Maarif Vekaleti Neşriyatı.
Pınar, H. (2012 ). "Tanzimat Döneminde İktidar Oyunları: Bâbıâlî ve Hıdiv
İsmail". Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (63), 159-188,
Bolat, N. (1978). Tanzimat'ın Sonuçları ve Tepkiler..
Ablay, M. N. (1994). "Un Parsemeur Des İdées De La Revolution Françise A
l'extreme Nord De L'empire Ottoman, A La Veille Du Tanzimat: Jean Alexandre
Vaillant". Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, 173-177.
Ankara: T. T. K. Yayınları.
Parlatır, İ. (1986). "Tanzimat Romanında Cariye Kullanma Geleneği ile İlgili
Birkaç Motif ile Doğudaki ve Batıdaki Köleliğin Karşılaştırılması". III.
Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, 301-305. Ankara: Kültür
Bakanlığı.
Uçman, A. (1999). "Tanzimat'tan Sonra Basın ve Edebiyat". Osmanlı 9, 753-757.
Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
Eren, M., & Bilge, F. (1964). "Türk Tarih Kurumu Kitaplığında Tanzimatla İlgili
Bazı Kaynaklar". Belleten, XXVIII (112), 705-718,
Okandan, R. G. (1940). Amme Hukuku Tarihimizde Tanzimat Devrinin
Karakteristik Vasıfları. Ankara: .
Dağıstan, A. (1976). "Tanzimat'ın Fikri Temelleri". Askeri Tarih Bülteni, 19 (37),
72-95,
Çadırcı, M. (1961). "Tanzimat'ın İlk Yıllarında Sağlık Sorunu". Silahlı Kuvvetler
Dergisi, 107 (314), 97-105,
Işın, E. (1984). "Tanzimat, Kadın ve Gündelik Hayat". Tarih ve Toplum, 9 (51),
22-27,
Karaçavuş, A. (2006). Tanzimat Dönemi Osmanlı Bilim Cemiyetleri.
Çakır, C. (2001). "Tanzimat Dönemi Vergi Uygulamalarında Karşılaşılan
Güçlükler ve Vergi İhtilalleri". İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası,
51 (1), 71-96,
Ortaylı, İ. (1986). "Tanzimat Döneminde Yunanistan ve Osmanlı İmparatorluğu".
Üçüncü Askeri Tarih Semineri, 162-171. Ankara: .
(1979). Tanzimat Devrinde Shakespeare Tercümeleri ve Tasiri. İstanbul:
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay..
Türkdoğan, O. (1991). "Tanzimat'ta Batılılaşma Tezi". Tanzimat'ın 150.
Türkdoğan, O. (1991). "Tanzimat'ta Batılılaşma Tezi". Tanzimat'ın 150.
Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu (Bildiriler), 147-165. Ankara: Milli
Kütüphane Yay..
Şapolyo, E. B. (1945). Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat Devri Tarihi. İstanbul:
Güven Yayınları.
Altıntaş, A. (1995). "Tanzimatı Müteakip Mekteb-i Tıbbiye-i Şahaneye Hangi
Milletlerden Ne Kadar Öğrenci Alınacağı Meselesi". Yeni Tıp Tarihi
Araştırmaları, (1), 66-91,
Arslan, S. (1991). "Tanzimat Döneminin Yarattığı Bir Yargı Organı: Şura-yı
Devlet". Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu (Bildiriler),
241-254. Ankara: Milli Kütüphane Yay..
