BAKANLAR KURULU 31.1.2013 Bakanlar Kurulu`nun 26.12.2012

Yorumlar

Transkript

BAKANLAR KURULU 31.1.2013 Bakanlar Kurulu`nun 26.12.2012
BAKANLAR KURULU
31.1.2013
Bakanlar Kurulu'nun
26.12.2012, 27.12.2012, 2.1.2013, 9.1.2013, ve
o l d u ğ u
16.1.2013 târihinde almış
Bakanlığınızı ilgilendiren Kararlar bilgi ve/veya gereği için ilişikte takdim
olunur.
Arşiv Memuru
Topiu Karar
KARAR NUMARASI: K(l1)2848-2012
VAKIF EMLAKİN KİRALANMASI
;
(Önerge No:2720/2012)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(ll)859-2011 sayı
ve 27.7.2011 tarihli karar ile Avrupa Birliği Koordinasyon' Merkezi olarak
kiralanan Vakıflar İdaresi'ne ait İrfan Bey Sok. No: 30 Lefkoşa adresinde
bulunan 3 katlı emlakin kira sözleşmesi 31.7.2012 tarihinde sona erecek
olup, sözkonusu binanın 1.8.2012 tarihinden 31.7.2013 tarihine kadar
Başbakanlığa kiralanmasını ve aylık 2,100 Euro kira bedelinin Başbakanlık
2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Hizmet Binası Kiralama Giderleri"
03-01-01-1-1-1-03-5-5-05 kaleminden karşılanmasını onayladı.
•
26.12.2012
Dağıtım:
Bilgi-Gereği:
KKTC Başbakanlığı (RG)
..
Maliye Bakanlığı;
. / ; ,-:
Bütçe Dairesi Müdürlüğü .
Hazine i/s Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
-
KARAR NUMARASI :'\K(II)2849-20İ2
2013 YILINDA YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA YAPILACAK OLAN HİZMET İCİ
EĞİTİM SAHALARI VE SÜRELERİNİN SAPTANMASİ
'
(Önerge No:2771/2012)
"(KKTCBb.j
Bakanlar Kurulu, Kamu Göreviileri'nin eğitimine ve yetiştirilmelerine
yerilen önem doğrultusunda ekte sunulan 2013 yılı Yurt İçi ve Yurt Dışı Hizmet
İçi Eğitim sahaları ve sürelerini onayladı.
i
...
26.12.2012
DAĞİTİM:
Bilgi GereğiKIWÇ Başbakanlığı (RG) •
Personel'Dairesi MüdüriüğD
KARAR NUMARASİ: K(l!)2850-2012
TÜRKSOY GENÇLİK ODA ORKESTRASININ KONSER GİDERLERİNİN
KARŞILANMASI
:
!
i
(önerge No:2774/2012)
(M.E.G.S.B.)
:
;
Bakanlar Kurulu, TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrasının 3 - 7 Eylül
•2012 tarihleri arasında Bellapais Manastırı ve Büyük Han Konserleri
organizasyonunda yapılan tüm giderlerinin ödenebilmesi için gerekli olan
19,300.00 TL'nın Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı 2012 MaliYıh Bütçesi
altında yer alan . TC Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen "Eğitim ve
Öğretim Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Katkı Projesi" 09-01-09-5-0-12-3-06-77-16 kaleminden karşılanmasını onayladı.
;
. 26.12.2012;
Daaıtım:
Bilai Gereâi:
KKTCBaşbakanlıği (RG)
'
Milli Eğitim, Gençlik ve SporBakanlığı
Maiiye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
...
Hazine've Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
!
~
_
KARAR NUMARASI:
K(ll)2851-2012
7
"••'•:
ÖDENEK AKTARMA
I'
(Önerge No:2775/2Ö12)
(Ç.S.G:B.)
/
Bakanlar Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı
Çalışma Dairesi Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Bütçesi altındaki "İlan Giderleri" 1202-04-1 -2-1-03-5-4-01 ödenek kaleminden 530 TL'nın (Beş Yüz Otuz Türk
Lirası) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer
alan "Periyodik Yayın Alımları" 12-02-04-1-2-1-03-5-4-01 kalemine; yirie
Çalışma Dairesi Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Laboratuvar
Malzemesi ile Kimyevi ve Temriniik Malzeme'Alımları" 12-02-04-1-2-1-03-2-601 kaleminden 300 TL (Üç Yüz Türk Lirası) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Laboratuvar Malzemesi ile
Kimyevi ve Temriniik Malzeme Alımları" 12-01 -04-1 -2-1-03-2-6-01 kaleminden
400 TL (Dört Yüz Türk Lirası) toplamda 700 TL'nın (Yedi Yüz Türk Lirası)
alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında
yer alan "Hizmet Binası Kiralama Giderleri" 12-01-04-1-2-1-03-5-5^05 kalemine
aktarılmasına karar verdi.
26.12.2012
DAĞİTİM:
Biiai Gereai:
.
KKTC Başbakanlığı (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı;Hazine ve1\/iühaşebe:^
KARAR NUMARASI: K(II)2852-2012
IRAK (ERBİL) AGROFOOD 2012 GIDA FUARI'NA KATILIM
(Önerge No:2776/2012)
(E.E.B.)
Bakanlar Kurulu, K.T.Sanayi Odası'nın 26-29 Kasım 2012 tarihleri
arasında Irak Agrofood 2012 Gıda Fuarı'na katılım kapsamında yaptığı
broşür, katalog, reklam, tanıtım ve baskı malzemeleri, fuar hizmet bedelleri,
Ercan-lrak (Erbil) nakliye bedeli, lrak(Erbil)-fuar alanı nakliye ve gümrük
bedeli, tercümanlık ve hostes giderleri, taksi ücreti, görevlendirilen Hüseyin
Ezgin ve Feriha Bıyıkoğlu'nun Ercan-İstanbul-Erbil-Arikara-Erean gidişdönüş uçak biletleri, otel konaklama ve transfer giderleri ve diğer resmi
gidferlerin karşılanması için harcanan 91,997.44 TL'nın, Sanayi .Dairesi
Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Kalite Belgesi, Fuar,
Pazarlama ve Navlun Hibe Destek Programı Projesi" 06-02-04-9-9-63-3-055-1-01 kaleminden karşılanmak üzere K.T. Sanayi Odası'na faturalanması
ve belgelenmesi karşılığı olarak verilmesini onayladı.
26.12.2012
.
Dağıtım: '
Bilai Gereai:
::Kf0G;;BaşbaKaniıp
. ; :
Ekonomi ve Enerji.Bakanlığ; :
IVıaiiye. Bakanlığı •. \ .
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine, ve f\/iuhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASİ: K(l 1)2855-2012
MEZARLIK YERİ AYRILMASI (YEŞİLKÖY)
(Önerge No:2779/2012)
(İ.Y.Y.B.)
Bakanlar Kurulu, Fasıl 247 Mezarlıklar (Ölülerin Gömülmesi İçin
Uygun Yerlerin Sağlanmasını Öngören Yasa) Yasasfnın 2'nci maddesinin
verdiği yetkiye dayanarak ekteki emrin Resmi Gazete'de yayınlanmasını
emreder.
26.12.2012
DASİTİM; •"."
Biiai Gereai:
KKTC Başbakanlığı (RG)
İçişleri ve Vere!-Yönetimler Bakanlığı'
MEZARLZK YASASI
(FASEL 247)
Madde 2. Altında Emir
'Kuzey KıbrjsrTürk Cumhuriyeti .Bakanlar Kurulu, Mezarlıklar Yasası'nın 2.
maddesinin, verdiği• yetkiyi'••'kullşrtârak aşağıdaki cetvelde belirtilen yerde iköy
, sakinlerinin' kullanımları için -bu1 Yasa hû kümlerine uygun olarak .yeni bir mezarlık
yapılmasını emreder.
' •.
CELVHİ
Sıra ilçesi
No
•Kayıt No Köyün
Adı
Pafta /
Pian
p-arsef
1
2239
111/53
119
İskele
Yeşilköy.
D-r-AK:
3D/3E
•3-3-00
KARAR NUMARASİ: K(l1)2856-2012
YENİERENKÖY-DİPKARPAZ ANAYOLU II. ETAP YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE
KALAN TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN KAMULAŞTIRMA EMRİ
(Önerge No:2780/2012)
(B.U.5.)
- Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kara ulaşımının
sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Yenierenköy-Dipkarpaz
Anayolu II. Etap Yol Güzergahı içerisinde kalan taşınmaz mallara ilişkin
15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası'nın 6'ncı maddesi uyarınca
hazırlanan ekteki "Kamulaştırma Emri"ni onayladı.
26.12.2012
Dağıtım:
Bilai Gereği:
KKTC Başbakanlığı (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
'
1962 ZORLA MAL İKTİSABI YASASI
(15/62 Sayılı Yasa)
Madde 6 Gereğince Kamulaştırma Emri
.• 3 Temmuz, 2012 tarihli Kuzey. Kıbrıs Türk Cumfrâriysti Resmi
Gazetesi;nin- EK'..' m ' d e . yayınlanan
390
sayılı Amîne;! Enstrümanı
ile'
kamulaştırmayı yapan makam olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nce
Kamulaştırma İhbarının-verilmiş oiniasına, ayni İhbann Cetvelinde gösterilen
taşınmaz
malın/malların
kamu yaran
için
kamulaştırılmasının
zorunlu
olduğunun bildirilmesine, ;bu .taşınmaz mal/mallar herhangi; bir:hak veya menfaat
talep edenin ve ihbar edildiği şekilde kamulaştırmanın yapılmasına itirazı olanın
itirazım, saptanan süre içinde yapılmasının bildirilmesine ve talep edilen hak ve •
msniaaüann tefsiîatının, delillerin,, ve itirazım destekleyen tiim nedenlerin
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na sunulmasınm istemine,
Ve: belirtilen süre içinde hiçbir itirazın yapılmadığına ve meselenin
Bakanlar Kuruitrna aktarılmış olmasına;
Ve'Bâkanlar--Kurulu, bütün- ahvali-dikkate alarak Kamulaştırma ihbarının
kapsadığı taşınmaz malın/mallar belirtilen amaç için kamulaştırılmasını uygun
bulunmasına ve Kamulaştırma Emri'nin isdar edilmesini onaylanmış olmasına;
Binaen
.
. '
. 1962 Zorla Mal -İktisabı' Yasası'nln 6. maddesinin;-kendisine verdiği;.,
yetkiyi kullanarak Bakanlar Kurulu belirtilen taşınmaz malın adı geçen yasa
kurallarına: ııygıın olarak kamulaştırılmasını emreder
KARAR NUMARASl:K(l1)2857-2012
OKUL HARCININ KARŞILANMASI
(Önerae No:2781/2012)
(M.E.G.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 12/1990 sayılı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi
(Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası. tahtında yürürlükte olan
Burs Tüzüğü'nün 31'inci maddesinin (3)'üncü fıkrası uyarınca Doğu Akdeniz
Üniversitesi, İlk ve Acil Yardım Böiümü öğrencisi Derya Atay'ın 2012-2013
Öğretim Yılı Güz Dönemi okul harcının yarısı olan 1,469.00 TL'nın
ödenmesini ve gerekli ödeneğin Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı
2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Eğitim Amaçlı Diğer Transferler"
09-03-09-4-1-1-05-4-2-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
26.12.2012
"
DAĞİTİM
Bilgi Gereği •
•
. .
KKTC Başbakanlığı (RG)
Milli Eğitim, .Gençlik ve.Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi. Müdürlüğü .
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
-
|
KARAR NUMARASİ: K(l1)2860-2012
YABANCİ UYRUKLU NURCAN UCAR'IN
KKTC'NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ
(Önerge No:2787/2012)
(İ.Y.Y.B.).
Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Nurcan Uçar'ın KKTC'nde bulunan ve'
K(l 1)2772-2012 sayı ve 19.12.2012 tarihli Bakanlar kurulu Karan ile satın alma
izni almış olduğu, Girne / Ağırdağ'da 3537 koçan no'lu pafta/harita XII.51.W1j
10/3/4/1 no'lu parsel üzerinde kain III. katta 2 no'lu daireyi kredi kullanmak ve
ipotek tesis etmek suretiyle satın almak istediğinden sözkonusu taşınmazının
üzerine ipotek tesis edebilmesini 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun
Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası'nın 10'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının;
atıfta bulunduğu 4'üncü maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca onayladı.
26.12.2012
Daaıtım:
Biiai Gereği:
KKTC Başbakanlığı (RĞ).../
• içişleri ve. Yere! Yönetimler Bakanlığr
KARAR NUMARASI: K(l!)2861-2012
YABANCI UYRUKLU TURHAN BAHUR'UN
KKTC'NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ
(Önerge No:2788/2012)
(İ.Y.Y.B)
Bakanlar Kurulu, yabancı uyruklu Turhan Bahur'un KKTC'nde bulunan ve
•K(ll)2612-2012 sayı ve 28.11.2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile satın alma
izni almış olduğu, Lefkoşa/İbrahirnpaşa'ds A 1460 koçan no'lu Pafta/Harita
XXI.38.2JV, Blok A, K.817 no'lu parsel üzerinde kain II. Katta 2 nolu daireyi kredi
kullanmak ve ipotek, tesis etmek istediğinden sözkonusu taşınmazının üzerine
ipotek tesis edebilmesini 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme" ve Uzun Vadejii
Kiralama (Yabancılar) Yasası'nın 10'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının atıfta
bulunduğu 4'üncü maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca onayladı. .
26.12.2012
I.ı
ı-
I
Dağıtım:.
.1:
•
Biiai Gereai: .
KKTC Başbakanlığı (RG) ;
içişleri ve Yerei Yönetimler Bakanlığı
KARAR NUMARAS!:K(I!)2862-2012
OKUL HARCININ KARŞILANMASI
(Önerge No:2789/2012) i
(M.E.G.S.B.)
3akanlar Kurulu, 12/1990 sayılı Yüksek Öğrenim ve Dışiiişkiler Dairesi •
(Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası tahtında yürürlükte olan
Burs Tüzüğü'nün . 31:inci maddesinin (3)'üncü fıkrası uyarınca Yakın Doğu
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Utku
Karaim'in 436 € tutarındaki 2012-2013 Güz Dönemi okul harcının kalanının ;
yarısı olan 218 €'nun ödenmesini ve gerekli ödeneğin Milli Eğitim, Gençiik ve ı;
Spor Bakanlığı 2012 Mali Yıİı Bütçesi altında.yer alan "Eğitim Amaçlı Diğer ;
Transferler" 09-03-09-4-1 -1-05-4-2-01 kaleminden karşılanmasmı onayladı.
26.12.2012
V/-;
