Güvenlik Bilgi Formu: Sodyum nitrit

Transkript

Güvenlik Bilgi Formu: Sodyum nitrit
güvenlik bilgi formu
R.G. 13/12/2014 - 29204
Sodyum nitrit ≥ 99%, cryst.
ürün numarası: 8604
Versiyon: 1.0 tr
hazırlama tarihi: 31.05.2016
BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği
1.1
1.2
Madde/karışımın kimliği
Maddenin kimliği
Sodyum nitrit
Ürün numarası
8604
Tescil numarası (REACH)
01-2119471836-27-xxxx
İndeks No
007-010-00-4
EC numarası
231-555-9
CAS numarası
7632-00-0
Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları
Belirlenmiş kullanımlar:
1.3
laboratuvar kimyasalı
Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri
Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Almanya
Telefon: +49 (0) 721 - 56 06 0
Faks: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-posta: [email protected]
Web sitesi: www.carlroth.de
1.4
Güvenlik bilgi formundan sorumlu olan yetkli kişi
: Department Health, Safety and Environment
e-posta (yetkili kişi)
: [email protected]
Acil durum telefon numarası
Acil durum bilgi hizmetleri
Poison Centre Munich: +49/(0)89 19240
BAŞLIK 2: Zararlılık tanımlanması
2.1
Madde veya karışımın sınıflandırması
1272/2008 (CLP) Sayılı (AB) Tüzüğündeki sınıflandırma kurallarının uygulanmasından doğan
sınıflandırma
GHS uyarınca sınıflandırma
Bölüm
Zararlılık sınıfı
Zararlılık sınıfı ve
kategorisi
Zararlılık
ifadesi
2.14
oksitleyici katılar
(Ox. Sol. 3)
H272
3.1O
akut toksisite (ağız)
(Acute Tox. 3)
H301
3.3
ciddi göz hasarı/göz tahrişi
(Eye Irrit. 2)
H319
3.5
eşey hücre mutajenitesi
(Muta. 2)
H341
3.7
üreme sistemi toksisitesi
(Repr. 2)
H361
3.7L
anne sütü üzerine veya anne sütü ile geçen etkiler
(Lact.)
H362
3.8
belirli hedef organ toksisitesi - tek maruz kalma
(STOT SE 1)
H370
3.9
belirli hedef organ toksisitesi - tekrarli maruz kalma
(STOT RE 2)
H373
Türkiye (tr)
Sayfa 1 / 14
güvenlik bilgi formu
453/2010/EU ile değiştirilen 1907/2006 sayılı (AT) Tüzüğü uyarınca (REACH)
Sodyum nitrit ≥ 99%, cryst.
ürün numarası: 8604
GHS uyarınca sınıflandırma
Bölüm
Zararlılık sınıfı
Zararlılık sınıfı ve
kategorisi
Zararlılık
ifadesi
4.1A
sucul ortam için zararlı - akut zararlılık
(Aquatic Acute 1)
H400
4.1C
sucul ortam için zararlı - kronik zararlılık
(Aquatic Chronic 1)
H410
Notlar
Tehlikelerin ve AB Tehlike ifadelerinin tam metni için: Bakınız BAŞLIK 16.
2.2
Etiket unsurları
1272/2008/EC (CLP) Sayılı AT Tüzüğü uyarınca etiketleme
Uyarı kelimesi
Tehlike
İşaretler
Zararlılık ifadeleri
H272
H301
H319
H341
H361
H362
H370
H373
H410
Yangını güçlendirebilir; oksitleyici.
Yutulması halinde toksiktir.
Ciddi göz tahrişine yol açar.
Genetik hasara yol açma şüphesi var.
Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.
Emzirilen çocuğa zarar verebilir.
Organlarda hasara yol açar.
Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
Önlem ifadeleri
Önlem ifadeleri - tedbir
P201
P210
P221
P260
P263
Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun - Sigara içilmez.
Yanıcılarla karışmasını önleyici her türlü önlemi alın.
Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
Hamilelikte/anne sütü verirken temastan kaçının.
Önlem ifadeleri - müdahale
P301+P310
P308+P311
P370+P378
Türkiye (tr)