Toprak, Z. (1989). "Tanzimat Ekonomisi ve Günah Keçisi". Tarih ve Toplum, 12
(71), 21-22,
Ortaylı, İ. (1995). "Tarikatlar ve Tanzimat Dönemi Osmanlı Yönetimi". Ankara
Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (6),
281-287,
Kuran, İ. E. (1980). "Tanzimat Devri Osmanlı Aydını Hayrullah Efendi
(1820-1866)'nin Yolculuk Adlı Eseri". Prilozi, XXX (), 299-306,
Keleş, E. (2005). "Tanzimat Dönemi'nde Rüşvetin Önlenmesi İçin Yapılan
Düzenlemeler (1839-1858)". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 24 (38), 259-280,
Atis, M. (1950). "Dikilmeyen Tanzimat Abidesi". Tarih Hazinesi, (14), 713-714,
Çetin, N. (1996). "Tanzimat Dönemindeki Bazı Biyografi ve Antolojilerle
Edebiyat Tarihi". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama
Merkezi Dergisi, (7), 39-44,
Engelhardt, E. (1328). Türkiye ve Tanzimat. Devlet-i Osmaniyye'nin Tarih-i
Islâhatı 1826-1882. İstanbul: Kanaat Kitabhânesi.
Özaydın, Z. (1995). "Tanzimat Devri Hekimi Hayrullah Efendinin Hayatı ve
Eserleri (II)". Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları, (1), 98-133,
Abu Manneh, B. (1970). "Sultan And The Bureaucray: The Anti Tanzimat
Concepts Of Grand Vizier Mahmud Nedim Paşa". International Journal of
Middle East Studies, (22), 268-269,
Gökbilgin, M. T. (1967). "Tanzimat Hareketinin Osmanlı Müesseselerine ve
Teşkilatına Etkileri". Belleten, XXXI (121), 93-112,
Chmıelowska, D. (1988). "Tanzimat Yazarlarından Nabizade Nazım'ın Zehra
Adlı eserinde Geleneksel ve Sosyal Değişiklikler". Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Dergisi, 5 (2), 219-224,
Akgun, S. K. (1991). "The Emergence of Tanzimat In The Ottoman Empire".
Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi,
(2), 1-14,
Dino, G. (). "Tanzimat'tan Gerçekçiliğe Doğru".
Demiryürek, A. (1941). Tanzimatta Gazetecilik.
Abadan, Y. (1999). Tanzimat Fermanının Tahlili. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı
Yayınları.
Korkud, R. (1959). Tanzimat, I. Meşrutiyet, II. Meşrutiyet ve Matbuat. Ankara:
Türkiye Fikir Ajansı.
Maoz, M. (1968). Ottoman reform in Syria and Palestine, 1840-1861 : the
impact of the Tanzimat on politics and society. Oxford: Clarendon Press.
Akyol, İ. H. (1999). "Tanzimat Devrinde Bizde Coğrafya ve Jeoloji". Tanzimat 2,
511-571. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.
Aksın, A. (1998). "Tanzimat'ın Harput Eyaletinde Uygulanması Ve Karşılaşılan
Güçlükler". Belleten, LXII (235), 851-861,
Has Er, M. (1994). Tanzimat Devri Türk Romanında Kadın Kahramanlar.
Çadırcı, M. (2007). "Tanzimatın İlanı Sırasında Anadoluda İç Güvenlik".
Tanzimat Sürecinde Türkiye Ülke Yönetimi, 133-151. İstanbul: İmge Kitabevi.
Ortaylı, İ. (1974). Tanzimattan sonra mahalli idareler (1840-1878). Ankara:
Türkiye Ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları.
Şentop, M. (2004). Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Hukuku. İstanbul: Yaylacık
Matbaası.
Çetinsaya, G. (1999). "Ottoman Iraq in the Tanzimat Period Some Political,
Sociel and Economic Aspects". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dergisi, 16 (Özel), 105-114,
Tacan, N. S. (1940). "Tanzimat ve Ordu". Tanzimat I, 129-137. İstanbul: Maarif
Vekaleti Neşriyatı.
Aytaş, G. (1996). Tanzimat tiyatrosunda sosyal meseleler.
Türköne, M. (1989). "Tanzimat'ta Millet Fikrinin Doğuşu". Türkiye Günlüğü
Dergisi, (8), 36-41,
Arıcan, M. A. (2002). Tanzimat Dönemi'nde Amasya'da aile.