DAĞITIM
3iiai Gereği
KKTC Başbakaniığı (RG)
Milli Eğitim, Gençlik ve Spor -Bakanlığı
Maiiye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdüriüğü.
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
.
• 'i;
/'J;
KARAR NUMARASI: K(11)2863-2012
POLİS HALKLA İLİŞKİLER KURSUNA KATILIM
(Önerge No:2790/2012)
(KKTCBb'.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye
Cumhuriyeti arasında 24 Ekim 1990 tarihinde imzalanan "3/1992 sayılı
Güvenlik, Asayiş, Narkotik ve Psikotrop Maddeleri Kaçakçılığı, Terörizmle
Mücadele ile Mesleki Eğitim ve Sosyal İlişkiler Alanında İşbirliği Protokolü"
çerçevesinde TC. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 25-28 Aralık 2012 tarihleri
arasında İstanbul'da düzenlenecek olan "Polis Halkla İlişkiler Kursu"na
katılmak-üzere Polis Çavuşu . Yılmaz Hacıoğuliarı ve Polis Memuru Ahmet
Kayıplar'in görevlendirilmelerini, adı geçenlere 24-29 Aralık 2012 tarihlerine
bağlı olarak alınacak Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri ile
mevzuat gereği harcırahlarının Polis Genel Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan "Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri" 19-00-03-1-1-1-03-5-902 kaleminden .karşılanmasını ve sözkonusu personele yurtdışına gitmeden
önce avans olarak ödenmesini onayladı.
26.12.2012
Dağıtım:
3iiaj Gereai:
KKTC Başbakanlığı (RG).
Majiye Bakanlığı
•
Bütçe Daireli Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: K(İ 1)2864-2012
!
NİHAİ KARARLAR TÜZÜĞÜ
i
(Önerge No:27S1/2012);
(E.E.B.);
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Nihai Kararlar Tüzüğü'nü onayladı.
26.12.2012
DAĞİTİM:
Biiai.Gereği:
KKTC Başbakanlığı (RG)
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı
;
• .KARAR NUMARASİ: K(if)2SS5-2012
-. C •
.'
DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ
•
(Önerge No:2792/2012)
Bakanlar Kurulu,. Şirketler Mukayyitiiği'ne müracaatta bulunan v'e
önergede detayları sunulan "Çeıinsan* Çelik - imalat Nakliye Turizm İnşaat
Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirketPriin bir Denizaşırı (Yabancı)'Şirket olarak
tescil müracaatını Fasıl 113 sayılı Şirketler Yasası'nın 346 ve 347'nci maddeleri
uyarınca onayladı.
i
26.12.2012
. .
DAĞITIM:
:•
Bilgi Gsrea';:
KKTC Başbakanlığı (RG) ;
Ekonomi vs' Enerji Bakanlığıj
'.'••''„• 1':'.
KARAR NUMARASİ: K(H)2S5S-2012
\
TESCİLLİ BİR YEREL ÜMİTED ŞİRKETİN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ•
L
(Önerge No:2793/2012)
Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği'ne müracaatta bulunan ve
önergede detayları sunulan "Sodexho Pazarlama Ltd."in şirket isminin
"Şirin's Baba Pazarlama Ltd." olarak değiştirilmesini Fasıl 113 sayılı Şirketler
Yasası'nın IS'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca onayladı.
26.12.2012
Dağıtım:
Bilgi Gerea'ı: : v;
KKTC Başbakanlığı (RG)
Ekonomi ve Enerji Bakaniıgı:
KARAR NUMARASİ: K(ll)2867-2012'
!
SÖZLEŞMELİ PERSONEL MÜNİRE EBRU DAYANÇ'IN GÖREV SÜRESİNİN
UZATİLMASİ
j
(Önerge No':2794/2012)
(D.B.)
•
:
.'•''••..'.'••
.-.'•,'• • '
"
' '
' . ' ,. " . • ' "
"
.
'
'• ...
- "• ,-V
'
-
•' „-••
.-1- •• - '••'.'.}•
.-::!•'• ' • (".•
'.'.':'•"
'
''•(,.
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(ll)344-2012 say)
ve 1.2.2012 tarihli karar ile görev süresi: uzatılan Dışişleri Bakanlığı, Tanıtma
Dairesi'nde Sözleşmeli Personel kadrosunda görev yapan Münire Ebru
Dayanç'ın 5 Ocak 2013 tarihinde sona erecek olan görev süresinin önergeye
. ekli sözleşme: metnine bağlı olarak 1 (Bir) yıl daha uzatılması ve gerekli
ödeneğin değiştirilmiş şekli ile 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası'nın: 6'ncı
maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca Dışişleri Bakanlığı Bütçesi altında yer alatji
"Sözleşmeli Personelin Ücretleri"" 04-02-01-1-3-1-01-2-1-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
26.12.2012
DAĞİTİM:
Biiai Gereği: •
.
KKTC Başbakanlığı. (RG)
Dışişieri Bakanlığı
Maiiye'Bakaniığ!
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi. Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: K(l 1)2869-2012
YURTDİŞİ ZİYARET
• ' (Önerge No:2796/2012)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nun
davetlisi olarak Kıbrıs konusunda Milletvekillerine 19 Aralık 2012 tarihinde bir
konuşma yapmak ve Ankara'da üst düzey yetkililerle resmi temaslarda
bulunmak
üzere Dışişleri Bakanlığı Heyeti ile birlikte 18-24 Aralık 2012
tarihleri arasında Ankara'ya giden Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün'ün,
18-24 Aralık 2012 Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş, Dışişleri Dairesi
II. Sekreteri Emine Ertürk ile Sekreter Aysan Mullahasan'ın 18-19 Aralık
2012 Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş, Basın Sorumlusu Hurşide Baybora,
IV. Derece Fotoğrafçı Erhan Akar ve Koruma Görevlisi Mustafa Hoca'nın
18-20 Aralık 2012 Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş olmak üzere uçak bilet
bedelleri, belirtilen tarihler için mevzuat gereği harcırahlari, konaklama ve
yapılan diğer tüm resmi giderlerin Dışişleri Bakanlığı 2012 Maii Yılı Bütçesi
altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 04-01-01-1-3-1-03-3-3-01
kaleminden karşılanmasını onayladı,
26.12.2012
.
Dağıtım; •
Bilai Gereai:
KKTC Başbakanlığı (RG) ."
DışişlerfBafcanhğı
Maliye Bakanlığı
Bütçe.:Dairesi Müdürlüğü
:
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASİ: K(1I)2870-2012
TÜRK AJANSI-KIBRIS (TAK) ABONE ÜCRETLERİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ
(Önerge No:2797/2012)
(D.B.j
Bakanlar Kurulu; Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK) Yasası'nın 53'üncü maddesinin
(3)'üncü fıkrası uyarınca'1 Ocak 2013 - 30 Haziran 2013 TAK Abonelik Ücret
Tarifesi'ni aşağıdaki şekilde .onayladı.
TAK HİZMETLERİNİN 1 OCAK 2013-30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİ
ÜCRET TARİFESİ
1-
HİZMETLER
AYLIK ÜCRET
RUM BASINI
a) Aylık Bülten (Elden)
b) Bir Adet
c) Aylık (Faksla)
d) Aylık Router'den (Internet)
715.- TL
12.- TL
830.- TL + PTT Masrafı
830.-TL
TÜRKÇE BÜLTEN
Aylık Bülten (Elden) •
Bir Adet
Aylık (Faksla)
Aylık Router'den. (Internet)
715.- TL
12.- TL
830.- TL + PTT Masrafı
830.- TL
2a)
b)
c)
d)
3-
4-
FOTOĞRAF SERVİSİ
a) Aylık Servis
(Elden Abonelik)
b) Aylık
(Router'deh;:Aboheiik): (Internet)
KKTC Dışına Internet veya Faksla
Önemli .Haberleri,Geçme
26.12.2012
DAGİTI
Bildi Gereği
KKTC-Başbakanlığı (RG) ;
Dışişien Bakanlığı
•
Maliye Bakanlığı.
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
; :
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü;
715.-TL
,830;-TL ,;•',
1,650.-TL+PTT Masrafı
KARAR NUMARASİ: K(ll)2871-2012
K(!I)1712-2012 SAYİ VE 4.7.2012 TARİHLİ KARARIN TADİLİ
(Önerge No:2798/2012)
(D.B.j
Bakanlar Kurulu, Yurtdışı Uygulama Birimlerinde Görev Yapan Mahalli
Personelin Maaş Ödenekieri'ne ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu
K(ll)1712-2012 sayı ve 4.7.2012 tarihli kararın ekinde yer alan maaş ödenekleri
tablosunda yer almayan Bişkek Temsilciliği'nde görev yapan Mahalli Personelin
Maaş Ödeneklerine ilişkin kolonun ilgili Maaş Ödenekleri Tablosuna eklenmek
suretiyle bahse konu tablonun ekteki şekilde tadil edilmesini onayladı.
26.12.2012
PAG 11
Bilai Gereai;
KKTC Başbakanlığı (RG).
Dışişieri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Büiçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
MAHALLİ PERSONEL MAAŞ ÖDENEKLERİ
i s l a m a b a d • Abu . ;
Dhabl
ı ürkiye
Mevkii
Yılı
Mutemet
30
29
•
27
25.
22
20
18
16.
14
•
12 '
10
B
.
1
Sekreter
S
$
Tel Aviv
S
Muşkat
Doha
$
5
•-'
, :Bakü
. Bişkek :
-s
790.
780 .
760
750
740
730.
1793.
1760
172B
1696
.
1012
720
71D
988
959
700 . ' '.
690
:
.610
1663
1630
, 590- • ;
.
' -5B0
570
510. :
1598
:
1565
1533
1500'
;
500
490 470
,460 - :
1550."
30
. 1450
140D
29
27
"'
25 ...
1282;.
22
20.
1206
1130 .
14
1069
1040 :
12
848
810
e
t
770
2
30
1320:
29
27
1200,:
1100,
1036
967
•25
22
1670
-1640
.
'
.1600
1590
'
1550
1700
1650
• 1550
1520
1490
1670
1640
1620
1520
1710:
1600
1460
-1600
15B0
1420
1380
1550
1520
1500
1500 -
1470
1450 .
1490
1460
' -1420
1380.
1480
1430 '
1400
1380
1350
560
1570
550
1550 '
1350
1330
1540 - .
1520
1300
1280
1450
1430
520
1450
1250 -
1400
550
540
1280 '
540
'530
706
666
1
1710
590
'580'.
570
1025
10
B
",
•t
1740;
625
610
600
1116
' 1086
18
16 '
Odacı/şfr
77D .
1449 ; :.
1414;
; 1043
Kuveyt
1826
1 4 7 5 ..'••;
1383
1056• .
6
4
7
S
5
2040
1890
1765
1 6 6 5 • •'•
1602
1538.. ' 790
.1512.
780
€.
Manama
;
. 1350.
133Ö;
1740; •
'
İ5B6
500
1670-
. 1558
153D
490
490
.•1640
1600.
1500
1473
.
. 480
480'
470
1590
1444
1570
1550 '
1415
460
460
1300
1540
1385 .
1357
12B0-.
1250-
1520
İ45D
1329
1300
.440. 420
400'
1200
1280
.
1180'
1160.
1260
.
1300
1250
; -450
'450
1230
1220
. J140
. 1120
1210
1190
•440
44D
1190
1160.
İ170
- - -
120D
2D .
898
18
884
16
14
861
530
1230 '•
844
1210 . .
12
İÜ
828
815
.520
510
1260
500
1190
1170
;'
-
1180
'
1250
1230
1200
1180
1160
.
'
1160
1140
1210
1190
1120
1170
1140.
1120
1140
1120
1100
1080
1100
430
430
8
671
490
1140
1100
1080
1080
1140
1130
1100
6
638
480
1120
1060
1100
1060
1060
1120
1070
420
4
2
6İ1
563
470-
1100
1040
1070
1040
1040
1100
1040
410
460
1070 '
1020'
1050
1020
1020
. 1070
1010
410
1
529
450
1050
1000
1030
1000
1000
1050
980
400
:
.
.
420
.
işçi
30
880
28
26
810 .
750
24
692
22
'20
623
567
.
18
554' •
16
.543
531 .
520
14'
12
10
a
D
4
2
1
.
380
360
340
.
.
260
250
320
310
290
310
. 290
280
. 270
402
382
340
400
380 .
360
340
320
508
420
352
400
280
Z70
"
260
•250
.
KARAR NUMARASI: K(ll)2873-2012
KAMULAŞTIRMA EMRİ (GÖNYELİ)
(Önerge No:2801/2012)
(İ.Y.Y.B.)
Bakanlar -Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dere
yataklarındaki su akışının sağlanması, idame ve geliştirilmesi için yani dere
yatağı için gerekli olduğundan Lefkoşa kazasına bağlı Gönyeli ıKöyü'nde kain
olup özel mülkiyette bulunan pafta/harita XXI/21.W2 Blok "G" 271 nöflu
parselin kamulaştırılması için 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasaşı'nın
6'ncı maddesi uyarınca hazırlanan ekteki "Kamulaştırma Emri"ni onayladı.
26.12.2012
i
• •f:
; . !
Dağıtım:
Bilai Gereni:
:
KKTC Başbakanlığı (RG)
içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı
|
.;1962/ZORLA MAL İKTİSABI. YASASI' ' =
(15/62 Sayüı Yasa) ; .
Madde 6 Gereğince KamulaştınnaErnri
.
:
"
10.12.2012 tarihlî ve 203 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmi
Gazetesi'nin Ek UT'de yayınlanan 645 sayılı Amme Enstrümanı ile kamulaştırmayı1
yapan makam olarak Kuzey Kibns- Türk Cumhuriyetince BCamuIaştırma ihbarının
verilmiş olmasına, ayni İhbarın cetvelinde gösterilin'taşınmaz malın yeni. dere yatağı
oluşturulması için yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dere yataklarındaki su
akışnan. sağlanması» idame - ve -.gelişörümesi için aşağıda, gösterilen-nedenlerle yani;
dere yatağı için gerekli. olduğundan kamulaştırılmasının zorunlu olduğunun:
bildirilmesine, bu iaşmmsz malın herhangi bir hale veyamenfaat talep edenin ve ihbar
edildiği şekilde kamulaştırmanın yapılmasını, itirazı, olanın itirazıni, saptanan süre
içinde yapılmasının bildirilmesine ve talep edilen hak ve menfaatlerin tafsilatom
delillerin ve itirazını destekleyen tüm nedenlerin İçişleri.ve/Yerei Yönetimler
Bakanlığına sunulmasının istemine; ' ~
; :/
Belirtilen süre içinde hiçbir • itirazın yapılmadığına: ve' meselenin Bakanlar
Kurulu'na aktarılmış olmasına ve Bakanlar Kurulu, bütün ahvali dikkate alarak
Kamulaştırma İhbarının kapsadığı ve Kamulaştırma .ihbanndaki cetvelde .tafsilatlı
şekilde görülen taşınmaz malların belirtilen amaç için kamulaştınimasının uygun
bulunmasına ve kamulaştırmanın. Emrinin isdar edilmesini onaylanmış olmasına
binaen.Bakanlar Kurulu 15/1962 Sayılı Zorla Mal İktisabı: Yasası'nm 6. maddesinin
