Dünya kalitesinde dünyan›n markas›n› üretiyoruz!

Yorumlar

Transkript

Dünya kalitesinde dünyan›n markas›n› üretiyoruz!
Dünya kalitesinde
dünyan›n markas›n›
üretiyoruz!
Producing a large
variety of products at
world quality!
w w w . k e a s . c o m . t r
ULUSLARARASI ‹fiT‹RAKLER - INTERNATIONAL ACQUISITIONS
PROLEMN S.A.- ROMANYA - ROMANIA
GABROVNITSA A.D. BULGARISTAN - BULGARIA
NATRON – HAYAT D.O.O. BOSNA HERSEK - BOSNIA HERZEGOVINA
Capital Dergisinin 2010 Yılı Ekim sayısında yayınlanan "Türkiye´nin Sınır Ötesi fiirketleri" bafllıklı yazıda,
Yurtdıflındaki en büyük 50 Türk flirketi arasında Romanya´daki flirketimiz Prolemn 39. sırada, Bosna
Hersek´teki flirketimiz Natron Hayat 33. sırada ve Bulgaristan´daki flirketimiz Gabrovnitsa, 42. sırada
yer almıfltır. Böylece ilk 50 içerisinde 3 flirketimiz de yer almıfltır.
Önümüzdeki 10 yıl içinde Romanya, Bulgaristan, Ukrayna ve Rusya’da yatırım planlamaktayız. Bu
yatırımlar ile, toplu üretimimizin yarısını Türkiye’de, yarısını yurt dıflında üretiyor olaca€ız.
Capital Journal, published the Top 50 Turkish companies abroad in the article titled "Cross-Border Companies of
Türkiye", in the July issue of Year 2010. Our company in Romania, Prolemn is ranking nr. 39, our company in
Bosnia and Herzegovina, Natron Hayat is ranking nr. 33 and our company in Bulgaria , Gabrovnitsa, is ranking
nr 42. Thus all our three foreign investments are among the 50 Top companies.
New investments are scheduled in Romania, Bulgaria, Ukraina and Russia for the next 10 years
period.When these invesments are campleted, we shall be producing half of our total production in Türkiye and
half outside of Türkiye.
MODERN...KAL‹TEL‹... ve DAHA ‹Y‹ B‹R YAfiAM ‹Ç‹N...
MODERN, HIGH QUALITY... and a BETTER LIFE STYLE...
1937 de temelleri atılan, geliflmeye ve yenili€e önem veren, çevre ve
tüketici haklarına saygılı, pazarlama, satıfl ve hizmet süreçlerini müflteri
odaklı bir felsefe etrafında tanımlayan, sosyal sorumluluklarının bilincinde,
faaliyet gösterdi€i sektörlerde lider HAYAT HOLD‹NG.
Bugün 7200 çalıflanı, Uluslararası ‹fltirakleri ile HAYAT HOLD‹NG, Türkiye’nin
en büyük beflyüz sanayi Kuruluflu arasında yeralan 2 flirketi, Kastamonu
Entegre, Hayat Kimya, ayrıca Bulgaristan, Romanya, Bosna Hersek,
Cezayir, ‹ran, Ukrayna ve Tataristan’daki yatırımlarıyla, dünya için üretiyor...
Yaflamın birçok alanında hizmet vermeyi amaç edinen Hayat Holding,
1969 yılında, ‹stanbul’da Kastamonu Entegre A€aç Sanayi ve Ticaret
Anonim fiirketini kurarak endüstriyel orman ürünleri sektöründe bir
dünya flirketinin temellerini attı.
HAYAT HOLDING; dedicated to providing a modern, high quality and
a better life style was founded in 1937 HAYAT HOLDING; The leader
of the respective market sectors, supports innovation and growth,
respects for the environment and consumer rights; being aware of
social responsibilities, characterises the marketing, sales and service
activities on a customer focused basis.
Today HAYAT HOLDING is contributing for world production, with more
than 7200 Employees, international acquisitions, with two companies
among the Top 500 industrial enterprises of Türkiye; Kastamonu Integrated,
Hayat Chemistry, and with Bulgaria, Romania, Bosnia and Herzegovina,
Algeria, Iran and Tatarstan investments.
Hayat Holding, aiming to provide products for different needs of the
customer, established in 1969 at Istanbul, Kastamonu Integrated Wood
Industry and Trade Company whose target was to be a global player in
the wood based panels industry.
Kastamonu Entegre Bulgaristan yatırımı
GABROVNITSA A.D. 6151 Gorno Sahrane BULGAR‹STAN
Telefon: +359 431 628 90 Faks: +359 43 57 317
http://www.gabrovnitsa.com/
Üretim
: Mobilya Üretiminde Kullanılan Yongalevha
Kapasite
: 180 bin m3/ yıl
2011 ciro hedefi : 41 M‹LYON USD
Kastamonu Integrated Bulgaria Investment
GABROVNITSA A.D. 6151 Gorno Sahrane BULGARIA
Telephone: +359 431 628 90 Fax: +359 43 57 317
http://www.gabrovnitsa.com/
Production
: Raw and Melamine Faced Particleboard
Capacity
: 180 bin m3/ year
2011 turnover target : 41 MILLION USD
Kastamonu Entegre Bosna Hersek yatırımı
NATRON-HAYAT D.O.O. Lijesnica B.B. 74250 Maglaj Bosna Hersek
Telefon: (00) 387 32 60 33 52 Faks: (00) 387 32 60 31 87
http://www.natron-hayat.ba/
Üretim
: Ambalaj ‹çin Kraft Ka€›t
Kapasite
: 70 bin ton / yıl
2011 ciro hedefi : 101 M‹LYON USD
Kastamonu Integrated Bosnia and Herzegovina Investment
NATRON-HAYAT D.O.O. Lijesnica B.B. 74250 Maglaj Bosnia & Herzegovina
Telephone: (00) 387 32 60 33 52 Fax: (00) 387 32 60 31 87
http://www.natron-hayat.ba/
Production
: Kraft Paper For Packaging Industry
Capacity
: 70 bin tons / year
2011 turnover target : 101 MILLION USD
Kastamonu Entegre Romanya yatırımı
S.C. PROLEMN S.A. REGHIN, ROMANYA
Telefon: +40.655 12 466 Faks: +40.655 11 481
http://www.prolemn.ro/
Üretim
: Kapı Üretiminde Kullanılan Amerikan Kapı Yüzeyi
Kapasite
: 17 milyon adet / yıl
2011 ciro hedefi : 59 M‹LYON USD
Kastamonu Integrated Romania Investment
S.C. PROLEMN S.A. REGHIN, ROMANIA
Telephone: +40.655 12 466 Fax: (00) +40.655 11 481
http://www.prolemn.ro/
Production
: Doorskin For Door Production
Capacity
: 17 milyon pieces / year
2011 turnover target : 59 MILLION USD
A⁄AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU!
GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY!
ÜRÜNLER‹M‹Z
Ham ve Melamin Kaplı MDF
Ham ve Melamin Kaplı Yongalevha
Laminat Parke
Doorskin (Hazır Kapı Paneli)
Boyalı MDF ve Yongalevha
Dekoratif (Petek Dolgulu) Panel
PRODUCTS
Raw and Melamined MDF
Raw and Melamined Particle Board
Laminate Flooring
Doorskin
Printed MDF and Particle Board
Honey Comb Board
Kastamonu Yongalevha Tesisi
100.000 m2 aç›k 30.000 m2 kapal›
alanda Ham ve Melamin Kaplı
Kapl› Yongalevha üretimi
yap›lmaktad›r.
Gebze MDF ve
Yongalevha Tesisleri
478.000 m2 aç›k 135.000 m2
kapal› alanda Ham ve Melamin
Kaplı Yongalevha, Laminat Parke
ve Boyalı Levha üretilmektedir.