Erdem, B. İ. (1991). "Tanzimat Basınından Bir Örnek: Muhbir". Tarih Çevresi
Dergisi, (13), 53-58,
İhsanoğlu, E. (1992). "Tanzimat Öncesi ve Tanzimat Dönemi Osmanlı Bilim ve
Eğitim Anlayışı". Çağdaş eğitim, 335-395. İzmir: Dikili Belediyesi.
Hatemi, H. H., & Işıl, Y. (1989). Bir Bilim Dili Mücadelesi ve Tanzimat. İstanbul:
İşaret Yayınları.
Baykara, T. (). "Tanzimat".
Sürelli, B. (2007). "Karşıt Giyim, Transvestizm ve Eşcinsellik: Tanzimat
Romanının 'Özgür Kimlikleri'". Varlık, (1197), 18-23,
(1966). "The Tanzimat and Our Industry". The economic history of the Middle
East 1800-1914, . Chicago: .
Yinanç, M. H. (1999). "Tanzimattan Meşrutiyete Kadar Bizde Tarihcilik".
Tanzimat 2 (2) , 573-595. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.
Tunalı, A. C. (2004). "Tanzimat Döneminde Ordu-Halk İlişkileri". Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları
Dergisi, 23 (36), 1-13,
Baykara, T. (1992). "Tanzimatta Şehir ve Belediye". Tanzimat'ın 150. Yıldönümü
Sempozyumu, 277-287. İzmir: .
Aksoy, F. (). "Tanzimattan Bu Yana...(Resim Üzerine)". Sanat Olayı, (10), 86-87,
Baş, Y. (1994). Osmanlı'da Şer'i Vergiler. Kahramanmaraş: .
Çadırcı, M. (1980). "Tanzimat'ın İlanı Sırasında Anadolu'da İç Güvenlik".
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih
Araştırmaları Dergisi, 13 (24), 45-58,
Eryılmaz, B. (1992). Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme. İstanbul: İşaret
Yayınları.
Ortaylı, İ. (1986). "Tanzimat Adamı ve Tanzimat Toplumu". Türk Siyasal
Hayatının Gelişimi, 69-88. İstanbul: .
Emiroğlu, Ö. (1992). Tanzimat'tan 1928'e Kadar Yayımlanan Çocuk Gazete ve
Dergileri Üzerine Bir İnceleme.
Sertoğlu, M. (1973). Türkiye'de Yenileşmenin Tarihçesi ve Tanzimat Devrimi.
İstanbul: .
Delıcan, M. (). "Tanzimat ve Sosyal Değişme". Yurttan Dünyadan Haberler, XI
(7-8-10), 14-24,
Tuş, M. (Mart 1994). "Tanzimat Döneminde Sivas'ın İdari Yapısı". Tarih ve
Medeniyet, (23), 29-30,
Güngördü, N. (1988). Tanzimat ve Meşrutiyet (I-II) Dönemlerinde Osmanlı
Mülki İdareleri.
Doğan, İ. (1968). "Tanzimat Döneminde Azınlıklar Eğitimi ve Bazı Tesbitler".
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, XXIV (2), 461-471,
Abu Manneh, B. (). "Jerusalem in the Tanzimat period: The new Ottoman
administration and the notables.". Welt des Islams, (30), 1-44,
Tarlan, A. N. (1999). "Tanzimat Edebiyatında Hakiki Müceddit". Tanzimat I (2) ,
597-697. İstanbul: Maarif Vekaleti Neşriyatı.
Altan, Y. (1998). Osmanlı İmparatorluğu'nda Tanzimat Dönemi reform çabaları
ve Osmanlı kamu yönetimi teşkilatı.
And, M. (1972). "Bir Tanzimat Opereti:". Tiyatro Araştırmaları Dergisi, (3),
163-180,
Önsoy, R. (1989). "Tanzimat ve Sanayi". Türkiye Günlüğü Dergisi, (8), 42-48,
Eken, G. (1999). "Tanzimat Dönemi Osmanlı Taşrasında Rum Cemaatinin SosyoEkonomik Durumuna Dair Bir Deneme: Tokat Örneği". Osmanlı, 351-364.