YUTULDUĞUNDA: Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NUMARALI
TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA
MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru arayın.
Yangın durumunda: Söndürme için kum, karbon dioksit veya toz söndürücü
kullanın.
Sayfa 2 / 14
güvenlik bilgi formu
453/2010/EU ile değiştirilen 1907/2006 sayılı (AT) Tüzüğü uyarınca (REACH)
Sodyum nitrit ≥ 99%, cryst.
ürün numarası: 8604
Sadece profesyonel kullanıcılar için
İçeriğin 125 ml'yi geçmediği ambalajların etiketlenmesi
Uyarı kelimesi: Tehlike
İşaret/işaretler
2.3
H301
H341
H361
H362
H370
Yutulması halinde toksiktir.
Genetik hasara yol açma şüphesi var.
Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.
Emzirilen çocuğa zarar verebilir.
Organlarda hasara yol açar.
P201
Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
Diğer zararlar
Ek bir bilgi mevcut değildir.
BAŞLIK 3: Bileşim/İçindekiler hakkında bilgi
3.1
Maddeler
Maddenin adı
Sodyum nitrit
İndeks No
007-010-00-4
Tescil numarası (REACH)
01-2119471836-27-xxxx
EC numarası
231-555-9
CAS numarası
7632-00-0
Moleküler formül
NaNO₂
Molar kütle
68,99 g/mol
BAŞLIK 4: İlk yardım önlemleri
4.1
İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel notlar
Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurun (mümkünse bu etiketi
gösterin).
Solunumdan sonra
Temiz hava sağlayın. Solunum bulguları gösterirse: doktoru arayın.
Cilt temasından sonra
Cildinizi su/duş ile durulayın.
Türkiye (tr)
Sayfa 3 / 14
güvenlik bilgi formu
453/2010/EU ile değiştirilen 1907/2006 sayılı (AT) Tüzüğü uyarınca (REACH)
Sodyum nitrit ≥ 99%, cryst.
ürün numarası: 8604
Göz temasından sonra
Göz kapaklarını açık tutarak bolca temiz, tatlı suyla en az 10 dakika süreyle iyice yıkayın. Göz
tahrişlerinde göz doktoruna müracaat ediniz. Göz tahrişlerinde göz doktoruna müracaat ediniz.
Yutulmadan sonra
Hemen ağzı suyla çalkalayın ve bol su için. Hemen doktoru arayın. Kaza olduğunda veya iyi
hissetmediğinizde derhal tıbbi yardım alın (mümkünse bu etiketi gösterin).
4.2
Akut ve sonradan görülenler dâhil, en önemli belirtiler ve etkiler
Tahriş edici etkiler, Baş ağrısı, Kusma, Bulantı, Nefes almada zorlanma, Kan dolaşımı bozukluğu,
Narkoz, Tahriş
4.3
Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler
hiçbiri
BAŞLIK 5: Yangınla mücadele önlemleri
5.1
Söndürücü maddeler
Uygun söndürücü maddeler
Söndürme tedbirlerini çevreye uygun belirleyin
su spreyi, köpük, kuru söndürme tozu, karbon dioksit (CO2)
Uygun olmayan söndürücü maddeler
su jeti
5.2
Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Yanıcı değil. Oksitleyici özellik.
Zararlı yanma ürünleri
Yangında oluşabilecekler: nitrojen oksitler (NOx)
5.3
Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın söndürme suyunun drenajlara veya su yollarına girmesine izin vermeyin. Yangına makul bir
mesafeden normal önlemler alarak müdahale edin. Kendiliğinden depolu solunum cihazı kullanın.
BAŞLIK 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
6.1
Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri
Acil durum personeli olmayanlar için
Tozunu solumayın. Göz ve cilt ile temasından sakının. Tutuşturucu kaynaklardan kaçınma.
6.2
Çevresel önlemler