kendisine yerdiği, -yetkiyi kullanarak belirtilen taşınmaz malların Kamulaştırılmasını
emreder. ( L'şa.D329/07 )
/ /
ı
KARAR NUMARASİ: K(i1)2874-2012
YABANCİ UYRUKLU CUMA BİCEN'İN
KKTC'NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK ETMESİ
'
-
(Önerge No:2802/2012)
^ f , ' : (İ.Y.Y.B.),
Bakanlar Kurulu, yabancı uyruklu Cuma Biçen'in KKTC'nde bulunan ve
K(l 1)2772-2012 sayı ve 19.12.2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile satın alma
izni almış olduğu, G i rne/Yuk. Girne'de 10043 koçan no'lu pafta/harita
XlI.20.E2,1065 no'lu parsel üzerinde kain II. katta 2 no'lu daireyi kredi kullanmak]
ve ipotek tesis etmek suretiyle satın almak istediğinden sözkonusu taşınmazının |
üzerine ipotek tesis edebilmesini 52/2008 sayıiı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun i
Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası'nın 10'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının !
atıfta bulunduğu 4'üncü maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca onayladı.
26.12:2012
• Dağıtım:.
Bilgi Gereği:
.:
KKTC Başbakanlığı (RG)
/ İçişleri ve Yere! Yönetimler Bakaniığı
KARAR NUMARASİ: K(l 1)2879-2012
ÖDENEKSİZ İZİN SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:2807/2012)
(T.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K-1414-2010
sayı ^e 29.12.2010 tarihli karar ile ödeneksiz izinli sayılan Jeoloji ve
Maden Dairesi kadrosunda III. Derece Teknisyen olarak görev yapan
Ergin Erçoban'ın eğitimini tamamlayabilmesi için 1 yıl daha ödeneksiz
izinli sayılmasını onayladı.
26.12.2012
ıl
DAĞITIM: \
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlığı (RG)
Tarım ye Doğai Kaynaklar BakanIığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
.
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASİ: K(l 1)2881-2012
LEFKOSA YUNUS EMRE TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NİN TİCARİ ÜN VAN
MÜRACAATININ ONAYLANMASI
(Önerge No:2809/2012)
(E.E.B.)
Bakanlar Kurulu; Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı Resmi Kabz
Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi'ne müracaatta bulunan ve önergede
detayları sunulan Lefkoşa Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin Ticari
Ünvan müracaatını Fasıl 116 sayılı Kollektif ve Komandit Şirketler ve Ticari
Ünvanlar Yasasi'na atfen onayladı.
26.12.2012
DAĞITIMI:''
Bilai Gereâi; jyKKTC Başbakanlığı (RG) i
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı
KARAR NUMARASİ: K(l!)2882-2012
TAŞINMAZ ESKİ ESERLERİ KULLANMA VE KİRA (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:2810/2012)
(T.Ç.K.B.)
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Taşınmaz Eski Eserleri Kullanma ve
• Kira (Değişiklik) Tüzüğü'nü onayladı.
26.12.2012
DAĞITIM:
Biiai Gereai:
,
:
KKTC Başbakanlığı (RG)
Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı
KARAR NUMARASl: K(:ll)2883-2012
KKTC e-DEVLET PROJESİ'NİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
(Önerge No:2811/2012)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC e-Deviet. Projesi kapsamında, kamu
hizmetlerinin elektronik ortamda, ortak bir platformda ve vatandaş odaklı
sunumu için; iş: süreçlerinin gözden geçirilmesi, içerik yönetimi, entegrasyon
ile ilgili standartlar, uygulamaların geliştirilmesi ve entegrasyonu ile ilgili
çalışmalar ve KamuNet gibi e-DeViet şebeke altyapılarının- tasarlanıp
geliştirilmesi çalışmaları, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın
sorumluluğunda ve. koordinasyonunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının
etkin katılımıyla yürütüleceğinden, Bakanlar Kurulu'nün E-338-2009 sayı ve
16.7.2009 tarihii kararının, Başbakanlığın 27 Ağustos 2009 tarihli 9 no'lu ve
23 Kasım 2009 tarihii 11 no'lu genelgelerinin iptaline ve KKTC e-Devlet
Projesi çalışmalarının aksamalara neden olmadan, düzenli yürütülebilmesi
ve sürekliliğin . sağlanabilmesi için görev alması öngörülen, başlıca kurumsal
yapılar olarak, e-Devlet Yönlendirme Kurulu, e-Devlet Yürütme Kurulu, eDeviet Hukuk Grubu ve e-Devlet Çalışma Grupları'nın önergeye ekli EKA'da belirtildiği şekilde kurulmasına karar verdi. .
26.12.2012
t
Dağıtım:
: >Bilai Gereği:
KKTC Cumhurbaşkanlığı •
KKTC Başbakanlığı (RG) :•• ^ •.-.;•
KKTC Cumhuriyet Msciis;
Güveniik Kuvvetleri Komutanlığı
Polis Genei Müdürlüğü-•
Dışişieri Bakanlığı. . • .•;
içişleri.ve.Yerel Yönetimler Bakanlığı ;
Maiiye. Bakanlığı.
...
Miiii Eğitim, Gençiik vs Spor Bakanlığı
Sağlık Bakaniığ:
. ••;'.•;.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Turizm Çevre-ve Kültür Bakan!iği: .
Çalışma.ve Sosyal Güveniik Bakanlığı
Ekonomi.ve Enerji Bakanlığı
Yüksek Mahkeme Başkanlığı
Hukuk-Dairesi (Başsavcılık):
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)
Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı .
Sayıştay Başkanlığı
j
KARAR NUMARASI: K(ll)2884-2012
2013 YILI PUL EMİSYON PROGRAMI
(Önerge No:2812/2012)
- (B.U.B.) ' i
Bakanlar Kurulu, 2013 yılında satışa sunulması hedeflenen ve
ayrıntılı bilgi ve programı önergede belirtilen pul basımına ilişkin "Pul
Emisyon Programında öngörülen 17 adet değişik değerde pulun Posta
Dairesi Müdürlüğü'nce Devlet Basımevi'nde basılmasını ve 2013 Yılı Pul
Emisyon Programı'nın özüne halel getirmeyecek "Satışa Arz Tarihi",
"Değerleri", "Tirajı" ve "Kompozisyon Seçimi" gibi programda değişiklik
yapılmasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın onayına bağlı olarak
Posta Dairesi Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasını onayladı.
i
î
. |
26.12.2012
I
r
i:
DAĞİTİM:
Biiai Gereği:
\ •
KICTC Başbakanlığı (RG)
Bayınci ıriık ve Ulaştırma Bakan lığı •/
Maliye Bakanlığı
•
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe.Dairesi Müdürlüğü
ı;
KARAR NUMARASI: K(ll)2899-2012
S-158-2005 SAYI VE 9.5.2005 TARİHLİ KARAR İLE S(K-İİ) 2312-2007 SAYI VE.
5.12.2007 TARİHLİ KARARLARIN TADİLİ
(Önerge No:2828/2012)
: S-;':
;
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu S-158-2005 sayı
. ve 9.5.2005 tarihli karan tadil eden S (K-ll)2312-2007 sayı ve 5.12.2007
tarihli kararda Resmi Kuruluşların: elektrik tüketim bedellerinin ödenmesi için
fatura tarihi itibarıyla tanınan altı aylık sürenin, iki ay olarak değiştirilmesi
amacıyla S (K-l 1)2312-2007 sayı ve 5.12.2007 tarihli kararın bu yönde tadil
edilmesini onayladı.
27.12.2012
Daâıtım:
Bilai Gerea::
KKTC Başbakanlığı (RG)' .
Ekonomi :ve Enerji Bakanlığı :
Mâiiye Bakanlığı;.'
Bütçe Dairesi Müdürlüğü ; .-.
Hazine ve Mühasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASi:K(ll) 1 -2013
1.) 2013 MAL VE HİZMETLER (DÜZENLEME VE DENETİM) .
(KÜRSÜNSUZ BENZİN (95 VE 97 OKTAN), MOTORİN (MAZOT), GAZYAĞI
VE EURO DİESEL) AZAMİ SATİŞ FİYATLARI EMİRNAMESİ; •
2) 2013 FİYAT İSTİKRAR FONU (AKARYAKİT, TARIMSAL ÜRÜN
VE TÜKETİM MADDELERİ) (FONA YATİRİLACAK MİKTARLAR)
(DEĞİŞİKLİK) EMİRNAMESİ
1.
Bakanlar'Kurulu, ekte sunulan
2013 Ma! ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz
Benzin (95 ve 97 Oktan), Motorin' (Mazot), Gazyağı ve Euro
Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesini; ve.
2.
2013 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim
Maddeleri)
(Fona- Yatırılacak
Miktarlar)
(Değişiklik)
Emirnamesi'ni
onaylayarak Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verdi.
2.1.2013
DAĞİTİM:
Biiai Gereği:
;:
KKTC Başbakanlığı (RG) j'
Ekonomi ve Enerji Bakaniiği
Maliye Bakanlığı
1377 UAL VE HİZMETLER (Düzenleme ve Denetim) YASASt
(21/1977, 5/1986 Ve 41/1987 Sayılı Yasalar)
Madde 4(1) (B) Gereğince Emirname
Ekonomi ve Enerji Bakanı 1977 IVial ve Hizmetler (Düzenleme ve
Denetim) Yasası'nın 4(1) (B) maddesi'nin kendisine vermiş olduğu yetkiyi
kuşanarak bu Emirname ile aşağıdaki hususları saptar.
Kısa İsim
1.
Tefsir.
2. ..
Azami
Fiyatı
Satış
3
. '
B u Emirname, 2013 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim)
. (Kurşunsuz Benzin (95 ve 97 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı
. ve Euro Diesel) Azami. Satış- Fiyatları Emirnamesi: olarak:;
isimlendirilir.
Bu Emirnamede metin; başka türlü gerektirmedikçe,^
"Azami Fiyat"; 3'üncü maddede saptanan - ithalatçı. ve;
perakenteci azami satış fiyatını anlatır.
"Kurşunsuz Benzin" (95 ve 97 Oktan), Motorin (IViazot),
Gazyağı ve Euro Diesel": 1977 Mal ve-Hizmetler (Düzenleme ve
Denetim) Yasası'nın 3(1) Maddesine göre Bakanlar Kurulu'nca'
ilan edilen denetime tabi mallan anlatır.
Kurşunsuz Benzin (95 ve 97 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve.
Euro Dieselin satış fiyatı aşağıda, belirtilen azami satış fiyatından
• fazla olamaz. •••
Malın Cinsi
Kurşunsuz Benzin
95 Oktan
2 - Kurşunsuz Benzin
97 Oktan
3- Euro Diesel
.4-: Motorin (Mazot}
Gazyağı
Cetvel
İthalatçı Azami Satış Fiyatı
Rerakente Azaırmi
Satış Fiyatı
2.4490S1 TL./Lt.,
2.98 TL./Lt.,
2.555182
2.614727
2:396364
2.3973S4.
3.10
3.16
2,90
2.90"
TL./Lt.,
TL./Lt,
TL./Lt.,
TL./Lt.,
t
m/u.,.
TL./LL,
TL./Lt.5
TL;/Lt.„
Yürürlükten
Kaldırma
30^11.2012
A.E.639
4.
Bu Emirname ile 2012 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve
. Denetim) .(Kurşunsuz Benzin ;(95 ve 97 Oktan), ;Motorini
(Mazot); Gazyağı ve Euro Diesel) Azami- Satış Fiyatları:1
• Emirnamesi yürürlükten kaldırılır.
.
Yürürlüğe
Giriş
5. - -•-.;'.B.ü'rHmirna'ni'e,::,03.01..2.013 tarihinden;başlayarak yürürlüğe!
girer.
.
•:
v ^ M ^ A T İ S J İ K R Â R ^ Ö N İ İ YASASI;- •
" - "X
(26/1978, 54/1983, 3î/1986 ve 6/200(1 Savuş Yasalar) . .;'":
. '
1
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fo'nır Yasası'mn 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş
olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar. '
.
Kısaîsrm . .. .. • l . B u Emirname,. 2013 . Fi yal İstikrar Fonu. (Akaryakıt, Tarımsal
R.G. 61
Ürün ^ ve;Tüketim".' Maddeleri )( Fona YatınlacakMiktarlar) ^
05.06.2003
Emirnamesi olarak, isimlendirilir ve aşağı da.. "Esas Emirname" oiarak
A.E.393.
anılan 2003 Fivat İstikrar Fonu (Akaryakıt Tarımsal Ürün ve Tüketim
^
*
•
•
. • -i
.. Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur.
R.G. 1
."J"
. 04.01.2012 • .
-^-Ç-' :
•
^
•.
-•
• R.G; 1 .
••^v' • •'•
04.01.2012 .
YV
. A.E; 2 7. - Y /
. • ' ii '•'•'.'•••••''-': '
RG. i l
. 18.01.20.12
• y: •; y :
A . E ' 2 3 7 / - • • • • ' ^ / K r ' V ^ - - R.G.
'
:;
18.01.2012- .
'
'• A.E.24
"...'.'
R.G. 13
- .
- .
19.01.2012 . .
. '.
.
A.E. 43
,
R-.G..20 . . • •"
•'.
:
26.01.2012. . ' .
,
.
..•'A.Ev.65 1 ;';;:
S:'
r - "
- :
•
' ^ r - r - r T
•. '
: • • • i r ? :
- '• - X ,
. :: :-:%••'
i : / l . v'.
- V/- ;.:
.
. o
;; . >;'f;:
--f:
.; -',!,;•
yVJ';;:
.-K/•/-':;:j"
'Y::-;':.
^
V:';r H-'
w - ^ :'• • v,/'::>
., -
J:
; V:—
':..;"J;-'-
;
•:•
;
, - H :
/
i/'^K
.:•.'.'••V
R . G . 23
• 0-1.02.2012" .
-
%
' . ...
' '
"•';:
A.E.68
- " -Yf .;
.
R . G . 23
0i.02.20i2
A,E. 70
• R.G.33.
'
' V -:
' = : -
,.'/.
14.02.2012
;
.
,.:
- -
V
",
.,.1
.. • .v-J;-
':;,.'•;[;:
.:T;
';•
:
R.G.44
- e '
f :
.;
:
. ../'• ,k;
-
A . E . 121
I
R . G . 53
-1:
:
-
29.02.2012 '
•
• ' : S "
• •
;
v
:
"
A . E . 170
.
R . G . 54
. ;
.
:
-
•-.-:-;.•
-
14.03.2012
;• ./
'
• .
:[-.
• ;.;!' •
:
'
A.E. 176.
"
:
"
'
'
16.03.2012
A . E . 178
'
.• •
A . K , 102
R . G . 5.6
.
•,;'/-••
15.02120-12. :
14.03:2012
;
.
;
•
J . - ' ••"
.
;
. .
a.e.ıoı
RG..34.
;
..'••
:
^
; •
;
-
y
.
.r
•!•:
1,
••'.
:[;'
R.G.-62 ..
28.03.2012
A.E. 196
R.G. 64 03.04.2012
A.E..199 '
R.G. 73
. 13.04,2012
A.E. 245;
R.G. 78
' 25.04.2012
A.E. 264 •
R.G. 80
i 27.04.2012
A.E. 271
R.G. 89 14.05.2012
A.E.289R.G. 97
. 24.05.2012
A.E. 308
R.G: 100:"
28.05.2012
. A.E. 316. '
R.G. 10231.05.2012/
A.E. 320
R.G. 107
11.06.2012.
A.E. 340.
R.G. 110 .::
13.06:2X312' A.E. 342
R.G. .120
. 27.06.2012
A.E. 357 .
R.G. 130
11,07.2012:
A.E. 420 .
R.G. 137
25.07.2012
A.E. 43'5
R.G. 1.3 9.
30.07.2012'
A.E. 437
R.G. 145
08.08.2012
A.E.454.
R.G. .149
22.082012^