Ankara: .
Ülgen, A. (1990). "Tanzimat Günlerinde Türk Mimari Üslûbu". Sanat Tarihi
Araştırmaları Dergisi, 3 (7), 67-71,
(1989). Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu. Ankara: Türk
Tarih Kurumu.
Öztuna, Y. (1 Şubat 1965). "Tanzimatın İlk Günleri". Hayat Tarih Mecmuası, (2),
9-13,
Kolcu, A. İ. (2005). Tanzimat Edebiyatı 2/Hikaye ve Roman. İstanbul:
SALKIMSÖĞÜT YAYINLARI.
Eken, G. (). "Tanzimat Dönemi Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihinin
Kaynaklarından Vakıf Muhasebe Defterleri".
Giz, A. (1968). "Tanzimatın Sanayimiz Üzerindeki Yıkıcı Etkileri". İstanbul
Sanayi Odası Dergisi, (29), 5-17,
Kılıç, S. (2009). "Tanzimat'ın İlanından 1864 Düzenlemesinin Uygulanmasına
Kadar Geçen Dönemde Valilik Kurumu". Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 28 (45),
43-62,
Shaw, S. J. (1985). "Tanzimat'tan Sonra Osmanlı Vergi Sistemi". Tanzimat'tan
Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, 129-143. İstanbul: İletişim Yayınları.
Karal, E. Z. (1961). Osmanlı Tarihi (Nizam-ı Cedit ve Tanzimat Devirleri)
(1789-1856). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
Velidedeoğlu, H. V. (1940). "Kanunlaştırma Hareketleri ve Tanzimat". Tanzimat
I, 139-209. İstanbul: Maarif Vekaleti Neşriyatı.
Ürekli, F. (1990). Tanzimat ve Osmanlı Sosyal Yapısı.
(1940). Tanzimat I Yüzüncü Yıldönümü Münasebetiyle. İstanbul: Maarif
Vekâleti.
Dumont, P. (1984). "Tanzimatın Küçük Evreni Olarak Osmanlı Masonluğu".
Tarih ve Toplum, 12 (73), 17-20,
Yazıcı, N. (1989). "Tanzimat Döneminde Bir Ticaret Gazetesi: Takvim-i Ticaret".
Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, . Ankara: Türk Tarih
Kurumu.
Yılmaztürk, M. (2011). Tanzimat Romanlarında Erkek Narsisizmi.
Şişman, A. (2004). Tanzimat Döneminde Fransa'ya Gönderilen Osmanlı
Öğrencileri (1839 - 1876). Ankara: TTK.
Kuran, İ. E. (1989). "Türk Çağdaşlaşma Tarihinde Tanzimatın Yeri". Türkiye
Günlüğü Dergisi, (8), 65-67,
Üçyiğit, E. (1994). "Akdeniz Medeniyetleri Tarihinde Tanzimat". Tanzimat'ın
150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, 7-13. Ankara: T. T. K. Yayınları.
Saydam, A. (1999). "Reformlar ve Engeller: Tanzimat Döneminde Aşiretlerin Yol
Açtıkları Asayiş Problemleri". Osmanlı, 180-189. Ankara: .
Toprak, Z. (1974). "Tanzimat ve Çağdaş Türkiye". Toplum ve Bilim, (46-47),
41-55,
Uzun, A. (2002). Tanzimat ve Sosyal Direnişler Niş İsyanı Üzerine Ayrıntılı Bir
İnceleme (1841). : Eren Yayıncılık.
Atay, M. (1981). "Tanzimat Hareketinde İktisadi Kalkınma Çabaları". Erciyes
Atay, M. (1981). "Tanzimat Hareketinde İktisadi Kalkınma Çabaları". Erciyes
Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (9), 110-120,
Şahın, İ. (). "Tanzimat Devri Münevverii ve Medeniyet Meselesi".