Kastamonu Particleboard Facility
In a 100.000 m2 open and
30.000 m2 closed area Particle
board and Melamine Faced
Particle board are produced.
Gebze MDF and
Particleboard Facility
In a 478.000 m2 open and
135.000 m2 closed area MDF,
Particle board, Melamine Faced
Particle board and MDF, Laminated
Flooring and Printed Panel are
produced.
Romanya Kapı Paneli Tesisi
300.000 m2 aç›k 40.000 m2 kapal›
alanda DORPAN Hazır Kapı Paneli
üretimi yap›lmaktad›r.
Romania Doorskin Facility
In a 300.00 m2 open and
40.000 m2 closed area DORPAN
Doorskin are produced.
Romanya Yongalevha Tesisi
100.000 m2 aç›k 80.000 m2 kapal›
alanda Yongalevha, Melamin
Kapl› Yongalevha üretimi
yap›lmaktad›r.
Bulgaristan Yongalevha Tesisi
230.000 m2 aç›k 41.000 m2 kapal›
alanda Yongalevha ve Melamin
Kapl› Yongalevha üretimi
yap›lmaktad›r.
Bosna Hersek Kraft Ka€›t Tesisi
1.000.000 m2 aç›k 110.000 m2 kapal›
alanda Kraft Ka€ıdı, Çimento Torbası
ve Oluklu Mukavva üretimi
yapılmaktadır.
Bal›kesir Yongalevha Tesisi
420.000 m2 aç›k 75.000 m2 kapal›
alanda Ham ve Melamin Kaplı
Yongalevha, Boyalı Levha
üretilmektedir.
Kastamonu MDF Tesisi
400.000 m2 açık, 100.000 m2
kapalı alanda, ham ve melamin
kaplı MDF, Laminat Parke ve
Boyalı Levha üretilmektedir.
Samsun Yongalevha Tesisi
83.000 m2 aç›k, 22.000 m2 kapal›
alanda Yongalevha, Melamin
Ka pl› Yongalevha üretimi
yap›lmaktad›r.
Adana MDF Tesisi
288.000 m2 aç›k, 73.500 m2 kapal›
alanda MDF, Melamin Kapl› MDF,
Laminat Parke ve Boyal› Panel
üretimi yap›lacakt›r.
Romania Particleboard Facility
In a 100.000 m2 open and
80.000 m2 closed area Particle
board, Melamine Faced Particle
board are produced.
Bulgaria Particleboard Facility
In a 230.000 m2 open and
41.000 m2 closed area Particle
board, Melamine Faced Particle
board are produced.
Bosnian Herz. Kraft Paper Facility
In a 1.000.000 m2 open and
110.000 m2 closed area Cellulose,
Kraft Paper, Some Other Paper
Types, Paper Sac, Corrugated
Cardboard are produced.
Bal›kesir Particleboard Facility
In a 420.000 m2 open and
75.000 m2 closed area Particle
board, Melamine Faced Particle
board and Printed Panel are
produced.
Kastamonu MDF Facility
In a 400.000 m2 open and
100.000 m2 closed area MDF,
Melamine Faced MDF, Laminated
Flooring and Printed Panel will be
produced.
Samsun Yongalevha Tesisi
In a 83.000 m2 open, 22.000 m2
closed area, Particle board and
Melamine faced Particle board
are produced.
Adana MDF Facility
In a 288.000 m2 open, 73.500 m2
closed area MDF, Melamine
Faced MDF, Laminated
Flooring and Printed Panel will be
produced.
2010....
Tarsus’ta kurulu olan Samedo€lu Yongalevha Tesisi,
Kastamonu Entegre adına üretim yapmaya baflladı.
2002
2008
1994
1971
1937
‹lk Yongalevha fabrikası
Kastamonu’da üretime baflladı.
The first Particle Board Factory
has started its production in Kastamonu.
Hayat Holding’in temelleri atıldı.
Hayat Holding has been founded.
Romanya’da, kıta Avrupa’sının ilk ve dünyanın en
modern tesislerinden biri olan kapı paneli
fabrikasında DOORPAN kapı paneli üretimi baflladı.
Moulded Doorskin production started in Romania
plant under the brand name “Doorpan” which
is now one of the two doorskin production
facilities in the continental europe.
1999
Türkiye’nin ilk kontinu MDF tesisi
Gebze’de devreye girdi.
The first continuous
MDF production line in Turkiye started
operation in Gebze plant.
Gebze’de Laminat parke üretimi
FLOORPAN markasıyla baflladı.
FLOORPAN Laminated Flooring investment
was completed and started
production in Gebze plant.
2005
Gebze Tesislerinde, 1.600 m3/gün kapasiteli kontinu
yongalevha tesisi 2010 yılı sonunda devreye alındı.
Kastamonu Organize Sanayi’de kurulan yeni
MDF tesisinde MDF ve laminat parke üretimi
baflladı.
In Kastamonu City Industrial Zone, new MDF
factory started up in March and New
Laminated Flooring line started up in June.
Balıkesir’de Yongalevha tesisi üretime baflladı.
Raw and melamined particleboard
production started in Balıkesir Facility.
Samedo€lu particleboard factory in Tarsus, started
to produce for Kastamonu Entegre.
Gebze particleboard factory with a capacity of 1.600
m3/day started production by the end of 2010.
GEÇM‹fiTEN GÜNÜMÜZE KASTAMONU ENTEGRE - KASTAMONU INTEGRATED FROM PAST TO PRESENT
Kastamonu Entegre, Istanbul’da kuruldu.
Kastamonu Integrated has been founded
in Istanbul.
1969
Kastamonu’da ikinci yongalevha üretim
tesisi devreye girdi.
The second Particleboard Line was
installed in Kastamonu Plant.
1975
Romanya Özellefltirme idaresinden S.C. Prolemn
S.A. fiirketi satın alınarak burada kapı paneli
(Doorskin) tesisi infla edildi.
S.C. Prolemn S.A. Company was acquired from
Privatisation Agency in Romania and a doorskin
production line was installed here..
1998
Bulgaristan’ın Kazanlık bölgesindeki Gabrovnitsa
tesisleri satın alınarak burada bir yongalevha
tesisi kuruldu. Tesis 2001 yılında faaliyete geçti.
Gabrovnitsa A.D. plant was acquired from
Privatisation Agency in Bulgaria. In 2001,
investments were completed to produce high
quality raw and melamined chipboard.
Bosna Hersek Özellefltirme ‹daresinden Natron Ka€ıt
Fabrikası satın alınarak Natron Hayat fiirketi Kuruldu.
A Joint venture contract has been signed with
Natron Company, the leading cellulose, kraft paper,
corrugated cardboard producer of Bosnia and
Herzegovina. Capacity increase and modernisation
investments were started immediately for the new
joint venture company “Natron – Hayat”
2000
Gebze’deki Tever A€aç Yongalevha Tesisi
satın alındı.
Tever Agac Particleboard plant has
been acquired by KASTAMONU on
March and production started on April.
Samsun’da bulunan Yontafl Yongalevha
Tesisi satın alındı.
Yontas Particleboard plant has been
acquired and production started up in July.
2009
2007
2004
EN ÖNEML‹ STRATEJ‹M‹Z: SÜRDÜRÜLEB‹L‹R BÜYÜME
OUR MOST IMPORTANT STRATEGY: SUSTAINABLE GROWTH
KASTAMONU ENTEGRE OLARAK TEMEL BÜYÜME STRATEJ‹M‹Z KEND‹ SEKTÖRÜMÜZDE ÜRET‹M VE SATIfi ÇO⁄RAFYAMIZI GEL‹fiT‹REREK BÜYÜMEKT‹R...