A.E. 480
R.G. j 5 7
0'6.09.2öl2;
A.E: 49ü :
Il.G. 157 06.09.2012 A.E.492, '
R.G. 163,; .
. 20.09.2012 :
A.E. 535 .•'.
. R.G..172 M .
04.10.2012
A.E. 562 . :
R.G. 172, :
04.10.2012 -.•'
A.E. 563 .. :
R.G. 172
18.10.2012
AE. 575 •
R.G. 185
: .
l
.1
- 01.11.2012
A.E. 598
R.G. 186
•
i.
06.11.2012 v-
A.E.-600 '
R.G. 191
16.11.2012
A.E. 620
R.G. 193
.
.'
20.11.2012//
!
A.E. 623 .
R-.G. 201' .
30.11.2012
A.E. 638
- R.G. 207
14.12.2012
. A.E. 660 • . •
R.G.211 . •
20.12.2012
A.E. 688 .
Esas Emirname
I. Cetvelinde
Değişildik
2. Esas Emirname. 1; Cetvelinde gösterilen ve bu Emirnameye ek
Cetvel'de atıfta bulunulun pozisyon numaralarının karşısındaki miktar ve
oranlar kaldırılmak ve yerlerine bu Emirname'ye EIv Cetvel'de
gösterilen miktar;ve oranlar konmak suretiyle değiştirilir.
Yürürlüğe Giriş
3. BuEnıimame 03-Ocak 2013 tarihiııden;başlayarak 3nirüıiüğe girer.
. 0).
N,
V'O
E. m.
—;0)ı >Q)
&
E
Z tu J2f : Croyrn
D;
tuE'
E S-"S
Cü O
CD- ..
ş' Er £"
^ reSm®° İZ-& > a).-.C
:D - •
E D) C
D
m. :==.
™ E
I
g . "m N. .
0> _> ri'S'- m'
UJ 0) Cü'«J —N Oıra id
>>'!o
>
•c. Ec "D ^ E ^
— (D C
.DT3-r=
=:: (D
>
ro
"O ^
£5 —
m o) ®O = S s jç
'S
jd re. c-, İğ. o: £ 2 ^ "g
- CD
ü — tn
si' «"s*
m
<
d •
ov
o
3
U
>J
55
sto
—
_J
t- ^ :.
h- '
••'
"
C
D . •T-'
m
ro
0o .•
N-C
D .• .",• cC
T
—
CB . • 0M
0.. •.
Ö
• 0'
S
LU,
-İÇ
.020
5
'—i-ZJ
—
i
co
0
00
sf.
h- •
5
1C
ON
)
•sr
1
0
NCO
Ö
-J •
• ZJ .' . ÜJ'---.-- .-' . lü
1— _ : h- '•
.1T—
0
u0
n • . --0
ro '. *. co
0.
:.. OO
T— '
O)
a
o
.
CM
05• . .00
. 1—
0 .. • 0
ö;
ÜJ .
• .
LU
>
0
'
' - • HHJ
0
0
K
0
m
ro
co
.d
1
LU
O
UJ •'LU;
I O
CD h-
.ZLU
D
O.
...
<
jo •••
_
Ij
f-
CM
CD
m
CD .
0
.-•• •
:'
ÜJ
.hr
• 00
0
in
<Jl
00
ö
' trr>
CD .
ra
c - ; ^ £cd
o .•=:' ' E C D ?
0) ^ a İS ^
•2
CD
: o
•-.e
,
C
D
. :
03
• ® . r o
CD:
' "O; CD > 1.—
CD
:
•rr.'
C
D
:
C
D
E "çc )D3_
1Ç
D
S- '•.. CDI • co
.03ip:: CD•: as
;. E :E'
Cü
rj 3 >CD ,
S C3/ "S
Ct;Q
E'
• tu:: . c :
•a
N'
CD 03 CD".
T3
•OH J . 0): cdS=ra r_CD . -o co
M- cb "E
cd >•) S
S CD
-S -CD. 03 . = CD
>
CD_3 ..
•S E O ,0)r0) ' JST
D- C3- ~E CD
:
• '
-
•
"rö
'.'•.
"•
•>v.
•
• >a>
••tn
— •
A--;
CT>
CD
ıs:
'3
tn
3
Oh
ı_
3
<
••c-CD •
L
D
CD
N'
'•CC.
D^
' Cû"
•.N
•3:
tn
1uy
v3 .ET
CD
N
CD
o
"o
O
LU
CD
C
enD.
CD
ö
I—
ÜJ
KARAR NUMARASI:K(l1)77-2013
ÖDENEK AKTARMA
(Önerge No: 1/2013)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, 2012 Bütçe Yasası'nın 7'nci maddesinin (3)'üncü
fıkrasına istinaden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi,
altında yer alan "Giyecek Alımları (Kişisel Kuşam ve Donanım Dahil)" 08-0504-6-0-1-03-2-5-01 kaleminden ödenek bakiyesi mevcut mükellefiyetlerin
karşılanmasına yeterli olmayan "Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri" 08-05-046-0-1-03-7-3-03 kalemine 20,620.00 TL aktarma yapılmasını onayladı.
9.1.2013
Daâıtım: . .
Bilai Gereai:.
'.
/ • •''
KKTC Başbakanlığı (RG)
Bayındırlık've Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı.
j:
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
!
Hazine ve Muhasebe.Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASİ: K(II)6-2013
K(ll)2783-2012 SAYI VE 20.12.2012 TARİHLİ KARARIN TADİLİ
(Önerge No: 40/2013)
(M.E.G.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(ll)2783-2012 sayı
ve 20.12.2012 tarihli kararın aşağıdaki şekilde tadil edilmesini onayladı.
"Bakanlar Kurulu, Dışişleri Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer
alan "Diğer Hizmet Alımları" 04-01-01-1-3-1-03-5-9-90 kaleminden 62,000.- TL
alınarak, aşağıda belirtilen ödenek kalemlerine karşılarında belirtilen miktar
kadar aktarılmasını onayladı.
Dışişleri Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan;
"Diğer Hizmet Alımları" 04-01-0-1-1-3-1-03-5-9-90 kaleminden 62,000.- TL
.alınarak, . . • 1.
İstanbul-Başkonsolosluğu:
"Sigorta Giderleri"
aktarılması,
2.
04-0S-01-1-3-1-03-5-4-02
kalemine
7,000.-
TL
Dışişleri Bakanlığı:
Dışişleri Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan ;
a) "Diğer Dernek, Birlik, Kurum vb. Kuruluşlara Yardım" 04-01-04-9-9-'
05-3-2-90 kalemine 15,000.-TL aktarılması,
b) "Hane . Halkına Yapılan Diğer Transferler" 04-01-10-9^9-1-05^-9-01
kalemine 15,000.- TL aktarılması,
3.
New York Temsilciliği:
"Diğer Hizmet Alımları" 04-07-01-1-3-1-03-5-9-90 kalemine 25,000.- TL
aktarılması."
9.i.2013 .
• DAĞITIM:- :
''• - Bilgi Gereai:
KKTC Başbakanlığı (RG)
Dışişieri Bakanlığı
Maliye. Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü ..
Hazine ve Muhasebe .Dairesi Müdürlüğü
V
- •
!}
KARAR NUMARASI: K(l 1)77-2013
YURTDIŞI ZİYARET
(Önerge No:4/2013) .;
(M.B.) |
i
Bakanlar Kurulu, 29 Eylül 2012 tarihinde Ankara'da 2013-2015 Mali
Programı ile ilgili toplantıya katılan ve 30 Eylül 2012 tarihinde "Devlet
Demiryolları Anadolu Bölge Sendikasının davetlisi olarak Malatya'ya giden ;
Maliye Bakanı Ersin R. Tatar'a 29.9.2012 tarihinde Ercan-Ankara gidiş, Özel
Kalem Müdürü Coşkun Bundak ile Basın Memuru Ahmet Özsoy'a 30.9.2012
tarihinde Ercan-Ankara gidiş, 110.2012 tarihinde Ankara-Malatya, 3.10.2012 İ
tarihinde Mâlatya-İstanbul, 4.10.2012 tarihinde İstanbul-Ercan dönüş uçak :
biletleri, konaklama masraflari, yürürlükteki mevzuat uyarınca harcırah
tutarları ve diğer resmi harcamaların Maliye Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 05-01-01-1-2-1-03-3-3-01
kaleminden karşılanmasını onayladı.
ı
9.1.2013
Dağıtım::.
Bilgi Gereai:
KKTC Başbakanlığı (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü.
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI:K(l1)77-2013
GATSOMETER B.V. YETKİLİSİNİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:5/2013)
(İ.Y.Y.B.)
Bakanlar Kurulu, GATSOMETER B.V.'den ülkemize gelen yetkilinin
giderlerini karşılamak üzere gereksinim duyulan 3,832.76 € (Euro) karşılığı
Türk Lirası'nın İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı'nın "Sabit Görüntülü-r
Radar Sistemi Alımı Projesi " 07-01-03-1-3-11-1-06-1-2-06 ödeneğinden
bloke edilmesini onayladı.
9.1.2013
Daa mm: Biiai. Gereği:
•V;..:
KKTC Başbakanlığı. (RG) . \
İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı
Maliye^ Bakanlığı
• I
3ö£çe Dairesi Müdürlüğü
. v
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASi:K(ll)43-2013
YURTDIŞI GÖREV
>
'
(Önerae No:6/2013)
(S.B.),
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Dr. Burhan Nalbantoğlu
Devlet Hastanesi'nde görev yapan Cemal Bağrıkara isimli personelin'
1.11.2012-2.11.2012 tarihleri arasında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet
Hastanesi'nde kurulmuş olan tıbbi atık ünitesinin yedek parça temini için
İstanbul'a gönderilmiş
olması nedeniyle
kendisine bir adet Ercan-İstanbuf-
Ercan gidiş-dönüş uçak bileti ve konaklama masrafları karşılanmayacak
şekilde mevcut mevzuat gereği harcırah verilmesini ve gerekli ödeneğin:
Sağlık Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici;
Görev Yollukları" 11-01-07-9-9-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
9.1.2013
Dağıtım: , .
Bilgi Gereği:
." ;;
KKTC Başbakanlığı (RG) .
Sağlık Bakanlığı .
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe<Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: K(l 1)77-2013
DAVETLİ ZEVAT
(Önerge No:8/2013)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Filistin Sivil Toplum Kuruluşları ile AB'nin
oluşturduğu ilişkiler doğrultusunda, temas ve incelemelerde bulunmak üzere
AB Koordinasyon Merkezi'nin davetlisi olarak KKTC'ne gelen Filistin İnsan
Hakları Başkanı lyad Bourghatrnın 12-15 Eylül 2012 tarihlerine bağlı olarak
konaklama ve İaşe-ibate giderlerinin Maliye Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan /"AB'ne Uyum Çalışmaları Projesi" 05-02-04-9-9-14-1 -06-39-01 kaleminden karşılanmasını onayladı,
;
9.1.2013
Dağıtım:
Bilai Gereai:
KKTC Başbakanlığı (RG)
;
Mâliye Bakanlığı.
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
:
Hazine;^e;MulıaseBe;:Dairesi:i\/iûd'Ürlüöü--
KARAR NUMARASI: K(ll)13-2013'
YURTDİŞİ GÖREV
(Önerge No:9/2013)
. (KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, 2010-2012 Dönemi Kamunun Etkinliği ve Özel
Sektörün Rekabet Gücünün Artırılması Programı kapsamında KKTC
Devleti'nin Fonksiyone^Kurumsal Gözden Geçirme Projesi Çalışması ve
Yüksek Öğrenim Sektörüne iiişkin durum tespiti çalışması ile ilgili toplantılara
katılmak üzere 21. Ekim .2012 tarihinde Ankara'ya gidip 22 Ekim 2012
tarihinde Ada'ya dönen KKTC Başbakanlığı Müsteşarı Ömer A. Köseoğlu ve
Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ali Korhan'ın konaklama, harcırah ve
orada beliren ulaşım giderlerinin Başbakanlık 2012 Mali Yılı Bütçesi altında
yer alan- "Yurtdışı Geçici Görev Yolluklari" 03-01-01-1-1-1-03-3-3-01
kaleminden karşılanmasını onayladı.
9.1.2013'
Dsaıtım:
M
Bilgi Gereai:
KKTC Başbakanlığı (RG)
Ekonomiye Enerji BakanlığıMaliye Bakanlığı
3ûtçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ye Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARAS!:K(!I)14-2013
OKUL HARCININ KARŞILANMASI
(Önerge No: 10/2013)
(M.E.G.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 12/1 '990 sayılı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi
(Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasiairı) Yasası tahtında yürürlükte olan
Burs Tüzüğü'nün 31'inci maddesinin (3)'üncü fıkrası uyarınca Doğu Akdeniz
Üniversitesi Bilgisayar Destekli Muhasebe Bölümü öğrencisi Muhammet
l. Khanin 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi okul harcı yansı olan
1,826.00 TL'nın ödenmesini ve gerekli ödeneğin Milli Eğitim, Gençlik ve Spor
Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Eğitim Amaçlı Diğer
Transferler" 09-03-09^4-1-1-05-4-2-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
9.1.2013
DAĞITIM
Biiai Gereği
KKTC Başbakanlığı.(RG)
;
Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı
Maiiye Bakanlığı :
]•
BütçeDairesiMüdürlüğü
•••!
Hazine ve, Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARAS1:K(II) 15-2013
OKUL HARCININ KARŞILANMASI
(Önerge No: 11/2013)
(M.E.G.S.B)
Bakanlar Kurulu, 12/1990 sayılı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi
(Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası tahtında yürürlükte olan
Burs Tüzüğünün 31 'inci maddesinin (3)'üncü fıkrası uyarınca Doğu Akdeniz
Üniversitesi, Mütercim-Tercüman Bölümü öğrencisi Mert Efekan'ın 2012-2013
Öğretim Yılı Güz Dönemi okul harcı kalanı 1,800.- TL'nın ödenmesini ve
gerekli ödeneğin Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan "Eğitim'Amaçlı Diğer Transferler" 09-03-09-4-1-1-05-4-2-01
kaleminden karşılanmasını onayladı.
9. 1.2013
l
DAĞITIM
• • Biigi Gereği.KKTC Başbakanlığı (RG)
Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Butce Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürİüğü
KARAR NUMARASI:K(II)16-201-3
OKUL HARCININ KARŞILANMASI
(Önerge No: 12/2013)
(M.E.G.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 12/1990 sayılı Yüksek Öğrenim ve Dtşiiişkiler Dairesi
(Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası tahtında yürürlükte olan
Burs Tüzüğü'nün 31'inci maddesinin (3)'üncü fıkrası uyarınca Yakın Doğu
Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknolojisi 1, Sınıf öğrencisi Nihat Erol'un
2,035 € tutarındaki 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi okur harcının
kalanının yarısı olan 1,017.5 €'nun ödenmesini ve gerekli ödeneğin Milli
Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
"Eğitim Amaçlı Diğer Transferler"
09-03-09-4-1-1-05-4-2-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
9.1.2013
' .1-:
•-V. •..rv--:.
• .• •
DAĞİTİM:-,
Bilgi Gereği
KKTC Başbakanlığı (RG)
Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
• i' " . • '•ir
KARAR N UMARASkK(l I) 17-2013
OKUL HARCININ KARŞİLANMASİ
(Önerge No: 13/2013)
(M.E.G.S.B)