Bingöl, S. (2007). "Tanzimat İlkeleri Işığında Osmanlı'da Adli Tababete Dair
Notlar". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü
Tarih Araştırmaları Dergisi, 26 (42), 1-29,
Baytal, Y. (2000). "Tanzimat ve II. Abdülhamid Dönemi Eğitim Politikaları".
Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi,
(11), 23-32,
Kılıçbay, M. A. (1989). "Nizam-ı Alem'den Tanzimat'a". Türkiye Günlüğü
Dergisi, (8), 49-55,
Tosun, R. (). "Yakın Tarihimizde Tanzimatın Yeri". Geçit, (14), ,
Özkaya, Y. (1989). "Tanzimat Öncesi Sosyal ve kültürel Durum ve 1840-1850
Arasında Taşrada Tanzimatın Uygulanışı". Tanzimat'ın 150. Yıldönümü
Uluslararası Sempozyumu, 121-140. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Çiçek, K. (1995). "Tanzimat ve Şeriat: Namaz Kılmayanlar ve İçki İçenlerin
Takip ve Cezalandırılması Hakkında Kıbrıs Muhassılı Mehmed Tal'at Efendi'nin
İki Buyruldusu". Toplumsal Tarih Dergisi, 3 (15), 22-27,
Erdönmez, C. (2013). "Tanzimat Devrinde Bazı Kıbrıs Rumlarının Yunan
Vatandaşlığına Geçmelerinden Kaynaklanan Hukukî Meseleler". Bilig-Türk
Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (64), 175-198,
Kurdakul, N. (1997). Tanzimat Dönemi Basınında Sosyo-Ekonomik Fikir
Hareketleri. Ankara: Kültür Ve Turizm Bakanlığı.
Özaydın, Z. (1993). "Tanzimat Devri Hekimi Hayrullah Efendi Hayatı ve
Eserleri". Tıp Tarihi Araştırmaları, (5), ,
Belgesay, M. R. (1940). "Tanzimat ve Adliye". Tanzimat I, 210-220. İstanbul:
Maarif Vekaleti Neşriyatı.
Ünal, S. (1994). "Tanzimat Döneminde Dış Politika". Tanzimat'ın 150.
Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, 203-210. Ankara: T. T. K. Yayınları.
Akyürek, G. (2011). Tanzimat Döneminde Mimarlık, Bilgi ve İktidar. İstanbul:
Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
Çakır, C. (1998). Mali Bir Islahat Hareketi Olarak Tanzimat ve Tanzimat
Dönemi Maliye Politikalarının Tahlil ve Tenkidi..
Antel, S. C. (). "Tanzimat Maarifi".
(2006). Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı. İstanbul: Phoenix Yayınları.
Ünver, M. (2009). "Tanzimat Taşrasının İstanbul Buluşması: İmar Meclislerinin
Kurulması Süreci". Eskiçağdan Günümüze Yönetim Anlayışı ve Kurumlar,
119-161. İstanbul: Kitabevi Yayınları.
Hanioğlu, M. Ş. (1989). "Tanzimat Bürokrasisine Dönüş Arzuları ve Jön
Türkler". Türkiye Günlüğü Dergisi, (8), 56-59,
Aydıngör, F. (2006). Tanzimat Döneminde Kadın Yaşamındaki Modernleşme.
Sungu, İ. (1999). "Tanzimat ve Yeni Osmanlılar". Tanzimat 2, 777-857. İstanbul:
Milli Eğitim Bakanlığı.
Beyreli, L. (1999). "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Dilde Sadeleşme Akımında
Türkçe Sözcüklerin Yeri". Osmanlı 9, 518-523. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
İlhan, S. (1991). "Osmanlı İmparatorluğu Askeri Yapısı İçerisinde Tanzimatın
Yeri". Belleten, LV (213), 563-579,
Tekşan, M. (1988). Tanzimat romanında intihar olaylarının psikolojik ve
sosyal-psikolojik sebepleri.