TO ENSURE SUSTAINABLE GROWTH, KASTAMONU TARGETS IN PART TO INCREASE ITS MARKET SHARE IN TURKEY, EVEN THOUGH THE BASIC GOAL IS TO
BU KAPSAMDA KASTAMONU ENTEGRE ÖNÜMÜZDEK‹ 5 YIL ‹Ç‹NDE YURT‹Ç‹NDE VE YURTDIfiINDA YEN‹ YATIRIMLAR PLANLAMAKTADIR. 320 M‹LYON
GIVE PRIORITY TO GROW ABROAD AND TO INCREASE ITS SHARE IN THOSE MARKETS. IN THIS CONTEXT, KASTAMONU INTEGRATED HAS NEW PLANS OF
EURO TUTARINDAK‹ YATIRIMLAR TAMAMLANDI⁄INDA KASTAMONU ENTEGRE’N‹N ÜRET‹M KAPAS‹TES‹ BUGÜNKÜNÜN ‹K‹ KATINA ÇIKACAK VE SEKTÖRÜN
INVESTMENT IN THE COUNTRY AND ABROAD. ONCE THESE INVESTMENTS WHICH COST MORE THAN 320 MILLION EURO ARE COMPLETED, KASTAMONU
GLOBAL fi‹RKETLER‹ ARASINDAK‹ YER‹N‹ SA⁄LAMLAfiTIRACAKTIR...
INTEGRATED'S PRODUCTION CAPACITY TODAY WILL DOUBLE AND THIS WILL STRENGTHEN ITS POSITION AMONG THE GLOBAL COMPANIES OF THE WOOD
BASED PANEL INDUSTRY
GÜNÜMÜZDE KASTAMONU ENTEGRE
KASTAMONU ENTEGRE TODAY
HAVING 3 MILLION m3/ YEAR PRODUCTION CAPACITY,
KASTAMONU INTEGRATED IS THE LEADING PRODUCER
OF THE TURKISH WOOD BASED PANEL INDUSTRY.
3 M‹LYON m3/ YILA YAKLAfiAN ÜRET‹M
KAPAS‹TES‹YLE ENDÜSTR‹YEL ORMAN ÜRÜNLER‹
SEKTÖRÜNÜN EN BÜYÜK ÜRET‹C‹S‹...
Kastamonu Entegre mobilya, dekorasyon ve inflaat sektörünün ihtiyaç
duydu€u, yonga levha (Yongapan, Yongalam, Teknopan, Teknolam),
MDF (Medepan, Medelam), laminat parke (Floorpan, Artfloor), kapı
paneli (Dorpan) ve bunlarla ilgili katma de€erli ürünleri üretmektedir.
Kastamonu Entegre, 4 milyon m2 açık 900 bin m2 kapalı üretim
alanıyla, yılda; 1.8 milyon m3 yongalevha, 1.2 milyon m3 MDF, 40
milyon m2 laminat parke, 17 milyon adet kapı paneli üretimi, yılda
toplam 3 milyon m3 levha üretim kapasitesi ile Türkiye’de Endüstriyel
Orman Ürünleri Sektörünün en büyük üreticisidir...
Kastamonu Entegre; Yurtiçinde, Kastamonu, Gebze, Balıkesir, Samsun,
Adana, Yurtdıflında, Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Yatırımı
devam eden Tataristan, gibi farklı lokasyonlarda bulunan tesisleriyle
Avrupa EN normlarına , TSE ve ISO 9001, OHSAS 18001 belgelerine
uygun üretim yapan sektörün öncü kurulufludur...
YONGA LEVHA
CHIPBOARD
YONGA LEVHA
CHIPBOARD
MDF-ORTA YO⁄UNLUKTA L‹F LEVHA
MDF-MEDIUM DENSITY FIBERBOARD
Kastamonu Entegre A.fi. (Kastamonu Integrated Wood Industry and Trade
Company) is producing raw and melamined particle board (Yongapan,
Yongalam, Teknopan, Teknolam), raw and melamined mdf(Medepan,
Medelam), laminate flooring (Floorpan, Artfloor), skirtings, doorskin
(Dorpan) and related value added products.
Kastamonu, with 4 million m2 open, 900 thousand m2 closed production
area; yearly production capacity of; 1.8 million cubic meter
chipboard, 1.2 million cubic meter MDF, 40 million square meter
laminate flooring, 17 million pieces doorskin, total panel production
capacity of 3 million cubic meters per year, is the biggest player in the
Turkish Wood Based Panel Industry.
KASTAMONU, with production units at different locations in Turkiye: Kastamonu,
Gebze, Balıkesir, Samsun, Adana outside of Turkiye: Romania, Bulgaria,
Bosnia Herzegovina and with ongoing investment in Tatarstan, is the
Leading company of the wood based panel industry, producing as per
European Norms, Turkish Standards, ISO 9001, and OHSAS 18001.
MELAM‹N KAPLI MDF
MELAMINE FACED MDF
MELAM‹N KAPLI YONGA LEVHA
MELAMINE FACED CHIPBOARD
MELAM‹N KAPLI YONGA LEVHA
MELAMINE FACED CHIPBOARD
NEME DAYANIKLI YONGALEVHA
MOISTURE RESIST CHIPBOARD
DEKORAT‹F PANEL
DECORATIVE PANEL
BOYALI PANEL
PRINTED PANEL
HAZIR KAPI PANEL‹
DOOR SKIN
Kastamonu Entegre, Dünya standartlarında modern entegre üretim
tesisleriyle, en son teknoloji ve yeni ürünlere yaptı€ı yatırımlar ile, 750
milyon doları aflan cirosu, Türkiye dıflında yaptı€ı 240 milyon doları
aflan satıflı, 2012 yılında 1 milyar USD ciro hedefi ile Türkiyenin en fazla
ihracat gerçeklefltiren endüstriyel panel üreticisi olurken Avrupa’da 6.,
Dünyada 12. büyük panel üreticisidir.
Kaliteli ürün üretim hedefi, sürekli modernizasyon yatırımlarıyla,
üretimde gerçek bir entegrasyon sa€layan Kastamonu Entegre,
Türkiye panel pazarının %30 una sahiptir.
Kastamonu Entegre, Türkiye’nin farklı illerinde bulunan
fabrikalarıyla, geliflmifl lojistik hizmet anlayıflı ve genifl bayi a€ı
ile, müflterilerine kolaylıkla ulaflabilmekte, farklı, avantajlı, hızlı
hizmet sunabilmektedir.
Geliflmifl teknolojisi, yüksek kalitesi,ekonomik üretim gücü, zamanında
teslim ilkeleriyle, Kastamonu Entegre, Türkiye’de ve Dünya’da,
Sektörün vazgeçilmez üreticisi konumunda...
KASTAMONU, with modern integrated production facilities at world
standards, nonstop investments made for the latest technology
equipment and new products, more than 240 million USD sales
outside of Turkiye, total consolidated sales of 750 million USD in year
2010 and target of 1 billion USD turnover in year 2012 is the Nr. 1
exporter of wood based panel industry, In terms of total production
capacity Nr. 6 in Europe and Nr. 12 in the world...
Kastamonu with, real integration in production facilities, target of
manufacturing always high quality products, continuous modernisation
investments, has a market share of 30 % in domestic panel sales.
KASTAMONU, by having production units at different locations
and a wide network of distributors, can easily reach customers,
providing them unique differential advantages like high speed
delivery, low logistics costs.
KASTAMONU, Is the indispensable producer of the wood based
panel industry sector, offering advanced technology, high quality,
cost effective production and on time delivery.
Kastamonu Entegre, rekabet üstünlüklerini kalıcı kılmayı hedefleyen,
dünyaya ve de€iflime açık, öncü giriflimcilik ruhu, yenilikçi ve yaratıcı
çözümleriyle, liderli€i her zaman elinde tutuyor. Yüksek kalite
standartlarındaki üretim anlayıflıyla KASTAMONU ENTEGRE genifl ürün
yelpazesiyle, sürekli yenilenen renk ve dekor seçenekleriyle müflteri
beklentilerini do€ru zamanda do€ru ürünle karflılıyor.