Bakanlar Kurulu, 12/1990 sayılı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi
(Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası tahtında yürürlükte olan
Burs Tüzüğü'nün 31'inci: maddesinin (3)'üncü fıkrası uyarınca Uluslararası
Kıbrıs Üniversitesi, Zihinsel Engelliler Öğretmenliği bölümü öğrencisi Gülçin
Zahteroğulları'nın 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi okul harcı kalanı
603 Euro'nun ödenmesini ve gerekli ödeneğin Milli Eğitim, Gençlik ve Spot
Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Eğitim Amaçlı Diğer
Transferler" 09-03-09-4-1-1-05-4-2-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
9.1.2013
DAĞITIM
Bilgi Gereai
KKTC Başbakanlığı (RG) -; -j.. ;
Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
;
BütçeDairesiMüdürlüğü
Hazine.ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR1 NUMARASİ:K(I!)18-2013
OKUL HARCININ KARŞILANMASI
(Önerge. No: 14/2013)
(M.E.G.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 12/1990 sayılı Yüksek Öğrenim ve Dışiiişkiler Dairesi
(Kuruluş, Ğörev ve Çalışma Esasları) Yasası tahtında yürürlükte olan
Burs Tüzüğü'nün 31'inci maddesinin (3)'üncü fıkrası uyarınca Uluslararası
Kıbrıs Üniversitesi, Zihinsel Engelliler Öğretmenliği bölümü
öğrencisi
Yeliz Kaya'nın 2012-2013 Öğretim Yılı Güz Dönemi okul harcı kalanı
633 Euro'nun ödenmesini ve gerekli ödeneğin Milli Eğitim, Gençlik ve Spor
Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Eğitim Amaçlı Diğer
Transferler" 09-03-09-4-1-1-05-4-2-01. kaleminden karşılanmasını onayladı.
9.1.2013
•r .
DAĞİTİM
t •
Bilgi Gereği
i
KKTC Başbakanlığı (RG) . ; f;' : ; . ;
Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı
Maliye:Bakanlığı
. •.
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
i
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürİüğü
KARAR NUMARASI:K(II)18-2013
PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN'IN MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No: 15/2013)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi
Hasiahanesi arasında imzalanan Protokol çerçevesinde, 3 - 4 Ocak 2013
tarihleri arasında kanser hastalarının muayene ve takiplerini yapmak
üzere KKTC'ne gelen Prof. Dr. Özgür Özyılkan'ın Adana-Ercan-Adana
geliş-dönüş uçak bileti ile KKTC'nde kaldığı süre zarfında beliren iaşe-ibate
giderlerinin Sağlık Bakanlığı Bütçesi altında yer alan . "Ağırlama, Tören,
Fuar, Organizasyon Giderleri" 11-01-07-9-9-1-03-6-1-02 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
9.1.2013
DAĞITIM: •
Bilai Gereai:
KKTC Başbakanlığı (RG)
Sağlik Bakanlığı
;
Maliye Bakanlığı-:
Büiçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi :lViüdürlüğü
•
i
!
!
ı
ı
KARAR NUMARASi:K(ll) 20 -2013
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU'NA YERLEŞTİRİLEN
ÖĞRENCİLERİN BARINMA VE ULAŞIM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI
(Önerge No:16/2013)
(M.E.G.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Maarif Kız Öğrenci Yurdu'nun kapanmasından dolayı
ulaşım zorluğu bulunan Karpaz Bölgesi'nden 20 Temmuz Fen Lisesi ve Bülent
Ecevit Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören ve; barınma ile okula ulaşım ihtiyacı
olan Genel Ortaöğretim Dairesi'ne bağlı 5 öğrencinin Yakın Doğu Üniversitesi
Öğrenci Yurt giderlerinin ödenebilmesi için gereksinim duyulan miktarın Milli
Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
"Eğitim Amaçlı Diğer Transferler" 09-01-09-4-1-1-05-4-2-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
9.1.2013
DAĞİTİM: "
Biloi'Gereai: ;
KKTC Başbakanlığı (RG)
• Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
BütçeDairesiMüdürlüğü
Mazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASİ: K(II)21-2013
YURTDIŞI GÖREV
(Önerge No: 17/2013)
(M.E.G.S.B.)
Bakanlar Kumlu, 23-27 Aralık 2012 tarihlerinde (her iki tarih dahil)
Fatih Projesi Tanıtım ve Eğitim Seminerleri'ne katılmak üzere Ankara'ya
giden İsmail Külle, Mehmet Gökyiğit ve Emre Aksu'nun Ercan-Ankara-Ercan
gidiş-dönüş uçak biletleri ile Ankara'da bulundukları süre içerisinde beliren
tüm harcamaların Milli Eğitim, Gençlik ve Spor; Bakanlığı 2012 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon
Giderleri" 09-01-08-9-9-1-03-6-2-Oİ kaleminden karşılanmasını onayladı.
9.1.2013
•
::
Dağıtım:
Bilgi..Gereği::
.
• . ;. :
KKTC Başbakanlığı (RG)
Milii Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü '
Hazine ;ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASi:K(ll) 22 -2013
MÜŞTEREK BAHİS ŞİRKETLERİNİN VE İNTERNET BAHİS ŞİRKETLERİNİN ÖN
İZİNLERİNİN YENİLENMESİ .
(Önerge No: 18/2013}
(M.E.G.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 67/1999 sayilı Beden Eğitimi ve Spor Yasası'nın
26'ncı Maddesi'nin (2)'nci fıkrasının (C) bendi uyarınca Bakanlar Kurulu'nun
K(l])2786-2012 sayı ve 20.12.2012 tarihli kararı gereği ilgili kayıt ve koşulları
dikkate alınarak iigili şirketlerin (Nicosia Betting Ltd., Aydoğan Turizm &
Leisure Ltd.(Hitit Bet), Arkın Invesirnent Ltd. (Sporting Clup Betting), Gala>cy
Betting Ltd., Dee European ComBetting Ltd., Quickwin Betting Ltd., Stan
Toto Betting Ltd.) Müşterek Bahis Düzenleme izinlerinin bir yıl süre iie
yenilenmesini onayladı.
•
9.1.2013
Dağıtım:... .
Bilgi Gsreai:
.
KKTC:Başbakanlığı (RG)
Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakaniığ:
Maliye Bakanlığı
'
Bütçe Dairesi Müdürlüğü . T
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdüriüğü
KARAR NUMARASI:K(l1)77-2013
CMT STUTGART 2013" TURİZM FUARI VE "DÜSSELDORF BOOT MESSE 2013"
TURİZM FUARI
ı
(Önerge No:20/2013)
(T.Ç.K.B.)
Bakanlar Kurulu, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı'nın; yurtdışı turizm
tanıtım ve pazarlama çalışmaları çerçevesinde, katılmayı planladığı ve
Almanya'nın Stutgart şehrinde 12-20 Ocak 2013 tarihleri arasında
düzenlenecek olan' "CMT Stutgart 2013" turizm fuarı ve Almanya'nın
Düsseldorf şehrinde 19-27 Ocak 2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan
"Düsseldorf Boot Messe 2013" özel ilgi turizmi fuarına katılıma ilişkin aşağıdaki
kararı aldı:
"CMT Stutgart 2013" turizm fuarına katılacak olan Turizm Tanıtma ye
Pazarlama Dairesi Şube Amiri Pembe Kanatlı'nın 11 Ocak 2013 gidiş ve 1,6
Ocak 2013 dönüş olacak şekilde Ercan-İstanbul-Stutgart-İstanbul-Ercan
uçak bileti bedeli, seyahat-sağlık sigortası, vize ücreti, konaklama ve
harcırahının;
"CMT Stutgart 2013" turizm fuarına katılacak olan Karpaz Eko Turizm
Birliği Başkanı veya Başkanı temsilen katılacak olan bir temsilcinin 11 Ocak •
• 2013 gidiş ve 17 Ocak 2013 dönüş olacak şekilde Ercan-İstanbul-Stutgartİstanbul-Ercan uçak bileti bedeli, seyahat-sağlık sigortası, vize ücreti,
konaklama ve harcırahının;
-
"CMT Stutgart 2013" turizm fuarına katılacak olan KITOB temsilcisi Ayşe
Dönmezer'in 11 Ocak 2013 gidiş ve 15 Ocak 2013 dönüş olacak şekilde
Amsterdam-Stutgart-İstanbul-Ercan uçak bileti bedeli, seyahat-sağlık
sigortası, vize ücreti, konaklama ve harcırahının;
-
^'Düsseldorf Boot Messe 2013" turizm fuarına katılacak olan Turizm
Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Şube Amiri Cansev: Yeşilada'nın 18 Ocak
2013 gidiş ve 23 Ocak 2013 dönüş olacak şekilde Ercan-İstanbulDüsseldorf-İstanbui-Ercan uçak bileti bedeli, seyahat-sağlık sigortası, vize
ücreti, konaklama ve harcırahının;
-
"Düsseldorf Boot Messe 2013" turizm fuarına, KKTC Scuba Daliş
Merkezleri Birİiği'hi tepişilen Katıiacak olan Emre Kolaç'ın 18 Ocak 2013
• gidiş ve 28 Ocak 2013 dönüş olacak şekilde Ercan-İstanbul-Düsseldorfİstambul-Ercan uçak bileti bedeli, seyahat-sağlık sigortası,' vize ücreti,
konaklama ve harcırahının;
j
"Düsseldorf Boot Messe 2013" turizm fuarına, KKTC.Scuba Dalış
Merkezleri Birliği'ni temsilen katılacak olan Marion Buckmüller'in 3 Ocak
2013 gidiş ve 31 Ocak 2013 dönüş olacak şekilde Ercan-İstanbul-Stutgariİstanbul-Ercan parkurundaki uçak bileti bedeli, seyahat-sağlık sigortası,
vize ücreti, 18-28 Ocak 2013 tarihleri arasındaki konaklama ve harcırahının;
Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı Bütçesi altında yer alan Turizm
Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 13-0104-7-3-2-03-3-3-01 kaleminden,
"Düsseldorf Boot Messe 2013" turizm fuarında ziyaretçilere dağıtılacak.olan
dalış broşürünün yapım ücreti, olan 2,000.- TL'nın Turizm Geliştirme ye
Tanıtma Fonu'nun "Baskı ve Cilt Giderleri" 13-01-04-7-3-2-03-2-1-05
kaleminden,
"CMT Stutgart 2013" turizm fuarındaki -15m2'lik stand yapım ücreti olan
6,000:- Euro'nun, ilgili firmalara ödenmek üzere, Turizrri, Çevre ve Kültür
Bakanlığı'na bağlı olarak Almanya'da faaliyet gösteren Almanya Turizm
Tanıtım Ofisi hesabına gönderilmek üzere;
"Düsseldorf Boot Messe 2013" turizm fuarındaki 16m2'lik stand yapım ücreti
olan 6,000.- Euro'nun, ilgili firmalara ödenmek üzere, Turizm, Çevre ve
Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak Almanya'da faaliyet. gösteren Almanya
Turizm Tanıtım Ofisi hesabına gönderilmek üzere;
"CMT Stutgart 2013" turizm ;fuarında standımızı ziyaret edecek olan
misafirlere ikram etmek üzere sağlanacak izaz-ikram tutarı olan 400.TL'nın; .'.;
"Düsseldorf Boot Messe 2013" turizm fuarında standımızı ziyaret edecek
olan misafirlere ikram etmek üzere sağlanacak izaz-ikram tutarı olan 400.TL'nın;
.
r
CMT- Stutgart;2013" ive "Düsseldorf Boot Messe 2013" turizm fuarları için
Almanya'ya";gönderilecek; tanıtım malzemelerinin kargo, nakliye, ardiye,
hamaliye ve gümrük giderlerinin ödemesinin ve ayrıca söz konusu
malzemenin Almanya Turizm Tanıtım Ofisi; tarafından kurtarılması ve
emanete alınması sürecinde gerekecek olan kargo, nakliye, ardiye,
hamaliye ve gümrük giderlerinin;
"CMT Stutgart 2013" turizm fuarı ile ilgili öluşabileç&fctiiğer-ıtıuhtem^l teşfni
giderlerin ödenebilmesi için Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dâiresi Şıiıbe
Amiri Pembe Kanatlı adına hazırlanacak olan 5,000.- Euro avansın;
;
-
"Düsseldorf Boot Messe 2013" turizm fuarı ile ilgili oluşabilecek diğer
muhtemel resmi giderlerin ödenebilmesi için Turizm Tanıtma ve Pazarlama
Dairesi, Şube Amiri Gansev Yeşilada adına hazırlanacak olan 5,000.- Euro
avansın;
-
Ayrıca "CMT Stutgart 2013" ve "Düsseldorf Boot Messe 2013" fuarları ile
ilgili oluşabilecek diğer muhtemel resmi giderlerin, Turizm Geliştirme ve
Tanıtma Fonu'nun "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon
Giderleri" 13-01-04-7-3-2-03-6-2-01 kaleminden karşılanması.
9.1.2013
DAĞİTİM;
Bilgi Gereai:
KKTC Başbakanlığı (RG)
Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı
Maiiye Bakanlığı
BütçeDairesiMüdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: K(l1)25-2013
SÖZLEŞMELİ PERSONEL KONCE BAYDAR'IN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:22/2013)
(T.D.K.B.)
•
-
V
!
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(ll)245-2012 sayı
ve 18.1.2012 tarihli karar ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bün^esrncte
yürütülmekte olan TAGEM projeleri çerçevesinde, Turunçgillerde Anndı'rma ve
Çeşit Geliştirme Projesi kapsamına giren işlevleri yerine getirmek amacı ile
istihdam edilen Konce Baydar'ın önergeye ekli sözleşme şartlarına uygun
olarak, görev süresinin 1 (Bir) yıl daha uzatılmasını ve gerekli ödeneğin Tarım
ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Sözleşmeli Personelin
Ücretleri" 10-01-04-1-1-1-01-2-1-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
9.1.2013
DAĞITIM:
Bilgi Gereai:
KKTC Başbakanlığı.(RG) •
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye1 Bakanlığı::;
'
BütçeDairesiMüdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASi:K(ll) 26 -2013
ORMAN VE EKONOMİK KALKINMA KONULU TOPLANTIYA KATILIM
j
(Önerge No:23/2013)
(T.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, 21-22 Ocak 2013 tarihleri arasında İstanbul'da