Erim, K. (1940). Tanzimat devrinde Riyaziye. İstanbul: M. E. Basımevi.
Şensoy, N. (1916). "Amme Hukukkumuzda Tanzimat, Birinci ve İkinci
Meşrutiyet Devirleri, Müellifi: R. G. Okandan". İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Mecmuası, 13 (2), s. 813-822,
Baykara, T. (1991). "Nizam, Tanzimat ve Medeniyet Kavramları Üzerine".
Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu (Bildiriler), 61-65.
Ankara: Milli Kütüphane Yay..
İnalcık, H. (1943). Tanzimat ve Bulgar Meselesi.
Anastassıadou, M. (2001). Tanzimat Çaginda Bir Osmanli Sehri: Selanik.
İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
Emil, B. (1989). "Tanzimatın Büyük İdealisti: Namık Kemal". Türkiye Günlüğü
Dergisi, (8), 29-35,
Ünver, M. (2012). "Tanzimat Döneminde İktidarın Sınırları". İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (56), 173-186,
Çetin, N. (1988). Tanzimat'tan Fuat Köprülü'ye kadar bizde edebiyat tarihçiliği.
Eken, G. (2000). "Tanzimat Dönemi Osmanlı Toplumunda Nüfusun Mesleki
Yapılanması: Tokat Örneği". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XV), 155-169,
Bilsel, C. (1999). "Tanzimatın Harici Siyaseti". Tanzimat, 661-722. İstanbul:
İlahiyat Fakültesi.
Kılıç, M. (2012). "Tanzimat Döneminde Osmanlı Hariciye Nezâreti'nin Ermeni
memurları". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü
Tarih Araştırmaları Dergisi, 31 (51), 93-124,
Kuran, İ. E. (1994). "Tanzimat Döneminde Osmanlı Devleti'nde Adli Islahat".
Yeni Türkiye Dergisi, II (10), 992-994,
Erdönmez, C. (2011). "Tanzimat Devrinde İngiltere Konsoloslarının Kıbrıs'taki
Faaliyetleri (1839-1856)". Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (58), ,
Cezzar, M. (1852). "Tanzimat Fermanı". Resimli Tarih Mecmuası, 3 (25),
1196-1200,
Samur, C. (1996). Tanzimat Dönemi'nde Osmanlı Maliyesi ve Yabancı Sermaye.
Seyitdanlıoğlu, M. (1990). "Tanzimat'ın Ön Hazırlıkları ve Meclis-i Vâlâ-yı
Ahkâmı Adliye'nin Kuruluşu (1838-1840)". Sultan II. Mahmud ve Reformları
Semineri İstanbul, 28-30.VI.1989, 127-145. İstanbul: .
Özön, M. N. (1939-1940). Mehmet Zeki: Tanzimat Maliye Nazırları. İstanbul: .
Kodaman, B., & Saydam, A. (1992). "Tanzimat Devri Eğitim Sistemi". 150.
Kodaman, B., & Saydam, A. (1992). "Tanzimat Devri Eğitim Sistemi". 150.
Yılında Tanzimat, 495. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
(1962). Tanzimat Devri Edebiyatında Dini Şiirler. : .
Baykara, T. (1992). "Tanzimat'a Girerken Osmanlı Devleti". Tanzimat'ın 150.
Yıldönümü Sempozyumu, 9-13. İzmir: .
Çadırcı, M. (1999). "Tanzimat". Osmanlı 6, 183-198. Ankara: Yeni Türkiye
Yayınları.
Duygu, S. (1962). "Tanzimat". Türk Kültürü, 15 (170), 100-111,
Kılıçbay, M. A. (1989). "Tanzimat Neyi Tanzim Etti?". Argos, 2 (15), 57-62,
Dinç, M. E. (1991). "Tanzimat'a Batı Tesirleri". Sosyal Bilimlerde Araştırma, 1
(5), 23-28,
Okandan, R. G. (1949). "Amme Hukukumuz Bakımından Tanzimat, Birinci ve
İkinci Meşrutiyet Devirlerinini Önemi". İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Mecmuası, 15 (1), s. 14-33,
Kutlu, Ş. (1987). Tanzimat Edebiyatı Antolojisi. İstanbul: TOKER YAYINLARI.