Kastamonu Entegre, ça€dafl teknolojiyle donatılan laboratuarları, TSE
ve Avrupa EN Normları referans alınarak yapılan kalite kontrol
uygulamalarıyla seçkin ve öncü bir kurulufl…
Çevreye, do€aya saygılı, sosyal sorumluluklarının bilincinde, üretim yapan
Kastamonu Entegre, dünyanın çeflitli kıtalarında bulunan, Türkiye’ye
yakın co€rafyadaki ülkelerde, sektörün global oyuncuları arasında yer
alırken, çalıflmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Kastamonu Entegre, rakipsiz ürün çeflitleriyle, müflterilerinin ve
çalıflanlarının mutlulu€una odaklı üretim anlayıflıyla geliflen ve de€iflen
ihtiyaçların tüm zamanlarda karflılı€ı olmaya devam ediyor...
KASTAMONU, is an all-time leader with the target of lasting
competitive advantages, open to the world and diversity, a leading
entrepreneur spirit, which is creating innovative solutions.
Kastamonu Entegre,
dünya kalitesinde dünyanın markasını üretiyor...
Kastamonu with the understanding of production made as per
highest quality standards, wide range of products, woodgrain and
unicolor choices frequently renewed with the latest trends, meets
the customer expectations with the right product at the right time.
KASTAMONU, is a leading and distinguished corporation having quality
control procedures applied at its laboratories equipped with the latest
technology, production made as per EN and TSE norms.
KASTAMONU, is producing with care for the environment and nature,
aware of social responsibilities, achieves sustainable growth in various
nearby continents as a global player.
KASTAMONU, meets at all times the emerging and variable demands
by focusing on the satisfaction of the customers and the employees.
KASTAMONU,
is producing a great variety of brands at world quality.
Tek bir levhan›n ard›nda
uluslararas› bilgi birikimi var!
There is an accumulation of international
know-how behind a single panel!
TS EN 312 KURU fiARTLARDA, KAPALI ORTAMLARDA KULLANILAN ( MOB‹LYA AMAÇLI ) YONGALEVHALARIN ÖZELL‹KLER‹: T‹P 2
REQUIREMENTS FOR PARTICLE BOARDS FOR INTERIOR FITTINGS (INCLUDING FURNITURE) FOR USE IN DRY CONDITIONS: TYPE 2
Özellikler-Propertices
TEST METODU
TEST METHOD
B‹R‹M
UNIT
KALINLIK-THICKNESS
TS EN 324-1
mm.
YO⁄UNLUK-DENSITY
3
t
4
4
t
KALINLIK ( t ) ARALIKLARI ( mm. ) - RANGES OF NOMINAL THICKNESS ( t ) ( mm )
6
6 t 13
13 t 20
25 t 32
32
20 t 25
t
40
t
40
±0,3
TS EN 323
Kg/m3
±% 10
BOY VE EN-LENGHT AND
WIDTH
TS EN 324-1
mm.
± 0,2 mm/m, max ± 5
GÖNYE TOLERANSI (Max.)
SQUARENCESS TOLERANCES (Max.)
TS EN 324-2
mm/m
± 2 mm/m
TS EN 317
%
15 Max
TS EN 319
N/mm2
0.31
0.31
0.28
0.24
0.20
0.17
0.14
0.14
TS EN 310
N/mm2
14.0
14.0
12.5
11.5
10.0
8.5
7.0
5.5
TS EN 310
N/mm2
1800
1950
1800
1600
1500
1350
1200
1050
RUTUBET-MOISTURE
TS EN 322
%
5-13
FORMALDEH‹T POTANS‹YEL‹
(PERFORATÖR DE⁄ER‹)
FORMALDEHYDE POTENTIAL
(PERFORATOR VALUE)
TS EN 120
mg/100gr.
A sınıfı - Class A
B sınıfı - Class B
fi‹fiME (24 h) (Max.)-SWELLING
IN THICKNESS (24 h) (Max.)
ÇEKME D‹RENC‹ (Min.)
INTERNAL BOND (Min.)
E⁄‹LME D‹RENC‹ (Min.)
BENDING STRENGTH (Min.)
ELAST‹K‹YET MODÜLÜ (Min.)
MODULUS OF ELASTICITY
(Min.)
Türkiye’de ve dünyan›n bir çok ülkesinde kalitesiyle tercihte bir numara olan YONGAPAN ve TEKNOPAN
yonga levhalar›n ard›nda, ileri teknoloji ve y›llar›n tecrübesi vard›r.
8 mg/100gr.
30 mg/100gr.
YONGAPAN ve TEKNOPAN, 6-40 mm aras›
kal›nl›klarda, 2100x2800 mm ve 1830x3660
mm ebatlar›nda üretilir. ‹stek üzerine özel
ebat üretim yap›lmaktad›r.
YONGAPAN and TEKNOPAN are produced
in thickness between 6-40 mm and in
sizes of 2100x2800 mm and 1830x3660
mm.
Bal›kesir, Kastamonu, Gebze ve
Bulgaristan’daki tesislerimizde ça€›n en ileri
teknolojisiyle YONGAPAN ve TEKNOPAN
üretimi yap›lmaktad›r.
YONGAPAN and TEKNOPAN are produced with
the most advanced technology in our
facilities in Bal›kesir, Kastamonu, Gebze and
Bulgaria.
YONGA LEVHA
CHIPBOARD
YONGA LEVHA
CHIPBOARD
There is advanced technology and experience of years behind YONGAPAN and TEKNOPAN chipboard which
became number one in demand with its high quality in Turkiye and many countries in the world.
Mutfak, banyo gibi ıslak
ortamlardaki çözüm orta€ınız!
Your solution partner in wet environmets like kitchen
and bathroom!
KASTAMONU ENTEGRE’den bir yenilik daha : “Neme dayan›kl› Yongalevha, TEKNOPAN MR”. Mutfak, banyo gibi ›slak, nemli ortamlarda standart yonga levha veya MDF fazla dayanmaz. Çözüm; TEKNOPAN MR, T.S.E standartlar›na ve Avrupa normlar›na uygun olarak
üretti€imiz TEKNOPAN levhalar›m›za, yüksek teknoloji ile özel kimyasallar ekleyerek rutubete dayan›kl› hale getiriyoruz. ‹flte bu yeni
ürünümüzle banyo, mutfak mobilyalar›, reklam panolar›, ambalajlar, otomotiv, gemi iç dekorasyonu, k›sacas› ›slak ve nemli mekanlarda düflünülen tüm dekorasyonlar art›k daha dayan›kl› daha uzun ömürlü... TEKNOPAN MR Panellerimiz 18, 28, 38 mm. standart
kal›nl›klarda ve 1830x3660 mm. ebat›nda pazara sunulmaktad›r.
NEME DAYANIKLI YONGA LEVHA
MOISTURE RESIST CHIPBOARD
Neme dayan›kl› yeni ürünümüz TEKNOPAN
MR 18, 28, 38 mm standart kal›nl›klarda ve
1830x3660 mm ebat›nda üretilmekte ve pazara
sunulmaktad›r.
Our new product TEKNOPAN MR Boards are produced at standard thicknesses of 18, 28, 38 mm.
and size of 1830x3660 mm.
Bal›kesir, Tesislerimizde yüksek teknolojiyle
TEKNOPAN MR levhalar›m›z üretilmektedir.
TEKNOPAN MR Boards are produced in our
Bal›kesir Facility with latest technology.
Standard chipboard and MDF can not maintain its properties for a long time in humid, wet environments like
kitchen, bathroom etc. The solution was adding high technology chemicals to TEKNOPAN boards produced as per
“TSE” and “EN” norms for making them moisture resist. Thus with this new product, bathroom, kitchen furniture,
advertising boards, packagings, vessel humidity exists, the interior decorations and furniture will have a much longer
life. TEKNOPAN MR boards are produced in 18, 28, 38 mm. standard thicknesses and 1830x3660 mm. size.