düzenlenecek olan "Orman ve Ekonomik Kalkınma" konulu toplantıya 20-23
Ocak 2013 tarihleri arasında katılacak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Âii
Çetin Amcaoğlu, Özel Kalem Müdürü Atınç Keskin ve Orman Dairesi Müdürü
İrfan Tanşel Demir'in Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri,
konaklama, iaşe-ibate ve mevzuat gereği yasal harcırahları, araç kiralama,
şoför hizmet: bedelinin ayrıca ivedi ve beklenmeyen giderlerde kullanılmak
üzere Özel Kalem Müdürü Atınç Keskin adına 4,000.00 TL (Dört Bin Türk
Lirası) avans çıkarılmasını ve gerekli ödeneğin Tarım ve Doğal Kaynaklar
Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 10-01-041-1-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
9.1.2013
•i •
•i
•:! i.
M'.;
•"• ••• •••
•
.. '.
DAĞITIM:
Biiai Gereai:
• K^G^Bâ;şbâkş.hİıŞ.i(RG)-..
.• • -'
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
••••
.
•V
•
i:
i
.' '
n
'
i
i
KARAR NUMARASi:K(ll) 27 -2013
TC ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ'NDEN KKTC'NE GELECEK .
UZMANLARIN MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:24/2013)
(T.D.K.B,)
Bakanlar Kurulu, TC Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Tarımsal
Araştırma Enstitüsü iMüdürlüğü arasında yürütülen "Tarımsal Araştırma ve
Geliştirme Projesi" kapsamında uygulanacak projelerin Danışmanlık Hizmetleri,
Yönetim, İzleme ve Denetleme Hizmetlerini yerine getirmek amacıyla, 2013 Yılı
içerisinde KKTC'ne gelecek olan öğretim görevlilerinin; Adana-Ercan-Adana
geiiş-gidiş uçak biletleri ile iaşe-ibate giderlerinin Tarım ve Doğal Kaynaklar
Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Projesi"
10-06-04-8-2-01 -3-06-9-9-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
9.1.2013
DAĞITIM: .
•^ilgi/Gereai:: • .V
ı
KKTC Başbakanlığı (RG)
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü ;
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: K(l 1)77-2013
"2013 EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMİNA KATILIM
(Önerge No:25/2013)
(T.D.K.B,)
Bakanlar Kurulu, Türk Standartları Enstitüsü Eğitim Dairesi Başkanlığı
tarafından 10-16 Ocak 2013 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Ankara'da
düzenlenecek "2013 Eğitim ve Sertifika Programı" kapsamında yapılacak
Sıcaklık Kalibrasyon Eğitimi, Terazi Kalibrasyon Eğitimi ve Hacim
Kalibrasyon Laboratuvarı Eğitimi'ne görevli olarak katılacak olan Merkezi
Teşhis ve Araştırma Laboratuvarı'nda görevli İlhami Akdeniz'in Ercanr
Ankara-Ercari gfdiş-dönüş
uçak bileti ve kurs katılım ücretinin TC Yardımları
ile finanse edilmesi öngörülen "Hayvan Islahı; Hayvansal Hastalık ve
Zararlılarla Mücadele Projesi" 10-04-04-2-1-01 -3-03-2-6-04 kaleminden;
mevzuat gereği yasal harcırahının ise Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri" 10-01-04-1-1-103-5-9-02 kaleminden karşılanmasını- onayladı.
9.1.2013
"I::
•••
'
'
. V:
•Dağıtım: •
. . <- •;
•Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlığı (RG)
: Tarım ve Doğal .Kaynaklar Bakanlığı .
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
•i •
r
KARAR NUMARASI:K(l1)77-2013
YURTDIŞI ZİYARET
(Önerge ,No:26/2013)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, T.C Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile resmi
temasta bulunmak üzere 31 Aralık 2012 tarihinde İstanbul'a günübirlik
ziyarette bulunan Başbakan İrsen Küçük ve EK-I Heyet Listesi'ndeki kişilerin
Ercan-İstanbul-Ercan: gidiş-dönüş uçak bileti bedelleri ve ziyaret ile ilgili
olarak orada beliren diğer tüm masraflarının Başbakanlık 2012 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 03-01-01-1-1-103-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
9.1.2013
Daaıtım:
'Y- . f
Bilai Gsreâi:
KKTC Başbakanlığı (RG)
Maliye Bakanlığı
BütçeDairesiMüdürlüğü
Hazine ve Muhasebe; DairesiıMüdürlüğü
EK-t
HEYET ÜSTESİ
GÖREVİ
• . İSİM - SOYİSİM
1
İrsen KÜÇÜK
Başbakan
2
Salani ESMEROĞLU
Başbakanlık Koruma Polisi
3'
Yılmaz YAKAR
4
5
i
V .
Cemile AMBARGOSU;
TürcanHEPER.
Basın ( M u h a b i r ) - T A K
. Basın (Muhabir) - BRTK
;
• Basın (Kameraman) -BRTK
:
KARAR NUMARASi:K(ll)64-2013
SÖZLEŞMELİ PERSONEL AHMET SÖNMEZLERİN GÖREV SÜRESİNİN
UZATILMASI
(Önerge No:27/2013İ
(T.D.K.B.;
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(ll)501-2012 sayı
ve 22.2.2012 tarihli kararla sözleşmesi uzatılan Ahmet Sönmezler'irj
hizmetlerine ihtiyaç duyulduğundan sözleşme süresinin hitam tarihinden
itibaren önergeye ekli sözleşme metnine bağiı olarak 1 (Bir) yıl daha
uzatılmasını ve gerekli ödeneğin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi
altında yer alan "Sözleşmeli Personelin Ücretleri" 10-01-04-1-1-1-01-2M-01
kaleminden: karşılanmasını onayladı.
9.1.2013-
DAĞITIM:
•Bilgi^Gereği::. ,.
:Kfqre:Bâşbaka
:i .
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye-Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi'Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü .
KARAR NUMARASI:K(l1)77-2013
SÖZLEŞMELİ PERSONEL AHMET HIZLI'NIN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:28/2013)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(l 1)267-2012 sayı
ve 25.1.2012 tarihli karar ile görev süresi uzatılan Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı'nda görevli Ahmet Hızlı'nın sözleşmesinin önergeye ekli
sözleşme metnine bağlı olarak 16.1.2013 tarihinden 16.1.2014 tarihine kadar
uzatılmasını ve ödeneğinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi
altında yer alan "Sözleşmeli Personelin Ücretleri" 12-01 -04-1 -2-1 -01 -2-1 -01
kaleminden karşılanmasını onayladı.
9.1.2013
Dağıtım:
3ildi Gereği:
KKTC Başbakanlığı (RG)
Çalışma ve Sosyal Güveniik Bakan lığı-:.
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel: Dairesi Müdürlüğü' • !
KARAR NUMARASi:K(ll)66-2013
"ADLİ BİYOLOJİK DNA ÇALIŞMALARI EĞİTİMİ"NE KATILIM
(Önerge No:29/2013)
':-,;••
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakaniığı'na bağlı Dr. Burhan Nalbanioğlu
Devlet Hastanesi DNA Laboratuvarı'nda görev yapan personel
Eİdem Albayrak'ın 7.1.2013-4.2.2013 tarihleri arasında, İstanbul Kriminal
Polis Laboratuvan Müdürlüğü Biyoloji İncelemeler Şube Müdürlüğüne;
"Adli Biyolojik DNA Çalışmaları" konusunda eğitime gönderilebilmesi
amacıyla kendisine. Ercan-istanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti temin
edilmesini, konaklama masrafları sözkonusu eğitimi verecek kurum
tarafından karşılanmayacak 'şekilde mevcut mevzuat gereği harcırah!
verilmesini ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı Bütçesi altında yer alan
"Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri" 11-01-07-9-9-1-03-5-9-02 kaleminden,
karşılanmasını onayladı.
9.1.2013
Dağıtım:
> '
Bilai Gereai:
. J
KKTC Başbakanlığı (RG) ;• ! '
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
. •;'
Bütçe Dairesi Müdürlüğü.
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
:
j
i
j
!
KARAR NUMARASİ: K(il)33-2013
DENİZAŞIRI (YABANCİ) ŞİRKET TESCİLİ
(Önerge No:30/201 İ)'
(E.E.Bİ)
Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitiiği'ne müracaatta bulunan ve
önergede detayları sunulan "Binaş İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi"nin bir Denizaşırı (Yabancı) Şirket olarak tescil müracaatını Fasil 113
sayılı Şirketler Yasası'nın 346 ve 347'nci maddeleri uyarınca onayladı.
;
9.1.2013
DAĞITIM:
Bilgi Gereâi:
KKTC Başbakanlığı (RG)
Ekonomi-ve.Enerji. Bakanlığı
i
KARAR NUMARASI: K(l 1)77-2013
19/1998 SAYİLİ YAPI İNŞAATI VE TEKNİK İŞLER MÜTEAHHİTLERİ KAYİT VE
DENETİM YASASI'NCA OLUŞTURULAN ENCÜMEN'DE İSTİFA NEDENİYLE
BOŞALAN ÜYENİN YERİNE ATAMA YAPILMASI
(Önerge No:33/2013)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(ll)293-2011 sayı ve
11.5.2011 tarihli karar ile 19/1998 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri
Kayıt ve Denetim Yasası'nca öngörülen İnşaat Encümeni'nde istifa eden
Encümen Üyesi Cafer Gürcafer'in yerine K.T.İnşaat Müteahhitleri Birliğini
temsilen Meriç Erülkü'nün bir yıl süreyle üye olarak atanmasını onayladı.
!
9.1.2013
DAĞİTİM
^ • ;•: ;
Bildi'Gereai:
KKTC .Başbakanlığı (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maiiye Bakanlığı
BütçeDairesiMüdürlüğü
KARAR NUMARASI: K(II>36-2013
İNGİLİZ SAYIŞTAY UZMANLARININ MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge'No:34/2013)
(K'KTCBb.)
Bakanlar Kurulu, İngiliz Yüksek Komiserliği'nin katkı ve desteğinde
İngiliz Sayıştayı (UK National Audit Office-NAO) ile olan temaslarımızı
sürdürmek amacıyla İngiltere Sayıştayı uzmanlarından Mr. Nigel Penny
"Kalite Kontrol" eğitimi için; 6-12 Ocak 2013 tarihleri arasında; Mr. Robert
Reeve "Performans Denetimi" eğitimi için 13-19 Ocak 2013 tarihleri arasında
ve Mr. Michael Ralph "Mali Denetim" eğitimi için 16-30 Ocak 2013 tarihleri
arasında ülkemizde bulunacaklarından; adıgeçen kişilerin KKTC'nde
kalacakları süre içerisinde iaşe-ibate masraflarının Sayıştay Başkanlığı!
Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri"
16-00-01-1-2-1-03-6-1 -02 kaleminden, çeviri masraflarının ise Sayıştay
Başkanlığı Bütçesi altında yer alan "Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri"
16-00-01-1-2-1-03-5-9-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
9.1.2013
Dağıtım: .
Bilai Gereai: •
KKTC Başbakanlığı (RG)
Maliye Bakanlığı.
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
.i
KARAR NUMARASİ: K(i!)40-2013
TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İZNİ
(Önerge No:38/2013)
(İ.Y.Y.3.)
:
i
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede (31 kişi) isimleri ve edinmek
istedikleri taşınmaz malın yer, parsel ve alanı belirtilen Yabancı Uyruklu kişilere
önergede belirtilenler. ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun
Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar
verdi. ••••
9.1.2013
DAĞITIM
Biiai: Gereai
KKTC Başbakanlığı (RG)
içişleri ve'Yerel Yönetimler Bakanlığı
KARAR NUMARASI: K(ll)42-2013
K-540-2011 SAYI VE 23.3.2011 TARİHLİ KARARIN TADİLİ
(Önerge No:40/2013):
(İ.Y.Y.B.):
Bakanlar Kiırulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K-540-2011 sayı ve!
23.3.2011 tarihli kararda sehven hatalı yazılan "Harry Gibbons" isminin "Henry;
Gibbons" olarak.düzeltilmesini ve kararda sehven yer almayan doğum tarihinin!
4.11.1927 Lochore doğumlu olarak eklenmesini ve adı geçen kararın bu yöndei
tadil edilmesini onayladı.
i
9.1.2013
DAĞITIM:
Bilgi Gereai:
KKTC Başbakanlığı (RG)
İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı
Muhaceret Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASİ: K(IJ)S8-2013
SAVOY CO. LTD.'İN KKTC'NDEKİ TAŞINMAZIN! İPOTEK ETMESİ
(Önerge No:68/2013)
(İ.Y.Y.B.)
Bakanlar Kuruiu, MŞ 7948 no'lu yabancı ortaklı olan Savoy Co. Ltd.'in
KKTC'nde bulunan ve aşağıda dökümü yapılan arazilerini yabancı banka olan
ve KKTC'nde şubesi bulunmayan Denizbank A.Ş.'ne kredi kullanmak ve
ipotek tesis etmek istediğinden, adı geçen şirketin yabancı uyruklu ortaklarının
olması nedeniyle KKTC'nde adına kayıtlı herhangi bir taşınmazının üzerine
ipotek tesis edebilmesi için 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Üzün
Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası'nın 10'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının
atıfta bulunduğu 4?üncü maddesinin 2'nci fıkrası gereğince onayladı.
İfce/Köv
Kocan No
Pafta/Harita
Blok
Pairsel
Girne/Aş.Girne
Girne/Aş.Girne
Girne/Aş.Girne
Girne/As.Girne
1014
629
2595
763
XI I/20.3.V1I
v
XII/20.3.VIII
XII.20.3.VIII
Xll.20.3.VII&VIII
A
A
A
A
72
71
163
70
9.1:2013
i•
Dağıtım:
Bilgi Gereği:.
KKTC Başbakanlığı. (RG)
İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı
"
- KARAR NUMARASİ; K(ll)72-2013
TURİZM POTANSİYELİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI
(Önerge No:72/2013)
(T.Ç.K.B.)
ı
Bakanlar Kurulu, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek
Programı'nın yürütülmesi sürecinde ihtiyaç duyulacak izleme faaliyetlerinde
Turizmden sorumlu Bakanlık adına görevlendirilen personele ait yurt içinde ye
yurt dışındaki eğitim-ulaşım-konaklama-harcırah, akaryakıt, iaşe-ibate, intemetiletişim, ofis sarf malzemeleri, fotoğraf makinesi, bilgisayar ve bunlara ait sarf
malzemelerinin, ofis mobilya ve donanım malzemeleri ve bu program amaçları
doğrultusunda yapılacak olan diğer resmi giderlere ait bedellerin ödeneklerinin
Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Turizm Projelerine
Kısmi Hibe Programı" 13-01-04-7-3-65-3-08-1-3-01 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
9.1.2013
. DAĞİTİM:
Biiai Gereği:
i
. .
KKTC Başbakanlığı (RG)
Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı
Maiiye Bakanlığı
:
Bütçe: Dairesi Müdürlüğü ..
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI:K(l1)77-2013
K(l 1)2773-2012 SAYI VE 19.12.2012 TARİHLİ KARARIN TADİLİ
(Önerge No:73/2013) J
(T.Ç.K.B.) ı
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(l 1)2773-2012 sayı.
ve 19.12.2012 .tarihli Müze ve Ören Yerleri ile Turizm Ofisleri'ne rehber!
görevlendirilmesi kararında, yer alan "görev sürelerinin uzatılması" ibaresi'
yerine "personel görevlendirilmesi" olarak düzenlenerek adı geçen kararın bu1
yönde tadil edilmesini ve Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı Bütçesi altında yer
alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Turist Rehberlerine" 13-02-04-73-1-01-4-1-05: kaleminden karşılanmasını onayladı.
9.1.2013
DAĞİTİM:
Bildi Gereği: 1
KKTC Başbakanlığı (RG)
Turizm - Çevre ve Kültür Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
ı
KARAR NUMARASI:K(l1)77-2013
SÖZLEŞMELİ STATÜDE İSTİHDAM EDİLEN İBRAHİM TÜRKER ÖZTİĞİN VE
CEVAHİR CAŞGİR'İN:GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:74/2013)
(T.Ç.K.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K-1337-2010 sayı ve
14.12.2010 tarihli kararla, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı'na ibağlı Kıbrıs Türk
Devlet Tiyatroları'nda Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilen İbrahim Türker;
Öztiğin ve Cevahir Caşgir'in sözleşmelerinin 15.12.2012-14.12.2013 tarihlerini
kapsayan 1 (Bir) yıl süre için önergeye ekii sözleşme metnine bağlı olarak
uzatılmasını ve gerekli ödeneğin Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı Bütçesi
altında yer: alan"•' "Sözleşmeli Personelin Ücretleri" 13-07-08-2-0-1-01-2-1-01 ..
kaleminden karşılanmasını onayladı.
|
9.1.2013
DAĞİTİM
.ÖlalĞereği::
:
KKTC Başbakanlığı (RG)
Turizm, Çevrs vs Kültür Bakanlığı ,
Mâliye Bakanlığı
r -:
" :
Bütçe Dairesi Müdürlüğü . . j : .
Hazine Ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: K(l 1)77-2013
SÖZLESMELİ STATÜDE İSTİHDAM EDİLEN ZEHRA EVLİYA'NIN GÖREV
SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:75/2013)
(T.Ç.K.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K-1338-2010 sayı
ve 14.12.2010 tarihli kararla Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilen ve
sözleşme süresi 1.11.2012 tarihinde sona eren Zehra Evliya'nın Kıbrıs Türk
Devlet Tiyatroları'nda hizmetlerine ihtiyaç duyulduğundan sözleşmesinin
2.11.2012-1.11.2013 tarihlerini kapsayan 1 (Bir) yıllık süre için önergeye ekli
sözleşme metnine bağiı olarak uzatılmasını ve gerekli ödeneğin Turizm
Çevre ve Kültür Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Sözleşmeli Personelin
Ücretleri" 13-07-08-2-0-1-01-2-1-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
9.1.2013
Dağıtım:
Biiai Gereâi:
KKTC Başbakanlığı (RG) • 7 i 7
Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı. :
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğüi Hazine ve Muhasebe. Dairesi Müdürlüğü
Perspnel Dâiresi Müdürlüğü ;
KARAR NUMARASI: K(l 1)77-2013
ÇÖPLERİN TOPLATILMASI
(Önerge No:78/2013) '
(İ.Y.Y.B.)1
Bakanlar Kurulu, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı "Güngör Katı Atık
Depolama Tesisinin İyileştirilmesi Projesi" 07-01-05-1-0-21-1-03-5-9-90
kaleminde bulunan 1,324,OOO.-TL'nın, çöplerin toplatılması ayrıca diğer Belediye
hizmetlerinin yürütülebilmesi için İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Bütçesi
altında yer alan, "Lefkoşa Belediyesi'nde Uygulanan Grev Nedeniyle Oluşan
Çöplerin
Toplatılması
Projesi"
07-01-06-9-9-25-1 -03-5-9-90
kalemine
aktarılmasını;,
;
i\.
Bakanlar Kurulu'nun K(l1)2844-2012 sayı ve 26.12.2012 tarihli, K(l1)2845-:
2012 sayı ve 26.12.2012 tarihli ve yine K(l1)2846-2012 sayı ve 26.12.2012 tarihli
kararların iptal edilmesini ve;
I
- Lefkoşa Türk Belediyesi'nin grevi devam ettiği sürece özel şirketlere çöplerin
toplatılabiimesi ve sokakların terhizletilmesi için çalıştırılacak 65 kişi ve 50,
adet aracın giderlerinin karşılanabilmesi amacıyla gereksinim duyulan
292,177.30 TL'nın,
- Grevin devam etmesi nedeniyle. Belediye hizmetlerinin aksamaması için
Lefkoşa Kaymakamlığının yürüttüğü hizmetlerin karşılanabilmesi amacıyla
gereksinim duyulan 47,063.47 TL'nın,
- Grevin devam ettiği sürece çöplerin toplatılabiimesi için önergeye ekli listede
yazılı bulunan özel sektöre çöplerin toplatılabiimesi için hizmet alımı amacıyla
gereksinim duyulan 1,001,080.00 TL'nın,
.,
- Ayrıca K(!I)1879-20.12 sayı ve 15.8.2012 tarihii Bakaniar Kurulu kararında cja
belirtilen çevre kirliliğinin giderilmesi ve salgın -hastalık^teh^İidîtiin; prtadan
kaldırılması, amacıyla, Lefkoşa Türk Belediyesi'he ait araçlara alınan
51,678.70 TL'lık yakıt giderinin,
j
Genel toplamda gereksinim duyulan 1,391,999.47 TL'nın, İçişleri ve Yerel
Yönetimler Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Lefkoşa Belediyesi'nde
Uygulanan Grev Nedeniyle Oluşan Çöplerin Toplatılması Projesi" 07-01-Ö6-9J925-1-03-5-9-90 kaleminden karşılanmasını onayladı.
9.1.2013 ' •
. * •
'
j:
DAĞITIM:
\
:
.Bilgi Gereği: .
KKTC Başbakanlığı (RG)
İçişleri've Yerel Yönetimler Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
•,{.'•' '
i
İ
!
"
,7:
i:;
j
i;
i - t
KARAR NUMARASI: K(l 1)77-2013
LEFKOŞATÜRK BELEDİ YESİ'NE AVANS VERİLMESİ
(Önerge No:85/2013)
(İ.Y.Y.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Lefkoşa Türk Belediyesi'nin
işlevlerini yerine getirebilmesi: için avans olarak ödenecek olan 6,000,000,.TL'nın 2013 Mali Yılı içerisinde Lefkoşa Türk Belediyesi'nin alacağı Devlet
Katkısı'ndan 12 eşit taksitte kesilmek suretiyle söz konusu avansın Aralıki2013
sonu itibariyle kapatılmasını onayladı.
16.1.2013
' . " f r
•-V-••:: •
. ' .*' : . - i
• •l. .
£
;
DAĞI!
Bilgi Gereai:
•'.'7.-
•
/v-^iv-.
.
. ••;:; .
:: ••:•
• i:: '
-i
•;];••
.•".••K
........
KKTC Başbakanlığı.(RG) .
içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı
Maliye Bakanlığı.
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe:Dairesi Müdürlüğü
.
•:
:|
.
V
!
!
KARAR NUMARASI:K(ll)85-2013
1) 2013 MAL VE HİZMETLER (DÜZENLEME VE DENETİM)
(KURŞUNSUZ BENZİN (95 VE 97 OKTAN), MOTORİN (MAZOT), GAZYAĞI
VE EURO DİESEL) AZAMİ SATIŞ FİYATLARI EMİRNAMESİ.
2) 2013 FİYAT İSTİKRAR FONU (AKARYAKIT, TARIMSAL ÜRÜN
VE TÜKETİM MADDELERİ) (FONA YATIRILACAK MİKTARLAR)
(DEĞİŞİKLİK) EMİRNAMESİ
1.
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan.
2013 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz
Benzin (95 ve 97 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro
Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesini; ve
2.
2013 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim
• Maddeleri)- (Fona
Yatırılacak
Miktarlar)
(Değişiklik)
Emirnamesi'ni :
".. .
onaylayarak Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verdi.
16.1.2013
DAĞITIM:
Bilai Gereai: ' ..
KKTC Başbakanlığı (RG)
Ekonomi ve Enerji Bakan lığı ;
Maliye Bakanlığı
:
1977 MAL VE HİZMETLER (Düzenleme ve Denetim) YASASI
(21/1977,= 5/1986 Ve 41/1987 Sayılı Yasalar)
Madde 4(1) (B) Gereğince Emirname
Ekonomi ve Enerji Bakanı 1977 Mal ye Hizmetler (Düzenleme ve
Denetim) Yasasılnın 4(1) (B) maddesi'nin kendisine vermiş olduğu yetkiyi
kullanarak bu Emirname ile aşağıdaki hususları saptar:
Kısa İsim
1.
Bu Emirname, 2013 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim)
(Kurşunsuz Benzin (95 ve 97 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı
ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi olarak
isimlendirilir.
Bu Emirnamede metin başka türlü gerektirmedikçe;
j
"Azami Fiyat"; 3'üncü maddede saptanan ithalatçı ve
perakenteci azami satış fiyatını anlatır.
Tefsir
"Kurşunsuz Benzin (95 ve 97 Oktan), Motorin (Mazot),
Gazyağı ve Euro Diesel": 1977 Mal ve .Hizmetler (Düzenleme ve
Denetim) Yasası'nın 3(1) Maddesine göre Bakanlar Kuruiu'nca
ilan edilen denetime tabi mallan anlatır.
Azami Satış 3
Fiyatı
'
Kurşunsuz Benzin (95 ;ve 97 Oktan)r Motorin (Mazot), Gazyağı ve
: Euro Dieselin satış fiyatı aşağıda belirtilen azami satış fiyatından
. fazla olamaz. .
Cetvel
İthalatçı Azami Satış Fiyatı
Malın Cinsi
1- Kurşunsuz Benzin
95 Oktan
2- Kurşunsuz Benzin
97 Oktan
3 - İEuroDiesej
4» .Motorin .(Mazot)
5- Gazyağı - •
Perakente Azami
Satış Fivatı
2.494545 TL./LL
3.03 T L / L t ,
2.600636
2.632909
2.423636
2,424636
3.15 TL./Lt,
.>sç>
İÖ TL./Lt,
2,33 TL/Lt.,
2.33 TL./Lt.,
TL./Lt,
TL./Lt,
TL./Lt,
TL./Lt,
Yürürlükten.' 4.
Bu Emirname ile 2013 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve
K a l d ı r m a D e n e t i m ) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 97 Oktan); Motorin
02.01.2013
(Mazot),. Gazyağı Ve Euro Diesel) Azami Satış : Fiyatları
A.E.2
.Emirnamesi yürürlükten kaldırılır.;
Yürürlüğe
Giriş
5.
Bu Emirname, 17.01.2013 tarihinden başlayarak yürürlüğe
girer. • ' : . • : • - - .
:;:;^İYAT:İSTÎKR^
YASASI;. •.".
(26/1978,54/1983,31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar)
Bakanlar Kurulu, Fiyat İstikrar Fonu Yasası'nm 6. ve 7. maddelerinin kendisine vermiş
olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi yapar.
'
Kısa İsim
R.G. 61
05.06.2003
A.E.393
•• 1. Bu Emirname, • 2013 Fiyat İstikrar Fonu, (Akaryakıt, Tarımsal
Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişildik)
Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak
anılan 2003 Fiyat istilcrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tülcetım
Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi ile birlikte okunur.
R.G. 1
02.01.2013
A.E. 1
R.G. 2
03.01.2013
A.E. 3 : V . : - "
-v ^ Y C v •
• .
J
"
:
: Y ' - v Y-
• • : ' - •• ^ .
Esas-Emirname: -,'•• 2. Esas Emirname,. I. Cetvelinde gösterilen ve bu Emirnameye . ek
1. Cetvelinde
. Cetvel'de:atıfta bulunulan pozisyon numaralarının karşısındaki' miktar ve
Değişiklik
oranlar "kaldırılmak. ve yerlerine bu Emirname'ye "EK Cetvel'de
gösterilen miktarve-oranlar konmak suretiyle değiştirilir.;
Yürürlüğe Giriş
3. Bu Emirname 17 Ocak 2013 tarihinden başlayarak yürürlüğe, girer. V
.Hilalin 'Tanımı
G.T.İ.P
2710.00
ÖDENECEK MİKTAR VEYA ORAN
AB-EFTA
TC (%)
III. ÜLKE
(A) Kurşunsuz Benzin 97 Plus
0.923959 TL/Lt
0.923959 TL/Lt
(B) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
0.832153 TL/Lt
0.832153 TL/Lt
(C) Gazyağı
0.761573 TL/Lt
0.761573 TL/Lt
(E) Motorin :
0.680572 TL/Lt
0.680572 TL/Lt
(F) Euro Diesel
0.896440 TL/Lt
0.896440 TL/Lt
: Petrol yağları've bitümen minerallerden elde şdilen yağlar'
: (harrıyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle
.% 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli
:
minerallerden elde edilen yağlar içeren ve tarifenin başka
yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar. .
İSTİSNA VE KOŞULLAR
(%)
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için
ithal edilen yelveya sadece elektrik
santrallarında tüketilecek olan
Motorin (Mazot)'den Fiyat İstikrar
Fonu alınmaz. Devletin onamış
limanlarına uğrayan ve ülkeler
arası sefer yapan gemilere ve özel
yatlara verilecek akaryakıttan fon
tahsil edilmez.