Kanallardan, yer üstü ve yer altı sularından uzak tutun. Kontamine olmuş temizleme suyunu saklayın
ve bertaraf edin.
6.3
Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Dökülmenin nasıl kontrol altına alınacağına ilişkin uygun tavsiye
Tahliye deliklerinin kapatılması.
Dökülmenin nasıl temizleneceğine dair uygun tavsiye
Mekanik olarak toplayın. Tozun kontrolü.
Türkiye (tr)
Sayfa 4 / 14
güvenlik bilgi formu
453/2010/EU ile değiştirilen 1907/2006 sayılı (AT) Tüzüğü uyarınca (REACH)
Sodyum nitrit ≥ 99%, cryst.
ürün numarası: 8604
Dökülmeler ve yayılmalarla ilgili diğer bilgiler
Bertaraf için uygun kaplara koyun.
Diğer bölümlere atıflar
Zararlı yanma ürünleri: bakınız başlık 5. Kişisel koruyucu donanım: bakınız başlık 8. Uyuşmayan
maddeler: bakınız başlık 10. Bertaraf bilgileri: bakınız başlık 13.
BAŞLIK 7: Elleçleme ve depolama
7.1
Güvenli elleçleme için önlemler
Toz oluşumunu engelleyin. Maruz kalmaktan sakının. Kontamine yüzeyleri itina ile temizleyin.
• Hem yangının hem de aerosol ve toz oluşmasını önlemek veya kontrol altına almak için
tedbirler
Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun - Sigara içilmez.
Genel mesleki hijyen üzerine tavsiyeler
Kullanım sırasında herhangi bir şey yemeyin veya içmeyin. Ürünü kullandıktan hemen sonra deriyi
iyice temizleyin.
7.2
Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Kabı sıkıca kapalı tutun. Kuru yerde depolayın. Yanıcı maddelerden uzak tutun.
Uyuşmayan maddeler veya karışımlar
Birlikte depolama tavsiyelerine uyun.
Diğer tavsiyeler
Kilit altında saklayın.
• Havalandırma gereklilikleri
Yerel ve genel havalandırma kullanın.
• Saklama odaları veya tanklar için spesifik tasarımlar
Tavsiye edilen depolama ısısı: 15 - 25 °C.
7.3
Belirli son kullanım(lar)
Bilgi bulunmamaktadır.
BAŞLIK 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
8.1
Kontrol parametreleri
Ulusal limit değerleri
Mesleki maruz kalma sınır değerleri (İşyeri Maruziyet Limitleri)
Geçerli DNEL-/DMEL-/PNEC değerleri ve diğer eşik değerleri
• insan sağlığı değerleri
Bitiş noktası
Eşik değeri
Koruma amacı,
maruz kalma yolu
…'De kullanılan
Maruziyet süresi
DNEL
2 mg/m³
insan, solunumsal
işçi (endüstri)
akut - sistemik etkiler
DNEL
2 mg/m³
insan, solunumsal
işçi (endüstri)
kronik - sistemik etkiler
Türkiye (tr)
Sayfa 5 / 14
güvenlik bilgi formu
453/2010/EU ile değiştirilen 1907/2006 sayılı (AT) Tüzüğü uyarınca (REACH)
Sodyum nitrit ≥ 99%, cryst.
ürün numarası: 8604
• çevresel değerler
8.2
Bitiş noktası
Eşik değeri
Çevresel alan
PNEC
0,005 mg/l
tatlı su
PNEC
0,006 mg/l
deniz suyu
PNEC
0,005 mg/l
su
PNEC
21 mg/l
kanalizasyon tesisi
PNEC
0,019 mg/kg
temiz su çökeltisi
PNEC
0,022 mg/kg
deniz suyu çökeltisi
PNEC
0,001 mg/kg
toprak
Maruz kalma kontrolleri
Bireysel koruyucu önlemler (kişisel koruyucu donanım)
Göz/yüz korunması
Yan siperlikli koruyucu gözlük kullanın.
Cildin korunması
• ellerin korunması
Uygun koruyucu eldiven takın. EN 374 uyarınca test edilmiş kimyasal koruyucu eldiven uygundur.
Belli amaçlar için, yukarıda bahsedilen koruyucu eldivenlerin kimyasallara karsi dayanıklılığının
eldiven tedarikçisi ile beraber kontrol edilmesi önerilir.
• materyalin tipi
NBR (Nitril kauçuk)
• materyalin kalınlığı
>0,11 mm.