Tek bir levhanın ardında müflteri
memnuniyeti var!
There is customer satisfaction behind a single panel!
Zengin desen ve renk çeflidiyle sunulan MEDELAM, YONGALAM ve TEKNOLAM’lar
yaflad›€›n›z tüm mekanlar›n dekorasyonunda, mutfak, banyo ve modüler mobilya
üretiminde tercih edilir ve be€eni ile kullan›l›r.
MELAM‹N KAPLI MDF
MELAMINE FACED MDF
Tesislerimizde 1830 ve 2100 mm enlerinde
desen ka€›tlar› en son sistem emprenye
hatt›nda gerekli ifllemlere tabi tutularak
emprenye edilir.
Tesislerimizdeki Short Cycle Melamin Pres hatlar›
tüm ebatlarda yüksek kapasiteyle hizmet
vermektedir.
Decoration papers in widths of 1830 mm. and
2100 mm. are impregnated by going through the
necessary processes in the latest technology
impregnation line in our facilities.
The Short Cycle Melamin Pres lines in
our plants are in service with high
capacity for all sizes.
MELAM‹N KAPLI YONGA LEVHA
MELAMINE FACED CHIPBOARD
MELAM‹N KAPLI YONGA LEVHA
MELAMINE FACED CHIPBOARD
Presented in a wide range of colors and patterns, MEDELAM, YONGALAM and TEKNOLAM
melamine faced boards are preferred and used at decoration of all living spaces, kitchens,
bathrooms and modular furniture.
D 102 BEJ
BEIGE
D 129 LAKE BEYAZ
D 108 MAV‹
BLUE
D 118
D 128
F 215
ELV‹RA
CAFE MOKA
ONIX BEYAZ
D 109 LAC‹VERT
D 120 PEMBE
PASTEL PINK
D 133 KOYU SARI
DEEP YELLOW
F 221
KAST. LAKE
D 123 AÇIK GR‹
LIGHT GREY
D 107 S‹YAH
BLACK
D 116 METAL‹K GR‹
GRAY METALLIC
D 117 KIRMIZI
RED
D 104 F‹LD‹fi‹
ELEPHANT BONE
D 114
TURUNCU
ORANGE
D 122 V‹ZON
D 134 PASTEL YEfi‹L
PASTEL GREEN
F 236 KOTON V‹ZON
COTTON MINK
D 125
fiEKER PEMBE
PINK
D 126
CAPUCINO
VERDE
F 215
BORDO
D 135
F 237 KOTON LAKE
F 238
TREND GR‹
F 239
TREND BEJ
AKÇA A⁄AÇ
A 348 IHLARA
BIRCH CHARISMA
DUMAN MEfiE
A 371 AMER‹KAN MEfiE
A 319
A 363
A 303 N. KAYIN 1
BEECH 1
A 389 AK MEfiE
A 379
BAMBU
BAMBOO
A 354
A 405
BOSFOR
BOSPHOR
PAL‹SANDER
A 304 N. KAYIN 2
BEECH 2
A 350
TRUVA
A 402 NATURAL MEfiE
NATURAL OAK
A 339
YEN‹CE MEfiE
OAK EXOTIC
A 400 GR‹ ZEBRANO
GREY ZEBRANO
A 306 N. KAYIN 4
A 385 BEYAZ ER‹K
WHITE PLUM
A 396
A 315
CARMEN
CARMEN
MAUN
MAHOGANY
A 394 AÇIK ZEBRANO
ZEBRANO LIGHT
A 375 DO⁄AL KAYIN
OAK NATURAL
A 393
DO⁄AL HUfi
A 395
A 366
CORDOBA
CORDOBA
ABANOZ
EBONY
A 392 SEMERKANT GÜMÜfi
GALATEYA S‹LVER
A 391 SEMERKANT ALTIN
APOLONIA GOLD
A 316
WENGE
WENGE
A 377 ELMA
APPLE
A 340 ABANA K‹RAZ
CHERRY ABANA
A 403 ORLANDO
A 387
A 373
M‹LAS
LAT‹N CEV‹Z
A 308 ARMUT
A 349 YEN‹ ÇER‹
A 357 LAD‹N
SPRUCE
A 380
SAMBA
SAMBA
A 333 BERGAMA
BERGAMA
A 364 MARBELLA K‹RAZ
MARBELLA CHERRY
A 351 HUfi
A 397 ATLANT‹S
ATLANTIS
A 356 ZEBRANO
ZEBRANO
A 353 TEAK
TEAK
PS20 SMART
PS19 FREZE
PS18 LARICE
PS17 STR
PS16 KUMAfi
A 407 CENEV‹Z
CENEVIZ
A 406 M‹LANO
PS15 SEDEF
PS14 BUTE
PS11 NTR
PS12 H.GLOSS
PS13 SÜPER MAT
A 369 NAPOLYON K‹RAZ
NAPOLEON CHERRY
A 359 V‹fiNE BORDO
BURGUNDY CHERR
A 401 BEYAZ ALP‹
A 332 KOYU K‹RAZ
CHERRY PRIMA
A 312 ÇER‹
CHERRY
A 399 M‹KADO
MELAM‹N KAPLI MDF
MELAMINE FACED MDF
MELAM‹N KAPLI YONGA LEVHA
MELAMINE FACED CHIPBOARD
MELAM‹N KAPLI YONGA LEVHA
MELAMINE FACED CHIPBOARD
“Hayallerinizden fazlas›”
“more than your imagination”
FLOORPAN CLICK laminat parke, komple bir yer döflemesi sistemi olarak dünya
standartlar›nda AC3 ve AC4 seçenekleriyle üretilir. Zengin renk ve desen çeflidi ile
FLOORPAN CLICK laminat parke ahflab›n do€all›€›n› mekanlar›n›za tafl›r.
FLOORPAN Click Laminated Flooring is available with choices of AC3 and AC4 grades as a
complete flooring system. Floorpan brings the natural beauty and warmth of wood to
our lives with wide range of colors and patterns...
Ölçüler/Dimensions
E
N (AC4)
S
S
Kastamonu Entegre’yi farklı kılan en önemli
özelliklerden birisi de kalite kontrol ve tasnif
iflinin bilgisayar kontrollü kamera sistemiyle
yapılmasıdır.
One of the distinguishing features of laminated
flooring produced by Kastamonu Integrated is that,
quality control and sorting is done with computercontrolled camera system.
8 mm
10,5 mm
8 mm
7 mm
1295 mm
1295 mm
1205 mm
1205 mm
konut/domestic
s›n›f/class
afl›nd›rmaya dayan›kl›l›k
abrasion resistance
üç test sonucundan ort. IP de€eri
avarage IP value from 3 test results.
UV ›fl›nlar›na dayan›kl›
Resistant to UV rays
Çevre Dostu
Environmentally friendly
Sigara atefline karflı dayan›kl›
Resistant to cigarette fire
Tafl›y›c› levha
yüksek yo€unlukta lif levha
Base panel, high density
fiberboard
Kolay temizlenir, hijyeniktir
Easily cleaned and maintained,
hygienic
Mobilya ayaklar› afl›nd›rmaz
Resistant to furniture
wheel abrasion
E-1 Kalite
E-1 Grade
Lekelerden etkilenmez
Not affected by stains
Çizilmeye dayan›kl›
Resistant to scratch
8 adet / pieces
6 adet / pieces
8 adet / pieces
10 adet / pieces
2
1.979 m
2
1204 m
2
1.880 m
2
2.350 m
15 Kg
15 Kg
14 Kg
15 Kg
S: SELECT . E: EXCLUSIVE . N: NATURAL
kullan›m/utilization
H›zl› ve kolay montaj
Fast and easy assembly
191 mm
155 mm
195 mm
195 mm
Noktasal darbelere dayan›kl›
Resistant to point strikes
Zeminden ›s›tmaya uygun
Suitable for underfloor heating
az
low
orta
medium
yo€un
intensive
ticari/commercial
az
low
orta
medium
yo€un
intensive
Floorpan
Click
Parkenin
Üstünlükleri
Tak›l›p sökülme sistemi sayesinde Parke
panelleri yeniden kullan›labilir.