Benzer belgeler

Önerge No:726/2012

Önerge No:726/2012 binaen Bakanlar Kurulu 15/1962 Sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası'mn 6. maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak belirtilen taşınmaz malların Kamulaştırılmasını

Detaylı

BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ` 21.12.2012

BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ` 21.12.2012 Cumhuriyeti arasında 24 Ekim 1990 tarihinde imzalanan "3/1992 sayılı Güvenlik, Asayiş, Narkotik ve Psikotrop Maddeleri Kaçakçılığı, Terörizmle Mücadele ile Mesleki Eğitim ve Sosyal İlişkiler Alanın...

Detaylı

BAKANLAR KURULU 27.12.2012

BAKANLAR KURULU 27.12.2012 toplantılara katılacak Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi Personeli I. Derece Kıdemli.Gelir ve Vergi Memuru Mehmet Hancıoğlu, AB Birimi ve Mali Yardım Koordinatörlüğümde görevli III. Derece M...

Detaylı

KARAR NUMARASİ: K(ll) 1087-2012

KARAR NUMARASİ: K(ll) 1087-2012 gerekii ödeneğin Milii Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı 2012 Maii Yılı Bütçes; altında yer alan "Eğitim Amaçlı Diğer Transferler" 03-03-08-4-1-1-05-4-2-0' kaleminden karşılanmasını onayladı.

Detaylı

kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti resmî gazete

kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti resmî gazete (Önerge No:1419/2012) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti a r a s ı n d a 24 Ekim 1990 tarihinde imzalanan 3/1992 Sayılı "Güvenlik, Asayiş, Narkotik ve ...

Detaylı