• eldiven materyalinin aşınma zamanları
> 480 dakika (nüfuz: seviye 6)
• ek koruma önlemleri
Cildin rejenerasyonu için süre tanıyın. Önleyici cilt koruması (koruyucu kremler/merhemler) önerilir.
Solunum sisteminin korunması
De solunum koruması gereklidir: Toz oluşumu. Toz filtre cihazı (EN 143). P3 (hava partiküllerinin en az
% 99,95'ini filtreler, renk kodu: Beyaz).
Çevresel maruz kalma kontrolleri
Kanallardan, yer üstü ve yer altı sularından uzak tutun.
Türkiye (tr)
Sayfa 6 / 14
güvenlik bilgi formu
453/2010/EU ile değiştirilen 1907/2006 sayılı (AT) Tüzüğü uyarınca (REACH)
Sodyum nitrit ≥ 99%, cryst.
ürün numarası: 8604
BAŞLIK 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1
Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
Görünüm
Fiziksel hali
katı (kristal)
Rengi
beyaz
Koku
kokusuz
Koku eşiği
Veriler mevcut değil
Diğer fiziksel ve kimyasal parametreler
pH (değeri)
8 - 9 (100 g/l, 20 °C)
Erime noktası/donma noktası
280 °C (yavaş bozunma)
Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı
Bu bilgi mevcut değil.
Parlama noktası
uygulanamaz
Buharlaşma hızı
veriler mevcut değil
Alevlenirlik (katı, gaz)
Yanıcı olmayan
Patlayıcı limitleri
• alt patlayıcı limiti (LEL)
bu bilgi mevcut değil
• üst patlayıcı limiti (UEL)
bu bilgi mevcut değil
Toz bulutlarının patlama limitleri
bu bilgiler mevcut değil
Buhar basıncı
Bu bilgi mevcut değil.
Yoğunluk
2,17 g/cm³
Buhar yoğunluğu
Bu bilgi mevcut değil.
Kütle yoğunluğu
~ 1.200 kg/m³
Bağıl yoğunluk
Özelliğe dair bilgiler mevcut değildir.
Çözünürlük/çözünürlükler
Suda çözünürlüğü
~ 820 g/l …'da 20 °C
Dağılım katsayısı
n-oktanol/su (log KOW)
-3,7 (OECD-107)
Alev alma sıcaklığı
Özelliğe dair bilgiler mevcut değildir.
Bozunma sıcaklığı
>280 °C
Akışkanlık
anlamlı olmayan (katı madde)
Patlayıcı özellikler
hiçbiri
Oksitleyici özellikler
oksitleyici
Türkiye (tr)
Sayfa 7 / 14
güvenlik bilgi formu
453/2010/EU ile değiştirilen 1907/2006 sayılı (AT) Tüzüğü uyarınca (REACH)
Sodyum nitrit ≥ 99%, cryst.
ürün numarası: 8604
9.2
Diğer bilgiler
Ek bir bilgi mevcut değildir.
BAŞLIK 10: Kararlılık ve tepkime
10.1
Tepkime
oksitleyici özellik.
10.2
Kimyasal kararlılık
Materyal normal çevre koşullarında ve depolama ve elleçleme için beklenen sıcaklık ve basınç
koşullarında kararlıdır.
10.3
Zararlı tepkime olasılığı
İle şiddetli reaksiyon gösterir: Alüminyum, Amonyum bileşikleri, Hidrazin, Asitler, Fenol, İndirgen
ajanlar,
=> Explosive properties
10.4
Kaçınılması gereken durumlar
Isıdan uzak tutun - Sigara içilmez. Ayrışmanın başladığı ısı: >280 °C.
10.5
Uyuşmayan maddeler
alüminyum, yanıcı malzemeler
10.6
Zararlı bozunma ürünleri
Zararlı yanma ürünleri: bakınız başlık 5.
BAŞLIK 11: Toksikolojik bilgiler
11.1
Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
Maruz kalma yolu
Bitiş noktası
Değer
Türler
Kaynak
ağız
LD50
180 mg/kg
sıçan
TOXNET
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt için aşındırıcı/tahriş edici olarak sınıflandırılmaz.
Ciddi göz hasarı/göz tahrişi
Ciddi göz tahrişine yol açar.
Solunum veya cilt hassaslaştırıcılığı
Solunum veya cilt hassaslaştırıcı olarak sınıflandırılmaz.
CMR özelliklerinin değerlendirmesinin bir özeti
Eşey hücre mutajenitesi:
Genetik hasara yol açma şüphesi var