Okumuş, E. (2000). Türkiye'nin Laikleşme Serüveninde Tanzimat. : İnsan
Yayınları.
Yazgan, T. (1991). "Tanzimat İktisadi Değişmelerin Bir Sonucudur". Tanzimat'ın
150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu (Bildiriler), 333-337. Ankara: Milli
Kütüphane Yay..
Koloğlu, O. (1984). "Tanzimatın İkinci Kuşak Aydınlarının Açmazı üzerine".
Tarih ve Toplum, (5), 138,
Arıkan, Z. (1994). "Tanzimat Döneminde Eğin ve Çevresinden İstanbul'a Yönelik
Göçler". Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, 467-480.
Ankara: T. T. K. Yayınları.
Satıcı, E. (2008). "Tanzimat Dönemi Bursa Eyaletinde İç Güvenliğin
Sağlanmasına Yönelik Önlem ve Çabalar (1839-1867)". Ankara Üniversitesi
Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (24), 175-204,
Doğan, K. (1991). Tanzimatın Kıblesi. : Ölçü Yayınları.
Özdem, R. (1940). "Tanzimattan Beri Yazılı Dilimiz". Tanzimat 2 (2) , 859-931.
İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.
Dulına, N. (1984). Tanzimat i Mustafa Reşit Paşa. Moskova: .
Kodaman, B. (1980). "Tanzimat'tan II. Meşrutiyete Kadar Sanayi Mektepleri".
Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi 1071-1920, 287-296. Ankara: Meteksan.
Dumont, P. (2000). Osmanlıcılık, Ulusçu Akımlar ve Masonluk: Osmanlı
İmparatorluğu'nda Tanzimat'tan Mütareke'ye Fransız Obediyansına Bağlı
Mason Locaları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Bingöl, S. (1999). "Tanzimat Sonrası Taşra ve Merkezde Yargı Reformu".
Osmanlı 6, 533-545. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
Kaynar, R. (1980). "Tanzimat Çağdaş Devlet Düzeninin İlk Adımıdır". Hürriyet
Gösteri Eki, (108), 7-10,
Zeybek, N. K. (1978). "Tanzimat mı Batılılaşma mı?". Milli Eğitim ve Kültür, 2
Zeybek, N. K. (1978). "Tanzimat mı Batılılaşma mı?". Milli Eğitim ve Kültür, 2
(6), 7-11,
Pakalın, M. Z. (1939). Tanzimat Maliye Nazırları. İstanbul: Kanaat Kitabevi.
Cezar, Y. (1984). "Tanzimat'da Mali Durum". İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesi Mecmuası, 38 (3-4), 291-342,
Ortaylı, İ. (1985). "Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Yerel Yönetimler".
Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, . İstanbul: İletişim Yayınları.
Birand, K. (1955). Aydınlanma Devri Devlet Felsefesinin Tanzimatta Tesirleri.
Ankara: Ankara Üniversitesi.
Içhem, E. (1988). Tanzimat döneminde Türkçe gramerlerin muhtevası ve
Arapça kurallarla karşılaştırılması.
Uçman, A. (1999). "Tanzimat'tan Sonra Kültür Hayatımızdaki Değişme ve
Yenileşmeler". Tarih ve Toplum, 32 (191), 9-14,
Nagata, Y. (1989). "The Role of Ayans in Regional Development During the
Pre-Tanzimat Period in Turkey: A Case Study of the Karaosmanoğlu Family".
Urbanism in İslam: The Proceedings of the International Conference on
Urbanism in İslam (October 22-28 1989), 166-191. Tokyo: .
Moiseyev, P. P. (). "Osmanlı İmparatorluğu Tanzimat Döneminde Tarım ve
Köylülüğün Durumu".