Showroomlar, ma€azalar, vitrinler ve
fuar alanlar›nda k›sa sürede uygulan›r
ve dekorasyon de€iflikli€ine imkan verir.
Floorpan Click parkenin dört kenar› da
emprenye edildi€i için neme
dayan›kl›d›r.
H›zl› ve kolay montaj özelli€iyle
zamandan ve iflçilikten tasarruf sa€lar.
Tutkals›z montaj sistemi yüzeylerin
lekesiz, temiz kalmas›n› sa€lar.
Floorpan Click parkenin mükemmel
kilitlenme teknolojisi zamanla açma
yapmayan sorunsuz zemin sunar.
Floorpan Click parke 10 y›l garantisi ile
sat›fl sonras› için de avantaj sa€lar.
[C01
[C02
[C03
[C05
[C06
[C08
[C15
[C17
[C20
AÇIK KAYIN
LIGHT BEECH
AÇIK CEV‹Z
LIGHT WALNUT
DO⁄AL MEfiE
NATURAL OAK
NATURAL MAP
NATURAL MAP
SOFT ÇER‹
SOFT CHERRY
BAL MEfiE
HONEY OAK
ELEGANS KAYIN
ELEGANCE BEECH
COMO CEV‹Z
COMO WALNUT
DOUSSIE
DOUSSIE
Kaplama: Üstün nitelikli, afl›nmaya ve çizilmeye
dayan›kl› film tabakas›.
Overlay: High quality surface protection resistant
to wear and scratch.
The advantages
of Floorpan
Click Laminated
Flooring
Due to easy mounting and dismantling
thanks to the click system, flooring panels
can be re-used. As a result, can be installed
in a very short time at showrooms, stores,
display windows, fair grounds and gives the
users chance of changing the decoration.
Floorpan Click is moisture resist, since four
sides of the flooring panels are impregnated.
Saves time and labor due to fast and easy
installation.
Glueless installation system ensures the
surfaces to stay clean and stainless.
Perfect click technology of Floorpan Click
provides a smooth floor without clearance
opening as the time goes by.
Floorpan Click Laminated Flooring gives
further advantage after sales with 10 years
guarantee.
Dekor Ka€›d›: Parlak görünümü etkileyici,
gözenekleri do€al görünümlüdür.
Decor Paper: Has impressive, bright and natural
appearance.
PATENTED TECHNOLOGIES
Balans Ka€›d›: Nem ve çarp›lma önleyici.
Balance Paper: Protects against humidity and distortion.
[C31
[C33
[C34
[C35
[C36
[C37
[C39
[C40
[C41
TROP‹K CEV‹Z
TROPIC WALNUT
BEYAZ KAYIN
WHITE BEECH
LAD‹N
SPRUCE
NATURAL MEfiE
NATURAL OAK
KANADA MEfiE
CANADA OAK
TREND MEfiE
TREND OAK
ALDER
ALDER
TERMO LAD‹N
THERMO SPRUCE
GOLD K‹RAZ
GOLD CHERRY
[C42
[C43
[C44
[C45
[C46
[C47
[C48
[C49
[C50
KAR MEfiE
SNOW OAK
RUST‹K MEfiE
RUSTIC OAK
KANYON
CANYON
WENGE
WENGE
EVEREST MEfiE
EVEREST OAK
PREST‹J CEV‹Z
PRESTIGE WALNUT
ASSOS MEfiE
ASSOS OAK
EL‹T CEV‹Z
ELITE WALNUT
IROKO
IROKO
HDF: E1 normuna göre üretilmifl, sa€lam,
yüksek bas›nca karfl› dirençli tafl›y›c› levha.
HDF: Strong Base panel, resistant to high
pressure produced as per E1 norm.
“Sanat›n yerde yans›mas›”
“reflections of art on your floor”
ARTFLOOR CLICK laminat parke, komple bir yer döflemesi sistemi olarak dünya
standartlar›nda AC3 ve AC4 seçenekleriyle üretilir. Zengin renk ve desen çeflidi ile
ARTFLOOR CLICK laminat parke ahflab›n do€all›€›n› mekanlar›n›za tafl›r.
ARTFLOOR Click Laminated Flooring is available with choices of AC3 and AC4 grades as a
complete flooring system. ARTFLOOR brings the natural beauty and warmth of wood to
our lives with wide range of colors and patterns...
Melamin preste preslenen HDF levhalar
laminat parke üretim hatlarında
flekillendirerek üretilir.
The HDF Boards pressed in short cycle melamine
press are shaped by Laminated Flooring Production
Lines.
Ölçüler/Dimensions
S
8 mm
1205 mm
195 mm
8 adet / pieces
1.880 m
2
14 Kg
7 mm
1205 mm
195 mm
10 adet / pieces
2.350 m
2
15 Kg
S: SELECT
Birinci s›n›f bir kalite anlay›fl›yla dünya
standartlar›nda üretilen Artfloor titiz bir iflçilikte
orta yo€unluktaki ifl merkezleri ve konutlar›n
kullan›m›na sunulur.
Artfloor produced with a first class quality in the
world standards are presented with a meticulous
workmanship to be used in medium intensity
business centers and residences.
konut/domestic
kullan›m/utilization
s›n›f/class
afl›nmaya dayan›kl›l›k
abrasion resistance
üç test sonucundan ort. IP de€eri
avarage IP value from 3 test results.
H›zl› ve kolay montaj
Fast and easy assembly
UV ›fl›nlar›na dayan›kl›
Resistant to UV rays
Çevre Dostu
Environmentally friendly
Sigara atefline karflı dayan›kl›
Resistant to cigarette fire
Tafl›y›c› levha
yüksek yo€unlukta lif levha
Base panel, high density
fiberboard
Kolay temizlenir, hijyeniktir
Easily cleaned and maintained,
hygienic
Mobilya ayaklar› afl›nd›rmaz
Resistant to furniture
wheel abrasion
E-1 Kalite
E-1 Grade
Lekelerden etkilenmez
Not affected by stains
Çizilmeye dayan›kl›
Resistant to scratch
Noktasal darbelere dayan›kl›
Resistant to point strikes
Zeminden ›s›tmaya uygun
Suitable for underfloor heating
az
low
orta
medium
yo€un
intensive
ticari/commercial
az
low
orta
medium
yo€un
intensive
Artfloor
Parkenin
Üstünlükleri
Tak›l›p sökülme sistemi sayesinde
Parke panelleri yeniden kullan›labilir.
Showroomlar ma€azalar, vitrinler ve
fuar, alanlar›nda k›sa sürede uygulan›r
ve dekorasyon de€iflikli€ine imkan
verir.
Artfloor parkenin dört kenar› da
emprenye edildi€i için neme
dayan›kl›d›r.
[A01
[A02
[A03
[A04
[A05
KAYIN
BEECH
SOFT MAP
SOFT MAP
CEV‹Z
WALNUT
AFSELYA
AFSELYA
K‹RAZ
CHERRY
[A06
[A07
[A08
[A09
[A10
MEfiE
OAK
R‹VA MEfiE
R‹VA OAK
LAD‹N
SPRUCE
ROYAL MEfiE
ROYAL OAK
ELEGANS CEV‹Z
ELEGANCE WALNUT
[A12
[A13
[A14
[A15
EXOTIC DOUSSIE
EXOTIC DOUSSIE
OTANT‹K KAYIN
AUTHENTIC BEECH
WENGE
WENGE
TERMO LAD‹N
THERMO SPRUCE
Artfloor Click is moisture resist, since
four sides of the flooring panels are
impregnated.
Saves time and labor due to fast
and easy installation.