Üreme sistemi toksisitesi:
Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var
Emzirilen çocuğa zarar verebilir
• Spesifik hedef organ toksisitesi (STOT) - tekli maruziyet
Organlarda hasara yol açar.
Türkiye (tr)
Sayfa 8 / 14
güvenlik bilgi formu
453/2010/EU ile değiştirilen 1907/2006 sayılı (AT) Tüzüğü uyarınca (REACH)
Sodyum nitrit ≥ 99%, cryst.
ürün numarası: 8604
• Spesifik hedef organ toksisitesi (STOT) – tekrarlı maruziyet
Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
Aspirasyon zararı
Aspirasyon zararlı olarak sınıflandırılmaz.
Fiziksel, kimyasal ve toksikolojik özellikler ile ilgili bilgiler
• Yutulması halinde
bulantı, kusma
• Gözle teması halinde
hafif tahriş edici
• Solunması halinde
Solunum yolları tahrişi, baş ağrısı, nefes almada zorlanma
• Cildin üzerinde olması halinde
esasen tahriş edici değildir
Diğer bilgiler
Diğer olumsuz etkiler: Kan dolaşımı bozukluğu, Narkoz
BAŞLIK 12: Ekolojik bilgiler
12.1
Toksisite
Sucul ortamda çok toksiktir. Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
Sucul toksisite (akut)
Sudaki organizmalar için çok toksiktir.
Bitiş noktası
Değer
Türler
Kaynak
Maruziyet
süresi
EC50
15,4 mg/l
su piresi
EC50
281 mg/l
mikroorganizmalar
ECHA
48 h
LC50
0,09 mg/l
gökkuşağı alabalığı
(Oncorhynchus mykiss)
ECOTOX Database
96 h
ErC50
>100 mg/l
yosun
ECHA
72 h
48 h
Sucul toksisite (kronik)
Su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
12.2
Bitiş noktası
Değer
Türler
Kaynak
Maruziyet
süresi
EC50
114,9 mg/l
su omurgasızları
ECHA
80 d
LC50
>95,6 mg/l
su omurgasızları
ECHA
80 d
NOEC
21 mg/l
balık
ECHA
29 d
Nitelik kaybı süreci
Biyolojik bozunabilirliğinin belirlenmesine yönelik yöntemler anorganik maddeler için uygulanamaz.
Türkiye (tr)
Sayfa 9 / 14
güvenlik bilgi formu
453/2010/EU ile değiştirilen 1907/2006 sayılı (AT) Tüzüğü uyarınca (REACH)
Sodyum nitrit ≥ 99%, cryst.
ürün numarası: 8604
12.3
Biyobirikim potansiyeli
Organizmalarda anlamlı düzeyde birikmez.
n-oktanol/su (log KOW)
12.4
Toprakta hareketlilik
Veriler mevcut değildir.
12.5
PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
Veriler mevcut değildir.
12.6
Diğer olumsuz etkiler
Suya zararlı.
-3,7
BAŞLIK 13: Bertaraf etme bilgileri
13.1
Atık işleme yöntemleri
Atığını ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin. İçeriği/kabı
yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası yönetmelik uyarınca bertaraf edin.
Kanalizasyon bertarafı - ilgili bilgiler
Kanalizasyona boşaltmayın. Çevreye kontrolsüz verilmesinden kaçının. Özel kullanım
talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna bakın.
Konteynerler/ambalajların atık işlemesi
Tehlikeli bir atıktır; yalnızca onaylanan ambalajlar (ör. ADR uyarınca) kullanılabilir.
13.2
Atık için ilgili hükümler
Atık anahtar numaralarının/atık tanımlamalarının tahsisi EAKV'ye göre branşa ve işleme spesifik
yapılmalıdır.
13.3
Notlar
Atıkların yerel ve ulusal atık yönetimi tesislerince ayrı ayrı elleçlenebilecek kategorilere ayrılması
gerekir. Lütfen ilgili ulusal ve yerel hükümleri dikkate alın.
BAŞLIK 14: Taşımacılık bilgileri
14.1
UN numarası
1500
14.2
Uygun UN taşımacılık adı
SODYUM NİTRİT
Tehlikeli içerikler
Sodyum nitrit
14.3
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