Kalaycıoğlu, E., & Sarıbay, A. Y. (1986). "Tanzimat: Modernleşme Arayışı ve
Siyasal Değişme". Türk Siyasal Hayatının Gelişimi, 9*29. İstanbul: .
Serçe, E. (1998). Tanzimattan Cumhuriyete İzmir'de Belediye 1868-1945. İzmir:
Eylül Yayınları.
Suvla, R. Ş. (1940). "Tanzimat Devrinde İstikrazlar". Tanzimat I, 263-288.
İstanbul: Maarif Vekaleti Neşriyatı.
Okyar, O. (1994). "Tanzimat Ekonomisi Hakkındaki Karamsarlık Üzerine".
Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, 243-254. Ankara: T. T.
K. Yayınları.
Kongar, E. (1980). "Tanzimat Ne Getirdi, Ne Götürdü". Hürriyet Gösteri Eki,
(108), 11-12,
Kuran, İ. E. (1983). "Tanzimat, Türkler ve Ermeniler". Dış Politika, 4 (), 25-29,
Çelik, H. (1995). "Tanzimat Aydınlarının Eklektizmi". Türkiye Günlüğü Dergisi,
(34), 21-24,
Çağlar, B. (1983). "Tanzimat Fermanı Nasıl Okunmalı Ya da Tezler Çatışması".
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (3-4-5), 57-68,
Taş, F. (1987). "Tanzimat'ın Getirdikleri". Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, (3), 533-542,
(1992). 150. Yılında Tanzimat. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Zengin, Z. S. (2004). Tanzimat Dönemi Osmanlı Örgün Eğitim Kurumlarında
Din Eğitimi ve Öğretimi (1839 - 1876). istanbul: Meb Yayınları.
İnalcık, H. (1942). "Bosna'da Tanzimat'ın Tatbikine Ait Vesikalar". Tarih
Vesikaları Dergisi, 1 (5), 374-389,
Akyıldız, A. (2006). Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform
(1836- 1856). Istanbul: Eren Yayıncılık.
Tanyol, C. (1984). "Tanzimat ve Getirdikleri". İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesi Mecmuası, 38 (1-2), 161-171,
Arıkan, G. (1994). "Osmanlılarda Tanzimat Döneminde Kadınlar ile İlgili
Gelişmeler". Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, 324.
Ankara: T. T. K. Yayınları.
Çadırcı, M. (1991). Tanzimat Dönemi'nde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve
Ekonomik Yapıları. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Oksay, Ü. (1980). "Sahi, Bizde 'Tanzimat' Diye Birşey Yapılmışmıydı?". Hürriyet
Gösteri Eki, (108), 13-14,
Ortaylı, İ. (1994). "Tanzimat Döneminde Tanassur ve Din Değiştirme Olayları".
Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, 481-487. Ankara: T. T.
K. Yayınları.
Engelhardt, E. (1882). La Turquie et le Tanzimat. Paris: .
(1940). Tanzimat ve Yeni Osmanlılar. İstanbul: Maarif Vekaleti Neşriyatı.
Ülgen, A. (1987). "Tanzimat Günlerinde Türk Mimari Üslubu, Tanzimat
Döneminde Batılılaşma Akımıyla Türk Mimarisine Giren Üsluplar ve Üslup
Özellikleri". Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, 3 (7), 67-71,
Parlatır, İ. (1988). "Tanzimat Şiiri". Büyük Türk Klâsikleri, 317-502. İstanbul:
Ötüken Yayınları.

Benzer belgeler

Dışa Aktar - Türkiye Kaynakçası

Dışa Aktar - Türkiye Kaynakçası Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, . İstanbul: İletişim Yayınları. Halaçoğlu, Y. (1994). "Maruzat ve Terzakir'de Mustafa Reşid Paşa ve Tanzimat Erkanı". Mustafa Reşid Paşa ve Dönemi Semineri, Bild...

Detaylı