Tutkals›z montaj sistemi yüzeylerin
lekesiz, temiz
kalmas›n› sa€lar.
Glueless installation system ensures
the surfaces to stay clean and
stainless.
Artfloor parkenin mükemmel
kilitlenme teknolojisi zamanla açma
yapmayan sorunsuz zemin sunar.
Perfect click technology of Artfloor
Click provides a smooth floor
without clearance opening as the
time goes by.
Artfloor parke 10 y›l garantisi ile sat›fl
sonras› için de avantaj sa€lar.
Artfloor Click Laminated Flooring
gives further advantage after sales
with 10 years guarantee.
PATENTED TECHNOLOGIES
[A11
Due to easy mounting and
dismantling thanks to the click
system, flooring panels can be reused. As a result, can be installed
in a very short time at showrooms,
stores, display windows, fair grounds
and gives the users chance of
changing the decoration.
H›zl› ve kolay montaj özelli€iyle
zamandan ve iflçilikten tasarruf sa€lar.
Kaplama: Üstün nitelikli, afl›nmaya ve çizilmeye
dayan›kl› film tabakas›.
Overlay: High quality surface protection resistant
to wear and scratch.
KLAS‹K CEV‹Z
CLASSIC WALNUT
The advantages
of Artfloor Click
Laminated
Flooring
Dekor Ka€›d›: Parlak görünümü etkileyici,
gözenekleri do€al görünümlü, zengin renk
seçene€i ile dekorasyonlar›n›z› tamamlar.
Decor Paper: Each wood species displays its own
unique characteristics, each lending itself to a
different design aspect. Choose the grainy
appearance to add charm to any rustic interior, or
utilize the grain-less consistent landscape to bring
continuity to modern decor.
HDF: E1 normuna göre üretilmifl, sa€lam,
yüksek bas›nca karfl› dirençli tafl›y›c› levha.
HDF: Strong Base panel, resistant to high
pressure produced as per E1 norm.
Balans Ka€›d›: Nem ve çarp›lma önleyici.
Balance Paper: Protects against humidity and distortion.
Yine yeni bir ürün; Petek dolgulu
panel, kal›n, hafif, fonksiyonel.
Again a new product; Honey comb board panel,
thick, light and functional.
Lightpan Panel zengin renk ve desen
seçenekleriyle birlikte farkl› yüzey kaplamas›.
Lightpan Boards is an alternative surface coating
with wide unicolor and woodgrain range
MDF veya yonga levha
MDF or chipboard
“Lightpan Panel” e hafiflik ve dayan›kl›l›k
sa€layan petek dolgu.
Honeycomb filling which provides light weight
and durability to “Lightpan” .
KASTAMONU ENTEGRE a€aç sektörünyeni ürünü LIGHTPAN’la buluflturdu. LIGHTPAN: 30 mm.’den 100 mm’ye
kadar farkl› ölçülerde içi petek dolgulu iki yüzü 3 mm’den 6 mm’ye kadar MDF levha ya da 4 mm’den 8
mm’ye kadar yonga levha presli paneldir. LIGHTPAN yüzeyleri tercihinize göre ham ya da kartelam›zdaki
zengin renk ve desen seçenekleriyle üretilip sat›fla sunulmaktad›r. LIGHTPAN paneller, modüler mobilyalar,
bölme panelleri, dekorasyon malzemesi, mutfak banyo gibi kal›nl›€a ve hafifli€e ihtiyaç duyulan tüm
uygulamalarda avantajlar›yla öncelikli tercihiniz olacakt›r.
DEKORAT‹F PANEL
DECORATIVE PANEL
LIGHTPAN petek dolgusu sayesinde dayan›kl›
ve son derece hafiftir. Mobilya endüstrisine
ambalaj standartizasyonu aç›s›ndan da
önemli katk›lar sa€layacakt›r.
Tasar›mlar›n›zda fonksiyonellik ve özgür
düflünmemizi sa€lar.
LIGHTPAN is extremely strong and light thanks
to the honeycomb core.
LIGHTPAN gives standardization of packaging
and facilitates freedom of design for the
furniture industry.
KASTAMONU ENTEGRE introduces the new product LIGHTPAN to the market: LIGHTPAN is a honeycomb board
with finished thickness of 30-100 mm. of which the surface is covered with MDF of thickness 3-6 mm. or
Chipboard of thickness 4-8 mm. LIGHTPAN is available either with raw or melamined surface with KASTAMONU’s
wide range of decor collection. LIGHTPAN boards will be your priority choice for modular furniture, partition walls,
decoration material, kitchen, bathroom where more thickness and less weight is required.
DOORPAN Kap› Paneli’nin ard›nda yeni
ürünler sunman›n heyecan› var.
Behind the DOORPAN doorskin is the excitement
of introducing new products.
2, 3, 4 ve 6 göbekli üretilen DOORPAN kap› panelleri, her türlü son kat boya ve cilaya uygun su bazl› astar
boya ile iki kat boyanarak kullan›ma sunulur. Kullan›lan astar boya, kap› üretimi s›ras›nda oluflabilecek
siyah metal çizikleri önleyici “anti metal marking” özelli€ine sahiptir. DOORPAN kap› panelleri ile yang›na
dayan›kl›, a€›r tip, ses izolasyonlu gibi özel kap›lar üretilebilir. DOORPAN katlanabilir panelleri ile alan sorunu
yaflanan yerlerde, oda bölmelerinde ve gardroplarda kolay çözüme ulafl›l›r. Oda içinde fazla ›fl›€a ihtiyaç
duyuldu€unda panellere cam uygulamas› yap›labilir. DOORPAN üretiminin her aflamas› hassas bir flekilde
izlenir ve standart kaliteye bu flekilde ulafl›l›r.
Dünya’ya aç›lan kap›
The door opening to the world
HAZIR KAPI PANEL‹
DOOR SKIN
Romanya’daki tesisimiz, K›ta Avrupas›’nda
de€iflik model, yüzey ve ölçülerde kap› paneli
üreten iki tesisten biridir. DOORPAN tesisi
kendi sektöründe en son teknoloji ile
donat›lm›fl dünyadaki en büyük tesislerden
biridir.
Our plant Romania, is one of the two doorskin
facilities in Continental Europe producing door
skins in different models and surfaces and in
different dimensions.
DOORPAN plant is one of the largest facilities
of the world in its field, which is equipped
with the latest technologies.
DOORPAN panels produced with a choice of 2, 3, 4, 6 panels are supplied to the customers with double layer
water based primer, which is suitable for all kinds of finishing paints and varnishes. Primer paint used has
“antimetal marking” feature that prevents black metallic scratches which may occur during the production.
In places where lack of space is a problem, easy solutions are achieved in room divisions and wardrobes
with bi-folded DOORPAN panels. Glass can be applied to panels when more light is needed in the room.
yüzey/surface
2200
yüzey/surface
yüzey/surface
2150
W(mm) 926
H(mm) 2150
yüzey/surface
774
2150
850
2150
926
2150
1026
2150
yüzey/surface
mefle-oak
850
2150
926
2150
1026
2150
W(mm) 672
H(mm) 2150
1070
2150
yüzey/surface
W(mm) 672
H(mm) 2150
774
2150
850
2150
926
2150
yüzey/surface
850
2150
926
2150
1026
2150
yüzey/surface
mefle-oak
850
926
2150
2150
yüzey/surface
çam-pine
W(mm) 672
H(mm) 2150
774
850
926
1026
2150
2150
2150
2150
yüzey/surface
çam-pine
hitit
774
2150
W(mm) 774
H(mm) 2150
maun-mahogany
fantezi-fantasy
aspendos
anatolia
fantezi-fantasy
W(mm) 672
H(mm) 2150
774
2150
assos
sumela
926
W(mm) 610
H(mm) 2150
fantezi-fantasy
olympos
mefle/oak - freze/plank
W(mm) 774
H(mm) 2150
simena
patara
W(mm) 1700
H(mm) 2200
perge
1700
W(mm) 672
H(mm) 2150
mefle-oak
efes
W(mm) 630
H(mm) 2200
Quality is defined by the customer...