Sınıf
5.1 (yükseltgen maddeler)
14.4
Ambalajlama grubu
III (düşük derecede tehlikeli mal)
14.5
Çevresel zararlar
sucul ortam için zararlı
14.6
Kullanıcı için özel önlemler
Tesisin içinde tehlikeli maddelere ilişkin hükümlere ADR uyulmalıdır.
14.7
MARPOL 73/78 Ek II ve IBC Koduna göre dökme taşımacılık
Kargo dökme taşımacılık için değildir.
Türkiye (tr)
Sayfa 10 / 14
güvenlik bilgi formu
453/2010/EU ile değiştirilen 1907/2006 sayılı (AT) Tüzüğü uyarınca (REACH)
Sodyum nitrit ≥ 99%, cryst.
ürün numarası: 8604
14.8
UN Model Mevzuatına ilişkin bilgiler
• Tehlikeli malların karayolu, demiryolu ve iç suyolları ile taşınması (ADR/RID/ADN)
UN numarası
1500
Uygun sevkiyat adı
SODYUM NİTRİT
Taşıma belgelerindeki bilgiler
UN1500, SODYUM NİTRİT, 5.1 (6.1), III, (E), çevre
için tehlikeli
Sınıf
5.1
Sınıflandırma kodu
OT2
Ambalajlama grubu
III
Tehlike etiketi/etiketleri
5.1+6.1 + "balık ve ağaç"
Çevresel zararlar
evet (sucul ortam için zararlı)
Özel hükümler
802(ADN)
İstisnai miktarlar
E1
Sınırlı miktarlar
5 kg
Taşıma kategorisi
3
Tünel sınırlamaları kodu
E
Tehlikle tanımlama numarası
56
• Tehlikeli Mallar Uluslararası Denizcilik Kodu (IMDG)
UN numarası
1500
Uygun sevkiyat adı
SODIUM NITRITE
Gönderici beyanındaki bilgiler
UN1500, SODYUM NİTRİT, 5.1 (6.1), III, DENIZLERI
KIRLETICI
Sınıf
5.1
Bağlı risk(ler)
6.1
Deniz kirletici
evet (sucul ortam için zararlı)
Ambalajlama grubu
III
Tehlike etiketi/etiketleri
5.1+6.1 + "balık ve ağaç"
Özel hükümler
-
İstisnai miktarlar
E1
Sınırlı miktarlar
5 kg
EmS
F-A, S-Q
İstifleme kategorisi
A
Türkiye (tr)
Sayfa 11 / 14
güvenlik bilgi formu
453/2010/EU ile değiştirilen 1907/2006 sayılı (AT) Tüzüğü uyarınca (REACH)
Sodyum nitrit ≥ 99%, cryst.
ürün numarası: 8604
Ayırma grubu
12 - Nitritler ve karışımları
BAŞLIK 15: Mevzuat bilgileri
15.1
Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
İlgili Avrupa Birliği (AB) hükümleri
• 649/2012/EU Sayılı Tehlikeli Kimyasalların İthalat ve İhracatına İlişkin Tüzük
Listelenmemiştir.
• 1005/2009/EC Sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Tüzük
Listelenmemiştir.
• 850/2004/EC Sayılı Kalıcı Organik Kirletici Maddelere İlişkin Tüzük
Listelenmemiştir.
• REACH, Ek XVII uyarınca kısıtlamalar
listelenmemiştir
• İzne tabi maddelerin listesi, (REACH, Ek XIV)
listelenmemiştir
• Seveso Direktifi
2012/18/EU (Seveso III)
No.
P8
Tehlikeli madde/zararlılık sınıfları
oxidising liquids and solids
Alt ve üst kademe şartlarının
uygulanması için geçerli miktar (ton)
50
200
Notla
r
55)
Simgelem
55)
Oxidising liquids, category 1, 2 or 3, or oxidising solids, category 1, 2 or 3
2011/65/EU Sayılı elektrikli ve elektronik donanımlarda bazı tehlikeli maddelerin kullanımının
kısıtlanmasına ilişkin Direktif (RoHS) - Ek II
listelenmemiştir
166/2006/EC Sayılı Avrupa Kirletici Salım ve Taşınım Kayıt Sisteminin (PRTR) Oluşturulmasına
İlişkin Tüzük
listelenmemiştir
2000/60/EC Sayılı Su Politikası Alanında Topluluk Faaliyeti için bir Çalışma Çerçevesi Oluşturan
Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi (SÇD)
listelenmemiştir
Ulusal envanterler
Madde aşağıdaki ulusal envanterlerde kaydedilmiştir:
15.2
EINECS/ELINCS/NLP (Avrupa)
REACH (Avrupa)
Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu madde için herhangi bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.
Türkiye (tr)
Sayfa 12 / 14
güvenlik bilgi formu
453/2010/EU ile değiştirilen 1907/2006 sayılı (AT) Tüzüğü uyarınca (REACH)
Sodyum nitrit ≥ 99%, cryst.
ürün numarası: 8604
BAŞLIK 16: Diğer bilgiler
Kısaltmalar ve kısa adlar
Kıs.
Kullanılan kısaltmaların açıklamaları
ADN
Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Tehlikeli Malların Kıta İçi Suyolları İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması)
ADR
Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Tehlikeli
Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa
Anlaşması)
CAS
Chemical Abstracts Service (CAS) (kimyasal maddelerin en geniş kapsamlı listesini sağlayan hizmet)
CLP
1272/2008 Sayılı Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Konulu (AT)
Tüzüğü
CMR
kanserojen, mutajenik veya üreme için toksik
DMEL
Türetilmiş En Küçük Etki Seviyesi
DNEL
Türetilmiş Etki Gözlemlenmeyen Seviye
EINECS
Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri
ELINCS
Avrupa Bildirilmiş Kimyasal Maddeler Envanteri
EmS
Acil Durum Planı
GHS
Birleşmiş Milletler tarafından geliştirilen "Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi İçin Küresel
Uyumlaştırılmış Sistem"
IMDG
Uluslararasi Denizcilik Tehlikeli Mallar Kanunnamesi
indeks No
Endeks numarası, 1272/2008 Sayılı (AT) Tüzüğü Ek 6 Bölüm 3'te kimyasal maddeye verilen tanımlama
kodudur
MARPOL
Gemilerden Kirliliğin Önlenmesi için Uluslararası Konvansiyon
NLP
Artık Polimer Olmayan Madde
PBT
Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik
PNEC
Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon
REACH
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması
RID
Tehlikeli Malların Demiryolu İle Uluslararası Taşınmasına İlişkin Düzenlemeler
vPvB
çok kalıcı ve çok biyobirikimli
Kilit literatür referansları ve bilgi kaynakları
- 453/2010/EU ile değiştirilen 1907/2006 Sayılı (AT) Tüzüğü (REACH)
- 1272/2008 Sayılı (AT) Tüzüğü (CLP), AB-GHS)
İlgili ifadelerin listesi (bölüm 2 ve 3'te belirtilen kod ve tam metin)
Kod
Metin
H272
yangını güçlendirebilir; oksitleyici
H301
yutulması halinde toksiktir
H319
ciddi göz tahrişine yol açar
H341
genetik hasara yol açma şüphesi var
H361
doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var
H362
emzirilen çocuğa zarar verebilir
Türkiye (tr)
Sayfa 13 / 14
güvenlik bilgi formu
453/2010/EU ile değiştirilen 1907/2006 sayılı (AT) Tüzüğü uyarınca (REACH)
Sodyum nitrit ≥ 99%, cryst.
ürün numarası: 8604
Kod
Metin
H370
organlarda hasara yol açar
H373
uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir
H400
sucul ortamda çok toksiktir
H410
sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki
Feragat beyanı
Bu veri formunun bilgileri baskı sırasındaki bilgi düzeyimizi yansıtmaktadırlar. Bilgiler, bu emniyet veri
formunda adı geçen ürünün emniyetli bir şekilde depolanması, işlemi, transportu ve atılımına yönelik
yardımlar vermek içindir. Bu bilgiler başka ürünler için kullanılamaz. Ürün başka materyallerle
karıştırıldığında veya işlendiğinde, bu emniyet veri formunun bilgileri yeni ürüne basitçe
aktarylamazdyr.
Türkiye (tr)
Sayfa 14 / 14

Benzer belgeler

Güvenlik Bilgi Formu: Sodyum nitrit

Güvenlik Bilgi Formu: Sodyum nitrit Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var. Emzirilen çocuğa zarar verebilir. Organlarda hasara yol açar. Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara y...

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu: Nickel(II) chloride hexahydrate

Güvenlik Bilgi Formu: Nickel(II) chloride hexahydrate Sadece orjinal kabında muhafaza edin. Kuru yerde depolayın. Uyuşmayan maddeler veya karışımlar Birlikte depolama tavsiyelerine uyun. Diğer tavsiyeler Kilit altında saklayın. • Havalandırma gereklil...

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu: Sodyum klorat

Güvenlik Bilgi Formu: Sodyum klorat Atığını ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin. İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası yönetmelik uyarınca bertaraf edin. Kanalizasyon bertarafı - ilgili bilgiler Kanalizasy...

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu: Selenyum

Güvenlik Bilgi Formu: Selenyum ürün numarası: 4547 Sucul toksisite (kronik) Su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu: Lithium chloride

Güvenlik Bilgi Formu: Lithium chloride 2011/65/EU Sayılı elektrikli ve elektronik donanımlarda bazı tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin Direktif (RoHS) - Ek II listelenmemiştir 166/2006/EC Sayılı Avrupa Kirletici Sa...

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu: Tin(II) chloride dihydrate

Güvenlik Bilgi Formu: Tin(II) chloride dihydrate PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları Veriler mevcut değildir.

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu: hidrokinon

Güvenlik Bilgi Formu: hidrokinon Teorik Oksijen İhtiyacı: 1,889 mg/mg Teorik Karbon Dioksit: 2,398 mg/mg

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu: pentil asetat

Güvenlik Bilgi Formu: pentil asetat Teorik Oksijen İhtiyacı: 2,335 mg/mg Teorik Karbon Dioksit: 2,366 mg/mg

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu: Dipropilen glikol monometil eter

Güvenlik Bilgi Formu: Dipropilen glikol monometil eter Yangında oluşabilecekler: karbon monoksit (CO), karbon dioksit (CO2)

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu: Nickel(II) chloride hexahydrate

Güvenlik Bilgi Formu: Nickel(II) chloride hexahydrate Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun - Sigara içilmez. Genel mesleki hijyen üzerine tavsiyeler Kullanım sırasında herhangi bir şey yemeyin veya içmeyin. Ürünü kullandıktan hemen ...

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu: Civa

Güvenlik Bilgi Formu: Civa Nitelik kaybı süreci Biyolojik bozunabilirliğinin belirlenmesine yönelik yöntemler anorganik maddeler için uygulanamaz.

Detaylı