Dorpan is always your number one choice with its supreme quality...
artemis
side
Kaliteyi müflteri tan›mlar...
Dorpan, üstün kalitesiyle her zaman bir numaral› tercihiniz...
774
2150
850
2150
926
2150
1070
2150
yüzey/surface
freze-plank
W(mm) 672
H(mm) 2150
774
850
926
610
1070
2150
2150
2150
2150
2150
yüzey/surface
freze-plank
Tüm levhalar›m›zda zengin renk, desen
çeflidi ve fonksiyonel kullan›m özelli€i var!
Wide color and design range and functional use
characteristics!
Mobilya üretiminde h›zla devam eden ar-ge çal›flmalar› her geçen gün yenilikleri de beraberinde getirmektedir.
Bu araflt›rmalar›n sonuçlar›ndan biri de MDF ve yonga levhalar›n direkt bask› teknolojisi ile düz veya desenli
olarak boyanmas›d›r. Bu ürünler KASTAMONU ENTEGRE taraf›ndan PRINTPAN markas› ile üretilmektedir.
PRINTPAN ürünü yüksek kalitesi ve uygun fiyat› dolay›s›yla, sahas›nda büyük ve küçük tüm mobilya üreticileri
taraf›ndan en çok tercih edilen ürün olmufltur. PRINTPAN ürünü, TEKNOPAN, YONGAPAN ve MEDEPAN levhalar
kullan›larak, istenen kal›nl›k ve ebatlarda, tek yüz veya çift yüz olarak KASTAMONU ENTEGRE’nin renk
kartelas›nda bulunan birçok renk ve desene uygun olarak üretilmektedir.
BOYALI MDF & YONGA LEVHA
PRINTED &CHIPBOARD
Research & Development activities for the furniture industry is introducing us the latest developments and innovations.
One of the results of these activities is printing MDF and particleboard panels by using printing technology, either
in woodgrain or unicolors. The brand name of printed panel produced by KASTAMONU is PRINTPAN. Due to its high
quality and reasonable price level, PRINTPAN has high demand from all furniture producers. It is possible to print
TEKNOPAN, YONGAPAN or MEDEPAN panels for all desirable thicknesses & dimensions as one side or double side,
at standard or furniture quality as per KASTAMONU’s wide range of colors.
Yüksek teknoloji ile printpan panellerimiz Gebze,
Balıkesir ve Kastamonu tesislerimizde 500 bin
m2/gün üretim kapasitesiyle üretilmektedir.
Printpan boards are produced
technology at our Gebze, Balıkesir and
Kastamonu plants.
Her ürünümüzün ard›nda Araflt›rma
Gelifltirme ve Üstün Kalite anlay›fl› var!
Behind all our products are R&D and superior
quality approach!
Kastamonu Entegre`nin kalite politikası ve anlayıflı üretti€i her ürüne üst düzey kalite standardı olarak yansır. Üretimin
tüm aflamasında kalite sisteminin etkin bir flekilde uygulanması sa€lanarak, ürün kalitesini yükseltmek ve maliyetleri
düflürmek üretim ve kalite çalıflmalarının esasını teflkil eder. Bu anlayıflın en önemli sonucu Ar-Ge ve kalite süreçlerinin
dinami€inin, müflteri istek ve beklentilerinin tam olarak karflılanmasıdır. Bizim üretim anlayıflımıza göre, bir sonraki üretim
birimi, bir önceki üretim biriminin müflterisidir. Kastamonu Entegre`de tüm ifller bu anlayıflla yürütülür ve bundan asla
taviz verilmez. Kalite ve Ar-Ge çalıflmaları fabrikamızda kurulu 12 adet laboratuvarda EN “Euro Norm” standarları referans
alınarak yapılır. Tüm bunlara ilave olarak üç adet uygulama laboratuvarlarımızda, tüm ürünlerin, kullanım esnasında
karflılaflabilece€i durumlara göre gerekli testler ve kontroller gerçeklefltirilir. Paneller için presleme ve boya testleri,
FLOORPAN ve ARTFLOOR laminat parke için de döfleme uygulamaları yapılır. Bütün bu çalıflmaların tek bir amacı vardır;
Kalitenin yükseltilmesi, maliyetlerin düflürülmesi ve böylelikle, globalleflen rekabetin giderek sertleflti€i dünya pazarlarındaki
rekabet gücünün korunması. Kastamonu Entegre bunlarla da yetinmez. Satıfl sonrası hizmetler için oluflturulan sistem
sayesinde müflteri talepleri en kısa zamanda ve en etkin flekilde sonuçlandırılır. Tüm bu süreç etkinlikleri, TÜV denetim
kuruluflu tarafından defalarca kontrol edilmifl ve Kastamonu Entegre Kalite Sistemi`nin ISO 9001:2000 versiyonuna göre
hatasız iflledi€i teyid edilmifltir. Tüm flirket ve fabrikalarımızın sahip oldu€u ISO 9001 belgesine ilave olarak, Merkez
(Altunizade), Balıkesir, Gebze, Kastamonu, Samsun lokasyonlarımız, TÜV Rheinland Group tarafından OHSAS 18001 (‹fl
Sa€lı€ı ve Güvenli€i) sertifikası ile belgelendirilmifltir. Ayrıca Gebze ve Kastamonu fabrikalarımızda üretimi yapılan
Floorpan ve Artfloor Laminat Parke ürünlerimizin EN14041 standartına göre Avrupa'da yerleflik ba€ımsız kurulufl
tarafından uygunluk de€erlendirmesi sonucu “CE” iflareti belgelendirmesi yapılmıfltır.
AR-GE, LABORATUAR, KAL‹TE KONTROL
Kastamonu Entegre’nin tüm tesislerinde ça€dafl
teknolojiyle donat›lan laboratuvarlarda uzmanlar
taraf›ndan yeni ürünler gelifltirilir ve her ürüne
titizlikle kalite kontrol testleri uygulan›r.
At Kastamonu Entegre new products are developed
by specialists in laboratories equipped with modern
technology and all products are subjected to precise
quality control tests.
R&D, LABORATORY, QUALITY SYSTEM
Kastamonu Integrated `s quality policy and approach to each product produced are reflected as a high level of quality standards.
In all stages of production, by ensuring the effective implementation of quality control procedures, product quality is improved,
cost of production is reduced. The most important result of this understanding is fulfilling customer expectations and dynamics
of the R&D and quality processes. According to our production policy, the next production unit, is the customer of former production
unit. In Kastamonu Integrated, production is carried out with this approach and this can never be compromised.
In all our laboratories, Quality and R&D works are performed by taking into consideration "Euro Norm" standards.
In addition to all of these, in our three application laboratories, all products are checked and tested for the situations that can
be faced during the usage. Pressing and painting tests are applied for panels and assembling applications are made for laminate
flooring elements of ARTFLOOR and FLOORPAN. There is one purpose of all this work, upgrading the quality, lowering the costs
and maintaining the competitiveness in world markets where due to increasing globalization there is intense competition.
In addition, if needed, the after-sales service solves the demands of customers, quickly in the most efficient manner.
All these process activities are controlled repeatedly by TUV audit institution and Kastamonu Integrated Quality System is found
to be working without any faults according to ISO 9001:2000 version. In addition, all our companies and factories (Head Office
at Istanbul, Balikesir, Gebze, Kastamonu, Samsun) are certified with OHSAS 18001 (Labor Health and Safety). Moreover, the
production Artfloor and Floorpan Laminate Flooring in our factory in Gebze and Kastamonu has been certified with “CE” mark
according to standard EN14041.
ww w .k e a s .com.tr / [email protected] s . c o m . t r

Benzer belgeler